k cestovnímu pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k cestovnímu pojištění"

Transkript

1 Průvodce Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty pro delegáty CK FIRO-tour k cestovnímu pojištění CK FIRO-tour

2

3 Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty CK FIRO-tour Pojištění je sjednáno sjednáno v Kooperativě v Kooperativě pojišťovně, pojišťovně, a.s., Vienna a.s., Vienna Insurance Insurance Group (dále group jen Kooperativa) (dále jen Kooperativa) a řídí se Všeobecnými a řídí se pojistnými všeobecnými podmínkami pojistnými pro podmínkami cestovní pojištění pro KOLUMBUS cestovní pojištění a KOLUMBUS Kolumbus ABONENT a Kolumbus M-750/09 Abonent a smluvními M-750/09 ujednáními, a smluvními jejichž úplné znění ujednáními, k dispozici jejichž v CK úplné FIRO-tour znění a.s. je k dispozici na internetových v CK FIRO-tour stránkách a.s. na internetových stránkách Informace o asistenční o službě službě Kooperativa poskytuje asistenční služby prostřednictvím společnosti GLOBAL Kooperativa poskytuje asistenční služby prostřednictvím společnosti ASSISTANCE. Call-centrum společnosti Global Assistance zabezpečuje klientům GLOBAL ASSISTANCE. Call-centrum společnosti Global Assistance zabezpečuje klientům komplexní asistenční služby nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce. komplexní asistenční služby nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce. Global Assistance a.s. Global Dopraváků Assistance 749/3, a.s Praha 8 Dopraváků Tel.: /3, Praha Služby poskytované asistenční společností: Služby doprava poskytované pojištěného asistenční do společností: zdravotnického zařízení a pomoc při přijetí doprava zdravotnického pojištěného do zdravotnického zařízení, zařízení a pomoc při přijetí do zdravotnického zařízení, uhrazení finančních nákladů zdravotnickému zařízení, uhrazení repatriace finančních pojištěného nákladů zdravotnickému do České republiky, zařízení, jakmile to jeho zdravotní stav repatriace dovolí, pojištěného do České republiky, jakmile to jeho zdravotní stav dovolí, organizace organizace a úhrada a úhrada nákladů nákladů za přepravu za přepravu tělesných tělesných ostatků ostatků pojištěného pojištěného do České republiky, do České republiky, v případě v případě pohřbu pohřbu v zahraničí v zahraničí, organizace organizace a úhrada a za úhrada dopravu za dopravu a ubytování a ubytování jednomu členu rodiny, jednomu členu rodiny, zprostředkování zprostředkování finanční finanční pomoci pomoci pojištěnému pojištěnému v případě v případě odcizení, odcizení, zničení zničení ztráty zavazadel ztráty zavazadel na složení kauce na složení v souvislosti kauce v s souvislosti neúmyslným s porušením neúmyslným zákonů hostitelské země, porušením zákonů hostitelské země, telefonické hovory a předání naléhavých zpráv, telefonické hovory a předání naléhavých zpráv, odborná pomoc při získání náhradních cestovních dokladů v případě jejich ztráty odborná pomoc při získání náhradních cestovních dokladů v případě jejich odcizení. ztráty odcizení. 3

4 Kód Varianta Územní Úraz LVZ platnost smrt TN těl. pošk. Zavazadla K210 Klasik Evropa není sjednáno P340 Klasik Svět K420 Klasik Evropa K620 Klasik Evropa P921 Plus Svět K121 Klasik ČR není K160 Klasik Evropa 1 5 dní P1400 Plus Svět K980 Klasik Evropa 1 10 dní K1300 Klasik Evropa dní Pokyny Pokyny pro pro pojištěné pojištěné při při cestách cestách do do zahraničí zahraničí A. Při cestách a pobytu v zahraničí A. Při cestách a pobytu v zahraničí V případě V úrazu úrazu náhlého náhlého onemocnění, onemocnění, které které si vyžádá si vyžádá potřebu potřebu lékařského lékařského ošetření ošetření léčení v nemocnici léčení v a nemocnici náklady s tím a náklady spojené převýší s tím spojené částku 3 převýší 000 Kč, částku spojte se telefonicky Kč, s spojte call-centrem se telefonicky Global Assistance s call-centrem (dále jen Global call-centrum) Assistance na telefonním (dále jen čísle 00 call-centrum) na 779 telefonním (telefonní číslo čísle do 00 České 420 republiky) či em (telefonní číslo pokud tak do neučiní České služba republiky), první pokud pomoci, tak ošetřující neučiní lékař, služba policie první či pomoci, jiná kompetentní ošetřující osoba. lékař, Call-centru policie či je jiná třeba kompetentní oznámit: osoba. Call-centru je třeba oznámit: jméno Jméno a příjmení a příjmení pojištěného, pojištěného, číslo Číslo pojistné pojistné smlouvy, smlouvy, tj , tj , sjednanou Sjednanou variantu variantu pojištění, pojištění, datum Datum počátku počátku a konce a konce pojištění. pojištění. Tyto Tyto údaje údaje jsou jsou uvedeny uvedeny v dokumentu v dokumentu Potvrzení Potvrzení o pojištění, o pojištění, který klient který obdržel klient při sjednání obdržel od při CK. sjednání V call-centru od CK. je nepřetržitá V call-centru služba, je nepřetržitá která Vám služba, sdělí pokyny, která jak Vám dále sdělí postupovat. pokyny, jak Stejně dále postupuje postupovat. i pojistník Stejně postupuje kterákoli i pojistník jiná osoba při kterákoli hlášení pojistné jiná události osoba v při případě hlášení smrti pojistné pojištěného. události v případě smrti pojištěného. Ošetřujícímu lékaři lékaři předložte předložte Prohlášení Prohlášení ošetřujícího ošetřujícího lékaře, lékaře, které je které součástí je Potvrzení o pojištění. součástí Potvrzení o pojištění. 4

5 Odpovědnost za škodu Přerušení Nevyužitá Zrušení AS na životě na věci jiná škoda cesty dovolená služby HOLIDAY Pojistné není sjednáno ne ne ne ne ne ne není ne ne ne ano ano 1300 Náklady vynaložené v zahraničí za lékařské ošetření, za léky do výše Kč a telefonické Náklady vynaložené spojení s call-centrem, v zahraničí za které lékařské si klient ošetření, uhradí sám, za léky mu do po výše návratu do České Kč republiky a telefonické Kooperativa spojení proplatí s call-centrem, v české měně. které si uhradíte sami, Vám po návratu do České republiky Kooperativa proplatí v české měně. Jestliže si náklady v zahraničí vzniklé v souvislosti s lékařským ošetřením léčením ve Jestliže zdravotnickém si náklady zařízení v zahraničí (nad vzniklé Kč) uhradí v souvislosti po dohodě s lékařským s call-centrem ošetřením klient sám, po návratu do léčením České ve republiky zdravotnickém mu je pojistitel zařízení proplatí. (nad Kč) uhradíte po dohodě s call-centrem sami, po návratu do České republiky Vám je pojistitel proplatí. B. B. Po Po návratu návratu ze ze zahraničí zahraničí V případě pojistné události si v pobočce Kooperativy vyzvedněte potřebné V případě tiskopisy pojistné pro uplatnění události si práva v pobočce na pojistné Kooperativy plnění. klient Tiskopisy vyzvedne pro potřebné oznámení tiskopisy pro pojistné uplatnění události práva na můžete pojistné také plnění. najít Tiskopisy na internetové pro oznámení adrese: pojistné události může také najít na internetové adrese: Oznámení Oznámení pojistné pojistné události události a další a další doklady doklady zašlete zašlete na adresu: na adresu: Kooperativa Kooperativa pojišťovna, pojišťovna, a.s., a.s., Vienna Vienna Insurance Insurance Group Group Centrum zákaznické podpory Centrum zákaznické podpory Brněnská 634, Modřice Brněnská 634, Modřice Pojistná Pojistná událost událost může může být oznámena být oznámena prostřednictvím prostřednictvím u u na adresu na adresu telefonicky na infolince telefonicky Kooperativy na tel.: infolince Kooperativy 105. Oznámení učiněná telefonicky tel.: em Oznámení je nutné učinění potvrdit telefonicky dodatečně vyplněním em tiskopisu potvrďte příslušného pro danou pojistnou událost. dodatečně vyplněním tiskopisu příslušného pro danou pojistnou událost. Nárok na úhradu nákladů na převoz pojištěného do České republiky je třeba doložit vyjádřením V dokladech lékaře, uvádějte že převoz jméno určeným a příjmení, dopravním datum prostředkem narození (např. (rodné letadlem) číslo) ošetřené byl nezbytný osoby, diagnózu vzhledem ke nemoci zdravotnímu úrazu, stavu údaje pojištěného, o jednotlivých případně lékařských že byla nutná úkonech či úředně nařízená účast doprovázející osoby. 5

6 K dokladům s datem jejich vystaveným provedení v cizím a výši jazyce lékařského (s výjimkou honoráře. anglického, Při uplatňování francouzského, náhrady německého, za léky uveďte španělského, jejich názvy ruského a cenu. a slovenského Při zubním jazyka) ošetření zajistěte je třeba úřední dodat překlad popis do češtiny! příslušných zubů a ošetření, která na nich byla provedena. U všech dokladů je nezbytné, aby byly opatřeny razítkem zdravotnického zařízení lékárny. V případě Nárok na smrti úhradu pojištěného nákladů uplatňuje na převoz oprávněná pojištěného osoba do (osoba, České republiky která prokazatelně je třeba vynaložila doložit vyjádřením náklady spojené lékaře, se smrtí že převoz pojištěného) určeným právo dopravním na náhradu prostředkem vynaložených (např. nákladů u Kooperativy. letadlem) byl Předkládá: nezbytný vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěného, případně, tiskopis že byla nutná Oznámení či úředně pojistné nařízená události účast z pojištění doprovázející léčebných osoby. výloh v zahraničí, originály ověřené kopie dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí, potvrzení K dokladům o pojištění, vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, lékařskou německého, zprávu španělského, o úmrtí pojištěného ruského a s slovenského uvedením příčiny jazyka) a kopií zajistěte úmrtního úřední listu. překlad do češtiny. V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněné osoba (osoba, která I. prokazatelně Léčebné výlohy vynaložila v zahraničí náklady spojené se smrtí pojištěného) právo na náhradu vynaložených nákladů u Kooperativy. Předkládá: Předmětem pojištění léčebných výloh v zahraničí jsou nezbytné a přiměřené náklady na Tiskopis Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí lékařské ošetření léčení akutního onemocnění či úrazu pojištěného v zahraničí, která jsou z Originály lékařského hlediska ověřené nutná. kopie Těmito dokladů náklady o se skutečně rozumí vynaložených zejména: nákladech v zahraničí náklady Potvrzení na ambulantní o pojištění ošetření, náklady Lékařskou na ošetření zprávu (pobyt) o úmrtí v nemocnici, pojištěného s uvedením příčiny a kopií úmrtního léky listu. a léčebné prostředky, na ošetření zubním lékařem apod., dále I. Léčebné jsou hrazeny výlohy náklady v na zahraničí dopravu pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení, repatriace Předmětem pojištěného pojištění ze léčebných zahraničí zpět výloh do v ČR, zahraničí jsou nezbytné a přiměřené náklady na na vyslání lékařské doprovázející ošetření osoby. léčení akutního onemocnění či úrazu pojištěného v zahraničí, které jsou z lékařského hlediska nutná. Těmito náklady se rozumí zejména: Sporty: náklady na ambulantní ošetření, náklady na ošetření (pobyt) v nemocnici, Pojištění léky léčebných a léčebné výloh prostředky, se vždy vztahuje na rekreační provozování běžných individuálních na ošetření zubním kolektivních lékařem sportů, apod., jako jsou: dále jsou hrazeny náklady na dopravu pojištěného do nejbližšího aerobic, zdravotnického zařízení, squash, kopaná, golf, repatriaci pojištěného ze zahraničí zpět do ČR, odbíjená, kolečkové brusle, náklady na vyslání doprovázející osoby. plážový volejbal, plavání, turistika v běžném nenáročném terénu, rekreační sjíždění řek do 3. stupně max. do m n. m., obtížnosti včetně, stolní tenis, šnorchlování, badminton, vodní lyžování, bowling, vodní atrakce, tenis, další sporty srovnatelné rizikovosti. 6

7 Sporty Dále jsou zahrnuty tyto sporty: Pojištění léčebných výloh se vždy vztahuje na rekreační provozování běžných rekreační lyžování a snowboarding na rybaření, individuálních kolektivních sportů jako jsou: vyznačených a pro veřejnost otevřených kitesurfing, sjezdovkách, aerobic, trasách a přístupových jízda na zvířatech, cestách kopaná, k nim, rafting, cykloturistika odbíjená, s přiměřenou výstrojí na jízda na čtyřkolkách, sjízdných plážový povolených volejbal, cestách, nikoli však jízda na motor. člunu, vodním skútru, ve volném turistika v běžném horském nenáročném terénu, terénu max. vyhlídkové do lety m (balon, n.m., vrtulník), rekreační stolní potápění tenis, s přístrojem do bungee jumping, hloubky 20 m s certifikací přístrojového paragliding. badminton, potápění, bowling, rekreační potápění do 8 m bez certifikace tenis, přístrojového potápění, squash, golf, Pojištění léčebných výloh v zahraničí se rovněž vztahuje na náhradu nákladů na zásah kolečkové brusle, horské záchranné služby, pokud byly nutně vynaloženy v přímé příčinné souvislosti plavání, se záchranou pojištěného v situaci ohrožení jeho života zdraví. Pojištění se za rekreační sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně, stejných podmínek vztahuje na náhradu nákladů jiných institucí než HZS, které vykonávají záchrannou šnorchlování, činnost v horských oblastech v jiném těžko dostupném přírodním prostředí vodní (námořní lyžování, záchranná služba apod.). vodní atrakce, další sporty srovnatelné rizikovosti. POZOR: Dále! jsou Těhotné zahrnuty ženy tyto Kooperativa sporty: hradí lékařské ošetření při neočekávaných akutních komplikacích do 12 týdnů před předpokládaným datem porodu (s výjimkou cykloturistika rizikového těhotenství), s přiměřenou pokud výstrojí bylo nutné na sjízdných k odvrácení povolených bezprostředního cestách, nebezpečí nikoli však ohrožení ve volném života matky horském plodu, terénu, případně obou. rekreační potápění s přístrojem do hloubky 10m s certifikací přístrojového potápění, Je-li pojištěnému v důsledku jeho zdravotního stavu či těchto nahodilých rekreační událostí: lyžování protestní a snowboarding akce zaměstnanců, vyznačených technické závady a pro veřejnost poškození otevřených dopravního sjezdovkách, prostředku, trasách provozní a problémy přístupových na letišti, cestách a to k za nim. podmínky předložení potvrzení od dopravní společnosti odbavovací společnosti o zadržení Pojištění dopravního léčebných prostředku, výloh v zahraničí znemožněn se návrat rovněž do vztahuje ČR, prodlužuje na náhradu se cestovní nákladů na zásah pojištění horské až záchranné do dne, kdy služby, je pojištěný pokud tohoto byly nutně návratu vynaloženy schopen. v přímé příčinné souvislosti se záchranou pojištěného v situaci ohrožení jeho života Klient se stabilizovaným chronickým onemocněním či zdravotně postižený klient zdraví. Pojištění se za stejných podmínek vtahuje na náhradu nákladů má shodný rozsah pojistného plnění. jiných institucí než HZS, které vykonávají záchranou činnost v horských oblastech v jiném těžko dostupném přírodním prostředí (námořní Nejsou hrazeny tyto sporty: lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy, záchranná akrobatické služba lyžování, apod.). skoky na lyžích, speedriding, skialpinismus, vysokohorská turistika provozovaná mimo vyznačené trasy a stezky, horolezectví, sjezd na horském kole, skateboarding, sporty spojené s užíváním motorových dopravních prostředků (kromě jízdy na motorovém člunu, čtyřkolkách a vodním skútru), letecké sporty (kromě vyhlídkových letů), parašutismus, bojové sporty, speleologie, práce kaskadéra, expedice do míst s extrémními klimatickými přírodními podmínkami apod. 7

8 ! II. Úrazové POZOR pojištění Těhotné ženy Kooperativa hradí lékařské ošetření při Pojistnou událostí je úraz pojištěného, který nastal v době trvání pojištění a pojištěnému způsobil trvalé neočekávaných následky akutních smrt, a to komplikacích i tehdy, pokud do se 12 trvalé týdnů následky před projevily smrt nastala předpokládaným až po skončení pojištění. datem porodu (s výjimkou rizikového těhotenství), pokud bylo nutné k odvrácení bezprostředního nebezpečí ohrožení života matky plodu, případně obou. POZOR:! Kooperativa Je-li pojištěnému neposkytne v důsledku pojistné plnění jeho zdravotního v případě úmyslného stavu či těchto sebepoškozování, sebevraždy nahodilých událostí: při pokusu protestní o vraždu; akce při zaměstnanců, výkonu profesionální technické sportovní závady činnosti; při účasti poškození pojištěného dopravního jako řidiče prostředku, či spolujezdce provozní motorového problémy vozidla na na letišti, závodech či soutěžích; a to za podmínky při provádění předložení typových potvrzení zkoušek od dopravní testování společnosti motorových vozidel, plavidel, odbavovací letadel společnosti a sportovních o zadržení létajících dopravního zařízení; při létání prostředku, se sportovním znemožněn létajícím návrat zařízením do ČR, prodlužuje a při horolezectví. se cestovní pojištění až do dne, kdy je pojištěný tohoto návratu schopen. Klient se stabilizovaným chronickým onemocněním či zdravotně III. Pojištění zavazadel postižený klient má shodný rozsah pojistného plnění. Pojištění zavazadel Nejsou hrazeny se vztahuje tyto na sporty: zavazadla lyžování a věci osobní a snowboarding potřeby, jež mimo si pojištěný vzal na cestu a pobyt vyznačené mimo své trasy, bydliště. akrobatické Jde o věci, lyžování, které jsou skoky majetkem na lyžích, pojištěného, speedriding, a dále o cizí věci, které pojištěný skialpinismus, oprávněně vysokohorská užívá. turistika provozovaná mimo vyznačené Na pojištěné trasy věci a uložené stezky, v horolezectví, motorovém vozidle sjezd na se horském pojištění kole, vztahuje skateboarding, pouze za podmínky, skok že byly na uloženy gumovém v uzamčeném laně, sporty zavazadlovém spojené s užíváním prostoru motorových a nebyly zvnějšku viditelné! dopravních prostředků všeho druhu, letecké sporty, parašutismus, paragliding, bojové sporty, speleologie, práce kaskadéra, expedice Předmětem pojištění nejsou: cennosti (peníze, cestovní šeky, kreditní či platební do míst s extrémními klimatickými přírodními podmínkami karty, cenné papíry, ceniny, šperky, drahé kovy a drahé kameny), letenky a přepravní apod. doklady, starožitnosti a věci historické umělecké hodnoty, písemnosti, plány a jiná dokumentace, motorová a přípojná vozidla, motorová plavidla, letadla, věci určené k prodeji, II. Úrazové modely, pojištění vzorky, věci uložené v úschovnách, elektronické a optické přístroje uložené v zavazadle, které bylo odevzdáno leteckému dopravci. Pojistnou událostí je úraz pojištěného, který nastal v době trvání pojištění a pojištěnému způsobil trvalé následky smrt, a to i tehdy, pokud se trvalé Právo na pojistné plnění vznikne pouze, byla-li škoda na zavazadlech způsobena: následky projevily smrt nastala až po skončení pojištění. dopravní nehodou, při níž byly pojištěné věci poškozeny či zničeny, krádeží, při POZOR které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,! Kooperativa neposkytne pojistné plnění v případě úmyslného loupeží, při sebepoškozování, které pachatel sebevraždy zmocnil pojištěné při věci pokusu tak, že o použil vraždu; proti při pojištěnému výkonu násilí pohrůžky bezprostředního násilí, profesionální sportovní činnosti; při účasti pojištěného jako řidiče požárem a jeho průvodními jevy, či spolujezdce motorového vozidla na závodech či soutěžích; při výbuchem, provádění typových zkoušek testování motorových vozidel, úderem blesku, plavidel, letadel a sportovních létajících zařízení; při létání nárazem zřícením letadla, jeho části jeho nákladu, povodní či se záplavou, sportovním létajícím zařízením; při létání v balonech a při vichřicí či horolezectví. krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal zemin, sesouváním zřícením lavin, 8

9 zemětřesením, III. Pojištění zavazadel pádem stromů, stožárů jiných předmětů, nejsou-li součástí téhož souboru jako pojištěná Pojištění věc, zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, jež si kapalinou pojištěný unikající vzal na cestu z vodovodních a pobyt mimo zařízení své bydliště. médiem Jde vytékajícím o věci, které z hasicích jsou zařízení. majetkem pojištěného, a dále o cizí věci, které pojištěný oprávněně užívá. Na pojištěné věci uložené v motorovém vozidle se pojištění vztahuje pouze za podmínky, POZOR: že byly uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru a nebyly zvnějšku! K likvidaci viditelné! pojistné události vzniklé krádeží, loupeží či dopravní nehodou je nutno vždy předložit policejní protokol! Předmětem pojištění není: cennosti (peníze, cestovní šeky, kreditní či platební karty, cenné papíry, ceniny, šperky, drahé kovy a drahé kameny), letenky a přepravní doklady, starožitnosti a věci historické umělecké IV. Pojištění odpovědnosti za škodu hodnoty, písemnosti, plány a jiná dokumentace, motorová a přípojná vozidla, motorová plavidla, letadla, věci určené k prodeji, modely, vzorky, věci uložené Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na případy (právním předpisem stanovené) v úschovnách, elektronické a optické přístroje uložené v zavazadle, které odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému při cestě a pobytu v zahraničí (při běžném bylo odevzdáno občanském životě). leteckému dopravci. Jedná Právo se o na škody: pojistné plnění vznikne, pouze byla-li škoda na zavazadlech způsobena: zdraví na životě, na věci způsobené jejím poškozením, zničením ztrátou, jinou dopravní majetkovou nehodou, škodu vyplývající při níž byly ze škody pojištěné na zdraví věci poškozeny na životě či zničeny, ze škody na věci. Pojištění krádeží, odpovědnosti při které za pachatel škodu se prokazatelně vztahuje i na překonal škodu způsobenou překážky domácím chránící zvířetem, které pojištěnou má pojištěný věc během před cesty odcizením, v souladu s právními předpisy u sebe. loupeží, při které se pachatel zmocnil pojištěné věci tak, že použil proti pojištěnému POZOR: násilí pohrůžky bezprostředního násilí,! požárem Kooperativa a jeho neposkytne průvodními pojistné jevy, plnění v případě odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pokud vznikl nárok na pojistné plnění z povinného výbuchem, úderem pojištění blesku, odpovědnosti za škodu, a dále na movitých věcech třetích osob, které nárazem pojištěný užívá zřícením které letadla, převzal jeho za části účelem splnění jeho nákladu, závazku. povodní či záplavou, vichřicí či krupobitím, V. Dodatkové sesouváním pojištění půdy, zřícením STORNO skal PLUS zemin, sesouváním zřícením lavin, Dodatkové zemětřesením, pojištění STORNO PLUS se vztahuje na: případ pádem vzniku stromů, nároku stožárů poskytovatele jiných či zprostředkovatele předmětů, nejsou-li cestovní součástí služby na téhož odstupné při náhlém souboru zrušení jako pojištěná cesty, věc, zrušení kapalinou cestovní unikající služby poskytovatelem z vodovodních zařízení cestovní služby médiem zapříčiněné vytékajícím přírodní katastrofou, z hasicích epidemií, zařízení. teroristickým útokem, občanskými nepokoji, technickou poruchou havárií atp., vynaložení POZOR nákladů na stravu, úschovu zavazadel, ubytování, hygienické prostředky či náhradní! dopravu do ČR z důvodu zrušení/zpoždění cestovní služby o více než 12 hodin (důvody viz K likvidaci předešlý odstavec). pojistné události vzniklé krádeží, loupeží či dopravní nehodou je nutno vždy zavolat policii a předložit policejní protokol! Pojistnou událostí je zrušení cestovní služby z prokazatelného důvodu. Důvody nejsou taxativně vymezeny! 9

10 Cestovní IV. Pojištění službou se odpovědnosti rozumí: služba poskytovaná za škodukonečnému spotřebiteli za účelem jeho potřeb v oblasti rekreace, turistiky, kultury a sportu mimo jeho stálé bydliště, a to jako kombinace Pojištění jednotlivých odpovědnosti služeb za škodu jako se samostatná vztahuje na služba případy (zejm.: (právním zájezd, předpisem ubytování, doprava, stanovené) pronájem odpovědnosti obytného vozu, pojištěného pronájem za automobilu, škodu vzniklou plavidla jinému při sportovního cestě vybavení, a pobytu výuka v zahraničí sportů, a (při to za běžném předpokladu, občanském že tyto životě). služby jsou poskytovány mimo stálé bydliště Jedná pojištěného, se o škody: zejm. v rámci rekreace). na zdraví na životě, na věci způsobenou jejím poškozením, zničením ztrátou, VI. Pojištění jinou majetkovou přerušení škodu cesty vyplývající ze škody na zdraví na životě či ze škody na věci. Pojištění přerušení cesty se vztahuje na úhradu nákladů za náhradní dopravu do ČR odpovídající Pojištění odpovědnosti druhu dopravy za při škodu cestě do se zahraničí, vztahuje i bude-li na škodu muset způsobenou pojištěný přerušit domácím zahraniční zvířetem, cestu které z důvodu: má pojištěný během cesty v souladu s právními předpisy akutního u sebe. onemocnění úrazu a úmrtí osoby blízké pojištěnému, předčasného návratu spolucestujícího do ČR, který je prokazatelně nezbytný v důsledku pojistné události POZORz pojištění léčebných výloh, rozsáhlé! škody na majetku pojištěného vzniklé v době pojištění následkem živelní události. Kooperativa neposkytne pojistné plnění v případě odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pokud vznikl nárok na pojistné plnění z povinného pojištění odpovědnosti za škodu. VII. Pojištění nevyužité cestovní služby V. Dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby Pojištění Dodatkové nevyužité pojištěné cestovní pro služby případ se zrušení vztahuje cestovní na náhradu služby nákladů se vztahuje nespotřebované cestovní služby poskytované pojištěnému, bude-li muset pojištěný přerušit užívání na případ vzniku nároku poskytovatele či zprostředkovatele cestovní služby cestovní služby z důvodu akutního onemocnění úrazu, kdy zdravotní stav na odstupné při náhlém zrušení cesty. pojištěného prokazatelně neumožňuje další užití služby. Pojištění Pojistnou nevyužité událostí cestovní je zrušení služby cestovní se vztahuje služby na náhradu z prokazatelného nákladů na důvodu. nespotřebované cestovní Důvody služby nejsou poskytované taxativně pojištěnému vymezeny! také v případě, že pojištěný bude muset přerušit užívání cestovní služby z důvodu předčasného návratu spolucestujícího do ČR, který je prokazatelně Cestovní službou nezbytný rozumíme: v důsledku služba pojistné poskytovaná události z pojištění konečnému LVZ. spotřebiteli za účelem jeho potřeb v oblasti rekreace, turistiky, kultury a sportu mimo jeho stálé bydliště a to jako kombinace jednotlivých služeb jako POZOR: samostatná služba (zejm.: zájezd, ubytování, doprava, pronájem obytného! U pojištění nevyužité cestovní služby je nutno doložit, že čerpání cestovní vozu, pronájem služby bylo automobilu, přerušeno, resp. plavidla ukončeno (jízdenkou, sportovního účtem vybavení, v hotelu, výuka potvrzením sportů, a to za od předpokladu, poskytovatele že cestovní tyto služby služby), jsou doložit poskytovány druh dopravy mimo do stálé zahraničí, bydliště objednávku pojištěného cestovní zejm. služby, v rámci doklad rekreace. o zaplacení cestovní služby, doklad o částce, která byla poskytovatelem či zprostředkovatelem cestovní služby za nevyčerpané cestovní služby vrácena atp. 10

11 VIII. VI. Pojištění Asistenční přerušení služba HOLIDAY cesty balíčky K980, K1300 Pojištění přerušení cesty se vztahuje na úhradu nákladů za náhradní dopravu Předmětem asistenční služby HOLIDAY je osobní užitkový automobil do do ČR kg, odpovídající s nejvýše 9 místy druhu pro dopravy přepravu při (nevztahuje cestě do zahraničí, se na motorky, bude-li obytné muset vozy). Tato pojištěný asistenční přerušit služba zahraniční je poskytována cestu na z území důvodu: členských států Evropské unie (kromě Malty akutního a ČR!) a dále onemocnění na území Chorvatska, úrazu a Černé Hory úmrtí a osoby Srbska, blízké Makedonie, pojištěnému, dále Lichtenštejnska, předčasného Maroka, návratu Norska, spolucestujícího Švýcarska, Tuniska do ČR, a který evropské je prokazatelně části Turecka. nezbytný v důsledku pojistné události z pojištění léčebných výloh, Asistenční službu poskytuje GLOBAL ASSISTANCE rozsáhlé škody na majetku pojištěného vzniklé v době pojištění následkem na telefonním čísle živelní události. Právo na poskytnutí asistenční služby vzniká pouze v případech, kdy se vozidlo stane nepojízdným VII. Pojištění z důvodu: nevyužité cestovní služby havárie Pojištění nevyužité poruchy vozidla, cestovní služby se vztahuje na náhradu nákladů v případě úrazu či vážného onemocnění řidiče, které mu znemožňuje řízení. nespotřebované cestovní služby poskytované pojištěnému, bude-li muset pojištěný přerušit užívání cestovní služby z důvodu akutního onemocnění Co je hrazeno: úrazu, kdy zdravotní stav pojištěného prokazatelně neumožňuje další přistavení zásahového vozidla s odbornou posádkou, užití služby. zásah mechanika/opraváře po dobu 60 minut zdarma, úhrada Pojištění nákladů nevyužité na ubytování cestovní nocleh služby v se hotelu, vztahuje kdy nepojízdné na náhradu vozidlo nákladů nemůže být opraveno na nespotřebované v den, kdy došlo cestovní k havárii služby poskytované poruše vozidla, pojištěnému také v případě, odtah že pojištěný vozidla bude do místa muset bydliště přerušit v ČR užívání nepodaří-li cestovní se vozidlo služby zprovoznit z důvodu do 48 hod. bezplatné předčasného zapůjčení návratu náhradního spolucestujícího vozidla do až na ČR, 5 který dní, je prokazatelně nezbytný náhradní v důsledku řidič pojistné k cestě události z místa události z pojištění do místa LVZ. bydliště v ČR v případě úrazu či onemocnění pojištěného.!! POZOR POZOR: Sjednat U pojištění si asistenční nevyužité službu cestovní HOLIDAY služby je možno je nutno pouze doložit, na vozidlo že čerpání s českou registrační cestovní značkou! služby bylo přerušeno resp. ukončeno (jízdenkou, účtem v hotelu, potvrzením od poskytovatele cestovní služby), doložit druh jednou. dopravy Služba do zahraničí, se vztahuje objednávku vždy na vozidlo cestovní (na jedno služby, konkrétní doklad vozidlo o zaplacení s RZ uvedené cestovní na asistenční služby, doklad kartě). o částce, která byla poskytovatelem či Pro zprostředkovatelem sjednání asistenční služby cestovní HOLIDAY služby můžete za nevyčerpané mít vozidlo cestovní pojištěno služby u jakékoliv vrácena atp. pojišťovny (nikoliv jen u Kooperativy). Pokud rodina cestuje jedním vozem, stačí si asistenční službu HOLIDAY sjednat 11

12

Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty CK FIRO-tour

Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty CK FIRO-tour Průvodce k cestovnímu pojištění pro delegáty CK FIRO-tour www.koop.cz www.firotour.cz Pojištění je sjednáno v Kooperativě pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group, (dále jen Kooperativa) a řídí se Všeobecnými

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od

PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od 15.06.2018 pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka 1. pojištění

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět balík

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět balík

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Obsah. Úvod 2. Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 5. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent 7

Obsah. Úvod 2. Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 5. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent 7 Obsah Úvod 2 Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 5 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent 7 Prohlášení ošetřujícího lékaře 45 Hlášení pojistné události

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Obsah. Úvod 2. Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 5. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent 7

Obsah. Úvod 2. Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 5. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent 7 Obsah Úvod 2 Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 5 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent 7 Prohlášení ošetřujícího lékaře 45 Hlášení pojistné události

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty

Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Wüstenrot ProCesty Příručka k cestovnímu pojištění Wüstenrot ProCesty Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob na jejich cestách v zahraničí. Co pojišťujeme V rámci cestovního pojištění

Více

Cestovní pojištění Premier k platební kartě České spořitelny Premier Visa Infinite

Cestovní pojištění Premier k platební kartě České spořitelny Premier Visa Infinite Cestovní pojištění Premier k platební kartě České spořitelny Premier Visa Infinite Obsah Úvod 2 Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 4 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění 6 Prohlášení

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Příručka pro sjednání Říjen 2018 OBSAH 1. Základní informace....................................................... 3 1.1. Individuální cestovní pojištění..................................................

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Technické podmínky pro poskytování služeb

Technické podmínky pro poskytování služeb Příloha č. 11 zadávací dokumentace Technické podmínky pro poskytování služeb CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Požadované minimální limity pojistného plnění EVROPA i SVĚT Typ úhrady Limit Léčebné výlohy 15 000 000 Kč

Více

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje

Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje Informace o správě pojištění Jihomoravského kraje 1. Správa pojištění Kontaktní osoby za pojištění majetku, odpovědnosti, cestovního pojištění a pojištění vozidel: RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

ASISTENČNÍ SLUŽEBY pro oblast Pojištění vozidel,

ASISTENČNÍ SLUŽEBY pro oblast Pojištění vozidel, ASISTENČNÍ SLUŽEBY pro oblast Pojištění vozidel, Výluky a omezení poskytovaných asistenčních služeb 1. Asistenční služby se neposkytují v případech, kdy: a) není kontaktován pojistitel nebo poskytovatel

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ I. ROZSAH POJIŠTĚNÍ Rozsah pojištění je definován v Pojistné smlouvě na úrazové pojištění č. 0229499041, v článku I. : Pojištění se vztahuje na úrazy, k

Více

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Informace k pojištění ztráty platebních karet jsou určeny pro držitele debetních nebo kreditních karet (dále jen platební

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Hlášení škody Část 1 / Obecné informace

Hlášení škody Část 1 / Obecné informace Část 1 / Obecné informace Hlášení škody má 2 části. Vždy vyplňte Část 1 obsahující obecné informace, dále vyberte a vyplňte jen tu Část 2 hlášení, která odpovídá typu Vaší škody. K vyplněnému hlášení přiložte

Více

Informační průvodce pojištěním Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Informační průvodce pojištěním Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů Informační průvodce pojištěním estovní pojištění pro účastníky zájezdů Pojištění léčebných výloh v zahraničí část Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění VPPPZ/0114 (dále jen VPPPZ/0114 typ

Více

Informační průvodce pojištěním Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Informační průvodce pojištěním Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů Informační průvodce pojištěním estovní pojištění pro účastníky zájezdů Pojištění léčebných výloh v zahraničí část Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění VPPPZ/1018 (dále jen VPPPZ/1018 )

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění GOOD PLACES s.r.o. Praha 2/19/2015 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Příručka 01/2015 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 3 1. ÚVOD... 3 2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ... 4 3. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ÚRAZOVÉ

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Úvod Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže Vám řešit nepříjemné situace spojené s cestou do zahraničí. Jaké

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite

Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite Cestovní pojištění Premier k platebním kartám Visa Infinite Obsah Úvod 1 Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění 5 Rámcová pojistná smlouva 31

Více

Předsmluvní informace

Předsmluvní informace Předsmluvní informace 1 Předsmluvní informace Pojištění podnikatele a právnických osob (pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, vč. odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb) 2014

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012 kterou

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT M - 750 / 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Společná ustanovení Pojištění léčebných

Více

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ 00 30 34 61 PODKLADY K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ NA POJISTITELE MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI, VOZIDEL, MĚSTSKÝCH LESŮ, ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SKEL Zpracoval 14.11.2018 Jaroslav

Více

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištění léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění VPPCPCZ/1018 (dále jen VPPCPCZ/1018 ) Slovenská

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu a Osobnímu kontu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu a Osobnímu kontu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu a Osobnímu kontu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Vašeho účtu a pomůže Vám řešit nepříjemné situace spojené s cestou do zahraničí.

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch.

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Pojistná smlouva číslo

Pojistná smlouva číslo Pojistná smlouva číslo 5101348058 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47 11 66 17 DIČ pro DPH: CZ699000955 DIČ pro ostatní

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

YAMAHA ASSISTANCE. Nepřetržitá pomoc 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu. Provided by

YAMAHA ASSISTANCE. Nepřetržitá pomoc 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu. Provided by YAMAHA ASSISTANCE Nepřetržitá pomoc 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu Provided by ASISTENČNÍ CENTRÁLA: Europ Assistance s.r.o. Na Pankráci 127 140 00 Praha 4 Česká republika Tel (+420) 221 586 605 PODMÍNKY

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT M-750 / 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Společná ustanovení Pojištění léčebných výloh

Více

BENEFITY K 25. VÝROČÍ KOOPERATIVY

BENEFITY K 25. VÝROČÍ KOOPERATIVY BENEFITY K 25. VÝROČÍ KOOPERATIVY Nabídka produktových výhod připravených k 25. výročí, platná od 1. 4. do 31. 12. 2016 *. * Časové omezení neplatí pro benefity uvedené v kapitole MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ.

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více