Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

2 Obsah : OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOL Základní údaje Hlavní účel a předmět činnosti Doplňková činnost Umístění školy Technický stav a vybavení školy Prostory školy Školní druţina Školská rada SRPZŠ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, UČEBNÍ PLÁNY Přehled oborů základního vzděláván Volitelné, nepovinné předměty, zájmové krouţky Plánování a kontrola PERSONÁLNÍ ÚDAJE Počty pracovníků v jednotlivých profesích Údaje o pedagogických pracovnících Kvalifikovanost výuky ÚDAJE O ZÁPISU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Zápis do 1. tříd Kapacita školy Počty ţáků v jednotlivých třídách Vývoj počtu ţáků od roku 2000 do Rozmístění absolventů Osmileté gymnázium (po 5.r.) Střední školy Střední odborná učiliště po 9. ročníku Střední odborná učiliště po 8. ročníku Rekapitulace ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Výsledky vzdělávání za 1. pol.šk.r Výsledky vzdělávání za 2. pol.šk.r Výchovná opatření a klasifikace chování Výchovná opatření a klasifikace chování v graf. provedení Přehled absence Výsledky hodnocení KEA Výsledky hodnocení testování 3. ročníku STONOŢKA Výsledky hodnocení testování 5. ročníku STONOŢKA Výsledky hodnocení testování 7. ročníku STONOŢKA Výsledky hodnocení testování kvalita školy. 25 2

3 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAG. PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Péče o zaměstnance Bezpečnost práce ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY Údaje o předloţených školou realizovaných projektů financovaných z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Spolupráce s partnery Spolupráce se školou v Schönwaldu Veřejná prezentace školy Vědomostní, zájmové, sportovní akce a soutěţe ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Akce konané v rámci prevence Poradenské sluţby na škole Činnost výchovného poradce ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A JINÝMI KONTROLNÍMI ORGÁNY Kontroly zřizovatele ČŠI Ostatní kontroly ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářský výsledek k Fondy k Hospodářský výsledek k Fondy k MATEŘSKÁ ŠKOLA Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání MŠ Okruţní MŠ Gustava Geipela a Mokřiny Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí Údaje o spolupráci s organizací zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Základní škola a mateřská škola Aš, Okruţní 57, okres Cheb Základní škola mateřská škola Aš, Okruţní 1580/57, Aš IČ školy Bankovní spojení /0800 Telefon/fax , Adresa inter.stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol Název zřizovatele S účinností od , datum zahájení činnosti Město Aš se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ , IČO , okres Cheb, kraj Karlovarský Součásti školy Základní škola (IZO ), Školní druţina (IZO ) Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Mgr.Jiřina Červenková, ředitelka školy Mgr.Hana Dantlingerová, zástupce ředitelky pro ZŠ Věra Veselá, zástupce ředitelky pro MŠ Lidie Svitáková, ekonomka školy Eva Reţová, hospodářka školy Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb., Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Školní jídelna a školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 4

5 1.2. Hlavní účel a předmět činnosti Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní druţiny a školní jídelny výdejny a školní jídelny. Mateřská škola poskytuje ţákům předškolní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména ustanovením 33, 34, 35 a prováděcími předpisy. Základní škola poskytuje ţákům základní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména ustanovením 44 a prováděcími předpisy. Přípravné třídy můţe v souladu s 47 školského zákona zřizovat se souhlasem zřizovatele a krajského úřadu. Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání a její činnost se řídí školským zákonem, zejména ustanovením 111 a 118 a prováděcími předpisy k zákonu. Školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování a její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanovením 119 a prováděcími předpisy k zákonu. Dále pak můţe zajišťovat závodní stravování zaměstnanců vlastní příspěvkové organizace. Organizace je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přijatými ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Karlovarského kraje, z rozpočtu svého zřizovatele, s finančními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů a s příspěvky a dary fyzických a právnických osob včetně finančních prostředků získaných ze zahraničí, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. 1.3 Doplňková činnost Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost, která nesmí být vykonávána na úkor hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. Okruhy doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 2. nemovitostí Pronájem nemovitostí, a nebytových bytů prostor a nebytových prostor Ve školním roce 2010/11 byl převáţně realizován pronájem nebytových prostor, a to zejména z důvodu souladu s dlouhodobou koncepcí školy - otevření školy široké veřejnosti a prevence sociálně patologických jevů. 1.4 Umístění školy Škola je situována v západním okraji města se spádovou oblastí obcí Krásná, Podhradí a Doubrava. Od října 2006 po rekonstrukci školy byla do prostor školy přemístěna Mateřská škola Republikánská a byla pro ni vyčleněna část přízemí budovy. Od ledna 2007 se pak příspěvková organizace Základní škola Aš, Okruţní 57 změnila na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Aš, Okruţní 57. Došlo k organizačnímu spojení s MŠ Republikánská a MŠ Gustava Geipela s odloučeným pracovištěm Mokřiny. 5

6 Ve správě příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Okruţní je: 1) stavební parcela č o výměře m 2 v hodnotě ,- Kč 2) pozemková parcela č 564/5 o výměře m 2 v hodnotě ,- Kč 3) pozemková parcela č. 565 o výměře m 2 v hodnotě ,- Kč 4) budova školy č.p v hodnotě ,80 Kč ZŠ Okruţní 5) stavební parcela č o výměře 394 m 2 v kat.úz. Aš v hodnotě 1 182,-Kč 6) stavební parcela č. 124 o výměře 210 m 2 v kat.úz. Mokřiny obce Aš v hodnotě 619,50 Kč 7) pozemková parcela č. 3155/3 o výměře m 2 v kat.úz. Aš v hodnotě 7 623,- Kč 8) pozemková parcela č. 776/4 o výměře m 2 v kat.úz. Mokřiny obce Aš v hodnotě 5 622,70 Kč 9) budova školy č.p v kat.úz. Aš v hodnotě ,82 Kč, MŠ Gustava Geipela 10) budova školy č.p. 116 v kat úz. Mokřiny obce Aš v hodnotě ,44 Kč 1.5 Technický stav a vybavení Budova školy prošla v období června srpna 2006 rozsáhlou opravou. K dokončení fasády na zadní straně budovy došlo v roce V průběhu letošního školního roku došlo k odstranění závad v rámci reklamačního řízení z rekonstrukce. Velikým problémem je špatný technický stav střechy, na mnoha místech zatéká a škola se následně potýká s odstraňováním a opravováním následků zatékání. Zřizovatel byl s touto skutečností seznámen a zařadil opravu střechy jako prioritu oprav. Škola je vybavena odbornou učebnou pro přírodovědné předměty, kam byla v rámci projektu pořízena interaktivní tabule s příslušenstvím a ozvučením, tělocvičnou, aulou, školními dílnami a školní jídelnou. K vybavenosti školy patří i venkovní hřiště, jedno na kopanou a druhé před školou, vyuţívané pro atletiku a odbíjenou. Část plochy před školou je vyasfaltována s hřištěm na košíkovou a částí plochy, která byla upravena na skatepark. Základní škola je koncipována jako úplná základní škola. Ve školním roce 2010/2011 byla výuka realizována v 11 třídách s celkovým počtem 236 ţáků vykázaných v zahajovacím výkazu; z celkového počtu bylo na prvním stupni 156 a na druhém stupni 80 ţáků, průměrná naplněnost tříd byla 21,18 ţáků. Ve školním roce 2010/2011 jsme v souladu s 47 školského zákona a souhlasem zřizovatele a krajského úřadu otevřeli přípravnou třídu, kterou jsme vybudovali a zařídili v prostorách kabinetu chemie. Přípravnou třídu navštěvovalo celkem 9 dětí předškolního věku po odkladu povinné školní docházky ze sociálně znevýhodněného prostředí, které většinou patřily do spádového obvodu naší školy a v povinné školní docházce pokračují na naší škole. Vyučování v této třídě zabezpečovala kvalifikovaná učitelka mateřské školy. Celkový počet ţáků školy včetně dětí z přípravné třídy byl 245. Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 v MŠ Okruţní 65 dětí a v MŠ Gustava Geipela společně s Mokřinami 100 dětí. První část mateřské školy, MŠ Okruţní, je ve zrekonstruovaných prostorách základní školy s moderní vybaveností. Pro odpočinek dětí jsou ve třídách instalovány galerie. Prostředí v této části MŠ je estetické včetně venkovního dětského hřiště. V letošním roce byly dokoupeny nové moderní šatní bloky pro celou jednu třídu MŠ. Druhá část MŠ Gustava Geipela je umístěna ve starší vile v ulici Gustava Geipela. Uspořádání této části MŠ má naprosto odlišný charakter ve srovnání s MŠ Okruţní. Jde o rodinnější charakter uspořádání. Prostředí je rovněţ velmi esteticky uspořádáno a potřebám 6

7 vyhovuje. V loňském roce byla v době přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách provedena rekonstrukce elektroinstalace kuchyně, letos byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace včetně vymalování celé budovy. Na obě tyto akce poskytl dotaci zřizovatel. Další nutnou opravou je výměna oken, které jsou jiţ v dezolátním a nefunkčním stavu, zateplení a nová fasády budovy. Budova mateřské školy v Mokřinách má po rekonstrukci hrazenou z projektu EU zateplenou fasádu, vyměněná okna a novou střechu. V loňském školním roce se zde uskutečnila celková oprava sociálního zařízení, rekonstrukce a výměna světel; vše dle poţadavků Krajské hygienické stanice v Chebu. V této budově je potřeba ještě provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace, která je také jiţ ve velmi špatném technickém stavu a neodpovídá příslušným normám Prostory školy Ve školním roce 2010/2011 bylo k vyuţití základní školy 22 učebny, v nichţ jsou zahrnuty učebny s odborným vyuţitím, např. tělocvična, školní dílny, učebna informatiky, jazyků, keramická dílna, cvičná kuchyňka a aula. Ve sklepních prostorách jsou umístěny šatny pro ţáky, které jsou vybaveny novými šatními skříňkami. Prostory školy jsou dále vyuţívány pro 4 kanceláře, 6 kabinetů, školní knihovnu, sklad učebnic, archiv a byt školníka. Ve školní budově je dále provozována školní jídelna pro stravování ţáků a zaměstnanců školy. V těchto prostorách se stravují i děti mateřské školy, strava je dováţena z budovy MŠ v ulici Gustava Geipela. Z tohoto zdroje se stravují i pedagogové školy. Prostředí školní jídelny je nově vybaveno estetickými moderními jídelními sety. V přízemí školy je umístěna mateřská škola, jsou zde tři prostorné učebny s galeriemi pro odpočinek dětí, dvě sociální zařízení pro děti včetně sprchového koutu, kancelář zástupkyně pro MŠ, šatna dětí, šatna zaměstnanců MŠ a kuchyňka pro přípravu svačin včetně sociálního zařízení pro zaměstnance. Budova MŠ Gustava Geipela disponuje třemi učebnami, dvěma loţnicemi a tělocvičnou, která je vybavena podlahovým topením a zároveň je vyuţívána jako loţnice. Dále je ve škole jídelna pro děti, dvě sociální zařízení pro děti, dvě sociální zařízení pro zaměstnance, školní kuchyně. V suterénních prostorách jsou umístěny šatny pro děti, kotelna, ţehlírna, přípravna potravin a chladící box školní jídelny. V Mokřinách, kde je provozována jedna třída mateřské školy, je v přízemí šatna dětí, šatna zaměstnanců, jídelna a přípravna jídel. V prvním poschodí je učebna a nově opravené sociální zařízení. Ve druhém poschodí je opět WC, loţnice s malou hernou pro děti, které po obědě neodpočívají a výtvarný ateliér pro výtvarnou a pracovní činnost dětí. Jídlo je taktéţ dováţeno z MŠ Gustava Geipela. 7

8 1.5.2 Školní družina Ve školním roce 2010/2011 byla provozována dvě oddělení školní druţiny pro ţáky třídy s celkovým počtem 51 dítě. Provoz školní druţiny byl zajišťován od hod. a od hod. Kaţdé oddělení má samostatnou místnost vybavenou školními hrami, stavebnicemi, hračkami, dětskými knihami, časopisy, audiovizuální technikou, počítači s připojením na internet. Školní druţina kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, vyuţívá také prostory školy, tělocvičnu a počítačovou učebnu, v areálu školy pak školní hřiště a zahradu. Svou činností navazovala ŠD na školní vzdělávání, efektivní vyuţití volného času ţáků, zejména formou odpočinkových, relaxačních a zájmových činností. Činnost ve ŠD se řídí zpracovaným vlastním ŠVP pro zájmové vzdělávání. V průběhu roku jsme pořádali soutěţe pro naše ţáky s různým tematickým zaměřením. Děti se zapojily do celoročního projektu, který vypsal časopis Pastelka. Tento projekt byl zaměřen na téma Vesmír. Ţáci průběţně plnili úkoly, jejichţ součástí bylo i vyhotovení modelů planet sluneční soustavy a kosmické lodi. Tyto modely nyní zdobí prostory školní druţiny. Školní druţina se také zúčastnila školních sportovních a literárních soutěţí. Literární soutěţe byly na téma: Přečti a namaluj Z pohádky do pohádky Poznej pohádkovou bytost Hádanky a rébusy Během roku jsme také neopomněli na výtvarné umění našich ţáků, a proto jsme je zapojili i do úkolů se zaměřením na jejich výtvarnou zručnost. Kreslili jsme obrázky za pouţití několika druhů technik, modelovali jsme výrobky s různým tematickým zaměřením. V podzimní části roku se konala tradiční výroba papírových draků, které se stali součástí výzdoby školní druţiny. Velký úspěch měla i vánoční besídka se zpěvem koled a rozdáváním dárků, které si děti pro sebe připravily. Na naší školní zahradě a v přilehlém parku se v průběhu roku ţáci věnovali také sportovním aktivitám. Soutěţili v lehkoatletickém trojboji, ve štafetě, v běhu, ve skoku dalekém, ve vybíjené, kopané a kuţelkách. Den dětí jsme oslavili v lesoparku v blízkosti školy, kde děti hledaly ukrytý poklad a následně soutěţily v různých sportovních disciplínách. Po celý rok se mohli rodiče ţáků seznámit s prací svých dětí návštěvou ŠD a prohlídkou vystavených výrobků. Děti na své rodiče nezapomněly ani v přípravě drobných dárků, které jim k různým příleţitostem vyrobily. 1.6 Školská rada Školská rada byla zřízená dle 167 zákona 561/2004 Sb. ke dni ; má 9 členů - 3 zástupce zřizovatele, 3 rodičovské veřejnosti a 3 zástupce školy. Školská rada pracuje podle vlastního plánu práce, zabývá se výsledky hospodaření, výchovné práce, přípravou dokumentů pro jednání dalších orgánů. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni, členové zajišťují pravidelným kontaktem vzájemnou informovanost a řešení vzniklých úkolů, popř. problémů. 8

9 Sloţení školské rady od : předsedkyně: Mgr. Monika Caranová zástupce rodičů členové: Mgr. Hana Dantlingerová učitelka, zástupce ŘŠ Hana Pokorná učitelka Mgr. Alena Wimmerová učitelka Dana Walchetsederová zástupce rodičů Ing. Jaroslav Dohnal zástupce rodičů Mgr. Robert Vyskočil zástupce zřizovatele Bc. Pavel Maceják zástupce zřizovatele Richard Kosík zástupce zřizovatele 1.7 SRPZŠ Sdruţení rodičů a přátel a školy SRPZŠ vzniklo z iniciativy rodičů v květnu loňského školního roku sestavením ustavovacího výboru a následnou registrací. Sdruţení je dobrovolným sdruţením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeţe, o práci školy, ţáků, o jejich zájmovou činnost. Sdruţení pomáhá při organizování a zajišťování akcí školy, podporuje, doplňuje a spolufinancuje aktivity školy, do budoucna plánuje i vlastní doprovodnou činnost. Sloţení výboru SRPŠ předseda: Monika Uhle jednatel: Monika Caranová pokladník: Milena Zemanová členové: Ladislav Vojtko, Hana Mitáčková, Emilka Zaťková, Petr Kopecký 2. Vzdělávací program, učební plány 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání: a) dobíhající soustava Kód vzdělání Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky C/001 Základní škola UD 1647/ Škola vyuţívá ve vyučovacím procesu vzdělávací program Základní škola, vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2 s platností od b) nová soustava Kód vzdělání Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky C/01 Základní škola RVP ZV 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. 9

10 Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola vědomostí, pohybu a her s platností od je vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a průběţně je dopracováván a dolaďován podle konkrétních momentálních potřeb školy. Do tohoto procesu jsou zapojeni všichni pedagogové školy. 2.2 Volitelné, nepovinné předměty, zájmové kroužky Ve vyučovacím programu školního roku 2010/11 byly zařazeny volitelné předměty sportovní výchova, informační a komunikační technologie a přírodovědná praktika. Pro děti prvního stupně (počet 5) se specifickými poruchami učení se za vedení proškolené učitelky a spolupráce třídních učitelů uskutečňovala ANP ambulantní nápravná péče (ţáci byli integrováni do běţných tříd a byl jim vytvořen individuální vzdělávací plán) a LOG ambulantní logopedická péče (zejména pro ţáky 1. a 2. tříd). Pro ţáky školy byly dále zařazeny tyto zájmové kroužky: Název krouţku Pro třídu Vedoucí Matematika hrou 5. tř. H.Dantlingerová Taneční 2. tř. J.Kuzmová Taneční 5. tř. J.Kuzmová Německý jazyk 2. tř. J.Kuzmová Zdravověda tř. A.Wimmerová Keramický tř. A.Wimmerová Pohybové hry tř. T. Redlich Sportovní tř. T. Redlich Vlastivědný tř. M. Karasová Turistický tř. K. Sláma Sportovní - košíková tř. K. Sláma Odpolední PC učebna tř. J. Martínek 2.3 Plánování a kontrola Škola pracuje podle ročního plánu práce, který stanovuje základní kompetence a úkoly včetně odpovědností pro školní rok 2010/11. Součástí plánu práce je i organizace školního roku a harmonogram porad. Pro jednotlivé měsíce jsou úkoly konkretizovány v měsíčních plánech obsahujících termíny konkrétních akcí včetně organizačních pokynů a odpovědností pracovníků. Kontrolní činnost je realizována na základě plánu hospitací a kontrol. Je prováděna ředitelem, zástupkyní ředitele a příslušnými komisemi BOZP, PO, metodickými orgány školy. 10

11 3. Personální údaje (rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy) 3.1 Počty pracovníků v jednotlivých profesích Počet Přepoč.počet Učitelé I.st. + př.tř. 15 9,48 Učitelé II.st. 11 7,02 Vychovatelky ŠD 2 1,58 Učitelky MŠ 13 12,57 THP 4 2,9 Správní zaměstnanci 13 9,88 Celkem 50 43,43 11

12 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Výuka byla zabezpečena pedagogickými pracovníky následovně: - úsek MŠ: 13 učitelek MŠ, z toho 1 zástupkyně ředitelky a 1 vedoucí učitelka; 1 asistent pedagoga - 1.stupeň + přípravná třída: 8 učitelek 1. 5.roč., z toho 1 v přípravném ročníku a 1zástupkyně ředitelky - 2. stupeň: 10 učitelů 6. 9.roč., z toho 1 ředitelka školy - školní druţina 2 pedagogické pracovnice vychovatelky, z toho 1 vedoucí vychovatelka Poznámka: Jedná se o kmenové zařazení učitelů, v praktické výuce pak dochází k prolínání vyučujících 2. stupně na stupeň 1. a naopak (zejména se jedná o výuku jazyků vyučujícími 2. stupně). Kvalifikovanost učitelů Počet Kvalifikovaní % Studující Prac.důch. Věk.prům. Poč.ţen MŠ , ,2 13 I. stupeň+př.t ,12 8 II. stupeň ,2 5 Celkem , ,51 26 Věkové složení pracovníků ZŠ 12

13 Věkové složení pracovníků MŠ 3.3 Kvalifikovanost výuky Kvalifikovanost podle předmětů 1.stupeň 2.stupeň Předmět Kvalif. % Nekvalif.% Předmět Kvalif. % Nekvalif.% ČJL ČJL MAT MAT PRV NJ/AJ 100/0 0/100 PŘÍ CH VL FYZ NJ/AJ PŘÍ TV ZEM VV DEJ HV OV PČ TV RV HV VV PČ VZ* VT* VZ Výchova ke zdraví; VT Výp. technika 13

14 Kvalifikovanost podle předmětů v grafech 1.stupeň (1. 5.tř.) 2.stupeň (6. 9.tř.) 14

15 Celkový přehled kvalifikovanosti výuky ve školním roce 2010/2011 Vyuč. hodin Kvalif. % Nekvalif. % I.st r II.st r Celkem ,5 Přehled kvalifikovanosti od roku 2001/2002 do 2010/2011 Šk.rok 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 I.stup. 66,50% 70,05% 52,63% 73,94% 83,10% 90,32% 93,7% 84,4% 55,9% 55,3% II.stu 43,50% 48,40% 51,87% 51,43% 78,23% 56,64% 56,4% 65,9% 58,2% 63,9% Celkem 55,0% 59,23% 52,25% 62,69% 80,67% 74,16% 76,6% 76,9% 57,05% 59,6% 15

16 Vývoj kvalifikovanosti v grafu 4. Údaje o zápisu a přijímacím řízení 4.1 Zápis do 1. tříd V lednu 2011 proběhl zápis do prvních tříd pro školní rok 2011/12, výsledky uvádí následující tabulka a graf: Zapsáno celkem 46 Odklad školní docházky 9 Přeřazeni na jinou školu, stěhování 2 Přijato ţáků 37 Rozjednané ţádosti, dodatečné ţádosti 0 Po odkladu školní docházky 11 16

17 4.2. Kapacita školy Od je MŠMT upravena kapacita základní školy na 350 ţáků a 55 ţáků ve ŠD. K úpravě kapacity došlo po přemístění mateřské školy do budovy školy základní jsme na základě předběţného průzkumu a zájmu rodičů otevřeli přípravnou třídu pro děti ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí. V této třídě jsme vzdělávali celkem 9 dětí, z nichţ 8 bylo z naší spádové oblasti a byl jim povolen odklad povinné školní docházky Počty žáků v jednotlivých třídách podle zahajovacího výkazu k Třída Přípr.tř. 1.A 1.B 2.A 2.B celk Dívky Hoši Celkem Třída Celkem Dívky Hoši Celkem

18 Celkový počet žáků dle jednotlivých tříd Vývoj počtu žáků od roku 2000 do roku 2010 Školní rok počet ţáků

19 4.3 Rozmístění absolventů školy Ve školním roce 2010/2011 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 17 ţáků, z toho 14 ţáků z 9. ročníku a 3 ţáci z 8. ročníku. Jednomu ţákovi 9.ročníku byl povolen 10.rok vzdělávání. 9. ročník: Všichni ţáci 9. ročníku se dostali jiţ v 1. kole přijímacího řízení na zvolené střední a učňovské školy. 8. ročník: Povinnou devítiletou docházku splnili 2 ţáci 8. ročníku a 1 ţákyně; dva ţáci budou pokračovat studiem učebních oborů na ISŠ Cheb; ţákyně si nepodala ţádnou přihlášku. 5. ročník Z pátého postupného ročníku odešlo na osmileté gymnázium7 ţáků Osmileté gymnázium (po ukončení 5. ročníku) Gymnázium Poč.uchazečů Poč.přijatých Gymnázium Aš Střední školy - žáci po ukončení 9. ročníku Škola, místo, obor Počet přijatých ISŠ Cheb, Obrněné armády obchodní akademie 1 Gymnázium a střední odborná škola Aš obor informatika v ekonomice 2 Střední škola informatiky a finan.sluţeb Plzeň 1 Hotelová škola Mariánské Lázně 1 Střední škola dopravní Plzeň provoz a ekonomika dopravy 1 Obchodní akademie T.G.M.Plzeň obor ekonom.lyceum 2 SOŠ profesora Švejcara Plzeň obor pedagog.lyceum Střední odborná učiliště - žáci po ukončení 9. ročníku Škola, místo, obor Počet přijatých ISŠ Cheb, Obrněné armády prodavač 2 ISŠ Cheb, Obrněné armády opravář zemědělských strojů 1 ISŠ Cheb, Obrněné armády - klempíř 1 19

20 4.3.4 Střední odborná učiliště - žáci po ukončení 8. ročníku Škola, místo, obor Počet přijatých ISŠ Cheb, Obrněné armády kadeřník 1 ISŠ Cheb, Obrněné armády stavební výroba Rekapitulace Ukončili školní docházku v roč. Celkem Z toho dívek Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy 5.1. Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2010/11 1.A 1.B 2.A 2.B Celk % Vyznamenání ,9 Neprospěli ,3 Průměr třídy 1,28 1,10 1,13 1,19 1,27 1,76 1,61 1, Celk % Celk % Vyznamenání Neprospěli ,5 19 2,1 Průměr třídy 2,11 2,04 2,22 1,93 2,07 1, Výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2010/11 1.A 1.B 2.A 2.B Celk % Vyznamenání Neprospěli ,19 Průměr třídy 1,49 1,32 1,09 1,22 1,27 1,7 1,62 1, Celk % Celk % Vyznamenání , ,06 Neprospěli ,5 23 9,78 Průměr třídy 2,12 2,06 2,2 1,94 2,08 1,66 20

21 5.3 Výchovná opatření a klasifikace chování 1. pololetí 2010/2011 Pochvaly Napomenutí Důtka 1.stupeň z 2.stupeň z 3.stupeň z Důtka TU TU TU ŘŠ chování chování chování pololetí 2010/2011 Pochvaly Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň TU ŘŠ TU TU ŘŠ z chování z chování z chování Výchovná opatření a klasifikace chování v grafickém provedení 21

22 5.5 Přehled absence Zameškané hodiny za 1. pololetí školního roku 2010/ stupeň 1.A 1.B 2.A 2.B Celk Omluvené Průměr na žáka 48,11 65,06 35,56 31,5 59,28 51,93 48,12 50,44 Neomluvené Průměr na žáka 0, ,29 0 0,18 0,04 0,09 Zameškané hodiny za 1. pololetí školního roku 2010/ stupeň Celk Omluvené Průměr na žáka 65,79 59,09 67,3 50,36 61,77 Neomluvené Průměr na žáka 2,04 1,95 3,8 1,46 2,41 Zameškané hodiny za 2. pololetí školního roku 2010/ stupeň 1.A 1.B 2.A 2.B Celk Omluvené Průměr na žáka 49,95 75,89 59,89 33,43 77,16 72,96 47,23 61,89 Neomluvené Průměr na žáka 0,74 4,58 0 2, ,85 Zameškané hodiny za 2. pololetí školního roku 2010/ stupeň Celk Omluvené Průměr na žáka 89,58 97,04 102,75 74,71 92,38 Neomluvené Průměr na žáka 0,08 10,96 12,7 2,43 6,69 22

23 5.6 VÝSLEDKY HODNOCENÍ KEA (KOMPLEXNÍ EVALUAČNÍ ANALÝZA) V tomto školním roce jsme získali Zlatý certifikát společnosti SCIO za vzájemnou spolupráci při testování ţáků delší 5 let. V této aktivitě jsme i nadále pokračovali, abychom měli o znalostech a schopnostech našich ţáků přehled a zakoupili jsme sluţby STONOŢKA a KEA pro 3.,5., a 7. ročníky Výsledky hodnocení testování 3.ročníku Stonožka ČJ: Výsledky naší školy se řadí mezi podprůměrné. Naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky. Na výsledcích testování ţáků 3.tříd se promítla jejich nezkušenost a náročnost testů v on-line podobě i celková problematika se čtením a porozuměním textu současných školáků. M: Výsledky naší školy v matematice jsou průměrné. AJ: Svými výsledky se naše škola se řadí mezi školy průměrné. Klíčové kompetence: Svými výsledky v klíčových kompetencích se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší výsledky neţ polovina zúčastněných škol. Člověk a jeho svět: Výsledky naší školy v prvouce se řadí mezi průměrné. Celkové výsledky: Výsledky naší školy se řadí ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm mezi průměrné. 23

24 Jak si stojíme mezi ostatními školami: Výsledky hodnocení testování 5. ročníku Stonožka Jedná se o testování ţáků z českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a obecně studijních předpokladů (OSP). ČJ: Výsledky naší školy se řadí mezi podprůměrné. Studijní potenciál ţáků není dle porovnání testů OSP ve škole vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech byly na niţší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. M: Výsledky naší školy v matematice jsou průměrné s lepšími výsledky neţ polovina škol zúčastněných v testování. Srovnáním testů OSP a z matematiky se zjistilo, ţe studijní potenciál ţáků je v matematice vyuţíván optimálně. Jak si stojíme mezi ostatními školami: 24

25 5.6.3 Výsledky hodnocení testování 7. ročníku Stonožka, modul Kea(komplexní evaluační analýza) Testování ţáků proběhlo z českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a obecně studijních předpokladů (OSP). ČJ: Výsledky naší školy se řadí mezi podprůměrné. Studijní potenciál ţáků je dle porovnání testů OSP ve škole vyuţíván optimálně výsledky ţáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. M: Výsledky naší školy v matematice jsou podprůměrné. Porovnáním testů OSP a z matematiky bylo zjištěno, ţe studijní potenciál ţáků je v matematice vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech odpovídaly úrovni jejich studijních předpokladů. V tomto testování dosáhla naše ţákyně nejlepšího výsledku v Karlovarském kraji a získala ocenění společnosti Scio VÝSLEDKY HODNOCENÍ TESTOVÁNÍ KVALITA ŠKOLY Naše škola se v tomto školním roce zúčastnila testování Kvalita školy, které proběhlo nově a zcela zdarma v květnu tohoto roku v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj. Tohoto testování se zúčastnilo přes 33 tisíce ţáků pátých a devátých tříd celé České republiky, 1018 z nich v našem kraji. Počet otestovaných ţáků bylo38; test se skládal z následujících částí: český jazyk matematika cizí jazyk (anglický/německý) 5.ročník - člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda a přírodověda) 9. ročník - člověk a příroda (chemie, fyzika a biologie) 25

26 Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují následující údaje: Ú [%]: Úspěšnost školy/třídy/ţáka v daném předmětu, dovednosti. P: Percentil školy/třídy v daném ročníku vzhledem k ostatním školám/třídám daného ročníku v celé České republice. PK: Percentil školy/třídy v daném ročníku vzhledem k ostatním školám/třídám daného ročníku ve stejném kraji (Percentil ke kaţdému dosaţenému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent ţáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umoţňuje posoudit, jaké je postavení ţáka/třídy/školy ve skupině, např. percentil 95 znamená, ţe 95 % testovaných ţáku/tříd/škol dané skupiny bylo horších a pouhých 5 % ţáku/tříd/škol lepších). Celkové vyhodnocení 5. ročník Předmět Ú [%] P(5) PK(5) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Člověk a jeho svět Poznámka: Ke zkreslenému výsledku v předmětu anglický jazyk došlo z důvodu technické závady, kdy ţákům nebyla poskytnuta varianta druhého cizího jazyka a ţáci tak prováděli testování v anglickém jazyce, ačkoli se učí jazyku německému. 9. ročník Předmět Ú [%] P(9) PK(9) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Chemie Fyzika Biologie

27 Celá zpráva z výsledků z testování Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj je k nahlédnutí u ředitelky školy. 27

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2008/2009 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více