Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

2 Obsah : OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOL Základní údaje Hlavní účel a předmět činnosti Doplňková činnost Umístění školy Technický stav a vybavení školy Prostory školy Školní druţina Školská rada SRPZŠ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, UČEBNÍ PLÁNY Přehled oborů základního vzděláván Volitelné, nepovinné předměty, zájmové krouţky Plánování a kontrola PERSONÁLNÍ ÚDAJE Počty pracovníků v jednotlivých profesích Údaje o pedagogických pracovnících Kvalifikovanost výuky ÚDAJE O ZÁPISU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Zápis do 1. tříd Kapacita školy Počty ţáků v jednotlivých třídách Vývoj počtu ţáků od roku 2000 do Rozmístění absolventů Osmileté gymnázium (po 5.r.) Střední školy Střední odborná učiliště po 9. ročníku Střední odborná učiliště po 8. ročníku Rekapitulace ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Výsledky vzdělávání za 1. pol.šk.r Výsledky vzdělávání za 2. pol.šk.r Výchovná opatření a klasifikace chování Výchovná opatření a klasifikace chování v graf. provedení Přehled absence Výsledky hodnocení KEA Výsledky hodnocení testování 3. ročníku STONOŢKA Výsledky hodnocení testování 5. ročníku STONOŢKA Výsledky hodnocení testování 7. ročníku STONOŢKA Výsledky hodnocení testování kvalita školy. 25 2

3 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAG. PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Péče o zaměstnance Bezpečnost práce ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY Údaje o předloţených školou realizovaných projektů financovaných z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Spolupráce s partnery Spolupráce se školou v Schönwaldu Veřejná prezentace školy Vědomostní, zájmové, sportovní akce a soutěţe ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Akce konané v rámci prevence Poradenské sluţby na škole Činnost výchovného poradce ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A JINÝMI KONTROLNÍMI ORGÁNY Kontroly zřizovatele ČŠI Ostatní kontroly ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářský výsledek k Fondy k Hospodářský výsledek k Fondy k MATEŘSKÁ ŠKOLA Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání MŠ Okruţní MŠ Gustava Geipela a Mokřiny Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí Údaje o spolupráci s organizací zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Základní škola a mateřská škola Aš, Okruţní 57, okres Cheb Základní škola mateřská škola Aš, Okruţní 1580/57, Aš IČ školy Bankovní spojení /0800 Telefon/fax , Adresa inter.stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol Název zřizovatele S účinností od , datum zahájení činnosti Město Aš se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ , IČO , okres Cheb, kraj Karlovarský Součásti školy Základní škola (IZO ), Školní druţina (IZO ) Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Mgr.Jiřina Červenková, ředitelka školy Mgr.Hana Dantlingerová, zástupce ředitelky pro ZŠ Věra Veselá, zástupce ředitelky pro MŠ Lidie Svitáková, ekonomka školy Eva Reţová, hospodářka školy Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb., Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Školní jídelna a školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 4

5 1.2. Hlavní účel a předmět činnosti Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní druţiny a školní jídelny výdejny a školní jídelny. Mateřská škola poskytuje ţákům předškolní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména ustanovením 33, 34, 35 a prováděcími předpisy. Základní škola poskytuje ţákům základní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména ustanovením 44 a prováděcími předpisy. Přípravné třídy můţe v souladu s 47 školského zákona zřizovat se souhlasem zřizovatele a krajského úřadu. Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání a její činnost se řídí školským zákonem, zejména ustanovením 111 a 118 a prováděcími předpisy k zákonu. Školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování a její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanovením 119 a prováděcími předpisy k zákonu. Dále pak můţe zajišťovat závodní stravování zaměstnanců vlastní příspěvkové organizace. Organizace je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přijatými ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Karlovarského kraje, z rozpočtu svého zřizovatele, s finančními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů a s příspěvky a dary fyzických a právnických osob včetně finančních prostředků získaných ze zahraničí, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. 1.3 Doplňková činnost Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost, která nesmí být vykonávána na úkor hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. Okruhy doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 2. nemovitostí Pronájem nemovitostí, a nebytových bytů prostor a nebytových prostor Ve školním roce 2010/11 byl převáţně realizován pronájem nebytových prostor, a to zejména z důvodu souladu s dlouhodobou koncepcí školy - otevření školy široké veřejnosti a prevence sociálně patologických jevů. 1.4 Umístění školy Škola je situována v západním okraji města se spádovou oblastí obcí Krásná, Podhradí a Doubrava. Od října 2006 po rekonstrukci školy byla do prostor školy přemístěna Mateřská škola Republikánská a byla pro ni vyčleněna část přízemí budovy. Od ledna 2007 se pak příspěvková organizace Základní škola Aš, Okruţní 57 změnila na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Aš, Okruţní 57. Došlo k organizačnímu spojení s MŠ Republikánská a MŠ Gustava Geipela s odloučeným pracovištěm Mokřiny. 5

6 Ve správě příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Okruţní je: 1) stavební parcela č o výměře m 2 v hodnotě ,- Kč 2) pozemková parcela č 564/5 o výměře m 2 v hodnotě ,- Kč 3) pozemková parcela č. 565 o výměře m 2 v hodnotě ,- Kč 4) budova školy č.p v hodnotě ,80 Kč ZŠ Okruţní 5) stavební parcela č o výměře 394 m 2 v kat.úz. Aš v hodnotě 1 182,-Kč 6) stavební parcela č. 124 o výměře 210 m 2 v kat.úz. Mokřiny obce Aš v hodnotě 619,50 Kč 7) pozemková parcela č. 3155/3 o výměře m 2 v kat.úz. Aš v hodnotě 7 623,- Kč 8) pozemková parcela č. 776/4 o výměře m 2 v kat.úz. Mokřiny obce Aš v hodnotě 5 622,70 Kč 9) budova školy č.p v kat.úz. Aš v hodnotě ,82 Kč, MŠ Gustava Geipela 10) budova školy č.p. 116 v kat úz. Mokřiny obce Aš v hodnotě ,44 Kč 1.5 Technický stav a vybavení Budova školy prošla v období června srpna 2006 rozsáhlou opravou. K dokončení fasády na zadní straně budovy došlo v roce V průběhu letošního školního roku došlo k odstranění závad v rámci reklamačního řízení z rekonstrukce. Velikým problémem je špatný technický stav střechy, na mnoha místech zatéká a škola se následně potýká s odstraňováním a opravováním následků zatékání. Zřizovatel byl s touto skutečností seznámen a zařadil opravu střechy jako prioritu oprav. Škola je vybavena odbornou učebnou pro přírodovědné předměty, kam byla v rámci projektu pořízena interaktivní tabule s příslušenstvím a ozvučením, tělocvičnou, aulou, školními dílnami a školní jídelnou. K vybavenosti školy patří i venkovní hřiště, jedno na kopanou a druhé před školou, vyuţívané pro atletiku a odbíjenou. Část plochy před školou je vyasfaltována s hřištěm na košíkovou a částí plochy, která byla upravena na skatepark. Základní škola je koncipována jako úplná základní škola. Ve školním roce 2010/2011 byla výuka realizována v 11 třídách s celkovým počtem 236 ţáků vykázaných v zahajovacím výkazu; z celkového počtu bylo na prvním stupni 156 a na druhém stupni 80 ţáků, průměrná naplněnost tříd byla 21,18 ţáků. Ve školním roce 2010/2011 jsme v souladu s 47 školského zákona a souhlasem zřizovatele a krajského úřadu otevřeli přípravnou třídu, kterou jsme vybudovali a zařídili v prostorách kabinetu chemie. Přípravnou třídu navštěvovalo celkem 9 dětí předškolního věku po odkladu povinné školní docházky ze sociálně znevýhodněného prostředí, které většinou patřily do spádového obvodu naší školy a v povinné školní docházce pokračují na naší škole. Vyučování v této třídě zabezpečovala kvalifikovaná učitelka mateřské školy. Celkový počet ţáků školy včetně dětí z přípravné třídy byl 245. Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 v MŠ Okruţní 65 dětí a v MŠ Gustava Geipela společně s Mokřinami 100 dětí. První část mateřské školy, MŠ Okruţní, je ve zrekonstruovaných prostorách základní školy s moderní vybaveností. Pro odpočinek dětí jsou ve třídách instalovány galerie. Prostředí v této části MŠ je estetické včetně venkovního dětského hřiště. V letošním roce byly dokoupeny nové moderní šatní bloky pro celou jednu třídu MŠ. Druhá část MŠ Gustava Geipela je umístěna ve starší vile v ulici Gustava Geipela. Uspořádání této části MŠ má naprosto odlišný charakter ve srovnání s MŠ Okruţní. Jde o rodinnější charakter uspořádání. Prostředí je rovněţ velmi esteticky uspořádáno a potřebám 6

7 vyhovuje. V loňském roce byla v době přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách provedena rekonstrukce elektroinstalace kuchyně, letos byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace včetně vymalování celé budovy. Na obě tyto akce poskytl dotaci zřizovatel. Další nutnou opravou je výměna oken, které jsou jiţ v dezolátním a nefunkčním stavu, zateplení a nová fasády budovy. Budova mateřské školy v Mokřinách má po rekonstrukci hrazenou z projektu EU zateplenou fasádu, vyměněná okna a novou střechu. V loňském školním roce se zde uskutečnila celková oprava sociálního zařízení, rekonstrukce a výměna světel; vše dle poţadavků Krajské hygienické stanice v Chebu. V této budově je potřeba ještě provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace, která je také jiţ ve velmi špatném technickém stavu a neodpovídá příslušným normám Prostory školy Ve školním roce 2010/2011 bylo k vyuţití základní školy 22 učebny, v nichţ jsou zahrnuty učebny s odborným vyuţitím, např. tělocvična, školní dílny, učebna informatiky, jazyků, keramická dílna, cvičná kuchyňka a aula. Ve sklepních prostorách jsou umístěny šatny pro ţáky, které jsou vybaveny novými šatními skříňkami. Prostory školy jsou dále vyuţívány pro 4 kanceláře, 6 kabinetů, školní knihovnu, sklad učebnic, archiv a byt školníka. Ve školní budově je dále provozována školní jídelna pro stravování ţáků a zaměstnanců školy. V těchto prostorách se stravují i děti mateřské školy, strava je dováţena z budovy MŠ v ulici Gustava Geipela. Z tohoto zdroje se stravují i pedagogové školy. Prostředí školní jídelny je nově vybaveno estetickými moderními jídelními sety. V přízemí školy je umístěna mateřská škola, jsou zde tři prostorné učebny s galeriemi pro odpočinek dětí, dvě sociální zařízení pro děti včetně sprchového koutu, kancelář zástupkyně pro MŠ, šatna dětí, šatna zaměstnanců MŠ a kuchyňka pro přípravu svačin včetně sociálního zařízení pro zaměstnance. Budova MŠ Gustava Geipela disponuje třemi učebnami, dvěma loţnicemi a tělocvičnou, která je vybavena podlahovým topením a zároveň je vyuţívána jako loţnice. Dále je ve škole jídelna pro děti, dvě sociální zařízení pro děti, dvě sociální zařízení pro zaměstnance, školní kuchyně. V suterénních prostorách jsou umístěny šatny pro děti, kotelna, ţehlírna, přípravna potravin a chladící box školní jídelny. V Mokřinách, kde je provozována jedna třída mateřské školy, je v přízemí šatna dětí, šatna zaměstnanců, jídelna a přípravna jídel. V prvním poschodí je učebna a nově opravené sociální zařízení. Ve druhém poschodí je opět WC, loţnice s malou hernou pro děti, které po obědě neodpočívají a výtvarný ateliér pro výtvarnou a pracovní činnost dětí. Jídlo je taktéţ dováţeno z MŠ Gustava Geipela. 7

8 1.5.2 Školní družina Ve školním roce 2010/2011 byla provozována dvě oddělení školní druţiny pro ţáky třídy s celkovým počtem 51 dítě. Provoz školní druţiny byl zajišťován od hod. a od hod. Kaţdé oddělení má samostatnou místnost vybavenou školními hrami, stavebnicemi, hračkami, dětskými knihami, časopisy, audiovizuální technikou, počítači s připojením na internet. Školní druţina kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, vyuţívá také prostory školy, tělocvičnu a počítačovou učebnu, v areálu školy pak školní hřiště a zahradu. Svou činností navazovala ŠD na školní vzdělávání, efektivní vyuţití volného času ţáků, zejména formou odpočinkových, relaxačních a zájmových činností. Činnost ve ŠD se řídí zpracovaným vlastním ŠVP pro zájmové vzdělávání. V průběhu roku jsme pořádali soutěţe pro naše ţáky s různým tematickým zaměřením. Děti se zapojily do celoročního projektu, který vypsal časopis Pastelka. Tento projekt byl zaměřen na téma Vesmír. Ţáci průběţně plnili úkoly, jejichţ součástí bylo i vyhotovení modelů planet sluneční soustavy a kosmické lodi. Tyto modely nyní zdobí prostory školní druţiny. Školní druţina se také zúčastnila školních sportovních a literárních soutěţí. Literární soutěţe byly na téma: Přečti a namaluj Z pohádky do pohádky Poznej pohádkovou bytost Hádanky a rébusy Během roku jsme také neopomněli na výtvarné umění našich ţáků, a proto jsme je zapojili i do úkolů se zaměřením na jejich výtvarnou zručnost. Kreslili jsme obrázky za pouţití několika druhů technik, modelovali jsme výrobky s různým tematickým zaměřením. V podzimní části roku se konala tradiční výroba papírových draků, které se stali součástí výzdoby školní druţiny. Velký úspěch měla i vánoční besídka se zpěvem koled a rozdáváním dárků, které si děti pro sebe připravily. Na naší školní zahradě a v přilehlém parku se v průběhu roku ţáci věnovali také sportovním aktivitám. Soutěţili v lehkoatletickém trojboji, ve štafetě, v běhu, ve skoku dalekém, ve vybíjené, kopané a kuţelkách. Den dětí jsme oslavili v lesoparku v blízkosti školy, kde děti hledaly ukrytý poklad a následně soutěţily v různých sportovních disciplínách. Po celý rok se mohli rodiče ţáků seznámit s prací svých dětí návštěvou ŠD a prohlídkou vystavených výrobků. Děti na své rodiče nezapomněly ani v přípravě drobných dárků, které jim k různým příleţitostem vyrobily. 1.6 Školská rada Školská rada byla zřízená dle 167 zákona 561/2004 Sb. ke dni ; má 9 členů - 3 zástupce zřizovatele, 3 rodičovské veřejnosti a 3 zástupce školy. Školská rada pracuje podle vlastního plánu práce, zabývá se výsledky hospodaření, výchovné práce, přípravou dokumentů pro jednání dalších orgánů. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni, členové zajišťují pravidelným kontaktem vzájemnou informovanost a řešení vzniklých úkolů, popř. problémů. 8

9 Sloţení školské rady od : předsedkyně: Mgr. Monika Caranová zástupce rodičů členové: Mgr. Hana Dantlingerová učitelka, zástupce ŘŠ Hana Pokorná učitelka Mgr. Alena Wimmerová učitelka Dana Walchetsederová zástupce rodičů Ing. Jaroslav Dohnal zástupce rodičů Mgr. Robert Vyskočil zástupce zřizovatele Bc. Pavel Maceják zástupce zřizovatele Richard Kosík zástupce zřizovatele 1.7 SRPZŠ Sdruţení rodičů a přátel a školy SRPZŠ vzniklo z iniciativy rodičů v květnu loňského školního roku sestavením ustavovacího výboru a následnou registrací. Sdruţení je dobrovolným sdruţením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeţe, o práci školy, ţáků, o jejich zájmovou činnost. Sdruţení pomáhá při organizování a zajišťování akcí školy, podporuje, doplňuje a spolufinancuje aktivity školy, do budoucna plánuje i vlastní doprovodnou činnost. Sloţení výboru SRPŠ předseda: Monika Uhle jednatel: Monika Caranová pokladník: Milena Zemanová členové: Ladislav Vojtko, Hana Mitáčková, Emilka Zaťková, Petr Kopecký 2. Vzdělávací program, učební plány 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání: a) dobíhající soustava Kód vzdělání Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky C/001 Základní škola UD 1647/ Škola vyuţívá ve vyučovacím procesu vzdělávací program Základní škola, vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2 s platností od b) nová soustava Kód vzdělání Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky C/01 Základní škola RVP ZV 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. 9

10 Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola vědomostí, pohybu a her s platností od je vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a průběţně je dopracováván a dolaďován podle konkrétních momentálních potřeb školy. Do tohoto procesu jsou zapojeni všichni pedagogové školy. 2.2 Volitelné, nepovinné předměty, zájmové kroužky Ve vyučovacím programu školního roku 2010/11 byly zařazeny volitelné předměty sportovní výchova, informační a komunikační technologie a přírodovědná praktika. Pro děti prvního stupně (počet 5) se specifickými poruchami učení se za vedení proškolené učitelky a spolupráce třídních učitelů uskutečňovala ANP ambulantní nápravná péče (ţáci byli integrováni do běţných tříd a byl jim vytvořen individuální vzdělávací plán) a LOG ambulantní logopedická péče (zejména pro ţáky 1. a 2. tříd). Pro ţáky školy byly dále zařazeny tyto zájmové kroužky: Název krouţku Pro třídu Vedoucí Matematika hrou 5. tř. H.Dantlingerová Taneční 2. tř. J.Kuzmová Taneční 5. tř. J.Kuzmová Německý jazyk 2. tř. J.Kuzmová Zdravověda tř. A.Wimmerová Keramický tř. A.Wimmerová Pohybové hry tř. T. Redlich Sportovní tř. T. Redlich Vlastivědný tř. M. Karasová Turistický tř. K. Sláma Sportovní - košíková tř. K. Sláma Odpolední PC učebna tř. J. Martínek 2.3 Plánování a kontrola Škola pracuje podle ročního plánu práce, který stanovuje základní kompetence a úkoly včetně odpovědností pro školní rok 2010/11. Součástí plánu práce je i organizace školního roku a harmonogram porad. Pro jednotlivé měsíce jsou úkoly konkretizovány v měsíčních plánech obsahujících termíny konkrétních akcí včetně organizačních pokynů a odpovědností pracovníků. Kontrolní činnost je realizována na základě plánu hospitací a kontrol. Je prováděna ředitelem, zástupkyní ředitele a příslušnými komisemi BOZP, PO, metodickými orgány školy. 10

11 3. Personální údaje (rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy) 3.1 Počty pracovníků v jednotlivých profesích Počet Přepoč.počet Učitelé I.st. + př.tř. 15 9,48 Učitelé II.st. 11 7,02 Vychovatelky ŠD 2 1,58 Učitelky MŠ 13 12,57 THP 4 2,9 Správní zaměstnanci 13 9,88 Celkem 50 43,43 11

12 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Výuka byla zabezpečena pedagogickými pracovníky následovně: - úsek MŠ: 13 učitelek MŠ, z toho 1 zástupkyně ředitelky a 1 vedoucí učitelka; 1 asistent pedagoga - 1.stupeň + přípravná třída: 8 učitelek 1. 5.roč., z toho 1 v přípravném ročníku a 1zástupkyně ředitelky - 2. stupeň: 10 učitelů 6. 9.roč., z toho 1 ředitelka školy - školní druţina 2 pedagogické pracovnice vychovatelky, z toho 1 vedoucí vychovatelka Poznámka: Jedná se o kmenové zařazení učitelů, v praktické výuce pak dochází k prolínání vyučujících 2. stupně na stupeň 1. a naopak (zejména se jedná o výuku jazyků vyučujícími 2. stupně). Kvalifikovanost učitelů Počet Kvalifikovaní % Studující Prac.důch. Věk.prům. Poč.ţen MŠ , ,2 13 I. stupeň+př.t ,12 8 II. stupeň ,2 5 Celkem , ,51 26 Věkové složení pracovníků ZŠ 12

13 Věkové složení pracovníků MŠ 3.3 Kvalifikovanost výuky Kvalifikovanost podle předmětů 1.stupeň 2.stupeň Předmět Kvalif. % Nekvalif.% Předmět Kvalif. % Nekvalif.% ČJL ČJL MAT MAT PRV NJ/AJ 100/0 0/100 PŘÍ CH VL FYZ NJ/AJ PŘÍ TV ZEM VV DEJ HV OV PČ TV RV HV VV PČ VZ* VT* VZ Výchova ke zdraví; VT Výp. technika 13

14 Kvalifikovanost podle předmětů v grafech 1.stupeň (1. 5.tř.) 2.stupeň (6. 9.tř.) 14

15 Celkový přehled kvalifikovanosti výuky ve školním roce 2010/2011 Vyuč. hodin Kvalif. % Nekvalif. % I.st r II.st r Celkem ,5 Přehled kvalifikovanosti od roku 2001/2002 do 2010/2011 Šk.rok 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 I.stup. 66,50% 70,05% 52,63% 73,94% 83,10% 90,32% 93,7% 84,4% 55,9% 55,3% II.stu 43,50% 48,40% 51,87% 51,43% 78,23% 56,64% 56,4% 65,9% 58,2% 63,9% Celkem 55,0% 59,23% 52,25% 62,69% 80,67% 74,16% 76,6% 76,9% 57,05% 59,6% 15

16 Vývoj kvalifikovanosti v grafu 4. Údaje o zápisu a přijímacím řízení 4.1 Zápis do 1. tříd V lednu 2011 proběhl zápis do prvních tříd pro školní rok 2011/12, výsledky uvádí následující tabulka a graf: Zapsáno celkem 46 Odklad školní docházky 9 Přeřazeni na jinou školu, stěhování 2 Přijato ţáků 37 Rozjednané ţádosti, dodatečné ţádosti 0 Po odkladu školní docházky 11 16

17 4.2. Kapacita školy Od je MŠMT upravena kapacita základní školy na 350 ţáků a 55 ţáků ve ŠD. K úpravě kapacity došlo po přemístění mateřské školy do budovy školy základní jsme na základě předběţného průzkumu a zájmu rodičů otevřeli přípravnou třídu pro děti ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí. V této třídě jsme vzdělávali celkem 9 dětí, z nichţ 8 bylo z naší spádové oblasti a byl jim povolen odklad povinné školní docházky Počty žáků v jednotlivých třídách podle zahajovacího výkazu k Třída Přípr.tř. 1.A 1.B 2.A 2.B celk Dívky Hoši Celkem Třída Celkem Dívky Hoši Celkem

18 Celkový počet žáků dle jednotlivých tříd Vývoj počtu žáků od roku 2000 do roku 2010 Školní rok počet ţáků

19 4.3 Rozmístění absolventů školy Ve školním roce 2010/2011 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 17 ţáků, z toho 14 ţáků z 9. ročníku a 3 ţáci z 8. ročníku. Jednomu ţákovi 9.ročníku byl povolen 10.rok vzdělávání. 9. ročník: Všichni ţáci 9. ročníku se dostali jiţ v 1. kole přijímacího řízení na zvolené střední a učňovské školy. 8. ročník: Povinnou devítiletou docházku splnili 2 ţáci 8. ročníku a 1 ţákyně; dva ţáci budou pokračovat studiem učebních oborů na ISŠ Cheb; ţákyně si nepodala ţádnou přihlášku. 5. ročník Z pátého postupného ročníku odešlo na osmileté gymnázium7 ţáků Osmileté gymnázium (po ukončení 5. ročníku) Gymnázium Poč.uchazečů Poč.přijatých Gymnázium Aš Střední školy - žáci po ukončení 9. ročníku Škola, místo, obor Počet přijatých ISŠ Cheb, Obrněné armády obchodní akademie 1 Gymnázium a střední odborná škola Aš obor informatika v ekonomice 2 Střední škola informatiky a finan.sluţeb Plzeň 1 Hotelová škola Mariánské Lázně 1 Střední škola dopravní Plzeň provoz a ekonomika dopravy 1 Obchodní akademie T.G.M.Plzeň obor ekonom.lyceum 2 SOŠ profesora Švejcara Plzeň obor pedagog.lyceum Střední odborná učiliště - žáci po ukončení 9. ročníku Škola, místo, obor Počet přijatých ISŠ Cheb, Obrněné armády prodavač 2 ISŠ Cheb, Obrněné armády opravář zemědělských strojů 1 ISŠ Cheb, Obrněné armády - klempíř 1 19

20 4.3.4 Střední odborná učiliště - žáci po ukončení 8. ročníku Škola, místo, obor Počet přijatých ISŠ Cheb, Obrněné armády kadeřník 1 ISŠ Cheb, Obrněné armády stavební výroba Rekapitulace Ukončili školní docházku v roč. Celkem Z toho dívek Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy 5.1. Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2010/11 1.A 1.B 2.A 2.B Celk % Vyznamenání ,9 Neprospěli ,3 Průměr třídy 1,28 1,10 1,13 1,19 1,27 1,76 1,61 1, Celk % Celk % Vyznamenání Neprospěli ,5 19 2,1 Průměr třídy 2,11 2,04 2,22 1,93 2,07 1, Výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2010/11 1.A 1.B 2.A 2.B Celk % Vyznamenání Neprospěli ,19 Průměr třídy 1,49 1,32 1,09 1,22 1,27 1,7 1,62 1, Celk % Celk % Vyznamenání , ,06 Neprospěli ,5 23 9,78 Průměr třídy 2,12 2,06 2,2 1,94 2,08 1,66 20

21 5.3 Výchovná opatření a klasifikace chování 1. pololetí 2010/2011 Pochvaly Napomenutí Důtka 1.stupeň z 2.stupeň z 3.stupeň z Důtka TU TU TU ŘŠ chování chování chování pololetí 2010/2011 Pochvaly Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň TU ŘŠ TU TU ŘŠ z chování z chování z chování Výchovná opatření a klasifikace chování v grafickém provedení 21

22 5.5 Přehled absence Zameškané hodiny za 1. pololetí školního roku 2010/ stupeň 1.A 1.B 2.A 2.B Celk Omluvené Průměr na žáka 48,11 65,06 35,56 31,5 59,28 51,93 48,12 50,44 Neomluvené Průměr na žáka 0, ,29 0 0,18 0,04 0,09 Zameškané hodiny za 1. pololetí školního roku 2010/ stupeň Celk Omluvené Průměr na žáka 65,79 59,09 67,3 50,36 61,77 Neomluvené Průměr na žáka 2,04 1,95 3,8 1,46 2,41 Zameškané hodiny za 2. pololetí školního roku 2010/ stupeň 1.A 1.B 2.A 2.B Celk Omluvené Průměr na žáka 49,95 75,89 59,89 33,43 77,16 72,96 47,23 61,89 Neomluvené Průměr na žáka 0,74 4,58 0 2, ,85 Zameškané hodiny za 2. pololetí školního roku 2010/ stupeň Celk Omluvené Průměr na žáka 89,58 97,04 102,75 74,71 92,38 Neomluvené Průměr na žáka 0,08 10,96 12,7 2,43 6,69 22

23 5.6 VÝSLEDKY HODNOCENÍ KEA (KOMPLEXNÍ EVALUAČNÍ ANALÝZA) V tomto školním roce jsme získali Zlatý certifikát společnosti SCIO za vzájemnou spolupráci při testování ţáků delší 5 let. V této aktivitě jsme i nadále pokračovali, abychom měli o znalostech a schopnostech našich ţáků přehled a zakoupili jsme sluţby STONOŢKA a KEA pro 3.,5., a 7. ročníky Výsledky hodnocení testování 3.ročníku Stonožka ČJ: Výsledky naší školy se řadí mezi podprůměrné. Naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky. Na výsledcích testování ţáků 3.tříd se promítla jejich nezkušenost a náročnost testů v on-line podobě i celková problematika se čtením a porozuměním textu současných školáků. M: Výsledky naší školy v matematice jsou průměrné. AJ: Svými výsledky se naše škola se řadí mezi školy průměrné. Klíčové kompetence: Svými výsledky v klíčových kompetencích se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší výsledky neţ polovina zúčastněných škol. Člověk a jeho svět: Výsledky naší školy v prvouce se řadí mezi průměrné. Celkové výsledky: Výsledky naší školy se řadí ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm mezi průměrné. 23

24 Jak si stojíme mezi ostatními školami: Výsledky hodnocení testování 5. ročníku Stonožka Jedná se o testování ţáků z českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a obecně studijních předpokladů (OSP). ČJ: Výsledky naší školy se řadí mezi podprůměrné. Studijní potenciál ţáků není dle porovnání testů OSP ve škole vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech byly na niţší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. M: Výsledky naší školy v matematice jsou průměrné s lepšími výsledky neţ polovina škol zúčastněných v testování. Srovnáním testů OSP a z matematiky se zjistilo, ţe studijní potenciál ţáků je v matematice vyuţíván optimálně. Jak si stojíme mezi ostatními školami: 24

25 5.6.3 Výsledky hodnocení testování 7. ročníku Stonožka, modul Kea(komplexní evaluační analýza) Testování ţáků proběhlo z českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a obecně studijních předpokladů (OSP). ČJ: Výsledky naší školy se řadí mezi podprůměrné. Studijní potenciál ţáků je dle porovnání testů OSP ve škole vyuţíván optimálně výsledky ţáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. M: Výsledky naší školy v matematice jsou podprůměrné. Porovnáním testů OSP a z matematiky bylo zjištěno, ţe studijní potenciál ţáků je v matematice vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech odpovídaly úrovni jejich studijních předpokladů. V tomto testování dosáhla naše ţákyně nejlepšího výsledku v Karlovarském kraji a získala ocenění společnosti Scio VÝSLEDKY HODNOCENÍ TESTOVÁNÍ KVALITA ŠKOLY Naše škola se v tomto školním roce zúčastnila testování Kvalita školy, které proběhlo nově a zcela zdarma v květnu tohoto roku v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj. Tohoto testování se zúčastnilo přes 33 tisíce ţáků pátých a devátých tříd celé České republiky, 1018 z nich v našem kraji. Počet otestovaných ţáků bylo38; test se skládal z následujících částí: český jazyk matematika cizí jazyk (anglický/německý) 5.ročník - člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda a přírodověda) 9. ročník - člověk a příroda (chemie, fyzika a biologie) 25

26 Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují následující údaje: Ú [%]: Úspěšnost školy/třídy/ţáka v daném předmětu, dovednosti. P: Percentil školy/třídy v daném ročníku vzhledem k ostatním školám/třídám daného ročníku v celé České republice. PK: Percentil školy/třídy v daném ročníku vzhledem k ostatním školám/třídám daného ročníku ve stejném kraji (Percentil ke kaţdému dosaţenému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent ţáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umoţňuje posoudit, jaké je postavení ţáka/třídy/školy ve skupině, např. percentil 95 znamená, ţe 95 % testovaných ţáku/tříd/škol dané skupiny bylo horších a pouhých 5 % ţáku/tříd/škol lepších). Celkové vyhodnocení 5. ročník Předmět Ú [%] P(5) PK(5) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Člověk a jeho svět Poznámka: Ke zkreslenému výsledku v předmětu anglický jazyk došlo z důvodu technické závady, kdy ţákům nebyla poskytnuta varianta druhého cizího jazyka a ţáci tak prováděli testování v anglickém jazyce, ačkoli se učí jazyku německému. 9. ročník Předmět Ú [%] P(9) PK(9) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Chemie Fyzika Biologie

27 Celá zpráva z výsledků z testování Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj je k nahlédnutí u ředitelky školy. 27

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Praha, říjen 2010 OBSAH Správní obvod... 3 Zřizovatel... 3 Zásadní změny v síti škol... 3 Charakteristika základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Ţivotice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více