Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

2 Obsah : OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOL Základní údaje Hlavní účel a předmět činnosti Doplňková činnost Umístění školy Technický stav a vybavení školy Prostory školy Školní druţina Školská rada SRPZŠ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, UČEBNÍ PLÁNY Přehled oborů základního vzděláván Volitelné, nepovinné předměty, zájmové krouţky Plánování a kontrola PERSONÁLNÍ ÚDAJE Počty pracovníků v jednotlivých profesích Údaje o pedagogických pracovnících Kvalifikovanost výuky ÚDAJE O ZÁPISU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Zápis do 1. tříd Kapacita školy Počty ţáků v jednotlivých třídách Vývoj počtu ţáků od roku 2000 do Rozmístění absolventů Osmileté gymnázium (po 5.r.) Střední školy Střední odborná učiliště po 9. ročníku Střední odborná učiliště po 8. ročníku Rekapitulace ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Výsledky vzdělávání za 1. pol.šk.r Výsledky vzdělávání za 2. pol.šk.r Výchovná opatření a klasifikace chování Výchovná opatření a klasifikace chování v graf. provedení Přehled absence Výsledky hodnocení KEA Výsledky hodnocení testování 3. ročníku STONOŢKA Výsledky hodnocení testování 5. ročníku STONOŢKA Výsledky hodnocení testování 7. ročníku STONOŢKA Výsledky hodnocení testování kvalita školy. 25 2

3 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAG. PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Péče o zaměstnance Bezpečnost práce ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY Údaje o předloţených školou realizovaných projektů financovaných z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Spolupráce s partnery Spolupráce se školou v Schönwaldu Veřejná prezentace školy Vědomostní, zájmové, sportovní akce a soutěţe ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Akce konané v rámci prevence Poradenské sluţby na škole Činnost výchovného poradce ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A JINÝMI KONTROLNÍMI ORGÁNY Kontroly zřizovatele ČŠI Ostatní kontroly ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Hospodářský výsledek k Fondy k Hospodářský výsledek k Fondy k MATEŘSKÁ ŠKOLA Základní údaje Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání MŠ Okruţní MŠ Gustava Geipela a Mokřiny Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí Údaje o spolupráci s organizací zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

4 1. Charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Základní škola a mateřská škola Aš, Okruţní 57, okres Cheb Základní škola mateřská škola Aš, Okruţní 1580/57, Aš IČ školy Bankovní spojení /0800 Telefon/fax , Adresa inter.stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol Název zřizovatele S účinností od , datum zahájení činnosti Město Aš se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ , IČO , okres Cheb, kraj Karlovarský Součásti školy Základní škola (IZO ), Školní druţina (IZO ) Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Mgr.Jiřina Červenková, ředitelka školy Mgr.Hana Dantlingerová, zástupce ředitelky pro ZŠ Věra Veselá, zástupce ředitelky pro MŠ Lidie Svitáková, ekonomka školy Eva Reţová, hospodářka školy Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb., Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Školní jídelna a školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 4

5 1.2. Hlavní účel a předmět činnosti Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní druţiny a školní jídelny výdejny a školní jídelny. Mateřská škola poskytuje ţákům předškolní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména ustanovením 33, 34, 35 a prováděcími předpisy. Základní škola poskytuje ţákům základní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména ustanovením 44 a prováděcími předpisy. Přípravné třídy můţe v souladu s 47 školského zákona zřizovat se souhlasem zřizovatele a krajského úřadu. Školní druţina poskytuje zájmové vzdělávání a její činnost se řídí školským zákonem, zejména ustanovením 111 a 118 a prováděcími předpisy k zákonu. Školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování a její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanovením 119 a prováděcími předpisy k zákonu. Dále pak můţe zajišťovat závodní stravování zaměstnanců vlastní příspěvkové organizace. Organizace je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přijatými ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Karlovarského kraje, z rozpočtu svého zřizovatele, s finančními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondů a s příspěvky a dary fyzických a právnických osob včetně finančních prostředků získaných ze zahraničí, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy. 1.3 Doplňková činnost Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost, která nesmí být vykonávána na úkor hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. Okruhy doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 2. nemovitostí Pronájem nemovitostí, a nebytových bytů prostor a nebytových prostor Ve školním roce 2010/11 byl převáţně realizován pronájem nebytových prostor, a to zejména z důvodu souladu s dlouhodobou koncepcí školy - otevření školy široké veřejnosti a prevence sociálně patologických jevů. 1.4 Umístění školy Škola je situována v západním okraji města se spádovou oblastí obcí Krásná, Podhradí a Doubrava. Od října 2006 po rekonstrukci školy byla do prostor školy přemístěna Mateřská škola Republikánská a byla pro ni vyčleněna část přízemí budovy. Od ledna 2007 se pak příspěvková organizace Základní škola Aš, Okruţní 57 změnila na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Aš, Okruţní 57. Došlo k organizačnímu spojení s MŠ Republikánská a MŠ Gustava Geipela s odloučeným pracovištěm Mokřiny. 5

6 Ve správě příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Okruţní je: 1) stavební parcela č o výměře m 2 v hodnotě ,- Kč 2) pozemková parcela č 564/5 o výměře m 2 v hodnotě ,- Kč 3) pozemková parcela č. 565 o výměře m 2 v hodnotě ,- Kč 4) budova školy č.p v hodnotě ,80 Kč ZŠ Okruţní 5) stavební parcela č o výměře 394 m 2 v kat.úz. Aš v hodnotě 1 182,-Kč 6) stavební parcela č. 124 o výměře 210 m 2 v kat.úz. Mokřiny obce Aš v hodnotě 619,50 Kč 7) pozemková parcela č. 3155/3 o výměře m 2 v kat.úz. Aš v hodnotě 7 623,- Kč 8) pozemková parcela č. 776/4 o výměře m 2 v kat.úz. Mokřiny obce Aš v hodnotě 5 622,70 Kč 9) budova školy č.p v kat.úz. Aš v hodnotě ,82 Kč, MŠ Gustava Geipela 10) budova školy č.p. 116 v kat úz. Mokřiny obce Aš v hodnotě ,44 Kč 1.5 Technický stav a vybavení Budova školy prošla v období června srpna 2006 rozsáhlou opravou. K dokončení fasády na zadní straně budovy došlo v roce V průběhu letošního školního roku došlo k odstranění závad v rámci reklamačního řízení z rekonstrukce. Velikým problémem je špatný technický stav střechy, na mnoha místech zatéká a škola se následně potýká s odstraňováním a opravováním následků zatékání. Zřizovatel byl s touto skutečností seznámen a zařadil opravu střechy jako prioritu oprav. Škola je vybavena odbornou učebnou pro přírodovědné předměty, kam byla v rámci projektu pořízena interaktivní tabule s příslušenstvím a ozvučením, tělocvičnou, aulou, školními dílnami a školní jídelnou. K vybavenosti školy patří i venkovní hřiště, jedno na kopanou a druhé před školou, vyuţívané pro atletiku a odbíjenou. Část plochy před školou je vyasfaltována s hřištěm na košíkovou a částí plochy, která byla upravena na skatepark. Základní škola je koncipována jako úplná základní škola. Ve školním roce 2010/2011 byla výuka realizována v 11 třídách s celkovým počtem 236 ţáků vykázaných v zahajovacím výkazu; z celkového počtu bylo na prvním stupni 156 a na druhém stupni 80 ţáků, průměrná naplněnost tříd byla 21,18 ţáků. Ve školním roce 2010/2011 jsme v souladu s 47 školského zákona a souhlasem zřizovatele a krajského úřadu otevřeli přípravnou třídu, kterou jsme vybudovali a zařídili v prostorách kabinetu chemie. Přípravnou třídu navštěvovalo celkem 9 dětí předškolního věku po odkladu povinné školní docházky ze sociálně znevýhodněného prostředí, které většinou patřily do spádového obvodu naší školy a v povinné školní docházce pokračují na naší škole. Vyučování v této třídě zabezpečovala kvalifikovaná učitelka mateřské školy. Celkový počet ţáků školy včetně dětí z přípravné třídy byl 245. Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2010/2011 v MŠ Okruţní 65 dětí a v MŠ Gustava Geipela společně s Mokřinami 100 dětí. První část mateřské školy, MŠ Okruţní, je ve zrekonstruovaných prostorách základní školy s moderní vybaveností. Pro odpočinek dětí jsou ve třídách instalovány galerie. Prostředí v této části MŠ je estetické včetně venkovního dětského hřiště. V letošním roce byly dokoupeny nové moderní šatní bloky pro celou jednu třídu MŠ. Druhá část MŠ Gustava Geipela je umístěna ve starší vile v ulici Gustava Geipela. Uspořádání této části MŠ má naprosto odlišný charakter ve srovnání s MŠ Okruţní. Jde o rodinnější charakter uspořádání. Prostředí je rovněţ velmi esteticky uspořádáno a potřebám 6

7 vyhovuje. V loňském roce byla v době přerušení provozu mateřské školy o hlavních prázdninách provedena rekonstrukce elektroinstalace kuchyně, letos byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace včetně vymalování celé budovy. Na obě tyto akce poskytl dotaci zřizovatel. Další nutnou opravou je výměna oken, které jsou jiţ v dezolátním a nefunkčním stavu, zateplení a nová fasády budovy. Budova mateřské školy v Mokřinách má po rekonstrukci hrazenou z projektu EU zateplenou fasádu, vyměněná okna a novou střechu. V loňském školním roce se zde uskutečnila celková oprava sociálního zařízení, rekonstrukce a výměna světel; vše dle poţadavků Krajské hygienické stanice v Chebu. V této budově je potřeba ještě provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace, která je také jiţ ve velmi špatném technickém stavu a neodpovídá příslušným normám Prostory školy Ve školním roce 2010/2011 bylo k vyuţití základní školy 22 učebny, v nichţ jsou zahrnuty učebny s odborným vyuţitím, např. tělocvična, školní dílny, učebna informatiky, jazyků, keramická dílna, cvičná kuchyňka a aula. Ve sklepních prostorách jsou umístěny šatny pro ţáky, které jsou vybaveny novými šatními skříňkami. Prostory školy jsou dále vyuţívány pro 4 kanceláře, 6 kabinetů, školní knihovnu, sklad učebnic, archiv a byt školníka. Ve školní budově je dále provozována školní jídelna pro stravování ţáků a zaměstnanců školy. V těchto prostorách se stravují i děti mateřské školy, strava je dováţena z budovy MŠ v ulici Gustava Geipela. Z tohoto zdroje se stravují i pedagogové školy. Prostředí školní jídelny je nově vybaveno estetickými moderními jídelními sety. V přízemí školy je umístěna mateřská škola, jsou zde tři prostorné učebny s galeriemi pro odpočinek dětí, dvě sociální zařízení pro děti včetně sprchového koutu, kancelář zástupkyně pro MŠ, šatna dětí, šatna zaměstnanců MŠ a kuchyňka pro přípravu svačin včetně sociálního zařízení pro zaměstnance. Budova MŠ Gustava Geipela disponuje třemi učebnami, dvěma loţnicemi a tělocvičnou, která je vybavena podlahovým topením a zároveň je vyuţívána jako loţnice. Dále je ve škole jídelna pro děti, dvě sociální zařízení pro děti, dvě sociální zařízení pro zaměstnance, školní kuchyně. V suterénních prostorách jsou umístěny šatny pro děti, kotelna, ţehlírna, přípravna potravin a chladící box školní jídelny. V Mokřinách, kde je provozována jedna třída mateřské školy, je v přízemí šatna dětí, šatna zaměstnanců, jídelna a přípravna jídel. V prvním poschodí je učebna a nově opravené sociální zařízení. Ve druhém poschodí je opět WC, loţnice s malou hernou pro děti, které po obědě neodpočívají a výtvarný ateliér pro výtvarnou a pracovní činnost dětí. Jídlo je taktéţ dováţeno z MŠ Gustava Geipela. 7

8 1.5.2 Školní družina Ve školním roce 2010/2011 byla provozována dvě oddělení školní druţiny pro ţáky třídy s celkovým počtem 51 dítě. Provoz školní druţiny byl zajišťován od hod. a od hod. Kaţdé oddělení má samostatnou místnost vybavenou školními hrami, stavebnicemi, hračkami, dětskými knihami, časopisy, audiovizuální technikou, počítači s připojením na internet. Školní druţina kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, vyuţívá také prostory školy, tělocvičnu a počítačovou učebnu, v areálu školy pak školní hřiště a zahradu. Svou činností navazovala ŠD na školní vzdělávání, efektivní vyuţití volného času ţáků, zejména formou odpočinkových, relaxačních a zájmových činností. Činnost ve ŠD se řídí zpracovaným vlastním ŠVP pro zájmové vzdělávání. V průběhu roku jsme pořádali soutěţe pro naše ţáky s různým tematickým zaměřením. Děti se zapojily do celoročního projektu, který vypsal časopis Pastelka. Tento projekt byl zaměřen na téma Vesmír. Ţáci průběţně plnili úkoly, jejichţ součástí bylo i vyhotovení modelů planet sluneční soustavy a kosmické lodi. Tyto modely nyní zdobí prostory školní druţiny. Školní druţina se také zúčastnila školních sportovních a literárních soutěţí. Literární soutěţe byly na téma: Přečti a namaluj Z pohádky do pohádky Poznej pohádkovou bytost Hádanky a rébusy Během roku jsme také neopomněli na výtvarné umění našich ţáků, a proto jsme je zapojili i do úkolů se zaměřením na jejich výtvarnou zručnost. Kreslili jsme obrázky za pouţití několika druhů technik, modelovali jsme výrobky s různým tematickým zaměřením. V podzimní části roku se konala tradiční výroba papírových draků, které se stali součástí výzdoby školní druţiny. Velký úspěch měla i vánoční besídka se zpěvem koled a rozdáváním dárků, které si děti pro sebe připravily. Na naší školní zahradě a v přilehlém parku se v průběhu roku ţáci věnovali také sportovním aktivitám. Soutěţili v lehkoatletickém trojboji, ve štafetě, v běhu, ve skoku dalekém, ve vybíjené, kopané a kuţelkách. Den dětí jsme oslavili v lesoparku v blízkosti školy, kde děti hledaly ukrytý poklad a následně soutěţily v různých sportovních disciplínách. Po celý rok se mohli rodiče ţáků seznámit s prací svých dětí návštěvou ŠD a prohlídkou vystavených výrobků. Děti na své rodiče nezapomněly ani v přípravě drobných dárků, které jim k různým příleţitostem vyrobily. 1.6 Školská rada Školská rada byla zřízená dle 167 zákona 561/2004 Sb. ke dni ; má 9 členů - 3 zástupce zřizovatele, 3 rodičovské veřejnosti a 3 zástupce školy. Školská rada pracuje podle vlastního plánu práce, zabývá se výsledky hospodaření, výchovné práce, přípravou dokumentů pro jednání dalších orgánů. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni, členové zajišťují pravidelným kontaktem vzájemnou informovanost a řešení vzniklých úkolů, popř. problémů. 8

9 Sloţení školské rady od : předsedkyně: Mgr. Monika Caranová zástupce rodičů členové: Mgr. Hana Dantlingerová učitelka, zástupce ŘŠ Hana Pokorná učitelka Mgr. Alena Wimmerová učitelka Dana Walchetsederová zástupce rodičů Ing. Jaroslav Dohnal zástupce rodičů Mgr. Robert Vyskočil zástupce zřizovatele Bc. Pavel Maceják zástupce zřizovatele Richard Kosík zástupce zřizovatele 1.7 SRPZŠ Sdruţení rodičů a přátel a školy SRPZŠ vzniklo z iniciativy rodičů v květnu loňského školního roku sestavením ustavovacího výboru a následnou registrací. Sdruţení je dobrovolným sdruţením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeţe, o práci školy, ţáků, o jejich zájmovou činnost. Sdruţení pomáhá při organizování a zajišťování akcí školy, podporuje, doplňuje a spolufinancuje aktivity školy, do budoucna plánuje i vlastní doprovodnou činnost. Sloţení výboru SRPŠ předseda: Monika Uhle jednatel: Monika Caranová pokladník: Milena Zemanová členové: Ladislav Vojtko, Hana Mitáčková, Emilka Zaťková, Petr Kopecký 2. Vzdělávací program, učební plány 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání: a) dobíhající soustava Kód vzdělání Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky C/001 Základní škola UD 1647/ Škola vyuţívá ve vyučovacím procesu vzdělávací program Základní škola, vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2 s platností od b) nová soustava Kód vzdělání Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky C/01 Základní škola RVP ZV 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. 9

10 Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem Škola vědomostí, pohybu a her s platností od je vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a průběţně je dopracováván a dolaďován podle konkrétních momentálních potřeb školy. Do tohoto procesu jsou zapojeni všichni pedagogové školy. 2.2 Volitelné, nepovinné předměty, zájmové kroužky Ve vyučovacím programu školního roku 2010/11 byly zařazeny volitelné předměty sportovní výchova, informační a komunikační technologie a přírodovědná praktika. Pro děti prvního stupně (počet 5) se specifickými poruchami učení se za vedení proškolené učitelky a spolupráce třídních učitelů uskutečňovala ANP ambulantní nápravná péče (ţáci byli integrováni do běţných tříd a byl jim vytvořen individuální vzdělávací plán) a LOG ambulantní logopedická péče (zejména pro ţáky 1. a 2. tříd). Pro ţáky školy byly dále zařazeny tyto zájmové kroužky: Název krouţku Pro třídu Vedoucí Matematika hrou 5. tř. H.Dantlingerová Taneční 2. tř. J.Kuzmová Taneční 5. tř. J.Kuzmová Německý jazyk 2. tř. J.Kuzmová Zdravověda tř. A.Wimmerová Keramický tř. A.Wimmerová Pohybové hry tř. T. Redlich Sportovní tř. T. Redlich Vlastivědný tř. M. Karasová Turistický tř. K. Sláma Sportovní - košíková tř. K. Sláma Odpolední PC učebna tř. J. Martínek 2.3 Plánování a kontrola Škola pracuje podle ročního plánu práce, který stanovuje základní kompetence a úkoly včetně odpovědností pro školní rok 2010/11. Součástí plánu práce je i organizace školního roku a harmonogram porad. Pro jednotlivé měsíce jsou úkoly konkretizovány v měsíčních plánech obsahujících termíny konkrétních akcí včetně organizačních pokynů a odpovědností pracovníků. Kontrolní činnost je realizována na základě plánu hospitací a kontrol. Je prováděna ředitelem, zástupkyní ředitele a příslušnými komisemi BOZP, PO, metodickými orgány školy. 10

11 3. Personální údaje (rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy) 3.1 Počty pracovníků v jednotlivých profesích Počet Přepoč.počet Učitelé I.st. + př.tř. 15 9,48 Učitelé II.st. 11 7,02 Vychovatelky ŠD 2 1,58 Učitelky MŠ 13 12,57 THP 4 2,9 Správní zaměstnanci 13 9,88 Celkem 50 43,43 11

12 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Výuka byla zabezpečena pedagogickými pracovníky následovně: - úsek MŠ: 13 učitelek MŠ, z toho 1 zástupkyně ředitelky a 1 vedoucí učitelka; 1 asistent pedagoga - 1.stupeň + přípravná třída: 8 učitelek 1. 5.roč., z toho 1 v přípravném ročníku a 1zástupkyně ředitelky - 2. stupeň: 10 učitelů 6. 9.roč., z toho 1 ředitelka školy - školní druţina 2 pedagogické pracovnice vychovatelky, z toho 1 vedoucí vychovatelka Poznámka: Jedná se o kmenové zařazení učitelů, v praktické výuce pak dochází k prolínání vyučujících 2. stupně na stupeň 1. a naopak (zejména se jedná o výuku jazyků vyučujícími 2. stupně). Kvalifikovanost učitelů Počet Kvalifikovaní % Studující Prac.důch. Věk.prům. Poč.ţen MŠ , ,2 13 I. stupeň+př.t ,12 8 II. stupeň ,2 5 Celkem , ,51 26 Věkové složení pracovníků ZŠ 12

13 Věkové složení pracovníků MŠ 3.3 Kvalifikovanost výuky Kvalifikovanost podle předmětů 1.stupeň 2.stupeň Předmět Kvalif. % Nekvalif.% Předmět Kvalif. % Nekvalif.% ČJL ČJL MAT MAT PRV NJ/AJ 100/0 0/100 PŘÍ CH VL FYZ NJ/AJ PŘÍ TV ZEM VV DEJ HV OV PČ TV RV HV VV PČ VZ* VT* VZ Výchova ke zdraví; VT Výp. technika 13

14 Kvalifikovanost podle předmětů v grafech 1.stupeň (1. 5.tř.) 2.stupeň (6. 9.tř.) 14

15 Celkový přehled kvalifikovanosti výuky ve školním roce 2010/2011 Vyuč. hodin Kvalif. % Nekvalif. % I.st r II.st r Celkem ,5 Přehled kvalifikovanosti od roku 2001/2002 do 2010/2011 Šk.rok 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 I.stup. 66,50% 70,05% 52,63% 73,94% 83,10% 90,32% 93,7% 84,4% 55,9% 55,3% II.stu 43,50% 48,40% 51,87% 51,43% 78,23% 56,64% 56,4% 65,9% 58,2% 63,9% Celkem 55,0% 59,23% 52,25% 62,69% 80,67% 74,16% 76,6% 76,9% 57,05% 59,6% 15

16 Vývoj kvalifikovanosti v grafu 4. Údaje o zápisu a přijímacím řízení 4.1 Zápis do 1. tříd V lednu 2011 proběhl zápis do prvních tříd pro školní rok 2011/12, výsledky uvádí následující tabulka a graf: Zapsáno celkem 46 Odklad školní docházky 9 Přeřazeni na jinou školu, stěhování 2 Přijato ţáků 37 Rozjednané ţádosti, dodatečné ţádosti 0 Po odkladu školní docházky 11 16

17 4.2. Kapacita školy Od je MŠMT upravena kapacita základní školy na 350 ţáků a 55 ţáků ve ŠD. K úpravě kapacity došlo po přemístění mateřské školy do budovy školy základní jsme na základě předběţného průzkumu a zájmu rodičů otevřeli přípravnou třídu pro děti ze znevýhodněného socio-kulturního prostředí. V této třídě jsme vzdělávali celkem 9 dětí, z nichţ 8 bylo z naší spádové oblasti a byl jim povolen odklad povinné školní docházky Počty žáků v jednotlivých třídách podle zahajovacího výkazu k Třída Přípr.tř. 1.A 1.B 2.A 2.B celk Dívky Hoši Celkem Třída Celkem Dívky Hoši Celkem

18 Celkový počet žáků dle jednotlivých tříd Vývoj počtu žáků od roku 2000 do roku 2010 Školní rok počet ţáků

19 4.3 Rozmístění absolventů školy Ve školním roce 2010/2011 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 17 ţáků, z toho 14 ţáků z 9. ročníku a 3 ţáci z 8. ročníku. Jednomu ţákovi 9.ročníku byl povolen 10.rok vzdělávání. 9. ročník: Všichni ţáci 9. ročníku se dostali jiţ v 1. kole přijímacího řízení na zvolené střední a učňovské školy. 8. ročník: Povinnou devítiletou docházku splnili 2 ţáci 8. ročníku a 1 ţákyně; dva ţáci budou pokračovat studiem učebních oborů na ISŠ Cheb; ţákyně si nepodala ţádnou přihlášku. 5. ročník Z pátého postupného ročníku odešlo na osmileté gymnázium7 ţáků Osmileté gymnázium (po ukončení 5. ročníku) Gymnázium Poč.uchazečů Poč.přijatých Gymnázium Aš Střední školy - žáci po ukončení 9. ročníku Škola, místo, obor Počet přijatých ISŠ Cheb, Obrněné armády obchodní akademie 1 Gymnázium a střední odborná škola Aš obor informatika v ekonomice 2 Střední škola informatiky a finan.sluţeb Plzeň 1 Hotelová škola Mariánské Lázně 1 Střední škola dopravní Plzeň provoz a ekonomika dopravy 1 Obchodní akademie T.G.M.Plzeň obor ekonom.lyceum 2 SOŠ profesora Švejcara Plzeň obor pedagog.lyceum Střední odborná učiliště - žáci po ukončení 9. ročníku Škola, místo, obor Počet přijatých ISŠ Cheb, Obrněné armády prodavač 2 ISŠ Cheb, Obrněné armády opravář zemědělských strojů 1 ISŠ Cheb, Obrněné armády - klempíř 1 19

20 4.3.4 Střední odborná učiliště - žáci po ukončení 8. ročníku Škola, místo, obor Počet přijatých ISŠ Cheb, Obrněné armády kadeřník 1 ISŠ Cheb, Obrněné armády stavební výroba Rekapitulace Ukončili školní docházku v roč. Celkem Z toho dívek Celkem Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy 5.1. Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2010/11 1.A 1.B 2.A 2.B Celk % Vyznamenání ,9 Neprospěli ,3 Průměr třídy 1,28 1,10 1,13 1,19 1,27 1,76 1,61 1, Celk % Celk % Vyznamenání Neprospěli ,5 19 2,1 Průměr třídy 2,11 2,04 2,22 1,93 2,07 1, Výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2010/11 1.A 1.B 2.A 2.B Celk % Vyznamenání Neprospěli ,19 Průměr třídy 1,49 1,32 1,09 1,22 1,27 1,7 1,62 1, Celk % Celk % Vyznamenání , ,06 Neprospěli ,5 23 9,78 Průměr třídy 2,12 2,06 2,2 1,94 2,08 1,66 20

21 5.3 Výchovná opatření a klasifikace chování 1. pololetí 2010/2011 Pochvaly Napomenutí Důtka 1.stupeň z 2.stupeň z 3.stupeň z Důtka TU TU TU ŘŠ chování chování chování pololetí 2010/2011 Pochvaly Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň TU ŘŠ TU TU ŘŠ z chování z chování z chování Výchovná opatření a klasifikace chování v grafickém provedení 21

22 5.5 Přehled absence Zameškané hodiny za 1. pololetí školního roku 2010/ stupeň 1.A 1.B 2.A 2.B Celk Omluvené Průměr na žáka 48,11 65,06 35,56 31,5 59,28 51,93 48,12 50,44 Neomluvené Průměr na žáka 0, ,29 0 0,18 0,04 0,09 Zameškané hodiny za 1. pololetí školního roku 2010/ stupeň Celk Omluvené Průměr na žáka 65,79 59,09 67,3 50,36 61,77 Neomluvené Průměr na žáka 2,04 1,95 3,8 1,46 2,41 Zameškané hodiny za 2. pololetí školního roku 2010/ stupeň 1.A 1.B 2.A 2.B Celk Omluvené Průměr na žáka 49,95 75,89 59,89 33,43 77,16 72,96 47,23 61,89 Neomluvené Průměr na žáka 0,74 4,58 0 2, ,85 Zameškané hodiny za 2. pololetí školního roku 2010/ stupeň Celk Omluvené Průměr na žáka 89,58 97,04 102,75 74,71 92,38 Neomluvené Průměr na žáka 0,08 10,96 12,7 2,43 6,69 22

23 5.6 VÝSLEDKY HODNOCENÍ KEA (KOMPLEXNÍ EVALUAČNÍ ANALÝZA) V tomto školním roce jsme získali Zlatý certifikát společnosti SCIO za vzájemnou spolupráci při testování ţáků delší 5 let. V této aktivitě jsme i nadále pokračovali, abychom měli o znalostech a schopnostech našich ţáků přehled a zakoupili jsme sluţby STONOŢKA a KEA pro 3.,5., a 7. ročníky Výsledky hodnocení testování 3.ročníku Stonožka ČJ: Výsledky naší školy se řadí mezi podprůměrné. Naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky. Na výsledcích testování ţáků 3.tříd se promítla jejich nezkušenost a náročnost testů v on-line podobě i celková problematika se čtením a porozuměním textu současných školáků. M: Výsledky naší školy v matematice jsou průměrné. AJ: Svými výsledky se naše škola se řadí mezi školy průměrné. Klíčové kompetence: Svými výsledky v klíčových kompetencích se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší výsledky neţ polovina zúčastněných škol. Člověk a jeho svět: Výsledky naší školy v prvouce se řadí mezi průměrné. Celkové výsledky: Výsledky naší školy se řadí ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm mezi průměrné. 23

24 Jak si stojíme mezi ostatními školami: Výsledky hodnocení testování 5. ročníku Stonožka Jedná se o testování ţáků z českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a obecně studijních předpokladů (OSP). ČJ: Výsledky naší školy se řadí mezi podprůměrné. Studijní potenciál ţáků není dle porovnání testů OSP ve škole vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech byly na niţší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. M: Výsledky naší školy v matematice jsou průměrné s lepšími výsledky neţ polovina škol zúčastněných v testování. Srovnáním testů OSP a z matematiky se zjistilo, ţe studijní potenciál ţáků je v matematice vyuţíván optimálně. Jak si stojíme mezi ostatními školami: 24

25 5.6.3 Výsledky hodnocení testování 7. ročníku Stonožka, modul Kea(komplexní evaluační analýza) Testování ţáků proběhlo z českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a obecně studijních předpokladů (OSP). ČJ: Výsledky naší školy se řadí mezi podprůměrné. Studijní potenciál ţáků je dle porovnání testů OSP ve škole vyuţíván optimálně výsledky ţáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. M: Výsledky naší školy v matematice jsou podprůměrné. Porovnáním testů OSP a z matematiky bylo zjištěno, ţe studijní potenciál ţáků je v matematice vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech odpovídaly úrovni jejich studijních předpokladů. V tomto testování dosáhla naše ţákyně nejlepšího výsledku v Karlovarském kraji a získala ocenění společnosti Scio VÝSLEDKY HODNOCENÍ TESTOVÁNÍ KVALITA ŠKOLY Naše škola se v tomto školním roce zúčastnila testování Kvalita školy, které proběhlo nově a zcela zdarma v květnu tohoto roku v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj. Tohoto testování se zúčastnilo přes 33 tisíce ţáků pátých a devátých tříd celé České republiky, 1018 z nich v našem kraji. Počet otestovaných ţáků bylo38; test se skládal z následujících částí: český jazyk matematika cizí jazyk (anglický/německý) 5.ročník - člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda a přírodověda) 9. ročník - člověk a příroda (chemie, fyzika a biologie) 25

26 Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují následující údaje: Ú [%]: Úspěšnost školy/třídy/ţáka v daném předmětu, dovednosti. P: Percentil školy/třídy v daném ročníku vzhledem k ostatním školám/třídám daného ročníku v celé České republice. PK: Percentil školy/třídy v daném ročníku vzhledem k ostatním školám/třídám daného ročníku ve stejném kraji (Percentil ke kaţdému dosaţenému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent ţáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umoţňuje posoudit, jaké je postavení ţáka/třídy/školy ve skupině, např. percentil 95 znamená, ţe 95 % testovaných ţáku/tříd/škol dané skupiny bylo horších a pouhých 5 % ţáku/tříd/škol lepších). Celkové vyhodnocení 5. ročník Předmět Ú [%] P(5) PK(5) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Člověk a jeho svět Poznámka: Ke zkreslenému výsledku v předmětu anglický jazyk došlo z důvodu technické závady, kdy ţákům nebyla poskytnuta varianta druhého cizího jazyka a ţáci tak prováděli testování v anglickém jazyce, ačkoli se učí jazyku německému. 9. ročník Předmět Ú [%] P(9) PK(9) Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Chemie Fyzika Biologie

27 Celá zpráva z výsledků z testování Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich rozvoj je k nahlédnutí u ředitelky školy. 27

Výroční zpráva 2011/2012. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Zpracovala: Mgr. Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2011/2012. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Zpracovala: Mgr. Jiřina Červenková Výroční zpráva 2011/2012 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Červenková 31.8.2012. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více