První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku"

Transkript

1 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN DISTLER, V.V. KRYACHKO, V.V. YUDOVSKAJA, M. A. (2008): Ore petrology of chromite-pge mineralization in the Kempirsai ophiolite complex. Mineral. Petrology 92, ECONOMOU-ELIOPOULOS, M. (1996): Platinum-group element distribution in chromite ores from ophiolite complexes: implications for their exploration. Ore Geol. Rev. 11, GARUTI, G. ZACCARINI, F. MOLOSHAG, V. ALIMOV, V. (1999): Platinum-group minerals as indicator of sulfur fugacity in ophiolitic upper mantle: an example of chromitites of the Ray-Iz ultramafic complex (Polar Urals, Russia). Canad. Mineral. 37, GURSKAJA,L.I. SMELOVA,L.V. KOLBANCEV,L.P. LJACHNICKA- YA, V. D. LJACHNICKY, J. S. ŠACHOVA, S. N. (2004): Platinoids of Cr-bearing massifs of Polar Urals. St. Peterburg Cartograph. Comp. VSEGEI, GURSKAJA, L. I. (1995): Platinum Presence in the Polar Urals. In: ORLOV, V. P. ed.: Platinum in Russia, Committee on Geology and subsurface usage of the Russian Federation, 2, Stock Comp. Geoinformmark, Moscow. KENIG,V.V. LUKIN,A.A. OVEČKIN,A.M. PEREVOZČIKOV,B.V. (2004): Chromitovyje mestorožděnija massiva Raj-Iz (Poljarnyj Ural). Sbor. předn. konfer. II. Poljarno-Uralskaja konferencija Poljarnyj Ural. Strategija osbojenija, Tjumen-Salechard, KOJONEN, K. ZACCARINI, F. GARUTI, G. (2003): Platinum-group elements and gold geochemistry and mineralogy in the Ray-Iz ophiolitic chromitites, Polar Urals. In: ELIOPOULOS, D. G. ed.: Mineral Exploration and Sustainable Development. Millpress, Rotterdam, 1, PAŠAVA, J. KNÉSL, I. VYMAZALOVÁ, A. GURSKAJA, L.I. KOL- BANCEV, L. R. (2009a): Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko. Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, PAŠAVA, J. KNÉSL, I. VYMAZALOVÁ, A. GURSKAJA, L.I. KOL- BANCEV, L.R. (2009b): PGE in Chromite Ores Hosted by Ophiolitic Upper Mantle: the Centralnoye I Deposit, Polar Urals, Russia. In: WIL- LIAMS, P. J. et al.ed.: Smart Science for Exploration and Mining, 1, Econ. Geol. Res. Unit, James Cook Univ. Townsville. VOLČENKO, Y. A. (1990): Geochemistry and mineralogy of platinum group elements and gold in ultramafites and chromite ores. In: Structure, evolution and minerogenesis of the Ray-Iz ultramafic massif, Ural Branch Acad. Sci. USSR, Sverdlovsk. První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku First found of proved pre-variscan monazite in Moldanubicum VÁCLAV PROCHÁZKA 1, 2 PETR RAJLICH 3 ZUZANA KORBELOVÁ 4 VIKTOR GOLIÁŠ 1 1 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, Praha 2 2 Ústav skla a keramiky VŠCHT, Technická 5, Praha 6; 3 Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice 4 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, Praha 6 (23-13 Tábor) Variscan and U-poor monazite was found. Thus the leucogranite cannot be interpreted as a Variscan intrusion contaminated with older monazite, and the Cambroordovician monazite ages most likely represent the younger limit of granite formation. Uranem bohatý monazit v hornině granitového složení, dočasně odkryté v zářezu dálnice poblíž Sudoměřic u Tábora, byl původně zkoumán hlavně díky zajímavým účinkům radioaktivity na okolí (Procházka 2008, 2009). Zároveň je však díky vysokým obsahům U a následně i Pb vhodný pro chemické datování. Již jedna z prvních čtyř kvantitativních mikroanalýz (Procházka 2008) ukázala předvariské stáří. Geologická situace Key words: monazite, granite/migmatite, electron microprobe, dating, upper Cambrian/lower Ordovician, Moldanubicum Abstract: A deformed leucogranite at Sudoměřice near Tábor contains monazite rich in uranium ( wt. % UO 2 ) and therefore suitable for electron microprobe dating. In several grains, cores of Cambrian/Ordovocian age were found and verified by control analyses at another laboratory. The pre-variscan chemical ages range mostly from 474 to 514 Ma (n = 5) and the ages of Variscan overgrowths and small grains prevalently from to Ma (n = 9); two outlying values (341 and 419 Ma) probably represent mixed ages. The leucogranite contains angular inclusions of a common Moldanubian well foliated biotite paragneiss, in which only Zkoumané horniny z dnes již neexistujícího odkryvu (ca 800 m v. od Sudoměřic, WGS: N, E) popsal Rajlich (2007). V zářezu dálnice byl vedle úlomků hadců (harzburgitů), granátických kvarcitů a pararul obnažen také výchoz provrásněné žíly leukogranitu (označujeme v práci jako neosom) s vysokým obsahem ostrohranných úlomků pararuly (paleosomu; obr. 1, 2). Mladší, převážně povrásové trhliny jsou zvýrazněny sillimanitem. Uvedené rozdělení na paleosom a neosom zde používáme, aniž bychom tím zavrhovali jiné možné interpretace této zajímavé lokality. Rajlich (2007) uvádí též rentgenfluorescenční analýzy paleosomu a neosomu.

2 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN a b c Obr. 1. Sudoměřice u Tábora, výchoz v zářezu dálnice. a brekcie z ostrohranných úlomků rul tmelená leukokratním neosomem ve středu žíly. Rozměry obrázku ca 1,2 0,9 m, b provrásněný okraj žíly, c detail mladší trhliny, která je hlavně v neosomu zvýrazněna sillimanitem; velikost obrázku 16 11,5 cm. Minerální složení a struktura horniny Tmavý paleosom je podle všeho typickou biotitickou pararulou moldanubika, tvořenou převážně plagioklasem, křemenem a biotitem, s výraznou předintruzivní foliací hlavně díky biotitu (ve výbrusu zaujímá přibližně 15 %, upřesněno obrazovou analýzou). Lze pozorovat i jemné provrásnění. Původní délka zrn dosahuje 2 mm, ale došlo k tektonickému zjemnění hlavně podle ploch rovnoběžných s foliací. Výplň trhlin se ve výbrusu nezachovala. Bazicita plagioklasu podle metody symetrické zóny je An14 nebo An28. Díky zvýšenému obsahu síry v hornině (Rajlich 2007) se vyskytuje i pyrit, obvykle částečně limonitizovaný, avšak jeho rozmístění nemá žádný vztah k tektonickým trhlinám, stejně jako občasná sericitizace plagioklasu. Další opakní akcesorií je grafit. Poměrně hojný je zirkon, vyskytuje se i apatit. Biotit se v místech největšího postižení přeměňuje na sericit, velmi jemný K-živec nebo křemen, nikdy však na chlorit. Po trhlinách proniká i sillimanit. Světlý neosom je tvořen hlavně křemenem, živci, biotitem a sillimanitem. Minerální zrna zpravidla dosahují velikosti do 1,5 mm. Biotit zaujímá jen zhruba 1 %, je slabě usměrněný a tvoří tak nevýraznou foliaci; jen zřídka je alterovaný. Muskovit je vzácný. Plagioklas má podle metody symetrické zóny pravděpodobně bazicitu An7. Sericitizace plagioklasu je nepravidelná a celkově málo intenzivní. V draselném živci se vyskytují velmi jemné perthitické odmíšeniny. Granát je nejhojnější akcesorií a tvoří zrnka o velikosti většinou jen prvních desetin milimetru. Ve výbrusu je bezbarvý a podle semikvantitativních analýz jde o almandin. Sillimanit tvoří hlavně výplně trhlin (obr. 1c), které mohou být i slabě zvrásněné (obr. 2). Monazit tvoří spíše drobnější zrna, jejich délka pouze v jediném případě mírně přesahuje 100 μm, max. průřez 3290 μm 2 (upřesněno obrazovou analýzou). Vyskytuje se též zirkon a apatit. Chemické datování monazitu Nejprve bylo provedeno 12 mikroanalýz monazitu v neosomu na společném pracovišti ČGS a PřF MU v Brně (operátor P. Gadas), na elektronovém mikroanalyzátoru CAMECA SX 100 ve vlnově disperzním módu. Podmínky Obr. 2. Řez neosomu téměř kolmo na foliaci i na trhliny se sillimanitem. měření: urychlovací napětí 15 kv, proud svazku 20 na. Pro Pb, Th a U byly použity jako standardy galenit, brabantit (čeralit) a kovový uran. Dvě nejstarší jádra monazitu podle analýz provedených v Brně byla ověřena kontrolními analýzami v Geologickém ústavu AVČR v Praze (operátor Z. Korbelová), kde bylo též analyzováno další podezřelé a rovněž monazit v paleosomu. Jde rovněž o vlnově disperzní měření na mikrosondě CAMECA SX 100, za těchto podmínek: urychlovací napětí 15 kv (pro Eu-Er 20 kv), proud svazku 40 na. Pro olovo, thorium a uran byly použity standardy: krokoit, Th-REE sklo, UO 2. Chemická stáří monazitu byla vypočítána za předpokladu nulového obsahu obyčejného olova s použitím rozpadových konstant: λ 232 Th = 4, rok 1, λ 238 U = 1, rok 1 a λ 235 U = 9, rok 1.

3 242 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN a b c Obr. 3. Snímky monazitu z neosomu v odražených elektronech; obrázky jsou složeny ze snímků zaměřených na fáze v okolí (vloženy zmenšené) a ze silně ztmaveného snímku monazitu, v němž jsou rozeznatelné zóny; vyznačeno stáří (Ma) v jednotlivých bodech (kolečka analýzy v Brně, trojúhelníčky analýzy v Praze). Zkratky okolních minerálů: Kfs K-živec, Plg plagioklas, Grt granát, Py pyrit, Kln polytypy kaolinitu. a největší zrno ve výbrusu, mezi křemenem a trhlinou vyplněnou hlavně sillimanitem a jílovým minerálem (viz též obr. 4), došlo i ke korozi monazitu a průniku jílového minerálu do něj, b krystal se složitou zonálností a s tenkým lemem sekundárních fází na straně plagioklasu, c zonální krystal s jemnými průniky pyritu (dole); tloušťka pyritového lemu s průniky kaolinitu v okolním živci odpovídá doběhu štěpných produktů (viz též Procházka 2008). Stanovení Th a U v hornině Thorium a uran byly stanoveny na laboratorním gamaspektrometru DCA 2000 (Canberra) s detektorem mm NaI(Tl) na ÚGMNZ PřF UK. Měření trvající 30 minut bylo prováděno v 0,5l Marinelliho nádobách ve stínění 7 cm Pb, spektra byla vyhodnocena softwarem GENIE Vzorky byly před měřením co nejtěsněji uzavřeny po dobu čtrnácti dnů, aby se ustavila radioaktivní rovnováha mezi 226 Ra a 214 Pb. Složení, zonálnost a stáří monazitu Všechny analyzované monazity odpovídají v podrobné klasifikaci IMA monazitu(-ce) (převažuje koncový člen CePO 4 ), pouze jeden analyzovaný bod v neosomu s extrémním obsahem Th odpovídá čeralitu (koncový člen CaTh(PO 4 ) 2 ); vybrané analýzy jsou v tabulce 1. V neosomu velmi proměnlivá příměs čeralitové komponenty způsobuje rozdíly v rozměrech základní buňky a je tak zřejmě hlavní příčinou variability vzájemných poměrů lehčích a těžších vzácných zemin a yttria. Obr. 4. Monazit z obr. 3a v procházejícím světle; ve výplni trhliny je u monazitu patrné rezavé zbarvení, snad způsobené oxidačním účinkem částic α. V paleosomu lze sice analýzy rozdělit do dvou skupin lišících se obsahy yttria a těžších vzácných zemin, obě však odpovídají nízkým Th (3,2 4,8 hm. % ThO 2 ) i U (0,21 0,67 hm. % UO 2 ) běžnému složení monazitu v moldanubických pararulách (např. Žáček Páša 2001; V. Procházka, nepublikovaná data). Stáří monazitu jsou pravděpodobně výhradně variská, vzhledem k nízkému obsahu Pb je více upřesnit nelze. Monazit v paleosomu proto již nebyl podrobněji zkoumán. V neosomu bylo nově analyzováno celkem 16 bodů v sedmi zrnech monazitu. Všechny se vyznačují vysokými obsahy U (2,2 7,1 % UO 2 ). Celkem tři ze sedmi zrn mají jádra s jednoznačně předvariskými hodnotami chemických stáří: 491 ± 81 Ma, 496 ±62 / 477 ± 77 Ma a 513,7 ± 55 / 474 ± 78 Ma (tedy svrchní střední? kambrium až spodní střední ordovik); hodnota 419 ± 75 Ma (svrchní silur) z těchto zrn by mohla být směsná (např. ovlivnění analýzy jinou zónou těsně pod povrchem, která není vidět). V odražených elektronech je poměrně tmavé prevariské vždy obklopeno světlou zónou bohatou Th, okraje jsou opět tmavší. Devět variských stáří leží v rozmezí 294,4 ± 58 až 319,2 ± 64 Ma, poněkud odlehlá a možná také směsná je hodnota 341,3 ± 60 Ma. Ve všech případech se stáří snižuje od vnitřních zón k okrajovým. Pozvolné přechody mezi zónami nejsou pozorovány, což ukazuje, že zonálnost nevznikla difuzí, ale rozpouštěním původního monazitu a krystalizací nového. Vzhledem k počtu analýz a přítomnosti nejméně dvou generací nelze datování monazitu zpřesnit statistickými metodami nebo konstrukcí izochron. Chyba v určení prevariských stáří počítaná pro jednotlivé analýzy sice dosahuje až 81 Ma (v neosomu), ale přesto lze analyzované body rozdělit na dvě výrazně oddělené skupiny: 342 Ma a > 418 Ma. Starší skupina má poněkud nižší obsahy U (2,2 4,7 % UO 2 ) a poměrně vyrovnané Th (4,2 6,9 % ThO 2 ). Z variské populace byly analyzovány převážně poměrně tmavé okraje nebo menší zrnka (6,1 7,1 % UO 2 a 1,7 5,6 % ThO 2 ) a pouze jeden bod ve velmi světlé zóně mezi středem a okrajem (2,2 % UO 2 a 35,9 % ThO 2 ). Z méně podstatných příměsí je v monazitech neosomu nezanedbatelná příměs Eu a pravděpodobně i As (v paleosomu neanalyzován), jejich obsahy jsou však na hranici

4 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN Tabulka 1. Vybrané analýzy (oxidy v hm. % a chemická stáří) monazitu v neosomu (analyzováno v Brně, není-li uvedeno jinak) a paleosomu (analyzováno v Praze) neosom 3 (menší zrno) (obr. 3b) (Praha) okraj (obr. 3c) (Praha) okraj paleosom 5 paleosom 7 P 2 O 5 30,05 30,55 30,35 30,15 29,69 29,97 30,28 29,90 29,61 SiO 2 0,19 0,21 0,12 0,19 0,18 0,11 0,16 0,12 0,29 ThO 2 2,27 4,81 4,24 2,67 5,95 6,94 2,92 4,10 3,96 UO 2 7,08 4,67 4,72 7,12 4,15 3,12 6,68 0,47 0,67 PbO 0,33 0,35 0,43 0,35 0,39 0,36 0,31 0,09 0,07 CaO 1,87 2,01 2,15 1,97 2,12 2,21 1,95 1,00 0,89 FeO ,14 0,56 Y 2 O 3 2,86 2,64 2,81 3,52 2,39 2,53 2,64 3,84 0,83 La 2 O 3 10,30 10,43 10,19 10,33 11,91 12,27 12,84 12,61 13,97 Ce 2 O 3 24,16 24,22 28,12 24,25 25,18 29,58 25,67 30,66 33,82 Pr 2 O 3 2,91 2,80 2,79 2,88 2,64 2,36 2,59 2,88 3,12 Nd 2 O 3 10,91 11,23 6,42 10,48 9,76 5,08 9,46 7,14 7,34 Sm 2 O 3 2,70 2,75 2,40 2,47 2,04 1,36 2,02 1,90 1,62 Eu 2 O 3 0,20 0,20 0,02 0,23 0, Gd 2 O 3 1,99 1,83 1,66 1,99 1,53 1,33 1,57 1,47 0,93 Tb 2 O 3 0,09 0,10 0,10 0,02 Dy 2 O 3 1,20 1,08 0,75 1,33 0,86 0,66 0,88 0,70 0,31 Er 2 O 3 0,24 0,19 0,24 0,23 0,11 0,21 0,18 0,28 0,13 As 2 O 5 0,05 0,08 0,07 0,04 0,05 celkem 99,85 100,05 97,51 100,72 99,67 98,18 100,75 97,23 97,59 stáří (Ma) 309, ,7 301, ,2 296,3 355,7 261 chyba (Ma) měřitelnosti; někdy je významné i Fe. Neměřitelně nízké obsahy S a Al mají monazity paleosomu a neosomu společné. Dřívější analýzu, která indikovala ordovické stáří monazitu 478,5 Ma (Procházka 2008), se bohužel nepodařilo lokalizovat, takže není jasné, jestli jde o čtvrté jednoznačně předvariské v témže výbrusu či nikoliv. Výsledky gamaspektrometrie jsou v tabulce 2. Podle očekávání má neosom nízký poměr Th/U. Celkový obsah U je však v neosomu nižší než v paleosomu, což lze vysvětlit menším objemem monazitu. Diskuse Rozpouštění původního monazitu za vzniku lemů bohatších Th je uváděno z metamorfovaných hornin (Zhu O Nions 1999) i jako důsledek parciálního tavení (Watt 1995). Zmínek o výskytu tzv. zděděných stáří monazitu, tzn. dvě nebo více populací výrazně odlišných stáří ve vyvřelé nebo silně metamorfované hornině, je však i ve světové literatuře poměrně málo (Suzuki et al. 1994, Martins et al. 2009) a z moldanubika šlo pokud je autorům známo až dosud jen o problematická ojedinělá data (Procházka 2008). Tabulka 2. Obsahy Th a U (ppm) v paleosomu a neosomu prvek paleosom neosom Th (podle 212 Pb) 14,3 3,5 U (podle 234 Th) 7,2 4,2 eu Ra (podle 214 Pb) 5,7 3,9 Na druhé straně předvariská stáří zirkonu nejsou v moldanubiku žádnou vzácností a díky iontové mikrosondě byla dokonce zjištěna i v granitu typu Weinsberg (Friedl et al. 2004). Monazit včetně systému Th-U-Pb může být zachován, podobně jako zirkon, např. v peraluminické granitové tavenině až do teplot přes 800 C (Montel 1993, Cherniak et al. 2003). Obtížně však lze předvídat odolnost obou minerálů při metamorfóze a parciálním tavení, kdy má značný význam fluidní fáze, resp. prvotní tavenina, jejíž složení se může od výsledného magmatu lišit velmi výrazně. Rozpouštění a opětovná krystalizace monazitu se ztrátou původního radiogenního olova mohou být velmi nenápadné dokonce ani nemusí výrazně ovlivnit zonálnost koncentrací např. U a Th (Grew et al. 2008). Podle názoru již publikovaného prvním autorem (Procházka 2009, 2010) se na snadném zániku (nebo smazání

5 244 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN stáří) původního prevariského monazitu významně podílela i jeho asociace se sekundárními fázemi jako např. kaolinit, které zpravidla vytvořily lem kolem monazitu bohatého U díky jeho radioaktivitě (obr. 3c) a které za zvýšené teploty při variské metamorfóze uvolnily poměrně značné množství vody, popř. i síry v malém objemu. Na druhé straně zřejmě není náhodou, že zbytky prevariského monazitu se zachovaly právě v neosomu, hornině s velmi suchou minerální asociací. Možnost, že by neosom byl variskou granitoidní intruzí, je prakticky vyloučena. V magmatu by se v takovém případě musely na jedné straně zachovat starší monazity a na druhé straně žádné identifikovatelné projevy kontaminace, především materiálem z paleosomu včetně monazitu chudého uranem. Kambro-ordovické stáří monazitu tak zřejmě představuje nejpozdější možnou dobu, kdy vznikl současný geologický vztah paleosomu a neosomu. Kambrické až ordovické hodnoty radiometrických stáří ostatně nejsou ničím zvláštním ani v moldanubických ortorulách (např. choustnická 459 ± 10 Ma, Rb-Sr, Rajlich et al. 1992; hlubocká 508 Ma, zirkon, Vrána a Kröner 1995). Závěr V monazitu migmatitické granitoidní horniny (agmatitu) v. od Sudoměřic byla zjištěna prevariská jádra se stářím v rozmezí střední kambrium až spodní silur (převážně svrchní kambrium/spodní střední ordovik, silurské stáří by mohlo být směsné). Podobně jako variská generace mají tyto monazity vysoký obsah U, který je v souladu s nízkým poměrem Th/U v hornině a zároveň představuje významný rozdíl od monazitu běžných moldanubických pararul, včetně ostrohranných uzavřenin pararuly ve zkoumaném granitoidu. Poděkování. Práce byla podpořena Správou úložišť radioaktivních odpadů (objednávka č. 087/2009), z prostředků Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na vědu a výzkum a Výzkumného záměru MSM Za konstruktivní připomínky k textu děkujeme RNDr. S. Vránovi. Literatura CHERNIAK, D.J. WATSON, E.B. GROVE, M. HARRISON, T.M. (2003): Pb diffusion in monazite: A combined RBS/SIMS study. Geochim. cosmochim. Acta 68/4, FRIEDL, G. FINGER, F. PAQUETTE, J.-L. QUADT, A. MCNAUGH- TON, N. J. FLETCHER, I. R. (2004): Pre-Variscan geological events in the Austrian part of the Bohemian Massif deduced from U-Pb zircon ages. Int. J. Earth. Sci. (Geol. Rdsch.) 93, GREW, E. S. YATES, M. G. WILSON, C. J. L. (2008): Aureoles of Pb(II)-enriched feldspar around monazite in paragneiss and anatectic pods of the Napier Complex, Enderby Land, East Antarctica: the roles of dissolution-reprecipitation and diffusion. Contr. Mineral. Petrology 155, MARTINS, L. VLACH, S. R. F. ASSIR JANASI, V. (2009): Reaction microtextures of monazite: Correlation between chemical and age domains in the Nazaré Paulista migmatite, SE Brazil. Chem. Geol. 261, MONTEL, J. M. (1993): A model for monazite/melt equilibrium and application to the generation of granitic magmas. Chem. Geol. 110, PROCHÁZKA, V. (2008): Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 48, PROCHÁZKA, V. (2009): Phase changes initiated by natural radioactivity in crystalline rocks and their implications. Geochim. cosmochim. Acta 73/13 (S1), A 1055 (abstrakt). PROCHÁZKA, V. (2010): Problemoj interpreti radiometrian datadon de metamorfitaj rokajoj: la bohemia masivo kiel ekzemplo (diskute). Geol. Int. 11, RAJLICH, P. (2007): Český kráter. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 47, Suppl., 114 s. RAJLICH, P. PEUCAT, J. KANTOR, J. RYCHTÁR, J. (1992): Variscan shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: deformation, gravity, K-Ar and Rb-Sr data for the Choustník prevariscan orthogneiss. Jb. Geol. Bundesanst. 135/2, SUZUKI, K. ADACHI, M. KAJIZUKA, I. (1994): Electron microprobe observations of Pb diffusion in metamorphosed detrital monazites. Earth Planet. Sci. Lett. 128, VRÁNA, S. KRÖNER, A. (1995): Pb-Pb zircon age for tourmaline alkalifeldspar orthogneiss from Hluboká nad Vltavou in southern Bohemia. J. Czech Geol. Soc. 40/1 2, WATT, G. (1995): High-thorium monazite-(ce) formed during disequilibrium melting of metapelites under granulite-facies conditions. Mineral. Mag. 59, ZHU, X.K. O NIONS, R. K. (1999): Zonation of monazite in metamorphic rocks and its implications for high temperature thermochronology: a case study from the Lewisian terrain. Earth Planet. Sci. Lett. 171/2, ŽÁČEK, M. PÁŠA, J. (2001): Geochemický výzkum v rámci 1. etapy vyhledávání testovacích polygonů v oblasti melechovského masívu. MS GEOMIN, Jihlava.

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 25 31 Srní 4. 7. října 2004 Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) Petrostructural relationships

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec)

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) Složitý minerál

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN 0514-8057 147 Akcesorické minerály typu ABO 4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

Více

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Hrádek - Rohozná

Více

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Ba-flogopit) z mramoru u Číchova na západní Moravě (moldanubikum) Zinc- and barium-rich mineral assemblages (sphalerite Zn-spinel

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Diplomová práce Brno 2015 Hana Kupská MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD STUDIUM DUTINOVÝCH PEGMATITŮ

Více

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje 54 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN 0514-8057 B KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 229 Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Metamorfované horniny Pavlína Pancová

Více

První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR

První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR Vladimír Strunga 1, Vladimír Havránek 2, Tomáš Vaculovič 3,4, Zdeněk Moravec 3,4, Viktor

Více

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku Michal M U S I L Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. Brno 2010 2010

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku

Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku SKÁCELOVÁ Z. & ŽÁčEK V. 2007: Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf.,

Více

Obecné základy týkající se magmatu

Obecné základy týkající se magmatu Obecné základy týkající se magmatu 1. Ochlazování 2. Výstup a umístění magmat v kůře felsické intruze magmatický stoping (stoped stock) zóna tavení kotlovitý pokles (cauldron subsidence) prstencové ţíly

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu 22 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu Variscan very

Více

Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu

Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN 0514-8057 Zatímco fauna ramenonožců svrchního sinemuru je v Severních vápencových Alpách běžná a dobře známá (např.

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch) Rudní žíly Pojednou se z mělké pánve vztyčí hradba Krušných hor. Zdáli je příkrá a nedobytná; její čelo se tmí nad krajinou jako obří tvrz. Ale není nedobytných tvrzí. Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny)

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Chemické složení karbonátů České křídové pánve

Chemické složení karbonátů České křídové pánve Chemické složení karbonátů České křídové pánve Václav Procházka 1, Anna Štěpánková, Tomáš Vaculovič 2 1 vprochaska@seznam.cz 2 Ústav chemie PřF MU, Areál Kamenice 5, budova A 14, 62500 Brno Ĥemia konsisto

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY

Více

Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Seminární práce předmětu: Geologie a pedologie (případně Geologie a životní prostředí) Lokality výskytu molybdenitu v katastru Bohosudova Vypracoval:

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Lodhéřov Ověření

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamrfvané hrniny Metamrfóza Přeměna hrnin v důsledku změny fyzikálních pdmínek (T a P) Změny: Nestabilní minerály stabilní minerály Primární struktury sekundární struktury Stupně metamrfózy pdle teplt

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 1 Pracovní úkol 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA

PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA EXAMPLES OF USING ELECTROMAGNETIC METHODS FOR LOCALIZATION OF THE MAIN SHAFT Jiří Nedvěd 1 Abstrakt V předkládaném příspěvku

Více

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

Dolomitické vápno a stabilizace popílků Dolomitické vápno a stabilizace popílků Ing. Tomáš Táborský, VÚ maltovin Praha Úvod do problematiky Elektrárny a teplárny v českých zemích používají ke stabilizaci svých vedlejších energetických produktů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií)

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií) LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií) RHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s vysokou energií na odraz) Úvod Zkoumání povrchů pevných

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Určování hlavních horninotvorných minerálů

Určování hlavních horninotvorných minerálů Určování hlavních horninotvorných minerálů Pro správné určení horniny je třeba v prvé řadě poznat texturu a strukturu horninového vzorku a poté rozeznat základní minerály, které horninu tvoří. Každá hornina

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj RADON V PODLOŽÍ Posudek číslo: 130 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Mineralogie a podmínky vzniku uranového ložiska Okrouhlá Radouň (moldanubikum)

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta. Mineralogie a podmínky vzniku uranového ložiska Okrouhlá Radouň (moldanubikum) Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geologie Mineralogie a podmínky vzniku uranového ložiska Okrouhlá Radouň (moldanubikum) Diplomová práce Autor: Sylvie Hermannová, bi-geo prezenční

Více

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 16. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými zástupci

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Václav Pavlíek Jihoeská univerzita v eských Budjovicích, katedra biologie vaclav@pf.jcu.cz Novohradské hory jako výrazný geomorfologický celek pedstavují vrchol

Více

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí

Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Analýza železného předmětu z lokality Melice předhradí Drahomíra Janová, Jiří Merta, Karel Stránský Úvod Materiálovému rozboru byl podroben železný předmět pocházející z archeologického výzkumu z lokality

Více

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity 1. ÚVOD - 1 - 2. GRANITICKÉ PEGMATITY 2.1. Úvod Granitické pegmatity jsou magmatické horniny porfyrické struktury granitového složení, tj. jsou složeny převážně z křemene, živců a slíd. Mohou tvořit hnízda

Více

GEOLOGIE TÁBORSKA MINIPROJEKT K TEMATICKÉMU CELKU GEOLOGICKÉ POCHODY. Geologický kroužek Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor

GEOLOGIE TÁBORSKA MINIPROJEKT K TEMATICKÉMU CELKU GEOLOGICKÉ POCHODY. Geologický kroužek Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor GEOLOGIE TÁBORSKA MINIPROJEKT K TEMATICKÉMU CELKU GEOLOGICKÉ POCHODY Geologický kroužek Gymnázia Pierra de Coubertina, 1 Obsah: 1. Úvod 2. Cíl miniprojektu poznat základní geologické pochody v krajině

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK

DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK DESIGN HALOGENOVÝCH VÝBOJEK (Vliv koroze elektrod na světelný tok a barevnou teplotu u halogenových výbojek) Karel Chobot VŠB TU Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrsví Abstrakt V článku

Více

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Daniel Kytýř, Jitka Jírová, Michal Micka Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky

Více

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). 4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem). Výskyt: Oxidy se vyskytují ve svrchních částech zemské kůry (v místech, kde je litosféra

Více

Geologické procesy na subdukčních rozhraních

Geologické procesy na subdukčních rozhraních Geologické procesy na subdukčních rozhraních na příkladě jihovýchodního křídla barrandienského neoproterozoika Téma exkurze: Geologické procesy v oblasti subdukčních zón (konvergenních rozhraních), flyš,

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.

Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s. Stanovení profilu tekutého jádra při plynulém odlévání oceli metodou radioaktivních indikátorů Mayer Jiří, Rosypal František VÚHŽ,a.s.,739 51 Dobrá Technologie plynulého odlévání oceli je složitý ťyzikálně-ehemický

Více

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum)

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Rozsah sasko-durynské zóny v sz. části Českého masivu Pozice saxothuringika ve variském orogénu Postavení saxothuringika ve středoevropských variscidách Průběh předpokládané

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy Nejdůležitější a pro celé toto horstvo nejvýznačnější jsou právě žíly a shluky rudy cínové; různotvarná tato ložiska bývají převahou poutána k žule, která tu, jsouc živce skoro zcela zbavena, tvoří zvláštní

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ Cílem projektu předloženého projektu MŽP v Praze je přehodnocení oblasti známých výskytů arzénového zrudnění

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková Dřevěná krabice pro ochranu vzácné

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více