První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku"

Transkript

1 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN DISTLER, V.V. KRYACHKO, V.V. YUDOVSKAJA, M. A. (2008): Ore petrology of chromite-pge mineralization in the Kempirsai ophiolite complex. Mineral. Petrology 92, ECONOMOU-ELIOPOULOS, M. (1996): Platinum-group element distribution in chromite ores from ophiolite complexes: implications for their exploration. Ore Geol. Rev. 11, GARUTI, G. ZACCARINI, F. MOLOSHAG, V. ALIMOV, V. (1999): Platinum-group minerals as indicator of sulfur fugacity in ophiolitic upper mantle: an example of chromitites of the Ray-Iz ultramafic complex (Polar Urals, Russia). Canad. Mineral. 37, GURSKAJA,L.I. SMELOVA,L.V. KOLBANCEV,L.P. LJACHNICKA- YA, V. D. LJACHNICKY, J. S. ŠACHOVA, S. N. (2004): Platinoids of Cr-bearing massifs of Polar Urals. St. Peterburg Cartograph. Comp. VSEGEI, GURSKAJA, L. I. (1995): Platinum Presence in the Polar Urals. In: ORLOV, V. P. ed.: Platinum in Russia, Committee on Geology and subsurface usage of the Russian Federation, 2, Stock Comp. Geoinformmark, Moscow. KENIG,V.V. LUKIN,A.A. OVEČKIN,A.M. PEREVOZČIKOV,B.V. (2004): Chromitovyje mestorožděnija massiva Raj-Iz (Poljarnyj Ural). Sbor. předn. konfer. II. Poljarno-Uralskaja konferencija Poljarnyj Ural. Strategija osbojenija, Tjumen-Salechard, KOJONEN, K. ZACCARINI, F. GARUTI, G. (2003): Platinum-group elements and gold geochemistry and mineralogy in the Ray-Iz ophiolitic chromitites, Polar Urals. In: ELIOPOULOS, D. G. ed.: Mineral Exploration and Sustainable Development. Millpress, Rotterdam, 1, PAŠAVA, J. KNÉSL, I. VYMAZALOVÁ, A. GURSKAJA, L.I. KOL- BANCEV, L. R. (2009a): Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko. Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, PAŠAVA, J. KNÉSL, I. VYMAZALOVÁ, A. GURSKAJA, L.I. KOL- BANCEV, L.R. (2009b): PGE in Chromite Ores Hosted by Ophiolitic Upper Mantle: the Centralnoye I Deposit, Polar Urals, Russia. In: WIL- LIAMS, P. J. et al.ed.: Smart Science for Exploration and Mining, 1, Econ. Geol. Res. Unit, James Cook Univ. Townsville. VOLČENKO, Y. A. (1990): Geochemistry and mineralogy of platinum group elements and gold in ultramafites and chromite ores. In: Structure, evolution and minerogenesis of the Ray-Iz ultramafic massif, Ural Branch Acad. Sci. USSR, Sverdlovsk. První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku First found of proved pre-variscan monazite in Moldanubicum VÁCLAV PROCHÁZKA 1, 2 PETR RAJLICH 3 ZUZANA KORBELOVÁ 4 VIKTOR GOLIÁŠ 1 1 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, Praha 2 2 Ústav skla a keramiky VŠCHT, Technická 5, Praha 6; 3 Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice 4 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, Praha 6 (23-13 Tábor) Variscan and U-poor monazite was found. Thus the leucogranite cannot be interpreted as a Variscan intrusion contaminated with older monazite, and the Cambroordovician monazite ages most likely represent the younger limit of granite formation. Uranem bohatý monazit v hornině granitového složení, dočasně odkryté v zářezu dálnice poblíž Sudoměřic u Tábora, byl původně zkoumán hlavně díky zajímavým účinkům radioaktivity na okolí (Procházka 2008, 2009). Zároveň je však díky vysokým obsahům U a následně i Pb vhodný pro chemické datování. Již jedna z prvních čtyř kvantitativních mikroanalýz (Procházka 2008) ukázala předvariské stáří. Geologická situace Key words: monazite, granite/migmatite, electron microprobe, dating, upper Cambrian/lower Ordovician, Moldanubicum Abstract: A deformed leucogranite at Sudoměřice near Tábor contains monazite rich in uranium ( wt. % UO 2 ) and therefore suitable for electron microprobe dating. In several grains, cores of Cambrian/Ordovocian age were found and verified by control analyses at another laboratory. The pre-variscan chemical ages range mostly from 474 to 514 Ma (n = 5) and the ages of Variscan overgrowths and small grains prevalently from to Ma (n = 9); two outlying values (341 and 419 Ma) probably represent mixed ages. The leucogranite contains angular inclusions of a common Moldanubian well foliated biotite paragneiss, in which only Zkoumané horniny z dnes již neexistujícího odkryvu (ca 800 m v. od Sudoměřic, WGS: N, E) popsal Rajlich (2007). V zářezu dálnice byl vedle úlomků hadců (harzburgitů), granátických kvarcitů a pararul obnažen také výchoz provrásněné žíly leukogranitu (označujeme v práci jako neosom) s vysokým obsahem ostrohranných úlomků pararuly (paleosomu; obr. 1, 2). Mladší, převážně povrásové trhliny jsou zvýrazněny sillimanitem. Uvedené rozdělení na paleosom a neosom zde používáme, aniž bychom tím zavrhovali jiné možné interpretace této zajímavé lokality. Rajlich (2007) uvádí též rentgenfluorescenční analýzy paleosomu a neosomu.

2 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN a b c Obr. 1. Sudoměřice u Tábora, výchoz v zářezu dálnice. a brekcie z ostrohranných úlomků rul tmelená leukokratním neosomem ve středu žíly. Rozměry obrázku ca 1,2 0,9 m, b provrásněný okraj žíly, c detail mladší trhliny, která je hlavně v neosomu zvýrazněna sillimanitem; velikost obrázku 16 11,5 cm. Minerální složení a struktura horniny Tmavý paleosom je podle všeho typickou biotitickou pararulou moldanubika, tvořenou převážně plagioklasem, křemenem a biotitem, s výraznou předintruzivní foliací hlavně díky biotitu (ve výbrusu zaujímá přibližně 15 %, upřesněno obrazovou analýzou). Lze pozorovat i jemné provrásnění. Původní délka zrn dosahuje 2 mm, ale došlo k tektonickému zjemnění hlavně podle ploch rovnoběžných s foliací. Výplň trhlin se ve výbrusu nezachovala. Bazicita plagioklasu podle metody symetrické zóny je An14 nebo An28. Díky zvýšenému obsahu síry v hornině (Rajlich 2007) se vyskytuje i pyrit, obvykle částečně limonitizovaný, avšak jeho rozmístění nemá žádný vztah k tektonickým trhlinám, stejně jako občasná sericitizace plagioklasu. Další opakní akcesorií je grafit. Poměrně hojný je zirkon, vyskytuje se i apatit. Biotit se v místech největšího postižení přeměňuje na sericit, velmi jemný K-živec nebo křemen, nikdy však na chlorit. Po trhlinách proniká i sillimanit. Světlý neosom je tvořen hlavně křemenem, živci, biotitem a sillimanitem. Minerální zrna zpravidla dosahují velikosti do 1,5 mm. Biotit zaujímá jen zhruba 1 %, je slabě usměrněný a tvoří tak nevýraznou foliaci; jen zřídka je alterovaný. Muskovit je vzácný. Plagioklas má podle metody symetrické zóny pravděpodobně bazicitu An7. Sericitizace plagioklasu je nepravidelná a celkově málo intenzivní. V draselném živci se vyskytují velmi jemné perthitické odmíšeniny. Granát je nejhojnější akcesorií a tvoří zrnka o velikosti většinou jen prvních desetin milimetru. Ve výbrusu je bezbarvý a podle semikvantitativních analýz jde o almandin. Sillimanit tvoří hlavně výplně trhlin (obr. 1c), které mohou být i slabě zvrásněné (obr. 2). Monazit tvoří spíše drobnější zrna, jejich délka pouze v jediném případě mírně přesahuje 100 μm, max. průřez 3290 μm 2 (upřesněno obrazovou analýzou). Vyskytuje se též zirkon a apatit. Chemické datování monazitu Nejprve bylo provedeno 12 mikroanalýz monazitu v neosomu na společném pracovišti ČGS a PřF MU v Brně (operátor P. Gadas), na elektronovém mikroanalyzátoru CAMECA SX 100 ve vlnově disperzním módu. Podmínky Obr. 2. Řez neosomu téměř kolmo na foliaci i na trhliny se sillimanitem. měření: urychlovací napětí 15 kv, proud svazku 20 na. Pro Pb, Th a U byly použity jako standardy galenit, brabantit (čeralit) a kovový uran. Dvě nejstarší jádra monazitu podle analýz provedených v Brně byla ověřena kontrolními analýzami v Geologickém ústavu AVČR v Praze (operátor Z. Korbelová), kde bylo též analyzováno další podezřelé a rovněž monazit v paleosomu. Jde rovněž o vlnově disperzní měření na mikrosondě CAMECA SX 100, za těchto podmínek: urychlovací napětí 15 kv (pro Eu-Er 20 kv), proud svazku 40 na. Pro olovo, thorium a uran byly použity standardy: krokoit, Th-REE sklo, UO 2. Chemická stáří monazitu byla vypočítána za předpokladu nulového obsahu obyčejného olova s použitím rozpadových konstant: λ 232 Th = 4, rok 1, λ 238 U = 1, rok 1 a λ 235 U = 9, rok 1.

3 242 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN a b c Obr. 3. Snímky monazitu z neosomu v odražených elektronech; obrázky jsou složeny ze snímků zaměřených na fáze v okolí (vloženy zmenšené) a ze silně ztmaveného snímku monazitu, v němž jsou rozeznatelné zóny; vyznačeno stáří (Ma) v jednotlivých bodech (kolečka analýzy v Brně, trojúhelníčky analýzy v Praze). Zkratky okolních minerálů: Kfs K-živec, Plg plagioklas, Grt granát, Py pyrit, Kln polytypy kaolinitu. a největší zrno ve výbrusu, mezi křemenem a trhlinou vyplněnou hlavně sillimanitem a jílovým minerálem (viz též obr. 4), došlo i ke korozi monazitu a průniku jílového minerálu do něj, b krystal se složitou zonálností a s tenkým lemem sekundárních fází na straně plagioklasu, c zonální krystal s jemnými průniky pyritu (dole); tloušťka pyritového lemu s průniky kaolinitu v okolním živci odpovídá doběhu štěpných produktů (viz též Procházka 2008). Stanovení Th a U v hornině Thorium a uran byly stanoveny na laboratorním gamaspektrometru DCA 2000 (Canberra) s detektorem mm NaI(Tl) na ÚGMNZ PřF UK. Měření trvající 30 minut bylo prováděno v 0,5l Marinelliho nádobách ve stínění 7 cm Pb, spektra byla vyhodnocena softwarem GENIE Vzorky byly před měřením co nejtěsněji uzavřeny po dobu čtrnácti dnů, aby se ustavila radioaktivní rovnováha mezi 226 Ra a 214 Pb. Složení, zonálnost a stáří monazitu Všechny analyzované monazity odpovídají v podrobné klasifikaci IMA monazitu(-ce) (převažuje koncový člen CePO 4 ), pouze jeden analyzovaný bod v neosomu s extrémním obsahem Th odpovídá čeralitu (koncový člen CaTh(PO 4 ) 2 ); vybrané analýzy jsou v tabulce 1. V neosomu velmi proměnlivá příměs čeralitové komponenty způsobuje rozdíly v rozměrech základní buňky a je tak zřejmě hlavní příčinou variability vzájemných poměrů lehčích a těžších vzácných zemin a yttria. Obr. 4. Monazit z obr. 3a v procházejícím světle; ve výplni trhliny je u monazitu patrné rezavé zbarvení, snad způsobené oxidačním účinkem částic α. V paleosomu lze sice analýzy rozdělit do dvou skupin lišících se obsahy yttria a těžších vzácných zemin, obě však odpovídají nízkým Th (3,2 4,8 hm. % ThO 2 ) i U (0,21 0,67 hm. % UO 2 ) běžnému složení monazitu v moldanubických pararulách (např. Žáček Páša 2001; V. Procházka, nepublikovaná data). Stáří monazitu jsou pravděpodobně výhradně variská, vzhledem k nízkému obsahu Pb je více upřesnit nelze. Monazit v paleosomu proto již nebyl podrobněji zkoumán. V neosomu bylo nově analyzováno celkem 16 bodů v sedmi zrnech monazitu. Všechny se vyznačují vysokými obsahy U (2,2 7,1 % UO 2 ). Celkem tři ze sedmi zrn mají jádra s jednoznačně předvariskými hodnotami chemických stáří: 491 ± 81 Ma, 496 ±62 / 477 ± 77 Ma a 513,7 ± 55 / 474 ± 78 Ma (tedy svrchní střední? kambrium až spodní střední ordovik); hodnota 419 ± 75 Ma (svrchní silur) z těchto zrn by mohla být směsná (např. ovlivnění analýzy jinou zónou těsně pod povrchem, která není vidět). V odražených elektronech je poměrně tmavé prevariské vždy obklopeno světlou zónou bohatou Th, okraje jsou opět tmavší. Devět variských stáří leží v rozmezí 294,4 ± 58 až 319,2 ± 64 Ma, poněkud odlehlá a možná také směsná je hodnota 341,3 ± 60 Ma. Ve všech případech se stáří snižuje od vnitřních zón k okrajovým. Pozvolné přechody mezi zónami nejsou pozorovány, což ukazuje, že zonálnost nevznikla difuzí, ale rozpouštěním původního monazitu a krystalizací nového. Vzhledem k počtu analýz a přítomnosti nejméně dvou generací nelze datování monazitu zpřesnit statistickými metodami nebo konstrukcí izochron. Chyba v určení prevariských stáří počítaná pro jednotlivé analýzy sice dosahuje až 81 Ma (v neosomu), ale přesto lze analyzované body rozdělit na dvě výrazně oddělené skupiny: 342 Ma a > 418 Ma. Starší skupina má poněkud nižší obsahy U (2,2 4,7 % UO 2 ) a poměrně vyrovnané Th (4,2 6,9 % ThO 2 ). Z variské populace byly analyzovány převážně poměrně tmavé okraje nebo menší zrnka (6,1 7,1 % UO 2 a 1,7 5,6 % ThO 2 ) a pouze jeden bod ve velmi světlé zóně mezi středem a okrajem (2,2 % UO 2 a 35,9 % ThO 2 ). Z méně podstatných příměsí je v monazitech neosomu nezanedbatelná příměs Eu a pravděpodobně i As (v paleosomu neanalyzován), jejich obsahy jsou však na hranici

4 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN Tabulka 1. Vybrané analýzy (oxidy v hm. % a chemická stáří) monazitu v neosomu (analyzováno v Brně, není-li uvedeno jinak) a paleosomu (analyzováno v Praze) neosom 3 (menší zrno) (obr. 3b) (Praha) okraj (obr. 3c) (Praha) okraj paleosom 5 paleosom 7 P 2 O 5 30,05 30,55 30,35 30,15 29,69 29,97 30,28 29,90 29,61 SiO 2 0,19 0,21 0,12 0,19 0,18 0,11 0,16 0,12 0,29 ThO 2 2,27 4,81 4,24 2,67 5,95 6,94 2,92 4,10 3,96 UO 2 7,08 4,67 4,72 7,12 4,15 3,12 6,68 0,47 0,67 PbO 0,33 0,35 0,43 0,35 0,39 0,36 0,31 0,09 0,07 CaO 1,87 2,01 2,15 1,97 2,12 2,21 1,95 1,00 0,89 FeO ,14 0,56 Y 2 O 3 2,86 2,64 2,81 3,52 2,39 2,53 2,64 3,84 0,83 La 2 O 3 10,30 10,43 10,19 10,33 11,91 12,27 12,84 12,61 13,97 Ce 2 O 3 24,16 24,22 28,12 24,25 25,18 29,58 25,67 30,66 33,82 Pr 2 O 3 2,91 2,80 2,79 2,88 2,64 2,36 2,59 2,88 3,12 Nd 2 O 3 10,91 11,23 6,42 10,48 9,76 5,08 9,46 7,14 7,34 Sm 2 O 3 2,70 2,75 2,40 2,47 2,04 1,36 2,02 1,90 1,62 Eu 2 O 3 0,20 0,20 0,02 0,23 0, Gd 2 O 3 1,99 1,83 1,66 1,99 1,53 1,33 1,57 1,47 0,93 Tb 2 O 3 0,09 0,10 0,10 0,02 Dy 2 O 3 1,20 1,08 0,75 1,33 0,86 0,66 0,88 0,70 0,31 Er 2 O 3 0,24 0,19 0,24 0,23 0,11 0,21 0,18 0,28 0,13 As 2 O 5 0,05 0,08 0,07 0,04 0,05 celkem 99,85 100,05 97,51 100,72 99,67 98,18 100,75 97,23 97,59 stáří (Ma) 309, ,7 301, ,2 296,3 355,7 261 chyba (Ma) měřitelnosti; někdy je významné i Fe. Neměřitelně nízké obsahy S a Al mají monazity paleosomu a neosomu společné. Dřívější analýzu, která indikovala ordovické stáří monazitu 478,5 Ma (Procházka 2008), se bohužel nepodařilo lokalizovat, takže není jasné, jestli jde o čtvrté jednoznačně předvariské v témže výbrusu či nikoliv. Výsledky gamaspektrometrie jsou v tabulce 2. Podle očekávání má neosom nízký poměr Th/U. Celkový obsah U je však v neosomu nižší než v paleosomu, což lze vysvětlit menším objemem monazitu. Diskuse Rozpouštění původního monazitu za vzniku lemů bohatších Th je uváděno z metamorfovaných hornin (Zhu O Nions 1999) i jako důsledek parciálního tavení (Watt 1995). Zmínek o výskytu tzv. zděděných stáří monazitu, tzn. dvě nebo více populací výrazně odlišných stáří ve vyvřelé nebo silně metamorfované hornině, je však i ve světové literatuře poměrně málo (Suzuki et al. 1994, Martins et al. 2009) a z moldanubika šlo pokud je autorům známo až dosud jen o problematická ojedinělá data (Procházka 2008). Tabulka 2. Obsahy Th a U (ppm) v paleosomu a neosomu prvek paleosom neosom Th (podle 212 Pb) 14,3 3,5 U (podle 234 Th) 7,2 4,2 eu Ra (podle 214 Pb) 5,7 3,9 Na druhé straně předvariská stáří zirkonu nejsou v moldanubiku žádnou vzácností a díky iontové mikrosondě byla dokonce zjištěna i v granitu typu Weinsberg (Friedl et al. 2004). Monazit včetně systému Th-U-Pb může být zachován, podobně jako zirkon, např. v peraluminické granitové tavenině až do teplot přes 800 C (Montel 1993, Cherniak et al. 2003). Obtížně však lze předvídat odolnost obou minerálů při metamorfóze a parciálním tavení, kdy má značný význam fluidní fáze, resp. prvotní tavenina, jejíž složení se může od výsledného magmatu lišit velmi výrazně. Rozpouštění a opětovná krystalizace monazitu se ztrátou původního radiogenního olova mohou být velmi nenápadné dokonce ani nemusí výrazně ovlivnit zonálnost koncentrací např. U a Th (Grew et al. 2008). Podle názoru již publikovaného prvním autorem (Procházka 2009, 2010) se na snadném zániku (nebo smazání

5 244 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN stáří) původního prevariského monazitu významně podílela i jeho asociace se sekundárními fázemi jako např. kaolinit, které zpravidla vytvořily lem kolem monazitu bohatého U díky jeho radioaktivitě (obr. 3c) a které za zvýšené teploty při variské metamorfóze uvolnily poměrně značné množství vody, popř. i síry v malém objemu. Na druhé straně zřejmě není náhodou, že zbytky prevariského monazitu se zachovaly právě v neosomu, hornině s velmi suchou minerální asociací. Možnost, že by neosom byl variskou granitoidní intruzí, je prakticky vyloučena. V magmatu by se v takovém případě musely na jedné straně zachovat starší monazity a na druhé straně žádné identifikovatelné projevy kontaminace, především materiálem z paleosomu včetně monazitu chudého uranem. Kambro-ordovické stáří monazitu tak zřejmě představuje nejpozdější možnou dobu, kdy vznikl současný geologický vztah paleosomu a neosomu. Kambrické až ordovické hodnoty radiometrických stáří ostatně nejsou ničím zvláštním ani v moldanubických ortorulách (např. choustnická 459 ± 10 Ma, Rb-Sr, Rajlich et al. 1992; hlubocká 508 Ma, zirkon, Vrána a Kröner 1995). Závěr V monazitu migmatitické granitoidní horniny (agmatitu) v. od Sudoměřic byla zjištěna prevariská jádra se stářím v rozmezí střední kambrium až spodní silur (převážně svrchní kambrium/spodní střední ordovik, silurské stáří by mohlo být směsné). Podobně jako variská generace mají tyto monazity vysoký obsah U, který je v souladu s nízkým poměrem Th/U v hornině a zároveň představuje významný rozdíl od monazitu běžných moldanubických pararul, včetně ostrohranných uzavřenin pararuly ve zkoumaném granitoidu. Poděkování. Práce byla podpořena Správou úložišť radioaktivních odpadů (objednávka č. 087/2009), z prostředků Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na vědu a výzkum a Výzkumného záměru MSM Za konstruktivní připomínky k textu děkujeme RNDr. S. Vránovi. Literatura CHERNIAK, D.J. WATSON, E.B. GROVE, M. HARRISON, T.M. (2003): Pb diffusion in monazite: A combined RBS/SIMS study. Geochim. cosmochim. Acta 68/4, FRIEDL, G. FINGER, F. PAQUETTE, J.-L. QUADT, A. MCNAUGH- TON, N. J. FLETCHER, I. R. (2004): Pre-Variscan geological events in the Austrian part of the Bohemian Massif deduced from U-Pb zircon ages. Int. J. Earth. Sci. (Geol. Rdsch.) 93, GREW, E. S. YATES, M. G. WILSON, C. J. L. (2008): Aureoles of Pb(II)-enriched feldspar around monazite in paragneiss and anatectic pods of the Napier Complex, Enderby Land, East Antarctica: the roles of dissolution-reprecipitation and diffusion. Contr. Mineral. Petrology 155, MARTINS, L. VLACH, S. R. F. ASSIR JANASI, V. (2009): Reaction microtextures of monazite: Correlation between chemical and age domains in the Nazaré Paulista migmatite, SE Brazil. Chem. Geol. 261, MONTEL, J. M. (1993): A model for monazite/melt equilibrium and application to the generation of granitic magmas. Chem. Geol. 110, PROCHÁZKA, V. (2008): Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 48, PROCHÁZKA, V. (2009): Phase changes initiated by natural radioactivity in crystalline rocks and their implications. Geochim. cosmochim. Acta 73/13 (S1), A 1055 (abstrakt). PROCHÁZKA, V. (2010): Problemoj interpreti radiometrian datadon de metamorfitaj rokajoj: la bohemia masivo kiel ekzemplo (diskute). Geol. Int. 11, RAJLICH, P. (2007): Český kráter. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 47, Suppl., 114 s. RAJLICH, P. PEUCAT, J. KANTOR, J. RYCHTÁR, J. (1992): Variscan shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: deformation, gravity, K-Ar and Rb-Sr data for the Choustník prevariscan orthogneiss. Jb. Geol. Bundesanst. 135/2, SUZUKI, K. ADACHI, M. KAJIZUKA, I. (1994): Electron microprobe observations of Pb diffusion in metamorphosed detrital monazites. Earth Planet. Sci. Lett. 128, VRÁNA, S. KRÖNER, A. (1995): Pb-Pb zircon age for tourmaline alkalifeldspar orthogneiss from Hluboká nad Vltavou in southern Bohemia. J. Czech Geol. Soc. 40/1 2, WATT, G. (1995): High-thorium monazite-(ce) formed during disequilibrium melting of metapelites under granulite-facies conditions. Mineral. Mag. 59, ZHU, X.K. O NIONS, R. K. (1999): Zonation of monazite in metamorphic rocks and its implications for high temperature thermochronology: a case study from the Lewisian terrain. Earth Planet. Sci. Lett. 171/2, ŽÁČEK, M. PÁŠA, J. (2001): Geochemický výzkum v rámci 1. etapy vyhledávání testovacích polygonů v oblasti melechovského masívu. MS GEOMIN, Jihlava.

PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM ISSN 1211 8796 Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. LXXXXI (2006): 3 77, 2006 PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM MINERALOGY, PETROGRAPHY AND GEOLOGY OF

Více

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN 0514-8057 147 Akcesorické minerály typu ABO 4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve

Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 293 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách

Více

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 211 Literatura CHOE, E. et al. (2008): Mapping of heavy metal pollution in stream sediments using combined geochemistry,

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Hrádek - Rohozná

Více

Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava

Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava Bustamite from Pb-Zn-skarn in marbles of Moldanubicum near Meziříčko u Želetavy, Western Moravia STANISLAV HOUZAR

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku

Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku Acta rerum naturalium 16: 85 108, 2014 ISSN 1803-1587 Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku Early exploitation of the secondary gold deposits by Český Krumlov MICHAL ERNÉE 1, PETR

Více

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Lodhéřov Ověření

Více

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015

STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015 STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015 Zpráva za rok 2014 Sestavili: J.Pertoldová, J.Frýda, M.Novák, L.Rukavičková, B.Kříbek, V.Hladík, D.Čápová, H.Breiterová, J.Pašava, P.Štěpánek Česká geologická

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

41, 182 09 Praha 8; jana@irsm.cas.cz 2 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6,

41, 182 09 Praha 8; jana@irsm.cas.cz 2 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 1 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8; jana@irsm.cas.cz 2 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2; bruthans@natur.cuni.cz

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Dílčí zpráva II. etapa 27.3. 20.6. 2007 Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FMMI Katedra kontroly a řízení jakosti

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FMMI Katedra kontroly a řízení jakosti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FMMI Katedra kontroly a řízení jakosti Závěrečná zpráva Kurzu zkušebnictví Některé druhy porušení materiálů na zařízeních používaných v energetice Zpracoval:

Více

Minerální asociace a chemické složení wavellitu. Bakalářská práce

Minerální asociace a chemické složení wavellitu. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd Minerální asociace a chemické složení wavellitu Bakalářská práce Jakub Haifler Vedoucí bakalářské práce: Profesor RNDr. Milan

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

Historická struktura krajiny a hospodaření v pramenné oblasti Blanice

Historická struktura krajiny a hospodaření v pramenné oblasti Blanice Silva Gabreta vol. 14 (3) p. 199 220 Vimperk, 2008 Historická struktura krajiny a hospodaření v pramenné oblasti Blanice Historical landscape structure and husbandry in spring area of the Blanice River

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Rises and Falls of a Regional Power Center An Overview of the

Více

POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT

POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT POVOLENÉ VERSUS REÁLNÉ ODBĚRY POVRCHOVÝCH VOD V ČR ANALÝZA DAT A INSTITUCIONÁLNÍ KONTEXT Lenka Slavíková, Lubomír Petružela Klíčová slova povrchová voda povolení poplatek podniky Povodí Souhrn Článek se

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.

Geologické výzkumné práce. v části VÚ Boletice. k vymezení potenciálně vhodného území. pro umístění HÚ. Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8. Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění HÚ Závěrečná zpráva stav ke dni 30.8.2010 Praha, srpen 2010 AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Technická zpráva Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování Zpráva část A ENERGOPRŮZKUM PRAHA, spol. s r.o. J. Piskač, P. Šimůnek, I. Prachař, D. Tucauerová, B. Romportl,

Více