První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku"

Transkript

1 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN DISTLER, V.V. KRYACHKO, V.V. YUDOVSKAJA, M. A. (2008): Ore petrology of chromite-pge mineralization in the Kempirsai ophiolite complex. Mineral. Petrology 92, ECONOMOU-ELIOPOULOS, M. (1996): Platinum-group element distribution in chromite ores from ophiolite complexes: implications for their exploration. Ore Geol. Rev. 11, GARUTI, G. ZACCARINI, F. MOLOSHAG, V. ALIMOV, V. (1999): Platinum-group minerals as indicator of sulfur fugacity in ophiolitic upper mantle: an example of chromitites of the Ray-Iz ultramafic complex (Polar Urals, Russia). Canad. Mineral. 37, GURSKAJA,L.I. SMELOVA,L.V. KOLBANCEV,L.P. LJACHNICKA- YA, V. D. LJACHNICKY, J. S. ŠACHOVA, S. N. (2004): Platinoids of Cr-bearing massifs of Polar Urals. St. Peterburg Cartograph. Comp. VSEGEI, GURSKAJA, L. I. (1995): Platinum Presence in the Polar Urals. In: ORLOV, V. P. ed.: Platinum in Russia, Committee on Geology and subsurface usage of the Russian Federation, 2, Stock Comp. Geoinformmark, Moscow. KENIG,V.V. LUKIN,A.A. OVEČKIN,A.M. PEREVOZČIKOV,B.V. (2004): Chromitovyje mestorožděnija massiva Raj-Iz (Poljarnyj Ural). Sbor. předn. konfer. II. Poljarno-Uralskaja konferencija Poljarnyj Ural. Strategija osbojenija, Tjumen-Salechard, KOJONEN, K. ZACCARINI, F. GARUTI, G. (2003): Platinum-group elements and gold geochemistry and mineralogy in the Ray-Iz ophiolitic chromitites, Polar Urals. In: ELIOPOULOS, D. G. ed.: Mineral Exploration and Sustainable Development. Millpress, Rotterdam, 1, PAŠAVA, J. KNÉSL, I. VYMAZALOVÁ, A. GURSKAJA, L.I. KOL- BANCEV, L. R. (2009a): Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko. Zpr. geol. Výzk. v Roce 2008, PAŠAVA, J. KNÉSL, I. VYMAZALOVÁ, A. GURSKAJA, L.I. KOL- BANCEV, L.R. (2009b): PGE in Chromite Ores Hosted by Ophiolitic Upper Mantle: the Centralnoye I Deposit, Polar Urals, Russia. In: WIL- LIAMS, P. J. et al.ed.: Smart Science for Exploration and Mining, 1, Econ. Geol. Res. Unit, James Cook Univ. Townsville. VOLČENKO, Y. A. (1990): Geochemistry and mineralogy of platinum group elements and gold in ultramafites and chromite ores. In: Structure, evolution and minerogenesis of the Ray-Iz ultramafic massif, Ural Branch Acad. Sci. USSR, Sverdlovsk. První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku First found of proved pre-variscan monazite in Moldanubicum VÁCLAV PROCHÁZKA 1, 2 PETR RAJLICH 3 ZUZANA KORBELOVÁ 4 VIKTOR GOLIÁŠ 1 1 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, Praha 2 2 Ústav skla a keramiky VŠCHT, Technická 5, Praha 6; 3 Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice 4 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, Praha 6 (23-13 Tábor) Variscan and U-poor monazite was found. Thus the leucogranite cannot be interpreted as a Variscan intrusion contaminated with older monazite, and the Cambroordovician monazite ages most likely represent the younger limit of granite formation. Uranem bohatý monazit v hornině granitového složení, dočasně odkryté v zářezu dálnice poblíž Sudoměřic u Tábora, byl původně zkoumán hlavně díky zajímavým účinkům radioaktivity na okolí (Procházka 2008, 2009). Zároveň je však díky vysokým obsahům U a následně i Pb vhodný pro chemické datování. Již jedna z prvních čtyř kvantitativních mikroanalýz (Procházka 2008) ukázala předvariské stáří. Geologická situace Key words: monazite, granite/migmatite, electron microprobe, dating, upper Cambrian/lower Ordovician, Moldanubicum Abstract: A deformed leucogranite at Sudoměřice near Tábor contains monazite rich in uranium ( wt. % UO 2 ) and therefore suitable for electron microprobe dating. In several grains, cores of Cambrian/Ordovocian age were found and verified by control analyses at another laboratory. The pre-variscan chemical ages range mostly from 474 to 514 Ma (n = 5) and the ages of Variscan overgrowths and small grains prevalently from to Ma (n = 9); two outlying values (341 and 419 Ma) probably represent mixed ages. The leucogranite contains angular inclusions of a common Moldanubian well foliated biotite paragneiss, in which only Zkoumané horniny z dnes již neexistujícího odkryvu (ca 800 m v. od Sudoměřic, WGS: N, E) popsal Rajlich (2007). V zářezu dálnice byl vedle úlomků hadců (harzburgitů), granátických kvarcitů a pararul obnažen také výchoz provrásněné žíly leukogranitu (označujeme v práci jako neosom) s vysokým obsahem ostrohranných úlomků pararuly (paleosomu; obr. 1, 2). Mladší, převážně povrásové trhliny jsou zvýrazněny sillimanitem. Uvedené rozdělení na paleosom a neosom zde používáme, aniž bychom tím zavrhovali jiné možné interpretace této zajímavé lokality. Rajlich (2007) uvádí též rentgenfluorescenční analýzy paleosomu a neosomu.

2 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN a b c Obr. 1. Sudoměřice u Tábora, výchoz v zářezu dálnice. a brekcie z ostrohranných úlomků rul tmelená leukokratním neosomem ve středu žíly. Rozměry obrázku ca 1,2 0,9 m, b provrásněný okraj žíly, c detail mladší trhliny, která je hlavně v neosomu zvýrazněna sillimanitem; velikost obrázku 16 11,5 cm. Minerální složení a struktura horniny Tmavý paleosom je podle všeho typickou biotitickou pararulou moldanubika, tvořenou převážně plagioklasem, křemenem a biotitem, s výraznou předintruzivní foliací hlavně díky biotitu (ve výbrusu zaujímá přibližně 15 %, upřesněno obrazovou analýzou). Lze pozorovat i jemné provrásnění. Původní délka zrn dosahuje 2 mm, ale došlo k tektonickému zjemnění hlavně podle ploch rovnoběžných s foliací. Výplň trhlin se ve výbrusu nezachovala. Bazicita plagioklasu podle metody symetrické zóny je An14 nebo An28. Díky zvýšenému obsahu síry v hornině (Rajlich 2007) se vyskytuje i pyrit, obvykle částečně limonitizovaný, avšak jeho rozmístění nemá žádný vztah k tektonickým trhlinám, stejně jako občasná sericitizace plagioklasu. Další opakní akcesorií je grafit. Poměrně hojný je zirkon, vyskytuje se i apatit. Biotit se v místech největšího postižení přeměňuje na sericit, velmi jemný K-živec nebo křemen, nikdy však na chlorit. Po trhlinách proniká i sillimanit. Světlý neosom je tvořen hlavně křemenem, živci, biotitem a sillimanitem. Minerální zrna zpravidla dosahují velikosti do 1,5 mm. Biotit zaujímá jen zhruba 1 %, je slabě usměrněný a tvoří tak nevýraznou foliaci; jen zřídka je alterovaný. Muskovit je vzácný. Plagioklas má podle metody symetrické zóny pravděpodobně bazicitu An7. Sericitizace plagioklasu je nepravidelná a celkově málo intenzivní. V draselném živci se vyskytují velmi jemné perthitické odmíšeniny. Granát je nejhojnější akcesorií a tvoří zrnka o velikosti většinou jen prvních desetin milimetru. Ve výbrusu je bezbarvý a podle semikvantitativních analýz jde o almandin. Sillimanit tvoří hlavně výplně trhlin (obr. 1c), které mohou být i slabě zvrásněné (obr. 2). Monazit tvoří spíše drobnější zrna, jejich délka pouze v jediném případě mírně přesahuje 100 μm, max. průřez 3290 μm 2 (upřesněno obrazovou analýzou). Vyskytuje se též zirkon a apatit. Chemické datování monazitu Nejprve bylo provedeno 12 mikroanalýz monazitu v neosomu na společném pracovišti ČGS a PřF MU v Brně (operátor P. Gadas), na elektronovém mikroanalyzátoru CAMECA SX 100 ve vlnově disperzním módu. Podmínky Obr. 2. Řez neosomu téměř kolmo na foliaci i na trhliny se sillimanitem. měření: urychlovací napětí 15 kv, proud svazku 20 na. Pro Pb, Th a U byly použity jako standardy galenit, brabantit (čeralit) a kovový uran. Dvě nejstarší jádra monazitu podle analýz provedených v Brně byla ověřena kontrolními analýzami v Geologickém ústavu AVČR v Praze (operátor Z. Korbelová), kde bylo též analyzováno další podezřelé a rovněž monazit v paleosomu. Jde rovněž o vlnově disperzní měření na mikrosondě CAMECA SX 100, za těchto podmínek: urychlovací napětí 15 kv (pro Eu-Er 20 kv), proud svazku 40 na. Pro olovo, thorium a uran byly použity standardy: krokoit, Th-REE sklo, UO 2. Chemická stáří monazitu byla vypočítána za předpokladu nulového obsahu obyčejného olova s použitím rozpadových konstant: λ 232 Th = 4, rok 1, λ 238 U = 1, rok 1 a λ 235 U = 9, rok 1.

3 242 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN a b c Obr. 3. Snímky monazitu z neosomu v odražených elektronech; obrázky jsou složeny ze snímků zaměřených na fáze v okolí (vloženy zmenšené) a ze silně ztmaveného snímku monazitu, v němž jsou rozeznatelné zóny; vyznačeno stáří (Ma) v jednotlivých bodech (kolečka analýzy v Brně, trojúhelníčky analýzy v Praze). Zkratky okolních minerálů: Kfs K-živec, Plg plagioklas, Grt granát, Py pyrit, Kln polytypy kaolinitu. a největší zrno ve výbrusu, mezi křemenem a trhlinou vyplněnou hlavně sillimanitem a jílovým minerálem (viz též obr. 4), došlo i ke korozi monazitu a průniku jílového minerálu do něj, b krystal se složitou zonálností a s tenkým lemem sekundárních fází na straně plagioklasu, c zonální krystal s jemnými průniky pyritu (dole); tloušťka pyritového lemu s průniky kaolinitu v okolním živci odpovídá doběhu štěpných produktů (viz též Procházka 2008). Stanovení Th a U v hornině Thorium a uran byly stanoveny na laboratorním gamaspektrometru DCA 2000 (Canberra) s detektorem mm NaI(Tl) na ÚGMNZ PřF UK. Měření trvající 30 minut bylo prováděno v 0,5l Marinelliho nádobách ve stínění 7 cm Pb, spektra byla vyhodnocena softwarem GENIE Vzorky byly před měřením co nejtěsněji uzavřeny po dobu čtrnácti dnů, aby se ustavila radioaktivní rovnováha mezi 226 Ra a 214 Pb. Složení, zonálnost a stáří monazitu Všechny analyzované monazity odpovídají v podrobné klasifikaci IMA monazitu(-ce) (převažuje koncový člen CePO 4 ), pouze jeden analyzovaný bod v neosomu s extrémním obsahem Th odpovídá čeralitu (koncový člen CaTh(PO 4 ) 2 ); vybrané analýzy jsou v tabulce 1. V neosomu velmi proměnlivá příměs čeralitové komponenty způsobuje rozdíly v rozměrech základní buňky a je tak zřejmě hlavní příčinou variability vzájemných poměrů lehčích a těžších vzácných zemin a yttria. Obr. 4. Monazit z obr. 3a v procházejícím světle; ve výplni trhliny je u monazitu patrné rezavé zbarvení, snad způsobené oxidačním účinkem částic α. V paleosomu lze sice analýzy rozdělit do dvou skupin lišících se obsahy yttria a těžších vzácných zemin, obě však odpovídají nízkým Th (3,2 4,8 hm. % ThO 2 ) i U (0,21 0,67 hm. % UO 2 ) běžnému složení monazitu v moldanubických pararulách (např. Žáček Páša 2001; V. Procházka, nepublikovaná data). Stáří monazitu jsou pravděpodobně výhradně variská, vzhledem k nízkému obsahu Pb je více upřesnit nelze. Monazit v paleosomu proto již nebyl podrobněji zkoumán. V neosomu bylo nově analyzováno celkem 16 bodů v sedmi zrnech monazitu. Všechny se vyznačují vysokými obsahy U (2,2 7,1 % UO 2 ). Celkem tři ze sedmi zrn mají jádra s jednoznačně předvariskými hodnotami chemických stáří: 491 ± 81 Ma, 496 ±62 / 477 ± 77 Ma a 513,7 ± 55 / 474 ± 78 Ma (tedy svrchní střední? kambrium až spodní střední ordovik); hodnota 419 ± 75 Ma (svrchní silur) z těchto zrn by mohla být směsná (např. ovlivnění analýzy jinou zónou těsně pod povrchem, která není vidět). V odražených elektronech je poměrně tmavé prevariské vždy obklopeno světlou zónou bohatou Th, okraje jsou opět tmavší. Devět variských stáří leží v rozmezí 294,4 ± 58 až 319,2 ± 64 Ma, poněkud odlehlá a možná také směsná je hodnota 341,3 ± 60 Ma. Ve všech případech se stáří snižuje od vnitřních zón k okrajovým. Pozvolné přechody mezi zónami nejsou pozorovány, což ukazuje, že zonálnost nevznikla difuzí, ale rozpouštěním původního monazitu a krystalizací nového. Vzhledem k počtu analýz a přítomnosti nejméně dvou generací nelze datování monazitu zpřesnit statistickými metodami nebo konstrukcí izochron. Chyba v určení prevariských stáří počítaná pro jednotlivé analýzy sice dosahuje až 81 Ma (v neosomu), ale přesto lze analyzované body rozdělit na dvě výrazně oddělené skupiny: 342 Ma a > 418 Ma. Starší skupina má poněkud nižší obsahy U (2,2 4,7 % UO 2 ) a poměrně vyrovnané Th (4,2 6,9 % ThO 2 ). Z variské populace byly analyzovány převážně poměrně tmavé okraje nebo menší zrnka (6,1 7,1 % UO 2 a 1,7 5,6 % ThO 2 ) a pouze jeden bod ve velmi světlé zóně mezi středem a okrajem (2,2 % UO 2 a 35,9 % ThO 2 ). Z méně podstatných příměsí je v monazitech neosomu nezanedbatelná příměs Eu a pravděpodobně i As (v paleosomu neanalyzován), jejich obsahy jsou však na hranici

4 Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN Tabulka 1. Vybrané analýzy (oxidy v hm. % a chemická stáří) monazitu v neosomu (analyzováno v Brně, není-li uvedeno jinak) a paleosomu (analyzováno v Praze) neosom 3 (menší zrno) (obr. 3b) (Praha) okraj (obr. 3c) (Praha) okraj paleosom 5 paleosom 7 P 2 O 5 30,05 30,55 30,35 30,15 29,69 29,97 30,28 29,90 29,61 SiO 2 0,19 0,21 0,12 0,19 0,18 0,11 0,16 0,12 0,29 ThO 2 2,27 4,81 4,24 2,67 5,95 6,94 2,92 4,10 3,96 UO 2 7,08 4,67 4,72 7,12 4,15 3,12 6,68 0,47 0,67 PbO 0,33 0,35 0,43 0,35 0,39 0,36 0,31 0,09 0,07 CaO 1,87 2,01 2,15 1,97 2,12 2,21 1,95 1,00 0,89 FeO ,14 0,56 Y 2 O 3 2,86 2,64 2,81 3,52 2,39 2,53 2,64 3,84 0,83 La 2 O 3 10,30 10,43 10,19 10,33 11,91 12,27 12,84 12,61 13,97 Ce 2 O 3 24,16 24,22 28,12 24,25 25,18 29,58 25,67 30,66 33,82 Pr 2 O 3 2,91 2,80 2,79 2,88 2,64 2,36 2,59 2,88 3,12 Nd 2 O 3 10,91 11,23 6,42 10,48 9,76 5,08 9,46 7,14 7,34 Sm 2 O 3 2,70 2,75 2,40 2,47 2,04 1,36 2,02 1,90 1,62 Eu 2 O 3 0,20 0,20 0,02 0,23 0, Gd 2 O 3 1,99 1,83 1,66 1,99 1,53 1,33 1,57 1,47 0,93 Tb 2 O 3 0,09 0,10 0,10 0,02 Dy 2 O 3 1,20 1,08 0,75 1,33 0,86 0,66 0,88 0,70 0,31 Er 2 O 3 0,24 0,19 0,24 0,23 0,11 0,21 0,18 0,28 0,13 As 2 O 5 0,05 0,08 0,07 0,04 0,05 celkem 99,85 100,05 97,51 100,72 99,67 98,18 100,75 97,23 97,59 stáří (Ma) 309, ,7 301, ,2 296,3 355,7 261 chyba (Ma) měřitelnosti; někdy je významné i Fe. Neměřitelně nízké obsahy S a Al mají monazity paleosomu a neosomu společné. Dřívější analýzu, která indikovala ordovické stáří monazitu 478,5 Ma (Procházka 2008), se bohužel nepodařilo lokalizovat, takže není jasné, jestli jde o čtvrté jednoznačně předvariské v témže výbrusu či nikoliv. Výsledky gamaspektrometrie jsou v tabulce 2. Podle očekávání má neosom nízký poměr Th/U. Celkový obsah U je však v neosomu nižší než v paleosomu, což lze vysvětlit menším objemem monazitu. Diskuse Rozpouštění původního monazitu za vzniku lemů bohatších Th je uváděno z metamorfovaných hornin (Zhu O Nions 1999) i jako důsledek parciálního tavení (Watt 1995). Zmínek o výskytu tzv. zděděných stáří monazitu, tzn. dvě nebo více populací výrazně odlišných stáří ve vyvřelé nebo silně metamorfované hornině, je však i ve světové literatuře poměrně málo (Suzuki et al. 1994, Martins et al. 2009) a z moldanubika šlo pokud je autorům známo až dosud jen o problematická ojedinělá data (Procházka 2008). Tabulka 2. Obsahy Th a U (ppm) v paleosomu a neosomu prvek paleosom neosom Th (podle 212 Pb) 14,3 3,5 U (podle 234 Th) 7,2 4,2 eu Ra (podle 214 Pb) 5,7 3,9 Na druhé straně předvariská stáří zirkonu nejsou v moldanubiku žádnou vzácností a díky iontové mikrosondě byla dokonce zjištěna i v granitu typu Weinsberg (Friedl et al. 2004). Monazit včetně systému Th-U-Pb může být zachován, podobně jako zirkon, např. v peraluminické granitové tavenině až do teplot přes 800 C (Montel 1993, Cherniak et al. 2003). Obtížně však lze předvídat odolnost obou minerálů při metamorfóze a parciálním tavení, kdy má značný význam fluidní fáze, resp. prvotní tavenina, jejíž složení se může od výsledného magmatu lišit velmi výrazně. Rozpouštění a opětovná krystalizace monazitu se ztrátou původního radiogenního olova mohou být velmi nenápadné dokonce ani nemusí výrazně ovlivnit zonálnost koncentrací např. U a Th (Grew et al. 2008). Podle názoru již publikovaného prvním autorem (Procházka 2009, 2010) se na snadném zániku (nebo smazání

5 244 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN stáří) původního prevariského monazitu významně podílela i jeho asociace se sekundárními fázemi jako např. kaolinit, které zpravidla vytvořily lem kolem monazitu bohatého U díky jeho radioaktivitě (obr. 3c) a které za zvýšené teploty při variské metamorfóze uvolnily poměrně značné množství vody, popř. i síry v malém objemu. Na druhé straně zřejmě není náhodou, že zbytky prevariského monazitu se zachovaly právě v neosomu, hornině s velmi suchou minerální asociací. Možnost, že by neosom byl variskou granitoidní intruzí, je prakticky vyloučena. V magmatu by se v takovém případě musely na jedné straně zachovat starší monazity a na druhé straně žádné identifikovatelné projevy kontaminace, především materiálem z paleosomu včetně monazitu chudého uranem. Kambro-ordovické stáří monazitu tak zřejmě představuje nejpozdější možnou dobu, kdy vznikl současný geologický vztah paleosomu a neosomu. Kambrické až ordovické hodnoty radiometrických stáří ostatně nejsou ničím zvláštním ani v moldanubických ortorulách (např. choustnická 459 ± 10 Ma, Rb-Sr, Rajlich et al. 1992; hlubocká 508 Ma, zirkon, Vrána a Kröner 1995). Závěr V monazitu migmatitické granitoidní horniny (agmatitu) v. od Sudoměřic byla zjištěna prevariská jádra se stářím v rozmezí střední kambrium až spodní silur (převážně svrchní kambrium/spodní střední ordovik, silurské stáří by mohlo být směsné). Podobně jako variská generace mají tyto monazity vysoký obsah U, který je v souladu s nízkým poměrem Th/U v hornině a zároveň představuje významný rozdíl od monazitu běžných moldanubických pararul, včetně ostrohranných uzavřenin pararuly ve zkoumaném granitoidu. Poděkování. Práce byla podpořena Správou úložišť radioaktivních odpadů (objednávka č. 087/2009), z prostředků Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na vědu a výzkum a Výzkumného záměru MSM Za konstruktivní připomínky k textu děkujeme RNDr. S. Vránovi. Literatura CHERNIAK, D.J. WATSON, E.B. GROVE, M. HARRISON, T.M. (2003): Pb diffusion in monazite: A combined RBS/SIMS study. Geochim. cosmochim. Acta 68/4, FRIEDL, G. FINGER, F. PAQUETTE, J.-L. QUADT, A. MCNAUGH- TON, N. J. FLETCHER, I. R. (2004): Pre-Variscan geological events in the Austrian part of the Bohemian Massif deduced from U-Pb zircon ages. Int. J. Earth. Sci. (Geol. Rdsch.) 93, GREW, E. S. YATES, M. G. WILSON, C. J. L. (2008): Aureoles of Pb(II)-enriched feldspar around monazite in paragneiss and anatectic pods of the Napier Complex, Enderby Land, East Antarctica: the roles of dissolution-reprecipitation and diffusion. Contr. Mineral. Petrology 155, MARTINS, L. VLACH, S. R. F. ASSIR JANASI, V. (2009): Reaction microtextures of monazite: Correlation between chemical and age domains in the Nazaré Paulista migmatite, SE Brazil. Chem. Geol. 261, MONTEL, J. M. (1993): A model for monazite/melt equilibrium and application to the generation of granitic magmas. Chem. Geol. 110, PROCHÁZKA, V. (2008): Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 48, PROCHÁZKA, V. (2009): Phase changes initiated by natural radioactivity in crystalline rocks and their implications. Geochim. cosmochim. Acta 73/13 (S1), A 1055 (abstrakt). PROCHÁZKA, V. (2010): Problemoj interpreti radiometrian datadon de metamorfitaj rokajoj: la bohemia masivo kiel ekzemplo (diskute). Geol. Int. 11, RAJLICH, P. (2007): Český kráter. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 47, Suppl., 114 s. RAJLICH, P. PEUCAT, J. KANTOR, J. RYCHTÁR, J. (1992): Variscan shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: deformation, gravity, K-Ar and Rb-Sr data for the Choustník prevariscan orthogneiss. Jb. Geol. Bundesanst. 135/2, SUZUKI, K. ADACHI, M. KAJIZUKA, I. (1994): Electron microprobe observations of Pb diffusion in metamorphosed detrital monazites. Earth Planet. Sci. Lett. 128, VRÁNA, S. KRÖNER, A. (1995): Pb-Pb zircon age for tourmaline alkalifeldspar orthogneiss from Hluboká nad Vltavou in southern Bohemia. J. Czech Geol. Soc. 40/1 2, WATT, G. (1995): High-thorium monazite-(ce) formed during disequilibrium melting of metapelites under granulite-facies conditions. Mineral. Mag. 59, ZHU, X.K. O NIONS, R. K. (1999): Zonation of monazite in metamorphic rocks and its implications for high temperature thermochronology: a case study from the Lewisian terrain. Earth Planet. Sci. Lett. 171/2, ŽÁČEK, M. PÁŠA, J. (2001): Geochemický výzkum v rámci 1. etapy vyhledávání testovacích polygonů v oblasti melechovského masívu. MS GEOMIN, Jihlava.

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

Elektronová mikroanalýza trocha historie

Elektronová mikroanalýza trocha historie Elektronová mikroanalýza trocha historie 1949 - Castaing postavil první mikrosondu s vlnově disperzním spektrometrem a vypracoval teorii 1956 počátek výroby komerčních mikrosond (Cameca) 1965 - počátek

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 25 31 Srní 4. 7. října 2004 Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) Petrostructural relationships

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec)

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) Složitý minerál

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-202373

Více

Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava)

Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava) Gamaspektrometrická charakteristika lokalit primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava) Gamma-ray spectrometry of localities of the primary auriferous mineralization at Hory near

Více

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Ba-flogopit) z mramoru u Číchova na západní Moravě (moldanubikum) Zinc- and barium-rich mineral assemblages (sphalerite Zn-spinel

Více

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN 0514-8057 147 Akcesorické minerály typu ABO 4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

Více

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Hrádek - Rohozná

Více

VZNIK A VÝVOJ METAGRANITŮ SVRATECKÉHO KRYSTALINIKA

VZNIK A VÝVOJ METAGRANITŮ SVRATECKÉHO KRYSTALINIKA 84 VZNIK A VÝVOJ METAGRANITŮ SVRATECKÉHO KRYSTALINIKA Origin and evolution metagranite from Svratka crystalline complex David Buriánek 1, Pavel Hanžl 1, Rostislav Melichar 2, Alice Zavřelová 2 1 Česká

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Diplomová práce Brno 2015 Hana Kupská MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD STUDIUM DUTINOVÝCH PEGMATITŮ

Více

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje 54 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN 0514-8057 B KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Geochemie endogenních procesů 7. část

Geochemie endogenních procesů 7. část Geochemie endogenních procesů 7. část Hlavní prvky základní klasifikace hornin petrogeneze magmat nízká citlivost, často velké ovlivnění zvětráváním Stopové prvky vysoká citlivost, převážně nemobilní

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

Geochemie endogenních procesů 9. část

Geochemie endogenních procesů 9. část Geochemie endogenních procesů 9. část proces obohacení pláště fluida a taveniny různé typy metasomatózy v závislosti na geotektonickém prostředí různý výsledný chemismus silně ovlivňuje chemismus výchozích

Více

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7.

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7. Mineralogie I Milan Novák Ústav geologických věd, PřF MU v Brně MINERALOGICKÝ SYSTÉM 2 SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře

Více

První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR

První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR Vladimír Strunga 1, Vladimír Havránek 2, Tomáš Vaculovič 3,4, Zdeněk Moravec 3,4, Viktor

Více

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 229 Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního

Více

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie Úvod do mineralogie Specializovaná věda zabývající se minerály (nerosty) se nazývá mineralogie. Patří mezi základní obory geologie. Geologie je doslovně věda o zemi (z řec. gé = země, logos = slovo) a

Více

Katodová luminiscence

Katodová luminiscence PETROLOGIE Katodová luminiscence Čtení zápisu z dob vzniku horniny JAROMÍR LEICHMANN FILIP JELÍNEK 3 1 2 I obyčejný kámen nalezený na poli může být pro geologa cenným zdrojem informací, má v sobě záznam

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Metamorfované horniny Pavlína Pancová

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka

Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta. štuková plastika horníka Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev Arcibiskupský zámek, Sala Terrena, Hornická Grotta štuková plastika horníka Objekt: Předmět průzkumu: štuková plastika horníka, Hornická Grotta, Arcibiskupský

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku Michal M U S I L Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. Brno 2010 2010

Více

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil

Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích. Pavel Šamonil Půdotvorné faktory, pedogeneze v přirozených lesích 1 Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace 2 Co je půda? Apollo

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku

Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku SKÁCELOVÁ Z. & ŽÁčEK V. 2007: Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf.,

Více

ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH

ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH Tomáš Kadlec, Stínadla 1041, 584 01 Ledeč nad Sázavou, E-mail: tomas.kadlec@eurovia.cz ALLANIT-(Ce) A MINERÁLY PRVKŮ VZÁCNÝCH ZEMIN VZNIKLÉ JEHO ALTERACÍ VE VLASTĚJOVICÍCH Allanit-(Ce) {CaCe}{Al 2 Fe 2+

Více

Tektonika styku moldanubika a kutnohorského krystalinika v profilu Zruč nad Sázavou - Malešov

Tektonika styku moldanubika a kutnohorského krystalinika v profilu Zruč nad Sázavou - Malešov MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav geologických věd Tektonika styku moldanubika a kutnohorského krystalinika v profilu Zruč nad Sázavou - Malešov Rešerše k bakalářské práci František Bárta

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Obecné základy týkající se magmatu

Obecné základy týkající se magmatu Obecné základy týkající se magmatu 1. Ochlazování 2. Výstup a umístění magmat v kůře felsické intruze magmatický stoping (stoped stock) zóna tavení kotlovitý pokles (cauldron subsidence) prstencové ţíly

Více

Chemické složení karbonátů České křídové pánve

Chemické složení karbonátů České křídové pánve Chemické složení karbonátů České křídové pánve Václav Procházka 1, Anna Štěpánková, Tomáš Vaculovič 2 1 vprochaska@seznam.cz 2 Ústav chemie PřF MU, Areál Kamenice 5, budova A 14, 62500 Brno Ĥemia konsisto

Více

v okolí hlubinného úložiště radioaktivního odpadu Tomáš Kuchovský

v okolí hlubinného úložiště radioaktivního odpadu Tomáš Kuchovský Research group for radioactive waste repository and nuclear safety (CZ.1.07/2.3.00/20.0052) Vliv tepla produkovaného vysoce aktivním odpadem na proudění podzemních vod v okolí hlubinného úložiště radioaktivního

Více

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 CO JE MINERÁL

Více

Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu

Frakcionace platinoidů na vybraných zlatých ložiscích Uzbekistánu 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN 0514-8057 Zatímco fauna ramenonožců svrchního sinemuru je v Severních vápencových Alpách běžná a dobře známá (např.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Michal Uhlíř Deformační analýza krystalinika v okolí Příchovic v Jizerských horách Rešerše bakalářské práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch) Rudní žíly Pojednou se z mělké pánve vztyčí hradba Krušných hor. Zdáli je příkrá a nedobytná; její čelo se tmí nad krajinou jako obří tvrz. Ale není nedobytných tvrzí. Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny)

Více

Geopark I. Úvodní tabule

Geopark I. Úvodní tabule Geopark I. Úvodní tabule 1) Vypište a najděte na mapě některá místa, odkud pocházejí horniny v Geoparku. 2) Jakými horninami je převážně tvořena tzv. Dlouhá mez? Zaškrtni: žula, pískovce, serpentinit,

Více

Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Seminární práce předmětu: Geologie a pedologie (případně Geologie a životní prostředí) Lokality výskytu molybdenitu v katastru Bohosudova Vypracoval:

Více

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu 22 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu Variscan very

Více

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geochemie endogenních procesů 6. část Geochemie endogenních procesů 6. část Struktura Země jádro vnější, vnitřní (celková tloušťka 3490 km) plášť tloušťka 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny kůra variabilní

Více

Stavba zemského tělesa

Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ zemětřesných vln 1906 - objev vnějšího

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamrfvané hrniny Metamrfóza Přeměna hrnin v důsledku změny fyzikálních pdmínek (T a P) Změny: Nestabilní minerály stabilní minerály Primární struktury sekundární struktury Stupně metamrfózy pdle teplt

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 1 Pracovní úkol 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

Geologie-Minerály I.

Geologie-Minerály I. Geologie-Minerály I. Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Fyzikální vlastnosti minerálů: a) barva

Více

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím

Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Jiří Slouka, Petr Beneš EKOSYSTEM, spol. s r.o., Praha VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí

Více

PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA

PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA EXAMPLES OF USING ELECTROMAGNETIC METHODS FOR LOCALIZATION OF THE MAIN SHAFT Jiří Nedvěd 1 Abstrakt V předkládaném příspěvku

Více

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Lodhéřov Ověření

Více

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií)

LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií) LEED (Low-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s nízkou energií) RHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction difrakce elektronů s vysokou energií na odraz) Úvod Zkoumání povrchů pevných

Více

Dolomitické vápno a stabilizace popílků

Dolomitické vápno a stabilizace popílků Dolomitické vápno a stabilizace popílků Ing. Tomáš Táborský, VÚ maltovin Praha Úvod do problematiky Elektrárny a teplárny v českých zemích používají ke stabilizaci svých vedlejších energetických produktů

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE

APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HORNIN Ing. Lenka VACULÍKOVÁ, Ph.D. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. Ostrava Ing. Michal RITZ, Ph.D. Katedra analytické chemie

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY

Více

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin

Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Elektrochemická příprava kovů a jejich slitin Základní elektrochemické metody Průmyslová výroba základních kovů - hliník Základní elektrochemické metody - Elektrolýza, základy a principy - Elektropřenos

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Závěr 6) Seznam literatury

Více

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy Daniel Kytýř, Jitka Jírová, Michal Micka Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky

Více

HCO 3. CaCO 3. Geologický obrat na Zemském povrchu. Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny

HCO 3. CaCO 3. Geologický obrat na Zemském povrchu. Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny Litosféra Geologický obrat na Zemském povrchu Kyseliny [z vulkanických plynů, emisí (CO 2, SO 2, NO x ) reakcí s H 2 O] kyslík, rostliny HCO 3 - Silikátové minerály (křemičitany) CaCO 3 - Vyvřeliny + kyseliny

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Systém magmatických hornin Cvičení III MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Vznik: chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu nabývá interakcí se zemskou kůrou různého složení) Diferenciace

Více

Vojtěch Janoušek: IV. Principy geochronologie

Vojtěch Janoušek: IV. Principy geochronologie Vojtěch Janoušek: IV. Principy geochronologie Úvod IV. Principy geochronologie Radioaktivní, radiogenní a stabilní izotopy Výpočet stáří a iniciálního poměru Výpočet stáří metodou izochrony Alternativy

Více

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany

Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Mineralogický systém skupina VIII - křemičitany Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 16. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými zástupci

Více

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy Nejdůležitější a pro celé toto horstvo nejvýznačnější jsou právě žíly a shluky rudy cínové; různotvarná tato ložiska bývají převahou poutána k žule, která tu, jsouc živce skoro zcela zbavena, tvoří zvláštní

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj RADON V PODLOŽÍ Posudek číslo: 130 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Více