2. DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU"

Transkript

1 2. DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Změny jsou vyznačeny kurzívou a tučně nebo jsou vzdělávací oblasti změněny celé) Platnost od Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Změnu provedl Podpis Charakteristika školy Mgr. M. Buchar Učební plán pro 2. stupeň (posílení M, Tv, polytechnické výchovy) Mgr. M. Buchar od ZRUŠENO Umění a kultura Hudební výchova 9. Mgr. M. Buchar od ZRUŠENO Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6., 7. Mgr. M. Preclíková, Mgr. M. Švecová od ZRUŠENO Člověk a svět práce 6., 7. Mgr. M. Kulichová od ZRUŠENO volitelné předměty Informatika 6., 7., 8., 9. Mgr. J. Lišková od ZRUŠENO volitelné předměty Německý jazyk 8., 9. Mgr. M. Švecová od ZRUŠENO volitelné předměty Anglická konverzace 8., 9. Mgr. T. Doucha 1

2 Platnost od Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Změnu provedl Podpis od ZRUŠENO Dějiny umění 7. Mgr. M. Preclíková od ZRUŠENO Mediální výchova 8., 9. Mgr. P. Fabíková Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8. Mgr. P. Mátl Další cizí jazyk Německý jazyk 9. Mgr. T. Doucha Matematika a její aplikace 6. Mgr. J. Lišková Informační a komunikační technologie 5. Mgr. J. Lišková Informační a komunikační technologie 6. Mgr. J. Lišková ICT Informatika 7. Mgr. J. Lišková Člověk a příroda Přírodopis 6. Mgr. L. Macková Člověk a příroda Přírodopis 7. Mgr. L. Macková Člověk a příroda Přírodopis 8. Mgr. L. Macková Člověk a příroda Přírodopis 9. Mgr. M. Švecová 2

3 Platnost od Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Změnu provedl Podpis Člověk a příroda Zeměpis 6. Mgr. M. Švecová Člověk a příroda Zeměpis 7. Mgr. M. Bartošová Člověk a příroda Zeměpis 8. Mgr. M. Švecová Člověk a příroda Zeměpis 9. Mgr. M. Švecová Umění a kultura Výtvarná výchova Mgr. H. Šusteková Umění a kultura Výtvarná výchova Mgr. H. Šusteková Umění a kultura Výtvarná výchova Mgr. H. Šusteková Člověk a zdraví Tělesná výchova Mgr. P. Mátl, Mgr. M. Bartošová, Mgr. H. Šusteková Člověk a zdraví Tělesná výchova Mgr. P. Mátl, Mgr. M. Bartošová, Mgr. M. Švecová Člověk a svět práce 6. Mgr. M. Buchar, Mgr. R. Lipusová Člověk a svět práce 9. Mgr. M. Buchar, Mgr. H. Šusteková 3

4 Platnost od Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Změnu provedl Podpis Školní družina S. Falářová Podpis ředitele školy Razítko 4

5 Barevná škola pro radost

6 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Název školy Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 Adresa školy Břečťanová 6/2919, Praha 10 Ředitel Mgr. Miroslav Buchar Kontakty: Telefon Fax Web Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Pavla Fabíková Kontakty: Telefon , linka 26 Zařazení do sítě škol IZO RED-IZO IČO Zřizovatel Kontakty: MČ Praha 10 Vršovická 68/1429 Praha Telefon Platnost dokumentu od: Verze dodatek Podpis ředitele školy Razítko

7 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Další informace

8 Úplnost a velikost školy. Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je od dvanáct tříd, 1. a 2. ročník po třech třídách, 3., 4., 5. ročník po dvou třídách, na druhém stupni jsou čtyři třídy 6., 7., 8., 9. ročník jedna třída. Od roku 2003 je ve škole vyučována rozšířená výtvarná výchova, ve školním roce 2014 / 2015 je v každém ročníku na prvním stupni jedna třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na 2. stupni je rozšířená výuka výtvarné výchovy ve všech ročnících. Od školního roku 2008 / 2009 je vyučován na 1. stupni anglický jazyk již od 1. ročníku jako předmět nepovinný. Budovy a prostory školy jsou dimenzovány pro 650 žáků, v červnu roku 2015 měla škola 324 žáků. Součástí školy je školní družina pro žáky ročníku. Školní družina má možnost využívat v areálu školy zahrady, víceúčelové hřiště, tělocvičnu a terasu s herními prvky pro školní družinu. Další součástí školy je Klub malých debrujárů. Využívá pracoven fyziky nebo přírodopisu v pavilonu S. Škola je spádovou školou pro oblast Zahradního Města a Záběhlic a je dobře dostupná MHD a trasou metra. V blízkosti je poliklinika, policie, nákupní centrum, sportovní areály Astra a Hamr. Škola je pavilonová a je umístěna v klidné části sídliště, mimo komunikace.

9 Vybavení školy. Materiální Učební pomůcky pro výuku na 1. i 2. stupni jsou postupně inovovány a doplňovány, škola je dobře vybavena učebnicemi. Při výuce je využívána pracovna informatiky, infocentrum a odborné pracovny. Pro další studium žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna. Pro žáky 1. a 2. stupně je nainstalováno 18 interaktivních tabulí a třídy jsou vybaveny keramickými tabulemi. Prostorové V areálu školy jsou třídy v pavilonech B, C, D využity jako kmenové třídy pro 1. a 2. stupeň, pavilon E je využitý pro pracovnu cizích jazyků, informatiky, infocentrum, v přízemí je kmenová třída přípravné třídy a dvě třídy ŠD. V pavilonu D je v 1. patře pracovna dějepisu a zeměpisu, v přízemí pracovna Hv a jedna třída ŠD. Pavilon S je pavilonem odborných pracoven chemie, fyzika, přírodopis, výtvarná výchova, cvičná kuchyňka, školní dílna a keramická dílna. V hlavním pavilonu jsou tři třídy školní družiny, Tv sál, školní jídelna a šatny školní jídelny, kancelář hospodářky školy a sklad učebnic, kancelář ekonomky, sborovna, kanceláře výchovného poradce, zástupce ředitele školy a ředitele. Škola má jednu tělocvičnu, dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem na míčové hry a sportovní lehkoatletický areál (s běžeckou dráhou, doskočištěm a hřištěm na malou kopanou). Ten ale již několik let čeká na totální rekonstrukci. Dále má škola školní pozemek a terasu se zahradou pro potřeby školní družiny. Tělocvičnu využívá základní škola v rámci rozvrhu hodin 1. a 2. stupně, v odpoledních hodinách je využívána školní družinou a dětskými organizacemi a ve večerních hodinách organizacemi dospělých. Víceúčelová hřiště jsou přístupná veřejnosti o víkendech, ve všední dny od hodin mládeži do 18 let. Technické Škola má 2 učebny vybavené počítači - pracovnu informatiky a infocentrum. Počítače jsou dále v kmenových třídách 1. stupně, v přípravné třídě, v odborných pracovnách, v kabinetech pedagogů, školní družině, sborovně, kanceláři hospodářky školy, ekonomky, zástupce ředitele školy a ředitelně. V 1. patrech pavilonů C a D jsou umístěny 4 tablety s nabíjecími stanicemi, v 1. patře pavilonu S 16 tabletů s nabíjecími stanicemi. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s vysokorychlostním internetem. Každý pracovník má své přístupové heslo, a tím i možnost vzájemné komunikace i komunikace s rodiči. Dále mají pedagogové možnost využívat kopírku a skener umístěné ve sborovně a tiskárny propojené v síti. Škola je vybavená keramickou dílnou včetně keramické pece a keramického kruhu. V 18 učebnách jsou interaktivní tabule, které mohou využívat k výuce všichni pedagogičtí pracovníci. Hygienické Ve všech pavilonech je moderní WC (na chlapeckých vybavené fotobuňkou u mušlí), vysoušeče rukou, u šaten tělocvičny jsou sprchy, které mohou využívat jak žáci po tělesné výchově, tak i pedagogičtí pracovníci. V hlavním pavilonu je sprcha pro provozní zaměstnance.

10 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, 23 učitelů včetně výchovného poradce, preventisty patologických jevů, správce počítačové pracovny, dále 6 vychovatelů/ek školní družiny včetně vedoucí vychovatelky. Sbor tvoří v současné době ženy a tři muži, téměř všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. Pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastňují nabízených seminářů a školení (např. Tvořivá škola činnostní učení na 1. stupni (český jazyk, matematika, pracovní činnosti, prvouka), tak na 2. stupni (matematika, chemie). Dále se většina pedagogů zúčastnila školení pro práci s interaktivní tabulí.

11 Charakteristika žáků Škola má zaměření na výuku výtvarné výchovy, proto jsou zde i žáci mimo naši spádovou oblast. Dále se ve škole vzdělávají děti cizích státních příslušníků. Často přicházejí žáci bez znalostí českého jazyka, těmto žákům je věnována individuální péče od všech vyučujících tak, aby žáci brzy překonali jazykovou bariéru. Ve spolupráci s PPP jsou evidováni všichni žáci se specifickými poruchami učení a učitelé těmto žákům věnují potřebnou péči při vzdělávání. Pokud rodiče projeví zájem o integraci a žák získá doporučení PPP, vypracují vyučující individuální učební plány, navrhnou pomůcky a žákovi je věnována individuální péče. Vzhledem k zaměření na výuku výtvarné výchovy se žáci naší školy zúčastňují výtvarných soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých umístění. Ani ve sportovních a vědomostních soutěžích nezůstáváme ve stínu ostatních základních škol. Každoročně získávají naši žáci postupová místa v biologické a dějepisné olympiádě. Talentovaní žáci jsou motivováni k práci v odborných kroužcích, k rozšiřování vědomostí získávají informace v odpoledních hodinách v infocentru na internetu a v odborné literatuře za přítomnosti pedagogického pracovníka jako odborného poradce. Pro žáky je ve škole zřízena řada kroužků, např. kroužek informatiky, nepovinný předmět anglický jazyk pro žáky 1. a 2. ročníku, sportovní hry, sborový zpěv, keramika, kroužky vedené externími lektory střelecký, judo, mažoretky a další. Ve školní družině organizujeme pro děti kroužek sportovní, výtvarný, dramatický, turistický, kroužek vaření a kroužky hry na hudební nástroje flétnu a kytaru. Tyto kroužky jsou každý školní rok organizovány na základě zájmu rodičů a dětí a dle možností školy.

12 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Projekty jsou součástí vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků a jsou vřazovány do jednotlivých předmětů. Příprava, realizace, výstupy a evaluace zvyšují efektivitu vyučovacího procesu a jsou do jednotlivých ročníků zařazovány do předmětů podle vyučovacích oblastí, od roku 2012/2013 je škola zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. V rámci spolupráce Klubu malých debrujárů s německou organizací pro zájmovou činnost dětí a mládeže v Limbachu a Netzschkau se žáci 6. a 7. ročníků zúčastňují výchovně vzdělávacích zájezdů. Předávání zkušeností je motivující pro tvůrčí práci pedagogického sboru. Uskutečněné zájezdy žáků našich škol motivují žáky ke studiu cizích jazyků, seznamují žáky se životem a prací ve škole v jiných aglomeracích. Děti se setkávaly se svými vrstevníky cizí státní příslušnosti nejen na půdě školy, ale také při mimoškolních aktivitách. Měli tím pádem nejen možnost komunikace v cizím jazyce, ale i možnost navázat další písemnou komunikaci a srovnávat úroveň vzdělanosti a dovedností. Žáci prvního i druhého stupně vyjíždějí každým rokem na školu v přírodě. Kontakt zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky se uskutečňuje prostřednictvím třídních schůzek a individuálními pohovory na základě zájmu zákonných zástupců nebo učitelů při konzultačních hodinách i mimo ně. Někteří ze zákonných zástupců doprovázejí žáky společně s učiteli na výchovně vzdělávací zájezdy, výlety, školy v přírodě a organizují i jiné mimoškolní akce a vedou sportovní kroužky. Všichni zákonní zástupci mají možnost kontaktu s pedagogickými pracovníky prostřednictvím elektronické pošty. Od roku 2006 pracuje Rada školy ve složení dvou zástupců z řad zákonných zástupců, dvou zástupců pedagogických pracovníků a dvou zástupců ÚMČ Prahy 10. Rada školy byla zřízena MČ Praha 10 na základě zákona č. 561/2007 (školský zákon) a její práce se řídí jednacím řádem schváleným dne podle návrhu Rady MČ Prahy 10. Další informace o Radě školy jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Základní škola je fakultní školou. Spolupracuje při vzdělávání studentů z PEDFUK.

13 Další informace Klub malých debrujárů navštěvují žáci 1. a 2. stupně, kteří si chtějí ověřit přírodní zákony praktickou činností. Ke svým pokusům potřebují jednoduché a dostupné pomůcky. Na základě pokusů se rozvíjí jejich logické myšlení, naučí se pracovat s informacemi, samostatně hledat řešení a jednoznačně formulovat otázky a problémy. Žáci prezentují své dovednosti a znalosti na výstavách, v médiích (rozhlas a televize), na Bambiriádě a dalších akcích. Na prezentaci si žáky Klubu malých debrujárů zvou i jiné školy, školní družina nebo učitelky 1. stupně do vyučování přírodovědy. Své vědomosti a dovednosti uplatňují žáci i při návštěvách kontaktních škol ze zahraničí nebo zahraničních delegací států zapojených do této činnosti.

14 2. stupeň Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 2. stupeň ročník 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační ICT technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova (+Vzd) Člověk a svět práce Konverzace v cizím jazyce Další cizí jazyk Celkem povinně hodin Disponibilní časová dotace 24 hodin je využita: Český jazyk 1 Matematika 3 Informační a komunikační technologie - 1 Člověk a společnost 1 Člověk a příroda - 4 Umění a kultura 3 Člověk a svět práce - 2 Konverzace v cizím jazyce 3 Další cizí jazyk - 6 Matematika v 7. ročníku 1 h půlena Informační a komunikační technologie jsou zařazeny do 6. ročníku (a navazují tak na tento předmět zařazený na 1. stupni do 5. ročníku), v 7. ročníku následuje Informatika. Člověk a zdraví V rámci Tělesné výchovy v 6. a 7. ročníku vyučována Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 6. ročník: třída půlena, střídavě Technické práce x Ruční práce, 8. ročník: Volba povolání, 9. ročník: chlapci Technické práce, dívky Ruční práce Konverzace v cizím jazyce - Anglická konverzace Další cizí jazyk - povinně volitelný Německý jazyk x Ruský jazyk (Nepovinné předměty a kroužky budou vyučovány podle zájmu dětí a rodičů, v předcházejících letech byl otevřený sborový zpěv a sportovní hry. Tyto hodiny se nezapočítávají do týdenní časové dotace učebního plánu.)

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Očekávané výstupy Průřezová témata Mezipředmětové vztahy POSLECH S POROZUMĚNÍM žák - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovené promluvě a konverzaci - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - pravidelně poslouchá ukázky rodilých mluvčí a snaží se o co nejvěrnější napodobení Slovní zásoba a tvoření slov TÉMATICKÉ OKRUHY: NOVÁ ŠKOLA, POCITY, POPIS CESTY SPORT, TELEVIZE, TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU VYNÁLEZY, VĚDA A TECHNIKA LONDÝN PAMĚTIHODNOTI, DOPRAVA, ŽIVOT VE MĚSTĚ ROZDÍLNOST KULTUR, JAZYKY VOLNÝ ČAS, PLÁNY, TELEFONOVÁNÍ FLORIDA JÍDLO A PITÍ ALJAŠKA PŘÍRODA, TRADICE KALIFORNIE ZLATÁ HOREČKA, FESTIVALY rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům OSV komunikace mezilidské vztahy poznávání lidí rozvoj schopností poznávání VMEGS jsme Evropané MuV kulturní diference lidské vztahy multikulturalita EV lidské aktivity a životní prostředí

16 Očekávané výstupy Průřezová témata Mezipředmětové vztahy MLUVENÍ žák - se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - aktivně si upevňuje slovní zásobu a tvoření slov - systematicky se cvičí v konverzaci - využívá osvojené struktury a slovní zásobu ke skutečné komunikaci - nacvičuje výslovnosti nových výrazů s využitím nahrávky a komunikačním situacím; práce se slovníkem Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) GRAMATIKA minulý čas prostý a předpřítomný čas zástupná zájmena podmínkové věty I minulý čas průběhový vztažné věty zvratná zájmena to be allowed to (smět, moci) tázací dovětky vyjádření budoucích plánů podmínkové věty II slovesa se dvěma předměty Výchova k občanství Český jazyk a literatura Zeměpis Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce

17 Očekávané výstupy Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Žák - zdokonaluje techniky čtení - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ žák - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - vytvoří samostatný projekt k vybranému tématu - zvládne gramatický test s probranými gramatickými jevy předpřítomný čas se since a for gerundium Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích Vyjádření vlastní potřeby Požádání o pomoc, radu, informaci Zdvořilostní fráze Situace a postavení v komunikaci Rozvíjení schopností zapojit se do konverzace

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 9. - pokročilí Výstup Průřezová témata Mezipředmětové vztahy VMEGS Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané Žák: - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má dispozici vizuální oporu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volního času a podobné otázky pokládá - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům v jednoduchých větách, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému 1. SLOVESO WERDEN: - vyjádření změny stavu - vyjádření věku - vyjádření plánu - vyjádření pravděpodobnosti 2. BUDOUCÍ ČAS pomocí přítomného času a se slovesem werden 3. VEDLEJŠÍ VĚTA S DASS 4. VEDLEJŠÍ VĚTA S WENN - podmínková věta - věta časová 5. VEDLEJŠÍ VĚTA S UM 6. VYJÁDŘENÍ 2. PÁDU - vlastní jména - jiná podstatná jména 7. STUPŃOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 8. PERFEKTUM SLOVES (2) - pravidelná / neprav. slovesa 9. PRÉTERITUM 10 VEDLEJŠÍ VĚTA S ALS 11. PŘÍDAVNÉ JMÉNO V PŘÍVLASTKU Zeměpis Výchova k občanství Český jazyk Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova Dějepis Výchova ke zdraví Zařazení témat z kalendáře Vánoce Velikonoce Probírané učivo se prolíná s volitelným předmětem německý jazyk

19 Výstup Průřezová témata Mezipředmětové vztahy textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a dalších osvojených témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení skloňování po určitém a neurčitém členu 12. TÁZACÍ ZÁJMENA - was für ein / eine - welcher, -e, es 13. KONJUNKTIV II PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB - hypotéza - neuskutečnitelná podmínka - přání - zdvořilá otázka - rada

20 Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8., 9. ročníku 4 hodiny týdně v 7. ročníku 5 hodin (pátá hodina je půlená) Výuka probíhá v kmenové třídě, v pracovně s interaktivní tabulí a při opakování lze využívat výukové programy nainstalované v pracovnách informatiky. Matematika vede žáky k rozvoji logického myšlení, ve vztahu s fyzikou, chemií a informatikou má za cíl vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a návyky, aby bylo dosaženo zvýšení technické úrovně vzdělanosti. Vzdělávání v matematice je zaměřeno na užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního a exaktního myšlení logické a kritické usuzování 1. Předmět je spjat s ostatními vyučovacími předměty: fyzika informačně komunikační technologie informatika výtvarná výchova pracovní činnosti dějepis zeměpis chemie a realizují se zde průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova 2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci vyhledávají a třídí informace a na základě jejich pochopení vyvozují matematické zákonitosti pracují s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly, vyvozují souvislosti a propojují poznatky z matematiky a ostatních oblastí odhadují výsledky a porovnávají je se skutečností, hodnotí úspěch svého odhadu Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami vede žáky k plánování postupů a úkolů zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

21 u žáka podporuje a rozvíjí logické myšlení zařazováním vhodných problémových úkolů vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování, užívání matematického jazyka pomáhá zdokonalovat grafický projev, provádět odhady, sestavovat tabulky a grafy Kompetence k řešení problémů Žáci aplikují osvědčené matematické postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sledují vlastní pokrok při zdolávání problémů provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadují výsledky učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů ověřují správnost řešení zkušeností (praxí) rozvíjejí své kombinatorické a logické myšlení a jsou vedeni ke srozumitelné a věcné argumentaci při řešení problémových úloh Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky k ověřování výsledků rozvíjí kombinatorické a logické myšlení a vede tak žáky k srozumitelné a věcné argumentaci při řešení problémových úloh Kompetence komunikativní Žáci zdůvodňují matematické postupy, vytvářejí hypotézy formulují a vyjadřují myšlenky a názory v logickém sledu naslouchají druhým lidem, porozumí jim, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse, obhajují svůj názor a vhodně argumentují rozumí běžně užívané základní matematické symbolice konfrontují své výsledky s výsledky ostatních, obhajují své řešení a posuzují jeho správnost Učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky podle potřeby pomáhá žákům Kompetence sociální a personální Žáci spolupracují ve skupině, podílejí se na vytváření pravidel a příjemné pracovní atmosféry učí se věcné argumentaci, schopnosti sebekontroly v případě nepochopení matematického problému požádají o pomoc pedagoga či spolužáka, též naopak umí pomoci, jsou-li o to požádáni Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

22 Kompetence občanské Žáci respektují názory ostatních formují své volní a charakterové rysy zodpovědně se rozhodují podle dané situace zapojují se do školních i mimoškolních aktivit, které s matematikou souvisí Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky zajímá se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky Kompetence pracovní Žáci zdokonalují svůj grafický projev jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce dodržují stanovená pravidla a účelně využívají učební pomůcky Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality práce, termínů dokončení a odevzdání práce vede žáky k ověřování výsledků Etická výchova Ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace je etická výchova především součástí průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Enviromentální výchova. Etická výchova je dále součástí každé skupinové práce, evaluace a autoevaluace. 6. ročník: desetinná čísla, povrch a objem krychle a kvádru, geometrické útvary v rovině. 7. ročník: zlomky, přímá a nepřímá úměrnost 8. ročník: slovní úlohy řešené rovnicemi, Pythagorova věta, konstrukční úlohy 9. ročník: funkce, základy finanční matematiky, objemy a povrchy těles Žáci získávají schopnosti otevřeně komunikovat a aktivně naslouchat. Při samostatné i frontální práci se učí asertivnímu chování a chování fair play. Během řešení problémových úloh projevují iniciativu a tvořivost a seznamují se s ekonomickými hodnotami. Poznámka Od školního roku 2015/16 výuka v 6. ročníku podle nové řady učebnic Nové školy.

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Průřezová témata Výstup Mezipředmětové vztahy Aritmetika Žák: - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně - provádí odhady a kontrolu výpočtů, - zaokrouhluje - umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose - řeší jednoduché úsudkové úlohy - čte a zapisuje desetinná čísla - umí zobrazit des. číslo na číselné ose - porovnává a zaokrouhluje des. čísla - provádí početní operace s des. čísly - umí vypočítat aritmetický průměr - převádí jednotky - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - orientuje se v situacích z každodenního života, v nichž se využívá vyjádření des.č. a zlomkem Opakování přirozených čísel - řády, čtení a zápis čísla v desítkové soustavě - zobrazení na číselné ose - porovnávání a zaokrouhlování, početní operace - slovní úsudkové úlohy Desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě - zobrazení na číselné ose - porovnávání - zaokrouhlování - početní operace - převody jednotek - číselné výrazy - dlouhá desetinná čísla - zlomky, jednotky času F slovní úlohy (hmotnost látek, měření...) VDO žáci se učí formulovat svoje argumenty, vést dialog a aktivně naslouchat druhým, spravedlivě posuzovat názory druhých F, Tv- řešení početních úloh D- číselná osa Z - mapa OSV odhady nákupu VDO - žáci se učí formulovat svoje argumenty, vést dialog a aktivně naslouchat druhým, spravedlivě posuzovat názory druhých EV spotřeba vody, energie... VMEGS porovnáváni cen benzínu v Evropě

24 Průřezová témata Výstup Mezipředmětové vztahy - zapisuje záporné a kladné číslo - zobrazuje kladné a záporné číslo na číselné ose - určuje opačné číslo k danému číslu - sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla - určuje převrácené číslo k danému zlomku Celá čísla - čísla kladná a záporná, opačná - absolutní hodnota celých čísel - uspořádání celých čísel - sčítání a odčítání celých čísel - násobení a dělení celých čísel - práce s delšími výpočty - číselná osa v geometrii Z výšky hor, hloubky oceánů F - teplota - zná pojem násobek, dělitel - umí použít znaky dělitelnosti - rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené - rozloží číslo na součin prvočísel - najde nejmenší společný násobek a největší společný dělitel 2-3 čísel Geometrie: - užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka - umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary a tělesa - rozumí pojmu úhel - narýsuje a změří daný úhel Dělitelnost přirozených čísel. - třídění čísel )množiny) - násobek, dělitel - znaky dělitelnosti 10, , 5, 2, 4, 8 - ciferný součet, znaky dělitelnosti 9, 3 - prvočíslo, číslo složené - společný dělitel - společný násobek - znaky dělitelnosti 6, 12, 15 - Základy geometrie - Bod, přímka, rovnoběžka, kolmice, vzdálenosti - Kružnice, kruh, průměr, poloměr - Polopřímka, opačná polopřímka - Úsečka, střed úsečky, osa úsečky, přenášení úsečky - Úhel, velikost úhlu, osa úhlu, přenášení úhlů, počítání s úhly, souhlasné a střídavé úhly - Trojúhelník, konstrukce podle třech stran, F jednotky, převody Pč výroba útvarů D staré míry OSV osobnostní rozvoj, určení obvodů

25 Průřezová témata Výstup Mezipředmětové vztahy - umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu - rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů - provádí početní operace s velikostmi úhlů - pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, umí využít jejich vlastností - určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastností - pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy obvod trojúhelníku - Čtyřúhelníky, čtverec, obdélník konstrukce, obvod, obsah - Základní tělesa hranoly, jehlany, válce, kužele -

26 Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Realizován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně. Vzdělání v této oblasti umožní všem žákům dosáhnout úrovně informační gramotnosti získat zásadní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se v okruhu informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v reálném životě. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 1. Předmět je spjat s ostatními vyučovacími předměty volitelná informatika pracovní činnosti výtvarná výchova a realizují se zde průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Mediální výchova 2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel žák zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě vede žáky k třídění a propojování znalostí spolupracuje s ostatními žáky, využívá nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. využívá svých poznámek při praktických úkolech učí se pořizovat si takové poznámky, které mu pomohou při praktické práci s výpočetní technikou Kompetence k řešení problémů učitel umožňuje žákům vyslovovat domněnky o řešených problémech a ověřovat si jejich správnost žák vede žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení samostatně řeší problémy hledá nové postupy řešení ověřuje si správnost svých výsledků prakticky předvede vyřešení zadaného problému a obhájí svoje řešení Kompetence komunikativní učitel učí žáky přijímat názory druhých

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 1 Německý jazyk 7 NJ 2 2 2 Ruský jazyk 10 RJ 2 2 2 Cvičení z matematiky 13 CM 1

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 Německý jazyk 7 NJ Ruský jazyk 10 RJ Cvičení z matematiky 13 CM 1 1 Praktikum z

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE AKTIVITA 2 Obsah 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

1.1. Oficiální název ŠVP... 3

1.1. Oficiální název ŠVP... 3 1. Identifikační údaje............3 1.1. Oficiální název ŠVP... 3 2. Charakteristika školy........4 2.1. Velikost školy... 4 2.2. Vybavení školy... 4 2.3. Hygienické podmínky... 5 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MŠ ZŠ 1 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Naše škola - Školní vzdělávací program

Více

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně

5.10.1 Obsahová náplň volitelných předmětů 1. stupně 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Doplňující vzdělávací obory doplňují a rozšiřují obsah základního vzdělávání. Využívají se jako povinně volitelné předměty. Jejich zařazení sleduje individuální rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZŠ Chotíkov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek Volitelné předměty

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek Volitelné předměty VOLITELNÉ PŘEDMĚTY KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Charakteristika volitelného předmětu Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce umožňuje žákům dokonalejší osvojení již studovaného cizího jazyka,

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více