Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 010 475/99-3400 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: / Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba5hs303 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Anglo-německá obchodní akademie a Střední odborné učiliště obchodní, s. r. o., Bělohorská 171/182, Praha 6 - Břevnov Identifikátor zařízení: IZO: Ředitel školy: Mgr. Antonín Procházka Zřizovatel: ANOA, s. r. o., Bělohorská 171, Praha 6 Příslušný školský úřad: ŠÚ Praha 6 Arabská 683, Praha 6 Termín inspekce: 6. a 7. dubna 1999 Inspektoři: Ing. Květoslava Svárovská, Mgr. Jaroslava Kněnická, Ing. Jan Kosek Předmět inspekce: Posouzení činnosti školy ve vybraných částech dle 18 odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 139/1995 Sb.): Podmínky a průběh vzdělávání Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá: Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení č.j /99-21 ze dne , třídní knihy, učební dokumenty, tematické plány, vnitřní školní řád, rozvrh hodin, hospitační záznamy ČŠI ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ ČŠI vykonala ve výše jmenované škole inspekci na SOU obchodním a sledovala výuku předmětů: zbožíznalství, hospodářský zeměpis, blok odborných předmětů (ekonomika, marketing, management, obchodní provoz) a tělesná výchova. 1. Hodnocení materiálně technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti Budova školy je majetkem Magistrátu hlavního města Prahy, kterému škola platí nájemné. Prostorové podmínky budovy jsou ke vzdělávacímu programu a počtu žáků obou škol dostatečné a plně využívané, neboť výuka probíhá do 18. hodiny večerní ve dvou směnách. Výuka SOU je organizována v sudých a lichých týdnech. Učebny jsou světlé, prostorné, v přízemí a druhém patře ve všech, v prvním patře jen v jazykových učebnách vybavené zcela novým nábytkem, podlahovou krytinou a tabulemi. Škola zadaptovala půdní prostory a tím vyřešila problém učitelských kabinetů, hovorny a sociálního zázemí pro učitele s kuchyňskou linkou, lednicí a sporákem. Inspekční zpráva - str. 1

2 Ve školním roce 1997/1998 byl nově vybudován výtah a opraveny všechny schody v budově. Knihovna je žákovská i učitelská, která je funkční, avšak žákovská je využívána minimálně, neboť žáci si knihy nepůjčují. Fond učebnic je pouze v základní míře, většinou se žákům kopírují učební texty. Učební pomůcky a didaktická technika (vzorky materiálů, fotodokumentace, D-testy, katalogy, odborné časopisy, mapy, atlasy, slovníky ekonomických pojmů, video, televize, videotéka, Internet, zpětné projektory) pro sledované předměty jsou funkční a v dostatečné míře, ale během inspekce nebyly (kromě zbožíznalství) používány. Výpočetní technika je zcela inovována 26 počítači Pentium. Tělesná výchova probíhá v pronajaté tělocvičně TJ Slavoj Břevnov (rozměry volejbalového hřiště), v době vhodných klimatických podmínek na zelené ploše blízko školy (výuka fotbalu, běžecké atletické disciplíny, hody a vrhy). V případě zájmu žáků se koná výuka ve fit centru nebo výjimečně v plaveckém bazénu na Strahově, kde si vstupné žáci sami hradí. Plnění upravených tematických plánů a vybavenost nářadím a náčiním je dána prostorovými možnostmi tělocvičny (např. pouze akrobacie a přeskok z gymnastiky). Prostorové podmínky školy jsou výborné a zřizovatel vybavení a modernizaci věnuje značnou pozornost.učebních pomůcek je dostatek, didaktická technika je moderní a funkční, bohužel je málo využívána. Materiálně technické podmínky jsou nadprůměrné. 2. Hodnocení psychohygienických podmínek Rozvrh vyučovacích hodin je v souladu s požadavky 14 odst. 1 a 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách. Pedagogické dozory jsou jmenovitě určeny rozpisem a dodržovány. Dle zápisů v třídních knihách (s podpisy žáků) bylo provedeno školení o bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti práce všech žáků školy. Pitný režim je zajištěn dvěma automaty (1 na teplé, 1 na studené nápoje). Škola nemá vlastní jídelnu, žáci mají možnost stravování v ZŠ Bělohorská, které využívá cca 10 % žáků. Rychlé občerstvení je zajištěno automatem na sušenky a balené nápoje. Sociální zařízení kapacitou vyhovuje počtu žáků, část je zrekonstruována ve vynikající úrovni. Zařízení je udržováno v čistotě. Šatny jsou řešeny jako samostatné drátěné kóje pro každou třídu. Ve škole funguje po celou dobu výuky vrátnice se stálou službou placeného pracovníka. Chodby i učebny jsou vybaveny množstvím nástěnek s vhodnou, motivující výzdobou a aktuálními informacemi z oblasti školy a kultury. Kabinety učitelů jsou zařízeny účelně a pohodlně, v některých je počítač. Hodnocení psychohygienických podmínek je nadprůměrné. 3. Hodnocení personálních podmínek V obou školách působí 36 pedagogických pracovníků, z toho 3 zástupci ředitele školy. Pouze na SOU učí 8 učitelů (1 externí a 1 na částečný úvazek), pouze na OA 7 a 21 učitel zároveň na OA i SOU. Věkový průměr pedagogického sboru na SOU je 41 let. Stabilizace pedagogického sboru je vysoká, fluktuace minimální. Inspekční zpráva - str. 2

3 Blok odborných předmětů a zbožíznalství vyučují 4 učitelé (2 učitelky jsou odborně i pedagogicky způsobilé, 1 učitel pouze odborně a 1 učitelka pouze pedagogicky způsobilá). Tělesnou výchovu vyučují 2 učitelé, oba odborně i pedagogicky způsobilí. Hospodářský zeměpis vyučuje učitelka bez odborné způsobilosti. Z hlediska úrovně vzdělávání v předmětech, které byly sledovány při inspekční činnosti, je personální struktura dobrá a umožňuje plnit výchovně vzdělávací program školy. Personální podmínky vzhledem k sledovaným předmětům jsou spíše nadprůměrné. 4. Plnění učebních osnov SOU se řídí v nástavbovém studiu učebními dokumenty studijního oboru pro absolventy tříletého učebního oboru Provoz obchodu, které vydalo MŠMT ČR dne pod čj /95-23, s platností od počínaje prvním ročníkem. Ve tříletém učebním oboru se škola řídí učebními dokumenty vydanými pro učební obor Prodavač, prodavačka Ministerstvem hospodářství dne 14. července 1994 pod čj /94-74, s platností od 1. září 1994 počínaje prvním ročníkem. Pro všechny předměty jsou vypracovány tematické a časové plány podle učebních osnov, které jsou součástí výše uvedených učebních dokumentů. Kontrolou třídních knih nebyly zjištěny rozpory mezi stanovenými učebními osnovami a tematickými plány v hospitovaných předmětech. Mírné zpoždění (vzhledem k časovému plánu) bylo zjištěno v předmětu zbožíznalství, zaměření pro průmyslové zboží. Při kontrole plnění učebních osnov vycházela ČŠI z přímého pozorování při vyučování, analýzy zápisů o probraném učivu v třídních knihách a předložených tematických a časových plánů výuky jednotlivých předmětů. Realizace učebních osnov je v souladu s výchovně vzdělávacím programem školy a se schválenými učebními dokumenty. Plnění učebních osnov je vynikající. 5. Hodnocení z hlediska kvality vyučování Hospodářský zeměpis Učitelka má přesně stanovený cíl hodiny, výklad je zřetelný, srozumitelný a odborně na výši. Hospitované hodiny byly výkladové, monotematické. Zapojování žáků do probírané látky a používání učebních názorných pomůcek (mapa, atlasy) je nepravidelné. Náročnost probírané látky je nižší. Žáci nepoužívají učebnice, učitelka učivo diktuje. Úroveň výuky tohoto předmětu je průměrná. Tělesná výchova Učitelé tělesné výchovy mají dlouholetou praxi. Předmět se vyučuje na SOU v dvouhodinových blocích jednou za 14 dní, na nástavbovém studiu 2 hodiny každý týden. Výuka je z ekonomických důvodů společná pro chlapce i dívky. Učitelé volí odpovídající prostředky, cvičební metody, formy výuky a názorné ukázky. Verbální projev učitelů je dobrý, kontakt se žáky přátelský. Fyzické zatížení žáků je přiměřené, jejich zájem o cvičení je velký. Hodnocení žáků se provádí formou kontrolních testů zdatnosti. Učitelé tělesné výchovy organizují pro žáky v průběhu školního roku turnaje v sálové kopané, odbíjené, florbalu a další. Výuka předmětu je hodnocena jako spíše nadprůměrná. Inspekční zpráva - str. 3

4 Zbožíznalství Ze tří učitelů byla jedna učitelka v době inspekce dlouhodobě nemocná. Ve výuce převládá tradiční forma frontálního způsobu výkladu. Pomůcky jsou používány nahodile. Odborná stránka předmětu je na vysoké úrovni, znalosti žáků získané v odborném výcviku jsou v teoretické výuce dobře rozvíjeny. Výuka je srozumitelná, výklad logicky sestavený, obsahově uspořádaný, učitelé žáky průběžně aktivizují. Znalosti žáků jsou dobré a jejich hodnocení učiteli objektivní. Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení a vyvozování vlastních závěrů. Výuka zbožíznalství je spíše nadprůměrná. Blok ekonomických předmětů ČŠI sledovala výuku těchto ekonomických předmětů: ekonomika, management, marketing a obchodní provoz. Hodnocení úrovně výchovně vzdělávacího procesu vychází z úrovně výuky v prvním a ve třetím ročníku tříletých učebních oborů a obou ročníků dvouletého nástavbového studia. Vyučovací jednotky měly převážně klasickou stavbu se zařazeným individuálním zkoušením žáků v jejich úvodu. Odborná úroveň výuky je velmi dobrá, pouze u jedné učitelky byly zaznamenány drobné nepřesnosti. Nové informace jsou žákům podávány v přiměřeném tempu a většinou byly výborně chronologicky uspořádány. Sledovaná výuka byla pečlivě připravena. V některých předmětech jsou žákům rozdávány kopírované aktuální studijní materiály. Náročnost učitelů na znalosti žáků je přiměřená, četnost hodnocení je dostačující. Všichni čtyři učitelé ekonomických předmětů žáky během výuky průběžně aktivizovali, ale v úrovni a efektivitě výuky jednotlivých předmětů jsou rozdíly. Metodické vedení výuky předmětu obchodní provoz je na velmi dobré úrovni a učivo je doplňováno vhodnými praktickými příklady, na které žáci reagují zvýšeným zájmem o předmět. Drobné metodické nedostatky byly zaznamenány během výuky ekonomiky a u jedné učitelky managementu. Ve všech ekonomických předmětech mají žáci možnost rozvinout své vyjadřovací schopnosti a spontánně reagovat na dotazy vyučujících. Pozitivní je přátelská atmosféra během výuky. Úroveň výuky bloku ekonomických předmětů je celkově hodnocena jako průměrná. Hodnocení školy z hlediska kvality vyučování je ve sledovaných předmětech průměrné. 6. Hodnocení školy z hlediska výsledků vyučování Škola se nezúčastnila Sondy Maturant 98. Školní řád je pečlivě a podrobně zpracován, vymezuje povinnosti žáků a zároveň uvádí jejich práva. Od února pracuje nová výchovná poradkyně za dlouhodobě nemocnou kolegyni. Škola má zpracován plán výchovného poradce a projekt protidrogové prevence. Žáci i rodiče mohou v přesně stanovené dny a hodiny konzultovat výchovně vzdělávací problémy nebo problematiku budoucího zaměření s výchovnou poradkyní. Žákovská samospráva není ustavena, žáci se mohou kdykoliv obrátit na ředitele školy i učitele, kteří mají konzultační hodiny pevně stanoveny v osobním rozvrhu. Tato možnost je uvedena ve školním řádu. Chování žáků ve vyučovacích jednotkách i mimo bylo ukázněné a zdvořilé, bez závažných přestupků. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou přátelské a v nástavbovém studiu na partnerské úrovni. Inspekční zpráva - str. 4

5 Všichni absolventi školy plynule nacházejí uplatnění na trhu práce a škola má informace o pozitivním hodnocení jejich praktických dovedností i znalostí. Škola vytváří výborné podmínky pro rozvoj osobnosti žáka, zvláště z hlediska profesního rozvoje. Z hlediska výsledků vyučování je škola hodnocena nadprůměrně. ZÁVĚRY Škola vytváří dostatečný prostor pro rozvoj individuálních schopností a nadání žáků, ale žáci těchto možností využívají jen v malé míře. Materiálně technické vybavení je pro realizované obory nadprůměrné, avšak didaktická technika a pomůcky jsou málo využívány. Personální zajištění výuky sledovaných předmětů je spíše nadprůměrné. Škola dobře plní funkci, pro kterou byla zřízena, což dokládá výborné uplatnění absolventů na trhu práce (škola získala doporučení úřadu práce). ČŠI hodnotí školu z hlediska podmínek a průběhu vzdělávání jako nadprůměrnou. V Praze dne razítko Podpisy inspektorů: vedoucí týmu Ing. Květoslava Svárovská, v.r. člen týmu člen týmu Mgr. Jaroslava Kněnická, v.r. Ing. Jan Kosek, v.r. Přílohy: -0- Inspekční zpráva - str. 5

6 Inspekční zprávu jsem převzal dne razítko Podpis ředitele školy Mgr. Antonín Procházka, v.r. Dle 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Na vědomí Adresát Datum předání zprávy Podpis příjemce nebo č.j. jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel:ANOA, s.r.o Mgr. Antonín Procházka, v.r. Školský úřad:praha / Inspekční zpráva - str. 6

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Gymnázium, Praha 4, Na vítězné pláni 1160 Na Vítězné pláni 1160, 140 87 Praha 4 Identifikátor zařízení: 600 005 143 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště, Velké Poříčí, Náchodská 285

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště, Velké Poříčí, Náchodská 285 Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště, Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Signatura: bo4cs105 Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vyhlídka Valašské Meziříčí

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Signatura: bo4cs105 Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vyhlídka Valašské Meziříčí Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154 41/99-11 089 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Signatura: bo4cs105 Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vyhlídka Valašské Meziříčí

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Sokolova 4, 619 00

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o. Hornická 1569, 356 01 Sokolov. Identifikátor školy: 600 009 904

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o. Hornická 1569, 356 01 Sokolov. Identifikátor školy: 600 009 904 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie Sokolov, s. r. o. Hornická 1569, 356 01 Sokolov Identifikátor školy: 600 009 904 Termín konání inspekce: 3. 4.,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 122 78/98-05010 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Brno - venkov, Rybkova 1, 611 64 Brno

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 122 78/98-05010 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Brno - venkov, Rybkova 1, 611 64 Brno Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 122 78/98-05010 Oblastní pracoviště č. 12 signatura: bl3ws201 Okresní pracoviště Brno - venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Gymnázium Jana Blahoslava

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Karlovy Vary, Krušnohorská 735/11 Krušnohorská 11/735, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 154-17/99-5042 Signatura: vo4fs301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště: Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá škola cestovního ruchu, s.r.o.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město Identifikátor školy: 600 006 662 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice. okresní pracoviště Pardubice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice. okresní pracoviště Pardubice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 10 Pardubice okresní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 ul. Josefa Ressla 2258, Pardubice 530 02 Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm2cs103 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní církevní škola sester voršilek Aksamitova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 133 796 Zřizovatel: Město Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola podnikání a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584. Topolová 584, 434 47 Most. Identifikátor školy: 600 011 089

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584. Topolová 584, 434 47 Most. Identifikátor školy: 600 011 089 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední podnikatelská škola Most, s. r. o. Most, Topolová 584 Topolová 584, 434 47 Most Identifikátor školy: 600 011 089 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, ČSA 517. ČSA 517, 738 00 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, ČSA 517. ČSA 517, 738 00 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, ČSA 517 ČSA 517, 738 00 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 315 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž

Česká republika Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Česká republika Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Střílky, okres Kroměříž Koryčanská 47, 768 04 Střílky Identifikátor školy: 600 118 657 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 Palackého 50, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600016820

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Moravská Třebová, Palackého 35, okres Svitavy Palackého 35, 571 01 Moravská Třebová Identifikátor: 600 100 570 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ okresní pracoviště Kutná Hora Inspekční zpráva Základní škola Čáslav, Masarykova 357 286 01 Čáslav Identifikátor ředitelství: 600 046 362 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Karla Čapka 402, 397 11 Písek Identifikátor školy: 600 020 266 Termín

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570

Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Inspekční zpráva. Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Šablona inspekční zprávy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Inspekční zpráva Zvláštní škola a Pomocná škola, Praha 9 Hloubětín, Mochovská 570 Mochovská 570, 194 00 Praha 9 - Hloubětín Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Moravské reálné gymnázium spol. s r. o. Olomouc Nešverova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 036 Termín konání orientační inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 580 Žukovského 6/580, 161 00 Praha 6 - Liboc Identifikátor školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 109/99-2601 Signatura: bd4cs107 Oblastní pracoviště č.4 - Plzeň Okresní pracoviště Plzeň - město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 1. základní škola Plzeň, Západní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15. Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 011 445

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15. Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem. Identifikátor školy: 600 011 445 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15 Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 011 445 Termín konání inspekce: 19.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Komenského 1534, 289 22 Lysá nad Labem Identifikátor školy: 600 007 669 Termín konání inspekce:

Více