M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/818/2013/padm SÚ/6669/2012/padm Ing. Markéta Padevětová telefon: Mnichovice : VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Obec Hrusice, IČO , Hrusice 142, Hrusice, kterého zastupuje ING Jiří Šír, Školní 296, Netvořice, (dále jen "žadatel") podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: kanalizační a vodovodní přípojky Hrusice na pozemku st. p. 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 9, 12, 15, 20, 44, 75, 116, 122, 134, 146, 147/1, 147/2, 165, 184, 185, 200, 201, 602, 637, 658, 53, parc. č. 8/4, 11/2, 12/2, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/17, 130/20, 130/21, 130/23, 130/24, 130/25, 131/2, 131/3, 131/4, 308/8, 347/8, 347/9, 352/3, 508/8, 515/18, 1376/1, 1377/1, 1377/2, 1382/1, 1382/2, 1419/2, 1421/3, 1503/1, 1503/3, 1539/2, 1565/3, 1573/2, 1575/3, 1575/5, 1575/13, 1577/4, 1587/2, 1657/12, 1657/13, 1657/20, 1658/7, 1658/8, 1658/14, 1658/15, 1704/3, 1708/1, 1708/2, 1721/18, 1721/20, 1723/3, 1726/1, 1726/3, 1728/1, 1728/4, 1728/5, 1728/6, 1731/5, 2282/17, 2298/2, 2299/1, 2299/3, 2300, 2301, 2303/1, 2303/2, 2303/3, 2304/1, 2304/3, 2310, 2311/1, 515/6, 307/8, 308/11, 2282/15, 2244/2, 130/13, 130/4, 2306/1, p. p. k. 2298/1, 2247 v katastrálním území Hrusice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 19. března 2013 (úterý) v 10:00 hodin se schůzkou pozvaných na stavebním úřadu. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa od 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod. ostatní pracovní dny po telefonické domluvě). Poučení: Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají

2 Č.j. MUMN/818/2013/padm str. 2 jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Stavební úřad může podle 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Ing. Markéta Padevětová, v.r. Oprávněná úřední osoba, referent stavebního úřadu otisk úředního razítka Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: účastníci (dodejky) Obec Hrusice, IDDS: k5rakw7, kterou zastupuje ING Jiří Šír Školní 296, Netvořice účastníci veřejnou vyhláškou Radislav Hofman, Hrusice č.p. 79, Senohraby Jana Kurzová, Hrusice č.p. 95, Senohraby Alena Novotná, Hrusice č.p. 114, Senohraby Margita Marcolová, Hrusice č.p. 116, Senohraby Alena Matoušková, Hrusice č.p. 117, Senohraby František Lada, Hrusice č.p. 158, Senohraby Alena Ladová, Hrusice č.p. 158, Senohraby Jana Švarcová Romanovská, Hrusice č.p. 233, Senohraby Janka Kubátová, Hrusice č.p. 232, Senohraby Ing. Stanislav Kubát, Hrusice č.p. 232, Senohraby Radek Nykl, Hrusice č.p. 249, Senohraby Jitka Tošovská, Gabrielka č.p. 9, Kamenice nad Lipou Hanuš Tošovský, Hrusice č.p. 256, Senohraby Luboš Kopecký, Jugoslávská č.p. 17/6, Vinohrady, Praha 2 Ing. Jana Kopecká, Hrusice č.p. 245, Senohraby Jaroslav Moučka, Hrusice č.p. 248, Senohraby Michaela Moučková, V zápolí č.p. 1251/23, Michle, Praha 41 Josef Procházka, Hrusice č.p. 228, Senohraby

3 Č.j. MUMN/818/2013/padm str. 3 Richard Strýček, Hrusice č.p. 110, Senohraby Silvie Boeckeler, Křišťanova č.p. 817/18, Žižkov, Praha 3 Antonín Kovář, Hrusice č.p. 77, Senohraby Zora Hrušková, Havlíčkova č.p. 445, Zelené Předměstí, Pardubice 2 Viktor Mašek, Hrusice č.p. 90, Senohraby Kateřina Nováková, Hrusice č.p. 127, Senohraby Alena Indrová, Hrusice č.p. 121, Senohraby Jaroslav Indra, Hrusice č.p. 121, Senohraby Miroslav Slabihoud, Hrusice č.p. 76, Senohraby Miroslava Slabihoudová, Hrusice č.p. 76, Senohraby Bc. Dolors Aliová, Obětí 6. května č.p. 555/6, Krč, Praha 4 Jiří Svoboda, Urbánkova č.p. 3349/6, Modřany, Praha 412 Josef Procházka, Hrusice č.p. 162, Senohraby Marie Procházková, Hrusice č.p. 162, Senohraby Zdeněk Výborný, Václavská č.p. 2068/14, Nové Město, Praha 2 Jan Uhlíř, Stýblova č.p. 649/33, Chodov, Praha 415 Jana Uhlířová, Hrusice č.p. 29, Senohraby Leoš Bubeník, Hrusice č.p. 29, Senohraby Julie Populová, Hrusice č.p. 29, Senohraby Josef Svoboda, Hrusice č.p. 35, Senohraby Josef Svoboda, Hrusice č.p. 35, Senohraby Irena Sudová, Vinařská č.p. 1134/7, Holešovice, Praha 7 Luboš Mittas, Hrusice č.p. 52, Senohraby Jiří Procházka, Hrusice č.p. 56, Senohraby Ivo Horka, Hrusice č.p. 64, Senohraby Ladislav Novosád, Generála Janouška č.p. 873/11, Černý Most, Praha 98 Jan Šalda, Hrusice č.p. 80, Senohraby Miroslav Tichý, Hrusice č.p. 86, Senohraby Marie Tichá, Hrusice č.p. 86, Senohraby Vlastimil Tichý, Nová č.p. 287, Mnichovice Ing. Jiří Škrobák, Starobabická č.p. 126, Babice, Říčany u Prahy Jitka Škrobáková, Hrusice č.p. 92, Senohraby Luděk Burian, Bílkova č.p. 862/16, Staré Město, Praha 1 MUDr. Růžena Štorcová, Hrusice č.p. 112, Senohraby Věra Borovcová, Hrusice č.p. 119, Senohraby MUDr. Barbara Topolová, Lublaňská č.p. 1299/1, Vinohrady, Praha 2 Marcela Žáčková, Koulova č.p. 1566/7, Dejvice, Praha 6 Miloslav Jedlička, Hrusice č.p. 130, Senohraby Alexandra Ulrichová, Hrusice č.p. 130, Senohraby Michaela Lassigová, Hrusice č.p. 130, Senohraby ing. Dagmar Holičová, Hrusice č.p. 130, Senohraby Zuzana Trpáková, Jeremenkova č.p. 753/24, Podolí, Praha 47 Petra Říhová, Hrusice č.p. 130, Senohraby Mgr. Ivana Kocandová, Dis., Hrusice č.p. 130, Senohraby Alena Tůmová, Ke Kateřinkám č.p. 1396/4, Chodov, Praha 415 Tomáš Tůma, Školní č.p. 206, Doksy u Kladna Stanislav Mašek, Šternova č.p. 132/10, Jinonice, Praha 58 Zdenka Mašková, Šternova č.p. 132/10, Jinonice, Praha 58 Bohumil Novotný, Hrusice č.p. 143, Senohraby Taťána Šinovská, Nad Okrouhlíkem č.p. 2351/4, Libeň, Praha 8 Gabriela Orlová, Hrusice č.p. 153, Senohraby Jaroslava Bukovská, Hrusice č.p. 153, Senohraby David Zoubek, Hrusice č.p. 157, Senohraby Kamila Zoubková, Pod Horkou č.p. 303, Strančice Petr Matuskowies, Hrusice č.p. 157, Senohraby Edita Matuskowiesová, Hrusice č.p. 157, Senohraby Bytové družstvo pro okres Praha východ, IDDS: hu8t783 Zdeňka Vinklárková, Hrusice č.p. 157, Senohraby

4 Č.j. MUMN/818/2013/padm str. 4 Radek Bastr, Hrusice č.p. 157, Senohraby Gabriela Bastrová, Hrusice č.p. 157, Senohraby Viktorin Procházka, Hrusice č.p. 160, Senohraby Jana Procházková, Hrusice č.p. 160, Senohraby Šárka Brummerová, Hrusice č.p. 160, Senohraby Miroslav Šalda, Hrusice č.p. 161, Senohraby Josef Procházka, Hrusice č.p. 162, Senohraby Marie Procházková, Hrusice č.p. 162, Senohraby Květoslava Naštická, Hrusice č.p. 163, Senohraby Slavomír Naštický, Hrusice č.p. 163, Senohraby Ing. Ivan Jíra, Hrusice č.p. 230, Senohraby Daniel Jíra, Hrusice č.p. 169, Senohraby Helena Štěpánková, Divišovská č.p. 2307/14, Chodov, Praha 415 Jarmila Talpová, Nedvědovo náměstí č.p. 283/4, Podolí, Praha 47 Leoš Bubeník, Hrusice č.p. 29, Senohraby Karolina Bubeníková, Hrusice č.p. 179, Senohraby Ing. Marie Kuntová, Hrusice č.p. 186, Senohraby Ing. Jiří Kunt, Tesaříkova č.p. 1024/9, Hostivař, Praha 102 Ing. David Bayer, Hrusice č.p. 187, Senohraby JUDr. Monika Bayerová, Hrusice č.p. 187, Senohraby Iveta Pešáková, Hrusice č.p. 193, Senohraby Daniela Čiháková, Hrusice č.p. 194, Senohraby PhDr. Ing. Ladislav Klement, Hrusice č.p. 201, Senohraby Jana Klementová, Hrusice č.p. 201, Senohraby Michael Franek, Hrusice č.p. 205, Senohraby Miroslav Strnad, Hrusice č.p. 206, Senohraby Petra Strnadová, Hrusice č.p. 206, Senohraby Ing. Libor Bárta, Hrusice č.p. 209, Senohraby Pavla Bártová, Hrusice č.p. 209, Senohraby Ing. Dagmar Švábová, Na valech č.p. 274/26, Hradčany, Praha 6 Ing. arch. Pavel Šváb, Csc., Pod Pekařkou č.p. 1084/23, Podolí, Praha 47 Luboš Kodad, Hrusice č.p. 221, Senohraby Alena Kodadová, Hrusice č.p. 221, Senohraby Hrusická usedlost s.r.o., IDDS: rxckuey Ing. Monika Večerková, Jugoslávských partyzánů č.p. 736/34, Bubeneč, Praha 6 Luboš Eliáš, Malinová č.p. 1664/3, Záběhlice, Praha 106 Jarmila Eliášová, Malinová č.p. 1664/3, Záběhlice, Praha 106 Marta Divišová, U kombinátu č.p. 133/25, Strašnice, Praha 10 Bohumila Dančišáková, Františkova č.p. 905/5, Černý Most, Praha 98 Jana Štěpánková, Ovčí hájek č.p. 2164/26, Stodůlky, Praha 58 PhDr. Ivana Plechatá, Hrusice č.p. 236, Senohraby Tomáš Jíra, Hrusice č.p. 197, Senohraby Milan Hinda, Havlíčkovo náměstí č.p. 700/9, Žižkov, Praha 3 Marta Řidkošilová, Pavlíkova č.p. 603/8, Kamýk, Praha 411 Jiří Řidkošil, Pavlíkova č.p. 603/8, Kamýk, Praha 411 Jiřina Mrkvičková, Škvorecká č.p. 1932/3, Strašnice, Praha 10 Miloslav Mrkvička, Škvorecká č.p. 1932/3, Strašnice, Praha 10 Ing. Karel Brabec, Vobrubova č.p. 2021, Újezd nad Lesy, Praha 916 Lucie Čoudková, Machkova č.p. 1643/4, Chodov, Praha 415 Filip Kožner, Hrusice č.p. 244, Senohraby Ing. Lucie Kožnerová, Hrusice č.p. 244, Senohraby Marie Šiftová, Hrusice č.e. 269, Senohraby Ing. Libor Bárta, Hrusice č.p. 209, Senohraby Pavla Bártová, Hrusice č.p. 209, Senohraby Peter Paľo, Hrusice č.e. 219, Senohraby Stanislav Lakosil, Hrusice č.p. 229, Senohraby Markéta Lakosilová, Hrusice č.p. 229, Senohraby Tomáš Hencl, Na Výsluní č.p. 1303, Neratovice

5 Č.j. MUMN/818/2013/padm str. 5 IT&E Service s.r.o., IDDS: 8tnc2uu Dana Vitingerová, Hrusice č.p. 51, Senohraby Petra Vitingerová, Hrusice č.p. 51, Senohraby Markéta Heroutová, Mokrý č.p. 21, Všeň, Turnov 1 Alice Kaucká, Dolina č.p. 72/3, Lysolaje, Praha 620 Vojtěch Brettl, Jilemnického č.p. 600/5, Bubeneč, Praha 6 Vilém Platzer, Na Dlážděnce č.p. 107/41, Troja, Praha 82 Marie Folová, U Zeměpisného ústavu č.p. 505/1, Bubeneč, Praha 6 Antonie Koutná, 5.Května č.p. 1333/20, Nusle, Praha 4 Milada Buriánková, 5. května č.p. 1323/9, Nusle, Praha 4 Antonie Mašková, Hrusice č.p. 35, Senohraby Vlastimil Trubka, Sokolovská č.p. 899/234, Libeň, Praha 9 Jiří Kout, Chocerady č.p. 91, Chocerady Justina Bohutínská, U Smíchovského hřibitova č.p. 1387/11, Smíchov, Praha 5 Marie Rollová, adresa neznámá, adresa neznámá Jiří Kopic, Radimova č.p. 136/27, Břevnov, Praha 69 Jan Hejk, Legerova č.p. 1852/26, Nové Město, Praha 2 Ing. Jindřich Brettl, Podholí č.p. 96/10, Lysolaje, Praha 620 Tomáš Staněk, Hrusice č.p. 94, Senohraby Věra Staňková, Hrusice č.p. 94, Senohraby Jaroslav Černý, Na hutích č.p. 665/8, Bubeneč, Praha 6 dotčené správní úřady Město Říčany, MěÚ - územní plánování a regionální rozvoj, IDDS: skjbfwd

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 25.3.2011 Č.J.: 479/11-330 VYŘIZUJE: Yveta Jančová TEL.: 519 361 578 FAX: 519

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 00448833 *00448833* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/21397/2013 Spisová značka: MÚT/13472/2013/ORR/Tr.

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou) Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk *mestx00f1ar9* MESTX00F1AR9 Č. j.: MEST 26999/2015 Sp. zn.: OS 528/2015 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: SÚ/193/2011/17245/2011/OLE OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Olejník David, Ing. TELEFON: 577 680 246 E MAIL: olejnik@muotrokovice.cz DATUM: 11. dubna 2011 dle rozdělovníku

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram, tel.: 318 402 211 mail: e-podatelna@pribram-city.cz, ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132 VÁŠ DOPIS ZN: SPIS. ZNAČKA:

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox003bv8t* MUPOX003BV8T Vaše zn.: ze

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/37682-11/4806-2011/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 17.10.2011

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn. SMUMK 20530/2014 VÚP/ČA V

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Městský úřad Boskovice odbor dopravy nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice Čj.: SMBO 8882/2012 DOP Vyřizuje : Jaroslav Křivánek Tel.č. :516 488 781 E-mail: krivanek.mu@boskovice.cz Datum: 1.8.2012 O Z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/14314/2012/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty. Výst./712b/2013 Zuzana Hauptová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty. Výst./712b/2013 Zuzana Hauptová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam. Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./712b/2013 Zuzana Hauptová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 23.6.2014 Obec

Více