Pokyny pro nové majitele štnte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro nové majitele štnte"

Transkript

1 Pokyny pro nové majitele štnte Po pinesení psa dom, nechte psa oichat si nové prostedí, pokud udlá loužiku tak ho netrestejte bytím, štn by to nepochopilo. Trestat psa má význam jen v momentu, kdy loužiku udlal. Dovete ho k místu, kde k nehod došlo, pidržte ho tam a rázn eknte fuj. Když se vyrá venku na procházce, pochvalte ho a dejte mu odmnu pamlsek. Nikdy psa nebijte rukou ani ho neplácejte novinami, vyplatí se vám to pi dalším výcviku, hlavn pi výcviku obran. Když psa chcete potrestat, tak na nj zakite fuj nebo se na nj zlobte hlasem. Když provede nco hodn špatného, potrestejte ho tak, že ho chytíte za kži a lehce škubnte. Takto jsou štata trestána i od matky a starších ps ve smece. Pi projevu nežádoucí innosti, agresivity apod. je vhodné psa obrátit na záda a chvíli ho tak držet až se uklidní a podídí. Po píchodu dom nezapomete zkontrolovat následující vci: Elektrické kabely nap. od televize, ke kterým se štn mže dostat. Štn všechno kouše, a tak mže dojít k úrazu el. proudem. Doporuuji dát kabely do husích krk apod. Bazény, rybníky - štn se mže utopit, tyto je nejlepší zakrýt nebo oplotit nízkým plotem. Záhony - štn i dosplý pes zahrabává potravu a záhon je k tomu jak stvoený. Dosplý pes se probhne po úrod jahod, okurek, vtšina ps rovnž ovoce a zeleninu rádi požírají. Mladí psi také rádi okusují mladé stromky na zahrad, takže je lepší je obalit pletivem. Jedovaté kytky v byt, zamezte psovi v pístupu, teba kvtináe obalte králiím pletivem. Štata ráda všechno koušou. Nábytek, perské koberce. Existují spreje proti okusování v byt i venku a ze zaátku to docela dobe funguje jako prevence. Ped štaty uklízejte boty a pozor na boty návštv. Dejte pozor na schody, díry, pro vás je zábradlí v pohod, ale nepodbhne pes pod zábradlím a nespadne s podesty? Pokud máte štn - psa doma, prolezte celý byt po tyech. Zní to asi kuriózn, ale nebezpených vcí, které jsou ve výšce štnte si z vaší výšky nemusíte vbec všimnout. Štn je horší než dít, to mi vte. První noc Psovi doma vylete jeho místo, kam ho budete vykazovat. Musí to být místo, kde má klid na spánek a klid na žrádlo. Mlo by to být bu kobereek nebo koš s vyíznutým vstupem, pelech, který by ml být vystlán dekou apod. Nezapomete, že štn je první noc bez matky, bez sourozenc a navíc v novém cizím prostedí, s cizími lidmi. Doporuuji dát psovi njakou hraku a pro první dv až ti noci štn ped spaním naposledy nakrmit a vyvenit, uložit do krabice s dekou a krabici nebo koš si dát k posteli. Když je štn hodné tak ho nechat, pokud zane naíkat, hlavn NEROZSVCUJTE, protože jinak se štn probudí úpln. Nejlepší je do krabice dát ruku, štn uklidnit, pohladit, za chvíli znovu usne. K jeho uklidnní nkdy pomáhá tikající budík zabalený v dece. Není dobré štn zavírat na noc do koupelny nebo kuchyn. Prost tam, kde toho nejmén poškodí a když zde udlá loužiku, dobe se to uklízí. Každé štn však reaguje jinak, nkterému nevadí, že je samo. Štn zane být vtšinou neklidné, naíká, když má potebu se vyvenit. Poítejte s tím, že štn je jak malé dít a v noci budete muset pejska 2x - 3x jít venit. Také nezapomete dát pejskovi misku s vodou tak, aby se k ní kdykoliv dostal. Jméno Se štntem nechote na procházky na místa, kde je velká koncentrace ps, dokud nemá ukonen

2 základní vakcinaní program. I když je pes již jednou naokován, pesto se mže nakazit. Na cviišt je vhodné zaít docházet se psem ve vku od 3 msíc. Pes již musí být zvyklý na obojek, vodítko, musí dobe reagovat na své jméno. Jména byste mli vybírat tak, aby nebylo moc dlouhé, aby se dobe vyslovovala, nemla by to být jména lidské, mla by to být jména obsahující sykavky, aby byla zvuná, nemla by být delší než dv maximáln ti slabiky. Psovi mžete dát jméno jaké sami chcete, ale v prkazu pvodu bude vždy uvedeno jméno, které dostalo od chovatele. Je tedy vhodnjší psa oslovovat jménem, které má zapsané v prkazu pvodu a v okovacím prkazu - pasu. Literatura Co se týká výcviku, doporuuji literaturu, která se mi osvdila: Hrušovský, J. a kol.: Pes a jeho výcvik. Praha, Naše vojsko, 1990 Koller, J.: Kynologická píruka. Praha, 1959, 1979 Procházka, Z.: Chov ps. Praha, SZN, 1989 Naxera, V.: Pes a domácí léka. CANIS 1991 Veteriná V nejbližší dob po pevzetí štnte si zjistte nejbližšího veterinárního lékae nebo se zeptejte chovatel z vašeho okolí, koho by doporuili, sežete si na veterináe telefonní íslo, navštivte ho nebo si telefonicky dohodnte návštvu - peokování. Doporuuji si sehnat alespo ješt jedno telefonní íslo na veterináe, kdyby váš léka nebyl k zastižení. Z vlastní zkušenosti musím íci, že není nic horšího, než když vám náhle onemocní pes nebo se stane úraz a vy nemžete žádného veterináe sehnat. Nkdy na tom závisí i život psa. Dále vám doporuuji zjistit si pedem non-stop veterinární službu, vtšinou jsou to veterinární nemocnice a nkteré veterinární polikliniky ve vtších mstech. Nenechávejte nic na poslední chvíli. Je dobré si doma vytvoit i domácí lékárniku pro psa (obsah lékárny je uveden v knize Pes a domácí léka nebo v každé podobné knížce), do lékárny mžete dávat i kosmetické pípravky pro psa. Pihlášení psa Ve vku 3 msíc nezapomete psa pihlásit na OÚ, kde dostanete evidenní známku. Pihlášení psa je povinnost, poplatek ze ps je v souasné dob od 100,- do 500,- K v menších obcích a od 500,- do 2.000,-K ve vtších mstech a v centru Prahy. V Praze máte dále povinnost psa pihlásit do evidence ps - registru vedeného Magistrátem hlavního msta Prahy. S pihlášením by vám mli poradit na místním i obecním úadu. Pokud máte psa ipovaného, nkterá msta i obce dávají slevu z poplatku ze ps. Informujte se na tuto možnost. Okování Nejpozdji ve vku 6 msíc je nutné naokovat psa proti vzteklin, což je rovnž zákonem dané, pes musí být každý rok peokován. Doporuuji vám peokovávat celý komplex, ochráníte tak svého psa. Informace, že starého psa už není poteba okovat, je špatná, naopak, starý pes je daleko ohroženjší. Rovnž doporuuji psa nechat okovat proti borelióze a tetanu. Tetanus pedevším pokud se ve vašem okolí nebo v místech, kam chodíte na procházky, pohybují kon, kteí jsou jeho nositeli. Staí rozíznutá tlapka, která šlápne do kobylince a mže být velký problém.

3 Psovi dejte na obojek kovovou destiku s adresou a vaším telefonem nebo telefonem blízké osoby, neuvádjte jméno psa. Krmení Psovi nedávejte kravské mléko, pes není schopen strávit laktózu, a proto má po kravském mléku prjem. Mžete se rozhodnout pro dva zpsoby krmení: sušená krmiva o výhody: rychlá píprava, nepotebujete mrazák na maso, nemusíte vait, vhodné pro dovolené, vyvážené krmivo obohacené potebnými vitamíny o nevýhody: dostatený písun pitné vody, což je v dob mraz venku obtížné, relativn vyšší cena vaená strava o nevýhody: musíte kupovat maso nebo konzervy, maso po koupi musíte zpracovat, zamrazit, píkrm musíte rovnž uskladnit, zelenina, vitamíny, v lét problém s uskladnním masa, krmná dávka se musí vait každý den, jinak se zkazí Na sušených krmivech kvalitních výrobc musí být uvedeno pesné složení a nutriní hodnoty, kupujte pouze ty krmiva, která tyto údaje mají uvedené. Nekupujte krmiva, která obsahují sl a sójovou mouku nebo sójové produkty. Obsah protein by ml být minimáln 20%, obsah tuk minimáln 7%, vláknina 2%, popel okolo 8%, vápník okolo 1,5%, fosfor okolo 1%, sodík okolo 0,3%. Dále musí krmivo obsahovat vitamín A, vitamíny skupiny B, vitamín D, vitamín C a další minerální a stopové prvky. Vhodné jsou pedevším granule pro štata velkých plemen. Lepší znaky krmiv mají celou škálu krmiv od štat pes juniory, psy v zátži, psy bez zátže, staré i obézní psy, psy služební i bezí a kojící feny. Krmivo se ješt dlí podle velikosti plemene pro malé, stední, velké i obí plemeno. Více informací o krmivech naleznete na internetových stránkách. Sušená krmivo se vtšinou ped podáním psm zalije vodou o teplot cca 60 C, nechá nabobtnat a vychladnout tak, aby bylo vlažné. Krmivo se mže podávat i sušené, ale pes musí mít dostatený písun vody. V chladném období se krmí zásadn teplým krmivem, a to i z dvodu, že psm pitná voda zamrzá a ti se pak dehydrují. Pes musí mít stále pístupnou misku s istou vodou, kterou je nutné každý den mnit. Mísa s krmením se dá psovi na 15 minut, pokud krmnou dávku nesežere, mísa se i s krmivem odebere, jinak se pes nauí se s krmením loudat, nedojídá celou krmnou dávku a ta se pak kazí. Pokud se rozhodnete pro jeden druh krmení, u dosplých ps (od vku jednoho roku) není vhodné stídat sušené krmivo s vaenou stravou. Psm to zpsobuje zažívací problémy. Do vku 3 msíc je poteba rozdlit krmnou dávku na ti - tyi krmení. Poslední krmení by mlo probhnout do 22. hodiny. Nezapomete, že po každém píjmu je nutný i výdej. Od 3 do 6 msíc rozdlte dávku na dv - ti krmení, od 6 msíc do jednoho roku rozdlte dávku na jedno - dv krmení. Od jednoho roku staí psa krmit jednou denn. Krmení by mlo probhnout vždy až po výcviku nebo po zátži, nejvhodnjší doba pro krmení dosplých ps je od 18 do 22 hodin. Pro krmení je nejvhodnjší hliníková nebo nerezová miska, prodávají se i misky kameninové nebo keramické. Umlohmotné misky nejsou vhodné, zvlášt pokud je pes ustájen venku, protože mnoho nevydrží. Nezapomete, že v zim voda zamrzá a keramika a umlá hmota mráz nevydrží. Do vku šesti msíc skládejte krmnou dávku psa z tchto surovin: hovzí maso, drbeží maso, vnitnosti - srdce, žaludky, vemeno, ledviny, drbeží žaludky, srdce, játra. Píkrmy - rýže, tstoviny, rohlíky, piškoty, tvaroh. Dále mrkev, ostatní zelenina pimen, vejce, sýry. K vaenému krmivu

4 musíte pidávat komplexní vitamínovou sms, která je k dostání v lékárnách i zverimexech - chovatelských potebách. Mladým psm mžete pidávat do krmiva výrobek Gelacan, který napomáhá dobrému vývoji kostí, kloub a chrupavek. O použití tohoto pípravku se porate s veterinárním lékaem. Pokud se rozhodnete krmit sušeným krmivem, zvolte krmivo pro štata a mladé psy velkých plemen. Z vlastní zkušenosti doporuuji tyto znaky, které jsou kvalitní i cenov dostupné: ACANA, BEWI DOG, BENTO, HAPPY DOG, ANCA, BOSCH, EUKANUBA, NUTRAM, K9, PURINA, SCHURGEIN, ROYAL CANINE a mnoho dalších. Pes internet se dají zjistit velkosklady a tém každý distributor svým zákazníkm krmení i piveze. Pro chovatele existují chovatelská balení za chovatelské ceny. Kontakty a adresy prodejc tchto krmiv najdete také v asopise Pes pítel lovka, nebo u chovatel. Vtšina cviák odebírá krmiva ve vtším množství, zde je tedy krmivo levnjší než v obchod s chovatelskými potebami a to až o 50%. Na cviáku dostanete rovnž rady co se týká výcvikových pomcek, jaké a kde koupit. V kvalitních klubech si mžete pomcky ihned zakoupit. Dobré výrobky má firma Gappay, dále teba chovatelské poteby na Když si spoítáte náklady na nákup, uskladnní, mražení, vaení a vitamíny pi vaené strav, tak sušené krmivo vyjde levnji, v prmru na 40,-K - 60,-K za 1 kg, což jsou v prmru dv krmné dávky. Pokud sušeného krmiva trochu uberete, mžete k nmu pidat i maso. Nebo naopak k sušenému krmivu pidat píkrm - tstoviny, rýži. Výhody sušeného krmiva jsou pedevším ve vyváženosti krmiv, kdy i pi sebevtší snaze nejste schopni doma vše pipravit tak, aby to bylo pro vašeho pejska nejlepší. Do vku 6 msíc je vhodnjší maso vait, straším psm je možné dávat syrové maso, ale mlo by být zmražené po dobu minimáln 14 dn pi teplot minimáln -18 C. Masem se penáší nemoci a také tasemnice. Názor, že po syrovém mase je pes ostejší, je mylný a nesprávný. Na druhou stranu se vaením masa ztrácejí vitamíny. Zeleninu v píkrmu nevate, dávejte ji syrovou, pouze oištnou, nakrájenou nebo nastrouhanou. Ale i zelenina z polévkového vývaru, který budete mít k obdu, mžete psovi dát. Výcvik a krmení Ped zátží, výcvikem apod. psa nekrmte. Po nakrmení má být minimáln 1-2 hodiny v klidu. U nmeckého ováka se nkdy stává, že po nažrání a následné aktivit dojde k petoení (torzi, dilataci) žaludku. Ten je plný potravy, teba vyskoením psa na boudu se petoí, zane se plnit plynem a nastává šok zvíete. Pokud pi torzi není psovi poskytnuta okamžitá veterinární pomoc, mže pes uhynout, nkdy i pes vasný operaní zákrok. Rovnž psa nekrmte ped dlouhými cestami. Co pes nesmí Pro psa je absolutn nevhodné lidské jídlo, ale zbytky z domácnosti jako oezy z masa, suchý rohlík, vylízat kelímek od tvarohu i zbytek vajíka dostat mže. Nikdy však psovi nedávejte píliš ostrá nebo koenná jídla, pokrmy plesnivé nebo zkažené. Vám by to taky nechutnalo. Pes má rád i kosti, štatm však dávejte pouze velké kosti na hraní. Mžete též koupit sušené uši a šlachy, ušetíte si okousaný nábytek a stromky na zahrad. Kosti neslouží jako krmivo, ale spíše jako hraka nebo prostedek k zabránní tvorby zubního kamene. Psm nikdy nedávejte tepivé - štpivé kosti jako jsou stehenní kosti drbeže, králíka apod. Nikdy psm nedávejte velké množství kostí, mají po nich zácpu. Pes není moc schopen konzumovat vepové maso pro velký obsah tuku, proto je psovi nedávejte. Pozor na zabijakové hody, oslavy a párty, kdy je mnoho zbytk a kostí. Každý kdo vidí psa, chce mu dát nco dobrého, proto psa radji zavete a všem eknte, že psa živíte dostaten. Ušetíte si tak možnou návštvu veterinárního lékae a nebo nechtné zranní úastníka oslavy, po konzumaci

5 alkoholu je každý hrdina a chce si dokazovat jak vašeho psa zvládne a vycvií za 5 minut. Nikdy nedávejte psovi nic od stolu, kde jíte, nauíte ho tak loudit. Psa od stolu vykažte na jeho místo, pokud mu chcete nco dát, dejte mu to pak do misky. Psovi nedávejte cukr ani sladké. Lepší odmnou je kousek sýra, maso, salám, pamlsky pro psy, vhodné jsou i dtské piškoty. okoláda ve velkém množství je pro psa dokonce jedovatá! Slezina, játra, plíce a ovesné vloky jsou lehce projímavé. Rýže a drbeží maso s mrkví je dietní stravou, dieta je i tvaroh a piškoty. Ustájení Dosplého psa venku mžete ustájit: na bloku - ocelové lano zavšené mezi dvma body, na lan je etz s karabinou a pes mže bhat po celé délce ocelového lana, na jednom konci lana má zateplenou boudu na pevném stanovišti - zateplená bouda a od ní lano, na kterém je uvázán pes (lana a provazy mají psi tendenci pekusovat, lepší je ocelové lanko.) v kotci, což je nejvhodnjší. Kotec by ml mít minimáln plochu 5 m 2. Na závtrné stran by mla být zateplená bouda. Tu by ml mít i pes, který je voln na zahrad. Pokud je dosplý pes držen v byt, je nutné ho venit minimáln ptkrát denn. Štn samozejm astji. I když je pes na zahrad na volno, je poteba ho chodit venit. Další pée Srst štnte staí vyesávat jemným kartáem. Pro dosplé psy jsou ureny ocelové hebeny - u tchto se neohýbají zuby. Oi je nejlépe istit navlheným kouskem ubrousku. Uši se istí kouskem vaty, který se namotá na prst, vata se navlhí trochou dtského oleje a ucho se opatrn vyte. istní uší provádjte u psa až od vku 7 msíc, kdy ucho již bez problém stojí a nemže dojít k poškození chrupavky. Ve vku 4 až 5 msíc štata mní zuby, je dobré jim dát nco na kousání. V opaném pípad si najdou nco jiného - botu, nohu židle nebo ovocný strom. V tomto období dochází také k povolení ušních boltc, které se po výmn zub opt postaví. Odervení Psi mívají asto parazity, a to vnitní - škrkavky a tasemnice a vnjší - blechy, klíš ata a další cizopasníci. Vnitní paraziti se odstraují pomocí tablet i pasty. Doporuuji tablety DRONTAL, které psy oderví a jsou dobe snášeny. Z dalších znaek jsou to pasty Banminth a Vitaminthe, tablety Cestal, Pratel, Fenbion, Pranizon, Polyverkan. Jedna tableta je vtšinou na 10 kg živé váhy psa. Poradí vám veteriná i v lékárn. Psa nejlépe zvážíte tak, že si s ním stoupnete na váhu, pak se zvážíte bez psa a odetením obou hodnot získáte hmotnost psa. Vnjším cizopasníkm se pedchází nejastji použitím speciálních obojk nebo pomocí sprej jako je Difusil V, jehož aplikace se musí po každém namoení psa nebo po uplynutí tí až pti dn od aplikace opakovat. Vnjší cizopasníci se nejlépe odstraují pipetami tzv. spoty. Vyzkoušené mám od firem Ex-spot, Frontlain, Stronghold, Bolfo, ale existuje mnoho dalších. Zpsob odervení a ochrany proti vnjším parazitm je mnoho, porate se se svým veterinárním lékaem. Koupání Štata do vku 1 roku se vbec nekoupou. V pípad nutnosti se pes koupe ve vlažné vod a myje se bu dtským šampónem nebo šampónem pro psy. Koupání s použitím šampónu však nedoporuuji,

6 psovi se odmaš uje kže a to co nám voní, jemu smrdí a pi nejbližší píležitosti se vyválí v nem hodn nevoavém, aby pebil vni šampónu. Lepší je psa vyesat a vlhkým hadrem vytít, v lét ho nechat vykoupat v rybníce nebo nádrži. Nezapomete, že pes musí úpln vyschnout, jinak nastydne nebo se mžou vytvoit zapaeniny a ekzémy kže. Nejlépe pes vyschne pi pohybu na sluníku. Hárání Pi hárání, které poprvé probíhá ve vku okolo msíce vku, musíte dát na fenu pozor, aby nedošlo k nechtnému nakrytí psem. Do vku dvou let by fena nemla být pipouštna, protože není ukonen její vývoj. Dosplosti nmecký ovák dosahuje až ve dvou letech. Nežádoucímu krytí se dá zabránit nkolika zpsoby. Fena musí být v dob nepítomnosti zavená, znám feny i psy, kteí se prohrabali pod zdí s plmetrovými základy, kteí rozkousali pletivo, ale pelezli i tímetrový plot. Pozor, psi jsou strašn vynalézaví, a to jak psi tak i hárající feny. Na procházkách musí být fena vždy na vodítku, feny mají v této dob sklony k útkm. Další možností jsou tzv. kalhotky, které se dávají hlavn fenám chovaným v byt, aby nezneiš ovaly koberce a podlahy. Další možnost je speciální sprej, který pehluší vni háraní a psi fenu necítí. Sprej ale rychle vyprchá. Hárání trvá v prmru 20 dn. Fena bývá zpravidla schopná zabeznutí od 9. do 16. dne probíhajícího hárání. Hárání zaíná nejprve zduením vulvy, dále bezbarvým výtokem, pak krvavým výtokem, pak zane být výtok optovn bezbarvý a to jsou ty pravé dny ke krytí. Když fena není krytá, nezabezne a hárání je bhem 5-6 dn ukoneno. Nkdy se stane, že fena, i když nebyla krytá, zane více žrát, chová se jako by byla nakrytá a dva msíce po hárání se jí zane nalévat vemeno, zane si dlat porodní místo, vytrhává si zde chlupy a nosí si sem následn hraky místo štat. Tomuto celému se íká falešná bezost, která po nkolika dnech sama ustoupí. Problém je pouze s vemenem, které je nalité mlékem a mže dojít k zántu. Doporuuje se dávat studené obklady na vemeno a dostatek pohybu. Pokud se do takovéto situace dostanete, radji se porate s veterináem. K falešné bezosti dochází ojedinle, není to žádná nemoc ani genetická vada, ale nkteré feny jsou k ní náchylnjší. Peprava ps Psi vtšinou snášejí pevoz autem dobe, nejvhodnjší je psa vozit v kufru u vozidel ptidvéových, kde se oddlí nákladní prostor od prostoru pro cestující kovovou nebo gumovou míží. Kovová je lepší, pes jí nerozkouše. Nebo se pes pepravuje na zadním sedadle, kam se dá deka, kvli neistot a chlupm, tzv. lžko. Nedoporuuji psa vozit samotného bez dozoru spolujezdce vedle idie na zemi pod sedadlem spolujezdce. Pi dnešní úprav dopravních pedpis musí být pes zajištný. Nejvhodnjší je pepravní bedna, tzv. kenelka - plastová bedýnky s dvíky, mže být pepravka drátná. Oddlení prostoru pro pevoz psa se dá zajistit látkovou, gumovou i drátnou míží. Existují i bezpenostní pásy pro psy. Z vlastní zkušenosti mohu íci, že peprava nezabezpeeného psa je velmi nebezpené. Jak a co psa nauíte, tak se bude chovat. Nežádoucí chování psa hned psovi zakažte. Štn na jízdu pivykejte pozvoln, mže se stát, že ze zaátku bude zvracet. Ped jízdou mžete dát psovi Kinedryl, vtšinou to pomže. Zvracení ps odezní vtšinou do vku pl roku. Pi peprav autobusem musí mít pes obojek, musí být na krátkém vodítku a musí mít náhubek. Pokud budete pepravovat psa do vku 6 msíc MHD, D nebo SAD, tak psa pepravujte v tašce, lépe v pepravní bedn pro zvíata, která je k zakoupení v každém zverimexu apod. Za psa pepravovaného na volno musíte zaplatit pepravné.

7 Zdravotní problémy Nkdy se stane, že pes jezdí zadkem po zemi tzv. sákuje, je to vtšinou zpsobeno peplnním análních žláz, které jsou okolo koneníku. Bu sami nebo veterinární léka váky - žlázy vymákne a vše je zase v poádku, zákrok trvá nkolik vtein. Pozor, tekutina velmi zapáchá. Prvním píznakem, že není se psem nco v poádku, je prjem, suchý teplý enich, zvracení, teplota nad 40 C, únava, malátnost, ospalost, pes prost není ve své kži. Podle píznak zvažte okamžitou návštvu veterináe nebo podejte dietní stravu a den vykejte. Nkdy mže dojít k zácp, obzvlášt po pekrmení kostmi. V tomto pípad je vhodné psovi uvait ovesné vloky nebo podat slezinu. Normální teplota je C, teplota se mí zasunutím teplomru do koneníku, teplomr je lepší namazat vazelínou. Jak v zim? Nmecký ovák mže být ustájen venku celoron a to až do teploty -15 C. Musí mít však možnost zalézt si do zateplené boudy, kterou si sám svým dechem zadýchá a vyheje. V zimním období, obzvlášt pak ve dnech, kdy teplota je nižší jak -5 C, má pes dostávat výhradn teplou stravu a pitná voda se mu podává vlažná. Voda se musí stále kontrolovat z dvodu zamrzání. Pokud je sníh a pes má žíze, tak tento požírá. Je to pirozený jev, ale psa v tom nepodporujte, požírání snhu má za následek prjmy. Psa, který je celoron venku, nedávejte na noc do bytu do tepla. Pes si postupn na zimu zvykne, a pokud ho vezmete dovnit, aby se ohál, je mu vedro. Pak se mže stát, že zane pouštt srst, domnívá se, že zima už koní. Pokud chcete, aby se pes ohál, tak ho vezmte dom maximáln na pl hodiny. Uvidíte, že pes sám bude chtít jít ven, protože mu bude doma vedro. Pokud budete mít njaký problém nebo dotaz zavolejte, když budu moci, tak vám ráda poradím. Pokud máte zájem s pejskem cviit ráda vám poradím kam zajít, kde jsou dobré kynologické kluby. Stejn tak vám ráda poradím s pípadným uchovnním psa, kdy a kam na výstavu atd. Pokud byste mli jakékoliv zdravotní problémy s pejskem kdykoliv zavolejte, pokud budu vdt, tak poradím i zkontaktuji radu od veterináe. Pi pedání štnte jste dostali mezinárodní pas se štítkem s uvedeným identifikaním ipem, základním okováním a jednu tabletu Drontalu. Štn v prvním týdnu po pevezení dom odervte. Prášek podejte v kousku salámu nebo masa, nebo položte psovi prstem na koen jazyka a aby pes prášek nevyplivnul zaklote mu jemn hlavu a za odmnu mu hned podejte kousek masa nebo salámu. Pokud je toto štn vaším prvním psem, tak vás vítám mezi námi pejskai nebo chcete-li kynologickými šílenci a nadšenci.

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum PÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum Pette si pozorn celou píbalovou informaci díve, než zanete tento pípravek užívat. Ponechte si píbalovou informaci

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Potřeba živin: pes domácí, tak jako jeho divocí příbuzní, potřebuje pro svůj život víc než jen maso. Hlavní složky potravy jsou:

Potřeba živin: pes domácí, tak jako jeho divocí příbuzní, potřebuje pro svůj život víc než jen maso. Hlavní složky potravy jsou: Výživa začíná sáním mateřského mléka, a to až do odstavu (4 6 týdnů věku). Během odstavu nabízíme štěňatům granule pro štěňata. U robustních (labradorský retrívr, zlatý retrívr, aj.) a atletických plemen

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

CENÍK. Sušené maso: Sušené pařáty kuřecí 1ks 3,- Sušené vepřové ucho 12,- Sušený hovězí pyj 14,- Sušené plíce 50g 14,-

CENÍK. Sušené maso: Sušené pařáty kuřecí 1ks 3,- Sušené vepřové ucho 12,- Sušený hovězí pyj 14,- Sušené plíce 50g 14,- CENÍK PSY: Granule pytle: Anka - dospělí 10kg 535,- Debút - štěně 8kg 385,- Astor adult 15kg 450,- Frido adult 8kg 195,- K-9 Growth Formula junior 12kg 775,- K-9 Maintenance formula 20kg 1085,- Na požádání

Více

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Premium krmivo pro psy

Premium krmivo pro psy Premium krmivo pro psy Formule krmiva Lone Star neobsahuje žádnou pšenici nebo balastní látky. Výrobky Lone Star jsou navrženy tak, aby poskytli vašim psům ideální nutriční hodnotu. Lone Star představuje

Více

Gappay, s. r. o. Olomoucká 134, Slavkov u Opavy 747 57

Gappay, s. r. o. Olomoucká 134, Slavkov u Opavy 747 57 Katalog.. Gappay, s. r. o. Olomoucká 134, Slavkov u Opavy 747 57 Ceník platný od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2008 Název výrobku OBRANA Cena vetn 19% DPH Rukávy 0110 Rukáv pro dosp. psy, levý - normál 2 850 K

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.11.2010 Datum revize: 13.1.2011 Název výrobku: SERVISOL SUPER 10

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 23.11.2010 Datum revize: 13.1.2011 Název výrobku: SERVISOL SUPER 10 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky SERVISOL SUPER 10 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren jako isticí

Více

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA

Sikafloor Proseal 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE A DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Použití látky / pípravku

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU Název výrobku Synonyma Dodavatel Tel. íslo pro pípad nutnosti VITHANE Roztok s obsahem stopových prvk BIOTHANE SYSTEMS INTERNATIONAL P.O. Box 5068 2600

Více

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen BEZPENOSTNÍ LIST strana 1 z 6 BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen Další názvy látky: 1.2 Použití látky nebo pípravku 1.3 Identifikace

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN STABILAN 750 SL

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN STABILAN 750 SL PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN STABILAN 750 SL Postikový pípravek ve form vodného koncentrátu k regulaci rstu obilnin, epky ozimé, semenných porost trav, okrasných rostlin a sadby zeleniny. Úinná látka: chlormequat

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum vydání: 3. 12. 2004 Strana: 1 ze 7 1. ***IDENTIFIKACE LÁTKY / PÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název pípravku Název: Sika Primer

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Cech suché výstavby R,o.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4. Registrován u Ministerstva vnitra.ii/s.os/1-30215/96-r. NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAVŠOVÁNÍ PEDMT

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG Puppy Štěně 12,5 KG CASA-FERA Puppy je přímo ušito na míru vysokým nárokům na živiny štěňat všech plemen: Malá plemena : od 4 do 21 týdnů Středně velká plemena: od 4 do 26 týdnů Velká plemena: od 4 do

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 25.2.2009 Název výrobku: FORMULA 1

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 25.2.2009 Název výrobku: FORMULA 1 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky FORMULA 1 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren jako separaní inidlo.

Více

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:-101 Směs pro králíky granule 10Kg Kompletní krmivo pro výkrm králíků obohacené o přírodní látky se specifickými účinky.krmivo je určeno pouze pro výkrm králíků. Cena bez DPH: 95,59 Kč

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY MĚSTA ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM I. Základní ustanovení 1. Tento provozní řád (dále jen řád ) slouží

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení 602

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

isticí kapalina na audio a video

isticí kapalina na audio a video Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

NABÍDKA KRMIV, VITAMÍNŮ,PAMLSKŮ A HRAČEK PRO VAŠE MILÁČKY :

NABÍDKA KRMIV, VITAMÍNŮ,PAMLSKŮ A HRAČEK PRO VAŠE MILÁČKY : Veterinární ordinace Vančurova 57, Brmo, 615 00 Po-Pá: 9:00-12:00, 14:00-18:00 So: 8:00-11:00 Ne: 14:00-16:00 NABÍDKA KRMIV, VITAMÍNŮ,PAMLSKŮ A HRAČEK PRO VAŠE MILÁČKY : Objednávat můžete na: tel: 548

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie Výživa sportovních koní Propoty krmiv a energie VAROVÁNÍ! Catherine Rudenko BSc Eq.Science Connolly s RED MILLS Váš k není stroj! Energie je poteba Energie je využívána u koní k pežití (záchovná), reprodukci

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP

SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP SMRNICE PRO PRACOVNÍ POTÁPNÍ SVAZ ESKÝCH POTÁP 1. Úvodní ustanovení 1.1 Smrnice upravuje povinnosti a práva právnických a fyzických osob pi provádní potápských prací. Je závazná pro právnické a fyzické

Více

Od roku 1965, inovace a tradice.

Od roku 1965, inovace a tradice. Od roku 1965, inovace a tradice. Společnost Morando SpA pokračuje v upevňování své vedoucí pozice na trhu se silnou konkurencí, kam odvětví zvířecích krmiv nepochybně patří. Italský úspěch se zrodil před

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

"Kuchařka Noci venku Břeclav 2013"

Kuchařka Noci venku Břeclav 2013 "Kuchařka Noci venku Břeclav 2013" Forma Metodický pokyn Zařízení Sociální služby prevence OCH Břeclav Sestavili Heklová Závazné pro Pracovníky sociálních služeb prevence OCH Břeclav Začátek platnosti

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 20.2.2009 Název výrobku: SERVISOL VIDEO 40-2

B E Z P E N O S T N Í L I S T Datum vydání: 12.1.2009 Datum revize: 20.2.2009 Název výrobku: SERVISOL VIDEO 40-2 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky SERVISOL VIDEO 40-2 /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Pípravek je uren na ištní

Více

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd

CargoMaster. 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis p ístroje. 4.1 P ezkoušení bezpe nostních brzd 3.1 Obecn 3.2 Princip fungování 3.3 Popis fungování 3.4 Popis pístroje 4.1 Pezkoušení bezpenostních brzd 5.1 Bezpenostní pokyny 5.2 Odstavení s nákladem nebo bez nákladu 5.3 Jízda na rovné ploše 5.4 Nakládání

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

spot-on spot-on pro psy S spot-on pro psy M spot-on pro psy L spot-on pro psy XL spot-on pro kočky

spot-on spot-on pro psy S spot-on pro psy M spot-on pro psy L spot-on pro psy XL spot-on pro kočky spot-on pro psy S spot-on pro psy M spot-on pro psy L spot-on pro psy XL spot-on pro kočky 67 mg roztok k nakapání na kůži spot-on pro psy S Pro psy o hmotnosti 2 10 kg S l Ochrana proti blechám až 60

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650

SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650 S K - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U: obj..: 57 16 50 www.conrad.sk SOLÁRNE OSVETLENIE ÍSLA DOMU Obj..: 571 650 Úelové použitie Toto solární osvtlení domovního ísla v atraktivním provedení upoutá

Více

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 -

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 - Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Identifikace látky nebo pípravku: isti disk. 1.2. Použití látky nebo pípravku: Sms urená k odstranní neistot a mastnoty z disk

Více

Článek 1 Identifikační údaje pořadatele veřejného vystoupení

Článek 1 Identifikační údaje pořadatele veřejného vystoupení Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení psů, při hodnocení výkonu záchranných psů organizovaném Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky Článek 1 Identifikační

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 15, 20 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla Yasunaga) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T FLAW DETECTOR DEVELOPER

B E Z P E N O S T N Í L I S T FLAW DETECTOR DEVELOPER Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky /obchodní název pípravku : Aerosol 1.2 Použití pípravku : Kontrola svaování. 1.3 Identifikace dovozce: Jméno

Více