Pokyny pro nové majitele štnte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro nové majitele štnte"

Transkript

1 Pokyny pro nové majitele štnte Po pinesení psa dom, nechte psa oichat si nové prostedí, pokud udlá loužiku tak ho netrestejte bytím, štn by to nepochopilo. Trestat psa má význam jen v momentu, kdy loužiku udlal. Dovete ho k místu, kde k nehod došlo, pidržte ho tam a rázn eknte fuj. Když se vyrá venku na procházce, pochvalte ho a dejte mu odmnu pamlsek. Nikdy psa nebijte rukou ani ho neplácejte novinami, vyplatí se vám to pi dalším výcviku, hlavn pi výcviku obran. Když psa chcete potrestat, tak na nj zakite fuj nebo se na nj zlobte hlasem. Když provede nco hodn špatného, potrestejte ho tak, že ho chytíte za kži a lehce škubnte. Takto jsou štata trestána i od matky a starších ps ve smece. Pi projevu nežádoucí innosti, agresivity apod. je vhodné psa obrátit na záda a chvíli ho tak držet až se uklidní a podídí. Po píchodu dom nezapomete zkontrolovat následující vci: Elektrické kabely nap. od televize, ke kterým se štn mže dostat. Štn všechno kouše, a tak mže dojít k úrazu el. proudem. Doporuuji dát kabely do husích krk apod. Bazény, rybníky - štn se mže utopit, tyto je nejlepší zakrýt nebo oplotit nízkým plotem. Záhony - štn i dosplý pes zahrabává potravu a záhon je k tomu jak stvoený. Dosplý pes se probhne po úrod jahod, okurek, vtšina ps rovnž ovoce a zeleninu rádi požírají. Mladí psi také rádi okusují mladé stromky na zahrad, takže je lepší je obalit pletivem. Jedovaté kytky v byt, zamezte psovi v pístupu, teba kvtináe obalte králiím pletivem. Štata ráda všechno koušou. Nábytek, perské koberce. Existují spreje proti okusování v byt i venku a ze zaátku to docela dobe funguje jako prevence. Ped štaty uklízejte boty a pozor na boty návštv. Dejte pozor na schody, díry, pro vás je zábradlí v pohod, ale nepodbhne pes pod zábradlím a nespadne s podesty? Pokud máte štn - psa doma, prolezte celý byt po tyech. Zní to asi kuriózn, ale nebezpených vcí, které jsou ve výšce štnte si z vaší výšky nemusíte vbec všimnout. Štn je horší než dít, to mi vte. První noc Psovi doma vylete jeho místo, kam ho budete vykazovat. Musí to být místo, kde má klid na spánek a klid na žrádlo. Mlo by to být bu kobereek nebo koš s vyíznutým vstupem, pelech, který by ml být vystlán dekou apod. Nezapomete, že štn je první noc bez matky, bez sourozenc a navíc v novém cizím prostedí, s cizími lidmi. Doporuuji dát psovi njakou hraku a pro první dv až ti noci štn ped spaním naposledy nakrmit a vyvenit, uložit do krabice s dekou a krabici nebo koš si dát k posteli. Když je štn hodné tak ho nechat, pokud zane naíkat, hlavn NEROZSVCUJTE, protože jinak se štn probudí úpln. Nejlepší je do krabice dát ruku, štn uklidnit, pohladit, za chvíli znovu usne. K jeho uklidnní nkdy pomáhá tikající budík zabalený v dece. Není dobré štn zavírat na noc do koupelny nebo kuchyn. Prost tam, kde toho nejmén poškodí a když zde udlá loužiku, dobe se to uklízí. Každé štn však reaguje jinak, nkterému nevadí, že je samo. Štn zane být vtšinou neklidné, naíká, když má potebu se vyvenit. Poítejte s tím, že štn je jak malé dít a v noci budete muset pejska 2x - 3x jít venit. Také nezapomete dát pejskovi misku s vodou tak, aby se k ní kdykoliv dostal. Jméno Se štntem nechote na procházky na místa, kde je velká koncentrace ps, dokud nemá ukonen

2 základní vakcinaní program. I když je pes již jednou naokován, pesto se mže nakazit. Na cviišt je vhodné zaít docházet se psem ve vku od 3 msíc. Pes již musí být zvyklý na obojek, vodítko, musí dobe reagovat na své jméno. Jména byste mli vybírat tak, aby nebylo moc dlouhé, aby se dobe vyslovovala, nemla by to být jména lidské, mla by to být jména obsahující sykavky, aby byla zvuná, nemla by být delší než dv maximáln ti slabiky. Psovi mžete dát jméno jaké sami chcete, ale v prkazu pvodu bude vždy uvedeno jméno, které dostalo od chovatele. Je tedy vhodnjší psa oslovovat jménem, které má zapsané v prkazu pvodu a v okovacím prkazu - pasu. Literatura Co se týká výcviku, doporuuji literaturu, která se mi osvdila: Hrušovský, J. a kol.: Pes a jeho výcvik. Praha, Naše vojsko, 1990 Koller, J.: Kynologická píruka. Praha, 1959, 1979 Procházka, Z.: Chov ps. Praha, SZN, 1989 Naxera, V.: Pes a domácí léka. CANIS 1991 Veteriná V nejbližší dob po pevzetí štnte si zjistte nejbližšího veterinárního lékae nebo se zeptejte chovatel z vašeho okolí, koho by doporuili, sežete si na veterináe telefonní íslo, navštivte ho nebo si telefonicky dohodnte návštvu - peokování. Doporuuji si sehnat alespo ješt jedno telefonní íslo na veterináe, kdyby váš léka nebyl k zastižení. Z vlastní zkušenosti musím íci, že není nic horšího, než když vám náhle onemocní pes nebo se stane úraz a vy nemžete žádného veterináe sehnat. Nkdy na tom závisí i život psa. Dále vám doporuuji zjistit si pedem non-stop veterinární službu, vtšinou jsou to veterinární nemocnice a nkteré veterinární polikliniky ve vtších mstech. Nenechávejte nic na poslední chvíli. Je dobré si doma vytvoit i domácí lékárniku pro psa (obsah lékárny je uveden v knize Pes a domácí léka nebo v každé podobné knížce), do lékárny mžete dávat i kosmetické pípravky pro psa. Pihlášení psa Ve vku 3 msíc nezapomete psa pihlásit na OÚ, kde dostanete evidenní známku. Pihlášení psa je povinnost, poplatek ze ps je v souasné dob od 100,- do 500,- K v menších obcích a od 500,- do 2.000,-K ve vtších mstech a v centru Prahy. V Praze máte dále povinnost psa pihlásit do evidence ps - registru vedeného Magistrátem hlavního msta Prahy. S pihlášením by vám mli poradit na místním i obecním úadu. Pokud máte psa ipovaného, nkterá msta i obce dávají slevu z poplatku ze ps. Informujte se na tuto možnost. Okování Nejpozdji ve vku 6 msíc je nutné naokovat psa proti vzteklin, což je rovnž zákonem dané, pes musí být každý rok peokován. Doporuuji vám peokovávat celý komplex, ochráníte tak svého psa. Informace, že starého psa už není poteba okovat, je špatná, naopak, starý pes je daleko ohroženjší. Rovnž doporuuji psa nechat okovat proti borelióze a tetanu. Tetanus pedevším pokud se ve vašem okolí nebo v místech, kam chodíte na procházky, pohybují kon, kteí jsou jeho nositeli. Staí rozíznutá tlapka, která šlápne do kobylince a mže být velký problém.

3 Psovi dejte na obojek kovovou destiku s adresou a vaším telefonem nebo telefonem blízké osoby, neuvádjte jméno psa. Krmení Psovi nedávejte kravské mléko, pes není schopen strávit laktózu, a proto má po kravském mléku prjem. Mžete se rozhodnout pro dva zpsoby krmení: sušená krmiva o výhody: rychlá píprava, nepotebujete mrazák na maso, nemusíte vait, vhodné pro dovolené, vyvážené krmivo obohacené potebnými vitamíny o nevýhody: dostatený písun pitné vody, což je v dob mraz venku obtížné, relativn vyšší cena vaená strava o nevýhody: musíte kupovat maso nebo konzervy, maso po koupi musíte zpracovat, zamrazit, píkrm musíte rovnž uskladnit, zelenina, vitamíny, v lét problém s uskladnním masa, krmná dávka se musí vait každý den, jinak se zkazí Na sušených krmivech kvalitních výrobc musí být uvedeno pesné složení a nutriní hodnoty, kupujte pouze ty krmiva, která tyto údaje mají uvedené. Nekupujte krmiva, která obsahují sl a sójovou mouku nebo sójové produkty. Obsah protein by ml být minimáln 20%, obsah tuk minimáln 7%, vláknina 2%, popel okolo 8%, vápník okolo 1,5%, fosfor okolo 1%, sodík okolo 0,3%. Dále musí krmivo obsahovat vitamín A, vitamíny skupiny B, vitamín D, vitamín C a další minerální a stopové prvky. Vhodné jsou pedevším granule pro štata velkých plemen. Lepší znaky krmiv mají celou škálu krmiv od štat pes juniory, psy v zátži, psy bez zátže, staré i obézní psy, psy služební i bezí a kojící feny. Krmivo se ješt dlí podle velikosti plemene pro malé, stední, velké i obí plemeno. Více informací o krmivech naleznete na internetových stránkách. Sušená krmivo se vtšinou ped podáním psm zalije vodou o teplot cca 60 C, nechá nabobtnat a vychladnout tak, aby bylo vlažné. Krmivo se mže podávat i sušené, ale pes musí mít dostatený písun vody. V chladném období se krmí zásadn teplým krmivem, a to i z dvodu, že psm pitná voda zamrzá a ti se pak dehydrují. Pes musí mít stále pístupnou misku s istou vodou, kterou je nutné každý den mnit. Mísa s krmením se dá psovi na 15 minut, pokud krmnou dávku nesežere, mísa se i s krmivem odebere, jinak se pes nauí se s krmením loudat, nedojídá celou krmnou dávku a ta se pak kazí. Pokud se rozhodnete pro jeden druh krmení, u dosplých ps (od vku jednoho roku) není vhodné stídat sušené krmivo s vaenou stravou. Psm to zpsobuje zažívací problémy. Do vku 3 msíc je poteba rozdlit krmnou dávku na ti - tyi krmení. Poslední krmení by mlo probhnout do 22. hodiny. Nezapomete, že po každém píjmu je nutný i výdej. Od 3 do 6 msíc rozdlte dávku na dv - ti krmení, od 6 msíc do jednoho roku rozdlte dávku na jedno - dv krmení. Od jednoho roku staí psa krmit jednou denn. Krmení by mlo probhnout vždy až po výcviku nebo po zátži, nejvhodnjší doba pro krmení dosplých ps je od 18 do 22 hodin. Pro krmení je nejvhodnjší hliníková nebo nerezová miska, prodávají se i misky kameninové nebo keramické. Umlohmotné misky nejsou vhodné, zvlášt pokud je pes ustájen venku, protože mnoho nevydrží. Nezapomete, že v zim voda zamrzá a keramika a umlá hmota mráz nevydrží. Do vku šesti msíc skládejte krmnou dávku psa z tchto surovin: hovzí maso, drbeží maso, vnitnosti - srdce, žaludky, vemeno, ledviny, drbeží žaludky, srdce, játra. Píkrmy - rýže, tstoviny, rohlíky, piškoty, tvaroh. Dále mrkev, ostatní zelenina pimen, vejce, sýry. K vaenému krmivu

4 musíte pidávat komplexní vitamínovou sms, která je k dostání v lékárnách i zverimexech - chovatelských potebách. Mladým psm mžete pidávat do krmiva výrobek Gelacan, který napomáhá dobrému vývoji kostí, kloub a chrupavek. O použití tohoto pípravku se porate s veterinárním lékaem. Pokud se rozhodnete krmit sušeným krmivem, zvolte krmivo pro štata a mladé psy velkých plemen. Z vlastní zkušenosti doporuuji tyto znaky, které jsou kvalitní i cenov dostupné: ACANA, BEWI DOG, BENTO, HAPPY DOG, ANCA, BOSCH, EUKANUBA, NUTRAM, K9, PURINA, SCHURGEIN, ROYAL CANINE a mnoho dalších. Pes internet se dají zjistit velkosklady a tém každý distributor svým zákazníkm krmení i piveze. Pro chovatele existují chovatelská balení za chovatelské ceny. Kontakty a adresy prodejc tchto krmiv najdete také v asopise Pes pítel lovka, nebo u chovatel. Vtšina cviák odebírá krmiva ve vtším množství, zde je tedy krmivo levnjší než v obchod s chovatelskými potebami a to až o 50%. Na cviáku dostanete rovnž rady co se týká výcvikových pomcek, jaké a kde koupit. V kvalitních klubech si mžete pomcky ihned zakoupit. Dobré výrobky má firma Gappay, dále teba chovatelské poteby na Když si spoítáte náklady na nákup, uskladnní, mražení, vaení a vitamíny pi vaené strav, tak sušené krmivo vyjde levnji, v prmru na 40,-K - 60,-K za 1 kg, což jsou v prmru dv krmné dávky. Pokud sušeného krmiva trochu uberete, mžete k nmu pidat i maso. Nebo naopak k sušenému krmivu pidat píkrm - tstoviny, rýži. Výhody sušeného krmiva jsou pedevším ve vyváženosti krmiv, kdy i pi sebevtší snaze nejste schopni doma vše pipravit tak, aby to bylo pro vašeho pejska nejlepší. Do vku 6 msíc je vhodnjší maso vait, straším psm je možné dávat syrové maso, ale mlo by být zmražené po dobu minimáln 14 dn pi teplot minimáln -18 C. Masem se penáší nemoci a také tasemnice. Názor, že po syrovém mase je pes ostejší, je mylný a nesprávný. Na druhou stranu se vaením masa ztrácejí vitamíny. Zeleninu v píkrmu nevate, dávejte ji syrovou, pouze oištnou, nakrájenou nebo nastrouhanou. Ale i zelenina z polévkového vývaru, který budete mít k obdu, mžete psovi dát. Výcvik a krmení Ped zátží, výcvikem apod. psa nekrmte. Po nakrmení má být minimáln 1-2 hodiny v klidu. U nmeckého ováka se nkdy stává, že po nažrání a následné aktivit dojde k petoení (torzi, dilataci) žaludku. Ten je plný potravy, teba vyskoením psa na boudu se petoí, zane se plnit plynem a nastává šok zvíete. Pokud pi torzi není psovi poskytnuta okamžitá veterinární pomoc, mže pes uhynout, nkdy i pes vasný operaní zákrok. Rovnž psa nekrmte ped dlouhými cestami. Co pes nesmí Pro psa je absolutn nevhodné lidské jídlo, ale zbytky z domácnosti jako oezy z masa, suchý rohlík, vylízat kelímek od tvarohu i zbytek vajíka dostat mže. Nikdy však psovi nedávejte píliš ostrá nebo koenná jídla, pokrmy plesnivé nebo zkažené. Vám by to taky nechutnalo. Pes má rád i kosti, štatm však dávejte pouze velké kosti na hraní. Mžete též koupit sušené uši a šlachy, ušetíte si okousaný nábytek a stromky na zahrad. Kosti neslouží jako krmivo, ale spíše jako hraka nebo prostedek k zabránní tvorby zubního kamene. Psm nikdy nedávejte tepivé - štpivé kosti jako jsou stehenní kosti drbeže, králíka apod. Nikdy psm nedávejte velké množství kostí, mají po nich zácpu. Pes není moc schopen konzumovat vepové maso pro velký obsah tuku, proto je psovi nedávejte. Pozor na zabijakové hody, oslavy a párty, kdy je mnoho zbytk a kostí. Každý kdo vidí psa, chce mu dát nco dobrého, proto psa radji zavete a všem eknte, že psa živíte dostaten. Ušetíte si tak možnou návštvu veterinárního lékae a nebo nechtné zranní úastníka oslavy, po konzumaci

5 alkoholu je každý hrdina a chce si dokazovat jak vašeho psa zvládne a vycvií za 5 minut. Nikdy nedávejte psovi nic od stolu, kde jíte, nauíte ho tak loudit. Psa od stolu vykažte na jeho místo, pokud mu chcete nco dát, dejte mu to pak do misky. Psovi nedávejte cukr ani sladké. Lepší odmnou je kousek sýra, maso, salám, pamlsky pro psy, vhodné jsou i dtské piškoty. okoláda ve velkém množství je pro psa dokonce jedovatá! Slezina, játra, plíce a ovesné vloky jsou lehce projímavé. Rýže a drbeží maso s mrkví je dietní stravou, dieta je i tvaroh a piškoty. Ustájení Dosplého psa venku mžete ustájit: na bloku - ocelové lano zavšené mezi dvma body, na lan je etz s karabinou a pes mže bhat po celé délce ocelového lana, na jednom konci lana má zateplenou boudu na pevném stanovišti - zateplená bouda a od ní lano, na kterém je uvázán pes (lana a provazy mají psi tendenci pekusovat, lepší je ocelové lanko.) v kotci, což je nejvhodnjší. Kotec by ml mít minimáln plochu 5 m 2. Na závtrné stran by mla být zateplená bouda. Tu by ml mít i pes, který je voln na zahrad. Pokud je dosplý pes držen v byt, je nutné ho venit minimáln ptkrát denn. Štn samozejm astji. I když je pes na zahrad na volno, je poteba ho chodit venit. Další pée Srst štnte staí vyesávat jemným kartáem. Pro dosplé psy jsou ureny ocelové hebeny - u tchto se neohýbají zuby. Oi je nejlépe istit navlheným kouskem ubrousku. Uši se istí kouskem vaty, který se namotá na prst, vata se navlhí trochou dtského oleje a ucho se opatrn vyte. istní uší provádjte u psa až od vku 7 msíc, kdy ucho již bez problém stojí a nemže dojít k poškození chrupavky. Ve vku 4 až 5 msíc štata mní zuby, je dobré jim dát nco na kousání. V opaném pípad si najdou nco jiného - botu, nohu židle nebo ovocný strom. V tomto období dochází také k povolení ušních boltc, které se po výmn zub opt postaví. Odervení Psi mívají asto parazity, a to vnitní - škrkavky a tasemnice a vnjší - blechy, klíš ata a další cizopasníci. Vnitní paraziti se odstraují pomocí tablet i pasty. Doporuuji tablety DRONTAL, které psy oderví a jsou dobe snášeny. Z dalších znaek jsou to pasty Banminth a Vitaminthe, tablety Cestal, Pratel, Fenbion, Pranizon, Polyverkan. Jedna tableta je vtšinou na 10 kg živé váhy psa. Poradí vám veteriná i v lékárn. Psa nejlépe zvážíte tak, že si s ním stoupnete na váhu, pak se zvážíte bez psa a odetením obou hodnot získáte hmotnost psa. Vnjším cizopasníkm se pedchází nejastji použitím speciálních obojk nebo pomocí sprej jako je Difusil V, jehož aplikace se musí po každém namoení psa nebo po uplynutí tí až pti dn od aplikace opakovat. Vnjší cizopasníci se nejlépe odstraují pipetami tzv. spoty. Vyzkoušené mám od firem Ex-spot, Frontlain, Stronghold, Bolfo, ale existuje mnoho dalších. Zpsob odervení a ochrany proti vnjším parazitm je mnoho, porate se se svým veterinárním lékaem. Koupání Štata do vku 1 roku se vbec nekoupou. V pípad nutnosti se pes koupe ve vlažné vod a myje se bu dtským šampónem nebo šampónem pro psy. Koupání s použitím šampónu však nedoporuuji,

6 psovi se odmaš uje kže a to co nám voní, jemu smrdí a pi nejbližší píležitosti se vyválí v nem hodn nevoavém, aby pebil vni šampónu. Lepší je psa vyesat a vlhkým hadrem vytít, v lét ho nechat vykoupat v rybníce nebo nádrži. Nezapomete, že pes musí úpln vyschnout, jinak nastydne nebo se mžou vytvoit zapaeniny a ekzémy kže. Nejlépe pes vyschne pi pohybu na sluníku. Hárání Pi hárání, které poprvé probíhá ve vku okolo msíce vku, musíte dát na fenu pozor, aby nedošlo k nechtnému nakrytí psem. Do vku dvou let by fena nemla být pipouštna, protože není ukonen její vývoj. Dosplosti nmecký ovák dosahuje až ve dvou letech. Nežádoucímu krytí se dá zabránit nkolika zpsoby. Fena musí být v dob nepítomnosti zavená, znám feny i psy, kteí se prohrabali pod zdí s plmetrovými základy, kteí rozkousali pletivo, ale pelezli i tímetrový plot. Pozor, psi jsou strašn vynalézaví, a to jak psi tak i hárající feny. Na procházkách musí být fena vždy na vodítku, feny mají v této dob sklony k útkm. Další možností jsou tzv. kalhotky, které se dávají hlavn fenám chovaným v byt, aby nezneiš ovaly koberce a podlahy. Další možnost je speciální sprej, který pehluší vni háraní a psi fenu necítí. Sprej ale rychle vyprchá. Hárání trvá v prmru 20 dn. Fena bývá zpravidla schopná zabeznutí od 9. do 16. dne probíhajícího hárání. Hárání zaíná nejprve zduením vulvy, dále bezbarvým výtokem, pak krvavým výtokem, pak zane být výtok optovn bezbarvý a to jsou ty pravé dny ke krytí. Když fena není krytá, nezabezne a hárání je bhem 5-6 dn ukoneno. Nkdy se stane, že fena, i když nebyla krytá, zane více žrát, chová se jako by byla nakrytá a dva msíce po hárání se jí zane nalévat vemeno, zane si dlat porodní místo, vytrhává si zde chlupy a nosí si sem následn hraky místo štat. Tomuto celému se íká falešná bezost, která po nkolika dnech sama ustoupí. Problém je pouze s vemenem, které je nalité mlékem a mže dojít k zántu. Doporuuje se dávat studené obklady na vemeno a dostatek pohybu. Pokud se do takovéto situace dostanete, radji se porate s veterináem. K falešné bezosti dochází ojedinle, není to žádná nemoc ani genetická vada, ale nkteré feny jsou k ní náchylnjší. Peprava ps Psi vtšinou snášejí pevoz autem dobe, nejvhodnjší je psa vozit v kufru u vozidel ptidvéových, kde se oddlí nákladní prostor od prostoru pro cestující kovovou nebo gumovou míží. Kovová je lepší, pes jí nerozkouše. Nebo se pes pepravuje na zadním sedadle, kam se dá deka, kvli neistot a chlupm, tzv. lžko. Nedoporuuji psa vozit samotného bez dozoru spolujezdce vedle idie na zemi pod sedadlem spolujezdce. Pi dnešní úprav dopravních pedpis musí být pes zajištný. Nejvhodnjší je pepravní bedna, tzv. kenelka - plastová bedýnky s dvíky, mže být pepravka drátná. Oddlení prostoru pro pevoz psa se dá zajistit látkovou, gumovou i drátnou míží. Existují i bezpenostní pásy pro psy. Z vlastní zkušenosti mohu íci, že peprava nezabezpeeného psa je velmi nebezpené. Jak a co psa nauíte, tak se bude chovat. Nežádoucí chování psa hned psovi zakažte. Štn na jízdu pivykejte pozvoln, mže se stát, že ze zaátku bude zvracet. Ped jízdou mžete dát psovi Kinedryl, vtšinou to pomže. Zvracení ps odezní vtšinou do vku pl roku. Pi peprav autobusem musí mít pes obojek, musí být na krátkém vodítku a musí mít náhubek. Pokud budete pepravovat psa do vku 6 msíc MHD, D nebo SAD, tak psa pepravujte v tašce, lépe v pepravní bedn pro zvíata, která je k zakoupení v každém zverimexu apod. Za psa pepravovaného na volno musíte zaplatit pepravné.

7 Zdravotní problémy Nkdy se stane, že pes jezdí zadkem po zemi tzv. sákuje, je to vtšinou zpsobeno peplnním análních žláz, které jsou okolo koneníku. Bu sami nebo veterinární léka váky - žlázy vymákne a vše je zase v poádku, zákrok trvá nkolik vtein. Pozor, tekutina velmi zapáchá. Prvním píznakem, že není se psem nco v poádku, je prjem, suchý teplý enich, zvracení, teplota nad 40 C, únava, malátnost, ospalost, pes prost není ve své kži. Podle píznak zvažte okamžitou návštvu veterináe nebo podejte dietní stravu a den vykejte. Nkdy mže dojít k zácp, obzvlášt po pekrmení kostmi. V tomto pípad je vhodné psovi uvait ovesné vloky nebo podat slezinu. Normální teplota je C, teplota se mí zasunutím teplomru do koneníku, teplomr je lepší namazat vazelínou. Jak v zim? Nmecký ovák mže být ustájen venku celoron a to až do teploty -15 C. Musí mít však možnost zalézt si do zateplené boudy, kterou si sám svým dechem zadýchá a vyheje. V zimním období, obzvlášt pak ve dnech, kdy teplota je nižší jak -5 C, má pes dostávat výhradn teplou stravu a pitná voda se mu podává vlažná. Voda se musí stále kontrolovat z dvodu zamrzání. Pokud je sníh a pes má žíze, tak tento požírá. Je to pirozený jev, ale psa v tom nepodporujte, požírání snhu má za následek prjmy. Psa, který je celoron venku, nedávejte na noc do bytu do tepla. Pes si postupn na zimu zvykne, a pokud ho vezmete dovnit, aby se ohál, je mu vedro. Pak se mže stát, že zane pouštt srst, domnívá se, že zima už koní. Pokud chcete, aby se pes ohál, tak ho vezmte dom maximáln na pl hodiny. Uvidíte, že pes sám bude chtít jít ven, protože mu bude doma vedro. Pokud budete mít njaký problém nebo dotaz zavolejte, když budu moci, tak vám ráda poradím. Pokud máte zájem s pejskem cviit ráda vám poradím kam zajít, kde jsou dobré kynologické kluby. Stejn tak vám ráda poradím s pípadným uchovnním psa, kdy a kam na výstavu atd. Pokud byste mli jakékoliv zdravotní problémy s pejskem kdykoliv zavolejte, pokud budu vdt, tak poradím i zkontaktuji radu od veterináe. Pi pedání štnte jste dostali mezinárodní pas se štítkem s uvedeným identifikaním ipem, základním okováním a jednu tabletu Drontalu. Štn v prvním týdnu po pevezení dom odervte. Prášek podejte v kousku salámu nebo masa, nebo položte psovi prstem na koen jazyka a aby pes prášek nevyplivnul zaklote mu jemn hlavu a za odmnu mu hned podejte kousek masa nebo salámu. Pokud je toto štn vaším prvním psem, tak vás vítám mezi námi pejskai nebo chcete-li kynologickými šílenci a nadšenci.

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Mrtví lékai nelžou Dr. Joe Wallach

Mrtví lékai nelžou Dr. Joe Wallach 2009 Pi etb tohoto lánku se dozvíte o píinách ady nemocí, pedasném stárnutí a zpsobech jak obojímu pedcházet. Dovolte mi zaít otázkou. Kolik z Vás vyrostlo na farm, žije na farm a má co dlat s chovem dobytka?

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999864

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SD-ZB2502BXE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC SD- ZB2502BXE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Evidenční číslo posudku: 1. Identifikační údaje Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: Adresa

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

Yorkšírský teriér. Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn. Jak o něj. správně pečovat a rozumět mu. Rady odborníků pro správný chov

Yorkšírský teriér. Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn. Jak o něj. správně pečovat a rozumět mu. Rady odborníků pro správný chov Armin Kriechbaumer Jürgen Grünn Yorkšírský teriér Jak o něj správně pečovat a rozumět mu Rady odborníků pro správný chov Příručka vhodná i pro začátečníky Armin Kriechbaumer Yorkšírský teriér Jak o něj

Více

Téměř vše, co potřebujete vědět. o vašeho greyhounda

Téměř vše, co potřebujete vědět. o vašeho greyhounda Téměř vše, co potřebujete vědět O péči o vašeho greyhounda Obsah Vítejte! 3 Příjezd domů 4 Čistota 5 Krmení 6 Přátelíme se 8 Ohňostroje 9 Všeobecná péče 10 Zuby 12 Horko a chlad 13 Problémy 14 Trénink

Více

Návod na kočku. Návod na kočku vypracovala pro použití OS podbrdska a dalších ochranářských organizací Barbora Kolmanová, jednatelka OS podbrdska.

Návod na kočku. Návod na kočku vypracovala pro použití OS podbrdska a dalších ochranářských organizací Barbora Kolmanová, jednatelka OS podbrdska. Návod na kočku Návod na kočku vypracovala pro použití OS podbrdska a dalších ochranářských organizací Barbora Kolmanová, jednatelka OS podbrdska. Obsah KDYŽ SI PŘINESETE DOMŮ KOČIČKU... 3 SEZNAMOVÁNÍ DVOU

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da

Impressum: Vydáno v rámci projektu eského erveného k íže První pomoc není v da Neprodejné Obsah Slovo úvodem 3 První pomoc 5 Volání Zdravotnické záchranné služby 7 Masivní krvácení 9 Šok 11 Bezvdomí 13 Zotavovací poloha 15 Kardiopulmonální resuscitace dosplého 17 Kardiopulmonální

Více

Obsah. Obsah... 5. Úvod... 7

Obsah. Obsah... 5. Úvod... 7 Obsah Obsah... 5 Úvod... 7 Čerstvá potrava neboli BARF... 8 Co je to BARF?...8 Proč BARF?...8 Pes je masožravec...9 Výhody krmení čerstvou potravou...10 Nevýhody krmení čerstvou potravou...13 Mýty o krmení

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV LÉEBEN DLOUHODOB NEMOCNÝCH I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Novelou zákona. 349/1999 Sb., o veejném ochránci práv, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon), jejíž úinnost nastala

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL

KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL KONZUMOVAT I NEKONZUMOVAT MLÉKO A MLÉNÉ VÝROBKY? aneb MLÉKÁRENSTVÍ V PALB MÝT A NESMYSL Komplexní vzdlávání lidských zdroj v mléka kaství CZ.1.07/2.3.00/09.0081 DEN S MLÉKEM NA MENDELU ID 2012 (29.2.2012,

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

Stravitelnost tuků je velmi vysoká, 91 až 93 %, proto také není divu, že psi při nadměrně vysokém příjmu tuků velmi rychle tloustnou.

Stravitelnost tuků je velmi vysoká, 91 až 93 %, proto také není divu, že psi při nadměrně vysokém příjmu tuků velmi rychle tloustnou. Látky, které jsou potřebné pro život našeho psa Základními složkami potravy jsou: Bílkoviny, tuky, cukry, minerální látky, vitaminy a voda. To vše ve vzájemně vyváženém poměru je kompletní krmná dávka.

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Československý. vlčák

Československý. vlčák Československý vlčák Ing. Karel Hartl Jindřich Jedlička Brno 2002 Obsah Československý vlčák Úvod........................................................................ iii Co jsme věděli o vlku.........................................................

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

HISTORIE VIETNAMU Boje s íany a národy z jihu Osídlení mezolitickými a neolitickými kulturami Hoa Binh a Bac Son na území dnešního Vietnamu sahá do

HISTORIE VIETNAMU Boje s íany a národy z jihu Osídlení mezolitickými a neolitickými kulturami Hoa Binh a Bac Son na území dnešního Vietnamu sahá do HISTORIE VIETNAMU Boje s íany a národy z jihu Osídlení mezolitickými a neolitickými kulturami Hoa Binh a Bac Son na území dnešního Vietnamu sahá do 10. tisíciletí p. n. l. První historicky doložené státní

Více