Pokyny pro nové majitele štnte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro nové majitele štnte"

Transkript

1 Pokyny pro nové majitele štnte Po pinesení psa dom, nechte psa oichat si nové prostedí, pokud udlá loužiku tak ho netrestejte bytím, štn by to nepochopilo. Trestat psa má význam jen v momentu, kdy loužiku udlal. Dovete ho k místu, kde k nehod došlo, pidržte ho tam a rázn eknte fuj. Když se vyrá venku na procházce, pochvalte ho a dejte mu odmnu pamlsek. Nikdy psa nebijte rukou ani ho neplácejte novinami, vyplatí se vám to pi dalším výcviku, hlavn pi výcviku obran. Když psa chcete potrestat, tak na nj zakite fuj nebo se na nj zlobte hlasem. Když provede nco hodn špatného, potrestejte ho tak, že ho chytíte za kži a lehce škubnte. Takto jsou štata trestána i od matky a starších ps ve smece. Pi projevu nežádoucí innosti, agresivity apod. je vhodné psa obrátit na záda a chvíli ho tak držet až se uklidní a podídí. Po píchodu dom nezapomete zkontrolovat následující vci: Elektrické kabely nap. od televize, ke kterým se štn mže dostat. Štn všechno kouše, a tak mže dojít k úrazu el. proudem. Doporuuji dát kabely do husích krk apod. Bazény, rybníky - štn se mže utopit, tyto je nejlepší zakrýt nebo oplotit nízkým plotem. Záhony - štn i dosplý pes zahrabává potravu a záhon je k tomu jak stvoený. Dosplý pes se probhne po úrod jahod, okurek, vtšina ps rovnž ovoce a zeleninu rádi požírají. Mladí psi také rádi okusují mladé stromky na zahrad, takže je lepší je obalit pletivem. Jedovaté kytky v byt, zamezte psovi v pístupu, teba kvtináe obalte králiím pletivem. Štata ráda všechno koušou. Nábytek, perské koberce. Existují spreje proti okusování v byt i venku a ze zaátku to docela dobe funguje jako prevence. Ped štaty uklízejte boty a pozor na boty návštv. Dejte pozor na schody, díry, pro vás je zábradlí v pohod, ale nepodbhne pes pod zábradlím a nespadne s podesty? Pokud máte štn - psa doma, prolezte celý byt po tyech. Zní to asi kuriózn, ale nebezpených vcí, které jsou ve výšce štnte si z vaší výšky nemusíte vbec všimnout. Štn je horší než dít, to mi vte. První noc Psovi doma vylete jeho místo, kam ho budete vykazovat. Musí to být místo, kde má klid na spánek a klid na žrádlo. Mlo by to být bu kobereek nebo koš s vyíznutým vstupem, pelech, který by ml být vystlán dekou apod. Nezapomete, že štn je první noc bez matky, bez sourozenc a navíc v novém cizím prostedí, s cizími lidmi. Doporuuji dát psovi njakou hraku a pro první dv až ti noci štn ped spaním naposledy nakrmit a vyvenit, uložit do krabice s dekou a krabici nebo koš si dát k posteli. Když je štn hodné tak ho nechat, pokud zane naíkat, hlavn NEROZSVCUJTE, protože jinak se štn probudí úpln. Nejlepší je do krabice dát ruku, štn uklidnit, pohladit, za chvíli znovu usne. K jeho uklidnní nkdy pomáhá tikající budík zabalený v dece. Není dobré štn zavírat na noc do koupelny nebo kuchyn. Prost tam, kde toho nejmén poškodí a když zde udlá loužiku, dobe se to uklízí. Každé štn však reaguje jinak, nkterému nevadí, že je samo. Štn zane být vtšinou neklidné, naíká, když má potebu se vyvenit. Poítejte s tím, že štn je jak malé dít a v noci budete muset pejska 2x - 3x jít venit. Také nezapomete dát pejskovi misku s vodou tak, aby se k ní kdykoliv dostal. Jméno Se štntem nechote na procházky na místa, kde je velká koncentrace ps, dokud nemá ukonen

2 základní vakcinaní program. I když je pes již jednou naokován, pesto se mže nakazit. Na cviišt je vhodné zaít docházet se psem ve vku od 3 msíc. Pes již musí být zvyklý na obojek, vodítko, musí dobe reagovat na své jméno. Jména byste mli vybírat tak, aby nebylo moc dlouhé, aby se dobe vyslovovala, nemla by to být jména lidské, mla by to být jména obsahující sykavky, aby byla zvuná, nemla by být delší než dv maximáln ti slabiky. Psovi mžete dát jméno jaké sami chcete, ale v prkazu pvodu bude vždy uvedeno jméno, které dostalo od chovatele. Je tedy vhodnjší psa oslovovat jménem, které má zapsané v prkazu pvodu a v okovacím prkazu - pasu. Literatura Co se týká výcviku, doporuuji literaturu, která se mi osvdila: Hrušovský, J. a kol.: Pes a jeho výcvik. Praha, Naše vojsko, 1990 Koller, J.: Kynologická píruka. Praha, 1959, 1979 Procházka, Z.: Chov ps. Praha, SZN, 1989 Naxera, V.: Pes a domácí léka. CANIS 1991 Veteriná V nejbližší dob po pevzetí štnte si zjistte nejbližšího veterinárního lékae nebo se zeptejte chovatel z vašeho okolí, koho by doporuili, sežete si na veterináe telefonní íslo, navštivte ho nebo si telefonicky dohodnte návštvu - peokování. Doporuuji si sehnat alespo ješt jedno telefonní íslo na veterináe, kdyby váš léka nebyl k zastižení. Z vlastní zkušenosti musím íci, že není nic horšího, než když vám náhle onemocní pes nebo se stane úraz a vy nemžete žádného veterináe sehnat. Nkdy na tom závisí i život psa. Dále vám doporuuji zjistit si pedem non-stop veterinární službu, vtšinou jsou to veterinární nemocnice a nkteré veterinární polikliniky ve vtších mstech. Nenechávejte nic na poslední chvíli. Je dobré si doma vytvoit i domácí lékárniku pro psa (obsah lékárny je uveden v knize Pes a domácí léka nebo v každé podobné knížce), do lékárny mžete dávat i kosmetické pípravky pro psa. Pihlášení psa Ve vku 3 msíc nezapomete psa pihlásit na OÚ, kde dostanete evidenní známku. Pihlášení psa je povinnost, poplatek ze ps je v souasné dob od 100,- do 500,- K v menších obcích a od 500,- do 2.000,-K ve vtších mstech a v centru Prahy. V Praze máte dále povinnost psa pihlásit do evidence ps - registru vedeného Magistrátem hlavního msta Prahy. S pihlášením by vám mli poradit na místním i obecním úadu. Pokud máte psa ipovaného, nkterá msta i obce dávají slevu z poplatku ze ps. Informujte se na tuto možnost. Okování Nejpozdji ve vku 6 msíc je nutné naokovat psa proti vzteklin, což je rovnž zákonem dané, pes musí být každý rok peokován. Doporuuji vám peokovávat celý komplex, ochráníte tak svého psa. Informace, že starého psa už není poteba okovat, je špatná, naopak, starý pes je daleko ohroženjší. Rovnž doporuuji psa nechat okovat proti borelióze a tetanu. Tetanus pedevším pokud se ve vašem okolí nebo v místech, kam chodíte na procházky, pohybují kon, kteí jsou jeho nositeli. Staí rozíznutá tlapka, která šlápne do kobylince a mže být velký problém.

3 Psovi dejte na obojek kovovou destiku s adresou a vaším telefonem nebo telefonem blízké osoby, neuvádjte jméno psa. Krmení Psovi nedávejte kravské mléko, pes není schopen strávit laktózu, a proto má po kravském mléku prjem. Mžete se rozhodnout pro dva zpsoby krmení: sušená krmiva o výhody: rychlá píprava, nepotebujete mrazák na maso, nemusíte vait, vhodné pro dovolené, vyvážené krmivo obohacené potebnými vitamíny o nevýhody: dostatený písun pitné vody, což je v dob mraz venku obtížné, relativn vyšší cena vaená strava o nevýhody: musíte kupovat maso nebo konzervy, maso po koupi musíte zpracovat, zamrazit, píkrm musíte rovnž uskladnit, zelenina, vitamíny, v lét problém s uskladnním masa, krmná dávka se musí vait každý den, jinak se zkazí Na sušených krmivech kvalitních výrobc musí být uvedeno pesné složení a nutriní hodnoty, kupujte pouze ty krmiva, která tyto údaje mají uvedené. Nekupujte krmiva, která obsahují sl a sójovou mouku nebo sójové produkty. Obsah protein by ml být minimáln 20%, obsah tuk minimáln 7%, vláknina 2%, popel okolo 8%, vápník okolo 1,5%, fosfor okolo 1%, sodík okolo 0,3%. Dále musí krmivo obsahovat vitamín A, vitamíny skupiny B, vitamín D, vitamín C a další minerální a stopové prvky. Vhodné jsou pedevším granule pro štata velkých plemen. Lepší znaky krmiv mají celou škálu krmiv od štat pes juniory, psy v zátži, psy bez zátže, staré i obézní psy, psy služební i bezí a kojící feny. Krmivo se ješt dlí podle velikosti plemene pro malé, stední, velké i obí plemeno. Více informací o krmivech naleznete na internetových stránkách. Sušená krmivo se vtšinou ped podáním psm zalije vodou o teplot cca 60 C, nechá nabobtnat a vychladnout tak, aby bylo vlažné. Krmivo se mže podávat i sušené, ale pes musí mít dostatený písun vody. V chladném období se krmí zásadn teplým krmivem, a to i z dvodu, že psm pitná voda zamrzá a ti se pak dehydrují. Pes musí mít stále pístupnou misku s istou vodou, kterou je nutné každý den mnit. Mísa s krmením se dá psovi na 15 minut, pokud krmnou dávku nesežere, mísa se i s krmivem odebere, jinak se pes nauí se s krmením loudat, nedojídá celou krmnou dávku a ta se pak kazí. Pokud se rozhodnete pro jeden druh krmení, u dosplých ps (od vku jednoho roku) není vhodné stídat sušené krmivo s vaenou stravou. Psm to zpsobuje zažívací problémy. Do vku 3 msíc je poteba rozdlit krmnou dávku na ti - tyi krmení. Poslední krmení by mlo probhnout do 22. hodiny. Nezapomete, že po každém píjmu je nutný i výdej. Od 3 do 6 msíc rozdlte dávku na dv - ti krmení, od 6 msíc do jednoho roku rozdlte dávku na jedno - dv krmení. Od jednoho roku staí psa krmit jednou denn. Krmení by mlo probhnout vždy až po výcviku nebo po zátži, nejvhodnjší doba pro krmení dosplých ps je od 18 do 22 hodin. Pro krmení je nejvhodnjší hliníková nebo nerezová miska, prodávají se i misky kameninové nebo keramické. Umlohmotné misky nejsou vhodné, zvlášt pokud je pes ustájen venku, protože mnoho nevydrží. Nezapomete, že v zim voda zamrzá a keramika a umlá hmota mráz nevydrží. Do vku šesti msíc skládejte krmnou dávku psa z tchto surovin: hovzí maso, drbeží maso, vnitnosti - srdce, žaludky, vemeno, ledviny, drbeží žaludky, srdce, játra. Píkrmy - rýže, tstoviny, rohlíky, piškoty, tvaroh. Dále mrkev, ostatní zelenina pimen, vejce, sýry. K vaenému krmivu

4 musíte pidávat komplexní vitamínovou sms, která je k dostání v lékárnách i zverimexech - chovatelských potebách. Mladým psm mžete pidávat do krmiva výrobek Gelacan, který napomáhá dobrému vývoji kostí, kloub a chrupavek. O použití tohoto pípravku se porate s veterinárním lékaem. Pokud se rozhodnete krmit sušeným krmivem, zvolte krmivo pro štata a mladé psy velkých plemen. Z vlastní zkušenosti doporuuji tyto znaky, které jsou kvalitní i cenov dostupné: ACANA, BEWI DOG, BENTO, HAPPY DOG, ANCA, BOSCH, EUKANUBA, NUTRAM, K9, PURINA, SCHURGEIN, ROYAL CANINE a mnoho dalších. Pes internet se dají zjistit velkosklady a tém každý distributor svým zákazníkm krmení i piveze. Pro chovatele existují chovatelská balení za chovatelské ceny. Kontakty a adresy prodejc tchto krmiv najdete také v asopise Pes pítel lovka, nebo u chovatel. Vtšina cviák odebírá krmiva ve vtším množství, zde je tedy krmivo levnjší než v obchod s chovatelskými potebami a to až o 50%. Na cviáku dostanete rovnž rady co se týká výcvikových pomcek, jaké a kde koupit. V kvalitních klubech si mžete pomcky ihned zakoupit. Dobré výrobky má firma Gappay, dále teba chovatelské poteby na Když si spoítáte náklady na nákup, uskladnní, mražení, vaení a vitamíny pi vaené strav, tak sušené krmivo vyjde levnji, v prmru na 40,-K - 60,-K za 1 kg, což jsou v prmru dv krmné dávky. Pokud sušeného krmiva trochu uberete, mžete k nmu pidat i maso. Nebo naopak k sušenému krmivu pidat píkrm - tstoviny, rýži. Výhody sušeného krmiva jsou pedevším ve vyváženosti krmiv, kdy i pi sebevtší snaze nejste schopni doma vše pipravit tak, aby to bylo pro vašeho pejska nejlepší. Do vku 6 msíc je vhodnjší maso vait, straším psm je možné dávat syrové maso, ale mlo by být zmražené po dobu minimáln 14 dn pi teplot minimáln -18 C. Masem se penáší nemoci a také tasemnice. Názor, že po syrovém mase je pes ostejší, je mylný a nesprávný. Na druhou stranu se vaením masa ztrácejí vitamíny. Zeleninu v píkrmu nevate, dávejte ji syrovou, pouze oištnou, nakrájenou nebo nastrouhanou. Ale i zelenina z polévkového vývaru, který budete mít k obdu, mžete psovi dát. Výcvik a krmení Ped zátží, výcvikem apod. psa nekrmte. Po nakrmení má být minimáln 1-2 hodiny v klidu. U nmeckého ováka se nkdy stává, že po nažrání a následné aktivit dojde k petoení (torzi, dilataci) žaludku. Ten je plný potravy, teba vyskoením psa na boudu se petoí, zane se plnit plynem a nastává šok zvíete. Pokud pi torzi není psovi poskytnuta okamžitá veterinární pomoc, mže pes uhynout, nkdy i pes vasný operaní zákrok. Rovnž psa nekrmte ped dlouhými cestami. Co pes nesmí Pro psa je absolutn nevhodné lidské jídlo, ale zbytky z domácnosti jako oezy z masa, suchý rohlík, vylízat kelímek od tvarohu i zbytek vajíka dostat mže. Nikdy však psovi nedávejte píliš ostrá nebo koenná jídla, pokrmy plesnivé nebo zkažené. Vám by to taky nechutnalo. Pes má rád i kosti, štatm však dávejte pouze velké kosti na hraní. Mžete též koupit sušené uši a šlachy, ušetíte si okousaný nábytek a stromky na zahrad. Kosti neslouží jako krmivo, ale spíše jako hraka nebo prostedek k zabránní tvorby zubního kamene. Psm nikdy nedávejte tepivé - štpivé kosti jako jsou stehenní kosti drbeže, králíka apod. Nikdy psm nedávejte velké množství kostí, mají po nich zácpu. Pes není moc schopen konzumovat vepové maso pro velký obsah tuku, proto je psovi nedávejte. Pozor na zabijakové hody, oslavy a párty, kdy je mnoho zbytk a kostí. Každý kdo vidí psa, chce mu dát nco dobrého, proto psa radji zavete a všem eknte, že psa živíte dostaten. Ušetíte si tak možnou návštvu veterinárního lékae a nebo nechtné zranní úastníka oslavy, po konzumaci

5 alkoholu je každý hrdina a chce si dokazovat jak vašeho psa zvládne a vycvií za 5 minut. Nikdy nedávejte psovi nic od stolu, kde jíte, nauíte ho tak loudit. Psa od stolu vykažte na jeho místo, pokud mu chcete nco dát, dejte mu to pak do misky. Psovi nedávejte cukr ani sladké. Lepší odmnou je kousek sýra, maso, salám, pamlsky pro psy, vhodné jsou i dtské piškoty. okoláda ve velkém množství je pro psa dokonce jedovatá! Slezina, játra, plíce a ovesné vloky jsou lehce projímavé. Rýže a drbeží maso s mrkví je dietní stravou, dieta je i tvaroh a piškoty. Ustájení Dosplého psa venku mžete ustájit: na bloku - ocelové lano zavšené mezi dvma body, na lan je etz s karabinou a pes mže bhat po celé délce ocelového lana, na jednom konci lana má zateplenou boudu na pevném stanovišti - zateplená bouda a od ní lano, na kterém je uvázán pes (lana a provazy mají psi tendenci pekusovat, lepší je ocelové lanko.) v kotci, což je nejvhodnjší. Kotec by ml mít minimáln plochu 5 m 2. Na závtrné stran by mla být zateplená bouda. Tu by ml mít i pes, který je voln na zahrad. Pokud je dosplý pes držen v byt, je nutné ho venit minimáln ptkrát denn. Štn samozejm astji. I když je pes na zahrad na volno, je poteba ho chodit venit. Další pée Srst štnte staí vyesávat jemným kartáem. Pro dosplé psy jsou ureny ocelové hebeny - u tchto se neohýbají zuby. Oi je nejlépe istit navlheným kouskem ubrousku. Uši se istí kouskem vaty, který se namotá na prst, vata se navlhí trochou dtského oleje a ucho se opatrn vyte. istní uší provádjte u psa až od vku 7 msíc, kdy ucho již bez problém stojí a nemže dojít k poškození chrupavky. Ve vku 4 až 5 msíc štata mní zuby, je dobré jim dát nco na kousání. V opaném pípad si najdou nco jiného - botu, nohu židle nebo ovocný strom. V tomto období dochází také k povolení ušních boltc, které se po výmn zub opt postaví. Odervení Psi mívají asto parazity, a to vnitní - škrkavky a tasemnice a vnjší - blechy, klíš ata a další cizopasníci. Vnitní paraziti se odstraují pomocí tablet i pasty. Doporuuji tablety DRONTAL, které psy oderví a jsou dobe snášeny. Z dalších znaek jsou to pasty Banminth a Vitaminthe, tablety Cestal, Pratel, Fenbion, Pranizon, Polyverkan. Jedna tableta je vtšinou na 10 kg živé váhy psa. Poradí vám veteriná i v lékárn. Psa nejlépe zvážíte tak, že si s ním stoupnete na váhu, pak se zvážíte bez psa a odetením obou hodnot získáte hmotnost psa. Vnjším cizopasníkm se pedchází nejastji použitím speciálních obojk nebo pomocí sprej jako je Difusil V, jehož aplikace se musí po každém namoení psa nebo po uplynutí tí až pti dn od aplikace opakovat. Vnjší cizopasníci se nejlépe odstraují pipetami tzv. spoty. Vyzkoušené mám od firem Ex-spot, Frontlain, Stronghold, Bolfo, ale existuje mnoho dalších. Zpsob odervení a ochrany proti vnjším parazitm je mnoho, porate se se svým veterinárním lékaem. Koupání Štata do vku 1 roku se vbec nekoupou. V pípad nutnosti se pes koupe ve vlažné vod a myje se bu dtským šampónem nebo šampónem pro psy. Koupání s použitím šampónu však nedoporuuji,

6 psovi se odmaš uje kže a to co nám voní, jemu smrdí a pi nejbližší píležitosti se vyválí v nem hodn nevoavém, aby pebil vni šampónu. Lepší je psa vyesat a vlhkým hadrem vytít, v lét ho nechat vykoupat v rybníce nebo nádrži. Nezapomete, že pes musí úpln vyschnout, jinak nastydne nebo se mžou vytvoit zapaeniny a ekzémy kže. Nejlépe pes vyschne pi pohybu na sluníku. Hárání Pi hárání, které poprvé probíhá ve vku okolo msíce vku, musíte dát na fenu pozor, aby nedošlo k nechtnému nakrytí psem. Do vku dvou let by fena nemla být pipouštna, protože není ukonen její vývoj. Dosplosti nmecký ovák dosahuje až ve dvou letech. Nežádoucímu krytí se dá zabránit nkolika zpsoby. Fena musí být v dob nepítomnosti zavená, znám feny i psy, kteí se prohrabali pod zdí s plmetrovými základy, kteí rozkousali pletivo, ale pelezli i tímetrový plot. Pozor, psi jsou strašn vynalézaví, a to jak psi tak i hárající feny. Na procházkách musí být fena vždy na vodítku, feny mají v této dob sklony k útkm. Další možností jsou tzv. kalhotky, které se dávají hlavn fenám chovaným v byt, aby nezneiš ovaly koberce a podlahy. Další možnost je speciální sprej, který pehluší vni háraní a psi fenu necítí. Sprej ale rychle vyprchá. Hárání trvá v prmru 20 dn. Fena bývá zpravidla schopná zabeznutí od 9. do 16. dne probíhajícího hárání. Hárání zaíná nejprve zduením vulvy, dále bezbarvým výtokem, pak krvavým výtokem, pak zane být výtok optovn bezbarvý a to jsou ty pravé dny ke krytí. Když fena není krytá, nezabezne a hárání je bhem 5-6 dn ukoneno. Nkdy se stane, že fena, i když nebyla krytá, zane více žrát, chová se jako by byla nakrytá a dva msíce po hárání se jí zane nalévat vemeno, zane si dlat porodní místo, vytrhává si zde chlupy a nosí si sem následn hraky místo štat. Tomuto celému se íká falešná bezost, která po nkolika dnech sama ustoupí. Problém je pouze s vemenem, které je nalité mlékem a mže dojít k zántu. Doporuuje se dávat studené obklady na vemeno a dostatek pohybu. Pokud se do takovéto situace dostanete, radji se porate s veterináem. K falešné bezosti dochází ojedinle, není to žádná nemoc ani genetická vada, ale nkteré feny jsou k ní náchylnjší. Peprava ps Psi vtšinou snášejí pevoz autem dobe, nejvhodnjší je psa vozit v kufru u vozidel ptidvéových, kde se oddlí nákladní prostor od prostoru pro cestující kovovou nebo gumovou míží. Kovová je lepší, pes jí nerozkouše. Nebo se pes pepravuje na zadním sedadle, kam se dá deka, kvli neistot a chlupm, tzv. lžko. Nedoporuuji psa vozit samotného bez dozoru spolujezdce vedle idie na zemi pod sedadlem spolujezdce. Pi dnešní úprav dopravních pedpis musí být pes zajištný. Nejvhodnjší je pepravní bedna, tzv. kenelka - plastová bedýnky s dvíky, mže být pepravka drátná. Oddlení prostoru pro pevoz psa se dá zajistit látkovou, gumovou i drátnou míží. Existují i bezpenostní pásy pro psy. Z vlastní zkušenosti mohu íci, že peprava nezabezpeeného psa je velmi nebezpené. Jak a co psa nauíte, tak se bude chovat. Nežádoucí chování psa hned psovi zakažte. Štn na jízdu pivykejte pozvoln, mže se stát, že ze zaátku bude zvracet. Ped jízdou mžete dát psovi Kinedryl, vtšinou to pomže. Zvracení ps odezní vtšinou do vku pl roku. Pi peprav autobusem musí mít pes obojek, musí být na krátkém vodítku a musí mít náhubek. Pokud budete pepravovat psa do vku 6 msíc MHD, D nebo SAD, tak psa pepravujte v tašce, lépe v pepravní bedn pro zvíata, která je k zakoupení v každém zverimexu apod. Za psa pepravovaného na volno musíte zaplatit pepravné.

7 Zdravotní problémy Nkdy se stane, že pes jezdí zadkem po zemi tzv. sákuje, je to vtšinou zpsobeno peplnním análních žláz, které jsou okolo koneníku. Bu sami nebo veterinární léka váky - žlázy vymákne a vše je zase v poádku, zákrok trvá nkolik vtein. Pozor, tekutina velmi zapáchá. Prvním píznakem, že není se psem nco v poádku, je prjem, suchý teplý enich, zvracení, teplota nad 40 C, únava, malátnost, ospalost, pes prost není ve své kži. Podle píznak zvažte okamžitou návštvu veterináe nebo podejte dietní stravu a den vykejte. Nkdy mže dojít k zácp, obzvlášt po pekrmení kostmi. V tomto pípad je vhodné psovi uvait ovesné vloky nebo podat slezinu. Normální teplota je C, teplota se mí zasunutím teplomru do koneníku, teplomr je lepší namazat vazelínou. Jak v zim? Nmecký ovák mže být ustájen venku celoron a to až do teploty -15 C. Musí mít však možnost zalézt si do zateplené boudy, kterou si sám svým dechem zadýchá a vyheje. V zimním období, obzvlášt pak ve dnech, kdy teplota je nižší jak -5 C, má pes dostávat výhradn teplou stravu a pitná voda se mu podává vlažná. Voda se musí stále kontrolovat z dvodu zamrzání. Pokud je sníh a pes má žíze, tak tento požírá. Je to pirozený jev, ale psa v tom nepodporujte, požírání snhu má za následek prjmy. Psa, který je celoron venku, nedávejte na noc do bytu do tepla. Pes si postupn na zimu zvykne, a pokud ho vezmete dovnit, aby se ohál, je mu vedro. Pak se mže stát, že zane pouštt srst, domnívá se, že zima už koní. Pokud chcete, aby se pes ohál, tak ho vezmte dom maximáln na pl hodiny. Uvidíte, že pes sám bude chtít jít ven, protože mu bude doma vedro. Pokud budete mít njaký problém nebo dotaz zavolejte, když budu moci, tak vám ráda poradím. Pokud máte zájem s pejskem cviit ráda vám poradím kam zajít, kde jsou dobré kynologické kluby. Stejn tak vám ráda poradím s pípadným uchovnním psa, kdy a kam na výstavu atd. Pokud byste mli jakékoliv zdravotní problémy s pejskem kdykoliv zavolejte, pokud budu vdt, tak poradím i zkontaktuji radu od veterináe. Pi pedání štnte jste dostali mezinárodní pas se štítkem s uvedeným identifikaním ipem, základním okováním a jednu tabletu Drontalu. Štn v prvním týdnu po pevezení dom odervte. Prášek podejte v kousku salámu nebo masa, nebo položte psovi prstem na koen jazyka a aby pes prášek nevyplivnul zaklote mu jemn hlavu a za odmnu mu hned podejte kousek masa nebo salámu. Pokud je toto štn vaším prvním psem, tak vás vítám mezi námi pejskai nebo chcete-li kynologickými šílenci a nadšenci.

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

NABÍDKA KRMIV, VITAMÍNŮ,PAMLSKŮ A HRAČEK PRO VAŠE MILÁČKY :

NABÍDKA KRMIV, VITAMÍNŮ,PAMLSKŮ A HRAČEK PRO VAŠE MILÁČKY : Veterinární ordinace Vančurova 57, Brmo, 615 00 Po-Pá: 9:00-12:00, 14:00-18:00 So: 8:00-11:00 Ne: 14:00-16:00 NABÍDKA KRMIV, VITAMÍNŮ,PAMLSKŮ A HRAČEK PRO VAŠE MILÁČKY : Objednávat můžete na: tel: 548

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Premium krmivo pro psy

Premium krmivo pro psy Premium krmivo pro psy Formule krmiva Lone Star neobsahuje žádnou pšenici nebo balastní látky. Výrobky Lone Star jsou navrženy tak, aby poskytli vašim psům ideální nutriční hodnotu. Lone Star představuje

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I

BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I Datum vydání: Datum revize: 1.1.2004 20.4.2005 BEZPENOSTNÍ LIST Strana: Název výrobku: STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci 1. Identifikace látky

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

Firmy stále astji platí za VIP péi

Firmy stále astji platí za VIP péi HN.IHNED.CZ 5. 8. 2011 Nadstandard u lékae jako bonus pro manažery Firmy stále astji platí za VIP péi V esku pibývá firem, které platí svým klíovým zamstnancm nadstandardní zdravotní péi. Její souástí

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

!"!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH:

!!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: !"!#! Lékaská komise HS poádá pro veejnost kurz první pomoci a záchrany (nejen) v horách. Kurz je svým zamením uren pro všechny zájemce z ad lezc, horolezc, skialpinist, freerider, turist, treka a jiných

Více

Mini příručka pro majitele

Mini příručka pro majitele Mini příručka pro majitele Zdravím novopečené majitele českého strakatého psa neboli strakáče. V této knížečce jsem se snažila shrnout to nejzákladnější z výchovy štěněte. Těm zkušenějším asi k ničemu

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE U ZÁKAZNÍKA 1 I. Než vstoupíme do bytu. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola demonstraního

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

SuperPremium quality Dry Dog

SuperPremium quality Dry Dog SuperPremium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Superpremium Quality Dry Dog Foods Happy Pet, Happy You! Happy pet. Happy you. Řada CIBAU tvoří kompletní řadu velice kvalitního krmiva pro psy všech

Více

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A SPOLENOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku Chemický název: Silikonový elastomer Obchodní název: Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant, Clear 1.2 Použití

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel.

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel. 1 Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace se poskytují zdravotníkům,

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více