Z 2. CELOSTÁTNÍHO SYMPOZIA SPINÁLNÍCH JEDNOTEK V LIBERCI sborník p ednášek 2005.indd :49:09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z 2. CELOSTÁTNÍHO SYMPOZIA SPINÁLNÍCH JEDNOTEK V LIBERCI..10.200. sborník p ednášek 2005.indd 1 8.12.2005 16:49:09"

Transkript

1 Z 2. CELOSTÁTNÍHO SYMPOZIA SPINÁLNÍCH JEDNOTEK V LIBERCI sborník p ednášek 200.indd :49:09

2 sborník p ednášek 200.indd :49:09

3 SBORNÍK VYBRANÝCH PŘEDNÁŠEK Z 2. CELOSTÁTNÍHO SYMPOZIA SPINÁLNÍCH JEDNOTEK V LIBERCI OBSAH: DIAGNOSTIKA A TIMING OŠETŘENÍ U POLYTRAUMATIZOVANÝCH PACIENTŮ S MÍŠNÍ LÉZÍ... 4 Šrám J., Lukáš R., Křivohlávek M. Traumacentrum, Krajská nemocnice Liberec EPIDEMIOLOGIE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC... 8 Pressová H., Kozuková L. Spinální jednotka, Krajská nemocnice Liberec FRAKTURY KRČNÍ PÁTEŘE, JEJICH LÉČBA, HODNOCENÍ A KOMPLIKACE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE Bielnik O., Mrůzek M. Spinální jednotka, Neurochirurgická klinika, FNsP Ostrava KINEZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Valouchová P. Klinika rehabilitace, FN Motol MRSA VÝSKYT A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ Jirků H., Kříž J. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace, FN Motol POMŮCKY PRO RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPII U PACIENTŮ PO POŠKOZENÍ MÍCHY Spáčilová L. Klinika rehabilitace, FN Motol PROPRIOMED VYUŽITÍ U PACIENTŮ PO PORANĚNÍ MÍCHY Špaňhelová Š.,Spáčilová L., Šafářová M. Klinika rehabilitace, FN Motol SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTKA V KLADRUBECH ZKUŠENOSTI A POZNATKY Z 3-LETÉHO PROVOZU Kulakovská M. Spinální rehabilitační jednotka Kladruby TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE PACIENTŮ S MÍŠNÍ LÉZÍ Kříž J., Hyšperská V., Zedka M. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace, Klinika dětské neurologie, FN Motol VENTILAČNÍ STRATEGIE U NEMOCNÝCH S IZOLOVANÝM PORANĚNÍM C PÁTEŘE Dostálová V. FN Hradec Králové VERTIKALIZAČNÍ APARÁT UP N GO Kafková H., Gaľa M. Spinální jednotka, KN Liberec sborník p ednášek 200.indd :49:09

4 DIAGNOSTIKA A TIMING OŠETŘENÍ U POLYTRAUMATIZOVANÝCH PACIENTŮ S MÍŠNÍ LÉZÍ Diagnostika a timing ošet ení u polytraumatizovaných pacient s míšní lézí Šrám J.,Lukáš R.,K ivohlávek M. Spinální jednotka Nemocnice Liberec P idružená poran ní Poran ní hlavy a mozku, zlomeniny lbi 12% Poran ní hrudníku vyžadující aktivní opat ení 19% Nitrob išní poran ní s nutností op. revise 3% Kon etinové poran ní 20% P ednemocni ní fáze Zdravotnická PP Primární vyšet ení ATLS opat ení- advanced trauma life support zajišt ní DC, intubace objemová infusní resuscitace stabilisace ob hu léky (analgesie, metylprednisolon) Etiologie poran ní páte e sportovní úrazy pády z výšky dopravní nehody skok do m lké vody Energie úrazu!!! P ednemocni ní fáze Technická PP Šetrné vyprošt ní - zamezení rota ním pohyb m, flexe, extense Fixa ní pom cky p ed vyprošt ním Zdravotnická PP P ednemocni ní fáze Kdy pomýšlet na míšní poran ní? Mechanismus úrazu Klinické p íznaky bolest v zádech, šíje porucha citlivosti, hybnosti HK, DK bráni ní dýchání P idružené úrazy rány na hlav, od rky, hematomy na zádech, zv tšená interspinosní vzdálenost, gibus Cave bezv domí, alterace v domí - alkohol, drogy Transport Šetrný transport prost edek?, kam? Vakuová matrace na zádech - cave DC (intubace) (Modifikovaná stabilisovaná poloha) LZS p i delší vzdálenosti Traumacentrum Nemocni ní fáze Pokra ování v resuscita ní pé i P ímý arteriální tlak, kanylace velkých cév, permanentní katetr Základní diagnostika - sono b icha a hrudníku skia S+P, C páte Pokra ování v medikamentosní th p ípadn celot lový scan sborník p ednášek 200.indd :49:10

5 Nemocni ní fáze 1.Ob hov stabilní pacient - primární ošet ení 2.Ob hov nestabilní - stabilisace ob hu (ob hová resuscitace, operace) ostatní systémy ve druhé dob 1.skupina Neurologické vyšet ení ( klasifikace poran ní - Frenkel, ASIA) RTG - nativní snímky, celá páte CT vždy sousední pedikly CT - celot lový scan NMR? Sciwora - spine injury without radiological abnormality, dokumentace stavu míchy v dob vyš. Pokra ování v medikamentosní th 1.skupina Pokyny k podávání Solumedrolu p i poran ní míchy ( NASCIS III ) pacienti, kterým byl podán Solumedrol do 3 hodin od poran ní budou lé eni dle stávajícího schématu po dobu 24 hodin. tj. bolus 30 mg/kg/1 min, 4 min pausa, dále,4 mg/kg/h/23 hod pacienti, kterým byl podán Solumedrol mezi 3-8 hodinou po zran ní budou dostávat Solumedrol po dobu 48 hodin. tj. bolus 30mg/kg/1min, 4 min pausa, dále,4 mg/kg/h/47 hod Trauma páte e s lézí míšní - medikace Metylprednisolon(solumedrol) NASCIS III Manitol 20%0,g/kg 1.dávka dále 0,1g/kg a 4-6 hod 2-3 dny Nízkomolekulární heparin ( fraxiparine, clexan) Pentoxifyllin ( agapurin, trental) 1 amp i.v. a 6 hod Antiulcerotika ( helicid, ulcogant, venter) Celaskon, Erevit antioxidanty Analgetika Infusní th opera ní ešení Dekomprese míchy Poran ní míchy Stabilisace páte e Otázky: úplná léze míšní? rozvoj sekundárních zm n možnost další rhb bolesti primární mechanické poškození sekundární zm ny - mechanické - ischemické Dlahová technika CASPAR 2 min F ze C2-C4,trikortikální št p,bikortikální šrouby 2 hod 2 dny sborník p ednášek 200.indd :49:12

6 SOCON stabilisace Th-L Dekomprese ligamentotaxí Kombinovaný p ístup Nemocni ní fáze 1.Ob hov stabilní pacient - primární ošet ení 2.Ob hov nestabilní - stabilisace ob hu (ob hová resuscitace, operace) - ostatní systémy ve druhé dob Nemocni ní fáze Ligamentotaxe konservativní zp sob Po adí opera ních výkon 1.ošet ení dutinového poran ní (b icho, hrudník) arteriální krvácení 2.stabilisace pánevního kruhu 3.ošet ení nitrolebního krvácení 4.páte, dlouhé kosti (femur) Posloupnost pé e o pacienta s míšním poran ním IA. Akutní fáze opera ní ešení, JIP, ARO Traumacentrum spondylochirurgické odd lení Výrazné prodloužení!!! IB. Postakutní fáze - spinální jednotka Muž 30 let havárie na motocyklu, zlomenina Th3,4 - partiální lése Frenkel B-C Kontusní plíce, pneumohemothorax vlevo, a.subclavia l.sin, zlomenina klí ku vlevo, lese brachiálního plexu vlevo II. Rehabilita n - resocialisa ní fáze-rehabilita ní ústav sborník p ednášek 200.indd :49:14

7 Muž, 3 let, pád do studny, zaklín ní, zlomenina Th12, Th8, lese míšní Frenkel A od segmentu Th12- L1 žebra oboustrann, kontusní plíce, zlomenina prox. humeru vlevo Primární ošet ení socon Th11- L1,dekomprese, laminectomie prox. humerus s odstupem 2 týdn Pro rozvoj subileosního stavu s bolestivostí b icha podez ení na ischemii p i poran ní záv su st eva Provedeno spirální CT s kontrastem zobrazení a. mesenterica sup. i inf. i se zásobením st ev do periferie Muž,23 let,motohavárie Rozsáhlý hemopneumothorax nutností revise Subluxace Th9, 10 s transversální lésí míšní Frenkel A, NMR za 24 hod, Stabilisace Th8-Th10 Socon Zlepšení polohování a rhb Záv r 1.ob hov stabilní - primární ošet ení 2.ob h nestabilní - stabilisace ob hu a ošet ení páte e do hod 3. Pacienti s rozvojem život ohrožujících po jejich zvládnutí s odložením Záv r Nejproblemati t jší timing u poran ní horní Th páte e asté poran ní hrudníku a nitrohrudních orgán s nutností urgentního ošet ení, následným rozvojem kontusní plíce. Problematika zavedení transpedikulárních šroub v oblasti horní hrudní páte e - CT navigace, naviga ní systémy D kuji za pozornost sborník p ednášek 200.indd :49:19

8 EPIDEMIOLOGIE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC Epidemiologie na spinální jednotce Krajské nemocnice Liberec 1. Úvod Hana Pressová Linda Kozuková Epidemiologie je v dní obor, který studuje rozložení (distribuci) a p í inu (determinantu) frekvence nemocí v lidské populaci. Slovo pochází z e tiny a znamená nauka o n em, co napadá lidstvo. Plní adu úkol, z nichž nás zajímá zejména: vznik a ší ení nákaz nozokomiální nemoci rezistentní kmeny Infekce mo ových cest 1. Úvod 2. Statistika 3. Dva velké okruhy problém 4. Záv r 2. Statistika spojení epidemiologie s mikrobiologií rozd lení infekcí mo ové infekce infekce ran st evní infekce (vzorky ze stolice) krevní infekce (hemokultury) infekce dýchacích cest 860 odb r Infekce mo ových cest - ženy Cévkovaná mo - ženy Vzorky mo í celkem ostatní sm s 12% E-COLLI 27% 13% Spontánní mikce - ženy ženy 24% KLEB. PNEU. 14% negativní 34% sm s 16% E-COLLI 22% ostatní 12% Permanentní katetr - ženy PROVID. 12% E-COLLI 12% negativní 6% negativní 0% muži 76% sm s KLEB. PNEU. 16% 38% ostatní 16% Infekce mo ových cest - muži Infekce ran 97 odb r Epicystomiíe - muži Cévkovaná mo - muži KLEB.PNEU. 16% PSEU. 10% sm s 2% E-COLLI 12% sm s 13% negativní 27% Rány v podskupinách ostatní 20% negativní 8% PROV. ST. 21% ostatní 14% KLEB. PNEU. 12% PROV. S. 13% PR. MIR. 9% ostatní 13% Permanentní katetr - muži Spontánní mikce - muži Redonovy drény 23% PSEUD. 9% PROV. 16% negativní 11% sm s 2% PROV. ST. 10% sm s 1% dekubity a opera ní rány 64% negativní ostatní % KLEB. PNEU. 20% 17% ostatní 22% sborník p ednášek 200.indd :49:19

9 Infekce ran Infekce ran st ry z k že, panaritia Dekubity a opera ní rány. Zam ení na MRSA. Ostatní odb ry z ran. E-COLLI 10% ANAEROBY 10% PS-AER 10% KLEB. PNEU 11% STAPH.AUR. 19% ostatní 43% negativní 24% negat. 9% ostatní 2% MRSA 6% PSEU. AU. 14% STAPH.AUR. 19% St evní infekce odb ry na Clostridium difficille 22x Krevní infekce 1 odb r Stolice Hemokultury pozitivní 23% pozitivní 33% negativní 77% negativní 67% Infekce dýchacích cest odb ry z tracheostomie Dva velké okruhy problém SER. MARC. 23% Dýchací cesty negativní 8% MRSA výskyt na liberecké SJ v letech p í iny výskytu, hygienická opat ení KLEB. PNEU. 23% PSEUM. AE. 1% ostatní 31% IMC informace o výskytu opat ení, lé ba 3. Dva velké okruhy problém 4. Hygienická opat ení Setkávání pacient z r zných zdravotnických za ízení i z domova V postakutní fázi Chroni tí pacienti s komplikacemi Preventivní Bariérový režim na odd lení Aseptické postupy Hygienická pé e Ú inný desinfek ní program P ísná individualisace pom cek sborník p ednášek 200.indd :49:20

10 4. Hygienická opat ení Represivní Hlášení nosokomiálních nákaz Isolace nemocného Pravidelné odb ry biologického materiálu Ú inná terapie vzniklých infekcí D kujeme za pozornost. FRAKTURY KRČNÍ PÁTEŘE, JEJICH LÉČBA, HODNOCENÍ A KOMPLIKACE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE Fraktury kr ní páte e, jejich lé ba, hodnocení, komplikace na spinální jednotce Bielnik O., Mr zek M. Neurochirugická klinika FNsP Ostrava Poruba p ednosta: MUDr.T.Pale ek, PhD. Liberec OO Mechanismus úraz páte e p ímý z ídka-/st elná, bodná poran ní/ nep ímý v tšinou- nep ímé p sobení sil na jednotlivé pohybové segmenty Podle p sobících sil rozlišujeme poran ní páte e: vertikáln - kompresivní flek ní exten ní rota ní Podle patologicko - anatomického obrazu poran ní vznikají poran ní: diskoligamentózní kostní kombinovaná Lé ba poran ní kr ní páte e Podání Solumedrolu dle protokolu NASCIS III Konzervativní Kr ní ortézy ( Schanz v, Philadelphia límec) HALO fixace Sádrové ortézy (Minerva) Crutchfieldova trakce Incidence kr ní páte bývá postižena v 1,-3% p ípad polytraumat 4% úraz páte e vzniká p i dopravních nehodách /hyperflexe, decelerace/ 20% p i pádech- kolapsové stavy,ze strom,budov,lešení atd. 1% p i sportu- skoky do m lké vody, paragliding, aj. u osob nad 7 let vznikají zlomeniny kr ní páte e ve více než 60% v d sledku pád horní úsek (C1,C2) je postižen v 2% a dolní úsek (C3-Th1) v 7% všech poran ní kr ní páte e Diagnostika Anamnéza analýza úrazového d je, bolest, kam vyza uje, hybnost, citlivost kon etin, parestezie Klinické vyšet ení- pohled, pohmat, známky zhmožd ní, sufúze, deformity, otok, nevyšet ujeme pohyblivost kr ní páte e, orienta ní neurol. vyšet ení Pomocné zobrazovací metody RTG 2 projekce-p edozadní, bo ná, event. speciální projekce plavecká na C/Th p echod - zvednutá paže na stran lampy, Sandbergova projekce C1-C3, šikmé snímky na interv. klouby, funk ní snímky v p edklonu a záklonu až po 2-3 týdnech k vylou ení poúrazové instability., tomogramy CT-detailn zobrazí kostní struktury, pr svit pát.kanálu, meziobra. ploténky, 3D rekonstrukce zlomeniny usnadní p edopera ní rozvahu MRI-magnetická rezonance zobrazí páte ní struktury - m kké tkán, vazy, disky, míchu, zachytí celou kr ní páte i s C/Th p echod Opera ní lé ba znovuobnovení stability, zlepšení komfortu b hem lé by, asná rehabilitace chirurgický výkon neinterferuje s farmakologickou lé bou chybí korelace mezi mírou rekonstrukce pr svitu páte ního kanálu a neurologickým zlepšením rozhodující je kinetická energie p i inzultupokra ující komprese a deformace p ispívá k lézi nervových struktur mén 10 sborník p ednášek 200.indd :49:21

11 Opera ní lé ba Pacient S.W.M.- 34 let od 10/ /200 bylo na naší spinální jednotce hospitalizováno 19 pacient s poran ním kr ní páte e a lézí míšní z toho byly 2 ženy a 17 muž nejmladší - 16 let, nejstarší - 7 let pr m rný v k hospitalizovaných byl 39 let poran ní páte e zlomeniny C3-1x, C4-2x, C-3x, C6-4x, C7-1x, subluxace C4/ 2x, C/6 3x, C6/7 3x operace 11x somatektomie- intersomatická fúze trikortikálním št pem+dlaha 7x, Harmsova klícka+dlaha-3x, 1x- somatektomie+ náhrada- Stryker +dlaha Biomet, 8x diskektomie+ náhrada MOP+dlaha, 2x zadní stabilizace, jiné pracovišt - 4 operace komplikace - respira ní insuficience 12x, bronchopneumonie 10x uroinfekt 10x, dekubity 4x Autonehoda- idi fraktura C6,C7- neúplná transverzální léze míšní od segmentu C6 Frankel B Pacient S.W.M.- 34 let Pacient S.W.M.- 34 let CT - axiální ez obratlem C6 Komplikace sakrální dekubitus, respira ní insuficience, multiorgánové selhání Pacient R.P. 30 let Pacient R.P. 30 let Sražen automobilemsubluxace C6/7, úplná transversální léze míšní od segmentu C7- Frankel A CT - axiální ez C6/7 Pacient R.P. 30 let Pacient R.P. 30 let Operace diskektomie C6/7, náhrada Tibonem+dlaha Komplikace dekubit v oblasti hlavi ky metatarsu pravé nohy V.prstu, respi. insuficience 11 sborník p ednášek 200.indd :49:24

12 Záv r D kuji Vám za pozornost Chirurgie poran ní páte e zaznamenala v posledních letech zna ný pokrok, jak v množství instrumentárií a metod ke stabilizaci poran ných úsek páte e, tak ve zp esn ní indikací k opera ní lé b. Problematika poran ní kr ní páte e a míchy je úzce specializovanou oblastí a vyžaduje koncentraci t chto pacient v centrech, která mají s terapií dostate né zkušenosti, možnosti interdisciplinární spolupráce a návaznost na další rehabilita ní lé bu a resocializaci. KINEZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kinesiologie dýchání P. Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace FN Motol P ednosta: Doc. PaedDr. P. Kolá Anatomie Páry žeber jsou spojeny s t ly obratl prost ednictvím dvou kloub : Art. costovertebralis (dvojitý kloub) Art. costotransversalis (jednoduchý kloub) Pohyby v CV skloubení Kapandji, 1974 Oba klouby tvo í mechanickou kloubní dvojici: - rotace kolem osy probíhající st edy obou kloub (osa xx pracuje podobn jako pant dve í) - sm r této osy (vzhledem k sagitální rovin ) ur uje sm r pohybu žebra 12 Pohyby žeber v CV kloubech Spodní žebra osa xx leží tém paraleln se sagitální rovinou s elevací žeber se transversální rozm r hrudníku Horní žebra osa yy leží ve frontální rovin s elevací t chto žeber se antero-posteriorní rozm r St ední žebra osa CV skloubení leží v úhlu 4 k sagitální rovin Kapandji, 1974 sborník p ednášek 200.indd :49:2

13 Pohyby hrudníku v sagitální rovin Sternum se pohybuje ventráln a mírn kraniáln : - zmenšení úhlu mezi prvním žebrem a sternem (výsledek axiální rotace kostální chrupavky) - zmenšení úhlu mezi sternem a vertikálou - zv tšení chondro-kostálního úhlu 10. žebra - zv tšení úhlu mezi sternem a chrupav itou ástí žebra Kapandji, 1974 Elasticita žeberních chrupavek - b hem nádechu dochází aktivitou nádechových sval k rotaci chrupavky kolem své podélné osy tzv. axiální rotace chrupavky žebra - elevace sterna dochází ke zm n úhl mezi chrupavkami a sternem - pružnost chrupavky žebra umožní b hem výdechu návrat hrudníku do výchozí pozice Kapandji, 1974 Inspira ní svaly diaphragma (n.phrenicus, C3-C) m. levator costae - za íná na špi ce processus transversus a upíná se na horní hranu nižších žeber mm. intercostalis externi (nn. intercostales I-XI, Th1 Th11) - sm r vláken je kraniální a mediální m. IE mají na dorzální stran hrudníku mechanicky výhodn jší sm r vláken pro nádech, než-li vlákna na ventro-kaudální stran hrudníku (naopak sm r vláken na ventro-kaudální stran hrudního koše podporuje výdech) (A. De Troyer, 200; Physiol. Rev.) Diaphragma Muskulo-tendinósní kopule, která tvo í dno hrudníku pars lumbalis, costalis, sternalis Pr chody pro jícen, aortu, dolní dutou žílu Úpony vláken bránice hluboká vrstva žeberních chrupavek špi ka 11. a 12. žebra t la obratl (crus L1, L2) mediální povrch m. psoas major quadratus lumborum Kapandji, sborník p ednášek 200.indd :49:27

14 Funkce bránice - kontrakcí vláken je centrum tendineum taženo kaudáln (jako píst pumpy) - pokles bránice je kontrolován protažením tkání mediastina a resistencí abdominálních orgán zastavení poklesu centrum tendineum stává se PF zm na sm ru svalového tahu (sm rem k PF na centrum tendineum) elevace dolních žeber = transversálního rozm ru dolního hrudníku sou asn s pohybem sterna dochází k elevaci horních žeber dochází ke zv tšení antero-posteriorního rozm ru hrudníku PF Kapandji, 1974 Vztah bránice a b išních sval bránice a b išní svaly pracují ve vzájemn vyváženém pohybovém režimu, v tzv. ko-aktivaci p i nádechu je nutná mírná aktivita b išních sval a pánevního dna svaly jsou v aktivní kontrakci, ale v recipro ním vztahu - nádech = nap tí bránice a nap tí b išních sval a pánevního dna Kapandji, 1974 Inspirace Exspirace Auxiliární nádechové svaly m. sternocleidomastoideus, scalenus medius, anterior, posterior (v p ípad je-li C páte stabilizována extenzory) m. pectoralis major and minor (ú ast na nádechu je-li humerus v abdukci)) spodní vlákna m. serratus anterior a lattisimus dorsi (je-li humerus v abdukci) m. serratus posterior superior m. iliocostalis - horní ást (od proc.transversus C3 C7 na 1-6 žeberní oblouky) Primární exspira ní svaly mm. intercostalis interni (vlákna sm ují kraniáln a lateráln ) deprese žeber m. transversus thoracis (sternocostalis) (z 2 6 žeber sm ují vlákna kaudáln a mediáln na sternum deprese p íslušných žeber) Auxiliární výdechové svaly - umož ují forsírovaný výdech, Valsalv v manévr b išní svaly m. rectus, m. obliquus externus a internus, m. transversus bdominis (Th L1) dolní vlákna mm. iliocostalis, mm. longissimus, m. serratus posterior inferior, m. quadratus lumborum 14 sborník p ednášek 200.indd :49:28

15 Patokinesiologie dýchání Atonie a hypotonie b išních sval Aktivní jizva na b iše nebo hrudníku Paradoxní dýchání Horní typ dýchání Respira ní onemocn ní Dýchání zm n no polohou t la: v leže na boku v leže na zádech Skolióza Kapandji, 1974 Horní typ dýchání Aktivace auxiliárních nádechových sval b hem klidového dýchání - zvýšení svalového tonu auxiliárních nádechových sval a horních fixátor lopatek úponové bolesti v oblasti C p - chybí laterální pohyb dolních žeber - nerozvíjí se mezižeberní prostory zastavení poklesu centrum tendineum stává se PF zm na sm ru svalového tahu (sm rem k PF na centrum tendineum) elevace dolních žeber = transversálního rozm ru dolního hrudníku sou asn s pohybem sterna dochází k elevaci horních žeber dochází ke zv tšení antero-posteriorního rozm ru hrudníku Transverzální léze míšní D kuji za pozornost bráni ní inspirace (vysoké léze C - C7) plegie/paréza mm. intercostales externi plegie/paréza b išních sval pro fci bránice chybí PF na žebrech neefektivní kontrakce bránice nitrob išní tlak potíže s expektorací - riziko vzniku atelektázy 1 sborník p ednášek 200.indd :49:29

16 MRSA VÝSKYT A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ MRSA výskyt a režimová opat ení Jirk H., K íž J. Spinální jednotka p i Klinice rehabilitace FN Motol Staphylococcus aureus nej ast jší patogen, který se p enáší na k ži a v nose zdravých lidí zp sobuje nevýznamné infekce, ale také infekce chirurgických ran a onemocn ní plic výskyt MRSA nemocnice, zejména chirurgické obory lé ba ATB získaná odolnost v i ATB penicilinové ady MRSA Co znamená MRSA? Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus Multi-rezistentní Staphylococcus aureus Podíl MRSA kmen izolovaných v nemocnicích v USA je asi 0% izolovaných stafylokokových kmen rezistentních v západoevropských zemích asi 30% v eské republice asi 6% Rizikový pacient Chronické rány, dekubity Operace Invazivní vstupy - CŽK, PK, EPI UPV, tracheostomie Dlouhodobá ATB lé ba Pacient, který má v anamnéze MRSA vždy pozitivní Pacient s MRSA není d vod k nep ijetí na jakékoli pracovišt! Prevence St ry p ed p ijetím rizikového pacienta Krk, nos, perineum Kožní defekt, dekubit Mo Pacient s MRSA je p ijímán rovnou na izolaci Spolupráce s ústavním hygienikem a epidemiologem Zjišt ní MRSA na mikrobiologii - hlášeno na odd lení, kde je pacient hospitalizován na odd. hygieny, která provede kontrolu, zda je zaveden BOR Pravidelné st ry celého odd lení BOR bariérový ochranný režim Izolace pozitivního pacienta Izolace kontakt až do doby 3 negativních výsledk (krk, nos, perineum, kožní defekt) Pou ení personálu Dodržování BOR hygiena rukou 16 sborník p ednášek 200.indd :49:30

17 Opat ení u MRSA pozitivních pacient izolace nejlépe jednol žkový pokoj s koupelnou, pokoj je ozna en nápisem IZOLACE pom cky na pokoji jednorázové (které se odhazují do pytle s infek ním odpadem), nebo vy len né pro pacienty (dekontaminace všech pom cek, které se odnášejí z pokoje v 4% chloraminu, nap. talí e, nástroje) OOPP osobní ochranné pracovní pom cky denn isté prádlo p ed vstupem na izolaci empír, epice, ústenka, rukavice (vše se odkládá p i odchodu z pokoje) Doporu ení pro eliminaci MRSA d sledná hygiena rukou Promanum N, Sterilium celková koupel pacienta - Skinsan scrab foam apod. nebo omývat celé t lo 1% roztokem Betadine, Braunol nos - vytírat Betadine mast, Bactroban krk kloktat Betadine, Octenisept kožní defekty a dekubity Betadine, Inadin, Dermacyn, Prontosan atd. jednorázové pom cky dekontaminace p edm t, ploch a podlah Melsept SF, Hexaqart plus atd. po odchodu z pokoje dezinfekce rukou rohož k o išt ní obuvi dekontaminace prádla a odpadu vy len né pom cky pro úklid z stávají na pokoji návšt vy musí dodržovat BOR, písemné pou ení vy len ná sestra skupinová pé e p evoz pacienta sál, RTG, sanita, apod. vždy HLÁSIT MRSA - pacient jako poslední, domluven as, OOPP ambulantní pacienti propušt ní, p eklad pacienta ZRUŠENÍ IZOLACE dekontaminace a likvidace všech pom cek, vyst íkání pokoje dezinfektorem, germicidní lampa Záv r MRSA pozitivní pacient = drahý pacient materiál ATB personál D kuji za pozornost 17 sborník p ednášek 200.indd :49:31

18 POMŮCKY PRO RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPII U PACIENTŮ PO POŠKOZENÍ MÍCHY POM CKY PRO RESPIRA NÍ FYZIOTERAPII U PACIENT PO POŠKOZENÍ MÍCHY Mgr. Lucie Spá ilová Klinika rehabilitace FN Motol P ednosta: Doc. PaedDr. Pavel Kolá MÍŠNÍ TRAUMA A DÝCHÁNÍ Úrove léze (pod Th 12 zachovány všechny skupiny respir. sval, nad Th 12 postižení exp. sval a sval hlubokého inspiria, C 4 - ventilátor) Kompletnost/inkompletnost léze (kompletní léze v Th a C oblasti znamená kompletní ochrnutí sval pod úrovní léze, inkompletní postižení áste ný návrat n kterých respira ních funkcí) Respira ní komplikace hlavní p í ina úmrtí u SCI NUTNOST HYGIENY DÝCHACÍCH CEST Cíl RFT: istota DC a prevence respira ních komplikací, mobilizace a správná evakuace hlenu Efektivní kašel: Dostate né množství a správné složení sekretu Nep ítomnost mechanizm bránících odstran ní hlenu Vhodná poloha (na boku, v sed ) Správné na asování Vhodná asistence (manuální 1 nebo 2 osoby, abdominální bandáž) DÝCHÁNÍ 1. Základní vitální funkce (dýchat znamená žít) Vztah k ostatním t lním systém m (krevní ob h, metabolizmus, svalový aparát, trofika) Vztah k postu e, lokomoci, e i, polykání 2. ízeno automaticky z prodloužené míchy Vegetativní funkce ovlivnitelná volní i reflexní motorickou kontrolou PATOFYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ U SCI 1. Zm na mechaniky dýchání dle výšky léze Omezení pohyblivosti hrudníku omezení dechových objem a VCP 2. Porucha o iš ovacích mechanizm plic Zvýšená tvorba hlenu a jeho stagnace Neefektivní kašel atelektáza opakované pneumonie PASIVNÍ TECHNIKY RFT Polohování a zm ny polohy, polohy usnad ující dýchání (polohová drenáž) U pacient s UPV nebo obecn zhoršenou mechanikou dýchání jsou špatn ventilovány dorzální partie plic, pasivn je expandována voln jší ást hrudníku a bránice na stran volné b išní st ny, pokud to jde polohování na b iše Kontaktní dýchání Manuální vibrace p i výdechu Masážní hlazení mezižeberních prostor Kožní, svalové a fasciové techniky 18 AKTIVNÍ TECHNIKY RFT Techniky ovliv ující dýchání (dlouhá ústní brzda, otev ený výdech, huffing, autogenní drenáž) Cvi ení k mobilizaci hrudníku a vytvo ení svalové rovnováhy Cvi ení na podporu vytrvalosti a obratnosti Mechanizmus ú inku respira ních technik: Kolísání pr svitu bronch, výdechové p ekážky, oscilace, zm ny polohy POM CKY PRO RFT Odpor proti nádechu Odpor proti výdechu (positive expiratory pressure) Flutter Acapella PEP masky, systémy sborník p ednášek 200.indd :49:32

19 FLUTTER Oscilující PEP systém Podobá se dýmce, skládá se z t la, trychtý e s výdechovým otvorem, kovové kuli ky a víka s etnými otvory Vydechujeme proti odporu, který klade kuli ka vydechovanému vzduch. Kuli ka se pohybuje podél st n nahoru a dol. FLUTTER Použití v tšinou v sed, možná i varianta vleže na zádech Horizontální výchozí poloha flutteru, zm nou úhlu se modifikuje výdechový odpor FLUTTER Jak p sobí? Zvyšuje se tlak v bronších a v plicích - dýchací cesty jsou p i výdechu déle otev ené a to i p i poškozených a nestabilních bronchiálních st nách ACAPELLA Vibra ní (oscilující) PEP systém (kombinuje výhody pozitivního výdechového tlaku a vibrací p enášených na DC) Rychlé zm ny tlaku (oscilace) - rychlé pohyby bronchiální st ny - vibrace - uvoln ní sekretu. Podobný efekt jako autogenní drenáž a ACBT (saturace O2, hodnoty krevních plyn, kvalita plicních funkcí) Mechanizmus ú inku: vydechovaný plyn prochází konusem, který je p erušovan ucpáván zátkou p ipojenou k vyvažovacímu za ízení což produkuje vzduchové oscilace, knoflík na konci p ístroje p izp sobuje vzdálenost magnetu a vyvažovacího za ízení ímž ovliv uje frekvenci, amplitudu a pr m rný výdechový tlak Využití v r zné prostorové orientaci, pacient m že sed t, ležet nebo stát ACAPELLA 4 sou ásti: 1. Snímatelný náustek (po sejmutí lze nasadit masku nebo na TS) 2. íselník (otá ivé kole ko) pro nastavení odporu (frekvence) 3. Snímatelný kryt 4. Snímatelné vahadlo SROVNÁNÍ FLUTTERU A ACAPELLY Pilotní studie: Hodnocení frekvence, amplitudy, pr m rného tlaku (v rozsahu 30 L/min) Acapella - vyšší výdechový tlak a vyšší amplituda V obtížném nastavení (zelená) acapella produkuje pravideln jší oscilace, lepší efekt pro hygienu dýchacích cest Volsko, T.,A., DiFiore J.,M., Chatburn R., L. (2003). Performance Comparsion of Two Oscilating Positive Expiratory pressure Devices: Acapella Versus Flutter. Respiratory Care, vol 48 No 2 Terapie Acapellou je pacienty lépe tolerovaná a zabere polovinu asu než klasické prvky dechové RHB Mahimeister MJ et al. (1991). Positive expiratory pressure mask therapy. Respiratory Care DALŠÍ POM CKY PRO RFT TheraPEP další oscilující PEP systém Tzv. kompresivní vesty vysokofrekven ní komprese hrudníku s oscilacemi CoughAssist neinvazivní metoda st ídavé aplikace pozitivního a negativního tlaku na DC pacienta k usnadn ní odstran ní bronchopulmonární sekrece, nádstavec pro TS, pokles tlaku simuluje kašel ZÁV REM Význam respira ní fyzioterapie v lé b spinálních pacient Pom cky využívající odpor proti výdechu (PEP systémy) Acapella využití v r zných polohách, jemné dosování odporu, lze u TS 19 D K sborník p ednášek 200.indd :49:34

20 PROPRIOMED VYUŽITÍ U PACIENTŮ PO PORANĚNÍ MÍCHY PROPRIOMED VYUŽITÍ U PACIENT PO PORAN NÍ MÍCHY Mgr. L. Spá ilová, Mgr. Š. Špa helová, Mgr. M.Šafá ová Klinika rehabilitace FN Motol P ednosta: Doc. PaedDr. Pavel Kolá Úrovn ízení 1) SPINÁLNÍ nocicepcí se m ní aktivita interneuronové sít, je to vztah inhibice a hyperexcitace fázických sval 2) SUBKORTIKÁLNÍ nociceptory m ní posturální ízení (bez vjemu bolesti) 3) KORTIKÁLNÍ nocicepce je vnímaná jako bolest, zesiluje subkortikální reakci Propriomed Neuroortopedická pom cka sou ást konceptu posturální terapie MUDr. Eugena Raševa Stabilizovat funk n motoriku zlepšení synergické aktivace sval, které p i akci pracují jako antagonisté Ovlivn ní koordina ních program (funk ní stabilizace motoriky) PROPRIOMED Ocelový prut délky cm Ochranný pól Ocelový prut Madlo Frekven ní regulátory 4 délky PROPRIOMEDU 190cm - frekvence 2, 3,Hz nejleh í lehké 170cm - nej ast ji používaný - f: 3 4,Hz 10cm - f: 3,9, Hz nejt žší 100cm LIGHT f : 3 4, Hz - pro pacienty s t žkým strukturálním postižením délku volíme podle schopností pacienta pozn.: frekvence se p ekrývají nejobtížn jší 20 INDIKACE: nestabilní rameno kalcifikace, subacromiální bolestivost chronické luxace ramenního kloubu postradikulární syndromy C a L páte e tendence k retrakci vaziva M.Becht rev M.Scheuermann /hlavn adolescenti/ INDIKACE: funk ní instabilita páte e stp. endoprotéze ramenního kloubu stp. operaci páte e whiplash injury chabé nekompletní parézy /m.triceps br., serratus ant/ neurologické onemocn ní s inhibicí pletence ramenního /RS, Erb Duchenne/ artrózy sborník p ednášek 200.indd :49:3

21 KONTRAINDIKACE: bolest vznikající b hem cvi ení s propriomedem zán ty akutní výpotek ankylóza v kloubu 3 stupn posturální terapie 1) Optimalizace aferentní informace redukce nocicepce (horká role, TMT, mobilizace, ) 2) Recipro ní inhibice v celých et zcích 3) Vlastní posturální terapie cíl: synergická koaktivace Ú INEK: Zlepšení koaktivace sval pletence ramenního, zlepšení spolupráce sval (ve fázické i posturální funkci) Kondice 4. stupn terapie 1.rovina oscilace 4. stupn terapie 2.rovina oscilace Paže v klidu Paže v pohybu Paže v klidu Paže v pohybu kmit propriomedu je ve sm ru prodloužené osy p edloktí kmit propriomedu je kolmý na osu p edloktí Pravidla cvi ení s Propriomedem sledování výchylek klí ových oblastí / SIAS, acromiony/ MAX 1-2cm ve všech rovinách nácvik v rozfázovaných polohách Nácvik shora dol Ú inný terapeutický rozkmit 60 cm Délka cvi ební jednotky je s Následuje uvoln ní, vyklepání paže Po et kmit tj. 0 min Zabránit prov šení ovl. frekvence 6 základních cvik : 1) Vertikální dekyfotizace 2) Horizontální dekyfotizace 3) Cvik pro m.supraspinatus 4) Cvik pro m.infraspinatus ) ošt p 6) B išní svaly Variace podle fantazie terapeuta 1) vertikální dekyfotizace 1) vertikální dekyfotizace 21 sborník p ednášek 200.indd :49:38

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

Mobilita po úrazu dolní končetiny

Mobilita po úrazu dolní končetiny Mobilita po úrazu dolní končetiny Mgr. Iva Chwalková, Bc. Lucie Jozefáková, Mgr. Mariana Zádrapová Klinika léčebné rehabilitace, přednostka MUDr. Irina Chmelová Ph.D., MBA Fakultní nemocnice Ostrava Pacienti

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY Eva Talpová 1, 2, Marie Kulakovská 2 12: 352 357, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci 1. Kardiopulmonální

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Obsah. Předmluva... 11. Úvod... 13

Obsah. Předmluva... 11. Úvod... 13 Obsah Předmluva.................................... 11 Úvod....................................... 13 Základní anatomie a fyziologie páteře................... 14 Základní tvar obratlů.............................

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Základy léčebné rehabilitace Téma Speciální část Název kapitoly Neurologický pacient - Autor - autoři MUDr. Horák Stanislav 1. Úvod:

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Autor: Jakub Vaněk, Školitel: MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Výskyt Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) neboli syndrom zástavy dechu ve spánku je

Více

Význam zobrazovacích metod u skrytých komplikací pacientů s chronickou míšní lézí Hyšperská V., Kříž J. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2.LF a FN Motol, Praha Míšní léze Porucha senzomotorických

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZA PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

PŘEDNEMOCNIČNÍ TROMBOLÝZA PŘI KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI 1 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, FN Hradec

Více

Komplexní fyzioterapie u pacienta na resuscitačním oddělení. Veronika Jelínková Stanislava Chromá Zuzana Dlabalová KARIM VFN v Praze

Komplexní fyzioterapie u pacienta na resuscitačním oddělení. Veronika Jelínková Stanislava Chromá Zuzana Dlabalová KARIM VFN v Praze Komplexní fyzioterapie u pacienta na resuscitačním oddělení Veronika Jelínková Stanislava Chromá Zuzana Dlabalová KARIM VFN v Praze Oddělení ARO - poskytuje integrovanou péči v plném rozsahu o kriticky

Více

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému Nervový systém Vzhledem k tomu, že v dalších kapitolách budeme probírat celý nervový systém,tedy

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny horní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění klíční kosti 1 Fraktura klíční kosti: Střední třetina nejčastěji Dislokace se zkrácením vzdálenost ramene je kratší

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2006 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Specifika ošeto o novorozence s atrézi

Specifika ošeto o novorozence s atrézi Specifika ošeto etřovatelské péče o novorozence s atrézi zií jícnu Perinatologické centrum intermediárn rní péče Novákov ková Denisa, RS. Vlčkov ková Štěpánka, RS. Atrézie jícnu - 2. nejčastější vvv GIT

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Rehabilitace u dětí s DMD X J A N S K A A @ S E Z N A M. C Z

Rehabilitace u dětí s DMD X J A N S K A A @ S E Z N A M. C Z Rehabilitace u dětí s DMD M G R. A N N A J Á N S K Á X J A N S K A A @ S E Z N A M. C Z Období diagnostiky a nejčastější projevy Nejčastěji mezi 3. 5. rokem života První známky patrné již od narození:

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

TERAPEUTICKÁ A TRAKčNÍ LEHÁTKA

TERAPEUTICKÁ A TRAKčNÍ LEHÁTKA TERAPEUTICKÁ A TRAKčNÍ LEHÁTKA BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 002 411 fax: +420 235 361 392 obchod@btl.cz www.btl.cz BTL Slovakia, s.r.o. Pri Rajčianke 37,

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

8 Pilates na pěnovém válci

8 Pilates na pěnovém válci 7 SLOVO AUTORKY Pilatesova metoda se zaměřuje na využití hlubokých stabilizačních svalů páteře, na zlepšení držení těla, pružnosti páteře a získání přirozeného svalového tonusu. Filozofií metody je pracovat

Více

CVIKY PARTERNÍ GYMNASTIKY

CVIKY PARTERNÍ GYMNASTIKY Obsah ÚVOD...9 Poloha uvolnění...12 Změření velikosti krčního zakřivení páteře...14 Změření velikosti bederního zakřivení páteře...16 Izometrické cvičení...18 Formujeme svalový korzet páteře...21 Nebezpečné

Více

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel: 270 002 411 I fax: 235 361 392 obchod@btl.cz I www.btl.cz

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel: 270 002 411 I fax: 235 361 392 obchod@btl.cz I www.btl.cz vibrační plošiny 2 BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel: 270 002 411 I fax: 235 361 392 obchod@btl.cz I www.btl.cz BTL Slovakia, s.r.o. Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina tel:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015 roč. 11 č. 2 ISSN 1337-1789 POHYB A ZDRAVÍ. Dana FIALOVÁ

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015 roč. 11 č. 2 ISSN 1337-1789 POHYB A ZDRAVÍ. Dana FIALOVÁ POHYB A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové ABSTRAKT Z výzkumů souvislostí pohybové aktivity a zdraví bylo prokázáno, že 70 % mužů a žen

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN FEMORO-POPLITEO-CRURÁLNÍ BY-PASS FEMORO-POPLITEÁLNÍ BY-PASS FEMORO-CRURÁLNÍ BY-PASS POPLITEO-CRURÁLNÍ BY-PASS ENDARTEREKTOMIE

Více

1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE

1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE 1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE 1. Rehabilitace klaudikantů Kološová R., interní oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku 2. Má použití potažených

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE NASEDAJÍCÍ NA NEDOSTATEČNOU REHABILITAČNÍ PÉČI V AKUTNÍM STÁDIU PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ Lucie Slámová, Hana Jakšová FN Brno, Klinika úrazové chirurgie spinální jednotka, Rehabilitační

Více

Zlomeniny Agility Dogdancing Dogfrisbee Dostihy & Coursing Flyball Mushing & Dogtrekking Obedience Pasení Sportovní kynologie Záchranáři

Zlomeniny Agility Dogdancing Dogfrisbee Dostihy & Coursing Flyball Mushing & Dogtrekking Obedience Pasení Sportovní kynologie Záchranáři 02 2013 ROČNÍK 7 Cena49 Kč / 2,44, pro předplatitele 41,30 Kč / 2 rozhovory Igor Lengvarský Zsófi Bíró Helena Kovš Pavel Kos STREČINK PSA ŠEDIVÁČKŮV LONG Cena výtisku: 49 Kč 1,96 Zlomeniny Agility Dogdancing

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz ERGONOMIE NEMOCNIČNÍHO LŮŽL ŮŽKA Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů Výstaviště 405/1 648 49 Brno www.cech-cal.eu cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz Pokrok ve vybavenívětšiny nemocnic v ČR

Více

PARAPODIUM LÉKAŘSKÉ INFORMACE

PARAPODIUM LÉKAŘSKÉ INFORMACE PARAPODIUM LÉKAŘSKÉ INFORMACE Parapodium = druh ortézy (ve smyslu pomůcky používané ke kontrole pohybu, usnadňující nebo omezující přenos zátěže na určitou část těla) ve spojení se širokou opornou bází

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Možnosti následné zdravotní a sociální péče

Možnosti následné zdravotní a sociální péče ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 Česká republika e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Možnosti následné zdravotní a sociální péče Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás a

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE

ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE ÚPRAVA PÁNSKÉHO SAKA - ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKY NÁRAMENICE Název úpravy v systému PGS: PS PD ZD BD 1 A-SIRKY NÁRAMENICE (obr. č.1) Název souboru: PSASN Přípona: TXT Hodnota učení: 100% 1. 1. 4. 3. 3. 4. 2. 1. 3.

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim LYMFODRENÁŽ A JEJÍ CHARAKTER Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ REPETITORIUM PRVNÍ POMOCI (OK_R-PP)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ REPETITORIUM PRVNÍ POMOCI (OK_R-PP) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ REPETITORIUM PRVNÍ POMOCI (OK_R-PP) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

Nákup zdravotnických pomůcek

Nákup zdravotnických pomůcek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka zadávaná na části

Více

Press kit Jak se naučit znovu chodit a důvěřovat umělé končetině?

Press kit Jak se naučit znovu chodit a důvěřovat umělé končetině? Press kit Jak se naučit znovu chodit a důvěřovat umělé končetině? 1 Amputace končetiny neznamená konec života Amputace představuje pro každého pacienta obrovský zásah do jeho dosavadního života i celého

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant 1 Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru autoptický laborant -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů.

Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů. Mgr. Tomáš Petr ÚVN Praha 25.3.2013 NCO NZO Brno Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů. Akreditace Poskytování kvalitní a bezpečné péče Účel standardu č. 46 - Vedení nemocnice zajišťuje bezpečné

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ

SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ SM 23 STROJNÍ VÝROBA JEDNODUCHÝCH SOUČÁSTÍ část původního dokumentu (původní text viz Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/02.0071) NÁVRH JEDNODUCHÝCH

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Spinální traumata. Simona Bauerová, Kateřina Koloušková

Spinální traumata. Simona Bauerová, Kateřina Koloušková Spinální traumata Simona Bauerová, Kateřina Koloušková Statistika 2014 K 22.11.2014 celkem přijato na OUP 1 503 pacientů. Úrazového původu 768 pacientů, z nichž mělo 358 pacientů poranění páteře Úrazy

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 2. DIAGNOSA A TERAPIE 2.1 Jak se revmatická horečka diagnostikuje? Žádný konkrétní

Více

Rehabilitační ošetřovatelství na ICU. Mgr. Branislav Moravčík KARIM FN Brno

Rehabilitační ošetřovatelství na ICU. Mgr. Branislav Moravčík KARIM FN Brno Rehabilitační ošetřovatelství na ICU Mgr. Branislav Moravčík KARIM FN Brno Definice : Forma odborného ošetřovatelství, zařazující některé prvky fyzioterapie do ošetřovatelské péče zdravotních sester na

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

OPERAČNÍ POSTUP ETAPOVÉ REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU RUKY S POUŽITÍM DOČASNÉHO SILIKONOVÉHO ŠLACHOVÉHO IMPLANTÁTU

OPERAČNÍ POSTUP ETAPOVÉ REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU RUKY S POUŽITÍM DOČASNÉHO SILIKONOVÉHO ŠLACHOVÉHO IMPLANTÁTU OPERAČNÍ POSTUP ETAPOVÉ REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU RUKY S POUŽITÍM DOČASNÉHO SILIKONOVÉHO ŠLACHOVÉHO IMPLANTÁTU MUDr Aleš Nejedlý Ing. František Denk ÚVOD Rekonstrukce šlachy flexoru na ruce v tzv. zóně

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie

Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Vertebrogenní onemocnění: Klasifikace,, terminologie, základy z anatomie Josef Bednařík II. Neurologická klinika LF MU a FN Brno Zaměř ěření kursu Existují dva extrémy: Manuáln lní přístup stup důraz na

Více

NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE

NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE NÁVRH ÚPRAV DOPRAVNÍHO REŽIMU V PRAZE - SUCHDOLE Dopravně inženýrská studie Zpracoval: CZECH Consult, spol. s r. o., Holečkova 100/9 150 00 Praha 5- Smíchov IČ: 630 73 463 Předkládá: Ing. Zdeněk Strádal

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mojžíšová A., Nekola V. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Poruchy dýchání u akutních neurologických onemocnění

Poruchy dýchání u akutních neurologických onemocnění Poruchy dýchání u akutních neurologických onemocnění Ventilační poruchy neurologicky nemocných Neurogenní ventilační selhání neurologické onemocnění je samo příčinou ventilační poruchy Plicní komplikace

Více

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky)

Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Úvod do fyzioterapie propedeutika I Polohování (zásady, druhy polohování, speciální polohy a polohování, pomůcky) Definice - druh pasivního pohybu, působíme zevní silou malé intenzity po dlouhou dobu Indikace

Více

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Název ve ejné zakázky: Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní A) Komponenty erpacího systému a systému

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o.

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. P R O T O K O L H A C C P stanovení kritických bodů Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. Obchodní firma: Sídlo firmy: Přemyšlenská 90, Praha 8 Kobylisy, 182 00 IČ: 24693383 Účinnost: od 8. 11. 2010 POŢADAVKY

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Návazné opatření týkající se aplikačního nástroje pro sternální implantát ZipFix : Změny v návodu k chirurgické technice

Návazné opatření týkající se aplikačního nástroje pro sternální implantát ZipFix : Změny v návodu k chirurgické technice UPOZORNĚNÍ pro: vedoucího operačního sálu 20. června 2014 Naléhavé: Bezpečnostní upozornění pro terén FSN20149997 Návazné opatření týkající se aplikačního nástroje pro sternální implantát ZipFix : Změny

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více