Z 2. CELOSTÁTNÍHO SYMPOZIA SPINÁLNÍCH JEDNOTEK V LIBERCI sborník p ednášek 2005.indd :49:09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z 2. CELOSTÁTNÍHO SYMPOZIA SPINÁLNÍCH JEDNOTEK V LIBERCI..10.200. sborník p ednášek 2005.indd 1 8.12.2005 16:49:09"

Transkript

1 Z 2. CELOSTÁTNÍHO SYMPOZIA SPINÁLNÍCH JEDNOTEK V LIBERCI sborník p ednášek 200.indd :49:09

2 sborník p ednášek 200.indd :49:09

3 SBORNÍK VYBRANÝCH PŘEDNÁŠEK Z 2. CELOSTÁTNÍHO SYMPOZIA SPINÁLNÍCH JEDNOTEK V LIBERCI OBSAH: DIAGNOSTIKA A TIMING OŠETŘENÍ U POLYTRAUMATIZOVANÝCH PACIENTŮ S MÍŠNÍ LÉZÍ... 4 Šrám J., Lukáš R., Křivohlávek M. Traumacentrum, Krajská nemocnice Liberec EPIDEMIOLOGIE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC... 8 Pressová H., Kozuková L. Spinální jednotka, Krajská nemocnice Liberec FRAKTURY KRČNÍ PÁTEŘE, JEJICH LÉČBA, HODNOCENÍ A KOMPLIKACE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE Bielnik O., Mrůzek M. Spinální jednotka, Neurochirurgická klinika, FNsP Ostrava KINEZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Valouchová P. Klinika rehabilitace, FN Motol MRSA VÝSKYT A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ Jirků H., Kříž J. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace, FN Motol POMŮCKY PRO RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPII U PACIENTŮ PO POŠKOZENÍ MÍCHY Spáčilová L. Klinika rehabilitace, FN Motol PROPRIOMED VYUŽITÍ U PACIENTŮ PO PORANĚNÍ MÍCHY Špaňhelová Š.,Spáčilová L., Šafářová M. Klinika rehabilitace, FN Motol SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTKA V KLADRUBECH ZKUŠENOSTI A POZNATKY Z 3-LETÉHO PROVOZU Kulakovská M. Spinální rehabilitační jednotka Kladruby TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE PACIENTŮ S MÍŠNÍ LÉZÍ Kříž J., Hyšperská V., Zedka M. Spinální jednotka při Klinice rehabilitace, Klinika dětské neurologie, FN Motol VENTILAČNÍ STRATEGIE U NEMOCNÝCH S IZOLOVANÝM PORANĚNÍM C PÁTEŘE Dostálová V. FN Hradec Králové VERTIKALIZAČNÍ APARÁT UP N GO Kafková H., Gaľa M. Spinální jednotka, KN Liberec sborník p ednášek 200.indd :49:09

4 DIAGNOSTIKA A TIMING OŠETŘENÍ U POLYTRAUMATIZOVANÝCH PACIENTŮ S MÍŠNÍ LÉZÍ Diagnostika a timing ošet ení u polytraumatizovaných pacient s míšní lézí Šrám J.,Lukáš R.,K ivohlávek M. Spinální jednotka Nemocnice Liberec P idružená poran ní Poran ní hlavy a mozku, zlomeniny lbi 12% Poran ní hrudníku vyžadující aktivní opat ení 19% Nitrob išní poran ní s nutností op. revise 3% Kon etinové poran ní 20% P ednemocni ní fáze Zdravotnická PP Primární vyšet ení ATLS opat ení- advanced trauma life support zajišt ní DC, intubace objemová infusní resuscitace stabilisace ob hu léky (analgesie, metylprednisolon) Etiologie poran ní páte e sportovní úrazy pády z výšky dopravní nehody skok do m lké vody Energie úrazu!!! P ednemocni ní fáze Technická PP Šetrné vyprošt ní - zamezení rota ním pohyb m, flexe, extense Fixa ní pom cky p ed vyprošt ním Zdravotnická PP P ednemocni ní fáze Kdy pomýšlet na míšní poran ní? Mechanismus úrazu Klinické p íznaky bolest v zádech, šíje porucha citlivosti, hybnosti HK, DK bráni ní dýchání P idružené úrazy rány na hlav, od rky, hematomy na zádech, zv tšená interspinosní vzdálenost, gibus Cave bezv domí, alterace v domí - alkohol, drogy Transport Šetrný transport prost edek?, kam? Vakuová matrace na zádech - cave DC (intubace) (Modifikovaná stabilisovaná poloha) LZS p i delší vzdálenosti Traumacentrum Nemocni ní fáze Pokra ování v resuscita ní pé i P ímý arteriální tlak, kanylace velkých cév, permanentní katetr Základní diagnostika - sono b icha a hrudníku skia S+P, C páte Pokra ování v medikamentosní th p ípadn celot lový scan sborník p ednášek 200.indd :49:10

5 Nemocni ní fáze 1.Ob hov stabilní pacient - primární ošet ení 2.Ob hov nestabilní - stabilisace ob hu (ob hová resuscitace, operace) ostatní systémy ve druhé dob 1.skupina Neurologické vyšet ení ( klasifikace poran ní - Frenkel, ASIA) RTG - nativní snímky, celá páte CT vždy sousední pedikly CT - celot lový scan NMR? Sciwora - spine injury without radiological abnormality, dokumentace stavu míchy v dob vyš. Pokra ování v medikamentosní th 1.skupina Pokyny k podávání Solumedrolu p i poran ní míchy ( NASCIS III ) pacienti, kterým byl podán Solumedrol do 3 hodin od poran ní budou lé eni dle stávajícího schématu po dobu 24 hodin. tj. bolus 30 mg/kg/1 min, 4 min pausa, dále,4 mg/kg/h/23 hod pacienti, kterým byl podán Solumedrol mezi 3-8 hodinou po zran ní budou dostávat Solumedrol po dobu 48 hodin. tj. bolus 30mg/kg/1min, 4 min pausa, dále,4 mg/kg/h/47 hod Trauma páte e s lézí míšní - medikace Metylprednisolon(solumedrol) NASCIS III Manitol 20%0,g/kg 1.dávka dále 0,1g/kg a 4-6 hod 2-3 dny Nízkomolekulární heparin ( fraxiparine, clexan) Pentoxifyllin ( agapurin, trental) 1 amp i.v. a 6 hod Antiulcerotika ( helicid, ulcogant, venter) Celaskon, Erevit antioxidanty Analgetika Infusní th opera ní ešení Dekomprese míchy Poran ní míchy Stabilisace páte e Otázky: úplná léze míšní? rozvoj sekundárních zm n možnost další rhb bolesti primární mechanické poškození sekundární zm ny - mechanické - ischemické Dlahová technika CASPAR 2 min F ze C2-C4,trikortikální št p,bikortikální šrouby 2 hod 2 dny sborník p ednášek 200.indd :49:12

6 SOCON stabilisace Th-L Dekomprese ligamentotaxí Kombinovaný p ístup Nemocni ní fáze 1.Ob hov stabilní pacient - primární ošet ení 2.Ob hov nestabilní - stabilisace ob hu (ob hová resuscitace, operace) - ostatní systémy ve druhé dob Nemocni ní fáze Ligamentotaxe konservativní zp sob Po adí opera ních výkon 1.ošet ení dutinového poran ní (b icho, hrudník) arteriální krvácení 2.stabilisace pánevního kruhu 3.ošet ení nitrolebního krvácení 4.páte, dlouhé kosti (femur) Posloupnost pé e o pacienta s míšním poran ním IA. Akutní fáze opera ní ešení, JIP, ARO Traumacentrum spondylochirurgické odd lení Výrazné prodloužení!!! IB. Postakutní fáze - spinální jednotka Muž 30 let havárie na motocyklu, zlomenina Th3,4 - partiální lése Frenkel B-C Kontusní plíce, pneumohemothorax vlevo, a.subclavia l.sin, zlomenina klí ku vlevo, lese brachiálního plexu vlevo II. Rehabilita n - resocialisa ní fáze-rehabilita ní ústav sborník p ednášek 200.indd :49:14

7 Muž, 3 let, pád do studny, zaklín ní, zlomenina Th12, Th8, lese míšní Frenkel A od segmentu Th12- L1 žebra oboustrann, kontusní plíce, zlomenina prox. humeru vlevo Primární ošet ení socon Th11- L1,dekomprese, laminectomie prox. humerus s odstupem 2 týdn Pro rozvoj subileosního stavu s bolestivostí b icha podez ení na ischemii p i poran ní záv su st eva Provedeno spirální CT s kontrastem zobrazení a. mesenterica sup. i inf. i se zásobením st ev do periferie Muž,23 let,motohavárie Rozsáhlý hemopneumothorax nutností revise Subluxace Th9, 10 s transversální lésí míšní Frenkel A, NMR za 24 hod, Stabilisace Th8-Th10 Socon Zlepšení polohování a rhb Záv r 1.ob hov stabilní - primární ošet ení 2.ob h nestabilní - stabilisace ob hu a ošet ení páte e do hod 3. Pacienti s rozvojem život ohrožujících po jejich zvládnutí s odložením Záv r Nejproblemati t jší timing u poran ní horní Th páte e asté poran ní hrudníku a nitrohrudních orgán s nutností urgentního ošet ení, následným rozvojem kontusní plíce. Problematika zavedení transpedikulárních šroub v oblasti horní hrudní páte e - CT navigace, naviga ní systémy D kuji za pozornost sborník p ednášek 200.indd :49:19

8 EPIDEMIOLOGIE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC Epidemiologie na spinální jednotce Krajské nemocnice Liberec 1. Úvod Hana Pressová Linda Kozuková Epidemiologie je v dní obor, který studuje rozložení (distribuci) a p í inu (determinantu) frekvence nemocí v lidské populaci. Slovo pochází z e tiny a znamená nauka o n em, co napadá lidstvo. Plní adu úkol, z nichž nás zajímá zejména: vznik a ší ení nákaz nozokomiální nemoci rezistentní kmeny Infekce mo ových cest 1. Úvod 2. Statistika 3. Dva velké okruhy problém 4. Záv r 2. Statistika spojení epidemiologie s mikrobiologií rozd lení infekcí mo ové infekce infekce ran st evní infekce (vzorky ze stolice) krevní infekce (hemokultury) infekce dýchacích cest 860 odb r Infekce mo ových cest - ženy Cévkovaná mo - ženy Vzorky mo í celkem ostatní sm s 12% E-COLLI 27% 13% Spontánní mikce - ženy ženy 24% KLEB. PNEU. 14% negativní 34% sm s 16% E-COLLI 22% ostatní 12% Permanentní katetr - ženy PROVID. 12% E-COLLI 12% negativní 6% negativní 0% muži 76% sm s KLEB. PNEU. 16% 38% ostatní 16% Infekce mo ových cest - muži Infekce ran 97 odb r Epicystomiíe - muži Cévkovaná mo - muži KLEB.PNEU. 16% PSEU. 10% sm s 2% E-COLLI 12% sm s 13% negativní 27% Rány v podskupinách ostatní 20% negativní 8% PROV. ST. 21% ostatní 14% KLEB. PNEU. 12% PROV. S. 13% PR. MIR. 9% ostatní 13% Permanentní katetr - muži Spontánní mikce - muži Redonovy drény 23% PSEUD. 9% PROV. 16% negativní 11% sm s 2% PROV. ST. 10% sm s 1% dekubity a opera ní rány 64% negativní ostatní % KLEB. PNEU. 20% 17% ostatní 22% sborník p ednášek 200.indd :49:19

9 Infekce ran Infekce ran st ry z k že, panaritia Dekubity a opera ní rány. Zam ení na MRSA. Ostatní odb ry z ran. E-COLLI 10% ANAEROBY 10% PS-AER 10% KLEB. PNEU 11% STAPH.AUR. 19% ostatní 43% negativní 24% negat. 9% ostatní 2% MRSA 6% PSEU. AU. 14% STAPH.AUR. 19% St evní infekce odb ry na Clostridium difficille 22x Krevní infekce 1 odb r Stolice Hemokultury pozitivní 23% pozitivní 33% negativní 77% negativní 67% Infekce dýchacích cest odb ry z tracheostomie Dva velké okruhy problém SER. MARC. 23% Dýchací cesty negativní 8% MRSA výskyt na liberecké SJ v letech p í iny výskytu, hygienická opat ení KLEB. PNEU. 23% PSEUM. AE. 1% ostatní 31% IMC informace o výskytu opat ení, lé ba 3. Dva velké okruhy problém 4. Hygienická opat ení Setkávání pacient z r zných zdravotnických za ízení i z domova V postakutní fázi Chroni tí pacienti s komplikacemi Preventivní Bariérový režim na odd lení Aseptické postupy Hygienická pé e Ú inný desinfek ní program P ísná individualisace pom cek sborník p ednášek 200.indd :49:20

10 4. Hygienická opat ení Represivní Hlášení nosokomiálních nákaz Isolace nemocného Pravidelné odb ry biologického materiálu Ú inná terapie vzniklých infekcí D kujeme za pozornost. FRAKTURY KRČNÍ PÁTEŘE, JEJICH LÉČBA, HODNOCENÍ A KOMPLIKACE NA SPINÁLNÍ JEDNOTCE Fraktury kr ní páte e, jejich lé ba, hodnocení, komplikace na spinální jednotce Bielnik O., Mr zek M. Neurochirugická klinika FNsP Ostrava Poruba p ednosta: MUDr.T.Pale ek, PhD. Liberec OO Mechanismus úraz páte e p ímý z ídka-/st elná, bodná poran ní/ nep ímý v tšinou- nep ímé p sobení sil na jednotlivé pohybové segmenty Podle p sobících sil rozlišujeme poran ní páte e: vertikáln - kompresivní flek ní exten ní rota ní Podle patologicko - anatomického obrazu poran ní vznikají poran ní: diskoligamentózní kostní kombinovaná Lé ba poran ní kr ní páte e Podání Solumedrolu dle protokolu NASCIS III Konzervativní Kr ní ortézy ( Schanz v, Philadelphia límec) HALO fixace Sádrové ortézy (Minerva) Crutchfieldova trakce Incidence kr ní páte bývá postižena v 1,-3% p ípad polytraumat 4% úraz páte e vzniká p i dopravních nehodách /hyperflexe, decelerace/ 20% p i pádech- kolapsové stavy,ze strom,budov,lešení atd. 1% p i sportu- skoky do m lké vody, paragliding, aj. u osob nad 7 let vznikají zlomeniny kr ní páte e ve více než 60% v d sledku pád horní úsek (C1,C2) je postižen v 2% a dolní úsek (C3-Th1) v 7% všech poran ní kr ní páte e Diagnostika Anamnéza analýza úrazového d je, bolest, kam vyza uje, hybnost, citlivost kon etin, parestezie Klinické vyšet ení- pohled, pohmat, známky zhmožd ní, sufúze, deformity, otok, nevyšet ujeme pohyblivost kr ní páte e, orienta ní neurol. vyšet ení Pomocné zobrazovací metody RTG 2 projekce-p edozadní, bo ná, event. speciální projekce plavecká na C/Th p echod - zvednutá paže na stran lampy, Sandbergova projekce C1-C3, šikmé snímky na interv. klouby, funk ní snímky v p edklonu a záklonu až po 2-3 týdnech k vylou ení poúrazové instability., tomogramy CT-detailn zobrazí kostní struktury, pr svit pát.kanálu, meziobra. ploténky, 3D rekonstrukce zlomeniny usnadní p edopera ní rozvahu MRI-magnetická rezonance zobrazí páte ní struktury - m kké tkán, vazy, disky, míchu, zachytí celou kr ní páte i s C/Th p echod Opera ní lé ba znovuobnovení stability, zlepšení komfortu b hem lé by, asná rehabilitace chirurgický výkon neinterferuje s farmakologickou lé bou chybí korelace mezi mírou rekonstrukce pr svitu páte ního kanálu a neurologickým zlepšením rozhodující je kinetická energie p i inzultupokra ující komprese a deformace p ispívá k lézi nervových struktur mén 10 sborník p ednášek 200.indd :49:21

11 Opera ní lé ba Pacient S.W.M.- 34 let od 10/ /200 bylo na naší spinální jednotce hospitalizováno 19 pacient s poran ním kr ní páte e a lézí míšní z toho byly 2 ženy a 17 muž nejmladší - 16 let, nejstarší - 7 let pr m rný v k hospitalizovaných byl 39 let poran ní páte e zlomeniny C3-1x, C4-2x, C-3x, C6-4x, C7-1x, subluxace C4/ 2x, C/6 3x, C6/7 3x operace 11x somatektomie- intersomatická fúze trikortikálním št pem+dlaha 7x, Harmsova klícka+dlaha-3x, 1x- somatektomie+ náhrada- Stryker +dlaha Biomet, 8x diskektomie+ náhrada MOP+dlaha, 2x zadní stabilizace, jiné pracovišt - 4 operace komplikace - respira ní insuficience 12x, bronchopneumonie 10x uroinfekt 10x, dekubity 4x Autonehoda- idi fraktura C6,C7- neúplná transverzální léze míšní od segmentu C6 Frankel B Pacient S.W.M.- 34 let Pacient S.W.M.- 34 let CT - axiální ez obratlem C6 Komplikace sakrální dekubitus, respira ní insuficience, multiorgánové selhání Pacient R.P. 30 let Pacient R.P. 30 let Sražen automobilemsubluxace C6/7, úplná transversální léze míšní od segmentu C7- Frankel A CT - axiální ez C6/7 Pacient R.P. 30 let Pacient R.P. 30 let Operace diskektomie C6/7, náhrada Tibonem+dlaha Komplikace dekubit v oblasti hlavi ky metatarsu pravé nohy V.prstu, respi. insuficience 11 sborník p ednášek 200.indd :49:24

12 Záv r D kuji Vám za pozornost Chirurgie poran ní páte e zaznamenala v posledních letech zna ný pokrok, jak v množství instrumentárií a metod ke stabilizaci poran ných úsek páte e, tak ve zp esn ní indikací k opera ní lé b. Problematika poran ní kr ní páte e a míchy je úzce specializovanou oblastí a vyžaduje koncentraci t chto pacient v centrech, která mají s terapií dostate né zkušenosti, možnosti interdisciplinární spolupráce a návaznost na další rehabilita ní lé bu a resocializaci. KINEZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kinesiologie dýchání P. Valouchová, Ph.D. Klinika rehabilitace FN Motol P ednosta: Doc. PaedDr. P. Kolá Anatomie Páry žeber jsou spojeny s t ly obratl prost ednictvím dvou kloub : Art. costovertebralis (dvojitý kloub) Art. costotransversalis (jednoduchý kloub) Pohyby v CV skloubení Kapandji, 1974 Oba klouby tvo í mechanickou kloubní dvojici: - rotace kolem osy probíhající st edy obou kloub (osa xx pracuje podobn jako pant dve í) - sm r této osy (vzhledem k sagitální rovin ) ur uje sm r pohybu žebra 12 Pohyby žeber v CV kloubech Spodní žebra osa xx leží tém paraleln se sagitální rovinou s elevací žeber se transversální rozm r hrudníku Horní žebra osa yy leží ve frontální rovin s elevací t chto žeber se antero-posteriorní rozm r St ední žebra osa CV skloubení leží v úhlu 4 k sagitální rovin Kapandji, 1974 sborník p ednášek 200.indd :49:2

13 Pohyby hrudníku v sagitální rovin Sternum se pohybuje ventráln a mírn kraniáln : - zmenšení úhlu mezi prvním žebrem a sternem (výsledek axiální rotace kostální chrupavky) - zmenšení úhlu mezi sternem a vertikálou - zv tšení chondro-kostálního úhlu 10. žebra - zv tšení úhlu mezi sternem a chrupav itou ástí žebra Kapandji, 1974 Elasticita žeberních chrupavek - b hem nádechu dochází aktivitou nádechových sval k rotaci chrupavky kolem své podélné osy tzv. axiální rotace chrupavky žebra - elevace sterna dochází ke zm n úhl mezi chrupavkami a sternem - pružnost chrupavky žebra umožní b hem výdechu návrat hrudníku do výchozí pozice Kapandji, 1974 Inspira ní svaly diaphragma (n.phrenicus, C3-C) m. levator costae - za íná na špi ce processus transversus a upíná se na horní hranu nižších žeber mm. intercostalis externi (nn. intercostales I-XI, Th1 Th11) - sm r vláken je kraniální a mediální m. IE mají na dorzální stran hrudníku mechanicky výhodn jší sm r vláken pro nádech, než-li vlákna na ventro-kaudální stran hrudníku (naopak sm r vláken na ventro-kaudální stran hrudního koše podporuje výdech) (A. De Troyer, 200; Physiol. Rev.) Diaphragma Muskulo-tendinósní kopule, která tvo í dno hrudníku pars lumbalis, costalis, sternalis Pr chody pro jícen, aortu, dolní dutou žílu Úpony vláken bránice hluboká vrstva žeberních chrupavek špi ka 11. a 12. žebra t la obratl (crus L1, L2) mediální povrch m. psoas major quadratus lumborum Kapandji, sborník p ednášek 200.indd :49:27

14 Funkce bránice - kontrakcí vláken je centrum tendineum taženo kaudáln (jako píst pumpy) - pokles bránice je kontrolován protažením tkání mediastina a resistencí abdominálních orgán zastavení poklesu centrum tendineum stává se PF zm na sm ru svalového tahu (sm rem k PF na centrum tendineum) elevace dolních žeber = transversálního rozm ru dolního hrudníku sou asn s pohybem sterna dochází k elevaci horních žeber dochází ke zv tšení antero-posteriorního rozm ru hrudníku PF Kapandji, 1974 Vztah bránice a b išních sval bránice a b išní svaly pracují ve vzájemn vyváženém pohybovém režimu, v tzv. ko-aktivaci p i nádechu je nutná mírná aktivita b išních sval a pánevního dna svaly jsou v aktivní kontrakci, ale v recipro ním vztahu - nádech = nap tí bránice a nap tí b išních sval a pánevního dna Kapandji, 1974 Inspirace Exspirace Auxiliární nádechové svaly m. sternocleidomastoideus, scalenus medius, anterior, posterior (v p ípad je-li C páte stabilizována extenzory) m. pectoralis major and minor (ú ast na nádechu je-li humerus v abdukci)) spodní vlákna m. serratus anterior a lattisimus dorsi (je-li humerus v abdukci) m. serratus posterior superior m. iliocostalis - horní ást (od proc.transversus C3 C7 na 1-6 žeberní oblouky) Primární exspira ní svaly mm. intercostalis interni (vlákna sm ují kraniáln a lateráln ) deprese žeber m. transversus thoracis (sternocostalis) (z 2 6 žeber sm ují vlákna kaudáln a mediáln na sternum deprese p íslušných žeber) Auxiliární výdechové svaly - umož ují forsírovaný výdech, Valsalv v manévr b išní svaly m. rectus, m. obliquus externus a internus, m. transversus bdominis (Th L1) dolní vlákna mm. iliocostalis, mm. longissimus, m. serratus posterior inferior, m. quadratus lumborum 14 sborník p ednášek 200.indd :49:28

15 Patokinesiologie dýchání Atonie a hypotonie b išních sval Aktivní jizva na b iše nebo hrudníku Paradoxní dýchání Horní typ dýchání Respira ní onemocn ní Dýchání zm n no polohou t la: v leže na boku v leže na zádech Skolióza Kapandji, 1974 Horní typ dýchání Aktivace auxiliárních nádechových sval b hem klidového dýchání - zvýšení svalového tonu auxiliárních nádechových sval a horních fixátor lopatek úponové bolesti v oblasti C p - chybí laterální pohyb dolních žeber - nerozvíjí se mezižeberní prostory zastavení poklesu centrum tendineum stává se PF zm na sm ru svalového tahu (sm rem k PF na centrum tendineum) elevace dolních žeber = transversálního rozm ru dolního hrudníku sou asn s pohybem sterna dochází k elevaci horních žeber dochází ke zv tšení antero-posteriorního rozm ru hrudníku Transverzální léze míšní D kuji za pozornost bráni ní inspirace (vysoké léze C - C7) plegie/paréza mm. intercostales externi plegie/paréza b išních sval pro fci bránice chybí PF na žebrech neefektivní kontrakce bránice nitrob išní tlak potíže s expektorací - riziko vzniku atelektázy 1 sborník p ednášek 200.indd :49:29

16 MRSA VÝSKYT A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ MRSA výskyt a režimová opat ení Jirk H., K íž J. Spinální jednotka p i Klinice rehabilitace FN Motol Staphylococcus aureus nej ast jší patogen, který se p enáší na k ži a v nose zdravých lidí zp sobuje nevýznamné infekce, ale také infekce chirurgických ran a onemocn ní plic výskyt MRSA nemocnice, zejména chirurgické obory lé ba ATB získaná odolnost v i ATB penicilinové ady MRSA Co znamená MRSA? Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus Multi-rezistentní Staphylococcus aureus Podíl MRSA kmen izolovaných v nemocnicích v USA je asi 0% izolovaných stafylokokových kmen rezistentních v západoevropských zemích asi 30% v eské republice asi 6% Rizikový pacient Chronické rány, dekubity Operace Invazivní vstupy - CŽK, PK, EPI UPV, tracheostomie Dlouhodobá ATB lé ba Pacient, který má v anamnéze MRSA vždy pozitivní Pacient s MRSA není d vod k nep ijetí na jakékoli pracovišt! Prevence St ry p ed p ijetím rizikového pacienta Krk, nos, perineum Kožní defekt, dekubit Mo Pacient s MRSA je p ijímán rovnou na izolaci Spolupráce s ústavním hygienikem a epidemiologem Zjišt ní MRSA na mikrobiologii - hlášeno na odd lení, kde je pacient hospitalizován na odd. hygieny, která provede kontrolu, zda je zaveden BOR Pravidelné st ry celého odd lení BOR bariérový ochranný režim Izolace pozitivního pacienta Izolace kontakt až do doby 3 negativních výsledk (krk, nos, perineum, kožní defekt) Pou ení personálu Dodržování BOR hygiena rukou 16 sborník p ednášek 200.indd :49:30

17 Opat ení u MRSA pozitivních pacient izolace nejlépe jednol žkový pokoj s koupelnou, pokoj je ozna en nápisem IZOLACE pom cky na pokoji jednorázové (které se odhazují do pytle s infek ním odpadem), nebo vy len né pro pacienty (dekontaminace všech pom cek, které se odnášejí z pokoje v 4% chloraminu, nap. talí e, nástroje) OOPP osobní ochranné pracovní pom cky denn isté prádlo p ed vstupem na izolaci empír, epice, ústenka, rukavice (vše se odkládá p i odchodu z pokoje) Doporu ení pro eliminaci MRSA d sledná hygiena rukou Promanum N, Sterilium celková koupel pacienta - Skinsan scrab foam apod. nebo omývat celé t lo 1% roztokem Betadine, Braunol nos - vytírat Betadine mast, Bactroban krk kloktat Betadine, Octenisept kožní defekty a dekubity Betadine, Inadin, Dermacyn, Prontosan atd. jednorázové pom cky dekontaminace p edm t, ploch a podlah Melsept SF, Hexaqart plus atd. po odchodu z pokoje dezinfekce rukou rohož k o išt ní obuvi dekontaminace prádla a odpadu vy len né pom cky pro úklid z stávají na pokoji návšt vy musí dodržovat BOR, písemné pou ení vy len ná sestra skupinová pé e p evoz pacienta sál, RTG, sanita, apod. vždy HLÁSIT MRSA - pacient jako poslední, domluven as, OOPP ambulantní pacienti propušt ní, p eklad pacienta ZRUŠENÍ IZOLACE dekontaminace a likvidace všech pom cek, vyst íkání pokoje dezinfektorem, germicidní lampa Záv r MRSA pozitivní pacient = drahý pacient materiál ATB personál D kuji za pozornost 17 sborník p ednášek 200.indd :49:31

18 POMŮCKY PRO RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPII U PACIENTŮ PO POŠKOZENÍ MÍCHY POM CKY PRO RESPIRA NÍ FYZIOTERAPII U PACIENT PO POŠKOZENÍ MÍCHY Mgr. Lucie Spá ilová Klinika rehabilitace FN Motol P ednosta: Doc. PaedDr. Pavel Kolá MÍŠNÍ TRAUMA A DÝCHÁNÍ Úrove léze (pod Th 12 zachovány všechny skupiny respir. sval, nad Th 12 postižení exp. sval a sval hlubokého inspiria, C 4 - ventilátor) Kompletnost/inkompletnost léze (kompletní léze v Th a C oblasti znamená kompletní ochrnutí sval pod úrovní léze, inkompletní postižení áste ný návrat n kterých respira ních funkcí) Respira ní komplikace hlavní p í ina úmrtí u SCI NUTNOST HYGIENY DÝCHACÍCH CEST Cíl RFT: istota DC a prevence respira ních komplikací, mobilizace a správná evakuace hlenu Efektivní kašel: Dostate né množství a správné složení sekretu Nep ítomnost mechanizm bránících odstran ní hlenu Vhodná poloha (na boku, v sed ) Správné na asování Vhodná asistence (manuální 1 nebo 2 osoby, abdominální bandáž) DÝCHÁNÍ 1. Základní vitální funkce (dýchat znamená žít) Vztah k ostatním t lním systém m (krevní ob h, metabolizmus, svalový aparát, trofika) Vztah k postu e, lokomoci, e i, polykání 2. ízeno automaticky z prodloužené míchy Vegetativní funkce ovlivnitelná volní i reflexní motorickou kontrolou PATOFYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ U SCI 1. Zm na mechaniky dýchání dle výšky léze Omezení pohyblivosti hrudníku omezení dechových objem a VCP 2. Porucha o iš ovacích mechanizm plic Zvýšená tvorba hlenu a jeho stagnace Neefektivní kašel atelektáza opakované pneumonie PASIVNÍ TECHNIKY RFT Polohování a zm ny polohy, polohy usnad ující dýchání (polohová drenáž) U pacient s UPV nebo obecn zhoršenou mechanikou dýchání jsou špatn ventilovány dorzální partie plic, pasivn je expandována voln jší ást hrudníku a bránice na stran volné b išní st ny, pokud to jde polohování na b iše Kontaktní dýchání Manuální vibrace p i výdechu Masážní hlazení mezižeberních prostor Kožní, svalové a fasciové techniky 18 AKTIVNÍ TECHNIKY RFT Techniky ovliv ující dýchání (dlouhá ústní brzda, otev ený výdech, huffing, autogenní drenáž) Cvi ení k mobilizaci hrudníku a vytvo ení svalové rovnováhy Cvi ení na podporu vytrvalosti a obratnosti Mechanizmus ú inku respira ních technik: Kolísání pr svitu bronch, výdechové p ekážky, oscilace, zm ny polohy POM CKY PRO RFT Odpor proti nádechu Odpor proti výdechu (positive expiratory pressure) Flutter Acapella PEP masky, systémy sborník p ednášek 200.indd :49:32

19 FLUTTER Oscilující PEP systém Podobá se dýmce, skládá se z t la, trychtý e s výdechovým otvorem, kovové kuli ky a víka s etnými otvory Vydechujeme proti odporu, který klade kuli ka vydechovanému vzduch. Kuli ka se pohybuje podél st n nahoru a dol. FLUTTER Použití v tšinou v sed, možná i varianta vleže na zádech Horizontální výchozí poloha flutteru, zm nou úhlu se modifikuje výdechový odpor FLUTTER Jak p sobí? Zvyšuje se tlak v bronších a v plicích - dýchací cesty jsou p i výdechu déle otev ené a to i p i poškozených a nestabilních bronchiálních st nách ACAPELLA Vibra ní (oscilující) PEP systém (kombinuje výhody pozitivního výdechového tlaku a vibrací p enášených na DC) Rychlé zm ny tlaku (oscilace) - rychlé pohyby bronchiální st ny - vibrace - uvoln ní sekretu. Podobný efekt jako autogenní drenáž a ACBT (saturace O2, hodnoty krevních plyn, kvalita plicních funkcí) Mechanizmus ú inku: vydechovaný plyn prochází konusem, který je p erušovan ucpáván zátkou p ipojenou k vyvažovacímu za ízení což produkuje vzduchové oscilace, knoflík na konci p ístroje p izp sobuje vzdálenost magnetu a vyvažovacího za ízení ímž ovliv uje frekvenci, amplitudu a pr m rný výdechový tlak Využití v r zné prostorové orientaci, pacient m že sed t, ležet nebo stát ACAPELLA 4 sou ásti: 1. Snímatelný náustek (po sejmutí lze nasadit masku nebo na TS) 2. íselník (otá ivé kole ko) pro nastavení odporu (frekvence) 3. Snímatelný kryt 4. Snímatelné vahadlo SROVNÁNÍ FLUTTERU A ACAPELLY Pilotní studie: Hodnocení frekvence, amplitudy, pr m rného tlaku (v rozsahu 30 L/min) Acapella - vyšší výdechový tlak a vyšší amplituda V obtížném nastavení (zelená) acapella produkuje pravideln jší oscilace, lepší efekt pro hygienu dýchacích cest Volsko, T.,A., DiFiore J.,M., Chatburn R., L. (2003). Performance Comparsion of Two Oscilating Positive Expiratory pressure Devices: Acapella Versus Flutter. Respiratory Care, vol 48 No 2 Terapie Acapellou je pacienty lépe tolerovaná a zabere polovinu asu než klasické prvky dechové RHB Mahimeister MJ et al. (1991). Positive expiratory pressure mask therapy. Respiratory Care DALŠÍ POM CKY PRO RFT TheraPEP další oscilující PEP systém Tzv. kompresivní vesty vysokofrekven ní komprese hrudníku s oscilacemi CoughAssist neinvazivní metoda st ídavé aplikace pozitivního a negativního tlaku na DC pacienta k usnadn ní odstran ní bronchopulmonární sekrece, nádstavec pro TS, pokles tlaku simuluje kašel ZÁV REM Význam respira ní fyzioterapie v lé b spinálních pacient Pom cky využívající odpor proti výdechu (PEP systémy) Acapella využití v r zných polohách, jemné dosování odporu, lze u TS 19 D K sborník p ednášek 200.indd :49:34

20 PROPRIOMED VYUŽITÍ U PACIENTŮ PO PORANĚNÍ MÍCHY PROPRIOMED VYUŽITÍ U PACIENT PO PORAN NÍ MÍCHY Mgr. L. Spá ilová, Mgr. Š. Špa helová, Mgr. M.Šafá ová Klinika rehabilitace FN Motol P ednosta: Doc. PaedDr. Pavel Kolá Úrovn ízení 1) SPINÁLNÍ nocicepcí se m ní aktivita interneuronové sít, je to vztah inhibice a hyperexcitace fázických sval 2) SUBKORTIKÁLNÍ nociceptory m ní posturální ízení (bez vjemu bolesti) 3) KORTIKÁLNÍ nocicepce je vnímaná jako bolest, zesiluje subkortikální reakci Propriomed Neuroortopedická pom cka sou ást konceptu posturální terapie MUDr. Eugena Raševa Stabilizovat funk n motoriku zlepšení synergické aktivace sval, které p i akci pracují jako antagonisté Ovlivn ní koordina ních program (funk ní stabilizace motoriky) PROPRIOMED Ocelový prut délky cm Ochranný pól Ocelový prut Madlo Frekven ní regulátory 4 délky PROPRIOMEDU 190cm - frekvence 2, 3,Hz nejleh í lehké 170cm - nej ast ji používaný - f: 3 4,Hz 10cm - f: 3,9, Hz nejt žší 100cm LIGHT f : 3 4, Hz - pro pacienty s t žkým strukturálním postižením délku volíme podle schopností pacienta pozn.: frekvence se p ekrývají nejobtížn jší 20 INDIKACE: nestabilní rameno kalcifikace, subacromiální bolestivost chronické luxace ramenního kloubu postradikulární syndromy C a L páte e tendence k retrakci vaziva M.Becht rev M.Scheuermann /hlavn adolescenti/ INDIKACE: funk ní instabilita páte e stp. endoprotéze ramenního kloubu stp. operaci páte e whiplash injury chabé nekompletní parézy /m.triceps br., serratus ant/ neurologické onemocn ní s inhibicí pletence ramenního /RS, Erb Duchenne/ artrózy sborník p ednášek 200.indd :49:3

21 KONTRAINDIKACE: bolest vznikající b hem cvi ení s propriomedem zán ty akutní výpotek ankylóza v kloubu 3 stupn posturální terapie 1) Optimalizace aferentní informace redukce nocicepce (horká role, TMT, mobilizace, ) 2) Recipro ní inhibice v celých et zcích 3) Vlastní posturální terapie cíl: synergická koaktivace Ú INEK: Zlepšení koaktivace sval pletence ramenního, zlepšení spolupráce sval (ve fázické i posturální funkci) Kondice 4. stupn terapie 1.rovina oscilace 4. stupn terapie 2.rovina oscilace Paže v klidu Paže v pohybu Paže v klidu Paže v pohybu kmit propriomedu je ve sm ru prodloužené osy p edloktí kmit propriomedu je kolmý na osu p edloktí Pravidla cvi ení s Propriomedem sledování výchylek klí ových oblastí / SIAS, acromiony/ MAX 1-2cm ve všech rovinách nácvik v rozfázovaných polohách Nácvik shora dol Ú inný terapeutický rozkmit 60 cm Délka cvi ební jednotky je s Následuje uvoln ní, vyklepání paže Po et kmit tj. 0 min Zabránit prov šení ovl. frekvence 6 základních cvik : 1) Vertikální dekyfotizace 2) Horizontální dekyfotizace 3) Cvik pro m.supraspinatus 4) Cvik pro m.infraspinatus ) ošt p 6) B išní svaly Variace podle fantazie terapeuta 1) vertikální dekyfotizace 1) vertikální dekyfotizace 21 sborník p ednášek 200.indd :49:38

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY VARIA SYSTÉM LÉČBY NA SPINÁLNÍ REHABILITAČNÍ JEDNOTCE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY Eva Talpová 1, 2, Marie Kulakovská 2 12: 352 357, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

HISTORIE VZNIKU SÍTĚ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PO ČERSTVÝCH MÍŠNÍCH POSTIŽENÍCH A JEJÍ 6-ti LETÝ VÝVOJ

HISTORIE VZNIKU SÍTĚ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PO ČERSTVÝCH MÍŠNÍCH POSTIŽENÍCH A JEJÍ 6-ti LETÝ VÝVOJ HISTORIE VZNIKU SÍTĚ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PO ČERSTVÝCH MÍŠNÍCH POSTIŽENÍCH A JEJÍ 6-ti LETÝ VÝVOJ V. setkání spinálních jednotek 2.-3.10.2008 RÚ Kladruby MUDr. Marie KULAKOVSKÁ primářka spinální rehabilitační

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště 1 K. Neumannová, 1 J. Zatloukal, 2 V. Koblížek 1 Katedra fyzioterapie, FTK UP 2 Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové Plicní rehabilitace: definice

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

HFOV v dětské resuscitační péči

HFOV v dětské resuscitační péči HFOV v dětské resuscitační péči Pavlíček P. Klinika anesteziologie a resuscitace 2.LF a IPVZ FN v Motole, Praha HFOV historie 1980 : první 3100 A vyvinutý v Sant Antonio, TX 1984 : první neonatální studie

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny axiálního skeletu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Fraktury lebky 1 Fissury x impresivní zlomeniny Fissura: Není-li současné poranění mozku = fissura nevyžaduje zvláštní léčbu

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí Autor: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová 2.

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Splity 2006. Nová URURU SARARA

Splity 2006. Nová URURU SARARA Nová URURU SARARA 1 Rysy Vnit ní FTXR28E FTXR42E FTXR50E (bílá) Venkovní RXR28E RXR42E RXR50E (béžová) Jediná pln vybavená klimatizace s funkcí kontroly teploty a funkcí ventilace. URURU = zvlh ování SARARA

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA Kliknutím lze upravit styl předlohy. Sviták R.1,2, Bosman R.1, Šimánek V. 3 1 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 2 Anesteziologicko-resuscitační klinika

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno

Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Nativní rtg v diagnostice onemocnění nervového aparátu. Ladislav Stehlík Odd. zobrazovacích metod VFU Brno Neurocranium Kongenitální anomálie Infekční a zánětlivé změny Neoplazie 2 Hydrocefalus Dorzální

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více