rok 2010, číslo 1 Květen 2010 Dysport Bulletin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rok 2010, číslo 1 Květen 2010 Dysport Bulletin"

Transkript

1 rok 2010, číslo 1 Květen 2010 Dysport Bulletin

2 Slovo úvodem Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, Je mi ctí Vás přivítat na stránkách prvního letošního čísla Dysport bulletinu, ve kterém Vám přinášíme souhrn zajímavých přednášek z odborného sympózia s názvem Botulotoxin včera dnes a zítra, které se konalo v září loňského roku ve školícím areálu akademie věd ČR na zámku v Liblicích. Tohoto setkání se zúčastnilo přes 40 odborníků v oblasti neurologie a rehabilitace z celé ČR. Pozvání přijal i významný zahraniční přednášející Prof. Dr. Andy Picket, který řídí laboratorní vývoj a výzkum botulotoxinu fi rmy Ipsen. Vážíme si účasti předních odborníků z oblasti neurologie, kteří připravili zajímavé přednášky na téma týkající se léčebných možností botulotoxinu, a jsme rádi, že Vám tyto přednášky můžeme zprostředkovat na stránkách našeho bulletinu. Doufáme, že na nadcházejících stránkách naleznete nové informace pro sebe a inspiraci pro každodenní práci s Vašimi pacienty. Pokud Vás tyto informace zaujaly, mohu Vám prozradit, že již nyní připravujeme další číslo Dysport bulletinu, které bude věnované aktuální problematice komplexní léčby spasticity po cévní mozkové příhodě. S přátelským pozdravem MUDr. Milan Šikut Rok 2010, číslo 1 Květen 2010 Dysport Bulletin Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická klinika FN U sv. Anny Brno doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Neurologická klinika, nemocnice Pardubice doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha 2 Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc as. MUDr. Josef Kraus, CSc., Dětská neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., Neurologická klinika FN U sv. Anny Brno Periodicita: 3 4 ročně Vychází: Místo vydání: Praha Vydavatel: Ipsen Pharma o.s., Evropská 136, Praha 6, IČO: Evidenční číslo: MK ČR E Zaslané příspěvky se nevracejí. Vydavatel získává otištěním příspěvku výlučné právo pro jeho další užití. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována nebo rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 2

3 Spasticita: defi nice a patofyziologie Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc Spasticita je defi nována jako porucha svalového tonu (hypertonie), která je způsobena zvýšením tonických napínacích refl exů (stretch refl ex), které je závislé na rychlosti pasivního protažení. Toto zvýšení tonických napínacích refl exů je přímým důsledkem abnormálního zpracování ( processing ) proprioceptivních impulzů, vedených proprioceptivními vlákny tříd Ia a Ib. Patofyziologický koncept spastického hypertonu byl v posledních letech opakovaně upravován a upgradován, protože, vzhledem ke kusým znalostem v oblasti hemisferální, kmenové i míšní senzomotorické integrace, jejíž poruchou (mimo jiné) spasticita vzniká, jde o jeden z nejsložitějších konceptů v oblasti poruch motoriky. Obecně lze konstatovat, že normální, fyziologický svalový tonus závisí na úplné paritě inhibičních vlivů na tzv. rychlý napínací (stretch) refl ex, a excitačních vlivů (někteří autoři udávají, že spíše facilitačních ) na alfa- a gama-motoneurony svalů extenzorů. Klasickým koceptem patofyziologie spasticity je koncept Brownův z r. 1994, modernizovanou verzí je koncept Sheeanův publikovaný v roce Nicméně, každý popis spasticity je neúplný bez kompletního popisu syndromu, jehož je spasticita jedním (byť velmi významným) příznakem. Tento syndrom je nazýván syndromem horního (prvního) motoneuronu, anglicky upper motor neuron syndrome, a je zkracován do názvu UPN. Syndrom horního motoneuronu má dvě skupiny symptomů: symptomy pozitivní a symptomy negativní. Pozitivní symptomy jsou charakterizovány svalovou hyperaktivitou, nejčastěji zvýšeným tonem, nebo jinou formou nepřiměřených svalových kontrakcí, kromě spasticity k pozitivním symptomům patří hyperrefl exie, klony, fl exorové spasmy, eferentní pálení ( drive ) a asociativní motorické poruchy. Někdy jsou tyto symptomy všechny shrnovány do jedné kategorie, jako příznaky spastického syndromu, tento koncept však není správný. Současná defi nice spasticity ji charakterizuje jako formu svalového hypertonu vznikající na základě tzv. velocity-dependent zvýšení tonických napínacích refl exů, jehož původ je v abnormálním zpracování proprioceptivních informací v míšních strukturách. Pojem velocity-dependent, který se jen velmi obtížně převádí do češtiny, znamená, že čím rychleji je proveden pasivní napínací pohyb, tím mohutnější je odpor kladený příslušnými svalovými segmenty a výraznější refl exní aktivita. Klíčem k pochopení těchto dějů je znalost toho, co probíhá při abnormálním zpracování proprioceptivní informace v míšních strukturách, které jsou zbaveny supraspinálních vlivů. Spasticita je při tomto chápání obrazem tonického napínacího refl exu, který je generován impulsy přicházejícími cestou mohutných Ia aferentních vláken ze svalových vřetének. Pasivní protažení svalu vybudí svalové receptory, které vysílají zpět do míchy senzorické signály cestou monosynaptických, ale také oligo- a polysynaptických refl exů, a zpět přichází eferentní odpověď do svalu, způsobující jeho mohutnou kontrakci. Tento děj ze závislý na rychlosti pasivního protažení svalu: čím rychlejší je pasivní protažení, tím mohutnější je spastická odpověď, a naopak, při velmi pomalém pasivním protažení nemusí mnohdy být spastická kontrakce ani příliš patrná. Celý tento proces je také dynamický pokud je pasivní protažení svalu zabržděno, ustává i spastická svalová kontrakce. U výraznější spasticity to však není takto jednoznačné: i po zabrždění pasivního protahování svalu pokračuje spastická kontrakce svalu, byť někdy jen po určitou dobu. To zároveň znamená, že spastická kontrakce má i statickou komponentu. Jako poslední charakteristiku lze uvést, že mohutnost spastické kontrakce je také tzv. lenght-dependent, tj. závislá na délce protažení svalu. Čím větší je délka, do které je sval protažen, tím mohutnější je refl exní spastická odpověď. Celý tento děj je pochopitelně generován z určitého centra. V případě tzv. míšní spasticity, kdy je léze lokalizována kdekoliv na medulární úrovni, je tímto centrem tzv. adaptovaná síť interneuronů v Rexedových lamelách VI a VII míšní šedi. V případě tzv. cerebrální spasticity je tímto centrem oblast, která se nachází v těsné blízkosti tkáně postižené cerebrálním inzultem, v případě cévních onemocnění mozku iktem. Spasticita obvykle vzdoruje tradiční léčbě. Ani myorelaxancia, ani intenzivní rehabilitace nejsou obvykle dostatečné účinnými nástroji k léčbě spasticity. Od poloviny devadesátých let se však rozšířil velmi účinný nástroj léčby: lokální injekce botulotoxinu A do svalů postižených spasticitou. U spasticity cerebrálního původu je efekt botulotoxinu chápán jako přelom v léčbě této poruchy. Obvykle zlepšení klinického stavu trvá týdnů, ale v některých případech tuto dobu výrazně přesahuje, tzn. efekt léčby botulotoxinem může přetrvávat až 6 měsíců. O patofyziologickém podkladu tohoto druhu terapie se zatím pouze hypotetizuje, obvykle je předpokládáno, že tento efekt je způsobován kortikální plasticitou, tj. funkčním přizpůsobením určitých částí mozkové kůry k výkonu funkce, kterou předtím zajišťoval okrsek kortexu, postižený iktem (v daném případě motorický a premotorický kortex. 3

4 4

5 5 5

6 Poznámky 6

7 Botulotoxin v ČR, aneb jak to vlastně děláme doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK Praha Botulotoxin je na českém trhu téměř 17 let a za tu dobu si našel mezi lékaři řadu příznivců. Byli to neurologové, kteří se k němu u nás dostali nejdříve a po řadu let se botulotoxin v ČR aplikoval výhradně z neurologických indikací. A byl to právě Dysport, který se k nám dostal jako první a který byl po mnoho let jediným botulotoxinem A, který jsme měli k dispozici. Za tu dobu prokázal, že v ČR má své nezastupitelné místo a že léčbu fokálních dystonií bychom si bez něj jen těžko dokázali představit. Aplikace botulotoxinu postupně přestaly být doménou Expy center a začaly se objevovat u specialistů v jednotlivých krajích. Jeho cena postupně klesala a počet pacientů nezadržitelně narůstal. Pomineme-li indikace léčby botulotoxinem A v jiných oborech, jeho využití v neurologii stále zůstává v rukou odborníků několika pracovišť. Na sympoziu Botulotoxin včera dnes a zítra konaném v Liblicích se jich sešlo téměř tří desítky. Ptali jsme se jich, jak to s botulotoxinem u nich dělají. Všichni účastníci odpovídali anonymně pomocí hlasovacího zařízení a jejich odpovědi byly někdy velmi překvapivé. Výsledky byly bezprostředně po každém hlasování vizuálně prezentovány, takže každý z účastníků měl informaci o odpovědích všech kolegů v sále. Otázky se týkaly zkušeností s léčbou komerčními botulotoxiny, indikací v jakých tuto léčbu nejčastěji používají, technice vlastní aplikace a organizace péče o tyto pacienty na lokální úrovni. Zkušenosti s aplikací botulotoxinu A u dystonií mělo 80% účastníků, přičemž třetina z nich jej v posledním roce aplikovala více než dvaceti pacientům. S léčbou spasticity botulotoxinem A se setkalo 75%. Podobně jako u dystonií, třetina z nich jej podala za poslední rok více než dvaceti pacientům. 41% účastníků přitom botulotoxin A používá jen v léčbě fokálních dystonií a 25% jen k léčbě spasticity. Komerční preparáty obsahující botulotoxin A, které jsou dlouhodobě na českém trhu k dyspozici, tedy Dysport a Botox, považuje z klinického hlediska za rovnocenné 62% účastníků. 29% účastníků na tuto otázku nezná odpověď. 40% účastníků používá oba preparáty přibližně stejně často. Na otázku jaký je z hlediska klinických účinků mezi nimi správný poměr, polovina účastníků odpověděla 4:1 a 42% účastníků uvedla 3:1. Dojde-li k postupnému rozvoji rezistence, třetina účastníků nepovažuje prodlužování aplikačních intervalů mezi aplikacemi nebo záměnu obou preparátů za přínosné. Při rozhodování, který z preparátů u nového pacienta použít, se 43% rozhoduje na základě svých aktuálních zásob, 14% na základě svých vlastních zkušeností a 14% na základě rozhodnutí administrativy. Ostatní uvedli jiné důvody. Další otázky směřovaly k aplikační technice. Při léčbě cervikální dystonie podává přibližně třetina účastníků dávku j Dysportu, stejný počet účastníků používá dávku j. Ostatní používají dávky nižší nebo vyšší. Při léčbě blefarospasmu aplikuje do orbitální i pretarzální porce svalu 66% účastníků. U spasticity horní končetiny používá většina účastníků (65%) dávku j Dysportu. Větší nebo menší dávky jsou spíše výjimečné. Více než polovina účastníků používá při hodnocení tíže dystonie nebo spaticity klinickou škálu, zatímco 33% z nich popisuje míru klinického postižení jiným způsobem. Za přínosné považují EMG vyšetření během aplikace všichni účastníci. 40% z nich však tuto techniku používá spíše výjimečně. Během aplikační návštěvy stanovuje termín příští aplikace přibližně polovina účastníků. Druhá polovina upřednostňuje uskutečnění další aplikace až po odeznění účinků aplikace stávající. 68% účastníků uvedlo, že jejich pacienti po aplikaci botulotoxinu rehabilitují doma i ve specializovaném rehabilitačním zařízení. 41% účastníků věří, že se dlouhodobě pacientům se spasticitou věnují převážně ambulantní neurologové a 7% si myslí, že jsou v péči praktických lékařů či fyzioterapeutů. Přibližně stejný stejné procento (7%) se domnívá, že se jim soustavně nevěnuje nikdo. Závěr průzkumu nakonec vyzněl optimisticky. Zatímco přibližně třetina účastníků uvedla, že počet pacientů léčených botulotoxinem je dlouhodobě stabilizován, téměř dvě třetiny účastníků očekává nárůst aplikací. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Poznámky 13

14 Poznatky z kongresu Parkinson s disease and Movement disorders MUDr. Jindra Svátová Neurologická klinika FNKV a 3.LF UK Praha Ve dnech června 2009 se v Paříži konal International Congress of Parkinson disease and Movement disorders. Byl to v pořadí už 13. kongres Movement Disorder Society s historicky nejvyšší návštěvností bezmála 5000 účastníků z pěti kontinentů. To dokládá značný zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku. I když hlavním tématem byla Parkinsonova choroba, v bohatém programu našla své oprávněné místo i léčba botulotoxinem ( BoNT). Kongres probíhal paralelně v různých sekcích přednášky, workshopy, satelitní sympozia, postery a v každém z nich měla problematika botulotoxinu své zastoupení. V rámci kongresu proběhlo také satelitní sympózium fi rmy Ipsen s názvem State of art, kterému předsedala profesorka Marie Vidailhet z Paříže. Hlavním tématem bylo užití BoNT-A u cervikální dystonie a spasticity. Přednášející ve svých vystoupeních potvrdili, že BoNT A je klíčovým produktem k ovlivnění těchto stavů. První přednášející dr Andy Pickett se ve svém sdělení zaměřil na farmakologii, další z řečníků dr. Matt Brodsky z Oregana dokládal evidence base pro BoNT-A v indikaci cervikální dystonie prezentací dvou nedávno proběhlých randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií (USA a Rusko, v počtu 80 a 116 osob). Výsledkem byla jednak signifi kantní redukce spasticity s odstupem 4,8 a 12 týdnů po aplikaci botulotoxinu A, jednak zjištění jeho minimálních nežádoucích účinků ve srovnání s placebem. Závěrem dr. Peter Moore z Liverpoolu prezentoval účinnost a bezpečnost BoNT-A v léčbě spasticity HK a diskutoval vhodné klinické indikace i způsoby hodnocení snížení svalového tonu v korelaci s klinickými studiemi. Zazněly i otázky opakované aplikace BoNT-A, včetně optimálního časového intervalu mezi dávkami i velikostí jednotlivých dávek. Všechny přednášky byly vedeny snahou pomoci neurologům a rehabilitačním lékařům v jejich běžné praxi. Posterová sekce zahrnovala celkem 1714 prací, z toho jich 96 bylo věnováno problematice botulotoxinu. Nové informace přinesla zejména asijská studie o časné aplikaci BoNT-A u spasticity vzniklé po cévní mozkové příhodě. V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u 163 pacientů autoři dokládali signifi kantní snížení svalového tonu po aplikaci BoNT-A ve srovnání s placebem, při aplikaci v době mezi týdnem po vzniku CPM, a s přetrvávajícím zlepšením po celou dobu sledování. Tyto informace mohou vést k úvaze o rozšíření indikace BoNT-A. Několik prací se týkalo užití BoNT-A u tardivní dystonie, zajímavé byly kazuistiky u tardivních dyskinéz jazyka, u oromandibulární dystonie při mozečkové lézi či u akutního blefarospasmu při ependymomu. Českým příspěvkem byla práce autorského kolektivu z neurologické kliniky v Olomouci, týkající se možného ovlivnění somatosenzorického kortexu u pacientů se spasticitou (vzniklou po CPM). Nemalou skupinu posterů tvořily práce o léčbě spasticity u dětí ( většinou při DMO), kombinované s rehabilitací. I když botulotoxin nepatří ke standardní léčbě Parkinsonovy choroby, byl prezentován také účinek BoNT-A na některé, jiným způsobem nezvladatelné příznaky nemoci - jako například hypersalivace, urologické problémy či dyskineze. Botulotoxin si díky své účinnosti a bezpečnosti již vydobyl klíčovou pozici v léčbě zejména cervikální dystonie a spasticity, jeho léčebné možnosti však nejsou ještě zdaleka vyčerpány a v rámci kongresu bylo nastíněno jeho možné využití v dalších nových či rozšířených indikacích. 14

15 15

16 16

17 17

18 Poznámky 18

19 Botulotoxin: Staré a nové indikace MUDr. Stanislav Voháňka, CSc, MBA Neurologická klinika LF MU a FN Brno Historie používání botulotoxinu (BTX) v klinické praxi je více než dvacetiletá: v prosinci 1989 povolila FDA léčbu u strabismu, HF a BF u starších 12 let. Botulotoxin přinesl do léčby řady nemocí novou jasnou nezpochybnitelnou účinnost. Kromě uvedených se za prokázanou (úroveň A) považuje léčba dystonických syndromů, kde prokázaná účinnost přesahuje 85% (vs. farmakoterapie s účinností pod 40%). Ke standardním indikacím se dále řadí spastická dysfonie a písařská křeč (úroveň B). Novou indikací, kde byl BTX rozsáhle zkoumán je léčba bolesti: komplexní regionální bolestivý syndrom, postherpetická neuralgie, transverzální léze míšní, brachiální plexopatie, fi bromyalgie, chronické lumbágo a bolesti hlavy. Indikace aplikace BTX v léčbě bolesti vychází z teoretických předpokladů jako jsou (1) změny v senzitivitě a charakteru odpovědí vláken skupiny III a IV svalových nociceptorů, (2) snížená aktivita gama motoneuronů a následné změny aktivity aferentních vláken svalových vřetének, (3) alterace cholinergní kontroly vaskulárních a autonomních funkcí včetně neurogenní infl amace, (4) indukce neuroplastických změn ve zpracování aferentní somatosenzorické aktivity na různých úrovních a (5) přímý non-cholinergní efekt na bolestivou aferentaci. U bolestí hlavy byl BTX zkoušen u migrény, chronických denních bolestí hlavy, tenzních bolestí, cluster headache a bolestí hlavy po whiplash. Data jsou velmi heterogenní, Cochranova databáze registruje 18 RCT s celkovým počtem 951 osob. V současnosti lze shrnout na úrovni doporučení kategorie B, že nejsou konzistentní silné důkazy pro použití BTX. U fi bromyalgií nejsou důkazy o užitečnosti terapie pomocí BTX a léčba bolestí dolních zad má taktéž jen slabou oporu v medicíně založené na důkazech: úroveň doporučení C (jedna studie tř. II). Významnou novou oblastí je používání BTX při ovlivňování neurogenních poruch močení: sfi nkter- detruzorové dysynergie, urgentní mikce a spasticity zevního svěrače. Za zcela prokázanou považujeme v současné době také účinnost BTX v léčbě cerebrální spasticity (úroveň A). U DMO proběhlo 6 studií a u spasticity dospělých 14 studií tř. I. Dalšími již déle známými indikacemi je protektivní ptóza jako náhrada tarsorafi e, léčba esenciálního třesu (úroveň B) a ovlivnění hypersalivace pomocí aplikace do gl. parotis a submandibularis (v této indikaci registruje Cochranova databáze 15 studií s celkem 317 pacienty, úroveň doporučení B= 4 studie tř. II). Souhrn: ZP SPC D: Fokální dystonie: CD, BF, WC; fokální dystonie končetin, laryngeální dystonie, HF, synkinézy B: Fokální dystonie: CD, BF, WC; fokální dystonie končetin, laryngeální dystonie, HF, synkinézy, spasticita HK po CMP N: CD D: BF, HF, CD, fok. spasticita (DMO, CMP-HK), axillární hyperhidróza B: BF, HF, fok. dystonie, CD, fok. spasticita (DMO, CMP- HK), axillární hyperhidróza, vrásky N: CD Vysvětlivky: B: Botox, D: Dysport, N: Neurobloc. A, B, C: úroveň doporučení. CD: cervikální dystonie, BF: blefarospasmus, HF: hemispasmus facialis, WC: písařská křeč (writers cramp), LBP: bolesti dolních zad (low back pain). 19

20 20

21 21

22 22

23 Poznámky 23

24 Nový standard léčby spasticity po CMP. Škála pro hodnocení efektu léčby (GAS). doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc Neurologická klinika, PKN, a.s. Pardubice Spasticita je porucha svalového tonu, jejíž příčinou je patologické zvýšení tonických napínacích refl exů, které je závislé na rychlosti protažení (Lance, 1980). Zvýšení tonických napínacích refl exů vzniká na podkladě abnormního zpracování proprioceptivních impulzů (zejména Ia). Spasticita je jedním z příznaků syndromu centrálního motoneuronu. Spolu se zvýšenými myotatickými refl exy, klony, spazmy, s patologickými refl exy, dyssynergickými vzorci ko-kontrakce a s asociovanými motorickými reakcemi se spasticita řadí mezi pozitivní příznaky syndromu centrálního motoneuronu. Negativními příznaky jsou paréza, ztráta jemného řízení pohybu, únavnost i časná hypotonie. Spasticita po CMP je spasticitou cerebrálního typu. Na rozdíl od spasticity spinálního typu se cerebrální spasticita vyznačuje větším postižením určitých svalových skupin v závislosti na gravitaci (fl exory předloktí na HK a extenzory bérce na DK), výraznějšími fokálními projevy i velmi dobrou léčebnou odpovědí na botulotoxin. V závislosti na rozsahu postižení je možno spasticitu klasifi kovat na generalizovanou, fokální a multifokální. Fokální typ spasticity se vyznačuje výraznou spasticitou v oblasti jednoho či dvou sousedních kloubů a v okolních svalových skupinách. V těchto svalech a v tomto segmentu končetiny nemocný pociťuje nejvíce potíže hypertonii svalů, omezení rozsahu pohybů a ztrátu obratnosti. Nový standard léčby spasticity po CMP byl vytvořen z několika důvodů. Došlo k posunu v názorech na jednotlivý typy a formy spasticity (např. fokální typ), k přesnější indikaci celkové myorelaxační léčby (ne jako první lék u fokální spasticity), k pokroku v rehabilitaci (testování, metodika) i k dalšímu posunu léčby botulotoxinem (indikace, ředění, aplikace, kombinace s fyzikálními metodami). Standard vznikl na podkladě kooperace 2 neurologů se zkušenostmi v léčbě spasticity (baklofenová pumpa, aplikace botulotoxinu, indikace operačních zákroků) a primářky rehabilitační kliniky (s velkou zkušeností s nemocnými po CMP i s rozsáhlou publikační činností na téma spasticita, testování nemocných). Vlastní standard má ofi ciální stanovenou strukturu. Jedná se o léčebný standard. Nejprve defi nice onemocnění (S1), cíl a charakteristika standardu (S2) zlepšit funkci, snížit počet komplikací, snížit ekonomickou zátěž. Pak následuje klasifi kace onemocnění (S3) tedy typ, lokalizace, tíže. Kvalifi kační předpoklady (S4) neurolog a rehabilitační lékař, fyzioterapeut. Vstupní podmínky do procesu (S5) je spasticita, která nemocnému dělá potíže. Vlastní léčebný proces (S6) sestává z rehabilitace (fyzioterapie, pohybová léčba, ergoterapie), z medikamentózní terapie (celková myorelaxancia, lokální aplikace botulotoxinu) a z operační léčby (zákroky na míše DREZ, transfery šlach, uvolnění úponů svalů). V podmínkách pro ukončení procesu léčebné péče (S7) jsou situace, kdy se již nemocný nezlepšuje, nebo není již možno prokázat léčebný účinek použité metody či jsme již dosáhli léčebného cíle. Jako kritéria kvality léčebného procesu (S8) jsme zvolili škály hodnotící svalové napětí (MAS modifi kovanou stupnici dle Ashworthové), hodnotící potíže a problémy nemocného (DAS škála hodnotící disabilitu) či komplexní funkční hodnocení nemocného se spasticitou po CMP (FIM). Lokální léčba botulotoxinem u nemocných se spasticitou po CMP je indikována vždy u nemocných, kteří současně rehabilitují. V indikačních kritériích se má jednat o středně výraznou a těžkou spasticitu, fokální typ spasticity, doporučovaný odstup od vzniku CMP je nejméně 2 měsíce, jedná se o nemocného s dynamickým typem spasticity (nejsou kontraktury svalů). Do vyřazovacích kritérií se řadí fi xní kontraktury svalů, deformity kloubů, těhotenství, u nemocných na antikoagulační terapii INR nad 2.5, přítomnost neuromuskulárních chorob. GAS škála stupnice zaměřená na dosažení cíle. Jedná se o stupnici posuzující zlepšení v různých parametrech, a to po stanovení cíle. Tyto cíle mohou být velmi různé (od zlepšení motoriky, přes parametry soběstačnosti či snížení bolesti). Je vždy nutné si vybrat několik parametrů, pomocí škál (či klinických parametrů) popsat současných stav těchto parametrů, pak si stanovit časový úsek nutný pro léčbu (např. 3 měsíce) a dohodnout se s nemocným (a jeho rodinou) na cílech jak by se po daném časovém úseku měly tyto parametry změnit, jak by měly vypadat. Vzhledem k tomu, že parametry budou mít různý význam, je nutno u jednotlivých parametrů stanovit jejich váhu (ta je dána součinem důležitosti a obtížnosti plnění cíle). Jednotlivé parametry se kvantifi kuje podle stejných pravidel výchozí hodnota je -1, má se dosáhnout 0. Pokud se dosáhne lepší výsledek, označí se jako +1. Pokud bude výsledek hodně zlepšen (podstatně více, než jsme očekávali a stanovili na počátku), pak se označí +2. Avšak v případě, že se nemocný v procesu léčby zhorší, dostaně -2. A čísla se pak doplní do poměrně složitého vzorce. V excelové podobě je pak výpočet velmi snadný pouze se zadají čísla do tabulky. Nemocný i lékař se pak mohou přesvědčit, jak mnoho se v odhadu zlepšení nemocného zmýlili. A tím se stávají ve své další praxi přesnější v kalkulaci typu nemocných i efektivity daného způsobu terapie. GAS škála již nezbytně předpokládá aktivní spolupráci nemocných (a případně jeho příbuzných), kteří se podílejí na tvorbě stanovení cílů. Pak také nesou část odpovědnosti v průběhu léčebného procesu. A tato škála předpokládám také tým odborníků, kteří se o nemocného starají zajišťují jeho komplexní péči. Pro nemocného se spasticitou po CMP to budou jistě neurolog, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, eroterapeut, ale také logoped a další specialisté. GAS škálu zavedli do praxe Kirusek a Sherman (1960), kteří ji použili k hodnocení duševního zdraví. Následovala validizace škály pro komplexní péči péče o seniory (Rockwood, 1992), rehabilitace po amputaci (Rushton, 2002). GAS škála je již validizována pro spasticitu dolní končetiny (Steenbeck, 2005), horní končetiny (Ashford a Turner-Stokes, 2006). 24

25 25

26 26

27 27

28 Poznámky 28

29 Neurorehabilitace od současnosti k ideálu MUDr. Yvona Angerová Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha Neurorehabilitace je rehabilitace pacientů po poškození centrální nerovové soustavy (CNS). Jde o multidisciplinární rehabilitační přístup k pacientům s neurologickou problematikou. Tito pacienti mají většinou nejen poškození motorického systému, ale i poruchy kognitivních funkcí včetně funkcí fatických a psychických. Důsledkem poruchy somatických a kognitivních funkcí jsou různě závažné funkční poruchy, které ovlivňují soběstačnost v běžných denních činnostech (ADL - activities of dayly living) jako např. sebesycení, oblékání, osobní hygiena) a zhoršují i další aktivity a participace. V roce 1996 iniciovala Evropská federace Neurologických společností (EFNS) vytvoření standardů neurorehabilitace. Světová společnost pro neurorehabilitaci pracuje již řadu let. V rámci naší společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny byla založena sekce Neurorehabilitace. Bohužel, v České Republice neexistuje síť neurorehabilitačních oddělení. vycházejí z neurofyziologického podkladu. Nejrozšířenějšími metodikami, které se využívají na našich pracovištích k reedukaci pohybových stereotypů a obnovení hybnosti u pacientů s centrálními paresami jsou PNF ( proprioceptivní nervosvalová facilitace neboli cvičení dle Kabata), koncept manželů Bobatových (neurodevelopmental treatment) a Vojtův princip refl exní lokomoce. Můžeme se setkat i s některými dalšími (Roodová, Pote, Brunstromová, apod.). Ergoterapeuti se zabývají diagnostikou a terapií soběstačnosti v ADL, tréninkem kognitivních funkcí, výběrem vhodných kompenzačních pomůcek, návrhem bezbariérových úprav v bytě a dalšími činnostmi, které vedou ke zlepšení soběstačnosti pacienta. Od počátku léčby by si měl pacient osvojovat prostřednictvím běžných denních činností normální pohybové stereotypy. Klinický logoped by měl ve spolupráci s foniatrem určit příčiny poruch řečových funkcí (afázie, dysarthrie) a určit postup reedukace. Čím dříve dojde ke zlepšení komunikace pacienta s ostatními členy týmu, tím lepší budou podmínky pro spolupráci. orucha komunikace totiž většinou pacienta stresuje daleko více než postižení motorické. Neuropsycholog by měl zhodnotit, smyslové vnímání, srozumitelnost řeči, vyjadřovací schopnosti, dlouhodobou, střednědobou i krátkodobou paměť, výbavnost z paměti, schopnost rozumět časoprostorovým pojmům. Na základě podrobného vyšetření určuje podrobný rehabilitační plán a dle potřeby se účastní rehabilitace kognitivních funkcí. Psycholog by měl kromě vyšetření výkonových funkcí a osobnosti zjistit i premorbidní strukturu osobnosti, která může často hrát klíčovou úlohu v zaměření psychoterapie.dále by měl pomoci ostatním členům týmu vysvětlit neadekvátní chování pacienta a doporučit optimální postup k získání pacientovy motivace pro jednotlivé činnosti.kromě práce s klientem, který si zvyká na novou situaci, je důležité i psychologické vedení rodiny a poradenská činnost. Speciální pedagog se zabývá zejména poruchami učení, čtení psaní a počítání. V rehabilitaci dětí a dospívajících by se měl podílet na spolupráci se školou a jednotlivými vyučujícími a u pacientů v produktivním věku by měl spolupracovat na event.doporučení kvalifi kace nebo přeškolení na jiný obor. Sociální pracovnice by měla od počátku spolupracovat s rodinou, zjišťovat všechny důležité skutečnosti, které mohou mít vliv na průběh rehabilitace. Rodina pacienta by měla být dostatečně informována o všech výhodách a možnostech získání sociálních dávek. V předpracovní rehabilitaci by měla sociální pracovnice navázat kontakt s původním pracovištěm a zjistit možnosti adekvátního uplatnění pacienta. Sociální pracovnice by měla spolupracovat s regionálním úřadem, sociálním odborem a event. s organizacemi zdravotně postižených, které organizují určité služby a podpory. Protetik by měl zajišťovat optimální individuálně vyráběné protézy, ortézy, epitézy, kompenzační pomůcky, calceotonika (např. speciální obuv, ortopedické vložky). Multidisciplinární tým v neurorehabilitaci by měl mít tyto odborníky lékaře se specializací v oboru rehabilitace a fyzikální medicína, kteří spolupracují s odborníky dalších medicínských oborů, psychology, logopedy, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, zdravotní sestry, protetiky, sociální pracovnice a další specialisty. Fyzioterapeuti hodnotí senzomotorický systém, změny konfi gurace končetin, analyzují poruchy hybnosti, určují stupeň spasticity, rigidity, hypotonii, ataxii, apraxii, poruchy čití. Určí, jaké technické pomůcky v dané fázi rehabilitace pacient potřebuje. Ke své práci používají různé koncepty a metody, které Cílem rehabilitace by mělo být znovuzačlenění pacienta do společnosti. V případě, že se jedná o velmi těžce postiženého člověka, který nemůže pracovat ani za specielně upravených podmínek, je nutné, aby byl alespoň co nejvíce soběstačný ve svém domácím prostředí a měl zajištěný důstojný život s individuálně určeným dlouhodobými podporami a službami. V tomto případě je potřeba, aby byl co nejvíce vybaven kompenzačními pomůckami. Ergoterapeut by měl evaluovat byt a navrhnout bezbariérové řešení event. ve spolupráci se sociálním pracovníkem a regionem, výměnu bytu, tak aby měl přizpůsobené domácí prostředí. 29

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku sp.zn. sukls198364/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Dysport Bulletin. Be you. mimořádné číslo

Dysport Bulletin. Be you. mimořádné číslo číslo 1 Únor 2013 Dysport Bulletin Be you mimořádné číslo Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro injekční roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro injekční roztok PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Dysport Bulletin. Z obsahu: Léčba spasticity ve světle evidence based medicine a standardů prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Dysport Bulletin. Z obsahu: Léčba spasticity ve světle evidence based medicine a standardů prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. rok 2010, číslo 2 Září 2010 Dysport Bulletin Z obsahu: Léčba spasticity ve světle evidence based medicine a standardů prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Spasticita komplexní přístup doc. MUDr. Edvard Ehler,

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Multidisciplinární tým v rehabilitaci. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Praha 9.4.2015 Yvona Angerová

Multidisciplinární tým v rehabilitaci. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Praha 9.4.2015 Yvona Angerová Multidisciplinární tým v rehabilitaci Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Praha 9.4.2015 Yvona Angerová Obsah 1. Neurorehabilitace 2. Poruchy vznikající po poškození mozku 3. Multidisciplinární tým 4.

Více

REHABILITACE PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ DLOUHÁ CESTA DOMŮ

REHABILITACE PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ DLOUHÁ CESTA DOMŮ REHABILITACE PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ DLOUHÁ CESTA DOMŮ Tiskové materiály Listopad 2011 Co má na svědomí jedna malá sraženina nebo krvácení? Cévní mozková příhoda (CMP) postihne ročně 30 000 tisíc lidí

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice prosinec 2010 březen 2012 Podporováno Výborem Společnosti dětské neurologie ČLS JEP Podporováno

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Stránka 1 z 29 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BOTOX botulini toxinum typus A prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka je botulini toxinum

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83299/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BOTOX 50 Allergan Units Prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2002 Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady nadačního fondu IMPULS Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Doporučení pro poskytování rehabilitačních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou v Evropě

Doporučení pro poskytování rehabilitačních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou v Evropě Doporučení pro poskytování rehabilitačních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou v Evropě Vydala EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) ve spolupráci se evropskou rehabilitační společností RIMS

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls

Výroční zpráva Nadačního fond Impuls Výroční zpráva Nadačního fond Impuls 2003 Obsah: Úvodní slovo Poslání nadace Základní informace Organizace nadace Činnost a aktivity nadace v roce 2003 Finanční zpráva nadačního fondu Impuls Účetnictví

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51.

46. Syndrom nitrolební hypotenze 47. Syndrom nitrolební hypertenze 48. Mozkové konusy 49. Meningeální syndrom 50. Likvor a jeho funkce 51. Obecná neurologie 1. Stavba nervového systému, funkce neuronů a glie 2. Extrapyramidový systém 3. Pyramidový systém 4. Senzorické systémy účastné v řízení motoriky 5. Řízení motoriky: senzomotorická integrace

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

BOTOX botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls83298/2012 a příloha ke sp.zn.sukls23083/2010 Příbalová informace: informace pro uživatele BOTOX botulini toxinum typus A Prášek

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211402/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1.

Zajímavý koncentrát hojivých látek Co lékaři s krví provedou, že začne mít tak pozoruhodné. Zvětšit obrázek. Včera 8:00. z 5 7.1. Nejprve to vypadalo na úžasný lék na artrózu. Lékaři píchali pacientům jejich krev, kterou upravili. Málokdo však věděl, že specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen,

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Terminologie Chování obsahuje z pohledu neuropsychologie 3 hlavní systémy: Kognitivní funkce Emoce (city a motivace)

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie

NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET. Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie NÁVOD NA POUŽITÍ BIONICBLANKET Bionická deka vícevrstvá terapeutická pomůcka vyrobená z metalické fólie Vyrábí: ZAO OKB RITM, Petrovskaja 99, 347 900 Taganrog, Rusko Zastoupení v ČR: healthy living society

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více