HANDICAP LYCEUM Praha o.s Praha 2, Plavecká 4/404 I Výroní zpráva 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 I 613 83 546. Výroní zpráva 2008"

Transkript

1 HANDICAP LYCEUM Praha o.s Praha 2, Plavecká 4/404 I Poslání HANDICAP LYCEA Praha o.s. Vyhodnocení hlavních projekt roku 2008 Píloha : Závrená zpráva z Videofestivalu S vámi nás baví svt JUDr.Josef J.Veselý pedseda správní rady

2 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. obanské sdružení, registrované MV R pod znakou VSP/1-2912/90- R pedkládá Výroní zprávu za rok 2008 Obsah : 3 Poslání HANDICAP LYCEA Praha o.s. 4 Vyhodnocení poradenství Zpráva o hospodaení. 7 Vyhodnocení nkterý akcí roku Olympiáda PROBO OPEN HANDICAP 2001 až Usnesení Valné hromady 19.ervna Plán na rok Poslání v anglickém pekladu. Výroní zpráva byla schválena správní radou ve složení : JUDr. Josef J.Veselý, pedseda správní rady, Ilona Hrušková, místopedsedkyn správní rady, Iveta Pešková, lenka správní rady Kontakty HANDICAP LYCEUM Praha o.s., , Sídlo : Plavecká 4/404, Praha 2 I , DI íslo útu /0300 Výroní zpráva je zveejnna na Portále veejné správy R a na * * *

3 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 3 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. bylo založeno a od roku 1994 je ádným lenem eské rady humanitárních organizací. Pozdji se slouilo s obanským Sdružením mládeže a rodi TJ S tebou m baví svt! (psobilo v SR od roku 1984) a Studijním sdružením Vratislava II. (1993). Od roku 1997 do psobilo ve Sdružení pro pomoc mentáln postiženým (SPMP) jako kolektivní len, a v roce 2001 bylo jmenováno estným lenem spolku VLTAVAN Praha pi píležitosti jeho 130. výroí založení v roce Je patronem Domova Ráek o.p.s. v Rakovníku. V 20.dubna 2007 byl na základ požadavku zákona doplnn název obanského sdružení (doplnna písmena o.s. ) a souasn byly upraveny stanovy. Živnostenský úad v Praze 2 byl požádán o vystavení živnostenských list na innosti Zprostedkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultaní innost, zpracování odborných studií a posudk a Reklamní innost a marketing. Upravené poslání stanov zní nyní takto : POSLÁNÍ poskytovat vzdlávací, poradenský, organizaní a zprostedkovatelský servis osobám s handicapem, jejich asistentm a organizacím Poslání realizuje sdružení zejména touto inností : poádá vzdlávací i rekvalifikaní kurzy a školení za pomoci expert i jiných školících organizací; organizuje rehabilitaní pobyty, výcvikové a poznávací tábory, studijní ozdravné pobyty ap.; vydává publikace, zpracovává videozáznamy a vede videokabinet (archiv a pjovnu) pro nekomerní projekce i ostatních organizací; vyvíjí osvtovou innost v oblasti integrace zdravotn postižených, k tomu poádá kulturní, sportovní a spoleenské akce, festivaly a pehlídky; spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi a poskytuje jim vzdlávací, poradenský, organizaní a zprostedkovatelský servis; vede adresá expert a zprostedkovává kontakt s organizacemi, které jejich služby potebují. Podílí se na realizaci humanitárních projekt i jiných sdružení, nadací, obecn prospšných spoleností a dalších právnických osob, vyvíjí další, zvlášt klubovou innost, vedoucí k naplování poslání a v pípad poteby poskytuje osobám s handicapem sociální služby ve smyslu Zákona o sociálních službách Pod pojmem "asistent" se rozumí : asistent i prvodce, pomocník, ošetovatel, pedagogický nebo rehabilitaní pracovník, pracovník v sociálních službách, táborový (oddílový) vedoucí, trenér, atp Úastníkm kurz (školení) vydává správní rada HANDICAP LYCEA Praha o.s. po závreném pezkoušení "osvdení". Osvdením mže být patent, absolventský certifikát, úastnický diplom, v nkterých pípadech odznak kurzu.

4 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 4 Hlavní úkoly : Vyhodnocení poslání v oblasti poradenství Smlouva o poradenství s Domovem Ráek o.p.s. splnno. Smlouva o poskytování služeb ÚJOP UK poradenská innost a marketing CJV. Poradenství : Založení obecn prospšné spolenosti Barevný svt v Tebíi (pí Hostašová). Poradenství Školy života Nový Jiín ke standardm. Poradenství správní rad Nadaního fondu SPMP Rodie dtem Brno. Poradenství Standardy SPMP Chotšice ( a telefon) Konzultace k novému obanskému zákoníku a zákonu o sociálních službách. Úast na konferencích k novému zákonu veejn prospšných organizacích a pipomínky. Konzultace o možnosti školení nových vedoucích tábor SPMP R (Brno). Pipomínky k novým návrhm zákon. Vyhodnocení Smlouvy o poskytování služeb ze dne 11. ervna 2008 mezi Univerzitou Karlovou ÚJOP a HANDICAP LYCEEM o.s. Závrená porada zástupc obou smluvních stran 9.ledna 2009 vyhodnotila Smlouvu o poskytování služeb ze dne 11. ervna Závazky poskytovatele i objednavatele byly v roce 2008 splnny, což napomohlo k sestavení dvou uebních skupin zájemc o e- learningové kurzy anglického jazyka pro zaáteníky a pro pokroilé. Souasn byly dojednány úkoly pro nejbližší období. I. Bylo konstatováno, že v souladu se svým posláním a živnostenským oprávnním, uskutenilo obanské sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s. poradenskou innost a marketing programu Ústavu jazykové a odborné pípravy UK: Celoživotní jazykové vzdlávání pro handicapované osoby v roce 2008, zejména : 1.1. Zveejnním v médiích. Po jednání s Mgr. Janem Ráflem byl program zveejnn v tchto mediích: VOZKA - asopis zejména pro vozíkáe (XI.roník, náklad 1200 výtisk, vydávaný v Ostrav s celostátní psobností); po konzultaci s šéfredaktorem Ing. Petrem Dzidem byl zpracován píspvek pro íslo 4/2008. ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ asopis pro handicapované (náklad 9000 výtisk), rozšiovaný zdarma organizacím a jednotlivcm v celé republice). Po projednání píspvku do ísla 6/2008 s redaktorem M.Pelikánem a úpravou (se souhlasem Mgr. Jana Ráfla) byla informace zveejnna v prosincovém ísle. Jeden výtisk pedán pro ÚJOP. VOZÍKÁ asopis nejen pro sedící (náklad 9200 výtisk) rozšiovaný zdarma organizacím a jednotlivcm v celé republice) Po projednání píspvku s redaktorem

5 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 5 M.Pelikánem a úpravou (se souhlasem Mgr. Jana Ráfla) byla informace zveejnna v posledním ísle roku 6/2008. Jeden výtisk pedán pro ÚJOP. ECONNECT internetový portál zejména pro handicapované byl požádán, ke zveejnní nabídky kurz na webu. WEB na webových stránkách HANDICAP LYCEA Praha o.s. byla informace zveejnna i s kontaktními y Uskutenním porad a jednání. PROZAZ pražská organizace vozíká s celostátní psobností. Osobn projednáno v síle sdružení Stodlkách s pedsedkyní pí. Ivetou Peškovou; Svaz tlesn postižených, Poradenské centrum zdravotn postižených. Projednáno sídle organizací v Karlín a získán píslib k postoupení informace lenské základn. eská rada humanitárních organizací. Projednáno s presidentem Ing. Duškem, který pislíbil informovat cca 200 lenských organizací rady Nabídkou kurz pímo organizacím. Pomocí ových adres byly kontaktovány pímo: Koordinaní a informaní centrum handicapovaných Vsetín, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v R Praha 8, Domov Olga Blansko, Nadace SAMARITÁN Brno, Sdružení EXODUS o.s. Plze. II. Na závr porady byly stanoveny ve smyslu citované smlouvy další úkoly programu: Celoživotní jazykové vzdlávání pro handicapované osoby v roce 2009, zejména : 2.1. Zajistit bezbariérové ubytování pro presenní soustední: oslovit organizace, které mohou poskytnout ubytování pro cca 7 vozíká z mimopražských zájemc zejména PROSAZ, SZdP Karlín a Klub vozíká Petýrková. zadat objednávku a domluvit cenu Obnovit kampa za úelem získání dalších zájemc: po vyjasnní ceny kurz v roce 2009 oslovit Informaní centrum neziskových organizací a požádat o zveejnní na svém portále; opravit znní webových stránek HANDICAP LYCEA Praha o.s.; pipravit píspvky do dalších asopis pro handicapované, napíklad Mžeš nebo Rezidenní pée a dalších.

6 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 6 HANDICAP LYCEUM PRAHA Zpráva o hospodaení za rok 2008 Píjmy za rok 2008 inily celkem K ,19 Výdaje za rok 2008 inily celkem K ,19 Hospodáský výsledek za rok 2008 K 0,00 PÍJMY: Píjmy celkem K ,19 Položka Úroky K 1 100,07 Položka Zútování fond K ,03 Položka Výnosy za reklamu K ,00 Položka Výnosy poradenská innost K ,00 Položka Výnosy zaokrouhlení K 0,09 Píjmy na výše uvedených položkách jsou ureny na provoz HANDICAP LYCEA PRAHA a financování akcí poádaných touto organizací. Dalším zdrojem financování zstává: - sponzorský dar ing. Procházka K 859,91 - sponzorský dar Kudrnová Vlasta K ,00 - hospodáský výsledek minulých let K ,85 Tyto zdroje financování jsou pevedeny na Rezervní fond organizace, jeho zstatek k inil K ,76. VÝDAJE: Výdaje celkem K ,19 Položka Spotebované nákupy K ,69 Položka Cestovné K ,00 Položka Ostatní služby K ,00 Položka Mzdové náklady-dpp K ,00 Položka Ostatní dan a poplatky K 190,00 Položka Poskytnuté dary K ,00 Položka Jiné ostatní náklady K 524,50 Položka Poskytnuté píspvky K 500,00 K byla provedena inventura majetku, závazk, pohledávek, pokladny a stavu bžného útu. Úetní stav se rovná stavu skutenému. Sestavila k ing. Andrea Bendová

7 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 7 Vyhodnocení nkterých akcí, konaných v roce 2008 Mj nejhezí 1.máj když tato slova ekne zamilovaný student po první puse na Petín zní to jinak, než když je napíše do Rakovnického deníku sedmdesátiletý Jaromír Tupý, který má svého dosplého vnuka ve stacionái Domova Ráek. V lánku koní slovy : letošní první máj byl pro m ten nejhezí prožil jsem nkolik hodin letošního msíce lásky mezi lidmi, kteí lásku, pátelství a životní pohodu dokáží rozdávat a já jim touto cestou dkuji za nejhezí 1.máj v mém život. My dkujeme za hezká slova nejen jemu, ale všem, kteí po festivalu psali a mluvili o letošním 1.máji 2008 jako o úžasném, nezapomenutelném, se skvlou atmosférou, byli jsme dojati atd. Vzpomeme si však na 1.dubna 2000, kdy filmový tatínek Albert z komedie století a kmotr Videofestivalu Julius Satinský také vyslovil v pražské Národní galerii památnou vtu: Na tento prvý apríl nikdy nezabudnm. Nech žije Videofestival Jinými slovy: je jedno, zda je apríl i máj, Videofestival byl a je vždy úžasným svátkem lidí s handicapem, jejich rodi, asistent a kamarád a nejen soutžní pehlídkou film o jejich život a o práci humanitárních organizací. Jsme rádi, že nám to mnozí organizátoi jiných filmových pehlídek pejí a s upímností závidí. Není pro organizátory krásnjší pocit, než roztleskané plné hledišt a rozjásané jevišt Letošní festival byl jubilejní pátý a ml za hlavní cenu novou, krásnou sošku ALBERTA ze skláské huti Czech Glass Craft AJETO s.r.o. v Lindav, která také každoron vytváí ceny THALIE. Díky vstícnosti editele sklárny pana Ing. Jaroslava Turnhofera nám nejen udlali formu, ale doporuili i barvu a technologii. Datum narození bylo stanoveno na úterý 26.února Skuten, pesn v 09:20, se z formy vyklubal první ALBERT z ambrového skla, krásný jako je krásné každé miminko. To už na ochozu sklárny stála delegace Domova Ráek. vele s Ilonkou a potleskem vítala novorozence. Sklái, mistr Petr Kuchta, Martin Douša a Daniel Novák, ho nžkami trochu upravili, odstihli od píšaly jako od pupení šry a ješt ožehli plamenem pro lepší lesk, a už ho nesli do inkubátoru (takové menší pícky) kde musel alespo jeden den chladnout. Mezi tím však další sklá už nabral píšalou ve žhnoucí peci novou kuliku

8 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 8 roztavené skloviny, vyfoukal jí, trochu vytvaroval a vložil do formy, kde dalším foukáním dostala správný tvar. Vše se stále opakovalo. Ze sklá se lil pot a jeden ALBERT za druhým picházeli na svt. Byl to úžasný zážitek, který jsme si natoili a sestíhali a pak promítli divákm na úvod Videofestivalu. S tebou m baví svt má zlatá Emo, já bych t láskou snd si na 1.máje po ránu zazpívalo, spolen s dvaty ze sboru Pavouek, všech 220 divák v nabitém sále Tylova divadla, které uvítaly a celý den pak provázely speakei Ilonka Hrušková, editelka Domova Ráek a Markétka Kováová z rakovnického Tyflocentra. K uvítání se pipojil i starosta msta pan Ing.Zdenk Nejdl se slovy jsem potšen, že tato akce se koná opt v Rakovníku, je to est pro mn a pro celé msto. Úvodní snímek Narodil se nový ALBERT se líbil i editeli sklárny (íkal s úsmvem, že zatlail slzu ), který obdržel vedle diplomu i sošku do archivu sklárny a nkolik DVD pro skláe. Obdobn byli obdarováni i tvrci prvních kovových sošek, výtvarník Vladimír Tesárek a sléva Petr Kuera. A pak už zaal první blok projekce soutžních snímk. Úžasný snímek Nový Zéland zem protinožc o cest Jirky na vozíku sklidil obdiv. Nejen to, jeho autor Jií Mára pivezl i knihu o této cest, kterou po ktu šampaským (za kmotry byli president eské rady humanitárních organizací Ing.Pavel Dušek a JUDr.Josef J.Veselý) pak s podpisem vnoval našim sponzorm a také 3.5 tisícímu divákovi. Tím byl autor dalšího zahraniního snímku Wiliamsáci Dávid Zapotoka, student Akademie umní v Bánské Bystrici. Po tetím snímku ze zahranií, až z Indie od Sulabhy Karunanidhi, kterou v Ráku poznali díky projektu ERASMUS MUNDUS, se roztoilo kolo s domácími snímky. as mezi snímky byl využit k podkování a pedání diplom sponzorm, porotcm a manažérm minulých festival a v jednom pípad i k pedání archivní kaset z Videofestivalu 2000 karlínskému sdružení CID, kterému vše vzala v 33.týdnu 2002 povode. Dv pestávky mezi promítáním byly jako obvykle využity k tanci (hrála kapela Leontýnka z ÚSP Leontýn) a k oberstvení rautem pipraveným rakovnickým divadelním spolkem Tyl (nesndl se, byl tak bohatý, že všichni dostali ješt balíek na cestu dom). Všechny snímky, zaazené do finále obdržely zlatého ALBERTA a jejich seznam je uveden na dalších stránkách. Není možné v závrené zpráv popsat každé pedání, každý potlesk, každé podkování. Zkrácená video reportáž z celého dne je delší jak jedna hodina a je k disposici ve Videokabinetu. Každý z ocenných autor ekl pár slov o natáení, nkteí pedstavili i protagonisty svých snímk. Za všechny ekla hezká slova paní Mária de la Renotierová (autorka ocenného snímku a také spolupoadatelka podobného festivalu Stekovská kamera ): hrozn m oslovila úžasná atmosféra, kterou má tento festival, úpln m to dostalo a dkuji za hezký první máj. Pehled všech Videofestival Bienále rok Poet festivalových projekcí Poet divák Náklady v K Videofestival soutžních projekcí Videofestival soutžní projekce Videofestival soutžní projekce Videofestival soutžní projekce Videofestival soutžní projekce Celkem 13 festival ,

9 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 9 NÁKLADY Náklady akce Videofestival S vámi nás baví svt 2008 Handicap Lyceum Domov Ráek o.p.s. Nadaní fond SPMP Dotace kraje SK Úastníci CELKEM I. Osobní náklady 26500, ,00 Dohody o provedení práce 15000, ,00 specialistm,porotcm apod ,00 II. Materiálové náklady 10140, , , , ,70 Ceny pro vítze sošky 7140, , , ,00 ALBERT (v.formy) Ceny pro vítze DIPLOMY , , ,70 (tisk, rámování) Odmny dtem 0 345, ,00 v doprovodných programech Odmny pro sponzory a 3000, ,00 úinkující (knihy, DVD) Soutžní snímky na DVD , ,00 Rzné (napíklad výtvarné , ,00 pomcky, papíry, rámeky) III. Nemateriálové náklady 30464, , , , , ,72 Pronájmy sál a projekní 3000, , ,00 techniky (i pro porotu) Doprava úastník z ech 0 28, , , ,00 BUS a mikrobusy*) 4500,00 Doprava úastník z Moravy , , ,00 BUS, mikrobusy*) 35400,00 Ubytování vzdálenjších , ,00 úastník SOLE, SZŠ 2200,00 Jízdné poadatel, porotc 3518, , ,72 a na exkurzi sklárny 2310,00 Tiskárenské práce proposice 4772, ,00 program, závr.zpráva 9156,00 Fotoreportáže, video- 5000, , , ,50 reportáže, stih 3879,50 Poštovní služby, 2071,00 18, ,00 poplatky OSA apod. 190,00 Pekladatelské práce; 446, , , ,50 Presentaní video IV. Jiné náklady 2241, , , ,00 Stravování, (raut) mošty 1773, , , ,00 pitný režim. Obd poroty. Rzné služby a materiál 468, , ,00 administrativní pomcky aj. Úhrnem v K 69345, , , , , ,42 Podíl v procentech 25,47% 31,83% 7,34% 11,01% 24,35% 100,00% Práce dobrovolník **) hodin 7220 hodin * * *

10 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 10 Robin Hood osmnáctý rehabilitaní pobyt 16. až 20.ervna 2008 v eském Krumlov byl prvním rehabilitaním pobytem, který neml jméno ani po ryb, ani po mušce i po pavoukovi a byl to první rehabilitaní pobyt, kdy jsme si dovolili ubytovat se místo v chatkách, kempech i vybydlených podnikových rekreaních zaízeních v prvotídních penzionech a byl to první rehabilitaní pobyt, kdy jsme se stravovali v hotelu. Cena za pobyt byla vysoká, ale k desátému výroí založení Domova Ráek pimená a byl to první rehabilitaní pobyt, kdy jsme s sebou nevláeli tuny materiálu, rafty, pádla, vodáckou výstroj, jako pi výprav na Severní pól a byl to první rehabilitaní pobyt, který jsme vnovali jen svým uživatelm služeb a mimo sponzor nikoho nezvali; Ráata jsme si rozdlili do malých skupinek pod vedením šikovných skupinových vedoucích a byl poslední rehabilitaní pobyt, na kterém jsme uspoádali olympiádu PROBO OPEN HANDICAP, v poadí již osmou, sponzorovanou koncernem PROBO a byl to opt pobyt, kdy jsme poznali, že nás má Pán Bh poád rád pro? Pro no pedstavte si, že objednáte v prosinci vstupenky do letního divadla s nejvyšším stropem na Svt, jak íkají otáivému hledišti na zámku v eském Krumlov, na 18.ervna 2008, zaplatíte pes K, a zrovna v tu stedu od rána lije a lije (nebo jak íkal herec Josef Kemr ve filmu Na chalup u lesa : ije a ije). Pak ale Ilonka zavolá pítelkyni Jinde, která má styky nahoe, aby se pomodlila a ono pestane hodinu ped pedstavením át a objeví se na noní obloze hvzdiky. To i ten nejvtší ateista zaváhá. Ale po poádku. Pvodn to mla být v rámci celoroního projektu Domova Ráek Kulturní dialogy jen návštva pírodního divadla s otáivým hledištm. Pak se nápad rozvíjel, doploval, až z toho vznikl námt na týdenní rehabilitaní pobyt s bohatým kulturním a sportovním programem k desátému výroí založení Ráku. A byla to dstojná oslava. Stovky digitálních fotografií a dv hodiny zábr video kamerou (Bože kdo je sestíhá?!) jsou toho dkazem. Program byl pipraven a zajištn více jak pl roku pedem. Ubytování a bohaté snídan jsme mli v krásných penzionech WOK a HAD na nábeží Vltavy (kde se veer dobe sedlo v hospdce u piva i poháru a pokikovalo na vodáky ahóóój ). Pravideln jsme chodili do centra msta, hotelu Arcadie, na skvlé obdy a veee. Prohlídka msta a zámku (vetn medvdária) i prohlídka rzných výstav a museí probhla bhem týdne nkolikrát.

11 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 11 Nezapomenutelná však byla z eky: pronajali jsme si dva velké vory a propluli nejen mstem, ale i dvma jezy. Nejen to, autobusem jsme si vyjeli i na Šumavu, abychom si zavzpomínali na vodácký pobyt v roce 2002 Lipenská štika a také jsme znovu vystoupali na ertovu stnu. Relaxaní program však probíhal i v penzionu, kde Ilonka cinkala tibetskými miskami od Jindry a spolu s Lenkou pedcviovaly jógu. Pochopiteln špicí programu bylo veerní pedstavení hry Robin Hood v otáivém hledišti zámku a pak plnoní procházka eským Krumlovem. Škoda, že se pi pedstavení nesmlo natáet. Ve tvrtek pak za námi pijeli do kempu Zlatá koruna kamarádi z Handicap centra Srdce z Podbrad, aby se zúastnili naší olympiády PROBO-OPEN-HANDICAP. Klasické disciplíny (koule, bh, skok) byly doplnny - jak jinak, než lukostelbou (Robina bychom nepedstihli). Obd a zmrzlinu zaplatil sponzor a ceny jsme mli z turnaje PROBO CUP. Naše zápolení bylo stedem pozornosti nejen táboících, ale i stovek okolo proplouvajících vodák. Byl to krásný proslunný den a hezký závr pobytu, protože v pátek jsme se rozlouili. Na závr fakta : Ekonomické zhodnocení Celkové náklady byly zatím nejvyšší a inily ,- K (tj. na jednoho 5.600,- K). Dotace Stedoeského kraje byla ve výši ,- K a píspvek úastník inil ,- K. Sponzorskou slevu dala cestovní kancelá ESKÝ KRUM LOVE s.r.o. Zbytek náklad byl uhrazen s pomocí dárc paní Vlasty Kudrnové, Ing.Procházky a sponzor - spoleností PROBO GROUP a.s., PROBO TRANS BEROUN s.r.o., VEREK s.r.o. a JRSK s.r.o. Vedoucí štáb odvedl odpovdnou a bezchybnou práci od píprav do poslední dne zdarma. \Složení vedoucího štábu : JUDr.Josef J.Veselý hlavní vedoucí (pedseda správní rady Domova Ráek o.p.s.), Ilona Hrušková zástupce a rehabilitaní pracovnice (editelka Domova Ráek o.p.s.), Mgr. Lenka Neizgodová terapeutka, zdravotnice (lenka správní rady Domova Ráek o.p.s.), Martina Gollová, skupinová vedoucí (pracovnice v sociálních službách Domova Ráek o.p.s.) Jana Stíbrská, skupinová vedoucí (pracovnice v sociálních službách Domova Ráek o.p.s.). * * *

12 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 12 PROBO OPEN HANDICAP 2001 až 2008 Sportovní hry handicapované mládeže sponzorované koncernem PROBO. Sportovní hry handicapované mládeže PROBO OPEN HANDICAP byly poprvé uspoádány v záí 2001 pi rehabilitaním pobytu Zlatí úhoi v Raicích na Berounce. Disciplinou byl bh na šedesát metr, hod koulí a skok do dálky z místa. Doplkovými sporty bylo petanque a vodácká turistika (reportáž o jedné plavb vysílala eská televize v magazínu KLÍ). Prvního roníku se zúastnilo pes 50 závodník ze Sdružení pro pomoc mentáln postiženým z Prahy, Podbrad, Rakovníka, Brna a dalších mst. Pi turnaji PROBO CUP OPEN v ervnu 2001 vnoval handicapovaným vodákm pedseda pedstavenstva spolenosti PROBO GROUP a.s. Ing. Procházka lun s výbavou za K a vcné ceny pro soutžící. Druhý roník se konal pi rehabilitaním pobytu Lipenská stíbrná štika v ervnu 2002 v Kováov u Frymburku. Zúastnilo se ho 45 handicapovaných závodník. Vtšina z nich absolvovala trénink, uspoádaný pi 1.cviení bocman v kvtnu 2002 na Tyršov koupališti v Rakovníku. Hlavní disciplínou byl opt trojboj : bh na 60 metr, hod koulí a skok do dálky. Trojboj byl doplnn plaveckými závody v krytém bazénu a hrou petanque. Ceny opt daroval Ing. Procházka z 2. roníku soutže PROBO CUP OPEN, která probíhala v Praze, deset dní ped PROBO OPEN HANDICAP. Všichni závodníci i vedoucí velmi ocenili, že Ing. Procházka a JUDr. Procházková vážili dlouhou cestu, aby jim odmny osobn pedali. Tetí roník se uskutenil 20. ervna 2003 v Žebrákov na Vltav pi vodáckém rehabilitaním pobytu Vltavín (tj. týden po 3. roníku PROBO CUP OPEN). Úastnilo se ho 37 sportovc ze Sdružení pro pomoc mentáln postiženým - Domova SPMP Ráek v Rakovníku ( Ráci ), Sedlec v Praze 6 ( Hastrmánci ), Handicap centra Srdce v Podbradech ( Sumeci ) a také oddíl Bocman a Svták. Klasický trojboj byl opt doplnn vodáckou turistikou, tentokrát mezi hrázemi pehrad Kamýku a Orlíku, bojovou vodáckou hrou ODYSSEA a nov soutží záchraná v záchran tonoucího za pomocí házecího pytlíku. Ped sportovním kláním bylo uspoádáno bocmanské cviení pod hradem Zvíkov na Orlické pehrad s názvem Májové odemykání ek Vltavy a Otavy. Náklady obou akcí byly podpoeny sponzorským darem spolenosti PROBO GROUP a.s. Pi vyhlášení výsledk PROBO OPEN HANDICAP 2003 opt pedával ceny pedseda pedstavenstva Ing. Procházka. Odnesl si diplom za dlouhodobé sponzorování a suvenýr, vyrobený dtmi s handicapem. II. III.

13 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 13 IV. tvrtý roník se konal pi 14. vodáckém rehabilitaním pobytu Slapský stíbrný cejn v astoboi u Slapské údolní nádrže. Tento pobyt pro 44 osob podpoily sponzorským darem spolenosti koncernu PROBO, když na IV. roníku turnaje tenisového turnaje PROBO CUP OPEN pedal Ing. Procházka zástupci Domova Ráek symbolický šek ve výši K a dále poskytl handicapovaným zdarma autobus a vcné ceny. Pidal navíc i selátko na opeení. Pobyt byl podpoen i dotací Ministerstva zdravotnictví ve výši K. Jak vedoucí, tak asistenti odvedli svoji práci jako dobrovolníci (zdarma). Sportovní hry byly zahájeny hned ráno rozcvikou v orosené tráv a po dopoledním odemknutí eky pokraovaly vodáckou hrou po stopách ODYSSEA na raftech pes Slapskou pehradu do krásné Žraloí zátoky. Odpoledne pak trojice závodník vele s devítiletou Olivií pibhla s pochodní a zapálila olympijský ohe. Jako v minulých letech se opt se soutžilo v trojboji (bhu na 60 metr, hodu koulí a skoku do dálky z místa). Doplkovým sportem byl tentokrát golf. Slavnostní odpal v prvním golfovém turnaji s názvem OLIVIA CUP I. uskutenila Olivia Prokopová, vítzka zahraniních i eských turnaj., které se konaly v letech 2001 až Vcné ceny pijel vítzm pedávat osobn Ing.Procházka s manželkou a dcerou. Za dlouhodobé sponzorování obdržel od vedoucích pobytu diplom a suvenýr. Vedle dtí si ceny odnesli i rodie a také Olivia (která dostala krásnou golfovou soupravu). Veer byli všichni pohoštni grilovaným selátkem. Hry byly zakoneny až další den dopolední túrou po nauné stezce do Albertových skal nad Slapskou pehradou. V. Jubilejní pátý roník se konal 25.ervna 2005 u Píseného jezera v Sadské na Nymbursku pi patnáctém vodáckém rehabilitaním pobytu s názvem Sumeek z Polabí. Soutže se zúastnilo 45 sportovc s handicapem z rzných zaízení Sdružení pro pomoc mentáln postiženým Stedoeského kraje. Pobyt opt podpoila finanním darem K spolenost PROBO GROUP a.s. slavnostním pedáním šeku pi pátém roníku turnaje PROBO CUP OPEN. K tomu navíc poskytla autobus na cestu do tábora a zpt. Ing.Procházka vnoval pro vítze vcné ceny a všem úastníkm trika, na které nechal natisknout znak PROBO OPEN HANDICAP. Pobyt byl dotován Ministerstvem zdravotnictví R. Jak vedoucí, tak asistenti odvedli svoji práci jako dobrovolníci zdarma. Nechyblo nic, co mají správné olympijské hry obsahovat, ani to opeené selátko. Klasické disciplíny (bh na šedesát metr, hod koulí a skok do dálky) byly letos doplnny vodáckou soutží na jezee a znovu peborem v zahradním golfu OLIVIA CUP. Na doporuení Ing. Procházky, který se nemohl z pracovních dvod osobn vyhodnocení zúastnit, pijel mezi vodáky berounský senátor pan Jií Oberfalzer. Jarda Šutrák (který mimochodem vyhrál hlavní cenu - mobilní telefon) mu pak zazpíval svoji báse. Další den ekala úastníky nároná devítikilometrová vodácká túra po Labi od Píseného jezera pes zdymadlo v Hradištku až do Lysé nad Labem. Tím hezké hry skonily a všichni se tšili na píští, šestý roník v roce 2006 pod Zvíkovem. Po pti úspšných ronících byla na šestém uinna zásadní zmna. Díky mimo jiné i tropickému poasí, se závodní disciplíny zmnily a odehrály se výhradn ve vod : bh bazénem a plavání na 50 metr a vodní akrobacie (volný zpsob plavání napí bazénem s proplaváním dvou obruí). Doplme, že hry konané v pondlí 26.ervna 2006 byly den pedem zpesteny vodáckou turistikou na raftech po hladin Otavy a pak i po hladin Vltavy VI.

14 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 14 na motorové lodi PRESSTON s pší túrou k hradu Zvíkov. Na závr, pi návratu autobusem s modrou šipkou PROBO, ješt exkurzí v elektrárn v hrázi Orlické pehrady. To vše se odehrálo pi již šestnáctém rehabilitaním táboe pro handicapované vodáky ve Štdronín pod názvem Kapík šupiná z Otavy. Poprvé nebyla poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví dotace a tak šek na ,- K pedaný na VI. roníku turnaje PROBO CUP OPEN od spoleností PROBO GROUP a.s., PRODOS a PROBO TRANS BEROUN, spol.s r.o. pomohl uhradit náklady, stejn jako materielní pomoc obanského sdružení HANDICAP LYCEA Praha a Domova Ráek o.p.s. Rakovník. Již tradin všichni vedoucí odvedli svoji práci bezplatn. Ceny vítzm pijel opt pedat Ing. Zdenk Procházka s manželkou a dcerou. Zstali pak se závodníky a jejich doprovodem do veera, kdy si pi ohni, za doprovodu kytary, harmoniky a bong všichni zazpívali (a opekli slaninu i vutíky). Všech 50 úastník, vtšinou len Sdružení pro pomoc mentáln postiženým R z organizací v Rakovníku, Podbradech, Praze a Kolín tak prožilo krásný den a díky finannímu daru i celý letní týden. trnáct dní po sedmém roníku turnaje PROBO CUP OPEN byl odstartován v rekreaním areálu RELAX ve Hnaov sedmý roník olympiády PROBO OPEN HANDICAP, opt v rámci rehabilitaního, již sedmnáctého vodáckého tábora, nazvaného Vodouch stíbitý. Již tradin byl pobyt podpoen šekem koncernu PROBO a tradin se konaly po zapálení olympijského ohn ti hlavní disciplíny : skok do dálky, bh na šedesát metr a vrh koulí. Nechyblo doplnní dalšími disciplínami, tentokrát stelbou z paint ballových zbraní a luk. Zlatým hebem však byla plavba odvahy na raftech po temné hladin jezera jen za svitu pochodní a msíku. Novinkou bylo, že se v rámci integrace závod zúastnili i sportovci bez handicapu; nejvtší úspch a ovace sklidili dva kluci Adámci - tíletý a ptiletý. Tradice nebyla porušena ani pi pedávání cen, na které pijel se svoji rodinou Ing. Procházka. Nevadil ani déš, který se neekan spustil a hned ustal, abychom pi grilu a kytae mohli posedt v píjemném prostedí zahradní restaurace. Všech tyicet úastník, uživatel služeb Domova Ráek z Rakovníka, Handicap centra Srdce z Podbrad a Sdružení pro pomoc mentáln postiženým R, tak strávilo krásný sportovní den 21.ervna VIII. Po osmé a naposledy. Tak by se dal pojmenovat osmý roník olympiády PROBO OPEN HABDICAP, konaný 19.ervna 2008 v kempu Zlatá Koruna za krásného poasí a za pozornosti desítek kempujících a proplouvajících vodák. Vedle Rák a bocman pijeli soutžit i Podbradští a pivezli luky a šípy. Bylo to vhodné, protože se rehabilitaní pobyt v eském Krumlov nazýval Robin Hood podle pedstavení, které jsme den pedem vidli z otáivého hledišt na krumlovském zámku. Vedle klasických disciplín a lukostelby byla však souástí i turistika na ertovu skálu a pehradu Lipno, abychom si pipomnli rok Sponzor Ing. Procházka (který s námi a s manželkou shlédl i pedstavení) pedal všem ceny a obdržel také suvenýr a diplom. Dkujeme sponzorm Jožinovi, paní Kudrnové, Ing. Procházkovi, panu Parkánovi s dalším za finanní dary, které pomohly tento nároný pobyt uhradit, stejn jako dotace Stedoeského kraje. VII.

15 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 15 Program : 1. Úvod, schválení programu. 2. Složení správní rady pro další období. 3. Schválení výroní zprávy Vyhodnocení innosti roku Valná hromada, konaná 19.ervna 2008 na závr pobytu v eském Krumlov ad Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami. Úkoly z unesení minulé Valné hromady, konané byly splnny. 1.2.Valná hromada byla usnášeníschopná, schválila navržený program a po jednání pijala následující Usnesení ad Valná hromada v souladu s lánkem 15 Stanov HANDICAP LYCEA Praha o.s. potvrzuje ve funkcích leny správní rady na další období : JUDr. Josefa Veselého, rodné íslo /031 ve funkci pedsedy správní rady editele, Ilonu Hruškovou, rodné íslo /1574 ve funkci místopedsedkyn správní rady jednatelky, Ivetu Peškovou, rodné íslo /6858 ve funkci lenky správní rady. ad Valná hromada schvaluje Výroní zprávu za rok 2007 a inventarizaci ke dni ad Valná hromada schvaluje Závrenou zprávu z pátého bienále Videofestivalu S vámi nás baví svt a ukládá pedsedovi rozeslat ji úastníkm a zveejnit na webových stránkách Valná hromada konstatuje, že jak 18. rehabilitaní pobyt Robin Hood, tak poslední osmá olympiáda PROBO OPEN HANDICAP, probhly úspšn. JUDr. Josef Veselý Iveta Pešková Ilona Hrušková pedseda správní rady lenka správní rady místopedsedkyn správní rady * * *

HANDICAP LYCEUM Praha, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 IČ 613 83 546. Výroční zpráva 2005

HANDICAP LYCEUM Praha, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 IČ 613 83 546. Výroční zpráva 2005 HANDICAP LYCEUM Praha, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 IČ 613 83 546 Úvodem o splnění poslání HANDICAP LYCEA Praha. Vyhodnocení rehabilitačních akcí roku 2005. Plán rehabilitačních akcí na rok 2006. Vyhodnocení

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2010

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2010 Domov Ráček o.p.s. 269 1 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 2711571 Výroční zpráva 21 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 21 byla zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

Videofestival. Závìreèná zpráva 2008

Videofestival. Závìreèná zpráva 2008 Videofestival S vámi nás baví svìt Závìreèná zpráva 2008 Páté bienále Videofestivalu S vámi nás baví svìt bylo v poøadí ji tøináctým festivalem snímkù ze ivota osob s handicapem a o èinnosti humanitárních

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje

Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH. Píspvková organizace Pardubického kraje Výroní zpráva 2002 KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH Píspvková organizace Pardubického kraje OBSAH ÚVOD 3 Tabulka základních ukazatel... 5 HODNOCENÍ HLAVNÍ INNOSTI Oddlení služeb... 6 Hlavní pjovna Oddlení

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 2004 byla zpracována v souladu se zákonem číslo

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Vážení tenái Zpravodaje AMD!

Vážení tenái Zpravodaje AMD! Vážení tenái Zpravodaje AMD! Toto íslo Zpravodaje mžeme zaít zprávou, která jist potší všechny úastníky rehabilitaních a rekondiních pobyt v rekreaním zaízení Zámeek v Hodonín u Kunštátu. Vše nasvduje

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM Karel Adámek Bakaláská práce 2011 ABSTRAKT Bakaláská práce se vnuje dobroinným sbírkám a jejich vnímání souasnou spoleností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Závěrečná zpráva 2010

Závěrečná zpráva 2010 Závěrečná zpráva 2010 Šesté bienále Videofestivalu S vámi nás baví svět bylo v pořadí již čtrnáctým festivalem snímků ze života osob s handicapem a o činnosti humanitárních organizací. 1. máj 2010 Poděbrady

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více