HANDICAP LYCEUM Praha o.s Praha 2, Plavecká 4/404 I Výroní zpráva 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 I 613 83 546. Výroní zpráva 2008"

Transkript

1 HANDICAP LYCEUM Praha o.s Praha 2, Plavecká 4/404 I Poslání HANDICAP LYCEA Praha o.s. Vyhodnocení hlavních projekt roku 2008 Píloha : Závrená zpráva z Videofestivalu S vámi nás baví svt JUDr.Josef J.Veselý pedseda správní rady

2 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. obanské sdružení, registrované MV R pod znakou VSP/1-2912/90- R pedkládá Výroní zprávu za rok 2008 Obsah : 3 Poslání HANDICAP LYCEA Praha o.s. 4 Vyhodnocení poradenství Zpráva o hospodaení. 7 Vyhodnocení nkterý akcí roku Olympiáda PROBO OPEN HANDICAP 2001 až Usnesení Valné hromady 19.ervna Plán na rok Poslání v anglickém pekladu. Výroní zpráva byla schválena správní radou ve složení : JUDr. Josef J.Veselý, pedseda správní rady, Ilona Hrušková, místopedsedkyn správní rady, Iveta Pešková, lenka správní rady Kontakty HANDICAP LYCEUM Praha o.s., , Sídlo : Plavecká 4/404, Praha 2 I , DI íslo útu /0300 Výroní zpráva je zveejnna na Portále veejné správy R a na * * *

3 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 3 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. bylo založeno a od roku 1994 je ádným lenem eské rady humanitárních organizací. Pozdji se slouilo s obanským Sdružením mládeže a rodi TJ S tebou m baví svt! (psobilo v SR od roku 1984) a Studijním sdružením Vratislava II. (1993). Od roku 1997 do psobilo ve Sdružení pro pomoc mentáln postiženým (SPMP) jako kolektivní len, a v roce 2001 bylo jmenováno estným lenem spolku VLTAVAN Praha pi píležitosti jeho 130. výroí založení v roce Je patronem Domova Ráek o.p.s. v Rakovníku. V 20.dubna 2007 byl na základ požadavku zákona doplnn název obanského sdružení (doplnna písmena o.s. ) a souasn byly upraveny stanovy. Živnostenský úad v Praze 2 byl požádán o vystavení živnostenských list na innosti Zprostedkování obchodu a služeb, Poradenská a konzultaní innost, zpracování odborných studií a posudk a Reklamní innost a marketing. Upravené poslání stanov zní nyní takto : POSLÁNÍ poskytovat vzdlávací, poradenský, organizaní a zprostedkovatelský servis osobám s handicapem, jejich asistentm a organizacím Poslání realizuje sdružení zejména touto inností : poádá vzdlávací i rekvalifikaní kurzy a školení za pomoci expert i jiných školících organizací; organizuje rehabilitaní pobyty, výcvikové a poznávací tábory, studijní ozdravné pobyty ap.; vydává publikace, zpracovává videozáznamy a vede videokabinet (archiv a pjovnu) pro nekomerní projekce i ostatních organizací; vyvíjí osvtovou innost v oblasti integrace zdravotn postižených, k tomu poádá kulturní, sportovní a spoleenské akce, festivaly a pehlídky; spolupracuje s ostatními neziskovými organizacemi a poskytuje jim vzdlávací, poradenský, organizaní a zprostedkovatelský servis; vede adresá expert a zprostedkovává kontakt s organizacemi, které jejich služby potebují. Podílí se na realizaci humanitárních projekt i jiných sdružení, nadací, obecn prospšných spoleností a dalších právnických osob, vyvíjí další, zvlášt klubovou innost, vedoucí k naplování poslání a v pípad poteby poskytuje osobám s handicapem sociální služby ve smyslu Zákona o sociálních službách Pod pojmem "asistent" se rozumí : asistent i prvodce, pomocník, ošetovatel, pedagogický nebo rehabilitaní pracovník, pracovník v sociálních službách, táborový (oddílový) vedoucí, trenér, atp Úastníkm kurz (školení) vydává správní rada HANDICAP LYCEA Praha o.s. po závreném pezkoušení "osvdení". Osvdením mže být patent, absolventský certifikát, úastnický diplom, v nkterých pípadech odznak kurzu.

4 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 4 Hlavní úkoly : Vyhodnocení poslání v oblasti poradenství Smlouva o poradenství s Domovem Ráek o.p.s. splnno. Smlouva o poskytování služeb ÚJOP UK poradenská innost a marketing CJV. Poradenství : Založení obecn prospšné spolenosti Barevný svt v Tebíi (pí Hostašová). Poradenství Školy života Nový Jiín ke standardm. Poradenství správní rad Nadaního fondu SPMP Rodie dtem Brno. Poradenství Standardy SPMP Chotšice ( a telefon) Konzultace k novému obanskému zákoníku a zákonu o sociálních službách. Úast na konferencích k novému zákonu veejn prospšných organizacích a pipomínky. Konzultace o možnosti školení nových vedoucích tábor SPMP R (Brno). Pipomínky k novým návrhm zákon. Vyhodnocení Smlouvy o poskytování služeb ze dne 11. ervna 2008 mezi Univerzitou Karlovou ÚJOP a HANDICAP LYCEEM o.s. Závrená porada zástupc obou smluvních stran 9.ledna 2009 vyhodnotila Smlouvu o poskytování služeb ze dne 11. ervna Závazky poskytovatele i objednavatele byly v roce 2008 splnny, což napomohlo k sestavení dvou uebních skupin zájemc o e- learningové kurzy anglického jazyka pro zaáteníky a pro pokroilé. Souasn byly dojednány úkoly pro nejbližší období. I. Bylo konstatováno, že v souladu se svým posláním a živnostenským oprávnním, uskutenilo obanské sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s. poradenskou innost a marketing programu Ústavu jazykové a odborné pípravy UK: Celoživotní jazykové vzdlávání pro handicapované osoby v roce 2008, zejména : 1.1. Zveejnním v médiích. Po jednání s Mgr. Janem Ráflem byl program zveejnn v tchto mediích: VOZKA - asopis zejména pro vozíkáe (XI.roník, náklad 1200 výtisk, vydávaný v Ostrav s celostátní psobností); po konzultaci s šéfredaktorem Ing. Petrem Dzidem byl zpracován píspvek pro íslo 4/2008. ABILYMPIJSKÝ ZPRAVODAJ asopis pro handicapované (náklad 9000 výtisk), rozšiovaný zdarma organizacím a jednotlivcm v celé republice). Po projednání píspvku do ísla 6/2008 s redaktorem M.Pelikánem a úpravou (se souhlasem Mgr. Jana Ráfla) byla informace zveejnna v prosincovém ísle. Jeden výtisk pedán pro ÚJOP. VOZÍKÁ asopis nejen pro sedící (náklad 9200 výtisk) rozšiovaný zdarma organizacím a jednotlivcm v celé republice) Po projednání píspvku s redaktorem

5 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 5 M.Pelikánem a úpravou (se souhlasem Mgr. Jana Ráfla) byla informace zveejnna v posledním ísle roku 6/2008. Jeden výtisk pedán pro ÚJOP. ECONNECT internetový portál zejména pro handicapované byl požádán, ke zveejnní nabídky kurz na webu. WEB na webových stránkách HANDICAP LYCEA Praha o.s. byla informace zveejnna i s kontaktními y Uskutenním porad a jednání. PROZAZ pražská organizace vozíká s celostátní psobností. Osobn projednáno v síle sdružení Stodlkách s pedsedkyní pí. Ivetou Peškovou; Svaz tlesn postižených, Poradenské centrum zdravotn postižených. Projednáno sídle organizací v Karlín a získán píslib k postoupení informace lenské základn. eská rada humanitárních organizací. Projednáno s presidentem Ing. Duškem, který pislíbil informovat cca 200 lenských organizací rady Nabídkou kurz pímo organizacím. Pomocí ových adres byly kontaktovány pímo: Koordinaní a informaní centrum handicapovaných Vsetín, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v R Praha 8, Domov Olga Blansko, Nadace SAMARITÁN Brno, Sdružení EXODUS o.s. Plze. II. Na závr porady byly stanoveny ve smyslu citované smlouvy další úkoly programu: Celoživotní jazykové vzdlávání pro handicapované osoby v roce 2009, zejména : 2.1. Zajistit bezbariérové ubytování pro presenní soustední: oslovit organizace, které mohou poskytnout ubytování pro cca 7 vozíká z mimopražských zájemc zejména PROSAZ, SZdP Karlín a Klub vozíká Petýrková. zadat objednávku a domluvit cenu Obnovit kampa za úelem získání dalších zájemc: po vyjasnní ceny kurz v roce 2009 oslovit Informaní centrum neziskových organizací a požádat o zveejnní na svém portále; opravit znní webových stránek HANDICAP LYCEA Praha o.s.; pipravit píspvky do dalších asopis pro handicapované, napíklad Mžeš nebo Rezidenní pée a dalších.

6 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 6 HANDICAP LYCEUM PRAHA Zpráva o hospodaení za rok 2008 Píjmy za rok 2008 inily celkem K ,19 Výdaje za rok 2008 inily celkem K ,19 Hospodáský výsledek za rok 2008 K 0,00 PÍJMY: Píjmy celkem K ,19 Položka Úroky K 1 100,07 Položka Zútování fond K ,03 Položka Výnosy za reklamu K ,00 Položka Výnosy poradenská innost K ,00 Položka Výnosy zaokrouhlení K 0,09 Píjmy na výše uvedených položkách jsou ureny na provoz HANDICAP LYCEA PRAHA a financování akcí poádaných touto organizací. Dalším zdrojem financování zstává: - sponzorský dar ing. Procházka K 859,91 - sponzorský dar Kudrnová Vlasta K ,00 - hospodáský výsledek minulých let K ,85 Tyto zdroje financování jsou pevedeny na Rezervní fond organizace, jeho zstatek k inil K ,76. VÝDAJE: Výdaje celkem K ,19 Položka Spotebované nákupy K ,69 Položka Cestovné K ,00 Položka Ostatní služby K ,00 Položka Mzdové náklady-dpp K ,00 Položka Ostatní dan a poplatky K 190,00 Položka Poskytnuté dary K ,00 Položka Jiné ostatní náklady K 524,50 Položka Poskytnuté píspvky K 500,00 K byla provedena inventura majetku, závazk, pohledávek, pokladny a stavu bžného útu. Úetní stav se rovná stavu skutenému. Sestavila k ing. Andrea Bendová

7 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 7 Vyhodnocení nkterých akcí, konaných v roce 2008 Mj nejhezí 1.máj když tato slova ekne zamilovaný student po první puse na Petín zní to jinak, než když je napíše do Rakovnického deníku sedmdesátiletý Jaromír Tupý, který má svého dosplého vnuka ve stacionái Domova Ráek. V lánku koní slovy : letošní první máj byl pro m ten nejhezí prožil jsem nkolik hodin letošního msíce lásky mezi lidmi, kteí lásku, pátelství a životní pohodu dokáží rozdávat a já jim touto cestou dkuji za nejhezí 1.máj v mém život. My dkujeme za hezká slova nejen jemu, ale všem, kteí po festivalu psali a mluvili o letošním 1.máji 2008 jako o úžasném, nezapomenutelném, se skvlou atmosférou, byli jsme dojati atd. Vzpomeme si však na 1.dubna 2000, kdy filmový tatínek Albert z komedie století a kmotr Videofestivalu Julius Satinský také vyslovil v pražské Národní galerii památnou vtu: Na tento prvý apríl nikdy nezabudnm. Nech žije Videofestival Jinými slovy: je jedno, zda je apríl i máj, Videofestival byl a je vždy úžasným svátkem lidí s handicapem, jejich rodi, asistent a kamarád a nejen soutžní pehlídkou film o jejich život a o práci humanitárních organizací. Jsme rádi, že nám to mnozí organizátoi jiných filmových pehlídek pejí a s upímností závidí. Není pro organizátory krásnjší pocit, než roztleskané plné hledišt a rozjásané jevišt Letošní festival byl jubilejní pátý a ml za hlavní cenu novou, krásnou sošku ALBERTA ze skláské huti Czech Glass Craft AJETO s.r.o. v Lindav, která také každoron vytváí ceny THALIE. Díky vstícnosti editele sklárny pana Ing. Jaroslava Turnhofera nám nejen udlali formu, ale doporuili i barvu a technologii. Datum narození bylo stanoveno na úterý 26.února Skuten, pesn v 09:20, se z formy vyklubal první ALBERT z ambrového skla, krásný jako je krásné každé miminko. To už na ochozu sklárny stála delegace Domova Ráek. vele s Ilonkou a potleskem vítala novorozence. Sklái, mistr Petr Kuchta, Martin Douša a Daniel Novák, ho nžkami trochu upravili, odstihli od píšaly jako od pupení šry a ješt ožehli plamenem pro lepší lesk, a už ho nesli do inkubátoru (takové menší pícky) kde musel alespo jeden den chladnout. Mezi tím však další sklá už nabral píšalou ve žhnoucí peci novou kuliku

8 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 8 roztavené skloviny, vyfoukal jí, trochu vytvaroval a vložil do formy, kde dalším foukáním dostala správný tvar. Vše se stále opakovalo. Ze sklá se lil pot a jeden ALBERT za druhým picházeli na svt. Byl to úžasný zážitek, který jsme si natoili a sestíhali a pak promítli divákm na úvod Videofestivalu. S tebou m baví svt má zlatá Emo, já bych t láskou snd si na 1.máje po ránu zazpívalo, spolen s dvaty ze sboru Pavouek, všech 220 divák v nabitém sále Tylova divadla, které uvítaly a celý den pak provázely speakei Ilonka Hrušková, editelka Domova Ráek a Markétka Kováová z rakovnického Tyflocentra. K uvítání se pipojil i starosta msta pan Ing.Zdenk Nejdl se slovy jsem potšen, že tato akce se koná opt v Rakovníku, je to est pro mn a pro celé msto. Úvodní snímek Narodil se nový ALBERT se líbil i editeli sklárny (íkal s úsmvem, že zatlail slzu ), který obdržel vedle diplomu i sošku do archivu sklárny a nkolik DVD pro skláe. Obdobn byli obdarováni i tvrci prvních kovových sošek, výtvarník Vladimír Tesárek a sléva Petr Kuera. A pak už zaal první blok projekce soutžních snímk. Úžasný snímek Nový Zéland zem protinožc o cest Jirky na vozíku sklidil obdiv. Nejen to, jeho autor Jií Mára pivezl i knihu o této cest, kterou po ktu šampaským (za kmotry byli president eské rady humanitárních organizací Ing.Pavel Dušek a JUDr.Josef J.Veselý) pak s podpisem vnoval našim sponzorm a také 3.5 tisícímu divákovi. Tím byl autor dalšího zahraniního snímku Wiliamsáci Dávid Zapotoka, student Akademie umní v Bánské Bystrici. Po tetím snímku ze zahranií, až z Indie od Sulabhy Karunanidhi, kterou v Ráku poznali díky projektu ERASMUS MUNDUS, se roztoilo kolo s domácími snímky. as mezi snímky byl využit k podkování a pedání diplom sponzorm, porotcm a manažérm minulých festival a v jednom pípad i k pedání archivní kaset z Videofestivalu 2000 karlínskému sdružení CID, kterému vše vzala v 33.týdnu 2002 povode. Dv pestávky mezi promítáním byly jako obvykle využity k tanci (hrála kapela Leontýnka z ÚSP Leontýn) a k oberstvení rautem pipraveným rakovnickým divadelním spolkem Tyl (nesndl se, byl tak bohatý, že všichni dostali ješt balíek na cestu dom). Všechny snímky, zaazené do finále obdržely zlatého ALBERTA a jejich seznam je uveden na dalších stránkách. Není možné v závrené zpráv popsat každé pedání, každý potlesk, každé podkování. Zkrácená video reportáž z celého dne je delší jak jedna hodina a je k disposici ve Videokabinetu. Každý z ocenných autor ekl pár slov o natáení, nkteí pedstavili i protagonisty svých snímk. Za všechny ekla hezká slova paní Mária de la Renotierová (autorka ocenného snímku a také spolupoadatelka podobného festivalu Stekovská kamera ): hrozn m oslovila úžasná atmosféra, kterou má tento festival, úpln m to dostalo a dkuji za hezký první máj. Pehled všech Videofestival Bienále rok Poet festivalových projekcí Poet divák Náklady v K Videofestival soutžních projekcí Videofestival soutžní projekce Videofestival soutžní projekce Videofestival soutžní projekce Videofestival soutžní projekce Celkem 13 festival ,

9 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 9 NÁKLADY Náklady akce Videofestival S vámi nás baví svt 2008 Handicap Lyceum Domov Ráek o.p.s. Nadaní fond SPMP Dotace kraje SK Úastníci CELKEM I. Osobní náklady 26500, ,00 Dohody o provedení práce 15000, ,00 specialistm,porotcm apod ,00 II. Materiálové náklady 10140, , , , ,70 Ceny pro vítze sošky 7140, , , ,00 ALBERT (v.formy) Ceny pro vítze DIPLOMY , , ,70 (tisk, rámování) Odmny dtem 0 345, ,00 v doprovodných programech Odmny pro sponzory a 3000, ,00 úinkující (knihy, DVD) Soutžní snímky na DVD , ,00 Rzné (napíklad výtvarné , ,00 pomcky, papíry, rámeky) III. Nemateriálové náklady 30464, , , , , ,72 Pronájmy sál a projekní 3000, , ,00 techniky (i pro porotu) Doprava úastník z ech 0 28, , , ,00 BUS a mikrobusy*) 4500,00 Doprava úastník z Moravy , , ,00 BUS, mikrobusy*) 35400,00 Ubytování vzdálenjších , ,00 úastník SOLE, SZŠ 2200,00 Jízdné poadatel, porotc 3518, , ,72 a na exkurzi sklárny 2310,00 Tiskárenské práce proposice 4772, ,00 program, závr.zpráva 9156,00 Fotoreportáže, video- 5000, , , ,50 reportáže, stih 3879,50 Poštovní služby, 2071,00 18, ,00 poplatky OSA apod. 190,00 Pekladatelské práce; 446, , , ,50 Presentaní video IV. Jiné náklady 2241, , , ,00 Stravování, (raut) mošty 1773, , , ,00 pitný režim. Obd poroty. Rzné služby a materiál 468, , ,00 administrativní pomcky aj. Úhrnem v K 69345, , , , , ,42 Podíl v procentech 25,47% 31,83% 7,34% 11,01% 24,35% 100,00% Práce dobrovolník **) hodin 7220 hodin * * *

10 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 10 Robin Hood osmnáctý rehabilitaní pobyt 16. až 20.ervna 2008 v eském Krumlov byl prvním rehabilitaním pobytem, který neml jméno ani po ryb, ani po mušce i po pavoukovi a byl to první rehabilitaní pobyt, kdy jsme si dovolili ubytovat se místo v chatkách, kempech i vybydlených podnikových rekreaních zaízeních v prvotídních penzionech a byl to první rehabilitaní pobyt, kdy jsme se stravovali v hotelu. Cena za pobyt byla vysoká, ale k desátému výroí založení Domova Ráek pimená a byl to první rehabilitaní pobyt, kdy jsme s sebou nevláeli tuny materiálu, rafty, pádla, vodáckou výstroj, jako pi výprav na Severní pól a byl to první rehabilitaní pobyt, který jsme vnovali jen svým uživatelm služeb a mimo sponzor nikoho nezvali; Ráata jsme si rozdlili do malých skupinek pod vedením šikovných skupinových vedoucích a byl poslední rehabilitaní pobyt, na kterém jsme uspoádali olympiádu PROBO OPEN HANDICAP, v poadí již osmou, sponzorovanou koncernem PROBO a byl to opt pobyt, kdy jsme poznali, že nás má Pán Bh poád rád pro? Pro no pedstavte si, že objednáte v prosinci vstupenky do letního divadla s nejvyšším stropem na Svt, jak íkají otáivému hledišti na zámku v eském Krumlov, na 18.ervna 2008, zaplatíte pes K, a zrovna v tu stedu od rána lije a lije (nebo jak íkal herec Josef Kemr ve filmu Na chalup u lesa : ije a ije). Pak ale Ilonka zavolá pítelkyni Jinde, která má styky nahoe, aby se pomodlila a ono pestane hodinu ped pedstavením át a objeví se na noní obloze hvzdiky. To i ten nejvtší ateista zaváhá. Ale po poádku. Pvodn to mla být v rámci celoroního projektu Domova Ráek Kulturní dialogy jen návštva pírodního divadla s otáivým hledištm. Pak se nápad rozvíjel, doploval, až z toho vznikl námt na týdenní rehabilitaní pobyt s bohatým kulturním a sportovním programem k desátému výroí založení Ráku. A byla to dstojná oslava. Stovky digitálních fotografií a dv hodiny zábr video kamerou (Bože kdo je sestíhá?!) jsou toho dkazem. Program byl pipraven a zajištn více jak pl roku pedem. Ubytování a bohaté snídan jsme mli v krásných penzionech WOK a HAD na nábeží Vltavy (kde se veer dobe sedlo v hospdce u piva i poháru a pokikovalo na vodáky ahóóój ). Pravideln jsme chodili do centra msta, hotelu Arcadie, na skvlé obdy a veee. Prohlídka msta a zámku (vetn medvdária) i prohlídka rzných výstav a museí probhla bhem týdne nkolikrát.

11 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 11 Nezapomenutelná však byla z eky: pronajali jsme si dva velké vory a propluli nejen mstem, ale i dvma jezy. Nejen to, autobusem jsme si vyjeli i na Šumavu, abychom si zavzpomínali na vodácký pobyt v roce 2002 Lipenská štika a také jsme znovu vystoupali na ertovu stnu. Relaxaní program však probíhal i v penzionu, kde Ilonka cinkala tibetskými miskami od Jindry a spolu s Lenkou pedcviovaly jógu. Pochopiteln špicí programu bylo veerní pedstavení hry Robin Hood v otáivém hledišti zámku a pak plnoní procházka eským Krumlovem. Škoda, že se pi pedstavení nesmlo natáet. Ve tvrtek pak za námi pijeli do kempu Zlatá koruna kamarádi z Handicap centra Srdce z Podbrad, aby se zúastnili naší olympiády PROBO-OPEN-HANDICAP. Klasické disciplíny (koule, bh, skok) byly doplnny - jak jinak, než lukostelbou (Robina bychom nepedstihli). Obd a zmrzlinu zaplatil sponzor a ceny jsme mli z turnaje PROBO CUP. Naše zápolení bylo stedem pozornosti nejen táboících, ale i stovek okolo proplouvajících vodák. Byl to krásný proslunný den a hezký závr pobytu, protože v pátek jsme se rozlouili. Na závr fakta : Ekonomické zhodnocení Celkové náklady byly zatím nejvyšší a inily ,- K (tj. na jednoho 5.600,- K). Dotace Stedoeského kraje byla ve výši ,- K a píspvek úastník inil ,- K. Sponzorskou slevu dala cestovní kancelá ESKÝ KRUM LOVE s.r.o. Zbytek náklad byl uhrazen s pomocí dárc paní Vlasty Kudrnové, Ing.Procházky a sponzor - spoleností PROBO GROUP a.s., PROBO TRANS BEROUN s.r.o., VEREK s.r.o. a JRSK s.r.o. Vedoucí štáb odvedl odpovdnou a bezchybnou práci od píprav do poslední dne zdarma. \Složení vedoucího štábu : JUDr.Josef J.Veselý hlavní vedoucí (pedseda správní rady Domova Ráek o.p.s.), Ilona Hrušková zástupce a rehabilitaní pracovnice (editelka Domova Ráek o.p.s.), Mgr. Lenka Neizgodová terapeutka, zdravotnice (lenka správní rady Domova Ráek o.p.s.), Martina Gollová, skupinová vedoucí (pracovnice v sociálních službách Domova Ráek o.p.s.) Jana Stíbrská, skupinová vedoucí (pracovnice v sociálních službách Domova Ráek o.p.s.). * * *

12 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 12 PROBO OPEN HANDICAP 2001 až 2008 Sportovní hry handicapované mládeže sponzorované koncernem PROBO. Sportovní hry handicapované mládeže PROBO OPEN HANDICAP byly poprvé uspoádány v záí 2001 pi rehabilitaním pobytu Zlatí úhoi v Raicích na Berounce. Disciplinou byl bh na šedesát metr, hod koulí a skok do dálky z místa. Doplkovými sporty bylo petanque a vodácká turistika (reportáž o jedné plavb vysílala eská televize v magazínu KLÍ). Prvního roníku se zúastnilo pes 50 závodník ze Sdružení pro pomoc mentáln postiženým z Prahy, Podbrad, Rakovníka, Brna a dalších mst. Pi turnaji PROBO CUP OPEN v ervnu 2001 vnoval handicapovaným vodákm pedseda pedstavenstva spolenosti PROBO GROUP a.s. Ing. Procházka lun s výbavou za K a vcné ceny pro soutžící. Druhý roník se konal pi rehabilitaním pobytu Lipenská stíbrná štika v ervnu 2002 v Kováov u Frymburku. Zúastnilo se ho 45 handicapovaných závodník. Vtšina z nich absolvovala trénink, uspoádaný pi 1.cviení bocman v kvtnu 2002 na Tyršov koupališti v Rakovníku. Hlavní disciplínou byl opt trojboj : bh na 60 metr, hod koulí a skok do dálky. Trojboj byl doplnn plaveckými závody v krytém bazénu a hrou petanque. Ceny opt daroval Ing. Procházka z 2. roníku soutže PROBO CUP OPEN, která probíhala v Praze, deset dní ped PROBO OPEN HANDICAP. Všichni závodníci i vedoucí velmi ocenili, že Ing. Procházka a JUDr. Procházková vážili dlouhou cestu, aby jim odmny osobn pedali. Tetí roník se uskutenil 20. ervna 2003 v Žebrákov na Vltav pi vodáckém rehabilitaním pobytu Vltavín (tj. týden po 3. roníku PROBO CUP OPEN). Úastnilo se ho 37 sportovc ze Sdružení pro pomoc mentáln postiženým - Domova SPMP Ráek v Rakovníku ( Ráci ), Sedlec v Praze 6 ( Hastrmánci ), Handicap centra Srdce v Podbradech ( Sumeci ) a také oddíl Bocman a Svták. Klasický trojboj byl opt doplnn vodáckou turistikou, tentokrát mezi hrázemi pehrad Kamýku a Orlíku, bojovou vodáckou hrou ODYSSEA a nov soutží záchraná v záchran tonoucího za pomocí házecího pytlíku. Ped sportovním kláním bylo uspoádáno bocmanské cviení pod hradem Zvíkov na Orlické pehrad s názvem Májové odemykání ek Vltavy a Otavy. Náklady obou akcí byly podpoeny sponzorským darem spolenosti PROBO GROUP a.s. Pi vyhlášení výsledk PROBO OPEN HANDICAP 2003 opt pedával ceny pedseda pedstavenstva Ing. Procházka. Odnesl si diplom za dlouhodobé sponzorování a suvenýr, vyrobený dtmi s handicapem. II. III.

13 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 13 IV. tvrtý roník se konal pi 14. vodáckém rehabilitaním pobytu Slapský stíbrný cejn v astoboi u Slapské údolní nádrže. Tento pobyt pro 44 osob podpoily sponzorským darem spolenosti koncernu PROBO, když na IV. roníku turnaje tenisového turnaje PROBO CUP OPEN pedal Ing. Procházka zástupci Domova Ráek symbolický šek ve výši K a dále poskytl handicapovaným zdarma autobus a vcné ceny. Pidal navíc i selátko na opeení. Pobyt byl podpoen i dotací Ministerstva zdravotnictví ve výši K. Jak vedoucí, tak asistenti odvedli svoji práci jako dobrovolníci (zdarma). Sportovní hry byly zahájeny hned ráno rozcvikou v orosené tráv a po dopoledním odemknutí eky pokraovaly vodáckou hrou po stopách ODYSSEA na raftech pes Slapskou pehradu do krásné Žraloí zátoky. Odpoledne pak trojice závodník vele s devítiletou Olivií pibhla s pochodní a zapálila olympijský ohe. Jako v minulých letech se opt se soutžilo v trojboji (bhu na 60 metr, hodu koulí a skoku do dálky z místa). Doplkovým sportem byl tentokrát golf. Slavnostní odpal v prvním golfovém turnaji s názvem OLIVIA CUP I. uskutenila Olivia Prokopová, vítzka zahraniních i eských turnaj., které se konaly v letech 2001 až Vcné ceny pijel vítzm pedávat osobn Ing.Procházka s manželkou a dcerou. Za dlouhodobé sponzorování obdržel od vedoucích pobytu diplom a suvenýr. Vedle dtí si ceny odnesli i rodie a také Olivia (která dostala krásnou golfovou soupravu). Veer byli všichni pohoštni grilovaným selátkem. Hry byly zakoneny až další den dopolední túrou po nauné stezce do Albertových skal nad Slapskou pehradou. V. Jubilejní pátý roník se konal 25.ervna 2005 u Píseného jezera v Sadské na Nymbursku pi patnáctém vodáckém rehabilitaním pobytu s názvem Sumeek z Polabí. Soutže se zúastnilo 45 sportovc s handicapem z rzných zaízení Sdružení pro pomoc mentáln postiženým Stedoeského kraje. Pobyt opt podpoila finanním darem K spolenost PROBO GROUP a.s. slavnostním pedáním šeku pi pátém roníku turnaje PROBO CUP OPEN. K tomu navíc poskytla autobus na cestu do tábora a zpt. Ing.Procházka vnoval pro vítze vcné ceny a všem úastníkm trika, na které nechal natisknout znak PROBO OPEN HANDICAP. Pobyt byl dotován Ministerstvem zdravotnictví R. Jak vedoucí, tak asistenti odvedli svoji práci jako dobrovolníci zdarma. Nechyblo nic, co mají správné olympijské hry obsahovat, ani to opeené selátko. Klasické disciplíny (bh na šedesát metr, hod koulí a skok do dálky) byly letos doplnny vodáckou soutží na jezee a znovu peborem v zahradním golfu OLIVIA CUP. Na doporuení Ing. Procházky, který se nemohl z pracovních dvod osobn vyhodnocení zúastnit, pijel mezi vodáky berounský senátor pan Jií Oberfalzer. Jarda Šutrák (který mimochodem vyhrál hlavní cenu - mobilní telefon) mu pak zazpíval svoji báse. Další den ekala úastníky nároná devítikilometrová vodácká túra po Labi od Píseného jezera pes zdymadlo v Hradištku až do Lysé nad Labem. Tím hezké hry skonily a všichni se tšili na píští, šestý roník v roce 2006 pod Zvíkovem. Po pti úspšných ronících byla na šestém uinna zásadní zmna. Díky mimo jiné i tropickému poasí, se závodní disciplíny zmnily a odehrály se výhradn ve vod : bh bazénem a plavání na 50 metr a vodní akrobacie (volný zpsob plavání napí bazénem s proplaváním dvou obruí). Doplme, že hry konané v pondlí 26.ervna 2006 byly den pedem zpesteny vodáckou turistikou na raftech po hladin Otavy a pak i po hladin Vltavy VI.

14 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 14 na motorové lodi PRESSTON s pší túrou k hradu Zvíkov. Na závr, pi návratu autobusem s modrou šipkou PROBO, ješt exkurzí v elektrárn v hrázi Orlické pehrady. To vše se odehrálo pi již šestnáctém rehabilitaním táboe pro handicapované vodáky ve Štdronín pod názvem Kapík šupiná z Otavy. Poprvé nebyla poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví dotace a tak šek na ,- K pedaný na VI. roníku turnaje PROBO CUP OPEN od spoleností PROBO GROUP a.s., PRODOS a PROBO TRANS BEROUN, spol.s r.o. pomohl uhradit náklady, stejn jako materielní pomoc obanského sdružení HANDICAP LYCEA Praha a Domova Ráek o.p.s. Rakovník. Již tradin všichni vedoucí odvedli svoji práci bezplatn. Ceny vítzm pijel opt pedat Ing. Zdenk Procházka s manželkou a dcerou. Zstali pak se závodníky a jejich doprovodem do veera, kdy si pi ohni, za doprovodu kytary, harmoniky a bong všichni zazpívali (a opekli slaninu i vutíky). Všech 50 úastník, vtšinou len Sdružení pro pomoc mentáln postiženým R z organizací v Rakovníku, Podbradech, Praze a Kolín tak prožilo krásný den a díky finannímu daru i celý letní týden. trnáct dní po sedmém roníku turnaje PROBO CUP OPEN byl odstartován v rekreaním areálu RELAX ve Hnaov sedmý roník olympiády PROBO OPEN HANDICAP, opt v rámci rehabilitaního, již sedmnáctého vodáckého tábora, nazvaného Vodouch stíbitý. Již tradin byl pobyt podpoen šekem koncernu PROBO a tradin se konaly po zapálení olympijského ohn ti hlavní disciplíny : skok do dálky, bh na šedesát metr a vrh koulí. Nechyblo doplnní dalšími disciplínami, tentokrát stelbou z paint ballových zbraní a luk. Zlatým hebem však byla plavba odvahy na raftech po temné hladin jezera jen za svitu pochodní a msíku. Novinkou bylo, že se v rámci integrace závod zúastnili i sportovci bez handicapu; nejvtší úspch a ovace sklidili dva kluci Adámci - tíletý a ptiletý. Tradice nebyla porušena ani pi pedávání cen, na které pijel se svoji rodinou Ing. Procházka. Nevadil ani déš, který se neekan spustil a hned ustal, abychom pi grilu a kytae mohli posedt v píjemném prostedí zahradní restaurace. Všech tyicet úastník, uživatel služeb Domova Ráek z Rakovníka, Handicap centra Srdce z Podbrad a Sdružení pro pomoc mentáln postiženým R, tak strávilo krásný sportovní den 21.ervna VIII. Po osmé a naposledy. Tak by se dal pojmenovat osmý roník olympiády PROBO OPEN HABDICAP, konaný 19.ervna 2008 v kempu Zlatá Koruna za krásného poasí a za pozornosti desítek kempujících a proplouvajících vodák. Vedle Rák a bocman pijeli soutžit i Podbradští a pivezli luky a šípy. Bylo to vhodné, protože se rehabilitaní pobyt v eském Krumlov nazýval Robin Hood podle pedstavení, které jsme den pedem vidli z otáivého hledišt na krumlovském zámku. Vedle klasických disciplín a lukostelby byla však souástí i turistika na ertovu skálu a pehradu Lipno, abychom si pipomnli rok Sponzor Ing. Procházka (který s námi a s manželkou shlédl i pedstavení) pedal všem ceny a obdržel také suvenýr a diplom. Dkujeme sponzorm Jožinovi, paní Kudrnové, Ing. Procházkovi, panu Parkánovi s dalším za finanní dary, které pomohly tento nároný pobyt uhradit, stejn jako dotace Stedoeského kraje. VII.

15 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 15 Program : 1. Úvod, schválení programu. 2. Složení správní rady pro další období. 3. Schválení výroní zprávy Vyhodnocení innosti roku Valná hromada, konaná 19.ervna 2008 na závr pobytu v eském Krumlov ad Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami. Úkoly z unesení minulé Valné hromady, konané byly splnny. 1.2.Valná hromada byla usnášeníschopná, schválila navržený program a po jednání pijala následující Usnesení ad Valná hromada v souladu s lánkem 15 Stanov HANDICAP LYCEA Praha o.s. potvrzuje ve funkcích leny správní rady na další období : JUDr. Josefa Veselého, rodné íslo /031 ve funkci pedsedy správní rady editele, Ilonu Hruškovou, rodné íslo /1574 ve funkci místopedsedkyn správní rady jednatelky, Ivetu Peškovou, rodné íslo /6858 ve funkci lenky správní rady. ad Valná hromada schvaluje Výroní zprávu za rok 2007 a inventarizaci ke dni ad Valná hromada schvaluje Závrenou zprávu z pátého bienále Videofestivalu S vámi nás baví svt a ukládá pedsedovi rozeslat ji úastníkm a zveejnit na webových stránkách Valná hromada konstatuje, že jak 18. rehabilitaní pobyt Robin Hood, tak poslední osmá olympiáda PROBO OPEN HANDICAP, probhly úspšn. JUDr. Josef Veselý Iveta Pešková Ilona Hrušková pedseda správní rady lenka správní rady místopedsedkyn správní rady * * *

16 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 16 Plán na rok 2009 Poradenská innost ve prospch Domova Ráek o.p.s. Smlouva o poskytování služeb ÚJOP UK do Rehabilitaní akce a pobyty. Spolupráce s se spolkem VLTAVAN, Domovem Ráek o.p.s. Organizaní úkoly. Pátelé, kamarádi, pedem dopisu vše nejlepší v roce Dopis bocmanm Jsem rád, že se ada z vás vloni zúastnila skvlého tináctého Videofestivalu S vámi nás baví svt v Rakovníku 1.kvtna Vtšinou již bžn používáte internet a tak se na webu mže nejen seznámit se závrenou zprávou, ale i podívat na fotografie a video. Více snímk na kterých se poznáte, však uvidíte ve videotéce Domova Ráek o.p.s. pod adresou Pro Vaši informaci uvádím, že náklady na Videofestival S vámi nás baví svt dosáhly ástky ,- K, ale úastníci akce mli vše zdarma (dopravu, místenky do sálu, celodenní raut a nkteí i ubytování). A protože peníze nerostou na stromech, dotace na tyto akce tém nejsou a sponzor také ubylo, musí být píští akce již s ástenou úhradou úastník. Pitom na opékané sele i na týdenní pobyt v rekreaním zaízení, který jste mli tém zdarma mžeme zapomenout. Doplme, že vedoucí vždy pipravovali akce a pracovali na nich bez nároku na odmnu, z vlastního volného asu. Tolik pro vysvtlenou toho dalšího. Píští rok se vracíme na vodu. Opt uspoádáme Májové odemykání pod názvem MÁJOVÁ ŠTVANICE (jak jinak, než 1.kvtna 2009). Organizaní pokyny budou zaslány tm, kteí se vas pihlásí ( em, telefonem, dopisem). Bude vybírán úastnický poplatek 200,- K za vodáka; doprovod (rodie) uhradí pouze píspvek za dopravu, pokud se pojede objednaným autobusem. Dále plánujeme ALBERTKY 28.íjna Úastnický poplatek bude 25,- K za osobu. Program a místo ješt upesníme. Devatenáctý rehabilitaní (nedotovaný) pobyt OKOUN plánujeme v ervnu na Slapech pouze pro Domov Ráek o.p.s. Víme, že se jako lenové SPMP jist zúastníte pobyt, které poádá vaše místní organizace. Sumeky pozveme zase na olympiádu. Domov Ráek o.p.s. pipravuje osmý divadelní festival D*Ráek. Termín je stanoven na 23.dubna 2009 v Rakovníku. Zájemci o místenky se musí domluvit s Ilonkou Hruškovou. Dkuji také za pání, která jste k Novému roku poslali nebo zavolali. JUDr.Josef J.Veselý pedseda správní rady

17 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 17 HANDICAP LYCEUM Prague Co. Civic Association Member of the Czech Council of Humanitarian Organizations Motto: J. W. Goethe: "It is not enough to know, the known must be utilized; it is not enough to desire, the desired must be achieved" The Association has the following mission: To provide an educational, advisory, organizational and mediation service for handicapped people and their assistants and organizations. The Association achieves this mission through the following activities in particular: - it arranges educational and re-qualification courses and training with the assistance of experts and other educational organizations, - it organizes rehabilitation stays, training and outward-bound camps, recuperative study trips and the like, - it brings out publications, produces videos and maintains a video library (archive and rental shop) used also for non-commercial projections of other organizations, - it engages in awareness-raising activities involving the integration of the handicapped, for which it organizes cultural, sporting and social events, festivals and shows, - it collaborates with other non-profit organizations and provides them with educational, consultation and intermediation services, - it maintains a directory of experts and arranges contacts with organizations which require their services. It takes part in the implementation of humanitarian projects created by other associations, foundations, general benefit organizations and other legal persons, - it engages in other activity, especially involving clubs, to achieve its mission and if necessary, provides social services for disabled personnel pursuant to the Act on Social Services. The term "assistant" is understood to mean: an assistant or guide, helper, attendant, pedagogical or rehabilitation worker, social worker, trainer, camp (section) leader and so forth. The Board of Trustees of HANDICAP LYCEA Prague Co. issues course (training) participants with a "diploma" after final examinations. This may be a patent, a certificate of completion, a participation diploma and in some cases a course badge. Contact: HANDICAP LYCEUM Praha o.s., Org. reg. no President JUDr. Josef J. Veselý, Address Prague 2, Plavecká 4/404, Bank no /0300

Výroční zpráva 2013 (poslední)

Výroční zpráva 2013 (poslední) 0 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 120 00 Praha 2, Francouzská 11/852 IČ 613 83 546 (poslední) JUDr. Josef J. Veselý předseda správní rady HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 1 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. občanské sdružení,

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 120 00 Praha 2, Francouzská 11/852 IČ 613 83 546. Výroční zpráva 2012. JUDr. Josef J. Veselý předseda správní rady

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 120 00 Praha 2, Francouzská 11/852 IČ 613 83 546. Výroční zpráva 2012. JUDr. Josef J. Veselý předseda správní rady 0 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 120 00 Praha 2, Francouzská 11/852 IČ 613 83 546 JUDr. Josef J. Veselý předseda správní rady HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 1 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. občanské sdružení, registrované

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. I 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. STANOVY obanského sdružení 2011 1. Obanské sdružení nese název : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 2. Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 120 00 Praha 2, Francouzská 11/852 I 613 83 546. Výroní zpráva 2010

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 120 00 Praha 2, Francouzská 11/852 I 613 83 546. Výroní zpráva 2010 0 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 120 00 Praha 2, Francouzská 11/852 I 613 83 546 Píloha : Videofestival "S vámi nás baví svt" Závrená zpráva na www.hclpraha.cz JUDr.Josef J.Veselý pedseda správní rady HANDICAP

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 I 613 83 546. Výroní zpráva 2009

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 I 613 83 546. Výroní zpráva 2009 0 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 I 613 83 546 Poslání HANDICAP LYCEA Praha o.s. Vyhodnocení hlavních projekt roku 2009 Píloha : Pozvánka na Videofestival "S vámi nás baví svt"

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

HANDICAP LYCEUM Praha, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 I 613 83 546. Výroní zpráva 2006

HANDICAP LYCEUM Praha, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 I 613 83 546. Výroní zpráva 2006 HANDICAP LYCEUM Praha, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 I 613 83 546 Úvodem o poslání HANDICAP LYCEA Praha. Vyhodnocení akcí roku 2006. Zpráva o hospodaení v roce 2006. Plán roku 2007 projekt Rovná píležitost

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 IČ 613 83 546

HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 IČ 613 83 546 HANDICAP LYCEUM Praha o.s. 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404 IČ 613 83 546 Poslání HANDICAP LYCEA Praha o.s. Vyhodnocení poslání od založení do roku 2007. Vyhodnocení akcí roku 2007. Zpráva o hospodaření

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2008

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2008 Domov Ráček o.p.s. 269 1 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 2711571 Výroční zpráva 28 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 28 byla zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Výroní zpráva 2009. Domov Ráek o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekye 1765, I 27115071

Výroní zpráva 2009. Domov Ráek o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekye 1765, I 27115071 Domov Ráek o.p.s. 269 1 Rakovník, Na Sekye 1765, I 2711571 Výroní zpráva 29 Výroní zpráva obecn prospšné spolenosti Domov Ráek o.p.s. za rok 29 byla zpracována v souladu se zákonem. 248/1995 Sb., ve smyslu

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

REKLAMA A SPONZORING NA SERVERU www.sportovniaerobik.cz

REKLAMA A SPONZORING NA SERVERU www.sportovniaerobik.cz -1- REKLAMA A SPONZORING NA SERVERU www.sportovniaerobik.cz Dobrý den, teší nás Váš zájem o umístní reklamy na našem serveru nebo využití pímého sponzoringu Sportovního Aerobiku. Víme, že si z naší rozsáhlé

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé Výroní zpráva o prbhu poskytování sociální služby v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2008 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Sportovní innost klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov byla v roce 1999 zajišována ve všech vkových a hmotnostních kategoriích. Závodníci klubu

Více

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí ZPRAVODAJ (p.. 51) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 2/2007 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 119 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 5. 8. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : paní Mgr. Eva Hodáková pan Bc. Miroslav

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více