POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV"

Transkript

1 POVODŇOVÝ PLÁN SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV LEDEN DUBEN 2012 JIŘÍ HABERMANN RAMMY Strana 1

2 ODBORNÉ STANOVISKO SPRÁVCE POVODÍ VE SMYSLU 82, ZÁKONA Č. 254/2001 SB. POVODÍ VLTAVY, státní podnik, Útvar centrálního vodohospodářského dispečinku Č. j. : 23493/ ze dne : VYJÁDŘENÍ SOULADU S POVODŇOVÝM PLÁNEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VE SMYSLU 71, ODSTAVEC 7 ZÁKONA Č.254/2001 Sb. PROVEDL : MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor krizového řízení DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ SCHVÁLENÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV PROVEDL: DATUM/ ČÍSLO JEDNACÍ Úřad městské části Praha Zbraslav s účinností vyjádření souladu s povodňovým plánem hlavního města Prahy REVIZE povodňového plánu: Část organizační minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení. Revizi provádí úřad městské části nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky; Část věcná a grafická dle odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV , povodňové plány, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn. Revize podléhá souhlasu (vyjádření souladu) s povodňovým plánem vyššího celku. Revizi provádí úřad městské části, nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky. Strana 2

3 ČÁST ORGANIZAČNÍ Dne Podpis provozovatele nebo zpracovatele revize Předmět revize Podpis provozovatele Strana 3

4 ČÁST VĚCNÁ A GRAFICKÁ Dne Podpis provozovatele nebo zpracovatele revize Předmět revize Podpis vyššího povodňového orgánu Strana 4

5 OBSAH 1. ÚVOD SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU TECHNICKÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ PŘIROZENÉ POVODNĚ S UMĚLÝMI VLIVY ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ HYDROLOGICKÉ, HYDROTECHNICKÉ A KLIMATOLOGICKÉ INFORMACE VLTAVA BEROUNKA HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ DROBNÉ TOKY BŘEŽANSKÝ POTOK LIPANSKÝ POTOK HYDROLOGICKÝ REŽIM ÚZEMÍ LETNÍ HYDROLOGICKÝ REŽIM ZIMNÍ HYDROLOGICKÝ REŽIM KLIMATOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA SRÁŽKOVÉ POMĚRY SNĚHOVÉ POMĚRY ODTOKOVÉ POMĚRY HLADINY VELKÝCH VOD VODNÍ DÍLA, KTERÁ MOHOU OVLIVNIT POVODŇOVOU SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV PŘÍZNIVÉ OVLIVNĚNÍ NEPŘÍZNIVÉ OVLIVNĚNÍ SITUACE A POPIS OBCE Z HLEDISKA PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY ÚVOD POSOUZENÍ POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ FOTODOKUMENTACE A POPIS OHROŽENÍ DETAILNÍ POPIS OHROŽENÍ PŘI Q 5, Q 20, Q 100 A Q Strana 5

6 6.4. OHROŽENÉ KOMUNIKACE V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ÚSTUPOVÉ CESTY ÚSEK STRNADY ŘEDITELSTVÍ KÁMEN ZBRASLAV, S.R.O ÚSEK ŘEDITELSTVÍ KÁMEN ZBRASLAV, S.R.O. MOST ZÁVODU MÍRU ÚSEK MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM NÁDRAŽÍ ČD PRAHA ZBRASLAV A POD MOSTEM ZÁVODU MÍRU PRAVÝ BŘEH ÚSEK KOMUNIKACE Č. 102 OD MOSTU ZÁVODU MÍRU UKONČENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY LEVÝ BŘEH PŘEMOSTĚNÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU ÚSEK MÍSTNÍ KOMUNIKACE KOLEM LIPANSKÉHO POTOKA ÚSEK KOMUNIKACE Č.102 OD UKONČENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY VELKÁ CHUCHLE, LEVÝ BŘEH MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ČÁSTI LAHOVICE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V ČÁSTI LAHOVIČKY VÝZNAMNÉ PROVOZY S PROVOZEM A SKLADOVÁNÍM LÁTEK ZÁVADNÝM VODÁM 39 42, ZÁKONA Č. 254/2001 SB VYHLÁŠENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ V ÚZEMNÍM CELKU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV ORGANIZACE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY STRUKTURA POVODŇOVÉ SLUŽBY POVODŇOVÁ OPATŘENÍ POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV POVODŇOVÁ KOMISE HL. M. PRAHY STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY OFICIÁLNÍ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY OFICIÁLNÍ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ PRAHA ZBRASLAV, VLTAVA OFICIÁLNÍ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ PRAHA ZBRASLAV, BEROUNKA STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY NA VLTAVĚ PRO ÚSEK PRAHA MALÁ CHUCHLE VRAŇANY U MĚLNÍKA STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ PRAHA ZBRASLAV DROBNÉ TOKY VYPADLÉ SRÁŽKY ZMĚŘENÉ NA SRÁŽKOMĚRU ČHMÚ PRAHA - KOMOŘANY, PŘÍPADNĚ VD VRANÉ NAD VLTAVOU STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PLATNÉ PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA ZBRASLAV STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY NA VLTAVĚ PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA ZBRASLAV STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY NA BEROUNCE PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA ZBRASLAV STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY NA VLTAVĚ POD BEROUNKOU PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA ZBRASLAV INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTACE A VYHODNOCENÍ POVODNÍ ÚKOLY ÚČASTNÍKŮ OCHRANY PŘED POVODNĚMI Strana 6

7 11.1. ÚVOD DŮLEŽITÁ SPOJENÍ INTERNET A TELEFONY, KDE LZE ZÍSKAT AKTUÁLNÍ INFORMACE KRIZOVÝ A POVODŇOVÝ ŠTÁB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV(STAV KE DNI ) DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY POVODŇOVÉ KOMISE SPOLUPRACUJÍCÍ POVODŇOVÉ KOMISE POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTYSE DAVLE (STAV KE DNI ) POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VELKÁ CHUCHLE (AKTUALIZACE /POSLEDNÍ ZNĚNÍ/ KE DNI ) POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA LIPENCE (AKTUALIZACE /POSLEDNÍ ZNĚNÍ/ KE DNI ) NADŘÍZENÉ POVODŇOVÉ KOMISE POVODŇOVÁ KOMISE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A JEJÍ PRACOVNÍ SKUPINA (STAV K , U ČLENŮ PK HL.M. PRAHY SE JEDNÁ O VÝBĚR OSOB) POVODŇOVÉ HLÍDKY POZOROVATEL ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV POVODŇOVÁ OCHRANA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV ČASOVÉ MOŽNOSTI SEZNAM OSOB OD 60 LET VĚKU, PŘÍPADNĚ OSOB NEPOHYBLIVÝCH, URČENÝCH K PŘEDNOSTNÍ EVAKUACI DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ OSOB A MAJETKU POVODNĚMI ZÁZEMÍ POVODŇOVÉ KOMISE HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA KONKRÉTNÍ ÚKOLY ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ OBECNÁ DOPORUČENÍ ZÁVAZNÁ DOPORUČENÍ TECHNICKÉ A DOKUMENTAČNÍ ZÁZEMÍ STAV BDĚLOSTI I. STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY STAV POHOTOVOSTI II. STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY STAV OHROŽENÍ OPATŘENÍ PO POVODNI EVAKUAČNÍ PLÁN EVAKUAČNÍ ČINNOST SHROMAŽDIŠTĚ OSOB ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY VYBAVENÍ VLASTNÍ VYBAVENÍ ZAJIŠTĚNÉ Strana 7

8 16. ZNÁMÉ A DOPORUČENÉ POVODŇOVÉ PLÁNY NEMOVITOSTÍ ZNÁMÉ POVODŇOVÉ PLÁNY DOPORUČENÉ POVODŇOVÉ PLÁNY ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Strana 8

9 I. ÚVODNÍ ČÁST Strana 9

10 1. ÚVOD Povodňový plán řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informací o možnosti povodňového nebezpečí. Tyto informace následně vedou k přerušení provozní a jiné činnosti, pro zmírnění povodňových škod, pro včasnou instalaci PPO, případně provedení pro včasné evakuace (a tím zabránění zejména ztrát na lidských životech), ke kterým by mohlo dojít zaplavením jednotlivých úseků městské části Praha Zbraslav velkými vodami; Je nutno upozornit, že městská část Praha Zbraslav je poměrně značně ohrožena, včetně některých komerčních objektů, a to především z Vltavy a z Berounky (lze odhadnout na 98,0% veškerých povodňových škod). Částečné ohrožení (2,0%) je z bezejmenných drobných vodotečí a částečně z drobných jmenovitých toků (Břežanský potok) ve správě Lesů ČR, státní podnik, oblast Povodí Vltavy, správa toků Benešov a Lipanský potok ve správě odboru ochrany prostředí MHMP, správa vodních toků SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Zkratka Význam Zkratka Význam AČR Armáda České republiky PK Povodňová komise CVD Centrální vodohospodářský dispečink PK ObIII Povodňová komise obce III ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav PKORP Povodňová komise obce s rozšířenou působností CPP Centrální předpovědní pracoviště PS Požární stanice ČHMÚ ČHMÚ ČK Červený kříž PPO Protipovodňová ochrana ČHP Číslo hydrologického pořadí PVL Povodí Vltavy, státní podnik ČIZP Česká inspekce životního prostředí PVL DV Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava DOP Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy SS HMP Správa služeb hl. m. Prahy MHMP DP Dopravní podnik hl.města Prahy SOC MO Stálé operační centrum Ministerstva obrany GŘ VS ČR Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky SOC MHMP Odbor sociální péče Magistrátu hl.m.prahy GŠ AČR Generální štáb AČR SVM MHMP Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP GIS Geografický informační systém SPA Stupeň povodňové aktivity HES HMP Hygienicko epidemiologická stanice hl.m.prahy SFI MHMP Sekce financí a investic Magistrátu hl.m.prahy HK MČS Hradidlová komora mobilní čerpací SIVS Systém informační a výstražné služby stanice HK SČS Hradidlová komora stabilní čerpací SPS Státní plavební správa stanice HOBST Firma provozující čerpání vod v HK SSHR Státní správa hmotných rezerv HZS Hasičský záchranný sbor SÚS Správa a údržba silnic HZS HMP Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy SW Software Strana 10

11 IZS Integrovaný záchranný systém TBD Technickobezpečnostní dohled INF MHMP Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy TSK Technická správa komunikací hl. m. Prahy JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů OÚ Obecní úřad KPK Krajská povodňová komise OS SS HMP Operační středisko Správy služeb hl. m. Prahy KŘ P Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy OST Odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy HMP MHMP KÚ Krajský úřad OVS Okresní veterinární správa KOMOK Komořansko Modřanský koridor PČOV Pobočná čistírna odpadních vod O KŘ MČ Krizové řízení městských částí PK MČ Povodňová komise městské části KŠHMP Krizový štáb hl. m. Prahy PVK Pražské vodovody a kanalizace Lmg. Limnigrafická stanice PVS Pražská vodohospodářská správa MěÚ Městský úřad PRE Pražská energetika OŽP Odbor životního prostředí PP Pražská plynárenská MČ Městské části hlavního města Prahy VD Vodní dílo MTG Motorgenerátor VD TBD Vodní díla technickobezpečnostní dohled a.s. Mze Ministerstvo zemědělství ÚČOV Ústřední čistírna odpadních vod MŽP Ministerstvo životního prostředí ObÚ Obecní úřad ÚR HMP Útvar rozvoje hl.m.prahy OMI Odbor městského investora Magistrátu Q 1 Jednoletý průtok (jednoletá voda) MHMP hl.m.prahy OS KŠ Operační středisko krizového štábu hl. Q N N letý průtok HMP m. Prahy OKR Odbor krizového řízení Magistrátu hl. ÚMČ Úřad městské části MHMP m. Prahy OKO Odbor komunikace ZBS HMP Záchranný bezpečnostní systém hl. m. Prahy OS Operační středisko ZZS HMP Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy OS HZS Operační středisko Hasičského ZÚP Zdravotní ústav Praha HMP záchranného sboru HMP OHS Obvodní hygienická stanice hl. m. Zvz Zvláštní výcvikové zařízení HMP Prahy OOP MHMP Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy 1.2. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Strana 11

12 Zákon č. 305/ 2000 Sb., o povodích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 17/ 1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 471/2001Sb., o technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly ve znění pozdějších předpisů(255/2010 Sb.) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností, souvisejících se správou vodních toků Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (publikovaný ve Věstníku MŽP září 2005) 1.3. TECHNICKÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO PLÁNU Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV Povodňové plány Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu MZE portál Voda Povodňový plán hlavního města Prahy Původní povodňový plán městské části Praha Zbraslav, poslední revize provedena , schválení se nepodařilo dohledat Místní šetření zpracovatele povodňového plánu společně s vedoucím odboru místního hospodářství městské části Vyhlášené záplavové území Vltavy a Berounky Identifikace známých povodní na Vltavě a na Berounce Vodohospodářské mapy Fotodokumentace Strana 12

13 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název městské části Praha Zbraslav Městská část Praha Zbraslav se rozkládá na soutoku Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy. Než byla roku 1974 připojena k hl. m. Praze, byla samostatným městem Zbraslaví nad Vltavou. Po svém připojení byla součástí Prahy 5. Dnes je samostatnou městskou částí. První zmínky o Zbraslavi pocházejí z roku 1115 jako majetek kláštera v Kladrubech. Na vrchu Hevlíně se již v 10. a 11. století nacházelo hradiště. Nad osadou Závist na pravém břehu Vltavy, která patří ke Zbraslavi, byly objeveny pozůstatky keltského opida. Lokalizace městské části a její historie Ve 13. století byla Zbraslav majetkem krále. Přemysl Otakar II. zde nechal postavit lovecký letohrádek a klášter cisteriánů. Ten byl v době třicetileté války zničen. Znovu byl postaven až v 18. století, ale v roce 1785 byl zrušen. Kolem roku 1653 byla Zbraslav povýšena na město. U Zbraslavi se do roku 1829 Berounka vlévala do Vltavy, po velké vodě se však její řečiště přesunulo severně k Lahovicím a původní řečiště se změnilo v tůň Krňák. Roku 1924 byly ke Zbraslavi připojeny Žabovřesky a Záběhlice; zrušeny byly i jejich katastry. Od roku 1967 byla Zbraslav samostatným městem, které bylo roku 1974 připojeno k Praze. Od roku 1990 tvoří Zbraslav spolu se sousedními Lahovicemi (včetně Lahoviček) městskou část Praha Zbraslav. Městská část Praha Zbraslav se dělí na několik územních částí (Báně, Žabovřesky, Zaběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky), jejichž připojením k historické Zbraslavi vznikla její dnešní podoba. Poloha GPS 49 58'33.9" sš, 14 23'36.4" vd Strana 13

14 Lokalizace s ohledem na povodňové nebezpečí Výškový systém Povodňový orgán městské části Vodoprávní úřad Vyšší povodňový orgán Vltava, ř. km cca 69,20 62,80, Berounka ř.km. cca 0,00 2,00 Bezejmenným přítokem Vltavy, vytékajícím ze studánky Pod Baněmi částečně zatrubněným bez ohrožení Bezejmenný tok, v ulici Pod Kamínkou a na Plácku je zatrubněn až k zaústění do Vltavy bez ohrožení Z pravé strany ústí do Vltavy Břežanský potok ohrožení z Vltavy při přelití tratě ČD (> než Q 100 ), nebo z potoka při zahlcení propustku vodou z Vltavy (> než Q 10 ) Z levé strany ústí do Vltavy Lipanský potok bez ohožení v MČ Zbraslav, mírné ohrožení v MČ Lipence Balt po vyrovnání V době mimo povodeň Úřad městské části Praha Zbraslav, V době povodně Povodňová komise městské části Praha Zbraslav Magistrát Hlavního města Prahy, referát vodního hospodářství, odbor ochrany prostředí MHMP Povodňová komise hlavního města Prahy Objednatel povodňového plánu městské části Praha Zbraslav Zpracovatel povodňového plánu městské části Praha Zbraslav Správce významných vodních toků Vltavy a Berounky Správce Lipanského potoka Správce Břežanského potoka Městská část Praha Zbraslav, IČ: , DIČ: CZ Jiří Habermann Rammy (IČ ), DIČ CZ telefon , Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova Praha 5 Závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1. Provozovatel středisko Vodní toky Lesy ČR, státní podnik, oblast Povodí Vltavy, správa toků Benešov, Tyršova 1902, Benešov Strana 14

15 II. VĚCNÁ ČÁST Strana 15

16 3. DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ 3.1. PŘIROZENÉ POVODNĚ Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný. Povodeň může být způsobena přirozenými jevy nebo umělými vlivy. Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány podle zákona č. 254/2001 Sb., hlava IX., zejména při: déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácep a nápěchů; dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci; Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů: 1) zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných úsecích velkých toků; 2) letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích; 3) letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně); 4) zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových nápěchů a zácep; V územní působnosti městské části Praha Zbraslav (Vltava) lze předpokládat z hlediska škod a důležitosti pro povodňový plán typy povodně v tomto pořadí 2, 1, 3, (Berounka) 2,1,3,4 u Břežanského potoka, Lipanského potoka a bezejmenných potoků pouze povodeň typu PŘIROZENÉ POVODNĚ S UMĚLÝMI VLIVY Tato situace může ve sledovaném správním území nastat pouze ve dvou případech, a to: ucpáním koryta Vltavy ledem při výrazném ledochodu ze Sázavy a z Berounky a jejím vylitím z koryta. Tato možnost je velmi nepravděpodobná, a to již vzhledem k tomu, že na vlastní Vltavě se ledové jevy prakticky nevyskytují; ucpáním koryta Berounky ledem při výrazném ledochodu a jejím vylitím z koryta. Tato možnost je sice reálná, ale prakticky se týká pouze pozemků, zástavby se nedotkne. Strana 16

17 3.3. ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ V územním celku městské části Praha Zbraslav je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, neboli situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při: narušení vzdouvacího tělesa vodního díla;** poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodních děl; ** selhání řídících systémů hradících konstrukcí; nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla; **Tučně jsou označeny možnosti zvláštní povodně Vodní díla (kategorie I. a II z hlediska TBD), která mohou ovlivnit povodňovou situaci, jsou uvedena v kapitole 5 věcné části na straně 23. Na vlastním správním území se nevyskytují. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě. Pro účely technickobezpečnostního dohledu jsou vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při jeho případné havárii. U vodních děl IV. kategorie provádí (může provádět) vlastník (uživatel) nebo správce technickobezpečnostní dohled sám. U kategorie I,II pouze odborná organizace Vodní díla TDB, a.s. u kategorie III 6 10 dalších odborných organizací. Bezpečnost vodních děl řeší prováděcí vyhláška k zákonu č. 254/2001 Sb., číslo 471/2001Sb., o odborném technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Strana 17

18 4. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ HYDROLOGICKÉ, HYDROTECHNICKÉ A KLIMATOLOGICKÉ INFORMACE 4.1. VLTAVA Městská část Praha Zbraslav je významně ohrožena povodněmi z Vltavy. Po vybudování pevných (místně hraditelných zábran) je při splnění podmínek (zahrazení) toto nebezpečí odsunuto na hodnoty cca Q 100. Celková délka Vltavy je cca 424,30 km. Hlavní pramen (Teplé Vltavy) vyvěrá na Šumavě na východním svahu Černé hory, 4,5 km jihozápadně od obce Kvilda, nedaleko hranice se Spolkovou republikou Německo, kterou v první části toku sleduje. Pro povodňový plán je z Vltavy použit materiál firmy Hydroinform, a.s. (prosinec 2003) pro povodně Q 5, Q 20, Q 100 a Q 08/2002. Hladiny velkých vod jsou vztaženy podle jednotlivých profilů mezi ř.km. 69,20 62,80 (6,40 km), odkud může přímým zaplavením dojít k omezení resp. i k ohrožení předmětného území BEROUNKA Další v současné době větší ohrožení je z Berounky. Povodí Berounky leží v jihozápadní části povodí Vltavy. Berounka je největší přítok Vltavy. Pramení v Českém lese nad Tachovem na území Spolkové republiky Německo v nadmořské výšce cca 700 m n.m., její horní tok až po Plzeň má název Mže. Tvar povodí Berounky je typicky vějířovitý, zvláště horní část, kterou tvoří čtyři řeky Úslava, Úhlava, Radbuza a Mže stékající se téměř v jednom místě. Tyto řeky, jejichž tok je dlouhý km, přitékají k místu soutoku, městu Plzni od jihovýchodu, jihu, jihozápadu a západu. Vlastní řeka Berounka vzniká soutokem Mže a Radbuzy. Na své trati protéká směrem severovýchodním a později východním do Vltavy. Plocha povodí k ústí Berounky do Vltavy obnáší 8 861,39 km 2, celková délka toku včetně Mže je 246,80 km (Berounka 137 km) a celkový spád po vzdutou hladinu zdrže VD Modřany cca 510 m. Průměrná roční srážka v povodí činí 586 mm, průměrný roční průtok k ústí do Vltavy je 36,0 m 3.s -1, specifický odtok k uvedenému profilu je 4,06 l/s/km 2. Do Berounky ústí řada přítoků. Jejími nejvýznačnějšími přítoky jsou Klabava, Střela a Litavka. Pro povodňový plán je z Berounky použit materiál firmy Hydroinform, a.s. (prosinec 2003) pro povodně Q 5, Q 20, Q 100 a Q 08/2002. Hladiny velkých vod jsou vztaženy podle jednotlivých profilů mezi ř.km. 0,0 2,0 (2,0 km), odkud může přímým zaplavením dojít k omezení resp. i k ohrožení předmětného území. Strana 18

19 4.3. HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Povodí Vltavy k profilu limnigrafu Malá Chuchle má plochu povodí ,9 km 2. Je tvořeno několika hydrografickými celky a to: Hydrografický celek Číslo hydrologického Plocha povodí (km 2 ) pořadí Vltava po Malši ,74 Vltava od Malše po Lužnici ,25 Lužnice až ,17 Vltava od Lužnice po Otavu ,02 Otava až ,22 Vltava od Otavy po Sázavu ,24 Sázava (03) 4 349,19 Vltava od Sázavy po ,81 Berounku Berounka až ,39 Řídícím vodočtem pro ochranu části správního území je limnigraf Praha Malá Chuchle. Základní hydrologické údaje byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem pobočka Praha a jsou vztaženy pro profil řídícího limnigrafu Praha Malá Chuchle. Limnigraf Praha Malá Chuchle ř. km. 60,08 Hydrologické číslo povodí Plocha povodí ,90 km 2 Průměrná dlouhodobá roční výška 662 mm srážek (H s ) Průměrný dlouhodobý roční průtok (Q a ) 148,0 m 3.s -1 Průměrná roční výška odtoku 174 mm Průměrný specifický odtok 5,52 l.s -1.km -2 N leté průtoky (Q N ) v m 3.s -1 hodnoty z evidenčního listu stanice Praha Malá Chuchle kategorie A aktualizace listopad N Q N Strana 19

20 Pomocným vodočtem pro Vltavu je odtok z vodního díla Vrané a sledování přítoku do vodního díla Orlík, pro Berounku limnigraf Beroun na Berounce. N leté průtoky (Q N ) v m 3.s -1 hodnoty z manipulačního řádu VD Vrané nad Vltavou, aktualizace 09/2009 N Q N 610 _ N leté průtoky (Q N ) v m 3.s -1 hodnoty z evidenčního listu stanice kategorie A Beroun, aktualizace březen 2006 N Q N ** ** DROBNÉ TOKY BŘEŽANSKÝ POTOK Jedná se o Břežanský potok, který je zaústěn do Vltavy z pravé straně ve správním území Praha Zbraslav. Břežanský potok pramení v okrese Praha západ v obci Zlatníky. Protéká Břežanským údolím a u mostu Závodu míru ústí zprava do Vltavy. Délka toku cca 6 km, plocha povodí cca 12,4 km 2. Správcem toku jsou Lesy ČR, státní podnik, oblast Povodí Vltavy, Správa toků Benešov, Tyršova 1902, Benešov LIPANSKÝ POTOK Délka toku cca 8,6 km, plocha povodí cca 6 km 2. Lipanský potok pramení v osadě Kazín v Lipanech a ústí ve Zbraslavi zleva do Vltavy. Protéká katastry Lipence a Zbraslav. Správcem toku je odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova Praha 1, provozovatelem středisko vodních toků Práčská ulice, raha 10 Záběhlice. V části správního území se dále vyskytují dva drobné bezejmenné levostranné přítoky Vltavy, které jsou po většinu své trasy zatrubněny, a to. Bezejmenný přítok Vltavy, vytékající ze studánky Pod Baněmi bez ohrožení; Bezejmenný přítok Vltavy, přibližně od ulic Pod Kamínkou a na Plácku je zatrubněn až k zaústění do Vltavy bez ohrožení HYDROLOGICKÝ REŽIM ÚZEMÍ V hydrologickém režimu dolního toku Vltavy a Berounky byly zejména v posledních desetiletích zaznamenány letní povodně z regionálních dešťů trvajících řádově desítky hodin (povodně 07/1954, 07/1981 a zejména ničivá povodeň 08/2002. Dále se vyskytovaly letní povodně na menších přítocích z místních dešťů velké intenzity. Strana 20

21 Povodně, které vznikly jako následek tání sněhu s výskytem dešťových srážek se vyskytly podstatně méně, ale jejich význam je rovněž nesporný (viz povodně 03/2005, 03 04/2006 a 01/2011). Povodně vzniklé pouze ledovými jevy se vyskytly pouze ojediněle a místně. Pro hodnocení povodňové ochrany nelze pominout vliv nádrží celé Vltavské kaskády na transformaci jednotlivých povodní, a tím zvýšení ochrany správního území městské části Praha Zbraslav. Je nutné při tom ovšem upozornit, že tento ochranný vliv se projevuje při povodni do hodnoty maximálně cca Q 10, a to pouze na Vltavě. (bez Sázavy a Berounky) LETNÍ HYDROLOGICKÝ REŽIM Regionální deště zasahují velká území, prakticky celé povodí dotčených toků, vyznačují se denními srážkovými úhrny nad 20 mm celoplošně, s výrazným orografickým efektem (vyšší úhrny s rostoucí nadmořskou výškou), dlouhou dobou trvání (řádově desítky hodin až několik dní). Jejich intenzita je menší než u místních dešťů, ale jejich objem je značný. Regionální deště doprovázejí oblast tlakové níže, vznikají ve složité oblačnosti ve frontách. Zvýšené vodní stavy na drobných tocích většinou nepůsobí vážnější potíže, avšak na větších už ano. Povodňové vlny se vyvíjejí relativně pomalu a jejich vývoj lze obvykle poměrně dobře předpovídat. Z hlediska možností ochrany před povodněmi představují typ povodně, u které lze provádět operativní opatření ke snížení škod ještě před nástupem povodňové vlny. Místní deště jsou srážkové epizody krátkého trvání (řádově desítky minut), vysoké intenzity (nad 20 mm za hodinu), zasahující malou plochu, která zpravidla nebývá větší než 50 km 2. Tyto deště vznikají z ojedinělých místně vyvinutých oblaků typu Cumulus nebo Cumulonimbus. Jejich následky mohou být místně katastrofální, a to dokonce v místech, kde není žádná vodoteč. Prakticky se nedají téměř vůbec předpovídat, respektive prostorově a časově lokalizovat. Maximálně lze monitorovat jejich průběh pomocí meteorologických radarů ZIMNÍ HYDROLOGICKÝ REŽIM Tání sněhu s deštěm je zimní obdobou povodní z regionálních dešťů, kterými je také doprovázeno. Intenzita deště bývá zpravidla menší než v létě, avšak v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou teplý vítr, promrzlá půda a prakticky nulová evapotranspirace bývají následky obdobné. Tyto povodně bývají často zpočátku doprovázeny ledochody. Ledové povodně vznikají většinou při nízkých průtocích. Často k jejich vzniku přispívá činnost člověka, respektive provoz MVE, kdy i drobné změny průtoku vedou k porušení vytvořené ledové celiny v jezových zdržích, která se rozláme, kolmo naskládá a vytvoří ledové bariery, které pak vzdouvají vodu. Mohou tak vzniknout lokální problémy. Z hlediska možnosti výskytu zimních tzv. "ledových" povodní, způsobených ledovými jevy většinou při relativně nízkém průtoku není obec prakticky ohrožena. Ledové jevy na Vltavě se vlivem Vltavské kaskády téměř nevyskytují, ledové jevy z velkého ledochodu ze Sázavy nebo Strana 21

22 z Berounky jsou již průchodem přes vodní dílo Vrané nad Vltavou značně narušeny a jejich vliv omezen KLIMATOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Území od soutoku Sázavy s Vltavou k Praze a pod Prahou, včetně dolní Berounky leží v oblasti mírně teplé, mírně suché, převážně s mírnou zimou SRÁŽKOVÉ POMĚRY Roční srážkový úhrn kolísá na daném území na Vltavě mezi 620 až 650 mm. V zájmovém území na je dlouhodobý průměr cca 630 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn. že nejvíce naprší v létě (40 %), na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě (15 %). Z jednotlivých měsíců je na srážky nejbohatší červenec, nejchudší únor. Nejvyšší průměrné červencové úhrny srážek se pohybují okolo 85 mm. Srážky 1 mm a více se vyskytují v průměru 80 až 110 dní v roce. Denní úhrn srážek 10 mm a vyšší se vyskytuje v průměru v 11 až 18 dnech za rok. Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm) Měsíc Rok Úhrn SNĚHOVÉ POMĚRY V zimním období převládají srážky sněhové. Na území městské části se vyskytují 20 až 40 dní v roce. Sněhová pokrývka leží až 30 dní. Roční maximum výšky sněhové pokrývky se pohybuje v okolí obce od 10 do 25 cm. Obvykle se souvislá sněhová pokrývka vytváří v druhé dekádě prosince. Pokrytí sněhem končí od 1.dekády března. Mezi prvním a posledním dnem se sněhovou pokrývkou sníh většinou několikrát roztaje a zase se vytvoří pokrývka nová. V zájmovém území činí skutečný výskyt sněhové pokrývky v tomto období 35 až 65 % celkové doby ODTOKOVÉ POMĚRY Vltava, Berounka: Na vlastním toku Vltavy jsou odtokové poměry v územní části Praha Zbraslav již poměrně vyrovnané, poměr průměrného a povodňového průtoku (100 letá povodeň) je cca 1 : 25. U Berounky mírně nevyrovnané cca 1 : 40 u Břežanského a Lipanského potoka a bezejmenných toků značně nevyrovnané (odhadem 1 : : 1000). Strana 22

Krajský úřad Pardubického kraje. Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX

Krajský úřad Pardubického kraje. Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX Krajský úřad Pardubického kraje Povodňová komise uceleného povodí Labe POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA PŘELOUČ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ADONIX ČERVENEC - SRPEN 2003 ZPRACOVAL ADONIX spol.s r.o. (IČO 601 10 589)

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04

Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE SLUNEČNÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj

P O V O D Ň O V Ý P L Á N. Zlínský kraj P O V O D Ň O V Ý P L Á N obce Boršice Zlínský kraj Podle: Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a TNV 75 2931 Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností: Uherské Hradiště Vodní tok: Dlouhá řeka, s

Více

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011) Účelem tohoto pokynu je upřesnění

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU VŠEOBECNÝ ÚVOD VĚCNÁ ČÁST 1. Charakteristika zájmového území a povodňové nebezpečí 2. Vodní toky a jejich odtokové poměry 3. Vodní díla a jejich vliv na povodňové nebezpečí 4. Povodňové

Více

Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002

Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002 TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8 IČO 251 091 38, OR vedený Městským soudem v Praze,

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa

Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem. PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Povodňový plán Města Stráž pod Ralskem PSČ: 471 27 Okres: Česká Lípa Aktualizace ke dni: 2.12.2014 OBSAH A praktická část strana: 1. Místní povodňová komise 3 2. Varování a předávání zpráv 5 3. Hydrologické

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

POVODÍ VLTAVY, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA

POVODÍ VLTAVY, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA POVODÍ VLTAVY, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Úvodní slovo generálního ředitele 3 2. Profil státního podniku Předmět činnosti 6 Dozorčí rada 8 Management podniku 8 Organizační schéma podniku

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NESOVICE C. ORGANIZAČNÍ ČÁST Strana 2 Obsah organizační části C C.1 Povodňová komise... 4 C.1.1 Povodňová komise obce Nesovice... 4 C.1.2 Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. PROBLEMATIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE) Vědecký výbor konference plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského

Více

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní 14. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní Účelem tohoto metodického pokynu, který byl zpracován Ministerstvem

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2010 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 1 Změna č. 6 - Účinnost od 15. 5. 2014 ZÁZNAMY O PROVEDENÉ AKTUALIZACI Důvod aktualizace Datum Opravil Podpis Změny provedeny na základě zkušeností z povodní 2011, dále zapracovány organizační změny: str.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O POVODNI KVĚTEN-ČERVEN 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 nám. Míru 20, Praha 2 ODBOR KANCELÁŘ STAROSTKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI Č.j.: 2/2-14/13 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 48

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

V ý r o č n í z p r á V a

V ý r o č n í z p r á V a V ý r o č n í z p r á V a 2 0 1 8 6 4 2 9 7 5 3 1 Na území o celkové rozloze 28 708 km² spravuje Povodí Vltavy, státní podnik, více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších

Více

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013

VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 VD Hostivař Vyhodnocení povodňové situace v roce 2013 BRNO, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE... 4 3. POPIS LOKALITY... 4 4. TECHNICKÝ POPIS

Více