Historické stavby a jejich oceňování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historické stavby a jejich oceňování"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Historické stavby a jejich oceňování Bakalářská práce Autor: Tomáš Kříţ Oceňování majetku Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Michálek, Csc. Praha Duben, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Libčicích nad Vltavou, dne Tomáš Kříţ

3 Anotace Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí. První část - teoretická se zabývá otázkou oceňování historických staveb a jejím uplatněním na konkrétním případu románského kostela Nanebevzetí panny Marie v Holubicích. Druhá část - praktická obsahuje dvě zprávy o hodnocení s indikací trţní hodnoty rodinného domu a bytového domu. Třetí část - analytická, zde je uvedena analýza realitního trhu v okrese Praha- západ. Klíčová slova: historický vývoj kostela, nástěnné malby, technický stav, historické stavby, oceňování. Annotation This thesis consists of three parts. The first part - Theoretical, concerns with the valuation of historic buildings and its application to the specific case of the Romanesque church of the Assumption of the Virgin Mary in Holubice. The second part - Practical, includes two evaluation reports indicating the market value of a house and an apartment building. The third part - Analytical, consists of an analysis of the real-estate market in the Prague-West region. Key words: historical development of the church, murals, technical condition, historical buildings, property valuation.

4 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval lidem, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. Děkuji obci Holubice, zejména pak panu Ing. Josefu Kuchařovi a paní Evě Müllerové za vstřícné jednání a cenné informace týkající se vybraného historického objektu. Dále bych rád poděkoval římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou, která má ve vlastnictví kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích a umoţnila mi jak přístup tak potřebné dokumenty k této stavbě. Další poděkování patří společnosti BMDEVELOP, konkrétně panu Dušanovi Bručkovi za poskytnuté informace ohledně bytového domu, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. V neposlední řadě bych rád poděkoval vedoucímu mé práce panu. Prof. Ing Josefu Michálkovi, Csc., Ing. et Ing. Martin Cupalovi, Ph.D., a Ing. Petr Ort, PhD., za cenné rady a podměty.

5 Obsah : Úvod I. TEORETICKÁ ČÁST STUDIE KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V HOLUBICÍCH Obec Holubice Historický vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie Nástěnné malby Technický stav objektu Stávající stav krovů rotundy, sakristie a hranolové věţe Biologické znehodnocení staveb Průzkum dřevěných konstrukcí Výsledky mykologického průzkumu a návrh opatření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích Historické stavby a jejich oceňování Historické stavby a jejich vyuţití na realitním trhu Rozdělení historických staveb z hlediska trhu Metody oceňování a jejich aplikace na historické stavby Genius Loci Ocenění historických staveb Závěr II. PRAKTICKÁ ČÁST TRŢNÍ OCENĚNÍ BYTU TRŢNÍ OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU...59 III. IV. ANALÝZA TRHU S NEMOVITOSTMI...88 POUŢITÁ LITERATURA

6 Úvod Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou oceňování historických staveb a zároveň uplatněním těchto staveb na českém realitním trhu. Oceňování historických staveb je v současné době velmi diskutovaným a specifickým tématem. Jedním z důvodů je i zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi. V první teoretické části, seznamuji čtenáře s vybraným historickým objektem kostela Nenabevzetí Panny Marie v Holubicích, jenţ vznikl v 1. polovině 13. století a který prošel sloţitým historickým vývojem. Zaměřuji se především na současný stav, ve kterém se tento objekt nachází a následně pak na jeho základní moţnosti ocenění. Téma,, Historické stavby a jejich oceňování jsem si vybral z mnoha důvodů. Jedním z nich je můj dlouhodobý zájem o historické objekty, architekturu, umění a samozřejmě o zachování těchto objektů. Dalším důvodem je umístění samotného kostela, který se nachází v bezprostřední blízkosti rodinného domu, kde ţijí moji nejbliţší příbuzní a ke kterému mi obec Holubice a římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou poskytly jak přístup do objektu, tak potřebné dokumenty. Ve druhé, praktické části provádím návrh trţní ceny dvou nemovitostí. První nemovitost je rodinný dům nacházející se v okrese Praha-západ č.p. 809 ve městě Libčice nad Vltavou, k.ú Chýnov. Druhá nemovitost je historický bytový dům č.p. 523/1 situovaný na Praze 8, k.ú Libeň postaven roku 1900 v novorenesančním stylu architektem F. Pifsterem. K návrhu trţní ceny bylo pouţito klasických metod uţívaných při ocenění nemovitostí. Ve třetí, analytické části se zaměřuji na středočeský kraj a zpracován analýzu realitního trhu okresu Praha - západ. Tento okres jsem si vybral, protoţe zde ţiji a zajímalo mě, jak se zde realitní trh vyvíjí, a jak se přibliţně pohybují ceny nemovitostí. Současně nemovitost vyskytující se v této práci je situována v daném okrese. Tuto část zakončuji rekapitulací a pravděpodobným dalším vývojem realitního trhu v okrese Praha - západ. Pro tvorbu práce jsem pouţil metody porovnávací, příjmové a nákladové. Porovnávací metoda analyzuje podobné majetky nedávno prodané nebo nabídnuté k prodeji v současných trţních podmínkách. Příjmová metoda analyzuje trţní hodnotu na základě budoucích i vlastních příjmů z vlastnictví. Nákladová metoda analyzuje náklady na pořízení majetku jakoţto nového. Tato část muţe být sníţena o opotřebení nebo jiné znehodnocení. 6

7 I. TEORETICKÁ ČÁST STUDIE KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V HOLUBICÍCH 1.1 Obec Holubice Nedaleko hlavního města Prahy se ve středočeském kraji konkrétně v okresu Praha - Západ nachází obec Holubice. Součástí Holubic je taktéţ obec Kozinec, který byl připojen roku Starobylá obec Holubice leţí v historicky významném kraji. Na jihovýchodě se rozprostírá legendární Turské pole a památný Levý Hradec, na západě pak hradiště českých kníţat- Budeč. První doloţená písemná zmínka o obci se datuje od roku 1204, kdy Přemysl Otakar I. ji daroval duchovním, kteří zde mívali hospodářství. V následujících letech Holubice často měnily majitele, od roku 1426 patřily Vokovi z Valdštejna. Pak Florianu Gryspekovi z Griespachu, a to aţ do roku 1622, kdy byly jeho majetky konfiskovány po poráţce vzbouřených českých stavů na Bílé Hoře a přešly ke komoře královské. V roce 1623 koupili toto panství Lobkovicové. 1 Nejvýznamnější památkou Holubic je románský kostelík Nenebevzetí Panny Marie, který prošel v průběhu let sloţitým historickým vývojem a rekonstrukcemi. Kostel je nyní obehnán ze tří stran vysokými opěracími zdmi a bývalým hřbitovem. Uvnitř kostela jsou zachovalé původní románské fresky z 1. poloviny 14. století. Roku 1992 bylo vyhlášeno ochranné památkové pásmo kostela, které zahrnuje i okolní venkovskou zástavbu z 18. a 19. století. Obr. č. 1: Foto ze 60. let 17. století zachycující Kostel Nanebevzetí Panny Marie, rybník a hospodářství rodiny Lobkoviců slouţící v oboru ovocnářství. 1 Broţek, T [cit ] Dostupno z: 7

8 1.2 Historický vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie Jádro kostela tvoří kruhová románská rotunda s půlkruhovou apsidou na východní straně, s mladší apsidou ze 13. století na jiţní straně, s hranolovou věţí ze 14. století na západní straně a nejmladším přístavkem - pravoúhlou sakristií na severní straně. Zuzana Všetečková, Vladimír Czumalo a Dalibor Prix uvádí ve své knize:,,kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích (2011), ţe první dochovaná zmínka o kostelu přichází kolem roku za panování Přemysla Otakara I. K tomuto datu se váţe doklad, který prokazuje, ţe v kostele Nanebevzetí Panny Marie bylo provedeno zasvěcení kostela právě této světici. Při rekonstrukci kostela v roce 1865 byly v rozebraném původním oltáři nalezeny v olovněné schránce zbytky původních relikvií a pečeť otištěná v bílém vosku. Ta byla identifikována jako pečeť praţského biskupa Pelhřima. O něm je známo, ţe byl zvolen správcem praţského biskupství koncem roku 1223 a posvěcen arcibiskupem Siegfriedem z Eppsteinu na biskupa v roce Pelhřim, dříve praţský kněz, byl povaţován za stoupence krále Přemysla Otakara I.. Přesto se nedlouho nato( roku 1226), biskupského úřadu na nátlak papeţe Honoria III. Vzdal. Zemřel v roce Z těchto souvislostí bylo vydedukováno, ţe někdy v letech praţský biskup Pelhřim vysvětil nedávno postavenou rotundu v Holubicích. Kdo byl stavebníkem a zároveň objednatelem kostela (viz obrázek č. 2), se prozatím nepodařilo jednoznačně určit. Rotundy o dvou základních jednotkách byly českým raně středověkým stavitelstvím převzaty ze staromoravského prostředí (srov. např. rotunda sv. Michaela ve Starém Městě u Uherského Hradiště) hned v počátcích křesťanství. Uţ kostel sv. Klimenta, který na nedalekém Levém Hradci nechal vystavět první historický Přemyslovec, kníţe Bořivoj, patrně mezi lety , mohl být právě takovou rotundou. 2 Obr. č. 2: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled od jihovýchodu. 2 Všetečková, Zuzana., Czumalo,Vladimír., Prix, Dalibor. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích. 1.vyd. obec Holubice ISBN

9 Jak uvádí A. Mauhertová ve své knize Raně středověká architektura v Čechách (1971):,,Nejstarší české rotundy vznikaly na opevněných hradech v samé blízkosti rezidencí jejich vládců či správců. Pro venkovské prostředí potom bylo velmi důležité, že jednoduché rotundy s půlkruhovou apsidou se začaly uplatňovat i na předhradích a v předpolích knížecích hradů jako typ kostela vhodný pro pastorační působení na širší masy hradské čeledi a obyvatel okolních osad. Ve 12 století se rotundy s půlkruhovou apsidou nachází i v prostoru pražské aglomerace (kostely sv. Kříže a sv. Vavřince na Starém Městě pražském, sv. Longina na Novém Městě pražském, sv. Václava na Malé Straně) a ve venkovském prostředí (např. kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech nebo kostel sv. Martina v Dobřichovicích). 3 Podle místní pamětnice Evy Müllerové, jejíţ rodina jiţ po tři generace spravuje holubický kostel, vykazuje právě tato památka převzetí celé řady stylově vyzrálých, pozdně románských výzdobných prvků. Zejména systém slepých arkád na vnějším plášti východní apsidy viditelný na obrázku č. 3. a č. 4., které odlišují holubický kostel od většiny mnohem jednodušších soudobých venkovských svatyní. Kromě holubické apsidy se podobný prvek vyskytl např. na zdech lodi kostela sv. Linharta v Cítově u Mělníku a na kostele sv. Václava na Proseku (dnes součást Prahy). Kostel Panny Marie V Holubicích tedy svou dispozicí a architektonickou formou se odráţel a zapojoval do českého stavitelství 1. poloviny 13. století a na druhou stranu se odlišoval od soudobé kultury. Obr. č. 3: Východní pozdě románská apsida se slepými arkádami a gotickým oknem. Obr. č. 4: Novorománsky obnovená hlavice slepých arkád na jihovýchodní straně vnějšího pláště pozdně románské apsidy. 3 Merhautová, Aneţka., Raně středověká architektura v Čechách. 1.vyd. Praha: Academia 1971, s

10 V průběhu 3. čtvrtiny 13. století byla k jiţní straně stavby přistavěna druhá apsida. Ta byla niţší neţ samotná rotunda a poměrně dobře vyzděná z pečlivě řádkovaných kvádříků. Jiţní přístavek měl moţná ve své době plnit úlohu jakési předsíně. Na stavbě samotné je vidět, ţe do ní skutečně vedl vchod na jiţní straně přístavku (viz obrázek č. 5), zvenčí druhotně zazděný opukovými kameny (viz obrázek č. 6). Obr. č. 5: Vnitřek jiţní apsidy s patrným dřívějším vstupem. Obr. č. 6: Vnější zeď jiţní apsidy s dobře patrným původním zdivem a kamennou zazdívkou. Nedlouho nato se holubický kostel dostal do správy dalšímu církevnímu hodnostáři a Tammovi z Pluhu. Ten se rozhodl ve 14. století vylepšit starý kostel v Holubicích. Nejdříve přišel na řadu presbytář (chrámový prostor vyhrazený kněţím). V obvodové zdi východní apsidy nechal prorazit větší gotická okna a v nich, při vnějším líci zdi osadit kruţby (viz obrázek č. 7). Ţádná z nich se nedochovala, kruţbové výplně a ostění všech tří oken bylo provedeno nově při restauraci kostela v 19. a 20. století. Původní kruţbová okna přitom na stavbě přetrvala aţ do poloviny 19. století, kdy roku 1865 z nich by vyjmut zbytek středověké větraje s erbem Tamma z Pluhu se zlatou radlicí na červeném štítě usazeném v modrém poli. 4 Obr. č. 7: Pohled do východní apsidy s trojící gotických oken a rekonstruovanými kruţbami. 4 Všetečková, Zuzana., Czumalo,Vladimír., Prix Dalibor., Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích. 1.vyd. obec Holubice 2011, ISBN

11 Obr. č. 8: Sanktuář z poloviny 14. století v severní zdi východní apsidy Uvnitř apsidy byl pod severním oknem do zdiva osazen obdélný sanktuář pro úschovu ciboria (viz obrázek č. 7). Z dochovaných pramenů není přesně jasné, kdy se k rotundě, tentokrát uţ o dvou apsidách, připojila hranolová věţ. S největší pravděpodobností byla tato přístavba provedena právě za dob Tamma z Pluhu. Ve stejných letech přibyla v západní předsíni kostela i bohatá malířská výzdoba. Uţitky z Holubic získal po Tammovi z Pluhu další praţský duchovní a současně probošt (duchovní správce) kapituly u kostela sv. Jiljí, pan Jan roku Uţ od roku 1352 byl holubický farní kostel, počítaný k řípskému děkanátu, pravidelně zachycen v registrech odvodů papeţských desátků. Teprve k roku 1397 přichází zmínka, ţe dosavadní farář v Holubicích, kněz Jan, se vzdal svého beneficia (privilegium) a odešel jinam. Na jeho místo navrhl Václav z Radče, děkan kapituly u praţského novoměstského kostela sv. Apolináře, který byl právoplatný pán houbického kostela nového duchovního správce, kněze Petra,.Ten byl dříve farářem v kostele sv. Jakuba u Kutné Hory. Václav z Radče, významný prelát doby krále Václava IV., pravděpodobně zamýšlel v podobě holubického kostela zanechat svůj,,otisk. Krátce před jeho příchodem do Holubic byl zdejší kostel vyloupen jakýmsi klerikem Mikulášem, který byl roku 1393 zatčen a po odsouzení upálen na příkaz královského podkomořího Zikmunda Hulera. Václav z Radče se tedy chtě nechtě musel zajímat o nápravu stavu holubické svatyně. Do počátků 15. století lze nejpravděpodobněji zařadit zaklenutí jiţní apsidy (viz obrázek č. 9). Touto stavební úpravou se zároveň uzavřel architektonický vývoj kostela ve středověku. 5 Obr. č. 9: Trojpaprsková klenba z počátků 15. století v jiţní apsidě. 5 Všetečková, Zuzana., Czumalo,Vladimír., Prix Dalibor., Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích. 1.vyd. obec Holubice ISBN apsidě 11

12 Bouřlivé 15. století se negativně zapsalo i do dějin holubického kostela. Český král Václav IV. zastavil ves Holubice Vokovi z Valdštejna. V letech statky v okolí Prahy zabrala utrakvistická praţská města a kostel přestal být obsluhován katolickými faráři. Vok z Valdštejna se v Holubicích udrţel a roku 1423 na vsi pojistil věno své manţelce Elišce z Uhlišť, která roku 1429 po Vokově smti přenesla své věno na druhého manţela, Mikuláše z Kněţevsi. Vedle něj se však ve vsi postupně prosazovali příslušníci místního původně asi neprávnického rodu, který se začal rozpínat i po jiných místech středních Čech. V roce 1436 prodalo město Praha ves měšťanu Matěji, ale záhy se v drţení Holubic uvázal jakýsi Jan z Holubic. Z dochovaných středověkých zemských desek bylo vyčteno, ţe 27. ledna 1439 tento Jan z Holubic skoupil věnnou zástavu paní Alţběty, vdovy po Janovi z Letek. Dne 4. listopadu 1454 pak Jan z Holubic své majetky, včetně celé vsi Holubic, prodal. Ves se dostala do rukou Jíry Vamberského z Holubic, který 21. června 1459 ustanovil poručníkem všech svých statků (včetně dílu v Letkách) Jana z Radíče. Poté se Holubice opět dostaly do majetku Praţanů, kterým je roku 1547 nechal zkonfiskovat český král Ferdinand I. Habsburský jako pokutu za účast v nepodařeném povstání. Následujícího léto 1548 potom královská komora Holubice prodala zbohatlému sekretáři české dvorské komory Florianovi Griespekovi z Griespachu. Po Florianově smrti 29. Března 1588 zůstal majitel nelahozevského dominia, k němuţ Griespikové Holubice přičlenili jeho synovi Blaţejovi Griespekovi. Jeho majetky však po poráţce vzbouřených Českých stavů v bitvě na Bílé hoře byly konfiskovány a Holubice se znovu nakrátko staly majetkem české královské komory. Od j roku 1623 je převzala Polyxena z Lobkovic a roku 1637 oficiálně odkoupil Václav Eusebius z Lobkovic v rámci celého panství Nelahozeves. V té době probíhala na dolním Povltaví rekonstrukce církevních majetků. Ta však naráţela na četné obtíţe, k nimţ patřil zejména nedostatek kněţí. Holubice proto byly po roce 1622 svěřeny administraci faráře z Libčic nad Vltavou.Zanedlouho- jiţ před rokem 1638, duchovní správu holubického kostela převzal farář z Minic. Zanedbaná péče se promítla v celé řadě poruch. Zvětralý povrch západní části a degradovaná románská korunní římsa napovídají, ţe starobylá svatyně dlouhodobě chátrala,. Opadaly omítky a děravými střechami do nichţ zatékalo. Zuboţenému svatostánku se dostalo větší pozornosti aţ v 60. letech 17. století. A právě s tímto datem je spojeno dotvoření nástěnných maleb a odlití dvou nových zvonů. Jeden z nich nese nápis: GOS MICH NICOLAVS OW IN PRAG ANNO Protoţe bohosluţba byla téměř nemyslitelná bez varhanní hudby a kostelního zpěvu, byla v lodi rotundy zřízena varhanní kruchta. Na kruchtu se dalo vstoupit dodnes dochovaným vstupem. Někdy v 18. století byl kostel znovu upravován, i kdyţ jeho skladba se uţ podstatněji nezměnila. Nejméně věţ tehdy dostala nové 12

13 omítnutí a schodiště do zvonice bylo vyzděno a opatřeno zábradlím. Zásahy poznamenaly i sakristii, v ní bylo proraţeno západní okno s pískovcovým ostěním a dochovanou klejovou mříţkou (viz obrázek č. 10). V této podobě pak holubický kostel slouţil aţ do 3. čtvrtiny 19. století. 6 obr. č. 10 : Okno severní sakristie s původní klejovou mříţí. Díky dokumentům, které mi byly poskytnuty zastupitelem obce Holubice Ing. Josefem Kuchařem je zřejmé, ţe změnami prošlo hlavně bezprostřední okolí kostela. Ještě roku 1854 byla při hřbitovní zdi osazena socha sv. Jana Nepomuckého, ale uţ roku 1865 kostel prošel celkovou rekonstrukcí, která mu měla podle tehdejších představ vrátit románský vzhled. Zdivo bylo vyspraveno pečlivě otesanými kvádříky ze zlatavé tzv. kopaninské opuky těţené především v lomech na katastru nedaleké obce Přední Kopaniny (dnes součást Prahy). Ve věţi byl vyměněn starý středověký vstup za novogotický obdélníkový, dodnes dochovaný. Vstupní otvory dostaly nové dveře, okna získala nová zasklení, včetně nově provedených kruţbových oken ve východní apsidě. Věţ dostala nový krov. Kostel byl opět omítnut a uvnitř vybaven novým zařízením, např. obrazy od známého praţského malíře Josefa Hellicha. Ústřední scéna se námětově vázala k zasvěcení kostela a představovala narození Panny Marie. Boční křídla obrazu nesla postavy zemských patronů (sv. Václava a sv. Ludmily). Roku 1884 byla kruchta v lodi osazena novými varhanami, přenesenými z farního kostela v Minicích a roku 1901 se interiér dočkal nové dochované cenné terrazové dlaţby. Součástí těchto úprav pak byla i ornamentální výmalba kostela, která je v objektu stále patrná. Roku 1933 byly opraveny střechy kostela i věţe, která dostala novou prejzovou krytinu. Řada zvětralých kvádříků byla opět vyměněna a došlo i k vyspravení jednotlivých článků stavby. 6 Všetečková, Zuzana., Czumalo,Vladimír., Prix Dalibor. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích. obec Holubice ISBN

14 V letech byly v západní předsíni restaurovány D. Feldovou a V. Šenkýřovou gotické nástěnné malby, ale stavební stav objektu si ţádal novou větší opravu. Jejím předstupněm se stal stavebně technický průzkum a plánovaná příprava, kterou provedl architekt Zdeněk Binko z Podkoviček. O opravy v letech potom provedl stavitel Horák. Tehdy byla poloţena nová krytina kostelních střech, jiţní apsida obdrţela nový krov a došlo k opravám kvádříkového obkladu pláště zdiva a vyspravení některých detailů. Z nitra stavby zmizel mobiliář, jehoţ většina se uţ do objektu nevrátila. Byla svrţena varhanní kruchta (viz. obr. č. 11) a na vnějšku následně odbouráno zděné schodiště do patra věţe. Obr. č. 11 široký vodorovný pás vypravené omítky pod horním vchodem je pozůstatkem varhaní kruchty, odstraněné kolem roku Do dalších věků tak starobylá rotunda vstoupila sice jako stavba zajištěná, ale s limitovanými původními funkcemi. Příslibem nových, lepších časů, se stal nový zájem obce o její kulturní vyuţití a restaurace raně barokních Lowových zvonů, z niţ jeden byl puklý. Obyvatelé obce tak mohou doufat ve světlejší budoucnost. Její součástí bezpochyby budou i nová zjištění, jeţ obohatí zatím skromné poznatky. Budoucí průzkumy, zejména archivní, archeologické i stavebně historické, pravděpodobně zajistí, opraví či korigují dosavadní znalosti o stavbě. Také napomohou lépe pochopit její přebohatou minulost i význam ve společnosti, jeţ se tolikrát proměnil a přizpůsobil novým podmínkám. Z tohoto poznání můţe pramenit i nový vztah obyvatel k lokální tradici a hodnotám místa, s nímţ spojili nebo spojí svůj ţivot. 14

15 1.3 Nástěnné malby V prostoru pod věţí byly v roce 1957 odkryty raně gotické nástěnné malby, po jejich objevení a restaurování napsala studii Oliva Pechová. Na západní stěně uprostřed nad vchodem je zobrazena Madona s dítětem,( Jeţíš mezi sv. Kateřinou a sv. Vojtěchem (viz obrázek č. 12). Postava Madony je porušena, přesto horní část obličeje se velmi dobře zachovala. V kostele v Holubicích - vlevo od Madony, stojí sv. Kateřina, která si pravicí zřejmě opírala o meč, v levici drţela knihu a obracela se směrem k Panně Marii a jejímu dítěti.po stranách vlevo spatřujeme polopostavy světce s mečem a sv. Otilii (viz obrázek č. 1). Na severní straně je zaznamenáno Kamenování sv. Štěpána a Stětí sv. Kateřiny (viz obrázek č. 14). Na mučednické scéně sv. Štěpán klečí a modlí se v popředí, před skupinou vojáků, kteří jej kamenují. Vpravo od severního okna umístil malíř Stětí sv. Kateřiny klečící a modlící se, kde vlevo od ní stojí císař Maxentius, skupina vojáků a kat s napřaţeným mečem nad její hlavou. Vpravo od mučednických scén umístil malíř polopostavu světce, která se nedochovala, dochoval se pouze nápis S. AUGUSTINUS. Na jiţní stěně se částečně zachovala polopostava sv. Ambroţe a stojící postava sv. Biskupa. Malby v předsíní kostela v Holubicích patří k jedněm z nejlépe dochovaných maleb z 1. poloviny 14. století. 7 Obr. č. 12: Vlevo sv. Kateřina, Panna Marie s Jeţíškem a sv. Vojtěch. Obr. č. 13: Polopostava sv. Otilie. Obr. č. 14: Kamenování sv. Štěpána a Stětí sv. Kateřiny. 7 Pechová, Oliva, Gotické nástěnné malby v Holubicích. Zpráva památkové péče XVII, 1957, s

16 2 Technický stav objektu 2.1 Stávající stav krovů rotundy, sakristie a hranolové věže Na objektu se nacházejí tři krovové konstrukce. Jedná se o krov nad lucernou rotundy, krov nad pravoúhlou sakristií a krov nad hranolovou věţí. Krov nad lucernou je pouze v prostoru věţe lucerny. Konstrukce je z důvodů přítomnosti ocelové sítě proti holubům v současné době nepřístupná (viz obrázek č. 15). Střešní plášť je tvořen měděným plechem. Zastřešení samotné rotundy je provedeno poloţením krytiny na klenbu (viz obrázek č. 16). Obr. č. 15: Krov nad lucernou rotundy s ochrannou ocelovou sítí proti holubům. Obr. č. 16: Pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie od jihozápadu. Dřevěný krov nad sakristií zastřešoval klenbu objektu, na krovu byla střešní krytina tvořená z prejzů (viz obrázek č. 17). Obrázek č. 18 znázorňuje krov s vrcholovou vaznicí s podsloupkováním opřený o vrchol klenby. Sakristie se sklonem střechy 23 vykazuje závaţná narušení omítky z důvodu malého spádu a následného zatékání. Obr. č. 18: Krov severní sakristie. Obr. č. 17: Severní sakristie s narušenou omítkou. 16

17 Krovová konstrukce nad hranolovou věţí má tvar čtyřbokého jehlanu (viz obrázek č. 19). Konstrukce je opláštěná měděným plechem provedeným v 70. letech 20. století, který je v poměrně dobrém stavu a chráněný oxidem měďnatým. Pozednice je uloţena na koruně zdiva a do ní jsou čepovány stropní a vazné trámy. Krokve jsou začepovány do konců vodorovných prvků po obvodě koruny zdiva (viz Obr. č. 19: Krov hranolové věţe. obrázek č. 20). Krovová konstrukce je částečně podepírána konstrukcí stojaté stolice z dubového řeziva, která zároveň obsahuje závěsné břevno pro dva věţní zvony (viz obrázek č. 21). Krov věţe je novodobá konstrukce z přelomu 19. a 20. století. Nutno zmínit, ţe nepřímo se na narušení prvků krovů věţe podílí nevhodné řešení úţlabí mezi centrální částí rotundy a stěnou věţe. Zde dochází k protékání sráţkové vody a hromadění sněhu (viz obrázek č. 22). Obr. č. 20: Krov hranolové věţe. Obr. č. 21: Stojatá stolice z dubového řeziva, která obsahuje závěsné břevno pro dva věţní zvony. Obr. č. 22: Úţlabí mezi částí rotundy a stěnou věţe. 2.2 Biologické znehodnocení staveb Dřevokazné houby Většina hub vyţaduje minimální vlhkost dřeva v rozmezí 30-40%. Dřevomorka domácí se spokojí s vlhkostí dřeva 18%. Je třeba upozornit na skutečnost, ţe z objektu, kde se jednou vyskytla dřevomorka, nelze houbu do všech důsledků odstranit. Účinnými stavebnětechnickými opatřeními a biocidy lze houbu (zárodky houby ukryté ve spárech, nerovnostech zdiva, v prachu aj.) udrţet po dlouhou dobu v klidovém stavu. Má-li být 17

18 zastaven růst dřevokazných hub, musí podíl vzduchu ve dřevě klesnout na 5-20%. Dřevokazných hub je velké mnoţství. Z mnoha desítek druhů náleţí pouze několik k obávané skupině hub, které napadají dřevo v obydlích a ve sklepích. Z dřevokazných hub jsou nejvíce nebezpečné celulozovorní houby, které působí tzv. červenou nebo také hnědou hnilobu. K nim náleţí dřevomorka domácí (Merilius lacrymans), koniofora sklepní (Coniophora putina), trámovka plotní (Gloeophyllum sepiarium), trámovka jedlová (Gloeophyllum abietinum), outkovka řadová (Trametes serialis), čechratka sklepní (Paxillus panuoides). K ligninovorním houbám náleţí václavka obecná (Armilaria melta, troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius), pevník chlupatý (Stereum hirsutum). Na rozdíl od plísní vystačí dřevokazné houby v řadě případů s niţší vlhkostí a rovněţ nejsou na teplotě nejsou příliš závislé. Postup rozkladu dřeva je dvojí. Buď z povrchu dovnitř dřeva (tak postupuje dřevomorka, koniofora, pornatka), nebo z vnitřku k povrchu. Nákaza se v tomto případě dostává do dřevin trhlinami (trámovka,outkovka). 8 Příčiny výskytu dřevokazných hub 9 Zvýšená vlhkost objektu (obvodové zdivo), způsobená nedostatečnou péčí a údrţbou. Nesprávná konstrukční řešení, která umoţňují zatékání vody kvůli netěsnosti střešní krytiny (úţlabí, nároţí, světlíky) nebo pro netěsnost či poruchy vnitřních instalací. Sráţka voda můţe nepříznivě působit v místech uloţení pozednic či v místě styku vazných trámů s půdními nadezdívkami. Dřevěné části nejsou chráněny biocidy (nedostatečná impregnace). Pouţití nevhodného dřeva či dřeva o vyšší vlhkosti. Nerespektování konstrukčních zásad ochrany dřeva. Dřevozbarvující houby a plísně Houby, které vytváří různě zbarvené jemné vláknité povrchy. Povlaky se většinou vyskytují na povrchu dřeva, které se jimi zbarví. Plísně téţ můţou způsobovat měkkou hnilobu. 8 Wasserbauer, Richard., Biologické znehodnocení staveb. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ARCH 2000, ISBN Wasserbauer, Richard., Biologické znehodnocení staveb. 1. vyd. Praha Nakladatelství ARCH 2000, ISBN

19 Hloubka průniku do dřeva je 10 mm. Plísně potřebují ke svému růstu značnou vlhkost. Mohou být příčinou zdravotních komplikací. 10 Druh dřevokazné houby Hniloba dřeva Výskyt při vlhkosti Dřevomorka domácí Hnědá 18-22% Koniofora sklepní Hnědá 23% Pornatka vailantova Hnědá 27% Trámovka plotní Hnědá 35% Houţevnatec šupinatý Hnědá 27% Troudnatec pestrý Bílá 29% Klanolístka obyčejná Bílá 32% Zdroj: Wasserbauer, Richard. Biologické znehodnocení staveb. Sinice a řasy Řasy vyţadují k růstu světlo, vzdušnou vlhkost a minerální látky. Velmi dobře rostou v místech, kde je nějak čas zadrţována voda (římsy, parapety oken, balkony). Za příznivých podmínek tvoří rozsáhlé povlaky různé konzistence, tloušťky a barvy. Převládá barva zelená, namodralá, ale také šedá, hnědá a v suchých místech aţ černá. V nároku na světlo nejsou náročné. Vyskytují se sice především na ozářených místech, avšak mohou vegetovat i při extrémně nízkých osvětlení ve spojení s nízkou teplotou. Řasy dobře snášejí velké tepelné výkyvy (0aţ +85 C). V nouzi vystačí pouze se vzdušnou vlhkostí, růst řas je proto patrný především v zimě a na jaře. Řasy způsobují na budovách i estetické škody. Protoţe zachytávají velké mnoţství prachu, objevují se na fasádě jako špinavé mokvající skvrny. 11 Mechy a lišejníky Mechy často kolonizují stinné partie stavby. Pro potenciální kolonizaci jsou příznivé zvláště vápenné omítky a malty, které jsou přirozeně porézní a dobře propustné pro vodu a sole. Pronikají ze základové spáry a obohacují maltu ţivinami. Omítky a malty mají přirozeně nepravidelný povrch, který dobře zachycuje prachové částice. Vhodnými místy pro růst mechů jsou zvláště drobné dutinky, které vznikají v maltě po vypadlých kaméncích či písčitých zrnkách. Tyto dutinky se snadno zaplňují prachovými částicemi a špínou, které 10 Wasserbauer, Richard., Biologické znehodnocení staveb. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ARCH 2000, ISBN Wasserbauer, Richard., Biologické znehodnocení staveb. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ARCH 2000, ISBN

20 slouţí jako základní substrát pro klíčení a rozvoj mechů. Lišejníky se vyskytují na nejrozmanitějších podkladech, skalách, kůře stromů, na stavebním a dekoračním kameni včetně mramoru, vápence a tufu. Rostou rovněţ na cihlách, omítkách, okenním sklu a betonu. Lišejníky snášejí extrémní klimatické podmínky (teplota je v rozmezí -268 aţ +100 C). Minimální objem vody kolísá mezi 2 aţ 14%, ph 5-6 (hraniční 2-9). 12 Dřevokazný hmyz Vnějším znakem napadení dřevokazným hmyzem jsou výletové otvory na většinou zachovaném povrchu trámu. Dřevo zevnitř znehodnocují především larvy hmyzu. Při větším počtu a po víceletém působení dokáţou narušit dřevo natolik, ţe ztrácí pevnost a celistvost. Budovám škodí i holubi, kteří způsobují především vrstvení trusu, jehoţ kyselá reakce ničí fasády i dřevěné konstrukce. Prach z holubích hnízdišť na půdách i na římsách obsahuje četné alergeny a roztoče Průzkum dřevěných konstrukcí Při průzkumu biologických škod na dřevě se posuzují příznaky znehodnocení. Jestliţe se např. dřevomorka vyskytuje na více místech, hledá se ohnisko a vzájemná propojení. U starších objektů je snaha nalézt souvislosti mezi nedávnými opravami, haváriemi vodovodního potrubí, opravami krytiny, výměnami podlah a obkladů. Zvláště je nutno si všímat zazděných a nevětraných prostor i míst, kde jiţ byla před časem sanace provedena. Vizuální pozorování se doplňují měřením vlhkosti dřeva elektrickým vlhkoměrem. Je ovšem moţné pouţít i další diagnostické metody jako jsou měření změn elektrického odporu, průzkum znehodnocení pomocí ultrazvuku či UV záření, stanovení ohybových vlastností mikrovzorků dřeva pomocí fraktometru nebo měření odporu dřeva vůči pronikání tenkého vrtáku pomocí rezistografu. Průzkum biologického znehodnocení však nekončí pouze prohlídkou stavby. Při průzkumu se odebírají vzorky pro makroskopické, případně kultivační laboratorní rozbory Wasserbauer, Richard. Biologické znehodnocení staveb. 1. vyd. Praha 2000, Nakladatelství ARCH. ISBN Wasserbauer, Richard. Biologické znehodnocení staveb. 1. vyd. Praha 2000, Nakladatelství ARCH. ISBN Wasserbauer, Richard. Biologické znehodnocení staveb. 1. vyd. Praha 2000, Nakladatelství ARCH. ISBN

21 2.4 Výsledky mykologického průzkumu a návrh opatření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích Výsledky a návrh opatření vycházejí z mykologického posudku dřevěných konstrukcí, který byl zpracován společností FORTNA STAV s.r.o., Kamenická 6/677, Praha 7. Průzkum byl proveden pod vedením Ing. Karla Stýbla. Úkolem průzkumu bylo zjistit stav dřevěných konstrukcí krovu v objektu, objednatelem posudku byla římskokatolická farnost Kralupy Nad Vltavou. Se zveřejněním výsledků souhlasila jak společnost FORTNA STAV s.r.o. tak římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou. Základní metodou průzkumu bylo hodnocení fyzikálního stavu jednotlivých dřevěných prvků. K určení výsledku se pouţívalo především jednoduchých pomůcek (nůţ, dláto, kladivo, pilka, hřebík a vlhkoměr). Vycházelo se z typických příznaků napadení, které lze rozdělit na povrchové a hloubkové. 15 Povrchové příznaky Změna barvy dřeva Změna tvaru a struktury Stopy po biotických dřevokazných škůdcích Nadměrné průhyby a deformace Stopy po zatékání a trhliny Hloubkové příznaky Nízká pevnost proti vniku noţe, dláta, hřebíku Na oddělených částech dřeva nebo vývrtech změna barvy, struktury, pevnosti, soudrţnosti 15 Ing. Karel Stýblo. FORTNA STAV s.r.o., Mykologický posudek dřevěných konstrukcí krovů v objektu rotundy Holubice. Praha:

22 Měření vlhkosti dřeva Povrchová vlhkost dřevěných prvků byla měřena vlhkoměrem Greisinger elektronic GHM 3830 (viz obrázek 23). Odporový měřič vlhkosti materiálů s integrovanými měřicími hroty. Rozsah měření 0 aţ 100% materiálové vlhkosti, převodní tabulka pro 494 druhů materiálů. Obr. č. 23: Greisinger elektronic GHM 3830 Dne: Čas: 10:00-13:00 Teplota: 18,7 C Vlhkost dřeva: 15,5% aţ 20,1% Měření vlhkosti odporovým elektrickým vlhkoměrem je pouze orientační, přesné zjištění vlhkosti pro objektivní hodnocení by bylo nutno provést laboratorně váhovou metodou (gravimetricky) na odebraných vzorcích, jak předepisuj. Pro stanovení hodnot vlhkosti je třeba vzít potaz normu ČSN (ochrana dřeva), kde je základní rozdělení tříd ohroţení v závislosti na hodnoty vlhkostí jednotlivých konstrukcí. Hodnoty vlhkosti dřeva prvků krovu se pohybují v současné době v rozmezí cca. 15,5% 20,3% a jsou přiměřené stavebním konstrukcím a nepředstavují zvýšená biotická rizika Ing. Karel Stýblo. FORTNA STAV s.r.o., Mykologický posudek dřevěných konstrukcí krovů v objektu rotundy Holubice. Praha:

23 ČSN Tato norma určuje základní zásady chemické ochrany dřeva proti znehodnocení dřeva a materiálů na jeho bázi biotickými činiteli v různých třídách ohrožení. Stanovuje třídy ohrožení v závislosti na expozici dřeva, definuje vlastnosti, které musí splňovat ochranné prostředky použité na chemickou ochranu v jednotlivých třídách ohrožení. Určuje vhodný způsob aplikace chemických prostředků na ochranu dřeva v závislosti na třídách jeho ohrožení. Tato norma je použitelná pro všechny ochranné prostředky na dřevo určené pro preventivní ošetření dřeva proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu a pro prostředky, které mají zabránit napadení zpracovaného dřeva houbami způsobujícími modrání. Nevztahuje se na prostředky určené pro ošetření již napadeného dřeva (likvidační ošetření), na prostředky, které jsou používány na dočasnou preventivní ochranu proti houbám způsobujícím modrání kulatiny nebo čerstvě pořezaného dřeva a na prostředky určené na ochranu dřeva proti znehodnocení abiotickými činiteli - ohněm, povětrností apod. 17 Hodnocení kvality dřeva podle stupně biotické degradace 18 A dřevo zdravé nebo povrchově poškozené biotickými činiteli. B dřevo mělce poškozené do hloubky 1-2 cm, poškození činí max. 5% plochy průřezu. C dřevo hloubkově poškozené do hloubky 3 7 cm, poškození však nepřevyšuje 1/3 plochy průřezu prvku. D dřevo destruované, poškození převyšuje 1/3 plochy průřezu prvku E dřevěný prvek účinkem destrukce zcela chybí N dřevěný prvek je z technických či bezpečnostních důvodů nepřístupný Krov nad sakristií: Po prohlídce krovu bylo zjištěno, ţe se na krovové konstrukci vyskytuje lokální poškození pozednice. Byla zde makroskopicky zjištěna hnědá hniloba a stupeň biotické degradace je 17 ČSN Ochrana dřeva-základní ustanovení Ing. Karel Stýblo. FORTNA STAV s.r.o., Mykologický posudek dřevěných konstrukcí krovů v objektu rotundy Holubice. Praha:

24 zařazen do třídy B (viz obrázek č. 24). Dřevo je zhnědlé, křehké, rozpadá se. Lze provést vryp nehtem, rozpad je způsobený přítomností dřevokazných celulozovorních hub, patrně Koniofora, Pornotka nebo dřevomorka. Střešní plášť, tvořený keramickou prejzovou taškou na řídkém laťování, jeví známky nekompaktnosti. Stav střešního pláště, laťování a klempířských prvků lze povaţovat za doţilý (viz obrázek č. 25). Doporučuje se doplnění skladby střešního pláště o pojistnou hydroizolační folii. 19 Obr. č. 24: Poškozená pozednice severní sakristie. Obr. č. 25: Střešní plášť severní sakristie. Krov nad hranolovou věţí: Na konstrukci krovu byl zjištěn výskyt dřevokazného hmyzu lokálního charakteru do stupně, který lze hodnotit jako povrchový. Tento stupeň poškození se vyskytuje v délkách prvků krovu. U paty krovu na vodorovných konstrukcích, na stropních trámech a vazných trámech, je poškození do stupně C a jedná se o poškození komplexnější (viz obrázek č. 26). Plášť Obr. č. 26: Poškození dřevěných prvků krovu hranolové věţe. jehlanu je tvořen plným prkenným podbitím a měděnou plechovou krytinou. Dřevěné podbití na sobě nese zbytky špatně odstraněné kůry. V prostoru krovu se vyskytuje velké mnoţství holubího trusu, který znemoţnil detailnější průzkum a zároveň přispívá ke znehodnocování dřevěných prvků (viz obrázek č. 27). Konstrukce dubové stolice nesoucí věţní zvony a podepírající krov věţe není poškozena dřevokaznými činiteli. Stav střešních plášťů okolních 19 Ing. Karel Stýblo. FORTNA STAV s.r.o., Mykologický posudek dřevěných konstrukcí krovů v objektu rotundy Holubice. Praha:

25 objektů tak jako klempířských konstrukcí je doţilý (viz obrázek č. 28). Krytina místy chybí a maltové loţe je vydrolené (viz obrázek č. 29). Doporučuje se zváţit doplnění konstrukcí krovu u těch objektů, kde je střešní plášť kladen přímo na klenbu. 20 Obr. č. 27:Poškození krovu s velkým mnoţstvím holubího trusu. Návrh opatření 21 Obr. č. 28: Provedené klempířské práce. Obr. č. 29: Poškozená krytina rotundy. U prvků, které jsou poškozené do stupně C odstranit osekáním destruovanou dřevní hmotu a na základě statika případně zesílit. Veškeré nové řezivo impregnovat proti biotickým činitelům. Krovové konstrukce nebyly v minulosti ošetřeny protipoţárním či jiným ochranným nátěrem. Pro zvýšení poţární odolnosti dřevěné konstrukce se můţe pouţít antypirénní přípravek Flamgard. Všechny ponechané dřevěné konstrukce mechanicky očistit od biologických nečistot. V době případné opravy se doporučuje, aby bylo odstraněno současné bednění (bednění nahradit novým popř. původní odkůrnit a ošetřit proti dřevokazným škůdcům. Patu krovu důkladně vyčistit, jedná se o pozednici a konce krokví, které jsou nyní částečně nepřístupné díky suti a holubímu trusu. Pro případné provedení chemické sanace krovu věţe rotundy, sakristie a lucerny, bude nutné provést mechanické očištění povrchu prvků odstraní se tím letité nánosy, holubí trus, povrchově chemicky a bioticky korodovaná dřevní vrstva. Pokud by se prokázalo, ţe jsou některé prvky na objektu poškozeny více jak hloubkově (stupeň D) doporučují se z konstrukce odstranit a nahradit novým řezivem. 20 Ing. Karel Stýblo. FORTNA STAV s.r.o., Mykologický posudek dřevěných konstrukcí krovů v objektu rotundy Holubice. Praha: Ing. Karel Stýblo. FORTNA STAV s.r.o., Mykologický posudek dřevěných konstrukcí krovů v objektu rotundy Holubice. Praha:

26 3 Historické stavby a jejich oceňování 3.1 Historické stavby a jejich využití na realitním trhu Památkově chráněné nemovitosti nejsou v České republice tolik ţádaným artiklem a zájemce o koupi či investory příliš nelákají. Vyţadují totiţ většinou rozsáhlé investice a další vyuţití staveb mohou komplikovat poţadavky památkářů. Na realitním trhu se nejčastěji z památek objevují stylové měšťanské domy v historických centrech měst. Památkově chráněné bytové domy často dále plní svou původní funkci, hodně v tomto směru vede Praha. "Historické nemovitosti v Praze jsou vysoce ceněny i pro svoji výjimečnost a okolní prostředí," řekl Ondřej Diblík z realitní kanceláře Lexxus. 22 Jde o činţovní domy nebo dřívější paláce zejména ve Starém Městě, Josefově, Kampě nebo Malé Straně. Atraktivní jsou v tomto směru také další turistická města, jako je například Český Krumlov, Kutná Hora nebo Karlovy Vary. Tuzemské realitní kanceláře mají ve své nabídce i desítky historických objektů, jako jsou zámky, hrady či kláštery. Řada z nich čeká na své majitele jiţ několik let a postupně chátrá. Některé však měly štěstí a noví vlastníci jim vrátili dřívější lesk a slávu. Komerční investoři památkovou ochranu budov často chápou jako problém, neboť pro rekonstrukce těchto staveb se jim obtíţně stanovují náklady. Starší budovy mohou být také méně atraktivní vzhledem k původním dispozicím, které nevyhovují dnešním poţadavkům jak na bydlení, tak na práci. Zájem obcí zase brzdí nedostatek peněz. Například zámek nedaleko Hradce Králové v obci Smiřice je na prodej uţ několik let, obec v minulosti s koupí otálela a nyní na něj nemá peníze. V současné době je nabízen zhruba za 15 milionů. Kvůli vysoké ceně na místní zámek nemá ani radnice v Rokytnici v Orlických horách. Některé obce naopak řeší, co s chátrajícími památkami v jejich vlastnictví. Jemnice na Vysočině nabízí zdejší zámek za více neţ sedm milionů korun, ale finance potřebné na celkovou opravu se odhadují na stovky milionů.,,čas od času se někdo objeví, ale vždycky to ztroskotá na tom, že náklady na rekonstrukci jsou příliš vysoké, uvedl jemnický starosta Miloslav Nevěčný Poštolková, L [cit ] Dostupno z: 23 ČTK. Rubrika investování 2012 [cit ] Dostupno z:http://www.realit.cz/clanek/ceske-pamatky-kvulinakladnym-opravam-zajemce-prilis-nelakaji 26

27 V současné době je připraven projekt, který by v budoucnu vyuţil zámek jako rehabilitační centrum pro válečné veterány z celého světa a dále by slouţil jako interaktivní muzeum pro širší veřejnost. Nové vyuţití zámku by mohlo usnadnit i cestu k dotacím na tolik potřebnou opravu zámku. Jak informoval starosta Jemnice Miloslav Nevěčný, město je projektu nakloněno a fandí mu. Budova zámku bude využitá celá, využity budou i přilehlé budovy v zámeckém areálu. Chystaný projekt je velmi rozsáhlý, tvrdil starosta. Zmínil, že jen počet novodobých válečných veteránů v Evropě se odhaduje na osm milionů lidí. 24 Problémy s hledáním zájemce o koupi mají i restituenti. Prodávající proto sniţují nabídkové ceny, někdy i u významných historických objektů. Například znojemský Loucký klášter z 12. století chtěl stát prodat za 160 milionů korun, cenu ale musel kvůli nezájmu investorů sníţit aţ na 55 milionů. U řady památek nepomáhají ani aukce. Obce nebo církve tak své zdevastované památkově chráněné budovy nabízejí někdy uţ jen za symbolickou korunu. I kdyţ se památky někdy prodat podaří, nemají ještě vyhráno. Nový vlastník totiţ můţe zjistit, ţe přecenil své síly. Několik majitelů vystřídaly například lázně v Kyselce na Karlovarsku a jediným výsledkem je, ţe z budov jsou téměř ruiny. Vlastníci jsou povinni se o památky starat, jsou za to sankce i v milionových částkách. Potíţe jsou většinou s právní vymahatelností. Někdy také investoři kupovali chátrající památky s očekáváním, ţe se jim podaří získat na jejich obnovu příspěvky z Evropské unie nebo ze státního rozpočtu. Ne pokaţdé ale uspěli. V Liberci koupila soukromá společnost od církve poničený kostel sv. Maří Magdalény, zatím ale dotace neobdrţela. V současné době stavba chátrá a ani její okolí se nevyhnulo nájezdům vandalů. Na některé památky se ovšem usmálo štěstí v podobě nového majitele. Například v Plzeňském kraji se díky soukromým vlastníkům podařilo zachránit zámek ve Zbirohu, na Jičínsku zámek Staré Hrady. Přeměny historických objektů v hotely, penziony nebo restaurace ovšem ne vţdy památkáři rádi vidí. Přehled o prodávaných objektech nemají, protoţe vlastník není povinen jim toto hlásit. Změna vyuţití objektu s sebou často nese nutné opravy, které narušují památkovou a architektonickou hodnotu objektu. Pokud je ale vlastník k budově šetrný většinou nemá problémy s památkovými úřady, jelikoţ památkáři samotní jsou rádi, ţe historické stavby dále nechátrají. 24 Bártíková, E [cit ] Dostupno z: 27

28 3.2 Rozdělení historických staveb z hlediska trhu Stavby bez moţnosti komerčního vyuţití Jedná se převáţně o stavby slouţící pro sakrální účely, které jsou jen těţko komerčně vyuţitelné, a zájem o ně na trhu bude minimální. Vlastníkem takových staveb je ve většině případů církev. Stavby bez komerčního vyuţití tak mohou být např. menší kostelíčky nebo kapličky. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích reprezentuje také právě tuto skupinu. Stavby s moţností částečného komerčního vyuţití Jedná se především o stavby, které se mohou alternativně vyuţívat i k jiným účelům neţ k jakým byly původně postaveny a mohou generovat alespoň nějaký zisk. Jako příklad lze uvést Kaiserštejnský palác na Malostrasnkém náměstí Praha 1, kde se pořádají firemní večírky a rauty. Dále pak zámek Slapy, který mnohokrát slouţil pro filmové účely. Stavby s úplným nebo převaţujícím komerčním vyuţitím Stavby tohoto typu jiţ zcela ztratily svůj původní účel a byly přebudovány a rekonstruovány pro nový účel. Jedná se o nemovitosti, které jsou situované ve větších městech. Jako příklad lze uvést obchodní dům Bílá Labuť na Praze 1, který kompletně slouţí pro komerční účely. Od roku 1994 je obchodní dům zapsán v seznamu památek UNESCO. 3.3 Metody oceňování a jejich aplikace na historické stavby Porovnávací metoda Při oceňování nemovitostí porovnávací metodou jsou analyzovány podobné majetky nedávno prodané nebo nabídnuté k prodeji v současných trţních podmínkách. Tyto majetky jsou porovnány s oceňovaným majetkem a následně jsou provedeny úpravy na základě rozdílností ve faktorech, jako jsou datum prodeje, lokalita, typ budovy, stáří a technický stav. Předpokladem pro pouţití této metody je existence databáze srovnatelných nemovitostí. Poté 28

29 je odhadce schopen pomocí jednotlivých korekčních činitelů určit reálnou cenu oceňovaného majetku. 25 Porovnávací metoda je však pouţitelná jak jiţ se zmínilo pouze v případě, ţe existuje dostatečné mnoţství porovnatelných nemovitostí. V případě historických staveb tak jde o velmi limitující parametr, který je častou příčinou, proč porovnávací způsob nelze aplikovat. Jedná se zejména o nemovitosti, které jsou svým architektonickým řešením jedinečné a originální nebo na, kterých se vyskytly vzácné umělecké prvky a proto chybí subjekty jim podobné. V konkrétním případě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích, jehoţ historie sahá do 1. poloviny 13. století a ve kterém se nacházejí jedny z nejzachovalejších nástěnných maleb 1. poloviny 14. století je tedy zřejmé, ţe porovnávací metoda nebude moci být uplatněna. V současné době chybí na realitním trhu více srovnatelných nemovitostí s podobnými parametry. Příjmová metoda Základem pro odvození trţní hodnoty nemovitosti příjmovou metodou je stanovení reálného výnosu, efektu pro vlastníka. Ocenění se skládá ze stanovení výše tohoto reálného výnosu, zohlednění faktorů ovlivňujících předpokládaný vývoj v budoucnosti a stanovení současné hodnoty těchto výnosů. Základem pro výpočet je stanovení předpokládaných provozních výnosů, které vlastník nemovitosti očekává. Je důleţité zváţit, zda hrozí moţný výpadek nájemného a zohlednit tuto skutečnost do předpokládaných výnosů. Předpokládané výnosy se sníţí o fixní i variabilní náklady související s provozem nemovitosti. U fixních nákladů se jedná zejména o daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti, u variabilních zejména o dodávky médií (elektřina, voda, plyn), správu nemovitostí, drobné opravy a údrţbu, náklady na úklid, likvidace odpadu apod. Kromě nákladů na drobné opravy je nutné zohlednit obnovovací investice na průběţnou výměnu stavebních komponentů s krátkodobější ţivotností, které se opotřebovávají a zastarávají rychleji neţ stavba sama (např. střešní krytina, podlahové krytiny, povrchové úpravy, zařizovací předměty, aj.). Obecně platí, ţe příjmová metoda nemůţe indikovat vyšší hodnotu neţ metoda porovnávací Ing. Petr Ort. Ph.D. Moderní metody oceňování nemovitostí na tržních principech. Bankovní institut, a.s ISBN Ing. Petr Ort. Ph.D. Moderní metody oceňování nemovitostí na tržních principech. Bankovní institut, a.s ISBN

30 Příjmová metoda je pro ocenění historických staveb mnohdy nejefektivnější. Jednou z podmínek pro pouţití této metody je předpoklad, ţe daná nemovitost generuje jistý zisk. Pro pouţití této metody se tedy nehodí stavby sakrálního a hřbitovního typu např. kostely, chrámy, katedrály nebo pomníky. V konkrétním případě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích není ideální, aby byla uplatněna příjmová metoda z důvodů chybějícího komerčního vyuţití a následného výnosu plynoucí z pronájmu, jelikoţ stavba je vyuţívaná pouze k sakrálním účelům. Nákladová metoda Nákladová metoda stanovuje náklady na reprodukci určitého majetku se způsobem vyuţití a hodnotou podobnou oceňovanému majetku. Při stanovení hodnoty majetku touto metodou se nejprve stanoví tzv. reprodukční hodnota, která udává, za kolik by se dal obdobný majetek pořídit k datu ocenění. Zjištěná výchozí cena se upraví o míru opotřebení, které zohledňuje ekonomickou i morální zastaralost. Výpočet reprodukční hodnoty stavby je prováděn např. pomocí technicko hospodářských ukazatelů, nákladových kalkulací, podrobného poloţkového rozpočtu apod. Výše opotřebení staveb se stanoví v % na základě celkového stavu stavby s přihlédnutím zejména ke stáří stavby, předpokládané ţivotnosti, údrţbě, provedeným stavebním změnám a opravám, závadám a způsobu uţívání. 27 U historických objektů je tato metoda velice těţko aplikovatelná, mnohdy jí nelze pouţít vůbec. Jedním z důvodů je samotné stáří těchto budov a taktéţ dnes technicky nevyhovující konstrukční řešení. Je zcela běţné, ţe některé historické stavby obsahují umělecká, uměleckořemeslná díla nebo jsou nedílnou součástí stavby nějaké historické artefakty. Cena historických artefaktů je potom dána nejen jejich uměleckými kvalitami, ale i stářím. Reprodukční cena můţe vyjádřit náklady na vytvoření repliky historického artefaktu, ovšem její cena je jen zlomkem hodnoty originálu. V konkrétním případě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích ani nákladová metoda nesplňuje potřebné moţnosti pro její vyuţití. Nákladová metoda by sice umoţnila a stanovila náklady za kolik by bylo moţné postavit repliku samotného kostela ze stejných materiálů ke dni ocenění, ale nikdy by nevyčíslila historickou hodnotu a hodnotu uměleckých prvků, které 27 Ing. Petr Ort. Ph.D. Moderní metody oceňování nemovitostí na tržních principech. Bankovní institut, a.s ISBN

31 dělají právě tuto stavbu jedinečnou. Finální cena by tak byla naprosto bezpředmětná a neodpovídala by skutečnosti. 3.4 Genius Loci Součástí hodnoty památkově chráněných objektů patří bezpochyby i genius loci. V dnešním významu je toto sousloví pouţíváno pro jedinečnou atmosféru či kouzlo určité lokality. K pojmu genius loci se vyjadřují i autoři knihy Výkladový slovník cestovního ruchu (2002) Martina Pásková a Josef Zelenka, kteří genius loci definují jako souhrn materiálních i nemateriálních projevů historie, ale i současnosti, jeţ se vyskytují v dané lokalitě a specificky působí na určitý subjekt. V rámci cestovního ruchu motivuje genius loci návštěvníky k návratům a zanechává v nich trvalejší dojem, jakýsi emocionálně estetickou stopu daného místa v jistém okamţiku. 28 V rozhovoru pro Karlovarský deník uvádí Ing. Petr Ort, Ph.D.,,V moderní společnosti je vše vyjádřeno cenou. Proto není nic neobvyklého, že odborníci odhadují cenu i nehmotného majetku. Penězi se dá vyjádřit i tak nehmatatelná věc jako genius loci, tedy jakýsi duch místa. Duch místa není samozřejmostí musí se o něj pečovat a udržovat jej. Pokud tomu tak není duch se vytrácí a s tím samozřejmě klesá i cena místa, k němuž se genius loci váže. Ocenění tohoto nehmotného majetku se provádí pomocí tří metod využívaných při ocenění majetku. Lze však říci, že metoda porovnávací a nákladová není pro ocenění genia loci vhodná. V drtivé většině případů se proto aplikuje metoda výnosová Ocenění historických staveb Pro oceňování historických staveb v současné době bohuţel neexistuje ţádný daný předpis nebo vyhláška upravující přesný postup při ocenění historické stavby. Jako u ostatních nemovitostí se proto vychází z běţných metod oceňování, metodě porovnávací, metodě výnosové a metodě nákladové. U historických staveb je však důleţité s těmito metodami zacházet obezřetně a snaţit se kaţdý objekt posuzovat individuálně. V mnoha případech se však můţe stát, ţe běţně pouţívané metody pro určení hodnoty historického objektu nejsou uplatitelné a hodnota, pomocí nich indikovaná by neodpovídala skutečnosti. Pokud znalec oceňuje historickou budovu záleţí především na jeho úsudku, jelikoţ kaţdá z historických budov je jedinečná. Hodnotu historické stavby ovlivňují různé faktory jako je, stáří, 28 Zelenka, Josef., Pásková, Martina. Výkladový slovník cestovního ruchu. Linde Praha: ISBN Kozohorský, Petr. Ocenit se dá všechno dokonce i genius loci [cit ] Dostupno z: 31

32 ojedinělost či běţnost, architektura, umělecké prvky, stavební stav, vybavenost a vyuţitelnost. Právě uměleckořemeslné práce mají svou uměleckou a historickou hodnotu, která je dána i jménem jejich tvůrce. Tato hodnota musí být v rámci ocenění historických staveb jako celku také indikována a není překvapením, ţe právě hodnota uměleckých prvků i několikrát převýší hodnotu objektu samotného. Závěr Při zpracování této bakalářské práce jsem pochopil, ţe oceňování historických staveb je dle mého názoru velice komplikovaný a obtíţný proces. Celá podstata oceňování historických staveb stojí ve většině případů na odbornosti a profesní praxi znalce. Je jen velmi málo znalců, kteří provádějí takovéto druhy ocenění, jako jsou umělecká díla, kulturní památky a historické stavby. Na realitním trhu hrají dnes historické stavby celkem významnou roli. Důvodů ke koupi těchto objektů je mnoho- např. podnikatelský záměr, zvýšení prestiţe, genius loci nebo i snaha o zachování objektu samotného. Naopak nejčastější příčiny, které potenciálně budoucí vlastníky odrazují, od koupě jsou mnohdy příliš vysoké náklady na rekonstrukci a údrţbu objektu, nevyhovující dispoziční řešení nebo na památkovou ochranu spojenou s poţadavky památkářů. Na základě informací a poznatků získaných při zpracování teoretické části mé bakalářské práce tykající se holubického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích, bych při jeho ocenění vycházel z následující úvahy. Často se objevuje otázka jak ocenit majetek, který není běţně obchodovatelný na trhu, jehoţ reprodukční cena vyjadřuje pouze náklady na vytvoření repliky ze stejných materiálů ale, nikoli originálu a v neposlední řadě, který negeneruje ţádný výnos. Podle mnoha názorů je k ocenění tohoto specifického majetku vhodná kontribuční metoda, tedy jaký je přínos tohoto nekomerčního majetku k hodnotě ostatního majetku. Většina makléřů, developerů a znalců uvádí, ţe pokud prodávají či oceňují pozemek s výhledem na jedinečnou krajinu, jezero nebo místo spojené s genius loci, je jeho cena zpravidla o třetinu vyšší neţ hodnota porovnatelného pozemku bez tohoto výhledu.v případě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holubicích bych proto uplatnil kontribuční metodu, která by vycházela z porovnání dvou cen a to pozemku X s výhledem na kostel a s pozemkem Y bez výhledu na kostel. Rozdíl mezi cenami X a Y by stanovil alespoň přibliţnou hodnotu kostela při dodrţení trţních podmínek. 32

33 II. PRAKTICKÁ ČÁST Ocenění rodinného domu Objednatel: Bankovní institut vysoká škola, a.s. Nároţní 2600/ Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ Rodinný dům Ke Studánkám č. p Libčice nad Vltavou Datum ocenění: 1. DUBNA

34 OBSAH ZPRÁVY Úvodní list 1 Obsah 2 Průvodní listopad 3 Popisné informace 4 Analýza nejvyššího a nejlepšího vyuţití 8 Ocenění 9 Závěr 19 Omezující podmínky a předpoklady 21 Osvědčení 23 PŘÍLOHY Výpis z katastru nemovitostí Snímek katastrální mapy orientační mapa Fotodokumentace objektu 34

35 Bankovní institut vysoká škola, a.s. Nároţní 2600/ Praha 5 Oznamujeme Vám, ţe jsme ukončili trţní ocenění majetku označeného nám jako RODINNÝ DŮM č. p. 809 Uvedený na listu vlastnictví č. 1212, pro katastrální území Chýnov, obec Libčice nad Vltavou, okres Praha Západ 1. dubna 2013 Nacházejícího se na adrese Ke studánkám 809, Libčice nad Vltavou, Česká republika V té to zprávě Vám předkládáme výsledky našeho šetření Tato zpráva o hodnocení vyjadřuje náš odborný názor na trţní hodnotu výše uvedeného v absolutním vlastnictví jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Zpráva byla zpracována k technickému stavu a právním skutečnostem, platným k 1. Dubnu 2013 ke dni místního šetření. Zpracovatelům zprávy je známo, ţe zpráva má slouţit jako podklad pro návrh prodejní ceny majetku. Zpracovatelům zprávy není známo nic o tom, ţe by zpráva měla slouţit i pro jiný účel jako např. ocenění vkladu do obchodní společnosti, stanovení základu majetkové daně nebo jiný, výše nespecifikovaný účel. Oceňovaný majetek je zapsán u katastrálního úřadu v Praze Západ, na listu vlastnictví č. 1212, pro katastrální území Chýnov, obec Libčice nad Vltavou, okres Praha- Západ. Výpis z katastru nemovitostí ze dne je přílohou této zprávy. Zpracovatelé zprávy chápu trţní hodnotu jako cenu, za kterou by mohl být majetek prodán, aniţ by kupující nebo prodávající byli pod jakýmkoli nátlakem, s tím, ţe kaţdý z nich má přiměřené znalosti o všech podstatných skutečnostech a současně je zachována vzájemná výhodnost obchodu. Pokud je trţní hodnota majetku stanovena za předpokladu jeho nabídky na volném trhu, předpokládá se, ţe majetek bude nabízen na trhu po dobu přiměřeně dlouhou pro nalezení kupce. 35

36 Oceňovaný majetek byl ke dni ocenění 1. Dubna 2013 uţíván výhradně k bydlení majitele objektu. Ţádná část domu není pronajata za trţní nájemné. Podle sdělení zadavatele ocenění i podle dostupné dokumentace nejsou uzavřeny ţádné nájemní smlouvy, věcná břemena nebo zástavní práva, která by nějakým způsobem omezovala vlastnictví objektu. Majetek je tedy v absolutním vlastnictví. Absolutní vlastnictví je v souladu s Evropskými standardy pro oceňování a pravidly Mezinárodního výboru pro oceňovací normy definováno jako vlastnictví bez jakéhokoliv omezení, avšak podléhající právu vyvlastnění v obecném zájmu za náhradu, právu propadnutí majetku státu, soudní autoritě a zdanění. Oceňovaný majetek jsme osobně prohlédli a při zpracování ocenění jsme vzali v úvahu následující faktory: Polohu, velikost a vyuţitelnost stávajících budov, staveb a venkovních úprav. Nejvyšší a nejlepší vyuţití majetku. Převaţující trendy v dané lokalitě, obecné podmínky a relativní poptávku po tomto druhu nemovitostí na trhu. Náklady na pořízení majetku jako nového sníţené o jeho opotřebení. Opotřebení představuje ztrátu hodnoty, která je způsobena technickými, ekonomickými, morálními, právními nebo jinými vlivy. Prodeje, poptávkové a nabídkové ceny a výši nájemného srovnatelných majetků v okolí i v celé lokalitě. Očekávaný čistý příjem z pronájmu majetku a jeho kapitalizaci pro stanovení hodnoty majetku. Předmětem ocenění jsou pouze budovy, stavby a pozemky. Jakýkoliv jiný majetek jako je vnitřní zařízení, technologie nesouvisející s budovami a stavbami, apod. byl z ocenění vyloučen. Výměry budov a staveb byly převzaty z podkladů poskytnutých klientem a nebyly ve všech případech podrobně ověřovány. POPISNÉ INFORMACE POPIS LOKALITY Oceňovaný objekt rodinný dům č. p. 809 je situován v klidné části v obci Libčice nad Vltavou, okres Praha- Západ. Obec Libčice nad Vltavou je nejníţe poloţeným místem okresu Praha-západ a nachází se přibliţně 20 km od centra Prahy. Leţí při ţelezniční trati Praha - 36

37 Kralupy - Ústí nad Labem. Intervaly mezi jednotlivými spoji jsou dopoledne cca 30 minut, odpoledne pak vţdy jednou po hodině, přičemţ trasa Libčice nad Vltavou- Praha Masarykovo nádraţí trvá přibliţně 21 minut. V současné době mají Libčice cca 3000 obyvatel. Občanská vybavenost v obci je vzhledem k velikosti obci na vysoké úrovni a zahrnuje obecní úřad, poštu, ordinaci praktického lékaře a zubního lékaře, školku, školu, koupaliště, ubytovací zařízení, několik restauračních zařízení, obchody a sluţby, dětská hřiště a parky, sportoviště různého zaměření- fotbalové, házenkářské a tenisové hřiště. Další moţnosti pak poskytují okolní obce např. Úholičky (golf), Tursko (jezdecký areál), Kralupy nad Vltavou ( zimní stadion) a Velké Přílepy ( bowling). Pohledové horizonty, jsou vzhledem k umístění obce a poměrně klidné zástavbě velmi dobré. Oceňovaný majetek Podle skutečností zjištěné na místě i podle podkladů poskytnutých vlastníka nemovitosti je jedinou činností v rodinném vlastní bydlení rodiny vlastníka. Majetek tedy není primárně určen k podnikatelské činnosti, i kdyţ nic nebrání jeho komerčnímu vyuţití k pronájmu za trţní nájemné. Oceňovaný majetek je tvořen funkčním celkem pozemku a rodinného domu. Jednotlivé části majetku budou podrobně popsány a specifikovány v dalších oddílech. Historie Oceňovaný rodinný dům byl postaven v roce 2011 na pozemkách dnes uţ bývalého statku. Jedná se o přízemní novostavbu, která od svého vzniku do současnosti neprošla ţádnými výraznými rekonstrukcemi, přístavbami ani právními změnami. Dům je obýván po celou dobu rodinou vlastníka a byly na něj prováděny udrţovací práce. Pozemek Předmětem ocenění jsou dva pozemky, které spolu souvisejí a tvoří jediný funkční celek. Pozemky jsou situovány v obci Libčice nad Vltavou v lokalitě, která je jen částečně zastavěna a je připravena k výstavbě. Pozemek p. č. 195/36 o rozloze 218 m je převáţně části zastavěn budovou č. p. 809, zbytek tvoří zpevněná plocha a nádvoří. Pozemek p. č. 195/12 rozloze 541 m je nezastavěný a slouţí jako zahrada u rodinného domu. V lokalitě jsou vybudovány všechny základní veřejné sítě (elektro, voda, plyn, kanalizace, telefon), z nichţ na pozemky vedou pozemní přípojky. Vzhledem k tomu, ţe všechny pozemky tvoří jeden funkční celek a 37

38 jejich komerční vyuţití a uplatnění je jednotné, budou oceněny společně jako jediný pozemek o celkové rozloze 759 m 2. Vedlejší stavby a venkovní úpravy Na pozemku oceňovaného rodinného domu se nenachází ţádné vedlejší stavby Venkovní úpravy: Na oceňovaných pozemcích jsou situovány následující venkovní úpravy: 1. Přípojka vody v přilehlé ulici je veden hlavní vodovodní řad PE100 vedený pod terénem v hloubce cca 1,3m. 2. Přípojka kanalizace v přilehlé komunikaci je veden hlavní kanalizační řad z plastového potrubí HDPE DN250 mm. Přípojka kanalizace je provedena plastovým potrubím KG DN150 mm vedeným odbočkou z hlavního řadu do revizní plastové šachty DN315 mm umístěné na pozemku majitele. 3. Přípojka elektro přípojka je ukončena v pojistné skříni, osazené v uličním oplocení společně s elektroměrovou rozvodnicí. 4. Přípojka plynu přípojka plynu je vedena z plynoměru umístěného v uličním oplocení majitele 5. Zpevněné plochy betonové provedeny z prostého betonu 7. Obrubníky z prostého betonu 8. Zahradní oplocení je zrealizováno z ocelových sloupků, mezi které se na vodící dráty ukotvilo poplastované pletivo do výšky 150 cm. Podezdívka plotu je tvořena betonovými podhrabovými deskami výšky 300 mm. Dodavatel plotu byla firma BoPe. 9. Uliční oplocení je zrealizováno z betonových bloků BEST NATURA šířky 20 cm. Plot je zaloţen na betonových základových pasech. Mezi sloupky je osazena dřevěná výplň s ocelovými svlaky. 10. El. poháněná samonosná posuvná brána. Rodinný dům Architektonické a dispoziční řešení Rodinný dům je přízemního typu BUNGALOW 4+1 s vestavěnou garáţí na severovýchodní straně a zastřešenou terasou na jihozápadní straně. Stavba je vytápěna plynovým kondenzačním kotlem GEMINOX THRi. 38

39 V přízemí rodinného domu se nacházejí tyto místnosti: 1. Zádveří 3,7m 2 2. Šatna v zádveří 2,3m 2 3. WC v chodbě 2,2m 2 4. Dětský pokoj č. 1 12,9m 2 5. Šatna v pokoji č. 1 2,3m 2 6. Dětský pokoj č. 2 12,7m 2 7. Šatna v pokoji č. 2 2,3m 2 8. Loţnice 10,9m 2 9. Šatna u loţnice 4,5m Technická místnost 8,9m Koupelna 7,6m Chodba 21,7m Jídelna s kuchyní 18,7m Spíţ 1,1m Obývací pokoj 27,0m Zastřešená terasa 19,5m Garáţ 37,6m 2 Konstrukční řešení a vybavenost Objekt je zaloţen na základových pasech z prostého betonu, nosná konstrukce obvodových středních zdí je z tvárnic YTONG tl. 300mm. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem tl. 100mm. Strop nad přízemím je tvořen spodními pásnicemi dřevěných vazníků. Zastřešení objektu je provedeno taškovou krytinou betonovou BRAMAC. Fasáda objektu obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tl. 100mm s konečnou tenkovrstvou omítkou v okrové barvě. Sokl objetku je zateplen extrudovaným polystyrenem tl. 60mm s konečnou omítkovinou (umělý kámen MARMOLIT apod.) Klempířské práce- titanzinkové popřípadě měděné. 39

40 Komínová těleso Systém Schiedel slouţí pro odkouření krbových kamen v obývacím pokoji. Truhlářské konstrukce Plastová okna, vchodové a balkonové dveře rámy a křídla včetně případné meziskelní mříţky jsou z folie světlehnědý dub. Dveře jsou osazeny do ocelové zárubně. Dlaţby a podlahy Podlahy obytných místností jsou pokryty plovoucí podlahou (dřevěné lamely). Podlahy ostatních místností jsou pokryty keramickou dlaţbou. Dlaţba je lepena na flexi lepidlem. Obklady- provedení vnitřních obkladů stěn na WC, koupelně a za kuchyňskou linkou. Provedení obkladu venkovního soklu je z keramických dlaţdic mrazuvzdorných červenohnědé barvy.. Odvětrání - Všechny místnosti rodinného domu jsou přirozeně větrány okennímy otvory. Samostatné WC v chodbě je odvětráváno nuceně s pouţitím elektrického ventilátoru odvedeného do fasády. Ventilátor je ovládán časovým spínačem Výtápění objekt je řešeno plynovým kondenzačním kotlem turbo GEMINOX THRi o výkonu 16,9kW umístěným v technické místnosti. Součást sestavy kotle je nerezový zásobník teplé uţitkové vody o objemu 75 litrů. Potrubní rozvody jsou navrţeny měděnými trubkami. Otopná tělesa jsou navrţena desková radik popřípadě podlahovými konvektory minib coil. Provedení elektroinstalace je měděnými kabeli. Objekt je chráněn proti atmosférickým vlivům hromosvodem. Vnitřní plynovod je proveden z ocelového potrubí a je ukončen u plynového kondenzačního plynové kotle GEMINOX THRi. Přípojka kanalizace je vedena plastovým potrubím vedeným odbočkou z hlavního řadu do revizní plastové šachty umístěné na pozemku vlastníka. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem, myčkou nádobí, digestoří a ledničkou. Vnitřní vybavení obsahuje rohovou masáţní vanu, umývadlo a bidet. Záchod je standardní, splachovací. Ostatní vybavení obsahuje veřejný telefon, internetové připojení a televizní anténu. ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŢITÍ Nejvyšší a nejlepší vyuţití je definováno jako racionální a zákonné vyuţití pozemku nebo budovy, které je fyzicky moţné, finančně proveditelné, zajišťující odpovídající výnos a jehoţ výsledkem je nejvyšší moţná trţní hodnota majetku. Základní kritéria, která musí nejvyšší s nejlepší vyuţití splňovat jsou dodrţení právních předpisů, fyzická realizovatelnost, finanční proveditelnost a maximální ziskovost. 40

41 Oceňovaný majetek je zanesen v katastru nemovitostí jako bytový dům a jeho vyuţití odpovídá územně plánovací dokumentaci. Na základě těchto skutečností jsme názoru, ţe současné vyuţití nemovitosti je právně přístupné. Oceňovaný majetek je ve stavu, který umoţňuje jeho vyuţívání z technického hlediska. Uvedení do provozu není podmíněno rozsáhlou investicí do jeho rekonstrukce. Podmínka okamţité vyuţitelnosti je tedy splněna. Ke splnění kriteria maximální ziskovosti je nutný pronájem nemovitosti za trţní nájemné nebo její vyuţití vlastníkem pro vlastní potřebu, čímţ by došlo k úspoře jeho nákladů za pronájem porovnatelného objektu. Vzhledem k tomu, ţe objekt slouţí k vlastnímu bydlení majitele objektu a jeho rodiny a zároveň nejsou známy ţádné právní, technické nebo jiné skutečnosti, které by bránily pronájmu objektu za trţní nájemné, je splněna i tato podmínka. Na základě výše uvedených skutečností jsme dospěli, k názoru, ţe současné vyuţití majetku je v souladu s jeho nejlepším a nejvyšším vyuţitím. OCEŇĚNÍ ÚVOD Při stanovení trţní indikace trţní hodnoty majetku jsou zpravidla tři mezinárodně uznávané metody ocenění. Jedná se o metodu porovnávací, příjmovou a nákladovou. Porovnávací metoda analyzuje trţní ceny, které byly v posledním období zaplaceny nebo nabízeny za porovnatelné typy majetku. Dále jsou provedeny korekce indikované trţní hodnoty, které zohledňují případné rozdíly ve stavu a vyuţitelnosti oceňovaného majetku v návaznosti na trh existujících srovnatelných majetků. Příjmová metoda analyzuje trţní hodnotu na základě budoucích příjmů z vlastnictví. K indikaci hodnoty se dospívá diskontováním a / nebo kapitalizací příjmu odpovídající kapitalizační mírou. Nákladová metoda analyzuje náklady na pořízení majetku jakoţto nového. Tato část můţe být sníţena opotřebením nebo jiným znehodnocením. Při stanovení obvyklé ceny jsme pouţili kombinaci všech tří metod ocenění. Pro ocenění pozemku jsme pouţili metodu porovnávací, pro ocenění majetku jako celku jsme pouţili všech tří metod ocenění. 41

42 POROVNÁVACÍ METODA Stanovení trţní hodnoty pozemků Při stanovení trţní hodnoty jsme předpokládali, ţe pozemky jsou volné a připravené k zastavění v souladu s jejich největším a nejlepším vyuţití. V případě stanovení trţní hodnoty pozemků souvisejících s oceněním rodinného domu jsme porovnali čtyři pozemky nabízené k prodeji nebo prodané v posledním období v porovnatelných lokalitách. Jako srovnávací jednotku jsme pouţili cenu za jeden metr čtvereční pozemku. V případě, ţe se jednalo o nabídky, jsme tuto skutečnost zohlednili koeficientem odráţejícím obvyklý rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaţenými prodejními cenami. Při porovnání pozemku byly dále vzaty v úvahu takové faktory jako jsou datum transakce, lokalita, dostupnost, tvar a velikost, jejich vybavenost inţenýrskými sítěmi, vyuţití dle územně plánovací dokumentace, existence územního rozhodnutí, moţná zastavitelnost pozemků, apod. Na základě výše uvedených skutečností jsme dospěli k názoru, ţe aktuální trţní hodnota pozemku souvisejícího s rodinným domem indikovaná porovnávací metodou je: Kč A je kalkulována následovně: 759 * 1825 = Kč Výpočty pouţité při stanovení této indikace jsou uvedeny v tabulce. A. Identifikační údaje Oceňovaný Porovnávaný Porovnávaný Porovnávaný Porovnávaný pozemek Pozemek pozemek pozemek Pozemek Pořadové číslo pozemku Název pozemku Na Vrchách stavební stavební stavební stavební 809 Parcela parcela Parcela Parcela 195/12, Parcelní číslo 195/35 N/A N/A N/A N/A Adresa pozemku Katastrální území Chýnov Chýnov Chýnov Chýnov Tursko Obec Libčice Libčice Libčice Libčice Tursko Okres Praha- západ Praha- západ Praha-západ Praha-západ Praha-západ 42

43 B. Základní údaje pro porovnávání - cena za 1 m² v tisících Kč Prodejní cena celkem X Rozloha pozemku v m² Cena za 1 m² X Datum transakce Korekce Upravená hodnota C. Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,9 0,9 0,9 0,9 Upravená hodnota Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Vlastnictví Vlastnictví vlastnictví vlastnictví Vlastnictví Korekce Upravená hodnota Existence věcných Bez věcných Bez věcných Bez věcných Bez věcných Břemen Břemen břemen Břemen Břemen Korekce Upravená hodnota Vyuţití podle Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům územního plánu Korekce Upravená hodnota Územní rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Ano Korekce Upravená hodnota Jiná právní omezení Nejsou Nejsou Nejsou Nejsou Nejsou a závazky Korekce Upravená hodnota D. Technické parametry Lokalita Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Lepší Korekce ,9 Upravená hodnota Tvar pozemku Pravidelný Pravidelný Pravidelný Pravidelný Pravidelný Korekce Upravená hodnota Svaţitost Mírně svaţitý Mírně svaţitý Mírně svaţitý Mírně svaţitý Rovinný Korekce ,95 Upravená hodnota Dostupnost inţ. sítí Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Korekce Upravená hodnota

44 Kontaminace půdy Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Korekce Upravená hodnota Dopravní obsluţnost Vlak Vlak Vlak Vlak Autobus Korekce ,95 Upravená hodnota Dopravní dostupnost Výborné Výborné Výborné Výborné Výborné a parkování Korekce Upravená hodnota Nutnost demolice Ne Ne Ne Ne Ne stávajících objektů Korekce Upravená hodnota Jiná technická korekce Neaplikováno Neaplikováno Neaplikováno Neaplikováno Korekce Upravená hodnota E. Ostatní parametry Velikost pozemku Obdobná Obdobná Obdobná Obdobná Korekce Upravená hodnota Moţná zastavitelnost Neaplikováno Neaplikováno Neaplikováno Neaplikováno Korekce Upravená hodnota Výsledná porovnávací hodnota Porovnávací hod. 1 m² Rozloha pozemku 759 Celková porovnávací hodnota Výpis oceňovaných parcel poř. číslo číslo parcely výměra v m² jednotková hodnota v Kč/m² trţní hodnota Zaokrouhleno 1 195/ / Celkem

45 Stanovení trţní hodnoty majetku jako celku Při naší analýze stanovení trţní hodnoty majetku jako celku jsme vzali do úvahy rodinné domy, které byly v okrese Praha-západ v nedávné době prodány nebo jsou nabízeny k prodeji. Všechny tyto nemovitosti se nacházejí v porovnatelných lokalitách. V případě, ţe se jednalo o nabídky, jsme tyto skutečnosti zohlednili koeficientem odráţející obvyklý rozdíl mezi cenami nabídkovými a cenami skutečně realizovanými. Pro analýzu výše uvedených transakcí se srovnatelným majetkem jsme pro stanovení indikce trţní hodnoty oceňovaného majetku zvolili za srovnávací jednotku čistou podlahovou plochu (NFA). Tato jednotka je u tohoto druhu majetku povaţováno za standardní. Při stanovení trţní hodnoty tímto oceňovacím přístupem byly dále vzaty v úvahy i takové faktory jako je datum transakce, vlastnická práva, technický stav majetku, poloha, vybavenost, dostupnost pro automobilovou dopravu, moţnost parkování, poloha v obci, velikost budovy a další. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsme dospěli k názoru, ţe trţní hodnota nemovitosti jako celku indikovaná porovnávací metodou je: Kč Podrobný popis výpočtů provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v tabulce. Příloha č. 2 - TABULKA II - MAJETEK JAKO CELEK ; Oceňovaný Porovnávaný Porovnávaný Porovnávaný Porovnávaný Pozemek Pozemek pozemek pozemek Pozemek A. Identifikační údaje Pořadové číslo pozemku Název nemovitosti Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Libčice Tursko Tursko Úholičky Noutonice Parcelní číslo Adresa pozemku Ke Studánkám Katastrální území Chýnov Tursko Tursko Úholičky Noutonice Libčice nad Tursko Tursko Úholičky Lichoceves Obec Vltavou Okres Praha - západ Praha západ Praha - západ Praha - západ Praha západ B. Základní údaje pro porovnávání NFA Plocha pozemku Hodnota ze 1 m² pozemku Hodnota pozemku celkem

46 C. Právní údaje Počet srovnávacích Jednotek Prodejní cena celkem X Prodejní cena bez ceny pozemku Cena za 1 porovnávací jed. X Datum transakce Korekce Upravená hodnota D. Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,9 0,9 0,9 0,9 Upravená hodnota Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Korekce Upravená hodnota Existence věcných břemen Ne Ne Ne Ne Ne Korekce Upravená hodnota Vyuţití podle územního Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Plánu Libčice Tursko Úholičky Hostivice Noutonice Korekce Upravená hodnota Koloudační rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Ano Korekce Upravená hodnota Jiná právní omezeni Ne Ne Ne Ne Ne a závazky Korekce Upravená hodnota E. Technické parametry Lokalita Dobrá Lepší Lepší Lepší Horší Korekce 1 0,9 0,9 0,9 1,1 Upravená hodnota Technický stav objektu Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající Vynikající Korekce Upravená hodnota Tech.vybavenost budovy Dobrá Dobrá Lepší Horší Dobrá Korekce 1 0,9 1,1 1 Upravená hodnota Funk. vyuţitelnost budovy Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Korekce Upravená hodnota

47 Další moţný rozvoj Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Nemovitosti Korekce Upravená hodnota Dopravní obsluţnost Vlak Autobus Autobus Autobus,vlak Autobus Korekce 0,9 0,9 0,87 1 Upravená hodnota Dopravní dostupnost Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá a parkování Korekce Upravená hodnota Atraktivita objektu Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná Korekce Upravená hodnota Jiná techická korekce N/A N/A N/A N/A N/A Korekce Upravená hodnota F. Ostatní parametry Korekce pro velikost Obdobný Obdobný Obdobný Obdobný Obdobný Nemovitosti Korekce Upravená hodnota Jiná korekce N/A N/A N/A N/A Korekce Výsledná porovnávací hodnota Porovnávací hodnota jednotky Porovnávací hodnota celkem (bez poz.) Hodnota pozemku Celková porovnávací hodnota Příjmová metoda Nemovitost, které mohou generovat výnos, jsou oceňovány i příjmovou metodou. Při pouţití příjmové metody je ocenění provedeno na základě kapitalizace čistého příjmu z pronájmu majetku v míře odpovídající investičním rizikům obsaţených ve vlastnictví tohoto majetku pořizovaných pro jejich schopnost produkovat příjem. Prvním krokem při metodě kapitalizace příjmu je stanovení hrubého potencionálního příjmu, který lze být generován oceňovaným majetkem. Dále je stanovena neobsazenost a provozní 47

48 náklady, které jsou odečteny od potencionálního hrubého příjmu pro získání provozního příjmu. Odečtením rezervy na renovace od provozního příjmu je následně stanoven čistý provozní příjem před zdaněním. Obvyklá cena je potom stanovena pomocí dvou alternativních kapitalizačních postupů přímé kapitalizace nebo analýzy diskontovaného cash flow. V tomto konkrétním případě byla pouţita metoda přímé kapitalizace. Výše potencionálního provozního příjmu byla stanovena na základě průměrné hladiny trţního nájemného porovnatelných objektech a porovnatelné lokaci.v našich výpočtech jsme v souladu s běţnou praxí vycházeli s tzv. studeného nájemného, kdy sluţby a energie jsou nájemcům přeúčtovány na základě jejich skutečného čerpání. Provozní náklady byly stanoveny procentní sazbou s potencionálního hrubého příjmu, obvyklou pro porovnatelné majetky. Na základě výše uvedených skutečností jsme dospěli k závěru, ţ trţní hodnota výše uvedeného majetku indikovaná příjmovou metodou je: Kč Podrobný popis provedených pro získání výše uvedené indikace je uveden v tabulce na následující straně. PŘÍJMOVÁ METODA PŘÍMÁ KAPITALIZACE Příjem z pronájmu trţní nájemné Neobsazenost a ztráty vlivem neplacení nájemného 15% Efektivní hrubý příjem Náklady na údrţbu 5000 Pojistné 7237 Daň z nemovitosti 630 Pronájem cizích pozemků 0 Marketing 0 Ostatní provozní náklady 0 Provozní náklady celkem

49 Provozní příjem Rezervy na renovace Čistý provozní příjem Míra kapitalizace 6% Indikovaná hodnota Zaokrouhleno NÁKLADOVÁ METODA U nákladové metody ocenění je trţní hodnota pozemku připočtena k upraveným nákladům na pořízení budov a staveb jako nových. Náklady na pořízení majetku jako nového jsou náklady na vybudování stejného majetku při současných cenách, při pouţití stejných materiálů, stavebních a výrobních norem, projektu, celkového uspořádání a kvality provedení. Ke stanovení trţní hodnoty předmětného majetku v jeho aktuální stavu je z částky nákladů na pořízení majetku jako nového odečítána částka, která reprezentuje sníţení hodnoty vyplývající z fyzické opotřebovanosti majetku a funkční nebo ekonomické nedostatečnosti, pokud existují a jsou měřitelné. Tyto tři prvky sniţující hodnotu jsou definovány následně: Technické opotřebení Je sníţení hodnoty vyplývající z provozu a z působení vnějšího prostředí. Funkční nedostatky Jsou sníţení hodnoty způsobené obvykle zdokonalením metod, projektů, celkového uspořádání, materiálů nebo technologií, jehoţ důsledkem je nepřiměřenost, nadbytečná kapacita, nadměrná konstrukce, nedostatečné vyuţití nebo nadměrné provozní náklady části daného majetku. Ekonomické nedostatky Jsou neodstranitelná sníţení hodnoty v důsledku působení vnějších negativních vlivů na daný majetek, jako jsou všeobecné ekonomické podmínky, dostupnost financování nebo neharmonické vyuţití majetku. Aplikované technické opotřebení zohledňuje stáří nemovitého majetku a jeho stavebně technický stav. 49

50 Funkční nedostatky uplatněné při ocenění zohledňují zejména tu skutečnost, ţe majetek by z hlediska konstrukčního a dispozičního mohl být řešen jednodušeji a účelněji. Funkční nedostatky byly stanoveny porovnáním nákladů na reprodukci oceňovaného majetku a nákladů na jeho nahrazení, tedy na výstavbu objektu na současné materiálové, konstrukční a dispoziční úrovni se srovnatelným mnoţstvím komerčně vyuţitelných prostor. Porovnali jsme a zahrnuli i nálady obou druhů nemovitostí spojené s jejich provozem a uţíváním. Ekonomické nedostatky v rámci nákladové metody vycházejí z poměru nabídky a poptávky v tomto sektoru nemovitostí v daném místě a čase. Zohledňují také moţný nesoulad mezi příjmovou stránkou pronájmu nemovitosti a nákladů na výstavbu. Při kvantifikaci těchto ekonomických nedostatků oceňovaného majetku jsme vycházeli z naší průběţně aktualizované databáze vycházející ze sledování ekonomických nedostatků pro tento typ majetku v porovnatelných lokalitách. jako podpůrný argument byly uvaţovány koeficienty prodejnosti nemovitostí stanovené v příslušné vyhlášce vydané Ministerstvem financí České republiky. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsme dospěli k názoru, ţe trţní hodnota oceňovaného majetku indikovaná nákladovou metodou je: Kč Podrobný popis výpočtů provedených pro získání indikací trţní hodnoty oceňovaného majetku pouţitím nákladové metody je uveden v tabulce. Nákladová metoda Název RD, Ke Studánkám 809, Libčice nad Vltavou Číslo pozemku 195/36, 195/12 Nosná konstrukce Klasická, zděná Skutečné stáří 2 let Efektivní stáří 0 let Ekonomická ţivotnost 80 let Zastavěná plocha 183,2 m 2 Počet podlaţí 1 nadzemní Celková podlahová plocha 176 m 2 50

51 Celkový obestavěný prostor 902, 36 m 3 Jednotkové reprodukční náklady 5167 Kč/m 3 Reprodukční náklady celkem Fyzické opotřebení 0% Funkční nedostatky 0% Ekonomické nedostatky 0% Vedlejší stavby 0 Venkovní úpravy Pozemek Indikovaná Zaokrouhleno ZÁVĚR Toto hodnocení vyjadřuje náš názor na trţní hodnotu předmětného majetku v absolutním vlastnictví, jako byl nabídnut k prodeji na volném trhu. Hodnocení bylo zpracováno ke skutečnostem platným k 15. dubnu Pojmy obvyklá cena a absolutní vlastnictví byly definovány v úvodní části této zprávy. Aplikacemi výše popsaných metod ocenění byly pro stanovení trţní hodnoty majetku určeny následující indikace: Indikace Váha (%) Váţený průměr (Kč) Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Výsledná cena Zaokrouhleno

52 Oceňovaný majetek patří mezi typy nemovitostí, které jsou na trhu běţně nabízeny a obchodovány. Z tohoto důvodu lze předpokládat, ţe porovnávací metoda odráţí nejlépe stav ekonomiky i konkrétní nabídku a poptávku po tomto druhu majetku. Z těchto důvodů je indikace trţní hodnoty porovnávací metodou rozhodující a je jí přisouzena váha 70% Tento typ majetku rodinný dům je v uvaţované lokalitě (Libčice nad Vltavou v blízkosti Hlavního města Prahy) jsou pronajímány velmi zřídka. Tento typ nemovitosti je nejčastěji pouţíván za účelem uspokojení vlastních bytových potřeb majitele nemovitosti a jeho rodiny. Proto byla sice indikace trţní hodnoty příjmovou metodou uvaţována při analýze finální hodnoty, ale byla í přisouzena kontribuce 20%. Indikace trţní hodnoty pomocí nákladové metody indikuje současnou výši nákladů na výstavbu totoţného domu, z toho důvodu není u rodinných domů indikace trţní hodnoty pomocí nákladové metody rozhodující. Pro závěrečnou analýzu trţní hodnoty slouţí jako jistý korektor hodnot zjištěných jinými metodami a proto jí je přisouzena váha 10%. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsme dospěli k závěru, ţe trţní hodnota oceňovaného majetku, jako by byl nabídnut k prodeji na volném trhu je ke dni 10. dubna 2013 reprezentována částkou Kč (slovy: Čtyřimilionypětsetosmdesátčtyřitisíckorunčeských) Neprováděli jsme ţádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebíráme ţádnou odpovědnost. Nezkoumali jsme ţádné finanční údaje týkající se současného ani budoucího potenciálu majetku produkovat příjem v provozu, pro který je majetek vyuţíván nebo by mohl být vyuţíván. Závěry uvedené v této zprávě mohou být plně pochopeny po přečtení následujících příloh, předpokladů a omezujících podmínek a obecných podmínek poskytnutých sluţeb. 52

53 OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY 1. Nebylo provedeno ţádné šetření a převzata ţádná odpovědnost za právní popis nebo právní náleţitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, ţe vlastnické právo k majetku je správné a tedy prodejné, pokud by se nezjistilo něco jiného. Dále se předpokládá, ţe vlastnictví je pravé a čisté od všech zadrţovacích práv, sluţebností nebo břemen zadluţení, pokud by se nezjistilo něco jiného. 2. Informace z jiných zdrojů, na nichţ je zaloţena celá nebo části této zprávy jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo vydáno ţádné potvrzení, pokud se týká přesnosti takové informace. 3. Údaje o rozměrech pozemků, budov a staveb byly získány našim šetřením, z projektové dokumentace nebo z veřejných evidencí jako je Katastr nemovitostí a nebyly ve všech případech ověřovány. Popisy pozemků, budov a staveb jsou uvedeny pouze pro identifikační účely a neměly by slouţit k účelu převodu majetku nebo být podkladem k jiné právní listině bez příslušného ověření. 4. Prověření oceňovaného majetku bylo provedeno pouze nedestruktivními metodami bez pouţití sond, apod. Při prohlídce byly zaznamenány viditelné patologické jevy a jiné nedostatky, pokud existovaly. Závěry uvedené ve Zprávě ocenění předpokládají,ţe oceňovaný majetek neobsahuje takové materiály jako je azbest, močovinoformaldehydová pojiva a izolace nebo potencionálně škodlivé nebo nebezpečné materiály, které mohou v případě jejich přítomnosti nepříznivě ovlivnit hodnotu majetku. Stejně tak nebyly provedeny ţádné půdní rozbory, geologické studie nebo studie vlivu na ţivotní prostředí. 5. Nebere se ţádná zodpovědnost za změny v trţních podmínkách a nepředpokládá se, ţe by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se vyskytnou následně po data ocenění. 6. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. 7. Pokud se nezjistí něco jiného, předpokládá se plný souhlas se všemi aplikovatelnými státními zákony a nařízeními. 8. Tato zpráva byla vypracována pouze za účelem zjištění trţní hodnoty pro případný prodej majetku na volném trhu, popřípadě pro účely uvedené v úvodu této zprávy. 9. Předpokládá se, ţe mohou být získány nebo obnoveny všechny poţadované licence, osvědčení o drţbě, souhlasu, povolení nebo jiná legislativní nebo administrativní 53

54 oprávnění pro jakoukoliv potřebu a pouţití, na nichţ je zaloţen odhad hodnoty obsaţeny v této zprávě. 10. Zjištěná objektivní trţní hodnota je platná pro finanční strukturu platnou k datu ocenění. 54

55 OSVĚDČENÍ Já níţe podepsaný, tímto osvědčuji, ţe: 1. V současné době ani v blízké budoucnosti nebudu mít účast nebo prospěch z majetku, který je předmětem zpracovaného trţního ocenění. 2. Zpracovaný posudek zohledňuje všechny nám známe skutečnosti, které by mohli ovlivnit dosaţené závěry nebo odhadované hodnoty. 3. Při zpracování posudku byly brány v úvahu obecné předpoklady a omezující podmínky pro stanovení trţního ocenění, tak jak jsou uvedeny na zvláštním listě. 4. Při své činnosti jsme neshledali ţádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, ţe nám předané dokumenty a podklady nejsou pravdivé a správné. V Libčicích nad Vltavou, dne Tomáš Kříž 55

56 Příloha č. 1 - výpis z katastru nemovitostí Informace o stavbě Stavba: č.p. 809 Obec: Libčice nad Vltavou [539414] Část obce: Libčice nad Vltavou [81833] Katastrální území: Chýnov [681814] Číslo LV: 1212 Na parcele: 195/36 Typ stavby: budova s číslem popisným Způsob využití: rodinný dům Zobrazení v mapě Vlastnické právo Adresa Podíl SJM Vorel Vratislav a Vorlová Kamila Vorel Vratislav Ke Studánkám 809, Libčice nad Vltavou Vorlová Kamila Na Vrchách 626, Libčice nad Vltavou Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva Typ Nejsou evidována žádná omezení Jiné zápisy Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k :13:50. 56

57 Příloha č. 2 - Katastrální mapa Příloha č. 3 - orientační mapa oblasti 57

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POPISNÉ INFORMACE... 5 POPIS LOKALITY...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6715/64-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 290/17 v bytovém domě čp. 290 v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6742/91-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6742/91-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6742/91-2013 o ceně nemovitosti rodinného domu čp. 144 v k.ú. Chotětov, obec Chotětov, okres Mladá Boleslav, včetně součástí a pozemků Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6464/124-2011 nemovitosti bytové jednotky č. 116/23 v bytovém domě čp. 116 v k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU

STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU 12/2011 STAVEBNÍ INSPEKCE OBJEKTU Knížkovice 75, Zdice Stach.cz stavby, s.r.o. Ladislav Stach, ČKAIT 0201706 OBSAH A. ÚVODNÍ ÚDAJE B. ZHODNOCENÍ STAVU NEMOVITOSTI B.1 Popis nemovitosti B.2 Svislé konstrukce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek č. 5339-096/14

Znalecký posudek č. 5339-096/14 Znalecký posudek č. 5339-096/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 345/2, ve druhém nadzemním podlaţí bytového domu v ulici Dukelských hrdinů č.p. 345, v obci Praha, na pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160-3960/14. Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160-3960/14. Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ZNALECKÝ POSUDEK č. 160-3960/14 o ceně nemovitých věcí, a to bytových domů č.p. 744 na pozemku parc.č. St. 883, č.p. 745 na pozemku parc.č. St. 882, č.p. 746 na pozemku parc.č. St. 881, č.p. 747 na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1112-050/11

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1112-050/11 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1112-050/11 ve věci stanovení obvyklé ceny: - rodinného domu č.p.10 na parcele č.st.4 podle LV 229 pro k.ú. Štěnovický Borek, obec Štěnovický Borek, okr. Plzeň-město Objednatel

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

Odborné vyjádření č. 281186

Odborné vyjádření č. 281186 Odborné vyjádření č. 281186 Předmětem odborného vyjádření je hrubý odhad tržní hodnoty nemovitosti Pohraničních Stráží 1586 Varnsdorf, zapsané v KN na LV č. 5705 pro obec Varnsdorf a katastrální území

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 680/2011 Ocenění bytové jednotky č. 1298/12 zapsaná na listu vlastnictví LV č. 3415, v budově č.p. 1297 a 1298, zapsané na LV č. 2190, stojící na pozemcích

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 Okres:Šumperk Obec :Zábřeh ZNALECKÝ POSUDEK č.3530/286/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1934/16 v osobním vlastnictví v domě č.p.1934 v ulici Havlíčkova v Zábřehu, okres Šumperk, včetně spoluvlastnického

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více