MAASAI ODYSSEY ODYSEA MASAJŮ BY VLADIA BAJEROVSKA PHOTOGRAPHER AND NARRATOR FOTOGRAF A VYPRAVĚČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAASAI ODYSSEY ODYSEA MASAJŮ BY VLADIA BAJEROVSKA PHOTOGRAPHER AND NARRATOR FOTOGRAF A VYPRAVĚČ"

Transkript

1 MAASAI ODYSSEY ODYSEA MASAJŮ BY VLADIA BAJEROVSKA PHOTOGRAPHER AND NARRATOR FOTOGRAF A VYPRAVĚČ

2 The warriors, the aristocrats, the lion killers, the herdsmen, the drinkers of blood and milk, and the carriers of tall spears. JOSEPH THOMSON Válečníci, aristokrati, zabijáci lvů, pasáci, pijáci krve a mléka, a nosiči dlouhých oštěpů.

3

4

5 Contrary to expectations, the people of the Maasai endure... Přes veškeré očekávání, masajský lid přetrvává... I first met members of the Red Tribe in I remember that encounter well: regal bodies, easy smiles, intricate bead work and the cattle. I heard the story of Loita Hill the spiritual place where the Maasai laibon, or shaman, presides. S příslušníky Rudého kmene jsem se setkala poprvé v roce Dobře si to pamatuji: královské úsměvy, složité ozdoby z korálků, a jejich krávy. Slyšela jsem příběh o kopci Loita (Loita Hill) duchovním místě, kde panuje Laibon, šaman Masajů. My reason for coming wasn t for the ceremonies - they have been well documented in the past - or for curiosity about the laibon, or the land issues. What brought me, a photographer, to southern Kenya were the women working for the Red Tribe Project, and the children in the Maasai Academy. But what I wasn t prepared for was the impact they would have on me, or the unspoken stories I would see. Although Maasai culture might not be as secure as in the past, when they owned the land all the way from northern Kenya down to central Tanzania, when they were the strongest and most feared tribe in the all of East Africa, their pride is still apparent, despite what they ve lost. Nepřijela jsem kvůli slavnostem nebo obřadům ty už byly v minulosti dobře zdokumentovány. Nezajímalo mě ani poznat pravdu o Laibonu, ani současné spory o pozemky. Co mě zaujalo a přilákalo do jižní Keni, jako fotografku, byly ženy pracující na projektu Red Tribe (Rudý kmen) a děti z Masajské akademie. Ale na co jsem nebyla připravená, byl vliv, který na mě budou mít, a nevyslovené příběhy, které na vlastní oči zažiji. I když kultura Masajů není taková, jaká bývala v době, kdy jim patřila území od severní Keni až po střední Tanzanii, kdy byli nejsilnějším a nejobávanějším kmenem v celé východní Africe. Navzdory všemu, co ztratili, je jejich hrdost nadále patrná.

6

7 The unspoken stories... Nevyslovené příběhy... Both men and women love to adorn themselves with beaded jewellery. Besides beautifying themselves with it, it also plays a very important part in their society. Certain bead work patterns tell that a husband has passed away, or a child has been born or circumcised. Designs based on geographic location serve as passports within Maasai territory. The various tribes within Maasailand use their own colours and designs to differentiate themselves it forms part of their tribal identity. Over the years I ve been given beaded necklaces and bracelets by the Maasai women. This collection now tells a story of my personal journey with these exceptionally beautiful people. Jak muži, tak ženy milují zdobit se bižuterií dělanou z korálků. Sice se s ní zkrášlují, ale korálky také hrají velmi důležitou roli v jejich společnosti. Některé designy z korálků svědčí o tom, že zemřel manžel, narodilo se dítě nebo že bylo obřezáno. Designy založené na geografické poloze slouží jako cestovní pasy v rámci masajského území. Každý kmen má své vlastní barvy a designy, kterými se odlišuje - je to vlastně součást identity jednotilivých kmenů. Za ta léta mi masajské ženy darovaly hodně korálkových náhrdelníků a náramků. Z mé kolekce se teď také stal příběh o mé vlastní cestě mezi tyto mimořádně krásné lidi.

8 Inner beauty... Vnitřní krása... I haven t met one man or woman who thinks they have been unfortunately blessed with their looks. No matter how they appear: squint eyes, skew teeth, bad skin they perceive themselves as beautiful. As old Koko said: This is the way God created me and I m perfect in the Creation. I can t go and change that! I accept it. And that is their way. It is with this pride and belief in who they are that the women of the Red Tribe have stepped up to provide a bridge between the traditional and the modern. Keeping traditions alive while at the same time educating their youngsters to take their place in the modern world. Nesetkala jsem se zde ani s jedním mužem či ženou, kteří by nebyli přesvědčeni, že jsou požehnáni krásným vzhledem. A to bez ohledu na to, jak skutečně vypadají mžourající oči, zkosené zuby, či špatná pleť. Tací, jací jsou, vnímají sami sebe jako krásné. Stará Koko řekla: Takhle mě Bůh stvořil a ve Stvoření jsem dokonalý. Nemůžu to změnit! Přijímám to. A to je jejich způsob myšlení. Právě s touto hrdostí a vírou v to, jaké jsou, ženy Rudého kmene přistoupily k budování mostu mezi tradicí a moderní dobou. Udržují tradice a přesto vychovávají děti tak, aby zaujaly své místo v moderním světě.

9

10 CATTLE KRÁVY For the Maasai cattle hold a place in society comparable to that of gold in the West. An individual s herd carries enormous energy and importance in the minds of people, so much so that many myths and legends include cattle. For example: V masajské společnosti hrají krávy důležitou roli, srovnatelnou s významem zlata na Západě. Pro jednotlivce má v jejich myslích stádo obrovskou energii a význam, a to natolik, že o dobytku vzniklo mnoho mýtů a legend. Například: One day Enkai (God) called upon Maasinta and said to him: I want you to build a large enclosure, and when you have done so, come back and inform me. Maasinta, who was the first of the Maasai, went and did as he was instructed and then returning to Enkai, told him what he had done. Pleased, Enkai said to him: Tomorrow, very early in the morning, I want you to go and stand against the outside wall of your house for I will give you something called cattle. But when you see or hear anything, do not be alarmed. Keep silent. Very early the next morning Maasinta awoke and did as Enkai had instructed. He went to the outside wall of his house and waited for what was to be given to him by Enkai. Soon Maasinta heard the approaching sound of rolling thunder as Enkai released a long leather thong from Jednoho dne Enkai (Bůh) vyzval Maasintu a řekl mu: Chci, abys postavil velkou ohradu a až to uděláš, přijď mi to říci. Maasinta, jako první Masaj šel a udělal, co mu bylo nařízeno a pak se vrátil k Enkaii a řekl mu, co udělal. Potěšen, Enkai mu řekl: Zítra, velmi brzy ráno, chci, abys šel a postavil se u vnější zdi Tvého domku, já Ti dám něco, co se nazývá krávy. Ale až něco uvidíš nebo ulyšíš, nevyděs se. Buď velmi zticha. Druhý den velmi brzy ráno se Maasinta probudil a udělal to, co mu Enkai nařídil. Vyšel z domku ven, postavil se u zdi a čekal na to, co mu bude Enkaiem dáno. Brzy Maasinta zaslechl blížící se hřmění. Enkai z nebes stáhl dlouhý kožený řemen a krávy začaly po řemenu sestupovat dolů na Zemi do ohrady. Země se začala třást, div se Maasintův dům nesesypal. Maasinta strnul strachem, ale ani nešpitl, ani se nehnul.

11 One day Enkai (God) called upon Masinta and said to him... " Jednoho dne Enkai (Bůh) vyzval Maasintu a řekl mu...

12

13 CATTLE KRÁVY the heavens upon the earth and cattle descended down the thong into the enclosure. Violently the earth shook to the point that Maasinta s house nearly fell down. Maasinta was gripped with fear but did not make any sound nor did he make any movement. While cattle descended from the heavens Dorobo, a house-mate of Maasinta, was suddenly awoken from his sleep. In a state of confusion and panic he ran outside and upon seeing the countless cattle coming down the leather thong, he shouted Ayieyieyie!, for Dorobo was in a state of utter shock! Upon hearing this, Enkai quickly pulled back the thong. No more cattle descended from above and once again the earth fell silent. Thinking it was Maasinta who had cried out, Enkai said to him: Is it that these cattle are enough for you? So be it, for I shall never again do this for you, and therefore you had better love these cattle in the same way as I love you. It is for this reason that the Maasai love their cattle so dearly and believe that all cattle are theirs. Zatímco krávy sestupovaly z nebes, Dorobo, kamarád, který s Maasintou žil, se náhle probudil ze spánku. Zmaten, v panice vyběhl ven, a když spatřil, jak nesčetný dobytek sestupuje po koženém řemeni k Zemi, zařval Ajeajeaje!, protože Dorobo byl ve stavu naprostého šoku! Jak to Enkai zaslechl, stáhl řemen zpět do nebes. Už nesestoupila žádná další kráva a Země opět ztichla. Enkai, který si myslel, že to byl Maasinta, který křičel, mu řekl: Tak to už Ti stačí Ty víc krav už nechceš? Dobrá, tak už Ti nikdy takto nepomůžu. Proto měj rád tento dobytek, který máš, stejně jako miluji já Tebe. Proto Masajové tolik milují svůj dobytek a věří, že všechny krávy jim patří. PŘIZPŮSOBENO ZE ZÁPISKŮ NAOMI KIPURY ADAPTATION BASED ON THE WRITINGS OF NAOMI KIPURY

14 MAASAI LEGEND BIRTH OF THE TRIBES...and Enkai gave to his first child the gift of an arrow and said go out and be a hunter. and to his second, the gift of a hoe and said go out and dig the land and grow crops. While to his third child, Engai gave the gift of the stick and said go out and heard cattle... - ADAPTATION BASED ON THE WRITINGS OF NAOMI KIPURY

15 MASAJSKÁ LEGENDA ZROZENÍ KMENŮ... a Enkai dal svému prvnímu dítěti jako dar šíp a řekl: Běž do světa a staň se lovcem. Svému druhému daroval motyku a řekl: Běž do světa a kopej půdu a sázej. Zatímco svému třetímu dítěti daroval Enkai klacek a řekl: Běž do světa a pas dobytek. PŘIZPŮSOBENO ZE ZÁPISKŮ NAOMI KIPURY

16 THE MAASAI ACADEMY MASAJSKÁ AKADEMIE

17 Established in 2008 with the desire to see their children educated, Florence Simpano, Philip Keiwa, and Amos Nayla began the Maasai Academy to educate the underprivileged children of Olorte, a cluster of villages in southern Kenya. Masajská akademie byla založena v roce 2008 s cílem vzdělat masajské děti. Florence Simpano, Philip Keiwa a Amos Nayla začali prostřednictvím Masajské akademie vzdělávat znevýhodněné chudé děti z Olorte. Classes were first held at the local Catholic Church and in one year attendance grew from three to twenty. Presently the school has 120 children. The vision is to grow to eight grades (180 children) to complete the primary education. Most children rely on external sponsorship as the running cost per child is about US$17 per month. The Academy also provides food. For many children this is their only balanced meal a day. The long-term goal is to provide vocational training for the older children. Presently there is no funding for secondary education. However, having built both a kitchen and a nursery school, the next objective for the Academy is to build and stock a library. In order to help educate future generations of Maasai ten percent from the sale of all photographs, including a gift pack of postcards which is available on www. vladia.org, will be donated to the Maasai Academy. Výuka nejprve začala v místním katolickém kostele. Během jednoho roku návštěvnost vzrostla ze tří na dvacet dětí. V současné době chodí do školy 120 dětí. Vizí je, aby škola byla až do osmé třídy (180 dětí), a aby masajské děti měly alespoň základní vzdělání. Většina dětí se spoléhá na externí sponzorství, provozní náklady na jedno dítě jsou 17 USD měsíčně. Akademie také zajišťuje dětem jídlo a pro mnohé je to jediné vyvážené jídlo, které během dne dostanou. Dlouhodobou vizí je poskytnout i odborné vzdělání pro starší děti, ale v současné době nejsou finanční prostředky na vysokoškolské vzdělání. Nedávno přibyla ve škole kuchyň a postavila se i školka pro malé děti. Dalším cílem je postavit a vybavit pro děti knihovnu.

18 THE ANSWER IS EDUCATION ŘEŠENÍM JE VZDĚLÁNÍ Every year children of both sexes die in botched circumcision rites. In a world with the advanced medical technologies that we have this shouldn t happen at all. Každý rok umírají děti obou pohlaví při nepovedených rituálních obřízkách. V našem světě s vyspělými lékařskými technologiemi, by se to nestalo. Through the Maasai Academy girls develop a sense of their self-worth which reduces a societal belief ingrained from birth that they are inferior to men. In turn the boys at the Academy are exposed to girls who are their equals. It is our hope that through this process Maasai girls will grow up confident in their worth, without fear of having their bodies, livelihood and value harmed by these rituals and that, over time, they will have the full support of the boys of their generation and those who will come after. Cílem Maasai Akademie je rozvíjet u dívek jejich smysl pro vlastní hodnotu, která snižuje zakořeněnou společenskou víru, že jsou horší než muži. Na druhé straně se chlapci na Akademii setkávají s dívkami, které jsou jim rovni. To je naše naděje, že v rámci tohoto procesu budou Masajské dívky vyrůstat s důvěrou ve svou hodnotu, beze strachu ze svého pohlaví, živobytí a vlatní hodnoty poškozené těmito rituály a že v průběhu času, budou mít plnou podporu chlapců své generace i těch, kteří přijdou po nich. Another issue is feminine sanitary care. Many hours of schooling and work are lost during menstrual cycles as they do not have access to feminine hygiene products. The design and manufacturing of reusable and washable sanitary pads for girls is in process. Dalším problémem je dámská hygiena. Mnoho času při vzdělávání dívek je ztraceno během jejich menstruace, protože nemají přístup k hygienickým potřebám. Pracuje se proto na konstrukci a výrobě znovu použitelných a omyvatelnými vložek pro dívky.

19 COMMUNITY KOMUNITA Maasai women have an innate power. Spending time with them not only have I learned about their culture, but also about our own western society, and myself. It has been a journey of self-discovery on many levels. The major misconception one can have when judging rural people in Africa is that we think that we know better than them, that we are coming to save them, and teach them how to live their lives. Masajské ženy mají vrozenou sílu. Čas, který jsem s nimi strávila, mi pomohl k tomu, abych poznala jejich kulturu, ale také sebe spolu s naší západní společností. Byla to pro mne cesta k sebepoznání na mnoha úrovních. Hlavní chybou při posuzování venkovských lidí v Africe je to, že si myslíme, že vše víme lépe než oni a snažíme se je chránit a zároveň učit, jak mají žít svůj vlastní život. What most of us forget is that lifestyles and priorities differ tremendously. I have had many opportunities to support different Většina z nás zapomíná na to, že každá kultura má jiný životní styl a také jiné priority. Během cestování po Africe jsem

20 projects while travelling in Africa but there are only a few that I ll support those that show respect for the dreams and diversity of the people they serve with transparency around funding. The Red Tribe project struck me, not because they are a famous Maasai tribe, but because of the ethos. All the projects are run through community initiative and the local Maasai themselves. Nothing is imposed on them. The Red Tribe project always asks the Maasai: what do they need? In my opinion this is crucial to the success and sustainability of any project in Africa or anywhere else in the world. měla mnoho příležitostí podpořit různé projekty, ale zůstalo jich jenom pár, které jsem se rozhodla podpořit projekty, které respektují sny, rozmanitost lidí a slouží k účelnému financování. Projekt Red Tribe mě oslovil, ne proto, že se jedná o známý Masajský kmen, ale hlavně kvůli jeho charakteru. Všechny projekty jsou vedeny prostřednictvím komunitní iniciativy a Masaji samotnými. Není jim nic vnucováno. Red Tribe projekt se vždy ptá Masajů, co doopravdy potřebují. Dle mého názoru je to zásadní pro úspěch a udržitelnost jakéhokoli projektu v Africe nebo kdekoli jinde na světě. Energy exchange... From my own experience, not just from the perspective of taking photographs of these beautiful people, but actually being there and sitting with them, sharing stories and life experiences, I realise that we have so much to learn from one another despite our cultures being so vastly different. We all have our joys and laughs. We all have our fears and tears. We all have our struggles. At the core though we are the same women facing the same fundamental issues that we have for millennia. What I am offering here is a snapshot of my experience with real people in Africa and their hopes that their children will be able to balance the influence of the West with their heritage. My hope is that we can continue to respect one another and to exchange the wisdom and energy of both worlds for the good of all.

21 Výměna energie Z času stráveného s Masaji jsem se poučila nejen o jejich kultuře, ale také o našem západním světě a i o sobě. Byla to cesta sebepoznání na mnoha úrovních. Z mé vlastní zkušenosti s Masaji, a nejen z hlediska fotografování tohoto krásného lidu, z posezení a povídání s nimi, sdílení příběhů a životních zkušeností, jsem si uvědomila, že se můžeme jeden od druhého hodně naučit. A to přes veškeré rozdíly našich kultur, které jsou v mnoha směrech diametrálně odlišné. Všichni se umíme radovat a smát. Všichni známe strach i slzy. Všichni s něčím zápasíme. V jádru jsme ale stejné ženy, které se po tisíceletí potýkají v podstatě se stejnými základnímy problémy. To, co zde nabízím, jsou momentky mých zážitků s reálnými lidmi z Afriky, jejich nadějí a jejich přání, aby další generace dětí našly rovnováhu mezi vlivem Západu a jejich dědictvím. Pevně věřím, že budeme i nadále respektovat jeden druhého, že si budeme moci navzájem vyměňovat znalosti i energii z obou světů, pro dobro nás všech.

22

23 VLADIA BAJEROVSKA Originally from Slovakia, Vladia travelled in Europe and the Far East before settling in South Africa. She is an award winning photographer with recognition from: Judge s Favourite in the International Travel Photographer In 2006 she was placed in the top three of the Commonwealth Photographic Award in UK and in 2007 was one of the selected finalists in the Photographer of the Year (UK) Travel Portfolio Section. The work being done at the Maasai Academy holds a special place in my heart. Education is an integral part of sustainability and the importance of these efforts cannot be overstated. Many of the people I met during my time with the Maasai were through parties involved with the Maasai Academy. Without their help my task would have been far more challenging and the results less worthwhile. As a token of my appreciation and in support of the work they are doing at the Academy, 10% from the sale of these photographs will be donated to the Maasai Academy to continue empowering the next generation with the necessary skills to survive in an ever changing world. Nežli se Vladia, původem ze Slovenska, usadila v Jižní Africe, procestovala Evropu a Dálný východ. Je uznávanou a oceňovanou fotografkou: v roce 2005 získala cenu Oblíbená fotka poroty (Judge s Favorite) na výstavě International Travel Photograher. V roce 2006 se umístila v první třetině Commonwealth Photographic Award ve Velké Británii a v roce 2007 byla jedna z finalistů Photographer of the Year (UK) v Kategorii cestovního portfolia (Travel Portfolio Section). Doufám, že tímto upozorním na dobrou práci Red Tribe projektu a zejména Masajské akademie. Tyto iniciativy jsou mému srdci blízké. Vzdělávání je nedílnou součástí udržitelnosti a význam těchto snah nelze přeceňovat. Jako poděkování a na podporu práce, která se v rámci projektů Red Tribe a zejména Masajské akademie vykonává, věnuji 10% z prodeje těchto fotografií Masajské akademii, aby i nadále pomohla posilovat v další generaci potřebné dovednosti, jak přežít v neustále se měnícím světě.

24

25 The destiny of a once powerful and yet ever proud nation bears its full weight on the shoulders of the next generation Osud kdysi mocného a přesto vždy hrdého národa je v plné míře na bedrech příští generace.

26 CREDITS ZÁSLUHY PHOTOGRAPHY / FOTOGRAFIE Vladia Bajerovska / GRAPHIC DESIGN / GRAFICKÝ DESIGN Ima Studio / EDITED BY / REDAKTOR Melanie Silberbauer and Clarissa Hughes MAASAI ACADEMY Olorte, Kenya RED TRIBE Olorte, Kenya https://www.etsy.com/shop/redtribebeadwork Copyright at 2013 Vladia Bajerovska - all rights reserved worldwide. Reproduction by any means is prohibited except by express written consent for each separate use Vladia Bajerovska veškerá práva vyhrazena po celém světě. Rozmnožování jakýmikoliv prostředky je zakázáno s výjimkou výslovného písemného povolení pro každé použití zvlášť.

27

28

MAASAI ODYSSEY ODYSEA MASAJŮ BY VLADIA BAJEROVSKA PHOTOGRAPHER AND NARRATOR FOTOGRAF A VYPRAVĚČ

MAASAI ODYSSEY ODYSEA MASAJŮ BY VLADIA BAJEROVSKA PHOTOGRAPHER AND NARRATOR FOTOGRAF A VYPRAVĚČ MAASAI ODYSSEY ODYSEA MASAJŮ BY VLADIA BAJEROVSKA PHOTOGRAPHER AND NARRATOR FOTOGRAF A VYPRAVĚČ The warriors, the aristocrats, the lion killers, the herdsmen, the drinkers of blood and milk, and the carriers

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

monday. november 6 {pondělí, 6. listopad}

monday. november 6 {pondělí, 6. listopad} november listopad Before I had a chance to recover from such a quick start of the project, I was leaving for China, more precisely to Red Beijing. A lot of work awaited me there, but just as many cultural

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 9., 3. 5. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

- ověření gramatických jevů.

- ověření gramatických jevů. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více