MAASAI ODYSSEY ODYSEA MASAJŮ BY VLADIA BAJEROVSKA PHOTOGRAPHER AND NARRATOR FOTOGRAF A VYPRAVĚČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAASAI ODYSSEY ODYSEA MASAJŮ BY VLADIA BAJEROVSKA PHOTOGRAPHER AND NARRATOR FOTOGRAF A VYPRAVĚČ"

Transkript

1 MAASAI ODYSSEY ODYSEA MASAJŮ BY VLADIA BAJEROVSKA PHOTOGRAPHER AND NARRATOR FOTOGRAF A VYPRAVĚČ

2 The warriors, the aristocrats, the lion killers, the herdsmen, the drinkers of blood and milk, and the carriers of tall spears. JOSEPH THOMSON Válečníci, aristokrati, zabijáci lvů, pasáci, pijáci krve a mléka, a nosiči dlouhých oštěpů.

3

4

5 Contrary to expectations, the people of the Maasai endure... Přes veškeré očekávání, masajský lid přetrvává... I first met members of the Red Tribe in I remember that encounter well: regal bodies, easy smiles, intricate bead work and the cattle. I heard the story of Loita Hill the spiritual place where the Maasai laibon, or shaman, presides. S příslušníky Rudého kmene jsem se setkala poprvé v roce Dobře si to pamatuji: královské úsměvy, složité ozdoby z korálků, a jejich krávy. Slyšela jsem příběh o kopci Loita (Loita Hill) duchovním místě, kde panuje Laibon, šaman Masajů. My reason for coming wasn t for the ceremonies - they have been well documented in the past - or for curiosity about the laibon, or the land issues. What brought me, a photographer, to southern Kenya were the women working for the Red Tribe Project, and the children in the Maasai Academy. But what I wasn t prepared for was the impact they would have on me, or the unspoken stories I would see. Although Maasai culture might not be as secure as in the past, when they owned the land all the way from northern Kenya down to central Tanzania, when they were the strongest and most feared tribe in the all of East Africa, their pride is still apparent, despite what they ve lost. Nepřijela jsem kvůli slavnostem nebo obřadům ty už byly v minulosti dobře zdokumentovány. Nezajímalo mě ani poznat pravdu o Laibonu, ani současné spory o pozemky. Co mě zaujalo a přilákalo do jižní Keni, jako fotografku, byly ženy pracující na projektu Red Tribe (Rudý kmen) a děti z Masajské akademie. Ale na co jsem nebyla připravená, byl vliv, který na mě budou mít, a nevyslovené příběhy, které na vlastní oči zažiji. I když kultura Masajů není taková, jaká bývala v době, kdy jim patřila území od severní Keni až po střední Tanzanii, kdy byli nejsilnějším a nejobávanějším kmenem v celé východní Africe. Navzdory všemu, co ztratili, je jejich hrdost nadále patrná.

6

7 The unspoken stories... Nevyslovené příběhy... Both men and women love to adorn themselves with beaded jewellery. Besides beautifying themselves with it, it also plays a very important part in their society. Certain bead work patterns tell that a husband has passed away, or a child has been born or circumcised. Designs based on geographic location serve as passports within Maasai territory. The various tribes within Maasailand use their own colours and designs to differentiate themselves it forms part of their tribal identity. Over the years I ve been given beaded necklaces and bracelets by the Maasai women. This collection now tells a story of my personal journey with these exceptionally beautiful people. Jak muži, tak ženy milují zdobit se bižuterií dělanou z korálků. Sice se s ní zkrášlují, ale korálky také hrají velmi důležitou roli v jejich společnosti. Některé designy z korálků svědčí o tom, že zemřel manžel, narodilo se dítě nebo že bylo obřezáno. Designy založené na geografické poloze slouží jako cestovní pasy v rámci masajského území. Každý kmen má své vlastní barvy a designy, kterými se odlišuje - je to vlastně součást identity jednotilivých kmenů. Za ta léta mi masajské ženy darovaly hodně korálkových náhrdelníků a náramků. Z mé kolekce se teď také stal příběh o mé vlastní cestě mezi tyto mimořádně krásné lidi.

8 Inner beauty... Vnitřní krása... I haven t met one man or woman who thinks they have been unfortunately blessed with their looks. No matter how they appear: squint eyes, skew teeth, bad skin they perceive themselves as beautiful. As old Koko said: This is the way God created me and I m perfect in the Creation. I can t go and change that! I accept it. And that is their way. It is with this pride and belief in who they are that the women of the Red Tribe have stepped up to provide a bridge between the traditional and the modern. Keeping traditions alive while at the same time educating their youngsters to take their place in the modern world. Nesetkala jsem se zde ani s jedním mužem či ženou, kteří by nebyli přesvědčeni, že jsou požehnáni krásným vzhledem. A to bez ohledu na to, jak skutečně vypadají mžourající oči, zkosené zuby, či špatná pleť. Tací, jací jsou, vnímají sami sebe jako krásné. Stará Koko řekla: Takhle mě Bůh stvořil a ve Stvoření jsem dokonalý. Nemůžu to změnit! Přijímám to. A to je jejich způsob myšlení. Právě s touto hrdostí a vírou v to, jaké jsou, ženy Rudého kmene přistoupily k budování mostu mezi tradicí a moderní dobou. Udržují tradice a přesto vychovávají děti tak, aby zaujaly své místo v moderním světě.

9

10 CATTLE KRÁVY For the Maasai cattle hold a place in society comparable to that of gold in the West. An individual s herd carries enormous energy and importance in the minds of people, so much so that many myths and legends include cattle. For example: V masajské společnosti hrají krávy důležitou roli, srovnatelnou s významem zlata na Západě. Pro jednotlivce má v jejich myslích stádo obrovskou energii a význam, a to natolik, že o dobytku vzniklo mnoho mýtů a legend. Například: One day Enkai (God) called upon Maasinta and said to him: I want you to build a large enclosure, and when you have done so, come back and inform me. Maasinta, who was the first of the Maasai, went and did as he was instructed and then returning to Enkai, told him what he had done. Pleased, Enkai said to him: Tomorrow, very early in the morning, I want you to go and stand against the outside wall of your house for I will give you something called cattle. But when you see or hear anything, do not be alarmed. Keep silent. Very early the next morning Maasinta awoke and did as Enkai had instructed. He went to the outside wall of his house and waited for what was to be given to him by Enkai. Soon Maasinta heard the approaching sound of rolling thunder as Enkai released a long leather thong from Jednoho dne Enkai (Bůh) vyzval Maasintu a řekl mu: Chci, abys postavil velkou ohradu a až to uděláš, přijď mi to říci. Maasinta, jako první Masaj šel a udělal, co mu bylo nařízeno a pak se vrátil k Enkaii a řekl mu, co udělal. Potěšen, Enkai mu řekl: Zítra, velmi brzy ráno, chci, abys šel a postavil se u vnější zdi Tvého domku, já Ti dám něco, co se nazývá krávy. Ale až něco uvidíš nebo ulyšíš, nevyděs se. Buď velmi zticha. Druhý den velmi brzy ráno se Maasinta probudil a udělal to, co mu Enkai nařídil. Vyšel z domku ven, postavil se u zdi a čekal na to, co mu bude Enkaiem dáno. Brzy Maasinta zaslechl blížící se hřmění. Enkai z nebes stáhl dlouhý kožený řemen a krávy začaly po řemenu sestupovat dolů na Zemi do ohrady. Země se začala třást, div se Maasintův dům nesesypal. Maasinta strnul strachem, ale ani nešpitl, ani se nehnul.

11 One day Enkai (God) called upon Masinta and said to him... " Jednoho dne Enkai (Bůh) vyzval Maasintu a řekl mu...

12

13 CATTLE KRÁVY the heavens upon the earth and cattle descended down the thong into the enclosure. Violently the earth shook to the point that Maasinta s house nearly fell down. Maasinta was gripped with fear but did not make any sound nor did he make any movement. While cattle descended from the heavens Dorobo, a house-mate of Maasinta, was suddenly awoken from his sleep. In a state of confusion and panic he ran outside and upon seeing the countless cattle coming down the leather thong, he shouted Ayieyieyie!, for Dorobo was in a state of utter shock! Upon hearing this, Enkai quickly pulled back the thong. No more cattle descended from above and once again the earth fell silent. Thinking it was Maasinta who had cried out, Enkai said to him: Is it that these cattle are enough for you? So be it, for I shall never again do this for you, and therefore you had better love these cattle in the same way as I love you. It is for this reason that the Maasai love their cattle so dearly and believe that all cattle are theirs. Zatímco krávy sestupovaly z nebes, Dorobo, kamarád, který s Maasintou žil, se náhle probudil ze spánku. Zmaten, v panice vyběhl ven, a když spatřil, jak nesčetný dobytek sestupuje po koženém řemeni k Zemi, zařval Ajeajeaje!, protože Dorobo byl ve stavu naprostého šoku! Jak to Enkai zaslechl, stáhl řemen zpět do nebes. Už nesestoupila žádná další kráva a Země opět ztichla. Enkai, který si myslel, že to byl Maasinta, který křičel, mu řekl: Tak to už Ti stačí Ty víc krav už nechceš? Dobrá, tak už Ti nikdy takto nepomůžu. Proto měj rád tento dobytek, který máš, stejně jako miluji já Tebe. Proto Masajové tolik milují svůj dobytek a věří, že všechny krávy jim patří. PŘIZPŮSOBENO ZE ZÁPISKŮ NAOMI KIPURY ADAPTATION BASED ON THE WRITINGS OF NAOMI KIPURY

14 MAASAI LEGEND BIRTH OF THE TRIBES...and Enkai gave to his first child the gift of an arrow and said go out and be a hunter. and to his second, the gift of a hoe and said go out and dig the land and grow crops. While to his third child, Engai gave the gift of the stick and said go out and heard cattle... - ADAPTATION BASED ON THE WRITINGS OF NAOMI KIPURY

15 MASAJSKÁ LEGENDA ZROZENÍ KMENŮ... a Enkai dal svému prvnímu dítěti jako dar šíp a řekl: Běž do světa a staň se lovcem. Svému druhému daroval motyku a řekl: Běž do světa a kopej půdu a sázej. Zatímco svému třetímu dítěti daroval Enkai klacek a řekl: Běž do světa a pas dobytek. PŘIZPŮSOBENO ZE ZÁPISKŮ NAOMI KIPURY

16 THE MAASAI ACADEMY MASAJSKÁ AKADEMIE

17 Established in 2008 with the desire to see their children educated, Florence Simpano, Philip Keiwa, and Amos Nayla began the Maasai Academy to educate the underprivileged children of Olorte, a cluster of villages in southern Kenya. Masajská akademie byla založena v roce 2008 s cílem vzdělat masajské děti. Florence Simpano, Philip Keiwa a Amos Nayla začali prostřednictvím Masajské akademie vzdělávat znevýhodněné chudé děti z Olorte. Classes were first held at the local Catholic Church and in one year attendance grew from three to twenty. Presently the school has 120 children. The vision is to grow to eight grades (180 children) to complete the primary education. Most children rely on external sponsorship as the running cost per child is about US$17 per month. The Academy also provides food. For many children this is their only balanced meal a day. The long-term goal is to provide vocational training for the older children. Presently there is no funding for secondary education. However, having built both a kitchen and a nursery school, the next objective for the Academy is to build and stock a library. In order to help educate future generations of Maasai ten percent from the sale of all photographs, including a gift pack of postcards which is available on www. vladia.org, will be donated to the Maasai Academy. Výuka nejprve začala v místním katolickém kostele. Během jednoho roku návštěvnost vzrostla ze tří na dvacet dětí. V současné době chodí do školy 120 dětí. Vizí je, aby škola byla až do osmé třídy (180 dětí), a aby masajské děti měly alespoň základní vzdělání. Většina dětí se spoléhá na externí sponzorství, provozní náklady na jedno dítě jsou 17 USD měsíčně. Akademie také zajišťuje dětem jídlo a pro mnohé je to jediné vyvážené jídlo, které během dne dostanou. Dlouhodobou vizí je poskytnout i odborné vzdělání pro starší děti, ale v současné době nejsou finanční prostředky na vysokoškolské vzdělání. Nedávno přibyla ve škole kuchyň a postavila se i školka pro malé děti. Dalším cílem je postavit a vybavit pro děti knihovnu.

18 THE ANSWER IS EDUCATION ŘEŠENÍM JE VZDĚLÁNÍ Every year children of both sexes die in botched circumcision rites. In a world with the advanced medical technologies that we have this shouldn t happen at all. Každý rok umírají děti obou pohlaví při nepovedených rituálních obřízkách. V našem světě s vyspělými lékařskými technologiemi, by se to nestalo. Through the Maasai Academy girls develop a sense of their self-worth which reduces a societal belief ingrained from birth that they are inferior to men. In turn the boys at the Academy are exposed to girls who are their equals. It is our hope that through this process Maasai girls will grow up confident in their worth, without fear of having their bodies, livelihood and value harmed by these rituals and that, over time, they will have the full support of the boys of their generation and those who will come after. Cílem Maasai Akademie je rozvíjet u dívek jejich smysl pro vlastní hodnotu, která snižuje zakořeněnou společenskou víru, že jsou horší než muži. Na druhé straně se chlapci na Akademii setkávají s dívkami, které jsou jim rovni. To je naše naděje, že v rámci tohoto procesu budou Masajské dívky vyrůstat s důvěrou ve svou hodnotu, beze strachu ze svého pohlaví, živobytí a vlatní hodnoty poškozené těmito rituály a že v průběhu času, budou mít plnou podporu chlapců své generace i těch, kteří přijdou po nich. Another issue is feminine sanitary care. Many hours of schooling and work are lost during menstrual cycles as they do not have access to feminine hygiene products. The design and manufacturing of reusable and washable sanitary pads for girls is in process. Dalším problémem je dámská hygiena. Mnoho času při vzdělávání dívek je ztraceno během jejich menstruace, protože nemají přístup k hygienickým potřebám. Pracuje se proto na konstrukci a výrobě znovu použitelných a omyvatelnými vložek pro dívky.

19 COMMUNITY KOMUNITA Maasai women have an innate power. Spending time with them not only have I learned about their culture, but also about our own western society, and myself. It has been a journey of self-discovery on many levels. The major misconception one can have when judging rural people in Africa is that we think that we know better than them, that we are coming to save them, and teach them how to live their lives. Masajské ženy mají vrozenou sílu. Čas, který jsem s nimi strávila, mi pomohl k tomu, abych poznala jejich kulturu, ale také sebe spolu s naší západní společností. Byla to pro mne cesta k sebepoznání na mnoha úrovních. Hlavní chybou při posuzování venkovských lidí v Africe je to, že si myslíme, že vše víme lépe než oni a snažíme se je chránit a zároveň učit, jak mají žít svůj vlastní život. What most of us forget is that lifestyles and priorities differ tremendously. I have had many opportunities to support different Většina z nás zapomíná na to, že každá kultura má jiný životní styl a také jiné priority. Během cestování po Africe jsem

20 projects while travelling in Africa but there are only a few that I ll support those that show respect for the dreams and diversity of the people they serve with transparency around funding. The Red Tribe project struck me, not because they are a famous Maasai tribe, but because of the ethos. All the projects are run through community initiative and the local Maasai themselves. Nothing is imposed on them. The Red Tribe project always asks the Maasai: what do they need? In my opinion this is crucial to the success and sustainability of any project in Africa or anywhere else in the world. měla mnoho příležitostí podpořit různé projekty, ale zůstalo jich jenom pár, které jsem se rozhodla podpořit projekty, které respektují sny, rozmanitost lidí a slouží k účelnému financování. Projekt Red Tribe mě oslovil, ne proto, že se jedná o známý Masajský kmen, ale hlavně kvůli jeho charakteru. Všechny projekty jsou vedeny prostřednictvím komunitní iniciativy a Masaji samotnými. Není jim nic vnucováno. Red Tribe projekt se vždy ptá Masajů, co doopravdy potřebují. Dle mého názoru je to zásadní pro úspěch a udržitelnost jakéhokoli projektu v Africe nebo kdekoli jinde na světě. Energy exchange... From my own experience, not just from the perspective of taking photographs of these beautiful people, but actually being there and sitting with them, sharing stories and life experiences, I realise that we have so much to learn from one another despite our cultures being so vastly different. We all have our joys and laughs. We all have our fears and tears. We all have our struggles. At the core though we are the same women facing the same fundamental issues that we have for millennia. What I am offering here is a snapshot of my experience with real people in Africa and their hopes that their children will be able to balance the influence of the West with their heritage. My hope is that we can continue to respect one another and to exchange the wisdom and energy of both worlds for the good of all.

21 Výměna energie Z času stráveného s Masaji jsem se poučila nejen o jejich kultuře, ale také o našem západním světě a i o sobě. Byla to cesta sebepoznání na mnoha úrovních. Z mé vlastní zkušenosti s Masaji, a nejen z hlediska fotografování tohoto krásného lidu, z posezení a povídání s nimi, sdílení příběhů a životních zkušeností, jsem si uvědomila, že se můžeme jeden od druhého hodně naučit. A to přes veškeré rozdíly našich kultur, které jsou v mnoha směrech diametrálně odlišné. Všichni se umíme radovat a smát. Všichni známe strach i slzy. Všichni s něčím zápasíme. V jádru jsme ale stejné ženy, které se po tisíceletí potýkají v podstatě se stejnými základnímy problémy. To, co zde nabízím, jsou momentky mých zážitků s reálnými lidmi z Afriky, jejich nadějí a jejich přání, aby další generace dětí našly rovnováhu mezi vlivem Západu a jejich dědictvím. Pevně věřím, že budeme i nadále respektovat jeden druhého, že si budeme moci navzájem vyměňovat znalosti i energii z obou světů, pro dobro nás všech.

22

23 VLADIA BAJEROVSKA Originally from Slovakia, Vladia travelled in Europe and the Far East before settling in South Africa. She is an award winning photographer with recognition from: Judge s Favourite in the International Travel Photographer In 2006 she was placed in the top three of the Commonwealth Photographic Award in UK and in 2007 was one of the selected finalists in the Photographer of the Year (UK) Travel Portfolio Section. The work being done at the Maasai Academy holds a special place in my heart. Education is an integral part of sustainability and the importance of these efforts cannot be overstated. Many of the people I met during my time with the Maasai were through parties involved with the Maasai Academy. Without their help my task would have been far more challenging and the results less worthwhile. As a token of my appreciation and in support of the work they are doing at the Academy, 10% from the sale of these photographs will be donated to the Maasai Academy to continue empowering the next generation with the necessary skills to survive in an ever changing world. Nežli se Vladia, původem ze Slovenska, usadila v Jižní Africe, procestovala Evropu a Dálný východ. Je uznávanou a oceňovanou fotografkou: v roce 2005 získala cenu Oblíbená fotka poroty (Judge s Favorite) na výstavě International Travel Photograher. V roce 2006 se umístila v první třetině Commonwealth Photographic Award ve Velké Británii a v roce 2007 byla jedna z finalistů Photographer of the Year (UK) v Kategorii cestovního portfolia (Travel Portfolio Section). Doufám, že tímto upozorním na dobrou práci Red Tribe projektu a zejména Masajské akademie. Tyto iniciativy jsou mému srdci blízké. Vzdělávání je nedílnou součástí udržitelnosti a význam těchto snah nelze přeceňovat. Jako poděkování a na podporu práce, která se v rámci projektů Red Tribe a zejména Masajské akademie vykonává, věnuji 10% z prodeje těchto fotografií Masajské akademii, aby i nadále pomohla posilovat v další generaci potřebné dovednosti, jak přežít v neustále se měnícím světě.

24

25 The destiny of a once powerful and yet ever proud nation bears its full weight on the shoulders of the next generation Osud kdysi mocného a přesto vždy hrdého národa je v plné míře na bedrech příští generace.

26 CREDITS ZÁSLUHY PHOTOGRAPHY / FOTOGRAFIE Vladia Bajerovska / GRAPHIC DESIGN / GRAFICKÝ DESIGN Ima Studio / EDITED BY / REDAKTOR Melanie Silberbauer and Clarissa Hughes MAASAI ACADEMY Olorte, Kenya RED TRIBE Olorte, Kenya https://www.etsy.com/shop/redtribebeadwork Copyright at 2013 Vladia Bajerovska - all rights reserved worldwide. Reproduction by any means is prohibited except by express written consent for each separate use Vladia Bajerovska veškerá práva vyhrazena po celém světě. Rozmnožování jakýmikoliv prostředky je zakázáno s výjimkou výslovného písemného povolení pro každé použití zvlášť.

27

28

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více