Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Velké Karlovice č. 19, tel: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz"

Transkript

1 Č.j.: ZŠ 100 /2012 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 /2012 Velké Karlovice PaedDr. Karel Vašut, ředitel školy 1

2 Obsah : Základní údaje o škole... 3 Vzdělávací program školy... 4 Pracovníci školy... 4 Další vzdělávání pracovníků školy :... 5 Zařazování dětí a žáků... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Údaje o integrovaných žácích :... 8 Výchovné poradenství... 8 Prevence sociálně patologických jevů (2011/2012)... 9 Činnost školní družiny a školního klubu... 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Školou realizované projekty z cizích zdrojů Spolupráce školy a dalších subjektů Stavební úpravy a rekonstrukce školy Výsledky inspekce provedené ČŠI Přílohy : I. Školní časopis ŠIPKA číslo II. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 III. Výroční zpráva o poskytování informací za rok

3 Základní údaje o škole Název školy, sídlo Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Velké Karlovice č. 19 Zřizovatel, adresa zřizovatele Obec Velké Karlovice Velké Karlovice č. 70 Právní forma školy Příspěvková organizace právní subjekt od 1.ledna 2000 Ředitel školy PaedDr. Karel Vašut Statutární zástupce ředitele Mgr. Eva Cigániková Kontakt na zařízení Telefon, fax: web: Datum zařazení do sítě 22.března 1996 poslední aktualizace v síti identifikační číslo ředitelství v síti škol Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. Základní škola kapacita 350 žáků Školní družina kapacita 60 žáků Školní klub kapacita 130 žáků Školní jídelna kapacita 425 jídel Údaje o Radě školy Rada školy zřízena dne 1. srpna 2005 Složení nové Rady školy od : MUDr. Vladimír Janýška, předseda Mgr. Pavel Pospíšil, místopředseda Mgr. Ilona Boháčová Mgr. Jan Drozd Josef Štuler Hana Valešová Josef Vašut Roman Zeť Jana Židová 3

4 Základní údaje o škole a součástech školy Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj 1. stupeň ,45 2. stupeň ,9 Školní družina ,46 Školní klub ,9 Školní jídelna ,44 Vzdělávací program školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2011/2012 v ročnících počet žáků Naše škola ZŠ 140/ Volitelné a nepovinné předměty : Volitelné předměty : informatika, anglická konverzace, němčina Nepovinné předměty : křesťanská výchova Nabídka zájmových kroužků v rámci činnosti školního klubu: aerobik, sborový zpěv, matematický kroužek, novinářský kroužek, peer kroužek, šachový kroužek, valašský kroužek, biatlon, Žákovský parlament, Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 18 16,31 Externí pracovníci 1 0,14 Přehled pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2011/2012 : Pedagogičtí pracovníci PaedDr. Karel Vašut Mgr. Eva Cigániková Mgr. Marie Kovaříková Mgr. Zdenka Gavlíková Mgr. Ilona Boháčová Mgr. Vladimíra Vašutová Mgr. Milena Mikulová Ing. Věra Němcová Mgr. Jana Tomková Mgr. Soňa Dujková Mgr. Jan Drozd Mgr.Jana Kozoková Mgr. Pavel Pospíšil Mgr. Jitka Koňaříková Pracovní zařazení, funkce učitel, ředitel školy,výchovná poradkyně, zástupce ředitele učitel učitel 4

5 Ing. Jitka Ryplová Jana Klímová vychovatelka ŠD I Ludmila Lešinská Vychovatelka ŠD II Mgr. Iva Prejzková (od 1.1.) vychovatelka ŠK Rastislav Kršák externí učitel křesťanské výchovy Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 7,1 Přehled nepedagogických pracovníků školy ve školním roce 2011/2012: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Eva Zbránková Radomír Pokorný Petra Třetinová Milena Barošová Radka Horáková Anna Podešvová Antonína Bukovjanová Dana Kořístková Miluše Kantorová ekonomická a administrativní pracovnice školník uklízečka uklízečka vedoucí stravování vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pomocnice v kuchyni Další vzdělávání pracovníků školy : Školení BOZP a PO všichni zaměstnanci Školení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účast : Poruchy chování a řešení výchovných problémů (CPIV) všichni Motivační setkání vyučujících Čj 2 Klub sbormistrů 1 Vzdělávání managementu škol 1 Práce s interaktivním dataprojektorem 13 Tvorba digitálních učebních materiálů 10 Efektivní komunikace v pedagogické praxi (CPIV) všichni Účetní semináře 4 x 1 5

6 Zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012 : Odklady školní docházky na 11/12 Zápis 7. února 2012 Odklady školní docházky na 2013/2014 Nastoupili do 1. třídy 2011/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 : Gymnázium SOŠ SOU 8 leté 6 leté 4 leté přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Žáci deváté třídy úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy a všichni byli přijati. Výsledky výchovy a vzdělávání Tabulka celkového prospěchu žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Celkem 1.stupeň A B Celkem 2. stupeň Škola celkem Neprospělo V tomto školním roce už všechny třídy pracovaly podle Školního vzdělávacího programu Naše škola. Byl vyučujícími rozpracován do všech tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty. V rámci jeho naplňování jsou cílevědomě rozvíjeny klíčové kompetence. Dobré zkušenosti jsou i se systematickým vkládáním průřezových témat do výuky. Pro příští školní rok je třeba provést některé úpravy tohoto plánu vzhledem ke změnám a získaným zkušenostem z jeho pětileté 6

7 realizace. V plánu bude provedena i změna Hodnocení žáka ve škole, kterou jsme připravili ve spolupráci s Centrem pro inkluzivní vzdělávání v Olomouci. V průběhu školního roku si škola jako hlavní cíl položila inovaci a zkvalitnění výuky v Naší škole ( projekt EU peníze do škol) a přípravu a realizaci systematického srovnávání kvality ve vzdělávání. Zde jsme se zaměřili na aktivity zvyšující dynamiku, originalitu, názornost a interakci mezi učitelem a žákem. Byly využity nově pořízené interaktivní dataprojektory pro všechny třídy, učitelé byli vybaveni notebooky a vytvářeli a ve výuce ověřovali digitální učební materiály. Ve třídách vyučovaných za podpory digitálních technologií byl patrný zvýšený zájem o probíranou látku a žáci, především v 8. a 9. třídě, byli rovněž zapojováni do tvorby referátů, s nimiž seznamovali své spolužáky formou PowerPointových prezentací. Ve škole byly vytvořeny vhodné podmínky pro úspěšný průběh první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, při níž žáci páté a deváté třídy dosáhli průměrných výsledků. Zkušenosti a poznatky z této zkoušky učitelé rozebrali a zapracovali do vyučovacích plánů na školní rok Pokračovali jsme ve spolupráci s organizací SCIO v testování zvládnutí klíčových kompetencí žáků osmých tříd. V devátých třídách proběhlo testování SCIO zaměřené na zvládnutí učiva českého jazyka, matematiky, obecně studijních předpokladů a anglického jazyka v souvislosti s přijímacími zkouškami na SŠ. V oblasti klíčových kompetencí jsme se letos zařadili mezi průměrné školy, největší problémy se stále objevují v sociálních dovednostech a pozitivních studijních návycích dětí. Z výsledků testů je patrné, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a že výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Dobrou úroveň naší školy dokládá i úspěšná účast našich žáků v olympiádách a různých soutěžích. Vyučující připravili pro žáky školní kola těchto soutěží: anglická konverzace, Pythagoriáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, olympiáda v matematice, českém jazyce a v dějepise, matematická korespondenční soutěž Taktik, recitační a pěvecká soutěž. Do okresních kol postoupili žáci v anglické konverzaci, v Pythagoriádě, v Olympiádě českého jazyka, Dějepisné olympiádě a v německé konverzaci. Do krajských kol postoupili žáci v dějepisné olympiádě a v německé konverzaci. V soutěži Finanční gramotnost obsadili naši žáci v krajském kole 3.místo. V konverzační soutěži v německém jazyce zvítězil žák naší školy v krajském kole a následně v republikovém kole skončil na 7. místě. Velmi vysoká byla také účast našich žáků ve sportovních soutěžích. Viz příloha. Všichni žáci složili úspěšně přijímací zkoušky na střední školy. Lyžařské kurzy Díky projektu na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování pro zimní sezonu 2011/2012, který financovala nadace Děti kultura sport, bylo možno realizovat týdenní lyžařské výcviky žáků první, šesté a sedmé třídy a zároveň i dvoudenní lyžařské kurzy pro žáky druhé, třetí, čtvrté a páté třídy a dva odpolední výcviky 8. a 9. třídy. Všechny se uskutečnily pod odborným vedením instruktorů z KYČERKAteam.cz. 7

8 Výuka plavání Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výuky v plaveckém bazéně ve Vsetíně se zúčastnili žáci 2. a 3. třídy. Na 10 lekcí plavání dojížděli autobusem v pondělí od února do dubna Rodiče hradili dopravu na Vsetín 650Kč na dítě, státní příspěvek na výuku plavání byl Kč, z peněz na provoz školy bylo hrazeno Kč. Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/2012 : Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 3 1 Výchovné poradenství Ve školním roce 2011/2012 PPP Vsetín a PPP Valašské Meziříčí vyšetřila 4 naše žáky, 2 žáci na vyšetření čekají. Mezi příspěvkové žáky byl zařazen žák 3. ročníku. Byl sepsán individuální vzdělávací plán a zaslán na školský úřad Zlín. Speciální nápravu v tomto roce měla na starosti p. uč. Kovaříková. Žák byl ve vyučování klasifikován podle obecných zásad práce s individuálně integrovanými žáky. Mezi tyto žáky patří i ti, kterým PPP Vsetín a Valašské Meziříčí navrhla toto hodnocení bez potřeby speciální nápravy. V tomto školním roce jsme spolupracovali s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Cílem této naší spolupráce byla podpora úspěšnosti každého jednotlivého žáka a zajištění vzdělávání vhodnými formami tak, aby se všem dětem dostalo rovnocenně, nikomu více ani méně. V rámci této spolupráce nám pracovníci CPIV provedli sociometrii 4.a 6.třídy a vyšetřili 3 žáky pro školní nezralost. Nápravu vad řeči stále nabízí ZŠ Karolinka. V rámci volby povolání prošli žáci 9. třídy v rámci profesních exkurzí několik podniků v místním regionu v Rožnově pod Radhoštěm ESPO, výroba elektromotorů, Loanu a Pivovar. Absolvovali řadu náborových akcí jednotlivých škol a učilišť v rámci vyučování předmětu OV. Kromě toho navštívili Dny otevřených škol středních škol a učilišť, aby se seznámili s prostředím školy, kterou si vybrali. Žáci 8. třídy navštívili v rámci profesních exkurzí mateřskou školu, místní kovárnu, byli se podívat, jak se vyrábí šindele. Ve spolupráci s Úřadem práce byla pro ně zorganizována beseda o volbě povolání, z Úřadu práce přijel na besedu pan Lakomý. Žáci 6. ročníku absolvovali exkurzi na Obecní úřad ve Velkých Karlovicích, kde se jim věnoval pan starosta a vysvětlil jim principy fungování obecního úřadu. V 8. i 9. třídě se i letos vyučovala Volba povolání, která byla rozložena do předmětů OV, Pracovní činnosti a Informatika. Z deváté třídy vychází 34 žáků. Z celkového počtu bude 24 žáků pokračovat ve 8

9 studiu v maturitních oborech, jeden na hudební konzervatoři a jeden na uměleckopromyslové škole. 5 žáků bude studovat na gymnáziu. 10 žáků bude pokračovat ve studiu v učebních oborech. 18 žáků bude studovat v okrese Vsetín. Do prvního ročníku školního roku 2012/2013 nastoupí 25 žáků, z toho 6 žáků s odkladem. Čtyřem dětem byl schválen odklad školní docházky na rok 20013/2014. Prevence sociálně patologických jevů (2011/2012) Úspěšnou variantou primární prevence sociálně patologických jevů, která na naší škole funguje již přes deset let je Peer program.. V uplynulém školním roce se zabýval tématy umění efektivně komunikovat, jednat s lidmi a vytvářet pozitivní vztahy, prevenci šikanování, xenofobie a rasismu, prevencí zneužívání návykových látek. Na škole působilo 15 peer preventistů (žáků 9. třídy). Program na naší škole je zaměřen na rozvoj sociálního cítění žáků např.: Sbírka pro Kapku naděje Sbírka na školní potřeby pro děti Africe Sbírka na zvýšení životní úrovně afrických rodin Dále žáci pomáhají při realizaci těchto akcí: Karneval pro děti Broučkiáda Mikuláš Beseda o holocaustu Beseda o dospívání pro dívky 9. tříd Výstavy s programem pro děti u karlovského muzea Besedy o šikaně pro žáky nižších ročníků Besedy o kouření (6. třída) Činnost školní družiny a školního klubu Rozvíjení a upevňování dobrého klimatu školy s důrazem na zájmovou činnost žáků, především ve školním klubu a školní družině byl jeden z významných cílů tohoto školního roku. Školní družina Ve školním roce se pro velký zájem rodičů a dětí rozšířila školní družina o II. oddělení pro starší děti třídy. I. oddělení ŠD navštěvovalo 30 dětí 1. a 2. třídy, II. oddělení ŠD navštěvovalo 30 dětí třídy. Počty přítomných žáků v oddělení I. a II. se během dne měnily, děti odcházely do zájmových kroužků, nebo domů. Tato mobilita byla zohledněna na začátku školního roku při sestavování provozu jednotlivých oddělení. Žáci z oddělení II. s provozem do 15 hod přecházeli do I. oddělení s provozem do hod. Přecházeli zde také žáci ze školního klubu s provozem do 15 hod. Školní družina II. oddělení byla umístěna v učebně 7. třídy, kde bylo dopolední vyučování. Vychovatelka ŠD musela odpoledne po skončení provozu ŠD uklidit hračky, stavebnice a výrobky do skříněk, které nebyly prostorově dostačující. Ve školním roce bude vyčleněna samostatná místnost pro ŠD, což bude daný problém řešit. 9

10 Činnost obou oddělení ŠD vycházela z celoročního projektu POHÁDKOVÁ DRUŽINA, který byl rozdělen do 10 samostatných měsíčních projektů činnost si vychovatelky připravovaly s ohledem k věku dětí v oddělení ŠD. Například Pavouk Ferda, Radovánky s Kašpárkem, Louka motýla Emanuela a další. Tyto tematické dny byly společné pro obě oddělení ŠD: Super holka super kluk, Drakiáda, Hrajeme si se Sněhulkou. Po vyučování dochází k poklesu výkonnosti. Žáci využívají spontánní, individuální či skupinové aktivity. Po odpočinkové činnosti navazuje zájmová činnost různého zaměření a rekreační činnost. Školní klub V rámci činnosti školního klubu pracovalo v letošním roce 8 zájmových kroužků. Členové Matematického kroužku se zúčastňovali matematických soutěží a olympiád a mezinárodní korespondenční soutěže. Cvičenky z kroužku Aerobiku reprezentovaly naši školu v řadě soutěží, vystupovaly na oslavách založí školy a některé se účastnily i celostátním kola aerobiku žákyň základních škol. Novinářský kroužek vydává školní časopis Šipka a v krajském kole celostátní soutěže Školní časopis roku obsadil druhé místo ve Zlínském kraji v soutěži o nejlepší školní časopis roku. V celorepublikovém klání se naši novináři umístili na krásném 10. místě. Valašský kroužek (3 oddělení) vystupoval na řadě akcí a folklorních festivalů a zúčastnil dětského folklorního festivalu v září Pěvecký kroužek zorganizoval soutěž Sedmihlásek, jeden z členů kroužku Biatlonu nás reprezentoval v krajském kole. Velmi aktivní byly také další kroužky, např. šachový a peer kroužek, které vyvíjely velmi aktivní činnost a mezi žáky, byl o ně velký zájem. Na jaře jsme uspořádali velikonoční výstavku O nejkrásnější kraslici a velikonoční dekoraci a výstavu herbářů žáků 6.třídy. Do školního klubu patří i práce Žákovského parlamentu, který je prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Rozšířila se zeď rukou a stopy žáků 5. třídy. V dubnu jsme uspořádali s pomocí Žákovského parlamentu PÁLENÍ ČARODĚJNIC, Této akce se zúčastnily za doprovodu rodičů i děti mateřské školy a Unie rodičů. Náplní samotné činnosti školního klubu jsou soutěže, hry na PC, společenské hry, promítání DVD a také poslech hudby. Soutěž ve stolním tenise, stolním fotbale a taky soutěž na tanečním koberci, o kterou mají zájem hlavně děvčata. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vydávání 4 čísel školního časopisu Šipka (viz. Příloha) Oslava osvobození Velkých Karlovic Den matek 1. třída Mikulášská nadílka Profesní exkurze žáků 7., 8. a 9. tř., Beseda se zástupcem Úřadu práce Dopravní výchova pro 4. třídu Vánoční jarmark u muzea výstava prací a vystoupení souboru Valášek a pěveckého sboru. Návštěvy výstav a akcí Karlovského muzea 10

11 Celoškolní soutěž v třídění odpadu Soutěž o nejlepší referát školy Veřejná vystoupení souboru Valášek, v rámci udržitelnosti projektu Děti písničky a tance neznají hranice. Vystoupení pěveckého sboru a souboru Valášek a pěveckého sboru na Kateřinském jarmarku a pomoc při zajištění jeho průběhu Oslavy 60. výročí školy spojené s vystoupením žáků naší školy ( Valášek, pěvecký sbor a aerobik) při vernisáži výstavy prací 6 učitelů a 31 absolventů školy v Karlovském muzeu, Součástí oslav byl i den otevřených dveří a setkání bývalých a současných zaměstnanců školy. Školní výlety třída Informace o dění v naší škole lze nají na webových stránkách školy: 11

12 Soutěže a přehlídky Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Počty účastníků : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Soutěž v anglické konverzaci 49 1 Pythagoriáda 6.,7.,8., 23 2 Celostát ní kolo Matematická olympiáda 2 Matematický klokan 8.,9.,tř. 4.tř Recitační soutěž 30 3 Olympiáda českého jazyka 21 1 Pěvecká soutěž Sedmihlásek 43 Dějepisná olympiáda Košíková Sálová kopaná 10 8 Lehká atletika pohár ČR 18 Vybíjená Stolní tenis 18 Atletická všestrannost 10 Atlletický čtyřboj Biatlon Sportovec školy 110 Leger test 80 Lyžařské sjezdařské závody 62 Referát roku 24 Soutěž v aerobiku 34 Šachové turnaje Taktik ž.na 1.místě Finanční gramotnost 11 1.misto 3.místo. Matem. maraton 18 Přírodovědný klokan 51 Folklórní festival 28 Soutěž v něm. konverzaci Karlovský pohár 97 12

13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Děti, písničky a tance neznají hranice V červnu minulého školního roku jsme ukončili dvouletou realizaci projektu se Základní školou v Makově pod názvem Děti, písničky a tance neznají hranice v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika V tomto školním roce vedení škol a vedoucí kroužků v rámci udržitelnosti projektu dále pokračovali ve spolupráci a společně oba kroužky vystoupily na dětském folklorním festivalu Loučení s létem ve Velkých Karlovicích. Inovace a zkvalitnění výuky v Naší škole 1. května 2011 začala škola realizovat v rámci výzvy EU peníze školám projekt s názvem Inovace a zkvalitnění výuky v Naší škole. V rámci tohoto projektu získala škola dotaci Kč na podporu kvalitního vzdělávání žáků a provádění klíčových aktivit. Škola uskutečnila výběrové řízení na dodavatele ICT vybavení 9 ks interaktivních projektorů, 10 ks tabulí s pojezdem a příslušenstvím, které byly zabudovány do tříd. Dále byli učitelé zapojení do projektu vybaveni 8 ks notebooků. Učitelé byli v rámci projektu proškoleni pro práci s interaktivními dataprojektory a také se zúčastnili kurzů na tvorbu digitálních učebních materiálů DUM. Každý vyučující vytváří 3 sady po 20 kusech těchto materiálů a ověřuje je ve výuce. O naplňování projektu byly zaslány již dvě monitorovací zprávy schváleny bez připomínek. Přínos projektu vidíme ve zvýšení dynamiky, originality, názornost i a interakci mezi učitelem a žákem, který se projevil zvýšenou aktivitou a zapojením žáků do vyučování. Školou realizované projekty z cizích zdrojů Projekt na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování pro zimní sezonu 2011/2012. Projekt byl připraven ve spolupráci s nadací Děti kultura sport. Z prostředků nadace Kč - byly financovány týdenní lyžařské výcviky, dopolední a odpolední výuky lyžování a školní lyžařské závody ve SKI AREÁLU SYNOT KYČERKA Velké Karlovice. Dále byly zakoupeny jízdenky na lyžařské vleky jako odměny a ocenění za umístění na lyžařských závodech pořádaných školou, za výborné studijní výsledky a reprezentaci školy ve znalostních olympiádách, sportovních a kulturních akcích. Všechny třídy alespoň na jeden den využily volného vstupu na lyžařský vlek na Kyčerce pod odborným vedením instruktorů z KYČERKAteam.cz. Spolupráce s Centrem pro inkluzivní vzdělávání v Olomouci při vytváření podmínek pro realizaci inkluzívního vzdělávání žáků naší školy. Cílem této spolupráce je vytvoření podmínek pro co největší úspěšnost každého jednotlivého žáka ajeho bezproblémové zapojení do školního kolektivu. CPIV v rámci tohoto projektu 2 x proškolilo všechny pedagogy na téma poruchy chování a výchovné problémy na základní škole a efektivní komunikace v pedagogické praxi. Provedlo sociometrické šetření ve 4. a 6. třídě a bylo nápomocno při šetření školní zralosti při zápisu do 1.třídy v únoru

14 Spolupráce školy a dalších subjektů. Unií rodičů má na naší škole dlouholetou tradici a spolupráce s ní je na velmi dobré úrovni na čemž mají velký podíl členky aktivního výboru Unie rodičů. V uplynulém roce došlo ke změně předsedkyně Unie rodičů, paní Renatu Křenkovou vystřídala paní Andrea Křenková.. Společně se nám dařilo organizovat řadu kulturních akcí, sportovních soutěží a různých akcí pro děti. Unie přispívá na odměny nejlepším žákům na konci školního roku a financuje každoročně nákup triček s logem školy pro žáky první třídy a nákup některých her do školního klubu.. Velmi dobrá je spolupráce se Základní uměleckou školou v Karolince. V budově naší školy jsou k dispozici prostory pro výuku hudebního oddělení pro děti z Velkých Karlovic. Tradičně dobrá je spolupráce školy s Karlovským muzeem. Její součástí je volný vstup do muzea pro žáky školy s vyučujícími, a spolupráce při přípravě některých výstav. Třídy se zúčastňují pravidelných úterních ukázek různých řemesel. Kvalitní úroveň má spolupráce s místní knihovnou, připravuje pro žáky školy besedy. Spolupráce se sportovními oddíly v obci je zaměřena na práci s mládeží - tenisový oddíl TJ Skiturist využívá bezplatně naše tenisové kurty. FC Velké Karlovice nám umožňuje využít při hodinách tělocviku hřiště a využívá bezplatný pronájem naší tělocvičny pro zimní trénink žáků. TJ Tatran pro nás organizuje šachový turnaj a pomáhá s vedením šachového kroužku. Pravidelně spolupracujeme i s MěÚ Vsetín, odborem dopravy, který pořádá besedy dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku. Pro žáky 8. ročníku pořádá Úřad práce besedu k volbě povolání. V rámci profesních exkurzí je již dlouhodobě velmi kvalitní spolupráce se zástupci místních firem například : hotel Tatra, dřevozpracující podnik Timber, zdravotní středisko Velké Karlovice, Obecní úřad Velké Karlovice, MŠ a další. Na vysoké úrovni je naše dlouholetá spolupráce s Nadací DĚTI-KULTURA-SPORT. Stavební úpravy a rekonstrukce školy V tomto školním roce byla provedena oprava terasy u školní družiny s nájezdem pro invalidní žáky. Zároveň se uskutečnila dlouho připravovaná rekonstrukce dveří ve staré budově školy. Dále byly prováděny běžné provozní opravy klimatizace ve školní kuchyni, úprava plynového topení a opravy poškozených maleb a omítek. Opět byl obnoven antukový povrch na kurtech a běžeckém oválu. Nepodařilo se rekonstruovat rozběhovou dráhu pro skok daleký. Výsledky inspekce provedené ČŠI Ve školním roce nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI. Projednáno pedagogickou radou dne: Školská rada schválila dne: ředitel školy předseda Školské rady 14

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Uherském Hradišti 3. září 2012 Obsah 1. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012

ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012 ŠIPKA 4 ŠKOLNÍ INFORMACE PRO KAŽDÉHO ALFABETA 2011/ 2012 111112012 Poslední učitelský sbor ve staré škole. (1952) Milada Orságová, Josef Tichý, Jarmila Vašutová, Ludmila Divílková a Jindřich Vašut V červnu

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Výroční zpráva základní školy... str. 3 17 Základní údaje Vzdělávací

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více