PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRO ZALOŽENÍ RESTAURACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRO ZALOŽENÍ RESTAURACE"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRO ZALOŽENÍ RESTAURACE BUSINESS PLAN FOR ESTABLISHMENT OF A RESTAURANT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR VOJTĚCH KREJČÍŘ Ing. KATEŘINA FOJTŮ BRNO 2015

2 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015 Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Krejčíř Vojtěch Ekonomika podniku (6208R020) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem: Podnikatelský záměr pro založení restaurace v anglickém jazyce: Business Plan for Establishment of a Restaurant Úvod Vymezení problému a cíle práce Teoretická východiska práce Analýza problému a současné situace Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení Závěr Seznam použité literatury Přílohy Pokyny pro vypracování: Podle 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně.

3 Seznam odborné literatury: FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení - teorie pro praxi. C.H.BECK, Praha, 2002, 172 s. ISBN X. KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení podniků. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, s. ISBN KORÁB, V., J. PETERKA a M. ŘEŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, a. s., s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Kateřina Fojtů Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015. L.S. doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. Ředitel ústavu doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Děkan fakulty V Brně, dne

4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně luxusní restaurace spojené s již zavedenou sítí pivnic. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření nově vzniklé společnosti. ABSTRACT The topic of the bachelor thesis is the design of a company business plan; particularly a luxury franchise of brasseries. The thesis uses theory, provides an analysis of the environment, possible risks and outlines the operation of a newly established company. KLÍČOVÁ SLOVA Podnikání, pivnice, podnikatelský záměr, analýza, legislativa, obchodní společnost KEY WORDS Business, brasserie, business plan, analysis, legislation, business company

5 BIBLIOGRAFICKÁ CITACE PRÁCE KREJČÍŘ, V. Podnikatelský záměr firmy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Kateřina Fojtů.

6 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Brně dne 29. května 2015 podpis.

7 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych rád poděkoval vedoucí své bakalářské práce paní Ing. Kateřině Fojtů za cenné odborné rady, které napomohly vzniku této práce.

8 Obsah ÚVOD CÍL A METODIKA PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY NEZBYTNÉ PRO PODNIKÁNÍ Podnikání Podnikatel Podnik PODNIKATELSKÝ PLÁN POSTUP PŘI SESTAVOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Titulní list Obsah Úvod, účel a pozice dokumentu Shrnutí Popis podnikatelské příležitosti Cíle firmy a vlastníků Potencionální trhy Analýza konkurence Marketingová a obchodní strategie Realizační projektový plán Finanční plán HLAVNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU, RIZIKA PROJEKTU, MARKETINGOVÉ ANALÝZY Externí analýza Interní analýza SWOT analýza... 21

9 1.4.4 Analýza rizik VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Podnikání právnických osob Podnikání fyzických osob ANALYTICKÁ ČÁST SLEPT analýza Sociální okolí podniku Legislativní okolí podniku Ekonomické okolí podniku Politické okolí podniku Technologické okolí podniku Porterův model pěti sil Výsledky dotazníku SWOT analýza PRAKTICKÁ ČÁST Právní forma podnikání Popis podniku Základní údaje Cíle podniku Organizace Marketingový mix Product Price Place Promotion Finanční plán... 48

10 3.4.1 Harmonogram Počáteční náklady Kalkulace výdajů, příjmů a zisku Cash-flow Návratnost investice Zhodnocení finanční situace Možné scénáře budoucího vývoje ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY... I Příloha I: Dotazník... I Příloha II: Návrh jídelního lístku... IV

11 ÚVOD Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil tvorbu podnikatelského plánu. Výběr směru podnikání a sortimentu nabízených služeb byl v mém případě ovlivněn několika faktory. Od dětství hraji fotbal a sport je celkově můj velký koníček. Dále pak asi jako každý, si rád zajdu s přáteli posedět k dobrému pivu nebo na dobrou večeři. Hlavním důvodem pro vybudování tohoto podniku je ale fakt, že Česká republika je jedním z největších konzumentů alkoholu na osobu na světě, a že už mám nějaké osobní zkušenosti, jak to v restauracích chodí. Český národ je také sportovním národem a ani nám se nevyhnul trend ve stravování kvalitních, pokud možno lokálních jídel. Myslím si tedy, že kombinace těchto skutečností může vést k vybudování oblíbeného podniku. Bakalářská práce bude rozdělena do pěti částí. První část vymezuje cíle, kterých mám v plánu dosáhnout a jakým způsobem je hodlám uskutečnit. Druhou část tvoří teoretické poznatky z odborné literatury, díky kterým popíši různé metody a analýzy, které se dále v práci objeví. Třetí část, analytická, bude vycházet z poznatků z předešlé kapitoly. Bude zkoumat okolí podniku, možné hrozby a příležitosti a zmapuje trh s potenciálními zákazníky. Praktická část navazuje na analytickou část. Uvádím zde své vlastní návrhy na financování podniku, jeho strukturu a organizaci a různé kalkulace, které mi pomohou odhadnout jeho budoucí výnos. Na závěr popíši a zhodnotím celou práci, jestli je vybudování podniku realizovatelné a má šanci se na trhu uchytit. Popíši možné scénáře, kterými se podnik může ubírat, a vyvodím celkový závěr. 10

12 CÍL A METODIKA PRÁCE Cílem práce je na základě provedené kritické analýzy navrhnout podnikatelský plán a strategii pro založení nové společnosti, konkrétně restaurace spojenou se jménem oblíbeného místního pivovaru. V teoretické části popíšu základní charakteristiku podnikatelského plánu, dále důležité pojmy nezbytné pro zpracování analytické části, právní formu podnikání a popíši marketingovou analýzu. Budu vycházet nejen z odborné literatury, ale i z aktuální zákonné úpravy. V analytické části provedu několik analýz, díky kterým zmapuji externí a interní prostředí podniku. Dále pak použiji informace získané z dotazníku, které mi pomohou o něco přesněji určit, jakým směrem by se měl podnik ubírat. V praktické části navážu vlastním výpočtem pravděpodobných nákladů a výnosů. Provedu finanční analýzu, která tvoří jednu z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu, pomocí které je možné odhadnout vývoj podniku v nejbližších letech. 11

13 1 TEORETICKÁ ČÁST Teoretická část poskytuje podklady pro realizaci podnikatelského záměru. Téma podnikatelský plán zde bude zpracované z teoretického hlediska. Budou definovány základní pojmy a jednotlivé právní formy podnikání, přičemž se vychází ze zákonné úpravy. Tento text vychází z odborných publikací knihovny fakulty podnikatelské. 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY NEZBYTNÉ PRO PODNIKÁNÍ Podnikání Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastí odpovědnost za účelem dosažení zisku (Zákon č. 513/1991 Sb., 2, odst. 1). K této definici je třeba pro správné pochopení vysvětlit pár použitých pojmů: Soustavnost činnost, která je vykonávána opakovaně a pravidelně; Samostatnost fyzická osoba jedná osobně, právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního orgánu; Vlastní jméno fyzická osoba právní úkony činí svým jménem a příjmením, právnická osoba pod svým názvem; Vlastní odpovědnost fyzická i právnická osoba nese za své výsledky veškeré riziko; Dosažení zisku činnost, která je vykonávána za účelem zisku (Srpová a kol., 2010). 12

14 1.1.2 Podnikatel Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele (Zákon č. 89/2012 Sb., 2, odst. 1). Dle obchodního zákoníku 2, odstavec 2 z roku 2012 je podnikatelem osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění. Dále pak osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Udává se, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona (Zákon č. 89/2012 Sb., 2, odst. 2) Podnik Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku (Zákon č. 513/1991 Sb., 5, odst. 1). Srpová (2010) ve své knize uvádí, že na podnik můžeme nahlížet několika pohledy. První, nejobecnější pohled chápe podnik jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy. Obsáhleji pak podnik chápe jako ekonomicky a právně samostatnou jednotku, existující za účelem podnikání. S ekonomickou samostatností souvisí odpovědnost vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. Právní samostatností se chápe možnost podniku vstupovat do právních vztahů s jinými subjekty a uzavírat s nimi smlouvy. Srpová (2010) dále dělí znaky podniku na všeobecné a specifické. Mezi všeobecné znaky řadíme kombinaci výrobních faktorů (v podniku se musí kombinovat výrobní faktory), princip hospodárnosti (podnik pracuje co nejšetrněji maximalizací výstupu, minimalizací vstupu a optimalizací vztahu mezi vstupy a výstupy) a princip finanční rovnováhy (schopnost podniku plnit své platební povinnosti). Mezi specifické znaky podniku patří princip soukromého vlastnictví (vyjadřuje vlastnické formy, jeho důsledkem je, že majitel podniku si vyhrazuje právo se zúčastňovat na řízení podniku), princip autonomie (svoboda a nezávislost podnikatelské činnosti, která je řízena tržními vztahy a to bez 13

15 vnějších zásahů státu) a princip ziskovosti (nutnost zisku jako výsledku podnikatelské činnosti. Tendence k maximalizaci zisku s ohledem na vložený kapitál). Podnik řadíme dle velikosti na malý, střední a velký. Podle Evropské komise jsou podniky řazeny podle ročního obratu na mikropodniky (do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR), malé podniky (do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. EUR), střední podniky (do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil. EUR) a velké podniky (vice než 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší než 50 mil. EUR, aktiva vyšší než 43 mil. EUR). (Srpová a kol., 2010). 1.2 PODNIKATELSKÝ PLÁN Tato kapitola se zabývá definicí podnikatelského plánu, jeho obsahem a požadavky na sestavení. Podnikatelský plán je písemný materiál vypracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové faktory související se založením i chodem podniku (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). Podnikatelský plán porovnává podnikatelské plány s realitou, a pokud se liší tak identifikuje, kde se liší, a proč. Podnikatelský plán nastavuje výdaje a tak získává lepší podmínky od společností a dodavatelů. Dále ukazuje, zda se podniku daří či nikoli. Pokud se podniku daří, ukáže se, kdy začne zvýšený prodej potřebovat i vyšší provozní kapitál. Naopak nás upozorní u podniku, který neprosperuje, že je zapotřebí situaci řešit tak, aby byl podnik schopen dostát svým obchodním závazkům. Je to v podstatě dokument, který slouží jak majitelům firmy a jejich manažerům tak i externím investorům. Podnikatelský plán nám napomáhá při určení životaschopnosti podniku, dále slouží jako velmi důležitý a nezbytný nástroj při získávání finančních zdrojů a poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). Podle Wupperfeld (2003) jsou náležitosti podnikatelského plánu strategie a cíle podniku, podnikatelský záměr a jeho přednosti, vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, kroky k vybudování podniku, plánování obratu a hospodářského výsledku. 14

16 Dále podle Fotr a Souček (2005), podnikatelský plán musí splňovat požadavky jako být přehledný a stručný, být jednoduchý, demonstrovat výhody produktu či služby pro zákazníka, orientovat se na budoucnost, být co nejvěrohodnější a realistický, nebýt příliš optimistický vzhledem k tržnímu potencionálu, nebýt však ani příliš pesimistický, nezakrývat slabá místa a rizika projektu, upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci manažerského týmu, prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky, získat zpět vynaložený kapitál a být zpracován kvalitně i po formální stránce. 1.3 POSTUP PŘI SESTAVOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Pokud se rozhodneme zrealizovat náš podnikatelský plán, je nutné ho sestavit v písemné podobě. Přesný návod k jeho sestavení samozřejmě neexistuje, ale určitě by měl obsahovat níže uvedené náležitosti (Srpová, Svobodová, Skopal a Orlík, 2011) Titulní list Na titulní list se udává obchodní název firmy, název podnikatelského plánu, logo firmy, jméno autora, klíčové osoby, zakladatelé a datum založení (Hisrich, 1996) Obsah Podnikatelský plán je rozsáhlý dokument, proto by jeho součástí měl být obsah, který pomůže zpřehlednit dokument a usnadní vyhledávání. Doporučený rozsah je na jednu stranu formátu A4 a měl by obsahovat maximálně tři úrovně. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) Úvod, účel a pozice dokumentu Úvod je psán na začátku podnikatelského plánu, aby nedošlo k nedorozumění mezi autorem a čtenářem. V této části ve zkratce upřesňuje, čím se zabývá náš plán, aby to bylo všem jasné a srozumitelné (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) Shrnutí Nesmí být chápáno jako úvod, ale jako ve zkratce popis toho, co je na následujících stránkách zpracováno podrobněji. Tato část by měla ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby byl dočetl náš plán do konce (Srpová a kol., 2010). 15

17 1.3.5 Popis podnikatelské příležitosti Zde je prostor pro objasnění naší podnikatelské příležitosti, jako je například nalezení mezery na trhu, objevení nového produktu nebo technického principu. Snažit se přesvědčit čtenáře, že nyní je nejvhodnější okamžik na realizaci našeho nápadu. Uvádí se zde pro koho je náš výrobek či služba určena. Zaměření je na popis produktu, konkurenční výhodu produktu a užitek produktu pro zákazníka (Srpová a kol., 2010) Cíle firmy a vlastníků V této kapitole se čtenář může přesvědčit, že naše firma může úspěšně předložený projekt realizovat. O úspěchu či neúspěchu firmy rozhoduje především její vedení a schopnosti managementu. Zaměřuje se na cíle firmy, cíle vlastníků a manažerů firmy, další pracovníky firmy a poradce (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) Potencionální trhy Úspěch může nastat jen tehdy, pokud bude existovat trh, který bude mít o naše produkty zájem. Na základě analýzy oboru a trhu musí prokázat, že tyto potencionální trhy opravdu existují. Musí uvést informace o celkovém trhu a cílovém trhu. Dále uvádí skupiny zákazníků, kteří mají z výrobku nebo služby užitek, mají k výrobku či poskytované službě přístup a jsou ochotny za produkt či službu zaplatit požadovanou částku (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011; Jones, 2002) Analýza konkurence Myslet si, že pro naši firmu neexistuje konkurence, je chyba. Myslí si to hlavně firmy, které na trh přicházejí s novými produkty. Proto je nezbytné provést důkladnou analýzu konkurence. Napřed určit firmy, které pro nás představují konkurenci a rozdělit je na hlavní a vedlejší. Hlavní konkurenti jsou firmy, které mají na trhu výsadní postavení a podobají se naší firmě. Dále přistoupit k dalšímu kroku a prozkoumat jejich přednosti a nedostatky. Na základě provedeného srovnání určit konkurenční výhodu jednotlivých firem. V těchto případech pomáhá vžít se do role zákazníků, protože nezáleží na našem hodnocení, ale právě na názoru zákazníků (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 16

18 1.3.9 Marketingová a obchodní strategie Největší vliv na potenciální úspěch firmy má marketing a následně i prodej, proto je třeba přesvědčit čtenáře, že podnik má propracovanou marketingovou strategii. Řeší se tři okruhy problémů a to (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011): výběr cílového trhu (východiskem je segmentace trhu, zvažuje se jeho velikost a kupní sílu) určení tržní pozice produktu (identifikují se konkurenční výhody našeho produktu, vyberou se optimální konkurenční výhody a na závěr se zvolí efektivní propagace a komunikace této výhody) rozhodnutí o marketingovém mixu (nejznámější je marketingový mix skládající se ze čtyř nástrojů, tzv. 4P, který tvoří produkt, cenu, distribuci a propagaci Realizační projektový plán Velmi důležitá složka při sestavování podnikatelského plánu je harmonogram činností. Používá se úsečkový diagram znázorňující plánované aktivity jako úsečky v diagramu. Úsečky nám pak řeknou, jaké práce kdy musí začít, jak dlouho budou trvat a kdy by měli být ukončeny. Z tohoto diagramu lze později odvodit výši a termín investičních a osobních výdajů (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) Finanční plán Finanční plán je v podstatě převedení předchozích částí podnikatelského plánu do číselné podoby. V této části lze zjistit reálnost záměru z ekonomického hlediska. Výstupy tvoří zejména plán nákladů, plán výnosů, plán peněžních toků, plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha, finanční analýza, výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti investic a plán financování. Při zakládání firmy je potřeba finančních prostředků a to na pořízení dlouhodobého majetku, na pořízení oběžného majetku a prostředky na zahájení podnikání. Jednou ze zásadních chyb začínajících podnikatelů většinou bývá, že nerozlišují zisk a peněžní tok (cash flow), výnosy a příjmy, náklady a výdaje (Hisrich, 1996). 17

19 1.4 HLAVNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU, RIZIKA PROJEKTU, MARKETINGOVÉ ANALÝZY Na trhu mají větší pravděpodobnost úspěchu dlouhodobě existující firmy než firmy začínající s minimem nebo zcela bez zkušeností. Jako začátečníkům, kteří chtějí prorazit něčím novým, nestačí jen vědět, kam až chceme dojít a čeho chceme dosáhnout. Je nutné poznat okolí a uvědomit si naše silné a slabé stránky. Vhodným nástrojem je analýza, která identifikuje a hodnotí faktory vnějšího prostředí a vnitřní faktory firmy. Strategickou situační analýzu členíme na externí a interní (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) Externí analýza Tato analýza slouží k analýze okolí firmy a pomáhá identifikovat hrozby a příležitosti. Dále se člení na analýzu makrookolí a mikrookolí (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 18

20 Analýza makrookolí Celé prostředí ekonomiky národní, evropské tak i světové velmi intenzivně působí na naši firmu. Úkolem této analýzy je odhadnout účinek všech změn faktorů makrookolí na naši firmu, definovat příležitosti a hrozby (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). Makroekonomické prostředí hodnotíme pomocí makroekonomických indikátorů jako například míra ekonomického růstu, úroková míra, směnný kurz, míra inflace a jiné. Technologické okolí změny v technologii a v technickém vývoji probíhají velice rychle. Představují hrozbu pro firmu, která tyto změny nesleduje, ale naopak může být zajímavou příležitostí pro firmy, které tyto změny sledují a chtějí získat náskok před konkurencí. V některých oborech jsou tyto změny zanedbatelné. Pro technologické okolí bývají charakteristické tyto trendy: Tempo technologických změn se zrychluje, výrobky jsou rychle zastaralé, vytvářejí se nové výrobní možnosti, zkracuje se průměrný životní cyklus výrobků. Sociální prostředí spadají sem změny ve spotřebitelském chování zákazníků v důsledku různých změn v jejich sociálním chování. Patří sem změny v životním stylu, důraz na upevňování zdraví, požadavek na aktivní formy odpočinku či úsilí o zlepšování životního prostředí. Demografické prostředí nejvíce ovlivňuje demografické prostředí struktura obyvatelstva, stárnutí populace, úroveň vzdělání a výkyvy v počtu narozených dětí. Politické a legislativní prostředí obor podnikání i celý podnikatelský sektor mohou ovlivnit mnohá politická a legislativní rozhodnutí. Řadíme sem i politickou stabilitu. Světové okolí rozvoj globalizace ovlivňuje firmy, které působí i na našich lokálních trzích. Nepomíjejme hrozby válek, terorismu či epidemií (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 19

21 SLEPT analýza Tato analýza je nástrojem analýzy změn vnějšího okolí. Cílem SLEPT analýzy je vyhodnotit možné nepříznivé dopady na firmu. Tyto nepříznivé dopady mohou pocházet z různých oblastí podle těchto faktorů (Kotler a Keller, 2007): Sociální - (demografické, sociálně kulturní, dostupnost pracovní síly) Legislativní - (existence zákonných norem) Ekonomické (daňové faktory, zdroje financí) Politické (politická stabilita, hodnocení externích vztahů) Technologické (podpora vlády v oblasti vývoje a výzkumu). Analýza mikrookolí Zkoumáme odvětví, ve kterém naše firma působí. Zaměřujeme se především na strukturu odvětví, trendy v odvětví, míru ziskovosti dosahovaného odvětví a klíčové faktory způsobující změny v odvětví (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). Porterův model pěti sil Michael Porter identifikoval síly působící na firmu a představující možné příležitosti a hrozby. Tyto síly mohou působit souběžně, ale i jednotlivě. Výnosnost podnikatelské činnosti ovlivňuje intenzita a směr působení. Jde o riziko vstupu potenciálních konkurentů, rivalitu mezi stávajícími firmami, smluvní sílu kupujících, smluvní sílu dodavatelů a hrozby substitučních produktů (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) Interní analýza Smyslem této analýzy je najít vlastní konkurenční výhody a samozřejmě odhalit i silné a slabé stránky firmy. Odhadujeme rozsah našich zdrojů a specifických předností firmy, které budeme využívat, ale také udržovat a rozšiřovat. Majetek a schopnosti jsou základem specifických předností. Bariéry napodobení zabraňují napodobení majetku i schopností, protože hmotný majetek lze napodobit celkem snadno. Nehmotný majetek se napodobuje mnohem obtížněji a schopnosti firmy se napodobují nejobtížněji (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 20

22 1.4.3 SWOT analýza Tato analýza je nejčastěji používaným nástrojem analýzy. Vyvinul ji americký poradce Albert S. Humphrey a také ji poprvé použil. Název této analýzy je odvozen z prvních písmen anglických slov. Strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti), threats (hrozby). Posuzujeme všechny aspekty podnikatelského plánu ze zmíněných čtyř oblastí. Do silných stránek spadá například zkušený management, kvalifikovaní pracovníci nebo kvalitní servis. Do slabých stránek patří například kapitálová síla, nedostatek zkušeností v oblasti marketingu nebo cenová politika. Analýza příležitostí a hrozeb řeší okolí firmy. Zdůrazňuje atraktivní příležitosti, které nám přináší výhody. Příležitosti posuzujeme z hlediska atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu. Hrozby naopak z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti. Věřitelé a investoři by tyto hlediska měli objektivně vnímat a nezakrývat nepříjemné skutečnosti. Je dobré analyzovat projekt ze všech stran (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) Analýza rizik Riziko je chápáno jako negativní odchylka od cíle a je spojeno s nepříznivými dopady na firmu. Tato analýza nám umožňuje dva pohledy na věc. Slouží k nastínění pravděpodobnosti rizikové situace ale i pro přípravu opatření, která bude nutné provést v případě, že daná riziková situace opravdu nastane. Rizikové situace mají vždy své příčiny a tato analýza nám je pomáhá najít a navrhovat preventivní opatření. Tuto analýzu provádíme například pomocí expertního hodnocení nebo analýzou citlivosti. Expertní hodnocení - je to odborný odhad vzhledem k plánovaným cílům firmy. Významnost posuzujeme podle pravděpodobnosti výskytu a intenzity negativního vlivu. Míra předvídatelnosti má významný vliv na kvalitu takové analýzy. Analýza citlivosti - zjišťuje citlivost hospodářského výsledku na faktory, které byly vyhodnoceny v rámci expertního odhadu jako významné. Nejsledovanější faktory ovlivňující hospodářský výsledek jsou výše poptávky, realizovatelná tržní cena produktů a změny fixních nebo variabilních nákladů. Tyto výsledky jsou individuální a dosahují odlišných hodnot (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 21

23 Opatření ke snížení rizika Následně po identifikaci rizik navrhujeme preventivní opatření, která nám pomohou ke snížení daných rizik. Mezi tato opatření patří diverzifikace, dělení rizika, transfer rizika na jiné subjekty, etapový přístup k projektu a jiné. Diverzifikací se rozumí rozšiřování výrobního programu, zahrnování produktů různé povahy a zaměření do sortimentu, tak aby pokles poptávky po jednom produktu byl kompenzován nárůstem poptávky po jiném produktu. Dělení rizika je další způsob snižování rizika. Rozdělení rizika mezi dva nebo více účastníků, kteří se podílejí na realizaci daného projektu. Transfer rizika na jiné subjekty je přesun rizika pomocí uzavíráním dlouhodobých smluv, uzavíráním kontraktů nebo pronájem výrobního zařízení. Spadá sem pojištění, forvardy, swapy a jiné (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011). 22

24 1.5 VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Při začátku podnikání je důležitým rozhodnutím výběr právní formy. Každá forma podnikání má své výhody a nevýhody. Volba formy podnikání není samozřejmě konečná a lze ji kdykoliv během podnikání měnit. Změna však může přinést různé komplikace a zbytečné další náklady pro podnikatele. Proto je lepší si první formu svého podnikání důkladně rozmyslet hned na začátku Podnikání právnických osob Zahájení podnikatelské činnosti jako právnická osoba je podstatně náročnější a to po stránce administrativy. Musíme složit základní kapitál. Všechny právnické osoby musí být zapsány do obchodního rejstříku (Srpová a kol., 2010). Kapitálové společnosti - povinnost vnést vklad, jejich ručení za závazky společnosti je buď omezené, nebo žádné. Dělí se: Společnost s ručeným omezeným - (spol. s. r. o. nebo s. r. o.). Společnosti s ručeným omezeným se dotkly významné změny zákona v roce Tuto společnost může založit jen jedna osoba a lze založit i k nepodnikatelským účelům. Na činnosti společnosti se nemusí osobně podílet všichni společníci. Všichni společníci nemusí splňovat požadavky živnostenského zákona, stačí pouze jeden či několik. K založení společnosti postačí základní kapitál jen ve výši 1 Kč, a to místo dosavadních 200 tisíc Kč. Tato změna usnadní vstup na trh. Společníci mají možnost vytvořit více druhů podílů. Do společnosti lze také vložit nepeněžitý vklad (nemovitost, auto, zásoby). V této společnosti je jednodušší převod účasti na jiného společníka. Je nutné vést účetnictví. Zapisuje se do obchodního rejstříku. Pořádá se valná hromada, kde se hlasuje podle výše majetkových podílů. Základní kapitál se skládat musí a společenská smlouva je sepsána nákladnějším notářským zápisem (Srpová a kol., 2010; Wupperfeld, 2003). Akciová společnost 23

25 Osobní společnosti osobní účast podnikatele na řízení společnosti a neomezené ručení společníků za závazky společnosti. Dělí se: Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Podnikání fyzických osob V této kapitole se setkáváme s pojmem osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Je to označení pro fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Fyzické osoby, které chtějí podnikat, musí obvykle získat živnostenské nebo jiné oprávnění k provozování podnikatelské činnosti (Srpová a kol., 2010). Živnost Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. (Zákon č. 455/1991 Sb., 2 odst. 1). Ohlašovací živnosti Koncesované živnosti Podmínky pro získání živnostenského oprávnění jsou věk alespoň 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Popřípadě odborná či jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnost (Srpová a kol., 2010). 24

26 2 ANALYTICKÁ ČÁST Hodlám založit restauraci v centru Brna, která bude nabízet kvalitní jídlo, výborné tankové pivo a možnost sledování sportovních přenosů z celého světa. Právní forma podniku bude společnost s ručením omezeným a to hned z několika důvodů, které budou uvedeny dále v práci. Před sestavením samotného business plánu je nutné provést marketingovou analýzu, která nám poskytne důležité vstupní informace pro zahájení podnikatelské činnosti. Marketingová analýza co nejvěrněji a nejobjektivněji zhodnotí externí a interní okolí podniku a případnou konkurenci. Na závěr provedeme pomocí získaných dat SWOT analýzu. 2.1 SLEPT analýza Tato analýza vyhodnocuje potenciálně nepříznivé dopady na podnik. Při tvorbě SLEPT analýzy se zaměřím na sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické okolí podniku Sociální okolí podniku Pro založení nového podniku je velice důležité znát aktuální sociální situaci jak v České republice, tak hlavně v Brně. Nejrozšířenější věkovou skupinou jsou obyvatelé mezi roky. Velice důležitý faktor pak je hrubá průměrná mzda, která v jihomoravském kraji v roce 2015 činí zhruba Kč. V Brně se počet stálých obyvatel pohybuje okolo Nesmíme ale zapomenout na studenty a lidi dojíždějící do Brna za prací, kteří tvoří také velice zajímavou potenciální skupinu zákazníků. Především právě studenti jsou nejčastějšími návštěvníky restauračních zařízení. (Zdroj: Czso.cz dostupné z: O.xls). 25

27 2.1.2 Legislativní okolí podniku Právní a legislativní okolí podniku zahrnuje základní podmínky pro bezpečné fungování podnikatelské činnosti. Jako společnost s ručením omezeným je potřeba dodržovat obchodní a autorské právo, ochranu osobního vlastnictví, daňové zákony a jiná důležitá nařízení. Důležitými prvky ze strany zaměstnavatele, o které se musí postarat, je zabezpečení vhodných pracovních a hygienických podmínek pro své zaměstnance. Dalším důležitým faktorem pro fungování podniku, je podoba zákonu o kouření v restauracích Ekonomické okolí podniku První velmi důležitý ekonomický faktor ovlivňující naše podnikání je míra inflace. Je vyjádřena přírůstkem průmětného ročního indexu spotřebitelských cen. Udává procentní změnu cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti 12 - ti předchozím měsícům. (Zdroj: Czso.cz dostupné z: O.xls). Graf č. 1: Inflace 2015, míra inflace a její vývoj v ČR (Zdroj: Kurzy.cz dostupné z: 26

28 Další ekonomický faktor je hrubý domácí produkt (HDP). HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii a určuje výkonnost ekonomiky států. Časovým obdobím bývá nejčastěji rok. Křivka HDP v posledních letech roste, kromě roku 2009, kde pokles způsobila ekonomická krize. (Zdroj: Czso.cz dostupné z: O.xls). Graf č 2: HDP 2015, vývoj HDP v ČR (Zdroj: Kurzy.cz dostupné z: 27

29 Další užitečný faktor je nezaměstnanost. K evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem uchazečů o zaměstnání. To je o méně než v únoru 2015 a o méně než v březnu Podíl nezaměstnaných klesl na 7,2 % (únor ,5 %, březen ,3 %). Oproti loňskému roku vzrostl téměř dvojnásobně počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem (Zdroj: Czso.cz dostupné z: O.xls). Graf č 3: Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2015 (Zdroj: Kurzy.cz dostupné z: Na závěr jeden z nejdůležitějších faktorů a to úroková míra. Hodnotu úrokové míry ovlivňuje Česká národní banka a určuje množství peněz, které si u banky můžeme půjčit. Do ekonomických rizik bych ještě přidal růst cen energie a náklady na další poskytované služby, které se následně mohou promítnout do výsledné ceny. 28

30 2.1.4 Politické okolí podniku Politické okolí ovlivňuje naše podnikání stejnou měrou jako ostatní faktory i když se to na první pohled nemusí zdát. Musíme dodržovat obchodní a živnostenské zákony a normy a pokusit se reagovat na momentální situaci v politice Dále si je potřeba dávat pozor na vývoj ekonomiky. Při růstu stát nemusí provádět žádné zásahy, ale při stagnaci nebo poklesu se stát snaží snížit státní dluh a z toho vyplývá, že podniky které profitují z odbytu služeb a produktů neprosperují. Aktuální problém spočívá ve stále rostoucím státním dluhu, který má za následek růst daní. To má za příčinu menší měsíční úspory obyvatel a z toho plynoucí menší útraty za služby. Graf č 4: Růst státního dluhu ČR ( v mld. Kč) (Zdroj: ceskenoviny.cz, dostupné z: 29

31 2.1.5 Technologické okolí podniku Technologické okolí je dalším důležitým faktorem pro vedení restaurace. Jako úspěšný podnikatel musíme držet krok s moderními technologiemi a dokázat je využít v náš prospěch a zisk. Spadá sem moderní a kvalitní vybavení restaurace a k tomu se samozřejmě pojí i školení personálu, aby mohl toto vybavení bezpečně a účelně využívat. Dále pak musíme jít s dobou a dopřát zákazníkům co největší komfort, takže věci jako wi-fi připojení k internetu, internetové stránky restaurace s možnosti online rezervace nebo možnost platit kreditní kartou jsou samozřejmostí. 2.2 Porterův model pěti sil Pro analýzu konkurenčního prostředí jsem použil Porterův model. Ovlivňující činitelé jsou: Rivalita stávající konkurence Podnikat v dnešní době v restauratérství není vůbec jednoduché. Trh je přesycen restauracemi a jinými stravovacími podniky a z toho plyne obrovská konkurence. Konkrétně v Brně můžeme najít mnoho různých restaurací a skoro každým dnem toto číslo roste. Většina z těchto restaurací jsou ovšem jen tzv. místní putyky, kam se chodí jen posedět k pivu a stravování se nijak zvlášť neřeší. Maximálně přes poledne si zajít na menu. Číslo opravdu kvalitních podniků, s kvalitní stravou, tankovým pivem a možností sledovat všechny sportovní přenosy je mnohem menší a proto konkurence není tak velká jako v restauratérství obecně. Naprostá většina této zbývající konkurence v Brně pak jsou tzv. Plzničky, tedy síť restaurací spadající pod společnost Plzeňský Prazdroj, která se bude řadit mezi nejvážnější konkurenci mého podniku. Hrozba vstupu nových konkurentů Bariéry pro vstup do tohoto odvětví nejsou velké. Provoz restaurace se řadí mezi živnosti, kde stačí mít základní odborné znalosti a obklopit se profesionálním personálem. Proto je hrozba vstupů nových konkurentů poměrně vysoká. Pro založení restaurace je nutné spolupracovat s krajskou hygienou, stavebním úřadem, hasiči apod. Na druhou stranu, 30

32 díky plánovanému konceptu, který se v Brně vyskytuje opravdu zřídka, by neměla být hrozba vstupu nových konkurentů tak vysoká, než je tomu v případě tradičních restaurací. Hrozba substituce výrobků V dnešní době je kladena veliká pozornost na kvalitu podávaných pokrmů. Hrozba substituce výrobku v tomto odvětví podnikání samozřejmě existuje. Vyhnout se jí dá velice těžko, protože počet pokrmů, které se budou nabízet, není velký a většinou to budou oblíbená a lehce stravitelná jídla. Veliký rozdíl je ale v přípravě, prezentaci a původu jídla, díky kterému se dá celkem dobře eliminovat velikou část těchto hrozeb. Vyjednávací síla zákazníků Ve všech službách platí, že konečný spotřebitel rozhoduje o úspěchu či neúspěchu podnikání. Stravovací služby nejsou výjimkou, zde to platí dokonce dvojnásob. Pokud bude zákazník spokojený, pochutná si na pokrmu a osloví ho prostředí, bude se rád vracet a šířit pozitivní reference. Naopak, když získá během své první návštěvy jakoukoliv negativní zkušenost, pak se s největší pravděpodobností znovu nevrátí a nedoporučí restauraci ani dál ve svém okolí. Proto by měl být zákazník vždy na prvním místě a věnovat mu maximální pozornost. Vyjednávací síla dodavatelů I dodavatelé představují určitou hrozbu, zejména ti kvalitní a spolehliví, kteří si mohou své odběratele vybírat. Většina dodavatelů jsou bohužel zahraniční výrobci nebo jejich zprostředkovatelé u nás jako jsou např. supermarkety. To dává ovšem skvělou příležitost ke spolupráci s místními dodavateli, kteří díky obrovské konkurenci zahraničních výrobců, které zvýhodňuje importní politika vlády, ztrácejí vyjednávací sílu. Navíc u tuzemských dodavatelů vidíte, co kupujete, jakou to má kvalitu a je zde možnost domluvy na delší spolupráci a tím i získat nějaké výhody jak v ceně, tak i v prémiových výrobcích. 31

33 2.3 Výsledky dotazníku Na dotazník zahrnutý v příloze, mi odpovědělo celkem 100 respondentů žijících v Brně. Jelikož se bude jednat o pivnici se sportovními přenosy, chtěl jsem, aby většinu dotazované skupiny tvořili muži. Proto 68 dotazovaných byli muži a 32 ženy. Rozdělil jsem je do 5 věkových skupin. První skupina, věk do 18 let, byla tvořena pouze 7 respondenty, kvůli jejich nízkému věku, který znemožňuje pití alkoholu a to samozřejmě snižuje i možné tržby. Většina z nich byli studenti středních škol. Má cílová skupina byli studenti vysokých škol a čerstvě pracující. Podařilo se mi oslovit 36 respondentů mezi lety a 31 respondentů mezi lety. Zde jsem využil naší fakulty a oslovil jak studující, tak už i vystudované a pracující kolegy. Ohledně posledních dvou věkových skupin jsem byl velice zvědavý, jak průzkum dopadne, protože ze zkušeností vím, že starší lidé neradi mění své zvyky a raději navštíví restauraci, kterou už znají a kde ví, co mohou čekat. Tady jsem využil rodiče a dotazník nechal kolovat u nich v práci. Dále mne zajímalo, jak často tázaní restaurace navštěvují. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že poměrně často. To ale nebylo žádné překvapení, vzhledem k české nátuře. Jak často navštěvujete restauraci/hospodu? 5% 4% Každý den 34% 12% 13% 4-5krát do týdne 2-3krát do týdne Jednou za týden 32% 1-2krát do měsíce Maximálně párkrát do roka Graf č 5: Návštěvnost restaurací v Brně (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 32

34 Jak jste spokojení s úrovní restaurací v Brně? 20% 11% 13% 23% Velmi spokojen Spokojen Průměr 33% Nespokojen Velmi nespokojen Graf č 6: Spokojenost s úrovní restaurací v Brně (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Dotazník dále ukázal, že lidé jsou se situací s restauracemi v Brně spokojeni průměrně. Pouze lehce převládaly kladné názory, jak ukazuje graf výše. Proto jsem byl velice mile překvapen, že až 67% dotazovaných by uvítalo novou restauraci a pouze 13% dotazovaných bylo proti, jak je vidět na grafu níže. Uvítali byste v centru Brna novou restauraci, kde bude místní tankové pivo, suroviny od lokálních dodavatelů a možnost sledování živě všech sportovních přenosů? 20% 8% 5% 30% Určitě ano Spíše ano Nevím 37% Spíše ne Určitě ne Graf č 7: Zájem o navštívení nové restaurace (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 33

35 Na závěr mě zajímalo, kolik jsou lidé ochotni utratit a jaký je hlavní faktor, ovlivňující jejich spokojenost. Z dotazníku vyplynulo, že částka se pohybuje v rozmezí Kč na osobu. Nejpodstatnějším faktorem spokojenosti pak byla kvalita jídla a služeb, následovaná cenou a jako poslední skončila dostupnost. Velice mě potěšilo, že ze 100 respondentů, by dalo 83 přednost mému návrhu před konkurencí. Překvapivé bylo procento zájmu o návštěvu podniku, kde u žen by rádo přišlo hned 30 z 32 tázaných, zatímco u mužů jen 53 z 68 tázaných, kde většina z nich bylo z věkové kategorie 35 a více let, jak jsem předpokládal. Celkově jsem s výsledky dotazníku spokojen, protože se ukázalo, že o tento koncept restaurace by byl zájem, což je dobrý první krok k úspěšnému provozu. 34

36 2.4 SWOT analýza SWOT analýza slouží pro celkové shrnutí informací získaných z předešlých analýz. Hodnotí silné a slabé stránky společnosti, možné příležitosti a hrozby. Tabulka č. 1: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) S Silné stránky W Slabé stránky poloha v centru Brna používání kvalitních surovin tankové pivo sportovní přenosy wi-fi zdarma letní zahrádka bez rozvozu jídel doposud neznáme jméno a koncepce restaurace v Brně nutnost vlastního dovozu surovin od dodavatelů počáteční zadluženost podniku O Příležitosti T - Hrozby zvýšený zájem o jídlo z kvalitních surovin poptávka po kvalitním pivu získání různých ocenění za kvalitní produkty expanze podniku při dobrém startu možnost tzv. tiché reklamy pokles DPH a tržeb ve stravovacích službách růst DPH a ostatních daní riziko vstupu nových konkurentů na trh Odchod klíčového zaměstnance Extrémní nárůst nájmu 35

37 3 PRAKTICKÁ ČÁST V této části se zaměřím na zpracování vlastního návrhu řešení na základě získaných poznatků. Konkrétně sestavím podnikatelský plán pro založení restaurace v Brně. V následujících podkapitolách popíši podnik a upřesním právní formu podnikání. Dále identifikuji rizika spojená se vznikem podniku, vytvořím provozní plán a nakonec provedu finanční plán, který ukáže předpokládané náklady a výnosy v následujících letech. 3.1 Právní forma podnikání Jako právní formu podnikání jsem si pro svou restauraci zvolil společnost s ručením omezeným. Mezi největší výhody této formy podnikání patří možnost založit firmu pouze jednou osobou, což je i můj případ. Další velká výhoda pro založení podniku tohoto druhu je i výše počátečního vkladu, který je od roku 2014 neomezený a tedy stačí i pouhá 1 Kč. Naopak nevýhoda spočívá v riziku, kde v případě neúspěchu ručí majitel celým majetkem společnosti. 3.2 Popis podniku Dalešická pivnice je nová restaurace vznikající v centru Brna. Jméno je dané smlouvou s dalešickým pivovarem, který chtěl být za sponzoring uveden přímo v názvu. Pro zákazníky je zde přes celý den připravena teplá a studená kuchyně, výborné dalešické pivo z tanku a všechny různé sportovní přenosy ze světa. Restauraci tvoří kuřácká část (20 míst k sezení), nekuřácká část (30 míst k sezení) a v létě zahrádka pro 10 lidí. 36

38 3.2.1 Základní údaje Název: Dalešická pivnice Sídlo: Brno město Vlastník: Vojtěch Krejčíř, narozen Náplň podnikání: restauratérství a pohostinství Forma podnikání: společnost s ručením omezeným Sektor podnikání: služby Provozní doba: Pondělí Pátek 10:00 24:00 Sobota Neděle 12:00 24:00 Podnik bude otevřený všech sedm dní v týdnu. Základní otevírací doba bude každý den stejná, ale bude se měnit v závislosti na vysílání nějakého důležitého sportovního přenosu, nebo pokud restaurace bude mít svůj vlastní program k příležitosti oslavy svátku nebo podobné akce Cíle podniku Krátkodobé cíle: v prvních 4 měsících dosáhnout 60 70% vytíženosti restaurace a to i za cenu menšího zisku nebo ztráty do půl roku stabilizovat personál v období 8 12 měsíců stabilizovat ziskovost podniku a pokusit se zvýšit tržby minimálně o dvojnásobek do 2 3 let od otevření restaurace zajistit zisk ve výši Kč, který by byl dále investován 37

39 Dlouhodobé cíle: do 5 let si udělat dobré jméno v očích veřejnosti, zajistit si stálou klientelu, mít kladné reference od restauratérských kritiků a pokoušet se stále o nové zákazníky v období od 5 10 let stabilizovat roční příjem a vykazovat zisk minimálně Kč ročně při úspěchu a stálého ročního zisku, se domluvit s dodavateli a investory na možnosti další spolupráce a otevřít do 15 let další restaurace tohoto typu Budoucí podoba podniku Podnik bude oživením místního stereotypu v možnostech, kde se dobře najíst, napít a zabavit. Dodržování vysoké kvality nabízených produktů, příjemného prostředí a obsluhy, by mělo přilákat co nejvíce hostů. Díky aktuálnímu trendu ve stravování v České republice je tento typ restaurací na vzestupu a celý podnikatelský plán by proto měl být úspěšný. Z dlouhodobého hlediska, při pozitivních ohlasech a stálému až rostoucímu ročnímu zisku, bych chtěl v dalších zajímavých lokalitách, ať už v rámci Brna nebo ostatních měst na Moravě, otevřít další restaurace v rámci franchisy. Splnit požadavky na vybudování franchisy budou veliké, ale pokud se první podnik uchytne, neměl by být problém uzavřít s pivovarem novou smlouvu o sponzoringu a popřípadě najít i nové investory Organizace V následující kapitole jsou uvedeny informace o personální struktuře v restauraci. Zaměřím se zejména na postavení každého zaměstnance v podniku, požadavky, které by měl splňovat při nástupu do práce, dále na výčet povinností v pracovní době, určení této doby a na závěr samozřejmě i finanční ohodnocení jednotlivých zaměstnanců. Finanční situace se ale bude měnit v závislosti na různých bonusech, vytíženosti restaurace, rezervacích, ročním období atd. 38

40 Uklízečka Provozní Účetní 3 Servírky Majitej 2 Číšníci Kuchař Šéfkuchař Kuchař Pomocný kuchař Schéma 1: Organizační schéma (Zdroj: Vlastní zpracování, 2015) Časová a mzdová organizace Tabulka č. 2: Tabulka časové a mzdové organizace (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Pozice Úvazek Hrubá mzda Hodin týdně Kč/h Šéfkuchař Plný Provozní Plný Kuchaři Plný Servírky/číšníci Plný Účetní Poloviční Pomocný kuchař Poloviční Uklízečka Poloviční Výše mzdy je určená na základě srovnání s konkurencí. 39

41 Specifikace podnikových pozic Tabulka č. 3: Specifikace pozic v podniku (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Pozice Požadavky Náplň práce Zodpovědnost Majitel Podnikatelský duch, zkušenosti s vedením podniku, odpovědnost Kontrola chodu podniku, komunikace s šéfkuchařem a Plnění finančních cílu, stabilita podniku provozním, jednání s dodavateli Šéfkuchař Praxe v oboru minimálně 5 let, praxe na pozici šéfkuchaře 2 roky Vedení kuchyně, výběr surovin, příprava pokrmů, kontrola vydaného jídla Vytváření jídelního lístku, kvalita připravovaných pokrmů Kuchaři Praxe v oboru minimálně 3 roky Příprava pokrmů, vlastní nápady na Bezproblémová směna zlepšení jídel Pomocný kuchař Vyučen v oboru Pomocné práce v kuchyni Výpomoc v kuchyni Provozní Zkušenosti s touto pozicí, komunikativnost, týmový duch, pečlivost Nákup surovin, komunikace s personálem Komunikace mezi kuchyní a obsluhou, doplňování surovin a nápojů Servírky/ číšníci Praxe v oboru 3 roky, příjemné vystupování Reprezentace podniku, komunikace s kuchyní Spokojenost zákazníka Účetní Maturita v oboru, praxe rok Vedení účetnictví, komunikace s majitelem a Účetní doklady a jiné finanční transakce provozním Uklízečka Časová flexibilita Úklid podniku Čistota a hygiena 40

42 3.3 Marketingový mix V následující kapitole charakterizuji marketingový mix 4P, který by měl vést ke zvýšení poptávky u zákazníků. Mix se skládá z cenové politiky (price), výrobkové politiky (product), distribuce výrobku (place) a způsobu propagace (promotion) Product V této podkapitole vysvětlím, jaké výrobky budou nabízeny, čím jsou zajímavé a postup při výrobním procesu. nákup surovin uskladnění surovin příchod hosta obsluha hosta příprava pokrmu a nápoje příjem objednávky zjištění spokojenosti platba, odchod hosta úklid stolu Schéma 2: Proces přípravy jídla a obsluhy hosta (Zdroj: Vlastni zpracování, 2015) Charakteristika výrobků Výrobky se dělí do dvou kategorií. První kategorie jsou pokrmy, které připravuje šéfkuchař za asistence kuchařů a pomocného personálu. Jídelní lístek neobsahuje velké množství pokrmů, aby byla zachována vysoká kvalita jídla, ale každý zákazník by si měl vybrat. Celkově by se na jídelním lístku mělo objevit hlavních chodů, 4 zeleninové saláty, 2 polévky, 2 dezerty a něco malého k zakousnutí k pivu. Struktura hlavních jídel bude rozdělena do šesti kategorií a to na vepřové pokrmy (cca 5), kuřecí pokrmy (cca 3), hovězí pokrmy (cca 5), rybí pokrmy (cca 2), bezmasá jídla (cca 5) a burgery na 5 způsobů (viz příloha). Dále bude týdenní lístek s poledním menu, platný ve 41

43 všední dny přes obědy, který bude obsahovat dvě hotovky a jednu polévku na každý den. Nejdůležitějším aspektem u jídel je samozřejmě chuť. Všechna jídla budou připravována z čerstvých surovin od místních dodavatelů, takže kvalita bude na vysoké úrovni. Pokrmy budou složeny pouze z pár základních surovin, které se budou doplňovat a vyzdvihovat chuť hlavní suroviny. Další důležité aspekty jsou vzhled a vůně. Jídlo musí zaujmout zákazníka hned při příchodu do restaurace. Když ucítí příjemnou vůni, linoucí se z kuchyně, nebo uvidí na stole chutně vypadající jídlo, je větší pravděpodobnost, že i když třeba přišel jen na pivo, tak neodolá a dá si i něco k snědku a tím udělá i větší útratu. Důležitá je také velikost porce. Ta by neměla přesáhnout 200 gramů, s přílohou pak 400 gramů. Je to hlavně kvůli zákazníkovi, aby si mohl vychutnat chuť, nebyl přecpaný a případně si ještě objednal nějaký dezert a nápoj. Jsou zde ale výjimky, jako třeba vepřová žebra, koleno nebo hovězí steak, které jsou pro více lidí a mohou vážit až kolem jednoho kilogramu. Druhou kategorii nabízených výrobků tvoří nápoje. Chystání nápojů probíhá za barem, kde se o jejich přípravu stará číšník/barman. Z nealkoholických nápojů nabídneme minerální vody, džusy, různé limonády, kafé, čaje a jiné běžné nealko nápoje. Alkoholický sortiment zahrnuje pivo, víno a lihoviny. Pivo bude tankové z dalešického pivovaru, vína pak budou převážně z Jižní Moravy. Speciální nabídku tvoří rumy, které mají svůj speciální lístek. Najdeme zde klasické rumy dostupné ve všech restauracích, ale i různé exotické rumy z celého světa. Personál bude znát všechny detaily, jako je původ, stáří, skladování, a způsob servírování, aby měl zákazník u pití rumu co nejautentičtější požitek Price V této kapitole uvedu, jakou cenovou politiku podnik nasadí a jaká jsou základní kalkulační pravidla pro stanovení konečné ceny produktů. Při určování cen jsem hleděl na ceny u konkurence a snažil se je podle toho nasadit. Ceny nechci mít vysoké jako konkurence, ale ani o moc nižší, protože pořád potřebujeme nějaký zisk. Základní pravidla Velice důležité pro nás je, najít optimální hranici mezi mírou našeho zisku a ochotou zákazníka za produkt zaplatit. Pohostinství je velice nestabilní kategorie podnikání a 42

44 musíme proto kalkulovat s vysokou mírou rizika, na rozdíl od jiných druhů podnikání, kde je míra rizika ze zisku nabízeného produktu mnohem nižší. Jelikož mám v této oblasti poměrně dost známých a i sám mám už nějaké zkušenosti, tak jsem určil sto procentní ziskovou přirážku, která pokryje všechny režijní a fixní náklady a přinese i dostatečný finanční zisk pro podnikatele. Zároveň nesmíme zapomenout k výsledné ceně připočíst i DPH, které činí 21%. Protože chceme oslovit poměrně širokou klientelu, musíme nabízet produkty z více cenových kategorií. Jídelní lístek proto bude obsahovat pár produktů v ceně okolo 70Kč, které budou vhodné jako chuťovka v pivu. Dále jídla v rozmezí Kč, jako jsou burgery, pokrmy z vepřového a kuřete, saláty a těstoviny. Poslední kategorií budou pokrmy nad 200 Kč, kde najdeme čerstvé ryby, speciality z hovězího masa a některé speciality podniku, jako jsou vepřová žebra nebo koleno. Polední menu pak bude stát od 100 do 120 Kč včetně polévky. Velice důležité je zvolit správnou strategii podniku. Jako nový podnik nechceme zákazníka odradit vysokými cenami. Musíme tedy dbát na pružnost cen a reagovat jak na konkurenci, tak na zájem zákazníků. Jako nejlepší se jeví varianta nízkých cen při vstupu na trh a pozvolném zdražování v reakci na oblíbenost podniku. Rozhodně ale nechci, ať už při velkých nebo malých tržbách, navyšovat ceny nějak radikálně. Chci, aby byla restaurace oblíbená a měla dobré jméno a ne aby jen tahala ze zákazníků peníze. Dobré jméno mezi lidmi je totiž ta nejlepší reklama a při případném otevření dalších podniků s tímto názvem se to vrátí několikanásobně. 43

45 Cenová kalkulace vybraných výrobků Tabulka č. 4: Cenová kalkulace vybraných jídel (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Název jídla Cena 100% - ní Cena bez DPH Cena s surovin marže DPH (21%) DPH 700g Pečená vepřová žebra 73 Kč 73 Kč 146 Kč 20,6 Kč 177 Kč Kuřecí prso na rozmarýnu 61 Kč 61 Kč 122 Kč 25,6 Kč 148 Kč Hovězí tatarák 82 Kč 82 Kč 164 Kč 34,4 Kč 198 Kč Hovězí rump steak 144 Kč 144 Kč 288 Kč 60,5 Kč 349 Kč Filet z candáta 94 Kč 94 Kč 188 Kč 39,5 Kč 228 Kč Telecí burger s chřestem 73 Kč 73 Kč 146 Kč 20,6 Kč 177 Kč Zeleninový salát s lososem 57 Kč 57 Kč 114 Kč 23,9 Kč 138 Kč 44

46 3.3.3 Place Další podkapitola marketingového mixu udává informace o umístění podniku, způsobu zásobování a dopravy. Dále popisuje distribuční cestu od nákupu surovin, přes zpracování až po konečný prodej v restauraci. Lokální umístění a klientela Z lokálního hlediska je podnik umístěn v okrese Brno město, konkrétně v centru Brna. Střed Brna je ideální lokace pro nově otevírající restauraci. Proudy lidí chodící do centra za zábavou, nákupy, památkami a za dobrým jídlem dávají podniku obrovskou škálu možných zákazníků. Další potenciální zákazníci jsou zaměstnanci z okolních firem a podniků, kteří mohou přijít na polední menu nebo se přijít odreagovat a pobavit po náročném dni v práci. Tato skupina by měla být v začátcích provozu klíčová, jelikož pokud se jim zalíbí prostředí restaurace a zachutnají pokrmy a drinky, utvořit stálou klientelu, která v začátcích pomůže podniku jak finančně, tak i marketingově, v podobě pozitivních ohlasů a následně možných nových klientů. Dostupnost je na nejvyšší možné úrovni. Hromadnou dopravou se lze z kterékoliv části Brna dostat do centra přibližně do 30 ti minut. Dále je po celém centru mnoho parkovišť, takže pro ty kdo preferují dopravu autem, je poloha ideální také. Obecné umístění a klientela Z obecného pohledu je podnik umístěn přímo ve středu Brna, což je po nákupních centrech nejlepší možná lokace z pohledu m oslovení celého Brna, kde každý jednou za čas má v centru nějaké povinnosti a proto jej musí navštívit. Umístění restaurace někam na okraj Brna, kde by se o něm dozvěděl jen málo kdo a i kdyby, tak by musel podniknout cestu přes celé město, je poměrně nestrategické, protože mnozí se pak spokojí s návštěvou méně kvalitní ale lépe situované konkurence. Zaměstnanci z okolních firem by měli tvořit základní klientelu přes obědy a v odpoledních hodinách po konci pracovní doby. Večerní hodiny by měly patřit lidem, kteří do centra přišli na různé schůzky, pobavit se, dobře se najíst nebo sledovat různé sportovní přenosy. V letních měsících pak mohou tvořit další zajímavou klientelu turisté, kteří po celém dni chození po památkách rádi ochutnají a dobré české jídlo a pivo. 45

47 Zásobování a doprava Zásobování je vyřešeno skladem, umístněným přímo v podniku, který je rozdělen na sektory s patřičným vybavením pro čerstvé potraviny, ovoce a zeleninu, mražené potraviny a nápoje. Dopravu zajišťuje majitel a provozní, kteří mají seznam potřebných surovin vždy napsaný od šéfkuchaře. Doplnění nápojů si provozní hlídá sám. Velká část surovin je dovážena autem na vlastní náklady odběratele, který musí k dodavateli sám přijet a odvézt si ho. Tím podnik ušetří za dopravu surovin a navíc si může vybrat přesně takové produkty, které vypadají nejlákavěji a nejkvalitněji. Mezi typické dodavatele se řadí místní ekofarmy, řeznictví a uzenářství, vinařství a jiné jihomoravské podniky s kvalitními produkty. Pivo a nealko nápoje jsou dováženy dodavatelem přímo do restaurace, stejně tak i alkoholické nápoje. Zde tvoří výjimku pouze rumy, které sám majitel vybírá a přiváží od různých dodavatelů, specializujících se právě na rumy. Distribuce Distribuci popisuje následující schéma. Tvorbu nákupního plánu má na starosti především šéfkuchař, který určuje týdenní menu a ví nejlépe, co bude potřebovat na jeho sestavení nebo jaké suroviny docházejí ve skladu a musí se doplnit. Nákup a doplnění probíhá dvakrát až třikrát do týdne, podle momentální spotřeby a obstarává ho majitel společně s provozním restaurace, kteří objíždějí vybrané dodavatele. Vytvoření nákupního plánu cesta k dodavatelům nákup od dodavatelů zpracování surovin kuchaři uložení surovin do skladu cesta zpět do podniku servis připravených pokrmů hostům Schéma 3: Proces nákupu surovin a jejich distribuce (Zdroj: Vlastni zpracování, 2015) 46

48 3.3.4 Promotion Internet a reklama Pokud chce být podnik v dnešní době úspěšný, musí mít IT podporu a dobře vyřešené internetové stránky. Tyto stránky musejí být především přehledné a informativní. Host by z nich měl zjistit, kde se restaurace nachází, základní informace o podniku, jako je jeho historie, koncept a kontaktní údaje, dále pak jaké nabízí výrobky a služby, čili kompletní jídelní a nápojový lístek, včetně poledního menu na daný týden. Další důležitá funkce online stránek bude možnost rezervace stolů. Rezervace by měla fungovat na jednoduchém principu, kde si host zvolí čas, kdy by chtěl přijít, celkový počet osob a možnost dopsaní nějaké poznámky pro upřesnění. Například při příležitosti nějaké schůzky si zamluvit více stolů, nebo samostatný stůl v salonku pro nekuřáky atd. Po domluvě, nejlépe telefonické, bude samozřejmě možnost uspořádání narozeninových či jiných oslav, kde bude host požadovat nějaké speciální jídlo, které není v nabídce, jako je například narozeninový dort a podobně. Tyto pokrmy nebudou v rámci dobrého jména restaurace nijak předraženy ani jinak odfláknuty, ale především proto, že u větší skupiny zákazníku lze při oslavách očekávat i velkou útratu. A Pokud budou spokojeni, je zde vysoká pravděpodobnost, že i příští akci podobného typu uspořádají na stejném místě. Na stránkách bude také možnost registrace, kde bude po vyplnění ové adresy zákazník dostávat různé sezónní akce a novinky o restauraci. Bude zde i odkaz na Facebook stránku podniku, kde se budou pravidelně vyvěšovat týdenní menu a různé speciální nabídky, které zrovna probíhají. Co se týká reklamy, nehodlám používat žádné klasické, někdy už i zastaralé metody, jako je inzerce v novinách, televizi, rádiu nebo prostřednictvím vhazování letáků do schránek. Jednak jsou poměrně nákladné časově i finančně, ale hlavně už jsou poněkud z módy a nemají potřebný výsledek. Především hodlám využít sociální sítě a to tu nejrozšířenější u nás, tedy právě Facebook. Je to časově nenáročné, prakticky zadarmo, lidé si zde budou moci přečíst hodnocení ostatních zákazníků na jídlo i obsluhu a přidat sem i svoje zkušenosti. Je to v podstatě propagace Vašeho podniku samotnými zákazníky, což je ta nejlepší možná reklama a navíc nic nestojí. Dále pak hodlám uspořádat několik ochutnávek, kde lidé formou degustačních porcí vyzkoušejí nabízené pokrmy, které se 47

49 budou běžně podávat a to zcela zdarma. Tato reklamní kampaň se mi jeví jako nejvhodnější, dokáže zaujmout, ale není příliš vlezlá. Podpora prodeje Další důležitý krok, po nalákání zákazníku do restaurace, je zaujmout jejich pozornost a udržet si jejich přízeň po co možná nejdelší dobu. Zde bych opět vyloučil klasické způsoby, jako jsou reklamní poutače, dárkové předměty, různé soutěže, slevy a podobně. Vhodnou formou podpory by mohla být nějaká menší pozornost pro stálé zákazníky nebo hosty s větší útratou v podobě ochutnávky nějakého speciálního rumu, který je na skladu. Ochutnávka by byla samozřejmě na účet podniku. Tyto hosty si musíme předcházet a vážit si jich a dopřát jim prvotřídní pohoštění. 3.4 Finanční plán Finanční plán je jednoznačně nejdůležitější částí práce. Kapitola obsahuje rozbor ekonomické situace podniku. Napřed sestavím časový harmonogram důležitých událostí v podniku, dále uvedu zřizovací výdaje a zajistím zdroje financování pomocí výběru vhodného úvěru. Následovat bude rozvaha a kalkulace. Dalším důležitým bodem bude vyčíslení měsíčního zisku, cash-flow a návratnosti investice. Na závěr zhodnotím celou finanční situaci podniku Harmonogram Harmonogram obsahuje 11 hlavních kroků, které musí být vykonány před zahájením provozu restaurace. Marketing a zahájení provozu restaurace udává pouze datum realizace, jelikož jejich činnost bude nadále pokračovat. 48

50 Tabulka č. 5: Harmonogram prací před zahájením provozu (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Krok Název kroku Zahájení činnosti Ukončení činnosti 1 Založení s.r.o Výběr vhodné lokace Rekonstrukce Hygienické schválení Nákup vybavení Pohovory se zaměstnanci Marketing Vybavení podniku Podpis pracovních smluv Nákup surovin a zásob Zahájení provozu

51 3.4.2 Počáteční náklady Následující kapitola popisuje, jak bude celý podnikatelský plán financován a vyčísluje nezbytné zřizovací výdaje. Zdroje financování Získat zdroj pro financování podnikatelského plánu je klíčová operace celého projektu. Společnost s ručením omezeným disponuje vlastním kapitálem ve výši pouze 1 Kč, proto musíme zvolit jiný zdroj financování a tím bude finanční úvěr. Výběr úvěru Jako nejvhodnější variantu k provozování této podnikatelské činnosti, jsem zvolil investiční podnikatelský úvěr 5 plus u České spořitelny, který slouží k pořízení hmotného i nehmotného majetku a pro začínající podnikatele je tou nejlepší volbou. Mezi jeho výhody patří jednorázové čerpání, možnost prodloužit délku splatnosti až na 20 let a lze ho zajistit nemovitostí. Výše úroku je individuální, kde záleží na druhu zajištění žadatele. Základní údaje o úvěru: Druh úvěru: investiční podnikatelský úvěr 5 plus Žadatel: právnická osoba starší 18 let Výše úvěru: Kč Doba čerpání: jednorázově na účet žadatele Doba splácení: 10 let Úroková míra: 7,5% p. a. Zajištění úvěru: nemovitost 50

52 Tabulka č. 6: Splátkový kalendář (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Rok Úroky (Kč) Úmory (Kč) Anuitní splátka (Kč) Zůstatek dluhu (Kč)

53 Kalkulace zřizovacích výdajů Tato kalkulace slouží k výpočtu finančních prostředků, které budeme potřebovat při realizaci podnikatelského plánu. V následující tabulce jsou zobrazeny položky a jejich ocenění, které tvoří náklady na zřizovací výdaje. Nejsou zde započítány 2 tanky na skladování piva, které jsou dle smlouvy sponzorovány dalešickým pivovarem. Tabulka č. 7: Kalkulace zřizovacích výdajů (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Položka Vybavení jídelny (židle, stoly, interiér atd.) Vybavení kuchyně (myčka, trouba, sporák atd.) Vybavení baru (výčep, sklenice, zařízení atd.) Vybavení skladu (mrazáky, lednice atd.) Platba nájmu za prvních 6 měsíců provozu Suroviny a materiál Peněžní rezerva Ostatní náklady Cena Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 52

54 Rozvaha Tabulka č. 8: Zahajovací rozvaha k (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Zahajovací rozvaha k (v Kč) Aktiva pasiva Hmotný majetek Cizí zdroje Zřizovací výdaje Zásoby a materiál Peněžní prostředky AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Kalkulace výdajů, příjmů a zisku Odhadované měsíční zisky jsou odvozeny z nabídky jídelního lístku a cen jednotlivých pokrmů. Tabulka č. 9: Průměrné útraty a velikost marže (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Obědy Večeře Průměrná útrata 130 Kč 280 Kč zákazníka Marže 65 Kč 140 Kč 53

55 Následující tabulka ukazuje tři možné scénáře příjmů podniku: optimistický, realistický a pesimistický odhad. Dále vyčísluje měsíční a denní příjmy. Tabulka č. 10: Kalkulace měsíčních příjmů (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Odhad příjmů Zákazník / oběd Zákazník / večeře Příjem / den Příjem / měsíc Optimistický odhad Realistický odhad Pesimistický odhad 220 Kč 410 Kč Kč Kč 180 Kč 340 Kč Kč Kč 140 Kč 270 Kč Kč Kč Další tabulka zobrazuje odhadované měsíční výdaje potřebné k hladkému chodu podniku. Tabulka č. 11: Kalkulace měsíčních výdajů (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Výdaj Měsíční hodnota Nájem Mzdy Energie a voda Ostatní Marketing Úvěr Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč V následujících dvou grafech je popsán odhad příjmů a výdajů v prvních dvou letech. Z harmonogramu vyplívá, že prvních 6 měsíců od založení podnik nevydělává, což je vyobrazeno v prvním grafu. V prvních dvou kvartálech výrazně vzrůstají výdaje, což je zapříčiněno splácením úvěru, který si je nutno obstarat hned po založení s.r.o. pro 54

56 potřebné investice. Dále je potřeba vyhledat a zrekonstruovat prostory a zaplatit marketingovou kampaň. Příjmy začínají konstantně růst až od šestého měsíce, kdy budou všechny opravy a detaily dokončeny a podnik bude otevřen. V druhém roce příjmy nadále stoupají a převyšují výdaje, což vyobrazuje druhý graf Odhady příjmů a výdajů pro první rok provozu Optimistický odhad Realistický odhad Pesimistický odhad Výdaje Graf č 8: Odhady příjmů a výdajů pro první rok provozu (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 55

57 Odhady příjmů a výdajů pro druhý rok provozu Optimistický odhad Realistický odhad Pesimistický odhad Výdaje Graf č 9: Odhady příjmů a výdajů pro druhý rok provozu (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Celkové měsíční zisky před zdaněním tedy jsou: Pro optimistický odhad: Kč Kč = Kč Pro realistický odhad: Kč Kč = Kč Pro pesimistický odhad: Kč Kč = Kč Celkové měsíční zisky po zdanění pak: Pro optimistický odhad: Kč Kč = Kč Pro realistický odhad: Kč Kč = Kč Pro pesimistický odhad: Kč Kč = Kč 56

58 3.4.4 Cash-flow Hodnota odhadované cash-flow je počítána z realistického odhadu, čili nejpravděpodobnějšího scénáře. Tabulka č. 12: Výpočet odhadované cash-flow pro první 3 roky (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Období Počáteční stav Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) Konečný stav 1. rok Kč Kč 2. rok Kč Kč 3. rok Kč Kč Z tabulky lze vyčíst, že výdaje v prvním roce převyšují příjmy a to z důvodu investice Kč do vybavení a zařízení podniku, aby byl provozuschopný. Dále pak kvůli nulovým příjmům prvního půl roku, což má za následek jen poloviční zisk. Druhý rok podnik začíná vydělávat a nastává bod zvratu. Následně po 10 ti letech nastane i snížení výdajů a to díky splacenému podnikatelskému úvěru. 3.5 Návratnost investice Návratnost investice je vypočtena z realistického měsíčního odhadu, pomocí doby návratnosti investice. V tabulce níže je vidět, že tato doba je určena na 3 roky. Tabulka č. 13: Výpočet doby návratnosti investice (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) Počáteční Čistý zisk 1. rok Kumulovaný čistý Kumulovaný čistý investice zisk 2. rok zisk 3. rok Kč Kč Kč Kč 57

59 3.6 Zhodnocení finanční situace Finanční situace podniku dovoluje uskutečnění dlouhodobých i krátkodobých cílů. Roční zisk bude dosahovat přes 2 mil. korun, tedy velice solidní číslo. Dokonce i pro pesimistickou variantu se podnik bude držet v plusových číslech a dosáhne minimálního zisku. Dostatečně velká finanční rezerva slouží k pokrytí náhlých a nečekaných výdajů. Bod zvratu nastává hned ve druhém roce provozu a do tří let proběhne návratnost investice. Měsíčně jde nejvíc peněz na nájem a mzdy. Tyto položky ale nelze nijak zredukovat a to především u nájmu, kde je díky zajímavé lokaci naopak možné navýšení sumy. Mzdy by snížit šly, ale pro udržení vysokého standartu nabízených služeb, zajištění správného chodu restaurace a předpokládané vytíženost podniku, je nutné toto číslo zachovat Možné scénáře budoucího vývoje Následující kapitola popisuje tři klíčové scénáře, které by mohly nastat, s výše navrhovaným podnikem Dalešická pivnice. Úspěch a následný franchisingové rozrostení podniku První scénář je nejvíce optimistický. K jeho dosažení je zapotřebí splnit všechny cíle, jak hlavní tak i dílčí. Dále je nutné vzbudit pokud možno co největší zájem veřejnosti, díky čemuž vzroste zisk a hodnota společnosti. Při dosažení všech zmíněných kroků, bude možnost investice nejen do již fungující restaurace, ale i do založení nových, se stejným konceptem. Popřípadě pak sjednat podmínky franchisy pro další investory a podnikatele, kterým se nabídne tato již zavedená a oblíbená značka podniku. Z toho následně poplyne navyšování hodnoty společnosti, zvýšení obratu a zisku. Z toho ale plyne i určité riziko kvality nově vzniklých restaurací, aby dodržovaly vysoké standarty, jako je kvalita surovin a servisu. Pokud se tak nestane, může to opravdu hodně poškodit dobré jméno podniku, což bude mít za následek ztrátu klientů a dobrého postavení na trhu. Zaměření se na rozvoj stávající restaurace bez dalšího rozšiřování Další scénář popisuje asi nejpravděpodobnější průběh vývoje restaurace. Pro jeho splnění je zapotřebí splnit nejdůležitější krátkodobé i dlouhodobé cíle. Kvůli značné konkurenci v tomto odvětví podnikání je dost možné, že firma nedosáhne potřebných zisků k rozvoji 58

60 dalších restaurací a bude se muset zaměřit jen na budování jedné, již fungující. Vypadalo by to tak, že vydělané peníze by byly investovány například do rekonstrukce interiéru, rozšíření letní zahrádky, nákupu nového vybavení, popřípadě doplnění personálu o nové členy. Neúspěch podniku a nutná změna konceptu celé restaurace i služeb Poslední scénář je nejvíce pesimistický a myslím, že i nejméně pravděpodobný, ale i s ním se musí počítat. Může nastat, že podnik bude ztrátový a to hned z několika důvodů. Mezi ně může například patřit otevření nového konkurenčního podniku v blízkosti, úpadek zájmu o stravování v restauračních zařízeních nebo i nějaká přírodní katastrofa atd. Pokud tyto události nastanou, můžou mít za následek odliv zákazníků a v tom případě je důležitá rychlá reakce. Nabízí se změna konceptu restaurace a veškerých nabízených služeb nebo v nejhorším případě celý podnik zavřít, vyhlásit bankrot a veškeré zařízení a zásoby rozprodat. Tato varianta se mi ale jeví jako krajně nepravděpodobná a myslím si, že tento podnikatelský plán bude při správném načasování a s trochou štěstí úspěšný. 59

61 4 ZÁVĚR Cílem mojí bakalářské práce bylo vytvořit životaschopný podnikatelský plán pro založení nového podniku v oblasti pohostinství. Restaurace bude fungovat pod názvem Dalešická pivnice s.r.o. V úvodu je uveden postup a struktura práce, cíle, které bych chtěl v průběhu projektu dosáhnout a důvod, proč jsem si toto téma vybral. Teoretická část obsahuje poznatky z literatury, které mi posloužily k vytvoření reálného plánu pro vytvoření podniku. Obsahuje všechny různé informace o podnikání a podnikatelském plánu. Dále popisuje všechny důležité analýzy, které byly následně použity v dalších částech práce. V další části provádím SLEPT a SWOT analýzy, které pomáhají zkoumat okolí podniku a odhalují různé příležitosti a hrozby pro podnik, které mohou nastat. Dále je zde uveden Porterův model pěti sil a výsledky dotazníku, které mi pomohly zmapovat situaci na trhu a potenciální zájem možných zákazníků o mou restauraci. V poslední části jsem uvedl mé osobní návrhy a nápady pro provedení tohoto plánu, jak bych si představoval, že podnik bude fungovat. Začal jsem se stručnou charakteristikou podniku a formou podnikání, kterou jsem si zvolil. Dále jsem uvedl vize a budoucí cíle podniku, kterých bych chtěl dosáhnout v následujících letech a jak těchto cílů chci dosáhnout. Na závěr jsem sestavil finanční plán, který pomůže Dalešické pivnici být prosperujícím podnikem, který bude mít ambice stát se jednou z nejnavštěvovanějších restaurací v Brně a následně se rozrůstat i do nových lokací. Na závěr bych chtěl poděkovat panu Jaroslavu Lískovcovi, majiteli velice úspěšné brněnské restaurace, který mi pomohl s různými kalkulacemi a reálnými odhady na možný počet zákazníků v mé restauraci. Práce na tomto projektu mě opravdu velice zaujala a do budoucna hodlám tento finanční plán i zrealizovat. 60

62 SEZNAM LITERATURY ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2015c. Statistiky: Makroekonomické ukazatele. Czso.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: O.xls. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, ISBN HISRICH, Robert D. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, ISBN JONES, Gary. Začínáme podnikat. 1. vyd. Plzeň: Idea, ISBN KORÁB, Vojtěch, Jiří PETERKA a Maria REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, ISBN KOTLER, P., KELLER, K. Marketing Management. 12. vyd. Praha: Grada, s. ISBN KOURDI, Jeremy, Podniková strategie: průvodce rozvojem vašeho byznysu. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN SRPOVÁ, Jitka et. al. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, ISBN SRPOVÁ, Jitka, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel SKOPAL a Tomáš ORLÍK. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, ISBN WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start: malé a střední podnikání. Praha: Management Press, ISBN Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.zákon č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. 61

63 SEZNAM GRAFŮ Graf 1: Inflace 2015, míra inflace a její vývoj v ČR Graf 2: HDP 2015, vývoj HDP v ČR Graf 3: Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok Graf 4: Růst státního dluhu ČR ( ) Graf 5: Návštěvnost restaurací v Brně Graf 6: Spokojenost s úrovní restaurací v Brně Graf 7: Zájem o navštívení nové restaurace Graf 8: Odhady příjmů a výdajů pro první rok provozu Graf 9: Odhady příjmů a výdajů pro druhý rok provozu SEZNAM TABULEK Tabulka 1: SWOT analýza Tabulka 2: Tabulka časové a mzdové organizace Tabulka 3: Specifikace pozic v podniku Tabulka 4: Cenová kalkulace vybraných jídel Tabulka 5: Harmonogram prací před zahájením provozu Tabulka 6: Splátkový kalendář Tabulka 7: Kalkulace zřizovacích výdajů Tabulka 8: Zahajovací rozvaha k Tabulka 9: Průměrné útraty a velikost marže Tabulka 10: Kalkulace měsíčních příjmů Tabulka 11: Kalkulace mesíčních výdajů Tabulka 12: Výpočet odhadované cash-flow pro první 3 roky Tabulka 13: Výpočet doby návratnosti investice

64 SEZNAM SCHÉMAT Schéma 1: Proces nákupu surovin a jejich distribuce Schéma 2: Proces přípravy jídla a obsluhy hosta Schéma 3: Organizační schéma SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Dotazník... I Příloha 2: Návrh jídelního lístku... IV 63

65 PŘÍLOHY Příloha I: Dotazník Dobrý den, mé jméno je Vojtěch Krejčíř a studuji na VUT v Brně na fakultě podnikatelské. Chtěl bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. Jedná se o průzkum trhu pro moji bakalářskou práci, kde se jedná o založení nové restaurace v Brně. Dotazník zabere jen pár minut. Děkuji za spolupráci. Pohlaví Muž Žena Věk Do 18 let let let let 50 a více let I

66 Jak často navštěvujete restauraci/hospodu? Každý den 4-5krát do týdne 2-3krát do týdne Jednou za týden 1-2krát do měsíce Maximálně párkrát do roka Jak jste spokojení s úrovní restaurací v Brně? Velmi spokojen Spokojen Průměr Nespokojen Velmi nespokojen Myslíte si, že je v Brně dostatek kvalitních restaurací? Ano Ne Uvítali byste v centru Brna novou restauraci, kde bude místní tankové pivo, suroviny od lokálních dodavatelů a možnost sledování živě sportovních přenosů? Určitě ano Spíše ano Nevím Spíše ne Určitě ne II

67 Kolik korun byste byli ochotni přibližně utratit v takovéto restauraci?.. Co Vás při návštěvě nejvíce ovlivňuje? Cena Kvalita Dostupnost Obsluha/personál Upřednostnili byste tuto novou restauraci, kde bude výborné moravské pivo z tanku, před konkurenčním konceptem dražších Plzniček, kterých je po Brně několik? ANO NE Děkuji za spolupráci III

68 Příloha II: Návrh jídelního lístku Obrázek č 1: Návrh jídelního lístku (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) IV

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2010/2011 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz MARKETING je aktivita

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více