SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY"

Transkript

1 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2 , 271, 269, 270 Strana 2 (celkem 10)

3 OBSAH Snížení energetické náročnosti budovy restaurace s ubytováním, 271, 269, 270 a) Účel objektu...4 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení...4 b1. Architektonické, funkční a výtvarné řešení...4 b2. Dispoziční řešení...4 b3. Řešení vegetačních úprav okolí objektu...6 b4. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a or orientace...6 c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory...6 d) Technické a konstrukční řešení objektu...6 d1. Bourací práce...7 d2. Výkopové práce...7 d3. Základy a izolace...7 d4. Svislé konstrukce...7 d5. Stropní konstrukce...8 d6. Střešní konstrukce...8 d7. Výplně otvorů...9 d8. Úpravy povrchů...9 e) Tepelně technické vlastnosti...9 f) Způsob založení objektu...9 g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí...9 h) Dopravní řešení...10 i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy...10 Strana 3 (celkem 10)

4 a) Účel objektu Na pozemku parcelní číslo 130; k.ú. Raná u Hlinska bude provedeno snížení energetické náročnosti objektu. Bude se jednat o zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště, zateplení stropu pod nevytápěnou půdou a zateplení pultové střechy nad 1. NP. Dále se bude jednat o výměnu původních oken za nová a o výměnu původních vchodových dveří za nové. V objektu bude provedena výměna současného kotle za nový nízkoemisní zdroj s automatickým doplněním paliva (kotel na hnědé uhlí). V tomto opatření je uvažováno s instalací termoregulačních hlavic a ventilů na všechna otopná tělesa. Dále bude provedena instalace solárnětermických panelů pro ohřev TUV. Jedná se o budovu restaurace s ubytováním, ve které se nachází kuchyň se zázemím, kuřácká i nekuřácká restaurace, pokoje pro ubytování hostů a sklady v suterénu. Staveniště se nachází v CHKO Žďárské vrchy, v okrese Chrudim, v Pardubickém kraji b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení b1. Architektonické, funkční a výtvarné řešení Cílem předložené dokumentace je vyjasnit celkové řešení snížení energetické náročnosti objektu a celkového uspořádání staveniště. Restaurace s ubytováním je jednopodlažní, částečně podsklepená budova s využitým podkrovím. Objekt má čtvercový půdorysný tvar s maximálními rozměry 23,15 x 23,15 m. Objekt je postaven na mírně svažité parcele. Hlavní vstup do budovy je ze severní strany. Tento vsup má již vyměněné vchodové dveře, tudíš se nově měnit nebudou. Obvodové stěny objektu jsou vyzděné z cihel plných pálených a ze smíšeného zdiva z cihel plných prokládané plynosilikátovými tvárnicemi. Jsou omítnuty oboustrannou omítkou. Tloušťka obvodového zdiva je 450 mm, u vstupu tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno cihlami plnými pálenými s oboustrannou omítkou tl. 300 a 450 mm, nenosné příčky tvoří cihly plné pálené tl. 150 a 100 mm. Původní okna jsou dřevěná zdvojená. Vstupní dveře do budovy jsou již plastové plné, ostatní dveře v obvodových stěnách jsou dřevěné částečně prosklené. Strana 4 (celkem 10)

5 Střecha budovy je sedlová, na jižní a severní straně je ve střeše vikýř. Konstrukci střechy tvoří dřevěný krov stojatá stolice. Střešní krytina je tvořena lepenkou a eternitovými šablonami. Strop nad 1. podzemním podlaží je tvořen hurdiskami uloženými na patkách v I nosníkách č. 260, škvárou, betonovou mazaninou a podlahovou krytinou. Konstrukce stropu nad 1. NP nad místností 1.08 je tvořena dřevěným trámovým stropem, záklopem, betonovou mazaninou a podlahovou krytinou. Nad místnostmi je strop tvořen hurdiskami uloženými na patkách v I nosníkách č. 260, škvárou, betonovou mazaninou a podlahovou krytinou. Nad místnostmi je strop tvořen hurdiskami uloženými na patkách v I nosníkách č. 160, betonovou mazaninou a tepelnou izolací. Strop pod nevytápěnou půdou je tvořen dřevěným trámovým stropem, záklopem, podbitím s omítkou, mezi trámy je vložena tepelná izolace. Podlaha na zemině je tvořena betonovou deskou, izolací proti zem. vlhkosti, betonovou mazaninou a podlahovou krytinou. Nově je navrženo zateplit obvodový plášť, zateplit střešní plášť a zateplit strop pod nevytápěnou půdou. Dále je navrženo vyměnit dřevěná zdvojená okna, vstupní dveře do objektu. Nosná konstrukce střechy bude ponechána, sklon zůstane zachován. - Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem EPS 70 F tl. 120 mm součinitel tepelné vodivosti λ=0,032 W/mK. - Obvodové zdivu suterénu vyčnívající nad terénem bude zatepleno - Strop pod nevytápěnou půdou bude zateplen minerální vatou tl. 200 mm; součinitel tepelné vodivosti λ=0,041 W/mK. - Strop nad suterénem bude zateplen minerální vatou tl. 80 mm; součinitel tepelné vodivosti λ=0,041 W/mK. Mimo prostor kotelny. - Pultová střecha nad 1. NP (nad kuchyní se zázemím) bude zateplena nekrokevním systémem tl. 140 mm s plechovou profilovanou krytinou; součinitel tepelné vodivosti λ=0,022 W/mK. - Střešní plášť nad 2. NP bude zateplen pomocí nekrokevního systému tl. 120 mm s plechovou profilovanou krytinou; součinitel tepelné vodivosti λ=0,022 W/mK. Strana 5 (celkem 10)

6 - Původní dřevěná zdvojená okna boudou měněna za okna nová; U = 1,2 W/m 2 K. - Původní vchodové dveře budou vyměněny za nové; U = 1,2 W/m 2 K. Veškeré provedené opatření, které vede ke snížení energetické náročnosti objektu je zakresleno ve výkresové složce NOVÝ STAV. b2. Dispoziční řešení Dispoziční řešení je patrné z projektové dokumentace. b3. Řešení vegetačních úprav okolí objektu Není předmětem řešení této dokumentace. b4. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Objekt není a nebude bezbariérově přístupný, neboť toto není investorem požadováno. c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory zastavěná plocha: 495 m 2 venkovní zpevněné plochy 756 m 2 Půdorysný rozměr (maximální míry): x mm Dispoziční řešení je patrné z půdorysů ve složce Architektonické a stavebně technické řešení. Strana 6 (celkem 10)

7 d) Technické a konstrukční řešení objektu d1. Bourací práce Bourací práce budou převážně spočívat: - Demontáž původních dřevěných zdvojených oken a vstupních dveří. - Odstranění původní plechové krytiny na pultové střeše. A odstranění původních eternitových šablon a lepenky ze šikmé střechy. d2. Výkopové práce Výkopové práce budou realizovány po obvodu budovy v místech, kde bude pod zeminu zatažen XPS. (viz. níže) d3. Základy a izolace Stávající základová deska je dostačující svými parametry a nosností. Není zapotřebí vyztužovat základovou desku. Nové základy vznikat nebudou. Podlaha na zemině je tvořena betonovou deskou tl. 100 mm, izolací proti zem. vlhkosti tl. 2x5 mm, betonovou mazaninou s KARI sítí tl. 100 mm a podlahovou krytinou. Pro snížení tepelné ztráty prostupem tepla do zeminy a zamezení tepelným mostům v místě napojení podlahy a obvodové stěny bude obvod objektu opatřen extrudovaným polystyrenem (XPS tl. min 100 mm), XPS bude zatáhnut minimálně 1000 mm od hranice vytápěného prostoru (±0,000) směrem dolů. Část bude v exteriéru, část bude zatáhnuta pod zem. d4. Svislé konstrukce Jedná se o budovu restaurace s ubytováním. Obvodové stěny objektu jsou vyzděné z cihel plných pálených a ze smíšeného zdiva z cihel plných prokládané plynosilikátovými tvárnicemi. Jsou omítnuty oboustrannou omítkou. Tloušťka obvodového zdiva je 450 mm, u vstupu tl. 300 mm. Celý objekt bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem EPS 70 F tl. 120 mm; součinitel tepelné vodivosti λ=0,032 W/mK. Strana 7 (celkem 10)

8 Suterénní zdivo vyčnívající nad terén bude zatepleno. d5. Stropní konstrukce Stropní konstrukce nad suterénem je tvořena hurdiskami tl. 80 mm uloženými na patkách v I nosnících č. 260, lepenkou, násypem škváry tl. 100 mm, betonovou mazaninou tl. 50 mm a podlahovou krytinou. Nově bude zateplen minerálním vláknem 80mm λ=0,041 W/mK. Konstrukce stropu nad 1. NP nad místností 1.08 je tvořena dřevěným trámovým stropem, záklopem, betonovou mazaninou a podlahovou krytinou. Nad místnostmi je strop tvořen hurdiskami tl. 80 mm uloženými na patkách v I nosnících č. 260, lepenkou, násypem škváry tl. 100 mm, betonovou mazaninou tl. 50 mm a podlahovou krytinou. Nad místnostmi je strop tvořen hurdiskami tl. 80 mm uloženými na patkách v I nosníkách č. 160, lepenkou, betonovou mazaninou tl. 80 mm a tepelnou izolací tl. 120 mm. Strop pod nevytápěnou půdou je tvořen dřevěným trámovým stropem, záklopem tl. 24 mm, podbitím tl. 24 mm s omítkou tl. 20 mm; mezi trámy je ji vložena tepelná izolace tl. 120 mm. Tento strop bude zateplen minerální vatou tl. 200 mm; součinitel tepelné vodivosti minerální vaty λ=0,041 W/mK. (skladby jsou detailně popsány ve výkresové složce _ řezy). d6. Střešní konstrukce Střecha budovy je sedlová, na jižní a severní straně je ve střeše vikýř. Konstrukci střechy tvoří dřevěný krov stojatá stolice. Střešní krytina je tvořena lepenkou a eternitovými šablonami. Nad 1. NP nad kuchyní se zázemím je pultová střecha, tvořena dřevěnými krokvemi. Střešní plášť nad 2. NP a nad vikýři bude zateplen pomocí nekrokevního systému tl. 120 mm s plechovou profilovanou krytinou; součinitel tepelné vodivosti λ=0,022 W/mK. Strana 8 (celkem 10)

9 Pultová střecha nad 1. NP (nad kuchyní se zázemím) bude zateplena nekrokevním systémem tl. 140 mm s plechovou profilovanou krytinou; součinitel tepelné vodivosti λ=0,022 W/mK. d7. Výplně otvorů - Původní okna jsou dřevěná zdvojená; - Původní vstupní dveře do budovy jsou již plastové; - Ostatní dveře do objektu jsou dřevěné částečně prosklené; - Současné otvory budou kompletně demontovány a vyměněny. - Dřevěná zdvojená okna boudou měněna za nová; U = 1,2 W/m 2 K. - Dveře budou měněny za nové; U = 1,2 W/m 2 K. - Již vyměněné plastové vstupní dveře na severní straně se měnit nebudou. d8. Úpravy povrchů Povrchy stěn: Venkovní omítka na zateplovacím systému bude na silikonové bázi v barvě, kterou si odsouhlasí investor na příslušném stavebním úřadě. e) Tepelně technické vlastnosti Tato část je komplexně popsána v energetickém auditu, který je součástí samostatné přílohy této kompletní dokumentace. f) Způsob založení objektu Snížení energetické náročnosti objektu nevyžaduje nové založení. Stávající základy a základová deska jsou dostatečné. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí Řešení je popsáno v části B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA, kapitola B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí. Strana 9 (celkem 10)

10 h) Dopravní řešení Objekt se nachází u státní silnice č. 34 vedoucí od Hlinska do Poličky. Parkovací plochy - pro parkování osobních vozidel bude nadále využíváno dosavadního parkoviště na východní a jižní straně u objektu. Parkoviště je dimenzováno na cca 30 parkovacích míst. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy Veškeré navržené materiály jsou navrženy v jakosti 1. třídy za účelem zajištění dlouhé životnosti a bezúdržbovosti objektu. Strana 10 (celkem 10)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, 793 12 Horní Benešov Projektant : Atelier

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a)

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY - STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komplexní rekonstrukce objektu Korandova ulice 7 v Plzni,,,Bytový dům David Fretschner Plzeň, 2013

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Popis stavebního záměru

Popis stavebního záměru Popis stavebního záměru Stavba: Stavební úprava objektu čp. 111 ulice Nádražní, Stará Paka Stavebník: Sportem proti barierám z. s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka Obecný popis stávajícího stavu: Areál

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B ENERGETICKÝ AUDIT NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN objekt B Jana Maláta 493 54 1 Nový Bydžov ENERGETICKÝ SPECIALISTA: ING. VĚRA SYTAŘOVÁ Číslo oprávnění ES v seznamu MPO: 11 Evidenční číslo os.: energetický

Více