V ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní V ý r o č n í z p r á v a 2006

2

3 1. Obsah 1. Obsah Úvod Organizační struktura fakulty Složení orgánů fakulty Studijní a pedagogická činnost Akreditované studijní programy Dislokovaná pracoviště ČVUT FS Průběh studia v Sezimově Ústí: Dislokované pracoviště ČVUT FS v Praze v Chomutově Přijímací řízení Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v bakalářském studijním programu Strojírenství Navazující magisterský studijní program Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu P 2301 Strojní inženýrství Studijní plány Studijní plány v roce Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v roce Univerzita 3. věku Ediční činnost Řízení a evidence pedagogické činnosti Základní postupy kontroly a evidence Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty První souborná zkouška (PSZ) Údaje o počtech studentů podle studijních programů Počty studentů v roce Počty absolventů v roce Počty studentů doktorského studia podle oborů Počet studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci Seznam studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci Rozbor úspěšnosti studia na Fakultě strojní Nabídka studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Studium v anglickém jazyce Studijní programy realizované v rámci mezinárodní spolupráce Zpráva o stavu knihovny FS Informační a komunikační technologie Přehled informačního systému Informační infrastruktury na fakultě Počítačová síť fakulty Servery na fakultě Počítačové učebny Dostupnost informačních zdrojů na fakultě Zapojeni do projektu evropských vysokorychlostních sítí Stav výpočetní techniky na fakultě Vybrané obslužné počítače Obsah 3

4 6.6 Vybrané programové vybavení Programové vybavení pro odbornou práci Standard kancelářského programového vybavení Výzkum a vývoj Zaměření výzkumu a vývoje na fakultě Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Spolupráce s AV ČR, resortními výzkumnými ústavy a nevládním sektorem Přehled vědeckovýzkumné činnosti v číslech Zapojení studentů do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Výzkumná centra účelově podporovaná MŠMT ČR Centra, ve kterých je fakulta nositelem projektu Centra, ve kterých je fakulta spolunositelem projektu Porovnání s předcházejícím obdobím Akademičtí pracovníci Přehled personálního rozvoje akademických pracovníků Habilitační řízení za rok Jmenovací profesorská řízení za rok Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Programy a smlouvy na podporu vzdělávání Programy a smlouvy na podporu vzdělávání Smlouvy a dohody Nově uzavřené smlouvy o mezinárodní spolupráci Mezinárodní mobilita studentů Mezinárodní mobilita akademických pracovníků Další aktivity fakulty Přehled konferencí a významných seminářů pořádaných ČVUT FS Účast na výstavách a veletrzích Přehled ocenění udělených na fakultě v roce Mimořádná ocenění Medaile Vynálezy a užitné vzory Patentové přihlášky (přihlášky vynálezů) Udělené patenty Přihlášky užitných vzorů Udělené užitné vzory Tělovýchovná a sportovní činnost studentů Tělovýchovné oddíly Projekty financované ze strukturálních fondů EU Finanční podpora pro projekty zahajované v roce Přínosy FS z účasti na projektech financovaných ze Strukturálních fondů EU Obsah 11. Péče o studenty Stipendia vyplacená v roce Stipendia za vynikající studijní výsledky - přehled Informace o stipendiích přiznaných za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2005/ Účelová stipendia Vnější vztahy

5 Dny otevřených dveří Propagace Přehled dalších akcí organizovaných FS v roce Výsledky hospodaření ČVUT FS za rok Výroční zpráva o hospodaření ČVUT FS za rok Změna metodiky Některé výsledky v investiční činnosti Rozbor plnění úkolů na rok Hlavní úkoly pro rok Schvalovací doložka Obsah 5

6 2. Úvod Úvod Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze ve své koncepci pedagogické i vědecké práce vychází z akreditovaných studijních programů pro studium bakalářské, magisterské a doktorské a z dynamiky rozvoje oboru, z něhož vyplývají i požadavky subjektů strojírenství na absolventy jednotlivých studijních programů. Důraz je položen na projektově orientovanou výuku, kde studenti již od třetího ročníku získávají zkušenosti v samostatné i týmové tvořivé práci na projektech ze strojírenských oborů, často na základě konkrétních požadavků technické praxe. Zpráva o činnosti Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2006 shrnuje hlavní aktivity fakulty v tomto roce. Byla připravena vedením fakulty v souladu s doporučenou osnovou MŠMT a poté projednána Akademickým senátem ČVUT FS. Do textu jsou zařazeny i stručné informace o dalších součástech FS, zpracované jejich představiteli podle stanovené osnovy. Ve zprávě je kladen důraz na konkrétní údaje se současným naznačením vývojových trendů. Fakulta strojní realizovala v roce 2006 cíle Lisabonské strategie, schválené Evropskou radou v roce Evropská rada v nich zavázala členské země k propracování národních programů reforem (tzv. Lisabonských programů), které budou platné až do roku Výchozím podkladem pro zpracování programu reforem České republiky byla Strategie hospodářského růstu České republiky na léta předložená vládou. Z pěti prioritních oblastí této strategie jsou pro další rozvoj ČVUT relevantní především Rozvoj lidských zdrojů vzdělávání a zaměstnanost a Výzkum, vývoj a inovace. ČVUT v Praze tyto strategie rozpracovalo a FS z tohoto podkladu vychází jak ve své zprávě, tak ve svém záměru. Přitom se vycházelo z faktu, že FS je součástí technické univerzity výzkumného typu. To znamená, že výzkumné a vývojové práce tvoří a budou i nadále tvořit rovnocennou složku výkonu vzhledem ke vzdělávacím aktivitám fakulty. ČVUT FS má rozsáhlé vědecko-výzkumné aktivity v oblastech základního i aplikovaného výzkumu, propracovaný systém doktorské výuky s velkým počtem doktorandů a absolventů doktorského studia a odpovídající publikační výstupy. Vedení fakulty usilovalo o naplňování těchto aktivit v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT a jeho aktualizací pro rok Výsledky činnosti fakulty ve všech oblastech Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2006 jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Na fakultě probíhalo v roce 2006 bakalářské studium v rámci třístupňového systému vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské), přičemž byl aplikován kreditní systém kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a bylo uplatněno bezplatné vydávání dodatků k diplomu v souladu s Berlínským komuniké. Celkem je na Fakultě strojní ČVUT akreditováno 62 studijních programů, z toho devět bakalářských a 13 magisterských. Pro doktorské studium je akreditováno 14 studijních oborů. Na fakultě se akreditované vzdělávání uskutečňuje rovněž v anglickém jazyce. V nejbližším výhledu budou připravovány další nové studijní programy, zdůrazňující horizontální propojování studijních oborů fakult a posilující integritu školy. Významným krokem byla akreditace studijního programu strojní inženýrství a strojírenství v angličtině a otevření dvouletého magisterského studia Automotive Engineering (v říjnu 2006) zaměřené na konstrukci a výrobu motorových vozidel, připravované ve spolupráci s francouzskou vysokou školou ENSIETA z Brestu a nizozemskou vysokou školou HAN v Arnhemu. Fakulta strojní v roce 2006 získala akreditace pro tyto doktorské studijní programy: Doktorský studijní program Mechanical Engineering, akreditován nový obor Air Traffic Control and Service (forma studia je prezenční a kombinovaná, A, 3 roky) Doktorský studijní program Strojní inženýrství, akreditován nový obor Provoz a řízení letecké dopravy (forma studia je prezenční a kombinovaná, A, 3 roky) Byla dokončena akreditace oborů magisterského studijního programu Strojní inženýrství a bakalářského studijního programu Strojírenství v anglickém jazyce. Přihlášky ke studiu mohli podávat uchazeči do 28. dubna Ověřování splnění podmínek u jednotlivých uchazečů probíhalo ve dnech od 2. května 2006 do 22. září Přijatí uchazeči byli písemně zváni k zápisům, pro které bylo stanoveno celkem 27 termínů (včetně 2 samostatných náhradních). V souladu s vyhlášenými podmínkami nebyly do přijímacího řízení zařazeny přijímací zkoušky, a to ani písemné ani ústní. Počet přijatých uchazečů nebyl omezován. Stanovené podmínky nesplnilo 363 uchazečů, kde u 3 byla přihláška odmítnuta a u 360 bylo přijímací řízení uzavřeno nepřijetím (nepředloženo maturitní vysvědčení). Uchazeči, kteří splnili předepsané podmínky pro přijetí ke studiu, byli při zápisu, nebo na základě pozdější žádosti, zařazování do 1. ročníku bakalářského studijního programu s prezenční nebo kombinovanou formou studia. V rámci 1. ročníku prezenčního studia bakalářského studijního programu byli studenti zařazováni také do studijních skupin s výukou organizovanou ve výukovém středisku Sezimovo Ústí (zařazeno 28 studentů) a výukovém středisku Chomutov (zařazeno 56 studentů). Na dislokovaném pracovišti ČVUT FS v Sezimově Ústí pokračovala výuka prvního ročníku. Jihočes- 6

7 ký kraj podporuje toto pracoviště, jehož provoz je hrazen ve smyslu uzavřené smlouvy. Projekt přispívá ke zvyšování vzdělanosti v regionu a zlepšení pokrytí potřeb trhu práce, a proto odpovídá požadavkům a je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT, kde je uvedeno: ČVUT bude zajišťovat pedagogické, výzkumné a další tvůrčí aktivity i v dalších regionech, případně založením dalších pracovišť. Na dislokovaném pracovišti ČVUT FS v Chomutově proběhl první rok výuky. Srovnání počtu studentů vstupujících na fakultu a počtu studentů absolvujících některý ze studijních programů zůstává i nadále velmi sledovaným parametrem vývoje efektivity studia. V roce 2006 se přihlásilo k bakalářskému studiu na fakultě 2721 uchazečů, přijato bylo 2358 studentů (86,7%), avšak zapsalo se jich pouze 1406, tedy pouhých 51,6%. V roce 2006 úspěšně ukončilo studium 21 studentů bakalářského, 285 studentů magisterského a 29 studentů doktorského studia. Z porovnání s minulými lety vyplývá, že počet absolventů klesá. K této skutečnosti se rozpracovává řada námětů a opatření. Patří k nim i snahy o zavedení nových výukových technologií, např. distančního a e-learning vzdělávání. Celkem ke dni 31. října 2006 na fakultě studovalo 4188 studentů a doktorandů, z toho 359 cizinců a samoplátců. V souladu s Dlouhodobým záměrem je stále větší pozornost věnována rozvoji celoživotního vzdělávání. V rámci akreditovaných studijních programů nabízí fakulta 10 programů celoživotního vzdělávání, z toho jich v roce 2006 bylo realizováno osm. Celkem se kursů zúčastnilo 178 posluchačů. Hodnocení efektivity a kvality studia je zajišťováno po několika liniích. Část z nich je řízena ČVUT (např. analýzy pedagogických aktivit, analýzy zaměstnatelnosti a hodnocení úspěšnosti absolventů na trhu práce), část z nich je realizována jako nezávislá oponentní iniciativa probíhající ve studentských anketách. S přechodem na strukturované studium vzrostla důležitost systematického hodnocení a řízení kvality pedagogického procesu, jehož základem je zajištění zpětné vazby pomocí studentských anket. ČVUT aplikuje již tradiční anketu (poprvé zavedenou v roce 2004), která je realizována rovněž na FS. Výsledky a závěry ze všech zdrojů hodnocení efektivity a kvality studia na ČVUT jsou pravidelně a pozorně sledovány. Jako součást univerzity výzkumného typu představuje ČVUT FS výkonný vědecký, odborný a kreativní potenciál. Na všech ústavech i výzkumných centrech jsou stabilizovány vědecké a tvůrčí týmy, zaměřené na úzké speciální oblasti. Management výzkumu je ve většině případů soustředěn na ústavech a výzkumných centrech. Z úrovně univerzity jsou řízeny jen velké celoškolské projekty, grantové soutěže a týmy s projekty, které přesahují úroveň fakult a ústavů. Vesměs se jedná o řízení metodické. V oblasti vědy a výzkumu byly v roce 2006 v centru zájmu výzkumné záměry, grantové soutěže, výzkumná centra v rámci programu MŠMT, výzkumná centra MPO, výzkumná centra ČVUT, zahraniční spolupráce, prestižní publikace a provázání výzkumu s praxí. Významné výsledky výzkumu v roce 2006 jsou zřejmé zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. Rok 2006 je atypický tím, že byly zahájeny víceleté projekty nového programu MŠMT výzkumných center a výzkumných záměrů. Významným nástrojem mezisektorové spolupráce ve vědě a výzkumu je program MŠMT Výzkumných center (1M). Fakulta strojní se v roce 2006 na tomto programu podílela jako nositel na čtyřech projektech, jako spolunositel na jednom projektu a jako spoluřešitel na jednom projektu. Oborově jsou projekty zaměřeny do tradičních oblastí českého průmyslu motory a automobilový průmysl, obráběcí stroje, energetiku a letecký průmysl a dále do obecně významných oblastí jakosti a spolehlivosti výroby a aplikované kybernetiky. Na činnosti všech výzkumných center se v souladu s jejich vyhlášením významným způsobem podílejí mladí pracovníci - doktorandi. Bližší informace o činnosti výzkumných center je uvedena v kapitole 7.6. Důležitou a velmi přínosnou službou, která zajišťuje jak potřeby výzkumu, tak se podílí i na pedagogice, je knihovní služba zajišťovaná Ústřední knihovnou Fakulty strojní. Fakulta strojní trvale věnuje pozornost a finanční prostředky na rozvoj informačních a komunikačních technologií. Počítačová síť FS patří k nejrozsáhlejším sítím ČVUT a její rozvíjení a udržování představuje samostatné téma vysoké složitosti. V průběhu roku 2006 byla provedena řada změn konfigurace sítě tak, aby byly pokryty zvyšující se požadavky kladené na síť. Současně pokračovaly práce na rozvoji sítě. Dominantní částí sítě FS je LAN v areálu FS v Dejvicích, kde je situováno 57% registrovaných stanic a asi 70% uživatelů. K této LAN organizačně a funkčně patří i cca 60 dislokovaných pracovišť v subsíti na Julisce, administrované z pracoviště CPS v Dejvicích. V roce 2006 byl prakticky dokončen přechod na strukturovanou kabeláž sítě. Nyní je síť realizována prakticky výhradně jako hierarchicky členěná strukturovaná metalická kabeláž UTP kategorie 5 s optickými spoji mezi jednotlivými částmi. Na síti je provozován přepínaný Ethernet. Páteřní přepínače pracují s rychlostí 1000/100 Mbps, připojení stanic je rychlostí 10/100 Mbps. V r došlo k realizaci překryvné bezdrátové subsítě dle IEEE / a/ b/ g (WiFi). Úvod 7

8 V r byla fakultní síť doplněna o další rychlé datové přepínače a byly provedeny menší úpravy rozvodů i přípojných míst s cílem dosáhnout vyšší výkonnosti a propustnosti centrálních datových přepínačů a zvýšit počet portů 10/100/1000 Mbps. V rámci FS zajišťuje provoz a rozvoj informačních a komunikačních technologií, tedy zejména fakultní počítačové sítě, serverů a informačních systémů, Centrum počítačových služeb (CPS), které je účelovým zařízením FS. CPS samozřejmě poskytuje mnoho dalších služeb; nemalou měrou se podílí na grantových soutěžích a umisťuje se v nich velmi úspěšně. V roce 2006 zde řešili nebo se podíleli na řešení projektu FRVŠ a čtyř projektů rozvojového programu MŠMT. Tyto projekty byly zaměřené především na rozvoj fakultní síťové infrastruktury, zvláště pak na zkvalitnění počítačové sítě a zvýšení výkonu fakultních výpočetních serverů včetně zajištění přístupových pracovišť a potřebného programového vybavení pro náročné výpočty. V oblasti výstavby byla nadále věnována trvalá pozornost přípravám a provádění rekonstrukcí objektů v Horské ulici, na Karlově náměstí a v Dejvicích. V roce 2006 tam byly realizovány významné investice dotované ze státního rozpočtu i z vlastních zdrojů. Tyto akce nezanedbatelného finančního objemu byly orientovány na obnovu a modernizaci materiálně technické základny. Předložená zpráva dává ucelený přehled aktivit Fakulty strojní v roce Z jednotlivých kapitol je zřejmé, že fakulta udržuje kontinuitu svého vývoje v návaznosti na předchozí léta a dobře se orientuje ve vnitřním vývoji České republiky i ve vnějších vztazích především k zemím Evropské unie i ke světu. Zpráva je základem pro další vypracovávané dokumenty ovlivňující rozvoj celého ČVUT v nejbližší době především pro Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na rok 2007 v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro období Prof. Ing. Frantiček Hrdlička, CSc děkan Fakulty strojní ČVUT Úvod 8

9 3. Organizační struktura fakulty Akademické samosprávné orgány ČVUT FS: Akademický senát FS ČVUT Děkan Vědecká rada FS ČVUT Disciplinární komise FS ČVUT Orgány hospodářského řízení: Tajemník Proděkani: Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Proděkan pro pedagogickou činnost Proděkan pro zahraniční styky Proděkan pro racionalizaci a rozvoj Akademické poradní sbory ČVUT FS: Vedení ČVUT FS (Děkan, proděkani a tajemník) Kolegium děkana ČVUT FS (Děkan, proděkani, tajemník, předseda AS FS) Grémium vedoucích pracovníků ČVUT FS (Děkan, proděkani, tajemník, vedoucí ústavů a dalších pracovišť ČVUT FS) Ústavy Ústav technické matematiky Ústav fyziky Ústav tělesné výchovy a sportu Ústav jazyků Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Ústav mechaniky tekutin a energetiky Ústav výrobních strojů a mechanismů Ústav přístrojové a řídící techniky Ústav techniky prostředí Ústav procesní a zpracovatelské techniky Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Ústav letadlové techniky Ústav strojírenské technologie Ústav materiálového inženýrství Ústav řízení a ekonomiky podniku Vědecká pracoviště Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Centrum leteckého a kosmického výzkumu Výzkumné centrum aplikované kybernetiky Laserové centrum Centrum pro jakost a spolehlivost výroby Progresivní technologie a systémy pro energetiku Servisní pracoviště Výuková a rekreační zařízení o Výukové středisko Herbertov o Výukové středisko Mariánská o Rekreační středisko Skalice o Rekreační středisko Slapy - Hrdlička Ostatní servisní pracoviště o Centrum počítačových služeb o Ústřední knihovna FS Objekty Technickoprovozní služby Budova Dejvice Budova Karlovo náměstí Budova Horská Budova Herbertov Budova Mariánská Budova Skalice Budova Slapy - Hrdlička Administrativní a hospodářská správa Sekretariát ČVUT FS Odborné vedení o Oddělení pro vědu a výzkum o Oddělení studijní o Oddělení zahraničních a vnějších vztahů Hospodářská správa o Oddělení zaměstnanecké o Oddělení ekonomické o Oddělení finanční účtárny Organizační struktura fakulty 9

10 4. Složení orgánů fakulty v roce 2004 Děkan: Proděkani: Tajemník: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. - proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a statutární zástupce děkana Fakulty strojní Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. proděkan pro zahraniční styky Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. proděkan pro racionalizaci a rozvoj Ing. Jiří Zápotocký Vedení fakulty: Kolegium děkana: Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a statutární zástupce děkana Fakulty strojní Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost Vědecká rada: Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a statutární zástupce děkana Fakulty strojní Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. proděkan pro zahraniční styky Interní členové Prof.Ing. Fořt Jaroslav CSc. Prof.Ing. Freiberg František CSc. Prof.Ing. Hofreiter Milan CSc. Prof.Ing. Houša Jaromír DrSc. Prof.Ing. Hrdlička František CSc. Prof.Ing. Macek Jan DrSc. Prof.Ing. Mádl Jan CSc. Prof.Ing. Nožička Jiří CSc. Prof.Ing. Petr Václav DrSc. Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. proděkan pro zahraniční styky Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. proděkan pro racionalizaci a rozvoj Ing. Jiří Zápotocký tajemník ČVUT FS Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. proděkan pro racionalizaci a rozvoj Ing. Jiří Zápotocký tajemník ČVUT FS Ing. Karel Vítek, CSc. předseda AS ČVUT FS Prof.Ing. Růžička Milan CSc. Doc.Ing. Slavík Svatomír CSc. Prof.RNDr. Sopko Bruno DrSc. Prof.Ing. Steidl Josef CSc. Prof.Ing. Uhlíř Ivan DrSc. Prof.Ing. Valášek Michael DrSc. Doc.Ing. Zicha Josef CSc. Prof.Ing. Zítek Pavel DrSc. Prof.Ing. Zuna Petr CSc.D.Eng.h.c. Složení orgánů fakulty Externí členové Prof. Ing. Radomír ADAMOVSKÝ, DrSc. (TF CZU, Praha 6) Ing. Ivan DOBIÁŠ, DrSc. (ÚT AVČR Praha) Ing. Milan HOLL, CSc. (VZLÚ Praha) Prof. Ing. Petr HORYL, CSc. (FS VŠB-TU Ostrava) Doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D. (FS ZČU Plzeň) Prof. Ing. Václav JANDA, CSc. (ÚE VŠCHT Praha) Doc. Ing. Karol JELEMENSKÝ, CSc. (FS STU Bratislava, SR) Ing. Zdeněk KAISER, CSc. (Thermo King Czech Republic, s.r.o.) Ing. Willibald KOLARČÍK, CSc. (Hydrosystem Group Olomouc) Ing. Petr KŘENEK, CSc. (MŠMT ČR) Prof. Ing. Ctirad KRATOCHVÍL, DrSc. (FSI VUT Brno) Prof. Ing. Petr LOUDA, CSc. (FS TU Liberec) Doc. Ing. Karel ŠPERLINK, CSc. (Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR) Prof. Ing. Jiří ŠVEJCAR, CSc. (FSI VUT Brno) Prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc. (FAV ZČU Plzeň) 10

11 Čestní členové Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc. (ČVUT v Praze, FD) Ing. Zdeněk HOLÝ, CSc. (SST Praha) Prof. Ing. Dr. Pavel CHRÁSKA, DrSc. (AV ČR, Praha, Ústav fyziky plazmatu) Prof. Ing. Svatava KONVIČKOVÁ, CSc. (ČVUT v Praze, FS) Čestní členové - zahraniční Prof. Dr.-Ing. Vladimír BLAZEK (RWTH Aachen, SRN) Dr. Franta J. KRAUS (ETH Zürich, Švýcarsko) Ing. Jan LEPIČOVSKÝ, DrSc. (NASA, USA) Prof. Ing. Dr. Arne NOVAK (Linköping Institute of Technology, Švédsko) Doc. Ing. Ivo KVASNIČKA, CSc. (ČVUT v Praze, FS) Prof. Ing. Jaromír PŘÍHODA, CSc., FEng. (AV ČR, Praha, Ústav termomechaniky) Prof. Ing. Oskar SCHMIDT, CSc. (VŠCHT, Praha, Ústav matematiky) Prof. Ing. Jiří ŠESTÁK, DrSc. (ČVUT v Praze, FS). Doc. Ing. Ladislav SMRČEK, PhD. (University of Glasgow, Velká Britanie) Prof. Jaromír J. ULBRECHT (NASA, USA) Dr. George TRMAL, PhD. (University of the West of England, Bristol, Velká Britanie) Doc. Ing. Zdeněk ZDRÁHAL, CSc. (The Open University, Milton Keynes, Velká Britanie). Akademický senát: Předseda AS ČVUT FS: Předsednictvo: Ing. Karel Vítek, CSc. Doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. Ing. František Tatíček Ing. Miloslav Grešl Ing. Karel Vítek, CSc. předseda AS FS ČVUT místopředseda AS FS ČVUT za zaměstnaneckou část a předseda Legislativní komise AS FS ČVUT předseda Ekonomické komise AS FS ČVUT místopředseda AS FS ČVUT za studentskou část a předseda studijní komise AS FS ČVUT Členové (zaměstnanci) Doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Václav Bauma, CSc. Ing. Aleš Herman, Ph.D. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. Ing. Michal Fürbacher Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. Prof. Ing. František Černý, DrSc. Ing. Růžena Petrová, Ph.D. Prof. Ing. Milan Růžička, CSc. Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc. Doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. Ing. Radek Šulc, Ph.D. Ing. František Tatíček Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Ing. Karel Vítek, CSc. Členové (studenti) Ing. Libor Beránek Jan Dostál Ing. Miloslav Grešl Ing. Jan Čížek Eva Churavá Disciplinární komise FS ČVUT: Ing. Hana Netřebská David Sýkora Ing. Martin Nečas MSc. Ing. Marie Válová Ing. Jan Zárybnický Doc. Ing. Jiří Březina, CSc předseda Disciplinární komise FS ČVUT Doc. Ing. Jiří Bašta, CSc člen Disciplinární komise FS ČVUT Ing. Petr Hatschbach, CSc člen Disciplinární komise FS ČVUT Ing. Marie Válová člen Disciplinární komise FS ČVUT Ing. Jan Zárybnický člen Disciplinární komise FS ČVUT David Sýkora člen Disciplinární komise FS ČVUT Složení orgánů fakulty 11

12 5. Studijní a pedagogická činnost 5.1 Akreditované studijní programy Přehled akreditovaných studijních programů na ČVUT FS je uveden v následující tabulce: Studijní a pedagogická činnost Název Programu Bachelor of Mechanical Engineering Bachelor of Mechanical Engineering Bachelor of Mechanical Engineering Typ Programu Forma St. studia doba B P,K 4 Název oboru Environmental Engineering, Thermal Power and Process Engineering Cizí jazyk Platnost akreditace A B P,K 4 Information and Automation Technology A B P,K 4 Transportation and Handling Technology A Kód programu Strojírenství B P,K 4 Aplikovaná mechanika pro bakaláře B R005 Strojírenství B P,K 4 Dopravní a manipulační technika B R001 Strojírenství B P,K 4 Informační a automatizační technika B R022 Strojírenství B P,K 4 Strojírenská technologie a management B R009 Strojírenství B P,K 4 Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika AKVO B R024 Strojírenství B P,K 4 Výrobní technika B R033 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Biomedicínské a rehabilitační inženýrství M T008 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Dopravní a manipulační technika M T001 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Energetické stroje a zařízení M T006 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Inženýrská mechanika a mechatronika M T029 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Letadlová technika M T004 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Matematické modelování v technice M T027 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Materiálové inženýrství M T011 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Procesní inženýrství M T003 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Přístrojová a řídící technika M T034 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Řízení a ekonomika podniku M T003 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Technika životního prostředí M T026 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Výrobní inženýrství M T008 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Výrobní stroje a zařízení M T039 Mechanical Engineering N P,K 2 Biomedical and Rehabilitation Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Engineering Mechanics and Mechatronics A Mechanical Engineering N P,K 2 Environmental Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Instrumentation and Control Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Materials Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Mathematical Modelling in Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Power Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Process Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Transportation and Handling Technology A Strojní Inženýrství N P,K 2 Biomedicínské a rehabilitační inženýrství N T008 Strojní Inženýrství N P,K 2 Dopravní a manipulační technika N T001 Strojní Inženýrství N P,K 2 Energetické stroje a zařízení N T006 Strojní Inženýrství N P,K 2 Inženýrská mechanika a mechatronika N T029 Strojní Inženýrství N P,K 2 Letadlová technika N T004 Strojní Inženýrství N P,K 2 Matematické modelování v technice N T027 Strojní Inženýrství N P,K 2 Materiálové inženýrství N T011 Strojní Inženýrství N P,K 2 Procesní inženýrství N T003 Strojní Inženýrství N P,K 2 Přístrojová a řídící technika N T034 Strojní Inženýrství N P,K 2 Řízení a ekonomika podniku N T003 12

13 Strojní Inženýrství N P,K 2 Technika životního prostředí N T026 Strojní Inženýrství N P,K 2 Výrobní stroje a zařízení N T039 Strojní inženýrství N P, K 2 Výrobní inženýrství N T008 Mechanical Engineering P P, K 3 Biomechanics A Mechanical Engineering P P, K 3 Control and Systems Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Enterprise Management and Economics A Mechanical Engineering P P, K 3 Environmental Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Machines and Equipment for Transportation A Mechanical Engineering P P, K 3 Manufacturing Technology A Mechanical Engineering P P, K 3 Materials Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Mathematical and Physical Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Mechanics od Solids, Deformable Bodies and Continua A Mechanical Engineering P P, K 3 Power Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Process Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Production Machines and Equipment A Mechanical Engineering P P, K 3 Thermodynamics and Fluid Mechanics A Strojní inženýrství P P, K 3 Biomechanika P V010 Strojní inženýrství P P, K 3 Dopravní stroje a zařízení P V004 Strojní inženýrství P P, K 3 Energetické stroje a zařízení P V006 Strojní inženýrství P P, K 3 Matematické a fyzikální inženýrství P V020 Strojní inženýrství P P, K 3 Materiálové inženýrství P V011 Strojní inženýrství P P, K 3 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí P V024 Strojní inženýrství P P, K 3 Procesní technika a zpracovatelské systémy P V004 Strojní inženýrství P P, K 3 Přesná mechanika a optika P V010 Strojní inženýrství P P, K 3 Řízení a ekonomika podniku P V003 Strojní inženýrství P P, K 3 Strojírenská technologie P V002 Strojní inženýrství P P, K 3 Technická kybernetika P V045 Strojní inženýrství P P, K 3 Technika prostředí P V024 Strojní inženýrství P P, K 3 Termomechanika a mechanika tekutin P V028 Strojní inženýrství P P, K 3 Výrobní stroje a zařízení P V039 Od akademického roku 2005/06 nejsou studenti přijímáni do magisterského studijního programu se standardní dobou studia 5,5 akademického roku. 5.2 Dislokovaná pracoviště ČVUT FS Dislokované pracoviště Fakulty strojní v Sezimově Ústí je provozováno ve spolupráci s SOŠ a SOU COP Sezimovo Ústí od akademického roku 2003/2004. V akademickém roce 2006/2007 byla zahájena výuka v dislokovaném pracovišti Fakulty strojní v Chomutově. Pracoviště bylo zřízeno na základě smlouvy mezi Fakultou strojní ČVUT a Magistrátem města Chomutov. Popud ke zřízení pracoviště vzešel z vedení města Chomutova a průmyslových podniků z Chomutovska, které pociťují silný nedostatek inženýrských pracovníků. V obou pracovištích je výuka, stejně jako v minulých akademických rocích, plně zabezpečována pedagogy Fakulty strojní, kteří do Sezimova Ústí a Chomutova dojíždějí Průběh studia v Sezimově Ústí: Pro srovnání jsou dále uvedeny oba akademické roky, v nichž výuka probíhala. Akademický rok Přihlášeno Nastoupilo Studuje k / / Studijní a pedagogická činnost 13

14 5.2.2 Dislokované pracoviště ČVUT FS v Praze v Chomutově Představitelé města Chomutov měli veliký zájem o zavedení výuky bakalářského studijního programu. V roce 2006 byla podepsána příslušná smlouva. Jednání o dalším rozšíření dislokovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Chomutově úspěšně probíhají. Akademický rok Přihlášeno Nastoupilo Studuje k / Přijímací řízení Přijímací řízení s uchazeči o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze v akademickém roce 2006/2007 v bakalářském studijním programu bylo zahájeno zveřejněním příslušných podmínek dne 18. ledna Přihlášky ke studiu mohli podávat uchazeči do 28. dubna Ověřování splnění podmínek u jednotlivých uchazečů probíhalo ve dnech od 2. května 2006 do 22. září Přijatí uchazeči byli písemně zváni k zápisům, pro které bylo stanoveno celkem 27 termínů (včetně 2 samostatných náhradních). V souladu s vyhlášenými podmínkami nebyly do přijímacího řízení zařazeny přijímací zkoušky a to ani písemné ani ústní. Uchazeč byl přijat, pokud prokázal úspěšné složení maturitní zkoušky a splnil další požadavky více méně administrativního charakteru. Počet přijatých uchazečů nebyl omezován. Stanovené podmínky nesplnilo 363 uchazečů, kde u 3 byla přihláška odmítnuta a u 360 bylo přijímací řízení uzavřeno nepřijetím (nepředloženo maturitní vysvědčení). V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. ( 50, odst. 7) mohli nepřijatí uchazeči podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Tuto žádost ku dni vyhotovení této zprávy nevyužil žádný uchazeč. Uchazeči, kteří splnili předepsané podmínky pro přijetí ke studiu, byli při zápisu, nebo na základě pozdější žádosti, zařazování do 1. ročníku bakalářského studijního programu s prezenční nebo kombinovanou formou studia. V rámci 1. ročníku prezenčního studia bakalářského studijního programu byli studenti zařazováni také do vyčleněných studijních skupin č. 57, 58 a 59 s výukou organizovanou ve výukovém středisku Sezimovo Ústí (zařazeno 28 studentů) a výukovém středisku Chomutov (zařazeno 56 studentů) Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v bakalářském studijním programu Strojírenství Studijní a pedagogická činnost prezenční Forma studia Navazující magisterský studijní program kombinovaná Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu nebylo vypsáno. Byli přijati 2 posluchači, kterým byl stanoven individuální studijní program Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu P 2301 Strojní inženýrství C e l k e m Podáno přihlášek Přijato přihlášek Přijato uchazečů K zápisu pozváno K zápisu se dostavilo Zapsáno /2002 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2001 2/ /2001 2/2002 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů 14

15 2001/2002 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2002 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2002 Počet zapsaných studentů nástup 2/2002 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů /2003 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2002 2/ /2002 2/2003 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů 2002/2003 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2003 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2003 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2003 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 2003/2004 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2003 2/ /2003 2/2004 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů 2003/2004 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2004 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2004 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2004 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 2004/2005 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2004 2/ /2004 2/2005 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů Studijní a pedagogická činnost 15

16 2004/2005 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2005 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2005 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2005 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 2005/2006 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2005 2/ /2005 2/2006 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů 2005/2006 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2006 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2006 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2006 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 2006/2007 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2006 2/ /2006 2/2007 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů Studijní a pedagogická činnost 2006/2007 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2007 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2007 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2007 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 16

17 5.4 Studijní plány Studijní plány v roce 2006 Fakulta strojní zajišťovala v roce 2006 studium v magisterském studijním programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia 5,5 akademického roku, v bakalářském studijním programu Strojírenství se standardní dobou studia čtyři akademické roky, navazujícím magisterském studijním programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia dva akademické roky a v doktorském studijním programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia tři akademické roky. V navazujícím magisterském studijním programu měli všichni posluchači stanoveny individuální studijní plány. Po dohodě s jednotlivými ústavy, došlo k drobným úpravám v nabídce PVS (povinně volitelných směrových) předmětů. Tak jako v minulém akademickém roce, je náročnost všech předmětů PVS (se stejnou hodinovou dotací) hodnocena pěti kredity. Předměty PVS mají umožnit profilaci posluchačů podle jejich zájmů a schopností tak, aby v další (oborové) etapě studia řešili v rámci projektů a později diplomové práce úlohy, které svým charakterem budou co nejvíce odpovídat předpokládanému zaměření studentů (např. konstrukce, experiment, výpočty či matematické modelování atp.). Oborová etapa studia začíná 8. semestrem, avšak tutoři oborů doporučují budoucím posluchačům oborového studia již také volbu předmětů PVS v 7. semestru a pomáhají jim tak v jejich profilaci Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v roce 2006 Fakulta strojní ČVUT v Praze každoročně vyhlašuje kurzy celoživotního vzdělávání ve čtyřech kategoriích postgraduální, kariérní, rekvalifikační a kurzy Univerzity třetího věku. Přehled všech kurzů je anoncován na webových stránkách ČVUT, kde zájemci najdou v anotačních kartách kurzů potřebné informace (téma, garant, doba a délka konání, požadavky, cenu, atd.). Vydavatelství ČVUT za základě podkladů připravených Odborem pedagogiky ČVUT vydává brožury všech kategorií CŽV. Ty jsou distribuovány podnikům, městským a obvodním úřadům, úřadům práce atd.. Pro úspěšné naplnění a pořádání kurzu je jednoznačně rozhodující osobní angažovanost pracovníků pořádajícího ústavu, resp. garanta. Větší propagaci a úspěšnosti by určitě prospěla spolupráce s MPSV, denním tiskem a zástupci samosprávy mimopražských regionů. Přehled pořádaných kurzů celoživotního vzdělávání v roce 2006 Ústav mechaniky tekutin a energetiky Kurz Chladící technika garant prof. Ing. J. Petrák, CSc., kurz placený, 42 účastníků objednán firmou Embraco, SR Ústav techniky prostředí Kurz Větrání a klimatizace - garant prof. Ing. F. Drkal, CSc., kurz placený, 27 účastníků Ústav strojírenské technologie Kurz Povrchové úpravy ve strojírenství - garant doc. Ing. V. Kreibich, CSc., kurz placený, 17 účastníků Účastníci všech kurzů získali osvědčení o absolutoriu podepsaná vedením ČVUT a pořádající fakulty. Tabulka: Počty programů celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní (k ) Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Programy CŽV v rámci akreditovaných SP Ostatní Celkem Bezplatné Placené technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní a pedagogická činnost 17

18 Tabulka: Počty účastníků programů celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní (k ) Kód skupiny Skupiny oborů kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Programy CŽV v rámci akreditovaných SP Ostatní Celkem bezplatné placené technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, Univerzita 3. věku Součástí celoživotního vzdělávání jsou i kurzy Univerzity třetího věku. I tyto kurzy pořádané Fakultou strojní ČVUT jsou propagovány prostřednictvím webových stránek ČVUT. Nabízených témat bylo šest, ale úspěšné bylo pouze jediné, zmíněné dále. Počet účastníků však byl velmi vysoký a svědčí o angažovanosti a snaze klientů vyššího věku. Přehled pořádaných kurzů U3V v roce 2006 Ústav přístrojové a řídicí techniky Kurz Informační a komunikační technologie v našem životě garant prof. Ing. J. Bíla, DrSc., 92 účastníků. Velmi úspěšný kurz se konal v počítačové laboratoři s 12ti počítači, při výuce postupovali lektoři individuálně a tempem, které bylo specifické pro každý běh. Pokud klienti neměli doma k dispozici počítač, mohli po osobní dohodě získané znalosti procvičovat v počítačové laboratoři Centra informačních a poradenských služeb ČVUT - CIPS. Účastníci kurzu získali osvědčení o absolutoriu podepsané vedením ČVUT a pořádající fakulty. 5.5 Ediční činnost Ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní a pedagogická činnost a/ Ediční plán Fakulty strojní, sestavený v roce 2005, předpokládal na rok 2006 pouhých 14 titulů. Na počátku roku 2006 došlo ke změně vedoucího Ediční komise ČVUT FS (dále EK), jímž se stal Doc. Ing. Zdeněk Kuliš, CSc. Plán byl postupně zvyšován až na konečných 58 položek a naplánováno bylo čerpání 111,62 % limitu. Do plánu edice skript v roce 2006 bylo zařazeno celkem 58 titulů, z toho 1. vydání: 17 titulů, 2. vydání: 10 titulů, 3. a další vydání: 4 titulů, dotisků: 25 titulů. V průběhu roku 2006 byly 2 tituly stornovány. Po schválení byl ediční plán na příslušné období vždy průběžně (s dodatky, dotisky apod.) zveřejňován na síti FS v R:\INFODEK\EDICE\Ediční plán\2006\ Celkem bylo naplánováno na autorské honoráře ,20,- Kč, přičemž limit z R ČVUT činil ,- Kč. Se souhlasem Ediční rady a prorektorky pro studium byl tedy limit překročen na 111,62%. b/ Byly sledovány ediční plány skript na 1. a 2. pololetí roku 2006, a to z hlediska podepsání licenčních nakladatelských smluv v Nakladatelství R ČVUT, dodržování termínů a úrovně odevzdávaných předloh, výše finančních nákladů na autorské honoráře, lektorských posudků a stanovení jejich finančního ohodnocení. d) Oddělení podpory výuky při Výpočetním a Informačním centru ČVUT ustavilo v rámci svého rozvojového projektu portál věnovaný coursewaru na ČVUT (http://courseware.cvut.cz), který bude mj. sloužit k podpoře výuky i k propagačním účelům ČVUT. FS proto navrhla převést do něj stávající AV a MM programy. Provedením akce byl pověřen Doc. Ing. Heřman Mann, DrSc., z VIC. e) Vedoucí EK FS se účastnil práce Ediční rady Vydavatelství R ČVUT včetně značně obsáhlého připomínkování Zásad ediční činnosti na ČVUT a nové formy sestavování edičních plánů. 18

19 f) Byl sestaven plán edice monografií a učebnic. Všechny návrhy FS byly redakční radou schváleny, vyšla 1 monografie, 1 je rozpracována a 1 navržena, 1 učebnice je rozpracována. g) V roce 2006 proběhla pravidelná makulace skript v prodejně technické literatury. Náklady na makulaci byly hrazeny již z prostředků ústavů. Ačkoli o tomto způsobu hrazení nákladů makulace byly ústavy s několikaletým předstihem informovány, stále v PTL zbývá řada titulů FS, které budou muset být makulovány v roce 2007 (povinně, plyne z materiálu Zásady ediční činnosti na ČVUT ) a náklady makulace hrazeny ve stále se zhoršující finanční situaci ústavů. h) V roce 2006 byl sestaven a schválen ediční plán skript na 1. a 2. pololetí roku Nyní obsahuje 30 položek, autorské honoráře 98,25 % přidělené částky. 5.6 Řízení a evidence pedagogické činnosti Základní postupy kontroly a evidence K evidenci pedagogické činnosti se využívá komponenta informačního systému Studium (pracovní označení KOS), která je průběžně rozvíjena a inovována. Činnost tohoto systému je v detailech stále rozvíjena a zdokonalována. Fakulta podporovala zapojení studentů do vědecké a výzkumné práce a studenti s nejlepšími pracemi se účastnili fakultního kola Studentské tvůrčí činnosti. Studenti, kteří se tak zvýšenou mírou, nad rámec svých studijních povinností, zapojili do výzkumné či tvůrčí práce na ústavech, byli odměněni účelovým stipendiem. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Stejně jako v posledních letech, vybrala Fakulta strojní řadu předmětů, přednášených na vysoké úrovni, které mohou být zajímavé i pro posluchače ostatních fakult ČVUT a nabídla je do celoškolské nabídky předmětů jako příspěvek Fakulty strojní k celoškolské horizontální prostupnosti. Naši studenti mohou naopak studovat některé předměty nabízené ostatními fakultami ČVUT Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty Anketa studentů Po zimním semestru akademického roku 2005/2006 byla na fakultě strojní poprvé spuštěna elektronická anketa. Ankety se zúčastnilo cca 10% posluchačů. Výsledky ankety byly využity zejména k její popularizaci. Byly zveřejněny výsledky hodnocení těch předmětů, které hodnotilo alespoň 10 studentů. Průzkum názorů studentů středních škol a absolventů Názory studentů středních škol jsou zjišťovány v rámci odborných a informativních styků s jednotlivými školami a při dnech otevřených dveří. S absolventy naší fakulty se pracovníci fakulty setkávají v rámci své odborné činnosti a mají tak možnost zjišťovat jejich názory. Připravuje se databáze absolventů fakulty. 5.7 První souborná zkouška (PSZ) Studijní výsledky v rámci PSZ jsou vyhodnocovány na základě váženého průměru a počtu získaných kreditů. Podmínky pro uznání či vykonání PSZ byly stanoveny vyhláškou č.12 O první souborné zkoušce v magisterském studijním programu, vydanou dne 13. ledna šlo ke zkouškám a první souborná zkouška 5.8 Údaje o počtech studentů podle studijních programů počet studentů byla uznána za vykonanou 230 vykonalo 119 nevykonalo 1 C e l k e m 350 Počty studentů jsou uvedeny k datu 31. října. V tabulkách nejsou od akademického roku 2000/2001 zahrnuti studenti, kteří mají přerušené studium. Studijní a pedagogická činnost 19

20 5.8.1 Počty studentů v roce 2006 Celkové počty studentů Studijní program 2001/ / / / / /7 Bak. prezenční Bak. kombinovaný Mag. prezenční Mag. kombinovaný Navaz. prezenční Navaz.kombinovaný Dokt. Prezenční Dokt. kombinovaný Počty studentů doktorský studijní program Dokt. studijní program 2002/ / / / /7 studenti ČR zahraniční studenti z toho samoplátci Celkem Počty zahraničních studentů Studijní program 2001/ / / / / /2007 Bak. prezenční Mag. prezenční Mag. kombinovaný Doktorský Studijní a pedagogická činnost 20

1. Obsah 2 2. Úvod 5 3. Organizační struktura fakulty 7

1. Obsah 2 2. Úvod 5 3. Organizační struktura fakulty 7 Výroční zpráva o činnosti ČVUT FS za rok 2007 1. Obsah 1. Obsah 2 2. Úvod 5 3. Organizační struktura fakulty 7 4. Složení orgánů fakulty 9 5. Studijní a pedagogická činnost 12 5.1 Akreditované studijní

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále AK),

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 http://rcmt.cvut.cz

Více

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2014/2015 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Obory navazujícího magisterského studijního programu

Obory navazujícího magisterského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2014/2015 Ke studiu na Fakultě strojní

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013

UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 2013 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty vojenských technologií v roce 01 BRNO 01 1. Informace o přijímacích zkouškách ( 1, Vyhláška 4/00 ze dne 11.

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Obory navazujícího magisterského studijního programu

Obory navazujícího magisterského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní

Více