V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní V ý r o č n í z p r á v a 2006

2

3 1. Obsah 1. Obsah Úvod Organizační struktura fakulty Složení orgánů fakulty Studijní a pedagogická činnost Akreditované studijní programy Dislokovaná pracoviště ČVUT FS Průběh studia v Sezimově Ústí: Dislokované pracoviště ČVUT FS v Praze v Chomutově Přijímací řízení Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v bakalářském studijním programu Strojírenství Navazující magisterský studijní program Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu P 2301 Strojní inženýrství Studijní plány Studijní plány v roce Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v roce Univerzita 3. věku Ediční činnost Řízení a evidence pedagogické činnosti Základní postupy kontroly a evidence Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty První souborná zkouška (PSZ) Údaje o počtech studentů podle studijních programů Počty studentů v roce Počty absolventů v roce Počty studentů doktorského studia podle oborů Počet studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci Seznam studentů doktorského programu, kteří obhájili disertační práci Rozbor úspěšnosti studia na Fakultě strojní Nabídka studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Studium v anglickém jazyce Studijní programy realizované v rámci mezinárodní spolupráce Zpráva o stavu knihovny FS Informační a komunikační technologie Přehled informačního systému Informační infrastruktury na fakultě Počítačová síť fakulty Servery na fakultě Počítačové učebny Dostupnost informačních zdrojů na fakultě Zapojeni do projektu evropských vysokorychlostních sítí Stav výpočetní techniky na fakultě Vybrané obslužné počítače Obsah 3

4 6.6 Vybrané programové vybavení Programové vybavení pro odbornou práci Standard kancelářského programového vybavení Výzkum a vývoj Zaměření výzkumu a vývoje na fakultě Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Spolupráce s AV ČR, resortními výzkumnými ústavy a nevládním sektorem Přehled vědeckovýzkumné činnosti v číslech Zapojení studentů do vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Výzkumná centra účelově podporovaná MŠMT ČR Centra, ve kterých je fakulta nositelem projektu Centra, ve kterých je fakulta spolunositelem projektu Porovnání s předcházejícím obdobím Akademičtí pracovníci Přehled personálního rozvoje akademických pracovníků Habilitační řízení za rok Jmenovací profesorská řízení za rok Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Programy a smlouvy na podporu vzdělávání Programy a smlouvy na podporu vzdělávání Smlouvy a dohody Nově uzavřené smlouvy o mezinárodní spolupráci Mezinárodní mobilita studentů Mezinárodní mobilita akademických pracovníků Další aktivity fakulty Přehled konferencí a významných seminářů pořádaných ČVUT FS Účast na výstavách a veletrzích Přehled ocenění udělených na fakultě v roce Mimořádná ocenění Medaile Vynálezy a užitné vzory Patentové přihlášky (přihlášky vynálezů) Udělené patenty Přihlášky užitných vzorů Udělené užitné vzory Tělovýchovná a sportovní činnost studentů Tělovýchovné oddíly Projekty financované ze strukturálních fondů EU Finanční podpora pro projekty zahajované v roce Přínosy FS z účasti na projektech financovaných ze Strukturálních fondů EU Obsah 11. Péče o studenty Stipendia vyplacená v roce Stipendia za vynikající studijní výsledky - přehled Informace o stipendiích přiznaných za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2005/ Účelová stipendia Vnější vztahy

5 Dny otevřených dveří Propagace Přehled dalších akcí organizovaných FS v roce Výsledky hospodaření ČVUT FS za rok Výroční zpráva o hospodaření ČVUT FS za rok Změna metodiky Některé výsledky v investiční činnosti Rozbor plnění úkolů na rok Hlavní úkoly pro rok Schvalovací doložka Obsah 5

6 2. Úvod Úvod Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze ve své koncepci pedagogické i vědecké práce vychází z akreditovaných studijních programů pro studium bakalářské, magisterské a doktorské a z dynamiky rozvoje oboru, z něhož vyplývají i požadavky subjektů strojírenství na absolventy jednotlivých studijních programů. Důraz je položen na projektově orientovanou výuku, kde studenti již od třetího ročníku získávají zkušenosti v samostatné i týmové tvořivé práci na projektech ze strojírenských oborů, často na základě konkrétních požadavků technické praxe. Zpráva o činnosti Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze za rok 2006 shrnuje hlavní aktivity fakulty v tomto roce. Byla připravena vedením fakulty v souladu s doporučenou osnovou MŠMT a poté projednána Akademickým senátem ČVUT FS. Do textu jsou zařazeny i stručné informace o dalších součástech FS, zpracované jejich představiteli podle stanovené osnovy. Ve zprávě je kladen důraz na konkrétní údaje se současným naznačením vývojových trendů. Fakulta strojní realizovala v roce 2006 cíle Lisabonské strategie, schválené Evropskou radou v roce Evropská rada v nich zavázala členské země k propracování národních programů reforem (tzv. Lisabonských programů), které budou platné až do roku Výchozím podkladem pro zpracování programu reforem České republiky byla Strategie hospodářského růstu České republiky na léta předložená vládou. Z pěti prioritních oblastí této strategie jsou pro další rozvoj ČVUT relevantní především Rozvoj lidských zdrojů vzdělávání a zaměstnanost a Výzkum, vývoj a inovace. ČVUT v Praze tyto strategie rozpracovalo a FS z tohoto podkladu vychází jak ve své zprávě, tak ve svém záměru. Přitom se vycházelo z faktu, že FS je součástí technické univerzity výzkumného typu. To znamená, že výzkumné a vývojové práce tvoří a budou i nadále tvořit rovnocennou složku výkonu vzhledem ke vzdělávacím aktivitám fakulty. ČVUT FS má rozsáhlé vědecko-výzkumné aktivity v oblastech základního i aplikovaného výzkumu, propracovaný systém doktorské výuky s velkým počtem doktorandů a absolventů doktorského studia a odpovídající publikační výstupy. Vedení fakulty usilovalo o naplňování těchto aktivit v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT a jeho aktualizací pro rok Výsledky činnosti fakulty ve všech oblastech Aktualizace dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2006 jsou uvedeny v příslušných kapitolách. Na fakultě probíhalo v roce 2006 bakalářské studium v rámci třístupňového systému vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské), přičemž byl aplikován kreditní systém kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a bylo uplatněno bezplatné vydávání dodatků k diplomu v souladu s Berlínským komuniké. Celkem je na Fakultě strojní ČVUT akreditováno 62 studijních programů, z toho devět bakalářských a 13 magisterských. Pro doktorské studium je akreditováno 14 studijních oborů. Na fakultě se akreditované vzdělávání uskutečňuje rovněž v anglickém jazyce. V nejbližším výhledu budou připravovány další nové studijní programy, zdůrazňující horizontální propojování studijních oborů fakult a posilující integritu školy. Významným krokem byla akreditace studijního programu strojní inženýrství a strojírenství v angličtině a otevření dvouletého magisterského studia Automotive Engineering (v říjnu 2006) zaměřené na konstrukci a výrobu motorových vozidel, připravované ve spolupráci s francouzskou vysokou školou ENSIETA z Brestu a nizozemskou vysokou školou HAN v Arnhemu. Fakulta strojní v roce 2006 získala akreditace pro tyto doktorské studijní programy: Doktorský studijní program Mechanical Engineering, akreditován nový obor Air Traffic Control and Service (forma studia je prezenční a kombinovaná, A, 3 roky) Doktorský studijní program Strojní inženýrství, akreditován nový obor Provoz a řízení letecké dopravy (forma studia je prezenční a kombinovaná, A, 3 roky) Byla dokončena akreditace oborů magisterského studijního programu Strojní inženýrství a bakalářského studijního programu Strojírenství v anglickém jazyce. Přihlášky ke studiu mohli podávat uchazeči do 28. dubna Ověřování splnění podmínek u jednotlivých uchazečů probíhalo ve dnech od 2. května 2006 do 22. září Přijatí uchazeči byli písemně zváni k zápisům, pro které bylo stanoveno celkem 27 termínů (včetně 2 samostatných náhradních). V souladu s vyhlášenými podmínkami nebyly do přijímacího řízení zařazeny přijímací zkoušky, a to ani písemné ani ústní. Počet přijatých uchazečů nebyl omezován. Stanovené podmínky nesplnilo 363 uchazečů, kde u 3 byla přihláška odmítnuta a u 360 bylo přijímací řízení uzavřeno nepřijetím (nepředloženo maturitní vysvědčení). Uchazeči, kteří splnili předepsané podmínky pro přijetí ke studiu, byli při zápisu, nebo na základě pozdější žádosti, zařazování do 1. ročníku bakalářského studijního programu s prezenční nebo kombinovanou formou studia. V rámci 1. ročníku prezenčního studia bakalářského studijního programu byli studenti zařazováni také do studijních skupin s výukou organizovanou ve výukovém středisku Sezimovo Ústí (zařazeno 28 studentů) a výukovém středisku Chomutov (zařazeno 56 studentů). Na dislokovaném pracovišti ČVUT FS v Sezimově Ústí pokračovala výuka prvního ročníku. Jihočes- 6

7 ký kraj podporuje toto pracoviště, jehož provoz je hrazen ve smyslu uzavřené smlouvy. Projekt přispívá ke zvyšování vzdělanosti v regionu a zlepšení pokrytí potřeb trhu práce, a proto odpovídá požadavkům a je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT, kde je uvedeno: ČVUT bude zajišťovat pedagogické, výzkumné a další tvůrčí aktivity i v dalších regionech, případně založením dalších pracovišť. Na dislokovaném pracovišti ČVUT FS v Chomutově proběhl první rok výuky. Srovnání počtu studentů vstupujících na fakultu a počtu studentů absolvujících některý ze studijních programů zůstává i nadále velmi sledovaným parametrem vývoje efektivity studia. V roce 2006 se přihlásilo k bakalářskému studiu na fakultě 2721 uchazečů, přijato bylo 2358 studentů (86,7%), avšak zapsalo se jich pouze 1406, tedy pouhých 51,6%. V roce 2006 úspěšně ukončilo studium 21 studentů bakalářského, 285 studentů magisterského a 29 studentů doktorského studia. Z porovnání s minulými lety vyplývá, že počet absolventů klesá. K této skutečnosti se rozpracovává řada námětů a opatření. Patří k nim i snahy o zavedení nových výukových technologií, např. distančního a e-learning vzdělávání. Celkem ke dni 31. října 2006 na fakultě studovalo 4188 studentů a doktorandů, z toho 359 cizinců a samoplátců. V souladu s Dlouhodobým záměrem je stále větší pozornost věnována rozvoji celoživotního vzdělávání. V rámci akreditovaných studijních programů nabízí fakulta 10 programů celoživotního vzdělávání, z toho jich v roce 2006 bylo realizováno osm. Celkem se kursů zúčastnilo 178 posluchačů. Hodnocení efektivity a kvality studia je zajišťováno po několika liniích. Část z nich je řízena ČVUT (např. analýzy pedagogických aktivit, analýzy zaměstnatelnosti a hodnocení úspěšnosti absolventů na trhu práce), část z nich je realizována jako nezávislá oponentní iniciativa probíhající ve studentských anketách. S přechodem na strukturované studium vzrostla důležitost systematického hodnocení a řízení kvality pedagogického procesu, jehož základem je zajištění zpětné vazby pomocí studentských anket. ČVUT aplikuje již tradiční anketu (poprvé zavedenou v roce 2004), která je realizována rovněž na FS. Výsledky a závěry ze všech zdrojů hodnocení efektivity a kvality studia na ČVUT jsou pravidelně a pozorně sledovány. Jako součást univerzity výzkumného typu představuje ČVUT FS výkonný vědecký, odborný a kreativní potenciál. Na všech ústavech i výzkumných centrech jsou stabilizovány vědecké a tvůrčí týmy, zaměřené na úzké speciální oblasti. Management výzkumu je ve většině případů soustředěn na ústavech a výzkumných centrech. Z úrovně univerzity jsou řízeny jen velké celoškolské projekty, grantové soutěže a týmy s projekty, které přesahují úroveň fakult a ústavů. Vesměs se jedná o řízení metodické. V oblasti vědy a výzkumu byly v roce 2006 v centru zájmu výzkumné záměry, grantové soutěže, výzkumná centra v rámci programu MŠMT, výzkumná centra MPO, výzkumná centra ČVUT, zahraniční spolupráce, prestižní publikace a provázání výzkumu s praxí. Významné výsledky výzkumu v roce 2006 jsou zřejmé zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. Rok 2006 je atypický tím, že byly zahájeny víceleté projekty nového programu MŠMT výzkumných center a výzkumných záměrů. Významným nástrojem mezisektorové spolupráce ve vědě a výzkumu je program MŠMT Výzkumných center (1M). Fakulta strojní se v roce 2006 na tomto programu podílela jako nositel na čtyřech projektech, jako spolunositel na jednom projektu a jako spoluřešitel na jednom projektu. Oborově jsou projekty zaměřeny do tradičních oblastí českého průmyslu motory a automobilový průmysl, obráběcí stroje, energetiku a letecký průmysl a dále do obecně významných oblastí jakosti a spolehlivosti výroby a aplikované kybernetiky. Na činnosti všech výzkumných center se v souladu s jejich vyhlášením významným způsobem podílejí mladí pracovníci - doktorandi. Bližší informace o činnosti výzkumných center je uvedena v kapitole 7.6. Důležitou a velmi přínosnou službou, která zajišťuje jak potřeby výzkumu, tak se podílí i na pedagogice, je knihovní služba zajišťovaná Ústřední knihovnou Fakulty strojní. Fakulta strojní trvale věnuje pozornost a finanční prostředky na rozvoj informačních a komunikačních technologií. Počítačová síť FS patří k nejrozsáhlejším sítím ČVUT a její rozvíjení a udržování představuje samostatné téma vysoké složitosti. V průběhu roku 2006 byla provedena řada změn konfigurace sítě tak, aby byly pokryty zvyšující se požadavky kladené na síť. Současně pokračovaly práce na rozvoji sítě. Dominantní částí sítě FS je LAN v areálu FS v Dejvicích, kde je situováno 57% registrovaných stanic a asi 70% uživatelů. K této LAN organizačně a funkčně patří i cca 60 dislokovaných pracovišť v subsíti na Julisce, administrované z pracoviště CPS v Dejvicích. V roce 2006 byl prakticky dokončen přechod na strukturovanou kabeláž sítě. Nyní je síť realizována prakticky výhradně jako hierarchicky členěná strukturovaná metalická kabeláž UTP kategorie 5 s optickými spoji mezi jednotlivými částmi. Na síti je provozován přepínaný Ethernet. Páteřní přepínače pracují s rychlostí 1000/100 Mbps, připojení stanic je rychlostí 10/100 Mbps. V r došlo k realizaci překryvné bezdrátové subsítě dle IEEE / a/ b/ g (WiFi). Úvod 7

8 V r byla fakultní síť doplněna o další rychlé datové přepínače a byly provedeny menší úpravy rozvodů i přípojných míst s cílem dosáhnout vyšší výkonnosti a propustnosti centrálních datových přepínačů a zvýšit počet portů 10/100/1000 Mbps. V rámci FS zajišťuje provoz a rozvoj informačních a komunikačních technologií, tedy zejména fakultní počítačové sítě, serverů a informačních systémů, Centrum počítačových služeb (CPS), které je účelovým zařízením FS. CPS samozřejmě poskytuje mnoho dalších služeb; nemalou měrou se podílí na grantových soutěžích a umisťuje se v nich velmi úspěšně. V roce 2006 zde řešili nebo se podíleli na řešení projektu FRVŠ a čtyř projektů rozvojového programu MŠMT. Tyto projekty byly zaměřené především na rozvoj fakultní síťové infrastruktury, zvláště pak na zkvalitnění počítačové sítě a zvýšení výkonu fakultních výpočetních serverů včetně zajištění přístupových pracovišť a potřebného programového vybavení pro náročné výpočty. V oblasti výstavby byla nadále věnována trvalá pozornost přípravám a provádění rekonstrukcí objektů v Horské ulici, na Karlově náměstí a v Dejvicích. V roce 2006 tam byly realizovány významné investice dotované ze státního rozpočtu i z vlastních zdrojů. Tyto akce nezanedbatelného finančního objemu byly orientovány na obnovu a modernizaci materiálně technické základny. Předložená zpráva dává ucelený přehled aktivit Fakulty strojní v roce Z jednotlivých kapitol je zřejmé, že fakulta udržuje kontinuitu svého vývoje v návaznosti na předchozí léta a dobře se orientuje ve vnitřním vývoji České republiky i ve vnějších vztazích především k zemím Evropské unie i ke světu. Zpráva je základem pro další vypracovávané dokumenty ovlivňující rozvoj celého ČVUT v nejbližší době především pro Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na rok 2007 v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze pro období Prof. Ing. Frantiček Hrdlička, CSc děkan Fakulty strojní ČVUT Úvod 8

9 3. Organizační struktura fakulty Akademické samosprávné orgány ČVUT FS: Akademický senát FS ČVUT Děkan Vědecká rada FS ČVUT Disciplinární komise FS ČVUT Orgány hospodářského řízení: Tajemník Proděkani: Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Proděkan pro pedagogickou činnost Proděkan pro zahraniční styky Proděkan pro racionalizaci a rozvoj Akademické poradní sbory ČVUT FS: Vedení ČVUT FS (Děkan, proděkani a tajemník) Kolegium děkana ČVUT FS (Děkan, proděkani, tajemník, předseda AS FS) Grémium vedoucích pracovníků ČVUT FS (Děkan, proděkani, tajemník, vedoucí ústavů a dalších pracovišť ČVUT FS) Ústavy Ústav technické matematiky Ústav fyziky Ústav tělesné výchovy a sportu Ústav jazyků Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Ústav mechaniky tekutin a energetiky Ústav výrobních strojů a mechanismů Ústav přístrojové a řídící techniky Ústav techniky prostředí Ústav procesní a zpracovatelské techniky Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Ústav letadlové techniky Ústav strojírenské technologie Ústav materiálového inženýrství Ústav řízení a ekonomiky podniku Vědecká pracoviště Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Centrum leteckého a kosmického výzkumu Výzkumné centrum aplikované kybernetiky Laserové centrum Centrum pro jakost a spolehlivost výroby Progresivní technologie a systémy pro energetiku Servisní pracoviště Výuková a rekreační zařízení o Výukové středisko Herbertov o Výukové středisko Mariánská o Rekreační středisko Skalice o Rekreační středisko Slapy - Hrdlička Ostatní servisní pracoviště o Centrum počítačových služeb o Ústřední knihovna FS Objekty Technickoprovozní služby Budova Dejvice Budova Karlovo náměstí Budova Horská Budova Herbertov Budova Mariánská Budova Skalice Budova Slapy - Hrdlička Administrativní a hospodářská správa Sekretariát ČVUT FS Odborné vedení o Oddělení pro vědu a výzkum o Oddělení studijní o Oddělení zahraničních a vnějších vztahů Hospodářská správa o Oddělení zaměstnanecké o Oddělení ekonomické o Oddělení finanční účtárny Organizační struktura fakulty 9

10 4. Složení orgánů fakulty v roce 2004 Děkan: Proděkani: Tajemník: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. - proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a statutární zástupce děkana Fakulty strojní Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. proděkan pro zahraniční styky Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. proděkan pro racionalizaci a rozvoj Ing. Jiří Zápotocký Vedení fakulty: Kolegium děkana: Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a statutární zástupce děkana Fakulty strojní Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost Vědecká rada: Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost a statutární zástupce děkana Fakulty strojní Doc. Ing. Jan Vojtek, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. proděkan pro zahraniční styky Interní členové Prof.Ing. Fořt Jaroslav CSc. Prof.Ing. Freiberg František CSc. Prof.Ing. Hofreiter Milan CSc. Prof.Ing. Houša Jaromír DrSc. Prof.Ing. Hrdlička František CSc. Prof.Ing. Macek Jan DrSc. Prof.Ing. Mádl Jan CSc. Prof.Ing. Nožička Jiří CSc. Prof.Ing. Petr Václav DrSc. Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. proděkan pro zahraniční styky Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. proděkan pro racionalizaci a rozvoj Ing. Jiří Zápotocký tajemník ČVUT FS Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc. proděkan pro racionalizaci a rozvoj Ing. Jiří Zápotocký tajemník ČVUT FS Ing. Karel Vítek, CSc. předseda AS ČVUT FS Prof.Ing. Růžička Milan CSc. Doc.Ing. Slavík Svatomír CSc. Prof.RNDr. Sopko Bruno DrSc. Prof.Ing. Steidl Josef CSc. Prof.Ing. Uhlíř Ivan DrSc. Prof.Ing. Valášek Michael DrSc. Doc.Ing. Zicha Josef CSc. Prof.Ing. Zítek Pavel DrSc. Prof.Ing. Zuna Petr CSc.D.Eng.h.c. Složení orgánů fakulty Externí členové Prof. Ing. Radomír ADAMOVSKÝ, DrSc. (TF CZU, Praha 6) Ing. Ivan DOBIÁŠ, DrSc. (ÚT AVČR Praha) Ing. Milan HOLL, CSc. (VZLÚ Praha) Prof. Ing. Petr HORYL, CSc. (FS VŠB-TU Ostrava) Doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D. (FS ZČU Plzeň) Prof. Ing. Václav JANDA, CSc. (ÚE VŠCHT Praha) Doc. Ing. Karol JELEMENSKÝ, CSc. (FS STU Bratislava, SR) Ing. Zdeněk KAISER, CSc. (Thermo King Czech Republic, s.r.o.) Ing. Willibald KOLARČÍK, CSc. (Hydrosystem Group Olomouc) Ing. Petr KŘENEK, CSc. (MŠMT ČR) Prof. Ing. Ctirad KRATOCHVÍL, DrSc. (FSI VUT Brno) Prof. Ing. Petr LOUDA, CSc. (FS TU Liberec) Doc. Ing. Karel ŠPERLINK, CSc. (Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR) Prof. Ing. Jiří ŠVEJCAR, CSc. (FSI VUT Brno) Prof. Ing. Vladimír ZEMAN, DrSc. (FAV ZČU Plzeň) 10

11 Čestní členové Prof. Ing. Jiří DUNOVSKÝ, CSc. (ČVUT v Praze, FD) Ing. Zdeněk HOLÝ, CSc. (SST Praha) Prof. Ing. Dr. Pavel CHRÁSKA, DrSc. (AV ČR, Praha, Ústav fyziky plazmatu) Prof. Ing. Svatava KONVIČKOVÁ, CSc. (ČVUT v Praze, FS) Čestní členové - zahraniční Prof. Dr.-Ing. Vladimír BLAZEK (RWTH Aachen, SRN) Dr. Franta J. KRAUS (ETH Zürich, Švýcarsko) Ing. Jan LEPIČOVSKÝ, DrSc. (NASA, USA) Prof. Ing. Dr. Arne NOVAK (Linköping Institute of Technology, Švédsko) Doc. Ing. Ivo KVASNIČKA, CSc. (ČVUT v Praze, FS) Prof. Ing. Jaromír PŘÍHODA, CSc., FEng. (AV ČR, Praha, Ústav termomechaniky) Prof. Ing. Oskar SCHMIDT, CSc. (VŠCHT, Praha, Ústav matematiky) Prof. Ing. Jiří ŠESTÁK, DrSc. (ČVUT v Praze, FS). Doc. Ing. Ladislav SMRČEK, PhD. (University of Glasgow, Velká Britanie) Prof. Jaromír J. ULBRECHT (NASA, USA) Dr. George TRMAL, PhD. (University of the West of England, Bristol, Velká Britanie) Doc. Ing. Zdeněk ZDRÁHAL, CSc. (The Open University, Milton Keynes, Velká Britanie). Akademický senát: Předseda AS ČVUT FS: Předsednictvo: Ing. Karel Vítek, CSc. Doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. Ing. František Tatíček Ing. Miloslav Grešl Ing. Karel Vítek, CSc. předseda AS FS ČVUT místopředseda AS FS ČVUT za zaměstnaneckou část a předseda Legislativní komise AS FS ČVUT předseda Ekonomické komise AS FS ČVUT místopředseda AS FS ČVUT za studentskou část a předseda studijní komise AS FS ČVUT Členové (zaměstnanci) Doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. Ing. Václav Bauma, CSc. Ing. Aleš Herman, Ph.D. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. Ing. Michal Fürbacher Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. Prof. Ing. František Černý, DrSc. Ing. Růžena Petrová, Ph.D. Prof. Ing. Milan Růžička, CSc. Doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. Prof. RNDr. Bruno Sopko, DrSc. Doc. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D. Ing. Radek Šulc, Ph.D. Ing. František Tatíček Prof. Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Ing. Karel Vítek, CSc. Členové (studenti) Ing. Libor Beránek Jan Dostál Ing. Miloslav Grešl Ing. Jan Čížek Eva Churavá Disciplinární komise FS ČVUT: Ing. Hana Netřebská David Sýkora Ing. Martin Nečas MSc. Ing. Marie Válová Ing. Jan Zárybnický Doc. Ing. Jiří Březina, CSc předseda Disciplinární komise FS ČVUT Doc. Ing. Jiří Bašta, CSc člen Disciplinární komise FS ČVUT Ing. Petr Hatschbach, CSc člen Disciplinární komise FS ČVUT Ing. Marie Válová člen Disciplinární komise FS ČVUT Ing. Jan Zárybnický člen Disciplinární komise FS ČVUT David Sýkora člen Disciplinární komise FS ČVUT Složení orgánů fakulty 11

12 5. Studijní a pedagogická činnost 5.1 Akreditované studijní programy Přehled akreditovaných studijních programů na ČVUT FS je uveden v následující tabulce: Studijní a pedagogická činnost Název Programu Bachelor of Mechanical Engineering Bachelor of Mechanical Engineering Bachelor of Mechanical Engineering Typ Programu Forma St. studia doba B P,K 4 Název oboru Environmental Engineering, Thermal Power and Process Engineering Cizí jazyk Platnost akreditace A B P,K 4 Information and Automation Technology A B P,K 4 Transportation and Handling Technology A Kód programu Strojírenství B P,K 4 Aplikovaná mechanika pro bakaláře B R005 Strojírenství B P,K 4 Dopravní a manipulační technika B R001 Strojírenství B P,K 4 Informační a automatizační technika B R022 Strojírenství B P,K 4 Strojírenská technologie a management B R009 Strojírenství B P,K 4 Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika AKVO B R024 Strojírenství B P,K 4 Výrobní technika B R033 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Biomedicínské a rehabilitační inženýrství M T008 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Dopravní a manipulační technika M T001 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Energetické stroje a zařízení M T006 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Inženýrská mechanika a mechatronika M T029 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Letadlová technika M T004 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Matematické modelování v technice M T027 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Materiálové inženýrství M T011 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Procesní inženýrství M T003 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Přístrojová a řídící technika M T034 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Řízení a ekonomika podniku M T003 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Technika životního prostředí M T026 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Výrobní inženýrství M T008 Strojní inženýrství M P,K 5,5 Výrobní stroje a zařízení M T039 Mechanical Engineering N P,K 2 Biomedical and Rehabilitation Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Engineering Mechanics and Mechatronics A Mechanical Engineering N P,K 2 Environmental Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Instrumentation and Control Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Materials Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Mathematical Modelling in Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Power Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Process Engineering A Mechanical Engineering N P,K 2 Transportation and Handling Technology A Strojní Inženýrství N P,K 2 Biomedicínské a rehabilitační inženýrství N T008 Strojní Inženýrství N P,K 2 Dopravní a manipulační technika N T001 Strojní Inženýrství N P,K 2 Energetické stroje a zařízení N T006 Strojní Inženýrství N P,K 2 Inženýrská mechanika a mechatronika N T029 Strojní Inženýrství N P,K 2 Letadlová technika N T004 Strojní Inženýrství N P,K 2 Matematické modelování v technice N T027 Strojní Inženýrství N P,K 2 Materiálové inženýrství N T011 Strojní Inženýrství N P,K 2 Procesní inženýrství N T003 Strojní Inženýrství N P,K 2 Přístrojová a řídící technika N T034 Strojní Inženýrství N P,K 2 Řízení a ekonomika podniku N T003 12

13 Strojní Inženýrství N P,K 2 Technika životního prostředí N T026 Strojní Inženýrství N P,K 2 Výrobní stroje a zařízení N T039 Strojní inženýrství N P, K 2 Výrobní inženýrství N T008 Mechanical Engineering P P, K 3 Biomechanics A Mechanical Engineering P P, K 3 Control and Systems Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Enterprise Management and Economics A Mechanical Engineering P P, K 3 Environmental Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Machines and Equipment for Transportation A Mechanical Engineering P P, K 3 Manufacturing Technology A Mechanical Engineering P P, K 3 Materials Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Mathematical and Physical Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Mechanics od Solids, Deformable Bodies and Continua A Mechanical Engineering P P, K 3 Power Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Process Engineering A Mechanical Engineering P P, K 3 Production Machines and Equipment A Mechanical Engineering P P, K 3 Thermodynamics and Fluid Mechanics A Strojní inženýrství P P, K 3 Biomechanika P V010 Strojní inženýrství P P, K 3 Dopravní stroje a zařízení P V004 Strojní inženýrství P P, K 3 Energetické stroje a zařízení P V006 Strojní inženýrství P P, K 3 Matematické a fyzikální inženýrství P V020 Strojní inženýrství P P, K 3 Materiálové inženýrství P V011 Strojní inženýrství P P, K 3 Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí P V024 Strojní inženýrství P P, K 3 Procesní technika a zpracovatelské systémy P V004 Strojní inženýrství P P, K 3 Přesná mechanika a optika P V010 Strojní inženýrství P P, K 3 Řízení a ekonomika podniku P V003 Strojní inženýrství P P, K 3 Strojírenská technologie P V002 Strojní inženýrství P P, K 3 Technická kybernetika P V045 Strojní inženýrství P P, K 3 Technika prostředí P V024 Strojní inženýrství P P, K 3 Termomechanika a mechanika tekutin P V028 Strojní inženýrství P P, K 3 Výrobní stroje a zařízení P V039 Od akademického roku 2005/06 nejsou studenti přijímáni do magisterského studijního programu se standardní dobou studia 5,5 akademického roku. 5.2 Dislokovaná pracoviště ČVUT FS Dislokované pracoviště Fakulty strojní v Sezimově Ústí je provozováno ve spolupráci s SOŠ a SOU COP Sezimovo Ústí od akademického roku 2003/2004. V akademickém roce 2006/2007 byla zahájena výuka v dislokovaném pracovišti Fakulty strojní v Chomutově. Pracoviště bylo zřízeno na základě smlouvy mezi Fakultou strojní ČVUT a Magistrátem města Chomutov. Popud ke zřízení pracoviště vzešel z vedení města Chomutova a průmyslových podniků z Chomutovska, které pociťují silný nedostatek inženýrských pracovníků. V obou pracovištích je výuka, stejně jako v minulých akademických rocích, plně zabezpečována pedagogy Fakulty strojní, kteří do Sezimova Ústí a Chomutova dojíždějí Průběh studia v Sezimově Ústí: Pro srovnání jsou dále uvedeny oba akademické roky, v nichž výuka probíhala. Akademický rok Přihlášeno Nastoupilo Studuje k / / Studijní a pedagogická činnost 13

14 5.2.2 Dislokované pracoviště ČVUT FS v Praze v Chomutově Představitelé města Chomutov měli veliký zájem o zavedení výuky bakalářského studijního programu. V roce 2006 byla podepsána příslušná smlouva. Jednání o dalším rozšíření dislokovaného pracoviště Fakulty strojní ČVUT v Chomutově úspěšně probíhají. Akademický rok Přihlášeno Nastoupilo Studuje k / Přijímací řízení Přijímací řízení s uchazeči o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze v akademickém roce 2006/2007 v bakalářském studijním programu bylo zahájeno zveřejněním příslušných podmínek dne 18. ledna Přihlášky ke studiu mohli podávat uchazeči do 28. dubna Ověřování splnění podmínek u jednotlivých uchazečů probíhalo ve dnech od 2. května 2006 do 22. září Přijatí uchazeči byli písemně zváni k zápisům, pro které bylo stanoveno celkem 27 termínů (včetně 2 samostatných náhradních). V souladu s vyhlášenými podmínkami nebyly do přijímacího řízení zařazeny přijímací zkoušky a to ani písemné ani ústní. Uchazeč byl přijat, pokud prokázal úspěšné složení maturitní zkoušky a splnil další požadavky více méně administrativního charakteru. Počet přijatých uchazečů nebyl omezován. Stanovené podmínky nesplnilo 363 uchazečů, kde u 3 byla přihláška odmítnuta a u 360 bylo přijímací řízení uzavřeno nepřijetím (nepředloženo maturitní vysvědčení). V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. ( 50, odst. 7) mohli nepřijatí uchazeči podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Tuto žádost ku dni vyhotovení této zprávy nevyužil žádný uchazeč. Uchazeči, kteří splnili předepsané podmínky pro přijetí ke studiu, byli při zápisu, nebo na základě pozdější žádosti, zařazování do 1. ročníku bakalářského studijního programu s prezenční nebo kombinovanou formou studia. V rámci 1. ročníku prezenčního studia bakalářského studijního programu byli studenti zařazováni také do vyčleněných studijních skupin č. 57, 58 a 59 s výukou organizovanou ve výukovém středisku Sezimovo Ústí (zařazeno 28 studentů) a výukovém středisku Chomutov (zařazeno 56 studentů) Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v bakalářském studijním programu Strojírenství Studijní a pedagogická činnost prezenční Forma studia Navazující magisterský studijní program kombinovaná Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu nebylo vypsáno. Byli přijati 2 posluchači, kterým byl stanoven individuální studijní program Výsledky v přijímání uchazečů ke studiu v doktorském studijním programu P 2301 Strojní inženýrství C e l k e m Podáno přihlášek Přijato přihlášek Přijato uchazečů K zápisu pozváno K zápisu se dostavilo Zapsáno /2002 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2001 2/ /2001 2/2002 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů 14

15 2001/2002 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2002 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2002 Počet zapsaných studentů nástup 2/2002 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů /2003 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2002 2/ /2002 2/2003 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů 2002/2003 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2003 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2003 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2003 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 2003/2004 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2003 2/ /2003 2/2004 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů 2003/2004 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2004 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2004 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2004 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 2004/2005 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2004 2/ /2004 2/2005 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů Studijní a pedagogická činnost 15

16 2004/2005 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2005 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2005 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2005 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 2005/2006 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2005 2/ /2005 2/2006 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů 2005/2006 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2006 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2006 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2006 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 2006/2007 termín vyhlášení Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. dostavili Počet přijatých studentů Počet zapsaných studentů počet se nástup nástup nástup nástup přij. k přij. 10/2006 2/ /2006 2/2007 přihl. prez. kom. zk. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový poč.et studentů Studijní a pedagogická činnost 2006/2007 termín vyhlášení pouze pro nástup 2/2007 Stud. program Celkem vyhl. počet stud. témat počet podaných přihl. počet přij. přihl. dostavili se k přij. zk. Počet přijatých studentů nástup 2/2007 Počet zapsaných studentů nástup nástup 2/2007 prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom. prez. kom Počet studentů Celkový počet studentů 16

17 5.4 Studijní plány Studijní plány v roce 2006 Fakulta strojní zajišťovala v roce 2006 studium v magisterském studijním programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia 5,5 akademického roku, v bakalářském studijním programu Strojírenství se standardní dobou studia čtyři akademické roky, navazujícím magisterském studijním programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia dva akademické roky a v doktorském studijním programu Strojní inženýrství se standardní dobou studia tři akademické roky. V navazujícím magisterském studijním programu měli všichni posluchači stanoveny individuální studijní plány. Po dohodě s jednotlivými ústavy, došlo k drobným úpravám v nabídce PVS (povinně volitelných směrových) předmětů. Tak jako v minulém akademickém roce, je náročnost všech předmětů PVS (se stejnou hodinovou dotací) hodnocena pěti kredity. Předměty PVS mají umožnit profilaci posluchačů podle jejich zájmů a schopností tak, aby v další (oborové) etapě studia řešili v rámci projektů a později diplomové práce úlohy, které svým charakterem budou co nejvíce odpovídat předpokládanému zaměření studentů (např. konstrukce, experiment, výpočty či matematické modelování atp.). Oborová etapa studia začíná 8. semestrem, avšak tutoři oborů doporučují budoucím posluchačům oborového studia již také volbu předmětů PVS v 7. semestru a pomáhají jim tak v jejich profilaci Programy celoživotního vzdělávání uskutečňované v roce 2006 Fakulta strojní ČVUT v Praze každoročně vyhlašuje kurzy celoživotního vzdělávání ve čtyřech kategoriích postgraduální, kariérní, rekvalifikační a kurzy Univerzity třetího věku. Přehled všech kurzů je anoncován na webových stránkách ČVUT, kde zájemci najdou v anotačních kartách kurzů potřebné informace (téma, garant, doba a délka konání, požadavky, cenu, atd.). Vydavatelství ČVUT za základě podkladů připravených Odborem pedagogiky ČVUT vydává brožury všech kategorií CŽV. Ty jsou distribuovány podnikům, městským a obvodním úřadům, úřadům práce atd.. Pro úspěšné naplnění a pořádání kurzu je jednoznačně rozhodující osobní angažovanost pracovníků pořádajícího ústavu, resp. garanta. Větší propagaci a úspěšnosti by určitě prospěla spolupráce s MPSV, denním tiskem a zástupci samosprávy mimopražských regionů. Přehled pořádaných kurzů celoživotního vzdělávání v roce 2006 Ústav mechaniky tekutin a energetiky Kurz Chladící technika garant prof. Ing. J. Petrák, CSc., kurz placený, 42 účastníků objednán firmou Embraco, SR Ústav techniky prostředí Kurz Větrání a klimatizace - garant prof. Ing. F. Drkal, CSc., kurz placený, 27 účastníků Ústav strojírenské technologie Kurz Povrchové úpravy ve strojírenství - garant doc. Ing. V. Kreibich, CSc., kurz placený, 17 účastníků Účastníci všech kurzů získali osvědčení o absolutoriu podepsaná vedením ČVUT a pořádající fakulty. Tabulka: Počty programů celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní (k ) Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Programy CŽV v rámci akreditovaných SP Ostatní Celkem Bezplatné Placené technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní a pedagogická činnost 17

18 Tabulka: Počty účastníků programů celoživotního vzdělávání na Fakultě strojní (k ) Kód skupiny Skupiny oborů kmen. oborů přírodní vědy a nauky 11 až 18 Programy CŽV v rámci akreditovaných SP Ostatní Celkem bezplatné placené technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67, Univerzita 3. věku Součástí celoživotního vzdělávání jsou i kurzy Univerzity třetího věku. I tyto kurzy pořádané Fakultou strojní ČVUT jsou propagovány prostřednictvím webových stránek ČVUT. Nabízených témat bylo šest, ale úspěšné bylo pouze jediné, zmíněné dále. Počet účastníků však byl velmi vysoký a svědčí o angažovanosti a snaze klientů vyššího věku. Přehled pořádaných kurzů U3V v roce 2006 Ústav přístrojové a řídicí techniky Kurz Informační a komunikační technologie v našem životě garant prof. Ing. J. Bíla, DrSc., 92 účastníků. Velmi úspěšný kurz se konal v počítačové laboratoři s 12ti počítači, při výuce postupovali lektoři individuálně a tempem, které bylo specifické pro každý běh. Pokud klienti neměli doma k dispozici počítač, mohli po osobní dohodě získané znalosti procvičovat v počítačové laboratoři Centra informačních a poradenských služeb ČVUT - CIPS. Účastníci kurzu získali osvědčení o absolutoriu podepsané vedením ČVUT a pořádající fakulty. 5.5 Ediční činnost Ekonomie 62 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní a pedagogická činnost a/ Ediční plán Fakulty strojní, sestavený v roce 2005, předpokládal na rok 2006 pouhých 14 titulů. Na počátku roku 2006 došlo ke změně vedoucího Ediční komise ČVUT FS (dále EK), jímž se stal Doc. Ing. Zdeněk Kuliš, CSc. Plán byl postupně zvyšován až na konečných 58 položek a naplánováno bylo čerpání 111,62 % limitu. Do plánu edice skript v roce 2006 bylo zařazeno celkem 58 titulů, z toho 1. vydání: 17 titulů, 2. vydání: 10 titulů, 3. a další vydání: 4 titulů, dotisků: 25 titulů. V průběhu roku 2006 byly 2 tituly stornovány. Po schválení byl ediční plán na příslušné období vždy průběžně (s dodatky, dotisky apod.) zveřejňován na síti FS v R:\INFODEK\EDICE\Ediční plán\2006\ Celkem bylo naplánováno na autorské honoráře ,20,- Kč, přičemž limit z R ČVUT činil ,- Kč. Se souhlasem Ediční rady a prorektorky pro studium byl tedy limit překročen na 111,62%. b/ Byly sledovány ediční plány skript na 1. a 2. pololetí roku 2006, a to z hlediska podepsání licenčních nakladatelských smluv v Nakladatelství R ČVUT, dodržování termínů a úrovně odevzdávaných předloh, výše finančních nákladů na autorské honoráře, lektorských posudků a stanovení jejich finančního ohodnocení. d) Oddělení podpory výuky při Výpočetním a Informačním centru ČVUT ustavilo v rámci svého rozvojového projektu portál věnovaný coursewaru na ČVUT (http://courseware.cvut.cz), který bude mj. sloužit k podpoře výuky i k propagačním účelům ČVUT. FS proto navrhla převést do něj stávající AV a MM programy. Provedením akce byl pověřen Doc. Ing. Heřman Mann, DrSc., z VIC. e) Vedoucí EK FS se účastnil práce Ediční rady Vydavatelství R ČVUT včetně značně obsáhlého připomínkování Zásad ediční činnosti na ČVUT a nové formy sestavování edičních plánů. 18

19 f) Byl sestaven plán edice monografií a učebnic. Všechny návrhy FS byly redakční radou schváleny, vyšla 1 monografie, 1 je rozpracována a 1 navržena, 1 učebnice je rozpracována. g) V roce 2006 proběhla pravidelná makulace skript v prodejně technické literatury. Náklady na makulaci byly hrazeny již z prostředků ústavů. Ačkoli o tomto způsobu hrazení nákladů makulace byly ústavy s několikaletým předstihem informovány, stále v PTL zbývá řada titulů FS, které budou muset být makulovány v roce 2007 (povinně, plyne z materiálu Zásady ediční činnosti na ČVUT ) a náklady makulace hrazeny ve stále se zhoršující finanční situaci ústavů. h) V roce 2006 byl sestaven a schválen ediční plán skript na 1. a 2. pololetí roku Nyní obsahuje 30 položek, autorské honoráře 98,25 % přidělené částky. 5.6 Řízení a evidence pedagogické činnosti Základní postupy kontroly a evidence K evidenci pedagogické činnosti se využívá komponenta informačního systému Studium (pracovní označení KOS), která je průběžně rozvíjena a inovována. Činnost tohoto systému je v detailech stále rozvíjena a zdokonalována. Fakulta podporovala zapojení studentů do vědecké a výzkumné práce a studenti s nejlepšími pracemi se účastnili fakultního kola Studentské tvůrčí činnosti. Studenti, kteří se tak zvýšenou mírou, nad rámec svých studijních povinností, zapojili do výzkumné či tvůrčí práce na ústavech, byli odměněni účelovým stipendiem. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Stejně jako v posledních letech, vybrala Fakulta strojní řadu předmětů, přednášených na vysoké úrovni, které mohou být zajímavé i pro posluchače ostatních fakult ČVUT a nabídla je do celoškolské nabídky předmětů jako příspěvek Fakulty strojní k celoškolské horizontální prostupnosti. Naši studenti mohou naopak studovat některé předměty nabízené ostatními fakultami ČVUT Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty Anketa studentů Po zimním semestru akademického roku 2005/2006 byla na fakultě strojní poprvé spuštěna elektronická anketa. Ankety se zúčastnilo cca 10% posluchačů. Výsledky ankety byly využity zejména k její popularizaci. Byly zveřejněny výsledky hodnocení těch předmětů, které hodnotilo alespoň 10 studentů. Průzkum názorů studentů středních škol a absolventů Názory studentů středních škol jsou zjišťovány v rámci odborných a informativních styků s jednotlivými školami a při dnech otevřených dveří. S absolventy naší fakulty se pracovníci fakulty setkávají v rámci své odborné činnosti a mají tak možnost zjišťovat jejich názory. Připravuje se databáze absolventů fakulty. 5.7 První souborná zkouška (PSZ) Studijní výsledky v rámci PSZ jsou vyhodnocovány na základě váženého průměru a počtu získaných kreditů. Podmínky pro uznání či vykonání PSZ byly stanoveny vyhláškou č.12 O první souborné zkoušce v magisterském studijním programu, vydanou dne 13. ledna šlo ke zkouškám a první souborná zkouška 5.8 Údaje o počtech studentů podle studijních programů počet studentů byla uznána za vykonanou 230 vykonalo 119 nevykonalo 1 C e l k e m 350 Počty studentů jsou uvedeny k datu 31. října. V tabulkách nejsou od akademického roku 2000/2001 zahrnuti studenti, kteří mají přerušené studium. Studijní a pedagogická činnost 19

20 5.8.1 Počty studentů v roce 2006 Celkové počty studentů Studijní program 2001/ / / / / /7 Bak. prezenční Bak. kombinovaný Mag. prezenční Mag. kombinovaný Navaz. prezenční Navaz.kombinovaný Dokt. Prezenční Dokt. kombinovaný Počty studentů doktorský studijní program Dokt. studijní program 2002/ / / / /7 studenti ČR zahraniční studenti z toho samoplátci Celkem Počty zahraničních studentů Studijní program 2001/ / / / / /2007 Bak. prezenční Mag. prezenční Mag. kombinovaný Doktorský Studijní a pedagogická činnost 20

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Předkládá prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. Schváleno Akademickým senátem

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2003 Opava, květen 2004 Obsah: Výroční zpráva o čínnosti

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2005

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2005 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2005 Opava, květen 2006 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 1. Úvod 8 2. Organizační schéma SU 9 2.1 Struktura

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života...

Obsah... 2. Předmluva... 3. 1 Úvod... 5. 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11. 3 Kvalita a kultura akademického života... OBSAH Obsah... 2 Předmluva... 3 1 Úvod... 5 2 Kvalita a excelence akademických činností... 11 3 Kvalita a kultura akademického života... 32 4 Internacionalizace... 37 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumně-vývojové a další tvůrčí činnosti na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumně-vývojové a další tvůrčí činnosti na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumně-vývojové a další tvůrčí činnosti na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Pardubice listopad 1999 1. Úvod 1.1 Východiska dlouhodobého záměru Fakulty

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více