R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních jarních prázdnin znìly naším DDM v Pøemyšlenské bubny a perkusy, nebo se zde odehrával pøímìstský tábor v africkém duchu. Tøináct dálekchtivých nadšencù se každý den za zvuku písnì Mango, mango, mango pøesouvalo na èerný kontinent, aby objevilo nová dobrodružství. A že jich bylo! Abychom nové poznatky a dovednosti nìjak zúroèili, vypravili jsme se poslední den v týdnu na návštìvu do ZŠ a MŠ pøi nemocnici Bulovka, kde jsme navštívili dìtská oddìlení ortopedie a chirurgie. Zde jsme si spoleènì s dìtmi i rodièi zazpívali, vyrobili èapku kufi a vyzpovídali pøítomné prostøednictvím poznávacího kvizu o Africe. Spoleènì jsme si užili pøíjemné dopoledne a zakonèili tak naše africké putování. Rodièe pak také pøispìli na projekt Pomoc Africe a to buï zakoupením výrobkù z mastku, dovážených z daleké Keni, nebo zakoupením deskové hry Kiumbové. Mezi nejzajímavìjší patøila výuka hry na djembe, potisk trièek symboly adinkra v africkém informaèním centru, beseda o Keni s promítáním, kterou nám zajistilo obèanské sdružení ShineBean, návštìva ZOO, výroba afrických masek a egyptských postav a smaltování slonù a ještìrek. Na své si pøišli pøíznivci tajemných afrických legend nebo tance kuku, který tradiènì tanèí dìti v západní Africe. Zvládli jsme i celodenní výlet do Kolína, kde nás pøivítali v otevøeném klubu Céèko, ale nejvìtším lákadlem byl aquapark Vodní svìt. -1-

2 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM PRAHA 8 BØEZEN 2011 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Praha zamrzla Exkurze v rámci akce Ledová Praha nás zavedla do Smetanova muzea, kde dìti vyslechly nejznámìjší díla B. Smetany a mohly pozorovat plynoucí Vltavu. Dokonce je zaujal i výklad o skladatelovì životì. Pak následovala cesta pøes Karlùv most a interaktivní hra se sochami. Potom pøes Kampu do letohrádku Kinských, stihli jsme ještì døevìný kostelík. Unavené, ale bohatší o znalost další èásti Prahy, se dìti vracely domù. Zakrákala Vrána Letošní jarní prázdniny jsme již potøetí strávili v pøíjemném objektu Školy v pøírodì Velký Semerink v Janovì nad Nisou. Dìti se bìhem pobytu seznámily s pravidly chování na sjezdovkách, základy první pomoci, zahrály si množství spoleèenských her, pomalovaly si trièko a vyluštily spoleènì ve skupinkách tajnou šifru, která je zavedla k pokladu. Volný den jsme využili k návštìvì bazénu v Jablonci nad Nisou a samozøejmì nechybìla ani závìreèná oblíbená diskotéka a udílení diplomù a úèastnických listù. Vyrazili jsme do Rakouska O jarních prázdninách jsme již po nìkolikáté byli v malé vesnici Gaflenz, v Rakousku, odkud dennì jezdíme na sjezdovku. Poslední den se všichni zúèastnili závìreèných závodù ve slalomu. Po nervy drásajícím napìtí bìhem závodù, ve ètyøech kategoriích, všichni zvládli sjezd úspìšnì, bez diskvalifikace. A to vèetnì dvou zaèáteèníkù, kteøí ani nebyli poslední. Veèerní program byl pestrý, nejprve pouèení o chování v horách, rùzné sportovní hry (turnaj v ping-pongu), spoleèenské a deskové hry, výtvarné tvoøení z korálkù a závìreèné vyhlašování vítìzù závodù. Pro velký zájem dìtí se podaøilo uskuteènit tábory dva - Bílou a Èernou Vránu které se vzájemnì propojily. I letos na nás èekal pøíjemný personál a pohodlné ubytování. Náplní pobytu bylo pøedevším lyžování v nedalekém lyžaøském støedisku Severák, které nabízí velké množství dìtských lyžaøských vlekù s rùzným profilem tratí, umožòujících dobrou výuku zaèínajících i zkušenìjších lyžaøù. -2-

3 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM PRAHA 8 BØEZEN 2011 NAŠE LETNÍ TÁBORY Pražský øemeslný týden Vìk: 6-11 let Termín: Náplò: všeobecné zamìøení Cena: 750,- Kè Kontakt: Alena Kolmanová -3-

4 P R O VOLNÁ Z A M Y MÍSTA Š L E N NA Í LETNÍCH A P R O TÁBORECH P O B A V E N Í PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY Hrátky v pøírodì.vìk: 8-14 let Termín: Náplò: výpravy do pøírody spojené s poznáváním zvíøat Cena: 500,- Kè (bez stravy) Kontakt: Jiøí Marek Léto s keškami Vìk: 6-15 let Termín: Náplò: zamìøení na geocaching Cena: 500,- Kè (bez stravy) Kontakt: Alena Rýgrová Pravìk Vìk: 7-15 let Termín: Náplò: peèení placek, pravìká výtvarná èinnost, vyprávìní o životì jeskynního èlovìka Cena: 750,- Kè Kontakt: Michal Èeloud FILMSTORY Vìk: 8-14 Termín: Náplò: zaostøeno na filmové pøíbìhy a profese, úèastníky èeká i vlastní natáèení Cena: 750,- Kè Kontakt: Martina Ježková Indiáni z Kobylis Vìk: 7-11 Termín: Náplò: co nevíte o Indiánech Cena: 750,- Kè Kontakt: Radana Srncová TÁBORY V ÈR Letní rybáøský tábor Vìk: 7-26 let Termín: Zamìøení: rybáøské Cena: 4500,- Kè Kontakt: Jiøí Marek - 4 -

5 VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH TÁBORECH A je to! Vìk: 8-14 let Termín: Zamìøení: všeobecné Cena: 2700,- Kè (bez dopravy) Kontakt: Richard Kresta Putování vesmírem Vìk: 4-8 let (maminky s dìtmi) Termín: Zamìøení: všeobecné zamìøení Cena: 3000,- Kè (bez dopravy) Kontakt: Dana Fleková Poklad na ostrovì Vìk: 8-14 let Termín: Zamìøení: všeobecné Cena: 3100,- Kè Kontakt: Jana Vargová Letní tábor Vìšín Vìk: 6-15 let Termín: Zamìøení: všeobecné Cena: 3200,- Kè Kontakt: Monika Brožová V ZAHRANIÈÍ Z a moøskou fauno u a florou Vìk od: 3-99 let Term ín: Zamìøe ní: všeobecné Cena: 7300, - Kè Kontakt: Ha na Králová kralov ddmpraha8. cz Itálie Vìk : 9-26 let Te r mín: Zamìøení: všeobecné Ce na : 8600, - Kè Konta kt : Ja na Vanìèk ov? vanec ddmpraha8.cz CHORVA TSK O - Mezi námi piráty Vì k: 4-99 let Te r mín: Zamìøe ní: všeobecné Cena: 7500, - Kè Konta kt: Dagmar Šilhánková silhankov ddmpraha8. cz - 5 -

6 4.2. Ledová Praha Když se øekne muzeum, tak si vìtšina lidí pøedstaví zaprášené exponáty. My ale navštívíme muzeum novodobé lidové tvoøivosti, s názvem: Od céèek ke sprejerství. Sraz u metra C, Kobylisy. Od 9:00 do 16:00 h. Cena: ZDARMA Informace: Hana Králová, Klavírní odpoledne Pondìlní odpoledne ve spoleènosti J. S. Bacha. Víte, kdo to byl? Èím se proslavil? Pøijïte a dozvíte se. Od 17:00 h. Cena: 20 Kè Informace: Jana Vanìèková, Homo ludens - festival her Sejdeme se spoleènì nad širokou sbírkou deskových her klubu Na Desce a to nejen s kamarády, ale i tøeba s rodièi. Volné celodenní hraní, turnaj v deskové høe Nalož a jeï, možnost zakoupení hry Kiumbové. Od 10:00 do 18:00 h. Cena: Celý den 20 Kè, zápisné do turnaje 30 Kè Informace: Martina Ježková, - 6 -

7 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E Nedìlní keramikování modelování Èas: 14:00-16:00 Cena: 150 Kè pro dvojici, dospìlý 100 Kè, dítì bez rodièe 80 Kè Místo: Pøemyšlenská Informace: Michal Èeloud, Josefské dopoledne Pouové aktivity spojené se jménem Josef pro mladší školní dìti. Èas: 9:30-12:00 Cena: 30 Kè Místo: Dolákova Informace: Alena Kolmanová, Lyžování v Pasekách nad Jizerou II Èas: 8:00-18:00, Cena: do 10 let 350 Kè; nad 10 let 450 Kè; bìžkaø a sáòkaø 150 Kè Informace: Monika Brožová, Házedla a jak na nì - dílna Èas: 17:00-19:00 Cena: 20 Kè Místo: Dolákova Infomrace: Hana Králová, Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 - Spirála Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: , , na pracovníky: Budova v ul. Dolákova, telefon a fax: , , na pracovníky:

8 P Ø E M Y Š L E N S K Á BØEZEN Nedìlní keramikování modelování - 14:00-16:00 (27.3. glazování, 14:00-16:30), cena: 150 Kè pro dvojici, dospìlý 100 Kè, dítì bez rodièe 80 Kè Hraní RPG bøezen 13:30, cena: 20 Kè, rezervace nutná Stepmánie soutìž v tanci na podložkách DDR, 15:00 17:30, cena: 20 Kè DIVADELNÍ KLUB OSMA: 4.3. Pražský kalich 9:00 recitaèní pøehlídka, obvodní kolo, zdarma (krajské kolo 2. a 3.4.) 8.3. Otvírání pøehlídka dìtského divadla, 14:00, zdarma Improsemináø cena: 450 Kè, rezervace nutná Dárek divadelní pøedstavení pro dìti od 4 let, s tvùrèí dílnou, 14:00, cena: 30 Kè Pražské poetické setkání pøehlídka dìtských recitátorù, obvodní kolo ( krajské kolo) KLUB NA DESCE: pondìlí, støeda, pátek 15:00 19:00 úterý, ètvrtek 16:00 22:00 CENTRUM PRO PØEDŠKOLNÍ DÌTI ŠIPKA: pondìlí - pátek 8:00 12:30 D O L Á K O V A Josefské dopoledne 9:30-12:00, pouové aktivity spojené se jménem Josef pro mladší školní dìti, cena: 30 Kè Lyžování v Pasekách nad Jizerou II 8:00-18:00, cena: dítì do 10 let 350 Kè; nad 10 let 450 Kè; bìžkaø a sáòkaø 150 Kè Házedla a jak na nì dílna, 17:00-19:00, cena: 20 Kè Co je fototranzistor dílna, 15:30-16:30, cena: 20 Kè Fyzikální olympiáda 8:45, zdarma PØÍRODOVÌDNÉ POØADY: Nesmrtelný papír cena: 20 Kè/žák CENTRUM PRO PØEDŠKOLNÍ DÌTI POHODA: pondìlí pátek 8:00 12:30 O S T A T N Í Pøehazovaná turnaj, ZŠ Libèická, 8:00, zdarma 9.3. Zemìpisná olympiáda ZŠ Na Šutce, 9:00, zdarma Beroun výlet do aquaparku, cena: 170 Kè èlenové ZÚ, 210 Kè ostatní 22. a Házená turnaj, 8:00, ZŠ Burešova, zdarma Literární labyrint :00-19:00, kvíz v knihovnì Krakov, zdarma Bowling 16:00, Sportcentrum Step; pro teenagery, cena: 70 Kè Jarní volejbalový turnaj SH Kolovraty, 9:00, cena: 200 Kè Plzeò výlet, Technománie, cena: 190 Kè èlenové ZÚ, 240 Kè ostatní - 8 -

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

R A N Ž Á D A. Se Šipkou za zvíøátky. Jak se vejce vydalo do svìta, nebo radìji na Karlštejn. Objevovali jsme japonské písmo

R A N Ž Á D A. Se Šipkou za zvíøátky. Jak se vejce vydalo do svìta, nebo radìji na Karlštejn. Objevovali jsme japonské písmo R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2011 roèník 5, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Se Šipkou za zvíøátky Další èást oblíbeného programu pro pøedškolní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

R A N Ž Á D A. Zápolili jsme v Carcassone. Listovali jsme si spolu s Pipi Dlouhou punèochou. Probìhla RPG sobota

R A N Ž Á D A. Zápolili jsme v Carcassone. Listovali jsme si spolu s Pipi Dlouhou punèochou. Probìhla RPG sobota R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2013 roèník 8, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zápolili jsme v Carcassone Sváteèní den 17. listopadu jsme tradiènì

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO A DRAMATIKA TVORBA - TVOØIVOST - HRA 12. celostátní dílna komplexní estetické výchovy 13. - 16. øíjna 2005, Jevišovice Poøadatel: NIPOS-ARTAMA, spolupoøadatel: Sdružení pro tvoøivou dramatiku

Více

Ochotnické nadšení v Ostrovì

Ochotnické nadšení v Ostrovì Ochotnické nadšení v Ostrovì Divadlo je druh aktivního umìní a vzniká tak, že kolektiv tvùrcù, technických spolupracovníkù a hercù vytvoøí spoleènì divadelní inscenaci, kterou v koneèné verzi pøedvedou

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12 SRPEN 2005 èíslo 8 III. roèník Pøípravy na rozšíøení kanalizaèní sítì spìjí k cíli Jako velmi prozíravé se ukázalo být dubnové rozhodnutí zastupitelstva mìsta, které zrušilo veøejné výbìrové øízení na

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

LISTY. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Noc s Andersenem. Vydává město Stod OZNAMUJE

LISTY. Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Noc s Andersenem. Vydává město Stod OZNAMUJE STODSKÉ LISTY Volby do Parlamentu ÈR Stod pomohl pøi povodních Noc s Andersenem Co se dìlo v ISŠaU Na kafíèku s... Mìstys Stod až farnost Stod 1315-1690 Vydává město Stod Vítìz Stodské školní florbalové

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

U NÁS kvìten 2005 kvìten 2005

U NÁS kvìten 2005 kvìten 2005 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS a P Í S N I C E Snímek z Modøanské rokle k tématu cyklistika: archívu Nadace Partnerství projekty Greenways L I B U Š C 7. května se u nás oslavuje C Jak

Více

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE 131 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Èervenec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Nìkteré aktuální postøehy z období pøed prázdninami Letošní poèasí nám pøipomnìlo ve své drsné realitì i trvající potenciální ohrožení

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více