Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3"

Transkript

1 Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93 z Hradec Králové: leden únor 2010 Archivní íslo: 14/10 EMPLA AG spol. s r.o. IO: DI: CZ Bank. spoj.: /0100 Spolenost je zapsána v obchodním rejstíku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vl

2 Bez písemného souhlasu spolenosti EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové a odpovdného zástupce uvedeného v osvdení o autorizaci, nesmí být tento dokument, ani jeho ásti, reprodukován. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 2

3 OBSAH: ÚVOD...6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...6 B. ÚDAJE O ZÁMRU...7 B. I. Základní údaje...7 B. I. 1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy B. I. 2. Kapacita (rozsah) zámru...7 B. I. 3. Umístní zámru...8 B. I. 4. Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými)...9 B. I. 5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí...12 B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zámru...13 B. I. 7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení...18 B. I. 8. Výet dotených územn samosprávných celk...18 B. I. 9. Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat...19 B. II. Údaje o vstupech...20 B. II. 1. Pda...20 B. II. 2. Voda...21 B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje...22 B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...24 B. III. Údaje o výstupech...27 B. III. 1. Ovzduší...27 B. III. 2. Odpadní vody...29 B. III. 3. Odpady...32 B. III. 4. Hluk a vibrace...35 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ...38 C.1. Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území...38 C Zvlášt chránná území, území pírodních park, území historického, kulturního nebo archeologického významu...39 C Územní systém ekologické stability...41 C.2. Struná charakteristika stavu složek životního prostedí v doteném území, které budou pravdpodobn významn ovlivnny...42 C Ovzduší...42 C Voda...43 C Geofaktory...44 C Fauna a flóra...45 C Krajina...47 C Hluková situace...50 D. Údaje o vlivech zámru na veejné zdraví a na životní prostedí...51 D. I. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti a významnosti...51 D. I. 1. Vlivy na veejné zdraví...51 D. I. 2. Vlivy na zamstnance...53 D. I. 3. Vlivy na ovzduší a klima...54 D. I. 4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky...57 D. I. 5. Vlivy na povrchové a podzemní vody...65 D. I. 6. Vlivy na pdu (ZPF, PUPFL)...66 D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, soustavu Natura D. I. 8. Vlivy na krajinu...68 D. I. 9. Vlivy na zvlášt chránná území...70 Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 3

4 D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky...70 D.II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci...70 D. III. Údaje o možných významných nepíznivých vlivech pesahujících státní hranice...73 D. IV. Opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv 73 D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritostí, které se vyskytly pi specifikaci vliv...77 E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁMRU...80 F. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE...80 G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU...81 H. PÍLOHY...85 ZÁVR OZNÁMENÍ:...86 Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 4

5 POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY: HMÚ OV DUR CHKO CHOPAV CO EVL MŽP NEL NO 2 NO X PD PM 10 PP PUPFL SC SO 2 TUV ÚP HMP ÚSES VKP VZT ZCHÚ ZPF ZR eský hydrometeorologický ústav istírna odpadních vod Dokumentace k územnímu ízení Chránná krajinná oblast Chránná oblast pírodní akumulace vod Oxid uhelnatý Evropsky významná lokalita Ministerstvo životního prostedí Nepolární extrahovatelné látky Oxid dusiitý Oxidy dusíku Projektová dokumentace Suspendované ástice frakce PM 10 Pírodní park Pozemky urené k plnní funkce lesa Sport centrum Oxid siiitý Teplá užitková voda Územní plán hlavního msta Prahy Územní systém ekologické stability Významný krajinný prvek Vzduchotechnika Zvlášt chránná území Zemdlský pdní fond Zahradní restaurace Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 5

6 ÚVOD V tomto oznámení jsou hodnoceny vlivy na životní prostedí, které by mohly být vyvolány zámrem spoívajícím ve výstavb a provozu sportovního centra a sousední zahradní restaurace spojené s revitalizací mstského parku, ve kterém se bude nacházet. Dále k obma zámrm bude vytvoena pístupová komunikace s parkovacími stáními pro automobily. Zámr se nachází v k.ú. Pitkovice, v mstské ásti hl. msta Prahy. 22. Oznámení bylo zpracováno v rozsahu pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis. Oznamovatelem je spolenost CENTRAL GROUP a.s., která pro zpracování oznámení povila spolenost Empla AG s.r.o. Hradec Králové. Posuzování vliv na životní prostedí je v oznámení provedeno jak pro etapu výstavby, tak pro samotný provoz zámru. Nedílnou souástí oznámení jsou odborné studie zpracované autorizovanými osobami. Jedná se o rozptylovou studii, hlukovou studii a hodnocení vliv na veejné zdraví a biologický przkum. Technické ešení a provozní údaje o zámru byly erpány z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vypracované spolenosti CENTRAL GROUP a.s. ervnu Dále byla provedena terénní obchzka pedmtného území spoluzpracovateli oznámení. Jedním z cíl navrhovaného zámru je pizpsobit etapu výstavby a následného provozu požadavkm ochrany životního prostedí dle platných legislativních pedpis. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI A. 1. Spolenost: CENTRAL GROUP a.s. A. 2. I: A. 3. Sídlo: Na Strži 65/1702, Praha 4 A. 4. Oprávnný zástupce oznamovatele: Boris Nepraš Na Strži 65/ Praha 4 tel: , Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 6

7 B. ÚDAJE O ZÁMRU B. I. Základní údaje B. I. 1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy. 1 Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová Plánovaný zámr lze dle jeho umístní a charakteru zaadit dle pílohy. 1 zákona 100/2001 Sb. do kategorie II, bodu Rekreaní a sportovní areály, hotelové komplexy a související zaízení v územích chránných podle zvláštních pedpis. B. I. 2. Kapacita (rozsah) zámru Sport centrum (SC) Plocha pozemku m 2 Zastavná plocha m 2 Zpevnná plocha m 2 Odbytová plocha : 1. NP - bufet, bowling, squash, ostatní prostory 2. NP fitness, solárium, masáž a víceúelový sál, ostatní plochy Celková istá podlažní plocha 1 775,5 m 2 Poet venkovních parkovacích stání Tabulka. 1: Pedpokládaná provozní kapacita provozu SC Zaízení Návštvníci Zamstnanci bowling 60 - squash 20 - fitnes 30 5 víceúelový sál 10 - bufet 76 míst u stolu a baru 2 Recepce, provoz - 2 Zahradní restaurace (ZR) Plocha pozemku m 2 Zastavná plocha, (HPP) m 2 Zpevnná plocha m 2 Odbytové plochy (restaurace) m 2 Terasy m 2 Poet parkovacích stání Kapacita jídelny (restaurace): 154 míst u stol a 20 míst u baru. Poet zamstnanc... 7 Komunikace Hlívová Plocha pozemku (asfalt) m 2 Zpevnná plocha (dlažba) m 2 Délka prodloužení komunikace cca 127 m, šíka 6 m. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 7

8 B. I. 3. Umístní zámru Kraj : Hlavní msto Praha Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Sportovní centrum bude situováno nedaleko okružní kižovatky ulic K Dálnici a Žampiónová na pozemcích p.. 1/6, 230/1 k.ú. Pitkovice. Sport centrum bude smrem na západ sousedit s historicky cennou budovou špýcharu a bránou s bohat tvarovanou a profilovanou ímsou (druhá pol. 18. století). Na sever bude piléhat ke komunikaci v ulici Hlívová s parkovacími stáními, na jihu bude sousedit s ulicí K Dálnici a na východ s dnes zanedbaným nevyužívaným parkem. Zahradní restaurace se bude nacházet sv. smrem od sportovního centra, u Pitkovických rybník, na pozemcích p.. 227, 228, 230/1 k.ú. Pitkovice. Z jižní strany bude ohraniena ulicí K Dálnici. Zahradní restaurace bude situována pibližn uprosted parku, který je dnes neudržovaný, s pozstatky zahrádkáské kolonie. V parku jsou dva rybníky (retenní nádrže) a množství hodnotných vzrostlých strom, které jsou v PD respektovány. Prodloužená komunikace v ulici Hlívová bude spojovat nové sportovní centrum se zahradní restaurací. Prodloužení komunikace bude provedeno na pozemku bývalé zahrádkáské kolonie, který v souasné dob není nijak využíván. Nov navrhovaná komunikace se nachází v ochranném pásmu anodového uzemnní. Celý zámr se nachází v pírodním parku Boti - Milíov (viz kapitola C ). Obr.. 1: Umístní zámru Zámr Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 8

9 Obr.. 2: Umístní zámru letecký snímek (vpravo je znázornna probíhající výstavba bytových a rodinných dom) Zahradní restaurace Sport centrum Pehledná situace a kopie katastrální mapy je souástí pílohy. 1 oznámení. B. I. 4. Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Charakter zámru Pedmtem tohoto oznámení je posouzení výstavby a provozu dvou objekt: Sportovního centra využívaného jako veejné sportovišt zahrnujícího bufet, bowling, squash, fitness, solárium, masáž a víceúelový sál a ostatní plochy. SC bude mít rozlohu 1 070,8 m 2. V blízkosti SC bude u Pitkovických rybník umístna zahradní restaurace o rozloze 788 m 2 a provedena obnova mstského parku. Oba navrhované objekty budou spojeny komunikací, která pro zámry bude prodloužena o cca 127 m a bude využívána jako parkovací stání o celkovém potu 64. Komunikace Hlívová a parkovací stání byla povolena stavebním povolením.j /2006/OV/Za ze dne , právní moc v rámci celého obytného souboru Nové zelené msto. Soulad s územním plánem Sportovní centrum se nachází na funkní ploše vymezené územním plánem hl. msta Prahy jako všeobecn smíšené SV-C (díve oznaené jako SVO - smíšené obchodu a služeb). V rámci dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byl pro sportovní centrum proveden výpoet smrných regulativ stanovených ÚPn HMP (koeficient podlažních ploch a koeficient zelen). Výpoet koeficientu podlažních ploch ve funkní ploše SVO: KPP = 0,50 Funkní plocha = m 2 HPP objektu: 1 994,0 m 2 KPP = 1 994,0 / 4 055,0 = 0,492 = koeficientu vyhoví Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 9

10 Výpoet koeficientu zelen: KZ = 0,45 Funkní plocha = m 2 Zastavná objektu: = m 2, zpevnné plochy: = 83 m 2 Komunikace + park.stání: = m 2 zele celkem = m 2 ( ) / = 0,458 = koeficientu vyhoví Plocha, na kterou je navržena stavba zahradní restaurace, je urena funkním využitím jako ZP parky, historické zahrady a hbitovy a ZMK zele mstská a krajinná (díve oznaené jako PP - parky a parkov upravené plochy). Jedná se o stavbu jako výjimen pípustnou pro toto území. Umístní zahradní restaurace navazuje na plochu s funkním využitím jako vodní plochy a toky, plavební kanály - VOP. Navrhované umístní obou staveb je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Hlavního msta Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy. 10/05 ze dne a vyhláškou. 32/199Sb. hl. m. Prahy o závazné ásti územního plánu hlavního msta Prahy, ve znní pozdjších pedpis. Vyjádení píslušného stavebního úadu je souástí pílohy oznámení. 3. Výez z mapové ásti aktuálního schváleného územního plánu hlavního msta Prahy je na následujícím obrázku. Obr.. 3: Zobrazení funkního využití pedmtného území (dle aktuálního ÚP HMP) Zahradní restaurace Sport Centrum Legenda: Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 10

11 Poznámka: V srpnu roku 2009 byl zpracován Koncept ÚP hl. m. Prahy, který byl vetn vyhodnocení vliv navrhovaného ešení na udržitelný rozvoj pedložen k veejnému projednání Nový územní plán by mohl vstoupit v platnost v roce Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 11

12 Plánované zámry v blízkosti zámru Zámr se nachází pímo u hlavní silnice (ul. K Dálnici) v centru nové rezidenní výstavby CENTRAL GROUP se zhruba 400 byty a s více než 400 rodinnými domy. V územním plánu SÚ Hl. m. Prahy jsou na jižním okraji Pitkovic (jižním smrem od silnice v ulici K Dálnici) po roce 2010 plánovány další nové plochy všeobecn obytné a ist obytné a parkov upravené plochy. V blízkosti zámru bude po roce 2014 realizována rekonstrukce stávající silnice v ulici K Dálnici (výmna konstrukce vozovky, její rozšíení na 8 m, realizace souvisejících dopravních zaízení). Pro tento zámr K Dálnici, 3. etapa, OK Žampiónová OK Zábavní centrum probhlo zjišovací ízení dle zákona. 100/2001 Sb. se závrem, že zámr nebude dále posuzován. Z hlediska širších dopravních vztah je uvažováno se západním obchvatem Pitkovic v míst soubhu s ochranným pásmem pipravovaného vedení VVN 110 kv (v trase stávajícího vedení VN 22kV). Varianty ešení obchvatu Pitkovic se zpracovávají už od roku Kumulace zámru s plánovanými zámry se nepedpokládá. Výstavba zámru nevyžaduje ešení peložek inženýrských sítí, krom anodového uzemnní stávajícího VTL plynovodu, které si vzhledem k výstavb komunikace vynutí peložku. Výstavbou zámru a celoroním využíváním zájmového území návštvníky lze oekávat zvýšení intenzity prjezd osobních vozidel na komunikacích v ulici Hlívová, K Dálnici, Žampiónová a z nich plynoucích kumulativních úink s dalšími plánovanými zámry v posuzovaném území pedstavujících hlukové emise a emise škodlivin do ovzduší a vliv na pohodu obyvatel zde žijících. B. I. 5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí Zámrem investora na stávající nevyužívané plochy v rozvíjejícím se území, kde dominuje bytová výstavba, doplnit stavby urené pro sportovní vyžití a obanskou vybavenost (restaurace) a tím zatraktivnit tuto rozvíjející se okrajovou ást Prahy. Realizací zahradní restaurace dojde k obnov neudržovaného bývalého parku (sadu) a tím ke zhodnocení a zatraktivnní lokality. Díky výstavb zahradní restaurace na pozemku spolu s hišti na minigolf, plážový volejbal vznikne klidová zóna pedevším pro stávající obyvatele lokality Nové zelné msto, Praha - Pitkovice. Okolí rybník bude doplnno cestami pro pší. Stavební pozemky byly vybrány z dvodu možnosti výstavby navrhovaných objekt, které jsou v souladu s územním plánem hl. m. Prahy a nejsou v souasné dob využívány. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. Veejnou komunikaci a parkovací stání pro poteby nového provozu vybuduje CENTRAL GROUP na vlastní náklad. Pozemek pro Sportovní centrum je pipraven k výstavb, píprava staveništ si nevynutí žádné demolice ani kácení zelen. V rámci stavby zahradní restaurace dojde k revitalizaci zelených ploch. Lokalita se vyznauje dobrou dopravní dostupností: dálnice D1 (Praha Brno) sjezd Prhonice / estlice je vzdálen cca 2 km od zámru; autem do centra Prahy za cca 15 minut, autobusová zastávka je pímo ped budoucím Sportovním centrem, dostupnost na metro autobusem do 15 min. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 12

13 Zámrem nemusí být budovány peložky inženýrských sítí (jsou vedeny v ulici Hlívová). Samotný provoz sportovního centra nabídne pracovní píležitost pro 9 zamstnanc a provoz zahradní restaurace pro 7 zamstnanc. Stavební práce vytvoí pracovní píležitost pro nkolik zamstnanc po dobu cca 1 roku. Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prostedí a obyvatelstvo je v oznámení hodnocen stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zámr pedkládaný oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stávajícího stavu životního prostedí, tj. nulové varianty, je uveden v kapitole C oznámení, popis zámru (aktivní varianty) je v kapitole B oznámení a hodnocení vliv zámru na životní prostedí a veejné zdraví v kapitole D oznámení. B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zámru Bude realizováno seskupení tí staveb: 1) Sport centrum Hlívová, 2) prodloužení komunikace Hlívová, 3) Zahradní restaurace. Koordinaní situace (pdorysy) posuzovaných zámr je souástí pílohy oznámení. 1. Sport centrum se bude skládat z 2 podlažního objektu sportovišt obsahujícího bowlingovou halu, 2x squashový kurt, technické zázemí, fitness, solárium, hygienické zázemí, bufet a další pronajímatelné plochy. Souástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu (pípojka splaškové kanalizace, 2 pípojky dešové kanalizace, vodovodní, plynovodní a elektro pípojka). Zastavná plocha objektu sportovišt bude m 2. Komunikace Hlívová - jedná se o prodloužení komunikace Hlívová na území mstské ásti Praha - Pitkovice v prostoru mezi stávajícími rybníky a komunikací K Dálnici. Pi komunikaci Hlívová vetn jejího prodloužení jsou navržena parkovací stání urená pro návštvníky Sport centra a zahradní restaurace. Komunikace Hlívová a parkovací stání byla povolena stavebním povolením.j /2006/OV/Za ze dne , právní moc v rámci celého obytného souboru Nové zelené msto. Stávající komunikace Hlívová je o šíce 6,0 m bez chodníku s jednostrannými kolmými parkovacími stáními. Prodloužená komunikace bude také o šíce 6,0 m, kolmá parkovací stání budou v ásti po obou stranách komunikace. Komunikace je ešená jako slepá, ped plánovaným objektem zahradní restaurace bude obratišt s polomrem oblouku 6,0 m. Parkovací stání budou prostídána se stávajícími stromy. Od místa kížení se stávajícím chodníkem bude komunikace ešena jako obytná zóna, v prodloužení komunikace nebude budován chodník. Povrch komunikace bude asfaltový. S realizací objektu zahradní restaurace s letní terasou bude spojeno hišt na beach volejbal, minigolf, parkové chodníky, mola u rybník a pípojky technické infrastruktury. Zastavná plocha objektu bude 788 m 2. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 13

14 Obr.. 4: Pehledná situace všech tí posuzovaných zámr (SC, ZR, komunikace) Popis etap výstavby Etapizace výstavby objekt I. Píprava území II. Stavba 1.etapy technické infrastruktury III. stavba objektu sportovního centra / zahradní restaurace IV. stavba 2.etapy technické infrastruktury a chodník V. sadové úpravy Píprava území Sport centrum Pozemky na kterých bude probíhat výstavba objektu Sport centra jsou v souasné dob bez využití, na ásti se nachází komunikace Hlívová, která zatím není definitivn dokonena. Zbylá ást stavebního pozemku je zatravnná. Vlastní stavba je obdélníkového tvaru o rozmru cca 78,5 x 13,3 m. Území je bez vtších terénních nerovností. Na staveništi nebudou provádny žádné rozsáhlejší úpravy. Stavební innost bude postupn bhem výstavby v omezené míe zasahovat i mimo prostor hlavního staveništ. Další staveništ a doasný zábor pro provedení stavebních a montážních prací bude nutno uvažovat v souvislosti s realizací venkovních trubních a kabelových vedení, úpravami komunikací, chodník, apod. Realizace tchto ploch musí probíhat v úzké návaznosti na stávající zástavbu, sít, komunikace a chodníky v dotené oblasti. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 14

15 Zahradní restaurace Na pozemku ureném pro umístní zahradní restaurace kdysi byla zahrádkáská kolonie, nyní se na pozemku nachází vzrostlé stromy (viz kapitola C.2.4.). Nkteré z nich bude nutné ped zahájením stavby vykácet. Zbývající ponechané stromy budou vhodným zpsobem po dobu výstavby ochránny ped poškozením. Výšková úrove terénních úprav vychází z výškového osazení objektu, pilehlé komunikace a chodník. Plochy, které budou ešeny jako plochy ve sklonu, bude terén spádován od objektu ve sklonu 2% a více (ve výjimených pípadech 1%). Terén bude upraven tak, aby se veškerá voda vsakovala na daném pozemku a nestékala na sousední pozemky. Souástí objektu bude rozprostení humózní vrstvy na upravovaných terénech provádných v rámci této stavby. Stavba - Doasné zaízení staveništ Staveništ bude oploceno. Pi výjezdu ze staveništ budou zneištná vozidla projíždt mycím prostorem. U mycího prostoru bude zízena šachta s kalovým prostorem. Z kalové šachty bude vyveden pepad do vsakovacího žebra. Podrobnjší ešení zaízení staveništ je uvedeno v dokumentu Zásady organizace výstavby. Inženýrské sít jsou pivedeny z ulice Hlívová. Napojení na NN bude ze stávajícího pilíe pi ulici K Dálnici. Staveništní odbry vody a elektrické energie budou ešeny provizorními pípojkami ze stávajících inženýrských sítí jednotlivých správc. Stavba Sport centra ani zahradní restaurace si nevyžádá žádné peložky inženýrských sítí. Pozemky dotené výstavbou nejsou v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. V tsné blízkosti staveništ pro Sportovní centrum se však nachází památkové chránný objekt bývalý špýchar, ten nebude plánovanou výstavbou doten. Stavba objektu sportovišt / zahradní restaurace Zakládání Sport centrum Objekt je navržen na míst pvodního prmyslového objektu, jehož pdorys i hmotu v podstat bude respektovat. Po vyištní plochy staveništ od zbytk pvodní stavby bude proveden inženýrskogeologický przkum a radonový przkum. Podle poteby budou sanovány pípadné kaverny, odvezeny nevhodné navážky. Vzhledem k malé hloubce založení a vzdálenosti od rybníku nelze pedpokládat zastižení podzemní vody. Založení je pedpokládáno plošné, v kombinaci pás pod obvodovými stnami a patek pod stedovými sloupy. Základová spára bude pevzata za úasti geologa a statika. Zemní práce spojené se založením jsou vzhledem k úrovni založení minimální. Zahradní restaurace Založení pízemního a nepodsklepeného objektu je pedpokládáno plošné na základových pasech pod nosnými stnami. Vzhledem k blízkosti rybník mže být základová zemina rozbedlá a nestabilní, proto bude navržený základový systém doplnn pilotami. Základové pasy by potom vytváely roznášecí rošt. Pesný zpsob založení stanoví statik na základ inženýrsko-geologického a radonového przkumu. I pes malou hloubku plošných základ se dá pedpokládat zastižení podzemní vody. Základová spára bude pevzata za úasti geologa a statika. Zemní práce spojené se založením budou vzhledem k úrovni založení minimální. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 15

16 Stavební ešení a dispoziní ešení Sportovní centrum Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélníkového pdorysu, nepodsklepený, zastešený sedlovou stechou. Obvodové zdivo 1. i 2. NP bude zdné z cihelných blok tl. 240 mm blok. Nosné zdivo bude z vtší ásti opateno obkladem z pírodního kamene, souástí sendviové konstrukce bude i tepelná izolace s provtrávanou dutinou. 2.NP je navrženo jako ásten podkrovní. Sedlová stecha bude s nízkým spádem, s ernou betonovou krytinou (stejn jako bytové domy v sousedství). Pestože je architektura stavby navržena souasná, bude vhodn dopl ovat historický objekt špýcharu. Použité materiály budou pírodní - kámen, devo a sklo. V1.NP je navržena recepce u vstupu, bufetu se zázemím vetn letní terasy, 6 bowlingových drah se zázemím, 2 squashové kurty a technické zázemí. Ve 2.NP bude pak fitness, dv solária a prostory k pronajmutí. Využití pronajímatelných prostor není v souasné dob možno specifikovat, mlo by však souviset se sportovn relaxaním využitím objektu (nap. masáže, prodejny sportovního náiní atd.). Bude ureno budoucím majitelem objektu a konkrétn ešeno v dalším stupni projektové dokumentace. Sociální zázemí fitness (šatny umývárny, WC) bude sloužit i pro squash. Dále zde bude sociální zaízení pro ostatní prostory a zázemí zamstnanc a úklidová místnost. Podlaží budou propojena dvma schodišti. Souástí objektu budou i technologické místnosti - technické zázemí bowlingu, kotelna, strojovna VZT apod. Hlavní vstup do Sport Centra bude z jihu, od autobusové zastávky, která bude pímo ped navrhovaným objektem. Letní vstup a zásobování objektu bude ze západu, z nádvoí mezi Sport Centrem a historickým špejcharem. V severovýchodní ásti objektu bude navržen bezpenostní nouzový východ. Pro vstup do objektu budou splnny požadavky pro bezbariérový pístup. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecn technických požadavcích na výstavbu v hlavním mst Praze. Pdorys Sport centra (1. i 2. NP) je souástí pílohy oznámení. 1. Vizualizace je souástí pílohy. 2. Bufet V bufetu bude velký prostor pultového prodeje s možností ohevu uzenin i polotovar a s prodejem nápoj, v ásti je sezení u baru. Místnost bude prosklenou stnou propojena s venkovní terasou pro letní posezení. Letní vstup bude ze štítové (západní) strany budovy. Tímto vstupem se pedpokládá zásobování bufetu v dob mimo provozní hodiny. Vstup do hospodáského zázemí bude vedle místa pultového prodeje. Zde bude pípravna, umývání nádobí, sklady, sociální zázemí 2 zamstnanc. Místnost odpadu bude pístupná z venku, vybavená chladicí skíní a s možností umývání uzavíratelných nádob. Dispozice bude upesnna zárove s technologií v dalším stupni projektové dokumentace. Bowlingová hala Bude obsahovat 6 bowlingových drah - typ a požadavky budou upesnny dodavatelem. Dráha se dle funkce dlí na rozbh, vlastní dráhu a záchytnou ást koule. V pední ásti haly budou umístny stolky s možností konzumace sem pinesených nápoj, v zadní ásti bude technické zázemí. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 16

17 Squash V objektu jsou navrženy dva kurty pro squash. Vybavení bude dodáno odbornou firmou, která upesní požadavky na stavební konstrukce. Squashový kurt je dlouhý 9,75 m a široký 6,40 m. Výška místnosti 6,0 m. Fitnes Zaízení bude ve 2.NP. Návrh na vybavení bude zpracován odbornou firmou, stejn jako požadavky na stavební pipravenost. Souástí budou i dv solária a sociální zaízení pro návštvníky. Šatny, umývárny a WC budou dimenzovány dle potu návštvník Zahradní restaurace Velkou ást pozemku tvoí dva stávající Pitkovické rybníky. Zahradní restaurace je navržena v tsném kontaktu s menším z rybník tak, aby bylo možno opticky protáhnout letní terasu až nad vodní hladinu. Kvli hluku od rušné komunikace v ulici K Dálnici se provoz zahradní restaurace oteve na opanou stranu - na sz. Zahradní restaurace je navržena jako objekt nepodsklepený, pízemní s plochými vegetaními stechami. Architektonicky je navržena jako shluk více hmot, které jsou podpoeny i rznými materiály (devo, kámen, omítka). Cílem je, aby stavba nepsobila píliš hmotn. Hmotu objektu budou dopl ovat pilehlé terasy, kryté pergolami. Konstrukní systém bude pizpsoben pomrn lenité hmot budovy - je ešen jako píný stnový s železobetonovými nosnými stnami a pilíi, rozmístnými v souladu s dispoziními požadavky budovy. Nosné stnové konstrukce budou místy doplnny sloupy. Obvodové zdivo bude z cihelných blok tl. 240 mm a je z vtší ásti opateno obkladem z pírodního kamene a deva. Odbytová ást restaurace bude orientována na SZ, kuchyn a ostatní zázemí bude ve východní ásti objektu. Hlavní vstup bude od JV, od obslužné komunikace, stejn jako zásobování a vstup pro personál. Spolu s výstavbou zahradní restaurace bude provedena i rekonstrukce parku - vybudování vycházkových chodník, mol nad rybníky, laviek atp. Cílem je zpístupnit toto místo veejnosti a vytvoit píjemné místo pro rekreaci obyvatel. Pdorys zahradní restaurace je souástí pílohy oznámení. 1. Vizualizace je souástí pílohy. 2. Popis provozu Bufet ve sportovním centru Bufet bude dimenzován pro cca 76 lidí. V hale bowlingu budou stolky pro 24 návštvník a bude zde ješt dalších 24 návštvník. Zázemí bufetu (oberstvení) bude tvoit pípravna, s píruními sklady a sociálním zázemím personálu (WC, sprcha, umývadlo, šatnové skí ky). Výlevka pro úklid zázemí bufetu bude umístna v sociálním zaízení. Provozní ást budou tvoit sklady (sklad suchých potravin, nápoj, obal), pracovní plochy, chladící skín, myka provozního a bílého nádobí. Na provozní ást bude navazovat prodejní linka vybavená potebnou technologií zahrnující chlazené a nechlazené vitríny, chladící pulty, mrazící skín apod. V zápultí bude chladící skí na lahvové nápoje, kávovar a post mix. Z tepelných zaízení zde bude mikrovlnná trouba, dvojvai pro ohev uzenin a polotovar. V zápultí bude též umístno umyvadlo na ruce a technologický dez. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 17

18 Sklad odpadk (chlazený nebo zahrnující chladící skí ) pro organický odpad a výlevku pro mytí odpadních nádob bude pístupný zvenku. - pedpokládaný sortiment: produkty dovážené studené kuchyn, chlebíky, bagety, sendvie, dovážené mouníky, peivo, uzeniny, ohev uzenin, ohev polotovar, dovážené zeleninové saláty, origináln balená zmrzlina, dopl ující sortiment origináln balených nechlazených potravin. Nápoje budou podávány teplé i studené (lahvové). - technologie jídel: pedpokládá se ohev polotovar, uzenin apod. - systém obsluhy: pultový prodej - poet míst k sezení: 68 míst u stol uvnit + 8 míst u baru - poet zamstnanc: cca 2 zamstnanci - provozní doba: denní doba Zahradní restaurace - kapacita výrobny jídel cca 350 jídel/den - poet zamstnanc stravovacího provozu cca 7 - provoz jídelny 7 dní v týdnu, 2 smny Pro provoz zámr platí podmínka plnní požadavk zákona 258/2000 Sb., v platném znní a dále vyhlášky 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny pi innostech epidemiologicky závažných, ve znní pozdjších zmn a dopl k vyhlášky 602/2006Sb. Pro zajištní vhodných mikroklimatických podmínek budou prostory vytápny a vtrány v souladu s požadavky naízení vlády.361/2007sb. Umlé osvtlení bude provedeno v souladu s požadavky SN Sadové úpravy Projekt sadových úprav bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace stavby. B. I. 7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení Pedpokládané zahájení výstavby Sport centra a zahradní restaurace: Zahájení stavby 05/2010 Dokonení stavby 12/2012 B. I. 8. Výet dotených územn samosprávných celk Kraj: Hlavní msto Praha Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 18

19 B. I. 9. Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat Investor dle stavebního zákona. 50/1976 Sb., v platném znní požádá píslušný stavební úad Úad mstské ásti Praha 22 - o vydání územního rozhodnutí a následn stavebního povolení. Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních pedpis: Povolení k vyjmutí pozemk ze ZPF: Žádost o vydání souhlasu s trvalým odntím pdy ze ZPF pro nezemdlské úely (v souladu s ustanovením 9 zákona. 334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších pedpis), píslušným orgánem ochrany ZPF do 1 ha je Úad mstské ásti Praha 22. Povolení ke kácení devin rostoucích mimo les: Ke kácení devin rostoucích mimo les je dle 8 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní nezbytné povolení orgánu ochrany pírody. Orgán ochrany pírody mže takové povolení vydat na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém devina roste. Kácení devin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetaního klidu. Píslušným úadem je Úad mstské ásti Praha 22 - Odbor životního prostedí. Povolení k umístní stedního zdroje zneišování ovzduší: Orgán ochrany ovzduší vydá povolení k umístní stedního stacionárního zdroje zneišování ovzduší (plynových kotl pro sportovní centrum). Orgán ochrany ovzduší dále vydá povolení ke stavb a k uvedení tohoto zdroje zneištní ovzduší do zkušebního a trvalého provozu ( 17 zákona. 86/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis). Doteným orgánem státní správy z hlediska ochrany ovzduší je Magistrát hlavního msta Prahy. Povolení k vypouštní odpadních vod do vod povrchových: Povolení k vypouštní dešových odpadních vod do vod povrchových (do levostranného pítoku Pitkovického potoka), ve kterém by ml být stanoven úel, rozsah, povinnosti a pípadné podmínky, za kterých bude povolení vydáno ( 8 a 9 zákona. 254/2001 Sb., v platném znní). Píslušným vodoprávním úadem je Úad mstské ásti Praha 22 - Odbor životního prostedí. Území s archeologickými nálezy: Stavebník je povinen v dob pípravy stavby zkontaktovat nkteré z archeologických pracoviš pro vydání souhlasu ke stavb a stanovení podmínek záchranného archeologického výzkumu ( 22 zákona. 20/1987 Sb. v platném znní). Píslušným úadem je oprávnné archeologické pracovišt Archeologický ústav AV R v Praze nebo Národní památkový ústav územní odborné pracovišt v hlavním mst Praze. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 19

20 B. II. Údaje o vstupech B. II. 1. Pda Zábor pozemk a jejich druh Zámr bude realizován v katastrálním území Pitkovice, v mstské ásti Praha 22. Tabulka. 2: Soupis pozemk dotených výstavbou sportovního centra Parcela Výmra Druh Zpsob využití 1/ ostatní plocha Jiná plocha 3/1 ást 252 ostatní plocha Ostatní komunikace 3/2 372 ostatní plocha Ostatní komunikace 222/1 ást ostatní plocha Jiná plocha 230/1 ást ostatní plocha Zele Poznámka k tabulce. 2: p.p.. 3/1 je státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci". Tabulka. 3: Soupis pozemk dotených výstavbou zahradní restaurace Parcela Výmra Druh Zpsob využití 1/6 ást ostatní plocha Jiná plocha 3/2 ást 372 ostatní plocha Ostatní komunikace 223 ást 491 ostatní plocha Jiná plocha 224 ást vodní plocha Vodní nádrž umlá 226/3 ást orná pda * ovocný sad ** ást vodní plocha Vodní nádrž umlá 229 ást 786 ostatní plocha Jiná plocha 230/1 ást ostatní plocha Zele Poznámka k tabulce. 3: * p.p.. 226/3 má BPEJ: (2 351 m 2 ) = III. t. ochrany ZPF (338 m 2 ) = III. t. ochrany ZPF (32 m 2 ) = II. t. ochrany ZPF (1 848 m 2 ) = II. t. ochrany ZPF ** p.p má BPEJ (6 995 m 2 ) = II. t. ochrany ZPF Komunikace Hlívová: p.p.. 1/6, 230/1 (ostatní plochy), 227 (ovocný sad). Kopie katastrální mapy je souástí pílohy. 1 oznámení. Realizací zahradní restaurace a rekonstrukcí parku budou doteny dva pozemky náležící do zemdlského pdního fondu ZPF, které jsou dle metodického pokynu MŽP R.j. OOLP/1067/96 zaazeny do II a III.tídy ochrany zemdlské pdy, tzn. že se jedná Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 20

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle

Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. Rekonstrukce a nástavba domu Na Líše 23/726, Praha 4, Michle Oznamovatel: Onegast s.r.o. Koněvova 22 130 00 Praha 3 Zpracovatel: Ing.

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL

I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL Územní plán obce inves U 24 s.r.o 2 strana.z. 2403 0999-03 U 24 s.r.o Územní plán obce inves I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL

Více

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OC SALLEROVA VÝSTAVBA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OC SALLEROVA VÝSTAVBA oznamovatel: BAU-projekt spol.s r.o. (duben

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU

VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU VÝROBA TEKUTÝCH A SYPKÝCH PRÁŠKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE V AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN VE ŠTERNBERKU OZNÁMENÍ záměru zpracované ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Nová skladovací hala

Nová skladovací hala pohled na areál Coca-Cola HBC Česká republika od východu, (AS CHEMOPRAG, říjen 2011) Nová skladovací hala Oznámení záměru Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ

OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice 2. etapa

Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice 2. etapa Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění Přístavba skladové haly PASCZ Pardubice 2. etapa oznamovatel: Panasonic Automotive System Czech,

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více