Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3"

Transkript

1 Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93 z Hradec Králové: leden únor 2010 Archivní íslo: 14/10 EMPLA AG spol. s r.o. IO: DI: CZ Bank. spoj.: /0100 Spolenost je zapsána v obchodním rejstíku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vl

2 Bez písemného souhlasu spolenosti EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové a odpovdného zástupce uvedeného v osvdení o autorizaci, nesmí být tento dokument, ani jeho ásti, reprodukován. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 2

3 OBSAH: ÚVOD...6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...6 B. ÚDAJE O ZÁMRU...7 B. I. Základní údaje...7 B. I. 1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy B. I. 2. Kapacita (rozsah) zámru...7 B. I. 3. Umístní zámru...8 B. I. 4. Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými)...9 B. I. 5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí...12 B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zámru...13 B. I. 7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení...18 B. I. 8. Výet dotených územn samosprávných celk...18 B. I. 9. Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat...19 B. II. Údaje o vstupech...20 B. II. 1. Pda...20 B. II. 2. Voda...21 B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje...22 B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...24 B. III. Údaje o výstupech...27 B. III. 1. Ovzduší...27 B. III. 2. Odpadní vody...29 B. III. 3. Odpady...32 B. III. 4. Hluk a vibrace...35 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ...38 C.1. Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území...38 C Zvlášt chránná území, území pírodních park, území historického, kulturního nebo archeologického významu...39 C Územní systém ekologické stability...41 C.2. Struná charakteristika stavu složek životního prostedí v doteném území, které budou pravdpodobn významn ovlivnny...42 C Ovzduší...42 C Voda...43 C Geofaktory...44 C Fauna a flóra...45 C Krajina...47 C Hluková situace...50 D. Údaje o vlivech zámru na veejné zdraví a na životní prostedí...51 D. I. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti a významnosti...51 D. I. 1. Vlivy na veejné zdraví...51 D. I. 2. Vlivy na zamstnance...53 D. I. 3. Vlivy na ovzduší a klima...54 D. I. 4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky...57 D. I. 5. Vlivy na povrchové a podzemní vody...65 D. I. 6. Vlivy na pdu (ZPF, PUPFL)...66 D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, soustavu Natura D. I. 8. Vlivy na krajinu...68 D. I. 9. Vlivy na zvlášt chránná území...70 Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 3

4 D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky...70 D.II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci...70 D. III. Údaje o možných významných nepíznivých vlivech pesahujících státní hranice...73 D. IV. Opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv 73 D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritostí, které se vyskytly pi specifikaci vliv...77 E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁMRU...80 F. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE...80 G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU...81 H. PÍLOHY...85 ZÁVR OZNÁMENÍ:...86 Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 4

5 POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY: HMÚ OV DUR CHKO CHOPAV CO EVL MŽP NEL NO 2 NO X PD PM 10 PP PUPFL SC SO 2 TUV ÚP HMP ÚSES VKP VZT ZCHÚ ZPF ZR eský hydrometeorologický ústav istírna odpadních vod Dokumentace k územnímu ízení Chránná krajinná oblast Chránná oblast pírodní akumulace vod Oxid uhelnatý Evropsky významná lokalita Ministerstvo životního prostedí Nepolární extrahovatelné látky Oxid dusiitý Oxidy dusíku Projektová dokumentace Suspendované ástice frakce PM 10 Pírodní park Pozemky urené k plnní funkce lesa Sport centrum Oxid siiitý Teplá užitková voda Územní plán hlavního msta Prahy Územní systém ekologické stability Významný krajinný prvek Vzduchotechnika Zvlášt chránná území Zemdlský pdní fond Zahradní restaurace Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 5

6 ÚVOD V tomto oznámení jsou hodnoceny vlivy na životní prostedí, které by mohly být vyvolány zámrem spoívajícím ve výstavb a provozu sportovního centra a sousední zahradní restaurace spojené s revitalizací mstského parku, ve kterém se bude nacházet. Dále k obma zámrm bude vytvoena pístupová komunikace s parkovacími stáními pro automobily. Zámr se nachází v k.ú. Pitkovice, v mstské ásti hl. msta Prahy. 22. Oznámení bylo zpracováno v rozsahu pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis. Oznamovatelem je spolenost CENTRAL GROUP a.s., která pro zpracování oznámení povila spolenost Empla AG s.r.o. Hradec Králové. Posuzování vliv na životní prostedí je v oznámení provedeno jak pro etapu výstavby, tak pro samotný provoz zámru. Nedílnou souástí oznámení jsou odborné studie zpracované autorizovanými osobami. Jedná se o rozptylovou studii, hlukovou studii a hodnocení vliv na veejné zdraví a biologický przkum. Technické ešení a provozní údaje o zámru byly erpány z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vypracované spolenosti CENTRAL GROUP a.s. ervnu Dále byla provedena terénní obchzka pedmtného území spoluzpracovateli oznámení. Jedním z cíl navrhovaného zámru je pizpsobit etapu výstavby a následného provozu požadavkm ochrany životního prostedí dle platných legislativních pedpis. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI A. 1. Spolenost: CENTRAL GROUP a.s. A. 2. I: A. 3. Sídlo: Na Strži 65/1702, Praha 4 A. 4. Oprávnný zástupce oznamovatele: Boris Nepraš Na Strži 65/ Praha 4 tel: , Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 6

7 B. ÚDAJE O ZÁMRU B. I. Základní údaje B. I. 1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy. 1 Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová Plánovaný zámr lze dle jeho umístní a charakteru zaadit dle pílohy. 1 zákona 100/2001 Sb. do kategorie II, bodu Rekreaní a sportovní areály, hotelové komplexy a související zaízení v územích chránných podle zvláštních pedpis. B. I. 2. Kapacita (rozsah) zámru Sport centrum (SC) Plocha pozemku m 2 Zastavná plocha m 2 Zpevnná plocha m 2 Odbytová plocha : 1. NP - bufet, bowling, squash, ostatní prostory 2. NP fitness, solárium, masáž a víceúelový sál, ostatní plochy Celková istá podlažní plocha 1 775,5 m 2 Poet venkovních parkovacích stání Tabulka. 1: Pedpokládaná provozní kapacita provozu SC Zaízení Návštvníci Zamstnanci bowling 60 - squash 20 - fitnes 30 5 víceúelový sál 10 - bufet 76 míst u stolu a baru 2 Recepce, provoz - 2 Zahradní restaurace (ZR) Plocha pozemku m 2 Zastavná plocha, (HPP) m 2 Zpevnná plocha m 2 Odbytové plochy (restaurace) m 2 Terasy m 2 Poet parkovacích stání Kapacita jídelny (restaurace): 154 míst u stol a 20 míst u baru. Poet zamstnanc... 7 Komunikace Hlívová Plocha pozemku (asfalt) m 2 Zpevnná plocha (dlažba) m 2 Délka prodloužení komunikace cca 127 m, šíka 6 m. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 7

8 B. I. 3. Umístní zámru Kraj : Hlavní msto Praha Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Sportovní centrum bude situováno nedaleko okružní kižovatky ulic K Dálnici a Žampiónová na pozemcích p.. 1/6, 230/1 k.ú. Pitkovice. Sport centrum bude smrem na západ sousedit s historicky cennou budovou špýcharu a bránou s bohat tvarovanou a profilovanou ímsou (druhá pol. 18. století). Na sever bude piléhat ke komunikaci v ulici Hlívová s parkovacími stáními, na jihu bude sousedit s ulicí K Dálnici a na východ s dnes zanedbaným nevyužívaným parkem. Zahradní restaurace se bude nacházet sv. smrem od sportovního centra, u Pitkovických rybník, na pozemcích p.. 227, 228, 230/1 k.ú. Pitkovice. Z jižní strany bude ohraniena ulicí K Dálnici. Zahradní restaurace bude situována pibližn uprosted parku, který je dnes neudržovaný, s pozstatky zahrádkáské kolonie. V parku jsou dva rybníky (retenní nádrže) a množství hodnotných vzrostlých strom, které jsou v PD respektovány. Prodloužená komunikace v ulici Hlívová bude spojovat nové sportovní centrum se zahradní restaurací. Prodloužení komunikace bude provedeno na pozemku bývalé zahrádkáské kolonie, který v souasné dob není nijak využíván. Nov navrhovaná komunikace se nachází v ochranném pásmu anodového uzemnní. Celý zámr se nachází v pírodním parku Boti - Milíov (viz kapitola C ). Obr.. 1: Umístní zámru Zámr Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 8

9 Obr.. 2: Umístní zámru letecký snímek (vpravo je znázornna probíhající výstavba bytových a rodinných dom) Zahradní restaurace Sport centrum Pehledná situace a kopie katastrální mapy je souástí pílohy. 1 oznámení. B. I. 4. Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Charakter zámru Pedmtem tohoto oznámení je posouzení výstavby a provozu dvou objekt: Sportovního centra využívaného jako veejné sportovišt zahrnujícího bufet, bowling, squash, fitness, solárium, masáž a víceúelový sál a ostatní plochy. SC bude mít rozlohu 1 070,8 m 2. V blízkosti SC bude u Pitkovických rybník umístna zahradní restaurace o rozloze 788 m 2 a provedena obnova mstského parku. Oba navrhované objekty budou spojeny komunikací, která pro zámry bude prodloužena o cca 127 m a bude využívána jako parkovací stání o celkovém potu 64. Komunikace Hlívová a parkovací stání byla povolena stavebním povolením.j /2006/OV/Za ze dne , právní moc v rámci celého obytného souboru Nové zelené msto. Soulad s územním plánem Sportovní centrum se nachází na funkní ploše vymezené územním plánem hl. msta Prahy jako všeobecn smíšené SV-C (díve oznaené jako SVO - smíšené obchodu a služeb). V rámci dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byl pro sportovní centrum proveden výpoet smrných regulativ stanovených ÚPn HMP (koeficient podlažních ploch a koeficient zelen). Výpoet koeficientu podlažních ploch ve funkní ploše SVO: KPP = 0,50 Funkní plocha = m 2 HPP objektu: 1 994,0 m 2 KPP = 1 994,0 / 4 055,0 = 0,492 = koeficientu vyhoví Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 9

10 Výpoet koeficientu zelen: KZ = 0,45 Funkní plocha = m 2 Zastavná objektu: = m 2, zpevnné plochy: = 83 m 2 Komunikace + park.stání: = m 2 zele celkem = m 2 ( ) / = 0,458 = koeficientu vyhoví Plocha, na kterou je navržena stavba zahradní restaurace, je urena funkním využitím jako ZP parky, historické zahrady a hbitovy a ZMK zele mstská a krajinná (díve oznaené jako PP - parky a parkov upravené plochy). Jedná se o stavbu jako výjimen pípustnou pro toto území. Umístní zahradní restaurace navazuje na plochu s funkním využitím jako vodní plochy a toky, plavební kanály - VOP. Navrhované umístní obou staveb je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Hlavního msta Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy. 10/05 ze dne a vyhláškou. 32/199Sb. hl. m. Prahy o závazné ásti územního plánu hlavního msta Prahy, ve znní pozdjších pedpis. Vyjádení píslušného stavebního úadu je souástí pílohy oznámení. 3. Výez z mapové ásti aktuálního schváleného územního plánu hlavního msta Prahy je na následujícím obrázku. Obr.. 3: Zobrazení funkního využití pedmtného území (dle aktuálního ÚP HMP) Zahradní restaurace Sport Centrum Legenda: Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 10

11 Poznámka: V srpnu roku 2009 byl zpracován Koncept ÚP hl. m. Prahy, který byl vetn vyhodnocení vliv navrhovaného ešení na udržitelný rozvoj pedložen k veejnému projednání Nový územní plán by mohl vstoupit v platnost v roce Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 11

12 Plánované zámry v blízkosti zámru Zámr se nachází pímo u hlavní silnice (ul. K Dálnici) v centru nové rezidenní výstavby CENTRAL GROUP se zhruba 400 byty a s více než 400 rodinnými domy. V územním plánu SÚ Hl. m. Prahy jsou na jižním okraji Pitkovic (jižním smrem od silnice v ulici K Dálnici) po roce 2010 plánovány další nové plochy všeobecn obytné a ist obytné a parkov upravené plochy. V blízkosti zámru bude po roce 2014 realizována rekonstrukce stávající silnice v ulici K Dálnici (výmna konstrukce vozovky, její rozšíení na 8 m, realizace souvisejících dopravních zaízení). Pro tento zámr K Dálnici, 3. etapa, OK Žampiónová OK Zábavní centrum probhlo zjišovací ízení dle zákona. 100/2001 Sb. se závrem, že zámr nebude dále posuzován. Z hlediska širších dopravních vztah je uvažováno se západním obchvatem Pitkovic v míst soubhu s ochranným pásmem pipravovaného vedení VVN 110 kv (v trase stávajícího vedení VN 22kV). Varianty ešení obchvatu Pitkovic se zpracovávají už od roku Kumulace zámru s plánovanými zámry se nepedpokládá. Výstavba zámru nevyžaduje ešení peložek inženýrských sítí, krom anodového uzemnní stávajícího VTL plynovodu, které si vzhledem k výstavb komunikace vynutí peložku. Výstavbou zámru a celoroním využíváním zájmového území návštvníky lze oekávat zvýšení intenzity prjezd osobních vozidel na komunikacích v ulici Hlívová, K Dálnici, Žampiónová a z nich plynoucích kumulativních úink s dalšími plánovanými zámry v posuzovaném území pedstavujících hlukové emise a emise škodlivin do ovzduší a vliv na pohodu obyvatel zde žijících. B. I. 5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí Zámrem investora na stávající nevyužívané plochy v rozvíjejícím se území, kde dominuje bytová výstavba, doplnit stavby urené pro sportovní vyžití a obanskou vybavenost (restaurace) a tím zatraktivnit tuto rozvíjející se okrajovou ást Prahy. Realizací zahradní restaurace dojde k obnov neudržovaného bývalého parku (sadu) a tím ke zhodnocení a zatraktivnní lokality. Díky výstavb zahradní restaurace na pozemku spolu s hišti na minigolf, plážový volejbal vznikne klidová zóna pedevším pro stávající obyvatele lokality Nové zelné msto, Praha - Pitkovice. Okolí rybník bude doplnno cestami pro pší. Stavební pozemky byly vybrány z dvodu možnosti výstavby navrhovaných objekt, které jsou v souladu s územním plánem hl. m. Prahy a nejsou v souasné dob využívány. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. Veejnou komunikaci a parkovací stání pro poteby nového provozu vybuduje CENTRAL GROUP na vlastní náklad. Pozemek pro Sportovní centrum je pipraven k výstavb, píprava staveništ si nevynutí žádné demolice ani kácení zelen. V rámci stavby zahradní restaurace dojde k revitalizaci zelených ploch. Lokalita se vyznauje dobrou dopravní dostupností: dálnice D1 (Praha Brno) sjezd Prhonice / estlice je vzdálen cca 2 km od zámru; autem do centra Prahy za cca 15 minut, autobusová zastávka je pímo ped budoucím Sportovním centrem, dostupnost na metro autobusem do 15 min. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 12

13 Zámrem nemusí být budovány peložky inženýrských sítí (jsou vedeny v ulici Hlívová). Samotný provoz sportovního centra nabídne pracovní píležitost pro 9 zamstnanc a provoz zahradní restaurace pro 7 zamstnanc. Stavební práce vytvoí pracovní píležitost pro nkolik zamstnanc po dobu cca 1 roku. Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prostedí a obyvatelstvo je v oznámení hodnocen stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zámr pedkládaný oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stávajícího stavu životního prostedí, tj. nulové varianty, je uveden v kapitole C oznámení, popis zámru (aktivní varianty) je v kapitole B oznámení a hodnocení vliv zámru na životní prostedí a veejné zdraví v kapitole D oznámení. B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zámru Bude realizováno seskupení tí staveb: 1) Sport centrum Hlívová, 2) prodloužení komunikace Hlívová, 3) Zahradní restaurace. Koordinaní situace (pdorysy) posuzovaných zámr je souástí pílohy oznámení. 1. Sport centrum se bude skládat z 2 podlažního objektu sportovišt obsahujícího bowlingovou halu, 2x squashový kurt, technické zázemí, fitness, solárium, hygienické zázemí, bufet a další pronajímatelné plochy. Souástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu (pípojka splaškové kanalizace, 2 pípojky dešové kanalizace, vodovodní, plynovodní a elektro pípojka). Zastavná plocha objektu sportovišt bude m 2. Komunikace Hlívová - jedná se o prodloužení komunikace Hlívová na území mstské ásti Praha - Pitkovice v prostoru mezi stávajícími rybníky a komunikací K Dálnici. Pi komunikaci Hlívová vetn jejího prodloužení jsou navržena parkovací stání urená pro návštvníky Sport centra a zahradní restaurace. Komunikace Hlívová a parkovací stání byla povolena stavebním povolením.j /2006/OV/Za ze dne , právní moc v rámci celého obytného souboru Nové zelené msto. Stávající komunikace Hlívová je o šíce 6,0 m bez chodníku s jednostrannými kolmými parkovacími stáními. Prodloužená komunikace bude také o šíce 6,0 m, kolmá parkovací stání budou v ásti po obou stranách komunikace. Komunikace je ešená jako slepá, ped plánovaným objektem zahradní restaurace bude obratišt s polomrem oblouku 6,0 m. Parkovací stání budou prostídána se stávajícími stromy. Od místa kížení se stávajícím chodníkem bude komunikace ešena jako obytná zóna, v prodloužení komunikace nebude budován chodník. Povrch komunikace bude asfaltový. S realizací objektu zahradní restaurace s letní terasou bude spojeno hišt na beach volejbal, minigolf, parkové chodníky, mola u rybník a pípojky technické infrastruktury. Zastavná plocha objektu bude 788 m 2. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 13

14 Obr.. 4: Pehledná situace všech tí posuzovaných zámr (SC, ZR, komunikace) Popis etap výstavby Etapizace výstavby objekt I. Píprava území II. Stavba 1.etapy technické infrastruktury III. stavba objektu sportovního centra / zahradní restaurace IV. stavba 2.etapy technické infrastruktury a chodník V. sadové úpravy Píprava území Sport centrum Pozemky na kterých bude probíhat výstavba objektu Sport centra jsou v souasné dob bez využití, na ásti se nachází komunikace Hlívová, která zatím není definitivn dokonena. Zbylá ást stavebního pozemku je zatravnná. Vlastní stavba je obdélníkového tvaru o rozmru cca 78,5 x 13,3 m. Území je bez vtších terénních nerovností. Na staveništi nebudou provádny žádné rozsáhlejší úpravy. Stavební innost bude postupn bhem výstavby v omezené míe zasahovat i mimo prostor hlavního staveništ. Další staveništ a doasný zábor pro provedení stavebních a montážních prací bude nutno uvažovat v souvislosti s realizací venkovních trubních a kabelových vedení, úpravami komunikací, chodník, apod. Realizace tchto ploch musí probíhat v úzké návaznosti na stávající zástavbu, sít, komunikace a chodníky v dotené oblasti. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 14

15 Zahradní restaurace Na pozemku ureném pro umístní zahradní restaurace kdysi byla zahrádkáská kolonie, nyní se na pozemku nachází vzrostlé stromy (viz kapitola C.2.4.). Nkteré z nich bude nutné ped zahájením stavby vykácet. Zbývající ponechané stromy budou vhodným zpsobem po dobu výstavby ochránny ped poškozením. Výšková úrove terénních úprav vychází z výškového osazení objektu, pilehlé komunikace a chodník. Plochy, které budou ešeny jako plochy ve sklonu, bude terén spádován od objektu ve sklonu 2% a více (ve výjimených pípadech 1%). Terén bude upraven tak, aby se veškerá voda vsakovala na daném pozemku a nestékala na sousední pozemky. Souástí objektu bude rozprostení humózní vrstvy na upravovaných terénech provádných v rámci této stavby. Stavba - Doasné zaízení staveništ Staveništ bude oploceno. Pi výjezdu ze staveništ budou zneištná vozidla projíždt mycím prostorem. U mycího prostoru bude zízena šachta s kalovým prostorem. Z kalové šachty bude vyveden pepad do vsakovacího žebra. Podrobnjší ešení zaízení staveništ je uvedeno v dokumentu Zásady organizace výstavby. Inženýrské sít jsou pivedeny z ulice Hlívová. Napojení na NN bude ze stávajícího pilíe pi ulici K Dálnici. Staveništní odbry vody a elektrické energie budou ešeny provizorními pípojkami ze stávajících inženýrských sítí jednotlivých správc. Stavba Sport centra ani zahradní restaurace si nevyžádá žádné peložky inženýrských sítí. Pozemky dotené výstavbou nejsou v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. V tsné blízkosti staveništ pro Sportovní centrum se však nachází památkové chránný objekt bývalý špýchar, ten nebude plánovanou výstavbou doten. Stavba objektu sportovišt / zahradní restaurace Zakládání Sport centrum Objekt je navržen na míst pvodního prmyslového objektu, jehož pdorys i hmotu v podstat bude respektovat. Po vyištní plochy staveništ od zbytk pvodní stavby bude proveden inženýrskogeologický przkum a radonový przkum. Podle poteby budou sanovány pípadné kaverny, odvezeny nevhodné navážky. Vzhledem k malé hloubce založení a vzdálenosti od rybníku nelze pedpokládat zastižení podzemní vody. Založení je pedpokládáno plošné, v kombinaci pás pod obvodovými stnami a patek pod stedovými sloupy. Základová spára bude pevzata za úasti geologa a statika. Zemní práce spojené se založením jsou vzhledem k úrovni založení minimální. Zahradní restaurace Založení pízemního a nepodsklepeného objektu je pedpokládáno plošné na základových pasech pod nosnými stnami. Vzhledem k blízkosti rybník mže být základová zemina rozbedlá a nestabilní, proto bude navržený základový systém doplnn pilotami. Základové pasy by potom vytváely roznášecí rošt. Pesný zpsob založení stanoví statik na základ inženýrsko-geologického a radonového przkumu. I pes malou hloubku plošných základ se dá pedpokládat zastižení podzemní vody. Základová spára bude pevzata za úasti geologa a statika. Zemní práce spojené se založením budou vzhledem k úrovni založení minimální. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 15

16 Stavební ešení a dispoziní ešení Sportovní centrum Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélníkového pdorysu, nepodsklepený, zastešený sedlovou stechou. Obvodové zdivo 1. i 2. NP bude zdné z cihelných blok tl. 240 mm blok. Nosné zdivo bude z vtší ásti opateno obkladem z pírodního kamene, souástí sendviové konstrukce bude i tepelná izolace s provtrávanou dutinou. 2.NP je navrženo jako ásten podkrovní. Sedlová stecha bude s nízkým spádem, s ernou betonovou krytinou (stejn jako bytové domy v sousedství). Pestože je architektura stavby navržena souasná, bude vhodn dopl ovat historický objekt špýcharu. Použité materiály budou pírodní - kámen, devo a sklo. V1.NP je navržena recepce u vstupu, bufetu se zázemím vetn letní terasy, 6 bowlingových drah se zázemím, 2 squashové kurty a technické zázemí. Ve 2.NP bude pak fitness, dv solária a prostory k pronajmutí. Využití pronajímatelných prostor není v souasné dob možno specifikovat, mlo by však souviset se sportovn relaxaním využitím objektu (nap. masáže, prodejny sportovního náiní atd.). Bude ureno budoucím majitelem objektu a konkrétn ešeno v dalším stupni projektové dokumentace. Sociální zázemí fitness (šatny umývárny, WC) bude sloužit i pro squash. Dále zde bude sociální zaízení pro ostatní prostory a zázemí zamstnanc a úklidová místnost. Podlaží budou propojena dvma schodišti. Souástí objektu budou i technologické místnosti - technické zázemí bowlingu, kotelna, strojovna VZT apod. Hlavní vstup do Sport Centra bude z jihu, od autobusové zastávky, která bude pímo ped navrhovaným objektem. Letní vstup a zásobování objektu bude ze západu, z nádvoí mezi Sport Centrem a historickým špejcharem. V severovýchodní ásti objektu bude navržen bezpenostní nouzový východ. Pro vstup do objektu budou splnny požadavky pro bezbariérový pístup. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecn technických požadavcích na výstavbu v hlavním mst Praze. Pdorys Sport centra (1. i 2. NP) je souástí pílohy oznámení. 1. Vizualizace je souástí pílohy. 2. Bufet V bufetu bude velký prostor pultového prodeje s možností ohevu uzenin i polotovar a s prodejem nápoj, v ásti je sezení u baru. Místnost bude prosklenou stnou propojena s venkovní terasou pro letní posezení. Letní vstup bude ze štítové (západní) strany budovy. Tímto vstupem se pedpokládá zásobování bufetu v dob mimo provozní hodiny. Vstup do hospodáského zázemí bude vedle místa pultového prodeje. Zde bude pípravna, umývání nádobí, sklady, sociální zázemí 2 zamstnanc. Místnost odpadu bude pístupná z venku, vybavená chladicí skíní a s možností umývání uzavíratelných nádob. Dispozice bude upesnna zárove s technologií v dalším stupni projektové dokumentace. Bowlingová hala Bude obsahovat 6 bowlingových drah - typ a požadavky budou upesnny dodavatelem. Dráha se dle funkce dlí na rozbh, vlastní dráhu a záchytnou ást koule. V pední ásti haly budou umístny stolky s možností konzumace sem pinesených nápoj, v zadní ásti bude technické zázemí. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 16

17 Squash V objektu jsou navrženy dva kurty pro squash. Vybavení bude dodáno odbornou firmou, která upesní požadavky na stavební konstrukce. Squashový kurt je dlouhý 9,75 m a široký 6,40 m. Výška místnosti 6,0 m. Fitnes Zaízení bude ve 2.NP. Návrh na vybavení bude zpracován odbornou firmou, stejn jako požadavky na stavební pipravenost. Souástí budou i dv solária a sociální zaízení pro návštvníky. Šatny, umývárny a WC budou dimenzovány dle potu návštvník Zahradní restaurace Velkou ást pozemku tvoí dva stávající Pitkovické rybníky. Zahradní restaurace je navržena v tsném kontaktu s menším z rybník tak, aby bylo možno opticky protáhnout letní terasu až nad vodní hladinu. Kvli hluku od rušné komunikace v ulici K Dálnici se provoz zahradní restaurace oteve na opanou stranu - na sz. Zahradní restaurace je navržena jako objekt nepodsklepený, pízemní s plochými vegetaními stechami. Architektonicky je navržena jako shluk více hmot, které jsou podpoeny i rznými materiály (devo, kámen, omítka). Cílem je, aby stavba nepsobila píliš hmotn. Hmotu objektu budou dopl ovat pilehlé terasy, kryté pergolami. Konstrukní systém bude pizpsoben pomrn lenité hmot budovy - je ešen jako píný stnový s železobetonovými nosnými stnami a pilíi, rozmístnými v souladu s dispoziními požadavky budovy. Nosné stnové konstrukce budou místy doplnny sloupy. Obvodové zdivo bude z cihelných blok tl. 240 mm a je z vtší ásti opateno obkladem z pírodního kamene a deva. Odbytová ást restaurace bude orientována na SZ, kuchyn a ostatní zázemí bude ve východní ásti objektu. Hlavní vstup bude od JV, od obslužné komunikace, stejn jako zásobování a vstup pro personál. Spolu s výstavbou zahradní restaurace bude provedena i rekonstrukce parku - vybudování vycházkových chodník, mol nad rybníky, laviek atp. Cílem je zpístupnit toto místo veejnosti a vytvoit píjemné místo pro rekreaci obyvatel. Pdorys zahradní restaurace je souástí pílohy oznámení. 1. Vizualizace je souástí pílohy. 2. Popis provozu Bufet ve sportovním centru Bufet bude dimenzován pro cca 76 lidí. V hale bowlingu budou stolky pro 24 návštvník a bude zde ješt dalších 24 návštvník. Zázemí bufetu (oberstvení) bude tvoit pípravna, s píruními sklady a sociálním zázemím personálu (WC, sprcha, umývadlo, šatnové skí ky). Výlevka pro úklid zázemí bufetu bude umístna v sociálním zaízení. Provozní ást budou tvoit sklady (sklad suchých potravin, nápoj, obal), pracovní plochy, chladící skín, myka provozního a bílého nádobí. Na provozní ást bude navazovat prodejní linka vybavená potebnou technologií zahrnující chlazené a nechlazené vitríny, chladící pulty, mrazící skín apod. V zápultí bude chladící skí na lahvové nápoje, kávovar a post mix. Z tepelných zaízení zde bude mikrovlnná trouba, dvojvai pro ohev uzenin a polotovar. V zápultí bude též umístno umyvadlo na ruce a technologický dez. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 17

18 Sklad odpadk (chlazený nebo zahrnující chladící skí ) pro organický odpad a výlevku pro mytí odpadních nádob bude pístupný zvenku. - pedpokládaný sortiment: produkty dovážené studené kuchyn, chlebíky, bagety, sendvie, dovážené mouníky, peivo, uzeniny, ohev uzenin, ohev polotovar, dovážené zeleninové saláty, origináln balená zmrzlina, dopl ující sortiment origináln balených nechlazených potravin. Nápoje budou podávány teplé i studené (lahvové). - technologie jídel: pedpokládá se ohev polotovar, uzenin apod. - systém obsluhy: pultový prodej - poet míst k sezení: 68 míst u stol uvnit + 8 míst u baru - poet zamstnanc: cca 2 zamstnanci - provozní doba: denní doba Zahradní restaurace - kapacita výrobny jídel cca 350 jídel/den - poet zamstnanc stravovacího provozu cca 7 - provoz jídelny 7 dní v týdnu, 2 smny Pro provoz zámr platí podmínka plnní požadavk zákona 258/2000 Sb., v platném znní a dále vyhlášky 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny pi innostech epidemiologicky závažných, ve znní pozdjších zmn a dopl k vyhlášky 602/2006Sb. Pro zajištní vhodných mikroklimatických podmínek budou prostory vytápny a vtrány v souladu s požadavky naízení vlády.361/2007sb. Umlé osvtlení bude provedeno v souladu s požadavky SN Sadové úpravy Projekt sadových úprav bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace stavby. B. I. 7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení Pedpokládané zahájení výstavby Sport centra a zahradní restaurace: Zahájení stavby 05/2010 Dokonení stavby 12/2012 B. I. 8. Výet dotených územn samosprávných celk Kraj: Hlavní msto Praha Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 18

19 B. I. 9. Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat Investor dle stavebního zákona. 50/1976 Sb., v platném znní požádá píslušný stavební úad Úad mstské ásti Praha 22 - o vydání územního rozhodnutí a následn stavebního povolení. Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních pedpis: Povolení k vyjmutí pozemk ze ZPF: Žádost o vydání souhlasu s trvalým odntím pdy ze ZPF pro nezemdlské úely (v souladu s ustanovením 9 zákona. 334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších pedpis), píslušným orgánem ochrany ZPF do 1 ha je Úad mstské ásti Praha 22. Povolení ke kácení devin rostoucích mimo les: Ke kácení devin rostoucích mimo les je dle 8 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní nezbytné povolení orgánu ochrany pírody. Orgán ochrany pírody mže takové povolení vydat na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém devina roste. Kácení devin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetaního klidu. Píslušným úadem je Úad mstské ásti Praha 22 - Odbor životního prostedí. Povolení k umístní stedního zdroje zneišování ovzduší: Orgán ochrany ovzduší vydá povolení k umístní stedního stacionárního zdroje zneišování ovzduší (plynových kotl pro sportovní centrum). Orgán ochrany ovzduší dále vydá povolení ke stavb a k uvedení tohoto zdroje zneištní ovzduší do zkušebního a trvalého provozu ( 17 zákona. 86/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis). Doteným orgánem státní správy z hlediska ochrany ovzduší je Magistrát hlavního msta Prahy. Povolení k vypouštní odpadních vod do vod povrchových: Povolení k vypouštní dešových odpadních vod do vod povrchových (do levostranného pítoku Pitkovického potoka), ve kterém by ml být stanoven úel, rozsah, povinnosti a pípadné podmínky, za kterých bude povolení vydáno ( 8 a 9 zákona. 254/2001 Sb., v platném znní). Píslušným vodoprávním úadem je Úad mstské ásti Praha 22 - Odbor životního prostedí. Území s archeologickými nálezy: Stavebník je povinen v dob pípravy stavby zkontaktovat nkteré z archeologických pracoviš pro vydání souhlasu ke stavb a stanovení podmínek záchranného archeologického výzkumu ( 22 zákona. 20/1987 Sb. v platném znní). Píslušným úadem je oprávnné archeologické pracovišt Archeologický ústav AV R v Praze nebo Národní památkový ústav územní odborné pracovišt v hlavním mst Praze. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 19

20 B. II. Údaje o vstupech B. II. 1. Pda Zábor pozemk a jejich druh Zámr bude realizován v katastrálním území Pitkovice, v mstské ásti Praha 22. Tabulka. 2: Soupis pozemk dotených výstavbou sportovního centra Parcela Výmra Druh Zpsob využití 1/ ostatní plocha Jiná plocha 3/1 ást 252 ostatní plocha Ostatní komunikace 3/2 372 ostatní plocha Ostatní komunikace 222/1 ást ostatní plocha Jiná plocha 230/1 ást ostatní plocha Zele Poznámka k tabulce. 2: p.p.. 3/1 je státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci". Tabulka. 3: Soupis pozemk dotených výstavbou zahradní restaurace Parcela Výmra Druh Zpsob využití 1/6 ást ostatní plocha Jiná plocha 3/2 ást 372 ostatní plocha Ostatní komunikace 223 ást 491 ostatní plocha Jiná plocha 224 ást vodní plocha Vodní nádrž umlá 226/3 ást orná pda * ovocný sad ** ást vodní plocha Vodní nádrž umlá 229 ást 786 ostatní plocha Jiná plocha 230/1 ást ostatní plocha Zele Poznámka k tabulce. 3: * p.p.. 226/3 má BPEJ: (2 351 m 2 ) = III. t. ochrany ZPF (338 m 2 ) = III. t. ochrany ZPF (32 m 2 ) = II. t. ochrany ZPF (1 848 m 2 ) = II. t. ochrany ZPF ** p.p má BPEJ (6 995 m 2 ) = II. t. ochrany ZPF Komunikace Hlívová: p.p.. 1/6, 230/1 (ostatní plochy), 227 (ovocný sad). Kopie katastrální mapy je souástí pílohy. 1 oznámení. Realizací zahradní restaurace a rekonstrukcí parku budou doteny dva pozemky náležící do zemdlského pdního fondu ZPF, které jsou dle metodického pokynu MŽP R.j. OOLP/1067/96 zaazeny do II a III.tídy ochrany zemdlské pdy, tzn. že se jedná Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 20

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru,výkupu,skladování,úprav,tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561

ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-6561 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-6561 o cen obvyklé nemovité vci - bytové jednotky. 509/3 v dom.p. 509, ul. V Rybníkách, Tluná, vetn ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 7196/36869 na spolených ástech domu

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE dle 6 zákona. 100 / 2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí) NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE ervenec 2008 ODPOVDNÝ

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

EMPLA, spol. s. r. o.

EMPLA, spol. s. r. o. EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Oznámeníí dlle zákona.. 100//2001 Sb.. o posuzováníí vlliiv na žiivottníí prrosttedíí,, v pllattném

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko.

Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko. Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko. Tuto bioplynovou stanici (BPS) jsme navštívili v rámci exkurze, kterou poádalo obanské sdružení Energy Centre eské Budjovice 3.11.2005. Dále citované údaje

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více