Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3"

Transkript

1 Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93 z Hradec Králové: leden únor 2010 Archivní íslo: 14/10 EMPLA AG spol. s r.o. IO: DI: CZ Bank. spoj.: /0100 Spolenost je zapsána v obchodním rejstíku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vl

2 Bez písemného souhlasu spolenosti EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové a odpovdného zástupce uvedeného v osvdení o autorizaci, nesmí být tento dokument, ani jeho ásti, reprodukován. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 2

3 OBSAH: ÚVOD...6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...6 B. ÚDAJE O ZÁMRU...7 B. I. Základní údaje...7 B. I. 1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy B. I. 2. Kapacita (rozsah) zámru...7 B. I. 3. Umístní zámru...8 B. I. 4. Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými)...9 B. I. 5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí...12 B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zámru...13 B. I. 7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení...18 B. I. 8. Výet dotených územn samosprávných celk...18 B. I. 9. Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat...19 B. II. Údaje o vstupech...20 B. II. 1. Pda...20 B. II. 2. Voda...21 B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje...22 B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu...24 B. III. Údaje o výstupech...27 B. III. 1. Ovzduší...27 B. III. 2. Odpadní vody...29 B. III. 3. Odpady...32 B. III. 4. Hluk a vibrace...35 C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ...38 C.1. Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území...38 C Zvlášt chránná území, území pírodních park, území historického, kulturního nebo archeologického významu...39 C Územní systém ekologické stability...41 C.2. Struná charakteristika stavu složek životního prostedí v doteném území, které budou pravdpodobn významn ovlivnny...42 C Ovzduší...42 C Voda...43 C Geofaktory...44 C Fauna a flóra...45 C Krajina...47 C Hluková situace...50 D. Údaje o vlivech zámru na veejné zdraví a na životní prostedí...51 D. I. Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti a významnosti...51 D. I. 1. Vlivy na veejné zdraví...51 D. I. 2. Vlivy na zamstnance...53 D. I. 3. Vlivy na ovzduší a klima...54 D. I. 4. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky...57 D. I. 5. Vlivy na povrchové a podzemní vody...65 D. I. 6. Vlivy na pdu (ZPF, PUPFL)...66 D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, soustavu Natura D. I. 8. Vlivy na krajinu...68 D. I. 9. Vlivy na zvlášt chránná území...70 Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 3

4 D. I. 10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky...70 D.II. Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci...70 D. III. Údaje o možných významných nepíznivých vlivech pesahujících státní hranice...73 D. IV. Opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv 73 D. V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritostí, které se vyskytly pi specifikaci vliv...77 E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁMRU...80 F. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE...80 G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU...81 H. PÍLOHY...85 ZÁVR OZNÁMENÍ:...86 Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 4

5 POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY: HMÚ OV DUR CHKO CHOPAV CO EVL MŽP NEL NO 2 NO X PD PM 10 PP PUPFL SC SO 2 TUV ÚP HMP ÚSES VKP VZT ZCHÚ ZPF ZR eský hydrometeorologický ústav istírna odpadních vod Dokumentace k územnímu ízení Chránná krajinná oblast Chránná oblast pírodní akumulace vod Oxid uhelnatý Evropsky významná lokalita Ministerstvo životního prostedí Nepolární extrahovatelné látky Oxid dusiitý Oxidy dusíku Projektová dokumentace Suspendované ástice frakce PM 10 Pírodní park Pozemky urené k plnní funkce lesa Sport centrum Oxid siiitý Teplá užitková voda Územní plán hlavního msta Prahy Územní systém ekologické stability Významný krajinný prvek Vzduchotechnika Zvlášt chránná území Zemdlský pdní fond Zahradní restaurace Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 5

6 ÚVOD V tomto oznámení jsou hodnoceny vlivy na životní prostedí, které by mohly být vyvolány zámrem spoívajícím ve výstavb a provozu sportovního centra a sousední zahradní restaurace spojené s revitalizací mstského parku, ve kterém se bude nacházet. Dále k obma zámrm bude vytvoena pístupová komunikace s parkovacími stáními pro automobily. Zámr se nachází v k.ú. Pitkovice, v mstské ásti hl. msta Prahy. 22. Oznámení bylo zpracováno v rozsahu pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis. Oznamovatelem je spolenost CENTRAL GROUP a.s., která pro zpracování oznámení povila spolenost Empla AG s.r.o. Hradec Králové. Posuzování vliv na životní prostedí je v oznámení provedeno jak pro etapu výstavby, tak pro samotný provoz zámru. Nedílnou souástí oznámení jsou odborné studie zpracované autorizovanými osobami. Jedná se o rozptylovou studii, hlukovou studii a hodnocení vliv na veejné zdraví a biologický przkum. Technické ešení a provozní údaje o zámru byly erpány z projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vypracované spolenosti CENTRAL GROUP a.s. ervnu Dále byla provedena terénní obchzka pedmtného území spoluzpracovateli oznámení. Jedním z cíl navrhovaného zámru je pizpsobit etapu výstavby a následného provozu požadavkm ochrany životního prostedí dle platných legislativních pedpis. A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI A. 1. Spolenost: CENTRAL GROUP a.s. A. 2. I: A. 3. Sídlo: Na Strži 65/1702, Praha 4 A. 4. Oprávnný zástupce oznamovatele: Boris Nepraš Na Strži 65/ Praha 4 tel: , Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 6

7 B. ÚDAJE O ZÁMRU B. I. Základní údaje B. I. 1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy. 1 Zahradní restaurace, Sport centrum Hlívová, prodloužení komunikace Hlívová Plánovaný zámr lze dle jeho umístní a charakteru zaadit dle pílohy. 1 zákona 100/2001 Sb. do kategorie II, bodu Rekreaní a sportovní areály, hotelové komplexy a související zaízení v územích chránných podle zvláštních pedpis. B. I. 2. Kapacita (rozsah) zámru Sport centrum (SC) Plocha pozemku m 2 Zastavná plocha m 2 Zpevnná plocha m 2 Odbytová plocha : 1. NP - bufet, bowling, squash, ostatní prostory 2. NP fitness, solárium, masáž a víceúelový sál, ostatní plochy Celková istá podlažní plocha 1 775,5 m 2 Poet venkovních parkovacích stání Tabulka. 1: Pedpokládaná provozní kapacita provozu SC Zaízení Návštvníci Zamstnanci bowling 60 - squash 20 - fitnes 30 5 víceúelový sál 10 - bufet 76 míst u stolu a baru 2 Recepce, provoz - 2 Zahradní restaurace (ZR) Plocha pozemku m 2 Zastavná plocha, (HPP) m 2 Zpevnná plocha m 2 Odbytové plochy (restaurace) m 2 Terasy m 2 Poet parkovacích stání Kapacita jídelny (restaurace): 154 míst u stol a 20 míst u baru. Poet zamstnanc... 7 Komunikace Hlívová Plocha pozemku (asfalt) m 2 Zpevnná plocha (dlažba) m 2 Délka prodloužení komunikace cca 127 m, šíka 6 m. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 7

8 B. I. 3. Umístní zámru Kraj : Hlavní msto Praha Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Sportovní centrum bude situováno nedaleko okružní kižovatky ulic K Dálnici a Žampiónová na pozemcích p.. 1/6, 230/1 k.ú. Pitkovice. Sport centrum bude smrem na západ sousedit s historicky cennou budovou špýcharu a bránou s bohat tvarovanou a profilovanou ímsou (druhá pol. 18. století). Na sever bude piléhat ke komunikaci v ulici Hlívová s parkovacími stáními, na jihu bude sousedit s ulicí K Dálnici a na východ s dnes zanedbaným nevyužívaným parkem. Zahradní restaurace se bude nacházet sv. smrem od sportovního centra, u Pitkovických rybník, na pozemcích p.. 227, 228, 230/1 k.ú. Pitkovice. Z jižní strany bude ohraniena ulicí K Dálnici. Zahradní restaurace bude situována pibližn uprosted parku, který je dnes neudržovaný, s pozstatky zahrádkáské kolonie. V parku jsou dva rybníky (retenní nádrže) a množství hodnotných vzrostlých strom, které jsou v PD respektovány. Prodloužená komunikace v ulici Hlívová bude spojovat nové sportovní centrum se zahradní restaurací. Prodloužení komunikace bude provedeno na pozemku bývalé zahrádkáské kolonie, který v souasné dob není nijak využíván. Nov navrhovaná komunikace se nachází v ochranném pásmu anodového uzemnní. Celý zámr se nachází v pírodním parku Boti - Milíov (viz kapitola C ). Obr.. 1: Umístní zámru Zámr Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 8

9 Obr.. 2: Umístní zámru letecký snímek (vpravo je znázornna probíhající výstavba bytových a rodinných dom) Zahradní restaurace Sport centrum Pehledná situace a kopie katastrální mapy je souástí pílohy. 1 oznámení. B. I. 4. Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Charakter zámru Pedmtem tohoto oznámení je posouzení výstavby a provozu dvou objekt: Sportovního centra využívaného jako veejné sportovišt zahrnujícího bufet, bowling, squash, fitness, solárium, masáž a víceúelový sál a ostatní plochy. SC bude mít rozlohu 1 070,8 m 2. V blízkosti SC bude u Pitkovických rybník umístna zahradní restaurace o rozloze 788 m 2 a provedena obnova mstského parku. Oba navrhované objekty budou spojeny komunikací, která pro zámry bude prodloužena o cca 127 m a bude využívána jako parkovací stání o celkovém potu 64. Komunikace Hlívová a parkovací stání byla povolena stavebním povolením.j /2006/OV/Za ze dne , právní moc v rámci celého obytného souboru Nové zelené msto. Soulad s územním plánem Sportovní centrum se nachází na funkní ploše vymezené územním plánem hl. msta Prahy jako všeobecn smíšené SV-C (díve oznaené jako SVO - smíšené obchodu a služeb). V rámci dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byl pro sportovní centrum proveden výpoet smrných regulativ stanovených ÚPn HMP (koeficient podlažních ploch a koeficient zelen). Výpoet koeficientu podlažních ploch ve funkní ploše SVO: KPP = 0,50 Funkní plocha = m 2 HPP objektu: 1 994,0 m 2 KPP = 1 994,0 / 4 055,0 = 0,492 = koeficientu vyhoví Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 9

10 Výpoet koeficientu zelen: KZ = 0,45 Funkní plocha = m 2 Zastavná objektu: = m 2, zpevnné plochy: = 83 m 2 Komunikace + park.stání: = m 2 zele celkem = m 2 ( ) / = 0,458 = koeficientu vyhoví Plocha, na kterou je navržena stavba zahradní restaurace, je urena funkním využitím jako ZP parky, historické zahrady a hbitovy a ZMK zele mstská a krajinná (díve oznaené jako PP - parky a parkov upravené plochy). Jedná se o stavbu jako výjimen pípustnou pro toto území. Umístní zahradní restaurace navazuje na plochu s funkním využitím jako vodní plochy a toky, plavební kanály - VOP. Navrhované umístní obou staveb je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Hlavního msta Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy. 10/05 ze dne a vyhláškou. 32/199Sb. hl. m. Prahy o závazné ásti územního plánu hlavního msta Prahy, ve znní pozdjších pedpis. Vyjádení píslušného stavebního úadu je souástí pílohy oznámení. 3. Výez z mapové ásti aktuálního schváleného územního plánu hlavního msta Prahy je na následujícím obrázku. Obr.. 3: Zobrazení funkního využití pedmtného území (dle aktuálního ÚP HMP) Zahradní restaurace Sport Centrum Legenda: Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 10

11 Poznámka: V srpnu roku 2009 byl zpracován Koncept ÚP hl. m. Prahy, který byl vetn vyhodnocení vliv navrhovaného ešení na udržitelný rozvoj pedložen k veejnému projednání Nový územní plán by mohl vstoupit v platnost v roce Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 11

12 Plánované zámry v blízkosti zámru Zámr se nachází pímo u hlavní silnice (ul. K Dálnici) v centru nové rezidenní výstavby CENTRAL GROUP se zhruba 400 byty a s více než 400 rodinnými domy. V územním plánu SÚ Hl. m. Prahy jsou na jižním okraji Pitkovic (jižním smrem od silnice v ulici K Dálnici) po roce 2010 plánovány další nové plochy všeobecn obytné a ist obytné a parkov upravené plochy. V blízkosti zámru bude po roce 2014 realizována rekonstrukce stávající silnice v ulici K Dálnici (výmna konstrukce vozovky, její rozšíení na 8 m, realizace souvisejících dopravních zaízení). Pro tento zámr K Dálnici, 3. etapa, OK Žampiónová OK Zábavní centrum probhlo zjišovací ízení dle zákona. 100/2001 Sb. se závrem, že zámr nebude dále posuzován. Z hlediska širších dopravních vztah je uvažováno se západním obchvatem Pitkovic v míst soubhu s ochranným pásmem pipravovaného vedení VVN 110 kv (v trase stávajícího vedení VN 22kV). Varianty ešení obchvatu Pitkovic se zpracovávají už od roku Kumulace zámru s plánovanými zámry se nepedpokládá. Výstavba zámru nevyžaduje ešení peložek inženýrských sítí, krom anodového uzemnní stávajícího VTL plynovodu, které si vzhledem k výstavb komunikace vynutí peložku. Výstavbou zámru a celoroním využíváním zájmového území návštvníky lze oekávat zvýšení intenzity prjezd osobních vozidel na komunikacích v ulici Hlívová, K Dálnici, Žampiónová a z nich plynoucích kumulativních úink s dalšími plánovanými zámry v posuzovaném území pedstavujících hlukové emise a emise škodlivin do ovzduší a vliv na pohodu obyvatel zde žijících. B. I. 5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí Zámrem investora na stávající nevyužívané plochy v rozvíjejícím se území, kde dominuje bytová výstavba, doplnit stavby urené pro sportovní vyžití a obanskou vybavenost (restaurace) a tím zatraktivnit tuto rozvíjející se okrajovou ást Prahy. Realizací zahradní restaurace dojde k obnov neudržovaného bývalého parku (sadu) a tím ke zhodnocení a zatraktivnní lokality. Díky výstavb zahradní restaurace na pozemku spolu s hišti na minigolf, plážový volejbal vznikne klidová zóna pedevším pro stávající obyvatele lokality Nové zelné msto, Praha - Pitkovice. Okolí rybník bude doplnno cestami pro pší. Stavební pozemky byly vybrány z dvodu možnosti výstavby navrhovaných objekt, které jsou v souladu s územním plánem hl. m. Prahy a nejsou v souasné dob využívány. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. Veejnou komunikaci a parkovací stání pro poteby nového provozu vybuduje CENTRAL GROUP na vlastní náklad. Pozemek pro Sportovní centrum je pipraven k výstavb, píprava staveništ si nevynutí žádné demolice ani kácení zelen. V rámci stavby zahradní restaurace dojde k revitalizaci zelených ploch. Lokalita se vyznauje dobrou dopravní dostupností: dálnice D1 (Praha Brno) sjezd Prhonice / estlice je vzdálen cca 2 km od zámru; autem do centra Prahy za cca 15 minut, autobusová zastávka je pímo ped budoucím Sportovním centrem, dostupnost na metro autobusem do 15 min. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 12

13 Zámrem nemusí být budovány peložky inženýrských sítí (jsou vedeny v ulici Hlívová). Samotný provoz sportovního centra nabídne pracovní píležitost pro 9 zamstnanc a provoz zahradní restaurace pro 7 zamstnanc. Stavební práce vytvoí pracovní píležitost pro nkolik zamstnanc po dobu cca 1 roku. Z hlediska rozsahu možných vliv na životní prostedí a obyvatelstvo je v oznámení hodnocen stávající stav (nulová varianta) a monovariantní zámr pedkládaný oznamovatelem (aktivní varianta). Popis stávajícího stavu životního prostedí, tj. nulové varianty, je uveden v kapitole C oznámení, popis zámru (aktivní varianty) je v kapitole B oznámení a hodnocení vliv zámru na životní prostedí a veejné zdraví v kapitole D oznámení. B. I. 6. Popis technického a technologického ešení zámru Bude realizováno seskupení tí staveb: 1) Sport centrum Hlívová, 2) prodloužení komunikace Hlívová, 3) Zahradní restaurace. Koordinaní situace (pdorysy) posuzovaných zámr je souástí pílohy oznámení. 1. Sport centrum se bude skládat z 2 podlažního objektu sportovišt obsahujícího bowlingovou halu, 2x squashový kurt, technické zázemí, fitness, solárium, hygienické zázemí, bufet a další pronajímatelné plochy. Souástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu (pípojka splaškové kanalizace, 2 pípojky dešové kanalizace, vodovodní, plynovodní a elektro pípojka). Zastavná plocha objektu sportovišt bude m 2. Komunikace Hlívová - jedná se o prodloužení komunikace Hlívová na území mstské ásti Praha - Pitkovice v prostoru mezi stávajícími rybníky a komunikací K Dálnici. Pi komunikaci Hlívová vetn jejího prodloužení jsou navržena parkovací stání urená pro návštvníky Sport centra a zahradní restaurace. Komunikace Hlívová a parkovací stání byla povolena stavebním povolením.j /2006/OV/Za ze dne , právní moc v rámci celého obytného souboru Nové zelené msto. Stávající komunikace Hlívová je o šíce 6,0 m bez chodníku s jednostrannými kolmými parkovacími stáními. Prodloužená komunikace bude také o šíce 6,0 m, kolmá parkovací stání budou v ásti po obou stranách komunikace. Komunikace je ešená jako slepá, ped plánovaným objektem zahradní restaurace bude obratišt s polomrem oblouku 6,0 m. Parkovací stání budou prostídána se stávajícími stromy. Od místa kížení se stávajícím chodníkem bude komunikace ešena jako obytná zóna, v prodloužení komunikace nebude budován chodník. Povrch komunikace bude asfaltový. S realizací objektu zahradní restaurace s letní terasou bude spojeno hišt na beach volejbal, minigolf, parkové chodníky, mola u rybník a pípojky technické infrastruktury. Zastavná plocha objektu bude 788 m 2. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 13

14 Obr.. 4: Pehledná situace všech tí posuzovaných zámr (SC, ZR, komunikace) Popis etap výstavby Etapizace výstavby objekt I. Píprava území II. Stavba 1.etapy technické infrastruktury III. stavba objektu sportovního centra / zahradní restaurace IV. stavba 2.etapy technické infrastruktury a chodník V. sadové úpravy Píprava území Sport centrum Pozemky na kterých bude probíhat výstavba objektu Sport centra jsou v souasné dob bez využití, na ásti se nachází komunikace Hlívová, která zatím není definitivn dokonena. Zbylá ást stavebního pozemku je zatravnná. Vlastní stavba je obdélníkového tvaru o rozmru cca 78,5 x 13,3 m. Území je bez vtších terénních nerovností. Na staveništi nebudou provádny žádné rozsáhlejší úpravy. Stavební innost bude postupn bhem výstavby v omezené míe zasahovat i mimo prostor hlavního staveništ. Další staveništ a doasný zábor pro provedení stavebních a montážních prací bude nutno uvažovat v souvislosti s realizací venkovních trubních a kabelových vedení, úpravami komunikací, chodník, apod. Realizace tchto ploch musí probíhat v úzké návaznosti na stávající zástavbu, sít, komunikace a chodníky v dotené oblasti. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 14

15 Zahradní restaurace Na pozemku ureném pro umístní zahradní restaurace kdysi byla zahrádkáská kolonie, nyní se na pozemku nachází vzrostlé stromy (viz kapitola C.2.4.). Nkteré z nich bude nutné ped zahájením stavby vykácet. Zbývající ponechané stromy budou vhodným zpsobem po dobu výstavby ochránny ped poškozením. Výšková úrove terénních úprav vychází z výškového osazení objektu, pilehlé komunikace a chodník. Plochy, které budou ešeny jako plochy ve sklonu, bude terén spádován od objektu ve sklonu 2% a více (ve výjimených pípadech 1%). Terén bude upraven tak, aby se veškerá voda vsakovala na daném pozemku a nestékala na sousední pozemky. Souástí objektu bude rozprostení humózní vrstvy na upravovaných terénech provádných v rámci této stavby. Stavba - Doasné zaízení staveništ Staveništ bude oploceno. Pi výjezdu ze staveništ budou zneištná vozidla projíždt mycím prostorem. U mycího prostoru bude zízena šachta s kalovým prostorem. Z kalové šachty bude vyveden pepad do vsakovacího žebra. Podrobnjší ešení zaízení staveništ je uvedeno v dokumentu Zásady organizace výstavby. Inženýrské sít jsou pivedeny z ulice Hlívová. Napojení na NN bude ze stávajícího pilíe pi ulici K Dálnici. Staveništní odbry vody a elektrické energie budou ešeny provizorními pípojkami ze stávajících inženýrských sítí jednotlivých správc. Stavba Sport centra ani zahradní restaurace si nevyžádá žádné peložky inženýrských sítí. Pozemky dotené výstavbou nejsou v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. V tsné blízkosti staveništ pro Sportovní centrum se však nachází památkové chránný objekt bývalý špýchar, ten nebude plánovanou výstavbou doten. Stavba objektu sportovišt / zahradní restaurace Zakládání Sport centrum Objekt je navržen na míst pvodního prmyslového objektu, jehož pdorys i hmotu v podstat bude respektovat. Po vyištní plochy staveništ od zbytk pvodní stavby bude proveden inženýrskogeologický przkum a radonový przkum. Podle poteby budou sanovány pípadné kaverny, odvezeny nevhodné navážky. Vzhledem k malé hloubce založení a vzdálenosti od rybníku nelze pedpokládat zastižení podzemní vody. Založení je pedpokládáno plošné, v kombinaci pás pod obvodovými stnami a patek pod stedovými sloupy. Základová spára bude pevzata za úasti geologa a statika. Zemní práce spojené se založením jsou vzhledem k úrovni založení minimální. Zahradní restaurace Založení pízemního a nepodsklepeného objektu je pedpokládáno plošné na základových pasech pod nosnými stnami. Vzhledem k blízkosti rybník mže být základová zemina rozbedlá a nestabilní, proto bude navržený základový systém doplnn pilotami. Základové pasy by potom vytváely roznášecí rošt. Pesný zpsob založení stanoví statik na základ inženýrsko-geologického a radonového przkumu. I pes malou hloubku plošných základ se dá pedpokládat zastižení podzemní vody. Základová spára bude pevzata za úasti geologa a statika. Zemní práce spojené se založením budou vzhledem k úrovni založení minimální. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 15

16 Stavební ešení a dispoziní ešení Sportovní centrum Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélníkového pdorysu, nepodsklepený, zastešený sedlovou stechou. Obvodové zdivo 1. i 2. NP bude zdné z cihelných blok tl. 240 mm blok. Nosné zdivo bude z vtší ásti opateno obkladem z pírodního kamene, souástí sendviové konstrukce bude i tepelná izolace s provtrávanou dutinou. 2.NP je navrženo jako ásten podkrovní. Sedlová stecha bude s nízkým spádem, s ernou betonovou krytinou (stejn jako bytové domy v sousedství). Pestože je architektura stavby navržena souasná, bude vhodn dopl ovat historický objekt špýcharu. Použité materiály budou pírodní - kámen, devo a sklo. V1.NP je navržena recepce u vstupu, bufetu se zázemím vetn letní terasy, 6 bowlingových drah se zázemím, 2 squashové kurty a technické zázemí. Ve 2.NP bude pak fitness, dv solária a prostory k pronajmutí. Využití pronajímatelných prostor není v souasné dob možno specifikovat, mlo by však souviset se sportovn relaxaním využitím objektu (nap. masáže, prodejny sportovního náiní atd.). Bude ureno budoucím majitelem objektu a konkrétn ešeno v dalším stupni projektové dokumentace. Sociální zázemí fitness (šatny umývárny, WC) bude sloužit i pro squash. Dále zde bude sociální zaízení pro ostatní prostory a zázemí zamstnanc a úklidová místnost. Podlaží budou propojena dvma schodišti. Souástí objektu budou i technologické místnosti - technické zázemí bowlingu, kotelna, strojovna VZT apod. Hlavní vstup do Sport Centra bude z jihu, od autobusové zastávky, která bude pímo ped navrhovaným objektem. Letní vstup a zásobování objektu bude ze západu, z nádvoí mezi Sport Centrem a historickým špejcharem. V severovýchodní ásti objektu bude navržen bezpenostní nouzový východ. Pro vstup do objektu budou splnny požadavky pro bezbariérový pístup. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecn technických požadavcích na výstavbu v hlavním mst Praze. Pdorys Sport centra (1. i 2. NP) je souástí pílohy oznámení. 1. Vizualizace je souástí pílohy. 2. Bufet V bufetu bude velký prostor pultového prodeje s možností ohevu uzenin i polotovar a s prodejem nápoj, v ásti je sezení u baru. Místnost bude prosklenou stnou propojena s venkovní terasou pro letní posezení. Letní vstup bude ze štítové (západní) strany budovy. Tímto vstupem se pedpokládá zásobování bufetu v dob mimo provozní hodiny. Vstup do hospodáského zázemí bude vedle místa pultového prodeje. Zde bude pípravna, umývání nádobí, sklady, sociální zázemí 2 zamstnanc. Místnost odpadu bude pístupná z venku, vybavená chladicí skíní a s možností umývání uzavíratelných nádob. Dispozice bude upesnna zárove s technologií v dalším stupni projektové dokumentace. Bowlingová hala Bude obsahovat 6 bowlingových drah - typ a požadavky budou upesnny dodavatelem. Dráha se dle funkce dlí na rozbh, vlastní dráhu a záchytnou ást koule. V pední ásti haly budou umístny stolky s možností konzumace sem pinesených nápoj, v zadní ásti bude technické zázemí. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 16

17 Squash V objektu jsou navrženy dva kurty pro squash. Vybavení bude dodáno odbornou firmou, která upesní požadavky na stavební konstrukce. Squashový kurt je dlouhý 9,75 m a široký 6,40 m. Výška místnosti 6,0 m. Fitnes Zaízení bude ve 2.NP. Návrh na vybavení bude zpracován odbornou firmou, stejn jako požadavky na stavební pipravenost. Souástí budou i dv solária a sociální zaízení pro návštvníky. Šatny, umývárny a WC budou dimenzovány dle potu návštvník Zahradní restaurace Velkou ást pozemku tvoí dva stávající Pitkovické rybníky. Zahradní restaurace je navržena v tsném kontaktu s menším z rybník tak, aby bylo možno opticky protáhnout letní terasu až nad vodní hladinu. Kvli hluku od rušné komunikace v ulici K Dálnici se provoz zahradní restaurace oteve na opanou stranu - na sz. Zahradní restaurace je navržena jako objekt nepodsklepený, pízemní s plochými vegetaními stechami. Architektonicky je navržena jako shluk více hmot, které jsou podpoeny i rznými materiály (devo, kámen, omítka). Cílem je, aby stavba nepsobila píliš hmotn. Hmotu objektu budou dopl ovat pilehlé terasy, kryté pergolami. Konstrukní systém bude pizpsoben pomrn lenité hmot budovy - je ešen jako píný stnový s železobetonovými nosnými stnami a pilíi, rozmístnými v souladu s dispoziními požadavky budovy. Nosné stnové konstrukce budou místy doplnny sloupy. Obvodové zdivo bude z cihelných blok tl. 240 mm a je z vtší ásti opateno obkladem z pírodního kamene a deva. Odbytová ást restaurace bude orientována na SZ, kuchyn a ostatní zázemí bude ve východní ásti objektu. Hlavní vstup bude od JV, od obslužné komunikace, stejn jako zásobování a vstup pro personál. Spolu s výstavbou zahradní restaurace bude provedena i rekonstrukce parku - vybudování vycházkových chodník, mol nad rybníky, laviek atp. Cílem je zpístupnit toto místo veejnosti a vytvoit píjemné místo pro rekreaci obyvatel. Pdorys zahradní restaurace je souástí pílohy oznámení. 1. Vizualizace je souástí pílohy. 2. Popis provozu Bufet ve sportovním centru Bufet bude dimenzován pro cca 76 lidí. V hale bowlingu budou stolky pro 24 návštvník a bude zde ješt dalších 24 návštvník. Zázemí bufetu (oberstvení) bude tvoit pípravna, s píruními sklady a sociálním zázemím personálu (WC, sprcha, umývadlo, šatnové skí ky). Výlevka pro úklid zázemí bufetu bude umístna v sociálním zaízení. Provozní ást budou tvoit sklady (sklad suchých potravin, nápoj, obal), pracovní plochy, chladící skín, myka provozního a bílého nádobí. Na provozní ást bude navazovat prodejní linka vybavená potebnou technologií zahrnující chlazené a nechlazené vitríny, chladící pulty, mrazící skín apod. V zápultí bude chladící skí na lahvové nápoje, kávovar a post mix. Z tepelných zaízení zde bude mikrovlnná trouba, dvojvai pro ohev uzenin a polotovar. V zápultí bude též umístno umyvadlo na ruce a technologický dez. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 17

18 Sklad odpadk (chlazený nebo zahrnující chladící skí ) pro organický odpad a výlevku pro mytí odpadních nádob bude pístupný zvenku. - pedpokládaný sortiment: produkty dovážené studené kuchyn, chlebíky, bagety, sendvie, dovážené mouníky, peivo, uzeniny, ohev uzenin, ohev polotovar, dovážené zeleninové saláty, origináln balená zmrzlina, dopl ující sortiment origináln balených nechlazených potravin. Nápoje budou podávány teplé i studené (lahvové). - technologie jídel: pedpokládá se ohev polotovar, uzenin apod. - systém obsluhy: pultový prodej - poet míst k sezení: 68 míst u stol uvnit + 8 míst u baru - poet zamstnanc: cca 2 zamstnanci - provozní doba: denní doba Zahradní restaurace - kapacita výrobny jídel cca 350 jídel/den - poet zamstnanc stravovacího provozu cca 7 - provoz jídelny 7 dní v týdnu, 2 smny Pro provoz zámr platí podmínka plnní požadavk zákona 258/2000 Sb., v platném znní a dále vyhlášky 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny pi innostech epidemiologicky závažných, ve znní pozdjších zmn a dopl k vyhlášky 602/2006Sb. Pro zajištní vhodných mikroklimatických podmínek budou prostory vytápny a vtrány v souladu s požadavky naízení vlády.361/2007sb. Umlé osvtlení bude provedeno v souladu s požadavky SN Sadové úpravy Projekt sadových úprav bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace stavby. B. I. 7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení Pedpokládané zahájení výstavby Sport centra a zahradní restaurace: Zahájení stavby 05/2010 Dokonení stavby 12/2012 B. I. 8. Výet dotených územn samosprávných celk Kraj: Hlavní msto Praha Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 18

19 B. I. 9. Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat Investor dle stavebního zákona. 50/1976 Sb., v platném znní požádá píslušný stavební úad Úad mstské ásti Praha 22 - o vydání územního rozhodnutí a následn stavebního povolení. Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních pedpis: Povolení k vyjmutí pozemk ze ZPF: Žádost o vydání souhlasu s trvalým odntím pdy ze ZPF pro nezemdlské úely (v souladu s ustanovením 9 zákona. 334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších pedpis), píslušným orgánem ochrany ZPF do 1 ha je Úad mstské ásti Praha 22. Povolení ke kácení devin rostoucích mimo les: Ke kácení devin rostoucích mimo les je dle 8 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní nezbytné povolení orgánu ochrany pírody. Orgán ochrany pírody mže takové povolení vydat na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém devina roste. Kácení devin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetaního klidu. Píslušným úadem je Úad mstské ásti Praha 22 - Odbor životního prostedí. Povolení k umístní stedního zdroje zneišování ovzduší: Orgán ochrany ovzduší vydá povolení k umístní stedního stacionárního zdroje zneišování ovzduší (plynových kotl pro sportovní centrum). Orgán ochrany ovzduší dále vydá povolení ke stavb a k uvedení tohoto zdroje zneištní ovzduší do zkušebního a trvalého provozu ( 17 zákona. 86/2002 Sb., ve znní pozdjších pedpis). Doteným orgánem státní správy z hlediska ochrany ovzduší je Magistrát hlavního msta Prahy. Povolení k vypouštní odpadních vod do vod povrchových: Povolení k vypouštní dešových odpadních vod do vod povrchových (do levostranného pítoku Pitkovického potoka), ve kterém by ml být stanoven úel, rozsah, povinnosti a pípadné podmínky, za kterých bude povolení vydáno ( 8 a 9 zákona. 254/2001 Sb., v platném znní). Píslušným vodoprávním úadem je Úad mstské ásti Praha 22 - Odbor životního prostedí. Území s archeologickými nálezy: Stavebník je povinen v dob pípravy stavby zkontaktovat nkteré z archeologických pracoviš pro vydání souhlasu ke stavb a stanovení podmínek záchranného archeologického výzkumu ( 22 zákona. 20/1987 Sb. v platném znní). Píslušným úadem je oprávnné archeologické pracovišt Archeologický ústav AV R v Praze nebo Národní památkový ústav územní odborné pracovišt v hlavním mst Praze. Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 19

20 B. II. Údaje o vstupech B. II. 1. Pda Zábor pozemk a jejich druh Zámr bude realizován v katastrálním území Pitkovice, v mstské ásti Praha 22. Tabulka. 2: Soupis pozemk dotených výstavbou sportovního centra Parcela Výmra Druh Zpsob využití 1/ ostatní plocha Jiná plocha 3/1 ást 252 ostatní plocha Ostatní komunikace 3/2 372 ostatní plocha Ostatní komunikace 222/1 ást ostatní plocha Jiná plocha 230/1 ást ostatní plocha Zele Poznámka k tabulce. 2: p.p.. 3/1 je státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci". Tabulka. 3: Soupis pozemk dotených výstavbou zahradní restaurace Parcela Výmra Druh Zpsob využití 1/6 ást ostatní plocha Jiná plocha 3/2 ást 372 ostatní plocha Ostatní komunikace 223 ást 491 ostatní plocha Jiná plocha 224 ást vodní plocha Vodní nádrž umlá 226/3 ást orná pda * ovocný sad ** ást vodní plocha Vodní nádrž umlá 229 ást 786 ostatní plocha Jiná plocha 230/1 ást ostatní plocha Zele Poznámka k tabulce. 3: * p.p.. 226/3 má BPEJ: (2 351 m 2 ) = III. t. ochrany ZPF (338 m 2 ) = III. t. ochrany ZPF (32 m 2 ) = II. t. ochrany ZPF (1 848 m 2 ) = II. t. ochrany ZPF ** p.p má BPEJ (6 995 m 2 ) = II. t. ochrany ZPF Komunikace Hlívová: p.p.. 1/6, 230/1 (ostatní plochy), 227 (ovocný sad). Kopie katastrální mapy je souástí pílohy. 1 oznámení. Realizací zahradní restaurace a rekonstrukcí parku budou doteny dva pozemky náležící do zemdlského pdního fondu ZPF, které jsou dle metodického pokynu MŽP R.j. OOLP/1067/96 zaazeny do II a III.tídy ochrany zemdlské pdy, tzn. že se jedná Empla AG spol. s r.o. Hradec Králové 20

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Zpracoval:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Oznámení. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony a e r p a c í s t a n i c e m o t o r o v é n a f t y

Oznámení. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony a e r p a c í s t a n i c e m o t o r o v é n a f t y Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

EMPLA, spol. s. r. o.

EMPLA, spol. s. r. o. EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Oznámení. A r e á l d o p r a v n í f i r m y

Oznámení. A r e á l d o p r a v n í f i r m y Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. A r e á l d o p r a v n í f i r m y Zpracoval: Datum: 5. 4.

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV ING. ARCH. JAN PSOTA, S T U D I O P, NÁDRAŽNÍ 52, 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 10116435 ÚZEMNÍ STUDIE zemlské rodinné farmy SVTNOV Místo stavby : k.ú. Svtnov

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Dokumentace podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis

Dokumentace podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis Dokumentace podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis Vedoucí ešitelského týmu: Hradec Králové: zá í 2007 Ing. Vladimír Plachý. odborné zp sobilosti

Více

Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 6, v rozsahu Pílohy. 3 zákona

Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 6, v rozsahu Pílohy. 3 zákona RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 700 30 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru Šluknov Zpracovatel: Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Termín: leden 2008 ZÁZNAM O ÚINNOSTI ZMNY. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ ŠLUKNOV Zmnu.

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY Vypracoval: Ing. Vít Kocourek 1. Všeobecné

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská Lípa,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

Znalecký posudek. 3630/2012

Znalecký posudek. 3630/2012 Znalecký posudek. 3630/2012 o cen obvyklé - 1/2 domu.p. 246 umíst ného na pozemku parc.. St. 251 a 1/2 pozemku parc.. St. 251 v kat. úz. Cvikov, obec Cvikov, okres eská Lípa, ve vlastnictví Dostálové Kristiny.

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A -

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A - Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 328.3-250/333/07 Ka-2 Vyizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 11.5.2007 - V

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

EMPLA spol. s. r. o. Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví

EMPLA spol. s. r. o. Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví EMPLA spol. s. r. o. Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Hradec Králové Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí, v platném znní,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ÚZEMNÍ STUDIE Místo stavby

Více

EMPLA spol. s. r. o. Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví

EMPLA spol. s. r. o. Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví EMPLA spol. s. r. o. Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Hradec Králové Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí, v platném znní,

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Dokumentace podle Zákona.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM MODRÁ HVĚZDA

ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM MODRÁ HVĚZDA Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM MODRÁ HVĚZDA Červenec 2008 České Budějovice Administrativní centrum MODRÁ HVĚZDA Strana 2

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

ROZŠÍ ENÍ ÚZEMÍ PRO T ŽBU NEVYHRAZENÉHO NEROSTU V LOMU BABÍ

ROZŠÍ ENÍ ÚZEMÍ PRO T ŽBU NEVYHRAZENÉHO NEROSTU V LOMU BABÍ Oznámení zám ru dle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis, v rozsahu p ílohy. 4 ROZŠÍ ENÍ ÚZEMÍ PRO T ŽBU NEVYHRAZENÉHO NEROSTU V LOMU BABÍ Vedoucí ešitelského

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihláský prmysl, a. s.

Vyjádení. k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihláský prmysl, a. s. Vyjádení k žádosti o vydání integrovaného povolení Wienerberger cihláský prmysl, a. s. V Praze, 08.08.2007 Zadavatel: Krajský úad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostedí a zemdlství 28. íjna 117,

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

P íloha. 1 usnesení. 000 /18/Z/2016. Podn#t! k po ízení! regula"ního! plánu! území Opatov Na! Jelenách!! Praha 11, k.ú.!chodov!

P íloha. 1 usnesení. 000 /18/Z/2016. Podn#t! k po ízení! regulaního! plánu! území Opatov Na! Jelenách!! Praha 11, k.ú.!chodov! P íloha. 1 usnesení. 000 /18/Z/2016 P íloha!".!8!k vyhlášce!".!500/2006!sb. Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje Jungmannova 35 110 01 Praha 1 V Praze.. dne..... Podn#t! k po ízení! regula"ního!

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, tel. 387 311 238, 387 312 513, mobil +420605 277 998 ZMNA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ VÝSLEDNÝ NÁVRH TEXTOVÁ ÁST

Více

RELAXANÍ A REGENERANÍ CENTRUM ZVONKOVÁ - MSTO HORNÍ PLANÁ

RELAXANÍ A REGENERANÍ CENTRUM ZVONKOVÁ - MSTO HORNÍ PLANÁ Oznámení zámru podle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. RELAXANÍ A REGENERANÍ CENTRUM ZVONKOVÁ - MSTO HORNÍ PLANÁ Srpen 2006 eské Budjovice RELAXANÍ A REGENERANÍ CENTRUM ZVONKOVÁ MSTO HORNÍ PLANÁ Strana 2

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava I : 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Lyža ský vlek Solá Bzové Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více