Zpravodaj. Škola zůstává investiční prioritou města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Škola zůstává investiční prioritou města"

Transkript

1 Zpravodaj Ročník XXIV., číslo 1 březen 2013 Zprávy z radnice Škola zůstává investiční prioritou města Poslední jednání zastupitelstva v loňském roce udělalo další kroky k naplnění tohoto významného úkolu. Schvalovacím procesem v zastupitelstvu prošel investiční záměr výstavby tělocvičny pro základní školu, která bude sloužit i veřejnosti. Investiční záměr byl zpracován na základě projektové dokumentace z roku 2004, kterou projektanti v loňském roce zaktualizovali. To umožnilo další krok předání investičního záměru na ministerstvo financí. Víme sice, že se státní dotace už prakticky neposkytují, ale jiná možnost získat zdroje mimo rozpočet města není. Město se bohužel ani nepokusilo získat finanční prostředky na stavbu tělocvičny z dotací EU v plánovacím období V současné době už není co rozdělovat. Nové plánovací období EU od příštího roku umožní čerpání dotací pravděpodobně nejdříve až v roce 2015 a z menšího celkového objemu. V každém případě ale musíme být připraveni. Proto byly v rozpočtu města i na letošní rok navrženy a zastupitelstvem schváleny finanční prostředky na aktualizaci další části projektové dokumentace investiční akce Rekonstrukce a přístavba základní školy. Statut lázeňského místa V červenci oslavíme kulaté výročí, které se přímo vztahuje k lázeňství v našem městě. Statut lázeňského místa Bohdaneč se dožije úctyhodných 50 let! Tato právní norma, která je upravena lázeňským zákonem a vydávána jako nařízení vlády, zajišťuje městu účast v klubu vyvolených jen 36 měst a obcí v republice je lázeňským místem s vydaným statutem. Pouze v takto stanoveném lázeňském místě mohou být provozovány přírodní léčebné lázně. V zájmu ochrany léčebného režimu a zachování lázeňského prostředí vymezuje statut vnitřní a vnější území lázeňského místa a stanovuje různé formy omezení v zájmu ochrany léčebného režimu a lázeňského prostředí. Z platného statutu lázeňského místa Bohdaneč na nás dýchne doba reálného socialismu. Norma např. řeší i zajištění kádrů a kulturní a výchovnou činnost, mimo jiné pořádáním hodnotných estrád. Je jistě namístě úsilí města o navržení a dosažení vydání nové, moderní normy. Statut podle ustanovení lázeňského zákona navrhuje město a je jedním ze tří koncepčních dokumentů, které se toto zastupitelstvo ve svém programovém prohlášení Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč zavázalo vytvořit. Dva z nich už byly přijaty a uvedeny do života Strategie rozvoje města a nový územní plán. Gestorem přípravy nového statutu je odbor rozvoje města a garantem lázeňská komise. Otevření lázeňské sezony bude letos 4. května Slavnostní otevírání 116. lázeňské sezony 4. května bude jistě opět velkou společenskou událostí a v tomto roce i příležitostí k ohlédnutí do historie léčebných lázní připomenutím 100. výročí otevření lázeňského pavilonu, který nese jméno autora, nejvýznamnějšího architekta 20. století, Josefa Gočára. Je významným počinem moderní kubistické architektury a jako takový se stal i inspirací tvůrců grafického manuálu a loga našeho města. Chceme si v letošním roce tuto významnou osobnost, spjatou s naším městem nejenom svými stavbami, ale i svojí rodinou, připomínat ve Zpravodaji i při městských akcích. První z nich je letošní ročník Cyklopaťáku. Květoslava Jeníčková, starostka

2 Město má nový územní plán Rozhodnutí zastupitelstva v roce 2007 pořídit nový územní plán (ÚP) osobně považuji za jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v polistopadové éře. Ne proto, že by se město bez nového ÚP nějak neobešlo (konec konců mohlo pokračovat v politice permanentních změn platného ÚP z roku 1993, dokud by to stavební zákon umožňoval), ale proto, že šlo o jedinečnou příležitost zpracovat takový ÚP, který v dlouhodobém horizontu dále akceleruje rozvoj města směrem, který byl vytýčen již v původní strategii z roku 1999 a jenž byl potvrzen i ve strategii aktuální z roku Tím směrem je vize: malé lázeňské město nabízející svým obyvatelům a návštěvníkům atraktivní prostředí pro život. Tato mimořádná událost v životě města si zaslouží i mimořádnou pozornost. Dovolím si v tomto článku vyzdvihnout několik zásadních bodů, které, z mého pohledu, charakterizují jak samotnou dokumentaci, tak i proces jejího, nikoliv zcela bezbolestného pořízení. Nejprve ke zrodu nového ÚP První přípravné práce se rozeběhly již v roce 2006, tehdy ještě pod vedením odboru rozvoje města. Jak mnozí z vás pamatují, na počátku roku 2007 došlo k politické demontáži odboru rozvoje a změnám ve vedení města. Následovalo čtyřleté období završené (z mého pohledu nevydařeným) konceptem ÚP. Na podzim 2010 se uskutečnily komunální volby. Sešel se tak poločas v procesu pořízení ÚP s novou reprezentací města. Mojí ambicí, kterou přijalo i zastupitelstvo, bylo tuto pauzu využít a nastolit soulad mezi dlouhodobou vizí rozvoje a územním plánem. Pořizování ÚP se proto na několik měsíců zastavilo. Tím byly vytvořeny podmínky pro logický (a domnívám se, že jediný správný) postup, kdy ÚP vychází z aktuální rozvojové strategie a může proto fungovat jako klíčový nástroj uplatnění záměrů a cílů strategie v reálném životě. S nasazením a přispěním pořizovatele (arch. Jiří Řeřucha, Ing. Marian Zapletal, později arch. Mariana Zmítková), projektantů (arch. Alena Koutová, arch. Miroslav Baťa, RNDr. František Bárta a kol.), zpracovatele posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (Ing. Jiří Klicpera, CSc.), pracovníků dotačního orgánu, kterým bylo Centrum regionálního rozvoje v Hradci Králové, odborné technické pomoci bývalého vedoucího ORM (Ing. Jan Voborník), s pracovním nasazením vedoucího nově zřízeného odboru rozvoje města (Ing. Alfréd Mede) a úsilím všech, kteří se podíleli na strategii (veřejnost, úřad, samospráva) se podařilo zformulovat aktuální strategii rozvoje města v rekordním čase a v souladu s ní přesměrovat koncept ÚP do návrhu ÚP. Přitom nepřijít o dotační prostředky, ze kterých se pořízení ÚP financovalo, a které byly věcně a časově vázány. Podíváme-li se do kalendáře, bezprostředně po volbách 2010 vytčený cíl schválit do konce roku 2012 nový ÚP se nepodařilo naplnit o pouhých 30 kalendářních dní. Považuji to za společný a velký úspěch. Jaký je nový ÚP, v čem lze spatřovat přednosti a v čem nedostatky vydané dokumentace Za největší nedostatek považuji samotný hektický zrod návrhu ÚP. Jistá ležérnost (z mého pohledu i bezradnost) v prvních čtyřech letech (od rozhodnutí o pořízení v roce 2007, přes schválení zadání v roce 2009 až do zpracování a projednání konceptu ÚP v roce 2010) byla vystřídána hektickým dvouletým nasazením (od přijetí strategie v roce 2011, přes schválení pokynů v témže roce, projednáním a dokončením návrhu ÚP v roce 2012, až do posledních chvil před zasedáním zastupitelstva města v lednu 2013). A jak známo, v hektickém vypětí má každý smrtelník tendenci produkovat chyby. Dokumentace a administrativa v průběhu zpracování nemálo chyb obsahovaly, a i přes veškerou snahu celého týmu o jejich nápravu jsem si jista, že se postupem času v ÚP objeví různé drobné vady na kráse. Jsem si ale také jistá tím, že se nejedná o vady, které by znamenaly zmatek, bezkoncepčnost či dokonce nezákonnost, ať už v dokumentaci jako takové, či v postupu jejího pořizování. V tomto smyslu bych si velmi přála, aby byl ÚP živoucí dokument a aby se samospráva nebránila jeho změnám za účelem upravování a precizování. Vždy však v duchu schválené strategie a z ní vycházející urbanistické koncepce. Nikoliv jako cestu k ohýbání přijaté regulace z pochybných důvodů a bez patřičného územního kontextu. O hlavní přednosti nového ÚP tedy o tom, že se opírá o dlouhodobou, ucelenou a široce přijatou strategii rozvoje města jsem se již zmínila. To, že na rozdíl od konceptu má vydaný ÚP zřetelnou urbanistickou koncepci, nevyzdvihuji pouze jako jeho přednost, ale i jako naplnění zákonné náležitosti dokumentace. Na závěr trochu zamyšlení a také poděkování Na území města se denně děje mnoho investorských aktivit, jejichž dopad je dlouhodobý a mnohdy nevratný. V horizontu dní, týdnů či měsíců si tento dopad nikdo neuvědomuje (nejde-li rovnou např. o rekonstrukci náměstí), neboť přirozeností člověka je zvykat si a tak nevnímat pomalé a postupné změny. Ale v horizontu let či desetiletí se tvář města a to jak fyzická, tak i atmosféra či klima mění. Stačí se podívat na fotografie staré deset či dvacet let. Město je živoucí organismus a vyvíjí se, roste nebo degeneruje, krásní či oškliví, dýchá či skomírá. ÚP, tento nejvýznamnější nástroj regulace investorských aktivit v území, má moc dlouhodobé trendy akcelerovat a usměrňovat. Na konkrétní podobě ÚP a jeho aplikaci ve výsledku záleží, zda se dlouhodobě bude město ubírat cestou jakéhosi rozplizlého a s okolními obcemi srostlého satelitu Pardubic, kde se dá dobře snad jenom přespat, a který postupně a nenápadně ničí městotvorné hodnoty, ze kterých vyrostlo. Nebo zda si nadále upevní vlastní identitu a image malého, útulného, avšak pulsujícího lázeňského města obklopeného přírodou, vyhledávaného rezidenty i návštěvníky pro svou poklidnou atmosféru, lázně a plnohodnotnou občanskou i technickou vybavenost. Právě od strategie a ÚP se odvíjí to, zda rozvoj města bude extenzivní, kdy rostoucí objem (výstavby, obyvatel, dopravy atd.) vyčerpává své zdroje tak, že generacím příštím nezbude než tuto neudržitelnou politiku opustit, anebo se rovnou odstěhovat tam, kde si zhoubu takovýchto tendencí uvědomili dříve, a kde mohou kvalitně žít a prosperovat pohromadě všechny ekonomické i sociální skupiny obyvatel. ÚP může naopak přispět k tomu, že rozvoj města bude intenzivní, dynamický, ale také koordinovaný a dlouhodobě udržitelný, s respektem k civilizačním, kulturním a přírodním hodnotám, a nikoliv na úkor budoucnosti. To znamená, že územní, lidské a ekonomické zdroje, ať už jsou v jakékoliv (materiální i nemateriální) podobě, budou využívány efektivně a v zájmu prosperity, ochrany a soudržnosti svých obyvatel a svého území. Jsem hluboce přesvědčena, že nový ÚP takový je. A neučiníme-li z něj dobrovolně my nebo naši následovníci trhací kalendář, případně jej nebude při svém rozhodování veřejná správa ignorovat, má nový ÚP (ruku v ruce se Strategií rozvoje města) potenciál na dlouhá desetiletí mnohé aktivity občanské i ekonomické regulovat, ale pro žádoucí aktivity současně otvírat i dostatečný prostor. To vše s cílem dlouhodobého, udržitelného rozvoje města ve všech oblastech jeho života ekonomické, sociální i životního prostředí. Všem členům zastupitelstva města, kteří navázali na svoji jednomyslnou podporu Strategie rozvoje města v červnu 2011 jednomyslnou podporou návrhu ÚP v lednu 2013, děkuji. Zároveň i oceňuji aktivní účast všech zastupitelů a zaměstnanců města v celém šestiletém procesu pořízení ÚP, ať už měla v čase jakoukoliv podobu a jakýkoliv význam. Měli jsme společný cíl a k tomu jsme společně dospěli. Město Lázně Bohdaneč má vydaný nový územní plán. Květoslava Jeníčková, starostka 2 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

3 Město Lázně Bohdaneč vydalo územní plán Projekt je financován z prostředků strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu. Dlouhý proces pořizování nového územního plánu byl završen. Dne schválilo Zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč vydání Územního plánu Lázně Bohdaneč. Dokument nabyl účinnosti dne Do tištěné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadě Lázně Bohdaneč, odboru rozvoje města. Elektronická podoba je k vidění na níže uvedené internetové adrese: -dok/seznam_upd/lazne-bohdanec/up-lazna-bohdanec.html Pavlína Kubů, odbor rozvoje města Noční spoj na lince č. 3 Na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města Pardubic a.s. byl od prosince loňského roku a pro rok 2013 zahájen provoz nočního spoje na lince č. 3. Noční spoj odjíždí ve hod. ze zastávky Hlavní nádraží, Pardubice. Finanční náklady spojené s provozem tohoto spoje plně hradí Město Lázně Bohdaneč. Jitka Vomlelová, odbor správy majetku Ředitelka Městsko-lázeňského informačního centra se představuje Milí občané a čtenáři Zpravodaje, jmenuji se Vladislava Kerlesová a ráda bych se vám představila v pozici nové ředitelky Městskolázeňského informačního centra v Lázních Bohdanči. Během své patnáctileté praxe jsem vystudovala magisterské i doktorské studium v oboru management a marketing v oblasti cestovního ruchu. Pracovně jsem působila např. na Univerzitě Pardubice a v posledních dvou letech pak v pardubickém informačním centru jako projektová manažerka. Zde jsem řídila projekt spolufinancovaný z EU s příznačným názvem Pardubicko v cestovním ruchu si musíme pomáhat společně za jeho udržitelný rozvoj, v jehož rámci jsem propagovala i město Lázně Bohdaneč a jeho okolí v ČR i zahraničí. Více se budeme moci osobně seznámit na akcích, které bude MIC pro vás pořádat, i při vaší návštěvě informačního centra. Budu se snažit se svým pracovním týmem využít možností dotačních titulů a grantových příležitostí jak v oblasti cestovního ruchu, tak v oblasti místního rozvoje, a zároveň pozvednout úroveň a rozsah poskytovaných služeb MIC k plné spokojenosti vás i návštěvníků města. Tímto bych vás i ráda vyzvala k případným podnětům a spolupráci. Těším se s vámi na shledanou. Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D. MAS Bohdanečsko začala pracovat NÁRODNÍ SÍŤ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY V polovině měsíce ledna letošního roku proběhlo v Langrově síni bohdanečské radnice pod vedením předsedkyně Ing. Jeníčkové jednání Valné hromady Místní akční skupiny (MAS) Bohdanečsko, o. s. Zúčastnili se starostové členských obcí Regionálního svazku obcí Bohdanečsko, zástupci neveřejného sektoru a také tři noví zájemci o členství. Valná hromada schválila mimo jiné výši členských příspěvků pro letošní rok, rozpočet a plán činnosti na období Přítomní zhlédli prezentaci manažerky MAS Železnohorský region Kateřiny Korejtkové o regionálním značení. Jeho realizace se rozjíždí i na našem území. MAS Železnohorský region je naší partnerskou MAS, a to nejen pro účely podání žádosti o dotaci pro nově vzniklé MAS na Státní zemědělský intervenční fond. Pevně věříme, že spolupráce s touto MAS, která úspěšně funguje již osmým rokem, pomůže Bohdanečsku dohnat náskok ostatních, abychom se v novém plánovacím období Programu rozvoje venkova mohli po jejich boku postavit na stejnou startovní čáru. Představenstvo MAS se sešlo v Lázních Bohdanči 11. února. Na programu jednání bylo schválení již zmíněné žádosti o dotaci, vstup MAS do celonárodní a krajské sítě Místních akčních skupin a další provozní záležitosti. Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města Informace pro imobilní občany Potřebujete vyřídit jakoukoliv agendu na Městském úřadě Lázně Bohdaneč? Pro větší komfort doporučujeme předem se telefonicky domluvit. V případě vyřizování záležitostí v historické budově radnice na Masarykově náměstí je možné objednat se na podatelně úřadu na telefonním čísle V budově čp. 41 nad poštou (agenda stavebního úřadu, odboru správy majetku a odboru rozvoje města) je u vchodu nainstalován zvonek. Tímto zvonkem přivoláte úředníka, který s vámi potřebnou záležitost vyřídí. Jitka Vomlelová, odbor správy majetku B ř e z e n

4 Oprava krovu a střešního pláště na budově radnice První projekt opravy krovu historické budovy radnice byl zpracován již v roce 2008, v něm byla doporučena výměna prvků zeslabených dřevokaznými škůdci natolik, že neměly dostatečnou nosnost. Když byl o tři roky později posudek dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem aktualizován, bylo zkonstatováno výrazné zhoršení stavu a nutná výměna celého dřevěného krovu. Koncem roku 2012 vypsalo Město Lázně Bohdaneč výběrové řízení na dodavatele akce. Hodnotící komisí byla radě města doporučena jako vítězná firma společnost Báča z Poličky. Ta nabídla nejnižší cenu při splnění všech zadávacích podmínek, zejména doložení odborné způsobilosti při Bohdanečská radnice už bez části střechy. rekonstrukci historických objektů. Vlastní práce byly zahájeny začátkem ledna 2013, datum předání úplného dokončeného díla je stanoveno na 30. dubna letošního roku. Období začátku kalendářního roku bylo zvoleno záměrně, s ohledem na nízký úhrn dešťových srážek v daných měsících a s tím souvisejícím nízkým rizikem možného poškození vnitřních prostor radnice. Celkové náklady akce nepřesáhnou částku 5,5 mil. Kč. Památkově chráněná budova radnice bude mít po rekonstrukci střešního pláště, na základě doporučení odborníků z úseku památkové péče, původní krytinu z pálených tašek, tzv. bobrovek. Obnoveny budou také historicky cenné sochařské prvky umístěné ve střešní atice. Celá akce probíhá bez omezení činnosti městského úřadu, částečně bylo omezeno parkování před budovou radnice a došlo k určitému ztížení pohybu chodců, hlavně z důvodu jejich bezpečnosti a ochrany. Jak se celá rekonstrukce podařila, budeme moci společně posoudit už při květnovém zahájení nové lázeňské sezóny. V průběhu rekonstrukce krovu radnice musela být sundána také věžička. Jitka Vomlelová, odbor správy majetku Místní poplatky za odpady a ze psů Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč stanoví pro rok 2013 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Tento místní poplatek je splatný jednorázově do 31. března Výše poplatku se ve srovnání s předchozím rokem nezměnila. Rozšiřuje se ale okruh poplatníků. Nově mají tento poplatek za povinnost platit: cizinci, kterým je na území města povolen trvalý nebo přechodný pobyt, fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Osvobození a úlevy zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v loňském roce. Vznik nároku na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Poplatky ze psů (starších 3 měsíců) jsou rovněž stanoveny ve stejné výši jako v loňském roce. Splatné jsou do Oba poplatky je možné zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu (budova radnice, kancelář č. 6), v Městsko- -lázeňském informačním centru nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č /0100 po předchozím přidělení variabilního symbolu, který obdržíte na tel.: , popř. u: Každému, kdo příslušný poplatek neuhradí v daném termínu, bude vystaven platební výměr (původní poplatek může být v tomto případě zvýšen až na trojnásobek). Neuhrazené poplatky budou vymáhány exekucí. S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách města (Městský úřad/ Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení) nebo na podatelně městského úřadu. Věra Kohoutková, odbor hospodářsko-správní 4 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

5 Zprávy ze základní školy A mateřské školy Lázně Bohdaneč Úspěšný zápis do 1. tříd základní školy V lednu proběhl v základní škole tak jako každý rok zápis do 1. tříd. Budoucí prvňáčci přišli se svými rodiči i prarodiči, aby tu zahájili dlouhou a důležitou etapu svého života. Prostředí školy pro většinu z nich už nebylo neznámé, neboť se s ním i s paními učitelkami seznámili již během odpolední pro předškoláky, která probíhala více jak měsíc před termínem zápisu. Díky nim tak děti přicházely do známého prostředí, a tak v některých případech měli větší trému rodiče. Předškoláci se rádi pochlubili vším, co se už naučili v mateřské škole. Zvlášť když je provázel pohled jejich paní učitelek z mateřské školy, které se přišly podívat na své děti. Nečekaným překvapením byl počet dětí, které přišly k zápisu. Zvláště druhá část odpoledne byla malou zatěžkávací zkouškou celého procesu, neboť přišlo mnohem více dětí, než bylo v předchozích letech obvyklé. Větší zájem je hlavně z řad obyvatel okolních obcí, což je pro naši školu velmi dobrou vizitkou. Jsme rádi, že k nám přicházejí děti, které mají v naší škole starší sourozence nebo kamarády, často jsou to i děti bývalých žáků. V řeči čísel můžeme říci, že bylo zapsáno o 40 % dětí více, než byl předpoklad. Vidíme v tom důvěru, kterou nám tím rodiče vyjádřili, a cítíme to jako závazek do budoucnosti. V září se tak otevřou dvě první třídy. Čeká je dlouhých devět let a my jim přejeme, aby to byla léta hravá, šťastná a plná pěkných zážitků. Mgr. Bc. Jan Ľuptovský, ředitel školy B ř e z e n

6 ,, máme smutek a zármutek, masopust nám rychle utek Masopustní veselí ukončilo 20. února v mateřské škole celoškolní pedagogický projekt Masopust ve školce. Je to již tradice, že se každoročně seznamují děti v mateřské škole s lidovou oslavou masopustu, který je součástí vzdělávacího programu mateřské školy. Během tohoto období svými výrobky a výtvarnými pracemi děti s p. učitelkami vyzdobí celou mateřskou školu, učí se lidové písně a říkadla vztahující se právě k masopustu. Společně připraví krátká vystoupení pro své kamarády z jiných tříd. Letos jsme viděli malé mrazíky (děti z odd. B), hodináře (děti z odd. A), cukráře (děti z odd. C). Veselý průvod doprovázeli muzikanti (děti z odd. D). O písničky, tanečky a zábavu bylo tedy postaráno. Některé děti si své zážitky připomněly druhý den kresbou na téma masopust. Povedené obrázky a fotografie jsou k vidění ve Zpravodaji a hlavně na internetových stránkách mateřské školy. Rodiče dětí si mohou vystoupení prohlédnout na DVD Masopust ve školce. Přijímací řízení Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč zahajuje přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání dětí na školní rok 2013/2014. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole během měsíce března a dubna, ke stažení je na internetových stránkách mateřské školy. Termín a místo podání vyplněných žádostí je stanoven na od 10 do hod. v ředitelně mateřské školy. Všechny informace o přijímacím řízení vč. kritérií pro přijímání dětí jsou zveřejněny na hlavní nástěnce v mateřské škole a také na internetových stránkách -bohdanec.cz. Mgr. Aneta Burešová, zástupkyně ředitele 6 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

7 Městská policie Lázně Bohdaneč informuje Městská policie Lázně Bohdaneč informuje V měsíci lednu 2013 ukončil krajský soud soudní řízení vedené přes 2 roky proti vrchnímu strážníkovi P. Řehořovi a bývalému strážníkovi P. Trojanovi. Pravomocně je shledal vinnými z překročení pravomoci při výkonu služby, a to i přes fakt, že byli pro stejný skutek třikrát zproštěni obžaloby, neboť okresní soud shledal postup strážníků za oprávněný. Rozsudek krajského soudu je pravomocný a tak nezbývá, než jej respektovat. Proto Pavel Řehoř odstoupil ihned z funkce vrchního strážníka i strážníka městské policie. Mnohých z nás strážníků i státních policistů, ale i z řad široké veřejnosti, se výsledek soudu negativně dotkl. Proti rozsudku soudu se oba bývalí strážníci rozhodli využít opravný prostředek dovolání k Nejvyššímu soudu, protože pokud by současný rozsudek zůstal v platnosti, měl by mimo jiné i velmi zásadní dopad na postupy doposud běžně aplikované policií (městskou i státní) např. při zjišťování totožnosti svědků trestného činu, či při postupu vůči ujíždějícímu řidiči. Gočárův pavilon má sto let Zastupitelstvo Města Lázně Bohdaneč se na svém zasedání koncem 30. ledna 2013 zabývalo otázkou vedení městské policie. Po projednání v ZM jsem byl pověřen plněním úkolů při řízení Městské policie Lázně Bohdaneč. Dovolte mi proto, abych se Vám představil: jmenuji se Michal Jelínek, je mi 41 let, u MPLB pracuji od roku 2000, v řadách městské policie pracuji už od roku V současné době pracuje u MPLB celkem 7 strážníků a jeden technicko-administrativní pracovník. Společně se budeme snažit zajistit bezpečnost občanů našeho lázeňského města tak, jako tomu bylo doposud. Změnou řízení MPLB se však nebude měnit koncepce našeho sboru, ze své důslednosti nijak neslevíme a v případech potřeby zde budeme i nadále K vašim službám. Michal Jelínek, vrchní strážník MPLB stálá služba tel.: V prvních letech dvacátého století bylo české lázeňství na vrcholu své slávy. Jeho zlatý věk se promítal do vysoké návštěvnosti. Mezi šlechtou bylo samozřejmostí, aby si zejména během léta užívala pobytu v lázních. Navíc přibývalo pacientů ze středních vrstev. Na lázeňských kolonádách se tak nositelé knížecích i jiných titulů začali stále častěji potkávat s právníky, vyššími úředníky, ale i bohatšími podnikateli. Za dané situace nebylo divu, že se rovněž majitelé bohdanečských lázní rozhodli investovat do jejich rozvoje. Byla to zodpovědnost výhradně obce, protože lázně už několik let vlastnila. Zejména starosta František Veselý si byl vědom toho, že bez rozšíření ubytovací kapacity budou lázně ztrácet na své přitažlivosti. Na jednání zastupitelstva proto podal návrh, aby se z obecního rozpočtu financovala výstavba nového, vpravdě moderního pavilonu. Předchozí lázeňské objekty totiž vznikaly zpravidla úpravami stávajících budov, takže ne vždy splňovaly představy pacientů i zdravotnického personálu. Ožehavou však byla otázka, koho pověřit zhotovením projektu zvažovaného pavilonu. Rozhodně bylo z koho vybírat. Architektů i stavebních podnikatelů věnujících se již léta výstavbě lázeňských objektů bylo poměrně dost. Nakonec však volba padla na ještě ani ne pětatřicetiletého Josefa Gočára. Ten byl v Bohdanči známou postavou. Jeho vrstevníci si ho pamatovali jako svého spolužáka z obecní školy, někteří s ním prožívali i studijně nepříliš úspěšná léta na pardubické reálce. Známí byli i jeho rodiče. Tatínek Alois Gočár byl prvním sládkem a nájemcem městského pivovaru, pravidelně se zapojoval i do společenského života městečka. V roce 1897 se dokonce spolu s dalšími šesti zastupiteli stal členem kuratoria pro zřízení lázní rašelinných. Jeho syn však na prahu dospělosti Bohdaneč opustil. V roce 1903 začal studovat na pražské Umělecko-průmyslové škole. Právě v čase odchodu do hlavního města království se však se svým otcem natrvalo rozloučil. Úctu mu kromě jiného projevil návrhem rodinné hrobky, na jejíž konečné podobě se podílel i Gočárův učitel prof. Sucharda. Ta dodnes na místním starém hřbitově připomíná talent svého hlavního, tehdy ještě velmi mladého tvůrce. Rozhodování o tom, komu přidělit nejen náročnou, ale i finančně přitažlivou nabídku výstavby nového pavilonu, usnadnila ještě jedna skutečnost. Už od roku 1910 tvořil výraznou dominantu v siluetě Bohdanče železobetonový městský vodojem. Místní veřejnost na něj byla hrdá jak pro jeho užitečnost, tak pro velmi působivý vzhled. Ten mu vtiskl právě třicetiletý Josef Gočár. Důvěru rozhodujících mužů Bohdanče rodák ze Semína nezklamal. Nicméně když se právě před sto lety na 1. máje nový lázeňský pavilon otevíral, nikdo asi netušil, o jak architektonicky významnou stavbu se jedná. Nedokázaly ji znehodnotit ani přístavby ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Přistoupilo se k nim, aby se pokryly vzrůstající požadavky na ubytování pacientů i kvalitu poskytovaných léčebných kúr. Pavilon, kterému se krátce po otevření začalo říkat Gočárův, si dodnes uchovává všechny podstatné rysy tehdy nastupujícího stavebního stylu kubismu. Dokladem toho je skutečnost, že se díky němu Bohdaneč dočkala zatím své jediné poštovní známky. Současně se dostala na zlatou pamětní minci České národní banky. Její slavnostní představení veřejnosti proběhlo v našich lázních před osmi lety dvacátého dubna a vyvolalo oprávněný zájem nejen numismatiků. V současnosti čekají Gočárův pavilon nezbytné stavební opravy. Jistě je přáním všech, aby nenarušily jeho dosavadní výjimečnost, ale naopak ji ještě umocnily. Miloš Charbuský, kronikář města B ř e z e n

8 u s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a Zastupitelstvo města na 21. zasedání dne po projednání: Schvaluje rozpočet na rok 2013: Ukazatel Rozpočet r v tis. Kč Bere na vědomí zprávu o činnosti rady města a zastupitelstva města za uplynulé období. Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ke dni Schvaluje 6. rozpočtové opatření roku 2012: Ukazatel Platný rozpočet po 6. RO v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 9 838,01 Třída 3 Kapitálové příjmy ,57 Třída 4 Přijaté transfery 8 332,05 Příjmy celkem ,63 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,63 Třída 5 Běžné výdaje ,63 z toho Městský úřad ,40 Městská policie 4 961,00 Základní škola 2 914,13 Mateřská škola 520,00 Základní škola a mateřská škola 1 236,26 Služby města Lázně Bohdaneč 7 460,84 Městsko-lázeňské informační centrum 1 118,00 Granty a ostatní příspěvky a dary 1 290,00 Ostatní výdaje 963,00 Třída 6 Kapitálové výdaje ,54 z toho Městská policie 485,00 Základní škola 0,00 Městský úřad ,54 SmLB 2 000,00 Ostatní 0,00 Výdaje celkem ,17 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,17 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 1 808,46 Třída 8 Financování 1 808,46 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 2 612,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity ,00 Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech ,54 Třída 1 Daňové příjmy ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 8 372,20 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 Třída 4 Přijaté transfery 6 072,70 Příjmy celkem ,90 Konsolidace příjmů 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,90 Třída 5 Běžné výdaje ,00 z toho Městský úřad ,00 Městská policie 5 830,00 Základní škola a mateřská škola 3 566,00 Služby města Lázně Bohdaneč 7 310,00 Městsko-lázeňské informační centrum 1 108,00 Granty a ostatní příspěvky a dary 1 720,00 Ostatní výdaje 1 068,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 7 132,00 z toho Městský úřad 7 132,00 SmLB 0,00 Výdaje celkem ,00 Konsolidace výdajů 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci ,00 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 7 877,10 Třída 8 Financování 7 877,10 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 1 972,00 Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech 9 849,10 Zdrojem financování schodkového rozpočtu je dosažený přebytek hospodaření z předchozích let. Schvaluje rozpočtový výhled na roky : ROK r v tis. Kč r v tis. Kč Příjmy celkem , ,00 1 Daňové příjmy , ,00 2 Nedaňové příjmy 8 500, ,00 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 4 Přijaté transfery 7 000, ,00 Výdaje celkem , ,00 5 Běžné výdaje , ,00 6 Kapitálové výdaje 7 250, ,00 Saldo příjmů a výdajů 250,00 550,00 Financování celkem 250,00 550,00 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 Splátky úvěrů a půjček 0,00 0,00 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech 250,00 550,00 8 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

9 Schvaluje Dodatek ke smlouvě č a č o poskytnutí účelové dotace SK Lázně Bohdaneč, kterým se mění pravidla jejího čerpání. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lázně Bohdaneč č. 3/2012, o místních poplatcích. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Lázně Bohdaneč č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč. Ruší usnesení zastupitelstva města č ze dne o prodeji pozemků p. č. 520 a 521 v k. ú. Lázně Bohdaneč veřejnou soutěží obálkovou metodou s nejnižší nabídkovou cenou Kč/m 2. Ruší usnesení zastupitelstva města č ze dne o prodeji pozemku p. č. 523/3 společně s pozemkem p. č. 520 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč obálkovou metodou s nejnižší nabídkovou cenou Kč/m 2. Rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 867/54 v k. ú. Lázně Bohdaneč na úřední desce. Bere na vědomí informaci o převodu sokolovny do vlastnictví města. Schvaluje snížení minimální kupní ceny volných bytových jednotek v č. p. 734 a 735 na Kč/m 2. Bere na vědomí informaci o podané nabídce na odkoupení pozemků. Bere na vědomí informaci o předložení investičního záměru Rekonstrukce a přístavba základní školy Lázně Bohdaneč Etapa I/b přístavba tělocvičny k registraci do Programu podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství na Ministerstvo financí ČR. Souhlasí v případě schválení dotace na realizace projektu se spolufinancováním z rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ve výši rozdílu realizační ceny dotace ze státního rozpočtu (min. cca 9 mil. Kč). Ukládá pokračovat v přípravě strategického záměru rekonstrukce a přístavby objektu ZŠ na Masarykově nám. 108 dle programového prohlášení Rady města a dle usnesení ZM č ze dne ( ukládá připravit projektovou dokumentaci tak, aby bylo možné žádat o finanční podporu z operačních programů ). Bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru ze dne , a Bere na vědomí informaci o městem podaném trestním oznámení na společnosti E SIDE PROPERTY Ltd. a Via Chem Group, a. s., jejichž dluhopisy město vlastní, v souvislosti s jejich hospodářskou a obchodní činností. Zastupitelstvo města na 22. zasedání dne po projednání: Schvaluje zřízení pracovní pozice podle 1a, odst.1 písm.c, z. č. 553/1991, o obecní policii v platném znění v rámci stávajícího počtu zaměstnanců městské policie na dobu určitou do Pověřuje plněním úkolů při řízení Městské policie Lázně Bohdaneč staršího strážníka Michala Jelínka. Potvrzuje ověření souladu Územního plánu Lázně Bohdaneč se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje a Politikou územního rozvoje ČR 2008, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje dle ustanovení 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Schvaluje, v souladu s 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, návrh rozhodnutí o námitkách k Územnímu plánu Lázně Bohdaneč uvedený v kapitole odůvodnění územního plánu Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. Schvaluje, v souladu s 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vydání Územního plánu Lázně Bohdaneč. Schvaluje přípravu ISÚ (integrované strategie území MAS Bohdanečsko) na území města Lázně Bohdaneč. usnesení rady města Rada města na 56. zasedání dne po projednání: Schvaluje odpisový plán Služeb města Lázně Bohdaneč na rok Schvaluje pojistnou smlouvu č na pojištění majetku města s účinností od Schvaluje směrnici č. 3/2012 Odepisování majetku a odpisový plán. Schvaluje směrnici č. 4/2012 Směrnice o oběhu účetních dokladů. Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci kapitoly Tajemník, OSM a MP schválených správcem rozpočtu. Schvaluje smlouvy o spolupráci po stránce požární ochrany mezi Městem Lázně Bohdaneč a obcemi Neratov a Rybitví. Schvaluje uzavření smlouvy č s Dopravním podnikem města Pardubic a.s. na zřízení nočního spoje na lince č. 3 s odjezdem ve hod. ze zastávky Hlavní nádraží od do Bere na vědomí informaci o jednání komise pro otevírání obálek. Bere na vědomí informaci o jednání hodnotící komise a schvaluje vyřazení firmy HEST, s. r. o. se sídlem Palackého 56, Nechanice, IČ: ze zadávacího řízení. B ř e z e n

10 Schvaluje uzavření smlouvy č s firmou BÁČA, Polička s.r.o., se sídlem P. Jilemnického 567, Polička, IČ: za nabídkovou cenu Kč bez DPH, s DPH. Bere na vědomí informaci o stavu odkupu a proběhlých jednáních s firmou PROFER-INVEST s.r.o. ve věci odkoupení infrastruktury v lokalitě Podhaltýřský v Lázních Bohdanči. Doporučuje zastupitelstvu města odkoupit pozemek p. č (orná půda o výměře m 2 ) v k. ú. Lázně Bohdaneč za cenu dle znaleckého posudku. Schvaluje nájemní smlouvu č s J. K., bytem Spojovací 722, Lázně Bohdaneč na byt č. 105 v domě č. p. 736, Na Lužci, Lázně Bohdaneč. Bere na vědomí informaci z jednání bytové komise ze dne Byt v č. p. 262, Dr. Tyrše, Lázně Bohdaneč určuje jako služební. Schvaluje nájemné ve služebním bytě v č. p. 262 ve výši 65 Kč/m 2. Nevyhovuje žádosti A. H. o odkoupení bytu č. 735/7 v č. p. 735, Na Lužci, Lázně Bohdaneč z důvodu zachování služebního bytu. Nevyhovuje žádosti P. Č. o odkoupení bytu č. 735/8 v č. p. 735, Na Lužci, Lázně Bohdaneč z důvodu zachování služebního bytu. Schvaluje provozní řád Sokolovny Lázně Bohdaneč, Dr. Tyrše 262, Lázně Bohdaneč. Rada města na 57. zasedání dne po projednání: Bere na vědomí informaci o provedených přesunech v rámci uvedených kapitol Tajemník, OSM a MP schválených správcem rozpočtu v 6. rozpočtové změně. Bere na vědomí informaci o aktuálním stavu majetkových cenných papírů. Souhlasí s uzavřením smlouvy o výhradním zprostředkování a poskytování realitních služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor v č. p. 582, K Lihovaru Lázně Bohdaneč na dobu určitou 6 měsíců s provizí ve výši jednoho měsíčního nájmu. Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemku p. č. 1133/4 v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře 123 m 2. Schvaluje rozpočtové opatření spočívající v převodu částky 100 tis. Kč z provozní rozpočtové rezervy pro rok 2013 na ORJ Ukládá objednat repasi parkovacího automatu u firmy AZK Systém s r.o. Kroměříž dle předložené nabídky. Bere na vědomí informaci o zajištění provozu a správy sportovního areálu sokolovny od Ukládá odboru správy majetku předložit podrobné vyhodnocení současného nájmu z hlediska vypořádání veškerých vzájemných závazků a pohledávek plynoucích z uzavřené nájemní smlouvy a možných závazků a pohledávek vzniklých v důsledku ukončení nájemního vztahu se současným nájemcem. Ukládá odboru rozvoje města předložit posouzení možných variant a návrh budoucího využití nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 1 radnice. Stanovuje termín zastupitelstva města na od hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem: 1. Vydání Územního plánu Lázně Bohdaneč 2. Souhlas s přípravou Integrované strategie území MAS Bohdanečsko na území města 3. Různé Rada města na 58. zasedání dne po projednání: Schvaluje smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky č s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2013 č s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o.p.s. Schvaluje nájemní smlouvu č s M. K. na služební byt v č. p. 262, Dr. Tyrše v Lázních Bohdanči. Bere na vědomí informace o průběhu nájmu restaurace Radnice. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování č na činnosti související s prodejem vyjmenovaných volných bytových jednotek v č. p. 734 a 735 uzavřenou s Mgr. Ľubomírem Macalákem, smluvním partnerem frančízové sítě IDEAL REALITY, Havlíčkova 295, Pardubice, kterým se doplňuje předmět smlouvy o byt č. 734/22 a kterým se snižuje minimální kupní cena volných bytových jednotek na Kč/m 2. Souhlasí s provedením navrhované úpravy zeleného pásu na pozemku p. č. 797/2 dle důvodové zprávy. Ukládá předložit k podpisu majitelům nemovitostí v ulicích A. Dvořáka, Gočárova, J. Veselého, Družstevní, L. Janáčka, K Lihovaru kupní smlouvy na prodej kanalizačních přípojek na veřejné části v případě jejich zájmu. Schvaluje odstoupení od smlouvy č o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 717/5 v bytovém domě č. p. 717, Na Lužci ve znění dodatku č. 1 z důvodu nedoplacení kupní ceny ve stanoveném termínu. Bere na vědomí Spisový a skartační řád Městského úřadu Lázně Bohdaneč. Bere na vědomí Zprávu o činnosti Klubu důchodců v roce Rada města na 59. zasedání dne po projednání: Schvaluje přesun běžných výdajů z kapitoly HSO Rozpočtová rezerva ve výši 100 tis. Kč do kapitoly OSM Parkovací automat. Bere na vědomí informaci o stanovení podmínek pro vydávání a podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Schvaluje přerušení provozu mateřské školy v období od do B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

11 Schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, za rok 2012 ve výši ,54 Kč (zisk) a jeho převod do rezervního fondu ve výši ,54 Kč a do fondu odměn ve výši ,00 Kč této příspěvkové organizace. Schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek příspěvkové organizace Služby města Lázně Bohdaneč za rok 2012 ve výši ,72 Kč (zisk) a jeho převod do rezervního fondu Služeb města Lázně Bohdaneč. Schvaluje zápisy o vyřazení nepotřebného majetku za rok 2012 dle zprávy likvidační komise ze dne ve výši ,92 Kč. Bere na vědomí informaci o vyřazení vybavení bytové jednotky čp. 108, Masarykovo nám. v Lázních Bohdanči v celkové hodnotě ,25 Kč z majetkového účtu 028 v souladu s účetními metodami. Schvaluje smlouvu č o zřízení běžného účtu Dotace ÚSC s ČNB. Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr bezúplatné směny části pozemku označené dle GP č /2011 jako díl a o výměře 51 m 2 následně sloučený po pozemku p. č. 539/1 v k. ú. Lázně Bohdaneč za části pozemku označené dle GP č /2011 jako díly b a e o celkové výměře 51 m 2 následně sloučené do pozemků p. č. 537 a 538 v k. ú. Lázně Bohdaneč. Schvaluje dodatek č. 9 k nájemní smlouvě č ze dne uzavřené s E. S. na nájem služebního bytu v č. p. 108, Masarykovo nám. v Lázních Bohdanči, kterým se mění doba nájmu do Nedoporučuje zastupitelstvu města odkup hotelu Technik za uvedenou cenu a ukládá OSM předložit návrh odkupu hotelu Technik na jednání zastupitelstva města. Bere na vědomí informaci o přemístění kontejnerů ze stanoviště u č. p. 736 na stanoviště u vojenského ubytovacího zařízení č. p. 661, Na Lužci, Lázně Bohdaneč. Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr výpůjčky části pozemku p. č. 801/2 o výměře cca 110 m 2 na dobu neurčitou. Bere na vědomí informaci o stavu trámového stropu a podrobného průzkumu částí atiky na budově radnice na akci Oprava krovu a střešního pláště na čp. 1 Radnice v Lázních Bohdanči. Souhlasí s provedením jednacího řízení bez uveřejnění na výměnu trámového stropu a opravu jednotlivých částí atiky na budově radnice v rámci akce Oprava krovu a střešního pláště na čp. 1 Radnice v Lázních Bohdanči s firmou BÁČA, Polička s.r.o. Ukládá zajistit provedení opravy fasády, přilehlé zdi a podloubí, soklu, dřevěných dveří na budově radnice formou veřejné zakázky malého rozsahu. Bere na vědomí informaci o záměru Armádní servisní, příspěvkové organizace o realizaci záměru ekonomického pronájmu vojenského ubytovacího zařízení Na Lužci 661, Lázně Bohdaneč. Schvaluje uzavření smlouvy č s Dopravním podnikem města Pardubic a.s. na provozování nočního spoje na lince č. 3 s odjezdem ve hod. ze zastávky Hlavní nádraží od do Schvaluje smlouvu č o výhradním zprostředkování a poskytování realitních služeb za účelem nájmu nebytových prostor v č. p. 582, K Lihovaru, Lázně Bohdaneč na dobu určitou do s provizí ve výši jednoho měsíčního nájmu se společností Well CZ s. r. o., se sídlem Tusarova 1179/37, Praha 7 Holešovice. Schvaluje nájemní smlouvu č s L. H., na byt č. 206 v domě č. p. 736, Na Lužci, Lázně Bohdaneč. Bere na vědomí informaci o zrušení 2 párů spojů na lince č. 3 hrazených Dopravním podnikem města Pardubic a.s. se sídlem Teplého 2141, Pardubice. Bere na vědomí informaci z jednání dopravní komise dne Ukládá zveřejnit na úřední desce města záměr výpůjčky na dobu neurčitou nebytových prostor o celkové výměře 92,2 m 2 v objektu Sokolovny, Dr. Tyrše 262, Lázně Bohdaneč v následujícím členění: Nářaďovna v 1. NP o podlahové ploše 21,0 m 2 Místnost č. 6 v 1. NP o podlahové ploše 10,5 m 2 Místnost č. 38 v 2 NP o podlahové ploše 21,9 m 2 Místnost č. 33 v 2. NP o podlahové ploše 16,9 m 2 Místnost č. 29 v 2. NP o podlahové ploše 21,9 m 2 Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č na prodej pozemku p. č. 1133/4 v k. ú. Lázně Bohdaneč za kupní cenu ve výši Kč manželům V. a R. Ř., bytem Sádka 546, Lázně Bohdaneč. Bere na vědomí informaci ohledně možnosti odkoupení objektu bývalých školních dílen na pozemku p. č v k. ú. Lázně Bohdaneč. Schvaluje Ceník tělovýchovných a kulturních služeb v budově Sokolovny, Dr. Tyrše 262, Lázně Bohdaneč. Schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č uzavřené mezi Městem Lázně Bohdaneč a firmou SURPMO, a. s. ze dne Pro budoucí využití nebytových prostor 1. nadzemního podlaží budovy radnice (v současné době užívaných jako restaurace) doporučuje záměr zřízení provozovny restaurace poskytující služby na reprezentativní společenské úrovni a ukládá odboru rozvoje města uvedený záměr předložit ke schválení zastupitelstvu města. Schvaluje Ceník služeb poskytovaných Městskou knihovnou Lázně Bohdaneč s platností od Bere na vědomí informace o zpracování tendrové dokumentace společností ENVIprojekt s.r.o. Zlín a schvaluje ukončení spolupráce s touto společností. Doporučuje vyzvat k dalšímu jednání ve věci organizace veřejné zakázky na výběr dodavatele zametacího stroje společnost IPIefekt s.r.o. Praha. V souladu s ustanovením čl. III odst. 5 organizačního řádu Městského úřadu Lázně Bohdaneč dnem stanovuje celkový počet pracovníků Městského úřadu Lázně Bohdaneč na 22, v organizační struktuře úřadu (příloha č. 1 organizačního řádu) ruší pracovní místo jednoho referenta. Souhlasí s připojením k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet a vyvěšením tibetské vlajky dne B ř e z e n

12 Činnost Klubu důchodců v roce 2012 V lednu letošního roku uplynulo 25 let od založení Klubu důchodců v Bohdanči. Prvním předsedou se stal pan Jaroslav Polák, který svou nezištnou obětavostí a pracovitostí dokázal dát ten nejlepší základ pro oblibu klubu. V roce 1995 se po nečekaném úmrtí pana Jaroslava Poláka ujal předsednictví Ing. Jiří Ševčík, stejně obětavý a starostlivý jako jeho předchůdce. Proto klub prosperoval stále tak dobře jako dříve a přinášel mladším i starším důchodcům rozptýlení a pobavení. Bohužel v roce 2005 Ing. Jiří Ševčík náhle zemřel. Ujala jsem se tehdy vedení klubu s velkými obavami, zda to vůbec zvládnu. Jak se mi to daří, musí posoudit někdo jiný. Scházíme se pravidelně každé pondělí v odpoledních hodinách a průměrná účast 35 členů svědčí o jejich zájmu. Již tradičně zahajujeme nový rok Tříkrálovým koncertem, který pro nás pořádá komorní soubor Škroup. Všem členům souboru za to patří poděkování. V loňském roce se uskutečnilo celkem 44 schůzek, absolvovali jsme 14 zajímavých a poučných přednášek z historie, o významných osobnostech našeho národa nebo o knihách a jejich autorech. Viděli jsme několik filmů z různých koutů světa, dozvěděli jsme se něco o činnosti Pečovatelské služby v Bohdanči a o práci Oblastní charity v Pardubicích a okolí. Absolvovali jsme besedy se starostkou Ing. Jeníčkovou a místostarostou Ing. Gilarem. Společně jsme oslavili kulaté výročí našich členů a Svátek matek. Poseděli a zazpívali jsme si při kytarách a zorganizovali čtyři velmi oblíbené zájezdy, při kterých jsme navštívili zajímavá místa naší republiky. Rok jsme zakončili vánoční besídkou s pěkným vystoupením žáků místní základní školy. Závěrem chci poděkovat městu za podporu, všem přednášejícím za to, že nám nezištně věnují svůj čas, za jejich ochotu přijít mezi nás a něco zajímavého nám předat a ukázat. Někteří z nich nejsou z Bohdanče, o to víc si toho vážíme. Zdeňka Korejtková, Klub důchodců Lázně Bohdaneč Charitní pečovatelská služba v Lázních Bohdanči má novou vedoucí Paní Dana Hanovcová pracuje v Charitě již čtyři roky. Dosud pracovala v Pardubicích jako zástupce vedoucí pečovatelské služby, kde měla na starosti vedení týmu patnácti pečovatelek. Od prosince loňského roku vede Charitní pečovatelskou službu v Lázních Bohdanči. Paní Dano, co vás přivedlo k práci se seniory? V dětství i v průběhu života jsem byla v časté přítomnosti svých prarodičů, kteří mě obklopovali láskou a péčí. Tyto hodnoty ve mně zůstaly, a proto jsem jim v průběhu své dospělosti vracela radost svou přítomností a pomocí. A tak jsem se rozhodla pečovat se stejnou láskou i o další seniory a také zdravotně postižené. Proč pracujete právě v Charitě? V Charitě jsem se rozhodla pracovat, protože jsem věřící a Charita je křesťanská organizace, i když v ní nepracují jen věřící lidé a své služby poskytujeme všem lidem bez rozdílu. Vidíte nějaký rozdíl mezi pečovatelskou službou v Pardubicích a pečovatelskou službou v Lázních Bohdanči? Vidím asi jediný rozdíl ve velikosti střediska, v počtu klientů i pracovníků. Klienti mají stejná přání a potřeby jako v Pardubicích. Jsem ráda, že jsme s klienty k sobě navzájem velmi brzy našli cestu. Co Vás na této práci nejvíce baví a co je pro Vás naopak nejobtížnější? Nejvíce mě naplňuje, když mohu klientům vyhovět, poradit, splnit jejich přání a zmírnit pocit osamění. Naopak je pro mě nejobtížnější překonat pocit bezmoci, třeba když rodina o svého blízkého nejeví zájem, nebo při nevyléčitelném onemocnění. Jaký cíl jste si dala v souvislosti s příchodem na nové místo? S příchodem na nové místo jsem si dala za cíl nabídnout a rozšířit služby nejen v Lázních Bohdanči, ale i v okolních obcích. Svým kolegyním bych ráda předala své znalosti a zkušenosti. Paní Daně Hanovcové přejeme mnoho síly a úspěchů v její práci. Nejlépe ji zastihnete na telefonu , nebo na u: popřípadě v sídle pečovatelské služby v ulici Šípkova 49. rozhovor vedl František Moudr, DiS., vedoucí sociálních služeb pro seniory Oblastní charity Pardubice Škola jachtingu pro děti Netradiční zážitky a sportovní vyžití čekají na vaše děti v kurzu organizovaném ve spolupráci s Yachtclubem Pardubice. Škola jachtingu pro děti proběhne už v letošním roce v prostoru těžební oblasti Oplatil. Zájemci obdrží informace na u: Kapacita kurzu je omezena. Ing. Zdeněk Štamberg, Marina Kemp Stéblová Poděkování členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat členům jednotky, kteří mi nezištně poskytli 12. února tohoto roku pomoc při vytažení auta z příkopu za hřištěm Golf klubu. Jednali velmi vstřícně a tak rychle, že jsem ani nestihl zjistit jejich jména. Byli prostě skvělí. Ivo Kolář, Lázně Bohdaneč 12 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

13 Reakce na názor občanky z minulého Zpravodaje Tradiční výlov Bohdanečského rybníka probíhal v loňském roce ve dnech 28. a 29. října místo pouze jako v minulých letech. Občerstvení pro návštěvníky i pro pracovníky provádějící výlov zajišťovaly dva cateringové subjekty. Každý z těchto subjektů měl své nabídkové listy, sortiment a pochopitelně i své kalkulace finálních cen. V článku je čtenářkou popisována pouze jedna z cateringových společností, což není objektivní. Asi 30 metrů od prodejních stánků popisovaného subjektu měl prodejní místo druhý dodavatel, který měl cca dkg porce v následujících cenách: Cvičení u moře návrat k létu SK Lázně Bohdaneč, oddíl vzpírání ohlédnutí kapr 50 Kč/porce, štika 75 Kč/porce, lín 80 Kč/porce. Nemyslím si, že jsme chudé město, i když mi uniká, jakou to má souvislost s prodejem ryb na hrázi rybníka. Pokud byla čtenářka nespokojená s cenou a kvalitou jídla, mohla se podle toho zařídit jídlo vzhledem k ceně nezakoupit, nebo ho při nespokojenosti s kvalitou ihned u cateringové společnosti reklamovat. Za názor děkujeme a při výběru příštích nabídek cateringových společností k němu přihlédneme. S pozdravem Petrův zdar! Ing. Josef Doležel, výrobní úsek Rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč Možná si někdo ještě pamatuje, že pod stejným názvem vyšel v lednu 2007 ve Zpravodaji článek o tom, jak skupina žen cvičenek místní TJ Sokol a dalších žen z okolních měst naladěných na stejnou notu odjíždí každý rok v červnu cvičit k moři. Tato akce má již svoji tradici a chystá se i v roce Už více než 10 let má veškerou organizaci těchto akcí na bedrech cvičitelka Zuzka Hladíková. I když už v Bohdanči několik let necvičí, stále má k bohdanečské sokolovně a cvičenkám místní tělocvičné jednoty kladný vztah. Od roku 2007 jsme postupně navštívili Chorvatsko, Španělsko, Černou Horu a Itálii. Téměř vždy nám přálo počasí a my jsme se po týdnu vracely domů opálené, odpočinuté a nabité sluneční energií. Za těch více než 10 let jsme viděly mnoho zajímavostí a užily si týdny plné pohody, zábavy, legrace a hlavně nových zážitků. Ve Španělsku to byl např. aquapark s delfíny a město Barcelona, v Chorvatsku výlety lodí nebo sjezd řeky Cetiny na raftech, v Černé Hoře nezapomenutelný výlet na Montenegro do pohoří Lovčen, v Itálii výlet do Pompejí a na sopku Vesuv. Vidět z Vesuvu město Neapol jak na dlani je opravdu krásný zážitek na celý život. Musím ale také připomenout, že každý den ráno i večer se cvičí. Ráno je to aerobik, většinou venku blízko moře, a večer bývá zdravotní cvičení, cvičení s míčky nebo power jóga. Večery pak tráví každá po svém. Některé na terase s výhledem na moře a večerním koupáním, jiné na procházkách po pláži s přilehlými kavárnami nebo v městečku na výborné zmrzlině, pivu nebo vínku. Možná se ptáte, proč se některé ženy těší na týden mimo domov ve společnosti dalších třiceti žen? Odpovědí asi bude, že mají společný zájem cvičení, že mají rády společnost a zábavu, že v dnešní hektické době ještě někde funguje kamarádství a přátelství. Všem ženám, které odjíždějí do Chorvatska Drveniku, přejeme šťastnou cestu! Alena Dufková, starostka TJ Sokol Lázně Bohdaneč Oddíl vzpírání SK Lázně Bohdaneč reprezentuje jediný vzpěrač, mladíček Kryštof Krosnář. I když je o vzpírání i jiné sporty celkově malý zájem, Kryštof drží ve hře stále naši vlajku a my pevně doufáme, že vydrží i nadále. V loňském roce se účastnil Mikulášského poháru pořádaného ve Zlíně, kde obsadil výborné 3. místo z 10 ve své váhové kategorii. Dále se zúčastnil v Příboru Mistrovství ČR a finále ligy mladších žáků na MČR, kde obsadil 7. místo. Největší úspěch však zažil s celkem Holešova, kde též hostuje, a v ligové soutěži mladších žáků. Svým výkonem po celou sezonu pomáhal Holešovu k obhajobě titulu mistra ligy. Rádi uvítáme každého, kdo by měl zájem o vzpírání, pro rozšíření naší členské základny a prosazování našeho města na sportovním poli ČR. Jan Zelenák, trenér oddílu vzpíraní Řádková inzerce: Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky větší množství pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. nebo tel.: Blahopřejeme jubilantům V této rubrice uvádíme občany Lázní Bohdanče, kteří v prosinci roku 2012 a v lednu a únoru letošního roku oslavili životní jubileum. 80 let paní Helena Škávová ulice J. Veselého paní Květoslava Šašmová ulice Dukelská pan Miroslav Zídka ulice Langrova pan Vladimír Semínek ulice Pernštýnská paní Zdena Davidová ulice L. Janáčka paní Anna Novotná ulice Šípkova pan Jaroslav Jurenka ulice Šípkova paní Květoslava Drvotová ulice Zborovská 85 let paní Jarmila Skořepová ulice Langrova 91 let paní Jiřina Vondráčková ulice Dukelská Připojujeme se ke gratulaci představitelů našeho města a přejeme jubilantům vše nejlepší. Martina Škarková, matrikářka B ř e z e n

14 Proč dostane radnice staronovou střechu Psal se rok 1530, když bohdanečtí občané zakoupili 3 domy na náměstí, aby se z nich stalo sídlo správy města. Pro odlišení Pohlednice z Lázní Bohdanče, rok 1920 radnice od okolních domů bylo zbudováno podloubí, okna obložena ostěním z pálené hlíny a vyplněna skleněnými destičkami zalitými v olovu. V té době byla střecha šindelová, zakončená věžičkou se zvonkem. Po požáru v roce 1772 byla původní renesanční podoba radnice potlačena barokními prvky. Počet oblouků podloubí byl zvýšen na čtyři a průčelí, na jehož fasádě je umístěn městský znak, zakončeno atikou. Další stavební úpravy jsou zaznamenány až na přelomu 19. a 20. století a dále v 60. letech 20. století, kdy se v důsledku poklesu hladiny spodní vody objevily ve zdech trhliny. Jejich zabezpečení bylo prováděno betonovými injekcemi. Zásadní rekonstrukce, která výrazně ovlivnila vzhled radnice, proběhla v letech Tehdy byla střešní krytina z pálených tašek z konce 18. století nahrazena mědí, a to byla patrně chyba. Až čas ukázal, že utěsnění půdního prostoru plechovou střechou vedlo ke kumulaci vlhkosti, jež nahrávala rozvoji dřevokazného hmyzu ve střešních trámech. Škůdci se šířili rychle. Zatímco v roce 2008 byla střecha napadena jen z části a stačilo ji pouze opravit, v roce 2012 byla zkáza v podstatě dokonána. V lednu roku 2013 se začalo s výměnou celého krovu. Vzhledem k tomu, že je radnice kulturní památkou, probíhá projekt rekonstrukce za účasti památkářů. Ti rozhodli o tom, že se vzhled budovy přiblíží tomu z roku A tak bude mít radnice v Bohdanči zase červenou střechu. Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města Plesová sezona se vydařila Letošní plesovou sezonu zahájil 10. výroční myslivecký ples s tradičně bohatou zvěřinovou tombolou a zvěřinovou kuchyní. Účastníci plesu, kteří si zajišťují vstupenky ještě dlouho před tím, než jsou vytištěny, se výborně bavili při vtipném vystoupení mužské skupiny mažoretů. Plesovou sezonu v tomto roce příjemně obohatil Ples SRPŠ. Přátelská atmosféra a dobrá hudba přispěly k úspěchu, ten jistě povzbudí organizátory a školní plesy se natrvalo vrátí do společenského dění ve městě. Lázeňský ples nezůstal nic dlužen očekávané vysoké úrovni a také letos splnil svoji úlohu vrcholu společenské sezony ve městě. Plesovou sezonu uzavřel Hasičský ples. Místní hasiči jsou spolu s myslivci nositeli spolkových tradic a patří jim společně s rodiči ze Sdružení rodičů a přátel školy poděkování za obětavost, se kterou pro nás plesy organizují. Květoslava Jeníčková, starostka Mgr. Bc. J. Ľuptovský s manželkou na Plese SRPŠ 14 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

15 Zbavte se starostí a začněte žít Každý z nás by chtěl žít krásný, zdravý a spokojený život. Ne každému se to ale daří. Pro takové je tady moderní, jasná a přehledná metoda RUŠ, která dokáže zpracovat jakékoliv fyzické a psychické problémy, které vás trápí a omezují. Tato metoda dokáže trvale odstranit každý negativní myšlenkový vzorec, a to formou snadnou, rychlou, věcnou a praktickou. Nemá nic společného s esoterikou a duchovnem, protože celá terapie probíhá formou rozhovoru za plného vědomí. Co můžeme řešit? Vše, co vám nevyhovuje, či jinak znepříjemňuje život a vy to chcete změnit. Např. potíže ve vztazích, pracovní nezdary a neúspěchy, sociální fobie, problémy s komunikací, zdravotní problémy, stavy související s rozvodem, krachy, deprese, vztek, žárlivost, pocit samoty a nelásky, apatii, rezignaci, úzkosti, únavy, traumata Mějte se rádi a udělejte to pro sebe, nikdo to za vás neudělá. Jsem tu pro vás a rád vám pomohu pomocí terapie metody RUŠ. Břetislav Málek tel.: Za Sokolovnou 654, Lázně Bohdaneč B ř e z e n

16 Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč Redakční zpracování: Městsko- -lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E Toto číslo bylo dáno do tisku Příspěvky do Zpravodaje č. 2/2013 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním centru, případně faxujte: , nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: uzávěrka příštího vydání: B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 7.1.2014 Usnesení č. 1 /14-22 /14 1/14 Schválení programu 2/14 Kontrola usnesení 3/14 Informace o investičních akcích 4/14 Nájem pozemků letištní

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014

N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 N Á V R H Závěrečného účtu obce Nedakonice za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce v roce 2014 Zastupitelstvo

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ

INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ Závěrečný účet obce Suchý Důl za rok 2014 Obsah: Údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. - Údaje o plnění příjmů a výdajů - Vyúčtování

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. prosince 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 227/10

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 15. zasedání konaného dne 12. 12. 2012 Počet zastupitelů 15 Přítomno 11 Omluven MUDr. Josef Voborník, Mgr. Zdeněk Žalud PhD. Neomluven Helena Hýnová, Benešová Eva ZM/178/15/12 +11/-0/Z0 Ing.

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 15. 12. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více