Důl Ignát kolem roku 1900

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důl Ignát kolem roku 1900"

Transkript

1 Proto, že tak se rozhodl obecní výbor (víme, kdo v něm měl hlavní slovo) a zdůvodnil to takto: název byl dán obci na počest bohorodičky Panně Marii, které jsou v obci zasvěcené dvě kapličky a bude pro ni postaven i nový chrám. Také proto, že v obci je důl, staročesky hory a navíc velká část území obce se na návrší nalézá. V druhé půlce srpna 1902 se odehrála v Mariánských Horách na Moravě, jak bylo vždy zdůrazňováno, slavnost ku příležitosti založení tělocvičné jednoty Sokol. Jan Grmela, který měl lví podíl na jeho vzniku, sepsal při té příležitosti slavnostní spis a věnoval jej mimo jiné i vznešené a vážené paní Boženě, choti MUDr. Jana Maye o národní rozvoj v obci zasloužilého, lidumilného lékaře bratské pokladny těžířstva Marie-Anny i obecního, předsedy místní školské rady, člena obecního zastupitelstva na Mariánských Horách, majitele Skalky v Kunčicích Velkých, statkáři atd. jako kmotře slavnostního praporu tělocvičné jednoty Sokola. Paní Mayová, jak zdůrazňuje Grmela, pro svou ušlechtilou, milou a dobročinnou povahu požívá všeobecné úcty a vážnosti v kraji, funkci kmotry přijala a darovala na prapor jménem svým opatřenou červenobílou hedvábnou stuhu, na které bylo zlatým písmem vyšito: Buď na stráži, Sokole náš! Sokolská slavnost nebyla pro rodinu Mayovou jednoduchou záležitostí navíc, když 7. srpna 1902 zemřel otec doktora Maye a bylo nutno vyřídit dědictví a do Turnova není, co bys kamenem dohodil. Ve scénáři sokolské slavnosti je napsáno, že doktor May nabídl ubytování ve své vile č. 100 paní Anně Žáčkové, matce praporu, která přijela na slavnost se svým manželem JUDr. Janem Žáčkem, který byl říšský a zemský poslanec, viceprezident říšské sněmovny, přísedící zemského výboru markrabství Moravského a čestným občanem 11

2 Mariánských Hor. Nutno upřesnit, že JUDr. Žáček přijel později večer, protože měl v Brně právě zasedání zemského výboru. Program, jehož část týkající se rodiny doktora Maye, vypadal takto: Paní Žáčková přijede z Olomouce odpoledne a po přivítání na nádraží v Přívoze starostou Mariánských Hor Sýkorou, starostou Sokola Hynkem Kovářem, doktorem Mayem a tajemníkem Grmelou povečeří v domě manželů Mayových a poté se odebéře na večerní koncert v zahradě restaurace U krále Jiřího z Poděbrad, kde bylo a stále je sídlo mariánskohorské radnice. Druhého dne ráno ( ) v 6:00 hodin za střelby z hmoždířů bude před vilou MUDr. Maye zahájen přerovskou kapelou budíček a pak potáhne hudba obcí. Matce a kmotře praporu bude předán slečnou Marií Grmelovou Slavnostní spis a kytice. Slavnostním řečníkem na sokolské slavnosti byl František Sokol Tůma. Sokol v Mariánských Horách měl (od začátku) komplikace s volbou svého prvního starosty. Stal se jím Hynek Kovář, i když horkým kandidátem byl MUDr. May. Jan Grmela to zdůvodňuje takto: vyhlédnutý dr. J. May nemohl Sokolu také dopředu postaven být, jelikož zase jako předseda spolku pro založení katolické duchovní správy a stavby kostela, byl by mnohými nechápavci poměrů Ostravska a zúmyslnými pohoršovateli ostouzen býval a jednota poněvadž Sokolstvo je protiklerikálním zápasníkem škádlena byla by bývala s ním. Důl Ignát kolem roku 1900 Jistě budete se mnou souhlasit, že doktora Maye od začátku jeho pobytu v Čertově Lhotce naplňovalo velké dilema. On, synek z města diamantů, kde mu zůstalo movité zázemí, člověk studovaný a znalý světa, za manželku mající krásnou paní z Prahy, na otázku kde slouží, kde pracuje, odpovídal: ordinuji pro 2 a půl tisíce zaměstnanců šachty Ignát a jsem obecním lékařem vesnice u Ostravy. Vesnice??? Ano, Čertova Lhotka, později Mariánské Hory byly velkou průmyslovou vesnicí, ubytovnou okolních továren. Její ulice se sice pyšnily pojmenováním z českých dějin (Přemyslovců, Vršovců, Mojmírovců, Komenského atd, atp.), ale neměla statut města. Doktor Jan May vykonával povolání doktora na vesnici. Vadilo to někomu? Pacientům? Asi ne. Ti byli rádi, že jim doktor lidumil odpomohl od jejich neduhů. Někdy přivedli sebou i svého psa a pak doktor May fungoval ve své vile č. 100 i jako zvěrolékař. Obecní pantátové? Nezáleželo jim na tom, jak se doktor cítí, určitě se navíc našli tací, kteří mu vzdělanci - záviděli nos mezi očima. Představa, že by 12

3 bydleli ve městě pro ně nebyla prioritní. Do města, do Moravské Ostravy, kde bylo divadlo, tržnice či jiné městské vymoženosti, když chtěli šli pěšky, nebo je tam dovezla tramvaj. To, že by pak v Mariánských Horách platil městský stavební plán, který by uzákonil stavební rozvoj města je nezajímalo, anebo o tom nevěděli. Povyražením pro ně byly hospody, kterých Grmela napočítal v roce 1902 osm a posteskl si: obyvatelé nemají žádnou lásku k hroudě obce, je jim cizí, mají ji za kořist, z níž každý tu největší část chce urvat, na úkor svého bližního. Jdeme-li po ulici, potkáme velice málo pozdravných a vlídných obličejů, hojně ale drsného pohledu, zarputilých tváří a nespůsobného počínání a chování. Mezi velkou části mládeže panuje na venku a v rodinách veliká rozpustilost a nekázeň. Také napsal: velká část obyvatelstva nevidí ve správě obce ochránce obecních, občanských a národních práv, nýbrž svého nepřítele a nepřátelsky se k ní chová. V dobovém tisku (týdeník Ostravan) jsem objevil článek, který výše uvedený citát podtrhuje: minulý týden v pátek (vytištěno ) konalo se závěrečné přelíčení před okresním soudem v Moravské Ostravě s panem Lokšou st., který jako člen obecního zastupitelstva, nazval úředníky Mariánských Hor škrabáky. Možno říci, že způsob, jakým se pan Lokša chová v obecní radě, je nejen neslušný, ale v mnohých pádech přímo urážlivý. Pan Lokša by měl míti na zřeteli, že úřednictvo obecní je tím největším činitelem v obci samé, poněvadž na jeho bedrech leží veškerá práce a veškerá zodpovědnost a úřednictvo v Mariánských Horách zasluhuje za svoji činnost slova díků a nikoliv podobných urážlivých výkřiků, jichž se pan Lokša dopustil. Úřednictvo hájilo svoji napadenou čest soudně a pan Lokša byl odsouzen k pokutě 50 korun nebo 5 ti dennímu vězení. Určitě nebude na škodu připomenout, že rolník František Lokša starší starostoval v Čertové Lhotce od roku 1885 do roku 1888 a 1895 do roku Tedy v době, kdy si MUDr. May podával na radnici žádost o stavební povolení a v době, kdy získal domovské právo. Každopádně byl vlivným starousedlíkem a patřil k tvrdé opozici. František Lokša následně vymyslel protiakci, kterou týdeník Ostravan popsal takto: Obec Mariánské Hory jest, jak známo, úplně českou obcí; až na nepatrnou část několika židů-obchodníků a několika úředníků závodu Marie-Anne, kteří jsou buď Němci, neb za Němce se prohlásili, není v obci této žádného Němce více. Tato ryze česká obec leží ostravským Němcům hrozně v žaludku, a proto velice rádi by jakýmkoliv způsobem tuto českou obec poněmčili. Nejlepší prostředek na poněmčení obce jest ovšem německá škola, která pomocí závodu má býti naplněna. Dík však statečnému obecnímu představenstvu nedaří se ostravským Němcům tato snaha na poněmčování obce tak, jak by si toho přáli. Hledí proto způsobem jiným dosíci nějakou pevnou oporu v obci. A žel, že našel se v obci člověk, který snahu tuto podporuje. Jak se dovídáme, předal p. Lokša svůj hostinec karvinskému pivovaru, který svěřil vedení jeho jistému Němci. Bude to první a jediný německý hostinec v Mariánských Horách Zdejší»Ostr. Zeitung«prosí všech dobrých Němců ostravských, aby neopomenuli hostinec tento co nejčetněji navštěvovati, a tak německou věc v Mariánských Horách posilovati. České obyvatelstvo Mariánské Hory dozajista hostinec tento, v němž kouti se budou plány na ubití české národnosti v obci, navštěvovati nebude. 13

4 Doktor May hledal spojence, který by mu pomohl zrealizovat zásadní představu, kterou bylo povýšení Mariánských Hor na město. Nemusel chodit daleko, tajemník obecního úřadu Jan Grmela takovou zkušenost ze svého bývalého působiště měl a navíc - byl mužem činu. Co mu za to slíbil? Snad to, že ho bude podporovat, protože ve městě bude více možnosti k uskutečňování bohulibých předsevzetí. A těch měl Grmela přehršli. Týkaly se českého školství, elektrifikace, plynofikace a také aktuální byla vidina záměru, že české město Mariánské Hory budou důležitým přístavem na trase dunajsko-oderského průplavu. A co teprve Grmelova politická kariéra? I o tom si ještě povíme. Okolní vesnice, na kterých se podepsala průmyslová revoluce Ostravska, usilovaly na přelomu století o totéž - stát se městem. Přívoz si sáhl na městský titul v roce Michálkovice se staly městysem v roce Vítkovice, kterým dominovaly největší železárny v rakouskouherské monarchii, byly povýšeny na město v roce Příkladů bylo tedy více než dost. May se s Grmelou dohodli, starosta Ad. Sýkora se s nimi ztotožnil a v únoru 1902 tajemník přednesl zastupitelstvu první návrh na povýšení Mariánských Hor na město. Pohrával si dokonce s myšlenkou, že by se Mariánské Hory měly spojit s Novou Vsí a Zábřehem. Nebylo to však tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Grmela v roce 1903 ve svém příhovoru, věnovaném spolku Břetislav napsal: za mnohou vymoženost na prospěch obce nemálo byl osočován se starostou a tajemníkem obce také dr. Jan May, upřímný podporovatel snah k povznesení obce se nesoucích: stál věrně na straně správy obce, třebas utrpěl i hmotně.. Řádně oddůvodněná žádost směřovala k císaři až v říjnu Přílohou byla sada fotografií, které měly Vídeň přesvědčit, že Mariánské Hory nejsou vesnicí. Jako významná stavba figuruje na fotodokumentaci z roku 1902, mimo jiné i vila MUDr. Maye a to dokonce dvakrát. Na jednom ze snímku je pan doktor ( ten v buřince) se starostou Sýkorou, synem Oldřichem a psem, manželka Božena se synem Janem a služkou stojí opodál. Úplně vlevo je vchod do vily pana doktora Maye. 14

5 V polovině roku 1902 zveřejnil ostravský denní tisk informaci, že MUDr. Jan May koupil od živnostenské banky hotel Skalka ve Velkých Kunčicích u Frenštátu, který byl oblíbeným letním sídlem a výletním místem Ostravanů. MUDr. Jan May, lékař v Mariánských Horách má v úmyslu přeměnit hotel v sanatorium, které prozatím povede MUDr. Bohumil Müller, sekundární lékař nemocnice v Praze, jenž jako lékař požívá v pražských lékařských kruzích dobré pověsti. Doktor Müller byl jeho švagr. Byl o rok mladší a na lékařské fakultě české Karlo- Ferdinandovy univerzity byl zapsán v letech a 29. března 1898 byl promován doktorem lékařství. Citujme z Grmelovy črty dějepisné a místopisné Mariánských Hor odstavec, ve kterém je sděleno, že: povšechný zdravotní stav u obyvatelstva je uspokojivý, na poměr nebezpečí u podniků průmyslových je málo nehod a úrazů. Nejvíce umírají děti nádeníků a jiných vrstev chudého lidu z příčin nedostatečné výživy a opatrování dítek. V roce 1901 zemřelo 194 dítek do dvanácti let nad dvanáct jen 33. K tomu, co se jevilo jako uspokojivé konstatování, bylo nutno zaujmout z pohledu lékaře nekompromisní postoj a pokusit se o změnu. Připomeňme si také, jak Ostravsko popisuje František Sokol Tůma: Plíce mají plny písku, mouru, prachu, ostrých tělísek; rádi by se napili čerstvého vzduchu, rádi by plnými doušky hltali zdravý vzduch, prosycený po dešti a bouři svěžím ozonem. Sotvaže bouře přešla, obrátil se jižní vítr a shání sem opět obrovské spousty dýmu vysokých pecí, kde se taví ruda, zápach lidských fekálií, promísený zápachem unikajících plynů a hnilobou látek, rozložených v kanálech, špatně splachovaných. Tito zde, tito horníci rádi by svá ústa naplno otevřeli, rádi by se opojili svěžím vzduchem, propláchli, očistili, ozdravěli. Ano, rádi. Než zde nelze. Byli-li nuceni tam dole pod zemí při devatenácti nebo dvaadvaceti stupních teploty ústa zavírat, bránit se tak vrahu, nepříteli, a to nepříteli zrádnému, záludnému nepříteli, jehož ani nelze viděti, a který s proudem vzduchovým zvířených oblacích prachu v podobě drobounkých krystalu pískových vniká do krku a tím dolů rve do plic, kde se usazuje a tvoří zárodek oné hrozné nemoci, jíž podléhá dvě třetiny horníků, pracujících v kamenouhelné šachtě, nemohou ani na tomto jasném slunečním světě pookřáti, nechtějí-li nové a nové atomy zkázy lákati do plic. Ostře si z nich každý odplivne a pevně sevře ústa a jde k domovu do kolonie. 15

6 Zřídit lázně v Beskydech to byla pro MUDr. Jana Maye, lékaře horníků a obecního lékaře, jehož náplni práce bylo léčit místní chudé a zaměstnance obce, další velká výzva, na které usilovně pracoval, troufám si říct, od svého příchodu na Ostravsko. Než rodina doktora Maye zakotvila v Čertově Lhotce, měla obec pro svých více než 250 školou povinných dětí pouze dvojtřídku, ale na nové školní budově se už pracovalo. Majitel dolu Ignát, Ing. Vladimír Vondráček, daroval Lhotce pozemek a stavební materiál pro její stavbu. Tak mohla být v září 1895 slavnostně vysvěcena pětitřídní obecná škola a Vondráček byl jmenován čestným občanem Čertovy Lhotky. O dva roky později tato škola poskytla prostory pro českou mateřskou školku. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ... 16

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU-MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU-MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU-MÍSTKU 4 2003 1 ISBN 80-86388-07-7 2 OBSAH Úvodní slovo 4 Články: Tomáš Adamec: Z historie obecné školy na Gruni 5 Olga Mateášová: Jak vznikla škola v Horních

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 7 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat Představujeme

Více

Dějiny soběslavského školství

Dějiny soběslavského školství Dějiny soběslavského školství Petr Lintner Učitelský ústav byl jednou z nejvýznamnějších staveb v dějinách Soběslavi (fotografie z konce 19. století pochází ze sbírek Blatského muzea v Soběslavi) My všichni

Více

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle

Univerzita Karlova v Praze. Historie základní školy Davle Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Historie základní školy Davle History of primary school in Davle Bakalářská práce Název studijního programu: Specializace v pedagogice

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Zeptejme se našich předků

Zeptejme se našich předků Zeptejme se našich předků Zajímavé osobnosti na Hranicku ÚVOD Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová publikace Zeptejme se našich předků, kterou vydal Mikroregion Hranicko ve spolupráci s Hranickou

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 (bakalářská diplomová práce) Vladislav Mikmek Vedoucí práce:

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XIX září 2011 konají investiční akce aby příští rok byl minimálně

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XIX září 2011 konají investiční akce aby příští rok byl minimálně měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava Slezskoostravské Slezskoostravské SLEZSKÁ OSTRAVA noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská

Více

Drzoun Osvoboditelem. Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav

Drzoun Osvoboditelem. Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav Drzoun Osvoboditelem seminární dějepisná práce Petr Neugebauer 8.B, 2008/2009 Břeclav Prohlašuji, že seminární práci na téma Drzoun

Více

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007 Strana Číslo 4 SRPEN 2007 Pojedete-li po silnici od Tehova do Kácova, za osadou Licoměrsko se najednou otevře krajina doširoka i do dáli. Jistě si přitom pomyslíte, že je to krásný kus České země, jak

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák Citát: Umění žít spočívá z devadesáti procent ve schopnosti vyjít s lidmi, s nimiž vycházet nelze. S. Goldwyn V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Rozhovor s Andrejem Vámošem str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU 2 2000 3 4 OBSAH Úvodní slovo 4 Články: Tomáš Adamec: Drama o dvou jednáních aneb Jak se slučovaly a rozlučovaly obce Ostravice, Staré Hamry a Bílá

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století VYDÁVÁ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VS ČR 3/2010 Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století Roman John Vězeňská škola ve 20. létech 20. století (foto: Věznice Valdice) OTEVŘÍT

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864 1914) Bc. Dana Grabcová Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Kronika města Dvora Králové nad Labem

Kronika města Dvora Králové nad Labem Kronika města Dvora Králové nad Labem za léta 1938 1945 sepsal: Jaroslav Jakoubek, kronikář Úvodem Za okupace byla naše kronika v roce 1940 na příkaz protektorátních úřadů odevzdána do Prahy. Po osvobození

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Slezskoostravské. O kapli v Antošovicích. strana 2 strana 3 strana 6 strana 7 Věřící z Kunčiček přivezli z Padovy ostatky sv.

Slezskoostravské. O kapli v Antošovicích. strana 2 strana 3 strana 6 strana 7 Věřící z Kunčiček přivezli z Padovy ostatky sv. Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII říjen 2010 zdarma Dušičky jsou za dveřmi Rozhovory s místostarosty

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 7 ñ Prosinec 2008 ROZESMÁTÁ TVÁŘ biskupa Václava Malého na horním obrázku nasvědčuje, že rovněž jeho letošní vizitace

Více

Otvíráme nový ročník bulletinu

Otvíráme nový ročník bulletinu Úvodní slovo Změna nezměna Otvíráme nový ročník bulletinu Jezuité, prostředku naší komunikace s přáteli, dobrodinci, spolupracovníky a sympatizanty. Ani tentokrát se nový ročník nevyhnul změnám, které

Více

Kronika události 2004

Kronika události 2004 Kronika události 2004 Z pozoruhodnosti Novojičínského života Rok dvoutisící čtvrtý v dějinách Evropy, Českého státu a nepochybně i Nového Jičína byl vpravdě historický, neboť svobodná Evropa v podobě patnáctičlenné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Go East str. 1/22 My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Projekt studentů Gymnázia Krnov pro soutěž EUROSTORY 2006-2007 Úvod O soutěži EUROSTORY 2006-2007 na téma Česko-německé

Více