BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ"

Transkript

1 ANALYTICKÝ DOKUMENT Integrovaný projekt BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 105 1

2 1. Úvod str.5 2. Základní pojmy str.7 3. Metodický postup zpracování integrovaného projektu str.8 4. Socioekonomická analýza území Bečovska str Poloha území Bečovska 4.2. Demografická charakteristika Počet obyvatel Věková struktura obyvatel v roce Zemřelí a narození Migrace obyvatel Nezaměstnanost v období Regionální infrastruktura Dopravní infrastruktura a obslužnost území Elektrifikace Plynofikace Vodovod a kanalizace 4.4. Podnikání, obchody, služby Nejdůležitější podnikatelské subjekty Obchody Drobné a střední podnikání Ostatní služby Školství Zdravotnictví Zhodnocení vybavenosti obce 5. Podmínky a předpoklady cestovního ruchu str Základní definice 5.2. Ubytování a stravování Ubytovací zařízení Zhodnocení ubytovacích zařízení 2

3 Stravovací zařízení Zhodnocení stravovacích zařízení Budoucí ubytovací a stravovací zařízení 5.3. Nabídka cestovního ruchu v Bečově nad Teplou Historie města Památky a zajímavosti v Bečově nad Teplou Zajímavosti v okolí Bečova 5.4. Turistické trasy 5.5. Cyklotrasy 5.6. Golfová turistika 5.7. Sportovní vyžití 5.8. Kultura 5.9. Propagace města 6. Lázeňství a lázně v okolí str SWOT analýza str Definice SWOT analýzy 7.2. Silné stránky 7.3. Slabé stránky 7.4. Příležitosti 7.5. Hrozby 8. Návrhy na zlepšení a rozvoj cestovního ruchu na daném území str Návrhy města Revitalizace sportovně kulturního areálu Rekonstrukce a zmodernizování multifunkčního centra Sokolovna Revitalizace chráněné památkové zóny 8.2. Další návrhy a doporučení Propagační brožury a letáky Webové stránky Interaktivní infocentrum 3

4 Podpora místních podnikatelů Rozšíření doplňkových služeb Nové cyklistické a turistické stezky Venkovská turistika a agroturistika 9. Komunitní plánování str Vyhodnocení akcí komunitní plánování - sociodemografie Vyhodnocení akcí komunitní plánování projektové záměry 10. Závěr str Seznam literatury str.105 4

5 1. Úvod Připravovaný Integrovaný projekt Bečov příroda, památky a lidé by měl v návaznosti na ostatní schválené územně plánovací a strategické dokumenty regionu Bečovska představovat programový dokument určující priority regionu a využít je pro čerpání strukturálních fondů v programovém období pro uvedený region. Specifickým aspektem zohledněným v rámci zpracovaného projektu je problematika trvale udržitelného rozvoje s ohledem na cestovní ruch. Tento projekt musí kromě podkladových materiálů regionální úrovně např. Územní plán Bečova nad Teplou, Strategie rozvoje mikroregionu NÁŠ REGION a Program rozvoje Karlovarského kraje - zohledňovat i hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority rozvoje České republiky a Evropské unie jako celku např. Národní rozvojový plán České republiky a Národní strategický referenční rámec (NSRR). Dle těchto dokumentů bude Integrovaný projekt v dokumentační podobě specifikovat: Vize Cíle Priority Zpracování integrovaného projektu navazuje na dílčí projekty jednotlivých subjektů (Město Bečov, Základní organizace ČSOP Berkut, Národní památkový ústav Státní hrad a zámek Bečov, TJ Slavoj Bečov, KČT Slavoj Bečov, aj.) a bylo zahájeno na základě výstupů komunitního akčního plánování a pracovní schůzky Pracovní skupiny dne iniciované v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost. Vize, cíle a priority zpracovávaného projektu musí respektovat změny vyplývající z odlišného přístupu k regionální, potažmo národní a evropské politice. 5

6 Integrovaný projekt musí rozpracovat řešená témata do úrovně vybraných priorit a navrhnout zdroje realizace (po materiální a finanční stránce). Tato dokumentace je jedním z potřebných dokumentů pro úspěšnou realizaci integrovaného projektu. Zabývá se analýzou současné situace a podmínek pro regionální rozvoj Bečovska, jenž je v prvé řadě zaměřen na rozvoj cestovního ruchu a turismus. Pro formulaci záměru integrovaného projektu je rozhodující silný přírodně-kulturní potenciál zájmového území. Tato práce seznamuje s podmínkami cestovního ruchu v tomto regionu, hodnotí nabídku produktů a služeb cestovního ruchu a navrhuje cesty možného řešení jeho rozvoje. Cesty rozvoje jsou definovány na základě výsledků moderované diskuze, jednání pracovní skupiny iniciované projektem SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost a závěrů komunitního akčního plánování. První část dokumentu charakterizuje město obecnými údaji o území a základními údaji o obyvatelstvu. Pomocí několika tabulek a grafů je nastíněn vývoj počtu obyvatel v posledních letech, jeho věková struktura a prostřednictvím porodnosti a migrace i možný budoucí sociodemografický vývoj. V neposlední řadě je pozornost zaměřena na vývoj nezaměstnanosti. Dále je charakterizována vybavenost města a zhodnocena nabídka obchodů a služeb místních podnikatelů a dopravní dostupnost. Potřebná data byla získána převážně za pomoci zdrojů Městského úřadu Bečov nad Teplou a Českého statistického úřadu. Druhá část je věnována nadefinování základních pojmů cestovního ruchu a zhodnocení nabídky produktů a služeb cestovního ruchu. Další části specifikují důležitost města pro cestovní ruch jako opravdového centra turismu, které může nabídnout nejen řadu kulturních, ale i přírodních památek. Na základě těchto výchozích předpokladů je možné dále iniciovat ostatní rozvojové aktivity, včetně podpory malého a středního podnikání a rozvoje lidských zdrojů. 6

7 Pomocí metody SWOT analýzy byla snaha postihnout silné a slabé stránky města, které souvisí s cestovním ruchem. Pozornost byla dále soustředěna na analýzu možných příležitostí a hrozeb, které vyplývají ze silných a slabých stránek. Z výstupů SWOT analýzy, závěrů komunitního akčního plánování, moderované diskuze a pracovních skupin byl zpracován závěr práce. Definovány byly okruhy návrhů na zlepšení situace a rozvoj daného regionu. 2. Základní pojmy Důraz je kladen na tyto pojmy: PARTNERSTVÍ Partnerství je jedním ze základních principů strukturální politiky EU i Karlovarského kraje. Partnerství je klíčový prvek při motivaci k vytváření nových forem spolupráce v regionu. Partnerství je budováno v rovině odborné (sektorové ochrana přírody) i rovině územní (území Bečovska) Cílem je vytvořit rozvojového partnerství, které spojí město, mikroregion, kraj, podnikatele, nestátní neziskové organizace, profesní sdružení, další zájmové organizace, školy, poradenské instituce, finanční sektor, atd. V rámci partnerství je tak možno ovlivňovat rozhodování o budoucnosti území, jeho priority a tím uplatňovat své vlastní vize a cíle. Každá snaha a zkušenost je cenným přínosem pro posílení rozvojové kapacity regionu. Partnerství je budováno a koordinováno manažerem území v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost, který buduje pracovní skupinu, která se bude podílet na přípravě a realizaci rozvojových aktivit. Cílem je vzájemně prospěšná spolupráce mezi subjekty napříč územím a tím zvýšení synergického efektu, který povede k zajištění finanční realizovatelnosti a dosažitelnosti cílů a rozvoje území. 7

8 Místní partnerství je založeno na územní znalosti partnerů a jejich vazbách k území, z čehož vyplývá jasná definice co je třeba změnit, rozvíjet a do čeho investovat prostředky. MÍSTNÍ OPERAČNÍ PLÁN (MOP) Místní operační plán je dokument, obsahující další plán rozvoje území a seznam záměrů pro jejichž realizaci je třeba získat zdroje. INTEGROVANÝ PROJEKT (IP) "Integrovaný projekt je komplexní rozvojový nástroj logicky propojených a vzájemně podmíněných projektů, a to zpravidla jak investiční tak i neinvestiční povahy, jež dohromady vytváří významné synergické efekty". 3. Metodický postup zpracování integrovaného projektu Příprava integrovaného projektu včetně přípravy koordinace bude zajištěna na regionální úrovni v rámci Pracovní skupiny a Programového výboru mikroregionu Náš Region. Cílem manažera území při sestavování Pracovní skupiny integrovaného projektu byl princip partnerství v horizontálně i vertikálně členěné organizační struktuře, která je zajištěna aktivním zapojením partnerů. Jádrem této Pracovní skupiny jsou zástupci: Samosprávy Odborných organizací Nestátních neziskových organizací Podnikatelského sektoru Zájmových skupin Manažer území SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost 8

9 Úkolem pracovní skupiny je aktivně se podílet na zpracování integrovaného projektu, koordinovat aktivity a poskytovat dílčím zpracovatelům zadání, názory a informace nezbytné pro postup prací. Mimo takto definovanou Pracovní skupinu a její fungování je realizována ještě řada doplňkových aktivit, průzkumů, šetření, individuálních jednání a akcí, které mají za cíl zapojit do zpracování programu další subjekty a zohlednit jejich zkušenosti, potřeby nebo názory. Pracovní skupina zvolila jako nejvýznamnější metody komunitního akčního plánování, jehož výstupy jsou hodnoceny jako konsensus celé komunity. Akce komunitního akčního plánování probíhaly v červenci, září a listopadu roku 2005 a dubnu až červnu roku Smyslem bylo zjistit a posoudit vize a cíle zúčastněných. Důraz byl kladen na potřebný lidský potenciál a jeho připravenost. Připomínkování postupu zpracování integrovaného projektu musí i nadále probíhat po celou dobu jeho zpracování. 4. Socioekonomická analýza území Bečovska Socioekonomická analýza území Bečovska představuje základní vstupní podklad, který dané území specifikuje a popisuje. Analýza vychází z aktualizovaných již zpracovaných podkladových materiálů, z dostupných informačních zdrojů a z vlastního šetření Poloha území Bečovska Území Bečovska je součástí regionu soudržnosti NUTS II Severozápad (součást NUTS III - Karlovarský kraj.) Zatřídění dle NUTS: NUTS I Česká republika NUTS II - Severozápad NUTS III Karlovarský kraj 9

10 Bečov je členem: NUTS IV Okres Kralovy Vary NUTS V Bečov nad Teplou Účelového sdružení obcí Slavkovský les pro obnovu venkova MASu Náš Region, o. s. Vodohospodářského sdružení západních Čech Tab.1 Identifikační údaje mikroregionu ÚSOSL Účelové sdružení obcí Slavkovský les pro obnovu venkova Registrováno: Právní forma: dobrovolný svazek obcí Účel svazku: Kategorie: Předseda: Sídlo: Členské obce: Zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místních samospráv ve věci programu obnovy a rozvoje venkova, propagace mirkoregionu a dalších souvisejících aktivit, poskytuje poradenské a informační služby v oblasti rozvoje venkovského prostoru. regionální rozvoj, ostatní Ladislav Hlava Městský úřad Teplá Masarykovo nám Teplá Rozloha: 285,79 km 2 Bečov nad Teplou, Krásné Údolí, Mnichov, Otročín, Teplá, Úterý, Úvtina, Teplička, Krsy, Bezvěrov, Stanovice Zdroj: 10

11 Mapa1 Geografické umístění mikroregionu Zdroj: Tab.2 Identifikační údaje mikroregionu Náš region Název místní akční skupiny Náš region Okres Karlovy Vary (kraj Karlovarský) Účel svazku Právní forma občanské sdružení Sídlo Teplá Hlavní kontaktní osoba Ladislav Hlava, předseda Další kontaktní osoba Bc. Martin Frous, manažer Ulice ČSA 237 Obec/Pošta Teplá PSČ

12 Telefon Fax Mobil vlastní WWW stránka Mapy Karta MAS celá ČR, kraj, mikroregion download Poslední aktualizace: LEADER+ Hlavní téma skupiny Hlavní cílová skupina Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech Území místní akční skupiny Bečov nad Teplou Bezvěrov Bochov Chodov Krásné Údolí Krsy Mnichov Nová Ves Otročín Stanovice Teplá Teplička Úterý Útvina Zádub-Závišín Zdroj: Stručný popis území: MAS NÁŠ REGION je kompaktním územním celkem na jihu Karlovarského kraje a patří do něho i 3 obce Plzeňského kraje. Z hlediska přírodních podmínek leží mikroregion v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a nachází se po částech ze severní strany na Toužimské plošině, Tepelské a Bezdružické vrchovině.nadmořská výška je m.n.m. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: Z 15 sídelních útvarů jsou dvě města, 4 obce s počtem nad 500 obyvatel a 9 obcí s počtem obyvatel pod 500.Pro mikroregion je charakteristická nízká hustota zalidnění, vyplývající především z 12

13 historických událostí. Výsledně se to projevuje v nízké vybavenosti území, např.veřejná hromadná doprava, a v malém trhu práce v mikroregionu a úrovni poptávky.členské obce se nacházejí v blízkosti významné komunikační osy Karlovy Vary-Plzeň a Karlovy Vary-Praha, dále pak kolem méně významných spojnic Bečov nad Teplou-Mariánské Lázně a Sokolov-Krsy. Území má zemědělsko - lesnický charakter, ostatní průmysl zde chybí. STRATEGICKÉ CÍLE Strategie rozvoje mikroregionu obsahuje 3 základní skupiny: - oblast ekonomické a technické infrastruktury - oblast lidského potenciálu - potenciál životního prostředí Tab.3 Socioekonomické ukazatele mikroregionu Nezaměstnanost (%) k Daňová výtěžnost (Kč/obyv.) Socioekonomické ukazatele , , ,5 17,5 17,9 17, Počet obyvatel z toho v produktivním věku Výměra (ha) Hustota (obyv./ km 2 ) 19,85 19,79 20,03 20,33 20,09 20,12 20,28 20,28 Zdroj: Polohu území lze především v kontextu střední Evropy hodnotit jako výhodnou vzhledem k blízkosti hranic s Bavorskem a Saskem i výhodné vzdálenosti hlavního města Prahy (120 km). 13

14 Město se skládá ze tří katastrálních území: Bečov nad Teplou Vodná Krásný Jez Celková rozloha území činí 1981 ha, z toho je 393 ha zemědělské půdy. Z celkové výměry je téměř 400 ha pozemků ve vlastnictví obce, z toho necelých 200 ha lesa. Spádové území Bečova tvoří obce: Nová Ves Starý Dvůr Louka Chodov Teplička Obyvatelé těchto obcí využívají v Bečově nad Teplou především oblast školství, zdravotnictví, dopravy, matriční agendy a poštovních služeb. Bečov nad Teplou je starobylé město, ležící v jižní polovině Karlovarského kraje přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (sídlo CHKO je v Mariánských Lázních). Město má z hlediska cestovního ruchu strategickou polohu v přírodně a krajinářsky hodnotné krajině v údolí říčky Teplé mezi Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi a Sokolovem. Bečov nad Teplou leží průměrně v nadmořské výšce 532 m n.m. (nádražní budova 508 m n. m.). Území, ve které se Bečovsko nachází, je tvořeno třemi morfologicky významnými celky: Karlovarským masivem na severu a západě, Slavkovským lesem na východě a Tepelskou vrchovinou na jihu. 14

15 Geologické podloží je převážně tvořeno žulovými horninami a částečně také horninami vulkanického původu. Převažujícím půdním typem území je hnědozem vhodná pro zemědělskou výrobu. Klimatické podmínky s průměrnou roční teplotou 7 až 10 o C a průměrnými ročními srážkami mm nejsou pro rostlinnou výrobu příliš příznivé. Proto se v území nejčastěji vyskytují lesy a pastviny. Nejen Bečov nad Teplou může návštěvníkům nabídnout mnoho historických a přírodních zajímavostí, ale i jeho okolí patří k nejkrásnějším částem lázeňského trojúhelníku. Město obklopují fascinující přírodní scenérie s unikáty z oblasti fauny i flory. Čisté a klidné životní prostředí vybízí k procházkám. Okolní vesnice i města se pyšní řadou známých i méně známých historických, kulturně-uměleckých či sakrálních památek. Vzhled města Bečov a okolních obcí je poznamenán mnohaletou nedostatečnou údržbou a obnovou. V okolních obcích (Louka, Nová Ves, Milešov, Háje) jsou opuštěné objekty. Urbanistická struktura města je až na nevhodnou panelovou výstavbou vícepodlažních obytných domů U trati poměrně zachována. Část domovního fondu je především v okolních obcích využívána jako rekreační objekty. Území Bečovska lze hodnotit jako venkovskou oblast mimo aglomerace se stabilní sídelní strukturou a rozvojovou dynamikou v důsledku rozvoje cestovního ruchu, případně postupného rozvoje MSP Demografická charakteristika Před definováním řady rozvojových aktivit je důležité věnovat pozornost základním sociodemografickým charakteristikám. Je nutno si uvědomit, že území Bečovska je silně poznamenáno válečným a poválečným demografickým vývojem. Území lze zcela jednoznačně označit jako venkovský prostor, který je dlouhodobě vylidňován a poznamenán i zánikem řady 15

16 objektů, jako samot (Kočičí vrch), mlýnů (na Teplé a přítocích) i celých městských struktur (Židovská čtvrť, Čtvrť Pod Hradem). Hustota zalidnění je velmi nízká. Rozpad zemědělství a zemědělské výroby neměl na demografický vývoj tohoto území vzhledem k klimatickým a především geomorfologickým podmínkám příliš zásadní dopad, naproti tomu jej výrazně ovlivňuje lesnictví a lesnická výroba. V území se omezeně se rozvíjí cestovní ruch a příměstská rekreace. Celkovou obměnou obyvatel po 2. světové válce a novým osídlením zanikly staré tradice a zvyky, které se nyní postupně obnovují. Řada obyvatel území Bečovska každodenně dojíždí za prací do Karlových Varů, Toužimi, Horního Slavkova. Vzhledem k stávající nízké úrovni základní vybavenosti jsou obyvatelé nucení též dojíždět do středních a odborných škol, k odborným lékařům a za ostatními službami (kadeřnictví, čistírny, pedikůra, banky, spořitelny, bankomaty, apod.)do větších sídel Počet obyvatel Počet obyvatel v Bečově nad Teplou v historii různě kolísal. Prestiž města a počet obyvatel se zvyšoval s rozvojem hornictví vzácných rud. Po druhé světové válce naopak počet obyvatel klesal v souvislosti s odsunem sudetských Němců. Řada domů byla dlouhou dobu opuštěna a dokonce v důsledku špatného stavu zbořena. Tab.4 - Vývoj počtu obyvatel trvale žijících v Bečově nad Teplou v letech Rok Počet obyvatel Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplo. 16

17 Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel v Bečově nad Teplou v letech Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplou V tabulce i na grafickém znázornění je vidět postupné snižování počtu obyvatel ve sledovaném období. Jedním z důvodů je vyšší úmrtnost obyvatel než porodnost. Dalším důvodem je záporné migrační saldo, které vyjadřuje, že počet vystěhovalých osob přesahuje počet osob přistěhovaných. I když Bečov nad Teplou je atraktivní lokalita nabízející klidné a čisté životní prostředí, lidé odcházejí převážně z důvodu nedostatku pracovních příležitosti Věková struktura obyvatel v roce 2004 Vzhledem k tomu, že údaje za rok 2005 nejsou v době zpracování studie dostupné, jsou využity data za rok Absolutní počet obyvatel nám nesděluje kolik z nich se nachází v produktivním věku, kolik je obyvatel ve věku předproduktivním a kolik již ve věku poproduktivním. To se můžeme dozvědět z věkové struktury. Každá věková skupina má speciální požadavky na produkty a služby, a proto je důležité znát složení obyvatel města. Sledovány byly údaje za rok 2004 pro vykreslení složení obyvatelstva. 17

18 Tab. 5 - Věková struktura obyvatel v Bečově nad Teplou Věkové skupiny Muži Ženy Celkem Počet Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplou. Graf 2 - Věková struktura obyvatelstva v Bečově nad Teplou 18% 3% 20% % 29% Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplou V Bečově nad Teplou je 59,7 % mužů a 40,3 % žen, což v porovnání s počty obyvatel za celou ČR, kde mají ženy zastoupení 51,3 % nestandardní. Průměrný věk je 40,7. To zhruba odpovídá celorepublikovému trendu stárnutí obyvatelstva. Věkové skupiny jsou rozděleny do 5 tříd. Největší zastoupení má věková skupina od let. Druhou největší je věková skupina 15 24letých. Obě tyto skupiny patří do věku ekonomicky aktivních obyvatel a jsou tedy důležité pro rozvoj území. Poměrně nemalé zastoupení v Bečově nad Teplou mají také starší lidé, na které by rozvojové aktivity území neměly zapomínat a měla by jim být věnovat náležitá pozornost, protože se jejich podíl v důsledku emigrace mladého obyvatelstva bude do budoucna nejspíš zvyšovat. I když právě služby cestovního ruchu by 18

19 mohly vytvořit nová pracovní místa a vytvořit tak důvod pro příchod nového obyvatelstva Zemřelí a narození Tato kapitola se věnuje vývoji počtu zemřelých a narozených v období 1998 až 2004, tak aby bylo možno odvodit současnou situaci a možný trend vývoje budoucího počtu obyvatelstva. Tab. 6 - Obyvatelé zemřelí a narození v Bečově nad Teplou v letech Rok Narození Zemřelí Zdroj: Matrika městského úřadu. Graf 3 - Obyvatelé zemřelí a narození v Bečově nad Teplou Narození Zemřelí Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů matriky městského úřadu Na grafu je možno sledovat rozdíl mezi narozenými dětmi a zemřelými občany po sledovanou dobu. Počet narozených dětí v Bečově nad Teplou je nižší než počet zemřelých. 19

20 V současnosti je možno pozorovat tendence vyšší porodnosti, dané vyšším počtem žen ve věku plodnosti. V sedmdesátých letech ( ) stát prosazoval aktivní propopulační politiku, v jejímž důsledku se zvýšila porodnost. Ženy z těchto silných populačním ročníků nyní dosáhly věku plodnosti Migrace obyvatel Pro odhad možného trendu budoucího vývoje počtu obyvatel je potřeba brát v úvahu nejen počet narozených a zemřelých, ale také počet přistěhovaných a vystěhovaných. V naší zemi není tak běžné stěhovat se, ale právě kladné migrační saldo může vyrovnávat záporný přirozený přírůstek obyvatel v daném regionu. Sledován byl vývoj migrace obyvatelstva ve stejném časovém úseku jako porodnost a úmrtnost, tedy v letech 1998 až Tab. 7 - Migrace obyvatel v Bečově nad Teplou Rok Přistěhovalí Vystěhovalí Zdroj: oddělení evidence obyvatel městského úřadu. Graf 4 - Migrace obyvatel v Bečově nad Teplou (abs. počty) Přistěhovalí Vystěhovalí Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů městského úřadu 20

21 Migrační saldo je záporné, což znamená, že převažuje počet vystěhovaných nad počtem obyvatel příchozích. Záporné migrační saldo a záporný přirozený přírůstek obyvatel nám tak potvrzuje tabulku č. 1 a graf č. 1, kde je vidět absolutní úbytek počtu obyvatel Nezaměstnanost v období Po specifikaci trendu vývoje počtu obyvatelstva, je důležité se seznámit s hlavním důvodem odchodu obyvatel z města. Sledován byl vývoj nezaměstnanosti v letech 1998 až Tab. 8 - Nezaměstnanost v Bečově nad Teplou v letech Rok Nezaměstnanostost 9,00 11,80 11,40 9,50 9,90 11,40 10,50 Zdroj: Pracovní úřad Toužim Graf 5 - Nezaměstnanost v Bečově nad Teplou v letech Nezaměstnanost Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů pracovního úřadu v Toužimi 21

22 Míra nezaměstnanosti je podíl, kde v čitateli je počet nezaměstnaných a ve jmenovateli celková pracovní síla (součet zaměstnaných a nezaměstnaných). Podle toho, jakým způsobem se počet nezaměstnaných získává, rozlišujeme různé míry nezaměstnanosti. Český statistický úřad používá metodu výběrového šetření pracovních sil, na jehož základě pak počítá obecnou míru nezaměstnanosti. Míra, která je uvedena výše v tabulce a grafu je tzv. registrovaná míra nezaměstnanosti, kde jsou za nezaměstnané považováni na úřadech práce registrovaní neumístění uchazeči o zaměstnání. Tuto metodu používá ministerstvo práce a sociálních věcí a tedy i úřady práce pro evidenci míry nezaměstnanosti. Takže se jedná o podíl registrovaných nezaměstnaných na součtu registrovaných nezaměstnaných se zaměstnanými, zjištěnými prostřednictvím výběrového šetření pracovních sil. Z grafu i tabulky je patrný vývoj nezaměstnanosti občanů žijících v Bečově nad Teplou od roku 1998 do roku Jak je vidět z těchto hodnot, nezaměstnanost kolísá mezi 9 a 12%. Je to poměrně vysoké procento, které ale bohužel na Karlovarsku není neobvyklé. Snížení nezaměstnanosti by mohl napomoci i rozvoj cestovního ruchu. Problémem ovšem zůstává nedostatečná motivace pro aktivní hledání zaměstnání ze strany uchazečů. Z předchozích tabulek a grafů je patrný jev úbytku obyvatelstva způsobený vyšší úmrtností než porodností a odchodem obyvatel zejména z důvodu nezaměstnanosti za prací. V rozvoji cestovního ruchu je patrná příležitost pro vybudování nových pracovních míst. Rozvojové aktivity integrovaného projektu musí být směřovány k podpoře a rozvoji cestovního ruchu a tím přilákat i nově příchozí, mladé aktivní občany. 22

23 4.3. Regionální infrastruktura Dopravní infrastruktura a obslužnost území Dopravní infrastruktura představuje jeden z hlavních faktorů ovlivňujících možnosti rozvoje území Bečovska. Jedná se jednak o dopravní obslužnost území pro obyvatele, tak i o zpřístupnění území s potenciálem pro rozvoj v cestovním ruchu. Základní dopravní infrastruktura v území Bečovská je tvořena silniční a železniční sítí, doplňená o síť pěších tras, cyklotras a nově hipostezek využívaných v převážné míře zejména pro rozvoj cestovního ruchu. Městem Bečov nad Teplou prochází komunikace I. třídy Karlovy Vary Plzeň a II. třídy Bečov nad Teplou Mariánské Lázně. Místní síť je vybavena asfaltovým povrchem, pouze jediná ulice je vydlážděna žulovými kostkami. Chodníky v centru města jsou též převážně vyasfaltované, v některých úsecích na náměstí před hradem je položena zámková dlažba. V historicky nejstarší části města u kostela je zachována historická kamenná zádlažba chodníku. Město vypracovává žádost o dotaci z fondů Evropské unie na opravu komunikací vedoucích k hlavním turistickým cílům (k bečovskému zámku a kostelu sv. Jiří) Elektrifikace Celá obec je elektrifikována. Na území města je instalováno veřejné osvětlení, v památkové zóně jsou stožáry osazeny historickými svítidly. V centru města je provedena kabelizace vedení elektrické energie Plynofikace S ohledem na plánované zlepšení kvality ovzduší ve městě výrazným snížením emisí z vytápění objektů lokálními topeništi bylo v roce 1997 rozhodnuto o plynofikaci obce. Tato akce byla rozvrhnuta na dvě etapy; I. etapa (4/ /1998) je již ukončena, tzn. je provedeno připojení na hlavní vedení plynovodu, vybudována 23

24 městská síť rozvodů a veřejné části přípojek. Většina objektů je napojena na plynové vytápění a obyvatelé ho již využívají. II. etapa (4/ /2004) je v současnosti též dokončena Vodovod a kanalizace Společnost Vodovody a kanalizace a Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech s účastí města vybudoval v Bečově nad Teplou novou čistírnu odpadních vod, část kanalizace a vodovodního řadu. Mít dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod je velmi důležitý faktor pro rozvoj cestovního ruchu. Nemůžete podporovat rozvoj turismu a nemít k tomu potřebné technické zázemí Podnikání, obchody, služby Nejdůležitější podnikatelské subjekty V Bečově nad Teplou podnikají tři důležité společnosti z pohledu počtu zaměstnanců a objemu výroby. Dříve bylo důležitým subjektem České rybářství, s.r.o. Mariánské Lázně, které má v Bečově nad Teplou své středisko, které v roce V Bečově nad Teplou mělo Rybářství Mariánské Lázně několik provozů pstruhového hospodářství, které má ve zdejších podmínkách dlouhodobou tradici. Jedná se o lokalitu na okraji města při výjezdu na M. Lázně, dále pak provoz při Plzeňské ulici. Předmětem činnosti rybářství byl od středověku chov pstruha duhového, sivena, marény a peledě. V současné době má Rybářství 6 zaměstnanců. Největším zaměstnavatelem je Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou, které je hlavním reprezentantem průmyslové výroby ve městě. Stěžejním předmětem činnosti je výroba elektroinstalačního spojovacího materiálu. Elektro je nejdůležitějším tvůrcem pracovních míst ve městě se svými 150 zaměstnanci. Z hlediska zemědělské a lesnické výroby je nejvýznamnějším podnikem Lesní společnost Bečov nad Teplou. V Bečově nad Teplou jsou umístěny dva provozy - 24

25 u nádraží sklad a manipulaci dřeva a v Plzeňské ulici pak administrativní zázemí firmy. Předmětem činnosti je pěstební a těžební činnost v lesnictví, výroba palisád, upravených tlakovou impregnací. Podnik zaměstnává přibližně 120 lidí. Je druhým největším zaměstnavatelem ve městě. Další významnou společností je Realistic a Blex Karlovy Vary, s.r.o., která má v Bečově nad Teplou své výrobní zastoupení. Podnik zaměstnává přibližně 30 lidí a předmětem jeho činnosti je výroba drobných kuchyňských předmětů Obchody V Bečově nad Teplou je k dispozici několik obchodů, nejčastěji se smíšeným zbožím. Obchody zde uspokojí hlavně místní obyvatele svým drobným sortimentem denní spotřeby. Na větší nákupy lidé většinou dojíždějí automobily do nedalekých Karlových Varů, kde nakupují ve velkých supermarketech a větších obchodech se specializovaným zbožím. Tab. 9 - Obchody v Bečově nad Teplou Název REMA Úsvit nákupní středisko Prodejna Jednoty Universum Textil Prodejna pro mladé lidi Sortiment Železářské zboží a papír Smíšené zboží Smíšené zboží Drogerie, papír a sklo Textil a boty Oděvy a prádlo Paros Sudová vína Suvenýry Lednické rovné Suvenýry Sklo Zdroj: Městský úřad, osobní znalost města Jak je z tabulky patrno, v Bečově nad Teplou chybí obchod s typickým českým zbožím, který by svou nabídku směřoval hlavně k zahraničním návštěvníkům. Je tu sice malý obchod se sklem, ale jeho nabídka není nijak široká a ani zcela typická pro české sklářství. 25

26 Drobné a střední podnikání V Bečově nad Teplou můžeme nalézt drobné a střední podnikatele, jsou zde zastoupena řemesla od autoopravny až po zednické práce. Tato řemesla jsou na menším městě, kde má převážná část obyvatel vlastní domek, žádaná. Ale podnikatelé se nesoustřeďují pouze na obyvatele města, dnes již mají své zákazníky i v jiných částech republiky. K službám, které můžeme ve městě nalézt, patří tyto provozovny: autoopravna, autodoprava, IKOV kovářství, zednické práce, truhlářství a pokrývačství, zámečnictví, výrobky z cínu, topenářství a vodoinstalace a MIKRO průmyslové výlisky. V nabídce chybí zastoupení uměleckých či historických řemesel, jejichž produkce by mohla zaujmout turisty. Do prostředí zámku by se hodilo například: umělecké kovářství, keramika nebo krajkárna Ostatní služby V Bečově nad Teplou je k dispozici pošta, čerpací stanice BENZINA a také novinový stánek. Dále je možno využít služeb veřejné knihovny, muzea a katolické církve. Místní knihovna je umístěna v budově základní umělecké školy. V příjemném prostředí nabízí čtenářům své služby dvakrát týdně, a to vždy v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Vedle pravidelného půjčování knih z oblasti krásné i naučné literatury a časopisů pro děti i dospělé nabízí velmi žádanou službu - přístup k internetu. Knihovna spolupracuje také se základní uměleckou školou. Tato spolupráce se odráží v pořádání společných akcí a výstav. Knihovnu navštěvují čtenáři všech věkových kategorií. Knihovna hodlá i nadále poskytovat kvalitní služby, v pravidelných intervalech je obohacována o nové výtisky. Co se prostředí týká, je snahou vytvořit zde prostor vhodný k posezení či pořádání akcí malého formátu. 26

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více