BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ"

Transkript

1 ANALYTICKÝ DOKUMENT Integrovaný projekt BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 105 1

2 1. Úvod str.5 2. Základní pojmy str.7 3. Metodický postup zpracování integrovaného projektu str.8 4. Socioekonomická analýza území Bečovska str Poloha území Bečovska 4.2. Demografická charakteristika Počet obyvatel Věková struktura obyvatel v roce Zemřelí a narození Migrace obyvatel Nezaměstnanost v období Regionální infrastruktura Dopravní infrastruktura a obslužnost území Elektrifikace Plynofikace Vodovod a kanalizace 4.4. Podnikání, obchody, služby Nejdůležitější podnikatelské subjekty Obchody Drobné a střední podnikání Ostatní služby Školství Zdravotnictví Zhodnocení vybavenosti obce 5. Podmínky a předpoklady cestovního ruchu str Základní definice 5.2. Ubytování a stravování Ubytovací zařízení Zhodnocení ubytovacích zařízení 2

3 Stravovací zařízení Zhodnocení stravovacích zařízení Budoucí ubytovací a stravovací zařízení 5.3. Nabídka cestovního ruchu v Bečově nad Teplou Historie města Památky a zajímavosti v Bečově nad Teplou Zajímavosti v okolí Bečova 5.4. Turistické trasy 5.5. Cyklotrasy 5.6. Golfová turistika 5.7. Sportovní vyžití 5.8. Kultura 5.9. Propagace města 6. Lázeňství a lázně v okolí str SWOT analýza str Definice SWOT analýzy 7.2. Silné stránky 7.3. Slabé stránky 7.4. Příležitosti 7.5. Hrozby 8. Návrhy na zlepšení a rozvoj cestovního ruchu na daném území str Návrhy města Revitalizace sportovně kulturního areálu Rekonstrukce a zmodernizování multifunkčního centra Sokolovna Revitalizace chráněné památkové zóny 8.2. Další návrhy a doporučení Propagační brožury a letáky Webové stránky Interaktivní infocentrum 3

4 Podpora místních podnikatelů Rozšíření doplňkových služeb Nové cyklistické a turistické stezky Venkovská turistika a agroturistika 9. Komunitní plánování str Vyhodnocení akcí komunitní plánování - sociodemografie Vyhodnocení akcí komunitní plánování projektové záměry 10. Závěr str Seznam literatury str.105 4

5 1. Úvod Připravovaný Integrovaný projekt Bečov příroda, památky a lidé by měl v návaznosti na ostatní schválené územně plánovací a strategické dokumenty regionu Bečovska představovat programový dokument určující priority regionu a využít je pro čerpání strukturálních fondů v programovém období pro uvedený region. Specifickým aspektem zohledněným v rámci zpracovaného projektu je problematika trvale udržitelného rozvoje s ohledem na cestovní ruch. Tento projekt musí kromě podkladových materiálů regionální úrovně např. Územní plán Bečova nad Teplou, Strategie rozvoje mikroregionu NÁŠ REGION a Program rozvoje Karlovarského kraje - zohledňovat i hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority rozvoje České republiky a Evropské unie jako celku např. Národní rozvojový plán České republiky a Národní strategický referenční rámec (NSRR). Dle těchto dokumentů bude Integrovaný projekt v dokumentační podobě specifikovat: Vize Cíle Priority Zpracování integrovaného projektu navazuje na dílčí projekty jednotlivých subjektů (Město Bečov, Základní organizace ČSOP Berkut, Národní památkový ústav Státní hrad a zámek Bečov, TJ Slavoj Bečov, KČT Slavoj Bečov, aj.) a bylo zahájeno na základě výstupů komunitního akčního plánování a pracovní schůzky Pracovní skupiny dne iniciované v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost. Vize, cíle a priority zpracovávaného projektu musí respektovat změny vyplývající z odlišného přístupu k regionální, potažmo národní a evropské politice. 5

6 Integrovaný projekt musí rozpracovat řešená témata do úrovně vybraných priorit a navrhnout zdroje realizace (po materiální a finanční stránce). Tato dokumentace je jedním z potřebných dokumentů pro úspěšnou realizaci integrovaného projektu. Zabývá se analýzou současné situace a podmínek pro regionální rozvoj Bečovska, jenž je v prvé řadě zaměřen na rozvoj cestovního ruchu a turismus. Pro formulaci záměru integrovaného projektu je rozhodující silný přírodně-kulturní potenciál zájmového území. Tato práce seznamuje s podmínkami cestovního ruchu v tomto regionu, hodnotí nabídku produktů a služeb cestovního ruchu a navrhuje cesty možného řešení jeho rozvoje. Cesty rozvoje jsou definovány na základě výsledků moderované diskuze, jednání pracovní skupiny iniciované projektem SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost a závěrů komunitního akčního plánování. První část dokumentu charakterizuje město obecnými údaji o území a základními údaji o obyvatelstvu. Pomocí několika tabulek a grafů je nastíněn vývoj počtu obyvatel v posledních letech, jeho věková struktura a prostřednictvím porodnosti a migrace i možný budoucí sociodemografický vývoj. V neposlední řadě je pozornost zaměřena na vývoj nezaměstnanosti. Dále je charakterizována vybavenost města a zhodnocena nabídka obchodů a služeb místních podnikatelů a dopravní dostupnost. Potřebná data byla získána převážně za pomoci zdrojů Městského úřadu Bečov nad Teplou a Českého statistického úřadu. Druhá část je věnována nadefinování základních pojmů cestovního ruchu a zhodnocení nabídky produktů a služeb cestovního ruchu. Další části specifikují důležitost města pro cestovní ruch jako opravdového centra turismu, které může nabídnout nejen řadu kulturních, ale i přírodních památek. Na základě těchto výchozích předpokladů je možné dále iniciovat ostatní rozvojové aktivity, včetně podpory malého a středního podnikání a rozvoje lidských zdrojů. 6

7 Pomocí metody SWOT analýzy byla snaha postihnout silné a slabé stránky města, které souvisí s cestovním ruchem. Pozornost byla dále soustředěna na analýzu možných příležitostí a hrozeb, které vyplývají ze silných a slabých stránek. Z výstupů SWOT analýzy, závěrů komunitního akčního plánování, moderované diskuze a pracovních skupin byl zpracován závěr práce. Definovány byly okruhy návrhů na zlepšení situace a rozvoj daného regionu. 2. Základní pojmy Důraz je kladen na tyto pojmy: PARTNERSTVÍ Partnerství je jedním ze základních principů strukturální politiky EU i Karlovarského kraje. Partnerství je klíčový prvek při motivaci k vytváření nových forem spolupráce v regionu. Partnerství je budováno v rovině odborné (sektorové ochrana přírody) i rovině územní (území Bečovska) Cílem je vytvořit rozvojového partnerství, které spojí město, mikroregion, kraj, podnikatele, nestátní neziskové organizace, profesní sdružení, další zájmové organizace, školy, poradenské instituce, finanční sektor, atd. V rámci partnerství je tak možno ovlivňovat rozhodování o budoucnosti území, jeho priority a tím uplatňovat své vlastní vize a cíle. Každá snaha a zkušenost je cenným přínosem pro posílení rozvojové kapacity regionu. Partnerství je budováno a koordinováno manažerem území v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost, který buduje pracovní skupinu, která se bude podílet na přípravě a realizaci rozvojových aktivit. Cílem je vzájemně prospěšná spolupráce mezi subjekty napříč územím a tím zvýšení synergického efektu, který povede k zajištění finanční realizovatelnosti a dosažitelnosti cílů a rozvoje území. 7

8 Místní partnerství je založeno na územní znalosti partnerů a jejich vazbách k území, z čehož vyplývá jasná definice co je třeba změnit, rozvíjet a do čeho investovat prostředky. MÍSTNÍ OPERAČNÍ PLÁN (MOP) Místní operační plán je dokument, obsahující další plán rozvoje území a seznam záměrů pro jejichž realizaci je třeba získat zdroje. INTEGROVANÝ PROJEKT (IP) "Integrovaný projekt je komplexní rozvojový nástroj logicky propojených a vzájemně podmíněných projektů, a to zpravidla jak investiční tak i neinvestiční povahy, jež dohromady vytváří významné synergické efekty". 3. Metodický postup zpracování integrovaného projektu Příprava integrovaného projektu včetně přípravy koordinace bude zajištěna na regionální úrovni v rámci Pracovní skupiny a Programového výboru mikroregionu Náš Region. Cílem manažera území při sestavování Pracovní skupiny integrovaného projektu byl princip partnerství v horizontálně i vertikálně členěné organizační struktuře, která je zajištěna aktivním zapojením partnerů. Jádrem této Pracovní skupiny jsou zástupci: Samosprávy Odborných organizací Nestátních neziskových organizací Podnikatelského sektoru Zájmových skupin Manažer území SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost 8

9 Úkolem pracovní skupiny je aktivně se podílet na zpracování integrovaného projektu, koordinovat aktivity a poskytovat dílčím zpracovatelům zadání, názory a informace nezbytné pro postup prací. Mimo takto definovanou Pracovní skupinu a její fungování je realizována ještě řada doplňkových aktivit, průzkumů, šetření, individuálních jednání a akcí, které mají za cíl zapojit do zpracování programu další subjekty a zohlednit jejich zkušenosti, potřeby nebo názory. Pracovní skupina zvolila jako nejvýznamnější metody komunitního akčního plánování, jehož výstupy jsou hodnoceny jako konsensus celé komunity. Akce komunitního akčního plánování probíhaly v červenci, září a listopadu roku 2005 a dubnu až červnu roku Smyslem bylo zjistit a posoudit vize a cíle zúčastněných. Důraz byl kladen na potřebný lidský potenciál a jeho připravenost. Připomínkování postupu zpracování integrovaného projektu musí i nadále probíhat po celou dobu jeho zpracování. 4. Socioekonomická analýza území Bečovska Socioekonomická analýza území Bečovska představuje základní vstupní podklad, který dané území specifikuje a popisuje. Analýza vychází z aktualizovaných již zpracovaných podkladových materiálů, z dostupných informačních zdrojů a z vlastního šetření Poloha území Bečovska Území Bečovska je součástí regionu soudržnosti NUTS II Severozápad (součást NUTS III - Karlovarský kraj.) Zatřídění dle NUTS: NUTS I Česká republika NUTS II - Severozápad NUTS III Karlovarský kraj 9

10 Bečov je členem: NUTS IV Okres Kralovy Vary NUTS V Bečov nad Teplou Účelového sdružení obcí Slavkovský les pro obnovu venkova MASu Náš Region, o. s. Vodohospodářského sdružení západních Čech Tab.1 Identifikační údaje mikroregionu ÚSOSL Účelové sdružení obcí Slavkovský les pro obnovu venkova Registrováno: Právní forma: dobrovolný svazek obcí Účel svazku: Kategorie: Předseda: Sídlo: Členské obce: Zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místních samospráv ve věci programu obnovy a rozvoje venkova, propagace mirkoregionu a dalších souvisejících aktivit, poskytuje poradenské a informační služby v oblasti rozvoje venkovského prostoru. regionální rozvoj, ostatní Ladislav Hlava Městský úřad Teplá Masarykovo nám Teplá Rozloha: 285,79 km 2 Bečov nad Teplou, Krásné Údolí, Mnichov, Otročín, Teplá, Úterý, Úvtina, Teplička, Krsy, Bezvěrov, Stanovice Zdroj: 10

11 Mapa1 Geografické umístění mikroregionu Zdroj: Tab.2 Identifikační údaje mikroregionu Náš region Název místní akční skupiny Náš region Okres Karlovy Vary (kraj Karlovarský) Účel svazku Právní forma občanské sdružení Sídlo Teplá Hlavní kontaktní osoba Ladislav Hlava, předseda Další kontaktní osoba Bc. Martin Frous, manažer Ulice ČSA 237 Obec/Pošta Teplá PSČ

12 Telefon Fax Mobil vlastní WWW stránka Mapy Karta MAS celá ČR, kraj, mikroregion download Poslední aktualizace: LEADER+ Hlavní téma skupiny Hlavní cílová skupina Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech Území místní akční skupiny Bečov nad Teplou Bezvěrov Bochov Chodov Krásné Údolí Krsy Mnichov Nová Ves Otročín Stanovice Teplá Teplička Úterý Útvina Zádub-Závišín Zdroj: Stručný popis území: MAS NÁŠ REGION je kompaktním územním celkem na jihu Karlovarského kraje a patří do něho i 3 obce Plzeňského kraje. Z hlediska přírodních podmínek leží mikroregion v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a nachází se po částech ze severní strany na Toužimské plošině, Tepelské a Bezdružické vrchovině.nadmořská výška je m.n.m. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: Z 15 sídelních útvarů jsou dvě města, 4 obce s počtem nad 500 obyvatel a 9 obcí s počtem obyvatel pod 500.Pro mikroregion je charakteristická nízká hustota zalidnění, vyplývající především z 12

13 historických událostí. Výsledně se to projevuje v nízké vybavenosti území, např.veřejná hromadná doprava, a v malém trhu práce v mikroregionu a úrovni poptávky.členské obce se nacházejí v blízkosti významné komunikační osy Karlovy Vary-Plzeň a Karlovy Vary-Praha, dále pak kolem méně významných spojnic Bečov nad Teplou-Mariánské Lázně a Sokolov-Krsy. Území má zemědělsko - lesnický charakter, ostatní průmysl zde chybí. STRATEGICKÉ CÍLE Strategie rozvoje mikroregionu obsahuje 3 základní skupiny: - oblast ekonomické a technické infrastruktury - oblast lidského potenciálu - potenciál životního prostředí Tab.3 Socioekonomické ukazatele mikroregionu Nezaměstnanost (%) k Daňová výtěžnost (Kč/obyv.) Socioekonomické ukazatele , , ,5 17,5 17,9 17, Počet obyvatel z toho v produktivním věku Výměra (ha) Hustota (obyv./ km 2 ) 19,85 19,79 20,03 20,33 20,09 20,12 20,28 20,28 Zdroj: Polohu území lze především v kontextu střední Evropy hodnotit jako výhodnou vzhledem k blízkosti hranic s Bavorskem a Saskem i výhodné vzdálenosti hlavního města Prahy (120 km). 13

14 Město se skládá ze tří katastrálních území: Bečov nad Teplou Vodná Krásný Jez Celková rozloha území činí 1981 ha, z toho je 393 ha zemědělské půdy. Z celkové výměry je téměř 400 ha pozemků ve vlastnictví obce, z toho necelých 200 ha lesa. Spádové území Bečova tvoří obce: Nová Ves Starý Dvůr Louka Chodov Teplička Obyvatelé těchto obcí využívají v Bečově nad Teplou především oblast školství, zdravotnictví, dopravy, matriční agendy a poštovních služeb. Bečov nad Teplou je starobylé město, ležící v jižní polovině Karlovarského kraje přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (sídlo CHKO je v Mariánských Lázních). Město má z hlediska cestovního ruchu strategickou polohu v přírodně a krajinářsky hodnotné krajině v údolí říčky Teplé mezi Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi a Sokolovem. Bečov nad Teplou leží průměrně v nadmořské výšce 532 m n.m. (nádražní budova 508 m n. m.). Území, ve které se Bečovsko nachází, je tvořeno třemi morfologicky významnými celky: Karlovarským masivem na severu a západě, Slavkovským lesem na východě a Tepelskou vrchovinou na jihu. 14

15 Geologické podloží je převážně tvořeno žulovými horninami a částečně také horninami vulkanického původu. Převažujícím půdním typem území je hnědozem vhodná pro zemědělskou výrobu. Klimatické podmínky s průměrnou roční teplotou 7 až 10 o C a průměrnými ročními srážkami mm nejsou pro rostlinnou výrobu příliš příznivé. Proto se v území nejčastěji vyskytují lesy a pastviny. Nejen Bečov nad Teplou může návštěvníkům nabídnout mnoho historických a přírodních zajímavostí, ale i jeho okolí patří k nejkrásnějším částem lázeňského trojúhelníku. Město obklopují fascinující přírodní scenérie s unikáty z oblasti fauny i flory. Čisté a klidné životní prostředí vybízí k procházkám. Okolní vesnice i města se pyšní řadou známých i méně známých historických, kulturně-uměleckých či sakrálních památek. Vzhled města Bečov a okolních obcí je poznamenán mnohaletou nedostatečnou údržbou a obnovou. V okolních obcích (Louka, Nová Ves, Milešov, Háje) jsou opuštěné objekty. Urbanistická struktura města je až na nevhodnou panelovou výstavbou vícepodlažních obytných domů U trati poměrně zachována. Část domovního fondu je především v okolních obcích využívána jako rekreační objekty. Území Bečovska lze hodnotit jako venkovskou oblast mimo aglomerace se stabilní sídelní strukturou a rozvojovou dynamikou v důsledku rozvoje cestovního ruchu, případně postupného rozvoje MSP Demografická charakteristika Před definováním řady rozvojových aktivit je důležité věnovat pozornost základním sociodemografickým charakteristikám. Je nutno si uvědomit, že území Bečovska je silně poznamenáno válečným a poválečným demografickým vývojem. Území lze zcela jednoznačně označit jako venkovský prostor, který je dlouhodobě vylidňován a poznamenán i zánikem řady 15

16 objektů, jako samot (Kočičí vrch), mlýnů (na Teplé a přítocích) i celých městských struktur (Židovská čtvrť, Čtvrť Pod Hradem). Hustota zalidnění je velmi nízká. Rozpad zemědělství a zemědělské výroby neměl na demografický vývoj tohoto území vzhledem k klimatickým a především geomorfologickým podmínkám příliš zásadní dopad, naproti tomu jej výrazně ovlivňuje lesnictví a lesnická výroba. V území se omezeně se rozvíjí cestovní ruch a příměstská rekreace. Celkovou obměnou obyvatel po 2. světové válce a novým osídlením zanikly staré tradice a zvyky, které se nyní postupně obnovují. Řada obyvatel území Bečovska každodenně dojíždí za prací do Karlových Varů, Toužimi, Horního Slavkova. Vzhledem k stávající nízké úrovni základní vybavenosti jsou obyvatelé nucení též dojíždět do středních a odborných škol, k odborným lékařům a za ostatními službami (kadeřnictví, čistírny, pedikůra, banky, spořitelny, bankomaty, apod.)do větších sídel Počet obyvatel Počet obyvatel v Bečově nad Teplou v historii různě kolísal. Prestiž města a počet obyvatel se zvyšoval s rozvojem hornictví vzácných rud. Po druhé světové válce naopak počet obyvatel klesal v souvislosti s odsunem sudetských Němců. Řada domů byla dlouhou dobu opuštěna a dokonce v důsledku špatného stavu zbořena. Tab.4 - Vývoj počtu obyvatel trvale žijících v Bečově nad Teplou v letech Rok Počet obyvatel Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplo. 16

17 Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel v Bečově nad Teplou v letech Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplou V tabulce i na grafickém znázornění je vidět postupné snižování počtu obyvatel ve sledovaném období. Jedním z důvodů je vyšší úmrtnost obyvatel než porodnost. Dalším důvodem je záporné migrační saldo, které vyjadřuje, že počet vystěhovalých osob přesahuje počet osob přistěhovaných. I když Bečov nad Teplou je atraktivní lokalita nabízející klidné a čisté životní prostředí, lidé odcházejí převážně z důvodu nedostatku pracovních příležitosti Věková struktura obyvatel v roce 2004 Vzhledem k tomu, že údaje za rok 2005 nejsou v době zpracování studie dostupné, jsou využity data za rok Absolutní počet obyvatel nám nesděluje kolik z nich se nachází v produktivním věku, kolik je obyvatel ve věku předproduktivním a kolik již ve věku poproduktivním. To se můžeme dozvědět z věkové struktury. Každá věková skupina má speciální požadavky na produkty a služby, a proto je důležité znát složení obyvatel města. Sledovány byly údaje za rok 2004 pro vykreslení složení obyvatelstva. 17

18 Tab. 5 - Věková struktura obyvatel v Bečově nad Teplou Věkové skupiny Muži Ženy Celkem Počet Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplou. Graf 2 - Věková struktura obyvatelstva v Bečově nad Teplou 18% 3% 20% % 29% Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplou V Bečově nad Teplou je 59,7 % mužů a 40,3 % žen, což v porovnání s počty obyvatel za celou ČR, kde mají ženy zastoupení 51,3 % nestandardní. Průměrný věk je 40,7. To zhruba odpovídá celorepublikovému trendu stárnutí obyvatelstva. Věkové skupiny jsou rozděleny do 5 tříd. Největší zastoupení má věková skupina od let. Druhou největší je věková skupina 15 24letých. Obě tyto skupiny patří do věku ekonomicky aktivních obyvatel a jsou tedy důležité pro rozvoj území. Poměrně nemalé zastoupení v Bečově nad Teplou mají také starší lidé, na které by rozvojové aktivity území neměly zapomínat a měla by jim být věnovat náležitá pozornost, protože se jejich podíl v důsledku emigrace mladého obyvatelstva bude do budoucna nejspíš zvyšovat. I když právě služby cestovního ruchu by 18

19 mohly vytvořit nová pracovní místa a vytvořit tak důvod pro příchod nového obyvatelstva Zemřelí a narození Tato kapitola se věnuje vývoji počtu zemřelých a narozených v období 1998 až 2004, tak aby bylo možno odvodit současnou situaci a možný trend vývoje budoucího počtu obyvatelstva. Tab. 6 - Obyvatelé zemřelí a narození v Bečově nad Teplou v letech Rok Narození Zemřelí Zdroj: Matrika městského úřadu. Graf 3 - Obyvatelé zemřelí a narození v Bečově nad Teplou Narození Zemřelí Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů matriky městského úřadu Na grafu je možno sledovat rozdíl mezi narozenými dětmi a zemřelými občany po sledovanou dobu. Počet narozených dětí v Bečově nad Teplou je nižší než počet zemřelých. 19

20 V současnosti je možno pozorovat tendence vyšší porodnosti, dané vyšším počtem žen ve věku plodnosti. V sedmdesátých letech ( ) stát prosazoval aktivní propopulační politiku, v jejímž důsledku se zvýšila porodnost. Ženy z těchto silných populačním ročníků nyní dosáhly věku plodnosti Migrace obyvatel Pro odhad možného trendu budoucího vývoje počtu obyvatel je potřeba brát v úvahu nejen počet narozených a zemřelých, ale také počet přistěhovaných a vystěhovaných. V naší zemi není tak běžné stěhovat se, ale právě kladné migrační saldo může vyrovnávat záporný přirozený přírůstek obyvatel v daném regionu. Sledován byl vývoj migrace obyvatelstva ve stejném časovém úseku jako porodnost a úmrtnost, tedy v letech 1998 až Tab. 7 - Migrace obyvatel v Bečově nad Teplou Rok Přistěhovalí Vystěhovalí Zdroj: oddělení evidence obyvatel městského úřadu. Graf 4 - Migrace obyvatel v Bečově nad Teplou (abs. počty) Přistěhovalí Vystěhovalí Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů městského úřadu 20

21 Migrační saldo je záporné, což znamená, že převažuje počet vystěhovaných nad počtem obyvatel příchozích. Záporné migrační saldo a záporný přirozený přírůstek obyvatel nám tak potvrzuje tabulku č. 1 a graf č. 1, kde je vidět absolutní úbytek počtu obyvatel Nezaměstnanost v období Po specifikaci trendu vývoje počtu obyvatelstva, je důležité se seznámit s hlavním důvodem odchodu obyvatel z města. Sledován byl vývoj nezaměstnanosti v letech 1998 až Tab. 8 - Nezaměstnanost v Bečově nad Teplou v letech Rok Nezaměstnanostost 9,00 11,80 11,40 9,50 9,90 11,40 10,50 Zdroj: Pracovní úřad Toužim Graf 5 - Nezaměstnanost v Bečově nad Teplou v letech Nezaměstnanost Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů pracovního úřadu v Toužimi 21

22 Míra nezaměstnanosti je podíl, kde v čitateli je počet nezaměstnaných a ve jmenovateli celková pracovní síla (součet zaměstnaných a nezaměstnaných). Podle toho, jakým způsobem se počet nezaměstnaných získává, rozlišujeme různé míry nezaměstnanosti. Český statistický úřad používá metodu výběrového šetření pracovních sil, na jehož základě pak počítá obecnou míru nezaměstnanosti. Míra, která je uvedena výše v tabulce a grafu je tzv. registrovaná míra nezaměstnanosti, kde jsou za nezaměstnané považováni na úřadech práce registrovaní neumístění uchazeči o zaměstnání. Tuto metodu používá ministerstvo práce a sociálních věcí a tedy i úřady práce pro evidenci míry nezaměstnanosti. Takže se jedná o podíl registrovaných nezaměstnaných na součtu registrovaných nezaměstnaných se zaměstnanými, zjištěnými prostřednictvím výběrového šetření pracovních sil. Z grafu i tabulky je patrný vývoj nezaměstnanosti občanů žijících v Bečově nad Teplou od roku 1998 do roku Jak je vidět z těchto hodnot, nezaměstnanost kolísá mezi 9 a 12%. Je to poměrně vysoké procento, které ale bohužel na Karlovarsku není neobvyklé. Snížení nezaměstnanosti by mohl napomoci i rozvoj cestovního ruchu. Problémem ovšem zůstává nedostatečná motivace pro aktivní hledání zaměstnání ze strany uchazečů. Z předchozích tabulek a grafů je patrný jev úbytku obyvatelstva způsobený vyšší úmrtností než porodností a odchodem obyvatel zejména z důvodu nezaměstnanosti za prací. V rozvoji cestovního ruchu je patrná příležitost pro vybudování nových pracovních míst. Rozvojové aktivity integrovaného projektu musí být směřovány k podpoře a rozvoji cestovního ruchu a tím přilákat i nově příchozí, mladé aktivní občany. 22

23 4.3. Regionální infrastruktura Dopravní infrastruktura a obslužnost území Dopravní infrastruktura představuje jeden z hlavních faktorů ovlivňujících možnosti rozvoje území Bečovska. Jedná se jednak o dopravní obslužnost území pro obyvatele, tak i o zpřístupnění území s potenciálem pro rozvoj v cestovním ruchu. Základní dopravní infrastruktura v území Bečovská je tvořena silniční a železniční sítí, doplňená o síť pěších tras, cyklotras a nově hipostezek využívaných v převážné míře zejména pro rozvoj cestovního ruchu. Městem Bečov nad Teplou prochází komunikace I. třídy Karlovy Vary Plzeň a II. třídy Bečov nad Teplou Mariánské Lázně. Místní síť je vybavena asfaltovým povrchem, pouze jediná ulice je vydlážděna žulovými kostkami. Chodníky v centru města jsou též převážně vyasfaltované, v některých úsecích na náměstí před hradem je položena zámková dlažba. V historicky nejstarší části města u kostela je zachována historická kamenná zádlažba chodníku. Město vypracovává žádost o dotaci z fondů Evropské unie na opravu komunikací vedoucích k hlavním turistickým cílům (k bečovskému zámku a kostelu sv. Jiří) Elektrifikace Celá obec je elektrifikována. Na území města je instalováno veřejné osvětlení, v památkové zóně jsou stožáry osazeny historickými svítidly. V centru města je provedena kabelizace vedení elektrické energie Plynofikace S ohledem na plánované zlepšení kvality ovzduší ve městě výrazným snížením emisí z vytápění objektů lokálními topeništi bylo v roce 1997 rozhodnuto o plynofikaci obce. Tato akce byla rozvrhnuta na dvě etapy; I. etapa (4/ /1998) je již ukončena, tzn. je provedeno připojení na hlavní vedení plynovodu, vybudována 23

24 městská síť rozvodů a veřejné části přípojek. Většina objektů je napojena na plynové vytápění a obyvatelé ho již využívají. II. etapa (4/ /2004) je v současnosti též dokončena Vodovod a kanalizace Společnost Vodovody a kanalizace a Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech s účastí města vybudoval v Bečově nad Teplou novou čistírnu odpadních vod, část kanalizace a vodovodního řadu. Mít dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod je velmi důležitý faktor pro rozvoj cestovního ruchu. Nemůžete podporovat rozvoj turismu a nemít k tomu potřebné technické zázemí Podnikání, obchody, služby Nejdůležitější podnikatelské subjekty V Bečově nad Teplou podnikají tři důležité společnosti z pohledu počtu zaměstnanců a objemu výroby. Dříve bylo důležitým subjektem České rybářství, s.r.o. Mariánské Lázně, které má v Bečově nad Teplou své středisko, které v roce V Bečově nad Teplou mělo Rybářství Mariánské Lázně několik provozů pstruhového hospodářství, které má ve zdejších podmínkách dlouhodobou tradici. Jedná se o lokalitu na okraji města při výjezdu na M. Lázně, dále pak provoz při Plzeňské ulici. Předmětem činnosti rybářství byl od středověku chov pstruha duhového, sivena, marény a peledě. V současné době má Rybářství 6 zaměstnanců. Největším zaměstnavatelem je Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou, které je hlavním reprezentantem průmyslové výroby ve městě. Stěžejním předmětem činnosti je výroba elektroinstalačního spojovacího materiálu. Elektro je nejdůležitějším tvůrcem pracovních míst ve městě se svými 150 zaměstnanci. Z hlediska zemědělské a lesnické výroby je nejvýznamnějším podnikem Lesní společnost Bečov nad Teplou. V Bečově nad Teplou jsou umístěny dva provozy - 24

25 u nádraží sklad a manipulaci dřeva a v Plzeňské ulici pak administrativní zázemí firmy. Předmětem činnosti je pěstební a těžební činnost v lesnictví, výroba palisád, upravených tlakovou impregnací. Podnik zaměstnává přibližně 120 lidí. Je druhým největším zaměstnavatelem ve městě. Další významnou společností je Realistic a Blex Karlovy Vary, s.r.o., která má v Bečově nad Teplou své výrobní zastoupení. Podnik zaměstnává přibližně 30 lidí a předmětem jeho činnosti je výroba drobných kuchyňských předmětů Obchody V Bečově nad Teplou je k dispozici několik obchodů, nejčastěji se smíšeným zbožím. Obchody zde uspokojí hlavně místní obyvatele svým drobným sortimentem denní spotřeby. Na větší nákupy lidé většinou dojíždějí automobily do nedalekých Karlových Varů, kde nakupují ve velkých supermarketech a větších obchodech se specializovaným zbožím. Tab. 9 - Obchody v Bečově nad Teplou Název REMA Úsvit nákupní středisko Prodejna Jednoty Universum Textil Prodejna pro mladé lidi Sortiment Železářské zboží a papír Smíšené zboží Smíšené zboží Drogerie, papír a sklo Textil a boty Oděvy a prádlo Paros Sudová vína Suvenýry Lednické rovné Suvenýry Sklo Zdroj: Městský úřad, osobní znalost města Jak je z tabulky patrno, v Bečově nad Teplou chybí obchod s typickým českým zbožím, který by svou nabídku směřoval hlavně k zahraničním návštěvníkům. Je tu sice malý obchod se sklem, ale jeho nabídka není nijak široká a ani zcela typická pro české sklářství. 25

26 Drobné a střední podnikání V Bečově nad Teplou můžeme nalézt drobné a střední podnikatele, jsou zde zastoupena řemesla od autoopravny až po zednické práce. Tato řemesla jsou na menším městě, kde má převážná část obyvatel vlastní domek, žádaná. Ale podnikatelé se nesoustřeďují pouze na obyvatele města, dnes již mají své zákazníky i v jiných částech republiky. K službám, které můžeme ve městě nalézt, patří tyto provozovny: autoopravna, autodoprava, IKOV kovářství, zednické práce, truhlářství a pokrývačství, zámečnictví, výrobky z cínu, topenářství a vodoinstalace a MIKRO průmyslové výlisky. V nabídce chybí zastoupení uměleckých či historických řemesel, jejichž produkce by mohla zaujmout turisty. Do prostředí zámku by se hodilo například: umělecké kovářství, keramika nebo krajkárna Ostatní služby V Bečově nad Teplou je k dispozici pošta, čerpací stanice BENZINA a také novinový stánek. Dále je možno využít služeb veřejné knihovny, muzea a katolické církve. Místní knihovna je umístěna v budově základní umělecké školy. V příjemném prostředí nabízí čtenářům své služby dvakrát týdně, a to vždy v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Vedle pravidelného půjčování knih z oblasti krásné i naučné literatury a časopisů pro děti i dospělé nabízí velmi žádanou službu - přístup k internetu. Knihovna spolupracuje také se základní uměleckou školou. Tato spolupráce se odráží v pořádání společných akcí a výstav. Knihovnu navštěvují čtenáři všech věkových kategorií. Knihovna hodlá i nadále poskytovat kvalitní služby, v pravidelných intervalech je obohacována o nové výtisky. Co se prostředí týká, je snahou vytvořit zde prostor vhodný k posezení či pořádání akcí malého formátu. 26

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s.

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. zpracováno: duben 2014 Místní akční skupina Podbrdsko, z. s. Hvožďany 80, 26244 IČ: 27051935 www.maspodbrdsko.cz Administrativní pracoviště:

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prezentace - 5.11.2012 Analýza

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více