BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ"

Transkript

1 ANALYTICKÝ DOKUMENT Integrovaný projekt BEČOV PŘÍRODA, PAMÁTKY A LIDÉ Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 105 1

2 1. Úvod str.5 2. Základní pojmy str.7 3. Metodický postup zpracování integrovaného projektu str.8 4. Socioekonomická analýza území Bečovska str Poloha území Bečovska 4.2. Demografická charakteristika Počet obyvatel Věková struktura obyvatel v roce Zemřelí a narození Migrace obyvatel Nezaměstnanost v období Regionální infrastruktura Dopravní infrastruktura a obslužnost území Elektrifikace Plynofikace Vodovod a kanalizace 4.4. Podnikání, obchody, služby Nejdůležitější podnikatelské subjekty Obchody Drobné a střední podnikání Ostatní služby Školství Zdravotnictví Zhodnocení vybavenosti obce 5. Podmínky a předpoklady cestovního ruchu str Základní definice 5.2. Ubytování a stravování Ubytovací zařízení Zhodnocení ubytovacích zařízení 2

3 Stravovací zařízení Zhodnocení stravovacích zařízení Budoucí ubytovací a stravovací zařízení 5.3. Nabídka cestovního ruchu v Bečově nad Teplou Historie města Památky a zajímavosti v Bečově nad Teplou Zajímavosti v okolí Bečova 5.4. Turistické trasy 5.5. Cyklotrasy 5.6. Golfová turistika 5.7. Sportovní vyžití 5.8. Kultura 5.9. Propagace města 6. Lázeňství a lázně v okolí str SWOT analýza str Definice SWOT analýzy 7.2. Silné stránky 7.3. Slabé stránky 7.4. Příležitosti 7.5. Hrozby 8. Návrhy na zlepšení a rozvoj cestovního ruchu na daném území str Návrhy města Revitalizace sportovně kulturního areálu Rekonstrukce a zmodernizování multifunkčního centra Sokolovna Revitalizace chráněné památkové zóny 8.2. Další návrhy a doporučení Propagační brožury a letáky Webové stránky Interaktivní infocentrum 3

4 Podpora místních podnikatelů Rozšíření doplňkových služeb Nové cyklistické a turistické stezky Venkovská turistika a agroturistika 9. Komunitní plánování str Vyhodnocení akcí komunitní plánování - sociodemografie Vyhodnocení akcí komunitní plánování projektové záměry 10. Závěr str Seznam literatury str.105 4

5 1. Úvod Připravovaný Integrovaný projekt Bečov příroda, památky a lidé by měl v návaznosti na ostatní schválené územně plánovací a strategické dokumenty regionu Bečovska představovat programový dokument určující priority regionu a využít je pro čerpání strukturálních fondů v programovém období pro uvedený region. Specifickým aspektem zohledněným v rámci zpracovaného projektu je problematika trvale udržitelného rozvoje s ohledem na cestovní ruch. Tento projekt musí kromě podkladových materiálů regionální úrovně např. Územní plán Bečova nad Teplou, Strategie rozvoje mikroregionu NÁŠ REGION a Program rozvoje Karlovarského kraje - zohledňovat i hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné priority rozvoje České republiky a Evropské unie jako celku např. Národní rozvojový plán České republiky a Národní strategický referenční rámec (NSRR). Dle těchto dokumentů bude Integrovaný projekt v dokumentační podobě specifikovat: Vize Cíle Priority Zpracování integrovaného projektu navazuje na dílčí projekty jednotlivých subjektů (Město Bečov, Základní organizace ČSOP Berkut, Národní památkový ústav Státní hrad a zámek Bečov, TJ Slavoj Bečov, KČT Slavoj Bečov, aj.) a bylo zahájeno na základě výstupů komunitního akčního plánování a pracovní schůzky Pracovní skupiny dne iniciované v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost. Vize, cíle a priority zpracovávaného projektu musí respektovat změny vyplývající z odlišného přístupu k regionální, potažmo národní a evropské politice. 5

6 Integrovaný projekt musí rozpracovat řešená témata do úrovně vybraných priorit a navrhnout zdroje realizace (po materiální a finanční stránce). Tato dokumentace je jedním z potřebných dokumentů pro úspěšnou realizaci integrovaného projektu. Zabývá se analýzou současné situace a podmínek pro regionální rozvoj Bečovska, jenž je v prvé řadě zaměřen na rozvoj cestovního ruchu a turismus. Pro formulaci záměru integrovaného projektu je rozhodující silný přírodně-kulturní potenciál zájmového území. Tato práce seznamuje s podmínkami cestovního ruchu v tomto regionu, hodnotí nabídku produktů a služeb cestovního ruchu a navrhuje cesty možného řešení jeho rozvoje. Cesty rozvoje jsou definovány na základě výsledků moderované diskuze, jednání pracovní skupiny iniciované projektem SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost a závěrů komunitního akčního plánování. První část dokumentu charakterizuje město obecnými údaji o území a základními údaji o obyvatelstvu. Pomocí několika tabulek a grafů je nastíněn vývoj počtu obyvatel v posledních letech, jeho věková struktura a prostřednictvím porodnosti a migrace i možný budoucí sociodemografický vývoj. V neposlední řadě je pozornost zaměřena na vývoj nezaměstnanosti. Dále je charakterizována vybavenost města a zhodnocena nabídka obchodů a služeb místních podnikatelů a dopravní dostupnost. Potřebná data byla získána převážně za pomoci zdrojů Městského úřadu Bečov nad Teplou a Českého statistického úřadu. Druhá část je věnována nadefinování základních pojmů cestovního ruchu a zhodnocení nabídky produktů a služeb cestovního ruchu. Další části specifikují důležitost města pro cestovní ruch jako opravdového centra turismu, které může nabídnout nejen řadu kulturních, ale i přírodních památek. Na základě těchto výchozích předpokladů je možné dále iniciovat ostatní rozvojové aktivity, včetně podpory malého a středního podnikání a rozvoje lidských zdrojů. 6

7 Pomocí metody SWOT analýzy byla snaha postihnout silné a slabé stránky města, které souvisí s cestovním ruchem. Pozornost byla dále soustředěna na analýzu možných příležitostí a hrozeb, které vyplývají ze silných a slabých stránek. Z výstupů SWOT analýzy, závěrů komunitního akčního plánování, moderované diskuze a pracovních skupin byl zpracován závěr práce. Definovány byly okruhy návrhů na zlepšení situace a rozvoj daného regionu. 2. Základní pojmy Důraz je kladen na tyto pojmy: PARTNERSTVÍ Partnerství je jedním ze základních principů strukturální politiky EU i Karlovarského kraje. Partnerství je klíčový prvek při motivaci k vytváření nových forem spolupráce v regionu. Partnerství je budováno v rovině odborné (sektorové ochrana přírody) i rovině územní (území Bečovska) Cílem je vytvořit rozvojového partnerství, které spojí město, mikroregion, kraj, podnikatele, nestátní neziskové organizace, profesní sdružení, další zájmové organizace, školy, poradenské instituce, finanční sektor, atd. V rámci partnerství je tak možno ovlivňovat rozhodování o budoucnosti území, jeho priority a tím uplatňovat své vlastní vize a cíle. Každá snaha a zkušenost je cenným přínosem pro posílení rozvojové kapacity regionu. Partnerství je budováno a koordinováno manažerem území v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost, který buduje pracovní skupinu, která se bude podílet na přípravě a realizaci rozvojových aktivit. Cílem je vzájemně prospěšná spolupráce mezi subjekty napříč územím a tím zvýšení synergického efektu, který povede k zajištění finanční realizovatelnosti a dosažitelnosti cílů a rozvoje území. 7

8 Místní partnerství je založeno na územní znalosti partnerů a jejich vazbách k území, z čehož vyplývá jasná definice co je třeba změnit, rozvíjet a do čeho investovat prostředky. MÍSTNÍ OPERAČNÍ PLÁN (MOP) Místní operační plán je dokument, obsahující další plán rozvoje území a seznam záměrů pro jejichž realizaci je třeba získat zdroje. INTEGROVANÝ PROJEKT (IP) "Integrovaný projekt je komplexní rozvojový nástroj logicky propojených a vzájemně podmíněných projektů, a to zpravidla jak investiční tak i neinvestiční povahy, jež dohromady vytváří významné synergické efekty". 3. Metodický postup zpracování integrovaného projektu Příprava integrovaného projektu včetně přípravy koordinace bude zajištěna na regionální úrovni v rámci Pracovní skupiny a Programového výboru mikroregionu Náš Region. Cílem manažera území při sestavování Pracovní skupiny integrovaného projektu byl princip partnerství v horizontálně i vertikálně členěné organizační struktuře, která je zajištěna aktivním zapojením partnerů. Jádrem této Pracovní skupiny jsou zástupci: Samosprávy Odborných organizací Nestátních neziskových organizací Podnikatelského sektoru Zájmových skupin Manažer území SROP 3.3 Partnerství pro budoucnost 8

9 Úkolem pracovní skupiny je aktivně se podílet na zpracování integrovaného projektu, koordinovat aktivity a poskytovat dílčím zpracovatelům zadání, názory a informace nezbytné pro postup prací. Mimo takto definovanou Pracovní skupinu a její fungování je realizována ještě řada doplňkových aktivit, průzkumů, šetření, individuálních jednání a akcí, které mají za cíl zapojit do zpracování programu další subjekty a zohlednit jejich zkušenosti, potřeby nebo názory. Pracovní skupina zvolila jako nejvýznamnější metody komunitního akčního plánování, jehož výstupy jsou hodnoceny jako konsensus celé komunity. Akce komunitního akčního plánování probíhaly v červenci, září a listopadu roku 2005 a dubnu až červnu roku Smyslem bylo zjistit a posoudit vize a cíle zúčastněných. Důraz byl kladen na potřebný lidský potenciál a jeho připravenost. Připomínkování postupu zpracování integrovaného projektu musí i nadále probíhat po celou dobu jeho zpracování. 4. Socioekonomická analýza území Bečovska Socioekonomická analýza území Bečovska představuje základní vstupní podklad, který dané území specifikuje a popisuje. Analýza vychází z aktualizovaných již zpracovaných podkladových materiálů, z dostupných informačních zdrojů a z vlastního šetření Poloha území Bečovska Území Bečovska je součástí regionu soudržnosti NUTS II Severozápad (součást NUTS III - Karlovarský kraj.) Zatřídění dle NUTS: NUTS I Česká republika NUTS II - Severozápad NUTS III Karlovarský kraj 9

10 Bečov je členem: NUTS IV Okres Kralovy Vary NUTS V Bečov nad Teplou Účelového sdružení obcí Slavkovský les pro obnovu venkova MASu Náš Region, o. s. Vodohospodářského sdružení západních Čech Tab.1 Identifikační údaje mikroregionu ÚSOSL Účelové sdružení obcí Slavkovský les pro obnovu venkova Registrováno: Právní forma: dobrovolný svazek obcí Účel svazku: Kategorie: Předseda: Sídlo: Členské obce: Zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místních samospráv ve věci programu obnovy a rozvoje venkova, propagace mirkoregionu a dalších souvisejících aktivit, poskytuje poradenské a informační služby v oblasti rozvoje venkovského prostoru. regionální rozvoj, ostatní Ladislav Hlava Městský úřad Teplá Masarykovo nám Teplá Rozloha: 285,79 km 2 Bečov nad Teplou, Krásné Údolí, Mnichov, Otročín, Teplá, Úterý, Úvtina, Teplička, Krsy, Bezvěrov, Stanovice Zdroj: 10

11 Mapa1 Geografické umístění mikroregionu Zdroj: Tab.2 Identifikační údaje mikroregionu Náš region Název místní akční skupiny Náš region Okres Karlovy Vary (kraj Karlovarský) Účel svazku Právní forma občanské sdružení Sídlo Teplá Hlavní kontaktní osoba Ladislav Hlava, předseda Další kontaktní osoba Bc. Martin Frous, manažer Ulice ČSA 237 Obec/Pošta Teplá PSČ

12 Telefon Fax Mobil vlastní WWW stránka Mapy Karta MAS celá ČR, kraj, mikroregion download Poslední aktualizace: LEADER+ Hlavní téma skupiny Hlavní cílová skupina Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech Území místní akční skupiny Bečov nad Teplou Bezvěrov Bochov Chodov Krásné Údolí Krsy Mnichov Nová Ves Otročín Stanovice Teplá Teplička Úterý Útvina Zádub-Závišín Zdroj: Stručný popis území: MAS NÁŠ REGION je kompaktním územním celkem na jihu Karlovarského kraje a patří do něho i 3 obce Plzeňského kraje. Z hlediska přírodních podmínek leží mikroregion v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a nachází se po částech ze severní strany na Toužimské plošině, Tepelské a Bezdružické vrchovině.nadmořská výška je m.n.m. Charakter území ovlivňující STRATEGII oblasti: Z 15 sídelních útvarů jsou dvě města, 4 obce s počtem nad 500 obyvatel a 9 obcí s počtem obyvatel pod 500.Pro mikroregion je charakteristická nízká hustota zalidnění, vyplývající především z 12

13 historických událostí. Výsledně se to projevuje v nízké vybavenosti území, např.veřejná hromadná doprava, a v malém trhu práce v mikroregionu a úrovni poptávky.členské obce se nacházejí v blízkosti významné komunikační osy Karlovy Vary-Plzeň a Karlovy Vary-Praha, dále pak kolem méně významných spojnic Bečov nad Teplou-Mariánské Lázně a Sokolov-Krsy. Území má zemědělsko - lesnický charakter, ostatní průmysl zde chybí. STRATEGICKÉ CÍLE Strategie rozvoje mikroregionu obsahuje 3 základní skupiny: - oblast ekonomické a technické infrastruktury - oblast lidského potenciálu - potenciál životního prostředí Tab.3 Socioekonomické ukazatele mikroregionu Nezaměstnanost (%) k Daňová výtěžnost (Kč/obyv.) Socioekonomické ukazatele , , ,5 17,5 17,9 17, Počet obyvatel z toho v produktivním věku Výměra (ha) Hustota (obyv./ km 2 ) 19,85 19,79 20,03 20,33 20,09 20,12 20,28 20,28 Zdroj: Polohu území lze především v kontextu střední Evropy hodnotit jako výhodnou vzhledem k blízkosti hranic s Bavorskem a Saskem i výhodné vzdálenosti hlavního města Prahy (120 km). 13

14 Město se skládá ze tří katastrálních území: Bečov nad Teplou Vodná Krásný Jez Celková rozloha území činí 1981 ha, z toho je 393 ha zemědělské půdy. Z celkové výměry je téměř 400 ha pozemků ve vlastnictví obce, z toho necelých 200 ha lesa. Spádové území Bečova tvoří obce: Nová Ves Starý Dvůr Louka Chodov Teplička Obyvatelé těchto obcí využívají v Bečově nad Teplou především oblast školství, zdravotnictví, dopravy, matriční agendy a poštovních služeb. Bečov nad Teplou je starobylé město, ležící v jižní polovině Karlovarského kraje přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (sídlo CHKO je v Mariánských Lázních). Město má z hlediska cestovního ruchu strategickou polohu v přírodně a krajinářsky hodnotné krajině v údolí říčky Teplé mezi Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi a Sokolovem. Bečov nad Teplou leží průměrně v nadmořské výšce 532 m n.m. (nádražní budova 508 m n. m.). Území, ve které se Bečovsko nachází, je tvořeno třemi morfologicky významnými celky: Karlovarským masivem na severu a západě, Slavkovským lesem na východě a Tepelskou vrchovinou na jihu. 14

15 Geologické podloží je převážně tvořeno žulovými horninami a částečně také horninami vulkanického původu. Převažujícím půdním typem území je hnědozem vhodná pro zemědělskou výrobu. Klimatické podmínky s průměrnou roční teplotou 7 až 10 o C a průměrnými ročními srážkami mm nejsou pro rostlinnou výrobu příliš příznivé. Proto se v území nejčastěji vyskytují lesy a pastviny. Nejen Bečov nad Teplou může návštěvníkům nabídnout mnoho historických a přírodních zajímavostí, ale i jeho okolí patří k nejkrásnějším částem lázeňského trojúhelníku. Město obklopují fascinující přírodní scenérie s unikáty z oblasti fauny i flory. Čisté a klidné životní prostředí vybízí k procházkám. Okolní vesnice i města se pyšní řadou známých i méně známých historických, kulturně-uměleckých či sakrálních památek. Vzhled města Bečov a okolních obcí je poznamenán mnohaletou nedostatečnou údržbou a obnovou. V okolních obcích (Louka, Nová Ves, Milešov, Háje) jsou opuštěné objekty. Urbanistická struktura města je až na nevhodnou panelovou výstavbou vícepodlažních obytných domů U trati poměrně zachována. Část domovního fondu je především v okolních obcích využívána jako rekreační objekty. Území Bečovska lze hodnotit jako venkovskou oblast mimo aglomerace se stabilní sídelní strukturou a rozvojovou dynamikou v důsledku rozvoje cestovního ruchu, případně postupného rozvoje MSP Demografická charakteristika Před definováním řady rozvojových aktivit je důležité věnovat pozornost základním sociodemografickým charakteristikám. Je nutno si uvědomit, že území Bečovska je silně poznamenáno válečným a poválečným demografickým vývojem. Území lze zcela jednoznačně označit jako venkovský prostor, který je dlouhodobě vylidňován a poznamenán i zánikem řady 15

16 objektů, jako samot (Kočičí vrch), mlýnů (na Teplé a přítocích) i celých městských struktur (Židovská čtvrť, Čtvrť Pod Hradem). Hustota zalidnění je velmi nízká. Rozpad zemědělství a zemědělské výroby neměl na demografický vývoj tohoto území vzhledem k klimatickým a především geomorfologickým podmínkám příliš zásadní dopad, naproti tomu jej výrazně ovlivňuje lesnictví a lesnická výroba. V území se omezeně se rozvíjí cestovní ruch a příměstská rekreace. Celkovou obměnou obyvatel po 2. světové válce a novým osídlením zanikly staré tradice a zvyky, které se nyní postupně obnovují. Řada obyvatel území Bečovska každodenně dojíždí za prací do Karlových Varů, Toužimi, Horního Slavkova. Vzhledem k stávající nízké úrovni základní vybavenosti jsou obyvatelé nucení též dojíždět do středních a odborných škol, k odborným lékařům a za ostatními službami (kadeřnictví, čistírny, pedikůra, banky, spořitelny, bankomaty, apod.)do větších sídel Počet obyvatel Počet obyvatel v Bečově nad Teplou v historii různě kolísal. Prestiž města a počet obyvatel se zvyšoval s rozvojem hornictví vzácných rud. Po druhé světové válce naopak počet obyvatel klesal v souvislosti s odsunem sudetských Němců. Řada domů byla dlouhou dobu opuštěna a dokonce v důsledku špatného stavu zbořena. Tab.4 - Vývoj počtu obyvatel trvale žijících v Bečově nad Teplou v letech Rok Počet obyvatel Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplo. 16

17 Graf 1 - Vývoj počtu obyvatel v Bečově nad Teplou v letech Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplou V tabulce i na grafickém znázornění je vidět postupné snižování počtu obyvatel ve sledovaném období. Jedním z důvodů je vyšší úmrtnost obyvatel než porodnost. Dalším důvodem je záporné migrační saldo, které vyjadřuje, že počet vystěhovalých osob přesahuje počet osob přistěhovaných. I když Bečov nad Teplou je atraktivní lokalita nabízející klidné a čisté životní prostředí, lidé odcházejí převážně z důvodu nedostatku pracovních příležitosti Věková struktura obyvatel v roce 2004 Vzhledem k tomu, že údaje za rok 2005 nejsou v době zpracování studie dostupné, jsou využity data za rok Absolutní počet obyvatel nám nesděluje kolik z nich se nachází v produktivním věku, kolik je obyvatel ve věku předproduktivním a kolik již ve věku poproduktivním. To se můžeme dozvědět z věkové struktury. Každá věková skupina má speciální požadavky na produkty a služby, a proto je důležité znát složení obyvatel města. Sledovány byly údaje za rok 2004 pro vykreslení složení obyvatelstva. 17

18 Tab. 5 - Věková struktura obyvatel v Bečově nad Teplou Věkové skupiny Muži Ženy Celkem Počet Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplou. Graf 2 - Věková struktura obyvatelstva v Bečově nad Teplou 18% 3% 20% % 29% Zdroj: Městský úřad Bečov nad Teplou V Bečově nad Teplou je 59,7 % mužů a 40,3 % žen, což v porovnání s počty obyvatel za celou ČR, kde mají ženy zastoupení 51,3 % nestandardní. Průměrný věk je 40,7. To zhruba odpovídá celorepublikovému trendu stárnutí obyvatelstva. Věkové skupiny jsou rozděleny do 5 tříd. Největší zastoupení má věková skupina od let. Druhou největší je věková skupina 15 24letých. Obě tyto skupiny patří do věku ekonomicky aktivních obyvatel a jsou tedy důležité pro rozvoj území. Poměrně nemalé zastoupení v Bečově nad Teplou mají také starší lidé, na které by rozvojové aktivity území neměly zapomínat a měla by jim být věnovat náležitá pozornost, protože se jejich podíl v důsledku emigrace mladého obyvatelstva bude do budoucna nejspíš zvyšovat. I když právě služby cestovního ruchu by 18

19 mohly vytvořit nová pracovní místa a vytvořit tak důvod pro příchod nového obyvatelstva Zemřelí a narození Tato kapitola se věnuje vývoji počtu zemřelých a narozených v období 1998 až 2004, tak aby bylo možno odvodit současnou situaci a možný trend vývoje budoucího počtu obyvatelstva. Tab. 6 - Obyvatelé zemřelí a narození v Bečově nad Teplou v letech Rok Narození Zemřelí Zdroj: Matrika městského úřadu. Graf 3 - Obyvatelé zemřelí a narození v Bečově nad Teplou Narození Zemřelí Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů matriky městského úřadu Na grafu je možno sledovat rozdíl mezi narozenými dětmi a zemřelými občany po sledovanou dobu. Počet narozených dětí v Bečově nad Teplou je nižší než počet zemřelých. 19

20 V současnosti je možno pozorovat tendence vyšší porodnosti, dané vyšším počtem žen ve věku plodnosti. V sedmdesátých letech ( ) stát prosazoval aktivní propopulační politiku, v jejímž důsledku se zvýšila porodnost. Ženy z těchto silných populačním ročníků nyní dosáhly věku plodnosti Migrace obyvatel Pro odhad možného trendu budoucího vývoje počtu obyvatel je potřeba brát v úvahu nejen počet narozených a zemřelých, ale také počet přistěhovaných a vystěhovaných. V naší zemi není tak běžné stěhovat se, ale právě kladné migrační saldo může vyrovnávat záporný přirozený přírůstek obyvatel v daném regionu. Sledován byl vývoj migrace obyvatelstva ve stejném časovém úseku jako porodnost a úmrtnost, tedy v letech 1998 až Tab. 7 - Migrace obyvatel v Bečově nad Teplou Rok Přistěhovalí Vystěhovalí Zdroj: oddělení evidence obyvatel městského úřadu. Graf 4 - Migrace obyvatel v Bečově nad Teplou (abs. počty) Přistěhovalí Vystěhovalí Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů městského úřadu 20

21 Migrační saldo je záporné, což znamená, že převažuje počet vystěhovaných nad počtem obyvatel příchozích. Záporné migrační saldo a záporný přirozený přírůstek obyvatel nám tak potvrzuje tabulku č. 1 a graf č. 1, kde je vidět absolutní úbytek počtu obyvatel Nezaměstnanost v období Po specifikaci trendu vývoje počtu obyvatelstva, je důležité se seznámit s hlavním důvodem odchodu obyvatel z města. Sledován byl vývoj nezaměstnanosti v letech 1998 až Tab. 8 - Nezaměstnanost v Bečově nad Teplou v letech Rok Nezaměstnanostost 9,00 11,80 11,40 9,50 9,90 11,40 10,50 Zdroj: Pracovní úřad Toužim Graf 5 - Nezaměstnanost v Bečově nad Teplou v letech Nezaměstnanost Zdroj: vlastní konstrukce podle údajů pracovního úřadu v Toužimi 21

22 Míra nezaměstnanosti je podíl, kde v čitateli je počet nezaměstnaných a ve jmenovateli celková pracovní síla (součet zaměstnaných a nezaměstnaných). Podle toho, jakým způsobem se počet nezaměstnaných získává, rozlišujeme různé míry nezaměstnanosti. Český statistický úřad používá metodu výběrového šetření pracovních sil, na jehož základě pak počítá obecnou míru nezaměstnanosti. Míra, která je uvedena výše v tabulce a grafu je tzv. registrovaná míra nezaměstnanosti, kde jsou za nezaměstnané považováni na úřadech práce registrovaní neumístění uchazeči o zaměstnání. Tuto metodu používá ministerstvo práce a sociálních věcí a tedy i úřady práce pro evidenci míry nezaměstnanosti. Takže se jedná o podíl registrovaných nezaměstnaných na součtu registrovaných nezaměstnaných se zaměstnanými, zjištěnými prostřednictvím výběrového šetření pracovních sil. Z grafu i tabulky je patrný vývoj nezaměstnanosti občanů žijících v Bečově nad Teplou od roku 1998 do roku Jak je vidět z těchto hodnot, nezaměstnanost kolísá mezi 9 a 12%. Je to poměrně vysoké procento, které ale bohužel na Karlovarsku není neobvyklé. Snížení nezaměstnanosti by mohl napomoci i rozvoj cestovního ruchu. Problémem ovšem zůstává nedostatečná motivace pro aktivní hledání zaměstnání ze strany uchazečů. Z předchozích tabulek a grafů je patrný jev úbytku obyvatelstva způsobený vyšší úmrtností než porodností a odchodem obyvatel zejména z důvodu nezaměstnanosti za prací. V rozvoji cestovního ruchu je patrná příležitost pro vybudování nových pracovních míst. Rozvojové aktivity integrovaného projektu musí být směřovány k podpoře a rozvoji cestovního ruchu a tím přilákat i nově příchozí, mladé aktivní občany. 22

23 4.3. Regionální infrastruktura Dopravní infrastruktura a obslužnost území Dopravní infrastruktura představuje jeden z hlavních faktorů ovlivňujících možnosti rozvoje území Bečovska. Jedná se jednak o dopravní obslužnost území pro obyvatele, tak i o zpřístupnění území s potenciálem pro rozvoj v cestovním ruchu. Základní dopravní infrastruktura v území Bečovská je tvořena silniční a železniční sítí, doplňená o síť pěších tras, cyklotras a nově hipostezek využívaných v převážné míře zejména pro rozvoj cestovního ruchu. Městem Bečov nad Teplou prochází komunikace I. třídy Karlovy Vary Plzeň a II. třídy Bečov nad Teplou Mariánské Lázně. Místní síť je vybavena asfaltovým povrchem, pouze jediná ulice je vydlážděna žulovými kostkami. Chodníky v centru města jsou též převážně vyasfaltované, v některých úsecích na náměstí před hradem je položena zámková dlažba. V historicky nejstarší části města u kostela je zachována historická kamenná zádlažba chodníku. Město vypracovává žádost o dotaci z fondů Evropské unie na opravu komunikací vedoucích k hlavním turistickým cílům (k bečovskému zámku a kostelu sv. Jiří) Elektrifikace Celá obec je elektrifikována. Na území města je instalováno veřejné osvětlení, v památkové zóně jsou stožáry osazeny historickými svítidly. V centru města je provedena kabelizace vedení elektrické energie Plynofikace S ohledem na plánované zlepšení kvality ovzduší ve městě výrazným snížením emisí z vytápění objektů lokálními topeništi bylo v roce 1997 rozhodnuto o plynofikaci obce. Tato akce byla rozvrhnuta na dvě etapy; I. etapa (4/ /1998) je již ukončena, tzn. je provedeno připojení na hlavní vedení plynovodu, vybudována 23

24 městská síť rozvodů a veřejné části přípojek. Většina objektů je napojena na plynové vytápění a obyvatelé ho již využívají. II. etapa (4/ /2004) je v současnosti též dokončena Vodovod a kanalizace Společnost Vodovody a kanalizace a Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech s účastí města vybudoval v Bečově nad Teplou novou čistírnu odpadních vod, část kanalizace a vodovodního řadu. Mít dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod je velmi důležitý faktor pro rozvoj cestovního ruchu. Nemůžete podporovat rozvoj turismu a nemít k tomu potřebné technické zázemí Podnikání, obchody, služby Nejdůležitější podnikatelské subjekty V Bečově nad Teplou podnikají tři důležité společnosti z pohledu počtu zaměstnanců a objemu výroby. Dříve bylo důležitým subjektem České rybářství, s.r.o. Mariánské Lázně, které má v Bečově nad Teplou své středisko, které v roce V Bečově nad Teplou mělo Rybářství Mariánské Lázně několik provozů pstruhového hospodářství, které má ve zdejších podmínkách dlouhodobou tradici. Jedná se o lokalitu na okraji města při výjezdu na M. Lázně, dále pak provoz při Plzeňské ulici. Předmětem činnosti rybářství byl od středověku chov pstruha duhového, sivena, marény a peledě. V současné době má Rybářství 6 zaměstnanců. Největším zaměstnavatelem je Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou, které je hlavním reprezentantem průmyslové výroby ve městě. Stěžejním předmětem činnosti je výroba elektroinstalačního spojovacího materiálu. Elektro je nejdůležitějším tvůrcem pracovních míst ve městě se svými 150 zaměstnanci. Z hlediska zemědělské a lesnické výroby je nejvýznamnějším podnikem Lesní společnost Bečov nad Teplou. V Bečově nad Teplou jsou umístěny dva provozy - 24

25 u nádraží sklad a manipulaci dřeva a v Plzeňské ulici pak administrativní zázemí firmy. Předmětem činnosti je pěstební a těžební činnost v lesnictví, výroba palisád, upravených tlakovou impregnací. Podnik zaměstnává přibližně 120 lidí. Je druhým největším zaměstnavatelem ve městě. Další významnou společností je Realistic a Blex Karlovy Vary, s.r.o., která má v Bečově nad Teplou své výrobní zastoupení. Podnik zaměstnává přibližně 30 lidí a předmětem jeho činnosti je výroba drobných kuchyňských předmětů Obchody V Bečově nad Teplou je k dispozici několik obchodů, nejčastěji se smíšeným zbožím. Obchody zde uspokojí hlavně místní obyvatele svým drobným sortimentem denní spotřeby. Na větší nákupy lidé většinou dojíždějí automobily do nedalekých Karlových Varů, kde nakupují ve velkých supermarketech a větších obchodech se specializovaným zbožím. Tab. 9 - Obchody v Bečově nad Teplou Název REMA Úsvit nákupní středisko Prodejna Jednoty Universum Textil Prodejna pro mladé lidi Sortiment Železářské zboží a papír Smíšené zboží Smíšené zboží Drogerie, papír a sklo Textil a boty Oděvy a prádlo Paros Sudová vína Suvenýry Lednické rovné Suvenýry Sklo Zdroj: Městský úřad, osobní znalost města Jak je z tabulky patrno, v Bečově nad Teplou chybí obchod s typickým českým zbožím, který by svou nabídku směřoval hlavně k zahraničním návštěvníkům. Je tu sice malý obchod se sklem, ale jeho nabídka není nijak široká a ani zcela typická pro české sklářství. 25

26 Drobné a střední podnikání V Bečově nad Teplou můžeme nalézt drobné a střední podnikatele, jsou zde zastoupena řemesla od autoopravny až po zednické práce. Tato řemesla jsou na menším městě, kde má převážná část obyvatel vlastní domek, žádaná. Ale podnikatelé se nesoustřeďují pouze na obyvatele města, dnes již mají své zákazníky i v jiných částech republiky. K službám, které můžeme ve městě nalézt, patří tyto provozovny: autoopravna, autodoprava, IKOV kovářství, zednické práce, truhlářství a pokrývačství, zámečnictví, výrobky z cínu, topenářství a vodoinstalace a MIKRO průmyslové výlisky. V nabídce chybí zastoupení uměleckých či historických řemesel, jejichž produkce by mohla zaujmout turisty. Do prostředí zámku by se hodilo například: umělecké kovářství, keramika nebo krajkárna Ostatní služby V Bečově nad Teplou je k dispozici pošta, čerpací stanice BENZINA a také novinový stánek. Dále je možno využít služeb veřejné knihovny, muzea a katolické církve. Místní knihovna je umístěna v budově základní umělecké školy. V příjemném prostředí nabízí čtenářům své služby dvakrát týdně, a to vždy v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Vedle pravidelného půjčování knih z oblasti krásné i naučné literatury a časopisů pro děti i dospělé nabízí velmi žádanou službu - přístup k internetu. Knihovna spolupracuje také se základní uměleckou školou. Tato spolupráce se odráží v pořádání společných akcí a výstav. Knihovnu navštěvují čtenáři všech věkových kategorií. Knihovna hodlá i nadále poskytovat kvalitní služby, v pravidelných intervalech je obohacována o nové výtisky. Co se prostředí týká, je snahou vytvořit zde prostor vhodný k posezení či pořádání akcí malého formátu. 26

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá cesta, o. p. s. -pracovní verze

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá cesta, o. p. s. -pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zlatá cesta, o. p. s. -pracovní verze Období: 2014 2020 Autor: tým MAS Zlatá cesta, o. p. s. a ZČU v Plzni Obsah Úvod... 5 1. Základní informace...

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 Integrovaná strategie území místní akční skupiny MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 1 Obsah 1. Seznam použitých zkratek... 4 2. Seznam tabulek... 4 3. Seznam grafů... 4 4. ÚVOD... 5 4.1 Identifikace

Více

Tento dokument byl vytvořen za podpory EU

Tento dokument byl vytvořen za podpory EU ZDRAVÉ MÍSTO PRO ŽIVOT OBČANSKÁ SPOLEČNOST ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ CESTOVNÍ RUCH VOLNÝ ČAS INFRASTRUKTURA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠKOLSTVÍ Vypracovali: Lenka Křížová, DiS., projektová manažerka

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s.

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s. KRAJ ŽIVÝCH VOD předkladatel: Náš region, o.s. zpracovatel: kolektiv partnerů Náš region, o.s. schváleno: valná hromada Náš region, dne www.nas-region.cz www.krajzivychvod.cz pracovní verze ke dni 28.

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010-20202020

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010-20202020 Strategický plán rozvoje Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010-20202020 červen 2010 z rozpočtu Moravskoslezského kraje OBSAH: OBSAH:... 2 1 Úvod... 3 2 Shrnutí profilu mikroregionu... 5

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Šumava Západ

Strategie rozvoje Mikroregionu Šumava Západ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROGRAMU INTERREG III A ČESKÁ REPUBLIKA SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO EUREON, a.s. Rosmarin Business Center Dělnická 12 170 00 Praha 7 tel.: 246094080 fax: 246094090 email: jan.zavrel@eureon.cz

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

Program rozvoje města NOVÝ BOR. na období 2014-2020

Program rozvoje města NOVÝ BOR. na období 2014-2020 Program rozvoje města NOVÝ BOR na období 2014-2020 Nový Bor 2014 OBSAH ÚVOD... 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 5 A.1 Charakteristika obce... 5 1. Území... 5 2. Obyvatelstvo... 8 Počet obyvatel a jeho vývoj...

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020 Strategický plán rozvoje Městské části Praha Praha 22 pro období 2010 2020 Konečná verze schválená na 5. mimořádném zasedání ZMČ dne 20. září 2010 Zadavatel: Městská část Praha 22 Zpracovatel: Finanční

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Mikroregion Džbány, svazek obcí

Mikroregion Džbány, svazek obcí Integrovaná rozvojová strategie Mikroregionu Džbány, svazku obcí Mikroregion: Mikroregion Džbány, svazek obcí Adresa: Komenského nám. 700, 259 17 Votice Kraj: Středočeský NUTS II: Střední Čechy Počet obcí:

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 6. ZÁŘÍ 2006 strana 2 z 156 celkem OBSAH 1. Úvod...7 1.1 Kontext ROP Severozápad... 7 1.2 Metodický postup zpracování

Více

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s. INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ŘÍJEN 2004 Obsah strategie: 1. Téma strategie 2. Žadatel / předkladatel strategie 3. Stručné představení oblasti a analýza

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31.

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. 1. AKTUALIZOVANÁ VERZE PL Předkladatel: okolovsko o. p. s. tatutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. srpna 2011 Počet stran: 64 Podpis odpovědného zástupce: O Obbssaahh Obsah...2

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER MAS 2008 2013 PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ OBSAH 1. Žadatel / předkladatel SPL 3 2. Základní údaje o území MAS 3 3. Zpracování Strategického plánu Leader MAS 3 4. Analýza území

Více

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Vážení spoluobčané, dostává se k Vám dokument obsahující strategii rozvoje obce Petrůvka na léta 2011-2015. Na následujících stránkách se můžete velmi rychle, bez

Více

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020

Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Strategie rozvoje města Zábřeh 2015 2020 Zpracoval: GaREP, spol. s r.o. Brno 2015 Pořizovatel dokumentu: Město Zábřeh Odbor rozvoje a územního plánování Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Zpracovatel:

Více

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o.

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. prosinec 2012 Objednatel Městský úřad Český Brod Nám. Husovo čp. 70, 282 24 Český Brod Zpracovatel U-24, s.r.o.,

Více