REVITALIZACE MANINSKÉHO OSTROVA A KULTURNÍ CENTRUM MANINY VYPRACOVAL: MARTIN KRŮPA VEDOUCÍ PROJEKTU: ING.ARCH. JAN AULÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE MANINSKÉHO OSTROVA A KULTURNÍ CENTRUM MANINY VYPRACOVAL: MARTIN KRŮPA VEDOUCÍ PROJEKTU: ING.ARCH. JAN AULÍK"

Transkript

1 REVITALIZACE MANINSKÉHO OSTROVA A KULTURNÍ CENTRUM MANINY VYPRACOVAL: MARTIN KRŮPA VEDOUCÍ PROJEKTU: ING.ARCH. JAN AULÍK FA ČVUT 2009/ ATELIÉR NAVRHOVÁNÍ 1 ASISTENT: ING.ARCH. DUŠAN ŘEZÁČ

2 MARTIN KRŮPA REVITALIZACE MANINSKÉHO OSTROVA A KULTURNÍ CENTRUM MANINY REVITALIZATION OF MANINSKÝ ISLE AND CULTURAL CENTRE MANINY ČESKÝ ing. arch. Jan Aulík ing. Tomáš Novotný kulturní centrum, galerie, Maninský ostrov Navrhování 1 Tématem diplomové práce je řešení nového využití Maninského ostrova jako celku a jeho zapojení do veřejného prostoru města. Detailněji se pak zaměřuje na projekt kulturního centra, které je jednou z několika navržených náplní pro dané území. Project solves question of utilization of Maninský isle, its place in life of the city and particulary focuses on the project of cultural centre Maniny, which is one of the proposed contents for location. Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. (Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení) V Praze dne 21.května 2010 podpis autora-diplomanta

3 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: HISTORIE MANINSKÉHO OSTROVA FOTODOKUMENTACE KONCEPT AUTORSKÁ ZPRÁVA SITUACE 1:3000 VIZUALIZACE OSTROVA - NADHLED VIZUALIZACE KULTURNÍHO CENTRA PŮDORYS 1.NP PŮDORYSY 2.NP, 3.NP, 4.NP OBJEMOVÉ ČLENĚNÍ BUDOVY ŘEZY 1:300 POHLEDY 1:400 VIZUALIZACE VIZUALIZACE INTERIÉRU DETAIL VYHLÍDKOVÉ VĚŽE DETAIL LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

4 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:5000 ŽELEZNIČNÍ MOST LIBEŇ ORTOFOTOMAPA MĚSTA PRAHY VLTAVA MANINSKÝ OSTROV THOMAYEROVY SADY LIBEŇSKÝ POLOOSTROV ORTOFOTOMAPA + DIMENZE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ HOLEŠOVICE 70m 1200m LIBEŇSKÝ MOST 2

5 Historie Maninského ostrova Libeňský ostrov je poloostrov připojený ke břehům Libně. Dříve to byl skutečný ostrov, největší ze skupiny asi deseti ostrůvků mezi Libní a Holešovicemi.. Dnešní podoba tohoto území je výsledkem regulace z let Tehdy byl vybudován Libeňský most a upraven Libeňský přístav. Koryto Vltavy bylo v místech holešovického meandru přeloženo k západu a zkráceno asi o 1100 m. Libeňský ostrov byl spojen s libeňským břehem a navíc se ocitl ve slepém rameni Vltavy. Úzká západní kosa oddělující toto rameno od hlavního toku řeky (někdy označovaná jako Maninský ostrov) vznikla uměle v místě původního koryta. dnes Je zastavěna hlavně různými skladišti a autobazary. již od roku 1927 je Libeňský ostrov využíván k rekreaci. Sídlí zde dvě organizace Českého zahrádkářského svazu, dále oddíly vodáků, vodního motorismu, Junák, tenisový a volejbalový oddíl, Dům dětí a mládeže. OBLAST ROHANSKÉHO OSTROVA A KARLÍNA KOLEM ROKU 1910, PŘED ZASYPÁNÍM PRAVÉHO RAMENE VLTAVY ÚPRAVY MEANDRU VLTAVY V LETECH NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRAHY POČÍTÁ S OBNOVENÍM NĚKDEJŠÍHO RAMENE VLTAVY, ČÍMŽ DÁ VZNIKNOUT ROHANSKÉMU A MANINSKÉMU OSTROVU 3

6 fotodokumentace současného stavu 4

7 KONCEPT ŘEŠENÍ ÚZEMÍ 01 PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY NA PRAVÉM BŘEHU VLTAVY (CENTRUM-TRÓJA) EXISTUJÍCÍ TRASA CYKLOSTEZKY NÁVRH NOVÉ EXKLUSIVNĚJŠÍ TRASY NAHRAZOVANÁ ČÁST TRASY 02 PROSTUPNOST ÚZEMÍ V PODÉLNÉM SMĚRU PROMENÁDY - SPOJENÍ S TRÓJOU -> LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY - PODÉLNÁ ORIENTACE STAVEB 03 ADEKVÁTNÍ NÁPLŇ ŮZEMÍ (VOLNOČASOVÉ AKTIVITY / ZÁBAVA/ KRÁTKODOBÁ REKREACE) 04 ZÁSTAVBA VZHLEDEM K CHARAKTERU MÍSTA SPÍŠE DROBNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA (PŘIMĚŘENĚ PROPORCÍM ŮZKÉ OS- TROVNÍ KOSY) 05 ZOHLEDNIT V NÁVRHU, ŽE LOKALITA JE V ZÁTOPOVÉM ÚZEMÍ 06 VNUKNOUT MÍSTU CHARAKTER PARKU - MÍSTA PŘÍJEMNÉMU K ODPOČINKU A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 5

8 Autorská zpráva Projekt řeší nejzápadnější výběžkek současného Libeňského polostrova. Podle nového územního plánu, bude v budoucnu obnoven kanál mezi Libeňskou částí tohoto polostrova a částí nejzápadnější, až po Rohanský ostrov. Dá tak fakticky vzniknout ostrovu Maninskému, který je předmětem projektu. Maninský ostrov má z hlediska veřejných prostor v celoměstském měřítku pro Prahu vyšší potenciál nežli zbytek Libeňského komplexu, tím že by mohl doplnit chybějící část cyklostezky a nabídnout občanům prostor pro trávení volného času, krátkodobou rekreaci a další občanskou vybavenost. Pro východní část Libeňského ostrova je již zpracován rozsáhlý projekt pro bydlení a administrativu, což samo o sobě zvyšuje nároky na občanskou vybavenost v území. v současné době je maninský ostrov okupován autobazary, skládkami, zdevastovanými a opuštěnými průmyslovýmí budovami. Neexistuje zde veřejný prostor. samotný Maninský ostrov je cca 1500m dlouhý s šířkou kolísající od 60 do 80m. svou nejvyšší úrovní je cca 7m nad průměrnou hladinou vltavy a spadá tak do kategorie záplavového území. Urbanistický záměr Koncept řešení Maninského ostrova usiluje o jeho začlenění do městkého prostoru. Dnes je ostrov využíván převážně soukromými osobami k druhotným aktivitám (autobazary, skládky suti, apod.) cílem je dedikovat toto jedinečné místo lidem, otevřít ho více městu. Jedním ze způsobů jak toto podpořit je vytvoření zmíněné cyklostezky v celé délce ostrova a s pokračováním přes řeku do tróji na pravém břehu Vltavy a vytvoření tak důležité městské tepny sloužící cyklistům a pěším. Navazuji tak nepřímo i na projekt Nového Karlína, kde se s touto stezkou rovněž počítá. Podél promenády/cyklostezky zde navrhuji adekvátní náplň pro volnočasové a rekreační aktivity občanů Prahy - objekty vodáckého klubu s vlastním přístavištěm, restaurace/tančírna, sportovní centrum, přírodní amfiteátr pro pořádnání venkovních akcí (koncertů, divadla, letní kino, atp.), přírodní koupaliště a také budova kulturního centra, která je jádrem projektu. Zmíněné propojení s Trójou sebou nese nutnost vybudování lávky pro pěší a cyklisty na špici Maninského ostrova. Tento cíp je rovněž příhodným místem pro realizaci vyhlídkové věže. Komlexně pak prostor ostrova bude mít charakter parku u řeky s několika citlivě zasazenými stavbami spíše menšího měřítka. Komunikace po ostrově je řešena třemi páteřními cestami v podélném směru (po obou březích cca 1,5m nad hladinou a páteř na úrovni nejvyšší nivelety ostrova). Tyto jsou doplněny sítí organicky vystavěných stezek, které je propojují. Koncept Vzhledem k proporcím a velikosti řešeného ostrova (délka cca 1500m, síře 70m), je výhodné orientovat veškeré stavby podélně, pro zachování prostupnosti v co největším rozsahu. Rovněž vzhledem k rozměrům úzké ostrovní kosy navrhuji stavby menšího měřítka, vesměs jedno, či dvoupodlažní, s výjimkou subtilní ocelové konstrukce vyhlídkové věže tvořící lokální dominantu. Věž se naklání z břehu ostrova nad koryto Vltavy několikametrovou konzolou a pororoštová podlaha pomáhá navodit pocit levitace nad hladinou. U lávky pro pěší a cyklisty bylo pro přemostění zvoleno místo na špici ostrova, kde je koryto užší (55m). Pro zachování průjezdnosti pro lodě je lávka klenutá - ve středu činí vzdálenost hladiny a spodní části nosníku 10m. Lávka se ve střední části zužuje - jak vertikálně, tak horizontálně, aby se dosáhlo co největšího odlehčení. Konstrukčně je lávka prostorovým příhradovým nosníkem s pochozí vrstvou z prken. Budova kulturního centra v sobě sdružuje tři provozy. V přízemí restaurace a část galerie, v patře pak druhá část galerie a kinosál. vzhledem k tomu, že lokalita je celá v záplavovém území je tomuto uzpůsobena i forma objektu. Restaurace v přízemí je při záplavách dosahujících vyšší úrovně než Q 100 zaplavena (komunikace a propojení parteru s budovou je postaveno nad ochranu provozu restaurace). Chráněna zůstává galerie a kinosál v patře, které jsou pro větší podlažní potřeby vykonzolovány směrem k řece. Prostor restaurace je v plné šíři otevřen do okolí prosklenými plochami, jak k řece, tak do prostoru parku. Druhé nadzemní podlaží je pak, s ohledem na program, perforováno jen minimálně. Konstrukce stupňovitého hlediště v kinosále je ocelový rozebíratelný systém (možnost změny využití). Prostory galerie mají Prosklenou šedovou střechu. zevnitř je podhled opatřed průsvitnými podhledovými panely, nebo poloprůsvitnou fólií. Šedy jsou orientovány severně a proti přehřívání je navíc interiér chráněn systémem elektricky ovládaného stínění, které je umístěno v exteriéru. veškeré technické místnosti a strojovny jsou umístěny v druhém, či vyšším patře, aby při eventuelním zatopení přízemí nedošlo k poškození zařízení nutného pro chod objektu. konstrukce Forma objektu byla záměrně zvolena masivní železobetonová - i v případě zatopení 1.NP stavba odolá a zůstane pevně zakotvena na svém místě. Skladba obvodových stěn sandwichová s vloženou izolací, nosnou betonovou konstrukcí a vnější úpravou rovněž z pohledového betonu. Založení je navrženo na vrtaných pilotách z důvodu rizika podmáčení podkladní půdy. Konstrukční systém budovy je kombinovaný železobetonový s ocelovými a monolitickými stropy. Galerie má střechu prosklenou - ocelové příhradové vazníky ve třech polích se opírají o obrácené ŽB průvlaky - zachování čistoty podhledu uvnitř galerie. Zastropení kinosálu rovněž užívá ocelových příhradových nosníků (pnutých ale v příčném směru). Zasklení dlouhých pásových oken na východní, západní a jižní straně objektu řešeno jako strukturální zasklení s vloženými otevíravými díly pro hlavní vstup a pak také pro otevíravou fasádu restaurace, umožňující v letním období částečné, nebo úplné otevření restaurace do okolí. V 3.NP je umístěna jedna strojovna vzduchotechniky a klimatizace zvlášť pro galerii a jedna pro kinosál. Technická místnost obsluhující vzduchotechniku kinosálu obsahuje navíc strojovnu výtahu. K vytápění užito rovněž klimatizačních jednotek. vzhledem k bezprostřední blízkosti řeky je možno taktéž využít možností tepelného čerpadla v korytě vltavy. materiálové řešení a povrchy Vnitřní povrchy stěn zůstanou v úpravě pohledového betonu - světle šedá, jen v prostorách kinosálu bude pohledový beton probarven tmavším odstínem šedi. podlahy lité stěrkové v odstínu světlé šedi. Konstrukce hlediště v kinosále - montovaná ocelová nosná kce s pochozí dřevěnou vrstvou. Podhled kinosálu zavěšen na ocelových příhradových nosnících, vynášejících ocelobetonovou konstrukcí stropu a zastřešení. 6

9 VLTAVA LÁVKA DO TRÓJI PRO PĚŠÍ A CYKLISTY VYHLÍDKOVÁ VĚŽ AMFITEÁTR RESTAURACE/TANČÍRNA U PROMENÁDY PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ PŘEVLÉKÁRNY A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ KLUB SPORTOVNÍCH VODÁKŮ KULTURNÍ CENTRUM BETONOVÉ BLOKY NA SEZENÍ PODÉL PROMENÁDY KOTVIŠTĚ PRO SOUKROMÉ LODĚ SPORTOVNÍ KLUB / FITNESS 55 PARKOVACÍCH STÁNÍ PRO POTŘEBY LOKALITY SITUACE 1:3000 7

10 NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA OD ŠPICE MANINSKÉHO OSTROVA K LIBEŇSKÉMU MOSTU 8

11 PERSPEKTIVA KULTURNÍHO CENTRA - POHLED SEVEROZÁPADNÍ 9

12 PŮDORYS 1.NP 1: NP GALERIE 102 SKLAD GALERIE PRO 1.NP 103 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ GALERIE 104 RECEPCE 105 ADMINISTRATIVA 106 RESTAURACE 107 KUCHYNĚ 108 UMÝVÁRNA NÁDOBÍ 109 SKLAD KUCHYNĚ 110 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ RESTAURACE (VČETNĚ SPRCHY A WC) 111 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ RESTAURACE

13 PŮDORYS 2.NP 1: NP GALERIE SKLAD GALERIE TECHNICKÁ MÍSTNOST GALERIE HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ ÚKLID FOYER KINOSÁLU KINOSÁL PŮDORYS 3.NP 1: TECHNICKÁ MÍSTNOST KINOSÁLU PŮDORYS 4.NP 1: MÍSTNOST PROMÍTAČE

14 RESTAURACE GALERIE KINOSÁL 12

15 ŘEZ PODÉLNÝ DD 1:300 ŘEZ BB 1:300 ŘEZ AA 1:300 ŘEZ CC 1:300 13

16 POHLED VÝCHODNÍ 1:400 POHLED ZÁPADNÍ 1:400 POHLED JIŽNÍ 1:400 POHLED SEVERNÍ 1:400 14

17 15

18 KINOSÁL INTERIÉR GALERIE FOYER KINA 16

19 13,5m 18m 27m 20m VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NA ŠPICI MANINSKÉHO OSTROVA LEHKÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - 3 SLOUPY + SÍŤ TÁHEL VÝŠKA PODESTY 13,5m, POCHOZÍ VRSTVA PODESTY A SCHODIŠŤ Z POROROŠTU 17

20 LÁVKA SPOJUJÍCÍ MANINSKÝOSTROV A TRÓJU LEHKÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - OBLOUK- OVÝ PROSTOROVÝ PŘÍHRADOVÝ NOSNÍK S PROMĚNNÝM PROFILEM POCHOZÍ VRSTVA DŘEVĚNÁ PRKNA ROZPON 55m VÝŠKA SPODNÍHO LÍCE NOSNÍKU NAD HLADI- NOU 10m (PROSTOR PRO PROPLUTÍ LODÍ) 1,5m 10m 55m 18

DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ

DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT KATEŘINA KOUSALOVÁ KULTURNÍ CENTRUM EDEN Lokální kulturní centrum jako chybějící článek kulturní infrastruktury sídla diplomní projekt Fakulta Architektury ČVUT letní semestr 2011/2012

Více

PARDUBICE STARÉ LABE - KULTURNÍ CENTRUM

PARDUBICE STARÉ LABE - KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE STARÉ LABE - KULTURNÍ CENTRUM DIPLOMOVÝ PROJEKT Zuzana Mudruňková fakulta architektury ČVUT zimní semestr 2012/2013 vedoucí práce: Ing. Arch. Jan Sedlák ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ III ÚVOD PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

diplomní projekt - ateliér ing. arch. sedlák fa čvut LETNÍ semestr 2011/2012 michaela Ulrychová

diplomní projekt - ateliér ing. arch. sedlák fa čvut LETNÍ semestr 2011/2012 michaela Ulrychová diplomní projekt - ateliér ing. arch. sedlák fa čvut LETNÍ semestr 2011/2012 michaela Ulrychová 1. zadání 2. průvodní zpráva 3. analytická část 4. situace 5. urbanistický řez 6. uliční profily, řezy 7.

Více

ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU

ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU DIPLOMNÍ PROJEKT ATELIÉR IRENY ŠESTÁKOVÉ LS 2014/2015 ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Bc. ALENA KŘÍŽOVÁ PROHLÁŠENÍ AUTORA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚVOD

Více

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE DOSTAVBA ULICE NA KAZANCE PRAHA - TROJA VYPRACOVALA: BC. ZUZANA DUFKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING. ARCH. JAN JEHLÍK ZS 2011/2012 FA ČVUT / ÚSTAV URBANISMU OBSAH: ÚVODNÍ DOKUMENTY:

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

OBSAH KONCEPT HLEDÁNÍ MÍRY ZÁSAHU KONCEPT NÁVRHU NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE M 1:5000 SITUACE M 1:1000

OBSAH KONCEPT HLEDÁNÍ MÍRY ZÁSAHU KONCEPT NÁVRHU NÁVRH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE M 1:5000 SITUACE M 1:1000 MĚSTSKÉ LÁZNĚ V PLZNI TEREZA KORBELOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. JOSEF MÁDR DIPLOMNÍ PROJEKT FA ČVUT LS 014/2015 OBSAH ZADÁNÍ MÍSTO HISTORIE - PŮVODNÍ STAV ANALÝZY - DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - FUNKČNÍ SKLADBA

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYDLENÍ S PRVKY ROMSKÉ KULTURY ROMANY HOUSING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BYDLENÍ S PRVKY ROMSKÉ KULTURY ROMANY HOUSING FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ARCHITEKTURY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ARCHITECTURE BYDLENÍ S PRVKY ROMSKÉ KULTURY ROMANY HOUSING BAKALÁŘSKÁ

Více

Bydlení pro seniory - Průhonice

Bydlení pro seniory - Průhonice Bydlení pro seniory - Průhonice Vypracoval: Bc. Pavel Borůvka Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. Letní semestr 011/01, Ústav navrhování III, FA ČVUT, Diplomní projekt Obsah Zadání, cíle 3

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ČZU, PRAHA - SUCHDOL Letní semestr 2013/2014 Fakulta architektury ČVUT Ústav nauky o budovách 15118

DIPLOMNÍ PROJEKT UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ČZU, PRAHA - SUCHDOL Letní semestr 2013/2014 Fakulta architektury ČVUT Ústav nauky o budovách 15118 DIPLOMNÍ PROJEKT UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ČZU, PRAHA - SUCHDOL Bc. ELIŠKA JÍNOVÁ Letní semestr 2013/2014 Fakulta architektury ČVUT Ústav nauky o budovách 15118 vedoucí práce: prof. Ing. arch. Irena

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

KONCERTNÍ SÁL PRO PRAHU

KONCERTNÍ SÁL PRO PRAHU KONCERTNÍ SÁL PRO PRAHU Tereza Keilová diplomní projekt letní semestr 2015 2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2014/2015, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) (AJ)

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř.

KONCEPT SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE. 9.-13.tř. 5.-8.tř. 1.-4.tř. KONCEPT ŠIRŠÍ ŠIRŠÍ VZTAHY ŠIRŠÍ VZTAHY SITUACE SITUACE BUDOUCÍ AREÁL AREÁL KULTURNÍHO CENTRA DOPRAVA DOPRAVA SKULPTUR DIVADLO MĚSTO 9.-13.tř. 5.-8.tř. KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BYDLENÍ PŮVODNÍ PARCELA

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice Obec Svojetice Číslo usnesení: 2013-11-086 Ve Svojeticích dne 27. 11. 2013 Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice Zastupitelstvo obce Svojetice, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více