Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím"

Transkript

1 Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím aktualizace vydání z roku 2009

2 1. Úvod Od vydání Manuálu pro obce k zákonu o právu shromažďovacímu v květnu roku 2009 prošla tato agenda dynamickým vývojem. S celou řadou právně složitých situací se setkává stále více obcí. Lze sledovat trend organizování shromáždění v menších obcích, kde s nimi nemají úřady patřičné zkušenosti. Zodpovědní úředníci jsou často vystavováni stresovým situacím, kladou se vyšší nároky na jejich odbornost, ale i na jejich angažovanost. Rozhodli jsme se proto tento manuál aktualizovat. Tentokrát jsme zvolili poněkud odlišnou formu. Materiál jsme rozdělili do dvou částí před shromážděním a během shromáždění. Jednotlivé situace uvádíme konkrétními příklady. Nastiňujeme možné návrhy řešení. Nabízíme aktuální judikaturu a výkladová stanoviska. Aktualizace manuálu by nikdy nevznikla bez spolupráce s jednotlivými úřady. S mnoha úředníky se podařilo navázat dobrou spolupráci. Řada z vás se chovala velmi profesionálně v náročných situacích, kdy bylo nutné v krátké době reagovat na nátlaky různých nedemokratických skupin. Věříme, že vám bude tato příručka dobrým pomocníkem v nesnadných situacích při uplatňování zákona o právu shromažďovacím (dále jen ShrZ ) a těšíme se na další spolupráci s vámi. Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra gestor shromažďovací agendy

3 2. Před shromážděním 2.1 Lhůty Modelová situace č. 1 oznámení podané v pátek nebo před státním svátkem Svolavatel X podává oznámení v pátek v 10:00. Na posouzení oznámení má úřad tři pracovní dny. Bude mít dostatek času oznámení posoudit? Dne byla pod číslem 294/2009 Sb. přijata novela zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Novela nabyla účinnosti dne Znění ustanovení 11 odst. 1 je tedy nyní následující: O zákazu shromáždění ( 10) nebo době jeho ukončení ( 9) rozhodne úřad bezodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Úřad má tedy nyní na posouzení oznámení tři pracovní dny. V souvislosti s počítáním lhůt je třeba upozornit na 17 shromažďovacího zákona, který stanoví, že je-li v tomto zákonu lhůta určena počtem dnů, rozumí se jedním dnem doba 24 hodin od události, k níž se lhůta váže. Jak tedy prakticky počítat lhůty? Pokud bude oznámení podané v pátek, přeruší se běh lhůty o půlnoci a znovu se začne počítat v 0:00 hod. v pondělí. Ve výše uvedené situaci bylo oznámení podáno v pátek v 10:00 hod. Úřad má na posouzení oznámení tři pracovní dny, tedy 72 hodin. Okamžikem podání tedy začne úřadu běh této lhůty. Vzhledem k tomu, že je pátek, dojde v 24:00 hod. k přerušení lhůty. Lhůta začne běžet znovu v 0:00 hod. a uplyne v 10:00 hod. Modelová situace č. 2 oznámení o shromáždění podané em Svolavatel X podává oznámení úřadu em nepodepsané zaručeným elektronickým podpisem. Jak se na takové oznámení pohlíží? Co je třeba učinit? Je nutné svolavatele X neprodleně upozornit a poučit ho? Odkdy se počítá lhůta pro zákaz shromáždění? Na takové oznámení se ve smyslu 37 odst. 4 správního řádu pohlíží jako na podání, které je třeba potvrdit nebo doplnit tak, aby splňovalo písemnou formu nebo formu ústního podání do protokolu anebo bylo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Na nutnost potvrzení nebo doplnění oznámení o konání shromáždění ve formě ové zprávy nepodepsané zaručeným elektronickým podpisem úřad musí svolavatele (podatele) neprodleně upozornit a splnit vůči svolavateli poučovací povinnost, tj. svolavatele poučit, že obyčejné ové oznámení konání shromáždění nepodepsané zaručeným elektronickým podpisem lze ve lhůtě pěti dnů potvrdit nebo doplnit, jinak se nejedná o platné oznámení konání shromáždění. Lhůta pro zákaz shromáždění se počítá od doručení u úřadu. Modelová situace č. 3 vyblokování prostranství na půl roku V nedávné době proběhlo na náměstí v obci shromáždění pravicových extremistů namířené proti Romům. Pan X patří mezi odpůrce rasismu a několikrát se vyjádřil ve smyslu, že považuje za nepřípustné, aby zde neonacisté organizovali své marše a šířili nenávist. Pak pan X oznámil konání shromáždění Za mírové soužití na náměstí po dobu šesti měsíců. Lze se domnívat, že X každý den shromáždění pořádat nebude a že si náměstí tzv. vyblokoval, aby na něm nemohli pravicoví extremisté pořádat další shromáždění. Oznamování shromáždění v řádech dnů až měsíců může vést samo o sobě k podezření, že svolavatel pouze úmyslně vyblokovává prostranství, aby zabránil ostatním svolavatelům konat v dané 2

4 lokalitě jejich shromáždění. Tento postup může vést k podezření z obcházení zákona a k podezření z přestupku podle 14 odst. 2 písm. h) zákona o právu shromažďovacím, tedy z úmyslného zabránění jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího. Shromáždění oznámené např. na týden by se skutečně mělo konat každý den, nikoliv tak, že si svolavatel následně vybírá, kdy shromáždění uskuteční. Pokud shromáždění fakticky nekoná, může dojít k situaci, že přesto, že je shromáždění oznámeno, bude se na daném místě konat shromáždění jiného svolavatele. K oznámení shromáždění, jehož účelem je pouze bránit jinému ve výkonu práva shromažďovacího, lze nepřihlížet, neboť zneužití práva nepožívá právní ochrany. Modelová situace č. 4 vyblokování prostranství na půl roky a počítání dnů Svolavatel oznámí shromáždění dne na s tím, že se shromáždění bude konat od do od 8:00 do 17:00. Je takový postup možný? Pro danou situaci platí kromě řešení jako u modelové situace 3 následující: V 5 odst. 2 zákona o právu shromažďovacím je stanoveno, že k oznámení, které svolavatel podá dříve než šest měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží. Toto ustanovení bylo do zákona zavedeno novelou č. 259/2002 Sb., a to právě kvůli tomu, aby se zabránilo oznamování tzv. blokačních shromáždění, tedy aby se zabránilo situaci, kdy svolavatel úmyslně podává oznámení shromáždění na dlouhou dobu dopředu, a tím si vyblokuje atraktivní místa. Pokud svolavatel oznámí shromáždění tak, že některý ze dnů, na něž je shromáždění oznámeno, nastane za dobu delší než šest měsíců, nejedná se o platné oznámení na tyto dny. Každý jednotlivý den musí být oznámen tak, aby byl v době šesti měsíců od oznámení. Nestačí tedy, že za šest měsíců bude první den shromáždění. 3

5 2.2 Možná kolize dvou shromáždění fáze podávání oznámení Modelová situace č. 1 oznámení shromáždění, u kterého lze předpokládat kolizi s oznámeným pochodem pravicových extremistů V obci došlo k situačnímu interetnickému konfliktu, který byl medializován. Pan X, jenž je předsedou zdejší místní organizace pravicově extremistické Demokratické vlastenecké strany, oznámil pochod, který bude mimo jiné směřovat přes náměstí Republiky. Proti pořádání pochodu se staví část veřejnosti, zejména pak lidskoprávní a protirasističtí aktivisté. Přichází oznámení od pana Y ze sdružení Žijeme tu společně, který chce organizovat ve stejný den shromáždění pod názvem Stop rasistickým předsudkům právě na náměstí Republiky. Toto shromáždění má proběhnout přesně v době, kdy bude přes náměstí procházet pochod členů a příznivců Demokratické vlastenecké strany. Na danou situaci dopadá zejména ustanovení 10 odst. 2 písm. b) ve spojení s 8 zákona o právu shromažďovacím. Střetávají-li se trasy a časy pochodu, je úřad povinen zprostředkovat kontakt mezi svolavateli tak, aby měli možnost se dohodnout. Zároveň může úřad činit vlastní návrhy, kde by se shromáždění mohlo konat tak, aby ke střetu v místě a čase nedošlo. O návrzích úřadu a komunikaci se svolavatelem je třeba vyhotovit úřední záznam, který je součástí spisu. Nedojde-li k dohodě o úpravě trasy či času, úřad shromáždění později oznámené v místech vzájemného střetu zakáže. Úřad nemá možnost zvažovat, zda jde o svolavatele dobrého nebo špatného. Zákon vychází z priority prvního oznámení, pokud nedojde k dohodě. Následná kritika úřadu za zákonný postup je proto bezpředmětná. Úředník tedy postupuje následovně: - Porovná trasy a čas pochodu dle oznámení o shromáždění. - Vyznačí si místa, kde se oznámení střetávají. - Upozorní svolavatele Y, tedy svolavatele druhého oznámeného shromáždění, že v daném místě a čase došlo ke kolizi, a zprostředkuje mu kontakt na svolavatele prvního shromáždění (v zájmu rychlé komunikace nejlépe telefon, ). Úřad stanoví svolavateli Y lhůtu, do kdy má seznámit úřad s výsledky jednání svolavatelů X a Y. - Upozorní svolavatele X, že bylo oznámeno další shromáždění a že ho bude kontaktovat svolavatel Y. - Úřad může rovněž uspořádat sám jednání mezi svolavatelem X a Y. - Dojde-li k dohodě o úpravě času nebo trasy, vyhotoví o tom úřad úřední záznam a shromáždění se mohou konat podle výsledku úpravy. - Nedojde-li k dohodě, úřad shromáždění svolavatele Y v místech a časech, kde dochází ke střetu, zakáže. Zákaz je tedy částečný, v daném případě na náměstí Republiky, kde dochází ke střetu. Příkladem zákazu shromáždění druhého svolavatele, kdy musel úřad přikročit k zákazům shromáždění odpůrců, je město Vítkov ve svém rozhodnutí o částečném zákazu veřejného shromáždění č. j. MUVI21621/2013. Zajímavostí je, že ke střetu došlo fakticky, kdy svolavatel druhého shromáždění vedl trasu pochodu přes trasu pochodu prvního svolavatele tak, že místa, kde se pochod křížil, neoznámil. Fakticky by však pochod nebyl možný bez střetu v daném místě trasy prvního svolavatele. Poznámka: Často si občané kladou otázku, proč mají ve výše uvedeném modelovém případě přednost neonacisté před občanskými aktivisty. Mezi neonacisty je řada osob s kriminální minulostí a jejich shromáždění mohou končit násilnostmi. Někteří z nich si na shromáždění přijíždějí vybít agresivitu. Naproti tomu v řadách občanských aktivistů jsou lidé, kteří se dlouhodobě věnují práci s menšinami a snaží se o jejich integraci do společnosti. Peníze vynaložené na zvládání shromáždění neonacistů by bylo možné smysluplněji využít na integrační projekty. Tyto otázky mají své etické opodstatnění, úřady však musí postupovat v souladu se zákonem. 4

6 Nicméně lze nalézt celou řadu možností, jak dát své občanské postoje, např. nesouhlas s rasistickými projevy neonacistů, najevo. Z domácí i zahraniční praxe lze uvést poklidné happeningy konané mimo trasu průvodu neonacistů. Např. během shromáždění ve Vítkově dne proběhl poklidný happening Strany rovných příležitostí upozorňující na nebezpečnost názorů radikálů. Je třeba si uvědomit, že případné konflikty mnoho neonacistů vítá. Pochod, který projde bez tzv. mimořádných událostí, nemá pro neonacisty symbolickou hodnotu. Neonacisté se vracejí na místa, kde už v minulosti ke konfliktu došlo. Extremisté považují akce bez mediálního pokrytí a bez zájmu veřejnosti za tzv. propadáky. 2.3 Zákaz Modelová situace č. 1 pochod kolem židovské synagogy ve výročí transportu Pan X svolává do obce průvod. Tvrdí, že zastupuje vlasteneckou skupinu Vzdor. Průvod má název Za tradiční české hodnoty. Koná se v den výročí transportu Židů za druhé světové války. O panu X proběhly v médiích zprávy, že je neonacistou. Objevily se i jeho fotografie, na nichž hajluje pod vlajkou s hákovým křížem. Na neonacistických webech se podle médií objevila výzva Přijďte všichni, ať se budou rabíni zase jednou klepat. Lze takové shromáždění zakázat, protože svolavatel X je pravděpodobně neonacista? Modelová situace č. 2 pochod extremistů ve vyhrocené situaci namířený k ubytovně obývané Romy V obci došlo k situačnímu interetnickému konfliktu, který byl medializován. Různé pravicově extremistické organizace tvrdí, že situace v obci je neúnosná, že Češi jsou šikanováni nepřizpůsobivými a je třeba tomu učinit přítrž. Pan X svolává protestní průvod pod názvem Proti teroru nepřizpůsobivých a za bezpečnost. Průvod směřuje k ubytovně, která je obývaná převážně Romy. Nevládní a protirasistická uskupení uvádějí, že X je pravicový extremista. Na svém facebookovém profilu prý uvedl, že se všemi cikány je třeba nekompromisně zatočit. Proslýchá se, že se pochodu chtějí zúčastnit pravicoví extremisté z celé republiky, včetně násilnických militantů. Oznámený účel sám o sobě k výzvě popírat nebo omezovat práva jiných nesměřuje. Úředník má však podezření, že se nejedná o skutečný účel. K tomu ho vedou další informace, které v rámci své úřední činnosti o shromáždění a svolavateli zjistil. 5

7 Jak postupovat, když... Svolavatel patří k extremistické skupině, která se v našem městě dopouští výtržností, sprejerství. Svolavatel má extremistické postoje. Je třeba zdůraznit, že zákaz shromáždění nelze odůvodnit pouze osobou svolavatele. I přesto, že je svolavatel sympatizant neonacismu či byl v minulosti trestně stíhán kvůli sympatiím k neonacismu, nelze bez dalšího shromáždění zakázat, neboť nelze a priori předpokládat, že na shromáždění má docházet k závadovému chování. Je vždy nutné zkoumat i další okolnosti shromáždění. To však neznamená, že by nebylo možné osobou svolavatele v rozhodnutí o zákazu argumentovat. Osoba svolavatele však nemůže být jediným důvodem pro zákaz. Například je třeba doložit, z čeho jsou extremistické názory svolavatele dovozovány, co svolavatel propaguje, jaké byly jeho aktivity v minulosti apod. Pozvánka zveřejněná na internetových stránkách jasně poukazuje na to, že jde o extremistu. Navíc je jasné, že pochod bude směřovat na minoritu v daném městě. Na webové stránce je málokdy uvedeno přímo jméno svolavatele. Je třeba se zabývat tím, v jakém vztahu je svolavatel s organizací nebo hnutím, které pozvánku na webu zveřejnilo, zda je tedy pozvánka svolavateli přičitatelná. Oznámený účel shromáždění je pochod za politické vězně, pochod za nevinné nacionalisty, za oběti policejní razie, pochod proti kriminalitě. Lze z toho vyvodit, že účel směřuje k rozněcování nenávisti? Platí výše uvedené. Pokud úředník váhá, zda je daný účel zcela v pořádku nebo zda skrývá nedemokratické cíle, je vhodné kontaktovat příslušné krajské ředitelství policie. Specialista na extremismus by měl mít přehled o tom, zda se např. koná turné neonacistických shromáždění, neboť sleduje dění v celé republice. Úřad chce zakázat shromáždění. Úřad před zákazem shromáždění nejedná se svolavatelem podle 8 ShrZ. Doporučujeme úřadu, aby se vzhledem k důležitosti shromažďovacího práva jako základního lidského práva vždy předtím, než přistoupí k zákazu shromáždění, zkontaktoval se svolavatelem, upozornil ho, v čem spatřuje důvody pro zákaz shromáždění a navrhl mu v závislosti na konkrétní situaci např. jinou trasu, jiné místo konání nebo jiný čas. Úřad by se měl zabývat tím, proč je jeho postup přiměřený. Úředník tedy: Kontaktuje policii s tím, že obdržel oznámení takového shromáždění. Policie může poskytnout více informací o svolavateli, např. aktuální informace o neonacistické scéně v ČR, aktuálních aktivitách pravicově extremistických hnutí. Policie však nemůže říct, zda se má shromáždění zakázat. Informace od policie může sloužit jako jeden z důkazů pro případný zákaz. Na každém krajském policejním ředitelství působí specialista na extremismus, který má největší přehled a je pravidelně školen a seznamován s aktuálními trendy. Konkrétní spolupráci s policií je potřeba si nastavit v rámci jednotlivých krajů s příslušným krajským ředitelstvím Policie ČR. 6

8 Úřad kontaktuje svolavatele. Upozorní ho na to, že z informací vyplývá, že účelem shromáždění může být rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti, a to zejména kvůli zvolené trase pochodu. Úřad by měl: Požadovat upřesnění trasy, pokud není zřejmá již z oznámení1); navrhnout svolavateli úpravu trasy; požadovat informace o organizačním opatření, které svolavatel přijme, aby shromáždění bylo pokojné. Zákaz shromáždění je vždy krajní prostředek. Úřad by měl odůvodnit, proč je daný zákaz přiměřeným zásahem do základního lidského práva se shromažďovat. 1) Zejména pokud svolavatel není místní, stává se, že ulice pochodu na sebe nenavazují, případně fakticky nelze danou ulici projít. 7

9 Judikatura Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 8 As 7/ křišťálová noc 2 V daném případě se jednalo o shromáždění svolavatelů, kteří byli spjati s neonacismem. Mělo se konat v den výročí křišťálové noci v židovské čtvrti v Praze. Úřad shromáždění zakázal s tím, že skutečný účel shromáždění směřuje k rozněcování nenávisti vůči Židům. Soud se zabýval faktem, zda je vůbec možné posuzovat jiný účel, než je uvedený v oznámení. Zákaz shromáždění však nakonec zrušil, neboť nebyl dostatečně odůvodněn. Stěžejní závěry Nejvyššího správního soudu: Nelze nalézt rozumný důvod, proč by měl v případě rozdílného oznámeného a skutečného účelu shromáždění vést k zákazu shromáždění pouze rozpor mezi oznámeným účelem a právy chráněnými v 10 odst. 1 shromažďovacího zákona, nikoliv však rozpor mezi skutečným účelem shromáždění a těmito právy. Je-li oznámený účel fingovaný, neohrožuje práva a právem chráněné zájmy, jejichž ochrana legitimizuje zákaz shromáždění právě proto, že není skutečný. V takovém případě může tyto zájmy ohrozit jen skutečný, reálně existující účel, za kterým je shromáždění svoláno. K tomu NSS uvedl, že nepřímé důkazy, jimiž je prokazován skutečný účel shromáždění, musí vždy tvořit logickou, uzavřenou a ničím nenarušenou soustavu důkazů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují, nejsou vyvráceny jinými důkazy svědčícími o opaku a jsou v takovém vztahu k dokazované skutečnosti, že z nich je možno dovodit právě jen jediný závěr. Správní orgán se nemusí omezovat na prokázání skutečného účelu pouze z charakteristiky svolavatele, specifického místa a času shromáždění. Skutečný účel lze prokázat jakýmikoliv důkazy, které byly získány v souladu se zákonem a které jsou s to tento účel prokázat. Závěr o skutečném účelu shromáždění se musí opírat o důkazy nenechávající pochyb o tomto účelu. Veškeré důkazy (kopie webových stránek, nahrávky veřejných projevů atd.) je třeba založit do spisu, aby bylo zřejmé, o jaké podklady správní orgán opírá své závěry. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 8 As 15/ Jednalo se o shromáždění Dělnické mládeže, resp. jejího předsedy, které bylo oznámeno jako tradiční prvomájové shromáždění. Jako problematická se jevila úřadu trasa, která vedla přes ulice obývané Romy. Úřad proto shromáždění zakázal, soudy však zákaz zrušily. Z rozsudku: I. Existence lhůty pro rozhodnutí správního orgánu o zákazu shromáždění ( 11 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím) není v rozporu s ústavním pořádkem ani nevede ke snížení požadavků kladených na kvalitu odůvodnění správního rozhodnutí. II. V případě zákazu shromáždění ( 10 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím) odůvodněného poukazem na jeho skutečný účel odlišný od oznámeného je správní orgán povinen své závěry prokázat. III. Zákaz shromáždění v místě, kde by bylo ohroženo zdraví jeho účastníků [ 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím], nelze odůvodnit poukazem na možné rušení shromáždění a případné střety účastníků shromáždění s jejich ideovými odpůrci. IV. Neobstojí zákaz shromáždění odůvodněný nutností excesivního omezení dopravy ( 10 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím), pokud správní orgán mj. nezakázal jiné shromáždění ve stejné lokalitě a obdobném čase. V. V případě kolize dvou shromáždění je správní orgán před zákazem později oznámeného shromáždění [podle 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím] povinen zkoumat, zda nedošlo k dohodě mezi svolavateli kolidujících shromáždění, a uzavření takové dohody umožnit přinejmenším sdělením o kolizi svolavateli později oznámeného shromáždění a zprostředkováním kontaktu mezi svolavateli. Úřad podle soudu nenabídl ke svým tvrzením žádné důkazy s výjimkou odkazu na kteréhokoliv historického průvodce Brnem nebo na notorietu, jíž ovšem Nejvyšší správní soud v jeho rozhodnutí neshledal. 8

10 Dále Nejvyšší správní soud konstatoval, že ke svému tvrzení nenabídl úřad žádné důkazy a ty nejsou ani obsahem spisů. Mělo-li by druhé shromáždění podle stěžovatele směřovat k provokaci a napadání menšin, jedná se o jeho samostatné posouzení vybočující z rámce této věci. Ustanovení 10 odst. 2 písm. a) shromažďovacího zákona zjevně nemá za cíl umožnit zákaz shromáždění v každém případě, kdy se předpokládá rušení shromáždění jeho ideovými odpůrci. Z uvedeného tedy vyplývá, že každé tvrzení je třeba mít podložené ve spise. Hypotetická možnost, že se budou účastníci napadat, sama o sobě pro zákaz shromáždění nestačí. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 9 As 4/2012 shromáždění v Havířově Shromáždění bylo oznámeno Dělnickou stranou sociální spravedlnosti tak, že směřovalo do lokality obývané Romy. Úřad shromáždění zakázal s odůvodněním, že může docházet k vzájemnému napadání, a tím k nebezpečí pro zdraví účastníků. Nejvyšší správní soud však rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě zrušil s odůvodněním, že hrozba ohrožení zdraví účastníků shromáždění musí být v přímé souvislosti s charakterem místa konání shromáždění a musí být objektivně zjistitelná. Nestačí hypotetická úvaha o nebezpečnosti místa. Ani možnost násilných protidemonstrací nemůže vyloučit výkon a ochranu práva na shromažďování. Soud dále zdůraznil využití oprávnění úřadu podle 8 zákona o právu shromažďovacím, podle kterého úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu. Přestože je z daného ustanovení zřejmé, že takový postup je pouze oprávněním správního orgánu, nikoli jeho povinností, má soud za to, že před zákazem shromáždění je více než vhodné tohoto oprávnění využít. Z rozsudku lze tedy dovodit, že při zákazech shromáždění, kdy je možné, že dojde ke střetu mezi dvěma znesvářenými skupinami, nelze zákaz odůvodnit pouze hypotetickou úvahou o nebezpečnosti daného místa. Pokud úřad dojde k závěru, že jsou naplněny důvody pro zákaz shromáždění, je vhodné komunikovat se svolavatelem podle 8 ShrZ a navrhnout mu jinou dobu nebo jiné místo konání shromáždění tak, aby mohlo proběhnout. Rozsudek Krajského soudu České Budějovice ze dne , sp. zn. 10 A-92/ (nyní u NSS, č. j. 6 As 125/2013) Zákaz shromáždění byl odůvodněn tím, že účel shromáždění směřuje k výzvám rozněcování nenávisti, dopouštění se násilí a porušování ústavy a zákonů ( 10 odst. 1 písm. a), b) a c) ShrZ). Úřad při posuzování účelu vyšel z: Charakteristik žalobce Současné situace v dané lokalitě Předchozích shromáždění v dané lokalitě Veřejně dostupných informací skupin, jejichž účastníci byli přítomni předchozím shromážděním Dostupných informací o plánovaném shromáždění. Všechna tvrzení úřadu jsou podložena příslušnými podklady, které se nacházejí ve spise. Svolavateli byl učiněn návrh uskutečnit shromáždění na jiném místě, který nebyl akceptován. Důležité je hodnotit celý kontext oznámeného shromáždění, nejen svolavatele, ale i lokalitu, veřejně dostupné informace, směřování shromáždění. Pro zákaz shromáždění před jeho konáním tedy platí: Úřad se může zabývat nejen účelem shromáždění, který je uvedený v oznámení, ale i kontextem shromáždění, tedy jeho skutečným účelem. Pokud je však z důvodu závadného účelu, který je dovozován z osoby svolavatele, pozvánek na webu, prezentováním akce, dnem konání, místem konání a dalších relevantních okolností, shromáždění zakázáno, nese správní orgán důkazní břemeno. Důkazy musí být natolik přesvědčivé, že nenechávají prostor pro jakékoliv pochyby, musí tedy tvořit ucelený logický řetězec. 9

11 Je stále potřeba mít na mysli, že shromažďovací právo je základním lidským právem a preventivní zákaz je vždy krajním řešením. Vždy je potřeba zvážit, zda argumenty pro zákaz jsou natolik závažné, že zásah do shromažďovacího práva bude legitimní. Nedostatečně a nesprávně odůvodněné zákazy shromáždění jsou následně krajskými soudy zrušovány. Pokud správní orgán nemá pro zákaz shromáždění před jeho konáním dostatek důkazů, je vhodnější shromáždění nezakazovat a připravit se na případné rozpuštění shromáždění na místě. Důležité rovněž je, že každé tvrzení musí mít oporu ve spise. Pokud tedy úřad odkazuje na webové stránky, facebookové diskuse apod., musí být kopie těchto stránek ve spise obsaženy. Úřad zároveň odpovídá za věrohodnost podkladů, z nichž vychází (pozor na falešné či recesistické stránky, nevěrohodné autory). Poznámka: Často lze slýchat věty: Je obecně známo, že pan X je proslulý neonacista a je nabíledni, proč chce projít se svými kamarády kolem ubytovny obývané Romy. Proč mu to tedy někdo nezakáže? Dotaz je opodstatněný, navíc je povinností, aby společnost chránila ohrožené menšiny před skupinami, které sympatizují s hnutím, které popírá či schvaluje holocaust. Velice náročná povinnost logicky řetězit důkazy pro zákaz shromáždění má ale své opodstatnění. Pravidla nemohou platit selektivně. Pokud budeme omezovat právo na shromažďování specifických skupin, může později docházet k omezení svobod i dalších skupin obyvatel na základě subjektivního hodnocení, kdo si určitá práva zaslouží a kdo už ne. Nesouhlas s rasistickými pochody lze projevit i jiným způsobem než jejich blokádou. Občanští aktivisté se rovněž mohou soustředit na situaci v dané lokalitě nejen v průběhu oznámeného shromáždění, ale i před samotným shromážděním či po jeho skončení. Doporučit lze např. pořádání diskusních panelů, nenásilné aktivity vyjadřující nesouhlas s radikálními názory neonacistů např. formou pouličního divadla, protirasistických hesel na chodnících, poklidnou bohoslužbou apod2). Povinnost ochránit menšiny před neonacistickými pochody je v demokratickém státě třeba ponechat na policii. 2) Srovnej příklad občanské aktivity Leckteří občané Budějovic. 10

12 3. Během shromáždění 3.1 Když dojde k incidentu Modelová situace č. 1 rasistické a hanobící projevy při shromáždění V obci probíhá pochod pravicových extremistů. Jak se přibližuje k ubytovně, kde bydlí sociálně vyloučení, dav se radikalizuje. Skupina mladých lidí začíná vykřikovat Cikáni do plynu. Pokud budou v této činnosti nerušeně pokračovat, je pravděpodobné, že se k nim přidají i další účastníci shromáždění. Lze předpokládat, že by se ten, kdo by shromáždění rozpustil, stal terčem minimálně verbální agrese ze strany agresivních účastníků shromáždění. V návaznosti na kontext celého shromáždění bude možné shromáždění rozpustit, a to z důvodů uvedených v zákoně o právu shromažďovacím v 12 odst. 5. Na místě by měl být přítomen zástupce obecního úřadu. Během vzájemných jednání mezi policií a úřadem před konáním shromáždění je vhodné se domluvit na vzájemné komunikaci během shromáždění a ochraně úředníka. Ochrana úředníka může mít různou podobu, záleží tedy na konkrétní dohodě s policií a rizikovosti shromáždění. Podle nejnovější judikatury NSS je rozpuštění shromáždění rozhodnutím na místě podle správního řádu. Rozpuštění musí být odůvodněno. Úředník vyhotoví o rozpuštění shromáždění záznam, s nímž seznámí svolavatele, případně jeho zástupce. Následně vyhotoví rozhodnutí o rozpuštění shromáždění, které je rovněž vyvěšeno na úřední desce. Modelová situace č. 2 kdo rozpouští shromáždění? Starosta došel k závěru, že shromáždění naplnilo zákonné důvody a je možné ho rozpustit. Není si ale jist, zda může shromáždění rozpustit, nebo zda je nutné, aby jej rozpouštěl tajemník. Nebo má shromáždění rozpouštět úředník? Záleží na tom, jak je upraven výkon přenesené působnosti na úseku shromažďovacího práva organizačním řádem. Ten zpravidla stanoví, že přenesenou působnost na úseku práva shromažďovacího vykonává určitý odbor úřadu, pak není prostor pro starostu obce, aby shromáždění rozpouštěl. Organizační řád však může stanovit, že přenesenou působnost na úseku práva shromažďovacího vykonává starosta obce (obecní úřad tvoří také starosta), potom je možné, aby shromáždění rozpustil starosta. Je třeba zdůraznit, že výkon agendy práva shromažďovacího je výkonem přenesené působnosti (státní správy). Regulace práva shromažďovacího práva tak zásadně nepřísluší představitelům samosprávy (tím spíše nelze např. hlasovat na zastupitelstvu obce, zda má být shromáždění zakázáno). 11

13 Judikatura Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne , čj. 30 A 30/ Jednalo se o rozpuštění shromáždění příznivců extremismu směřované proti Židům. Krajský soud však následně konstatoval, že pro rozpuštění shromáždění nebyly důvody. Soud zdůraznil, že při zásahu do práva shromažďovacího nepochybně dochází ke střetu různých konkurujících si práv na jedné straně právo na shromažďování, na straně druhé přibližně stejně silná práva jiná (ochrana veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku). Aby bylo možné posoudit zákonnost použitých opatření ve vztahu k rozpuštění shromáždění, je nezbytné mít vyjevené nejenom právní, ale především skutkové důvody. Skutkové důvody však ve sdělení o rozpuštění shromáždění nebyly uvedeny ani náznakem a nebylo možné si o nich udělat představu ani podle správního spisu, poněvadž ten stran této okolnosti neobsahuje rovněž nic. Aby bylo možné konstatovat zákonnost použitých opatření ve vztahu k rozpuštění shromáždění ( 12 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím), které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, je nezbytné vyjevit účastníkům shromáždění při jeho rozpuštění nejenom právní, ale rovněž skutkové důvody takového kroku. Nelze tedy říci pouze shromáždění je rozpuštěno, ale úředník musí svůj postup odůvodnit. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne č. j. 2 As 104/ I. Rozpuštění shromáždění podle 12 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, je rozhodnutím na místě ve smyslu 143 odst. 1 písm. d) správního řádu z roku Rozhodnutí se vyhlašuje ústně, o ústním vyhlášení se vydá účastníkovi písemné potvrzení a následně se bez zbytečného odkladu doručí písemné vyhotovení rozhodnutí. II. Podání námitek podle 13 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, není vázáno na vydání písemného rozhodnutí; nejde tu totiž o celkový přezkum postupu a rozhodnutí správního orgánu, ale pouze o zjištění, zda shromáždění bylo či nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. NSS potvrdil rozpuštění shromáždění Stop genocidě, které probíhalo před školou a během něhož by děti nemohly odejít ze školy, aniž by míjely informační panely s brutálními výjevy z potratů. Zdůrazněna byla práva dítěte a právo rodičů na výchovu svých vlastních dětí. NSS se rovněž vyjádřil k pojmu hrubá neslušnost. Hrubá neslušnost je pojem, který odkazuje na mimoprávní normativní systém (tj. na pravidla slušného chování). Obecně platí, že dopustí-li se někdo hrubé neslušnosti, nezpůsobuje to samo o sobě porušení práva. V tomto případě je ovšem situace jiná, neboť je to právní norma, která (právně) sankcionuje hrubé porušení pravidel slušnosti během shromáždění. Hrubá neslušnost během shromáždění je tedy i porušením práva. Touto hrubou neslušností bylo zacílení shromáždění s popsanými šokujícími panely proti dětem ve věku od 11 let; pravidla slušnosti přitom vycházejí právě z nutnosti zvýšené ochrany dětí, zákazu jejich indoktrinace a také z toho, že děti bývají společností všeobecně vnímány jako její nejzranitelnější část. 12

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Dokumenty ve správním řízení trvalý pobyt Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_12_CZSŘ_4.12_ Správní řád v oblasti evidence obyvatel Střední odborná škola a

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014

leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 leden 2014 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2014 AKTUÁLNÍ TÉMA Úvodník - audiozáznamy a audiovizuální záznamy jako důkaz u soudu Vzhledem k mohutnému rozvoji technických prostředků, jako jsou chytré mobilní

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 58/2002-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

ZPRACOVALO MINISTERSTVO VNITRA

ZPRACOVALO MINISTERSTVO VNITRA ZPRACOVALO MINISTERSTVO VNITRA ÚVOD V souvislosti s četnými dotazy týkajícími se aplikace zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších přepisů, zejména co se týká problematiky zákazu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

Veřejná debata Nebát se a jednat projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany

Veřejná debata Nebát se a jednat projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany Veřejná debata Nebát se a jednat projekt Kurzy občanské protikorupční sebeobrany Zlín, Zámek Zlín 10. května 2013 Žádosti o informace ve Zlíně L. Maděra, 10. 5. 2013 Právo na informace občanům zaručuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Tomáše

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor

*MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor *MVCRX02HY27H* MVCRX02HY27H prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 38529-6/ODK-2008 Praha 3. července 2015 Město Chrastava k rukám

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014

Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 Stanovisko Unie obhájců ČR č. 8/2014 k užití odposlechů podle 88 trestního řádu a kontrole zákonnosti příkazu k odposlechu Unie obhájců ČR se v reakci na opakované informace o stoupajícím počtu prováděných

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009)

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009) HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: POSTA@AKKT.CZ

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. právní minimum při jejich zadávání 1. vydání (říjen 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 1 Vývoj právní úpravy o zadávání veřejných zakázek a tzv. eurokonformní výklad Podkapitola 1.1 Přehled právních předpisů o zadávání veřejných zakázek Str. 15 Ve výčtu jednotlivých zákonů se první

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 79/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Koordinované závazné stanovisko

Koordinované závazné stanovisko Koordinované závazné stanovisko Společné metodické doporučení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl

Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl V Brně dne 14. dubna 2010 Sp. zn.: 5070/2009/VOP/MLU Vážený pane řediteli, dne 9. září 2009 jste se na mě obrátil podnětem jako ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna

Více

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 7. 4. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně příslušný

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více