Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem"

Transkript

1 Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem Jedním z hlavních úkolů připravované novely zákona o pobytu cizinců (ZPC) je transpozice tzv. návratové směrnice (NS), neboli směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Ustanovení, která mají svůj základ v NS, je v návrhu novely hned několik. Ne všechna z nich přitom vedou k oslabení právního postavení cizince, jak by se dalo očekávat od transpozice směrnice, která si v Evropě získala přezdívku směrnice hanby - directive of shame. Pozitivní dopad směrnice je navíc v určitých aspektech oslaben tím, že Ministerstvem vnitra předložený návrh novely ZPC některé její požadavky zcela nebo zčásti ignoruje. To se týká i úpravy procesu navrácení cizince (správního vyhoštění) a jeho zajištění za tímto účelem. Níže uvedený článek není koncipován jako úplná analýza dopadu NS do právního řádu ČR a to ani ve vztahu k úpravě správního vyhoštění. Jeho cílem je toliko poukázat na některé významné změny ZPC spojené s transpozicí směrnice a zejména na situace, kdy směrnice byla do ZPC transponována neúplně, nepřesně či nebyla transponována vůbec. Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území Zřejmě nejvýznamnější změnou ve vztahu k vyhošťování cizinců, kterou NS do českého právního řádu vnáší, je zavedení tzv. zvláštních opatření za účelem vycestování cizince z území (navržený 123b ZPC). Cílem těchto opatření je zajistit vycestování cizince, u kterého bylo rozhodnuto o správním vyhoštění, aniž by byl dotyčný za tímto účelem zbaven osobní svobody (čl. 15 odst. 1 NS). Uvedený smysl zvláštních opatření zdůrazňuje i navržené znění 123b odst. 1 ZPC, které podmiňuje jejich uložení existencí důvodného nebezpečí, že cizinec ve stanovené době z území ČR nevycestuje. Zvláštní opatření za účelem vycestování jsou tedy NS i ZPC koncipována jako alternativa k zajištění a neměla by být aplikována v situacích, ve kterých policie doposud rozhodovala pouze o vyhoštění cizince bez jeho zajištění. Směrnice sama nestanoví, jakou konkrétní podobu by zvláštní opatření měla mít. Návrh novely ZPC počítá se dvěmi možnými formami těchto opatření (navržený 123b odst. 6 ZPC). První z nich představuje povinnost cizince oznámit policii adresu místa pobytu, zdržovat se tam a pravidelně se osobně hlásit policii ve stanovené lhůtě. Druhou formou zvláštního opatření je pak finanční záruka, kterou je povinen složit buď cizinec sám, anebo jiná osoba za něj. Finanční záruka bude jejímu složiteli vrácena v okamžiku, kdy se cizinec osobně dostaví na zastupitelský úřad ČR ve státě, jehož je občanem, nebo ve kterém má povolen trvalý pobyt (navržený 123c odst. 3 ZPC). Rozhodnutí o konkrétním zvláštním opatřeních by mělo být zpravidla součástí rozhodnutí o správním vyhoštění (navržený 123b odst. 4 ZPC) a bude tedy možné uplatnit proti němu veškeré správní i soudní opravné prostředky, které ZPC proto posledně jmenované rozhodnutí předpokládá. Tyto opravné prostředky však bude cizinec moci využít i v situaci, kdy o zvláštním opatření bylo rozhodnuto samostatným rozhodnutím. Pouze počítání lhůt bude v těchto případech jiné, neboť zvláštní úprava týkající se odvolání a podání žaloby proti rozhodnutí o správním vyhoštění zde nebude aplikována. Není cílem tohoto článku se jednotlivými zvláštními opatřeními zabývat detailně. Nicméně navržená úprava vykazuje určité nedostatky, na které je vhodné alespoň v krátkosti upozornit. Především, ZPC ponechává částečně otevřenou otázku, zda jednotlivá zvláštní opatření lze aplikovat pouze alternativně, nebo zda je možné rozhodnout i o povinnosti jejich kumulativního splnění. Žádné explicitní pravidlo navržené znění ZPC v tomto ohledu neobsahuje, byť gramatický výklad (použití jednotného čísla v navrženém 123b odst. 4

2 ZPC) a princip proporcionality svědčí spíše o nutnosti aplikovat tyto opatření alternativně. Problematickou se též jeví skutečnost, že ve vztahu k možnosti požadovat po cizinci, aby se pravidelně hlásil policii, nestanoví navržené znění ZPC žádnou maximální dobu, po kterou může být tato povinnost po cizinci vyžadována. Z navrženého 123b ZPC pouze vyplývá, že tuto povinnost má cizinec po celou dobu pobytu na území až do vycestování. Tato doba však může v některých případech, např. pokud cizinec požádá o mezinárodní ochranu, trvat několik měsíců i let, což vyvolává otázku slučitelnosti opatření s právem na soukromý život či s právem na svobodu pohybu. Návrh novely ZPC navíc nestanoví ani postup, jakým by se cizinec mohl proti případnému zásahu do svých práv bránit a aplikace obecných institutů, kterými se lze domoci přezkumu pravomocných správních rozhodnutí, se v těchto případech nezdá být možná (srov. Hlavy IX. a X. správního řádu). Rovněž je třeba zdůraznit, že Ministerstvem vnitra navržený způsob úpravy zvláštních opatření za účelem vycestování neodpovídá plně požadavkům NS. Novela ZPC totiž počítá se zavedením zvláštních opatření pouze pro osoby, u nichž bylo rozhodnuto o správním vyhoštění (navržený 123b odst. 1 ZPC) a nikoliv pro osoby, k jejichž vycestování z ČR má dojít na základě readmisních dohod (podle návrhu novely pouze na základě readmisních dohod uzavřených s jiným členským státem EU), nebo Dublinského nařízení a které mohou být za tímto účelem též zajištěny ( 129 ZPC). Oproti tomu povinnost států zavést tato opatření se podle NS vztahuje na všechny případy navrácení cizince do třetího státu (čl. 15 odst. 1 NS), tedy včetně jeho předání na základě readmisní dohody či Dublinského nařízení. Čl. 3 odst. 3 NS totiž definuje navrácení jako dobrovolné splnění povinnosti návratu nebo jako nucený návrat do země původu nebo do země tranzitu v souladu s dohodami o zpětném přebírání osob či jinými ujednáními uzavřenými na úrovni Společenství nebo dvoustranně. NS tedy považuje za navrácení nejen přesun cizince z členského státu EU do třetího státu, ale též jeho přesun z jednoho členského státu EU do jiného členského státu. A nic na tom nemění ani skutečnost, že v takovém případě členský stát, na jehož území cizinec neoprávněně pobývá, není povinen žádné formální rozhodnutí o navrácení vydat (srov. čl. 6 odst. 3 NS). S ohledem na řádnou transpozici čl. 15 odst. 1 NS bude tedy nezbytné zařadit do novely ZPC ustanovení, které by policii umožnilo rozhodnout o některém ze zvláštních opatření ve smyslu navrženého 123b ZPC i v případech, kdy povinnost cizince vycestovat vyplývá z readmisních dohod uzavřených mezi členskými státy EU nebo z Dublinského nařízení. I v těchto případech totiž NS předpokládá, že k zajištění může dojít, jen nemohou-li být v konkrétním případě účinně uplatněna jiná dostatečně účinná, avšak mírnější donucovací opatření (čl. 15 odst. 1 NS). Otázka stanovení lhůty pro dobrovolné opuštění území a možnost zajištění cizince v jejím průběhu V souladu s čl. 7 odst. 1 NS jsou členské státy povinny stanovit v rozhodnutí o navrácení přiměřenou lhůtu v délce od 7 do 30 dnů, během které může cizinec opustit území těchto států dobrovolně. Tato lhůta k dobrovolnému opuštění území pak podle NS nemusí být stanovena pouze v taxativně stanovených případech, kdy u dotyčné osoby hrozí nebezpečí skrývání nebo pokud byla žádost o oprávněný pobyt zamítnuta jako zjevně nedůvodná nebo podvodná anebo pokud dotčená osoba představuje hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo národní bezpečnost (čl. 7 odst. 4 NS). V uvedených případech též NS umožňuje zkrátit lhůtu pro dobrovolné opuštění území na méně než 7 dní (tamtéž). Povinnost stanovit lhůtu pro dobrovolné opuštění území je v českém právním řádu stanovena v 118 odst. 1 ZPC. Jak aktuální, tak i navrhovaná úprava 118 odst. 1 však v určitých ohledech zaručuje příznivější zacházení s cizinci než citované ustanovení NS. Především, 118 odst. 1 považuje stanovení lhůty pro dobrovolné opuštění území za

3 obligatorní náležitost každého rozhodnutí o správním vyhoštění a to i v případech uvedených v čl. 7 odst. 4 NS. U cizinců, kteří představují hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo národní bezpečnost, pak navržený 118 odst. 4 pouze stanoví možnost policie rozhodnout v souladu s uvedeným čl. 7 odst. 4 NS o zkrácení lhůty pro dobrovolné opuštění území. Jinými slovy, každý cizinec, u kterého bylo rozhodnuto o správním vyhoštění musí podle 118 odst. 1 ZPC disponovat určitou lhůtou pro dobrovolné splnění povinnosti ČR (popř. EU) opustit. Oprávnění cizince, u nějž bylo rozhodnuto o správním vyhoštění, disponovat lhůtou pro dobrovolné opuštění území je nutno hodnotit kladně. Každý cizinec tak získává prostor pro dobrovolné splnění uložené povinnosti dříve, než jsou vůči němu uplatněna donucovací opatření, které ZPC pro tyto účely předvídá. Uvedená úprava však naráží na novelizovaný 124 odst. 1 ZPC, podle kterého policie může zajistit každého cizince staršího 15 let, jemuž bylo doručeno sdělení o zahájení řízení o správním vyhoštění anebo o jehož správním vyhoštění již bylo pravomocně rozhodnuto a nepostačuje uložení zvláštního opatření za účelem vycestování, pokud a) je nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, b) je nebezpečí, že by cizinec mohl mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním vyhoštění, c) cizinec nevycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění, d) cizinec nesplnil povinnost uloženou mu rozhodnutím o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování, nebo e) je cizinec evidován v informačním systému smluvních států. Z 124 odst. 1 tak vyplývá, že k zajištění cizince může v taxativně stanovených případech dojít i tehdy, disponuje-li dotyčný lhůtou pro dobrovolné opuštění ČR. Tomu odpovídá i navržený 118 odst. 3 ZPC, který pro tyto případy stanoví, že pokud by podle rozhodnutí o správním vyhoštění měla lhůta k dobrovolnému opuštění území začít běžet v době trvání zajištění cizince, začíná tato lhůta běžet ode dne ukončení zajištění, a pokud je cizinec zajištěn až v průběhu lhůty k vycestování z území, např. z důvodu podle 124 odst. 1 písm. d) ZPC, běh této lhůty se zajištěním přerušuje. Takovouto právní úpravu však NS neumožňuje. Smyslem zajištění podle 124 odst. 1 ZPC a zároveň jeho podmínkou sine qua non je realizace vyhoštění cizince, tedy fyzické dopravení osoby mimo území dotyčného členského státu ve smyslu čl. 3 odst. 5 NS. Pokud však členský stát poskytl dotyčnému cizinci lhůtu k dobrovolnému opuštění území, nemůže podle čl. 8 odst. 2 NS k výkonu správního vyhoštění přistoupit v zásadě dříve než po uplynutí této lhůty. V jejím průběhu pak pouze tehdy, jestliže během ní vzniklo některé z nebezpečí uvedených v čl. 7 odst. 4 NS (viz výše). Z čl. 8 odst. 2 NS, který se žádným způsobem do navrhované novely ZPC nepromítl, tak s ohledem na navrženou právní úpravu vyplývá dvojí závěr. Za prvé, ČR teoreticky může zajistit osobu před koncem lhůty pro dobrovolné opuštění území, neboť realizace vyhoštění je v zásadě možná i v jejím průběhu. Může tak však učinit pouze v případech uvedených v čl. 7 odst. 4 NS, tedy z hlediska 124 odst. 1 ZPC pouze z důvodů uvedených pod písm. a), b) a d). Správní orgán navíc v těchto případech musí prokázat, že uvedený důvod zajištění vzniknul až v průběhu stanovené lhůty (zajištění podle písm. e) je tak v tomto případě fakticky vyloučeno). Za druhé, zajistit cizince v momentě uložení správního vyhoštění by podle navrhovaného znění 118 odst. 1 ZPC nebylo možné vůbec, neboť v souladu s navrženým 118 odst. 3 ZPC by v tomto případě běh lhůty pro dobrovolné opuštění území ještě vůbec nezačal a s ohledem na čl. 8 odst. 2 NS by tak realizace vyhoštění v průběhu zajištění nebyla možná. Tím by ovšem zajištění ztratilo svůj účel a stalo by se neslučitelné nejen se samotnou NS (viz čl. 15 odst. 4) ale též s EULP (čl. 5 odst. 1).

4 Z uvedených důvodů se zdá být nezbytné sjednotit 118 odst. 1 a 124 odst. 1 ZPC tak, aby svým obsahem byly kompatibilní. Toho lze dosáhnout zejména tím, že poskytnutí lhůty pro dobrovolné opuštění území nebude 118 odst. 1 koncipováno jako obligatorní náležitost rozhodnutí o správním vyhoštění, ale v případech, kdy policie v souladu s 124 odst. 1 přistoupí k zajištění cizince, nebude v tomto směru cizinci žádná lhůta poskytnuta. Situace, ve kterých lhůta pro dobrovolné opuštění území není poskytnuta a kdy tedy může k zajištění cizince dojít, přitom musí odpovídat taxativnímu výčtu situací uvedených v čl. 7 odst. 4 NS. Ve vztahu k poskytování lhůty pro dobrovolné opuštění území obsahuje nově navržená novela ZPC oproti NS příznivější úpravu (alespoň v jistém ohledu) i v otázce stanovení její délky (navržený 118 odst. 3 ZPC). Zatímco podle čl. 7 odst. 1 NS by tato lhůta měla být 7 30 dnů, ZPC počítá se lhůtou 7 60 dnů. Navzdory této příznivější úpravě, která je plně v souladu s čl. 4 odst. 3 NS, však takovéto znění ZPC opět neodpovídá požadavkům NS. Směrnice totiž v čl. 7 odst. 2 uvádí, že je-li to nutné, prodlouží členské státy lhůtu k dobrovolnému opuštění území o přiměřenou dobu s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů. NS přitom nijak nepředpokládá maximální délku této lhůty. Proto, je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu nutné, je ČR povinna uvedou lhůtu prodloužit i nad dobu 60 dnů uvedených v navrhovaném 118 odst. 3 ZPC. Takovouto možnost však navržené znění ZPC nepřipouští. Zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění Otázka zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění je ve vztahu k občanům třetích států upravena v 122 odst. 5 ZPC. Toto ustanovení by podle stávajícího návrhu novely žádnou změnou projít nemělo a to i přesto, že jeho obsah zjevně naráží na čl. 11 odst. 3 NS, jenž je mandatorní povahy. Podle tohoto článku státy zváží zrušení nebo pozastavení zákazu vstupu, může-li dotčený státní příslušník třetí země, na kterého se vztahuje zákaz vstupu (...), prokázat, že opustil území členského státu plně v souladu s rozhodnutím o navrácení. Podle NS tak jedinou podmínkou, kterou cizinec musí splnit, aby mohl požádat o zrušení zákazu vstupu, je opuštění území členského státu. Ust. 122 odst. 5 písm. a) ZPC však pro zrušení rozhodnutí o správním vyhoštění (jehož součástí je i stanovení doby, po kterou dotyčnému nelze umožnit vstup na území) předpokládá splnění podmínek dvou. Za prvé, musí pominout důvody, pro které bylo správní vyhoštění uděleno. V případě vycestování cizince mimo území ČR, popř. EU, lze s ohledem na čl. 11 odst. 3 NS tuto podmínku považovat za splněnou. ZPC však jako druhou podmínku pro zrušení platnosti rozhodnutí o vyhoštění stanoví požadavek, aby došlo k uplynutí poloviny doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území (polovina doby zákazu vstupu). Takovouto podmínku však NS nezná a bude proto nutné ji ze ZPC vypustit. V této souvislosti je možné upozornit na skutečnost, že stejný požadavek zazněl i ze strany ministra pro lidská práva. Ministerstvo vnitra jej však v rámci vypořádání připomínek odmítlo s odůvodněním, že článek (11 odst. 1 NS) hovoří o povinnosti zvážit zrušení nebo pozastavení zákazu vstupu, může-li cizinec prokázat, že opustil území členského státu plně v souladu s rozhodnutím o navrácení, aniž by uvedená směrnice vymezovala jakékoli další podmínky pro aplikaci tohoto článku. Je proto na členských státech vytvořit právní rámec zrušení nebo pozastavení zákazu vstupu (...). Je sice pravda, že směrnice nestanoví žádné konkrétní podmínky, při jejichž splnění vzniká cizinci nárok na zrušení zákazu vstupu na území a státy v tomto ohledu disponují volným uvážením. Ze směrnice nicméně vyplývá oprávnění cizince se v případě vycestování domáhat zrušení tohoto zákazu zákonem stanoveným způsobem. Pokud by však ZPC policii neumožňoval vyhovět žádosti o zrušení platnosti správního vyhoštění dříve, než uplyne

5 polovina času, na kterou byl zákaz vstupu stanoven, bylo by uvedené oprávnění cizince po celou tuto dobu oprávním pouze teoretickým a iluzorním. Z podstaty materiálního právního státu přitom vyplývá požadavek, aby práva přiznaná každému jednotlivci byly práva konkrétní a účinná. A tímto způsobem je pak nutné interpretovat i samotnou NS. Povinnosti státu zvážit zrušení zákazu vstupu ve smyslu čl. 11 odst. 3 NS tak nutně odpovídá možnost příslušného státního orgánu (policie) tento zákaz zrušit. Tuto možnost však aktuální znění ZPC nepřipouští. Akceptovat nelze ani další argument Ministerstva vnitra ve prospěch zachování stávající úpravy 122 odst. 5 písm. a) ZPC a sice že uvedený návrh by fakticky znamenal, že cizinec, kterému bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, které obsahuje zákaz vstupu na území České republiky, by fakticky mohl po vycestování z území České republiky ihned žádat o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění a opatření v podobě zákazu vstupu by se po případném kladném rozhodnutí stávalo naprosto zbytečným. Jak již bylo uvedeno výše, NS zakládá povinnost států zrušení zákazu vstupu v těchto případech zvážit a nikoliv žádosti o zrušení zákazu vstupu automaticky vyhovět. Kromě toho je zřejmé, že zákaz vstupu na území je NS koncipováno jako opatření výjimečné, které by nemělo být ukládáno vždy, když k vyhoštění cizince z území dojde. Dikce čl. 11 odst. 1 NS, byť se jedná o ustanovení částečně fakultativní povahy, nevyvolává v tomto ohledu žádné pochybnosti. Podle uvedeného článku NS rozhodnutí o navrácení jsou spojena se zákazem vstupu, (a) jestliže nebyla poskytnuta lhůta k dobrovolnému opuštění území nebo (b) jestliže nebyla splněna povinnost návratu. V ostatních případech mohou být rozhodnutí o navrácení spojena se zákazem vstupu. Čl. 11 odst. 1 NS, resp. jeho poslední věta, však bohužel do ZPC transponován nebyl. Rozsah zdravotní péče poskytované zajištěnému cizinci Rozsah zdravotní péče poskytované zajištěnému cizince je upraven v b návrhu novely ZPC. Ustanovení se týkají rozsahu zdravotní péče poskytované cizinci po dobu jeho zajištění v zařízení pro zajištění cizinců ( 176), cizinci v průběhu doby stanovené k dobrovolnému vycestování ( 176a) a cizinci zajištěnému v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany ( 176b). Uvedené ustanovení pak představují transpozici čl. 16 odst. 3 NS ( 176), čl. 14 odst. 1 písm. b) NS ( 176a) a čl. 4 odst. 4 písm. a) NS ( 176b). Podle těchto článků členské státy jsou povinny zajistit všem výše uvedeným kategoriím cizinců poskytnutí neodkladné zdravotní péče a základní léčby. V případě osob se zvláštními potřebami NS navíc stanoví povinnost států zohlednit jejich zvláštní potřeby [čl. 14 odst. 1 písm. b) NS], resp. věnovat postavení těchto osob zvláštní pozornost (čl. 16 odst. 3 NS). NS tak zaručuje stejný rozsah zdravotní péče všem kategoriím cizinců uvedeným v b ZPC a zvýšený standard zacházení osobám se zvláštními potřebami. Ani jeden z těchto požadavků se však v ZPC neodrazil. Rozsah neodkladné zdravotní péče a základní léčby ve vztahu k cizincům zajištěným v zařízení pro zajištění cizinců určuje 176 ZPC tak, že těmto osobám musí být poskytnuta zdravotní péče při stavech, které 1. bezprostředně ohrožují život, 2. mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlému úmrtí, 3. způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotní péče trvalé chorobné změny, 4. působí náhlé utrpení a bolest, 5. způsobují změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samého nebo jeho okolí, nebo

6 6. se týkají těhotenství a porodu. Uvedený rozsah zdravotní péče pak jako jediný odpovídá požadavku stanovenému NS na neodkladnou zdravotní péči a základní léčbu a je proto nutné jej považovat za referenční hledisko při hodnocení rozsahu zdravotní péče poskytované cizincům na základě 176a a 176b ZPC. Rozsah zdravotní péče zaručené cizincům v průběhu doby stanovené k dobrovolnému vycestování ( 176a ZPC) však byl oproti 176 snížen o péči při stavech, které působí náhlé utrpení a bolest (bod 4.). A to navzdory tvrzení obsaženému v důvodové zprávě, podle kterého standard totožný s rozsahem (...) zdravotní péče poskytované cizincům v zařízení pro zajištění cizinců se poskytne osobám, kterým byla stanovena doba k vycestování z území. Ještě o něco nižší standard pak ZPC zaručuje osobám, které jsou zajištěni v přijímacím středisku na mezinárodním letiště po ukončení řízení o mezinárodní ochraně. Podle 176b totiž těmto osobám přísluší nárok pouze na zdravotní péči v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním, nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Zvýšený standard zacházení pro osoby se zvláštními potřebami, včetně poskytování vyššího rozsahu zdravotní péče, pak ZPC nepředpokládá vůbec a mandatorní ustanovení NS, které tak stanoví, nebyla do tohoto zákona vůbec přenesena. Otázka maximální délky zajištění Asi nejvíce kritizovaným ustanovením NS, které rozhodující měrou přispělo k jejímu označení jako směrnice hanby - directive of shame, je čl. 15 odst. 5 a 6 upravující maximální dobu zajištění cizince za účelem jeho navrácení. Ta je totiž obecně stanovena na 6 měsíců, avšak v určitých případech NS umožňuje státům tuto dobu prodloužit až na trojnásobek, tedy na 18 měsíců. Takováto doba však byla v mnohých členských státech považována za excesivní. Narozdíl od ČR, kde možnost zajistit cizince na 6 měsíců ZPC předpokládal ještě před přijetím NS, v mnohých členských státech EU se tato doba pohybovala v řádech několika týdnů až 3 měsíců (např. ve Francii byla maximální doba zajištění před transpozicí NS 32 dnů a po transpozici je 45 dnů). Čl. 15 odst. 5 a 6 NS tak byly interpretovány jako potvrzení trendu, podle kterého se státy uchylují k masivnímu zajišťování cizinců jako hlavnímu prostředku řešení problémů spojených s jejich navrácením, a zároveň vnímány jako neschopnost států učinit tak rychle, humánním způsobem a v souladu s právem každého na osobní svobodu. Důvody, pro které lze zajištění cizince prodloužit, jsou v NS uvedeny taxativně a jsou dvojího druhu. Za prvé, cizince se během úvodních 6 měsíců nepodaří vyhostit z důvodu jeho nedostatečné spolupráce s příslušnými orgánu státu, který o jeho vyhoštění usiluje [čl. 15 odst. 6 písm. a) NS]. Toto ustanovení se vztahuje na cizince, kteří se snaží ztížit nebo zcela zmařit proces navrácení tím, že např. zatajují osobní údaje, uvádějí osobní údaje smyšlené či při vyhošťování klade fyzický odpor. Jedná se tedy o důvody na straně cizince, kteří tak svým konáním, popř. nekonáním, může délku svého zajištění přímo ovlivnit. Naopak zcela mimo dispozici cizince se ocitá druhý důvod, se kterým NS spojuje možnost prodloužení jeho zajištění, a sice situace, kdy cizince se během úvodních 6 měsíců nepodaří vyhostit kvůli zpoždění při získávání nezbytných dokladů ze třetích zemí [čl. 15 odst. 6 písm. a) NS]. Cizinec je tak v těchto případech fakticky penalizován za nedostatek spolupráce zastupitelského úřadu své země původu s orgány státu, ze kterého má být navrácen, při zajišťování cestovních dokladů nezbytných pro takový návrat. Lze proto uvítat, a zároveň vyjádřit uznání zpracovateli návrhu novely, že tento druhý důvod do ZPC nepřevzal. Podle stávajícího návrhu 125 odst. 2 ZPC je tak policie oprávněna prodloužit dobu trvání zajištění i nad 180 dnů, pokud cizinec (a) v průběhu zajištění zmařil výkon správního vyhoštění, (b) uvádí nepravdivé údaje, které jsou nezbytné pro zajištění

7 náhradního cestovního dokladu, za podmínky, že vyhoštění cizince je uskutečnitelné v době trvání zajištění. Lze tedy uzavřít, že NS přinesla do české právní úpravy navracení cizinců několik významných novinek. Jedná se např. o institut zvláštních opatření za účelem vycestování, zavedení lhůty pro dobrovolné opuštění území (během níž v zásadě není možné cizince zajistit či proti němu uplatňovat jiná donucující opatření) nebo možnost cizince žádat o zrušení zákazu vstupu bezprostředně po vycestování z České republiky. Uvedené tři novinky přitom posilují dosavadní právní postavení cizince, o jehož vyhoštění bylo, nebo má být, Českou republikou rozhodnuto. Nicméně způsob, jakým Ministerstvo vnitra navrhuje provést jejich transpozici do ZPC, je neúplný, nepřesný a tedy nedostatečný. Za podstatný zásah do práva jednotlivce na osobní svobodu je naopak nutné považovat možnost států zajistit cizince za účelem vyhoštění až na 18 měsíců na základě čl. 15 odst. 6 NS. Toto ustanovení, které je fakultativní povahy, však bylo do ZPC naštěstí přeneseno jen částečně. Za důvod pro prodloužení zajištění nad úvodních 6 měsíců tak ZPC považuje pouze situaci, kdy cizince nebylo možné v této době vyhostit z důvodu jeho nedostatečné spolupráce se státními orgány, a nikoliv situaci, kdy vyhoštění cizince nebylo možné z důvodu zpoždění při získávání nezbytných dokladů z jeho země původu. Asociace pro právní otázky imigrace, o.s. 2010

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Mgr. et Mgr. Linda Janků Mgr. Beáta Szakácsová právničky Kanceláře veřejného ochránce práv Osnova 1) Úvod - nová procedurální a přijímací

Více

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v České republice přechodně, kteří ztratili své zaměstnání I. Současná úprava práv cizinců, kteří ztratí své zaměstnání

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Nezletilý cizinec. bez doprovodu 1. Nezletilý cizinec. bez doprovodu

Nezletilý cizinec. bez doprovodu 1. Nezletilý cizinec. bez doprovodu Nezletilý cizinec bez doprovodu Nezletilý cizinec bez doprovodu 1 1) Kdo je nezletilý cizinec bez doprovodu? Nezletilým cizincem bez doprovodu (Unaccompanied Minors, zkratka UAMs) se rozumí cizinec mladší

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek)

Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek) Připomínky k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (3. část připomínek) Všechny připomínky považujeme za ZÁSADNÍ, není-li uvedeno jinak. Verze připomínek pro jednání Výboru pro práva cizinců

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 191 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Právní novinky. březen 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. březen 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika K technické novele zákona Dne 10. února 2015 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR další tzv. technickou novelu zákona č. 137/2006 Sb.,, ve znění schváleném

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : 427. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

428/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2005,

428/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2005, 428/2005 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2005, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

EURAXESS národní síť servisních center Česká republika

EURAXESS národní síť servisních center Česká republika EURAXESS národní síť servisních center Česká republika Osnova prezentace 1. Vědecká víza 2. Dohoda o hostování s výzkumným pracovníkem ze třetí země 3. EURAXESS Jobs Portál Vědecký balíček Směrnice Rady

Více

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009 USNESENÍ Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 26. února 2009 k začlenění vybraných kategorií cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně, do systému veřejného zdravotního pojištění Rada vlády

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává SMĚRNICE Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014 kterou se vydává Postup Výstaviště Flora Olomouc,a.s. při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl.

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění, včetně novely č. 427/2010 s účinností od 1.1.2011) Parlament se usnesl

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a)

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a) 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2007-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 42. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více