Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem"

Transkript

1 Návrh novely azylového a cizineckého zákona II. správní vyhoštění a zajištění cizince za tímto účelem Jedním z hlavních úkolů připravované novely zákona o pobytu cizinců (ZPC) je transpozice tzv. návratové směrnice (NS), neboli směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Ustanovení, která mají svůj základ v NS, je v návrhu novely hned několik. Ne všechna z nich přitom vedou k oslabení právního postavení cizince, jak by se dalo očekávat od transpozice směrnice, která si v Evropě získala přezdívku směrnice hanby - directive of shame. Pozitivní dopad směrnice je navíc v určitých aspektech oslaben tím, že Ministerstvem vnitra předložený návrh novely ZPC některé její požadavky zcela nebo zčásti ignoruje. To se týká i úpravy procesu navrácení cizince (správního vyhoštění) a jeho zajištění za tímto účelem. Níže uvedený článek není koncipován jako úplná analýza dopadu NS do právního řádu ČR a to ani ve vztahu k úpravě správního vyhoštění. Jeho cílem je toliko poukázat na některé významné změny ZPC spojené s transpozicí směrnice a zejména na situace, kdy směrnice byla do ZPC transponována neúplně, nepřesně či nebyla transponována vůbec. Zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území Zřejmě nejvýznamnější změnou ve vztahu k vyhošťování cizinců, kterou NS do českého právního řádu vnáší, je zavedení tzv. zvláštních opatření za účelem vycestování cizince z území (navržený 123b ZPC). Cílem těchto opatření je zajistit vycestování cizince, u kterého bylo rozhodnuto o správním vyhoštění, aniž by byl dotyčný za tímto účelem zbaven osobní svobody (čl. 15 odst. 1 NS). Uvedený smysl zvláštních opatření zdůrazňuje i navržené znění 123b odst. 1 ZPC, které podmiňuje jejich uložení existencí důvodného nebezpečí, že cizinec ve stanovené době z území ČR nevycestuje. Zvláštní opatření za účelem vycestování jsou tedy NS i ZPC koncipována jako alternativa k zajištění a neměla by být aplikována v situacích, ve kterých policie doposud rozhodovala pouze o vyhoštění cizince bez jeho zajištění. Směrnice sama nestanoví, jakou konkrétní podobu by zvláštní opatření měla mít. Návrh novely ZPC počítá se dvěmi možnými formami těchto opatření (navržený 123b odst. 6 ZPC). První z nich představuje povinnost cizince oznámit policii adresu místa pobytu, zdržovat se tam a pravidelně se osobně hlásit policii ve stanovené lhůtě. Druhou formou zvláštního opatření je pak finanční záruka, kterou je povinen složit buď cizinec sám, anebo jiná osoba za něj. Finanční záruka bude jejímu složiteli vrácena v okamžiku, kdy se cizinec osobně dostaví na zastupitelský úřad ČR ve státě, jehož je občanem, nebo ve kterém má povolen trvalý pobyt (navržený 123c odst. 3 ZPC). Rozhodnutí o konkrétním zvláštním opatřeních by mělo být zpravidla součástí rozhodnutí o správním vyhoštění (navržený 123b odst. 4 ZPC) a bude tedy možné uplatnit proti němu veškeré správní i soudní opravné prostředky, které ZPC proto posledně jmenované rozhodnutí předpokládá. Tyto opravné prostředky však bude cizinec moci využít i v situaci, kdy o zvláštním opatření bylo rozhodnuto samostatným rozhodnutím. Pouze počítání lhůt bude v těchto případech jiné, neboť zvláštní úprava týkající se odvolání a podání žaloby proti rozhodnutí o správním vyhoštění zde nebude aplikována. Není cílem tohoto článku se jednotlivými zvláštními opatřeními zabývat detailně. Nicméně navržená úprava vykazuje určité nedostatky, na které je vhodné alespoň v krátkosti upozornit. Především, ZPC ponechává částečně otevřenou otázku, zda jednotlivá zvláštní opatření lze aplikovat pouze alternativně, nebo zda je možné rozhodnout i o povinnosti jejich kumulativního splnění. Žádné explicitní pravidlo navržené znění ZPC v tomto ohledu neobsahuje, byť gramatický výklad (použití jednotného čísla v navrženém 123b odst. 4

2 ZPC) a princip proporcionality svědčí spíše o nutnosti aplikovat tyto opatření alternativně. Problematickou se též jeví skutečnost, že ve vztahu k možnosti požadovat po cizinci, aby se pravidelně hlásil policii, nestanoví navržené znění ZPC žádnou maximální dobu, po kterou může být tato povinnost po cizinci vyžadována. Z navrženého 123b ZPC pouze vyplývá, že tuto povinnost má cizinec po celou dobu pobytu na území až do vycestování. Tato doba však může v některých případech, např. pokud cizinec požádá o mezinárodní ochranu, trvat několik měsíců i let, což vyvolává otázku slučitelnosti opatření s právem na soukromý život či s právem na svobodu pohybu. Návrh novely ZPC navíc nestanoví ani postup, jakým by se cizinec mohl proti případnému zásahu do svých práv bránit a aplikace obecných institutů, kterými se lze domoci přezkumu pravomocných správních rozhodnutí, se v těchto případech nezdá být možná (srov. Hlavy IX. a X. správního řádu). Rovněž je třeba zdůraznit, že Ministerstvem vnitra navržený způsob úpravy zvláštních opatření za účelem vycestování neodpovídá plně požadavkům NS. Novela ZPC totiž počítá se zavedením zvláštních opatření pouze pro osoby, u nichž bylo rozhodnuto o správním vyhoštění (navržený 123b odst. 1 ZPC) a nikoliv pro osoby, k jejichž vycestování z ČR má dojít na základě readmisních dohod (podle návrhu novely pouze na základě readmisních dohod uzavřených s jiným členským státem EU), nebo Dublinského nařízení a které mohou být za tímto účelem též zajištěny ( 129 ZPC). Oproti tomu povinnost států zavést tato opatření se podle NS vztahuje na všechny případy navrácení cizince do třetího státu (čl. 15 odst. 1 NS), tedy včetně jeho předání na základě readmisní dohody či Dublinského nařízení. Čl. 3 odst. 3 NS totiž definuje navrácení jako dobrovolné splnění povinnosti návratu nebo jako nucený návrat do země původu nebo do země tranzitu v souladu s dohodami o zpětném přebírání osob či jinými ujednáními uzavřenými na úrovni Společenství nebo dvoustranně. NS tedy považuje za navrácení nejen přesun cizince z členského státu EU do třetího státu, ale též jeho přesun z jednoho členského státu EU do jiného členského státu. A nic na tom nemění ani skutečnost, že v takovém případě členský stát, na jehož území cizinec neoprávněně pobývá, není povinen žádné formální rozhodnutí o navrácení vydat (srov. čl. 6 odst. 3 NS). S ohledem na řádnou transpozici čl. 15 odst. 1 NS bude tedy nezbytné zařadit do novely ZPC ustanovení, které by policii umožnilo rozhodnout o některém ze zvláštních opatření ve smyslu navrženého 123b ZPC i v případech, kdy povinnost cizince vycestovat vyplývá z readmisních dohod uzavřených mezi členskými státy EU nebo z Dublinského nařízení. I v těchto případech totiž NS předpokládá, že k zajištění může dojít, jen nemohou-li být v konkrétním případě účinně uplatněna jiná dostatečně účinná, avšak mírnější donucovací opatření (čl. 15 odst. 1 NS). Otázka stanovení lhůty pro dobrovolné opuštění území a možnost zajištění cizince v jejím průběhu V souladu s čl. 7 odst. 1 NS jsou členské státy povinny stanovit v rozhodnutí o navrácení přiměřenou lhůtu v délce od 7 do 30 dnů, během které může cizinec opustit území těchto států dobrovolně. Tato lhůta k dobrovolnému opuštění území pak podle NS nemusí být stanovena pouze v taxativně stanovených případech, kdy u dotyčné osoby hrozí nebezpečí skrývání nebo pokud byla žádost o oprávněný pobyt zamítnuta jako zjevně nedůvodná nebo podvodná anebo pokud dotčená osoba představuje hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo národní bezpečnost (čl. 7 odst. 4 NS). V uvedených případech též NS umožňuje zkrátit lhůtu pro dobrovolné opuštění území na méně než 7 dní (tamtéž). Povinnost stanovit lhůtu pro dobrovolné opuštění území je v českém právním řádu stanovena v 118 odst. 1 ZPC. Jak aktuální, tak i navrhovaná úprava 118 odst. 1 však v určitých ohledech zaručuje příznivější zacházení s cizinci než citované ustanovení NS. Především, 118 odst. 1 považuje stanovení lhůty pro dobrovolné opuštění území za

3 obligatorní náležitost každého rozhodnutí o správním vyhoštění a to i v případech uvedených v čl. 7 odst. 4 NS. U cizinců, kteří představují hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo národní bezpečnost, pak navržený 118 odst. 4 pouze stanoví možnost policie rozhodnout v souladu s uvedeným čl. 7 odst. 4 NS o zkrácení lhůty pro dobrovolné opuštění území. Jinými slovy, každý cizinec, u kterého bylo rozhodnuto o správním vyhoštění musí podle 118 odst. 1 ZPC disponovat určitou lhůtou pro dobrovolné splnění povinnosti ČR (popř. EU) opustit. Oprávnění cizince, u nějž bylo rozhodnuto o správním vyhoštění, disponovat lhůtou pro dobrovolné opuštění území je nutno hodnotit kladně. Každý cizinec tak získává prostor pro dobrovolné splnění uložené povinnosti dříve, než jsou vůči němu uplatněna donucovací opatření, které ZPC pro tyto účely předvídá. Uvedená úprava však naráží na novelizovaný 124 odst. 1 ZPC, podle kterého policie může zajistit každého cizince staršího 15 let, jemuž bylo doručeno sdělení o zahájení řízení o správním vyhoštění anebo o jehož správním vyhoštění již bylo pravomocně rozhodnuto a nepostačuje uložení zvláštního opatření za účelem vycestování, pokud a) je nebezpečí, že by cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, b) je nebezpečí, že by cizinec mohl mařit nebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním vyhoštění, c) cizinec nevycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění, d) cizinec nesplnil povinnost uloženou mu rozhodnutím o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování, nebo e) je cizinec evidován v informačním systému smluvních států. Z 124 odst. 1 tak vyplývá, že k zajištění cizince může v taxativně stanovených případech dojít i tehdy, disponuje-li dotyčný lhůtou pro dobrovolné opuštění ČR. Tomu odpovídá i navržený 118 odst. 3 ZPC, který pro tyto případy stanoví, že pokud by podle rozhodnutí o správním vyhoštění měla lhůta k dobrovolnému opuštění území začít běžet v době trvání zajištění cizince, začíná tato lhůta běžet ode dne ukončení zajištění, a pokud je cizinec zajištěn až v průběhu lhůty k vycestování z území, např. z důvodu podle 124 odst. 1 písm. d) ZPC, běh této lhůty se zajištěním přerušuje. Takovouto právní úpravu však NS neumožňuje. Smyslem zajištění podle 124 odst. 1 ZPC a zároveň jeho podmínkou sine qua non je realizace vyhoštění cizince, tedy fyzické dopravení osoby mimo území dotyčného členského státu ve smyslu čl. 3 odst. 5 NS. Pokud však členský stát poskytl dotyčnému cizinci lhůtu k dobrovolnému opuštění území, nemůže podle čl. 8 odst. 2 NS k výkonu správního vyhoštění přistoupit v zásadě dříve než po uplynutí této lhůty. V jejím průběhu pak pouze tehdy, jestliže během ní vzniklo některé z nebezpečí uvedených v čl. 7 odst. 4 NS (viz výše). Z čl. 8 odst. 2 NS, který se žádným způsobem do navrhované novely ZPC nepromítl, tak s ohledem na navrženou právní úpravu vyplývá dvojí závěr. Za prvé, ČR teoreticky může zajistit osobu před koncem lhůty pro dobrovolné opuštění území, neboť realizace vyhoštění je v zásadě možná i v jejím průběhu. Může tak však učinit pouze v případech uvedených v čl. 7 odst. 4 NS, tedy z hlediska 124 odst. 1 ZPC pouze z důvodů uvedených pod písm. a), b) a d). Správní orgán navíc v těchto případech musí prokázat, že uvedený důvod zajištění vzniknul až v průběhu stanovené lhůty (zajištění podle písm. e) je tak v tomto případě fakticky vyloučeno). Za druhé, zajistit cizince v momentě uložení správního vyhoštění by podle navrhovaného znění 118 odst. 1 ZPC nebylo možné vůbec, neboť v souladu s navrženým 118 odst. 3 ZPC by v tomto případě běh lhůty pro dobrovolné opuštění území ještě vůbec nezačal a s ohledem na čl. 8 odst. 2 NS by tak realizace vyhoštění v průběhu zajištění nebyla možná. Tím by ovšem zajištění ztratilo svůj účel a stalo by se neslučitelné nejen se samotnou NS (viz čl. 15 odst. 4) ale též s EULP (čl. 5 odst. 1).

4 Z uvedených důvodů se zdá být nezbytné sjednotit 118 odst. 1 a 124 odst. 1 ZPC tak, aby svým obsahem byly kompatibilní. Toho lze dosáhnout zejména tím, že poskytnutí lhůty pro dobrovolné opuštění území nebude 118 odst. 1 koncipováno jako obligatorní náležitost rozhodnutí o správním vyhoštění, ale v případech, kdy policie v souladu s 124 odst. 1 přistoupí k zajištění cizince, nebude v tomto směru cizinci žádná lhůta poskytnuta. Situace, ve kterých lhůta pro dobrovolné opuštění území není poskytnuta a kdy tedy může k zajištění cizince dojít, přitom musí odpovídat taxativnímu výčtu situací uvedených v čl. 7 odst. 4 NS. Ve vztahu k poskytování lhůty pro dobrovolné opuštění území obsahuje nově navržená novela ZPC oproti NS příznivější úpravu (alespoň v jistém ohledu) i v otázce stanovení její délky (navržený 118 odst. 3 ZPC). Zatímco podle čl. 7 odst. 1 NS by tato lhůta měla být 7 30 dnů, ZPC počítá se lhůtou 7 60 dnů. Navzdory této příznivější úpravě, která je plně v souladu s čl. 4 odst. 3 NS, však takovéto znění ZPC opět neodpovídá požadavkům NS. Směrnice totiž v čl. 7 odst. 2 uvádí, že je-li to nutné, prodlouží členské státy lhůtu k dobrovolnému opuštění území o přiměřenou dobu s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů. NS přitom nijak nepředpokládá maximální délku této lhůty. Proto, je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu nutné, je ČR povinna uvedou lhůtu prodloužit i nad dobu 60 dnů uvedených v navrhovaném 118 odst. 3 ZPC. Takovouto možnost však navržené znění ZPC nepřipouští. Zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění Otázka zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění je ve vztahu k občanům třetích států upravena v 122 odst. 5 ZPC. Toto ustanovení by podle stávajícího návrhu novely žádnou změnou projít nemělo a to i přesto, že jeho obsah zjevně naráží na čl. 11 odst. 3 NS, jenž je mandatorní povahy. Podle tohoto článku státy zváží zrušení nebo pozastavení zákazu vstupu, může-li dotčený státní příslušník třetí země, na kterého se vztahuje zákaz vstupu (...), prokázat, že opustil území členského státu plně v souladu s rozhodnutím o navrácení. Podle NS tak jedinou podmínkou, kterou cizinec musí splnit, aby mohl požádat o zrušení zákazu vstupu, je opuštění území členského státu. Ust. 122 odst. 5 písm. a) ZPC však pro zrušení rozhodnutí o správním vyhoštění (jehož součástí je i stanovení doby, po kterou dotyčnému nelze umožnit vstup na území) předpokládá splnění podmínek dvou. Za prvé, musí pominout důvody, pro které bylo správní vyhoštění uděleno. V případě vycestování cizince mimo území ČR, popř. EU, lze s ohledem na čl. 11 odst. 3 NS tuto podmínku považovat za splněnou. ZPC však jako druhou podmínku pro zrušení platnosti rozhodnutí o vyhoštění stanoví požadavek, aby došlo k uplynutí poloviny doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území (polovina doby zákazu vstupu). Takovouto podmínku však NS nezná a bude proto nutné ji ze ZPC vypustit. V této souvislosti je možné upozornit na skutečnost, že stejný požadavek zazněl i ze strany ministra pro lidská práva. Ministerstvo vnitra jej však v rámci vypořádání připomínek odmítlo s odůvodněním, že článek (11 odst. 1 NS) hovoří o povinnosti zvážit zrušení nebo pozastavení zákazu vstupu, může-li cizinec prokázat, že opustil území členského státu plně v souladu s rozhodnutím o navrácení, aniž by uvedená směrnice vymezovala jakékoli další podmínky pro aplikaci tohoto článku. Je proto na členských státech vytvořit právní rámec zrušení nebo pozastavení zákazu vstupu (...). Je sice pravda, že směrnice nestanoví žádné konkrétní podmínky, při jejichž splnění vzniká cizinci nárok na zrušení zákazu vstupu na území a státy v tomto ohledu disponují volným uvážením. Ze směrnice nicméně vyplývá oprávnění cizince se v případě vycestování domáhat zrušení tohoto zákazu zákonem stanoveným způsobem. Pokud by však ZPC policii neumožňoval vyhovět žádosti o zrušení platnosti správního vyhoštění dříve, než uplyne

5 polovina času, na kterou byl zákaz vstupu stanoven, bylo by uvedené oprávnění cizince po celou tuto dobu oprávním pouze teoretickým a iluzorním. Z podstaty materiálního právního státu přitom vyplývá požadavek, aby práva přiznaná každému jednotlivci byly práva konkrétní a účinná. A tímto způsobem je pak nutné interpretovat i samotnou NS. Povinnosti státu zvážit zrušení zákazu vstupu ve smyslu čl. 11 odst. 3 NS tak nutně odpovídá možnost příslušného státního orgánu (policie) tento zákaz zrušit. Tuto možnost však aktuální znění ZPC nepřipouští. Akceptovat nelze ani další argument Ministerstva vnitra ve prospěch zachování stávající úpravy 122 odst. 5 písm. a) ZPC a sice že uvedený návrh by fakticky znamenal, že cizinec, kterému bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, které obsahuje zákaz vstupu na území České republiky, by fakticky mohl po vycestování z území České republiky ihned žádat o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění a opatření v podobě zákazu vstupu by se po případném kladném rozhodnutí stávalo naprosto zbytečným. Jak již bylo uvedeno výše, NS zakládá povinnost států zrušení zákazu vstupu v těchto případech zvážit a nikoliv žádosti o zrušení zákazu vstupu automaticky vyhovět. Kromě toho je zřejmé, že zákaz vstupu na území je NS koncipováno jako opatření výjimečné, které by nemělo být ukládáno vždy, když k vyhoštění cizince z území dojde. Dikce čl. 11 odst. 1 NS, byť se jedná o ustanovení částečně fakultativní povahy, nevyvolává v tomto ohledu žádné pochybnosti. Podle uvedeného článku NS rozhodnutí o navrácení jsou spojena se zákazem vstupu, (a) jestliže nebyla poskytnuta lhůta k dobrovolnému opuštění území nebo (b) jestliže nebyla splněna povinnost návratu. V ostatních případech mohou být rozhodnutí o navrácení spojena se zákazem vstupu. Čl. 11 odst. 1 NS, resp. jeho poslední věta, však bohužel do ZPC transponován nebyl. Rozsah zdravotní péče poskytované zajištěnému cizinci Rozsah zdravotní péče poskytované zajištěnému cizince je upraven v b návrhu novely ZPC. Ustanovení se týkají rozsahu zdravotní péče poskytované cizinci po dobu jeho zajištění v zařízení pro zajištění cizinců ( 176), cizinci v průběhu doby stanovené k dobrovolnému vycestování ( 176a) a cizinci zajištěnému v přijímacím středisku na mezinárodním letišti po nabytí právní moci rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany ( 176b). Uvedené ustanovení pak představují transpozici čl. 16 odst. 3 NS ( 176), čl. 14 odst. 1 písm. b) NS ( 176a) a čl. 4 odst. 4 písm. a) NS ( 176b). Podle těchto článků členské státy jsou povinny zajistit všem výše uvedeným kategoriím cizinců poskytnutí neodkladné zdravotní péče a základní léčby. V případě osob se zvláštními potřebami NS navíc stanoví povinnost států zohlednit jejich zvláštní potřeby [čl. 14 odst. 1 písm. b) NS], resp. věnovat postavení těchto osob zvláštní pozornost (čl. 16 odst. 3 NS). NS tak zaručuje stejný rozsah zdravotní péče všem kategoriím cizinců uvedeným v b ZPC a zvýšený standard zacházení osobám se zvláštními potřebami. Ani jeden z těchto požadavků se však v ZPC neodrazil. Rozsah neodkladné zdravotní péče a základní léčby ve vztahu k cizincům zajištěným v zařízení pro zajištění cizinců určuje 176 ZPC tak, že těmto osobám musí být poskytnuta zdravotní péče při stavech, které 1. bezprostředně ohrožují život, 2. mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlému úmrtí, 3. způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotní péče trvalé chorobné změny, 4. působí náhlé utrpení a bolest, 5. způsobují změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samého nebo jeho okolí, nebo

6 6. se týkají těhotenství a porodu. Uvedený rozsah zdravotní péče pak jako jediný odpovídá požadavku stanovenému NS na neodkladnou zdravotní péči a základní léčbu a je proto nutné jej považovat za referenční hledisko při hodnocení rozsahu zdravotní péče poskytované cizincům na základě 176a a 176b ZPC. Rozsah zdravotní péče zaručené cizincům v průběhu doby stanovené k dobrovolnému vycestování ( 176a ZPC) však byl oproti 176 snížen o péči při stavech, které působí náhlé utrpení a bolest (bod 4.). A to navzdory tvrzení obsaženému v důvodové zprávě, podle kterého standard totožný s rozsahem (...) zdravotní péče poskytované cizincům v zařízení pro zajištění cizinců se poskytne osobám, kterým byla stanovena doba k vycestování z území. Ještě o něco nižší standard pak ZPC zaručuje osobám, které jsou zajištěni v přijímacím středisku na mezinárodním letiště po ukončení řízení o mezinárodní ochraně. Podle 176b totiž těmto osobám přísluší nárok pouze na zdravotní péči v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním, nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Zvýšený standard zacházení pro osoby se zvláštními potřebami, včetně poskytování vyššího rozsahu zdravotní péče, pak ZPC nepředpokládá vůbec a mandatorní ustanovení NS, které tak stanoví, nebyla do tohoto zákona vůbec přenesena. Otázka maximální délky zajištění Asi nejvíce kritizovaným ustanovením NS, které rozhodující měrou přispělo k jejímu označení jako směrnice hanby - directive of shame, je čl. 15 odst. 5 a 6 upravující maximální dobu zajištění cizince za účelem jeho navrácení. Ta je totiž obecně stanovena na 6 měsíců, avšak v určitých případech NS umožňuje státům tuto dobu prodloužit až na trojnásobek, tedy na 18 měsíců. Takováto doba však byla v mnohých členských státech považována za excesivní. Narozdíl od ČR, kde možnost zajistit cizince na 6 měsíců ZPC předpokládal ještě před přijetím NS, v mnohých členských státech EU se tato doba pohybovala v řádech několika týdnů až 3 měsíců (např. ve Francii byla maximální doba zajištění před transpozicí NS 32 dnů a po transpozici je 45 dnů). Čl. 15 odst. 5 a 6 NS tak byly interpretovány jako potvrzení trendu, podle kterého se státy uchylují k masivnímu zajišťování cizinců jako hlavnímu prostředku řešení problémů spojených s jejich navrácením, a zároveň vnímány jako neschopnost států učinit tak rychle, humánním způsobem a v souladu s právem každého na osobní svobodu. Důvody, pro které lze zajištění cizince prodloužit, jsou v NS uvedeny taxativně a jsou dvojího druhu. Za prvé, cizince se během úvodních 6 měsíců nepodaří vyhostit z důvodu jeho nedostatečné spolupráce s příslušnými orgánu státu, který o jeho vyhoštění usiluje [čl. 15 odst. 6 písm. a) NS]. Toto ustanovení se vztahuje na cizince, kteří se snaží ztížit nebo zcela zmařit proces navrácení tím, že např. zatajují osobní údaje, uvádějí osobní údaje smyšlené či při vyhošťování klade fyzický odpor. Jedná se tedy o důvody na straně cizince, kteří tak svým konáním, popř. nekonáním, může délku svého zajištění přímo ovlivnit. Naopak zcela mimo dispozici cizince se ocitá druhý důvod, se kterým NS spojuje možnost prodloužení jeho zajištění, a sice situace, kdy cizince se během úvodních 6 měsíců nepodaří vyhostit kvůli zpoždění při získávání nezbytných dokladů ze třetích zemí [čl. 15 odst. 6 písm. a) NS]. Cizinec je tak v těchto případech fakticky penalizován za nedostatek spolupráce zastupitelského úřadu své země původu s orgány státu, ze kterého má být navrácen, při zajišťování cestovních dokladů nezbytných pro takový návrat. Lze proto uvítat, a zároveň vyjádřit uznání zpracovateli návrhu novely, že tento druhý důvod do ZPC nepřevzal. Podle stávajícího návrhu 125 odst. 2 ZPC je tak policie oprávněna prodloužit dobu trvání zajištění i nad 180 dnů, pokud cizinec (a) v průběhu zajištění zmařil výkon správního vyhoštění, (b) uvádí nepravdivé údaje, které jsou nezbytné pro zajištění

7 náhradního cestovního dokladu, za podmínky, že vyhoštění cizince je uskutečnitelné v době trvání zajištění. Lze tedy uzavřít, že NS přinesla do české právní úpravy navracení cizinců několik významných novinek. Jedná se např. o institut zvláštních opatření za účelem vycestování, zavedení lhůty pro dobrovolné opuštění území (během níž v zásadě není možné cizince zajistit či proti němu uplatňovat jiná donucující opatření) nebo možnost cizince žádat o zrušení zákazu vstupu bezprostředně po vycestování z České republiky. Uvedené tři novinky přitom posilují dosavadní právní postavení cizince, o jehož vyhoštění bylo, nebo má být, Českou republikou rozhodnuto. Nicméně způsob, jakým Ministerstvo vnitra navrhuje provést jejich transpozici do ZPC, je neúplný, nepřesný a tedy nedostatečný. Za podstatný zásah do práva jednotlivce na osobní svobodu je naopak nutné považovat možnost států zajistit cizince za účelem vyhoštění až na 18 měsíců na základě čl. 15 odst. 6 NS. Toto ustanovení, které je fakultativní povahy, však bylo do ZPC naštěstí přeneseno jen částečně. Za důvod pro prodloužení zajištění nad úvodních 6 měsíců tak ZPC považuje pouze situaci, kdy cizince nebylo možné v této době vyhostit z důvodu jeho nedostatečné spolupráce se státními orgány, a nikoliv situaci, kdy vyhoštění cizince nebylo možné z důvodu zpoždění při získávání nezbytných dokladů z jeho země původu. Asociace pro právní otázky imigrace, o.s. 2010

Komentář a doporučení k návrhu novely zákona o pobytu cizinců

Komentář a doporučení k návrhu novely zákona o pobytu cizinců Komentář a doporučení k návrhu novely zákona o pobytu cizinců Zpracovatel: Asociace pro právní otázky imigrace (ASIM, O.S.) P.O.BOX 16 Moravská 9 120 00 Praha 2 Kontaktní osoba: Jaroslav Větrovský e-mail:

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR

Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Mgr. et Mgr. Linda Janků Mgr. Beáta Szakácsová právničky Kanceláře veřejného ochránce práv Osnova 1) Úvod - nová procedurální a přijímací

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 6/2013-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 12/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 Usnesení návrh Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 k řešení problému s hrazením regulačních poplatků za lékařskou péči žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Rada vlády ČR pro lidská práva

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ IV. OBECNÁ ČÁST I. Nezbytnost a důvody předložení navrhované právní úpravy Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 169/2013-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 30/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 30/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 30/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v České republice přechodně, kteří ztratili své zaměstnání I. Současná úprava práv cizinců, kteří ztratí své zaměstnání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Aps 5/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera,

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 16.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 152/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 469/2009

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit!

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! Zákon EIA Stavební zákon Rozhodnutí o stavbě, záměru, koncepci Proces posouzení vlivů koncepcí / záměrů na životní prostředí Schvalovací proces koncepce

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ing. Petr Slezák. Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Ing. Petr Slezák. Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ing. Petr Slezák Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence tel.: 267 122 442 e-mail: petr.slezak@mzp.cz Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2

4/2. Lhůty a počítání času. Správní řád v praxi 4/2 str. 1 Lhůtou se tradičně označuje určitý časový úsek, který je vymezen svým počátkem a koncem. Lhůty se potom vymezují na určitý počet hodin, zpravidla však dnů, či týdnů. Někdy se nerozlišuje mezi pojmy

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ

SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ P. b. b. Místo zveřejnění Vídeň, Poštovní úřad nakladatelství 1030 Vídeň SPOLKOVÁ SBÍRKA ZÁKONŮ PRO REPUBLIKU RAKOUSKO 1819 Ročník 1990 Vydána dne 21. března 1990 65. částka 155. Spolkový zákon: Zákon

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Přijímací řízení do středních škol a učilišť pro šk. rok 2016/2017.

Přijímací řízení do středních škol a učilišť pro šk. rok 2016/2017. Přijímací řízení do středních škol a učilišť pro šk. rok 2016/2017. Dvě totožně vyplněné přihlášky nejpozději 29. 2. 2016. (pouze první stranu) odevzdejte v ZŠ Jílové k potvrzení Po potvrzení si je sami

Více

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek........................................ IX Seznam předpisů citovaných v komentáři............................ XI Vývoj právní úpravy a průběh příprav zákona o majetkovém

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009

Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 86 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Právní účinky doručení osobám na adresu

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 157/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

II. Ke konkrétním institutům správního řízení a ustanovením jednotlivých návrhů. A. kritické připomínky

II. Ke konkrétním institutům správního řízení a ustanovením jednotlivých návrhů. A. kritické připomínky Podnět Rady vlády pro lidská práva Doporučení k připravované nové úpravě správního řízení I. Základní obecná východiska 1. K významu přijetí nové obecné úpravy správního řízení Obecná právní úprava správního

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman

Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí. Mgr. Pavel Herman Změny v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí Mgr. Pavel Herman Novelizace Zákon č. 417/2009 Sb. změna zákona o VZ i koncesního zákona účinnost 1.1. 2010 Přechodné ustanovení vztahuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 172/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení

Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení 1(13) Zákon (1999:116) o rozhodčím řízení Rozhodčí smlouva 1 Spory, o jejichž předmětu strany mohou uzavřít smír, lze postoupit na základě smlouvy k rozhodnutí rozhodcem nebo rozhodci. Taková smlouva se

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 7. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 01 7. volební období P o s l a n e c k ý n á v r h ZÁKON ze dne. 01, kterým se mění zákon č. 1/009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Každý z těchto 4 přístupů plní jinou a nezastupitelnou úlohu. ***

Každý z těchto 4 přístupů plní jinou a nezastupitelnou úlohu. *** Čtyři komponenty řešení nelegální migrace Pavel Čižinský Jak vyplynulo ze závěrů první části realizace projektu Regularizace nelegální migrace v České republice v roce 2005, zejména z příspěvku amerického

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Poznámky k praktické aplikaci požadavků Aarhuské úmluvy v ČR (zejména v soudní praxi) Seminář o českém předsednictví EU Praha, 21.11.2008 Pavel Černý, EPS Hlavní body zkušenosti (problémy) s využíváním

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Při přezkoumání rozhodnutí musí služební funkcionář důsledně vycházet z právního stavu a skutkových okolností existujících v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí. Je nepřípustné, aby ke zrušení rozhodnutí

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Čj.: 2015/122 Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu

Více

Vedle zákona č. 200/1990 Sb. jakožto obecné normy přestupkového práva hmotného i procesního, jsou přestupky reglementovány ve značném množství

Vedle zákona č. 200/1990 Sb. jakožto obecné normy přestupkového práva hmotného i procesního, jsou přestupky reglementovány ve značném množství Závěr I. Řízení o přestupcích představuje kvalifikovaný postup správních orgánů, ve kterém je rozhodováno o konkrétních právech, právem chráněných zájmech a povinnostech jmenovitě určených osob. Účelem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 119/2006-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Zpracováno jako podklad pro zasedání Rady města České Budějovice konané dne 27. 6. 2012. Podle právního stavu ke dni 1. 6. 2012. Zpracoval

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

1985L0374 CS 04.06.1999 001.001 1

1985L0374 CS 04.06.1999 001.001 1 1985L0374 CS 04.06.1999 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 25. července 1985 o sbližování právních

Více

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců 222/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

Více