PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO"

Transkript

1 ROBUST 2004 c JČMF 2004 PROJEVY GLOBÁLNÍCH ZMĚN V BIOSFÉRICKÉ REZERVACI TŘEBOŇSKO Milena Kovářová Klíčová slova: Mokré Louky, klimatologie, stanice meteorologická, ekosystém mokřadní, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, úhrny srážkové. Abstrakt: Teplota vzduchu, především maximální teplota vzduchu, na Mokrých Loukách v období stoupá. Relativní vlhkost vzduchu v tomto období klesá. Srážky, z hlediska dlouhodobých srážkových úhrnů značně stabilní, vykazují rostoucí tendenci v hodnotách velkých srážek a současně klesá srážková proměnlivost. 1 Úvod V souvislosti s globální změnou klimatu je třeba se zabývat jejími projevy a jejím vlivem na krajinu a naopak. Termínem globální změna se označují procesy změn planetární geobiosféry způsobené nebo umocněné lidskou činností. Patří sem zejména globální změna klimatu a s ní spojená chemie atmosféry, změny hydrologického cyklu včetně jeho interakcí s půdou a krajinou a výskytů extrémních situací(sucho,povodně), biogeochemické cykly(hlavně cyklus uhlíku, dusíku) a jejich interakcí, geomorfologické procesy, změny využití území a zemského krytu a redukce biodiverzity. Pro předpovídání budoucího vývoje klimatu existuje celá řada modelů. Tyto modely, které je třeba neustále verifikovat pomocí reálných skutečně existujících dat, vycházejí ze znalostí fyzikálních zákonistostí o chování atmosféry a jejich prostřednictvím je odhadován budoucí vývoj klimatu. Jiným přístupem odhadu budoucího vývoje klimatu je odhad na základě skutečně naměřených dat. Existují rozsáhlé databáze klimatologických údajů, jejichž analýzou lze získat informace a znalosti o vzájemném působení jednotlivých klimatologických prvků v závislosti na změnách těchto charakteristik. V tomto příspěvku jsou hodnoceny denní srážkové úhrny, průměrná, maximální a minimální denní teplota vzduchu, průměrná a minimální denní relativní vlhkost naměřené v období na jedné konkrétní stanici. 2 Meteorologická stanice Mokré Louky u Třeboně V roce 1970 byl na konferenci UNESCO vyhlášen mezinárodní program ekologické spolupráce MaB Člověk a biosféra, který měl za cíl rozvinout v rámci přírodních a socioekonomických věd základnu pro racionální využívání přirodních zdrojů biosféry a předpovídat důsledky dnešních aktivit na budoucnost. V rámci tohoto projektu byla v roce 1977 zřízena Biosférická rezervace

2 218 Milena Kovářová Třeboňsko, oblast velkých a rozmanitých mokřadů. V roce 1976 byla na levém břehu Prostřední stoky ve výtopě rybníka Rožmberk vybudována meteorologická stanice Mokré Louky, obrázek obr. 1. Od začátku roku 1977 jsou zde pravidelně denně měřeny základní meteorologické prvky v lučním porostu vysokých ostřic(např. Carex gracilis, Carex vesicaria, Glyceria aquatica a Calamagrostis canescens), od dubna 1978 do konce roku 1991 také v blízkém porostu vrby popelavé(salix cinerea). Od roku 1983 jsou teploty a vlhkosti vzduchu měřeny v hodinových intervalech. Projekt sběru dat včetně meteorologické stanice založené Botanickým ústavem AV ČR přešel v roce 2003 pod Ústav ekologie krajiny AV ČR. Tato téměř třicet let dlouhá řada meteorologických pozorování je ojedinělá zejména tím, že stanice je umístěna přímo v přirozeném rozsáhlém mokřadním porostu. Naměřené údaje tedy představují dlouhodobé mikroklimatické podmínky v reálném mokřadním ekosystému. Obrázek 1: Meteorologická stanice Mokré Louky. 3 Teplota vzduchu Průměrná roční teplota vzduchu na Mokrých Loukách ve 2m nad povrchem vobdobí byla7.4 Nejvyššínárůstprůměrnéteplotyvzduchu bylpozorovánvkvětnuo3.8 Cavsrpnuo3.5 Tytohodnoty,odhadnuté z okrajových období a jsou však nadhodnocené. Pro odhad růstu teploty je vhodnější porovnávat teploty v osmé a deváté dekádě,kdeskutečnýnárůstčinívčervnu1.2 Cavsrpnu1.3 Měsíční hodnoty průměrné teploty vzduchu počítané z denních a měsíčních dat jsou znázorněnynaobrázkuobr.2.aobr.3. Průměrnáročnímaximálníteplotavzduchubylavestejnémobdobí13.1 C Měsíční hodnoty průměrné maximální teploty vzduchu počítané z denních aměsíčníchdatjsouznázorněnynaobrázkuobr.4.aobr.5.

3 Projevy globálních změn v Biosférické rezervaci Třeboňsko 219 Obrázek 2: Průměrná denní teplotavzduchuve2mvlučnímporostuve Obrázek 3: Průměrná měsíční teplotavzduchuve2mvlučnímporostuve Obrázek 4: Průměrná denní maximálníteplotavzduchuve2mvlučnímporostuve Obrázek 5: Průměrná měsíční maximální teplota vzduchu ve 2m vlučnímporostuve Absolutní teplotní maximum ve sledovaném období zaznamenanénamokrýchloukách dosáhlohodnoty37.2 Nejčastější výskytteplotnad30 Cbylvšakpozorovánvroce2003,kdyteplotapřekročila30 C33krát.Celkovýpočettropickýchdnů,toznamenádnůsmaximálnímiteplotaminad30 Cvčetněsepohybujeod0vletech1977,1978,1979 a 1996 do třicetitří dnů v roce Maximální teploty mezi obdobími rostou proobdobí a vsrpnuo5.2 Cakvětnuo4.7 C,zarok o2 Průměrnáročníminimálníteplotavzduchubylavestejnémobdobí1.5 Měsíční hodnoty průměrné minimální teploty vzduchu počítané z denních aměsíčníchdatjsouznázorněnynaobrázkuobr.6.aobr.7. Absolutní teplotní minimum zaznamenané na Mokrých Loukách dosáhlohodnoty 30.9 Arktickédnysmaximálníteplotoupod 10 C

4 220 Milena Kovářová Obrázek 6: Průměrná denní minimálníteplotavzduchuve2mvlučnímporostuve Obrázek 7: Průměrná měsíční minimální teplota vzduchu ve 2m vlučnímporostuve Obrázek 8: Průměrná roční maximální, průměrná a minimální teplota vzduchuve2mvlučnímporostuve včetněsevyskytlyodprosincedoúnoraroce1985-8krát,1996-6krát, krátajednouvletech1979,1980,1982,1986a1993.Minimální teploty mezi obdobími stoupají méně než průměrné a maximální, v některých měsících klesají. Celkový vzestup minimálních teplot mezi obdobími a imeziosmouadevátoudekádoučinízhruba0.5 Hodnoty průměrné roční maximální, průměrné a minimální teploty vzduchu v jednotlivých letech jsou znázorněny na obrázku obr Relativní vlhkost vzduchu Mokré Louky se vyznačují poměrně vysokými hodnotami relativní vzdušné vlhkosti, současně však lze pozorovat pokles vlhkosti v jarních a letních měsících přes dekády. Měsíční průměrná relativní vlhkost vzduchu poklesla mezi osmou a devátou dekádou v srpnu z 82.2% na 78.1%, významnost 0.01,

5 Projevy globálních změn v Biosférické rezervaci Třeboňsko 221 v červnu z 80.3% na 78.1%, významnost 0.1. Z dlouhodobého hlediska lze nejnižší průměrnou relativní vlhkost vzduchu na Mokrých Loukách pozorovatvkvětnu,případněvdubnu,nejvyššívprosinci,případněvlednuči v listopadu. Mezi nejnižší hodnotou pro květen a nejvyšší pro prosinec je rozdíl 13.2%. Měsícem s nejvyšší proměnlivostí vlhkosti je duben, nejnižší proměnlivost vlhkosti bývá v prosinci. Z charakteru relativní vzdušné vlhkosti je zřejmé, že maximální průměrná denní relativní vlhkost 99% se může vyskytnout kdykoliv během roku při déletrvajících srážkách nebo mlze. Nízké hodnoty průměrné denní vlhkosti se mohou vyskytnout téměř v kterémkoliv měsíci, v zimních měsících jsou tyto výskyty spíše ojedinělé. Nejnižší průměrná denní vlhkost se na Mokrých Loukách pohybuje nad 45%. Měsíční hodnoty průměrné relativní vlhkosti vzduchu počítané z denních a měsíčních datjsouznázorněnynaobrázkuobr.9.aobr.10. Obrázek 9: Průměrná denní relativmí vlhkost vzduchu v lučním porostu v procentech. Obrázek 10: Průměrná měsíční relativmí vlhkost vzduchu v lučním porostu v procentech. 5 Srážky Hodnocení srážkových poměrů Mokrých Luk se vztahuje k období Na základě porovnání srážkových úhrnů meteorologické stanice Českého hydrometeorologického ústavu Třeboň a stanice Mokré Louky v období , které vykazují jen nepatrné statisticky nevýznamné odchylky v hodnotách denních srážkových úhrnů, byla pro období použita data z nedaleké stanice Třeboň. Průměrný roční srážkový úhrn za celé období činí 605,3 mm vodního sloupce. Pro oblast Třeboně jsou typické vyšší srážkové úhrny v letních měsících a poměrně nízké úhrny v zimním období. Měsíční hodnoty srážkových úhrnů jsou znázorněny na obrázku obr. 11. Měsíční srážkové úhrny se vobdobí pohybujíod4mmvúnoru1982do240mmvsrpnu2002. Maximální srážkové úhrny se nejčastěji vyskytnou od května do srpna, minimální v lednu, únoru a říjnu. Nejnižší průměrné denní srážkové úhrny byly

6 222 Milena Kovářová Obrázek 11: Průměrné měsíční srážkové úhrny v mm. Obrázek 12: Závislost indexu srážkové proměnlivost na počtu srážkových dní. zaznamenányvlednuačiní0.84mmsrážeknaden,nejvyššívčervnu2.85mm na den. Hodnota nejvyššího pozorovaného denního úhrnu ze dne dosahuje 129 mm vodního sloupce. Vzhledem k velkému meziročnímu rozptylu nelze prokázat změny v hodnotách dlouhodobých měsíčních srážkových úhrnů v průběhu let[4]. Dochází však ke změnám v proměnlivosti srážek, které se projevují poklesem četnosti srážkových dní, snižováním četnosti střídání srážkových a bezesrážkových období a růstem hodnot velkých srážek. Označme n počet dní v měsíci, spočetsrážkovýchdnívměsíciabpočetbezesrážkovýchdnívměsíci.pak ps=100 s/nudáváprocentosrážkovýchdnívměsíci.označme b1počet bezesrážkových dní v měsíci bezprostředně následujících po srážkovém dni. Definujme index proměnlivosti srážek v měsíci: indexdiv = 100 b1/b. Na obrázku obr. 12. je znázorněna závislost indexu proměnlivosti srážek na procentu srážkových dní. Body ležící nad křivkou označují roky srážkově proměnlivější a body ležící pod křivkou označují roky srážkově méně proměnlivé. Z grafu je patrný velký pokles počtu srážkových dní i indexu proměnlivosti srážek mezi šestou dekádou a následujícími dekádami. V deváté dekádě, i přes mírný nárůst počtu srážkových dní, lze pozorovat pokles proměnlivosti srážek, který dále pokračuje, včetně poklesu počtu srážkových dní i v počínající první dekádě třetího tisíciletí. Pokles procenta srážkových dní mezi šestou a devátou dekádou je významný na hladině Pokles indexu proměnlivosti mezi šestou a devátou dekádou je významný na hladině Průměrná četnost dnů se srážkami se dlouhodobě pohybuje kolem 50%, nejnižší je v říjnu s průměrem 13.1 srážkových dnů za měsíc. Nejčastěji pršelovroce1966s215srážkovýmidny.nejnižšípočet116srážkovýchdníbyl pozorován v roce Srážky nad 1mm jsou pravděpodobnější v letních měsících, srážky nad 10mm se mohou vyskytnout v kterémkoliv měsíci, častější jsouvlétě.srážky20mmavícesevyskytlynejménějedenkrátvletech1969, 1983,1989a1992anejvícedesetkrátvroce2002.Zaceléobdobí

7 Projevy globálních změn v Biosférické rezervaci Třeboňsko 223 se srážky větší nebo rovné 20mm vyskytly 165krát, což představuje zhruba 2% z celkového počtu srážkových dní v uvedeném období. Podíl těchto srážek na celkovém srážkovém úhrnu však dosahuje 20%. Kruskal-Wallisovým pořadovým testem lze ukázat, že mezi dekádami dochází k růstu hodnot velkých srážek. V šesté dekádě se vyskytlo 41 srážek nad 20mm včetně, hodnota pořadového testu je 70.3, v sedmé dekádě se 40 výskyty je hodnota pořadového testu 85.7, v osmé dekádě s 30 výskyty nabývá pořadový test hodnoty 70.2, vdevátédekáděs37výskyty97.2avobdobí se17výskytyhodnoty 99, významnost Z provedených analýz se zdá být pravděpodobné, že v posledních letech dochází k narušení malého vodního cyklu[9], a že srážkové úhrny, ačkoliv dlouhodobě velice stabilní, jsou dorovnávány na úroveň obvyklých normálů prostřednictvím zvyšujících se, jednorázových srážek. Pokles proměnlivosti srážek se na srážkových úhrnech ani na počtu srážkových dní neprojeví, může však vést k vysychání krajiny[8] s následným růstem především maximálních teplot, případně ke vzniku povodňových situací. Je zřejmé, že uvedená tvrzení by bylo třeba ověřit na větším počtu co nejdelších srážkových řad. Srážkové řady před rokem 1960 jsou však poměrně často zatíženy chybami, protože spíš než na přesné zaznamenání denních výskytů srážek, byl kladen důraz na zaznamenání celkových srážkových úhrnů, někdy i vícedenních. 6 Závěr Z hodnot sledovaných charakteristik v poslední dekádě minulého století a v počínajících letech první dekády třetího tisíciletí plynou možné důsledky změny klimatu, jež mohou vyústit v degradaci mokřadů a v omezení jejich regulačního a stabilizačního vlivu na krajinu a ekosystém. Reference [1] Houghton J.(1998). Globální oteplování. Academia, Praha. [2] Klimadata Bot. Inst. Ac. Sci.(2003). Klimatologická data Mokré Louky u Třeboně. Botanický ústav AVČR, hydrobotanické oddělení, [3] Kovářová M.(2004). Databáze klimatologických údajů - Mokré Louky. III. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, pořádaný na paměť Slavomila Hejného, Třeboň. [4](1969) Podnebí Československé socialistické republiky. Souborná studie, Hydrometeorologický ústav, Praha. [5] Pokorný J., Kučerová A.(2000), Monitoring klimatu a atmosférických depozic v CHKO Třeboňsko,-In Pokorný J., Šulcová J., Hátle M., Hlásek J.(eds.) Třeboňsko Ekologie a ekonomika Třeboňska po dvaceti letech,: UNESCO/MaB, ENKI o.p.s., Třeboň, [6] Přibáň K. a kol.(1992) Analysis and modeling of wetland microclimate. The case study Třeboň Biosphere Reserve.- Stud. ČSAV 1992/2, ed. Academia, Praha,

8 224 Milena Kovářová [7] Přibáň K.(1978). Ekologické aspekty třeboňského klimatu. In: Jeník J. et Květ J.(eds.), Ekologie a ekonomika Třeboňska. [8] Ripl W., Pokorný J., Eiseltová M., Ridgill S.(1994). A holistic approach to the structure and function of wetlands, and their degradation. In Eiseltová M.(ed), Restoration of lake ecosystems- a holistic approach. IWRB Publ.32,182pp. [9] Ripl W.: Management of water cycle and energy flow for ecosystem control - the energy transport reaction(etr) model. Ecological Modelling 78, Adresa: Milena Kovářová, Botanický ústav AV ČR

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2010 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů

Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období 1983-2010 a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů Rozbor průběhu počasí na Churáňově (Šumava) v období - a jeho možná interpretace z hlediska dynamiky ekosystémů Karel Matějka IDS, Na Komořsku 175/a, 13 Praha matejka@infodatasys.cz Klima je dynamický

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Teplotní poměry jižní Moravy v období a změny v jejich extremitě Air temperature and

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013

ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 Zpracoval redakční kolektiv CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznam spolupracujících organizací: Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Ladislav Kašpárek Scénáře klimatické změny jsou používány podle doporučení Mezinárodního

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Seminář ke Světovému dni výživy

Seminář ke Světovému dni výživy Seminář ke Světovému dni výživy konaný 26. října 2010 v prostorách MZe ČR Ed. Perlín C., Špicner J. Seminář ke Světovému dni výživy Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Praha 2010 Výzkumný ústav

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

SUCHO A JAK MU ČELIT

SUCHO A JAK MU ČELIT Odborný seminář SUCHO A JAK MU ČELIT Sborník abstraktů dne 15. května 2013 v Klubu techniků, Praha 1, Novotného Lávka 5 Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí

Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Mgr. Marta Martínková Praha, červen 2014 Vliv klimatické změny na

Více

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Pr vní studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masar yka k dopadům klimatické změny v oblasti vody, uskutečněné v devadesátých letech minulého století

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR 1 Úvodní slovo bude doplněno po dokončení Politiky ochrany klimatu před jejím předložením ke schválení vládou ČR. 2

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

(selucka@technicalmuseum.cz)

(selucka@technicalmuseum.cz) FKR 2014 71 Současné standardy mikroklimatu v muzejní praxi Alena Selucká 1 Petr Jakubec 2 (selucka@technicalmuseum.cz) 1 Technické muzeum v Brně, 2 TR instruments s. r. o. Doporučení pro mikroklimatické

Více

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin

Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice Lückendorf Jonsdorf Oybin Výstup společného

Více

Meteorologie a klimatologie

Meteorologie a klimatologie Základy fyzické geografie 1: Meteorologie a klimatologie Miroslav Vysoudil Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Základy fyzické geografie 1: Meteorologie a klimatologie Miroslav Vysoudil

Více

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

Observatoř Milešovka. kolem nás co to je

Observatoř Milešovka. kolem nás co to je Observatoř Milešovka věda 29 kolem nás co to je Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., (ÚFA) se zabývá výzkumem atmosféry Země v celém jejím rozsahu od přízemní vrstvy až po magnetosféru a výzkumem jejího

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

III. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

III. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE III. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: NÁRODNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU V ČR - SHRNUTÍ... 7 1. ÚVOD... 10 2. ZMĚNA

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele Klimatologie a hydrogeografie pro učitele RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU, Fakulta informatiky Masarykovy

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU ZMĚNA KLIMATU 2014

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU ZMĚNA KLIMATU 2014 MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNU KLIMATU ZMĚNA KLIMATU 2014 Souhrnná zpráva Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele Hlavní autoři: Myles R. Allen

Více

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009 Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší Popis imisní a emisní situace na území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst, vlivu dopravy a dálkového přenosu z Polska,

Více