Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu."

Transkript

1 Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 235 podání Datum doručení Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku v Záblatí v obci Rychvald. 1443/2013-MD-CKDP Městský úřad Bohumín částečně důvodná Podateli stížnosti ve věci stavu místní komunikace v napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku v Záblatí v obci Rychvald bylo sděleno, že řešení jeho podání je věcně a místně v kompetenci Odboru dopravy, Městského úřadu Bohumín, jako obce s rozšířenou působností. Podatel stížnosti byl o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti em, informován Stížnost na neposkytování žákovského jízdného společností OSNADO spol. s r.o. 1444/2013-MD-CKDP Řazení vlaku R /2013-MD-CKDP Řazení vlaku je prováděno na základě sledování obsazenosti soupravy. Dochází-li k pravidelnému přeplňování soupravy, pak tuto skutečnost doprovodná vlaková četa bezprostředně hlásí dopravci a ten zjedná nápravu. Žádné hlášení vlakové čety v úseku Zdice -Praha nebylo zaznamenáno nesouhlas se změnou jízdního řádu ČD 1445/2013-MD-CKDP Odbor veřejné dopravy Ministerstvo dopravy objednává u drážního dopravce vlaky, zabezpečující dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících vlaky celostátní dopravy podle ustanovení 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, prostřednictvím smlouvy o veřejných službách uzavřené s dopravcem České dráhy, a.s. 21. srpna 2013 Stránka 1 z 48

2 Reklamace jízdenky zakoupené prostřednictvím e- shopu ČD 1449/2013-MD-CKDP Řešení reklamace jízdenky zakoupené prostřednictvím e-shopu ČD nespadá do kompetencí Ministerstva dopravy, ale dopravce. V tomto případě Českých drah, a.s. České dráhy, a.s Žádost o přešetření stížnosti Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se žádostí o přešetření stížnosti, kterou Krajský úřad Moravskoslezského kraje shledal nedůvodnou. 1259/2013-MD-CKDP Ve věci byl vyžádán spis, a věc byla náležitě přešetřena. Ministerstva dopravy se neztotožnil s názory podatele, a stížnost vyhodnotil jako nedůvodnou storno jízdenky zakoupené prostřednictvím e-shopu ČD, opožděné řazení vlaků jiných dopravců v žst. Praha hl. nádraží 2945/2013-MD-CKDP České dráhy, a.s Řešení storna jízdenky zakoupené prostřednictví e-shopu ČD ani přistavování vlaků v železniční stanici Praha hl. nádraží nespadá do kompetencí Ministetrstva dopravy Stížnost na nečinnost odvolacího orgánu ve věci odvolání proti rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování STK 2001/2013-MD-CKDP důvodná Podateli stížnosti ve věci označené jako, Stížnost na nečinnost odvolacího orgánu ve věci odvolání proti rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování STK v Čelákovicích, bylo odpovězeno, že Ministerstva dopravy ČR (dále jen "MD") výše uvedenou stížnost prošetří a v zákonné lhůtě podatele vyrozumí o výsledku šetření. Na základě výše uvedeného podání byla Odborem auditu, MD zjednána náprava ve smyslu správního řádu a odborný útvar rozhodl ve výše uvedení věci svým rozhodnutím dne Stížnost na postu Odboru dopravy a silničního hspodářství Městského úřadu Kutná Hora 4151/2013-MD-CKDP Městský úřad Kutná Hora Pisatel podal stížnost na postup Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora. Ministerstva dopravy ČR (dále jen "MD") posoudil podání ve smyslu 37 odst. 1 správního řádu podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, jako stížnost dle 175 odst. 1 správního řádu proti postupu Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v souladu s 12, 37 odst. 6 a 175 odst. 4 správního řádu a 4 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 21. srpna 2013 Stránka 2 z 48

3 Urgence sjednání nápravy v záležitosti dokončení liniové stavby přeložky I/ /2013-MD-CKDP Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy se žádostí o dokončení silniční stavby. Vzhledem k tomu, že stavba byla postavena již v 80. letech minulého století, tak Ministerstvo dopravy považuje veškerá správní řízení vedená úřady resortu dopravy ve věci dokončení dané stavby za ukončená a nepřezkoumatelná, a jak už podateli opakovaně sdělilo, nebude v dané věci zahajovat žádná nová správní řízení Dokončení liniové stavby přeložky silnice I/14 Ústí nad Orlicí - Libchavy Podatel se obrátil na Ministerstvo dopravy ohledně dokončení liniové stavby přeložky silnice I/14 Ústí nad Orlicí - Libchavy. 2759/2013-MD-CKDP Podateli bylo sděleno, že mu ve věci dokončení stavby přeložky silnice I/14 nelze vyhovět, mimo jiné i z důvodu, že vydaná rozhodnutí v této věci jsou již nepřezkoumatelná a nárok na zahájení řízení ve věci mimořádných opravných prostředků je již promlčen - stavba byla povolována a dokončována v 80. letech 20. století a dle veškerých zjištění nevykazuje žádné zjevné nedostatky Žádost o vyřízení dotazu ve věci prověření postupu registraci změn v souvislosti s vlastnictvím silničního vozidla 2760/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Podateli žádosti o dotaz ve věci prověření postupu při registraci změny v souvislosti s vlastnictvím silničního vozidla bylo sděleno, ve formě doručení písemnosti em, že Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD ) předal výše uvedený dotaz k přímému vyřízení Odboru silničních vozidel. Podatel dotazu bude v zákonné lhůtě vyrozuměn. Podatel dotazu byl Odborem silničních vozidel, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, vyrozuměn s odpovědí, že je povinen při registraci změny v souvisklosti s vlastnictvím silničního vozidla uhradit správní poplatek ve smyslu zákona o správních poplatcích Výměna ukrajinského řidičského průkazu za český Informace o výměně řidičských oprávnění cizích státních příslušníků za český řidičský průkaz podává Odbor dopravně správní Ministerstva dopravy. 2919/2013-MD-CKDP Odbor dopravně správní opakované podání 2941/2013-MD-CKDP V podání nejsou uvedeny žádné nové skutečnosti a proto je v souladu s 175 odst. 6 a 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je bez šetření, a to odložením. 21. srpna 2013 Stránka 3 z 48

4 Stížnost podle 175 odst. 1 správního řádu 1159/2013-MD-CKDP Odbor bezpečnostní nelze určit Po důkladném přezkoumání stížnosti a spisového materiálu odbor auditu, konstatoval, že část stížnosti, kterou odbor bezpečnostní posoudil jako samostatnou stížnost podle 175 odst. 1 správního řádu, nelze vzhledem k jejímu obsahu (odůvodnění dané části stížnosti se kryje s odůvodněním stížnosti podle 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) vyřizovat odděleně od stížnosti směřující proti výši úhrady spojené s poskytnutím informace. Po seznámení se se spisovou dokumentací, proto odbor auditu, dospěl k názoru, že tuto konkrétní stížnost, jako celek, lze vyhodnotit jako stížnost podle 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb Stížnost na výsledek a průběh zkoušky zkušebního komisaře v CSPSD Pardubice 3243/2013-MD-CKDP Odbor dopravně správní Stěžovateli bylo Odborem dopravně správním Ministerstva dopravy sděleno, že hodnocení zkušební komisí stupněm neprospěl bylo správně a v souladu s požadavky na znalosti zkušebního komisře Petice Chrudimskému obchvatu ANO! 3977/2013-MD-CKDP Odbor infrastruktury a územního plánu Zástupce petičního výboru byl v odpovědi MD seznámen s aktuálním stavem prací na předmětné silniční stavbě a výší rozpočtovaných prostředků vyčleněných na její realizaci s tím, že problematika bude muset být dořešena při sestavování rozpočtu na další léta, podmínkou je i získání pravomocného stavebního povolení na hlavní trasu sinice I/ Nedodržení jízdního řádu R 1126, nedostatečná informovanost cestujících vlakovým doprovodem 3408/2013-MD-CKDP Řešení "nevhodného" jednání zaměstnanců Českých drah, a.s. nespadá do kompetencí Ministerstva dopravy, ale je plně v kompetenci zaměstnavatele. České dráhy, a.s Stížnost na kontrolního technika STK 3498/2013-MD-CKDP 21. srpna 2013 Stránka 4 z 48

5 CRV 3499/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Pisateli bylo sděleno, že žádost o náhradu škody v souvislosti s problémy nového Centrálního registru vozidel, byla postoupena k přímému vyřízení Odboru silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR, kde bude posouzena individuálně svícení ve vlaku za denního světla Řešení svícení ve vlaku není v kompetenci Ministerstva dopravy, ale dopravce. 3501/2013-MD-CKDP České dráhy, a.s Překračování hygienických limitů hluku způsobených provozem na dálnici D1 v oblasti Praha Újezd 5171/2013-MD-CKDP částečně důvodná Stěžovatel podává stížnost na překračování hygienických limitů hluku způsobených provozem na dálnici D1 v oblasti Praha Újezd. V předmětném úseku dálnice D1 (km cca 3 7) je v letošním roce předpokládáno zadání opravy vozovkového krytu dálnice s tím, že při provádění opravy dojde k výměně standardního asfaltového krytu za asfaltový kryt s nízkohlučnými vlastnostmi, který dle předchozích zkušeností může přinést snížení hlučnosti v rozmezí 3 7 db. Další případná opatření budou ze strany resortu dopravy přijímána až po vyhodnocení účinnosti tohoto opatření prověření vymáhání peněz SŽDC 3901/2013-MD-CKDP Odboru auditu, Ministerstva dopravy bylo doručeno podání, ve kterém žadatel žádá o prověření postupu SŽDC ve věci vymáhání peněz a současně o prověření, zda se nejedná popř. o vydírání. požádal SŽDC o zaslání stanoviska k dané věci do 14 dnů od doručení písemnosti uvedeného odboru. Žadatel byl o uvedeném postupu písemně vyrozuměn Stížnost na stav pozemní komunikace v obci Černíky, okres Nymburk 3905/2013-MD-CKDP Podatelům stížnosti ve věci stavu místní komunikace v v obci Černíky bylo sděleno, že řešení jejich podání je věcně a místně v kompetenci Odboru dopravy, Městského úřadu Český Brod, jako obce s rozšířenou působností. Podatelé stížnosti Městský úřad Český Brod byli o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti em, informováni. 21. srpna 2013 Stránka 5 z 48

6 CRV 4338/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Pisateli bylo sděleno, že žádost o náhradu škody v souvislosti s problémy nového Centrálního registru vozidel, byla postoupena k přímému vyřízení Odboru silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR, kde bude posouzena individuálně CRV 4339/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Dotaz na výkup pozemku pod silnicí č. II/393 Oslavany - Čučice, okres Brno - venkov 5167/2013-MD-CKDP Podateli podání ve věci Dotazu na výkup pozemku pod silnicí č. II/393 Oslavany - Čučice, okres Brno - venkov, bylo sděleno, že řešení jeho podání, jelikož se jedná o silnici II. Třídy, je věcně a místně v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu. Podatel dotazu byl s odpovědí, ve formě doručení písemnosti em, vyrozuměn Hospodaření se mzdovými prostředky MD Bylo zažádáno o podklady na Odboru personálním. 4882/2013-MD-CKDP anonym Stížnost na STK 4896/2013-MD-CKDP 21. srpna 2013 Stránka 6 z 48

7 CRV 4906/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Pisateli bylo sděleno, že žádost o náhradu škody v souvislosti s problémy nového Centrálního registru vozidel, byla postoupena k přímému vyřízení Odboru silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR, kde bude posouzena individuálně. Vzhledem k tomu, že nároky pisatele Odbor provozu silničních vozidel MD posoudil za nedostatečně prokázané, náhradu škody a ušlý zisk v souvislosti s omezeným provozem registru silničních vozidel nepřiznal Petice za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova 5573/2013-MD-CKDP Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy ČR (dále jen "MD") obdrželo "Petici za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova v Praze 4" pouze na vědomí, protože Petice byla zaslána na zastupitelstvo hl. města Prahy (Magistrátu hl. města Prahy), jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, ji odložil bez dalšího šetření s tím, že výše uvedenou petici poslal pro pracovní využití na Odbor infrastruktury a územního plánu MD Výzva 5899/2013-MD-CKDP Podatelka Výzvy ve věci stížnosti na nedodržení lhůty při odvolání proti rozhodnutí Drážního úřadu byla informována, že její podání bylo předáno k vyjádření (stanovisku) Odboru drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy ČR (dále jen "MD"), zdali nedošlo v období od do současné doby, k vydání rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nebo jiného právního úkonu ve výše uvedené záležitosti. Na základě tohoto nového stanoviska bude bez zbytečného odkladu vypracována odpověď pisatelce Výzvy. Podatelce Výzvy bylo sděleno, že ve věci stěžovatelky už Odbor drah, železniční a kombinované dopravy MD, jakožto nadřízený speciálního stavebního úřadu, stížnost na ČKP kvůli výzvě k zaplacení povinného ručení 7289/2013-MD-CKDP Podateli stížnosti bylo Odborem auditu, Ministerstva dopravy ČR (dále jen "MD") odpovězeno, že jeho stížnost je na základě Usnesení ředitelky Odboru postoupena k přímému vyřízení České národní bance a to z důvodů, že Česká národní banka Centrální registr vozidel (dále jen CRV ) má deklaratorní povahu, protože MD poskytuje ČKP v souladu s 15 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, údaje z centrálního registru vozidel k tzv. porovnání a to 2x měsíčně. To znamená, že zpracovatel Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP ) si CRV 6279/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Pisateli bylo sděleno, že žádost o náhradu škody v souvislosti s problémy nového Centrálního registru vozidel, byla postoupena k přímému vyřízení Odboru silničních vozidel Ministerstva dopravy, kde bude posouzena individuálně. Na základě posouzení žádosti bylo Odborem provozu silničních vozidel MD konstatováno, že škoda nebyla dostatečně prokázána, proto se nemajetková újma ani náhrada škody v požadované částce pisateli nepřiznává. 21. srpna 2013 Stránka 7 z 48

8 stížnost na ČKP z důvodů vymáhání platby povinného ručení 6953/2013-MD-CKDP Česká národní banka nelze určit Podateli stížnosti bylo Odborem auditu, Ministerstva dopravy ČR (dále jen "MD") odpovězeno, že jeho stížnost je na základě Usnesení ředitelky Odboru postoupena k přímému vyřízení České národní bance a to z důvodů, že Centrální registr vozidel (dále jen CRV ) má deklaratorní povahu, protože MD poskytuje ČKP v souladu s 15 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, údaje z centrálního registru vozidel k tzv. porovnání a to 2x měsíčně. To znamená, že zpracovatel Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP ) si Stížnost na činnost vozidel Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná 7551/2013-MD-CKDP Krajský úřad Moravskoslezského kraje Pisateli je sděleno, že jeho podání je postoupeno k přímému vyřízení zřizovateli příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, kterým je v tomto případě Krajský úřad Moravskoslézského kraje Stížnost na fčnost zařízení fy Kapsch a žádost o vysvětlení ve věci pokuty za mýtné 7925/2013-MD-CKDP Podateli stížnosti ve věci označené jako "Stížnost na fčnost zařízení fy Kapsch a žádost o vysvětlení ve vydání pokuty za mýtné" bylo odpovězeno, že základem jednání dopravce je dodržování Smluvních podmínek Provozovatele systému elektronického mýtného, zejména body 3.3, 3.4 a 5.6. Pokud se týká funkčnosti palubní jednotky (OBU), tak se jedná o jednotky schváleného typu odpovídající zadávací technické dokumentaci. Při jakékoli technické závadě OBU je na každém Kontaktním nebo Distribučním místě možnost její výměny "kus za kus" Stížnost na postup MD, konkrétně na jednání zaměstnance MD 8402/2013-MD-CKDP Odboru auditu, bylo dne 31. ledna 2013 a dne 6. února 2013 doručeno podání nazvané Stížnost. Předmětné podání bylo v souladu s 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posouzeno podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, jako stížnost podle 175 správního řádu proti postupu správního orgánu, konkrétně proti jednání zaměstnance Ministerstva dopravy. V rámci přešetřování předmětného podání byl věcný odbor požádán o předložení veškerých podkladů, které má k dané věci k dispozici, a rovněž o zaslání vyjádření Výměna řidičského průkazu Problematiku řidičských průkazů řeší Odbor dopravně správní Ministerstva dopravy, kterému bylo podání postoupeno k přímému vyřízení. 8418/2013-MD-CKDP Odbor dopravně správní 21. srpna 2013 Stránka 8 z 48

9 Neuznaný starý formulář Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. 9296/2013-MD-CKDP Pisateli a příslušnému odboru dopravy bylo sděleno následující. "Podaný lékařský posudek obsahuje všechny údaje potřebné pro udělení řidičského oprávnění. Je v souladu se stanoviskem Ministerstva dopravy uvedeným na internetových stránkách Ministerstva dopravy a není proto důvod tento doklad neuznat." Petice za omezení provozu Letiště Václava Havla v období opravy hlavní dráhy v letrech 2013 a /2013-MD-CKDP Odbor civilního letectví Petentům petice za omezení provozu Letiště Václava Havla v období opravy hlavní dráhy v letech 2013 a 2014 bylo sděleno, že petice byla postoupena k přímému vyřízení řediteli Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR (dále jen "MD"). Na základě prošetření obsahu petice tímto Odborem, bude vypracována odpověď MD petentům. Petenti byli o přijetí petice, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, informováni. Stížnost byla MD prošetřena a na základě tohoto šetření bylo petentům písemně odpovězeno, že s ohledem na zmírnění dopadu zvýšeného leteckého provozu na obyvatele dotčených obcí a požadavky okolních municipalit na co nejkratší uzávěru Žádost o řešení neoprávněného postupu SŽDC s.o. v jednání s provozovateli drah-vleček při sjednávání vynucovaných smluvních vztahů s finančními 9209/2013-MD-CKDP požadavky bez opory v platných zákonech Pisateli bylo sděleno, že Ministerstvo dopravy v souladu se svým předchozím vyjádřením v dané záležitosti nadále zastává názor, že uvedená problematika spadá do roviny soukromoprávních vztahů, do nichž nelze z pozice Ministerstva dopravy Správa železniční a dopravní vrchnostensky zasahovat. SŽDC není oprávněna znemožňovat přístup dopravců na cesty, s.o. vlečku zaústěnou do dráhy celostátní nebo regionální tím, že omezí provoz některé ze součástí dráhy (např. zabezpečovací zařízení) ve svém vlastnictví; to však neznamená, že činnosti související s provozem takové součásti dráhy, která slouží jinému subjektu (provozovatel vlečky), je SŽDC povinna poskytovat bezúplatně. Konkrétní cenu za obsluhu a údržbu zabezpečovacího zařízení je třeba stanovit Nesouhlas s navrženou cenou pozemku od SŽDC, s. o Podatel, který si chtěl zakoupit od SŽDC, s. o. pozemek, zaslal Ministerstvu dopravy dopis, v němž projevil svůj nesouhlas s výší ceny pozemku. 9295/2013-MD-CKDP K danému je nutno sdělit, že při stanovení navržené kupní ceny SŽDC s. o. vychází z ceny stanovené znaleckým posudkem, a to z ceny v místě a čase obvyklé. Dále k této ceně se připočítávají náklady na zaměření a oddělení prodávané části pozemku, náklady za znalecký posudek a ostatní náklady spojené s prodejem pozemku. Ministerstvo dopravy nemá možnost a ani oprávnění zasahovat do procesu prodeje Stížnost na veřejného dopravce na lince Praha - Aš a zpět 10032/2013-MD-CKDP anonym Anonymní podnět, na veřejného dopravce na lince Praha - Aš (zastávka Františkovy Lázně) a zpět, byl zaslán k pracovnímu využití Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru dopravy, jako věcně a místně příslušnému správnímu úřadu. 21. srpna 2013 Stránka 9 z 48

10 nedoststečná zimní údržba silnice I. tř Termíny pro zajištění sjízdnosti v zimním období stanoví 45, odst. 3 vyhlášky č. 104/97 Sb. (prováděcí předpis k zákonu o pozemních komunikacích) 10036/2013-MD-CKDP nelze určit Neinformovanost Českých drah, a.s. o mimořádných událostech 10274/2013-MD-CKDP Informace o mimořádných událostech na drahách jsou zveřejňovány a pravidelně v minutových intervalech aktualizovány na webových stránkách ČD Stížnost na Českou kancelář pojistitelů 10803/2013-MD-CKDP Pisatelce bylo sděleno, že z důvodu věcné nepříslušnosti bylo její podání, ve kterém si ztěžuje na Českou kancelář pojistitelů, postoupeno k přímému vyřízení České národní bance, která nad Českou kanceláří pojistitelů vykonává dohled. Česká národní banka Stížnost na dopravní značení a žádost o nápravu 10819/2013-MD-CKDP Na základě předmětného podání byl požádán vedoucí Střediska správy a údržby dálnice Řehlovice, který má v kompetenci správu a údržbu D 8 a R 63, aby zkontroloval stav dopravního značení v popisovaných místech. Dle jeho zjištění byly provedeny následující úpravy. 1)Umístění dopravní značky B 26 směrem z R 63 na D 8 nebylo provedeno dle stanovení Ministerstva dopravy. Náprava byla zajištěna odstraněním této dopravní značky. 2)V opačném směru z D 8 na R 63 bude dopravní značení upraveno v termínu do konce února. Snížení rychlosti až na 60 km/hod zůstane, alespoň do konce zimního Nečinnost ŘSD ve věci odpočívek Stěžovatel podal stížnost na Ředitelství silnic a dálnic ČR ohledně nevydání stanoviska k stavbě odpočívky /2013-MD-CKDP Dle Ministerstva dopravy při stavbě odpočívky je nutno dodržet požadavky normy, popř. získat od Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlas s odchylným řešením, nebudeli takový požadavek moci být dodržen. Do doby získání tohoto souhlasu nelze dále v přípravě stavby pokračovat. 21. srpna 2013 Stránka 10 z 48

11 Stížnost ve věci stavu místních komuníkací v obci Štítina, okres Opava 11636/2013-MD-CKDP anonym Magistrát města Opavy nelze určit Anonymní podnět ve věci stavu místních komunikací v obci Štítina, okres Opava, vyhodnotil Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD ) ve smyslu 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy výkon státní správy vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a to ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti. V tomto případě je kompetentním úřadem k řešení Výše uvedeného anonymního Výměna řidičských průkazů /2013-MD-CKDP výměna řidičských průkazů /2013-MD-CKDP Stížnost na nevytápění vagónu a podmínek cestování v rychlíku č. R912 KHB ve směru Kolín - Praha 11971/2013-MD-CKDP Odbor veřejné dopravy důvodná Stěžovatelce ve věci Stížnost na nevytápění vagónu a podmínek cestování v rychlíku č. R 912 KHB ve směru Kolín - Praha dne , (resp ) bylo sděleno, že stížnost byla předána k přímému vyřízení Odboru veřejné dopravy, který na základě prošetření výše uvedené stížnosti o případných zjištění vypraví odpověď. Stěžovatelka byla o přijetí stížnosti, ve formě doručení písemnosti em, informována. Odbor veřejné dopravy tuto stížnost posoudil jako podnět ke kontrole plnění podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby (dále jen "Smlouvy") v drážních Stížnost na fungování CRV 12222/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Pisatelce bylo sděleno, že stížnost v souvislosti s problémy fungování Centrálního registru vozidel při registraci nového vozidla, byla postoupena k přímému vyřízení Odboru silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR, kde bude prošetřena. Odbor silničních vozidel prošetřil výše uvedenou stížnost a dospěl k názoru, že stížnost je. 21. srpna 2013 Stránka 11 z 48

12 Obchvat Znojma 15311/2013-MD-CKDP Silnice I/38 je jednou z nejdelší na území České republiky. Spojuje města Česká Lípa, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava, Znojmo a dále pokračuje do Rakouska. Celková délka silnice je 256 km. Rychlejšímu postupu přípravy a realizace přestavby silnice I/38 v úseku Jihlava Znojmo hranice Česká republika/rakousko brání složitá majetkoprávní příprava a nedostatek finančních prostředků Jednání společnosti kordis JMK, spol. s r.o. vůči občanům města Brna 12654/2013-MD-CKDP Podatel ve věci označené jako "Názor na jednání společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o. vůči občanům města Brna" byl vyrozuměn o tom, že vzhledem k tomu, že Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD ) řešil již jednou podání v obdobné věci (společnost KORDIS JMK, spol. s r.o.) stejného podatele, postoupením na Krajský úřad Jihomoravského kraje, jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy, v souladu s ustanovení 3 odst. 2 a 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a ve smyslu ustanovení, zejména 12 a 175 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podatel neuvedl ve svém podání Stížnost na nefunkční CRV při přeregistraci motocyklu 13547/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Podateli podání (dotazu) ve věci označené jako Stížnost na nefunkční CRV při přeregistraci motocyklu bylo sděleno, ve formě doručení písemnosti em, že Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD ) předal výše uvedený dotaz k přímému vyřízení Odboru silničních vozidel MD. Podatel podání bude v zákonné lhůtě vyrozuměn. Podatel podání byl Odborem silničních vozidel, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, vyrozuměn, že ve smyslu vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, si musí provést výměnu evidenční značky za značku registrační Stížnost na nečinnost Odboru dopravně správního Ministerstva dopravy obdržel dne podání nazvané Stížnost ve věci přezkumného řízení (dále jen podání ) /2013-MD-CKDP Podatel v podání urgoval Ministerstvo dopravy ve věci vyřízení jeho podnětu k přezkumnému řízení. Ministerstva dopravy věc prošetřil, a bylo zjištěno, že Odbor dopravní správní Ministerstva dopravy ve věci již rozhodl, avšak podatel ještě nebyl vyrozuměn Stížnost na postup pojišťovny 13784/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel nelze určit Podatelka stížnosti na postup pojistitele (pojišťovny) byla Odborem auditu, kontroly a Ministerstva dopravy ČR (dále jen "MD") informována o tom, že její stížnost byla postoupena k přímému vyřízení Odboru silničních vozidel. O výsledku šetření bude podatelka vyrozuměna v zákonné lhůtě. Gestorem zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů je Ministerstvo financí ČR. Dohledem nad Českou kanceláří pojistitelů (dále jen ČKP ) nebo pojistitelem je zákonem pověřena Česká národní banka (dále jen "ČNB"), kam byla výše uvedená stížnost postoupena k vyřízení. Stěžovatelka bylo o vyřízení stížnosti postoupením ČNB, ve formě 21. srpna 2013 Stránka 12 z 48

13 Stížnost na nečinnost zaměstnance O150 ve věci odložení účinnosti metodik pro STK 14135/2013-MD-CKDP částečně důvodná Namítaná nečinnost zaměstnance Odboru silničních vozidel byla odstraněna vydáním Instrukce pro STK č. 3/2013, kterou byl odklad účinnosti vybraných metodik publikován ve Věstníku dopravy č. 7/ nevhodné chování strojvedoucího ČD Řešení nevhodného chování zaměstnance je v kompetenci jeho zaměstnavatele, v tomto případě Českých drah, a.s /2013-MD-CKDP nelze určit studentské jízdné 14901/2013-MD-CKDP nelze určit V současné době je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh vyhlášky, která ruší povinnost dopravce poskytnout slevu jízdného. Ponechání žákovských slev by mělo zůstat na rozhodnutí samotných dopravců Stížnost na dopravní situaci a stav komunikace na mostě v městě Táboře 14909/2013-MD-CKDP Městský úřad Tábor Podateli stížnosti ve věci stavu místní komunikace a dopravní situace na mostě v městě Táboře bylo sděleno, že řešení jeho podání je věcně a místně v kompetenci odboru dopravy, Městského úřadu Tábor, jako obce s rozšířenou působností. Podatel stížnosti byl o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti em, informován. Odbor dopravy Městského úřadu Tábor stížnost posoudil a rozhodl rozhodl o tom, že stížnost je shledána jako. Podatel stížnosti byl o vyřízení svého podání vyrozuměn Podnět k šetření stavební společnosti ve věci získávání stavebních zakázek od SŽDC s.o /2013-MD-CKDP anonym 21. srpna 2013 Stránka 13 z 48

14 Sížnost na neposkytnutí informací Ředitelstvím silnic a dálnic, s. p. o /2013-MD-CKDP nelze určit obdržel na vědomí stížnost na neposkytnutí informací Ředitelstvím silnic a dálnic, s. p. o. (dále jen "ŘSD"), které si žadatel vyžádal na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"). Nadřízeným orgánem ve smyslu InfZ je na ŘSD generální ředitel ŘSD pokuta za černou jízdu v MHD Řešení problematiky MHD není v kompetenci Ministerstva dopravy, ale dopravce, případně jeho zřizovatele /2013-MD-CKDP nelze určit Stížnost na absenci značení přechodu pro chodce na komunikaci v Brně-Starém Lískovci 15420/2013-MD-CKDP anonym Magistrát města Brna nelze určit Anonym se ve svém podání domáhá značeného přechodu pro chodce na nespecifikované komunikaci v části Brna - Starém Lískovci. kontroly a Ministerstva dopravy tento anonymní podnět poslal k pracovnímu využití na Odbor dopravy Magistrátu města Brna, jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu v oblasti dopravy Očista látkových částí sedadel ve vlacích Českých drah, a.s Řešení čištení sedadel ve vlacích ČD není v kompetenci Ministerstva dopravy, ale dopravce /2013-MD-CKDP České dráhy, a.s Dotaz na personální politiku ŘSD ČR 16492/2013-MD-CKDP Podateli dotazu ohledně personální politiky Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. (dále jen "ŘSD") bylo odpovězeno, že dotaz byl předán ke stanovisku ŘSD. Až na základě tohoto odborného stanoviska bude vypracována odpověď podateli dotazu. Na základě vyjádření ŘSD byla vypracována odpověď, ve formě doručení písemnosti em podateli dotazu. V této odpovědi bylo shrnuto, že dotazy podatele se nazákladají na skutečnosti, a proto byly v odpovědi uvedeny na pravou míru. 21. srpna 2013 Stránka 14 z 48

15 CRV 16496/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Pisateli bylo opětovně sděleno, že žádost o náhradu škody v souvislosti s problémy nového Centrálního registru vozidel, byla postoupena již v srpnu 2012 k přímému vyřízení Odboru silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR, kde bude posouzena individuálně Žádost o navrácení sankce ČKP ve výši 7 062,- Kč pro neplacení pojistného 16498/2013-MD-CKDP Pisatelce bylo sděleno, že z důvodu věcné nepříslušnosti bylo její podání, ve kterém požaduje po České kanceláři pojistitelů vrácení sankce za neplacení pojistného, postoupeno k přímému vyřízení České národní bance, která nad Českou kanceláří Česká národní banka pojistitelů vykonává dohled Stížnost na stav komunikací od D1 až po polní cesty 17780/2013-MD-CKDP Ředitelství silnic a dálnic ČR částečně důvodná Pisateli stížnosti ve věci "stížnosti na stav pozemních komunikací od D1 až po polní cesty" bylo odpovězeno, že v souladu s ustanovením 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bylo podání postoupeno k přímému vyřízení Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. (díle jen ŘSD ), jako správci ve stížnosti zmiňované pozemní komunikace. Pisatel je o přijetí a o postoupení stížnosti k přímému vyřízení, ve formě doučení písemnosti em, informován. MD obdržel na vědomí vyřízení shora uvedené stížnosti ŘSD s tím, že stěžovatel chtěl pouze dle vlastních slov upozornit na špatný řazení vlaku R /2013-MD-CKDP Stížnost na postup ODSH KÚPK 16943/2013-MD-CKDP Ministerstva dopravy obdržel dne stížnost na postup ODSH KÚPK. Tato písemnost zároveň obsahovala i žádost o vydání závazného stanoviska ve věci. Stěžovateli vyhovět nelze - Ministerstvo dopravy z pozice nadřízeného správního orgánu nemůže zasahovat žádným právním prostředkem do probíhajícího správního řízení, případně usměrňovat či metodickou činností řídit krajský úřad či obecní úřad v tom, jak má provádět správní řízení či ve věci následně rozhodnout. 21. srpna 2013 Stránka 15 z 48

16 Rekonstrukce chodníku v /2013-MD-CKDP Podnět k výkonu nad silničním úřadem MÚ MSK 17757/2013-MD-CKDP Podnět k - autoškola, ORP Podání bylo posouzeno jako podnět k provedení vrchního státního a předáno věcně příslušnému útvaru MD /2013-MD-CKDP Odbor dopravně správní centrální registr vozidel 18182/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo Stážnost na jednání společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o /2013-MD-CKDP Podatel ve věci označené jako "Stížnost na jednání společnosti KORDIS JMK, spol. s r.o." byl vyrozuměn o tom, že vzhledem k tomu, že Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD ) řešil již dvakrát podání v obdobné věci (společnost KORDIS JMK, spol. s r.o.) stejného podatele, jednou v lednu 2013 bylo odloženo a podruhé v srpnu 2012 bylo postoupeno na Krajský úřad Jihomoravského kraje, jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy, v souladu s ustanovení 3 odst. 2 a 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a ve smyslu ustanovení, zejména 12 a 175 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 21. srpna 2013 Stránka 16 z 48

17 Žádost o prošetření postupu vůči společnosti CIKAUTXO CZ s.r.o /2013-MD-CKDP Pisatel žádosti o prošetření postupu vůči společnosti CIKAUTXO CZ s.r.o. se domáhal svým podáním o zásah Ministerstva dopravy ČR (dále jen "MD") proti činnosti výše uvedené společnosti. Vzhledem k tomu, že MD bylo osloveno jako jedna z mnoha institucí a výše uvedené podání nesouvisí s resortem dopravy, bylo uvedené podání odloženo bez dalšího šetření Stížnost na nedbanlivé konání pracovníků Ministerstva dopravy ČR 18835/2013-MD-CKDP Magistrát města Hradec Králové Podateli podání ve věci stížnosti na nedbanlivé konání pracovníků Ministerstva dopravy ČR bylo odpovězeno, že podle 12 a 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) bylo podání posouzeno podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, a proto podle 175 odst. 4 správního řádu se stížnost podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Ve výše uvedeném případě bylo podateli sděleno, že řešení jeho podání je v kompetenci Magistrátu města Hradec Králové. Pisatel byl o přijetí a o postoupení podání, ve formě doručení písemnosti držitelem poštovní licence, Stížnost na neřešení opravní situace odstaveného vozidla Policií ČR ve městě Valašské Klobouky 18945/2013-MD-CKDP Městský úřad Valašské Klobouky důvodná Podatelce podání ve věci stížnosti na neřešení dopravní situace odstaveného vozidla Policií ČR ve městě Valašské Klobouky bylo odpovězeno, že podle 12 a 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) bylo podání posouzeno podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno, a proto podle 175 odst. 4 správního řádu se stížnost podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Podle 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, výkon státní správy vykonávají obecní úřady obcí s Žádost o provedení kontrolní činnosti Žadatel žádá o provedení kontrolní činnosti Ministerstvem dopravy ve věci odstranění stavby dvou propustků na potoce Tikovka poblíž obce Veselá u Semil /2013-MD-CKDP v rámci kontrolní činnosti zjistil, že ve věci již rozhodl věcně a místně příslušný orgán Podnět k provedení SOD nad STK a přezkoumání závěrečné expertízy 19173/2013-MD-CKDP U příslušné pověřené právnické osoby byly vyžádány podklady pro vypracování předmětné závěrečné expertízy. O výsledku šetření byl informován krajský úřad. Státní odborný dozor u předmětné stanice technické kontroly byl zařazen do plánu výkonu státního odborného. 21. srpna 2013 Stránka 17 z 48

18 poničená místní pozemní komunikace 17647/2013-MD-CKDP Místní pozemní komunikace je ve vlastnictví obce.obec tedy jedná jako vlastník v samostatné působnosti a Ministerstvo dopravy nemá zákonné nástroje jak obec přinutit k výkonu povinností a není ani jejím nadřízeným orgánem Dotaz na záznam o využívání údajů v registru osob s uvedením důvodu "Změnový úkon na vozidle v CRV" 20106/2013-MD-CKDP Tazateli byla zaslána odpověď, ve které mu bylo poskytnuto vysvětlení k uvedenému záznamu (ztotožňování údajů Centrálního registru vozidel s údaji Informačního systému základních registrů, při kterém Informační systém základních registrů generoval automatické hlášení Agenda 998 Změnový úkon na vozidle v CRV ) a ujištění, že při automatickém ztotožňování nemohlo v žádném případě dojít ke změně vlastnictví vozidla ani provozovatele Stížnost na stav silnice č. 101/II Brandýs nad Labem - Úvaly, výjezd z kruhového objezdu 20109/2013-MD-CKDP Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav důvodná Podateli stížnosti ve věci stavu komunikace č. 101/II Brandýs nad Labem-Úvaly, výjezd z kruhového objezdu bylo sděleno, že řešení jeho podání je věcně a místně v kompetenci Odboru dopravně-správních agend Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jako obce s rozšířenou působností. Podatel stížnosti byl o jejím postoupení, ve formě doručení písemnosti em, informován Podnět k prošetření postupu zaměstnavatele DKV Praha ve věci nové pracovní smlouvy a neplatného zdravotního posudku /2013-MD-CKDP Na základě zákonem stanovených kompetencí není Ministerstvo dopravy oprávněno v dané věci konat. Pisatel byl odkázán na místně příslušný inspektorát práce Urgence vyřízení podání, ve kterém je upozorňováno na údajné podvody provedené na SŽDC, s.o /2013-MD-CKDP 21. srpna 2013 Stránka 18 z 48

19 Stížnost na jednání České kanceláře pojistitelů /2013-MD-CKDP V případech stížností na postup České kanceláře pojistitelů upozorňujeme, že gestorem zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů je Ministerstvo financí. Dohledem nad Českou kanceláří pojistitelů je zákonem pověřena Česká národní banka žádost o informaci stavu vyřízení žádosti o náhradu škody 21172/2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Stížnost na jednání České kanceláře pojistitelů 21327/2013-MD-CKDP V případech stížností na postup České kanceláře pojistitelů upozorňujeme, že gestorem zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů je Ministerstvo financí. Dohledem nad Českou kanceláří pojistitelů je zákonem pověřena Česká národní banka Uplatnění nároku na náhradu škody způsobené rozhodnutím a nesprávným úředním postupem podle zák. č. 82/1998 Sb. ve výši ,- Kč /2013-MD-CKDP Odbor silničních vozidel Podání zmocněnce bylo předáno k přímému vyřízení odboru silničních vozidel Ministerstva dopravy, do jehož působnosti agenda vedení centrálního registru silničních vozidel náleží Stížnost na Českou kancelář pojistitelů Pisateli je sděleno, ať své podání zašle České národní bance, která provádí dohled nad Českou kanceláří pojistitelů /2013-MD-CKDP 21. srpna 2013 Stránka 19 z 48

20 Stížnost na činnost úředníků KÚJMK v oblasti železniční dopravy Podatel zaslal Ministerstvu dopravy stížnost na činnost úředníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje v oblasti železniční dopravy /2013-MD-CKDP Krajský úřad Jihomoravského kraje Ministerstva dopravy ve smyslu ust. 37 odst. 1 správního řádu dospěl k závěru, že se jedná o stížnost na postup úředníků Krajského úřadu, dle ust. 175 odst. 1 správního řádu. Dle ust. 175 odst. 4 správního řádu se potom podává stížnost u toho správního orgánu, který řízení vede, tedy zde u Krajského úřadu Jihomoravského kraje Podnět k přezkoumání zákonnosti sazebníku úhrad ŘVC 21795/2013-MD-CKDP Pisateli bylo sděleno, že MD jako nadřízený orgán nemá zákonné zmocnění či nástroj, na základě něhož by mohlo přezkoumat sazebník úhrad jako vnitřní předpis povinného subjektu ŘVC a uložit povinnému subjektu změnu tohoto vnitřního předpisu. Zákon č. 106/1999 Sb. poskytuje žadateli opravný prostředek v podobě stížnosti proti výši úhrady v konkrétním případě, přičemž tomuto stížnostnímu přezkumu podléhá i zákonnost uplatněné sazby nákladů Dopravní značení Dopravní značení, přechody pro chodce je upraveno v 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /2013-MD-CKDP Pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace provádí dopravní značení příslušný silniční úřad, kterým v daném případě je Magistrát města Prostějov, po písemném vyjádření Policie ČR Stížnost na odbor dopravy Magistrátu města Brna zaslaná Ministerstvu dopravy na vědomí Podání se stížností na odbor dopravy Magistrátu města Brna bylo zasláno Magistrátu města Brna k přímému vyřízení a Ministerstvu dopravy na vědomí /2013-MD-CKDP Upozornění na snížení rychlosti v obci Broumov /2013-MD-CKDP 21. srpna 2013 Stránka 20 z 48

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu.

Datum vyřízení. Datum doručení. Shrnutí vyřízení podání. Důvodnost. Číslo podací. Datum postoupení jinému úřadu Název úřadu. Ministerstvo dopravy, Přehled došlých podání a informace o způsobu jejich vyřízení (podání došlá v roce 2013) - celkem 54 podání Datum doručení 2.1.2013 Napojení nového úseku ul. Bohumínská na křižovatku

Více

Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011

Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011 Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2011 1/2011-1 Žádost o poskytnutí informace, jaká nápravná opatření

Více

PRÁVEM PROTI KORUPCI

PRÁVEM PROTI KORUPCI PRÁVEM PROTI KORUPCI Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici Kolektiv autorů Transparency International-Česká republika Praha, 2005 Tento dokument byl vytvořen za finanční

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á 1 / 18 *crdux005qmt9* CRDUX005QMT9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 7. června 2013 Sp. Zn.: MP-SDP0174/13-13/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 Příloha č. 1 návrhu č. 467/RK/15 JIKORD s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 České Budějovice, březen 2015 jikord@jikord.cz 0 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace...

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Výroční zpráva 11 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2012 ISBN 978-80-210-5787-6 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2011 V roce 2011 pokračovalo pro Úřad pro ochranu osobních údajů přelomové období: K novým

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice Zpracoval: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek Mgr. Vít Sochovský Oživení, o. s., květen 2013 Přehled podkladů auditované

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST 125 (Orgány kontroly) Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce,

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6

1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2. 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 Obsah 1. Železnice aktuálně (změna zákona o dráhách)... 2 2. Strategie výběru mýta po roce 2016... 6 3. Likvidace škod vzniklých v důsledku povodní 2013 na dopravní infrastruktuře; místní komunikace a

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2012

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2012 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Vážení rodiče, občané, rádi bychom vás co nejlépe informovali o činnosti školy, o dobrých výsledcích, které dosahujeme, a nabídce pro vaše děti. Všechny potřebné informace vám poskytujeme při třídních

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu

Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 Rok 2008 z pohledu předsedy Úřadu Při ohlédnutí za rokem 2008 nemám pocit, že by se mnoho změnilo v trendu upředňostňování kolektivní bezpečnosti na úkor práva na ochranu

Více