Úvod. Popis programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Popis programu"

Transkript

1 Úvod 1 Úvod 1.1 Popis programu 1 Plánování a sledování podnikové údržby s programem Základním cílem manažera podnikové údržby je zajistit hladký provoz všech zařízení, které má na starosti. Zásadou bývá především předcházet poruchám a mimořádným situacím preventivními prohlídkami a servisními zásahy. Pokud už nastane havárie, měl by manažer nejen v rozumném čase zařídit opravu, ale měl by se i pokusit změnit dosavadní preventivní údržbu tak, aby už k obdobné poruše nemohlo příště dojít. K tomuto cíli má ale manažer k dispozici jen omezené prostředky. Musí se postarat, aby podniková údržba fungovala s rozumnou mírou efektivity. Bylo by jednoduché mít neomezené prostředky na zásoby náhradních dílů a držet v podniku stále v pohotovosti četu údržbářů, která by zasahovala jen v případě havárií, a četu prevence, která by pracovala podle striktně stanoveného, neměnného a všemi odsouhlaseného plánu údržby. Realita vysoce konkurenčního trhu je ale samozřejmě jiná. Rozpočet na údržbu bývá vymezován s čím dál větší obezřetností. Počet zaměstnanců, kteří se věnují údržbě, je sledován ostřížím zrakem. Málokterý podnik žije v poklidu pevně určeného dlouhodobého výrobního plánu. Firma musí často pružně reagovat na výkyvy požadavků zákazníků. Také inovační cyklus je čím dál kratší. Pevný roční kalendářní plán údržby se tak stává nedosažitelnou iluzí. Ve snaze o co nejmenší odstavování výroby se leckdy postupně prodlužují periody preventivních údržeb až do bodu, kdy si neplánované poruchy zařízení donutí opětovné zkrácení intervalů. Prosazuje se i údržba podle diagnostik, ta zase ale klade vyšší nároky na kontrolní měření a obtížně se plánuje. V odborné literatuře se setkáte s pojmem TPM, což je z Japonska importovaný způsob (Total Productivity Maintenance, tj. totálně produktivní údržba"), který spočívá hlavně v tom, že za správnost a včasnost údržby odpovídá ten, kdo zařízení bezprostředně obsluhuje. Módní je outsourcing některých údržbářských zásahů, který se ale po čase často střetává s nepředvídanými důsledky vyvedení důležitých znalostí mimo podnik. Vše je často navíc přísně reglementováno systémy řízení jakosti. Souhrnně lze říci, že mnoho podniků v dnešní době hledá optimální systém řízení údržby. V literatuře se uvádí, že náklady na údržbu a opravy se pohybují v rozmezí 6 10% ročního obratu výrobních firem. To je dost velký podíl na to, aby se vyplatilo investovat do vylepšení řízení údržby. Program by měl přispět právě k tomu. Přínosy lze spatřovat v těchto hlavních směrech: Uspořádání systému řízení údržby do přehledné databáze Podrobné a přitom pružné plánování údržby Jednoduchý zápis provedených údržeb Kontrola výsledků údržby podle různých kritérií Popis databáze pro řízení údržby Základem databáze je soubor strojů, ke kterým lze vztahovat nějakou údržbu. Každý stroj spadá pod nějaké nákladové středisko a pod nějaký bod odstávky. Pod bodem odstávky si představte takovou část provozu podniku, který se musí odstavit, když se nějaký stroj opravuje. Typickým bodem odstávky je například linka. Ke každému stroji lze plánovat až pět stupňovitých periodických údržeb a libovolné množství ostatních údržeb (=nestupňovitých). Co to je stupňovitá údržba? To je taková údržba, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i stupeň nižší. Řekněme že u auta bude nejnižším prvním - stupněm údržby kontrola a doplnění hladiny oleje, kontrola hladiny chladicí a brzdné kapaliny, kontrola dezénu pneumatik. Tento první stupeň údržby se bude třeba provádět každý druhý měsíc. Jednou za rok se ale provede kontrola důkladnější druhý stupeň. Při něm se zkontroluje to samé, jako v prvním stupni, ale navíc se třeba vymění olej a čistič vzduchu, zkontroluje se a seřídí zapalování. Jednou za dva roky se při třetím stupni navíc ještě třeba zkontrolují a vymění brzdové destičky, brzdná kapalina, seřídí se geometrie náprav apod.

2 2 Ke každému druhu údržby lze přiřadit, které profese a s jakou kapacitou se na něm budou podílet a jaké skladové položky (náhradní díly) je potřeba připravit. Pod profese lze také zařadit konkrétní pracovníky. Pod každým strojem se vytváří kalendářní plán údržeb. Pod každou plánovanou údržbou jsou plánovány kapacity pro příslušné profese a spotřebu materiálu = pracovní příkazy. Obdobně jsou pak pod jednotlivými stroji evidovány hotové údržby s reálnou spotřebou práce a materiálu = odvedené pracovní příkazy. 1.2 Základní požadavky Požadavky na počítač Požadavky na počítač pro provozování systému jsou následující : myš, klávesnice (nejlépe s českým označením) grafickou kartu VGA nebo kvalitnější s příslušnou obrazovkou (minimální rozlišení ) minimálně 32 MB RAM 2000, XP, Windows NT 4.0 nebo W2000 ( v případě síťového provozu s instalovanou podporou protokolu TCP/IP) Požadavky na počítač pro provozování Nx serveru 20 MB místa na pevném disku HD (další požadavky na místo závisí na objemu zpracovávaných dat), myš, klávesnice (nejlépe s českým označením) grafickou kartu VGA nebo kvalitnější s příslušnou obrazovkou (minimální rozlišení ) minimálně 64 MB RAM 2000, XP, Windows NT 4.0 nebo W2000 ( v případě síťového provozu s instalovanou podporou protokolu TCP/IP) zálohovaný zdroj napájení Je vhodné, pokud je počítač pro Nx server vyhrazen, to znamená nepracuje s ním interaktivně žádný uživatel. Není to ovšem podmínkou, ale v tomto případě je riziko, že pracující uživatel např. ukončí nekorektně práci a tak způsobí havárii Nx serveru. Požadavky na obsluhu U uživatelů pracujících s programem se předpokládají alespoň základní znalosti práce v prostředí Windows. Zejména se jedná o standardní ovládání programů ve Windows pomocí myši a klávesnice, přepínání mezi běžícími úlohami, používání systému nápovědy. Uživatelská příručka se nezabývá výkladem základních pojmů pro používání systému Windows. 1.3 Použitá databáze Pro ukládání dat v systému je použita databáze Nexus (Nx). Databáze Nx je plnohodnotné řešení typu klient/server, což znamená že jednotlivé klientské programy (v našem případě ) nepracují s daty (tabulkami) přímo, ale prostřednictvím specializovaného programu, tzv. databázového serveru (Nx server). Nx server je tedy samostatný program (NXSERVER.EXE),

3 Úvod 3 který zpracovává požadavky klientských aplikací na práci s daty a požadované akce provede (např.čtení a zápis dat). Veškerý přístup k datům je tedy prováděn vlastním Nx serverem a pro jednotlivé klientské aplikace jsou data přímo nedostupná. Tímto způsobem je dosaženo zásadního zvýšení bezpečnosti ukládání dat, zvýšení průchodnosti v prostředí počítačové sítě a celkové stability systému. Nespornou výhodou je i podstatné zjednodušení instalace. Data jsou z pohledu klienta organizována do tzv. databází. Databáze to je jedna nebo více tabulek. Tabulky dané databáze jsou fyzicky umístěny v jednom adresáři. Každá databáze má symbolické jméno tzv. alias, které slouží k její jednodušší identifikaci. Nx server může současně pracovat s několika databázemi. Databáze se kterou se momentálně pracuje se označuje jako pracovní. 1.4 Instalace Při instalaci rozlišujeme, zda budeme instalovat pouze na jeden počítač (lokální instalace) nebo na více počítačů v síti (síťová instalace). Důvod toho rozlišení je především v rozdílném fyzickém umístění jednotlivých programů (souborů) a ve způsobu komunikace mezi klientem (programem ) a Nx serverem V případě lokální instalace se najednou nainstaluje i Nx server. Klient a server spolu v tomto případě komunikují pomocí COM nebo Named Pipe protokolu. Při síťové instalaci samostatně instalujeme Nx server a samostatně program. V tomto případě Nx server běží na jednom počítači, běží na jiném počítači (počítačích). Klient a server spolu v tomto případě komunikují pomocí protokolu TCP/IP. Lokální instalace Síťová instalace Síťová instalace Instalace Nx serveru Vzhledem k tomu, že Nx server je samostatný program probíhá jeho instalace samostatně. Start instalace se provede stiskem odpovídajícího tlačítka na formuláři, který se objeví automaticky po vsunutí instalačního CD nebo přímo spuštěním instalačního programu NXSINST.EXE. Průvodce instalací vás provede jednotlivými kroky instalace. Nx server se instaluje vždy přímo na počítači kde bude provozován. Po úspěšném provedení instalace je vytvořen adresář s podadresářem SERVER, kde jsou umístěny spustitelné programy Nx serveru a podadresářem DATA, kde budou umístěny datové soubory programu. Po ukončení instalace je Nx server (resp. NXSERVER.EXE) automaticky spuštěn Instalace programu a ostatních modulů Tato část instalace provede instalaci vlastních programů. Start instalace se provede stiskem odpovídajícího tlačítka na formuláři, který se objeví automaticky po vsunutí instalačního CD nebo přímo spuštěním instalačního programu PROFINST.EXE. Průvodce instalací vás provede jednotlivými kroky instalace. Jako cílový adresář vyberte adresář na sdíleném disku počítače. Po úspěšném provedení instalace je vytvořen adresář který obsahuje programové soubory aplikace Zprovoznění programu resp. první spuštění.

4 4 Prvním předpokladem k úspěšnému spuštění aplikace je aby byl nastartován Nx server. To znamená aby byl spuštěn program NXSERVER.EXE a Nx server byl aktivován. Po instalaci je nastaveno automatická aktivace hned po spuštění Nx serveru (viz. kapitola o správě Nx serveru). Běh programu je indikován ikonou v pravém okraji pruhu úloh. Pokud se jedná o síťovou instalaci, je nutno nastavit v Nx serveru komunikační protokol (po instalaci je nastaven single protokol). 1. proveďte dvojklik na ikoně běžícího Nx serveru na pruhu úloh 2. zastavte činnost Nx serveru pomocí menu Server - Stop nebo tlačítka Stop 3. vyberte v menu Config - protokol 4. vyberte volbu Winsock TCP/IP a zadejte Ok 5. spusťte činnost Nx serveru pomocí menu Server - Start Kvůli identifikaci má Nx server zadáno jméno, které lze změnit v nastavení konfigurace Nx serveru. V případě síťové instalace se k jménu Nx serveru připojí IP adresa počítače kde Nx server běží a vznikne tak jednoznačný identifikátor, např. V případě síťové instalace není možná automatická aktivace Nx serveru. Program musí mít při startu informaci o tom, kde se nachází Nx server se kterým bude komunikovat a jaké je jméno pracovní databáze. V případě síťové instalace musí znát IP adresu počítače kde Nx server běží a jméno Nx serveru. Při spuštění programu proběhne tzv. připojení programu k Nx serveru. Do registru Windows (HKEY_CURRENT_USER\Software\Ivar\) se po úspěšném připojení zapíše jméno serveru a jméno databáze a při dalších startech se aplikace připojuje přímo na konkrétní server podle zapsaných údajů.

5 Úvod 5 Obr. Hlavní formulář Nx serveru V případě síťové instalace není během prvního spuštění známo jméno Nx serveru se kterým se bude komunikovat a tak se program pokusí v počítačové síti vyhledat všechny dostupné Nx servery resp. dostupné databáze. Při detekci hledá všechny Nx servery pomocí všech podporovaných protokolů (single, TCP/IP,IPX/SPX). Po detekci nabídne program seznam dostupných databází a uživatel musí vybrat konkrétní databázi, ke které se chce připojit. Kliknutím se vybere konkrétní databáze a tlačítkem Vybrat provede uložení vybraných údajů do registru Windows. Ve většině případů bude zpravidla dostupný jen jeden Nx server (např. a databáze. Pokud nebyl nalezen při detekci požadovaný Nx server zkontrolujte zda je skutečně spuštěn a je aktivován. Dále je nutno zkontrolovat, zda je korektně instalována ve Windows podpora komunikačního protokolu. Nejjednodušším prostředkem pro kontrolu komunikace TCP/IP je program PING, který je součástí Windows. Na straně Přímé zadání dialogového okna je také možné zadat jméno Nx serveru, databáze a protokol přímo. Obr. Formulář detekce Nx serveru Pokud proběhne úspěšné připojení k databázi, program kontroluje zda připojená databáze obsahuje potřebné tabulky. Protože tomu tak po instalaci není, program po upozornění vytvoří

6 6 požadované tabulky sám. Po úspěšném vytvoření tabulek v databázi se objeví přihlašovací dialog. Po instalaci je definován uživatel MASTER bez hesla!!! Práva přístupu v rámci počítačové sítě Důležitým bodem z hlediska bezpečnosti jsou vyžadovaná práva přístupu jednotlivých uživatelů nezbytná pro provoz aplikace. Díky použité databázi typu klient/server není nutné (nebo dokonce nevhodné) aby měli jednotliví uživatelé jakákoliv práva přístupu do adresářů kde je nainstalován Nx server resp. pracovní databáze. Tímto způsobem je zajištěna vysoká bezpečnost uložení dat. Požadováno je pouze právo číst v adresáři kde jsou umístěny programové soubory (.EXE) Lokální instalace Proces instalace Start instalace se provede stiskem odpovídajícího tlačítka na formuláři, který se objeví automaticky po vsunutí instalačního CD nebo přímo spuštěním instalačního programu ProfInst.EXE. Průvodce instalací vás provede jednotlivými kroky instalace. Po úspěšném provedení instalace je vytvořen adresář, který obsahuje programové soubory aplikace a Nx serveru. Dále je vytvořen podadresář DATA, kde jsou budou umístěny datové soubory programu. Nx server je automaticky spuštěn. Zprovoznění programu resp. první spuštění Prvním předpokladem k úspěšnému spuštění aplikace je aby byl nastartován Nx server. To znamená aby byl spuštěn program NXSERVER.EXE a Nx server byl aktivován. Běh serveru je indikován ikonou v pravém okraji pruhu úloh. V případě lokální instalace, program při startu kontroluje, zda je aktivován Nx server. Pokud tomu tak není, provede spuštění a aktivaci Nx serveru automaticky. Další podmínku úspěšného provozu je nastavení správného protokolu komunikace. V případě lokální instalace se jedná o tzv. single protokol, který je nastaven při instalaci. Indikace běhu Nx serveru a protokolu je v dolní části hlavního formuláře Nx serveru. Kvůli identifikaci má Nx server zadáno jméno, které lze změnit v nastavení konfigurace Nx serveru. Při lokální instalaci nehraje toto jméno žádnou roli a v odkazech na server se vždy uvádí pevné jméno "local server". Program musí mít při startu informaci o tom, kde se nachází Nx server se kterým bude komunikovat a jaké je jméno pracovní databáze. Při lokální instalaci se program připojí na lokální Nx server a databázi, která byla definována během instalace. Při spuštění programu proběhne tzv. připojení programu k Nx serveru. Do registru Windows (HKEY_CURRENT_USER\ Software \Ivar \Profylax) se po úspěšném připojení zapíše jméno serveru a jméno databáze a při dalších startech se aplikace připojuje přímo na konkrétní server podle zapsaných údajů. Pokud proběhne úspěšné připojení k databázi, program kontroluje zda připojená pracovní databáze obsahuje potřebné tabulky. Protože tomu tak po instalaci není, program po upozornění vytvoří požadované tabulky. Po úspěšném vytvoření tabulek v databázi se objeví přihlašovací dialog. Po instalaci je definován uživatel MASTER bez hesla!!!

7 Úvod Základy ovládání programu Celý program je vytvořen pro prostředí operačního systému Windows a tím jsou dány i základní principy jeho ovládání. Při ovládání programu se předpokládá především užití myši, ale lze ho ovládat i z klávesnice. Tato uživatelská příručka se nezabývá výkladem základních pojmů používání prostředí Windows. Nejste-li si ani v těchto bodech jisti, nahlédněte prosím do příručky dodávané s Vašimi operačním systémem nebo prokonzultujte příslušný postup s některým ze zkušenějších kolegů. Dobrým pomocníkem při průzkumu možností Windows je takzvaný Kurz použití Windows". V následujícím přehledu je uvedeno několik základních poznámek a tipů jak program ovládat Ve většině formulářů se provádí spouštění jednotlivých akcí pomocí menu. Nejčastěji používané akce lze spouštět i pomocí tlačítek v nástrojovém pruhu. V některých formulářích lze stiskem pravého tlačítka myši (popř. kombinací kláves Alt + F10) vyvolat kontextové menu, které obsahuje stejné volby jako tlačítka v nástrojovém pruhu. Posun mezi jednotlivými prvky na formuláři lze provádět pomocí klávesy Tab. Některé titulky tlačítek, menu, záložek nebo stránek obsahují znak _" (např. Hledej). Takto označené písmeno se nazývá akcelerátor a volbu kterou označuje lze vybrat pomocí stisku kláves Alt + akcelerátor (např. Alt + H). Zadání data - v některých formulářích se pro zadání data používá speciální rozbalovací kalendář, ze kterého lze datum vybrat pomocí myši. Při práce s databázovou tabulkou se můžete setkat s rozbalovacím seznamem ze kterého můžete vybrat položky pomocí myši nebo pomocí kláves Alt + šipka dolů. Dalším prvkem je tzv. ellipsis tlačítko, které po kliknutí myší zobrazí dialogové okno. Pomocí klávesnice lze stejnou akci vyvolat stiskem kláves Ctrl+Enter. V tabulkách lze pro některé sloupce (název sloupce je podtrhnut) kliknutím na jejich nadpis třídit tabulku podle údaje v tomto sloupci. Zda jde o vzestupné či sestupné setřídění Vám signalizuje směr šipky, která se objeví vpravo od názvu sloupce, poté co na něj kliknete. U jednotlivých sloupců v tabulce lze měnit jejich šířku a také lze klinutím pravého tlačítka na nadpisu sloupce a následným přetažením měnit jednotlivé pořadí sloupců tabulce v tabulce Posun v tabulkách a na formulářích Vám umožní buď posuvná vertikální lišta nebo tzv. navigátor 1. přechod na první záznam

8 8 2. přechod na předchozí záznam 3. přechod na následující záznam 4. přechod na poslední záznam 5. přidat záznam 6. smazat záznam 7. editovat záznam 8. potvrdit změny 9. rušit změny 10. refresh tabulky Důležitá je práce se záznamy v jednotlivých tabulkách, jako pořízení nové věty, výmaz věty, editace záznamu, ukládání změn či jejich zrušení. Jednotlivá tlačítka pro tuto práci se nacházejí na navigátoru a jsou popsána výše. Je důležité, aby jste při každé změně v tabulce tyto změny uložily do databáze a to pomocí tlačítka na navigátoru. -Některé údaje v tabulce jsou povinné a pokud nedojde k jejich vyplnění, zobrazí se tato hláška: Zkontrolujte tabulku a údaj doplňte. -Některé tabulky (např. STROJE) mají klíčový údaj, který musí být jednoznačný (Evidenční číslo) v celé tabulce. Pokud zadáte stejný kód pro tento údaj 2x, pak se objeví následující hláška o duplicitě: Zkontrolujte tabulku a údaj změňte tak, aby k duplicitě nedošlo. Tlačítko najít slouží k vyhledávání na základě zvolených parametrů v některých tabulkách.

9 Úvod 9 U většina tabulek je dána možnost přepínaní mezi Detailem (zobrazena 1 věta na formuláři, určeno pro pořizování nových záznamů) a Seznamem (všechny záznamy ve formě tabulky ) tabulky a to pomocí záložek Detail a Plan. U některých položek v přehledech funguje tzv. plovoucí nápověda. Přidržíte-li nad takovou položkou na malou chvíli myš, pak se tato nápověda zobrazí. Vyhledávání v aktuálním sloupci seznamu pomocí žlutého vyhledávacího políčka (vyhledávání v sloupci probíhá postupně tak, jak se zapisují jednotlivé znaky) Vyhledávání v tabulce pomocí dialogu (tlačítko s ručkou) Filtry 12 - filtrování obsahu tabulek dle zadaných podmínek

10 10 Seznamy lze uživatelsky upravovat (pravé tlačítko na seznamu -> Grid editor), tzn. lze měnit pořadí sloupců, zobrazení sloupců, jejich šířku, zarovnání, titulek atd. 1.6 Jak začít a pracovat v u Zde nabízíme určitý návod pracovního cyklu od zavedení až po rutinní provoz, který lze stručně shrnout do těchto bodů: Stručný popis práce s programem Instalace programu, zápis licenčního hesla, nastavení uživatelů, jejich hesel a práv přístupu Naplnění základních číselníků: střediska, body odstávky, profese, číselník materiálu Naplňování databáze strojů a periodických údržeb Sestavení prvního plánu a opravy v databázi stojů a údržeb Tisky, diskuse a odsouhlasení plánu odstávek a údržeb s výrobou, zásobováním a ostatními útvary Fixace jednotlivých pracovních příkazů na plánovací období doplnění konkrétních pracovníků, kontrola stavu potřebného materiálu, tisky pracovních příkazů Běžná denní korekce pracovních příkazů, kontrola upozornění na přípravu údržeb Zápis potřebných akutních oprav, používání interní pošty Zápis hotových údržeb Pravidelné zálohování databáze Vyhodnocování údržby, změny v plánování na další období Přepočet, kontrola a fixace plánu na další období, dále už běžně od bodu 5.

11 Úvod Přihlašování Při prvním spuštění programu si prostudujte odpovídající pasáže v popisu instalace 3. Po spuštění programu se objeví přihlašovací dialog, kde je požadováno zadání uživatelského jména a hesla pro přístup do programu. Po nainstalování u je implicitně nastaven pouze 1 uživatel a to uživatel MASTER bez nastaveného hesla. Správce u by měl zadat další uživatele, kterým nastaví jednotlivá práva přístupu k programu, viz Uživatelé 90 Po potvrzení tlačítka OK dojde ke kontrole správnosti zadaných údajů pro přístup. Pokud tyto údaje nesouhlasí, zobrazí se hláška zkontrolujte zadané údaje a potvrďte. Pokud jsou údaje správné a kontrola proběhne v pořádku, spuštění programu pokračuje následovně: - pokud jsou již plánované údržby a mají se hlásit upozornění, pak se nejprve zobrazí okno (okna) Upozornění zobrazí se hlavní okno programu, viz Popis hlavního okna programu 16. Aktuální uživatel je pak v hlavní okně zobrazen jak na horním pruhu hlavního okna v závorce za názvem. 1.8 Zálohování dat (NxBACK.EXE) Program slouží k jednoduchému zálohování a obnově dat programu. Pro svoji činnost používá knihovny Zipdll.dll a Unzdll.dll, které musí být umístěny v adresáři s programem nebo na dostupné cestě. Správná funkce programu je podmíněna zadáním fyzické cesty k datům resp. složce pracovní databáze. Program při kopírování souborů komunikuje s Nx serverem. Není nutné, aby během zálohování resp. případné obnovy byl Nx server v NEAKTIVNÍM STAVU! Zálohovaní se dá provádět na libovolní stanice. Obr. Vzhled programu NxBACK Před začátkem zálohování je nutno nastavit cílovou složku, kam se bude záložní soubor vytvářet.

12 12 Volba Záloha - Start vytvoří v cílovém adresáři zálohování soubor Prefix cílového souboru + yymmdd.zip, kde yy je aktuální rok, mm je aktuální měsíc a dd je aktuální den. Do tohoto souboru se zabalí obsah adresáře s datovými soubory docházky. Volba Obnova - Start vyvolá dialog, kde uživatel nejprve vybere záložní soubor. Po potvrzení je obsah záložního souboru rozbalen do složky s datovými soubory docházky. Původní soubory jsou přepsány!!! 1.9 Filtry V Profylaxu máte možnost filtrovat jednotlivé tabulky dle různých kritérií. Takto nadefinované filtry pak lze uložit do databáze jako předdefinované uživatelské filtry, tzn. každý uživatel má přístup ke svým vlastním filtrům, navíc existuje možnost, aby správce Profylaxu, v tzv. Manažeru uživatelských filtrů 95, přiřadil jednou zadané a sestavené filtry jakéhokoli uživatele i dalším uživatelům. Pro vstup do filtrů slouží následují tlačítka. První je vstup do filtrů, druhé pak přímý vstup do uložených předdefinovaných filtrů a třetí pak u některých tabulek pro výběr nejčastěji používaných programátorsky předdefinovaných filtrů. Základní okno filtrů je rozděleno na 2 záložky ("Uživatelská" a "Pro pokročilé").

13 Úvod 13 Pro zadání, neboli definici podmínky v záložce "Uživatelská", se použijí následující políčka: Položka tabulky - výběr údaje tabulky, podle kterého chceme filtrovat (např. Evid.č.stroje, Kód materiálu atd.) Podmínka - výběr z následujících možností (rovná se =, nerovná se <>, je větší než >, je větší rovno než >=, je menší než <, je menší rovno než <=) Hodnota - konkrétní zadaná hodnota, podle které chceme položku tabulky vyfiltrovat

14 14 Pro zadání, neboli definici podmínky v záložce "Pro pokročilé" se výběrová podmínka zapíše ručně tak, že podmínku sestavíme z dostupných položek tabulky a operátorů. Tato záložka dává možnost sestavit složitější filtry, které bychom na uživatelsky příjemnější záložce "Uživatelská" nesestavili. - přidá jednu definici podmínky filtru do celkové výběrové podmínky (filtru) - uloží výběrovou podmínku (filtr) do předdefinovaných uložených filtrů - otevře předdefinované filtry - zavře okno a aplikuje filtr na tabulku - zavře okno a neaplikuje žádný filtr - smaže definici výběrové podmínky (filtru) Jednotlivé definice podmínek lze spojovat pomocí logických operátorů: AND (a) - a zároveň OR (nebo) - nebo Pro celkový filtr můžeme také určit, zda: Nerozlišovat velká a malá písmena Pouze celá slova Př.: chceme vyfiltrovat všechny stroje s evid.č menším než v poli "Položka tabulky" vybereme "Evid.číslo" v poli "Podmínka" vybereme "menší než" do pole "Hodnota" zadáme 0005

15 Úvod stiskneme tlačítko "Přidat" stiskneme tlačítko "Filtr" Po aplikaci filtru dojde k tomu, že tlačítko filtr "zezelená", tzn. že v danou chvíli je na tabulce aplikován filtr, pokud na tlačítko "Filtr" klikneme ve chvíli, kdy je zelené, dojde k deaktivaci (zrušení) filtru a tlačítko "zčerná". Nadefinovaný filtr můžeme uložit do předdefinovaných filtrů, kde zadáme vlastní název filtr a případně můžeme zaškrtnout, že se jedná o tzv. "Vstupní filtr", což je takový filtr, který se automaticky nastaví při vstupu (otevření) tabulky, např. při otevření Karty stroje, Hlášení, Plánu atd.

16 16 2 Popis modulů 2.1 Popis hlavního okna Toto je hlavní okno programu. Hlavní menu programu obsahuje následující nabídky: Stroje 16 Hierarchické číselníky (Nákladová střediska 43, Body odstávky Plánování 47 Údržba 65 Diagnostika 69 Pracovníci 70 Partneři 73 Sklad 75 Objednávky 76 Zakázky 76 Tisky/grafy 77 Param 80 Servis 84 Nápověda 101 Konec , Umístění 46 ) K některým nabídkám programu je možné se dostat rychleji pomocí tlačítek pod hlavním menu. Tlačítka obsahují nápovědu, která se krátce zobrazí po umístění kurzoru myši nad tlačítkem. 2.2 Moduly Stroje/nástroje Karta stroje/nástroje Jednotlivé stroje/nástroje se do u pořizují na Kartě stroje/nástroje. Zda se jedná o stroj či nástroj se určuje zaškrtnutím údaje "Nástroj" vpravo nahoře Karta stroje obsahuje několik záložek, rozdělených dle jednotlivých údajů o daném stroji :

17 Popis modulů Detail 17 Seznam 20 Doplňky 20 Ext 21 Nestupň.údržby 22 Opravy 23 Diag 24 Hlášení 25 Plán údržeb 26 Provedené údržby Díly 29 Partneři 30 Dokumenty 30 Foto Detail Na záložce "Detail" se nastavují veškeré hlavní údaje o daném stroji a především údaje o stupňovitých údržbách. Povinné údaje jsou : Evidenční č.: text (15) Název: text (50) Další důležité údaje: Zkratka: text (7) - po vyplnění Názvu stroje si povšimněte, že se automaticky vyplní i tento údaj. Jedná se údaj potřebný a užitečný při definici jednotlivých druhů údržeb (typ : stupňovitá, nestupňovitá i oprava) daného stroje. Pokud Vám daná zkratka nevyhovuje a chcete zvolit jinou, jednoduše zkratku přepište na Vámi požadovanou. Mějte však na paměti, že velikost údaje je omezena na 7 míst. Nákladové středisko - výběr z nadefinovaných Nákladových středisek 43.

18 18 Bod odstávky - výběr z nadefinovaných Bodů odstávek 44. Umístění - výběr z nadefinovaných Umístění 46 Riziko při poruše - stupeň rizika při poruše. Umožňuje zařazovat jednotlivé stroje podle jejich rizika při poruše, např. některý stroj je lehce nahraditelný, levný, rychle dostupný, jednoduše vyměnitelný či dokonce záměnný za jiné na méně exponovaném místě. Jiný je naopak drahý, unikátní, obtížně opravitelný. Umožňuje sledovat náklady dle rizikových skupin. Důležitou částí této záložky stroje je definice jednotlivých stupňovitých údržeb stroje. V u je možno pro jeden stroj nadefinovat až 5 stupňovitých údržeb 66 (Údržba1 až Údržba5). Co to je stupňovitá údržba? To je taková údržba, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i stupeň nižší. Řekněme že u auta bude nejnižším prvním - stupněm údržby kontrola a doplnění hladiny oleje, kontrola hladiny chladicí a brzdné kapaliny, kontrola dezénu pneumatik. Tento první stupeň údržby se bude třeba provádět každý druhý měsíc. Jednou za rok se ale provede kontrola důkladnější druhý stupeň. Při něm se zkontroluje to samé, jako v prvním stupni, ale navíc se třeba vymění olej a čistič vzduchu, zkontroluje se a seřídí zapalování. Jednou za dva roky se při třetím stupni navíc ještě třeba zkontrolují a vymění brzdové destičky, brzdná kapalina, seřídí se geometrie náprav apod. příklad vyplněné stupňovité údržby 1. Nyní si ukážeme, jak správně postupovat při definici nového stupně, v našem případu to bude stupňovitá údržba v rámečku stupňovité Údržby 4 zmáčkneme vertikálně orientované tlačítko s nápisem 4. Dojde

19 Popis modulů 19 ke kontrole číselníku Druhy údržby 66, zda se v něm již nachází údržba s Názvem 1pasP4. Všimněte si, že jde o spojení Zkratky (viz. text výše) a textu P4. Pokud ještě tento Název v číselníku zadán není, objeví se tato 2. hláška: Pokud chcete nechat na programu, aby za Vás založit tento druh údržby, potvrďte tlačítko Ano a objeví se následující okno Druhy údržby 66. Vidíte, že v názvu druhu údržby se automaticky vyplnil název 1pasP4. Nyní máte 2 možnosti jak celou údržbu vyplnit : buď zadáte ostatní údaje ručně a údržbu uložíte nebo můžete využít tlačítka vpravo dole a pro nově definovaný druh údržby využít již druh údržby dříve nadefinovaný a změnit pouze údaje, které se budou lišit. 3. Pokud máte veškeré údaje vyplněné, zmáčkněte tlačítko záložku stroje, kde se objeví např. toto. 4. Nyní již zbývá vyplnit datum posledně provedené údržby tohoto stupně a definice Údržby 4 je a tím se vrátíte zpět na

20 20 hotova. 5. Pokud zjistíte, že jste daný stupeň nedefinovali zbytečně a že postačí definice předchozích stupňů, pak daný stupeň můžete celý vymazat a to pomocí tlačítka Seznam Pohled na seznam strojů v tabulkové podobě. Seznam lze uživatelsky upravovat (pravé tlačítko na seznamu -> Grid editor) Doplňky Na záložce "Doplňky" lze definovat následující: další doplňující údaje, které nejsou uvedeny na záložce "Detail" definovat Volitelné údaje typu Num,Str,Bool a Date s možností zadání vlastních názvů těchto údajů definovat Denní/týdenní údržby prováděné obsluhou stroje, tzn. časté akce, které se nebudou zapisovat do databáze jako provedené údržby

21 Popis modulů Ext Na záložce "Ext" je možno definovat tzv. "Rozšiřující údaje karty stroje hodnoty těchto údajů u každého stroje 32 " a zadat skutečné 21

22 Nestupň.údržby Nestupňovité údržby se definují na této záložce karty stroje (stupňovité údržby se definují na záložce "Detail 17 ". Ke každému stroji lze plánovat libovolné množství ostatních údržeb (=nestupňovitých). Nestupňovitá údržba může být datumová nebo diagnostická (řízení údržby KAL nebo DG) Nest. údržba - vyplní se interval (PeriodaDg) a datum (Posl.stavDg) posledně provedené údržby Údaj "Zámek" slouží pro možnost uzamčení aktuální věty a ochrany proti nechtěnému přepisu či výmazu věty Postup definice nestupňovitých údržeb a oprav je následující : klikněte do údaje Druh údržby až se vpravo objeví tlačítko. Kliknutím na něj se objeví následující okno Druhy údržby 66.

23 Popis modulů 23 narozdíl od zadávání stupňovitých údržeb okno Druhy údržby obsahuje tyto tlačítka, podle toho, zda chcete zadat opravu či nestupňovitou údržbu.: - dojde k automatickému založení kódu opravy, kde název opravy bude složen ze Zkratky + písmena R + Pořadového čísla (např. L3svářR01). - dojde k automatickému založení kódu nestupňovité údržby, kde název údržby bude složen ze Zkratky + písmena E + Pořadového čísla (např. L3svářE01) Opravy Opravy se definují na této záložce karty stroje. Ke každému stroji lze plánovat libovolné množství oprav, jeden druh opravy však může být zadán u stroje v danou chvíli pouze jednou! Pokud se pokusíte zadat stejný druh opravy 2x, dojde k ohlášení duplicity souboru (Key violation) Oprava - vyplní se datum opravy pro zařazení do plánu, ale pozor interval = 0!!!. Tak se dosáhne toho, že se oprava plánuje pouze 1x. Pomocí dvou tlačítek "do plánu" a "do plánu + zápis údržby" zařadíte danou opravu do plánu údržeb stroje, v druhém případě pak dojde i k zobrazení okna pro zápis provedené opravy. Po zápisu opravy se odstraní i odpovídající věta ze záložky "Opravy".

24 Diagnostika Záložka "Diagnostika" slouží pro: definici stupňovitých údržeb dle diagnostiky (MotoHodiny, zdvihy...). Používá se především pro Nástroje, ale plánovat údržbu dle diagnostik lze samozřejmě i pro Stroj a dokonce i v kombinaci s údržbou datumovou. zápis do deníku odečtů diagnostiky zápis do deníku pohybů "Typ odečtu" - údaj, který definuje, jakým způsobem se budou načítat odečty. Existují 2 možnosti : "Nápočtový" (udává se kolik jednotek diagnostiky stroj či nástroj najel od minulého odečtu) "Stavový" (udává se celkový stav diagnostiky na stroji či nástroji)

25 Popis modulů Hlášení Pod každým strojem máte možnost zobrazit všechna hlášení zapsaná k danému stroji. Z této záložky máte zároveň možnost zapsat nové hlášení, vyřídit hlášení či hlášení převzít, stejně tak, jak se pracuje s Hlášením v menu Hlášení 37.

26 Plán údržeb Na této záložce stroje je zobrazen sestavený plán údržeb daného stroje. Je možné zde plán měnit a po změnách přepočítat a po skutečném provedení údržby tuto údržbu zapsat 27.

27 Popis modulů Zápis provedené údržby Zápis provedené údržby se provádí pomocí tlačítka Plán údržeb 26, nebo z celkového plánu 57. na kartě stroje na záložce Program nejprve provede kontrolu, zda-li v plánu neexistuje dřívější dosud nezapsaná údržba. Pokud ano zobrazí se následující hláška: Zkontrolujte plán a zapište nejprve provedenou údržbu předchozí. Pokud kontrola proběhne v pořádku, otevře se následující okno, kde se zadají všechny informace o provedené údržbě. Tlačítko slouží pro uložení provedené údržby. Pokud budete chtít zápis údržby přerušit a zapsat údržbu později, zmáčkněte tlačítko

28 Provedené údržby Jedná se o přehled všech provedených údržeb na daném stroji včetně statistických souhrnných údajů. Popis tlačítek : - odskok na podrobný zápis provedené údržby tisk soupisu provedených údržeb MTBF Ke stažení samostatný manuál! MTBF = střední doba mezi poruchami. Zde lze evidovat Disponibilní čas a prostoje stroje a následně vypočítat MTBF.

29 Popis modulů Díly Jednotlivé stroje jsou složeny z různých dílů, které však samy o sobě nejsou předmětem samotné údržby. Pomocí tlačítka lze vybrat kód materiálu z formuláře Číselník materiálu 75.

30 Partneři Záložka "Partneři" slouží k provázání jednotlivých partnerů se stroji (např. dodavatelé náhradních dílů, servisní organizace...). Pomocí tlačítka lze vybrat partnera z formuláře Partneři Dokumenty K jednotlivým strojům lze navázat potřebné dokumenty (např. návody, servisní dokumenty, faktury apod.). Takto navázané soubory nejsou uloženy přímo v databázi strojů, ale je zde uveden pouze odkaz na navázaný dokument. Jednotlivé dokumenty (word, excel a další) lze otevřít a upravovat přímo v asociovaných programech (MS Word, MS Excel atd.). Doporučujeme si založit jeden adresář (např. DOC) na sdíleném disku a do něj ukládat dokumenty spojené s jednotlivými stroji v databázi. Pokud uložíte soubor z lokálního disku, pak takový soubor nebudou moci zobrazit ostatní uživatelé v síti!

31 Popis modulů Foto Na záložce Foto lze ke stroji přiřadit libovolnou fotografii, jejíž zmenšenina se pak zobrazuje na záložce "Detail". Pokud chcete ke stroji připojit další fotografie, použijte k tomu záložku "Dokumenty 30 ".

32 Rozšiřující údaje karty stroje Evidence libovolných rozšiřujících údajů na kartách strojů-nástrojů, resp. k libovolným skupinám strojů-nástrojů Ke strojům a nástrojům je potřeba evidovat velkou spoustu technických údajů, které se podnik od podniku mohou lišit, navíc některé údaje je potřeba evidovat pouze u některých strojů, u ostaních se takové údaje neevidují. Aby nedocházelo k rozšiřování databáze Strojů o takové údaje, je zde dána možnost, vytvořit si vlastní definice takových rozšiřujících údajů pro každý podnik zvlášť, bez zásahu do struktury databáze strojů. Postup pro vytvoření: 1. Do Číselníku skupin údajů (StrExCiSkup) zaevidovat předpokládané hlavní skupiny údajů, např.: 2. Do Číselníku údajů evidovaných v podniku (StrExCiUd) zapsat všechny údaje, které je potřeba v podniku navíc evidovat, zároveň každému údaji přiřadit "Hlavní skupinu údajů", do

33 Popis modulů 33 které patří. Kód údaje je potřeba zvolit správně, tak aby z toho bylo patrné, oč se jedná, např.: 3. Do stroje doplnit údaj "Skupina údajů" (umístění na záložce Doplňky 4. Po zapsání předchozích dvou databází tlačítkem Naplnit hlavní skupiny údajů" automaticky prvotně naplnit Definice výběru údajů podle skupin (StrExVybSkup) podle hlavní skupiny v Číselníku údajů evidovaných v podniku (StrExCiUd). 5. Na záložce "Ext" karty stroje, pomocí tlačítka "Přebrat všechny údaje ze skupiny" dojde k automatickému naplnění údajů z Definice výběru údajů podle skupin (StrExVybSkup) podle "Skupina údajů" umístěné na záložce Doplňky 20 (viz.bod 3.). Zároveň lze přidávat jednotlivé údaje ze skupiny i pomocí "Kódu údaje" výběrem z Definice výběru údajů podle skupin (StrExVybSkup). 20 )

34 34 6. U jednotlivých údajů doplnit konkrétní hodnoty pro daný stroj či nástroj. Takto jednou zadané rozšiřující údaje u jednoho stroje, lze pomocí tlačítka "Kopie údajů do jiného stroje" zkopírovat na vybraný jiný stroj či nástroj. Evidence údajů u jednotlivých strojů - samostatný přístup k přiřazeným údajům ke strojům s možností filtrace, vyhledávání a exportu. Aby bylo možno vybírat(filtrovat) stroje s určitou hodnotou rozšiřujících údajů, je potřeba postupovat následovně: zadejte filtr v "Evidence údajů u jednotlivých strojů", např. chceme vybrat Formy, které mají vozíky". takto nastavený filtr je možno přenést pomocí tlačítka "Přenést filtr do strojů". na Kartě stroje (seznam) pak jednoduše vyberte <= z předdefinovaných filtrů Filtr dle rozšiřujících údajů StrExud" a dojde k automatickému nastavení filtru na Stroje, které obsahují údaj "JeVoziky" s hodnotou True.

35 Popis modulů Riziko při poruše Číselník stupňů rizika při poruše stroje. Umožňuje zařazovat jednotlivé stroje podle jejich rizika při poruše, např. některý stroj je lehce nahraditelný, levný, rychle dostupný, jednoduše vyměnitelný či dokonce záměnný za jiné na méně exponovaném místě. Jiný je naopak drahý, unikátní, obtížně opravitelný. Umožňuje sledovat náklady dle rizikových skupin. př. naplnění číselníku

36 Typy strojů K dispozici máte 4 nezávislé číselníky Typů strojů, kde si můžete nadefinovat rozčlenění strojů podle jejich typů. Typ stroje pak přiřazujete k danému na záložce "Detail 17 " karty stroje.

37 Popis modulů Hlášení Slouží pro hlášení a evidenci jednotlivých problémů (poruch), které se vyskytnou u konkrétního stroje či nástroje. Nastavením práva uživatele na "pouze právo na čtení souborů 90 " máte možnost takovému uživateli ("Hlásiči") umožnit v Profylaxu pouze zápis hlášení, ostatní tabulky nebude takový uživatel moci měnit. Vlastní barvy pro jednotlivá hlášení v seznamu (nové=červené, odsunuté=žluté, vyřízené=zelené) lze nastavit v Globálních parametrech 85 na záložce "Hlášení".

38 38 Postup práce s hlášeními: 1. zápis nového hlášení vyřízení (odsunutí) hlášení 3. příp. převzetí hlášení zápis opravy z hlášení ad1) Zápis nového hlášení výběr stroje/nástroje výběr typu hlášení z číselníku "Typy hlášení" příp. vyplnění datumu "Vyřešit do" příp. zadání Rozborových typů (pro statistiku) hlášení z číselníku "Rozborové typy hlášení" zadat popis problému

39 Popis modulů 39 Po uložení se nově zapsané hlášení zobrazí v seznamu (červeně) a na záložce "Detail" lze zobrazit podrobnosti ad2) Vyřízení (odsunutí) hlášení Nově zadané hlášení lze uživatelem, který má právo na vyřizování hlášení či vyřízení Odsunout(=žluté) 90 buď Vyřídit (=zelené)

40 40 Po uložení se vyřízené hlášení zobrazí v seznamu (zeleně) a na záložce "Detail" lze zobrazit podrobnosti

41 Popis modulů 41 ad3) Převzetí hlášení Vyřízené hlášení lze uživatelem, který má právo na převzetí hlášení 90 převzít, tzn., že takový uživatel potvrdí převzetím to, že bere na vědomí a souhlasí s vyřízením daného hlášení. Po uložení se převzaté hlášení ztratí ze seznamu, avšak po zrušení filtru se zobrazí v seznamu (bíle) a na záložce "Detail" lze zobrazit podrobnosti

42 42 ad4) Zápis opravy z hlášení Přímo z hlášení lze uživatelem, který má právo na zápis opravy z hlášení 90 zapsat opravu podle daného hlášení. Druh opravy lze vybrat ze všech oprav, nebo lze v Uživatelských parametrech na záložce "Údržby" zadat implicitní osobní kód opravy výběrem z druhů oprav. Takto zapsaná oprava z hlášení je po uložení navázána na dané hlášení a zároveň je po zápisu opravy nabídnuto i automatické vyřízení takového nevyřízeného hlášení Hierarchické číselníky Nákladová střediska Body odstávky 44 Umístění 46 43

43 Popis modulů Nákladová střediska V u máte možnost nadefinovat si hierarchicky jednotlivá Nákladová střediska podniku a na nich pak sledovat celkové náklady na údržbu. Po nadefinování nákladových středisek se přiřadí každému stroji související nákladové středisko a to na kartě stroje na záložce "Detail 17 ". Definice nákladových středisek je hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízená nákladová střediska pomocí tlačítka tak, že se postavíte na Nákladové středisko, ke kterému chcete zadat podřízenou položku. Každé nákladové středisko má svůj jednoznačný Kód a Název, který je potřeba zadat. Změňte tedy hodnoty Kód a Název na Vámi požadované hodnoty. přidá položku stejné úrovně, na jaké stojíme v hierarchii Nákladové středisko máte možnost odstranit pomocí tlačítka. Pozor však na to, že odstraněním vybraného střediska dojde zároveň k odstranění i všech jeho podřízených položek! po stisknutí tohoto tlačítka dojde k umožnění přesunutí položky v hierarchii pomocí přetažení myší.

44 44 Pomocí následujícího dialogu máte možnost přepočítat a zobrazit náklady za jednotlivá střediska za určité časové období Body odstávky V u máte možnost nadefinovat si jednotlivé Body odstávky podniku. Bod odstávky znamená určitou množinu strojů, kde při provádění údržby byť na jednom stroji z této množiny dojde k odstavení všech strojů v dané množině strojů, tzn. bodu odstávky. Proto je velmi důležité správně nadefinovat hierarchii všech bodů odstávek. Po nadefinování bodů odstávek se přiřadí každému stroji související bod odstávky a to na kartě stroje na záložce Detail 17.

45 Popis modulů 45 Definice bodů odstávek je hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízené body odstávky pomocí tlačítka tak, že se postavíte na Bod odstávky, ke kterému chcete zadat podřízenou položku. Každý bod odstávky má svůj jednoznačný kód a název, který je potřeba zadat. Změňte tedy hodnoty NovýKód a Nový název na Vámi požadované hodnoty. Bod odstávky máte možnost odstranit pomocí tlačítka. Pozor však na to, že odstraněním vybraného bodu odstávky dojde zároveň k odstranění i všech jeho podřízených položek! Další tlačítka viz. Nákladová střediska 43 Pomocí tlačítka zobrazit všechny související stroje, tzn. stroje se zadaným nákladovým střediskem. můžete

46 46 Dvojklikem na daném stroji v tabulce se lze jednoduše dostat na danou kartu stroje Umístění V u máte možnost nadefinovat si jednotlivá Umístění stroje v podniku. Po nadefinování Umístění se přiřadí každému stroji související Umístění a to na kartě stroje na záložce Detail 17 Popis funkce tlačítek viz. Nákladová střediska 43

47 Popis modulů Plánování Algoritmus plánování 47 Sestavit plán 56 Plán celkový 57 Upozornění 60 Osobní plán 63 Kalendář výjimek plánu Algoritmus plánování Jádrem celého programu je právě algoritmus plánování údržby. Stejně jako bylo obtížné k výslednému algoritmu dospět, bylo by i velmi obtížné podrobně vylíčit jeho fungování, protože bere v úvahu spoustu mezních a kolizních situací, které mohou při plánování nastat. Naštěstí ale není nutné, abyste při plánování věděli, jak to Profylax dělá, že tak dobře plánuje, stejně jako pro život nepotřebujete přesně vědět, který sval se má stáhnout a který uvolnit, aby váš prst správně klepl na klávesnici. Potřebujete jenom zjistit, jak plánovací mechanismus používat, a to lze pochopit následujícím výkladem základních principů a probráním několika příkladů. Údržbářské úkony u jednoho stroje se obvykle shlukují do několika stupňů. Prvním stupněm údržby může být třeba pravidelná měsíční kontrola provozních náplní a seřízení, druhým stupněm může být třeba výměna provozních náplní a třetím stupněm výměna některých nejvíce opotřebovávaných dílů. Princip: vyšší stupeň údržby zahrnuje i úkony nižšího stupně (při generálce motoru určitě vyměníte olej). Obvykle se vystačí se třemi až čtyřmi stupni údržby, Profylax nabízí u jednoho stroje až pět stupňů. Každý stupeň údržby má jednak svůj obsah (jaké úkony se mají dělat, jaké profese jsou k tomu potřeba a kolik na to budou potřebovat času, jaký materiál se má připravit, jaká kooperace objednat atd.), jednak svou periodicitu (první stupeň se bude dělat třeba jednou za měsíc, druhý stupeň jednou za tři měsíce, třetí stupeň třeba jednou za půl roku atd.). Z hlediska časového plánování pro nás v první fázi obsah nehraje roli. Cílem první fáze časového kalendářního plánování je správně rozložit jednotlivé stupně údržby v čase. Příklad

48 48 Pro náš výklad si představme stroj, pro který plánujeme 3 stupně údržby. První stupeň se má provádět každých 30 dní, druhý stupeň každých 90 dní a třetí stupeň každých 180 dní. V ideálním případě plán údržby vypadá takto: Trojúhelníčky v grafu znázorňují údržby 1.stupně, čtverečky jsou údržby 2.stupně, šestiúhelníky jsou údržby 3.stupně. V elipsách jsou pro názornost i údržby nižších stupňů, které se provádějí v obsahu údržby vyššího stupně. Zdá se to být všechno prajednoduché, stupně za sebou následují pořád ve stejném rytmu: 1,1,2,1,1,3, 1,1,2,1,1,3,. To jsme ale vzali stroj, na kterém právě údržba začíná podle nového plánu - tj. právě jste ho zakoupili a údržba na něm začíná od samého začátku jeho životnosti. Tak ovšem většinou situace stroje, u kterého potřebujete naplánovat údržbu, nevypadá. Když Profylax v podniku zavádíte, nezačnete přece kvůli tomu údržbu u všech strojů od začátku. Je potřeba uvažovat s dalším podstatným parametrem jedné plánované údržby, kterým je datum poslední provedené údržby. Představme si daný příklad v jiných počátečních podmínkách. Řekněme, že když se Profylax zavádí, má tento stroj naposledy provedenou údržbu 3.stupně 30 dnů před startem a údržbu 1. stupně naposledy 15 dnů před startem. Údržba 2.stupně má logicky datum posledního provedení tak jako u 3. stupně 30 dnů před startem. Jak se bude plánování chovat?

49 Popis modulů 49 Program plánuje normálním způsobem dle periodicity 1.stupeň na 15.den a dále na 45.den. 2.stupeň ovšem naplánuje na 60. den, protože naposled byl proveden spolu s 3.stupněm 30 dnů před zahájením provozu Profylaxu.. Mezi posledním 1.stupněm a 2.stupněm tedy bude mezera jen 15 dní. Co se ale stane dál? Profylax uplatní tzv. synchronizaci nižšího stupně stupněm vyšším. Protože při provádění 2.stupně údržby se vlastně vykoná i údržba 1.stupně, další plánované datum údržby 1.stupně bude v 90.den. Bez synchronizace by údržba 1.stupně následovala hned 15 dnů za údržbou 2. stupně, tj. v 75. den a to by bylo opravdu špatně, to by programem navržený plán byl směšně nedokonalý a musel by se pořád ručně upravovat. Kdyby synchronizace neproběhla, rytmus údržeb by kvůli jednomu zakopnutí už nadosmrti kulhal". Další možnou komplikaci při plánování představuje následující příklad. Představme si, že údržba 1.stupně byla naposledy provedena 5 dnů před startem Profylaxu a údržba 3.stupně naposledy tak jako předtím 30 dnů před startem Profylaxu:

50 50 Všimněte si, co nastane kolem 60.dne. Podle periodicity by údržba 1.stupně měla být provedena 25.den a potom 55.den. Ovšem údržba 2.stupně má být podle periodicity provedena 60.den a to je velmi brzo, už 5 dnů po provedené údržbě 1.stupně! Představte si, že máte v pondělí třeba kontrolovat stav oleje a čistit trysky, když v pátek bude olej i trysky vyměněny co uděláte? Má smysl provádět v pondělí údržbu 1.stupně a v pátek údržbu 2.stupně, nestálo by za to spojit je v jednu akci údržbu 2.stupně? Nejspíš si řeknete: jasně, provedeme jen údržbu 2.stupně a tu bezprostředně předcházející údržbu 1.stupně provádět nebudeme, to je ztráta času. Takový případ nazýváme v plánovací terminologii pohlcením. Při pohlcení jsou podstatné dva momenty: Kdy už dojde k pohlcení a kdy ještě ne? Jaký termín bude mít výsledná naplánovaná údržba vyššího stupně? Program musí zvládnout všechny možné situace, které zde mohou nastat. Plánování musí při pohlcení umožnit zvládnout třeba tyto situace a jejich kombinace: Údržba 1.stupně je např.celkem necitlivá na dodržování přesného intervalu. Nic závažného se nestane, jestliže se namísto 30 dnů provede za 40 dnů nebo za 20 dnů, nemá to podstatný vliv ani na náklady (jedná se třeba o levný zásah), ani na funkci. V takové údržbě jde jen o to, aby se na stroj někdo podíval mezi 20. a 40. dnem provozu. Údržba 2.stupně je např.citlivá na dodržení minimálního intervalu 90 dnů, protože se při ní třeba mění nějaké čidlo, které při delší době provozu velmi rychle začne dávat špatné výsledky. Čidlo je možné za cenu zvýšených nákladů vyměnit dříve, ale nesmí se vyměnit později. Může tomu samozřejmě být i obráceně, údržba prvního stupně může být citlivá na

51 Popis modulů 51 dodržení termínu, zatímco u údržby druhého stupně posouvání termínu dopředu i dozadu tolik nevadí. Jak tyto situace řešit a jak jejich reprezentaci a řešení zavést do programu? Je evidentní, že pokud bude v našem příkladu mít 1.stupeň údržby citlivost nízkou a údržbu 1.stupně bude možné např.provést v podstatě kdykoliv mezi dvacátým a čtyřicátým dnem, zatímco údržba 2.stupně bude citlivá na dodržení intervalu a bude ji možné udělat nejdříve 55.den a nejpozději 65.den, pak je řešení pohlcení správně tak, jak je na grafu 03. Údržba 1.stupně se samostatně neprovede a provede se rovnou údržba 2.stupně v plánovaném termínu. Pokud by ovšem naopak údržba 1.stupně byla velmi citlivá na dodržení periody a nesměla by se provést později, než 30.den, zatímco údržba 2.stupně by byla na dodržení periody necitlivá a mohla se udělat např.kdykoliv mezi 80. a 100. dnem, je řešení podle grafu 03 špatné a správné řešení by vypadalo takto: Pokračování plánování mezi 145. a 150.dnem závisí na toleranci 3.stupně ke změně periodou naplánovaného termínu. Když se bude 3.stupeň např. chovat podobně jako stupeň první, tedy když bude mít ke změně termínu nízkou toleranci (tj. vysokou citlivost), k pohlcení vůbec nemusí dojít a provede se 1.stupeň ve 145. dnu a vzápětí 3.stupeň v 150.dnu. Kdy se v takovém případě provede 2.stupeň? Řekli jsme, že má vysokou toleranci (tj. nízkou citlivost), takže by bylo představitelné, že by se mohl připojit jak k 1.stupni, tak k 3.stupni. Ale pokud se trochu zamyslíme, je zřejmé, že 2.stupeň by v takovém případě měl být pohlcen 3.stupněm jinak by se dělal bez zjevného důvodu dvakrát během pěti dnů, a to by jistě nebylo ekonomicky výhodné. Situace by měla vypadat takto:

52 52 Po tomto výkladu by vám mělo být zřejmé, proč Profylax při plánování používá jako další parametr plánované údržby (vedle výše zmíněného obsahu, periody a datumu posledního provedení) takzvané toleranční pole. Situaci z grafu 05 bychom do Profylaxu zadali např.takto: (Bohužel při kontrolním zadávání zkušebního příkladu musíme oželet názorně výhodné počítání pomocí počtu dnů od startu programu a musíme najet na normální kalendář. Předpokládejme pro jednoduchost alespoň start programu k Program při plánovaní počtu dnů mezi dvěma daty počítá aritmeticky, tj. mezi a je 1 den, neberou se v úvahu pracovní a nepracovní dny, protože útvary údržby pracují velmi často právě v těchto dnech, kdy se konečně dostanou k odstaveným strojům. V grafech ale nadále budeme používat pořadové počítání dnů od startu programu.) Údržba: Parametry Interval(perioda) Datum posl.provedení Toleranční pole před 2 10 Toleranční pole po stupeň stupeň 3.stupeň Zkuste si do Profylaxu u nějakého zkušebního stroje takové údržby zadat. Program vám naplánuje toto pořadí údržeb: Datum ÚdržbaPoč. dnů od poslední P1 Dnů od posl. P2 Dnů od posl.p3dnů od začátku roku

53 Popis modulů P1 P2 P1 P1 P1 P Rozeberme si podrobně nejdřív jednoduchý případ práce programu s tolerančním polem u P Kolem 55.dne to vypadá takto: Údržba P2 (zeleně, čtverec) naplánovaná podle periody na 60. den má levou hranici tolerančního pole v 50.dnu (10 dnů před termínem) a pravou hranici v 70.dnu. Údržba P1 (žlutě, trojúhelník) má naplánovaný termín podle periody v 55.dnu, levou hranici tolerančního pole má v 53.dnu (2 dny před termínem) a pravou hranici tolerančního pole v 57.dnu. Průnik tolerančních polí je dán v podstatě tolerančním polem P1, jeho střed je tam, kde je naplánována údržba P1. Proto se nakonec údržba P2 přesune do bodu průniku na 55. den. Složitý případ koincidence nastane kolem 150.dne:

54 54 Na grafu je patrné, proč Profylax naplánoval údržbu P1 v 145.dni a hned potom údržbu P3 takto totiž působí toleranční pole. Průnik mezi tolerančním polem P1 kolem 145.dne a tolerančním polem P3 kolem 150.dne je nulový, prázdný proto Profylax naplánuje dvě údržby za sebou a dodrží v parametrech nastavenou toleranci. Že plánovací algoritmus není tímto výkladem zcela vyčerpán, je vidět třeba na tom, že Profylax navrhnul, aby P3 proběhla nikoliv 150.den, ale až 152.den. Souvisí to samozřejmě s tím, že se algoritmus snaží" minimalizovat ztráty tj. posune následující pohlcenou" P1 co nejdál od poslední provedené P1. Údržba 2.stupně P2 na plánování v tomto případě díky svému velkému tolerančnímu poli skoro nemá vliv její termín se přizpůsobuje ostatním údržbám s nízkou tolerancí, zde se posouvá spolu s údržbou P3. To ale stále není všechno. Do automatického kalendářního plánování lze zasáhnout ještě jinak, než změnou parametrů. Každý naplánovaný termín údržby lze ručně změnit na jiné datum:

55 Popis modulů 55 Jakmile změníte datum na jiné, program už ho nadále považuje za datum pevné. To znamená, že ať plánujete a měníte předchozí datumy jakkoliv, tento ručně určený termín zůstane zachován. Z hlediska tolerančních polí se ručně změněný termín chová jako termín s nulovým tolerančním polem nelze ho automaticky nikam přesunout. Ručně určené termíny by se měly používat ve dvou případech: významná akce, na kterou se musí všichni dopředu připravit, jsou na to např. objednáni subdodavatelé, musí se to respektovat při vybavování zakázek apod., takový termín se klidně může plánovat i s ročním předstihem bezprostředně následující týden či 14 dní by si mistr údržby měl automaticky naplánované akce převést do formy pracovních příkazů, kde např. přímo určí, kteří pracovníci tam budou. Zároveň by akce měly být odsouhlaseny mistrem výroby a odstávky by měly být zahrnuty do plánu výroby. Pak je samozřejmě nutné, aby se tyto pracovní příkazy nikam nestěhovaly a k tomu slouží změna datumu na pevný. V žádném případě by se ale ručními změnami termínů nemělo příliš hýřit. Jednak se přitom dá nadělat spousta chyb (nemusíte dodržovat toleranční pole a tak můžete skutečně naplánovat nesmysly), jednak by plán měl fungovat tak, že by měl vždy další termíny navrhnout podle termínů už provedených údržeb.

56 Sestavit plán Z nabídky hlavního menu Plánování -> Sestavit plán údržeb / odstávek můžete spustit sestavení plánu pro všechny stroje, které splňují kritéria pro úspěšné vygenerování plánu. Pokud některý stroj tato kritéria nesplňuje, pak se během tvorby plánu objeví hláška, která na toto upozorní. Mimo sestavení plánu pro všechny stroje je možnost sestavit plán pouze pro jednotlivé stroje a to na kartě stroje na záložce Plán údržeb 26 pomocí tlačítka Plánovat. Pokud tedy budete provádět změny pouze u jednoho či několika málo strojů, je zbytečné pouštět výpočet plánu pro všechny stroje a je lépe spouštět sestavení plánu na jednotlivých kartách strojů. Po spuštění se objeví dialog, ve kterém potvrďte tlačítko Plánovat pro spuštění samotného výpočtu plánu nebo tlačítko Zpět pro návrat do hlavního menu. Po potvrzení Plánovat začne dialog signalizovat průběh sestavování plánu Po úspěšném ukončení je toto signalizováno v dialogu spolu se zobrazeným celkovým časem výpočtu. Po potvrzení tlačítka OK dojde k zobrazení celkového plánu v samostatném okně Plán 57

57 Popis modulů Plán celkový -zobrazuje veškeré plánované údržby / odstávky pro všechny stroje Okno Plán údržeb / odstávek má tyto záložky : Plán údržeb 57 Kalendář 57 Plán odstávek 57 Osobní plán 57 Kalendář - umožňuje zjistit přehledný rozvrh plánovaných údržeb za jednotlivé roky, měsíce a dny v grafické podobě. Vlevo nahoře se přepíná rok pro který se tak zobrazí jednotlivé měsíce a dny. Aktuální datum je vyznačeno modře. Jednotlivé údržby pak červeně. Je-li datum v kalendáři vyznačeno červeně, znamená to tedy, že v tento den je plánována minimálně 1 údržba. Přidržíte-li nad takovým datem na malou chvíli myš, pak se asi na 3 vteřiny zobrazí údaj o celkovém počtu údržeb v daný den. Kliknutím na jednotlivé dny máte možnost přepnout se do řádkového zobrazení (záložka Plán), ve kterém jsou zobrazeny podrobnější údaje o jednotlivých plánovaných údržbách. Plán údržeb - řádkový podrobnější přehled údržeb (co řádek to 1 plánovaná údržba)

58 58 Pomocí tlačítek můžete využít 4 tisků plánu údržeb, a to : Jednořádkový Stručný Podrobný a také vytisknout jednotlivé Pracovní příkazy Pomocí tlačítka Karta stroje se lze z tohoto okna celkového plánu přepnout na kartu stroje na záložku plán údržeb 26 přesně na ten stroj u tu údržbu na které právě stojíte v hlavním plánu s možností návratu zpět na celkový plán. Plán odstávek - řádkový přehled plánu odstávek. Plán odstávek lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk.

59 Popis modulů Osobní plán - řádkový přehled osobního plánu přihlášeného uživatele, který je uveden jako pracovník u plánovaných údržeb 59

60 Upozornění zobrazuje 3 okna, která dokáží uživatele upozornit na plánované údržby. Upozornění se zobrazují i při spuštění programu (nastavit zobrazení lze v uživatelských parametrech 80 ) a lze je též otevřít a zobrazit i později a to v nabídce hlavního menu Plánování 47. Jedná se o tato upozornění : Upozornění na plánované údržby 60 Upozornění na včasnou přípravu plánovaných údržeb Osobní plán na plánované údržby Upozornění na plánované údržby se zobrazuje podle parametru nastaveného v parametrech údržeb 85 a to při spuštění programu. Okno lze též otevřít a zobrazit i později a to v nabídce hlavního menu Plánování -> Upozornění na plánované údržby. Okno má dvě záložky - Kalendář a Plán, které se liší pouze v zobrazení plánovaných údržeb jednou v podobě kalendářové a podruhé v podobě řádkové. Kalendář umožňuje zjistit přehledný rozvrh plánovaných údržeb za jednotlivé roky, měsíce a dny. Vlevo nahoře se přepíná rok pro který se tak zobrazí jednotlivé měsíce a dny. Aktuální datum je vyznačeno modře. Jednotlivé údržby pak červeně. Je-li datum v kalendáři vyznačeno červeně, znamená to tedy, že v tento den je plánována minimálně 1 údržba. Přidržíte-li nad takovým datem na malou chvíli myš, pak se asi na 3 vteřiny zobrazí údaj o celkovém počtu údržeb v daný den. Kliknutím na jednotlivé dny máte možnost přepnout se do řádkového zobrazení (záložka Plán), ve kterém jsou zobrazeny podrobnější údaje o jednotlivých údržbách. záložka Kalendář

61 Popis modulů záložka Plán 61

62 na včasnou přípravu plánovaných údržeb Upozornění na včasnou přípravu plánovaných údržeb se zobrazuje podle údaje Hlásit před (dny) nastaveného u jednotlivých druhů údržeb 66 a to při spuštění programu. Okno lze též otevřít a zobrazit i později a to v nabídce hlavního menu Plánování -> Upozornění na včasnou přípravu plánovaných údržeb. Okno má dvě záložky - Kalendář a Plán, které se liší pouze v zobrazení plánovaných údržeb jednou v podobě kalendářové a podruhé v podobě řádkové. Kalendář umožňuje zjistit přehledný rozvrh plánovaných údržeb za jednotlivé roky, měsíce a dny. Vlevo nahoře se přepíná rok pro který se tak zobrazí jednotlivé měsíce a dny. Aktuální datum je vyznačeno modře. Jednotlivé údržby pak červeně. Je-li datum v kalendáři vyznačeno červeně, znamená to tedy, že v tento den je plánována minimálně 1 údržba. Přidržíte-li nad takovým datem na malou chvíli myš, pak se asi na 3 vteřiny zobrazí údaj o celkovém počtu údržeb v daný den. Kliknutím na jednotlivé dny máte možnost přepnout se do řádkového zobrazení (záložka Plán), ve kterém jsou zobrazeny podrobnější údaje o jednotlivých údržbách. záložka Kalendář záložka Plán

63 Popis modulů Osobní plán Řádkový přehled osobního plánu (tzn. plánovaných údržeb, kde figuruje přihlášený uživatel jako pracovník) přihlášeného uživatele, který je uveden jako pracovník u plánovaných údržeb (nastavit zobrazení při startu Profylaxu lze v uživatelských parametrech 80 ) Z osobního plánu lze odskočit na celkový plán aktuálního dne. 57, lze také vyfiltrovat úkoly (plánované údržby)

64 Kalendář výjimek plánu Kalendář výjimek plánu slouží pro možnost vyfiltrovat v celkovém plánu 57 pomocí tlačítka automaticky naplánované údržby na takové výjimkové dny. Takto vyfiltrované údržby pak lze případně přesunout a přeplánovat na jiné dny. Nejde tedy o to, že by se na takové výjimkové dny automaticky neplánovalo, ale o možnost ručního přeplánování údržeb naplánovaných na zadané výjimkové dny. Do výjimkového plánu lze automaticky naplnit So a Ne, nebo přidat ručně další výjimkové dny (např. svátky, celopodnikové dovolené atd.)

65 Popis modulů Údržba Zápis údržby 65 Provedené údržby 65 Druhy údržby 66 Archivace provedených údržeb Zápis údržby Zápis provedené údržby se provádí přímo na kartě Stroje na záložce Plán údržeb celkového plánu nebo z Provedené údržby Kompletní přehled všech dosud provedených údržeb na všech strojích. Je možné provádět dodatečné změny, proto pozor, aby přístup k této položce měli jen kompetentní pracovníci údržby!

66 Druhy údržby Pokud budete chtít plánovat údržby pro jednotlivé stroje, je potřeba takové údržby nejprve nadefinovat. K tomu slouží právě formulář Druhy údržby, který obsahuje 3 záložky: Druh údržby Profese Materiál Ke každému druhu údržby tak lze přiřadit, které profese a s jakou kapacitou se na něm budou podílet a jaké skladové položky (náhradní díly) je potřeba připravit. Pod profese lze také zařadit konkrétní pracovníky. V u je nutno pro jednotlivé druhy údržby definovat o jaký typ údržby se jedná. V zásadě jsou možné 3 typy údržby a to : STUPŇOVITÁ NESTUPŇOVITÁ OPRAVA Stupňovitá údržba - je taková údržba, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i stupeň nižší. Řekněme že u auta bude nejnižším prvním - stupněm údržby kontrola a doplnění hladiny oleje, kontrola hladiny chladicí a brzdné kapaliny, kontrola dezénu pneumatik. Tento první stupeň údržby se bude třeba provádět každý druhý měsíc. Jednou za rok se ale provede kontrola důkladnější druhý stupeň. Při něm se zkontroluje to samé, jako v prvním stupni, ale navíc se třeba vymění olej a čistič vzduchu, zkontroluje se a seřídí zapalování. Jednou za dva roky se při třetím stupni navíc ještě třeba zkontrolují a vymění brzdové destičky, brzdná kapalina, seřídí se geometrie náprav apod. Nestupňovitá údržba - samostatná nezávislá údržba, která narozdíl od údržby stupňovité v sobě nezahrnuje jakékoliv jiné stupně nižší.

67 Popis modulů 67 Oprava - v podstatě se nejedná o údržbu jako takovou, ale lze pomocí ní zařadit jednotlivé vzniklé poruchy do plánu údržeb stroje.

68 68 Pod profese lze také zařadit konkrétní pracovníky (vertikální záložka Pracovníci) Archivace provedených údržeb Uložené provedené údržby máte možnost po nějakém čase archivovat, tzn. uložit do archivního souboru (prozatím funguje pouze archivace, pohled do archivu možný zatím není). V archivaci lze také odstranit (vymazat) nesprávně zadané a provedené údržby. 1. výběr období provedených údržeb 2. označení provedených údržeb pro archivaci, příp. odstranění

69 Popis modulů 3. tlačítkem "Archivace" zaarchivujeme označené údržby, tlačítkem "Odstranit vybranou" odstraníme označené údržby Diagnostika 69

70 Pracovníci Karta pracovníka 70 Profese 71 Pracovní příkaz pracovníka nástrojárny Číselník Typ práce 72 Statistiky pracovníka údržby (Graf) Karta pracovníka Slouží k zadání všech pracovníků, kteří se podílejí na provádění údržeb. Takto pořízené pracovníky je možno přiřadit k jednotlivým druhům údržby, k plánovaným údržbám a při zápisu hotové údržby. Povinné údaje jsou : Osobní č.: číslo (10) Příjmení: text (20) Jméno: text (15)

71 Popis modulů Profese Slouží k zadání všech profesí, které se podílejí na provádění údržeb. Takto pořízené profese je možno přiřadit k jednotlivým pracovníkům, druhům údržby, k plánovaným údržbám a při zápisu hotové údržby. Povinné údaje jsou : Kód: text (5) Název: text (30) Pracovní příkaz pracovníka nástrojárny

72 Číselník Typ práce Typ práce pracovníka nástrojárny pro zadání do pracovního příkazu pracovníka nástrojárny Statistiky pracovníka údržby (Graf) Grafický rozbor statistiky pracovníka údržby (že jde o pracovníka údržby se označuje na kartě pracovníka 70 )

73 Popis modulů Partneři Seznam partnerů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s jednotlivými stroji (např. dodavatelé náhradních dílů, servisní organizace...). Provázání s jednotlivými stroji se děje tak, že se jednotliví partneři přiřadí na kartě stroje na záložce Partneři 30 Partnery lze naimportovat z externí databáze (CSV, DBF) Povinné údaje jsou : Kód: automaticky doplňované číslo Název: text (50) Do Poznámky lze zapsat libovolný popis

74 74 Seznam Partnerů lze případně také naimportovat z externí databáze (CSV,DBF)

75 Popis modulů Sklad Ke stažení samostatný manuál! Číselník materiálu Číselník materiálu Číselník materiálu slouží pro evidenci skladových položek pro údržbu, které se přiřazují v druzích údržeb, v plánu údržeb a při zápisu provedených údržeb. Povinné položky jsou: Kód : text (20) Název : text (40) dále je možno vyplnit Množství, Minimální limit, Umístění a Objednací dobu a Skupinu. Údaje se doplňují ručně nebo je možno po dohodě zapracovat do programu automatické natahovaní dat ze zvolené databáze, která již údaje o materiálu obsahuje (přes zdroje ODBC). Pokud je vyplněn údaj Min.limit, pak se podlimitní položky číselníku zvýrazní na formuláři červeně.

76 Objednávky Ke stažení samostatný manuál! (připravuje se) Zakázky Zakázky nástrojárny Ke stažení samostatný manuál! (připravuje se)

77 Popis modulů Tisky/grafy V u jsou jednotlivé tisky zobrazeny před samotným tiskem nejprve v náhledovém okně 78. V tiscích, kde je nutné umožnit filtrovat požadované tiskové výstupy dle časového rozmezí se ještě před samotným náhledem tisku zobrazí toto okno pro výběr období pro tisk a to s možností tisku bez zadání rozmezí nebo se zadáním časového rozmezí od - do.

78 Popis okna náhledu tisku Toto je horní lišta náhledového okna: - zobrazí se standardní dialogové okno pro tisk:

79 Popis modulů 79 - tato tři tlačítka slouží pro rychlou změnu velikosti náhledu 1 stránky v náhledovém okně bez nutnosti zapisovat velikost náhledu v %. - navigátor sloužící pro přechod mezi jednotlivými stránkami náhledu tisku - zavření náhledového okna a návrat do u Spodní lišta náhledového okna signalizuje průběh generování tisku a po úspěšném vygenerování signalizuje na jaké stránce z celkového počtu stránek tisku náhledu se právě nacházíte:

80 Param Uživatelské parametry 80 Změna hesla 80 Odhlášení / přihlášení uživatele Doplňky Uživatelské parametry Slouží pro možnost parametrizace Profylaxu na úrovni aktuálního uživatele Změna hesla Každý uživatel má možnost si své heslo změnit. Doporučujeme změnit správcem nastavené heslo poté, co se poprvé přihlásíte do programu.

81 Popis modulů Odhlášení / přihlášení uživatele Možnost odhlášení aktuálně přihlášeného uživatele a přihlášení se pod uživatelem novým uvnitř Profylaxu, bez nutnosti zavírat a znovu otevírat Profylax Doplňky Pošta 81 Schémata Pošta v sobě obsahuje i modul POŠTA, ve kterém je možno posílat si nejrůznější zprávy mezi jednotlivými uživateli 90 definovanými v u.

82 Schémata Zde máte možnost nadefinovat si jakékoliv schéma (např. strukturu podniku, personální či profesní strukturu atd.). Jednotlivá schémata se ukládají na disk nebo je možnost exportu do metafile souboru *.emf.

83 Popis modulů 83

84 Servis Parametry 85 Uživatelé 90 Přihlášení uživatelé 92 Práva přístupu ke strojům 92 Práva přístupu ke skladům 93 Práva přístupu k pracovníkům 94 Manažer uživatelských filtrů 95 ABRA importy 97 Licence 98 Kontrola zálohování 99 Nastavení zálohování SMS 99 Programátorský servis 99 Zamykání/odemykání Profylaxu 99 Jazyk 101

85 Popis modulů Globální parametry Okno PARAMETRY umožňuje zadat základní informace o firmě a logo (záložka Firma a Logo) + další parametry jednotlivých modulů. Záložky: Firma Logo Stroje Údržby Plán Sklad Diagnostiky SAP Objednávky Hlášení

86 86

87 Popis modulů 87 Upozornění na plánované údržby X dní před plánovaným datem - parametr, který udává kolik dní před plánovaným datem údržby se má zobrazovat hlášení Upozornění 60 na plánované údržby. Plánovat na dnů - parametr, který udává na kolik dnů dopředu od aktuálního data se má plán sestavovat.

88 88

89 Popis modulů 89

90 Uživatelé Zde se definují jednotliví uživatelé programu. Správce programu má možnost těmto novým uživatelům nastavit práva přístupu k jednotlivým položkám hlavního menu. Založte novou větu (tlačítko + na navigátoru) a vyplňte údaje vpravo. Povinné údaje jsou Číslo uživatele a Jméno. Dále vyplňte celé jméno uživatele, heslo a typ uživatele. Typ uživatele - máte možnost nově definovaného uživatele zařadit do předdefinovaných typů : Správce, Mistr, Údržbář, Ostatní 1-7. Tím, že uživatele zařadíte do daného typu, mu zároveň i přidělíte práva přístupu, která jsou definovaná právě pro jednotlivé typy uživatelů.

91 Popis modulů 91 Pokud má uživatel zaškrtnutu volbu "pouze právo na čtení souborů", pak takový uživatel nemůže měnit jednotlivé údaje v Profylaxu, ale má pouze právo na zápis Hlášení. Jednotlivým typům uživatelů pak můžete individuálně přenastavovat práva přístupu k jednotlivým položkám Hlavního menu 16 a to pomocí tlačítka. Zobrazí se následující okno, kde zaškrtnutím jednotlivých položek můžete určit, že daný typ uživatele má k položce a ke všem podpoložkám této položky přístup.

92 Přihlášení uživatelé Přehled pro správce o přihlášených uživatelích k databázi. Používá se především v případě upgrade, kdy je potřeba odhlásit všechny přihlášené uživatele Práva přístupu ke strojům Zde máte možnost přiřadit práva přístupu k jednotlivým strojům a ovlivnit tak možnost neoprávněných změn či zápisů. Práva se definují přiřazením jednotlivých uživatelů ze seznamu uživatelů do seznamu uživatelů s právem přístupu. Uživatel typu SPRÁVCE má vždy přístup ke všem strojům v databázi bez ohledu, zda-li je v seznamu uživatelů s právem přístupu či nikoli. Při nastavovaní práv je možnost předem nastavit filtr na konkrétní stroje a teprve pak vstoupit do nastavení práv přístupu ke strojům, v tomto případě pak budou k dispozici k nastavení pouze stroje obsažené v daném filtru.

93 Popis modulů Pomocí tlačítka právo přístupu. 93 se lze přepnout do zobrazení všech strojů, ke kterým má aktuální uživatel Přiřadit lze jednotlivým označeným uživatelům práva i podle vzoru jiného vybraného uživatele s již nastavenými právy či nastavit tzv. Uživatelský filtr práv pro jednotlivé uživatele výběrem z filtru strojů (např. všechny stroje s cenou > 10000, v takovém případě bude mít takový uživatel automaticky právo přístupu na všechny stroje s cenou > 10000) Práva přístupu ke skladům Zde máte možnost přiřadit práva přístupu k jednotlivým skladům a ovlivnit tak možnost neoprávněných změn či zápisů. Práva se definují přiřazením jednotlivých uživatelů ze seznamu uživatelů do seznamu uživatelů s právem přístupu. Uživatel typu SPRÁVCE má vždy přístup ke všem skladům v databázi bez ohledu, zda-li je v seznamu uživatelů s právem přístupu či nikoli.

94 94 Pomocí tlačítka právo přístupu. se lze přepnout do zobrazení všech skladů, ke kterým má aktuální uživatel Práva přístupu k pracovníkům Práva na pracovníky se použijí pouze v případě, že zaškrtnete volbu "použít práva k pracovníkům..."!!! Zde máte možnost přiřadit práva přístupu k jednotlivým pracovníkům a ovlivnit tak možnost neoprávněných změn či zápisů. Práva se definují přiřazením jednotlivých uživatelů ze seznamu uživatelů do seznamu uživatelů s právem přístupu. Uživatel typu SPRÁVCE má vždy přístup ke všem pracovníkům v databázi bez ohledu, zda-li je v seznamu uživatelů s právem přístupu či nikoli.

95 Popis modulů 95 Pomocí tlačítka se lze přepnout do zobrazení všech pracovníků, ke kterým má aktuální uživatel právo přístupu Manažer uživatelských filtrů Slouží pro správce jako možnost, jak přiřadit jednou zadané uživatelské filtry i jiným uživatelům, tzn. pro obecně používané filtry není potřeba, aby každý uživatel definoval filtr sám, ale stačí, aby jeden uživatel (např.správce) filtr nadefinoval a poté přiřadil dalším uživatelům.

96 96 Pomocí tlačítka se lze přepnout do zobrazení všech filtrů aktuálního uživatele.

97 Popis modulů ABRA importy 97

98 Licence Slouží k přechodu na jednotlivé verze programu a při zakoupení přídavných modulů. Zadáním správných licenčních údajů, které obdržíte, dojde k nastavení programu na konkrétní verzi či přístupu k zakoupenému modulu.

99 Popis modulů Kontrola zálohování Dává možnost kontroly provádění pravidelných záloh nastavených v NxBack.exe Nastavení zasílání SMS Ke stažení samostatný manuál! Programátorský servis Kontrolní a servisní procedury pro správce Zamykání/odemykání Profylaxu Profylax lze uzamknout pro vstup uživatelů, využívá se především při upgrade verze, kde ve chvíli výměny verze nesmí nikdo být v Profylaxu přihlášen. Pro informaci uživatelů lze zadat předpokládaný čas odemknutí.

100 100 Při pokusu o vstup do zamčeného Profylaxu se zobrazí následující hláška. Zobrazí se standardní přihlašovací dialog aktuálního uživatele Dialog pro odemknutí Profylaxu, odemyká ten, kdo uzamkl! Pokud není heslo zadáno do 30s, dojde k automatickému ukončení Profylaxu!!!

101 Popis modulů Jazyk Možnost přepínání jazykových mutací (připravuje se) Nápověda Nápověda - F1, nápovědu k jednotlivým tématům u zobrazíte standardně stiskem klávesy F1. Domovská stránka Profylax - otevření stránky Zjištění nových verzí - možnost zjištění vydání nové verze (upgrade). Každá nová verze (upgrade) je také přístupná ke stažení na v sekci Ke stažení. O aplikaci - informační okno aplikace

102 Konec Ukončení programu po potvrzení dotazu. Ukončit program je možné i pomocí tlačítka v hlavním okně 16 programu.

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Jedná se o stručného průvodce nastavení programu ADS. Uvedené informace se týkají především nastavení programu pro spolupráci se systémy UNIgate, A-PRO,

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR

Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nastavení MS Windows XP (SP2) pro připojení k eduroam na UTIA AVCR Nežli začnete číst tento návod, měli byste znát své přihlašovací jméno a heslo pro síť Eduroam. Tyto informace Vám poskytne Výpočetní

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Ukázky nejlepších novinek verze

Ukázky nejlepších novinek verze Ukázky nejlepších novinek verze 1. Zápis údržby (+ editace provedené údržby) nový přepočet Naplnit mne jako pracovníka naplní automaticky profesi a pracovníka přihlášeného uživatele do Profylaxu a doplní

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více