Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže za rok 2013 červenec 2014

2 Obsah Úvod Informace o plnění 53 opatření Informace o dalším snižování administrativní zátěže realizované v roce 2013 a návrhy dalších opatření Výpočet administrativní zátěže u projektu Přeměření Závěrečná doporučení na další období PŘÍLOHY Příloha č. 1 Přehled 53 opatření ke snížení administrativní zátěže s realizací od plnění za rok Příloha č. 2 Přehled o dalším snižování administrativní zátěže, které bylo realizováno v roce Příloha č. 3 Přehled dalších nových opatření ke snížení administrativní zátěže Seznam použitých zkratek... 93

3 Úvod Evropská komise věnuje problematice administrativní zátěže 1 velkou pozornost již od roku V roce 2007 předložila Akční program zaměřený na snižování administrativní zátěže u právních předpisů přijímaných v Evropské unii o 25 % do konce roku Členským státům doporučila provést obdobná opatření na národní úrovni. V současné době je problematika úzce propojena s dalšími dokumenty Evropské unie (Evropa 2020 Udržitelný růst, Konkurenceschopnost prioritou je zlepšení podnikatelského prostředí v rámci prioritní iniciativy Evropské unie "Průmyslová politika pro éru globalizace"). O učiněných pokrocích v této oblasti je Evropská komise průběžně informována i ze strany členských států. Evropská komise připravila program REFIT ("Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps"), který má za cíl upravit oblasti a právní předpisy EU tak, aby natolik nezatěžovaly malé a střední podniky. Česká republika se v říjnu roku 2012 zúčastnila veřejných konzultací pod názvem "Which are the TOP10 most burdensome legislative acts for SMEs?. Cílem bylo vybrat 10 oblastí nebo právních předpisů EU, které jsou nejvíce zatěžující pro malé a střední podniky. Podklady soustředěné z veřejných konzultací byly promítnuty do programu REFIT. Agenda snižování administrativní zátěže patří dlouhodobě také k prioritám vlád ČR. Její sledování bylo zahájeno v roce 2005 schválením Akčního plánu snižování administrativní zátěže a Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže (usnesení vlády č. 421 ze dne 13. dubna 2005). V roce 2008 Česká republika přijala Plán snižování administrativní zátěže do roku 2010 (dále jen "Plán") s cílem snížit tuto zátěž o 20 % oproti roku 2005 (usnesení vlády č. 446 ze dne 21. dubna 2008), v roce 2010 byl posunut termín do roku 2012 a cíl zvýšen na 25 % oproti datové základně z roku 2005 (usnesení vlády č. 308 ze dne 27. dubna 2010) zaměřeno na 6 resortů: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí. V závěru roku 2010 vláda ČR schválila usnesením vlády č. 861 ze dne 1. prosince 2010 postup, jakým bude provedeno měření a přeměřování administrativní zátěže (dále jen "projekt Přeměření"). Cílem projektu Přeměření bylo přiblížit snižování administrativní zátěže m, provést průzkum vnímání informačních povinností mezi podnikateli, přeměřit administrativní zátěže v daném období a upravit metodiku měření administrativní zátěže pro praktické využití zpracovatelů výpočtu zátěže. O plnění této agendy byla vláda ČR každoročně do 30. června informována zprávou, kterou připravovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a koordinovalo ostatní ministerstva a úřady státní správy. V rámci Plánu se do konce roku 2012 resortům podařilo snížit administrativní zátěž o 17,2 mld. Kč, tj. snížení o 23,36 % oproti roku Necelá 2 % demonstrovala opatření, která nebylo možné vyčíslit ve vazbě k základně z roku 2005, Plán byl splněn. Projekt Přeměření byl realizován v letech 2011 až 2013 ve spolupráci s 12-ti orgány státní správy, ministerstvy: práce a sociálních věcí, zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, financí, spravedlnosti, průmyslu a obchodu, dále s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (statistika pro Ministerstvo zdravotnictví) a s Českým statistickým úřadem (dál jen "ČSÚ") podle zákona č. 89/1995 Sb. (statistika ČSÚ a pro ministerstva: školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, kultury) při identifikaci informačních povinností po 12-ti oblastech 2 v právních předpisech, které spadají do jejich působnosti. 1 část administrativních nákladů, kterou podniky nebo podnikatelé vynakládají pouze proto, že jim to nařizuje regulace (administrativní zátěž je tedy podmnožinou administrativních nákladů, neboť administrativní náklady zahrnují i ty činnosti, které by podniky zajišťovaly, i kdyby byla regulace odstraněna) 2 vstup do podnikání, obchodní právo, vydávání povolení, podmínky podnikání, placení daní, registrace majetku, ochrana spotřebitele, ekologické požadavky, požadavky na výrobce, vnitřní trh, veřejné zakázky Str. 2 z 93

4 V jeho průběhu byla nezávislým výzkumem u zjištěna průměrná časová zátěž a iritující povinnosti (subjektivní postoj k nejvíce zatěžujícím povinnostem plynoucím z právních předpisů). Na základě výsledků byl následně zpřesněn model pro měření zátěže (SCM Standard Cost Model) prostřednictvím vypracovaných Prováděcích pokynů k Metodice měření a přeměřování administrativní zátěže (dále jen "Metodika (verze 2.0)"). K výsledkům a návrhům opatření měli možnost se vyjádřit zástupci soukromého sektoru 3, kteří byli zapojeni do projektu Přeměření. Snižování administrativní zátěže je zahrnuto mezi projekty Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (usnesení vlády č. 713 dne 27. září 2011) a do Národního programu reforem, je součástí Koncepce podpory malých a středních na období let Jedná se o jednu z forem posílení konkurenceschopnosti v České republice i v mezinárodním přesahu. Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže za rok 2013 (dále jen "Zpráva") podává přehled o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže za rok 2013 a zároveň přináší informace o jejím výhledu na nadcházející období. Jedná se o první hodnocení v oblasti redukování zátěže po ukončení Plánu v letech 2008 až 2012 a po ukončení projektu Přeměření v polovině roku Zpráva byla vypracována Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy na základě úkolů uložených usnesením vlády č. 595 ze dne 9. srpna Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy bylo tímto usnesením uloženo: přijímat opatření vedoucí ke snižování administrativní zátěže, při hodnocení dopadů připravovaných právních předpisů na podnikatelské prostředí, jehož součástí je výpočet administrativní zátěže, vždy využít Metodiku (veze 2.0) a pokud výpočet není možný, podávat zdůvodnění, informovat ministra průmyslu a obchodu o míře a způsobu plnění 53 opatření přijatých na snižování zátěže, postupovat tak, aby došlo celkem ke snížení o 60 opatření do roku 2015 (vazba na Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti), Ministerstvu průmyslu a obchodu bylo uloženo provést výpočet celkové administrativní zátěže pro informační povinnosti zjištěné v projektu Přeměření za použití Metodiky (verze 2.0) a předložit vládě do 30. června 2014 informaci o míře a způsobu snižování administrativní zátěže za rok 2013, dále bylo uloženo uskutečnit další přeměření administrativní zátěže v roce firemní asociace, podniky: Sdružení a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz českomoravských výrobních družstev, Asociace soukromého zemědělství ČR, Unie středního stavu ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Vysoká škola ekonomická v Praze Str. 3 z 93

5 1. Informace o plnění 53 opatření Kombinací návrhů vyplývajících z realizace Plánu, iritujících povinností zjištěných v projektu Přeměření (ze zjištěných 26 iritujících povinností bylo 14 zařazeno) a za spolupráce zástupců orgánů státní správy bylo připraveno 53 opatření pro snížení administrativní zátěže s realizací od (schváleno usnesením vlády č. 595 ze dne 9. srpna 2013). Některá opatření již nabyla účinnosti v roce Z pohledu bylo nejkladněji hodnoceno pokračování elektronizace veřejné správy, digitalizace mnoha právních předpisů, elektronizace formulářů a snaha o sdílení dat mezi jednotlivými subjekty státní správy tak, aby nedocházelo k duplicitnímu sběru. Následující tabulka zobrazuje příslušnost 53 opatření ve vztahu k jednotlivým resortům, přičemž některá opatření jsou ve spolupráci i více orgánů státní správy. Resort Příslušnost 53 opatření Opatření Ministerstvo průmyslu a obchodu č. 1, č. 10, č. 11, č. 15, č. 17, č. 40, (dále i "MPO") č. 41, č. 42, č. 43, č. 52 Český telekomunikační úřad č. 1 (dále i "ČTÚ") Ministerstvo spravedlnosti č. 2, č. 3, č. 16, č. 20 (dále i "MS") Ministerstvo zdravotnictví č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 38, č. 44 (dále i "MZd") Ministerstvo zemědělství č. 9, č. 23, č. 37, č. 45 (dále i "MZe") Energetický regulační úřad č. 12 (dále i "ERÚ") Ministerstvo práce a sociálních věcí č. 13, č. 25, č. 28 (dále i "MPSV") Ministerstvo životního prostředí č. 14, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43 (dále i "MŽp") Ministerstvo pro místní rozvoj č. 18, č. 48 (dále i "MMR") Ministerstvo vnitra (dále i "MV") č. 19, č. 20 Úřad průmyslového vlastnictví č. 22 (dále i "UPV") Státní úřad pro jadernou bezpečnost č. 24, č. 47 (dále i "SÚJB") Český statistický úřad (dále i "ČSÚ") č. 20, č. 26, č. 43, č. 49, č. 51 Ministerstvo financí (dále i "MF") č. 20, č. 26, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 46, č. 51, č. 53 Ministerstvo dopravy (dále i "MD") č. 33 Ministerstvo kultury (dále i "MK") č. 36 Úřad vlády ČR č. 21 (změna gesce), č. 29 Generální finanční ředitelství č. 20 (dále i "GFŘ) všechny orgány státní správy č. 27, č. 50 Str. 4 z 93

6 V závěru roku 2013 a počátkem roku 2014 bylo provedeno zhodnocení stavu plnění 53 opatření do 31. prosince 2013 ze strany příslušných orgánů státní správy. Stručný přehled o míře plnění přijatých opatření je uveden v tabulce: Stav plnění Počet opatření do Plněno 26 Splněno (účinné v roce 2013) 26 Nerealizuje se 1 Z tabulky vyplývá, že splněna je již polovina opatření. K plnění nedochází pouze u 1 opatření MF z důvodů nedoporučení MF zavádět "režim odložení povinnosti přiznat DPH až do okamžiku jejího uhrazení"(opatření č. 53). Většina resortů s vědomím snižovat administrativní zátěž činí kroky k její redukci. Velmi úspěšná se jeví snaha o elektronizaci formulářů a jejich zpřístupnění na internetu, která je podnikateli pozitivně přijímána. Je zvažováno další rozšíření počtu a funkcionalit kontaktních míst Czech POINT, precizuje se provoz základních registrů a pokračují práce směřující ke spuštění projektů esbírka a elegislativa (Opatření č. 20). V Opatření č. 26 je upřesňována otázka možnosti sdílení dat mezi ČSÚ a finanční správou, kdy mělo být pro sdílení dat využíváno jedno inkasního místa (JIM). Zákon č. 458/2011 Sb., byl podroben důsledné revizi všech částí a jednotlivých ustanovení, které jsou buď rušeny či navrženy do působnosti jiných zákonů, zejména z důvodu implementačních problémů v důsledku předchozích novelizací zákonů. Vláda ČR ale základní myšlenky zjednodušování daňového systému a správy daní a pojistného podporuje. Realizace projektu JIM bylo samostatně vedeno v Opatření č. 31 a mělo se primárně týkat pouze přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přiznání k dani z příjmů právnických osob a přiznání k dani z přidané hodnoty přes portál JIM neměla být podávána. Obecná povinnost elektronického podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebyla zvažována. V prvním roce spuštění portálu JIM se předpokládal nízký podíl takto podaných daňových přiznání (do 5 %). Ministerstvo financí bude podporovat způsob zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného. V současné době stále probíhají jednání za účasti Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí a GFŘ, která se týkají zajištění a dalšího využití údajů z účetních závěrek (výroční zprávy finanční správa k dispozici samostatně nemá). S ohledem na snížení administrativní zátěže se navrhuje řešení, že by výroční zprávy a účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, byly předkládány rejstříkovým soudům a finanční správa a další státní orgány, které údaje z těchto dokumentů dále využívají ke své činnosti, by je získávaly prostřednictvím rejstříkového soudu při zajištění přenosu údajů z těchto listin. Nadále zůstává rozdílný názor na sběr dat mezi ČSÚ a MŽp při odstranění duplicitních dat o odpadech (Opatření č. 43). Je zapotřebí vytvořit jednotnou strukturu sběru, která bude efektivní a odstraní duplicity. Ne vždy však lze plánované kroky vedoucí ke snížení zátěže naplnit v plném rozsahu, a to z důvodů ochrany veřejného zájmu, bezpečnosti, výběru daní, ochrany občanů (Ministerstvo Str. 5 z 93

7 spravedlnosti, Ministerstvo financí a Ministerstvo obrany). Svou roli hraje politická situace v zemi. Podrobný přehled o stavu plnění 53 opatření na redukci zátěže do včetně komentářů jednotlivých orgánů státní správy je uveden v Příloze č. 1. Str. 6 z 93

8 2. Informace o dalším snižování administrativní zátěže realizované v roce 2013 a návrhy dalších opatření V průběhu roku 2013 byly ústředními orgány státní správy realizovány další úpravy v právních přepisech, které rovněž vedly ke snížení administrativní zátěže i přesto, že nebyly zahrnuty mezi 53 opatření s realizací od Jedná se o 8 nových opatření. Jejich přehled je uveden v Příloze č. 2. Současně resorty navrhly dalších 10 nových opatření pro snížení administrativní zátěže, která tak rozšiřují již schválených 53 opatření. Tato opatření jsou uvedena v Příloze č. 3. Celkem se jedná o 18 opatření od 12-ti úřadů státní správy (MPO, ČSÚ, MD, SÚJB, ČÚZK, NBÚ, ERÚ, MF, MŽp, MŠMT, ÚOHS, MZd). Opatření převážně spadají do oblasti 4 podmínky podnikání (třídění podle projektu Přeměření). V obecné rovině lze ke snižování administrativní zátěže uvést dále toto: Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo jmenovitě opatření ke snižování administrativní zátěže, avšak vždy řešilo příslušnou problematiku s vědomím tohoto uloženého úkolu. Obecně lze konstatovat, že ke snižování administrativní zátěže v resortu justice dochází především elektronizací justice, elektronizací formulářů a jejich redukcí a zjednodušováním, jakož i rozšiřováním komunikace mezi orgány státní správy resp. státem a podnikateli prostřednictvím datových schránek. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Českým báňským úřadem v prvním čtvrtletí roku 2013 vypracovalo návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., (horní zákon). V rámci mezirezortního připomínkového řízení došlo k rozsáhlé diskuzi o některých jím navržených úpravách. Materiál byl na jednání vlády ČR zaslán s několika rozpory. Vláda ČR svým usnesením č. 739 ze dne 25. září 2013 souhlasila se zrušením úkolu pro ministra průmyslu a obchodu, a to předložením "Návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony". V případě Ministerstva zdravotnictví v roce 2013 došlo k rozšíření statistického zjišťování oproti roku 2012 o 1 výkaz, tj. na 13 statistických zjišťování. Nově byl doplněn výkaz T(MZ)2-02 o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu na základě požadavku MZd. Rozšíření statistického zjišťování MZd na rok 2013 bylo s Českým statistickým úřadem předem konzultováno a následně jím schváleno. Celkovou výši administrativní zátěže v porovnání jednotlivých let za MZd podstatně ovlivňuje každoročně růst počtu poskytovatelů zdravotních služeb (dříve zdravotnických zařízení) majících, na základě Programu, zpravodajskou povinnost. V roce 2012 vzniklo nově zařízení poskytujících zdravotní služby. Trend snižování administrativní zátěže nadále pokračuje rostoucím využíváním informačních technologií jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. V praxi to znamená, že stále více zpravodajských jednotek předává požadované výkazy elektronicky prostřednictvím webové aplikace Registr ekonomických výkazů a Centrální úložiště výkazů. Str. 7 z 93

9 U Ministerstva obrany přichází v úvahu možnost snížení administrativní zátěže pouze zcela výjimečně, a to v případě zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví např. povinnost poskytovat informace o věcných prostředcích, které podnikatel vlastní, o kvalifikaci zaměstnanců a o výrobních kapacitách a o výrobních programech, které lze využít při přípravě zajišťování obrany za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Tuto nezbytnou administrativní zátěž nelze zrušit ani zmírnit. Ministerstvo obrany proto žádným způsobem administrativní zátěž nesnížilo a ani nepředpokládá, že by k tomu v roce 2014 mělo dojít. Str. 8 z 93

10 3. Výpočet administrativní zátěže u projektu Přeměření Výpočet celkové administrativní zátěže završuje poslední z fází projektu Přeměření realizovaného v letech 2011 až Projekt Přeměření byl zahájen v roce 2011 identifikací informačních povinností (dále jen "IP") v právních předpisech resortů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva zdravotnictví (MZd), Ministerstva financí (MF), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva spravedlnosti (MS), Ministerstva životního prostředí (MŽp), statistika u Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ministerstva kultury (MK), Ministerstva dopravy (MD) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Během roku 2012 byly identifikované IP analyzovány a zpřesněny. V roce 2013 byla získaná data doplňována, znovu aktualizována a byl proveden předběžný výpočet administrativní zátěže. Výstupy z projektu Přeměření po závěrečné aktualizaci stavu IP do jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. Výsledný počet IP zjištěný ke dni se mírně odlišuje od počtu IP uváděných v Závěrečné zprávě o stavu provedeného měření a přeměření administrativní zátěže (Zpráva o projektu Přeměření) za rok Jedním z důvodů je odstranění některých povinností v právních předpisech a druhým je naopak vznik nových povinností, které do právních předpisů byly implementovány transpozicí směrnic EU. V rámci projektu Přeměření bylo celkem identifikováno IP. Z tohoto počtu spadá 608,5 4 povinností do Kategorie B 5 a 729,5 povinností do Kategorie C 6. (Povinnosti vyplývající z nařízení EU Kategorie A - nebyly předmětem projektu Přeměření.) Přehled informačních povinností identifikovaných v projektu Přeměření Rozdělení identifikovaných IP podle ABC klasifikace (B Směrnice EU, C - národní legislativa) je uvedeno v tabulce č. 1: Resort Klasifikace B Klasifikace C IP celkem (počet IP ) (počet IP) (počet) MPO MŽp MF MZe MPSV 32,5 97,5 130 UZIS MZd 48,5 55,5 104 MS MD MŠMT 2,5 2,5 5 MK ČSÚ IP celkem (počet) 608,5 729, Zdroj: MPO 4 způsobeno tím, že některé informační povinnosti spadají zároveň jak do Kategorie B, tak do Kategorie C 5 týká se pouze legislativy EU směrnice EP a Rady, v případě statistického zjišťování pro zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů platí nařízení EP a Rady (ES), rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 6 týká se pouze národní legislativy Str. 9 z 93

11 Rozdělení počtu identifikovaných IP do 12-ti oblastí je uvedeno v tabulce č. 2: ABC Klasifikace IP (počet) - stav k Resort Oblast MPO B , , C ,5 27, MŽp B C MF B C MZe B C MPSV B , ,5 C , ,5 UZIS stat. B MZd C MZd B , ,5 C , ,5 MS B C Md stat. B C MŠMT stat. B ,5 2,5 C ,5 2,5 MK stat. B C ČSÚ stat. B C IP celkem (počet) IP celkem (počet) , , (podle zák. č. 89/1995 Sb.) 1338 Legenda: 1 - vstup do podnikání, 2 obchodní právo, 3 vydávání povolení, 4 podmínky podnikání, 5 placení daní, 6 registrace majetku, 7 ochrana spotřebitele, 8 ekologické požadavky, 9 požadavky na výrobce, 10 vnitřní trh, 11 veřejné zakázky, 12 statistika Zdroj: MPO Nejvíce IP bylo identifikováno v oblasti 4 podmínky podnikání (407,5 IP), a to v případě MZe ze Směrnic EU a MPSV z národní legislativy. Následuje oblast 12 statistika (167 IP), v případě ČSÚ, přičemž nejvyšší podíl mají IP vyplývající ze Směrnic EU a oblast 8 ekologické požadavky (131 IP), přičemž za resort MŽp je rovněž nejvyšší podíl IP ze Směrnic EU. Jeden z nejvyšších počtů IP, které vyplývají z národní legislativy, bylo identifikováno u MF v kategorii 5 placení daní (86 IP). U resortu MF byla současně kvantifikována nejvyšší zátěž. Druhý nejvyšší počet ukládaných povinností m z národní legislativy byl identifikován u resortu MPSV v kategorii 4 podmínky podnikání. Str. 10 z 93

12 Výpočet celkové administrativní zátěže pro IP identifikované v projektu Přeměření Počátkem roku 2014 byla provedena závěrečná aktualizace identifikovaných IP a naposledy dokompletována veškerá související data pro provedení závěrečného výpočtu administrativní zátěže (dál jen "AZP") u jednotlivých IP za pomoci Prováděcích pokynů k Metodice (verze 2.0). Souhrnná tabulka č. 3 obsahuje přehled o identifikovaných IP u jednotlivých resortů a následný výpočet administrativní zátěže, která z nich vyplývá pro podnikatele ke dni 31. prosince 2013: Tabulka č. 3 Resort IP celkem (počet) Právní předpisy (vazba na IP) (počet) IP jednorázové (počet) IP opakované (počet) Administrativní zátěž celkem (hod./rok) (časxpočet subjektůxfrenkvence) Administrativní zátěž celkem (Kč/rok) (časxpočet subjektůxfrenkvencexkč) Administrativní zátěž nelze vyčíslit (počet IP) Administrativní zátěž nelze vyčíslit (%) Administrativní zátěž do 1 tis. Kč/rok (počet IP) Administrativní zátěž nad 500 mil. Kč/rok (počet IP) Administrativní zátěž největší (Kč/rok) MPO , MZe , MŽp , MPSV , MF , MS , MZd , UZIS* MD* MŠMT* MK* ČSÚ* Celkem průměr 17, Zdroj: MPO FINÁLNÍ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ projektu Přeměření Z tabulky č. 3 vyplývají následující závěry: Celková AZP vyplývající z právních předpisů - informačních povinností dopadajících zjištěných v projektu Přeměření představuje v roce 2013 částku: Kč/rok. Výchozí stav AZP naměřené v roce 2005 byl pro všechny úřady státní správy 86,4 mld. Kč/rok, přičemž bylo sledováno 129 právních předpisů a identifikováno IP. Porovnáním nákladů z roku 2005 (86,4 mld. Kč v cenách roku 2005) oproti nákladům z roku 2013 (65,32 mld. Kč v cenách roku 2013, kdy byla použita průměrná cena Str. 11 z 93

13 179,46 Kč/hod. v souladu s novou Metodikou pro výpočet zátěže (verze 2.0) došlo ke snížení AZP o 24,39 % oproti roku Z důvodů přesnějšího propočtu byla provedena rovněž indexace cen jako základ byla zvolena cena roku 2005 (150 Kč/hod.). V tomto případě se jedná o snížení AZP oproti celkové zátěži z roku 2005 o 36,82 %. Cenový index: 150/179,46 = 0,8358 AZP v cenách roku 2005: 65,32*0,8358 = 54,59 mld. Kč/rok Snížení AZP v cenách roku 2005: o 31,81 mld. Kč/rok, tj. 36,82 %. Je nutné upozornit na skutečnost, že u všech IP nebylo možné AZP vyčíslit. Důvodem nadále zůstává neexistence statistických dat ("počet subjektů"). Přesto, že v některých právních předpisech došlo k redukci IP nebo v jiných se naopak jejich počet zvýšil, došlo ke snížení AZP za sledované období. Celkový počet právních předpisů, které ukládají IP m a byly sledovány rámci projektu Přeměření: 104 (v roce 2005 bylo identifikováno 129 právních předpisů). Celkový počet IP: 1338 (B - Směrnice EU: 608,5 IP, C - národní legislativa: 729,5 IP), (v roce 2005 bylo identifikováno IP, tj. snížení o 38,3 %); pokud bychom sledovali i nařízení EU (kategorie A) 7, počet IP vyplývající z legislativy EU by byl vyšší. Celkový počet jednorázových IP: 713 (tedy cca 1/2 IP, tj. 53,3 %), jedná se o IP, kde AZP byla spojena se zavedením povinnosti s předpokladem, že se již nebude v následujícím období opakovat. Celkový počet opakovaných IP: 625 (tj. 46,7 %). Celkový počet IP s AZP nad 500 mil. Kč: 20 (až na 9 IP se jedná o IP opakované), přehled těchto IP je uveden v tabulce č. 5, Celkový počet IP s AZP do 1000 Kč: 103 (téměř 1/2 IP je z toho jednorázových, tj. 7,6 %). Celkový počet IP, u nichž AZP nebylo možné vyčíslit: 287 (tj. průměr 21,4 %). Největší problém s vyčíslením AZP byl u MS, které nesleduje údaje o "počtech subjektů" (až u 85,6 % IP), naopak žádné problémy nebyly u úřadů zabývajících se statistikou. Nejvyšší AZP: Kč/rok (1 IP u MF - 38j odst. 1 a 2 povinnost vést pro poplatníky, s příjmy podle 6 mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je zapotřebí uvést, že tato vysoká AZP je dána především plnění IP nejvyšším počtem ). Z tabulky č. 3 je dále v barevném rozlišení zřejmé, že: nejvíce IP identifikovalo MZe (401), 7 Nařízení EU (Kategorie A) nebyla v rámci projektu Přeměření sledována Str. 12 z 93

14 nejvíce jednorázových IP identifikovalo MZe (193), nejvíce opakovaných IP identifikovalo MZe (208), nejvyšší AZP byla vypočtena u MF ( mil. Kč/rok), AZP nebylo možné vyčíslit u největšího počtu IP u MS (101), AZP nižší než 1 tis. Kč/rok byla vypočtena u největšího počtu IP u MZe (84), AZP nad 500 mil Kč/rok byla vypočtena u největšího počtu IP u MF (9). Tabulka č. 4 přináší přehled o vypočítané AZP u IP v rozdělní do 12-ti oblastí: ABC Klasifikace Administrativní zátěž (Kč/rok) - k Resort Oblast MPO B C MŽp B C MF B C MZe B C MPSV B C UZIS stat. B MZd C MZd B C MS B C Md stat. B C MŠMT stat. B C MK stat. B C AZP celkem (Kč/rok)) ČSÚ stat. B C AZP celkem (Kč/rok) Legenda: 0 AZP nelze vypočítat, parametr "počet subjektů" se nesleduje Zdroj: MPO Největší celková vypočítaná AZP je v oblasti 5 placení daní ( mil. Kč/rok), přičemž nejvyšší AZP je u resortu MF (je zapotřebí uvést, že tato vysoká AZP je dána především nejvyšším počtem plnících IP), následuje oblast 4 podmínky podnikání (9 505 mil. Kč/rok), nejvyšší AZP je u resortu MPSV a oblast 1- vstup do podnikání (5 668 mil. Kč/rok), kde je nejvyšší AZP u resortu MPO, přičemž výše AZP je dána především vysokým počtem plnících IP; dotýká se všech při zahájení podnikání. V některých oblastech však nebylo možné AZP zcela přesně vypočítat, protože u některých IP resorty nesledují parametr potřebný pro výpočet podle modelu SCM (Standardní nákladový model), tj. "počet subjektů". Týká se oblastí: 2 - obchodní právo (MS), 3 vydávání povolení (MF), 6 registrace majetku (MS), 7 ochrana spotřebitele (MS), 8 ekologické požadavky (MZd). Str. 13 z 93

15 AZP (mil. Kč/rok) Následující graf č. 1 ukazuje, že podle vypočítané celkové AZP mezi nejméně zatěžující oblasti patří statistika, obchodní právo a registrace majetku. Naopak mezi nejvíce zatěžující patří placení daní, podmínky podnikání a vstup do podnikání. Graf č. 1 AZP v oblastech - stav k oblast Zdroj: MPO V roce 2011 byl v rámci projektu Přeměření proveden organizací GfK Czech s.r.o. u nezávislý výzkum zacílený na zjišťování iritujících povinností a časové náročnosti na plnění IP. Z výzkumu vyplynulo, že v emocionální rovině podnikatelé uváděli statistiku jako nejvíce obtěžující oblast, následovala ekologie/kniha jízd a daně: STATISTIKA KNIHA JÍZD/EKOLOGIE DANĚ Zdroj: GfK Czech s.r.o., projekt Přeměření Naopak podle zjištěné časové náročnosti měřením patří mezi nejvíce obtěžující povinnosti vstup do podnikání, obchodní právo a daně: VSTUP DO PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO DANĚ Zdroj: GfK Czech s.r.o., projekt Přeměření Lze tedy konstatovat, že závěry z provedeného výzkumu GfK Czech s.r.o. téměř korespondují s vypočítanou AZP v uvedených 12-ti oblastech. Rozdílnosti závisí na způsobu vnímání IP. Str. 14 z 93

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Pracovní verze k 27. únoru 2015 DOPADOVÁ STUDIE

Pracovní verze k 27. únoru 2015 DOPADOVÁ STUDIE Pracovní verze k 27. únoru 2015 DOPADOVÁ STUDIE ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 23.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 23. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 4. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 23. ledna 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVENEC 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení

ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ

Více

IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :

IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : N á v r h z á k o n a, k t e r ý m s e m ě n í z á k o n č. 3 5 3 / 2 0 0 3 S b., o s p o t ř e b n í c h d a n í c h, v e z

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE

Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE Tasilo Prnka Karel Šperlink Marek Blažka František Hronek Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE - 2010 1 Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 1. 1. Název Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. 2. Definice problému

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více