Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže za rok 2013 červenec 2014

2 Obsah Úvod Informace o plnění 53 opatření Informace o dalším snižování administrativní zátěže realizované v roce 2013 a návrhy dalších opatření Výpočet administrativní zátěže u projektu Přeměření Závěrečná doporučení na další období PŘÍLOHY Příloha č. 1 Přehled 53 opatření ke snížení administrativní zátěže s realizací od plnění za rok Příloha č. 2 Přehled o dalším snižování administrativní zátěže, které bylo realizováno v roce Příloha č. 3 Přehled dalších nových opatření ke snížení administrativní zátěže Seznam použitých zkratek... 93

3 Úvod Evropská komise věnuje problematice administrativní zátěže 1 velkou pozornost již od roku V roce 2007 předložila Akční program zaměřený na snižování administrativní zátěže u právních předpisů přijímaných v Evropské unii o 25 % do konce roku Členským státům doporučila provést obdobná opatření na národní úrovni. V současné době je problematika úzce propojena s dalšími dokumenty Evropské unie (Evropa 2020 Udržitelný růst, Konkurenceschopnost prioritou je zlepšení podnikatelského prostředí v rámci prioritní iniciativy Evropské unie "Průmyslová politika pro éru globalizace"). O učiněných pokrocích v této oblasti je Evropská komise průběžně informována i ze strany členských států. Evropská komise připravila program REFIT ("Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps"), který má za cíl upravit oblasti a právní předpisy EU tak, aby natolik nezatěžovaly malé a střední podniky. Česká republika se v říjnu roku 2012 zúčastnila veřejných konzultací pod názvem "Which are the TOP10 most burdensome legislative acts for SMEs?. Cílem bylo vybrat 10 oblastí nebo právních předpisů EU, které jsou nejvíce zatěžující pro malé a střední podniky. Podklady soustředěné z veřejných konzultací byly promítnuty do programu REFIT. Agenda snižování administrativní zátěže patří dlouhodobě také k prioritám vlád ČR. Její sledování bylo zahájeno v roce 2005 schválením Akčního plánu snižování administrativní zátěže a Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže (usnesení vlády č. 421 ze dne 13. dubna 2005). V roce 2008 Česká republika přijala Plán snižování administrativní zátěže do roku 2010 (dále jen "Plán") s cílem snížit tuto zátěž o 20 % oproti roku 2005 (usnesení vlády č. 446 ze dne 21. dubna 2008), v roce 2010 byl posunut termín do roku 2012 a cíl zvýšen na 25 % oproti datové základně z roku 2005 (usnesení vlády č. 308 ze dne 27. dubna 2010) zaměřeno na 6 resortů: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí. V závěru roku 2010 vláda ČR schválila usnesením vlády č. 861 ze dne 1. prosince 2010 postup, jakým bude provedeno měření a přeměřování administrativní zátěže (dále jen "projekt Přeměření"). Cílem projektu Přeměření bylo přiblížit snižování administrativní zátěže m, provést průzkum vnímání informačních povinností mezi podnikateli, přeměřit administrativní zátěže v daném období a upravit metodiku měření administrativní zátěže pro praktické využití zpracovatelů výpočtu zátěže. O plnění této agendy byla vláda ČR každoročně do 30. června informována zprávou, kterou připravovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a koordinovalo ostatní ministerstva a úřady státní správy. V rámci Plánu se do konce roku 2012 resortům podařilo snížit administrativní zátěž o 17,2 mld. Kč, tj. snížení o 23,36 % oproti roku Necelá 2 % demonstrovala opatření, která nebylo možné vyčíslit ve vazbě k základně z roku 2005, Plán byl splněn. Projekt Přeměření byl realizován v letech 2011 až 2013 ve spolupráci s 12-ti orgány státní správy, ministerstvy: práce a sociálních věcí, zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, financí, spravedlnosti, průmyslu a obchodu, dále s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (statistika pro Ministerstvo zdravotnictví) a s Českým statistickým úřadem (dál jen "ČSÚ") podle zákona č. 89/1995 Sb. (statistika ČSÚ a pro ministerstva: školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, kultury) při identifikaci informačních povinností po 12-ti oblastech 2 v právních předpisech, které spadají do jejich působnosti. 1 část administrativních nákladů, kterou podniky nebo podnikatelé vynakládají pouze proto, že jim to nařizuje regulace (administrativní zátěž je tedy podmnožinou administrativních nákladů, neboť administrativní náklady zahrnují i ty činnosti, které by podniky zajišťovaly, i kdyby byla regulace odstraněna) 2 vstup do podnikání, obchodní právo, vydávání povolení, podmínky podnikání, placení daní, registrace majetku, ochrana spotřebitele, ekologické požadavky, požadavky na výrobce, vnitřní trh, veřejné zakázky Str. 2 z 93

4 V jeho průběhu byla nezávislým výzkumem u zjištěna průměrná časová zátěž a iritující povinnosti (subjektivní postoj k nejvíce zatěžujícím povinnostem plynoucím z právních předpisů). Na základě výsledků byl následně zpřesněn model pro měření zátěže (SCM Standard Cost Model) prostřednictvím vypracovaných Prováděcích pokynů k Metodice měření a přeměřování administrativní zátěže (dále jen "Metodika (verze 2.0)"). K výsledkům a návrhům opatření měli možnost se vyjádřit zástupci soukromého sektoru 3, kteří byli zapojeni do projektu Přeměření. Snižování administrativní zátěže je zahrnuto mezi projekty Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (usnesení vlády č. 713 dne 27. září 2011) a do Národního programu reforem, je součástí Koncepce podpory malých a středních na období let Jedná se o jednu z forem posílení konkurenceschopnosti v České republice i v mezinárodním přesahu. Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže za rok 2013 (dále jen "Zpráva") podává přehled o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže za rok 2013 a zároveň přináší informace o jejím výhledu na nadcházející období. Jedná se o první hodnocení v oblasti redukování zátěže po ukončení Plánu v letech 2008 až 2012 a po ukončení projektu Přeměření v polovině roku Zpráva byla vypracována Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy na základě úkolů uložených usnesením vlády č. 595 ze dne 9. srpna Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy bylo tímto usnesením uloženo: přijímat opatření vedoucí ke snižování administrativní zátěže, při hodnocení dopadů připravovaných právních předpisů na podnikatelské prostředí, jehož součástí je výpočet administrativní zátěže, vždy využít Metodiku (veze 2.0) a pokud výpočet není možný, podávat zdůvodnění, informovat ministra průmyslu a obchodu o míře a způsobu plnění 53 opatření přijatých na snižování zátěže, postupovat tak, aby došlo celkem ke snížení o 60 opatření do roku 2015 (vazba na Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti), Ministerstvu průmyslu a obchodu bylo uloženo provést výpočet celkové administrativní zátěže pro informační povinnosti zjištěné v projektu Přeměření za použití Metodiky (verze 2.0) a předložit vládě do 30. června 2014 informaci o míře a způsobu snižování administrativní zátěže za rok 2013, dále bylo uloženo uskutečnit další přeměření administrativní zátěže v roce firemní asociace, podniky: Sdružení a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz českomoravských výrobních družstev, Asociace soukromého zemědělství ČR, Unie středního stavu ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Vysoká škola ekonomická v Praze Str. 3 z 93

5 1. Informace o plnění 53 opatření Kombinací návrhů vyplývajících z realizace Plánu, iritujících povinností zjištěných v projektu Přeměření (ze zjištěných 26 iritujících povinností bylo 14 zařazeno) a za spolupráce zástupců orgánů státní správy bylo připraveno 53 opatření pro snížení administrativní zátěže s realizací od (schváleno usnesením vlády č. 595 ze dne 9. srpna 2013). Některá opatření již nabyla účinnosti v roce Z pohledu bylo nejkladněji hodnoceno pokračování elektronizace veřejné správy, digitalizace mnoha právních předpisů, elektronizace formulářů a snaha o sdílení dat mezi jednotlivými subjekty státní správy tak, aby nedocházelo k duplicitnímu sběru. Následující tabulka zobrazuje příslušnost 53 opatření ve vztahu k jednotlivým resortům, přičemž některá opatření jsou ve spolupráci i více orgánů státní správy. Resort Příslušnost 53 opatření Opatření Ministerstvo průmyslu a obchodu č. 1, č. 10, č. 11, č. 15, č. 17, č. 40, (dále i "MPO") č. 41, č. 42, č. 43, č. 52 Český telekomunikační úřad č. 1 (dále i "ČTÚ") Ministerstvo spravedlnosti č. 2, č. 3, č. 16, č. 20 (dále i "MS") Ministerstvo zdravotnictví č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 38, č. 44 (dále i "MZd") Ministerstvo zemědělství č. 9, č. 23, č. 37, č. 45 (dále i "MZe") Energetický regulační úřad č. 12 (dále i "ERÚ") Ministerstvo práce a sociálních věcí č. 13, č. 25, č. 28 (dále i "MPSV") Ministerstvo životního prostředí č. 14, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43 (dále i "MŽp") Ministerstvo pro místní rozvoj č. 18, č. 48 (dále i "MMR") Ministerstvo vnitra (dále i "MV") č. 19, č. 20 Úřad průmyslového vlastnictví č. 22 (dále i "UPV") Státní úřad pro jadernou bezpečnost č. 24, č. 47 (dále i "SÚJB") Český statistický úřad (dále i "ČSÚ") č. 20, č. 26, č. 43, č. 49, č. 51 Ministerstvo financí (dále i "MF") č. 20, č. 26, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 46, č. 51, č. 53 Ministerstvo dopravy (dále i "MD") č. 33 Ministerstvo kultury (dále i "MK") č. 36 Úřad vlády ČR č. 21 (změna gesce), č. 29 Generální finanční ředitelství č. 20 (dále i "GFŘ) všechny orgány státní správy č. 27, č. 50 Str. 4 z 93

6 V závěru roku 2013 a počátkem roku 2014 bylo provedeno zhodnocení stavu plnění 53 opatření do 31. prosince 2013 ze strany příslušných orgánů státní správy. Stručný přehled o míře plnění přijatých opatření je uveden v tabulce: Stav plnění Počet opatření do Plněno 26 Splněno (účinné v roce 2013) 26 Nerealizuje se 1 Z tabulky vyplývá, že splněna je již polovina opatření. K plnění nedochází pouze u 1 opatření MF z důvodů nedoporučení MF zavádět "režim odložení povinnosti přiznat DPH až do okamžiku jejího uhrazení"(opatření č. 53). Většina resortů s vědomím snižovat administrativní zátěž činí kroky k její redukci. Velmi úspěšná se jeví snaha o elektronizaci formulářů a jejich zpřístupnění na internetu, která je podnikateli pozitivně přijímána. Je zvažováno další rozšíření počtu a funkcionalit kontaktních míst Czech POINT, precizuje se provoz základních registrů a pokračují práce směřující ke spuštění projektů esbírka a elegislativa (Opatření č. 20). V Opatření č. 26 je upřesňována otázka možnosti sdílení dat mezi ČSÚ a finanční správou, kdy mělo být pro sdílení dat využíváno jedno inkasního místa (JIM). Zákon č. 458/2011 Sb., byl podroben důsledné revizi všech částí a jednotlivých ustanovení, které jsou buď rušeny či navrženy do působnosti jiných zákonů, zejména z důvodu implementačních problémů v důsledku předchozích novelizací zákonů. Vláda ČR ale základní myšlenky zjednodušování daňového systému a správy daní a pojistného podporuje. Realizace projektu JIM bylo samostatně vedeno v Opatření č. 31 a mělo se primárně týkat pouze přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přiznání k dani z příjmů právnických osob a přiznání k dani z přidané hodnoty přes portál JIM neměla být podávána. Obecná povinnost elektronického podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebyla zvažována. V prvním roce spuštění portálu JIM se předpokládal nízký podíl takto podaných daňových přiznání (do 5 %). Ministerstvo financí bude podporovat způsob zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného. V současné době stále probíhají jednání za účasti Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí a GFŘ, která se týkají zajištění a dalšího využití údajů z účetních závěrek (výroční zprávy finanční správa k dispozici samostatně nemá). S ohledem na snížení administrativní zátěže se navrhuje řešení, že by výroční zprávy a účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, byly předkládány rejstříkovým soudům a finanční správa a další státní orgány, které údaje z těchto dokumentů dále využívají ke své činnosti, by je získávaly prostřednictvím rejstříkového soudu při zajištění přenosu údajů z těchto listin. Nadále zůstává rozdílný názor na sběr dat mezi ČSÚ a MŽp při odstranění duplicitních dat o odpadech (Opatření č. 43). Je zapotřebí vytvořit jednotnou strukturu sběru, která bude efektivní a odstraní duplicity. Ne vždy však lze plánované kroky vedoucí ke snížení zátěže naplnit v plném rozsahu, a to z důvodů ochrany veřejného zájmu, bezpečnosti, výběru daní, ochrany občanů (Ministerstvo Str. 5 z 93

7 spravedlnosti, Ministerstvo financí a Ministerstvo obrany). Svou roli hraje politická situace v zemi. Podrobný přehled o stavu plnění 53 opatření na redukci zátěže do včetně komentářů jednotlivých orgánů státní správy je uveden v Příloze č. 1. Str. 6 z 93

8 2. Informace o dalším snižování administrativní zátěže realizované v roce 2013 a návrhy dalších opatření V průběhu roku 2013 byly ústředními orgány státní správy realizovány další úpravy v právních přepisech, které rovněž vedly ke snížení administrativní zátěže i přesto, že nebyly zahrnuty mezi 53 opatření s realizací od Jedná se o 8 nových opatření. Jejich přehled je uveden v Příloze č. 2. Současně resorty navrhly dalších 10 nových opatření pro snížení administrativní zátěže, která tak rozšiřují již schválených 53 opatření. Tato opatření jsou uvedena v Příloze č. 3. Celkem se jedná o 18 opatření od 12-ti úřadů státní správy (MPO, ČSÚ, MD, SÚJB, ČÚZK, NBÚ, ERÚ, MF, MŽp, MŠMT, ÚOHS, MZd). Opatření převážně spadají do oblasti 4 podmínky podnikání (třídění podle projektu Přeměření). V obecné rovině lze ke snižování administrativní zátěže uvést dále toto: Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo jmenovitě opatření ke snižování administrativní zátěže, avšak vždy řešilo příslušnou problematiku s vědomím tohoto uloženého úkolu. Obecně lze konstatovat, že ke snižování administrativní zátěže v resortu justice dochází především elektronizací justice, elektronizací formulářů a jejich redukcí a zjednodušováním, jakož i rozšiřováním komunikace mezi orgány státní správy resp. státem a podnikateli prostřednictvím datových schránek. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Českým báňským úřadem v prvním čtvrtletí roku 2013 vypracovalo návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., (horní zákon). V rámci mezirezortního připomínkového řízení došlo k rozsáhlé diskuzi o některých jím navržených úpravách. Materiál byl na jednání vlády ČR zaslán s několika rozpory. Vláda ČR svým usnesením č. 739 ze dne 25. září 2013 souhlasila se zrušením úkolu pro ministra průmyslu a obchodu, a to předložením "Návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony". V případě Ministerstva zdravotnictví v roce 2013 došlo k rozšíření statistického zjišťování oproti roku 2012 o 1 výkaz, tj. na 13 statistických zjišťování. Nově byl doplněn výkaz T(MZ)2-02 o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu na základě požadavku MZd. Rozšíření statistického zjišťování MZd na rok 2013 bylo s Českým statistickým úřadem předem konzultováno a následně jím schváleno. Celkovou výši administrativní zátěže v porovnání jednotlivých let za MZd podstatně ovlivňuje každoročně růst počtu poskytovatelů zdravotních služeb (dříve zdravotnických zařízení) majících, na základě Programu, zpravodajskou povinnost. V roce 2012 vzniklo nově zařízení poskytujících zdravotní služby. Trend snižování administrativní zátěže nadále pokračuje rostoucím využíváním informačních technologií jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. V praxi to znamená, že stále více zpravodajských jednotek předává požadované výkazy elektronicky prostřednictvím webové aplikace Registr ekonomických výkazů a Centrální úložiště výkazů. Str. 7 z 93

9 U Ministerstva obrany přichází v úvahu možnost snížení administrativní zátěže pouze zcela výjimečně, a to v případě zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví např. povinnost poskytovat informace o věcných prostředcích, které podnikatel vlastní, o kvalifikaci zaměstnanců a o výrobních kapacitách a o výrobních programech, které lze využít při přípravě zajišťování obrany za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Tuto nezbytnou administrativní zátěž nelze zrušit ani zmírnit. Ministerstvo obrany proto žádným způsobem administrativní zátěž nesnížilo a ani nepředpokládá, že by k tomu v roce 2014 mělo dojít. Str. 8 z 93

10 3. Výpočet administrativní zátěže u projektu Přeměření Výpočet celkové administrativní zátěže završuje poslední z fází projektu Přeměření realizovaného v letech 2011 až Projekt Přeměření byl zahájen v roce 2011 identifikací informačních povinností (dále jen "IP") v právních předpisech resortů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva zdravotnictví (MZd), Ministerstva financí (MF), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva spravedlnosti (MS), Ministerstva životního prostředí (MŽp), statistika u Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ministerstva kultury (MK), Ministerstva dopravy (MD) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Během roku 2012 byly identifikované IP analyzovány a zpřesněny. V roce 2013 byla získaná data doplňována, znovu aktualizována a byl proveden předběžný výpočet administrativní zátěže. Výstupy z projektu Přeměření po závěrečné aktualizaci stavu IP do jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. Výsledný počet IP zjištěný ke dni se mírně odlišuje od počtu IP uváděných v Závěrečné zprávě o stavu provedeného měření a přeměření administrativní zátěže (Zpráva o projektu Přeměření) za rok Jedním z důvodů je odstranění některých povinností v právních předpisech a druhým je naopak vznik nových povinností, které do právních předpisů byly implementovány transpozicí směrnic EU. V rámci projektu Přeměření bylo celkem identifikováno IP. Z tohoto počtu spadá 608,5 4 povinností do Kategorie B 5 a 729,5 povinností do Kategorie C 6. (Povinnosti vyplývající z nařízení EU Kategorie A - nebyly předmětem projektu Přeměření.) Přehled informačních povinností identifikovaných v projektu Přeměření Rozdělení identifikovaných IP podle ABC klasifikace (B Směrnice EU, C - národní legislativa) je uvedeno v tabulce č. 1: Resort Klasifikace B Klasifikace C IP celkem (počet IP ) (počet IP) (počet) MPO MŽp MF MZe MPSV 32,5 97,5 130 UZIS MZd 48,5 55,5 104 MS MD MŠMT 2,5 2,5 5 MK ČSÚ IP celkem (počet) 608,5 729, Zdroj: MPO 4 způsobeno tím, že některé informační povinnosti spadají zároveň jak do Kategorie B, tak do Kategorie C 5 týká se pouze legislativy EU směrnice EP a Rady, v případě statistického zjišťování pro zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů platí nařízení EP a Rady (ES), rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 6 týká se pouze národní legislativy Str. 9 z 93

11 Rozdělení počtu identifikovaných IP do 12-ti oblastí je uvedeno v tabulce č. 2: ABC Klasifikace IP (počet) - stav k Resort Oblast MPO B , , C ,5 27, MŽp B C MF B C MZe B C MPSV B , ,5 C , ,5 UZIS stat. B MZd C MZd B , ,5 C , ,5 MS B C Md stat. B C MŠMT stat. B ,5 2,5 C ,5 2,5 MK stat. B C ČSÚ stat. B C IP celkem (počet) IP celkem (počet) , , (podle zák. č. 89/1995 Sb.) 1338 Legenda: 1 - vstup do podnikání, 2 obchodní právo, 3 vydávání povolení, 4 podmínky podnikání, 5 placení daní, 6 registrace majetku, 7 ochrana spotřebitele, 8 ekologické požadavky, 9 požadavky na výrobce, 10 vnitřní trh, 11 veřejné zakázky, 12 statistika Zdroj: MPO Nejvíce IP bylo identifikováno v oblasti 4 podmínky podnikání (407,5 IP), a to v případě MZe ze Směrnic EU a MPSV z národní legislativy. Následuje oblast 12 statistika (167 IP), v případě ČSÚ, přičemž nejvyšší podíl mají IP vyplývající ze Směrnic EU a oblast 8 ekologické požadavky (131 IP), přičemž za resort MŽp je rovněž nejvyšší podíl IP ze Směrnic EU. Jeden z nejvyšších počtů IP, které vyplývají z národní legislativy, bylo identifikováno u MF v kategorii 5 placení daní (86 IP). U resortu MF byla současně kvantifikována nejvyšší zátěž. Druhý nejvyšší počet ukládaných povinností m z národní legislativy byl identifikován u resortu MPSV v kategorii 4 podmínky podnikání. Str. 10 z 93

12 Výpočet celkové administrativní zátěže pro IP identifikované v projektu Přeměření Počátkem roku 2014 byla provedena závěrečná aktualizace identifikovaných IP a naposledy dokompletována veškerá související data pro provedení závěrečného výpočtu administrativní zátěže (dál jen "AZP") u jednotlivých IP za pomoci Prováděcích pokynů k Metodice (verze 2.0). Souhrnná tabulka č. 3 obsahuje přehled o identifikovaných IP u jednotlivých resortů a následný výpočet administrativní zátěže, která z nich vyplývá pro podnikatele ke dni 31. prosince 2013: Tabulka č. 3 Resort IP celkem (počet) Právní předpisy (vazba na IP) (počet) IP jednorázové (počet) IP opakované (počet) Administrativní zátěž celkem (hod./rok) (časxpočet subjektůxfrenkvence) Administrativní zátěž celkem (Kč/rok) (časxpočet subjektůxfrenkvencexkč) Administrativní zátěž nelze vyčíslit (počet IP) Administrativní zátěž nelze vyčíslit (%) Administrativní zátěž do 1 tis. Kč/rok (počet IP) Administrativní zátěž nad 500 mil. Kč/rok (počet IP) Administrativní zátěž největší (Kč/rok) MPO , MZe , MŽp , MPSV , MF , MS , MZd , UZIS* MD* MŠMT* MK* ČSÚ* Celkem průměr 17, Zdroj: MPO FINÁLNÍ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ projektu Přeměření Z tabulky č. 3 vyplývají následující závěry: Celková AZP vyplývající z právních předpisů - informačních povinností dopadajících zjištěných v projektu Přeměření představuje v roce 2013 částku: Kč/rok. Výchozí stav AZP naměřené v roce 2005 byl pro všechny úřady státní správy 86,4 mld. Kč/rok, přičemž bylo sledováno 129 právních předpisů a identifikováno IP. Porovnáním nákladů z roku 2005 (86,4 mld. Kč v cenách roku 2005) oproti nákladům z roku 2013 (65,32 mld. Kč v cenách roku 2013, kdy byla použita průměrná cena Str. 11 z 93

13 179,46 Kč/hod. v souladu s novou Metodikou pro výpočet zátěže (verze 2.0) došlo ke snížení AZP o 24,39 % oproti roku Z důvodů přesnějšího propočtu byla provedena rovněž indexace cen jako základ byla zvolena cena roku 2005 (150 Kč/hod.). V tomto případě se jedná o snížení AZP oproti celkové zátěži z roku 2005 o 36,82 %. Cenový index: 150/179,46 = 0,8358 AZP v cenách roku 2005: 65,32*0,8358 = 54,59 mld. Kč/rok Snížení AZP v cenách roku 2005: o 31,81 mld. Kč/rok, tj. 36,82 %. Je nutné upozornit na skutečnost, že u všech IP nebylo možné AZP vyčíslit. Důvodem nadále zůstává neexistence statistických dat ("počet subjektů"). Přesto, že v některých právních předpisech došlo k redukci IP nebo v jiných se naopak jejich počet zvýšil, došlo ke snížení AZP za sledované období. Celkový počet právních předpisů, které ukládají IP m a byly sledovány rámci projektu Přeměření: 104 (v roce 2005 bylo identifikováno 129 právních předpisů). Celkový počet IP: 1338 (B - Směrnice EU: 608,5 IP, C - národní legislativa: 729,5 IP), (v roce 2005 bylo identifikováno IP, tj. snížení o 38,3 %); pokud bychom sledovali i nařízení EU (kategorie A) 7, počet IP vyplývající z legislativy EU by byl vyšší. Celkový počet jednorázových IP: 713 (tedy cca 1/2 IP, tj. 53,3 %), jedná se o IP, kde AZP byla spojena se zavedením povinnosti s předpokladem, že se již nebude v následujícím období opakovat. Celkový počet opakovaných IP: 625 (tj. 46,7 %). Celkový počet IP s AZP nad 500 mil. Kč: 20 (až na 9 IP se jedná o IP opakované), přehled těchto IP je uveden v tabulce č. 5, Celkový počet IP s AZP do 1000 Kč: 103 (téměř 1/2 IP je z toho jednorázových, tj. 7,6 %). Celkový počet IP, u nichž AZP nebylo možné vyčíslit: 287 (tj. průměr 21,4 %). Největší problém s vyčíslením AZP byl u MS, které nesleduje údaje o "počtech subjektů" (až u 85,6 % IP), naopak žádné problémy nebyly u úřadů zabývajících se statistikou. Nejvyšší AZP: Kč/rok (1 IP u MF - 38j odst. 1 a 2 povinnost vést pro poplatníky, s příjmy podle 6 mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je zapotřebí uvést, že tato vysoká AZP je dána především plnění IP nejvyšším počtem ). Z tabulky č. 3 je dále v barevném rozlišení zřejmé, že: nejvíce IP identifikovalo MZe (401), 7 Nařízení EU (Kategorie A) nebyla v rámci projektu Přeměření sledována Str. 12 z 93

14 nejvíce jednorázových IP identifikovalo MZe (193), nejvíce opakovaných IP identifikovalo MZe (208), nejvyšší AZP byla vypočtena u MF ( mil. Kč/rok), AZP nebylo možné vyčíslit u největšího počtu IP u MS (101), AZP nižší než 1 tis. Kč/rok byla vypočtena u největšího počtu IP u MZe (84), AZP nad 500 mil Kč/rok byla vypočtena u největšího počtu IP u MF (9). Tabulka č. 4 přináší přehled o vypočítané AZP u IP v rozdělní do 12-ti oblastí: ABC Klasifikace Administrativní zátěž (Kč/rok) - k Resort Oblast MPO B C MŽp B C MF B C MZe B C MPSV B C UZIS stat. B MZd C MZd B C MS B C Md stat. B C MŠMT stat. B C MK stat. B C AZP celkem (Kč/rok)) ČSÚ stat. B C AZP celkem (Kč/rok) Legenda: 0 AZP nelze vypočítat, parametr "počet subjektů" se nesleduje Zdroj: MPO Největší celková vypočítaná AZP je v oblasti 5 placení daní ( mil. Kč/rok), přičemž nejvyšší AZP je u resortu MF (je zapotřebí uvést, že tato vysoká AZP je dána především nejvyšším počtem plnících IP), následuje oblast 4 podmínky podnikání (9 505 mil. Kč/rok), nejvyšší AZP je u resortu MPSV a oblast 1- vstup do podnikání (5 668 mil. Kč/rok), kde je nejvyšší AZP u resortu MPO, přičemž výše AZP je dána především vysokým počtem plnících IP; dotýká se všech při zahájení podnikání. V některých oblastech však nebylo možné AZP zcela přesně vypočítat, protože u některých IP resorty nesledují parametr potřebný pro výpočet podle modelu SCM (Standardní nákladový model), tj. "počet subjektů". Týká se oblastí: 2 - obchodní právo (MS), 3 vydávání povolení (MF), 6 registrace majetku (MS), 7 ochrana spotřebitele (MS), 8 ekologické požadavky (MZd). Str. 13 z 93

15 AZP (mil. Kč/rok) Následující graf č. 1 ukazuje, že podle vypočítané celkové AZP mezi nejméně zatěžující oblasti patří statistika, obchodní právo a registrace majetku. Naopak mezi nejvíce zatěžující patří placení daní, podmínky podnikání a vstup do podnikání. Graf č. 1 AZP v oblastech - stav k oblast Zdroj: MPO V roce 2011 byl v rámci projektu Přeměření proveden organizací GfK Czech s.r.o. u nezávislý výzkum zacílený na zjišťování iritujících povinností a časové náročnosti na plnění IP. Z výzkumu vyplynulo, že v emocionální rovině podnikatelé uváděli statistiku jako nejvíce obtěžující oblast, následovala ekologie/kniha jízd a daně: STATISTIKA KNIHA JÍZD/EKOLOGIE DANĚ Zdroj: GfK Czech s.r.o., projekt Přeměření Naopak podle zjištěné časové náročnosti měřením patří mezi nejvíce obtěžující povinnosti vstup do podnikání, obchodní právo a daně: VSTUP DO PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO DANĚ Zdroj: GfK Czech s.r.o., projekt Přeměření Lze tedy konstatovat, že závěry z provedeného výzkumu GfK Czech s.r.o. téměř korespondují s vypočítanou AZP v uvedených 12-ti oblastech. Rozdílnosti závisí na způsobu vnímání IP. Str. 14 z 93

16 Tabulka č. 5 obsahuje výběr IP, u nich byla vypočítána AZP nad 500 mil. Kč/rok. Poř. č. 1 Název IP 1) 10 Pov innost zpřístupnit inf ormace (1) Posky tov atel služby je pov inen zpřístupnit příjemci služby před uzav řením smlouv y, popřípadě před posky tnutím služby, následující údaje: a) jméno a příjmení nebo obchodní f irmu, popřípadě název, b) sv é kontaktní údaje, jimiž jsou zejména poštov ní adresa, f axov é číslo nebo adresa elektronické pošty a telefonní číslo, c) inf ormace o tom, zda je posky tov atel služby zapsán v obchodním nebo jiném obdobném rejstříku, pokud ano, pak inf ormace o jeho registračním čísle nebo jiném odpov ídajícím prostředku identif ikace posky tov atele služby v takovém rejstříku, d) sídlo posky tov atele služby v případě práv nické osoby, nebo místo podnikání posky tov atele služby v případě fy zické osoby, e) podléhá-li jeho činnost pov olení, název a adresu orgánu, který povolení vydal, f ) daňové identif ikační číslo, bylo-li přiděleno, g) inf ormace o tom, zda je posky tov atel služby členem prof esní komory, v četně prof esního označení, které mu z takového členstv í v y plýv á, h) inf ormace o obchodních podmínkách nebo doložkách nebo o smluv ních ustanov eních týkajících se v olby práv a, řídí-li se jimi v ztah mezi posky tov atelem služby a příjemcem služby, i) inf ormace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění záruk, které nejsou stanoveny zákonem, pokud existují, j) cenu služby, pokud je posky tov atelem předem stanov ena, k) základní popis posky tované služby, l) inf ormace o pojištění odpov ědnosti za škodu, případně jiných zárukách, v četně kontaktních údajů o osobách je posky tujících a inf ormace o jejich v ěcném a územním rozsahu. (2) Údaje podle odstav ce 1 je posky tov atel služby pov inen zpřístupnit, a to prostřednictv ím a) inf ormací, které jsou dostupné v místě, kde je služba posky tována, nebo kde se uzavírá smlouva, b) dokumentů dodaných příjemci služby, v e kterých je popsána posky tovaná služba, nebo Záko n (č.) 2) Zákon (rok) 3) Oblast (č. 1-12) 4) Mapování IP ABC Gestor 6 počet ) klasifikace 6) frekvence požadavky na data 11 ) Poznámky čas subjektů specifikace (hod.) 7) (k subjektů 9) plnění ) A B C 8) (za rok) 10) druh a forma způsob MPO x všichni poskytovatelé služeb 1 dokumenty dodané příjemci služby, internet, dokumenty v místě služby (pro ochranu spotřebitele) ústně, písemně, elektronicky průběžně (f renkv ence - alespoň 1x/rok) Administrativní zátěž (hod./rok) (časxpočet subjektůxfrenkvence) Administrativní zátěž (Kč/rok) (časxpočet subjektůxfrenkvencexkč) Str. 15 z 93

17 11 Povinnost sdělit informace na žádost 2 Na žádost příjemce služby je poskytovatel služby povinen sdělit následující údaje: a) odhad ceny, není-li cena předem stanovena; pokud nelze cenu stanovit odhadem, sdělí poskytovatel služby alespoň způsob výpočtu ceny, b) informace o existenci profesních pravidel, kterými je poskytovatel služby vázán, a informace o možnostech seznámení se s těmito pravidly, c) v případě, že je poskytovatel služby vázán kodexy chování, vyplývajícími z členství v profesní komoře, poskytne informace o kodexech chování, kterými se řídí při své činnosti, a to včetně případných jazykových verzí a informací o dálkovém přístupu k těmto kodexům, je-li možný, d) informace o možnosti mimosoudního řešení sporů, včetně způsobu získání podrobných informací o podmínkách využití těchto řešení MPO x všichni poskytovatelé služeb 1 na žádost ústně, písemně, elektronicky průběžně (f renkv ence - alespoň 1x/rok ) odst. 1) Výrobek uváděný na trh musí výrobce opatřit průvodní dokumentací a označit. Odst. 4) Pokud určitý způsob užívání výrobků může bezpečnost spotřebitele ohrozit, je výrobce nebo distributor povinen na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci. 8 O povolení musí žádat každý, kdo chce nakládat s vodami, tj,m pokud jde o působnost MŽP, vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních nebo čerpat znečištěné podzemní vody (týká se provádění sanací) MPO MŽp x x výrobce 1 dokument písemně Jednorázově žádají o povolení ti, kdo chtějí ze svých provozoven vypouštět OV do povrch. nebo podz. vod nebo se věnují 1 formulář písemně (odhad), opakov aně (f renkv ence - alespoň 1x/rok ) Do působnosti MŽP jako ústředního v odopráv ního úřadu patří pouze pov olení k nakládání s v odami podle 8 odst. 1 písm. c) a e), přev ážně jde o působnost Mze, jednorázov ě(f renkv ence - alespoň 1x/rok) j odst. 1 a 2 povinnost vést pro poplatníky, s příjmy podle 6 mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období 38k odst. 4, 5 a 7 povinnost poplatníka podepsat prohlášení k dani MF x 3, zaměstnavatelé 12 formulář písemně MF x 3, zaměstnavatelé 1 formulář písemně rekapitulace za rok 1x, pov innost v edení mzdov ých listů má zaměstnav atel v ůči každému zaměstnanci plátce daně je pov inen prohlášení k dani uchov áv at pro případnou kontrolu Str. 16 z 93

18 7 35d odst. 5 žádost plátce daně poukázání vyplaceného měsíčního bonusu MF x 3, zaměstnavatelé g podání daňového přiznání MF x 3, označování zboží cenami (nejedná se o povinnost předávání informací veřejnému sektoru, ale poskytování informaci vůči ostatním subjektům na trhu) 11 odst. 1 a 2 povinnost prodávajících vést evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji, pokud jde o úředně stanovené ceny, ceny podléhající věcnému usměrňování cen a ceny zboží prodávaného spotřebiteli, kterým je osoba nakupující zboží pro jiné účely než pro podnikání (vč. povinnosti uchovávat evidenci o cenách a kalkulace prokazující dodržení pravidel věcného usměrňování cen) 101 odst. 1 Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání. FO - poplatník daně z příjmu (10) MF x x 3, prodávající 1 1 datová zpráva,formulář datová zpráva,daňové přiznání ceník, štítek,etiketa MF x 3, prodávající 1 doklad MF x 3, , FO, PO a veřejné subjekty registrované k dani FO, PO a veřejné subjekty registrované k dani 12 4 datová zpráva, tiskpopis datová zpráva, tiskpopis elektronicky, písemně elektronicky, písemně nepředává se neřejnému sektoru nepředkládá se (musí být k dispozici) elektronicky, písemně elektronicky, písemně f rekv ence může být v y šší,nižší 0,5,průběžně (f renkv ence - alespoň 1x/rok) 1, průběžně(f renkv ence - alespoň 1x/rok) (12x), (4x), V souladu s 101a zákona o DPH se daňov é přiznání od bude podáv at pouze elektronicky, s v ýjimkou FO splňujících (12x), (4x) označování zboží cenami (nejedná se o povinnost předávání informací veřejnému sektoru, ale poskytování informaci vůči ostatním subjektům na trhu) , 10 MF x x 3, prodávající 1 ceník, štítek,etiketa nepředává se neřejnému sektoru 0,5, průběžně(f renkv ence - alespoň 1x/rok) j odst. 3 povinost za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová MF x 3, zaměstnavatelé 1 doklad písemně na žádost(f renkv ence - alespoň 1x/rok) základní kvalifikační požadavky MZd x uchazeči 1 formulář písemně jednorázov á, f rekv ence - alespoň 1x/rok Str. 17 z 93

19 15 54 profesní kvalifikační požadavky MZd x uchazeči 1 formulář písemně jednorázov á, f rekv ence - alespoň 1x/rok ekonomické a finanční kvalifikační požadavky MZd x uchazeči 1 formulář písemně jednorázov á, f rekv ence - alespoň 1x/rok technické kvalifikační požadavky MZd x uchazeči 1 formulář písemně jednorázov á, f rekv ence - alespoň 1x/rok odst. 1 a 2 - upravuje podmínky předkládání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. 22c - povinnost plátců pojistného uschovávání účetních záznamů o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného na sociální zabezpečení ,5 MPSV x 3, OSVČ MPSV x 3, zaměstnavatel, OSVČ 20 hlášení změn 82 do 15 dnů od změny MPSV x Vysvětlivky: poskytovatel 2165/ služba 5686 předepsaný tiskopis písemně nebo elektronicky 1 záznamy písemně 12 oznámení + doklady (bezúhonnost, odbornost, provozní řád, popis realizace 1) IP se pro účely tohoto přehledu rozumí právním předpisem uložená povinnost spočívající ve sdělení informací ze strany podnikatele dalším subjektům IP opakovaná 2) Číslo předpisu (zákon, příp. vyhláška) IP jednorázová doplněno - 3) Rok vydání předpisu Metodika (2.0) AZP nad 500 mil. 4) Oblast č. 1 vstup do podnikání Kč č. 2 obchodní právo č. 3 vydávání povolení č. 4 podmínky podnikání č. 5 placení daní č. 6 registrace majetku č. 7 ochrana spotřebitele č. 8 ekologické požadavky č. 9 požadavky pro výrobce č. 10 vnitřní trh č. 11 veřejné zakázky č. 12 statistika 5) Správce předpisu 6) ABC klasifikace IP - označení příslušného sloupce: A - IP, jejíž obsah i forma byly přeneseny z předpisu ES/EU (IP z Nařízení EU nejsou přemětem projektu Přeměření), B - IP, jejíž obsah byl přenesen z předpisu ES/EU, ale forma zjišťování je v pravomoci příslušných orgánů ČR, C - IP, kdy stanovení jejího obsahu i formy je plně v pravomoci příslušných orgánů ČR 7) Doba potřebná pro splnění IP - čas strávený vyplněním dat (vyplní resort podle údajů, které má k dispozici) 8) Počet subjektů plnících IP k (vyplní resort podle údajů, které má k dispozici) 9) Bližší vymezení plnitele IP (např.: výrobce, ) 10) Opakování za rok ("jednorázová", "na žádost", "0" (IP, která se plní dobrovolně), opakující se - "číslo opakování" plnění IP za rok) 11) Které informace musí být poskytnuty pro splnění IP - "druh a forma" (např.: hlášení o daních, formulář) a "způsob" (elektronicky - rozumí se odeslání údajů pouze elektronickou cestou, písemně - rozumí se vyplnění tiskopisu na PC nebo ručně bez možnosti elektronického odeslání dat) písemně jednorázov ě, f rekv ence - alespoň 1x/rok průběžně, f rekv ence - alespoň 1x/rok týká se změn v personálním obsazení pracov níků v přímé péči, změn statutárního zástupce, změn v pojisté smlouv ě či schválení nového Celkem AZP nad 500 mil. Kč/rok Zdroj: MPO Str. 18 z 93

20 4. Závěrečná doporučení na další období Na základě reakce jednotlivých resortů ve snaze snižovat administrativní zátěže se doporučuje pokračovat v realizaci 26 opatření z 53 schválených opatření (z nichž 26 opatření bylo splněno a 1 opatření se nerealizuje). Dále se doporučuje realizovat další navrhovaná opatření pro snižování administrativní zátěže ve výhledu na následující období (10 nových navrhovaných opatření). Resortům se doporučuje zvažovat možnost financování přijatých opatření pro snižování administrativní zátěže z prostředků evropských strukturálních fondů (ESF) v novém finančním období na Česká republika bude v rámci politiky soudržnosti spravovat osm operačních programů, přičemž mezi 6 hlavními investičními prioritami pro Českou republiku je mj. priorita zvyšování kvality veřejné správy zlepšováním účinnosti a efektivity veřejných služeb, snižování administrativní zátěže pro podniky a vytváření prostředí příznivého pro podnikání. Na základě výsledků provedeného závěrečného vyčíslení administrativní zátěže pomocí Metodiky (verze 2.0) u informačních povinností, zjištěných v rámci projektu Přeměření, vyplývají následující doporučení pro ústřední orgány státní správy pro snižování zátěže v roce 2014 a v následujícím období: - zaměřit pozornost na informační povinnosti vykazující nejvyšší zatížení v oblastech 5 - placení daní, 4 -podmínky podnikání a 1 - vstup do podnikání s cílem v těchto oblastech snížit nebo redukovat administrativní zátěž, zejména v případě: o Opatření č. 20 Další opatření v rámci pokračující elektronizace veřejné správy (egovernment), o Opatření č. 25 Prohloubení elektronizace v komunikaci zaměstnavatelů s orgány sociálního zabezpečení, o Opatření č. 26 Duplicita údajů pro statistický úřad s údaji pro finanční úřad, o Opatření č. 27 Formuláře, o Opatření č. 31 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů; nový zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob i přesto, že doje ke zrušení projektu JIM, bude opatření nadále směřovat ke zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného, o Opatření č. 43 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečistění, nařízení E-PRTR č. 166/2006, příloha č. 1 vyhláška 386/2009 Sb., výkaz Odp 5-01, o Opatření č. 50 Statistika, spolupráce, předávání dat sdílení informací mezi subjekty státní správy, o Opatření č. 51 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výkaz P-5-01, - zvažovat nutnost regulace prostřednictvím častých novelizací právních předpisů, vzhledem k tomu, že studium neustále se měnících právních předpisů přináší m značnou zátěž, - provádět výpočet administrativní zátěže v rámci všech připravovaných právních předpisů a v případě, že výpočet není možný, uvést zdůvodnění a provést kvalifikovaný popis, Str. 19 z 93

SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ

SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ 1) Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů usnesení vlády č. 446 ze dne 21. dubna 2008 usnesení vlády č. 308 ze dne 27. dubna 2010 usnesení vlády č. 238 ze dne 6. dubna 2011 příklad snížení zátěže

Více

REFORMA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY Odbor reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu vlády ČR ANALÝZA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ

REFORMA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY Odbor reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu vlády ČR ANALÝZA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ Úřad vlády ČR Č.j.: 09036/06 - ORR III. REFORMA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY ANALÝZA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ V Praze dne 27. února 2006 OBSAH 2 1 Úvod...3 2 Analýza výstupů jednotlivých úřadů...4

Více

Měření administrativní zátěže podnikatelů Česká republika

Měření administrativní zátěže podnikatelů Česká republika Měření administrativní zátěže podnikatelů Česká republika Realizováno ve dvou rovinách: 1. úroveň dokumenty přijaté vládou Akční plán snižování administrativní zátěže podnikatelů (UV č. 421 ze dne 13.

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ. Přehled změn k 22. červenci Položka Popis změny Zdůvodnění změny

AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ. Přehled změn k 22. červenci Položka Popis změny Zdůvodnění změny Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie

Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Co přináší novela zákona o léčivech? PharmDr. Alena Tomášková odbor farmacie Zákon o léčivech Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: IV. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy

Více

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Čj. ČTÚ-87 392/2013-606 Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) tímto stanoví podle 130 odst. 8 zákona č. 127/2005

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2017 2018 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 13. prosince 2016 Úvod Národní akční program (NAP)

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 Označení stanoviska: Trvalé označování psů a evidence označených psů a jejich chovatelů Právní předpis: Ustanovení:

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

ISPOP 2011 HLAVNÍ ZMĚNY V ISPOP

ISPOP 2011 HLAVNÍ ZMĚNY V ISPOP ISPOP 2011 HLAVNÍ ZMĚNY V ISPOP Popis hlavních změn, které přináší novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

Legislativa ve vztahu k hiporehabilitaci

Legislativa ve vztahu k hiporehabilitaci Legislativa ve vztahu k hiporehabilitaci Ing. Vanda Casková a Veronika Piačková Neznalost zákona neomlouvá... Hiporehabilitace představuje interdisciplinární obor provoz legislativně spadá pod několik

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6. P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.2005 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. V Praze dne 28. května 2008 Vážení členové Konzultační skupiny, dovoluji si vám předložit k následné diskuzi návrhy zpracovatelů informací veřejného sektoru, tak jak byly prodiskutovány na platformě Iniciativy

Více

Návrh úsporných opatření pro rok 2014

Návrh úsporných opatření pro rok 2014 , Návrh úsporných opatření pro rok 2014 Mgr. Karolína PEAKE místopředsedkyně vlády 14. září 2012 Zadání Usnesení vlády č. 399 z 6. června 2012 Úkol pro místopředsedkyni vlády připravit úsporná opatření

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení - 1 - ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název: Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Návrh vyhlášky o zdravotnické

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Č. j. 17587/2005-606 Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) tímto stanoví podle 130 odst. 8 zákona

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více