Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže za rok 2013 červenec 2014

2 Obsah Úvod Informace o plnění 53 opatření Informace o dalším snižování administrativní zátěže realizované v roce 2013 a návrhy dalších opatření Výpočet administrativní zátěže u projektu Přeměření Závěrečná doporučení na další období PŘÍLOHY Příloha č. 1 Přehled 53 opatření ke snížení administrativní zátěže s realizací od plnění za rok Příloha č. 2 Přehled o dalším snižování administrativní zátěže, které bylo realizováno v roce Příloha č. 3 Přehled dalších nových opatření ke snížení administrativní zátěže Seznam použitých zkratek... 93

3 Úvod Evropská komise věnuje problematice administrativní zátěže 1 velkou pozornost již od roku V roce 2007 předložila Akční program zaměřený na snižování administrativní zátěže u právních předpisů přijímaných v Evropské unii o 25 % do konce roku Členským státům doporučila provést obdobná opatření na národní úrovni. V současné době je problematika úzce propojena s dalšími dokumenty Evropské unie (Evropa 2020 Udržitelný růst, Konkurenceschopnost prioritou je zlepšení podnikatelského prostředí v rámci prioritní iniciativy Evropské unie "Průmyslová politika pro éru globalizace"). O učiněných pokrocích v této oblasti je Evropská komise průběžně informována i ze strany členských států. Evropská komise připravila program REFIT ("Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps"), který má za cíl upravit oblasti a právní předpisy EU tak, aby natolik nezatěžovaly malé a střední podniky. Česká republika se v říjnu roku 2012 zúčastnila veřejných konzultací pod názvem "Which are the TOP10 most burdensome legislative acts for SMEs?. Cílem bylo vybrat 10 oblastí nebo právních předpisů EU, které jsou nejvíce zatěžující pro malé a střední podniky. Podklady soustředěné z veřejných konzultací byly promítnuty do programu REFIT. Agenda snižování administrativní zátěže patří dlouhodobě také k prioritám vlád ČR. Její sledování bylo zahájeno v roce 2005 schválením Akčního plánu snižování administrativní zátěže a Metodiky určování velikosti a původu administrativní zátěže (usnesení vlády č. 421 ze dne 13. dubna 2005). V roce 2008 Česká republika přijala Plán snižování administrativní zátěže do roku 2010 (dále jen "Plán") s cílem snížit tuto zátěž o 20 % oproti roku 2005 (usnesení vlády č. 446 ze dne 21. dubna 2008), v roce 2010 byl posunut termín do roku 2012 a cíl zvýšen na 25 % oproti datové základně z roku 2005 (usnesení vlády č. 308 ze dne 27. dubna 2010) zaměřeno na 6 resortů: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí. V závěru roku 2010 vláda ČR schválila usnesením vlády č. 861 ze dne 1. prosince 2010 postup, jakým bude provedeno měření a přeměřování administrativní zátěže (dále jen "projekt Přeměření"). Cílem projektu Přeměření bylo přiblížit snižování administrativní zátěže m, provést průzkum vnímání informačních povinností mezi podnikateli, přeměřit administrativní zátěže v daném období a upravit metodiku měření administrativní zátěže pro praktické využití zpracovatelů výpočtu zátěže. O plnění této agendy byla vláda ČR každoročně do 30. června informována zprávou, kterou připravovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a koordinovalo ostatní ministerstva a úřady státní správy. V rámci Plánu se do konce roku 2012 resortům podařilo snížit administrativní zátěž o 17,2 mld. Kč, tj. snížení o 23,36 % oproti roku Necelá 2 % demonstrovala opatření, která nebylo možné vyčíslit ve vazbě k základně z roku 2005, Plán byl splněn. Projekt Přeměření byl realizován v letech 2011 až 2013 ve spolupráci s 12-ti orgány státní správy, ministerstvy: práce a sociálních věcí, zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví, financí, spravedlnosti, průmyslu a obchodu, dále s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (statistika pro Ministerstvo zdravotnictví) a s Českým statistickým úřadem (dál jen "ČSÚ") podle zákona č. 89/1995 Sb. (statistika ČSÚ a pro ministerstva: školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, kultury) při identifikaci informačních povinností po 12-ti oblastech 2 v právních předpisech, které spadají do jejich působnosti. 1 část administrativních nákladů, kterou podniky nebo podnikatelé vynakládají pouze proto, že jim to nařizuje regulace (administrativní zátěž je tedy podmnožinou administrativních nákladů, neboť administrativní náklady zahrnují i ty činnosti, které by podniky zajišťovaly, i kdyby byla regulace odstraněna) 2 vstup do podnikání, obchodní právo, vydávání povolení, podmínky podnikání, placení daní, registrace majetku, ochrana spotřebitele, ekologické požadavky, požadavky na výrobce, vnitřní trh, veřejné zakázky Str. 2 z 93

4 V jeho průběhu byla nezávislým výzkumem u zjištěna průměrná časová zátěž a iritující povinnosti (subjektivní postoj k nejvíce zatěžujícím povinnostem plynoucím z právních předpisů). Na základě výsledků byl následně zpřesněn model pro měření zátěže (SCM Standard Cost Model) prostřednictvím vypracovaných Prováděcích pokynů k Metodice měření a přeměřování administrativní zátěže (dále jen "Metodika (verze 2.0)"). K výsledkům a návrhům opatření měli možnost se vyjádřit zástupci soukromého sektoru 3, kteří byli zapojeni do projektu Přeměření. Snižování administrativní zátěže je zahrnuto mezi projekty Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (usnesení vlády č. 713 dne 27. září 2011) a do Národního programu reforem, je součástí Koncepce podpory malých a středních na období let Jedná se o jednu z forem posílení konkurenceschopnosti v České republice i v mezinárodním přesahu. Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže za rok 2013 (dále jen "Zpráva") podává přehled o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže za rok 2013 a zároveň přináší informace o jejím výhledu na nadcházející období. Jedná se o první hodnocení v oblasti redukování zátěže po ukončení Plánu v letech 2008 až 2012 a po ukončení projektu Přeměření v polovině roku Zpráva byla vypracována Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní správy na základě úkolů uložených usnesením vlády č. 595 ze dne 9. srpna Členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy bylo tímto usnesením uloženo: přijímat opatření vedoucí ke snižování administrativní zátěže, při hodnocení dopadů připravovaných právních předpisů na podnikatelské prostředí, jehož součástí je výpočet administrativní zátěže, vždy využít Metodiku (veze 2.0) a pokud výpočet není možný, podávat zdůvodnění, informovat ministra průmyslu a obchodu o míře a způsobu plnění 53 opatření přijatých na snižování zátěže, postupovat tak, aby došlo celkem ke snížení o 60 opatření do roku 2015 (vazba na Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti), Ministerstvu průmyslu a obchodu bylo uloženo provést výpočet celkové administrativní zátěže pro informační povinnosti zjištěné v projektu Přeměření za použití Metodiky (verze 2.0) a předložit vládě do 30. června 2014 informaci o míře a způsobu snižování administrativní zátěže za rok 2013, dále bylo uloženo uskutečnit další přeměření administrativní zátěže v roce firemní asociace, podniky: Sdružení a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Svaz českomoravských výrobních družstev, Asociace soukromého zemědělství ČR, Unie středního stavu ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Vysoká škola ekonomická v Praze Str. 3 z 93

5 1. Informace o plnění 53 opatření Kombinací návrhů vyplývajících z realizace Plánu, iritujících povinností zjištěných v projektu Přeměření (ze zjištěných 26 iritujících povinností bylo 14 zařazeno) a za spolupráce zástupců orgánů státní správy bylo připraveno 53 opatření pro snížení administrativní zátěže s realizací od (schváleno usnesením vlády č. 595 ze dne 9. srpna 2013). Některá opatření již nabyla účinnosti v roce Z pohledu bylo nejkladněji hodnoceno pokračování elektronizace veřejné správy, digitalizace mnoha právních předpisů, elektronizace formulářů a snaha o sdílení dat mezi jednotlivými subjekty státní správy tak, aby nedocházelo k duplicitnímu sběru. Následující tabulka zobrazuje příslušnost 53 opatření ve vztahu k jednotlivým resortům, přičemž některá opatření jsou ve spolupráci i více orgánů státní správy. Resort Příslušnost 53 opatření Opatření Ministerstvo průmyslu a obchodu č. 1, č. 10, č. 11, č. 15, č. 17, č. 40, (dále i "MPO") č. 41, č. 42, č. 43, č. 52 Český telekomunikační úřad č. 1 (dále i "ČTÚ") Ministerstvo spravedlnosti č. 2, č. 3, č. 16, č. 20 (dále i "MS") Ministerstvo zdravotnictví č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 38, č. 44 (dále i "MZd") Ministerstvo zemědělství č. 9, č. 23, č. 37, č. 45 (dále i "MZe") Energetický regulační úřad č. 12 (dále i "ERÚ") Ministerstvo práce a sociálních věcí č. 13, č. 25, č. 28 (dále i "MPSV") Ministerstvo životního prostředí č. 14, č. 39, č. 40, č. 41, č. 42, č. 43 (dále i "MŽp") Ministerstvo pro místní rozvoj č. 18, č. 48 (dále i "MMR") Ministerstvo vnitra (dále i "MV") č. 19, č. 20 Úřad průmyslového vlastnictví č. 22 (dále i "UPV") Státní úřad pro jadernou bezpečnost č. 24, č. 47 (dále i "SÚJB") Český statistický úřad (dále i "ČSÚ") č. 20, č. 26, č. 43, č. 49, č. 51 Ministerstvo financí (dále i "MF") č. 20, č. 26, č. 30, č. 31, č. 32, č. 33, č. 34, č. 35, č. 46, č. 51, č. 53 Ministerstvo dopravy (dále i "MD") č. 33 Ministerstvo kultury (dále i "MK") č. 36 Úřad vlády ČR č. 21 (změna gesce), č. 29 Generální finanční ředitelství č. 20 (dále i "GFŘ) všechny orgány státní správy č. 27, č. 50 Str. 4 z 93

6 V závěru roku 2013 a počátkem roku 2014 bylo provedeno zhodnocení stavu plnění 53 opatření do 31. prosince 2013 ze strany příslušných orgánů státní správy. Stručný přehled o míře plnění přijatých opatření je uveden v tabulce: Stav plnění Počet opatření do Plněno 26 Splněno (účinné v roce 2013) 26 Nerealizuje se 1 Z tabulky vyplývá, že splněna je již polovina opatření. K plnění nedochází pouze u 1 opatření MF z důvodů nedoporučení MF zavádět "režim odložení povinnosti přiznat DPH až do okamžiku jejího uhrazení"(opatření č. 53). Většina resortů s vědomím snižovat administrativní zátěž činí kroky k její redukci. Velmi úspěšná se jeví snaha o elektronizaci formulářů a jejich zpřístupnění na internetu, která je podnikateli pozitivně přijímána. Je zvažováno další rozšíření počtu a funkcionalit kontaktních míst Czech POINT, precizuje se provoz základních registrů a pokračují práce směřující ke spuštění projektů esbírka a elegislativa (Opatření č. 20). V Opatření č. 26 je upřesňována otázka možnosti sdílení dat mezi ČSÚ a finanční správou, kdy mělo být pro sdílení dat využíváno jedno inkasního místa (JIM). Zákon č. 458/2011 Sb., byl podroben důsledné revizi všech částí a jednotlivých ustanovení, které jsou buď rušeny či navrženy do působnosti jiných zákonů, zejména z důvodu implementačních problémů v důsledku předchozích novelizací zákonů. Vláda ČR ale základní myšlenky zjednodušování daňového systému a správy daní a pojistného podporuje. Realizace projektu JIM bylo samostatně vedeno v Opatření č. 31 a mělo se primárně týkat pouze přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přiznání k dani z příjmů právnických osob a přiznání k dani z přidané hodnoty přes portál JIM neměla být podávána. Obecná povinnost elektronického podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebyla zvažována. V prvním roce spuštění portálu JIM se předpokládal nízký podíl takto podaných daňových přiznání (do 5 %). Ministerstvo financí bude podporovat způsob zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného. V současné době stále probíhají jednání za účasti Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí a GFŘ, která se týkají zajištění a dalšího využití údajů z účetních závěrek (výroční zprávy finanční správa k dispozici samostatně nemá). S ohledem na snížení administrativní zátěže se navrhuje řešení, že by výroční zprávy a účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, byly předkládány rejstříkovým soudům a finanční správa a další státní orgány, které údaje z těchto dokumentů dále využívají ke své činnosti, by je získávaly prostřednictvím rejstříkového soudu při zajištění přenosu údajů z těchto listin. Nadále zůstává rozdílný názor na sběr dat mezi ČSÚ a MŽp při odstranění duplicitních dat o odpadech (Opatření č. 43). Je zapotřebí vytvořit jednotnou strukturu sběru, která bude efektivní a odstraní duplicity. Ne vždy však lze plánované kroky vedoucí ke snížení zátěže naplnit v plném rozsahu, a to z důvodů ochrany veřejného zájmu, bezpečnosti, výběru daní, ochrany občanů (Ministerstvo Str. 5 z 93

7 spravedlnosti, Ministerstvo financí a Ministerstvo obrany). Svou roli hraje politická situace v zemi. Podrobný přehled o stavu plnění 53 opatření na redukci zátěže do včetně komentářů jednotlivých orgánů státní správy je uveden v Příloze č. 1. Str. 6 z 93

8 2. Informace o dalším snižování administrativní zátěže realizované v roce 2013 a návrhy dalších opatření V průběhu roku 2013 byly ústředními orgány státní správy realizovány další úpravy v právních přepisech, které rovněž vedly ke snížení administrativní zátěže i přesto, že nebyly zahrnuty mezi 53 opatření s realizací od Jedná se o 8 nových opatření. Jejich přehled je uveden v Příloze č. 2. Současně resorty navrhly dalších 10 nových opatření pro snížení administrativní zátěže, která tak rozšiřují již schválených 53 opatření. Tato opatření jsou uvedena v Příloze č. 3. Celkem se jedná o 18 opatření od 12-ti úřadů státní správy (MPO, ČSÚ, MD, SÚJB, ČÚZK, NBÚ, ERÚ, MF, MŽp, MŠMT, ÚOHS, MZd). Opatření převážně spadají do oblasti 4 podmínky podnikání (třídění podle projektu Přeměření). V obecné rovině lze ke snižování administrativní zátěže uvést dále toto: Ministerstvo spravedlnosti nepřijalo jmenovitě opatření ke snižování administrativní zátěže, avšak vždy řešilo příslušnou problematiku s vědomím tohoto uloženého úkolu. Obecně lze konstatovat, že ke snižování administrativní zátěže v resortu justice dochází především elektronizací justice, elektronizací formulářů a jejich redukcí a zjednodušováním, jakož i rozšiřováním komunikace mezi orgány státní správy resp. státem a podnikateli prostřednictvím datových schránek. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Českým báňským úřadem v prvním čtvrtletí roku 2013 vypracovalo návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., (horní zákon). V rámci mezirezortního připomínkového řízení došlo k rozsáhlé diskuzi o některých jím navržených úpravách. Materiál byl na jednání vlády ČR zaslán s několika rozpory. Vláda ČR svým usnesením č. 739 ze dne 25. září 2013 souhlasila se zrušením úkolu pro ministra průmyslu a obchodu, a to předložením "Návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony". V případě Ministerstva zdravotnictví v roce 2013 došlo k rozšíření statistického zjišťování oproti roku 2012 o 1 výkaz, tj. na 13 statistických zjišťování. Nově byl doplněn výkaz T(MZ)2-02 o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu na základě požadavku MZd. Rozšíření statistického zjišťování MZd na rok 2013 bylo s Českým statistickým úřadem předem konzultováno a následně jím schváleno. Celkovou výši administrativní zátěže v porovnání jednotlivých let za MZd podstatně ovlivňuje každoročně růst počtu poskytovatelů zdravotních služeb (dříve zdravotnických zařízení) majících, na základě Programu, zpravodajskou povinnost. V roce 2012 vzniklo nově zařízení poskytujících zdravotní služby. Trend snižování administrativní zátěže nadále pokračuje rostoucím využíváním informačních technologií jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. V praxi to znamená, že stále více zpravodajských jednotek předává požadované výkazy elektronicky prostřednictvím webové aplikace Registr ekonomických výkazů a Centrální úložiště výkazů. Str. 7 z 93

9 U Ministerstva obrany přichází v úvahu možnost snížení administrativní zátěže pouze zcela výjimečně, a to v případě zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví např. povinnost poskytovat informace o věcných prostředcích, které podnikatel vlastní, o kvalifikaci zaměstnanců a o výrobních kapacitách a o výrobních programech, které lze využít při přípravě zajišťování obrany za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Tuto nezbytnou administrativní zátěž nelze zrušit ani zmírnit. Ministerstvo obrany proto žádným způsobem administrativní zátěž nesnížilo a ani nepředpokládá, že by k tomu v roce 2014 mělo dojít. Str. 8 z 93

10 3. Výpočet administrativní zátěže u projektu Přeměření Výpočet celkové administrativní zátěže završuje poslední z fází projektu Přeměření realizovaného v letech 2011 až Projekt Přeměření byl zahájen v roce 2011 identifikací informačních povinností (dále jen "IP") v právních předpisech resortů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva zdravotnictví (MZd), Ministerstva financí (MF), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva spravedlnosti (MS), Ministerstva životního prostředí (MŽp), statistika u Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ministerstva kultury (MK), Ministerstva dopravy (MD) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Během roku 2012 byly identifikované IP analyzovány a zpřesněny. V roce 2013 byla získaná data doplňována, znovu aktualizována a byl proveden předběžný výpočet administrativní zátěže. Výstupy z projektu Přeměření po závěrečné aktualizaci stavu IP do jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. Výsledný počet IP zjištěný ke dni se mírně odlišuje od počtu IP uváděných v Závěrečné zprávě o stavu provedeného měření a přeměření administrativní zátěže (Zpráva o projektu Přeměření) za rok Jedním z důvodů je odstranění některých povinností v právních předpisech a druhým je naopak vznik nových povinností, které do právních předpisů byly implementovány transpozicí směrnic EU. V rámci projektu Přeměření bylo celkem identifikováno IP. Z tohoto počtu spadá 608,5 4 povinností do Kategorie B 5 a 729,5 povinností do Kategorie C 6. (Povinnosti vyplývající z nařízení EU Kategorie A - nebyly předmětem projektu Přeměření.) Přehled informačních povinností identifikovaných v projektu Přeměření Rozdělení identifikovaných IP podle ABC klasifikace (B Směrnice EU, C - národní legislativa) je uvedeno v tabulce č. 1: Resort Klasifikace B Klasifikace C IP celkem (počet IP ) (počet IP) (počet) MPO MŽp MF MZe MPSV 32,5 97,5 130 UZIS MZd 48,5 55,5 104 MS MD MŠMT 2,5 2,5 5 MK ČSÚ IP celkem (počet) 608,5 729, Zdroj: MPO 4 způsobeno tím, že některé informační povinnosti spadají zároveň jak do Kategorie B, tak do Kategorie C 5 týká se pouze legislativy EU směrnice EP a Rady, v případě statistického zjišťování pro zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů platí nařízení EP a Rady (ES), rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 6 týká se pouze národní legislativy Str. 9 z 93

11 Rozdělení počtu identifikovaných IP do 12-ti oblastí je uvedeno v tabulce č. 2: ABC Klasifikace IP (počet) - stav k Resort Oblast MPO B , , C ,5 27, MŽp B C MF B C MZe B C MPSV B , ,5 C , ,5 UZIS stat. B MZd C MZd B , ,5 C , ,5 MS B C Md stat. B C MŠMT stat. B ,5 2,5 C ,5 2,5 MK stat. B C ČSÚ stat. B C IP celkem (počet) IP celkem (počet) , , (podle zák. č. 89/1995 Sb.) 1338 Legenda: 1 - vstup do podnikání, 2 obchodní právo, 3 vydávání povolení, 4 podmínky podnikání, 5 placení daní, 6 registrace majetku, 7 ochrana spotřebitele, 8 ekologické požadavky, 9 požadavky na výrobce, 10 vnitřní trh, 11 veřejné zakázky, 12 statistika Zdroj: MPO Nejvíce IP bylo identifikováno v oblasti 4 podmínky podnikání (407,5 IP), a to v případě MZe ze Směrnic EU a MPSV z národní legislativy. Následuje oblast 12 statistika (167 IP), v případě ČSÚ, přičemž nejvyšší podíl mají IP vyplývající ze Směrnic EU a oblast 8 ekologické požadavky (131 IP), přičemž za resort MŽp je rovněž nejvyšší podíl IP ze Směrnic EU. Jeden z nejvyšších počtů IP, které vyplývají z národní legislativy, bylo identifikováno u MF v kategorii 5 placení daní (86 IP). U resortu MF byla současně kvantifikována nejvyšší zátěž. Druhý nejvyšší počet ukládaných povinností m z národní legislativy byl identifikován u resortu MPSV v kategorii 4 podmínky podnikání. Str. 10 z 93

12 Výpočet celkové administrativní zátěže pro IP identifikované v projektu Přeměření Počátkem roku 2014 byla provedena závěrečná aktualizace identifikovaných IP a naposledy dokompletována veškerá související data pro provedení závěrečného výpočtu administrativní zátěže (dál jen "AZP") u jednotlivých IP za pomoci Prováděcích pokynů k Metodice (verze 2.0). Souhrnná tabulka č. 3 obsahuje přehled o identifikovaných IP u jednotlivých resortů a následný výpočet administrativní zátěže, která z nich vyplývá pro podnikatele ke dni 31. prosince 2013: Tabulka č. 3 Resort IP celkem (počet) Právní předpisy (vazba na IP) (počet) IP jednorázové (počet) IP opakované (počet) Administrativní zátěž celkem (hod./rok) (časxpočet subjektůxfrenkvence) Administrativní zátěž celkem (Kč/rok) (časxpočet subjektůxfrenkvencexkč) Administrativní zátěž nelze vyčíslit (počet IP) Administrativní zátěž nelze vyčíslit (%) Administrativní zátěž do 1 tis. Kč/rok (počet IP) Administrativní zátěž nad 500 mil. Kč/rok (počet IP) Administrativní zátěž největší (Kč/rok) MPO , MZe , MŽp , MPSV , MF , MS , MZd , UZIS* MD* MŠMT* MK* ČSÚ* Celkem průměr 17, Zdroj: MPO FINÁLNÍ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ projektu Přeměření Z tabulky č. 3 vyplývají následující závěry: Celková AZP vyplývající z právních předpisů - informačních povinností dopadajících zjištěných v projektu Přeměření představuje v roce 2013 částku: Kč/rok. Výchozí stav AZP naměřené v roce 2005 byl pro všechny úřady státní správy 86,4 mld. Kč/rok, přičemž bylo sledováno 129 právních předpisů a identifikováno IP. Porovnáním nákladů z roku 2005 (86,4 mld. Kč v cenách roku 2005) oproti nákladům z roku 2013 (65,32 mld. Kč v cenách roku 2013, kdy byla použita průměrná cena Str. 11 z 93

13 179,46 Kč/hod. v souladu s novou Metodikou pro výpočet zátěže (verze 2.0) došlo ke snížení AZP o 24,39 % oproti roku Z důvodů přesnějšího propočtu byla provedena rovněž indexace cen jako základ byla zvolena cena roku 2005 (150 Kč/hod.). V tomto případě se jedná o snížení AZP oproti celkové zátěži z roku 2005 o 36,82 %. Cenový index: 150/179,46 = 0,8358 AZP v cenách roku 2005: 65,32*0,8358 = 54,59 mld. Kč/rok Snížení AZP v cenách roku 2005: o 31,81 mld. Kč/rok, tj. 36,82 %. Je nutné upozornit na skutečnost, že u všech IP nebylo možné AZP vyčíslit. Důvodem nadále zůstává neexistence statistických dat ("počet subjektů"). Přesto, že v některých právních předpisech došlo k redukci IP nebo v jiných se naopak jejich počet zvýšil, došlo ke snížení AZP za sledované období. Celkový počet právních předpisů, které ukládají IP m a byly sledovány rámci projektu Přeměření: 104 (v roce 2005 bylo identifikováno 129 právních předpisů). Celkový počet IP: 1338 (B - Směrnice EU: 608,5 IP, C - národní legislativa: 729,5 IP), (v roce 2005 bylo identifikováno IP, tj. snížení o 38,3 %); pokud bychom sledovali i nařízení EU (kategorie A) 7, počet IP vyplývající z legislativy EU by byl vyšší. Celkový počet jednorázových IP: 713 (tedy cca 1/2 IP, tj. 53,3 %), jedná se o IP, kde AZP byla spojena se zavedením povinnosti s předpokladem, že se již nebude v následujícím období opakovat. Celkový počet opakovaných IP: 625 (tj. 46,7 %). Celkový počet IP s AZP nad 500 mil. Kč: 20 (až na 9 IP se jedná o IP opakované), přehled těchto IP je uveden v tabulce č. 5, Celkový počet IP s AZP do 1000 Kč: 103 (téměř 1/2 IP je z toho jednorázových, tj. 7,6 %). Celkový počet IP, u nichž AZP nebylo možné vyčíslit: 287 (tj. průměr 21,4 %). Největší problém s vyčíslením AZP byl u MS, které nesleduje údaje o "počtech subjektů" (až u 85,6 % IP), naopak žádné problémy nebyly u úřadů zabývajících se statistikou. Nejvyšší AZP: Kč/rok (1 IP u MF - 38j odst. 1 a 2 povinnost vést pro poplatníky, s příjmy podle 6 mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je zapotřebí uvést, že tato vysoká AZP je dána především plnění IP nejvyšším počtem ). Z tabulky č. 3 je dále v barevném rozlišení zřejmé, že: nejvíce IP identifikovalo MZe (401), 7 Nařízení EU (Kategorie A) nebyla v rámci projektu Přeměření sledována Str. 12 z 93

14 nejvíce jednorázových IP identifikovalo MZe (193), nejvíce opakovaných IP identifikovalo MZe (208), nejvyšší AZP byla vypočtena u MF ( mil. Kč/rok), AZP nebylo možné vyčíslit u největšího počtu IP u MS (101), AZP nižší než 1 tis. Kč/rok byla vypočtena u největšího počtu IP u MZe (84), AZP nad 500 mil Kč/rok byla vypočtena u největšího počtu IP u MF (9). Tabulka č. 4 přináší přehled o vypočítané AZP u IP v rozdělní do 12-ti oblastí: ABC Klasifikace Administrativní zátěž (Kč/rok) - k Resort Oblast MPO B C MŽp B C MF B C MZe B C MPSV B C UZIS stat. B MZd C MZd B C MS B C Md stat. B C MŠMT stat. B C MK stat. B C AZP celkem (Kč/rok)) ČSÚ stat. B C AZP celkem (Kč/rok) Legenda: 0 AZP nelze vypočítat, parametr "počet subjektů" se nesleduje Zdroj: MPO Největší celková vypočítaná AZP je v oblasti 5 placení daní ( mil. Kč/rok), přičemž nejvyšší AZP je u resortu MF (je zapotřebí uvést, že tato vysoká AZP je dána především nejvyšším počtem plnících IP), následuje oblast 4 podmínky podnikání (9 505 mil. Kč/rok), nejvyšší AZP je u resortu MPSV a oblast 1- vstup do podnikání (5 668 mil. Kč/rok), kde je nejvyšší AZP u resortu MPO, přičemž výše AZP je dána především vysokým počtem plnících IP; dotýká se všech při zahájení podnikání. V některých oblastech však nebylo možné AZP zcela přesně vypočítat, protože u některých IP resorty nesledují parametr potřebný pro výpočet podle modelu SCM (Standardní nákladový model), tj. "počet subjektů". Týká se oblastí: 2 - obchodní právo (MS), 3 vydávání povolení (MF), 6 registrace majetku (MS), 7 ochrana spotřebitele (MS), 8 ekologické požadavky (MZd). Str. 13 z 93

15 AZP (mil. Kč/rok) Následující graf č. 1 ukazuje, že podle vypočítané celkové AZP mezi nejméně zatěžující oblasti patří statistika, obchodní právo a registrace majetku. Naopak mezi nejvíce zatěžující patří placení daní, podmínky podnikání a vstup do podnikání. Graf č. 1 AZP v oblastech - stav k oblast Zdroj: MPO V roce 2011 byl v rámci projektu Přeměření proveden organizací GfK Czech s.r.o. u nezávislý výzkum zacílený na zjišťování iritujících povinností a časové náročnosti na plnění IP. Z výzkumu vyplynulo, že v emocionální rovině podnikatelé uváděli statistiku jako nejvíce obtěžující oblast, následovala ekologie/kniha jízd a daně: STATISTIKA KNIHA JÍZD/EKOLOGIE DANĚ Zdroj: GfK Czech s.r.o., projekt Přeměření Naopak podle zjištěné časové náročnosti měřením patří mezi nejvíce obtěžující povinnosti vstup do podnikání, obchodní právo a daně: VSTUP DO PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO DANĚ Zdroj: GfK Czech s.r.o., projekt Přeměření Lze tedy konstatovat, že závěry z provedeného výzkumu GfK Czech s.r.o. téměř korespondují s vypočítanou AZP v uvedených 12-ti oblastech. Rozdílnosti závisí na způsobu vnímání IP. Str. 14 z 93

16 Tabulka č. 5 obsahuje výběr IP, u nich byla vypočítána AZP nad 500 mil. Kč/rok. Poř. č. 1 Název IP 1) 10 Pov innost zpřístupnit inf ormace (1) Posky tov atel služby je pov inen zpřístupnit příjemci služby před uzav řením smlouv y, popřípadě před posky tnutím služby, následující údaje: a) jméno a příjmení nebo obchodní f irmu, popřípadě název, b) sv é kontaktní údaje, jimiž jsou zejména poštov ní adresa, f axov é číslo nebo adresa elektronické pošty a telefonní číslo, c) inf ormace o tom, zda je posky tov atel služby zapsán v obchodním nebo jiném obdobném rejstříku, pokud ano, pak inf ormace o jeho registračním čísle nebo jiném odpov ídajícím prostředku identif ikace posky tov atele služby v takovém rejstříku, d) sídlo posky tov atele služby v případě práv nické osoby, nebo místo podnikání posky tov atele služby v případě fy zické osoby, e) podléhá-li jeho činnost pov olení, název a adresu orgánu, který povolení vydal, f ) daňové identif ikační číslo, bylo-li přiděleno, g) inf ormace o tom, zda je posky tov atel služby členem prof esní komory, v četně prof esního označení, které mu z takového členstv í v y plýv á, h) inf ormace o obchodních podmínkách nebo doložkách nebo o smluv ních ustanov eních týkajících se v olby práv a, řídí-li se jimi v ztah mezi posky tov atelem služby a příjemcem služby, i) inf ormace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění záruk, které nejsou stanoveny zákonem, pokud existují, j) cenu služby, pokud je posky tov atelem předem stanov ena, k) základní popis posky tované služby, l) inf ormace o pojištění odpov ědnosti za škodu, případně jiných zárukách, v četně kontaktních údajů o osobách je posky tujících a inf ormace o jejich v ěcném a územním rozsahu. (2) Údaje podle odstav ce 1 je posky tov atel služby pov inen zpřístupnit, a to prostřednictv ím a) inf ormací, které jsou dostupné v místě, kde je služba posky tována, nebo kde se uzavírá smlouva, b) dokumentů dodaných příjemci služby, v e kterých je popsána posky tovaná služba, nebo Záko n (č.) 2) Zákon (rok) 3) Oblast (č. 1-12) 4) Mapování IP ABC Gestor 6 počet ) klasifikace 6) frekvence požadavky na data 11 ) Poznámky čas subjektů specifikace (hod.) 7) (k subjektů 9) plnění ) A B C 8) (za rok) 10) druh a forma způsob MPO x všichni poskytovatelé služeb 1 dokumenty dodané příjemci služby, internet, dokumenty v místě služby (pro ochranu spotřebitele) ústně, písemně, elektronicky průběžně (f renkv ence - alespoň 1x/rok) Administrativní zátěž (hod./rok) (časxpočet subjektůxfrenkvence) Administrativní zátěž (Kč/rok) (časxpočet subjektůxfrenkvencexkč) Str. 15 z 93

17 11 Povinnost sdělit informace na žádost 2 Na žádost příjemce služby je poskytovatel služby povinen sdělit následující údaje: a) odhad ceny, není-li cena předem stanovena; pokud nelze cenu stanovit odhadem, sdělí poskytovatel služby alespoň způsob výpočtu ceny, b) informace o existenci profesních pravidel, kterými je poskytovatel služby vázán, a informace o možnostech seznámení se s těmito pravidly, c) v případě, že je poskytovatel služby vázán kodexy chování, vyplývajícími z členství v profesní komoře, poskytne informace o kodexech chování, kterými se řídí při své činnosti, a to včetně případných jazykových verzí a informací o dálkovém přístupu k těmto kodexům, je-li možný, d) informace o možnosti mimosoudního řešení sporů, včetně způsobu získání podrobných informací o podmínkách využití těchto řešení MPO x všichni poskytovatelé služeb 1 na žádost ústně, písemně, elektronicky průběžně (f renkv ence - alespoň 1x/rok ) odst. 1) Výrobek uváděný na trh musí výrobce opatřit průvodní dokumentací a označit. Odst. 4) Pokud určitý způsob užívání výrobků může bezpečnost spotřebitele ohrozit, je výrobce nebo distributor povinen na toto nebezpečí upozornit v průvodní dokumentaci. 8 O povolení musí žádat každý, kdo chce nakládat s vodami, tj,m pokud jde o působnost MŽP, vypouštět odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních nebo čerpat znečištěné podzemní vody (týká se provádění sanací) MPO MŽp x x výrobce 1 dokument písemně Jednorázově žádají o povolení ti, kdo chtějí ze svých provozoven vypouštět OV do povrch. nebo podz. vod nebo se věnují 1 formulář písemně (odhad), opakov aně (f renkv ence - alespoň 1x/rok ) Do působnosti MŽP jako ústředního v odopráv ního úřadu patří pouze pov olení k nakládání s v odami podle 8 odst. 1 písm. c) a e), přev ážně jde o působnost Mze, jednorázov ě(f renkv ence - alespoň 1x/rok) j odst. 1 a 2 povinnost vést pro poplatníky, s příjmy podle 6 mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období 38k odst. 4, 5 a 7 povinnost poplatníka podepsat prohlášení k dani MF x 3, zaměstnavatelé 12 formulář písemně MF x 3, zaměstnavatelé 1 formulář písemně rekapitulace za rok 1x, pov innost v edení mzdov ých listů má zaměstnav atel v ůči každému zaměstnanci plátce daně je pov inen prohlášení k dani uchov áv at pro případnou kontrolu Str. 16 z 93

18 7 35d odst. 5 žádost plátce daně poukázání vyplaceného měsíčního bonusu MF x 3, zaměstnavatelé g podání daňového přiznání MF x 3, označování zboží cenami (nejedná se o povinnost předávání informací veřejnému sektoru, ale poskytování informaci vůči ostatním subjektům na trhu) 11 odst. 1 a 2 povinnost prodávajících vést evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji, pokud jde o úředně stanovené ceny, ceny podléhající věcnému usměrňování cen a ceny zboží prodávaného spotřebiteli, kterým je osoba nakupující zboží pro jiné účely než pro podnikání (vč. povinnosti uchovávat evidenci o cenách a kalkulace prokazující dodržení pravidel věcného usměrňování cen) 101 odst. 1 Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání. FO - poplatník daně z příjmu (10) MF x x 3, prodávající 1 1 datová zpráva,formulář datová zpráva,daňové přiznání ceník, štítek,etiketa MF x 3, prodávající 1 doklad MF x 3, , FO, PO a veřejné subjekty registrované k dani FO, PO a veřejné subjekty registrované k dani 12 4 datová zpráva, tiskpopis datová zpráva, tiskpopis elektronicky, písemně elektronicky, písemně nepředává se neřejnému sektoru nepředkládá se (musí být k dispozici) elektronicky, písemně elektronicky, písemně f rekv ence může být v y šší,nižší 0,5,průběžně (f renkv ence - alespoň 1x/rok) 1, průběžně(f renkv ence - alespoň 1x/rok) (12x), (4x), V souladu s 101a zákona o DPH se daňov é přiznání od bude podáv at pouze elektronicky, s v ýjimkou FO splňujících (12x), (4x) označování zboží cenami (nejedná se o povinnost předávání informací veřejnému sektoru, ale poskytování informaci vůči ostatním subjektům na trhu) , 10 MF x x 3, prodávající 1 ceník, štítek,etiketa nepředává se neřejnému sektoru 0,5, průběžně(f renkv ence - alespoň 1x/rok) j odst. 3 povinost za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová MF x 3, zaměstnavatelé 1 doklad písemně na žádost(f renkv ence - alespoň 1x/rok) základní kvalifikační požadavky MZd x uchazeči 1 formulář písemně jednorázov á, f rekv ence - alespoň 1x/rok Str. 17 z 93

19 15 54 profesní kvalifikační požadavky MZd x uchazeči 1 formulář písemně jednorázov á, f rekv ence - alespoň 1x/rok ekonomické a finanční kvalifikační požadavky MZd x uchazeči 1 formulář písemně jednorázov á, f rekv ence - alespoň 1x/rok technické kvalifikační požadavky MZd x uchazeči 1 formulář písemně jednorázov á, f rekv ence - alespoň 1x/rok odst. 1 a 2 - upravuje podmínky předkládání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý kalendářní rok. 22c - povinnost plátců pojistného uschovávání účetních záznamů o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného na sociální zabezpečení ,5 MPSV x 3, OSVČ MPSV x 3, zaměstnavatel, OSVČ 20 hlášení změn 82 do 15 dnů od změny MPSV x Vysvětlivky: poskytovatel 2165/ služba 5686 předepsaný tiskopis písemně nebo elektronicky 1 záznamy písemně 12 oznámení + doklady (bezúhonnost, odbornost, provozní řád, popis realizace 1) IP se pro účely tohoto přehledu rozumí právním předpisem uložená povinnost spočívající ve sdělení informací ze strany podnikatele dalším subjektům IP opakovaná 2) Číslo předpisu (zákon, příp. vyhláška) IP jednorázová doplněno - 3) Rok vydání předpisu Metodika (2.0) AZP nad 500 mil. 4) Oblast č. 1 vstup do podnikání Kč č. 2 obchodní právo č. 3 vydávání povolení č. 4 podmínky podnikání č. 5 placení daní č. 6 registrace majetku č. 7 ochrana spotřebitele č. 8 ekologické požadavky č. 9 požadavky pro výrobce č. 10 vnitřní trh č. 11 veřejné zakázky č. 12 statistika 5) Správce předpisu 6) ABC klasifikace IP - označení příslušného sloupce: A - IP, jejíž obsah i forma byly přeneseny z předpisu ES/EU (IP z Nařízení EU nejsou přemětem projektu Přeměření), B - IP, jejíž obsah byl přenesen z předpisu ES/EU, ale forma zjišťování je v pravomoci příslušných orgánů ČR, C - IP, kdy stanovení jejího obsahu i formy je plně v pravomoci příslušných orgánů ČR 7) Doba potřebná pro splnění IP - čas strávený vyplněním dat (vyplní resort podle údajů, které má k dispozici) 8) Počet subjektů plnících IP k (vyplní resort podle údajů, které má k dispozici) 9) Bližší vymezení plnitele IP (např.: výrobce, ) 10) Opakování za rok ("jednorázová", "na žádost", "0" (IP, která se plní dobrovolně), opakující se - "číslo opakování" plnění IP za rok) 11) Které informace musí být poskytnuty pro splnění IP - "druh a forma" (např.: hlášení o daních, formulář) a "způsob" (elektronicky - rozumí se odeslání údajů pouze elektronickou cestou, písemně - rozumí se vyplnění tiskopisu na PC nebo ručně bez možnosti elektronického odeslání dat) písemně jednorázov ě, f rekv ence - alespoň 1x/rok průběžně, f rekv ence - alespoň 1x/rok týká se změn v personálním obsazení pracov níků v přímé péči, změn statutárního zástupce, změn v pojisté smlouv ě či schválení nového Celkem AZP nad 500 mil. Kč/rok Zdroj: MPO Str. 18 z 93

20 4. Závěrečná doporučení na další období Na základě reakce jednotlivých resortů ve snaze snižovat administrativní zátěže se doporučuje pokračovat v realizaci 26 opatření z 53 schválených opatření (z nichž 26 opatření bylo splněno a 1 opatření se nerealizuje). Dále se doporučuje realizovat další navrhovaná opatření pro snižování administrativní zátěže ve výhledu na následující období (10 nových navrhovaných opatření). Resortům se doporučuje zvažovat možnost financování přijatých opatření pro snižování administrativní zátěže z prostředků evropských strukturálních fondů (ESF) v novém finančním období na Česká republika bude v rámci politiky soudržnosti spravovat osm operačních programů, přičemž mezi 6 hlavními investičními prioritami pro Českou republiku je mj. priorita zvyšování kvality veřejné správy zlepšováním účinnosti a efektivity veřejných služeb, snižování administrativní zátěže pro podniky a vytváření prostředí příznivého pro podnikání. Na základě výsledků provedeného závěrečného vyčíslení administrativní zátěže pomocí Metodiky (verze 2.0) u informačních povinností, zjištěných v rámci projektu Přeměření, vyplývají následující doporučení pro ústřední orgány státní správy pro snižování zátěže v roce 2014 a v následujícím období: - zaměřit pozornost na informační povinnosti vykazující nejvyšší zatížení v oblastech 5 - placení daní, 4 -podmínky podnikání a 1 - vstup do podnikání s cílem v těchto oblastech snížit nebo redukovat administrativní zátěž, zejména v případě: o Opatření č. 20 Další opatření v rámci pokračující elektronizace veřejné správy (egovernment), o Opatření č. 25 Prohloubení elektronizace v komunikaci zaměstnavatelů s orgány sociálního zabezpečení, o Opatření č. 26 Duplicita údajů pro statistický úřad s údaji pro finanční úřad, o Opatření č. 27 Formuláře, o Opatření č. 31 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů; nový zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob i přesto, že doje ke zrušení projektu JIM, bude opatření nadále směřovat ke zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného, o Opatření č. 43 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečistění, nařízení E-PRTR č. 166/2006, příloha č. 1 vyhláška 386/2009 Sb., výkaz Odp 5-01, o Opatření č. 50 Statistika, spolupráce, předávání dat sdílení informací mezi subjekty státní správy, o Opatření č. 51 Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, výkaz P-5-01, - zvažovat nutnost regulace prostřednictvím častých novelizací právních předpisů, vzhledem k tomu, že studium neustále se měnících právních předpisů přináší m značnou zátěž, - provádět výpočet administrativní zátěže v rámci všech připravovaných právních předpisů a v případě, že výpočet není možný, uvést zdůvodnění a provést kvalifikovaný popis, Str. 19 z 93

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

REFORMA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY Odbor reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu vlády ČR ANALÝZA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ

REFORMA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY Odbor reformy regulace a ústřední státní správy Úřadu vlády ČR ANALÝZA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ Úřad vlády ČR Č.j.: 09036/06 - ORR III. REFORMA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVY ANALÝZA ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ V Praze dne 27. února 2006 OBSAH 2 1 Úvod...3 2 Analýza výstupů jednotlivých úřadů...4

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Vznik centrálních registračních míst Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele ZÁKON Č. 214/2006 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY (PROJEKT

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky zadavatele: Název

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená: Ing. Světlanou Kubíkovou vrchní ředitelkou sekce veřejné správy poštovní schránka P.O.BOX 155/VZ 140 21 PRAHA 4 V Praze

Více

Návrh úsporných opatření pro rok 2014

Návrh úsporných opatření pro rok 2014 , Návrh úsporných opatření pro rok 2014 Mgr. Karolína PEAKE místopředsedkyně vlády 14. září 2012 Zadání Usnesení vlády č. 399 z 6. června 2012 Úkol pro místopředsedkyni vlády připravit úsporná opatření

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více