Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada městské části Praha 2 vydává v souladu s 94, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tuto směrnici. Čl. 2 Účel směrnice, obecná ustanovení 1) Úřad městské části (dále jen ÚMČ ) Praha 2 je povinným subjektem ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona ). 2) Tato směrnice je vydávána k zajištění činností povinného subjektu Úřad městské části Praha 2 (dále jen povinného subjektu ), které vyplývají ze zákona. Tato směrnice stanoví další podmínky, za nichž jsou informace povinným subjektem v souladu se zákonem poskytovány. 3) Povinnost poskytnout informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací ( 2 odst. 4 zákona). Povinný subjekt neposkytne informace v rozsahu výluk stanovených v ust. 7 až 11 zákona. Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace ve smyslu ust. 11 odst. 1 zákona. 4) Povinný subjekt poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním ( 4 odst. 1 zákona). 5) K činnostem povinného subjektu vyplývajícím ze zákona jsou pověřeni uvolnění členové Rady městské části Praha 2, tajemnice ÚMČ Praha 2 a vedoucí odborů ÚMČ Praha 2 podle působnosti odboru (dále jen pověřená osoba ). 6) Evidenci podání, rozhodnutí, jiného než standardního postupu, poskytnutých informací, doručenek a dalších souvisejících dokumentů ve smyslu zákona zajišťuje v rámci povinného subjektu odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2 (dále jen OKSVV ), resp. oddělení vnějších vztahů. 7) Metodickou pomoc při činnostech povinného subjektu ve smyslu zákona poskytuje odbor právní. Čl. 3 Poskytování informací zveřejňováním 1) Odpovědnost za obsahovou správnost a včasnost zpracování podkladů ve smyslu 5 a 8b zákona a jejich aktualizaci mají vedoucí odborů ÚMČ Praha 2 podle oblasti působnosti odborů (dále jen příslušný vedoucí odboru ). 2) Odpovědnost za zveřejnění informací, na základě podkladů zpracovaných příslušným vedoucím odboru, má vedoucí OKSVV. 3) Zveřejnění informací ve smyslu 5 odst. 1 a odst. 2 zákona za povinný subjekt zajišťuje informační kancelář ÚMČ Praha 2 (dále jen informační kancelář ) v době úředních hodin. 4) Dálkový přístup ke zveřejněným informacím povinného subjektu uvedeným v 5 zákona zajišťuje oddělení vnějších vztahů OKSVV prostřednictvím sítě internet na adrese

2 Čl. 4 Poskytování informací na základě ústní žádosti 1) Ústně podanou žádost ve smyslu 13 zákona vyřizuje za povinný subjekt pracoviště povinného subjektu, na které se žadatel obrátí. Není-li toto pracoviště schopno nebo oprávněno informace poskytnout, odkáže žadatele na pracoviště povinného subjektu, které informaci může poskytnout (informační kancelář nebo příslušný odbor). 2) O ústních podáních žádosti povinný subjekt nevede záznam. Z toho důvodu nejsou zahrnuta do výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona ( 13, odst. 3 zákona). 3) Proti neposkytnutí odpovědi na ústní žádost o podání informace se nelze odvolat ani podat stížnost ( 13, odst. 3 zákona). 4) Pokud nebyla žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostatečnou, je povinností příslušného pracovníka (ten, na koho byla žádost vznesena) informovat žadatele o možnostech podání písemné žádosti o informaci. Čl. 5 Způsob podání písemných žádostí o poskytnutí informace 1) Žadatel se může pro poskytnutí informací ve smyslu zákona na základě písemných žádostí obrátit na povinný subjekt těmito způsoby: a) podáním zaslaným na poštovní adresu povinného subjektu: Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, Praha 2 b) osobním podáním v hlavní podatelně povinného subjektu v době úředních hodin c) zasláním u na adresu elektronické podatelny povinného subjektu: 2) Ze žádosti musí být zřejmé že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona a musí obsahovat: fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 3) Nesplňuje-li žádost předepsané náležitosti, případně není-li elektronická žádost podána výše uvedeným způsobem není žádostí ve smyslu tohoto zákona ( 14 odst. 4 zákona). Čl. 6 Vyřizování písemných žádostí 1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt ( 14, odst. 1 zákona). 2) Pověřená osoba neprodleně zaeviduje došlou žádost v centrální evidenci. 3) Evidence musí kromě čísla jednacího obsahovat jméno (název) žadatele, adresu bydliště (sídlo), předmět požadované informace, datum předání informace, pokud informace není poskytnuta datum a číslo jednací vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti, datum předání rozhodnutí, datum případného odvolání či stížnosti, datum

3 předání odvolání či stížnosti nadřízenému orgánu a datum vyřízení odvolání či stížnosti. 4) Originály všech dokumentů týkající se činnosti povinného subjektu ve smyslu zákona v listinné i v elektronické podobě předají pověřené osoby určenému pracovníku oddělení vnějších vztahů OKSVV, který provede evidenci a archivaci těchto dokumentů. 5) V případě, že se žádost o poskytnutí informace týká více oblastí, bude konečným zpracovatelem odpovědi za povinný subjekt OKSVV. 6) Další postup je v souladu s 14 a 15 zákona. Pověřená osoba zodpovídá za to, že poskytnutá informace nebude v rozporu s 7, 8a, 8b a 9 až 12 zákona. 7) Pověřená osoba konzultuje způsob vyřízení žádosti s odborem právním. Před konečným vyřízením žádosti, resp. před odesláním jakéhokoli písemného úkonů vůči žadateli, je pověřená osoba povinna předložit navrhovanou odpověď, rozhodnutí nebo jiný písemný úkon ke kontrole právnímu odboru. 8) Poskytne-li pověřená osoba žadateli odpověď jinak než písemně (odkazem na zveřejněnou informaci dle 6 zákona, nahlížením do spisu apod.), pořídí o této skutečnosti záznam a předá ho určenému pracovníkovi oddělení vnějších vztahů OKSVV k evidenci a k archivaci. 9) Povinný subjekt zveřejní informace poskytnuté na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah ( 5 odst. 3 zákona). 10) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace musí být v souladu s 15 zákona. V případě odepření poskytnutí informace podle ust. 11 odst. 1 zákona musí být tento postup v rozhodnutí o odepření informace řádně zdůvodněn. Čl. 7 Odvolání 1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ( 16 odst. 1 zákona). 2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ( 16 odst. 2 zákona). Čl. 8 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost ) se podává u povinného subjektu ( 16a odst. 3 zákona). 2) Stížnost může podat žadatel z důvodů uvedených v 16a odst. 1 zákona. 3) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam ( 16a odst. 2 zákona). 4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán ( 16a odst. 4), kterému povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě povinný subjekt stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti ( 16a odst. 5 zákona). 5) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán povinného subjektu. Výsledek rozhodnutí oznámí žadateli a povinnému subjektu.

4 6) Odvolání proti rozhodnutí nadřízeného orgánu povinného subjektu se řídí dle 16a odst. 9 a odst. 10 zákona. Čl. 9 Hrazení nákladů a způsob platby 1) Povinný subjekt je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace (podle 17 odst. 1 zákona). 2) Sazebník úhrad za poskytování informací ve smyslu zákona (dále jen sazebník ) je přílohou č. 2 této směrnice. Za zpracování sazebníku a jeho aktualizaci zodpovídá vedoucí OKSVV. 3) Výši úhrady za poskytnutí informace určí podle sazebníku osoba pověřená za povinný subjekt ke zpracování odpovědi. 4) V případě, že se žádost o poskytnutí informace týká více oblastí působnosti povinného subjektu, určí výši náhrady za poskytnutí informace podle sazebníku vedoucí OKSVV. 5) V případě, kdy povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace úhradu, nevydá povinný subjekt informaci dříve, než žadatel uhradí náklady na podání informace ( 17 odst. 5 zákona). 6) V případě, že povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace úhradu, pověřená osoba písemně oznámí žadateli tuto skutečnost před poskytnutím informace. Oznámení zašle dopisem do vlastních rukou žadatele s uvedením požadované výše úhrady a s uvedením informací o možnostech způsobu úhrady (viz příloha č. 3 této směrnice). Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena ( 17 odst. 3 zákona). 7) Zápis o vyrozumění, o uhrazení nákladů, o předání informace, doručenku apod. předá pověřená osoba určenému pracovníkovi OKSVV k evidenci a archivaci. 8) Úhradu nákladů za podání informace je možno provést: a) v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha v době úředních hodin pro veřejnost b) bezhotovostním převodem na účet povinného subjektu MČ Praha 2, č. ú /0800 (Česká spořitelna, a. s.), variabilní symbol: ) Pokud povinný subjekt požaduje za poskytnutí informace úhradu, je toto poskytnutí podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Pokud žadatel podá proti výši požadované úhrady stížnost, lhůta 60 dnů neběží ( 17 odst. 5). Pověřená osoba o této skutečnosti provede zápis, který předá oddělení vnějších vztahů OKSVV k evidenci a žádost odloží. Čl. 10 Výroční zpráva 1) Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle 18 zákona zpracuje vedoucí OKSVV na základě podkladů dodaných oddělením vnějších vztahů a předloží ji Radě městské části Praha 2 ke schválení tak, aby tato zpráva mohla být zveřejněna do 1. března následujícího roku.

5 2) Výroční zprávu zveřejní OKSVV po dobu nejméně 30 kalendářních dnů na úřední desce a nejméně po dobu dvou let prostřednictvím sítě internet na adrese Čl. 11 Přílohy této směrnice Nedílnou součástí této směrnice jsou následující přílohy: 1) Přehled lhůt vyplývajících ze zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 2) Sazebník úhrad za poskytnutí informace 3) Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace Čl. 12 Účinnost 1) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. 2) Schválením této směrnice se ruší Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím schválenou usnesením RMČ č. 828 ze dne

6 Příloha č. 1 Přehled lhůt vyplývajících ze zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Předmět Základní lhůta pro vyřízení písemné žádosti o poskytnutí informace [ 14, odst. 5 písm. d) zákona] Lhůta nejpozději od dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění Prodloužení základní lhůty Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů uvedených v 14 odst. 7 zákona. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace nejvýše o 10 dnů (tj. základních 15 dnů + 10 dnů) Žádost neobsahuje požadované údaje uvedené v 14 odst. 2 Povinný subjekt vyzve žadatele o doplnění údajů [ 14 odst. 5 písm. a) zákona] do 7 dnů od podání žádosti Doplnění žádosti žadatelem na základě výzvy povinného subjektu [ 14 odst. 5 písm. a) zákona], v případě neupřesnění povinný subjekt žádost odloží do 30 dnů ode dne doručení výzvy Žádost je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je příliš obecně Povinný subjekt vyzve žadatele o upřesnění žádosti [ 14 odst. 5 písm. b) zákona]. do 7 dnů od podání žádosti Upřesnění žádosti žadatelem na základě výzvy povinného subjektu [ 14 odst. 5 písm. b) zákona], v případě neupřesnění povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti do 30 dnů ode dne doručení výzvy Požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu Povinný subjekt žádost odloží a tuto odvodněnou skutečnost sdělí žadateli [ 14 odst. 5 písm. c) zákona] do 7 dnů od doručení žádosti povinnému subjektu

7 Odkaz na zveřejněnou informaci Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace ( 6 odst. 1 zákona). Pokud žadatel trvá na poskytnutí informace ( 6 odst. 2 zákona) viz dále nejpozději do 7 dnů od dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění Žadatel trvá na přímém poskytnutí informace Pokud se žadatel nespokojí s odkazem na zveřejněnou informaci, povinný subjekt informaci poskytne ( 6 odst. 2 zákona), ale považuje se to za nové podání žádosti. od sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí odpovědi Vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti ( 15 odst. 1 zákona) s výjimkou případů, kdy se žádost odloží [v souladu s ustanovením 14 odst. 5 písm. a), 17 odst. 5 zákona] nejpozději od dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění Žadatel zaplatí úhradu za poskytnutí informace (v opačném případě povinný subjekt žádost odloží ( 17 odst. 5 zákona) do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady Žadatel může podat odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti ( 16 odst. 1 zákona) od doručení rozhodnutí Povinný subjekt předloží odvolání nadřízenému orgánu spolu se spisovým materiálem ( 16 odst. 2 zákona) 15 dnů od doručení odvolání povinnému subjektu Rozhodnutí o odvolání nadřízeným orgánem ( 16 odst. 3 zákona) Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu ( 16 odst. 3 zákona) ode dne předložení odvolání povinným subjektem do 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

8 Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v souladu s důvody uvedenými 16a odst. 1 zákona do 30 dnů i Povinný subjekt předloží stížnost nadřízenému orgánu spolu se spisovým materiálem ( 16a odst. 5 zákona) do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla ii Nadřízený subjekt rozhodne o stížnosti v souladu s ustanovením 16a odst. 6 a odst. 7 zákona ode dne předložení Povinný subjekt zjedná nápravu dle rozhodnutí nadřízeného orgánu o stížnosti na výši úhrady, nebo na výši odměny [ 16a odst. 7, písm. c) zákona] od doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu Zveřejnění informace na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup Povinný subjekt zveřejní informace poskytnuté na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup ( 5 odst. 3 zákona) od poskytnutí informace i a) doručení sdělení podle 6, 14 odst. 5 písm. c) nebo 17 odst. 3 b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle 14 odst. 5 písm. d) nebo 14 odst. 7 ii pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti Poznámky: 1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt ( 14, odst. 1 zákona) 2) Pokud zákon nestanoví jinak, použijí se při postupu podle zákona a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, b) pro odvolací řízení a c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení ustanovení správního řádu; dále se při postupu podle zákona použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení 178; v ostatním se správní řád nepoužije 3) Za den poskytnutí informace se považuje den, kdy povinný subjekt předá odpověď poště nebo umožní žadateli přístup k informaci jiným způsobem ve smyslu zákona (nahlédnutí do spisu apod).

9 Příloha č. 2 Sazebník úhrad za poskytnutí informace Povinný subjekt ÚMČ Praha 2 (dále jen povinný subjekt ) je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace (podle 17 zákona). náklady na práci pracovníka povinného subjektu v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace (za každých započatých 15 minut) kopie A4 černobílá jednostranná kopie A4 černobílá oboustranná kopie A3 černobílá jednostranná kopie A3 černobílá oboustranná kopie A4 barevná jednostranná výtisk A4 černobílý z tiskárny výtisk A3 černobílý z tiskárny CD-R bez obalu disketa 3,5 Ostatní náklady vynaložené na poskytnutí informace, které povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami (například velkoplošné kopírování), budou žadateli přeúčtovány. 50,- Kč 3,- Kč 4,- Kč 4,- Kč 6,- Kč 10,- Kč 2,- Kč 4,- Kč 20,- Kč 10,- Kč Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informace nebude požadována, pokud jejich výše nepřekročí částku 300,- Kč.

10 Příloha č. 3 1) Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace (Text tohoto oznámení bude vložen na hlavičkový papír pověřené osoby a odeslán jako dopis do vlastních rukou žadatele) Vaše žádost Naše č. j. Vyřizuje / oddělení / tel. V Praze dne Věc: Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Oznamujeme Vám, že ÚMČ Praha 2 je podle 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace. Výše úhrady za poskytnutí informace byla stanovena na základě sazebníku úhrad, který je součástí Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v celkové výši... Kč. Z toho činí: náklady spojené s vyhledáním informace pořizování černobílých kopií pořizování barevných kopií výtisk z tiskárny počítače technický nosič dat (disketa, CD) C E L K E M Kč Kč Kč Kč Kč Úhradu nákladů za podání informace je možno provést a) v hotovosti v pokladně ÚMČ Praha v době úředních hodin b) bezhotovostním převodem na účet povinného subjektu MČ Praha 2, č. ú /0800 (Česká spořitelna, a. s.), variabilní symbol: 2111 Požadovaná informace Vám bude vydána až po uhrazení nákladů vynaložených na poskytnutí informace (na základě 17, odst. 5 zákona). Upozorňujme na uvedený odstavec zákona, dle kterého, pokud do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nedojde k zaplacení, Vaše žádost bude odložena. Za povinný subjekt jméno, funkce podpis

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Směrnice č. 1/2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Předmět a rozsah úpravy V Mnichovicích

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.

v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území. VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE MILOTICE NAD OPAVOU č. 3/2006 ZÁSADY upravující postup obce při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Organizační směrnice 2/2006

Organizační směrnice 2/2006 Organizační směrnice 2/2006 Poskytování informací Ve smyslu: Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI.

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI. LVI. SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM, OCHRANA INFORMACÍ, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 056/2015 Vypracoval: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Schválil: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím - znění dle 181/14 Sb. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

106/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 7.2.2012 do částky 15/2012 Sb. a 8/2012 Sb.m.s. Obsah a text 106/1999 Sb. - stav k 31. 3.2012 Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 101/2000 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění zákonů č. 101/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Poslední změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 nadpis vypuštěn Tento zákon zapracovává

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací Strana 1/ 12 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací Anotace: Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací

Více

Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014.

Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014. Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 1 Vnitřní směrnice č. 26 Odborného učiliště, Křenovice 8 Poskytování informací Č.j.: OUKR/1139/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Zaměstnanci

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více