Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně"

Transkript

1 Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně v textu této smlouvy dále jen Klient 2) Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně 35301, Tepelská 752/22, IČO , zastoupená ředitelem organizace Ing. Vladislavem Bláhou v textu této smlouvy dále jen Poskytovatel v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, podle 49 (v textu této smlouvy dále jen Smlouva ) a Úvodní prohlášení Poskytovatel tímto prohlašuje, že je příspěvkovou organizací města Mariánské Lázně, která mimo jiné poskytuje pobytové odlehčovací služby v rozsahu stanoveném v 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, v domově pro seniory v Mariánských Lázních. Klient domova tímto prohlašuje, že je osobou, která má sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a proto jeho situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. I. Rozsah poskytování sociální služby (1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi v domově pro seniory a) ubytování b) stravování c) úkony péče d) základní ošetřovatelskou péči

2 I. Ubytování (1) Klientovi se poskytuje ubytování v jednolůžkovém pokoji ve dvoulůžkovém pokoji K pokoji náleží a) balkon, b) předsíň samostatná c) WC a sprchový kout (2) pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, prádelník, stůl, dvě židle, světlo stropní, lampička,věšáková stěna. Po dohodě s Poskytovatelem si může Klient vzít drobné osobní předměty. (3) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozích odstavcích může Klient způsobem obvyklým užívat společně s ostatními osobami v domově také a) jídelnu b) společenské místnosti c) altán (4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektřinu úklid, praní a žehlení ložního a osobního prádla a ošacení. (5) Poskytovatel se zavazuje udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Klienta spojených s užíváním těchto prostor. (7) Klient se zavazuje užívat prostory jemu vyhrazené řádně. V prostorách nesmí Klient bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. (8) Z důvodu zajištění hygienických požadavků souhlasí Klient s přístupem obslužného personálu do prostor skříní a nočního stolku za jeho osobní asistence. (9) Klient je srozuměn s tím, že poskytovatel nepřebírá zodpovědnost za zničení, ztrátu a poškození jak cenností, tak finančních prostředků, pokud si je klient ponechá u sebe.

3 II. Stravování (1) Klient má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy, ten ji zajistí v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel denně. Klient se zavazuje hradit poskytnutou stravu ve výši a způsobem, jak je uvedeno v čl. V. (2) Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel domova pro seniory. (3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Klienta, seznam diet je uveden ve vnitřních pravidlech domova pro seniory. III. Péče Poskytovatel je povinen a zavazuje se poskytovat Klientovi, který je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os.hygienu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) aktivizační činnosti e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Rozsah a způsob zajištění těchto služeb vyplývá ze žádosti o Odlehčovací službu. IV. Místo a čas poskytování sociální služby (1) služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Domově pro seniory provozovaném Poskytovatelem v Mariánských Lázních, ul. Tepelská č.p. 752/22 (2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu uvedenou v této Smlouvě. (3) Služba bude poskytována na dobu přechodnou v době Od do. tj. po dobu.. dnů. V. Výše úhrady a způsob jejího placení (l) Klient se zavazuje zaplatit úhradu za ubytování ve výši,-kč denně, úhradu za stravu ve výši,- Kč denně a úhradu za péči ve výši,- Kč denně, tj. celkovou úhradu za 1 den ve výši.,- Kč (dále jen úhrada za služby) Celková úhrada za služby se vypočte vynásobením denní úhrady a skutečného počtu dnů pobytu. První a poslední den pobytu pro účely úhrady se počítá jako jeden pouze v případě, že Klient nastoupí do 10

4 hodin v první den pobytu a pokoj uvolní do 10 hodin v poslední den pobytu. (2) Klient uhradí služby vždy za každých 30 dnů pobytu. V případě, že pobyt Klienta bude kratší než 30 dnů, nebo bude hradit služby za zbývající počet dnů pobytu, klient uhradí služby: a/ v poslední den pobytu v hotovosti na pokladně Poskytovatele b/ bezhotovostním převodem na účet poskytovatele č... se splatností nejdéle do 3 pracovních dnů po dni ukončení pobytu. (3) Klient tímto uznává celkovou úhradu za služby a to co do důvodu a výše. Prohlašuje, že uvedenou úhradu uhradí v den ukončení pobytu v hotovosti nebo bezhotovostně ve výše stanovené lhůtě splatnosti. Klient bere na vědomí, že v opačném případě bude Poskytovatel vymáhat pohledávku soudní cestou. VI. Lékařská a zdravotnická péče (1) Klient odlehčovací služby, má svého praktického lékaře, u kterého je vedena zdravotnická dokumentace. Klient zmocňuje Poskytovatele k vyžádání potřebné zdravotnické dokumentace. (2) Poskytovatel umožní poskytnutí lékařské péče praktickým lékařem klienta přímo v objektu Domova pro seniory, v akutních případech personál vždy zavolá rychlou záchrannou službu. (3) Klient domova se zavazuje, že bude bezodkladně Poskytovatele informovat o svém aktuálním zdravotním stavu. (4) Klient si při nástupu do zařízení vezme potřebné léky a kompenzační pomůcky (invalidní vozík, hole, chodítko apod.), nahlásí zdravotnickému personálu jméno svého praktického lékaře, rozpis léků, které užívá, případně doporučení lékaře na žádaná ošetření. (5) Poskytovatel zajišťuje ošetřovatelskou péči na základě doporučení ošetřujícího lékaře. (6) Zdravotnická dokumentace je vedena v souladu s vyhláškou č. 385/2006 Sb. o zdravotnické dokumentaci. VII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb Klient prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem, Sazebníkem úhrad a Postupy pro podávání stížností (dále jen vnitřní pravidla). Klient prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl nebo mu byly přečteny a že jim plně porozuměl. Klient se

5 zavazuje tato pravidla dodržovat. VIII. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty (1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.výpovědní lhůta pro výpověď Klientem činí 3 dny a počne běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi Poskytovateli. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelným způsobem doručena Poskytovateli. (2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: Jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje, jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel. (3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 3 dny a počíná běžet dnem, v němž byla tato výpověď Klientovi písemně doručena. IX. Doba platnosti smlouvy 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2) Doba platnosti a účinnosti této Smlouvy je ukončena vyrovnáním všech závazků a pohledávek vyplývajících z této Smlouvy. Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. X. Zvláštní ustanovení 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 3) Změna Smlouvy může být provedena pouze dohodou obou stran formou číslovaných dodatků k této Smlouvě. V Mariánských Lázních dne Podpis uživatele Razítko a podpis oprávněného zástupce poskytovatele:. Další přítomné osoby: Jméno a příjmení podpis.

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Dvůr Králové nad Labem Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Pan nar. bydliště v textu této smlouvy dále jen "uživatel" zastoupen

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více