EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str."

Transkript

1 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A PGRLF PŘIPRAVILY PRO ZEMĚDĚLCE A DALŠÍ ZÁJEMCE KOMPLEXNÍ ŘADU NOVÝCH PROGRAMŮ str. 10 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY str. 16 ING. JINDŘICH MACHÁČEK ŘÍKÁ: AGROFERT DOKÁŽE DOHLEDAT PŮVOD SUROVINY V CELÉM PRODUKČNÍM ŘETĚZCI, COŽ JE SVĚTOVÝ UNIKÁT str SRPEN 2015 INFORMAČNÍ NOVINY AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY > PROBLÉMY SE SUCHEM JE TŘEBA ŘEŠIT KOMPLEXNĚ A V SOUČINNOSTI SE VŠEMI POKLIDNÝM OBDOBÍM LÉTA HÝBE U ZEMĚDĚLCŮ ŘADA TÉMAT, Z NICHŽ TO NEJZÁSADNĚJŠÍ JE V DOBĚ PŘÍPRAVY SRPNOVÉHO ČÍSLA AGROBASE SUCHO A JEHO DOPADY DO KAŽDODENNÍHO PROVOZU NEJENOM VŠECH ZEMĚDĚLCŮ, ALE TAKÉ LESÁKŮ, VODOHOSPODÁŘŮ, RYBÁŘŮ, ALE VLASTNĚ CELÉ NAŠÍ SPOLEČNOSTI. Zatímco žně probíhají ke spokojenosti a úroda obilovin a řepky je v předstihu odhadována na průměrnou sklizeň s dobrou kvalitou, jsou zde přímé dopady do mnoha dalších sektorů. Současné sucho a vysoké teploty jsou pokračováním dlouhodobého vývoje počasí a zasáhly prakticky všechny ostatní plodiny. U jarních výsevů často chyběla voda v rozhodujících fázích vegetačního období, některé rostliny například i hůře klíčily kvůli půdnímu škraloupu. Rostliny reagovaly zpomaleným a nedostatečným růstem, nízkým nasazením plodů, jejich opadem, jsou škody úžehem či plody dosahují jen malé konzumní velikosti a dozrávají předčasně. Výsledkem tedy bude pravděpodobně nízká výtěžnost pro standardní odbyt, protože plody nebudou splňovat standardy z hlediska velikosti a vzhledu. Například velká část ovoce tak pravděpodobně skončí v moštech. Aktuální odhady mluví o snížení úrody u většiny zásadních komodit, ať už je to u chmele o cca 30 %, u cukrovky o zhruba až 50 %, u zeleniny a ovoce jsou to propady v tržbách v řádech stovek miliónů korun, Například cukrovka má porosty povadlé a v extrémních teplotách se úplně zastavil její vegetační růst a chrásty začaly usychat. Přestože je v nich cukr více koncentrován, jsou bulvy menší a tak předpokládáme poměrně výrazné snížení výnosů. Velmi špatné porosty má ze stejných důvodů kukuřice - v některých krajích se odhaduje také poloviční pokles produkce. Předčasným ukončením růstu a zastavením vegetace jsou postiženy také brambory, mák, ale i školkařské výpěstky okrasných rostlin. Další vývoj především u víceletých pícnin, cukrové řepy, brambor a kukuřice bude záležet na množství srážek, ale také na jejich intenzitě a distribuci. Přívalové deště by totiž na půdě, jejíž sorpční schopnost je následkem dlouhotrvajícího sucha snížená, mohly napáchat značné škody. Přestože je mnoho pozemků a například čtvrtina ovocných sadů pod závlahou, jsou v současné době přijímána vodohospodářská opatření spočívající ve výrazným omezeních odběrů vody tak, aby byla ve vodních tocích udržena minimální průtoková hladinu. Foto: archiv AK ČR Druhotně tato situace dopadá i do živočišné výroby, a to aktuálním

2 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA snížením produkce objemných krmiv, kde porosty příliš nerostou. Zatímco první seče byly dobré, druhé jsou snížené a některé kraje hlásí pokles pícnin na pastvinách a loukách až o třetinu i více. Otázka bude, co se stane s třetí sečí. U pícnin na orné půdě setých na jaře nastal v některých krajích pokles až o 50 %. Přímé dopady jsou na výkrm skotu, který je většinou na pastvě, tam chybí v těchto dnech krmivo úplně a není zvířata kde pást. U dojeného skotu zatím jsou dostatečné zásoby, ale situace s propadem úrody a sklizně se může projevit v příštím roce. Místně jsou také již problémy se zdrojem vody pro napájení, vysychají studny, voda se musí dovážet z větších přepravních vzdáleností a rostou tak další náklady. Ostatně i zvířata sama na růst teploty reagují snížením užitkovosti, dochází ke zvýšeným úhynům, zhoršují se parametry reprodukce a tím se zakládají problémy i do budoucna.řada chovatelů skotu, prasat či drůbeže tak i v souvislostech s cenovými výkyvy a krizí uvažují i o další existenci vlastních chovů. Zde je však nezbytné zdůraznit význam statkových hnojiv a jejich složek pro kvalitu půdy, mimo jiné právě pro schopnost vázat vodu. Podíváme-li se do minulosti, sucho s podobnými dopady bylo v roce Podle provedeného šetření bylo tehdy zasaženo přes 80 % území a škody přes 10 mld. Kč. Stát posléze kompenzoval propady v tržbách ve výši celkem 5 mld. Kč. Ale jakákoliv přímá či nepřímá kompenzace a tedy zatěžování státního rozpočtu není cestou, kterou bychom se měli vydávat. Vzhledem ke stále extrémnějším projevům počasí jako je sucho, vysoké teploty, ale přívalové deště, či povodně se jako Agrární komora ČR mnohem více přikláníme a soustředíme na systémové řešení situace. Tedy k tomu, aby se voda v krajině lépe využila, rozlila, zadržela. Jde o komplex opatření, který začíná u každého zemědělce, a to od volby vhodných odrůd či změny porostů, šetrného hospodaření s půdou a pokračuje přes vhodné využití techniky a technologií, dodržení základních pravidel, až po provázanost živočišné výroby s polním hospodařením apod. K tomuto by mělo postupně směřovat také motivační nastavení státních a unijních podpor. Patří sem také samotný vodohospodářský systém toků a staveb a jejich režimu, nezpochybnitelná je také úloha lesů i otázka betonování krajiny vždyť ztrácíme denně 15 hektarů zemědělské půdy. Jako Agrární komora ČR jsme stáli u zrodu pilotního projektu Generel vodního hospodářství krajiny České republiky a Integrovaného systému sledování sucha v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství, kde s partnery z řad státní správy, výzkumných ústavů a Mendelovy univerzity Brno vyvíjíme aktivity, které jsou primárně zaměřeny na koncepční úpravy hospodaření v krajině v reakci na možné výzvy plynoucí ze změn klimatu, kterým musí agrární sektor v posledních letech stále častěji čelit. Zde může svou trochou přispět každý z vás. A to přes zapojení podniků do monitoringu sucha, ve kterém Agrární komora vypomáhá prostřednictvím svých členů sběrem a zprostředkováním týdenních dat do celostátní sítě. Pokud i vy máte zájem, je možnost s monitoringem spolupracovat přes registraci na a pravidelným vyplňováním jednoduchého dotazníku. Miroslav Toman, prezident AK ČR a PK ČR ÚČAST NA TENDRECH I ŽIVÉ ZÁSOBY JSOU ŠANCÍ PO ZEMĚDĚLCE DALŠÍM TÉMATEM, KTERÉ SE PROJEDNÁVALO V POSLEDNÍ DOBĚ, BYLA SPOLUPRÁCE SE SPRÁVOU STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV (SSHR), A TO MIMO JINÉ NA PROJEKTU ŽIVÝCH ZÁSOB. Foto: shutterstock.com Zástupci AK ČR se s předsedou Správy státních hmotných rezerv Pavlem Švagrem domluvili na spolupráci i ohledně účasti v tendrech. Informování a vyšší účast na tendrech ze strany českých zemědělců a potravinářů totiž může do budoucna zamezit tomu, abychom ve strategických zásobách měli například polské nebo litevské máslo a podobně. Zvláště v době, kdy je skutečná krize na trhu s mlékem, způsobená nejen ukončením režimu mléčných kvót, ale také ruským embargem, jsou tendry na sušené mléko i jiné druhy mléka pro české producenty zásadní a nevidíme jediný důvod, proč bychom takto neměli pomoci českým potravinářům a zemědělcům. Jestliže budou potravinářské a zemědělské strategické zásoby tvořeny primárně českými produkty, pak bude teprve naplněn cíl zabezpečení potravinové bezpečnosti České republiky, protože české výrobky jsou mimo jiné kontrolovány právě českými dozorovými orgány, které patří k nejlepším v Evropě. Zároveň nám tato spolupráce umožňuje další diskusi o složení strategických zásob. Jsme přesvědčeni, že je možné dováženou čočku nahradit českým hrachem, podobně jako sójové boby třeba českými fazolemi. I v tomto směru hodláme se Správou státních hmotných rezerv nadále jednat. Pokud jde o projekt živého stáda, i ten je pro české zemědělce velmi důležitý. Podle plánovaného projektu by živé stádo mohlo v budoucnu nahradit skladování mraženého masa. Ostatně nejde o nic jiného než návrat k tradici předků, kdy například právě v době války, byly na statcích chována zvířata jako skutečně živé konzervy. Je zde samozřejmě také ekonomický aspekt. Za skladování a ochraňování pětiset tun mraženého masa platí Správa státních hmotných rezerv ročně 15,4 milionu korun. Nejdražší položkou je přitom zamrazení a pak také následné rozmrazení. To by u stáda odpadlo. Rozdíl je i v nákladech na udržení čerstvých zásob. Zatímco mražené maso se musí ve skladech pravidelně obměňovat za čerstvé, u stáda je jeho obměna přirozená. Společný pracovní tým by měl určit parametry pilotního projektu do konce prosince Pokud se tento způsob uchovávání zásob masa ukáže levnější, mohla by Správa státních hmotných rezerv vypsat veřejnou zakázku už během příštího roku. Živé stádo v počtu přibližně 1500 až 2000 kusů by se pak mohlo ve státních rezervách objevit v roce Miroslav Toman, prezident AK ČR a PK ČR 2

3 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA JAK TO BUDE DÁL S MLÉKEM? PŘEDSTAVENSTVO AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY NA SVÉM MIMOŘÁDNÉM JEDNÁNÍ DNE 29. ČERVENCE TOHOTO ROKU V PRAZE PRODISKUTOVALO SITUACI V SEKTORU VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ MLÉKA S CÍLEM DEFINOVAT POTŘEBY K ŘEŠENÍ NEGATIVNÍHO VÝVOJE. SITUACE V ODVĚTVÍ VÝROBY MLÉKA JE VELICE VÁŽNÁ A DLOUHODOBĚ EKONOMICKY NEUDRŽITELNÁ. AGRÁRNÍ KOMORA SI JE VĚDOMA, ŽE ZÁLEŽITOST JE POTŘEBA ŘEŠIT KONCEPČNĚ A NA ÚROVNI VŠECH PARTNERŮ, A PROTO PŘIZVALA K JEDNÁNÍ ZÁSTUPCE JEDNOTLIVÝCH CHOVATELŮ A JEJICH SVAZŮ, PŘES ODBYTOVÁ DRUŽSTVA PRO MLÉKO NAPŘ. MHD JIH TÁBOR, MLÉCOOP, VIAMILK AJ., PO VELKÉ TUZEMSKÉ ZPRACOVATELE, JAKO JE MADETA, SKUPINA INTERLACTO, ČI MLÉKÁRNA HLINSKO. Jednání se účastnil také Jindřich Šnejdrla, náměstek ministra zemědělství pro sekci komodit, výzkum a poradenství. Cílem bylo sjednotit názory všech zúčastněných stran a posílit sektor jako celek s definováním kroků, které k tomu mají napomoci. Plénum se shodlo, že nastalou krizi je nezbytné řešit koncepčně, v dlouhodobém horizontu, za součinnosti se státní správou a za konstruktivní spolupráce všech zúčastněných stran ve prospěch České republiky jako celku, dále s Evropskou komisí a komisařem pro zemědělství Philem Hoganem, případně v koalici s dalšími názorově blízkými zeměmi. Jak uvedl Miroslav Toman: Cílem je součinnost našich kroků, společná spolupráce, společné požadavky a společný tlak nás všech, protože jde o sektor jako celek, kde názorově izolované skupiny bez vzájemné podpory nesvedou nic a ztráty budou ještě o to větší. Jinými slovy - nad osobní zájmy musíme postavit existenci celého Foto: archiv AK ČR sektoru. Nedělejme si iluze, že Evropa o naše mléko stojí, čím dříve a čím více se vyčistí unijní trh, tím lépe pro silné producenty, kteří jsou v tomto případě našimi konkurenty. Bylo konstatováno, že souhrnné činitele jako jsou zrušení mléčných kvót na jaře letošního roku a absence intervenční záchranné sítě EU, ruské embargo a přetlak výrobků na vnitřním trhu, investice do zvyšování produkce v silných zemích EU, agresivní dovozová a cenová politika obchodních řetězců, ale i pomalá příprava našich národních programů, vytváří tlak na cenu, která dle statistických hlášení byla v červnu 2015 na úrovni 7,50 Kč/l a v mnoha konkrétních případech i méně - a tedy pod výrobními náklady zemědělců s tím, že predikce v řádu měsíců předpokládá další pokles. Průměrná cena za rok 2014 přitom byla 9,37 Kč/l, přičemž od října cena trvale klesá. České zemědělství si zároveň nese trvalý handicap z minulosti, což i dnes znamená například výrazně rozdílnou úroveň národních podpor u nás a v zemích původní patnáctky přepočtenou například na jeden litr mléka. Z řad chovatelů se proto ozývají hlasy o zrušení jednotlivých chovů, což je riziko ve své nevratnosti. Miroslav Toman upozornil také na odlišný přístup České republiky k řešení nejenom této krize: Podíváme-li se dneska na Polsko, ukazuje se, jak pokulháváme. Všichni zaznamenali, jak silná polská kampaň nyní směřuje na českého spotřebitele. Právě na tomto příkladu vyvstává na mysl otázka, zda naši práci děláme dobře. I naše ministerstvo by mělo směrem k EU přitvrdit. Za Agrární komoru jsme tuto záležitost připraveni v součinnosti plně podporovat i iniciovat. Poláci jdou lidově řečeno na hranu a tato taktika se jim dlouhodobě maximálně vyplácí. Například svůj zahraniční obchod i přes ztrátu ruského trhu dokonce výrazně posílili. Zástupci mlékáren ve svých příspěvcích uvedli, že sami stojí před tlakem evropského přebytku Partner AK ČR pro propagaci mléka mléka, nezájmu a znevýhodňování českého zboží na pultech obchodních řetězců, s rostoucími vlastními zásobami, minimální možností uplatnit naše zboží na trzích například Německa, Polska či Rakouska. Výrobky s vyšší přidanou jsou v prodeji vylistovány a nahrazeny dovozovými produkty s nižší kvalitou a tedy i spotřebitelskou cenou, vlastní výrobky mají naopak cenu vyšší, čímž se dále zhoršuje jejich prodejnost. Situace mlékáren tak také není dlouhodobě únosná. V současnosti proto vzrůstá mimo jiné také potřeba mnohem více komunikovat s českými zákazníky a seznamovat je se všemi uvedenými fakty a realitou. Každý by si měl v obchodě při rozhodování, jaké zboží upřednostní, mnohem více uvědomit, že preferencí českého zboží získává nejenom kvalitní a chutný výrobek, ale také podporuje přímo domácí zemědělství a potravinářství a to prostřednictvím jejich ekonomické existence, dalšího rozvoje v přímém vztahu k národnímu hospodářství či podpoře zaměstnanosti. I přes některé názorové neshody toto jednání evidentně přispělo k iniciaci hledání společného kompromisu, přičemž jedním z nepopíratelných společných zájmů chovatelů i zpracovatelů tedy je posílení propagace mléka a mléčných výrobků financovaných z vlastních zdrojů, a to i přesto, že jde o dlouhodobou záležitost. Jak ukazují příklady ze zahraničí, je to osvědčená a perspektivní cesta, která přes úzkou komunikaci se spotřebitelem vede k výraznému posílení odbytu zboží na domácím trhu. Stejnou výzvu pak představuje možnost uplatnit toto kvalitní zboží ve třetích zemích, kde by měl naopak více napomoci stát. 3

4 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Výsledky jednání Představenstvo Agrární komory České republiky na svém mimořádném jednání tedy i s podporou zúčastněných hostů projednalo současný znepokojivý vývoj v sektoru mléko, kdy odbytové ceny producentů mléka se pohybují na hranici nákladů až pod náklady. V souladu se závěry jednání se shodlo na stanovisku, že pokud nebudou na národní i evropské úrovni provedena odpovídající opatření, dojde ke krizové situaci ohrožující chov mléčného skotu v ČR se všemi negativními dopady zániku produkce mléka, snížení počtu místních, ale i navazujících pracovních míst, včetně dopadů na vyváženost zemědělské soustavy z pohledu produkce statkových hnojiv a tím následné degradace půdy. Trvá proto na stanovisku, že k poklesu produkce mléka a stavu mléčného skotu nesmí za žádných okolností dojít tak, jako se v minulosti stalo v sektoru prasat. Představenstvo AK ČR za tím účelem požaduje: - aby Ministerstvo zemědělství zavedlo pravidelný monitoring výrobních a dalších podpor ve vybraných členských zemí EU, a to jak z evropských, národních, případně regionálních finančních zdrojů; - trvalou spolupráci a součinnost s Ministerstvem zemědělství na hledání nových odbytišť pro mléko a mléčné výrobky s vysokou přidanou hodnotou; - aby Ministerstvo zemědělství plně podpořilo programy zaměřené na propagaci spotřeby tuzemské produkce mléka a mléčných výrobků na vládní i nevládní úrovni; - po Ministerstvu zemědělství, aby v rámci jednání na úrovni Evropské komise a komisaře Phila Hogana dále požadovalo a docílilo zvýšení intervenčních cen mléčných výrobků tak, aby tyto ceny více reagovaly na výrobní a vstupní náklady, s možností pružnější adaptace na aktuální tržní výkyvy. Současně požadujeme zahájit i jednání na podporu exportu mléčných výrobků. - s ohledem na přebytek mléka na tuzemském, ale i evropském trhu, je třeba řešit tento problém opatřením na národní úrovni výkupem Státní správou hmotných rezerv, popřípadě proexportními podporami s využitím České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti; - aby Ministerstvo zemědělství urychleně notifikovalo a uvedlo do praxe připravené programy Q1 kvality mléka a národní animal welfare; - aby Poslanecká sněmovny Parlamentu urychleně projednala novelu zákona o významné tržní síle s cílem nastolení spravedlivého chování všech subjektů zapojených v rámci tržní vertikály producent-zpracovatel-obchodní řetězec tak, aby bylo co možná nejvíce omezeno agresivní a neférové chování některých subjektů odvětví uvádějících výrobky na trh; - aby Státní zemědělský a intervenční fond vyplatil platby SAPS a první platby pro méně příznivé oblasti do konce roku, aby tak vyvážil výpadek likvidity u subjektů provozujících výrobu mléka; - aby Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem vytvořilo vhodné podmínky pro podporu odbytových družstev a motivoval tak zemědělce k účasti v nich. Kromě výše uvedeného představenstvo Agrární komory zvažuje podniknout kroky zaměřené proti vybraným řetězcům, které zneužívají současné situace k vlastnímu prospěchu s negativními a trvale neudržitelnými dopady na tuzemské prvovýrobce a zpracovatele, čímž dochází k poškozování národního hospodářství. Jiří Felčárek Agrární komora ČR PROČ NEMÁME LEVNÉ POTRAVINY TRADIČNÍ TVRZENÍ ŘETĚZCŮ O TOM, ŽE JEN DÍKY NIM JSOU CENY POTRAVIN V ČESKÉ REPUBLICE VELMI NÍZKÉ, DOSTÁVÁ ZNAČNÉ TRHLINY. SROVNÁVACÍ TEST POTRAVIN NAKOUPENÝCH V NĚMECKU A V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÝ ORGANIZOVALA POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR VE SPOLUPRÁCI SE SVĚTEM POTRAVIN A MF DNES UKÁZAL, ŽE V NĚMECKU JSOU SHODNÉ VÝROBKY MNOHDY VÝRAZNĚ LEVNĚJŠÍ A ČASTO TAKÉ KVALITNĚJŠÍ. Foto: shutterstock.com Do testu bylo zařazeno 20 výrobků různých kategorií, které byly nakoupeny v supermarketech v České republice v Praze a v Německu v Drážďanech. Srovnání běžných, nikoliv akčních cen jasně ukázalo, že dvě třetiny vzorků, tedy 13, bylo v České republice dražších. U řady výrobků dosahovaly rozdíly více než 35 %, což rozhodně nelze přičíst na vrub odlišné DPH u potravin (SRN 7 %, ČR 15 %). Nejkřiklavějšími případy pak byla jahodová zmrzlina Carte d Or, kde rozdíl činil téměř 37 % nebo tuňák v olivovém oleji Rio Mare s rozdílem 40 %. Nejvíce jsou ale postiženy děti oblíbený a reklamou často propagovaný Kinder mléčný řez koupíte v Německu o polovinu levněji. V průměru tak byly potraviny v ČR dražší o 23,5 % než v Německu, což i při zohlednění již zmiňované rozdílné výši DPH, vyvolává logickou otázku, proč tomu tak je, když veškeré ekonomické ukazatele hovoří v tom smyslu, že by výsledek měl být přesně opačný. Toto zjištění je ale o to více alarmující, protože z pohledu HDP na hlavu je ČR na 84 % průměru EU, zatímco Německo je na 124 %, ještě horší je to v ukazateli AIC, kde je ČR na úrovni 75 % průměru EU a Německo na 123 % (Eurostat 2014). Porovnáme-li dále průměrné roční mzdy v USD., tak v Německu je to USD a v ČR USD. V kontextu těchto nezpochybnitelných faktů, by měly být v porovnání s produkty vyráběnými v Německu a dalších starých evropských zemích i náklady výrobců přiměřeně nižší a tudíž mělo by být tuzemské zboží vysoce cenově konkurenceschopné. Vycházíme-li tedy z těchto předpokladů, pak výrobky vyráběné pod stejnou značkou ve východních zemích by měly být levnější než výrobky vyráběné ve starých zemích. Protože je často argumentováno nižšími životními a výrobními náklady v nových zemích, respektive v ČR, měly by tedy být logicky ceny potravin v porovnání s Německem nejméně o čtvrtinu nižší. A jako Potravinářská komora ČR jsme dosud nenašli důvod, proč by tomu tak nemělo být. A navíc jsou zde ještě rozdíly v kvalitě, kdy například Pizza salámová Dr. Oetker, která je sice o necelých 7 Kč v ČR levnější, za to ale obsahuje o polovinu méně salámu (německá 12 %, česká 6 %) a je o 10 gramů lehčí a vyráběná v Polsku. Spotřebitel ale získá dojem, že si kupuje něco speciálního, protože v ČR se tato pizza s mizivým obsahem salámu honosně nazývá Edizione speciale. Chtělo by se dodat: speciale pro východní trhy. K podobným závěrům došel i test VŠCHT a europoslankyně Olgy Sehnalové, který rovněž konstatoval u dvou třetin vzorků vyšší ceny v ČR s podobnými kvalitativními prohřešky (drůbeží separát x vepřové maso, u kávy Arabica x Robusta). Existuje tudíž jediné logické vysvětlení současného stavu a tím je výše obchodních přirážek obchodních řetězců, které mnohdy dosahují u výrobků s vysokou přidanou hodnotou i 100 %. Pokud se tedy tyto obchodní přirážky pohybují ve starých zemích na úrovni do 30 % a v nových zemích na úrovni 60 až 100 a více procent, je zde velmi zřejmá příčina, proč je srovnatelné zboží pro českého spotřebitele doma v České republice dražší než v sousedním Německu. Dana Večeřová, AK ČR 4

5 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA KOMORY ZEMĚDĚLCŮ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY JEDNALY V BRNĚ V RÁMCI BRNĚNSKÉ NÁRODNÍ VÝSTAVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, KTERÁ SE KONALA VE DNECH ČERVNA 2015, SE SEŠLY TAKÉ DELEGACE NEVLÁDNÍCH AGRÁRNÍCH ORGANIZACÍ ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY, TEDY MAĎARSKÉ AGRÁRNÍ KOMORY VEDENÉ MIKLOSEM KISEM, VICEPREZIDENTEM, SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY, VEDENÉ MILANEM SEMANČÍKEM, PŘEDSEDOU, NÁRODNÍ RADY AGRÁRNÍCH KOMOR POLSKA, VEDENÉ RÓBERTEM NOWAKEM, ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA A HOSTITELSKÉ AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY V ČELE S MIROSLAVEM TOMANEM, PREZIDENTEM, ABY VE DVOU JEDNACÍCH DNECH ZHODNOTILY AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V ZEMÍCH STŘEDOEVROPSKÉHO REGIONU VE VAZBĚ NA NÁRODNÍ I UNIJNÍ POLITIKU. Představitelé Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky tak prodiskutovali současnou situaci na trzích se zemědělskými komoditami se zvláštním zřetelem na komoditu mléko a mléčné výrobky. Přítomní konstatovali, že ke krizi mléčného sektoru přispělo několik faktorů, které nemohli evropští zemědělci ovlivnit, jako například nárůst produkce v Oceánii a pokles poptávky v Číně. Trhy však rozkolísalo především ukončení systému mléčných kvót společně s ruským zákazem dovozu zemědělských a potravinářských výrobků. Tedy dva faktory, které jsou ve větší či menší míře důsledkem politiky Evropské unie. Z tohoto důvodu trvale upozorňují na nutnost větší aktivity Evropské komise, která doposud situaci podceňovala a přispěla tak k její eskalaci. Vzhledem k závažnosti situace požadujeme využití široké palety nástrojů, které má k dispozici Evropská komise a konkrétní národní státy. Patří sem především zvýšení intervenčních cen, proexportní dotace spojené s vhodnou proexportní politikou do vybraných cílových zemí, popřípadě přímá finanční pomoc zemědělským subjektům, které se v důsledku poklesu cen ocitly v nepříznivé finanční situaci. Tyto kroky jsou požadovány ve vazbě na fakt, že živočišná výroba má nezastupitelnou roli pro vyrovnaný zemědělský systém a zaměstnanost na venkově. Subjekty, které kvůli finančním těžkostem ukončí podnikaní v živočišné výrobě, se navíc k této činnosti zpravidla již nevrátí. Zástupci agrárních komor Visegrádské čtyřky hovořili také o nekalých praktikách obchodních řetězců, které trápí dodavatele ve všech zemích uskupení. Nevyvážené vztahy mezi dodavateli a odběrateli značně poškozují sektor zemědělství i potravinářství a bez další regulace je nebude dost dobře možné narovnat. Představitelé komor zemí V4 si proto vyměnili zkušenosti s různými způsoby regulace významné tržní síly na národní úrovni a vyslovili se pro podporu širšího unijního rámce se silnou nezávislou autoritou, která bude dohlížet nad obchodními vztahy a v případě porušení kodexu udělovat sankce. Doporučili zároveň, aby byla přijata společná řešení v rámci celé Evropské unie, protože tato záležitost netrápí jen nové členské země. Jedním ze způsobů, jak podpořit odbyt domácí produkce, jsou fondy na propagaci zemědělské a potravinářské produkce. Zúčastnění si proto vyměnili zkušenosti s již existujícími programy na podporu domácí produkce nebo se záměry tyto fondy zavést. Představitelé agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky debatovali také o přínosech členství v nadnárodní zastřešující organizaci COPA-COGECA. Toto téma bylo předmětem již minulých jednání, kdy se zúčastnění shodli na nedostatečném zastoupení priorit zemí střední a východní Evropy v této organizaci a nadále požadují nápravu. Účastníci jednání dále podrobněji hovořili o ruském zákazu dovozu zemědělských a potravinářských výrobků a dopadech, které toto rozhodnutí mělo na sektory zemědělství a potravinářství v jednotlivých zemích uskupení V4. Po téměř 11 měsících účinnosti tohoto vládního nařízení Ruské federeace podle názoru představitelů agrárních komor Visegrádské čtyřky nastal čas pro zintenzivnění jednání, která by měla vést k zmírnění a postupnému ukončení vzájemně poškozujících opatření mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Závěrečné Komuniké shrnující společné pozice k uvedeným tématům bylo připraveno v pěti vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení pro každou z delegací a jedno bylo zasláno COPA-COGECA. Příští jednání zástupců agrárních komor V4 se dle vzájemné dohody uskuteční počátkem září na Slovensku. Jiří Felčárek, Agrární komora ČR Foto: archiv AK ČR 5

6 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA MANAŽER ROKU O VYHODNOCENÍ A VÝSLEDCÍCH 22. ROČNÍKU SOUTĚŽE MANAŽER ROKU ZA ÚČASTI PRESIDENTA REPUBLIKY JSME INFORMOVALI V ČERVNOVÉM ČÍSLE AGROBASE. TENTO ROK, NA ZÁKLADĚ NEDÁVNÉHO ROZHODNUTÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU SOUTĚŽE, VSTOUPILA SOUTĚŽ JIŽ DO 23. ROČNÍKU. Soutěž za dobu existence získala punc prestiže, probíhá průřezově napříč celým národním hospodářstvím ČR. Většina manažerů po skončení soutěže komentuje svou účast jako možnost otestovat své kvality a porovnat se s kolegy ze všech oborů a odvětví podnikání v ČR. Jasně se ukazuje, co je společné špičkovým manažerům je to tah na branku, tvrdá práce, která je baví, cílevědomost, nad pýchou převládá pokora atd. V žurnalistické komunitě zdomácněl termín manažerské zlato. Za dobu existence soutěž získala na vážnosti, nejen mezi manažery samotnými, ale i v širší veřejnosti. Soutěž se dnes již stala nedílnou součástí manažerského života. Bohužel v našich podmínkách prosperující firmy informují sporadicky své okolí o tom, jak dosáhly svých úspěchů. Výsledky úspěšných firem by měly být, na rozdíl od minulosti, kdy nesnesly z mnoha dnes již známých důvodů denní světlo, veřejně analyzovány, zobecňovány a doporučovány k využití v teorii i praxi. K tomu nesporně soutěž Manažer roku přispívá. Přínos soutěže Každý z finalistů (nominovaných jsou každoročně stovky průřezově z celého národního hospodářství, finalistů jsou pak řádově jen desítky) je nositelem cenných zkušeností a poznatků. Zhruba 1/5 soutěžících jsou opakovaně nominováni. Každopádně všichni rozšiřují škálu manažerů, vyznačujících se vysokou kvalifikací v oboru i v řízení obecně. Jejich schopnosti a manažerské dovednosti se projevují ve strategickém řízení, které mj. spočívá ve strategickém myšlení, vnímání informací ze silných a zejména ze slabých signálů, které ovlivňují chod firmy, ve vytváření akceschopných týmů atd. Ti nejlepší dovedou zvyšovat zdravý způsob růstu, tedy přidanou hodnotu, tedy vlastně schopnost zlepšovat způsob, jak podnikají. Vědí, že mezi podmínky trvale udržitelného rozvoje firmy, a to jak dle propracované strategie, tak i intuitivního řízení, obecně patří. 1. Tlak ke změnám, jde o hlavní a tedy klíčový předpoklad, protože pokud je tempo změn mimo firmu rychlejší, než její schopnost reagovat, je firma vystavena možnosti pádu; 2. Nejen jasná vize, ale musí být i sdílená, není-li vize, vlastně nevím, kam jdu, není-li sdílená, je tah na branku značně oslaben; 3. Způsobilost ke změnám, zde jde o klíčové kompetence, jejichž vzestup musí být, nejen formálně, prioritou podniku; 4. Reálné první kroky, udělat věc, které se zpočátku obáváme, až bojíme, je první předpoklad úspěchu. Uveďme některé kombinace těchto čtyř veličin a jejich výsledky pro firmu. Tak například, chybí-li tlak ke změnám, čili předpoklad č. 1, tak výsledkem pak je, že celý proces je jen na okraji zájmu. Pokud jsou splněny všechny předpoklady, vyjma jasně sdílené vize (č. 2), tak výsledkem pak je rychlý start, ale i rychlý konec atd. O dalších variantách, tedy kombinacích čtyř veličin, se zmíníme v dalších článcích. Organizující téma U těch nejlepších jsem se ve 22. ročníku setkal s termínem organizující téma. Každopádně, podaří-li se dosáhnout situace, kdy formální cíle vyjádřené vizí a strategií, se stanou organizujícím tématem, začnou se lidé chovat tak, aby svou činností tyto cíle naplňovali. Díky soutěži manažer roku znám pár takových podniků. Obecně moje zkušenost je taková, že v postupech úspěšných manažerů firem vidím mnoho společného. Lze tam zahrnout profesionální komunikaci, stimulaci, vysokou emoční inteligenci, efektivnost hlavních, vedlejších i řídících procesů atd. Znají využití pravidla 80/20, což v případě vyjednávání představuje, že zhruba 20 % projednávaných bodů zajišťuje 80 % hodnoty sporného tématu atd. Vědí totiž, že toto pravidlo lze využít vedle vyjednávání i při rozhodování a analytické činnosti, marketingu, řízení projektů, budování strategie atd. Nezastírejme si, že v soutěži se vyskytují i manažeři, kteří lpí na osvědčených metodách dřívějšího stylu, řekněme 20. století, neinovují firemní strategii (pokud vůbec nějakou mají), ani podmínky, firemní kulturu a tedy ani pracovní klima. Tím mohou zpomalovat současný trend vývoje a ve svých důsledcích přispívají k izolaci organizace, která může vést až k zániku či je snadným cílem mimořádně dobře organizované insolvenční mafie. Zkušený manažer ví, že vedle efektivních metod a forem působení na zaměstnance musí vnímat i jejich podněty, potřeby a názory, i zde platí zásada win-win. Řada mladých, nezkušených manažerů, Zleva: Josef Kubiš, Agro Jesenice, Zdeněk Kubiska, ČMSOZZN, Jaroslav Šubrt, ZS ČR a Jaroslav Mikoláš, LUPOFYT. Foto: archiv ZS ČR ani neví, že důsledkem aplikace této zásady je vytváření partnerství v pracovním týmu, které prospívá prosperitě společnosti. Další možné vysvětlení je, že o něj nestojí a řeší si jen své ego a svůj profit. Posuny v soutěži od jejího vzniku Nebyla to soutěž těch, kteří bezpracně bohatnou, například tunelováním či systematickým decimováním státního či obecního rozpočtu například na předražených zakázkách a dalších sofistikovaných formách rozkrádání s nejlepším právním krytím. Vždy to ale byla soutěž těch, co vytvářejí hodnoty. Je co napravovat, je pouze cca 20 % (některé zdroje uvádějí pouze 12 %) českých společností, které kontrolují celý proces, tedy vyrábějí finální produkt, za kterým stojí vlastní výzkum a vývoj, oslovují konečného zákazníka a realizují tak na území ČR vyšší přidanou hodnotu. Skutečné podnikání, totiž zahrnuje mít alespoň finálního Zákazníka, Inovace, Procesy a Finance. Pokud český subdodavatel kontroluje pouze část podnikání, tedy například jen zadávané procesy, tak jen těžko získává zkušenosti a schopnosti v moderním managementu a komplexním podnikání. České tržní, strategické, marketingové a finanční znalosti jsou zeslabovány až postupně, bohužel, ochabují, jsou drženy pod přísným dohledem a kontrolou zahraničního vlastníka. Lze tuto destrukci českého průmyslu, vzniklou pod vedením amatérů na řízení co nikdy neřídili žádný podnik, zesílenou rozdáním kupónů bez jakéhokoli právního rámce, ještě napravit? Soutěž Manažer roku se o to nesporně snaží. Trochu odbočím, nikdo neřeší katastrofální strukturu závislé české ekonomiky, opakuji jen cca 20 % (12 %) českých firem je autonomních, o nějaké strategii této vlády směřující k postupné nápravě tohoto stavu, není nikde ani zmínka. Něco z názorů manažerů na řízení firmy Významná část si uvědomila, já jsem přesvědčen, že k tomu přispěla a nadále bude přispívat i medializace soutěže atd., že systematické a správně prováděné hodnocení zaměstnanců má rozhodující vliv na lepší poznání a další využívání jejich potenciálu. Ti nejlepší šéfové družstev, společností, stavovských organizací atd., již dnes vědí, že 90 % úspěchu firem je v lidech. Je nesporné, že růst motivace a kvalifikace pracovníků, omezování případné fluktuace a tím i omezení zbytečných nákladů, má do budoucna zásadní význam. Vědí, že pravidelné hodnocení má podstatný význam i jako zdroj zpětnovazebních informací pro management firmy. Závěr Zdá se, že spějeme k určité obecně platné universální škále manažerských dovedností bez ohledu na to, v jakém podnikatelském prostoru podnikají. Z poznatků ze soutěže Manažer roku, které mám, lze říci, že v zásadě končí manažerský styl příkaz kontrola, to v 21. století nemůže být dominantní styl řízení, zejména pro svou nefunkčnost. PhDr. Ing. Jaroslav ŠUBRT, firemní sociolog, Hodnotitelská komise a Řídící výbor soutěže Manažer roku 6

7 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA ŘEPKOVÝ OLEJ Z LOVOSIC V TĚCHTO DNECH NA PULTY OBCHODŮ VSTUPUJE JEDLÝ ŘEPKOVÝ OLEJ POCHÁZEJÍCÍ Z NOVÉ RAFINERIE JEDLÝCH OLEJŮ LOVOSICKÉ SPOLEČNOSTI PREOL FOOD. OLEJ PONESE OBCHODNÍ NÁZEV ZLATÁ HANÁ. TOTO JMÉNO JIŽ VĚTŠINA SPOTŘEBITELŮ ZNÁ Z VÝROBKŮ SPOLEČNOSTI OLMA, KTERÁ JE SESTERSKOU SPOLEČNOSTÍ PREOLU. Foto: archiv AK ČR Poptávka po řepkovém oleji se v poslední době zvyšuje a je v českých kuchyních čím dál více využíván jako alternativa olivového a slunečnicového oleje. Podle známých skutečností obsahuje řepkový olej vyvážený poměr omega 3 a omega 6 nenasycených mastných kyselin, a je proto zdraví prospěšnější než olej slunečnicový a dokonce i než olivový. Ze zdravotního hlediska je vhodnou prevencí před řadou civilizačních chorob, jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak či zvýšená hladina cholesterolu. Stavba nové výrobny rafinerie jedlého řepkového oleje v Lovosicích byla zahájena v říjnu 2014 a ukončena v červnu 2015, kdy proběhlo slavnostní otevření provozu. Celková výše investičních nákladů dosáhla 222 miliónů korun. Jak už bylo uvedeno, naplno bude výroba jedlého řepkového oleje spuštěna již během srpna. Kapacita výroby bude činit 100 tun vysoce kvalitního jedlého řepkového oleje denně. Z technologického hlediska jde o provoz, kde se ze surového řepkového oleje vyrobí jedlý řepkový olej. K tomuto procesu se využívají čistě fyzikální šetrné postupy, které dokážou odstranit pachové a nestabilní složky a zajistí nejvyšší možnou kvalitu a výživovou hodnotu výsledného oleje. Dodavatelem této technologie je dánská společnost Alfa Laval, která má s výrobou jedlých olejů dlouholeté zkušenosti. Společnost PREOL, která je součástí koncernu AGROFERT, ročně zpracuje 450 tisíc tun řepkového semene, z čehož vyrobí zhruba 180 tisíc tun řepkového oleje. Část z tohoto oleje se zpracuje pro technické účely, část ve výši přibližně 35 tisíc tun bude nově rafinována pro potravinářské účely v dceřiné společnosti PREOL FOOD. Investice do rafinerie jedlých olejů není jediným inovačním počinem v Lovosicích. Paralelně v PRE- OLu probíhá také výstavba nové výrobny extrudovaného řepkového šrotu. Tento šrot je významným zdrojem bílkovin pro hospodářská zvířata a používá se jako náhrada za zámořský sójový šrot pro vysokokapacitní dojnice. Po uvedení do provozu vyprodukuje nová výrobna 80 tisíc tun extrudovaného řepkového šrotu denně. Do výroby jedlého řepkového oleje a extrudovaného řepkového šrotu PREOL investuje celkem 419 milionů korun. Oba provozy přinesou 21 nových pracovních míst. Dana Večeřová, AK ČR GLOSÁŘ Chytří ekozemědělci s nočním viděním Lidové rčení praví, že jediným rozdílem mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím je to, že zatímco konvenční zemědělci hnojí ve dne, ekologičtí zemědělci hnojí v noci. To je jistě především za nocí, kdy nesvítí měsíc, logistický oříšek, který se jen obtížně zvládá bez přístrojů na noční vidění. Že by právě to měla na mysli zastánkyně ekologického zemědělství v nedávno publikovaném rozhovoru na Aktuálně.cz, která konstatovala, že ekologické zemědělství vyžaduje na rozdíl od konvenčního vysokou inteligenci? Kéž by měli Němci pravdu! Letošní extrémně suché počasí se zcela logicky odrazilo v nízkých stavech vody i na těch největších českých a moravských řekách, včetně Labe, které na své pouti pokračuje z českého dál na německé území. To inspirovalo bulvární německý deník Bild k úvahám, že Češi zadržují Němcům vodu a titulkem Češi, vraťte nám Labe se naši sousedé dožadovali zvýšení hladiny této významné evropské řeky na svém území. Kéž by přitom měli Němci pravdu zadržování vody v krajině na celém území ČR je bohužel největším problémem naší země, a i proto přijala nedávno Vláda ČR materiál na snížení rizika sucha i povodní v budoucích letech. Základním cílem je právě větší zadržování vody. Vzkaz do Německa tedy zní: Buďte rádi za současný stav kdyby se opatření navrhovaná v uvedeném dokumentu dařilo uvést v život, bude pro vás na Labi ještě hůř. Nenechme se chránit ochránci zvířat Již legendární akce našich ochránců zvířat, kteří před časem vysadili v Lednicko-valtickém areálu bobry, kteří se následně přemnožili a zlikvidovali tamní vzácné několik set let staré stromy a navíc způsobili při své další expanzi značné škody na jihomoravských hrázích a dalších protipovodňových stavbách, má svá další pokračování. Jedním z posledních je záchrana raků, která významně zvýšila riziko kontaminace račím morem v nových lokalitách. Račí mor je choroba přenášená nepůvodním rakem americkým a likvidující naše původní druhy raků, jako je rak říční nebo kamenáč. Najevo ovšem postupně vycházejí i jiné akce na záchranu živočichů, tentokrát pro změnu obojživelníků, konkrétně žab. Ty sbírají ochránci při jarní migraci do připravených nádob a zachraňují Aneb vážně a převážně nevážně myšlené poznámky k událostem v českém zemědělství jim tak údajně životy při překonávání komunikací, kde končí pod koly aut. Řada obojživelníků nicméně v takovém případě pro změnu končí v žaludku čápů, volavek nebo kormoránů, kteří si počkají na sesbírané obojživelníky jako host v restauraci na přinesený talíř. Ve světle výsledků ochrany zvířat v podání našich ochranářů je proto třeba důrazně veškerou lidskou populaci v zemi varovat před ochranou našich ochránců. Zřejmě bychom velmi rychle vymřeli. Ještě že není ministr zemědělství meteorologem Jasno do původu českých potravin má údajně vnést nejnovější iniciativa ministra zemědělství Mariana Jurečky, a to prostřednictvím nového loga, značky a nové definice pojmu Česká potravina. To je ovšem za situace, kdy na trhu značek dál zůstávají značky, jejichž cílem je také osvěta spotřebitele ohledně tuzemského původu potravin, spíše dalším matením spotřebitele. I proto, že logo Česká potravina bude v podání ministra na celé řadě výrobků, u nichž je klíčový parametr podíl tuzemských surovin, až na mlékárenskou produkci, zprůměrován, takže příslušné označení budou moci používat i výrobky, které by na něj za současného stavu nedosáhly. Místo kýženého jasna tak bude v identifikaci českých potravin spíše polojasno až zataženo. Kdyby se takto účelovým výkladem známých skutečností řídili naši meteorologové, museli bychom si zřejmě brát na koupaliště pravidelně deštník. A městská část Modřany by musela přijmout novou pracovní sílu na povolování demonstrací obyvatelstva protestujících proti nevěrohodným předpovědím počasí. Petr Havel Foto: archiv AK ČR 7

8 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA BRAMBOR BUDE MÉNĚ LETOŠNÍ BRAMBORÁŘSKÁ SEZONA ZAČALA VELMI DOBŘE. BRAMBORY BYLY ZASÁZENY V OPTIMÁLNÍ DOBĚ A DO SUCHÉ PŮDY. TAKÉ PRVNÍ SKLIZNĚ BRAMBOR PĚSTOVANÝCH V RANOBRAMBORÁŘSKÝCH OBLASTECH POD NETKANOU TEXTILIÍ VYKAZOVALY USPOKOJIVÉ VÝNOSY. VZHLEDEM K VYŠŠÍ NABÍDCE FARMÁŘSKÉ CENY KONZUMNÍCH BRAMBOR POMĚRNĚ RYCHLE KLESLY AŽ POD 5 KČ/KG. Ceny našich pěstitelů byly v závěru července na poloviční úrovni než ceny např. v Německu. Nyní se již na porostech brambor velmi silně projevuje nedostatek vláhy a vysoké denní teploty, což řadu porostů nezvratně poškodilo. Dalším, zejména se jedná o pozdější odrůdy, by ještě pomohly srpnové deště. Uvedený stav počasí a nižší osázené plochy brambor o 5,5 % nás utvrzují v názoru, že bude sklizeno méně brambor, a to asi mezi 20 až 30 % proti průměru minulých let. To odpovídá i průběžným výsledkům ze stanic ÚKZÚZ, i výsledkům maloparcelkových pokusů bramborářských firem. Také víme, že po letech bude problém brambory k nám za rozumnou cenu dovézt. Ve většině bramborářsky významných státech Evropy také plochy brambor klesly (v EU 15 o 2,8 %, v EU 28 o 4,1 %) a na většině území Evropy panuje podobné počasí jako u nás. Sucho a tropické teploty i zde ovlivní celkovou produkci. Další vývoj Svaz očekává zvýšení farmářských cen konzumních brambor. Asi nedosáhne úrovně cen dosahované německými pěstiteli (8 9 Kč/kg na začátku srpna). Měli bychom se k těmto cenám maximálně přiblížit. Z uvedeného vyplývá, že cena pro konečné spotřebitele v maloobchodě by se mohla změnit řádově o koruny za kilogram. I tak by brambory v našich obchodech měly dál patřit mezi nejlevnější zeleninu. Podstatným faktorem pro další vývoj brambor bude průběh a rozdělení srážek v první polovině srpna. Program rozvoje venkova Koncem měsíce července zveřejnilo ministerstvo zemědělství schválená Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období operace Investice do zemědělských podniků. Podle nich bude v 1. výzvě možné podávat projekty na investice a rekonstrukce skladů brambor, včetně klimatizace, naskladňovacích, třídících a vyskladňovacích linek, i na nákup speciálních strojů pro pěstování brambor. V podstatě lze říci, že 1. kolo bude obecně vyhrazeno pro citlivé komodity. V rámci preferenčních kritérii se s konečnou platností projekty řešící brambory dostaly na stejnou úroveň jako ostatní citlivé komodity. Za konečným zněním Pravidel, týkajícím se brambor, je mnoho práce i ze strany vedení Českého bramborářského svazu. Na státní úřady a nevládní organizace bylo předloženo a prodiskutováno mnoho argumentů, zorganizována řada schůzek. Ve finále v některých věcech rozhodl ministr zemědělství Marian Jurečka za podpory vedení Agrární komory ČR a některých dalších nevládních Vývoj produkčních ploch, hektarových výnosů a produkce brambor celkem v ČR Hospodářský rok Produkční plochy Zemědělský sektor (ha) Domácnosti (ha) Celkem (ha) organizací. Za uvedené všem, kteří pěstitelům brambor pomohli, patří velké poděkování. Velké poděkování patří i lidem ve vedení svazu, kteří to nevzdali a přesvědčili ostatní o tom, že budoucnost pěstování brambor u nás závisí, kromě ostatních opatření v přímých platbách a práci samotných pěstitelů brambor, na účelně a cíleně realizované podpoře investic. Schválená Pravidla jsou podle našeho názoru důležitým a základním krokem pro dlouhodobou stabilizace pěstování brambor u nás. Největším argumentem jsou trendově Průměrný výnos (t/ha) Celková produkce (t) 2004/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / * Pramen: ČSÚ, * předpoklad klesající plochy osázené konzumními bramborami. Jejich vývoj ukazuje graf. Český bramborářský svaz V návaznosti na změny vyplývající z nového občanského zákoníku byly na březnové valné hromadě schváleny nezbytné úpravy Stanov a nový název - Český bramborářský svaz, z. s. Ve zkratce bude používáno ČBS. V červenci byla tato změna zapsána do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Jako bramboráři jsme změnili název, ale nic nebudeme měnit na poslání a práci svazu. Dále svaz bude profesní organizací pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků s bramborami. Bude pracovat ve prospěch svých členů, hájit jejich zájmy, jednat se státními úřady a nevládními organizacemi, lobbovat pro jejich oprávněné požadavky. Co na závěr? Pro zachování pěstování brambor bude v příštích letech rozhodující rentabilita produkce a její stabilita, skutečně dosažený zisk z hektaru, který je zejména v horších sezonách přímo ovlivněn prodejní cenou. Samozřejmě na dlouhodobé zachování rozměru našeho bramborářství bude mít podstatný vliv úroveň úspěšnosti pěstitelů brambor při získávání investičních a pěstitelských podpor. Ing. Miloslav Chlan, předseda Ing. Josef Králíček, tajemník Český bramborářský svaz 8

9 INZERCE POMÁHÁME UDRŽET VAŠE CHOVY VE FORMĚ POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Pojištění všech druhů hospodářských zvířat a koní Nejširší rozsah pojišťovaných rizik Kvalitní a rychlá likvidace škod 9

10 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA NOVÉ PROGRAMY PODPŮRNÉHO A GARANČNÍHO ROLNICKÉHO A LESNICKÉHO FONDU NA ROZVOJ PODNIKÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRVOVÝROBCŮ NEBO ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ SE ZAMĚŘUJÍ NOVÉ PROGRAMY PODPŮRNÉHO A GARANČNÍHO ROLNICKÉHO A LESNICKÉHO FONDU, A.S., KTERÉ PŘEDLOŽÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ VLÁDĚ. PODLE NÁVRHU BUDOU PODPORY NOVĚ SMĚŘOVAT TAKÉ DO OBLASTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, KDE JSOU MEZI MOŽNÉ PŘÍJEMCE ZAŘAZENY I OBCE. Ministerstvo navrhuje rovněž podporu související s pořízením zemědělské půdy jako primárního prostředku zemědělských podnikatelů a zvláštní podporu na rozvoj sociálního zemědělství. V tomto případě zejména na rozvoj a zajištění zaměstnávání osob se zdravotním postižením na farmách zemědělských podnikatelů. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond výrazně rozšiřuje své portfolio programů podpor. S tím souvisí také rozšíření nabízených forem podpor a oblastí podnikání, které mohou uvedené programy podpořit. Škála podpor zahrnuje jak podpory ve formě subvence úroků z komerčních úvěrů, tak podpory ve formě přímé dotace, stejně tak se otevírá možnost využít nabídku úročených úvěrů poskytnutých přímo Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, které mohou být kombinovány s přímou dotací. V neposlední řadě jde také o podporu ve formě zajištění komerčních úvěrů, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Na výše uvedené programy PGRLF se podle ministra Jurečky plánuje v letošním roce vynaložit celkem až 800 milionů korun. Nové programy: 1) Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích 2) Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny 3) Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa 4) Finanční podpora pojištění lesních porostů 5) Zpracovatel 6) Úvěry na nákup půdy 7) Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru 8) Sociální zemědělství 9) Zajištění úvěrů V rámci programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích je navrhováno poskytování podpory ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, a to na nákup techniky vymezené v předkládaných pravidlech pro poskytování podpor jako jsou např. speciální lesnické traktory, přívěsy s hydraulickou rukou k vyvážení dřevní hmoty; lanovky a lanové systémy; navijáky pro soustřeďování dříví, rýhovací zalesňovací stroje, zařízení na údržbu lesních cest. Příjemci této podpory mohou být podnikatelé, kteří se zabývají činnostmi souvisejícími s hospodařením v lesích, spadají do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků a dosahují požadované hranice příjmů z lesnické činnosti. Alternativně může být také příjemcem podpory podnikatel nebo obec, která je vlastníkem, nájemcem nebo vypůjčitelem lesa a hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu. Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny bude podle návrhu poskytována formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií v případě vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva, výroby palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety). Tuto podporu mohou získat podnikatelé, kteří se zabývají činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva a řadí se do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků nebo obce, které se zabývají činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva. Pokud jde o Podporu školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, navrhuje se poskytování podpory ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup techniky a technologií uvedených v pravidlech pro poskytování podpor. Konkrétně jde například o stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, závlahové systémy a dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu. Příjemci podpory mohou být podnikatelé, kteří jsou vedeni v evidenci dodavatelů reprodukčního materiálu, řadí se do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků a svoji činnost realizují na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Foto: archiv MZe Program Finanční podpora pojištění lesních porostů je určen podnikatelům, kteří jsou vlastníky (nájemci, pachtýři, vypůjčiteli) lesa nebo obcím (dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace obcí či právnické osoby založené obcí), které sjednaly pojištění lesních porostů zejména proti požárům a/nebo dalším abiotickým činitelům. Jde o přímou podporu na úhradu části nákladů, které byly prokazatelně vynaloženy na platbu pojistného. Výše podpory je navržena v rozmezí 0 až 30 %, přičemž konkrétní výše bude stanovena po ukončení příjmu žádostí o poskytnutí podpory pro příslušný rok. 10

11 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Podnikatelům, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů a dosahují požadované hranice příjmů ze zpracování zemědělské produkce, je určen program Zpracovatel. Podpora není omezena jen na MSP ve smyslu příslušné definice Evropské unie, tedy podpora může být poskytnuta i podnikům, které jsou řazeny do kategorie velkých podniků. Podpora bude poskytována ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů poskytnutých na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělských produktů. Všech pět výše uvedených programů bude poskytováno v režimu de minimis, je tedy vždy nutné, aby příjemce podpory splňoval podmínky pro poskytnutí podpory uvedené v nařízení Komise (EU). S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců se předkládají návrhy dvou programů podpor. V programu Úvěry na nákup půdy je navrhováno poskytování úročených úvěrů přímo PGRLF, a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v režimu de minimis. V rámci uvedeného programu může klient žádat o snížení jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v režimu de minimis. Tedy příjemce podpory může požádat o poskytnutí úvěru a zároveň může požádat i o snížení jistiny úvěru, a to i opakovaně. Uvedené snížení jistiny je možné pouze za dodržení podmínek stanovených nařízením Komise (EU) na podporu de minimis v odvětví zemědělství. Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu v režimu de minimis kumulovat s podporou de minimis poskytnutou na další odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky EUR na jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období. Uvedený program podpory je určen zemědělským podnikatelům působícím v oblasti zemědělské prvovýroby, kteří budou v prvním účetním období, které následuje po období, v němž byla podána žádost, dosahovat příjmů ze zemědělské činnosti alespoň ve výši 25 % celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu, po kterou je poskytován úvěr. Žadatel o poskytnutí podpory se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po dobu splácení úvěru, minimálně však po dobu pěti let. PGRLF bude u všech nakupovaných pozemků zapsána v katastru nemovitostí jako zástavní věřitel a úvěr bude poskytnut pouze na nákup zemědělské půdy s průměrnou cenou v maximální výši 25 Kč/m 2. V rámci druhého programu určeného na podporu nákupu nestátní zemědělské půdy, Podpora nákupu půdy snížení jistiny úvěru, je navrhováno poskytování podpory ve formě finančních prostředků určených ke snížení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy. Po předložení úvěrové smlouvy a po prokázání konečné výše čerpání úvěru na nákup zemědělské půdy bude poskytnuta podpora až do výše limitu příslušného nařízení de minimis na účet příjemce podpory. Poskytnutá podpora však nebude nikdy vyšší než výše jistiny vyčerpaného úvěru na nákup půdy. Uvedená podpora může být poskytnuta i opakovaně, vždy však za dodržení podmínek uvedeného nařízení Komise. Program podpory je určen pro zemědělské podnikatele, kteří působí v oblasti zemědělské prvovýroby. Žadatel o poskytnutí podpory se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě minimálně po dobu pěti let a po uvedenou dobu dosahovat také minimální procentuální výše příjmů ze zemědělské činnosti, a to alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů. Žadatel bude povinen každoročně informovat PGRLF o provedených splátkách jistiny úvěru. Program podpory Sociální zemědělství je předkládán jako výstup z činnosti pracovní skupiny zřízené při Ministerstvu zemědělství, která se zabývá problematikou sociálního zemědělství jako celku a která formulovala pravidla pro předkládaný program podpory. Tato pracovní skupina je tvořena zástupci nevládních organizací (kteří se zabývají uvedenou problematikou), zástupci Poskytujeme: spojených s platbou pojistného garance podpory naleznete na plodin produkce lesních školek Podpora nákupu nemovitého majetku garance 11

12 KOMODITY zemědělských podnikatelů, kteří již dnes zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, a zástupci MZe, Ministerstva práce a sociálních věcí, PGRLF a akademické obce. Cílem programu je podpořit takové zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Příjemcem podpory je zemědělský prvovýrobce, který umožní znevýhodněným osobám spolupodílet se na běžných (nebo zvlášť vyčleněných) činnostech farmy, má uzavřené pracovní smlouvy s uvedenými osobami a uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb či sám je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Poskytovatel sociálních služeb vstupuje do konceptu programu sociálního zemědělství jako nositel odborných znalostí a kompetencí spojených s danou cílovou skupinou, tedy osobami se zdravotním postižením, pro které služby poskytuje. Má nezastupitelnou roli především v oblasti práce s cílovou skupinou ve smyslu jejího odborného vedení a praktické realizaci sociální práce. Zemědělský podnikatel musí vytvářet odpovídající zázemí především jde o vymezení vhodných činností, které budou odpovídat osobnostním a pracovním schopnostem osob z cílové skupiny. Především pak najít smysluplné činnosti, které budou přispívat k hlavnímu smyslu spolupráce, tj. zaměstnávání a sociální práce v rámci zemědělských podniků. Nedílnou součástí je také příprava vhodných pracovních podmínek. Jak je uvedeno výše, zejména v počáteční fázi je nutná spolupráce s odbornými pracovníky. V rámci uvedeného programu je navrhováno poskytnutí úvěrů PGRLF, a to úvěrů jak investičních, tak úvěrů provozních. Doba splatnosti investičních úvěrů nepřesáhne 10 let. Úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tisíc do 5 milionů korun. Doba splatnosti provozního úvěru nepřesáhne 1 rok. V rámci programu podpory Zajištění úvěrů je předpokládáno, že PGRLF bude ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku v závodech, které provozují zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva. Příjemci podpory mohou být nejen podnikatelé, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou a/nebo zpracováním zemědělských produktů, jejichž příjmy ze zemědělské prvovýroby či ze zpracování zemědělské produkce tvoří více než 25 % z celkových příjmů, ale i podnikatelé zabývající se hospodařením v lesích, jejichž příjmy z lesnické činnosti tvoří více než 50 % z celkových příjmů nebo podnikatelé zabývající se zpracováním dřeva, kteří spolu s podnikateli hospodařícími v lesích jsou zařazení do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků. Příjemcem podpory může být také podnikatel nebo obec, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa a hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo obec zabývající se činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva. Vedle výše uvedeného ručení za investiční úvěry může být ručení také poskytnuto za bankovní úvěry určené na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků ze zemědělských produktů na vnitřním trhu EU a/nebo ve třetích zemích. Jde o projekty, o kterých rozhodla EK a které jsou spolufinancovány z rozpočtu EU. Plné podmínky jednotlivých programů podpor budou uvedeny na stránkách Ministerstvo zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ POSKYTNE JEŠTĚ LETOS NA PODPORU SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ 50 MILIONŮ KORUN ZAJISTIT ZAMĚSTNÁNÍ LIDEM, KTEŘÍ JSOU ZNEVÝHODNĚNI NA TRHU PRÁCE, JE CÍLEM PROGRAMU SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ, NA KTERÝ DÁ LETOS MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 50 MILIONŮ KORUN. PENÍZE JSOU URČENY NA INVESTICE I PROVOZ. ČERPAT JE MŮŽE ZEMĚDĚLEC, KTERÝ SE ZAVÁŽE ZAMĚSTNAT ZDRAVOTNĚ NEBO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY PO DOBU MINIMÁLNĚ 5 LET A VYTVOŘÍ PRO NĚ PRACOVNÍ MÍSTA. Chceme podporovat zodpovědné zaměstnavatele i lidi, kteří jsou na trhu práce nějakým způsobem znevýhodněni a zároveň pomůžeme udržet zaměstnanost v zemědělství a na venkově, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Zemědělec, který zaměstná znevýhodněné osoby, může na jeden projekt získat zvýhodněnou půjčku až 5 milionů korun prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Práce v oblasti sociálního zemědělství vychází z potřeb zaměstnavatele a možnosti zdravotně postižených se na této činnosti podílet. Patří sem jak zemědělské, sadařské a zahradnické práce, ale i potravinářství a zpracovatelská činnost. Zaměstnavatel, který vytvoří více než polovinu pracovních míst pro zdravotně postižené, získává statut chráněného pracoviště, tzn. výrobky a práce lze použít jako náhradní plnění pro odběratele. Cílem sociálního zemědělství je nabízet a vytvářet služby, nová pracovní místa, vzdělávací aktivity a poskytovat různé druhy terapií pro lidi se specifickými potřebami, a to za využití dostupných zemědělských zdrojů v daném místě. Projekt sociálního zemědělství funguje například na dvou pilotních pracovištích v Neratově a Týně nad Vltavou. Hynek Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství Foto: POMOC Týn nad Vltavou, z.s. 12

13 KOMODITY CHCETE POTRAVINU PLNOU ŽIVIN NEZBYTNÝCH PRO ŽIVOT? PIJTE MLÉKO V DNEŠNÍ DOBĚ MNOHEM VÍCE PŘEMÝŠLÍME, CO SNÍME. KAMKOLIV SE PODÍVÁME, HRNOU SE NA NÁS RADY, KTERÉ NÁM DOPORUČUJÍ, CO JÍST NEBO ČEMU SE RADĚJI VYHNOUT, ABY NÁM NECHYBĚLY ŽÁDNÉ ŽIVINY A CÍTILI JSME SE DOBŘE. PŘITOM JEDNOU Z NEJVÍCE KOMPLEXNÍCH POTRAVIN JE PRÁVĚ MLÉKO. Foto: archiv Bílé plus Mléko a mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu. Obsahují totiž významné makroživiny, mezi něž patří plnohodnotné živočišné bílkoviny, lehce stravitelný mléčný tuk a cenný mléčný cukr. Zároveň jsou jedinečnou kombinací a zdrojem mikronutrientů, jakými jsou cenné minerální látky a důležité vitamíny. Řada studií prokázala významná pozitiva mléka a mléčných výrobků. Mají příznivý vliv na růst a kvalitu kostí, chrupu, zvyšují kvalitu vlasů a nehtů, zlepšují proces krvetvorby a správnou činnost mnoha enzymů, vyjmenovává přínosy mléka a mléčných výrobků PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., odbornice projektu Bílé plus. Ideální poměr vápníku a energie Co je na produktech z mléka tak zázračné? Můžeme začít denzitou vápníku. Oproti jiným potravinám živočišného původu mají výrobky z mléka znamenité postavení, jejich vápníková hustota je neopakovatelná. V podstatě se jedná o to, že mléčné výrobky obsahují značné množství vápníku vzhledem k jejich energetické hodnotě. Pokud tedy chcete získat co nejvíce vápníku a přijmout co nejméně kalorií, jsou mléčné výrobky ideální volbou. Optimální poměr přijaté energie a množství vápníku představují např. podmáslí, odstředěné mléko a sýry ementálového typu. Dobrou volbou jsou i sýry typu eidam, camembert, jogurty a mléko o obsahu 3,5 % tuku. Plnohodnotné živočišné bílkoviny Mléčné bílkoviny mají vysokou biologickou hodnotu, což znamená, že obsahují všechny nepostradatelné aminokyseliny v dostatečném množství a vhodném poměru. V mléčných výrobcích se nachází řada bioaktivních peptidů, jejichž účinek na zdraví je komplexní. Stimulují endokrinní funkce (např. sekrece inzulinu), snižují krevní tlak, podporují celkovou imunitu a nespecifickou střevní imunitu, zvyšují vstřebávání vápníku v tenkém střevě a dokonce zabraňují vzniku zubního kazu. Cenný mléčný cukr Dalším důležitou mléčnou komponentou je mléčný cukr, nebo-li laktóza. Umožňuje využívat vápník a fosfor a také aktivuje pohyblivost střev. Pro lidi s laktózou intolerancí mohou být řešením zakysané mléčné jogurty, které mají obsah laktózy o % nižší než mléko a zároveň je laktóza lépe tolerována. Vyzrálé tvrdé sýry mohou lidé s nesnášenlivostí mléčného cukru konzumovat téměř neomezeně, protože je u nich mléčný cukr kompletně rozštěpen. Mléčný tuk? Rozhodně ano Poněkud kontroverzněji se může jevit mléčný tuk, další ze základních složek mléka. Přestože je mléčný tuk tvořen ze 2/3 nasycenými mastnými kyselinami, ukazují současné epidemiologické studie na to, že mléčné výrobky (mléko, zakysané výrobky, sýry) nejsou spojovány s výskytem srdečně-cévních onemocnění. Jsou naopak neutrální nebo mají spíše pozitivní vliv na snižování jejich výskytu, upřesňuje expertka. Dalším zajímavým přínosem je zmenšování hladiny LDL cholesterolu kysanými výrobky (jogurt, kefír, podmáslí). V mléčných výrobcích najdeme i vitamíny U sýrů je obsah vitamínů vázán i na technologii, jakou jsou vyráběny. Například plísňové sýry obsahují Biotin, kyselinu panthotenovou, vitamíny B6 a B2, ementál zase B12. V některých kysaných mléčných výrobcích dochází díky použitým probiotickým mikroorganismům ke zvýšení obsahu kyseliny listové a vitamínu B12, které jsou nepostradatelné v procesu krvetvorby, vitamin B12 je také nezbytný pro nervovou činnost. Efekt matrice je nepřekonatelný Mléko je tedy komplexní potravina obsahující téměř veškeré makro-i mikroživiny, které jsou nepostradatelné pro život. Je ale nutné přihlédnout k tzv. efektu matrice, protože mezi živinami probíhají významné interakce. To znamená, že jednotlivé složky mléka společně vytvářejí zdravotní efekt. Mléčné výrobky jsou velmi dobrým, hodnotným a z hlediska cenového také výhodným zdrojem veškerých živin. Mají celou řadu příznivých účinků, např. na kontrolu tělesné hmotnosti, metabolický syndrom, na prevenci rakoviny tlustého střeva a kardiovaskulárních onemocnění, přispívají ke zdravému růstu kostí a zubů, a mají pozitivní vliv i na další metabolické funkce, hodnotí specialistka. Z nejnovějších výzkumů musíme zmínit, že někteří zástupci rodu Lactobacillus a Bifidobacterium snižují riziko výskytu rakovinového bujení. Bylo prokázáno, že kysané mléčné výrobky tlumí růst nádorových buněk, a to patrně díky pozitivnímu ovlivnění imunitního systému. Je třeba zdůraznit, že jsou mléčné výrobky vhodnou potravinou pro všechny věkové kategorie, ne tedy pouze pro děti či osoby trpící osteoporózou. Mléko a mléčné výrobky přispívají ke krytí doporučených výživových dávek živin bez ohledu na věk konzumenta, mají neuvěřitelnou bohatost nutrientů, jsou zcela přírodní potravinou a prospívají zdraví především z pohledu efektu své komplexní matrice, dodává PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. odbornice projektu Bílé plus. Ideálně konzumujte 2-3 porce mléčných výrobků denně. To znamená třeba 250 ml kefíru, kelímek jogurtu a 3 plátky tvrdého sýra. VÍCE ZAJÍMAVOSTÍ O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH SPOLEČNĚ S CHUTNÝMI RECEPTY NALEZNETE NA Foto: archiv Bílé plus 13

14 KOMODITY KONEC KVÓT NA MLÉKO A NA CUKR SPOJUJÍ PODOBNÉ PROBLÉMY Realizační ceny V současné době velmi bedlivě sledujeme situaci v komoditě mléko. Rok 2015 byl rokem ukončení kvót pro mléko, pozorujeme pád tržních cen této komodity až pod hranici rentability chovatelů. Co bude dál, lze jen těžko odhadnout. Udrží se v ČR rozměr výroby mléka? Rok 2017 je předpokládaným rokem ukončení kvót pro komoditu cukr - cukrovka. Nejsou na místě obavy i o rozměr výroby této komodity? Dramatický pád cen cukru započal už koncem roku 2014 a neustále se prohlubuje (viz graf). Skutečné realizační ceny se dostaly pod kritickou hranici 400 EUR/t kvótového cukru. To jsou ceny, které jsou z hlediska dalšího fungování evropského cukrovarnictví dlouhodobě neudržitelné. Nedovolí platit za cukrovou řepu pěstitelům více, než udává nařízení EK 1308/2013, což je 26,29 EUR/tunu cukrovky přepočítané na 16% cukernatost, a i tato cena za cukrovku, resp. její placení, začíná být z hlediska prodejních cen cukru pro cukrovary problémem. Systém kvót, který by měl být stabilizačním prvkem komodity, už dávno neplní svou úlohu. Velmi vysoké ceny v letech vystřídaly ceny kriticky nízké. Systém kvót tu přesto stále je a export je svazován vývozními licencemi. Na druhou stranu se v rámci závazku k WTO do Evropy může dovést cca 3 mil. tun cukru, jehož dovoz se při cenách pod 400 EUR/t trochu zadrhává. Evropa si prostě ráda v poslední době ve všem komplikuje život. Vize budoucnosti Česká republika je v komoditě cukr jako v jedné z mála komodit soběstačná a dokonce proexportní. V ČR se v roce 2014/15 vyrobilo téměř 600 tisíc tun cukru. Kvóta cukru pro ČR je 372 tis. tun, což zhruba odpovídá roční spotřebě ČR. Cukr, který se neuplatní v rámci české kvóty v ČR nebo zemích EU, se musí vyvézt mimo EU na základě omezených licencí, zpracovat pro průmyslové účely, nebo tzv. přeskladnit do následujícího kvótového roku. Poslední varianta je ale krokem ke snižování výroby, což je vzhledem k očekávaným výzvám blízké CUKROVKA JE PLODINA S VELKÝM POTENCIÁLEM, KTERÝ SE V POSLEDNÍCH LETECH DAŘÍ NAŠIM PĚSTITELŮM POSTUPNĚ NAPLŇOVAT. JAKO TAKOVÁ NA NAŠE POLE PATŘÍ A PO PŘEKONÁNÍ CENOVÉ KRIZE BUDE SNAD PATŘIT I NADÁLE. budoucnosti krok nesprávným směrem. Cílem by mělo být minimálně udržet stávající rozsah výroby a po roce 2017 především pomoci zajistit soběstačnost středoevropského regionu s eventuální možností exportů do dalších zemí. Dlouhodobou strategií nadnárodních společností v komoditě cukr je posílení provozních výkonností a vytěžení maxima z očekávaného růstu trhů. České cukrovarnictví je vzhledem k investicím provedeným v minulých letech dobře připraveno a má šanci spolu s pěstiteli cukrovky na tomto růstu v budoucnu profitovat. Situace v ČR je oproti západní Evropě komplikovanější, neboť pěstitelé nemají de facto žádné vlastnické podíly v cukrovarech a jedná se tedy o vztah ryze obchodní. Důvěra, že jsme všichni v odvětví na jedné lodi, že si teď všichni utáhneme opasky, abychom společně přežili do lepších časů, se za této situace jen velmi obtížně udržuje. V kritických VÝVOJ CEN KVÓTOVÉHO CUKRU, PRŮMYSLOVÉHO CUKRU A CENY DOVOZŮ BÍLÉHO CUKRU ZE ZEMÍ AKT 14

15 KOMODITY Porovnání trendů vývoje - cukrovka - pšenice - řepka ( ) dobách ale opravdu záleží jen na pěstitelích a zpracovatelích, zda budou schopni táhnout za jeden provaz, respektovat se a chápat jeden druhého, a budou schopni najít kompromisy. Záleží i na politickém konsensu agrární veřejnosti při přerozdělování dotačních peněz v roce 2018 tak, aby podpora šla tam, kde je šance, že bude efektivní. Dotace na cukrovku jako na citlivou komoditu by tak měla pomoci překlenout krizové období, ve kterém se v současné době komodita cukr cukrovka nachází. Konkurenceschopnost výroby cukru z cukrovky Cukrová řepa je v našich podmínkách zcela výjimečnou plodinou. Vývoj výnosu v posledních letech ukazuje naplňování obrovského potenciálu cukrovky, který ještě není zdaleka plně využit. Výnosy se v posledních 20 letech zdvojnásobily, což zde nedokázala žádná jiná plodina. Výnosy přes 80 tun přepočítané na 16% cukernatost dnes řadí pěstitele v ČR mezi evropskou elitu. V roce 2014 bylo v Čechách dosaženo 12,9 tun polarizačního cukru (PC) na hektar, v roce 1998 to bylo pro srovnání cca 7 tun PC/ ha. Mimo jiné se z jednoho hektaru při takovémto výnosu vyrobí zhruba 8000 litrů bioetanolu, což nedokáže žádná konkurenční plodina. Při současných nízkých cenách cukru a bioetanolu je proto nesmírně důležité velmi intenzivně hledat cesty na optimalizaci výrobních nákladů, hledání účinných levnějších alternativ herbicidní ochrany, hledání rezerv v nákladech na hnojiva apod. Důležitá data přináší pokusy prováděné v privátním sektoru. Takové výzkumy jsou realizovány například v pěstitelském rajónu společnosti Tereos TTD a jsou hrazeny ze společných peněz pěstitelů a cukrovaru. Pokusy poukazují na nejdůležitější faktory pro tvorbu výnosu, demonstrují výnosový potenciál cukrovky a přinášejí pěstitelům informace o návratnosti specifických finančních vkladů do pěstování. Optimalizace nákladů je cesta, kterou jde celá Evropa a konkurenceschopnost bude základním ukazatelem toho, kdo bude schopen přežít nelehké období přechodu na liberalizovaný trh s cukrem. Ten s sebou přinese nové příležitosti těm schopným, tj. příležitost expandovat na trhu a využít prostor, který tento trh nabízí. Podíl plodin pro výrobu cukru je dlouhodobě zhruba 4:1 v neprospěch cukrové řepy, nicméně produkce cukru z cukrové třtiny v posledních letech spíše stagnuje. Pokud se týká třtinového cukru, pozitivem pro cukrovou řepu je, že náklady na jeho výrobu rostou (přechod na mechanizovanou sklizeň, zákaz vypalování starých plantáží a s tím spojené větší náklady na chemickou ochranu, stoupající životní úroveň v zemích vyrábějících třtinový cukr a tím i stoupající nároky na mzdy), kdežto náklady na pěstování cukrovky se daří díky zvyšování výnosu snižovat. Cílem je dosáhnout pro období po roce 2017 konkurenceschopného pěstování cukrové řepy a konkurenceschopné výroby cukru z ní. Nerovné dotace Zdá se, že příležitostí, které trhy nabízí, jsou si vědomy všechny evropské státy, kde ještě funguje výroba cukru. A to včetně těch velmi neefektivních, jako je např. Řecko, Itálie a Finsko. Vlády těchto zemí jsou si vědomy strategického významu této komodity i příležitostí, které se po roce 2017 otevřou. V Evropě jsou proto významné rozdíly v podpoře této komodity a navozuje se tak nerovný konkurenční boj mezi jednotlivými státy. Zjednodušeně řečeno, jedna část zemí EU (země původní EU-15) má cukrovku štědře zakomponovanou již několik let v tzv. platbě na farmu. Ostatní státy, které nemají tento systém výplaty Foto: archiv AK ČR zemědělských dotací, kam patří i ČR, mají cukrovku podporovanou jako tzv. citlivou komoditu. Ovšem rozsah této podpory v rámci možností je v jednotlivých státech diferencován podle jejich zvážení. Pro nás je smutným faktem, že nejnižší podpora cukrovky je právě v ČR, a to na úrovni zhruba 280 EUR na hektar cukrovky, zatímco v ostatních zemích využívají pěstitelé podpory přes 400, 500 nebo dokonce 600 EUR na hektar. Udrží se za těchto nerovných podmínek v ČR rozměr pěstování cukrovky a výroby cukru? Karel Chalupný, člen představenstva Agrární komory ČR a agronomický ředitel Tereos TTD, a.s. 15

16 KOMODITY PĚSTOVÁNÍ OBILNIN V EKOLOGICKÉM REŽIMU JE ZAJÍMAVÉ NEJEN EKONOMICKY POPTÁVKA PO BIOOBILÍ V ČESKÉ REPUBLICE NEPODLÉHÁ VÝKYVŮM A DLOUHODOBĚ PŘEVYŠUJE NABÍDKU. NA ROZDÍL OD POČASÍ SE V TOMTO OHLEDU SITUACE NEMĚNÍ JIŽ NĚKOLIK LET. TENTO FAKT JE DŮLEŽITÝ, NEBOŤ ČESKÝ ZEMĚDĚLEC SE MŮŽE NA NĚJAKOU JISTOTU SPOLEHNOUT JEN MÁLOKDY. Ekologičtí zemědělci to dobře vědí, proto obilniny patří společně s pícninami mezi hlavní plodiny, které pěstují na orné půdě (viz tabulka). Stabilně zabírají 45 % této plochy. V uplynulém roce zaseli ekozemědělci obilniny na více než 24 tisících hektarech. Plochy s ekologickým obilím v České republice dlouhodobě rostou, obdobně jako produkce, říká zemědělská statistička Andrea Hrabalová. A potvrzují to i čísla. Ve srovnání s rokem 2001 vzrostla plocha obilnin více než 2,5 krát a produkce bioobilí dokonce více než sedmkrát. Během více než deseti let vzrostla z necelých 9 tis. na téměř 64 tis. tun, které ekologické zemědělství vyprodukovalo v roce Nejčastěji pěstovanými obilninami v ekologickém zemědělství (EZ), AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA PRO EZ: V současné době se řídí ekologické zemědělství českou legislativou a legislativou EU. Zákon o ekologickém zemědělství 242/2000 Sb. a metodické pokyny vydané v návaznosti na tento zákon. Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a k němu prováděcí předpis Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci jsou pšenice a oves, které společně zabírají zhruba polovinu osetých ploch. S podílem ploch nad deset procent pak následují tritikále a ječmen. Struktura pěstovaných obilnin v ekologickém hospodaření se výrazně liší od konvenčního zemědělství, kde dominuje pěstování pšenice a ječmene. V ekologickém zemědělství je skladba obilnin mnohem pestřejší a často jsou pěstovány minoritní druhy jako je špalda, pšenice tvrdá, pohanka, proso a další, doplňuje Hrabalová. Minoritní plodiny Mezi tzv. minoritní plodiny patří i oves, pšenice jednozrnka, dvouzrnka, špalda, nebo žito. V konvenčním zemědělství nejsou masivně pěstovány. Mají však vlastnosti, které jim umožní dobré výnosy i v horších podmínkách, či přímo v certifikovaném ekologickém režimu, kde nelze využívat minerálních hnojiv a pesticidů. V současné době probíhá pod vedením Dagmar Janovské z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, evropský výzkumný projekt HealthyMinorCereals (Zdravé minoritní obilniny), který má přispět k oživení zájmu o jejich pěstování. Zabýváme se takřka vším od šlechtění a hodnocení genetického potenciálu minoritních obilnin přes hodnocení kvality produkce až po jejich uplatnění v potravinářství, upřesnila Janovská. Ačkoliv je z hlediska spotřebitele po ovsu nejznámější špalda, bylo by chybou se zaměřovat pouze na ni. Za pozornost z ekonomického hlediska stojí i další zmiňované minoritní plodiny jako pohanka a proso. Nachází velmi důležité uplatnění i z hlediska výživy, a to nejen té speciální, například bezlepkové, souhlasí Kateřina Čapounová z České technologické platformy pro ekologické zemědělství (ČTPEZ). Výnosy Obilniny v ekologickém zemědělství dosahují dlouhodobě vyrovnaných výnosů, v průměru okolo 3 tun z hektaru. Stále platí, že v průměru jsou výnosy v EZ trvale o 40 až 50 % nižší než při konvenčním hospodaření (viz graf). Nicméně máme i ekofarmy, které u obilnin dosahují výnosů téměř srovnatelných s jejich celorepublikovým průměrem za ČR. Nejnižší pokles výnosu oproti konvenci je obvykle u pěstování ovsa (pokles do 20 %) a dále pak u tritikále. Také pšenice vychází vcelku dobře. Naopak, k nejméně efektivnímu patří v EZ pěstování kukuřice na zrno. Podle Hrabalové to potvrzují i statistická data. V loňském roce se z certifikovaných ekologických zemědělců věnovalo pěstování kukuřice na zrno pouhých 19. Důvodem nižších výnosů v EZ je jednak odlišný způsob obhospodařování půdy, kdy na prvním místě je snaha o zachování a zvyšování půdní úrodnosti a teprve pak snaha o maximální výnosy. Dalším důvodem je pěstování běžně dostupných odrůd Hlavní kategorie plodin na orné půdě v EZ a jejich podíl na celkové ploše v ČR (2014) Plocha v EZ (ha) obilnin, šlechtěných v podmínkách intenzivní výživy minerálním dusíkem, které bez intenzivního hnojení neumí dávat výnosy. Nové konvenční odrůdy jsou,narkomani, kteří potřebují pro intenzivní růst a dosažení vysokého výnosu, napumpovat minerální dusík. Při ekologickém způsobu hospodaření ale živíme půdu, ne rostliny, vysvětluje Zdeněk Perlinger, poradce a předseda PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Staré odrůdy obilnin nebo odrůdy vyšlechtěné pro EZ, dávají v extenzivních podmínkách odpovídající dobré výnosy. Tuto skutečnost potvrzují i výsledky prvního roku ověřování odrůd pšenice ozimé, které v rámci projektu Bionet Podíl na orné půdě v EZ Podíl na celkové ploše osevů v ČR Obilniny ,6 % 1,7 % Luskoviny na zrno ,5 % 9,4 % Okopaniny 262 0,5 % 0,3 % Technické plodiny ,1 % 0,7 % Zelenina 115 0,2 % 1,2 % Pícniny ,7 % 5,0 % Orná půda celkem ,0% 2,2% Zdroj: ÚZEI (plochy v EZ), ČSÚ (osevní plochy v ČR) Dagmar Janovská, vedoucí projektu HealthyMinorCereals při komentované přehlídce obilnin pěstovaných v režimu EZ na výstavě Naše pole Foto: Sylva Horáková realizuje ČTPEZ. Nejlepší výnosové a kvalitativní vlastnosti dosáhla rakouská odrůda Ekolog a švýcarská Scaro, obě speciálně šlechtěné pro ekologické hospodaření. Při pěstování v ekologii je kladen důraz na minimalizaci vstupů, která je uplatňována i z hlediska ochrany rostlin. K udržení dobrého zdravotního stavu rostlin se používají přednostně preventivní a kultivační metody, či přípravky s účinnými látkami vyjmenovanými v Příloze II nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Zdaleka ne všechno ekologické obilí se dostane na trh. Vzhledem k tomu, že se ekologické farmy snaží o maximální minimalizaci vstupů zvenčí, je zhruba polovina roční produkce užita pro vlastní potřeby v živočišné výrobě. Je-li koloběh živin na farmě s rostlinnou a živočišnou výrobou uzavřený, není pak problém dosahovat i vyšších výnosů, neboť je zde k dispozici dostatek statkových hnojiv. Objem produkce ponechané na ekofarmách každoročně mírně narůstá, což souvisí jednak s růstem počtu zvířat chovaných na ekofarmách a jednak se skončením výjimky na použití konvenčních krmiv v EZ. Ekologičtí chovatelé musí mít všechno krmivo ekologické, a je tedy pro ně nejvýhodnější pěstovat si vlastní, doplňuje Kateřina Nesrstová z PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Ceny a poptávka Z celkové roční produkce obilovin se obchoduje s přibližně 30 tisíci tunami, přičemž dvě pětiny míří dlouhodobě do zahraničí, kam je prodáváno převážně v biokvalitě, tedy za vyšší ceny. Nejvíce se vyváží proso (přes 80 % jeho objemu), 16

17 KOMODITY dále pak žito a špalda (přes 50 % jejich prodaného objemu). Z tohoto hlediska je výhodný export, protože ačkoliv se v České republice zobchoduje zhruba 18 tisíc tun obilí, tak je z tohoto objemu stále část prodávána do konvence bez certifikátu. Takto nevýhodně prodaný je nejčastěji ječmen, příp. pšenice. Jak již bylo naznačeno, žádanou obilovinou v biokvalitě jak na evropském, tak na našem trhu, je především špalda. Že je špalda vyhledávaným zbožím na trhu také letos, potvrzuje i Petr Trávníček z obchodní společnosti PRO-BIO, s.r.o. Podle něj je o ni rozhodně největší zájem, a to jak u nás, tak v zahraničí. Výkupní cena činí v současné době korun za tunu. Vzhledem k tomu, že trh není nasycen, stírá se rozdíl při výkupu jednotlivých odrůd. Obchodníci se shodují, že v okamžiku vyrovnání nabídky a poptávky, se pak lépe prodávají odrůdy s červenou barvou zrna. V loňském roce po ní byla poptávka dokonce enormní. Tuna certifikované biošpaldy se dala před Vánoci prodat až za jeden tisíc euro, doplnil František Chlad z odbytové společnosti PRODEJ-BIO s.r.o. Z pohledu ceny je zajímavá také biopšenice. Její výkupní ceny kolísají dle kvality v rozmezí až korun za tunu. Následuje žito, které se v biokvalitě obchoduje za korun, přičemž za lepší kvalitu lze získat až o 500 korun z tuny navíc. O odbyt nemají nouzi ani pěstitelé ovsa nahého, pohanky či ječmene. Obecně lze říci, že ceny bioobilí jsou 1,5 krát vyšší v porovnání s konvencí. Z dostupných údajů o průměrných cenách vybraných obilovin za rok 2013 je patrné, že ceny v ČR se již významně přiblížily cenám v sousedním Rakousku, a to jak pro konvenční produkci, tak i produkci v biokvalitě. V Rakousku byla v roce 2013 dosahována vyšší cenová prémie pouze z důvodu mírně nižších cen pro konvenční suroviny (v průměru okolo 65 % ku 53 % v ČR). V Německu jsou ceny bioprodukce dvojnásobné oproti konvenci. Očekává se tedy i možnost dalšího navýšení cen Zdroj: ÚZEI (EZ), ČSÚ (celkem ČR) u biosurovin v České republice, a to s ohledem na rostoucí poptávku po kvalitní bioprodukci z českých ekofarem ze strany Německa, kde se díky enormnímu zájmu spotřebitelů o biopotraviny drží i ceny surovin výše, než v okolních zemích. Není bez zajímavosti, že nižší produkce v EZ (50 % výše výnosu konvence) je téměř kompenzována nižšími náklady (pokles se pohybuje mezi 5 až 20 %) a vyššími nákupními cenami. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ NABÍZÍ SVÝM PŘÍZNIVCŮM ALTERNATIVU VŮČI KONVENČNÍ VÝROBĚ PRAKTICKY VE VŠECH ODVĚTVÍCH, VÝZVOU PRO NÁŠ BIOTRH PAK JE ZVÝŠENÍ NABÍDKY FINÁLNÍCH PRODUKTŮ. Osiva Ekonomicky zajímavé je množení osiv pro ekologickou produkci. Máme zájem o množení všech plodin, které jsou u nás dostupné, uvedl Petr Trávníček. Výkup probíhá na základě smlouvy, která se uzavírá ještě před zasetím. Pro pěstování osiv ozimých plodin je ideální doba pro uzavření kontraktů právě nyní, Komentované přehlídky polních plodin pěstovaných v režimu ekologického zemědělství. Polní den v Uhříněvsi Foto: Kateřina Čapounová Vývoj produkce obilnin v EZ a srovnání průměrných výnosů obilnin v EZ a celkem v ČR ( ) pro jařiny pak na přelomu roku. V letošním roce jsou prvně zkoušeny v podmínkách ekologického zemědělství vybrané registrované odrůdy jarní pšenice a ječmene. Výsledky budou po víceletém hodnocení publikovány v seznamu doporučených odrůd pro EZ podobně jako u konvenčně pěstovaných odrůd, který každoročně vydává ÚKZÚZ. Tento seznam poskytuje pěstitelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech, vhodnosti do pěstebních podmínek České republiky a usnadňuje orientaci v nabídce sortimentu na trhu. Protože se šlechtitelé v ČR nezabývají šlechtěním odrůd pro ekologické zemědělství, jsou osiva pro EZ množena z registrovaných odrůd dostupných na trhu. Jejich vlastnosti však nebyly v podmínkách EZ až dosud ověřovány, proto hodnocení v EZ a následná publikace Seznamu pro doporučování odrůd pro EZ tyto informace doplní. Informace Pěstování obilnin v ekologickém režimu potřebuje know-how, ostatně jako všechno. Poptávka po ekologické rostlinné produkci stoupá, a to přestože praktických informací o výběru odrůd, získávání osiva, ochraně rostlin nebo jejich agrotechnice není k dispozici tolik, jako pro konvenční zemědělství. Informace týkající se rostlinné produkce v ekologickém pěstování pro profesionální pěstitele lze získat i na seminářích podpořených Ministerstvem zemědělství ČR. Pěstování a ochraně polních plodin a řízení a ekonomice farmy bude věnováno také vzdělávání, které se uskuteční 15. září na Biofarmě Sasov, a bude spojeno s exkurzí do společnosti Rubelit v Rožné. Profesor Jan Moudrý z Jihočeské univerzity přiblíží témata týkající se plánování osevního postupu, biologických vlastností druhů obilnin a agrotechniky obilnin. Na škůdce obilnin, luskovin a pícnin si posvítí Jiří Rotrekl z Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku. Problematikou zkoušení a volbou odrůd v EZ, produkcí farmářského osiva a výsledky zkoušení provede Vladimíra Horáková z ÚKZÚZ. Za pozornost také stojí publikace Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství autorského kolektivu vědců, kteří se u nás problematikou ekologického zemědělství dlouhodobě zabývají. Nabízí informace jak o pěstování běžných kulturních plodin, tak zkušenosti s minoritními plodinami, o něž je v systému ekologického zemědělství stále větší zájem. Souhrn publikovaných informací je praktickým rozšířením perspektiv a produktivity pěstování rostlin na orné půdě v systému ekologického zemědělství. Ekologickému zemědělství jsou věnovány i dvě velké odborné konference, které se uskuteční v září. Ve dnech 2. a 3. září se v Praze koná Biosummit 2015, jež ve dvoudenním programu nabídne aktuální téma přínosů ekologického zemědělství k půdě a udržitelnosti. O týden později, 10. až 12. září se koná Bioakademie, jejíž 15. ročník nabídne mimo jiné i vhled do nových dotačních podmínek v EZ nebo odbornou exkurzi do zahraničí. Zpracovala Sylva Horáková a Andrea Hrabalová pro Českou technologickou platformu pro ekologické zemědělství 17

18 INZERCE JAK OCHRÁNIT BIOPLYNOVOU STANICI V ČESKÉ REPUBLICE JE V SOUČASNÉ DOBĚ V PROVOZU PŘES PĚT SET BIOPLYNOVÝCH STANIC (DÁLE JEN BPS). NA TRHU PŮSOBÍ NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH DODAVATELŮ STAVEBNÍCH ČÁSTÍ A TECHNOLOGIÍ A EXISTUJÍ TAK I RŮZNÉ SYSTÉMY FUNGOVÁNÍ BPS. JEDNÁ SE O SLOŽITÁ ZAŘÍZENÍ S VELKÝM PODÍLEM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ A PROBÍHAJÍ ZDE PROCESY, PŘI KTERÝCH EXISTUJE VYSOKÉ RIZIKO VZNIKU ŠKODY. Provoz BPS tak s sebou může kromě pozitiv přinést i některá negativa. Proto je velmi důležité myslet i na pojištění. RENOMIA GROUP, největší pojišťovací makléř na českém trhu, má s pojištěním BPS rozsáhlé zkušenosti a v současné době pojišťuje téměř pětinu bioplynových stanic v ČR. Specializuje se nejen na sjednání pojištění, ale také na analýzu rizik, předcházení vzniku škod a likvidaci škodních událostí. JAKÁ RIZIKA LZE U BPS POJISTIT? Majetek Jedná se jak o nemovitý majetek, tedy vlastní stavbu i související budovy, tak o věci movité. Sjednat lze i pojištění biomasy a kejdy. Základní pojištění je v rozsahu tzv. FLEXA (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla) a nepřímý úder blesku. Nejrozšířenější pojištění je však typ all risk, které znamená krytí proti všem rizikům, vyjma pojistitelem uvedených výluk dle pojistných podmínek. Oproti základnímu pojištění zahrnuje navíc rizika povodeň, záplava, vichřice, krupobití, vodovodní škody, náklady na demolici apod. Stroje Toto pojištění se týká případů náhlého poškození nebo zničení strojů jakoukoli nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje funkčnost stroje. Pojistná ochrana se vztahuje zejména na škody způsobené: vadným projektem nebo konstrukcí vadou materiálu nebo výrobní vadou přetlakem a podtlakem působícím na nádoby nedostatkem vody v kotlích selháním bezpečnostních, měřících nebo regulačních zařízení pádem, nárazem nebo vniknutím cizího předmětu, aj. Elektronika Pojištění kryje hmotnou škodu (náklady na obnovu pojištěného zařízení), škodu na externích datových médiích (náklady na obnovu materiálu a obnovu dat) a vícenáklady na práci (náklady na externí zařízení pro pokračování provozu). Příčinou pojistné události může být: přepětí, indukce, zkrat, elektrické poruchy živelní rizika závady v projektu, výrobě, montáži a výstavbě krádež vloupáním nebo loupežným přepadením nedbalost či chyba obsluhy, aj. Přerušení provozu Může být způsobeno živelní událostí či škodou na pojištěných strojích a elektronice. Předmětem pojištění je ztráta ušlého provozního zisku a stálých nákladů podniku (mzdy, energie apod.). Škody vzniklé z přerušení provozu BPS často svojí výší přesahují věcnou škodu na stavební části či technologii BPS. U tohoto pojištění je důležité dobře zvolit délku doby ručení, kdy pojistitel kryje nejen vlastní přerušení výroby, VYSOKÁ INVESTIČNÍ NÁROČNOST BIOPLYNOVÝCH STANIC KLADE DŮRAZ NA JEJICH DOBRÉ A KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ, PROTOŽE NEHODA MŮŽE PŘIJÍT Z MNOHA SMĚRŮ. ale také dobu, po kterou bioplynová stanice nepracuje na plný výkon. Spoluúčast klienta může být sjednána buď podle počtu dnů od odstávky, nebo finanční částkou. Odcizení a vandalismus Dle praktických zkušeností doporučujeme sjednání limitu minimálně 2 až 5 mil Kč. Odpovědnost za škodu Kvalitní pojištění BPS je vhodné doplnit o pojištění odpovědnosti za způsobené újmy na zdraví, životě a majetku třetích osob a za škody spojené s držbou a provozem bioplynové stanice s rozšířením na osobnostní (nemajetkové) újmy, regresy zdravotních pojišťoven a orgánů správy sociálního pojištění. Dále je potřeba posoudit potřebu pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku a odpovědnosti za čisté finanční škody. Zapomínat by se nemělo také na propojení s mateřskou společností a na sjednání křížové odpovědnosti. Informace nutné k zajištění nabídky pojištění Většina BPS je financována úvěrem a banka si v některých případech sama vyžádá rozsah pojištění. Nabídky jednotlivých pojišťoven se liší zejména rozsahem pojistného krytí. Pro uzavření pojištění či vypracování nabídky klient vyplňuje pro pojistitele dotazník, ve kterém je popsán požadovaný rozsah pojištění, limity pro jednotlivá rizika, hodnota jednotlivých částí BPS, výkony apod. Příčiny a příklady reálných škod vzniklých v ČR Jedno z významných nebezpečí, které může způsobit škodu v řádu desítek milionů korun, je zastavení míchadel ve fermentoru, při němž dojde k vystoupení pevných složek na hladinu a k vytvoření nepropustné krusty. Bakteriální proces však nadále pokračuje, bioplyn vzniká, ale není odváděn, protože mu brání krusta. Z tohoto důvodu dojde ke zvětšení objemu a následnému poškození fermentoru - většinou stropní části, kdy ani betonový strop nevydrží tlak a dojde k destrukci. Zastavení míchadel může způsobit nepřímý úder blesku, který poškodí řídicí jednotku, nebo výpadek dodávky elektřiny či strojní škoda. Pro kvalitní pojištění BPS je vhodné vycházet ze vzniklých škodních událostí, které se staly při provozu stávajících stanic. Příklady škod, se kterými jsme se v praxi setkali: 1. Při výstavbě BPS došlo při svařování potrubí fermentoru (ten byl částečně naplněn kejdou) k požáru a následnému výbuchu, přičemž došlo k poškození vrchního betonového stropu. 2. U BPS došlo k vyhřátí izolace kabelu z generátoru (povolené svorky). Včasným zjištěním došlo k minimalizaci škody a ta tak dosáhla pouze cca 100 tis. Kč. 3. Z důvodu nepřímého úderu blesku došlo k výpadku elektrické sítě a následnému zastavení míchadel fermentoru. Došlo k výbuchu a následnému zničení betonového stropu fermentoru se škodou 10 mil. Kč a opravou cca 3 měsíce. 4. Nepřímým úderem blesku došlo k poškození řídící jednotky. Vyřazení karty řídící jednotky z provozu mělo za následek kromě jiného zastavení ventilátoru pro dofukování vzduchu do dvoumembránového plynojemu. Následný déšť způsobil zaplavení folií, protržení nosné sítě konstrukce a roztrhání obou folií - škoda přes 2 miliony Kč. Prevence škod Provozovatelé BPS by měli klást důraz na prevenci a splnění legislativních podmínek jak při výstavbě, tak při provozu bioplynové stanice. Již v projektové fázi by se měl investor rozhodnout, jak robustní konstrukci BPS bude vyžadovat. Zde je důležité zvážit náklady investiční, provozní a riziko vzniku škod. Pomoci předcházet škodám může kvalitní a odborné poradenství v oblasti rizik. Eliminovat případné důsledky škod na BPS pak může správně připravený pojistný program. Část provozovatelů bioplynových stanic hledá způsob, jak minimalizovat náklady na pojištění a obvykle přistupují k omezení rozsahu pojistného krytí. Zde je důležitá kvalita odborného poradenství. V praxi se tak setkáváme s BPS, které mají nevhodně nastavené či nedostačující limity pojistného plnění i pro tak klíčová rizika, jako je přerušení provozu či pojištění strojní techniky a elektroniky. Proto je třeba hledat optimální kombinaci kvality pojistného krytí a nákladů, které jsou na pojištění vynakládány. Klienti z oblasti zemědělství jsou pro RENOMIA významným segmentem, proto se o ně stará specializované oddělení RENOMIA AGRO. To zastřešuje sektor zemědělských rizik a soustřeďuje se na pojištění klientů v oblasti pěstování zemědělských plodin, lesů a chovu hospodářských zvířat. Praktické zkušenosti má i s problematikou pojištění bioplynových stanic, s níž je připravena zájemcům pomoci. Jiří Havelka, ředitel Renomia Agro 18

19 INZERCE VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Partner Agrární komory ČR Exkluzivní nabídka pojištění plodin a zvířat, strojů, majetku, vozidel, odpovědnosti za škodu i osobního pojištění. Přínosy spolupráce Nabídka všech druhů pojištění Nejlepší cena, garance kvality Široký rozsah pojistného krytí Rychlé řešení škod Nabídky od všech pojišťoven Poskytované služby Zhodnocení stávající pojistné ochrany a identifikace úspor Návrh optimálního pojistného programu Nezávislé jednání s pojistiteli Osobní přístup a stálá individuální péče SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ

20 KOMODITY VÝZNAM DOPORUČOVÁNÍ ODRŮD PŠENICE PRO PĚSTOVÁNÍ V ČR VOLBA VHODNÉ ODRŮDY JE JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH VÝNOSŮ A KVALITY PRODUKCE. PĚSTITEL BY SE MĚL PŘI VÝBĚRU ODRŮD ŘÍDIT ZEJMÉNA MÍSTNÍMI PODMÍNKAMI VE VZTAHU K PLODINĚ (VÝROBNÍ OBLAST, PŮDNÍ TYP, KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY, PŘEDPLODINA, VÝSKYT CHOROB A PODOBNĚ). ODRŮDA PATŘÍ K NEJDŮLEŽITĚJŠÍM FAKTORŮM, KTERÉ MAJÍ VLIV NA VÝSKYT CHOROB, A TÍM I NA VÝŠI NÁKLADŮ NA OCHRANU POROSTŮ. REZISTENCE ODRŮD MÁ MIMOŘÁDNÝ VÝZNAM V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO I INTEGROVANÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, KDE CHEMICKÁ OCHRANA NEMŮŽE BÝT VYUŽÍVÁNA VŮBEC NEBO JEN V OMEZENÉ MÍŘE. Doporučování odrůd Vodítkem usnadňujícím orientaci při výběru odrůd pro pěstování je Seznam doporučených odrůd (SDO), který poskytuje objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech a vhodnosti pro pěstební podmínky České republiky. Garantem zkoušení odrůd pšenice pro doporučování je Agrární komora ČR. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) byl na základě 38 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, pověřen Ministerstvem zemědělství provádět u vybraných plodin pokusy pro Seznam doporučených odrůd. Odrůdy mohou být doporučeny na základě minimálně čtyřletých zkoušek. Nově zařazené odrůdy mohou být na základě výsledků minimálně tříletých zkoušek zapsány do seznamu jako předběžně doporučené. Zařazení odrůd po registraci do systému doporučování není povinné. Zkoušení odrůd probíhá podle metodik ÚKZÚZ pro provádění zkoušek užitné hodnoty. Odrůdy jsou nejprve hodnoceny v rámci zkoušek pro registraci ÚKZÚZ. Po registraci odrůdy může udržovatel nebo zmocněný zástupce podat žádost o zařazení do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd. Podle délky zkoušení a dosažených výsledků ve zkouškách je pak odrůdě na základě výchozích kritérií pro doporučování přidělena kategorie doporučení. Komise si stanovila u jednotlivých znaků hranice pro jejich uvádění mezi přednostmi a riziky ve slovním popisu. Při doporučování odrůd je kladen důraz na eliminaci rizikových faktorů. Pro pěstování nejsou doporučovány odrůdy s velmi nízkou zimovzdorností a odrůdy s velkou náchylností ke sledovaným chorobám, například ke rzi plevové, u které je v současné době zaznamenán epidemický výskyt. Podkladem pro zařazení odrůdy do příslušné skupiny jakosti je stanovení minimálních požadavků pro jednotlivé kategorie u hlavních parametrů jakosti. Cílem je zajistit celkově vyváženou jakost odrůdy. Požadavky pro jakost, dodávání a kontrolu pšenice stanovují normy: ČSN , ČSN Pokusy pro doporučování odrůd Odrůdy jsou ověřovány na dvou intenzitách hospodaření (ošetřená a neošetřená varianta) v maloparcelkových polních pokusech na 24 lokalitách. Vzhledem k tomu, že po ukončení činnosti stanice v Libějovicích dochází k výpadku zkušebních míst na jihu Čech, je projednávána možnost od příštího sklizňového ročníku zakládat pokusy také ve Veselíčku u Milevska. Odrůdy jsou rozděleny do dvou sortimentů základního a raného. Raný sortiment vznikl oddělením raných odrůd od základního sortimentu. Oddělení raných odrůd umožnilo provádět všechny agrotechnické zásahy včetně sklizně v termínech odpovídajících jejich růstové fázi, a tím bylo vyloučeno jejich znevýhodnění. Aktuální stav Do Seznamu doporučených odrůd 2015 bylo zařazeno 22 odrůd ozimé pšenice a 5 odrůd bylo předběžně doporučeno (tab. 1). Z hlediska pekařské jakosti mezi doporučenými odrůdami převažují odrůdy označované jako kvalitní pšenice A (14 odrůd), 7 odrůd jsou elitní pšenice E a 4 odrůdy jsou zařazeny jako chlebová pšenice B. Do kategorie C (pšenice nevhodné pro pekařské využití) jsou zařazeny 2 odrůdy. Foto: archiv AK ČR Přínosy pěstování odrůd uvedených v SDO Hlavním přínosem je objektivnost výsledků. V současné době existuje široká nabídka odrůd ozimé pšenice, 20

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Finanční a servisní organizace

Finanční a servisní organizace Finanční a servisní organizace pro české zemědělce a venkov PGRLF OD SVÉHO ZALOŽENÍ PODPOŘIL POSKYTL 161 mld. 77 tisíc ha 24 mld. 34 mld. 4 mld. 921 mil. úvěry nakoupená půda podpora úroků vystavené záruky

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1. Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2. Bránit poklesu ceny 3. Aktivizace družstva Projekt Proč chovat mléčný skot jak

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU tel: 296 411 185, mobil: 602 660 898 kreutzer@foodnet.cz 5/7/2014

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Současný stav a priority školkařské činnosti v střednědobém horizontu

Současný stav a priority školkařské činnosti v střednědobém horizontu Současný stav a priority školkařské činnosti v střednědobém horizontu (Referát, seminář na GŘ LČR, 4.6.2010) Ing. Vladimír Foltánek, manažer SLŠ ČR, Zemědělská 3, 636 00 Brno Struktura členské základny

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NÁRODNÍ DOTACE 2009 DOTAČNÍ PROGRAMY, ZMĚNY, TERMÍNY A INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 1.D. Podpora včelařství 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy vovocných sadech, chmelnicích, vinicích

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více