Smlouva o poskytnutí dotace na podporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí dotace na podporu"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji Ev. č.: 2845_2016 Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, Karlovy Vary IČO: DIČ: CZ Zastoupený: Jakubem Pánikem, náměstkem hejtmana Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: XXXXX (dále jen poskytovatel ) a PV-AMBULANCE s.r.o. Právní forma: Společnost s ručením omezeným Sídlo: Nerudova 2397/3, Cheb Telefon, fax: XXXX IČO: DIČ: CZ Registrace ve veřejném rejstříku: obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka Zastoupený: MUDr. Pavel Vajsejtl Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: XXXXX (dále jen akreditované zařízení ) a MUDr. Adéla Kulířová Trvalé bydliště: Planá Datum narození: XXXXX Telefon: XXXXX Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: XXXXXX (dále jen účastník vzdělávání ) uzavírají smlouvu o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji (dále jen smlouva ) 1

2 Preambule Karlovarský kraj se potýká, tak jako ostatní kraje České republiky, s nedostatkem lékařů, a to zejména v oblasti primární péče. Věkový průměr lékařů poskytujících zdravotní péči v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost dosahuje v našem kraji hranice cca 60 let. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém jednání dne schválilo dotační program Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji (dále také jen dotační program ), který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy a který je určen na podporu zvýšení počtu všeobecných praktických lékařů (dále také "VPL") a praktických lékařů pro děti a dorost (dále také "PLDD") na území Karlovarského kraje, cestou jejich vzdělávání přímo na území Karlovarského kraje u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 95/2004 Sb. ), držiteli akreditace oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, s následnou vazbou na min. 2letou práci těchto nových lékařů na území Karlovarského kraje. Článek I. Obecné ustanovení V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích ) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ) a v souladu s dotačním programem Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji poskytovatel poskytuje akreditovanému zařízení a účastníkovi vzdělávání dotaci na účel uvedený v bodě 2.2. této smlouvy a akreditované zařízení a účastník vzdělávání tuto dotaci přijímají. Článek II. Výše dotace a její účel 2.1. Karlovarský kraj poskytne na základě uzavření této smlouvy, po dobu trvání této smlouvy finanční dotaci následovně: a) akreditované zařízení po dobu trvání této smlouvy obdrží dotaci ve výši ,-- Kč za měsíc; b) účastník vzdělávání po dobu trvání této smlouvy obdrží dotaci ve výši ,-- Kč za měsíc Dotace je poskytována akreditovanému zařízení na základě uzavřené pracovní smlouvy mezi akreditovaným zařízením a účastníkem vzdělávání, jejíž účelem bude realizace specializačního vzdělávání účastníka vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství 2

3 v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 185/2009 Sb. ), která bude ukončena získáním specializované způsobilosti účastníka vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství s následnou vazbou na min. 2letou práci účastníka vzdělávání na území Karlovarského krajena pozici lékaře. Dotace je poskytována účastníkovi vzdělávání na základě jeho specializační přípravy realizované u akreditovaného zařízení na území Karlovarského kraje v oboru všeobecné praktické lékařství v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb., ukončené získáním specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství s následnou vazbou na min. 2letou práci účastníka vzdělávání na území Karlovarského kraje na pozici lékaře. Článek III. Způsob poskytnutí dotace 3.1. Karlovarský kraj bude poskytovat akreditovanému zařízení i účastníkovi vzdělávání finanční prostředky uvedené v bodě 2.1. této smlouvy čtvrtletně, a to vždy předem na nadcházející čtvrtletí do 15. dne začínajícího čtvrtletí, přičemž první úhrada bude provedena po uzavření veřejnoprávní smlouvy do konce nejbližšího kalendářního čtvrtletí. První úhrada finančních prostředků ze strany Karlovarského kraje akreditovanému zařízení i účastníkovi vzdělávání bude obsahovat finanční prostředky již za období od , a to v souladu s článkem pravidel Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního převodu na bankovní účet akreditovaného zařízení, XXXXX a účastníka vzdělávání, XXXXX, které jsou uvedeny výše v záhlaví smlouvy. Dotace je poskytována s povinností následného vyúčtování dle bodu 7.4 této smlouvy akreditovaným zařízením V případě nástupu účastníka vzdělávání na mateřskou či rodičovskou dovolenou nebo v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti přesahující 3 měsíce v celku, bude vyplácení dotace akreditovanému zařízení i účastníkovi vzdělávání Karlovarským krajem přerušeno Dotace se přestává vyplácet od měsíce následujícího po měsíci, v němž byla zahájena mateřská či rodičovská dovolená, popř. zahájena dlouhodobá pracovní neschopnost účastníka vzdělávání. Výplata finančních prostředků (dotace) akreditovanému zařízení i účastníkovi vzdělávání se obnoví při opětovném zahájení specializačního vzdělávání, a to v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k ukončení mateřské či rodičovské dovolené, popř. k ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti účastníka vzdělávání. Článek IV. Společné povinnosti akreditovaného zařízení a účastníka vzdělávání 3

4 Účastník vzdělávání a akreditované zařízení se společně zavazují, že účastník vzdělávání po získání své specializované způsobilosti v oboru VPL nebo PLDD bude min. 2 roky pracovat jako lékař v oboru VPL nebo PLDD na území Karlovarského kraje. K práci lékaře přitom musí nastoupit nejdéle do 3 měsíců od získání specializované způsobilosti. V odůvodněných případech je možné uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy mezi Karlovarským krajem a účastníkem vzdělávání o výkonu praxe lékaře v jiném oboru než v oboru VPL nebo PLDD. Článek V. Základní povinnosti akreditovaného zařízení 5.1. Akreditované zařízení je povinno umožnit účastníkovi vzdělávání, na základě s ním uzavřené pracovní smlouvy, absolvovat specializační přípravu pro získání specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb Akreditované zařízení podalo v souladu s dotačním programem žádost o finanční podporu a doložilo všechny dotačním programem požadované přílohy, tzn.: 1. Platný doklad o akreditaci zařízení v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., popř. doklad o udělení prodloužení akreditace 2. Pracovní smlouvu mezi akreditovaným zařízením a účastníkem specializačního vzdělávání, uzavřená na minimálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby 3. Vzdělávací plán účastníka specializačního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb. pro specializační přípravu na atestaci VPL a PLDD 4. Čestné prohlášení o vyrovnání veškerých splatných dluhů žadatele k rozpočtu Karlovarského kraje a závazků, pokud byly žadateli poskytnuty finanční prostředky v předešlých letech 5. Čestné prohlášení o tom, že žadatel nebo jeho statutární orgán, případně člen statutárního orgánu, není pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, není v likvidaci nebo není na jeho majetek vyhlášeno insolvenční řízení 6. Udělení souhlasu poskytovateli dotace k práci s osobními daty 5.3. Akreditované zařízení odpovídá Karlovarskému kraji za to, že specializační vzdělávání účastníka vzdělávání, na které přijme na základě uzavření této smlouvy dotaci od Karlovarského kraje, bude probíhat na území Karlovarského kraje, s výjimkou těch částí specializačního vzdělávání, které z objektivních důvodů nelze vykonávat v Karlovarském kraji (půjde o případy, kdy na území Karlovarského kraje není pro danou část specializačního vzdělávání akreditovaný subjekt). 4

5 5.4. Akreditované zařízení uzavřením smlouvy deklaruje, že má vyrovnány veškeré splatné dluhy k rozpočtu Karlovarského kraje a závazky, pokud byly žadateli poskytnuty finanční prostředky v předešlých letech Akreditované zařízení uzavřením smlouvy deklaruje, že jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu není pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, není v likvidaci nebo na jeho majetek nebylo vyhlášeno insolvenční řízení 5.6. Akreditované zařízení je povinno do 15 dnů od vzniku události písemně oznámit poskytovateli dotace prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví (dále jen odbor zdravotnictví ) následující skutečnosti: a) Změny údajů na straně žadatele, které jsou předmětem podané žádosti či uzavřené veřejnoprávní smlouvy. b) Změny údajů na straně účastníka vzdělávání, které jsou předmětem podané žádosti či uzavřené veřejnoprávní smlouvy. c) Změny údajů v rozhodnutí o udělení akreditace či změny údajů v rozhodnutí o prodloužení akreditace dle zákona č. 95/2004. d) Všechny skutečnosti týkající se změny pracovněprávního vztahu mezi žadatelem o dotaci a účastníkem vzdělávání, které mohou mít vliv na poskytování dotace (např. ukončení pracovního poměru, nástup na mateřskou či rodičovskou dovolenou, nástup na dlouhodobou pracovní neschopnost v délce alespoň 3 měsíců v celku, ukončení mateřské či rodičovské dovolené, ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti a jiné) V případě, že akreditované zařízení má zájem ukončit realizaci vzdělávacího programu pro specializační vzdělávání (např. v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací), je povinno tuto skutečnost oznámit odboru zdravotnictví min. 60 dní předem Akreditované zařízení je povinno viditelně uvádět při veškeré veřejné prezentaci údaj o tom, že se projekt v rámci poskytnuté dotace realizuje za finanční podpory Karlovarského kraje. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit při vyúčtování dotace a vyhodnocení použití poskytnuté dotace (např. fotografie ordinace apod.). Žadatel odpovídá za správnost loga kraje, pokud je uvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro užití loga kraje viz odkaz Karlovarský kraj Poskytování symbolů a záštit) Akreditované zařízení je povinno každý rok do písemně předkládat odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje plnění vzdělávacího plánu účastníka vzdělávání za předchozí rok. Článek VI. Základní povinnosti účastníka vzdělávání 6.1. Účastník vzdělávání je povinen absolvovat specializační přípravu pro získání specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství u akreditovaného zařízení v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb. a ukončit ji získáním specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství, a to nejpozději do 1 roku po ukončení specializační přípravy. 5

6 6.2. Účastník vzdělávání je po uzavření této smlouvy povinen po minimální dobu 2 let ode dne získání specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství pracovat jako lékař (v oboru, ve kterém získal specializovanou způsobilost) na území Karlovarského kraje. Do uvedené doby 2 let se nezapočítává mateřská a rodičovská dovolená, zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR a dlouhodobá pracovní neschopnost v délce od tří měsíců v celku K práci lékaře v oboru, ve kterém získal specializovanou způsobilost, musí účastník vzdělávání nastoupit nejpozději do 3 měsíců ode dne získání specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství V odůvodněných případech je možné uzavřít dodatek k této smlouvě Účastník vzdělávání je povinen nejpozději do 15 dnů písemně oznámit poskytovateli dotace prostřednictvím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje následující skutečnosti: a) Změny údajů na straně účastníka vzdělávání, které jsou předmětem této smlouvy, včetně změny jeho bankovního účtu, na který je Karlovarským krajem vyplácena dotace. b) Všechny skutečnosti týkající se změny pracovněprávního vztahu mezi akreditovaným zařízením a účastníkem vzdělávání, které mohou mít vliv na poskytování dotace (např. ukončení pracovního poměru, nástup na mateřskou či rodičovskou dovolenou, nástup na dlouhodobou pracovní neschopnost v délce více jak 3 měsíce v celku, ukončení mateřské či rodičovské dovolené, ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti a jiné) Nejdéle do 3 měsíců od získání specializované způsobilosti účastníka vzdělávání v oboru VPL nebo PLDD je účastník povinen doložit odboru zdravotnictví doklad (např. pracovní smlouvu nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb), kterým prokáže, že účastník pracuje jako lékař na území Karlovarského kraje, a to v rozsahu min. 20 hod týdně. Toto potvrzení musí doložit 2 po sobě jdoucí roky (vždy do 30 dnů po uplynutí dalšího roku výkonu práce lékaře), aby bylo prokazatelné, že účastník specializačního vzdělávání působil po získání specializované způsobilosti min. 2 roky v Karlovarském kraji jako lékař v oboru VPL nebo PLDD. V případě, dlouhodobé pracovní neschopnosti v délce trvání 3 měsíce a více nebo v případě čerpání mateřské či rodičovské dovolené se 2 letá lhůta pro výkon povolání lékaře o tuto dobu prodlužuje. V odůvodněných případech je možné uzavřít dodatek této smlouvy v jiném oboru než VPL nebo PLDD. Článek VII. Vyúčtování poskytnuté dotace 7.2. Za řádné vyúčtování dotace odpovídá akreditované zařízení Dotace je účelově určena a podléhá vyúčtování za každý kalendářní rok dle struktury uvedené v bodě 7.4. Akreditované zařízení je povinno provést a předložit odboru zdravotnictví vyúčtování dotace, a to vždy za každý kalendářní rok do roku následujícího po roce, za který se vyúčtování předkládá. ve struktuře bodu 7.4. dále. V případě posledního roku specializačního vzdělávání uchazeče je akreditované zařízení povinno toto vyúčtování předložit do 30 dnů od ukončení specializačního vzdělávání účastníka (rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu). Odbor zdravotnictví po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti předložených dokladů a dodržení stanoveného účelu použití poskytnutých finančních prostředků. 6

7 7.4. Součástí ročního vyúčtování dotace je doložení zejména: a) doklady o plnění vzdělávacího plánu účastníka specializačního vzdělávání za předchozí rok specializačního vzdělávání dle vyhlášky č. 185/2009 Sb.; b) doložení prezentace kraje dle bodu 5.8. (např. fotografie). Článek VIII. Důsledky porušení povinností akreditovaného zařízení, účastníka vzdělávání 8.1. V případě, že pracovněprávní vztah mezi akreditovaným zařízením a účastníkem vzdělávání bude ukončen před vypršením účinnosti uzavřené trojstranné veřejnoprávní smlouvy, a to z důvodu úmrtí účastníka vzdělávání nebo z jiných objektivních zdravotních důvodů, které účastníkovi vzdělávání znemožňují vykonávat činnost lékaře, popř. ze stejných důvodů bude ukončeno specializační vzdělávání na straně akreditovaného zařízení, pozbývá toto akreditované zařízení i účastník vzdělávání nárok na vyplacení nevyplacené části dotace. Akreditované zařízení ani účastník vzdělávání v takovém případě nejsou povinni vracet již vyplacenou dotaci - sankce upravená v článku IX se neuplatní V případě, že pracovněprávní vztah mezi akreditovaným zařízením a účastníkem vzdělávání bude ukončen ze strany akreditovaného zařízení z důvodu odejmutí či neprodloužení akreditace ke specializačnímu vzdělávání ze strany Ministerstva zdravotnictví nebo v případě výpovědi ze strany akreditovaného zařízení, je akreditované zařízení povinno poskytovateli dotace vrátit 1/3 z celkově vyplacené dotace, a to ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o odejmutí nebo neprodloužení akreditace V případě, že pracovněprávní vztah mezi akreditovaným zařízením a účastníkem vzdělávání bude ukončen ze strany účastníka specializačního vzdělávání, a to na základě výpovědi z pracovního poměru nebo proto, že nebude jeho specializační příprava ukončena získáním specializované způsobilosti v oboru VPL nebo PLDD do 1 roku od ukončení vzdělávání u akreditovaného zařízení, je účastník vzdělávání povinen vrátit Karlovarskému kraji celou již vyplacenou dotaci, a to do 60 dnů od uplynutí těchto uvedených lhůt. Toto se nevztahuje na případ upravený v bodě V případě, že účastník vzdělávání nesplní svůj závazek odpracovat min. 2 roky jako lékař na území Karlovarského kraje v úvazku min. 20 hod týdně, je účastník vzdělávání povinen uhradit Karlovarskému kraji částku ,- Kč za každý započatý neodpracovaný měsíc, po který se zavázal vykonávat činnost lékaře na území Karlovarského kraje dle bodu Pokud akreditované zařízení hodlá ukončit uskutečňování vzdělávacího programu, popř. zanikne-li akreditované zařízení z jiného důvodu, je oprávněn získat dotaci dle těchto pravidel na účastníka vzdělávání jeho právní nástupce - v případě, že existuje, a to za splnění podmínek těchto pravidel. Právní nástupce v tomto případě nemusí respektovat termín pro předkládání žádostí o finanční podporu Účastník vzdělávání je oprávněn se souhlasem akreditovaného zařízení plynule přejít v průběhu svého specializačního vzdělávání k jinému akreditovanému zařízení pro obor VPL nebo PLDD na území Karlovarského kraje a dokončit svou specializační přípravu u tohoto akreditovaného zařízení. V uvedeném případě se vyplácení dotace původnímu akreditovanému zařízení i účastníkovi vzdělávání ukončuje. Finanční prostředky jsou 7

8 původnímu akreditovanému zařízení i účastníkovi vyplaceny do konce měsíce, ve kterém byla ukončena specializační příprava účastníka. Nové akreditované zařízení, u kterého účastník vzdělávání své specializační vzdělávání dokončuje, je oprávněno žádat o finanční dotaci za splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech. Nové akreditované zařízení v tomto případě nemusí respektovat termín předkládání žádostí o finanční podporu V případě, že akreditované zařízení nebo účastník vzdělávání obdrží od poskytovatele dotace finanční prostředky za období, za které jim nenáležely (např. mateřská či rodičovská dovolená účastníka vzdělávání, dlouhodobá pracovní neschopnost účastníka vzdělávání, ukončení pracovního poměru s účastníkem vzdělávání, odejmutí akreditace aj.) jsou akreditované zařízení a účastník vzdělání povinni tyto finanční prostředky vrátit poskytovateli do 30 dnů na účet uvedený ve smlouvě, a dále zaslat poskytovateli avízo, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Finanční prostředky akreditované zařízení a účastník vzdělávání o dotaci vrací od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke vzniku události pro zastavení vyplácení dotace Nevyčerpané finanční prostředky z dotace jsou akreditované zařízení, popř. účastník vzdělávání povinni vrátit nejpozději do termínu předložení závěrečného vyúčtování dotace uvedeného v bodě 7.3. (pokud v této smlouvě není uveden jiný termín), a to formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Karlovy Vary, č. účtu XXXXX, variabilní symbol akreditovaného zařízení XXXX, specifický symbol: XXX, variabilní symbol účastníka vzdělávání: XXXXX, specifický symbol: XXX Akreditované zařízení, popř. účastník vzdělávání jsou rovněž povinni vrátit poskytnuté finanční prostředky poskytovateli na jeho účet uvedený výše v záhlaví smlouvy, jestliže odpadne účel, na který je dotace poskytována, a to bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti dozví, pokud v této smlouvě není uveden jiný termín. Akreditované zařízení opatří platbu variabilním symbolem: XXXX a specifickým symbolem: XXX, účastník vzdělávání opatří platbu variabilním symbolem: XXXX a specifickým symbolem: XXX Před vrácením nevyčerpaných finančních prostředků dle bodu 8.8. tohoto článku zpět na účet poskytovatele jsou akreditované zařízení, popř. účastník vzdělávání povinni o této skutečnosti informovat příslušný odbor na předepsaném formuláři (viz příloha č. 2 dotačního programu). Článek IX. Sankce V případě, že akreditované zařízení nedodrží některou z jeho povinností vyplývajících z ustanovení bodu 5.6. nebo v případě že účastník vzdělávání nedodrží některou z jeho povinností vyplývajících z ustanovení bodu 6.4. nebo 6.5., je akreditované zařízení, resp. účastník vzdělávání, povinen uhradit poskytovateli částku odpovídající 3 % (v případě zdržení s oznámením uvedených skutečností o méně než 15 dnů) či 5 % (v případě zdržení s oznámením uvedených skutečností o 15 dnů a více) z celkově vyplacené dotace v daném kalendářním roce. Sankci lze uložit opakovaně. 8

9 Článek X. Kontrolní ustanovení V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je poskytovatel oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a členové příslušných kontrolních orgánů poskytovatele Akreditované zařízení i účastník vzdělávání jsou povinni v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku umožnit kontrolu a předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí veškeré průkazné doklady týkající se poskytnuté dotace. Článek XI. Délka trvání smlouvy, Ukončení smlouvy 11.1 Smlouva se uzavírá v souladu s pravidly s účinností od Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby ukončení specializační přípravy účastníka vzdělávání u akreditovaného zařízení v oboru všeobecné praktické lékařství. Do doby specializačního vzdělávání se nezapočítává doba mateřské či rodičovské dovolené účastníka specializačního vzdělávání a jeho dlouhodobá pracovní neschopnost v délce trvání od 3 měsíců v celku Smlouvu lze zrušit na základě písemné dohody smluvních stran nebo výpovědí Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 5. dnem od jejího odeslání V případě ukončení smlouvy dle výše uvedených odstavců tohoto článku akreditované zařízení provede vyúčtování poskytnuté dotace obdobně dle bodu 7.3.smlouvy, a to ke dni ukončení smlouvy. Článek XII. Závěrečná ustanovení Akreditované zařízení a účastník vzdělávání prohlašují, že se seznámili se seznámili s dotačním programem a budou se jím řídit. Dotační program tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha č. 1. 9

10 12.2. Pokud smlouva či zvláštní obecně závazný předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž jeden obdrží akreditované zařízení, jeden účastník vzdělávání a tři poskytovatel O poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením ZK 414/09/16 ze dne V. XXXXXXX Poskytovatel V.. XXXXXXXX. Akreditované zařízení V.. XXXXXXXXX.. Účastník vzdělávání Příloha: 1. Dotační program: Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji 2. Avizo 10

11 KARLOVARSKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor zdravotnictví Název pravidel: Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji (dále jen pravidla nebo program ) Vyhlašovatel programu: Karlovarský kraj Schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 254/06/16 ze dne ZDŮVODNĚNÍ Karlovarský kraj se potýká, tak jako ostatní kraje České republiky, s nedostatkem lékařů, a to zejména v oblasti primární péče. Věkový průměr lékařů poskytujících zdravotní péči v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost dosahuje v našem kraji hranice cca 60 let. Protože na území Karlovarského kraje není dostatek nových lékařů, kteří by se chtěli vzdělávat a dále působit v oborech všeobecné praktické lékařství či praktické lékařství pro děti a dorost, bez dalších koncepčních kroků reálně hrozí, že v nadcházejících letech nebude tato péče, zejména v menších městech a odlehlých částech našeho regionu, zajištěna. 1.2 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ A CÍL PRAVIDEL Pravidla Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji jsou určena na podporu zvýšení počtu všeobecných praktických lékařů (dále také "VPL") a praktických lékařů pro děti a dorost (dále také "PLDD") na území Karlovarského kraje, cestou jejich vzdělávání přímo na území Karlovarského kraje u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 95/2004 Sb. ), držiteli akreditace oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen 11

12 "akreditované zařízení"), s následnou vazbou na min. 2letou práci těchto nových lékařů v Karlovarském kraji. 1.3 SUBJEKTY, KTERÉ MOHOU ŽÁDAT O DOTACI Žadatelem o dotaci může být pouze právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba oprávněná k poskytování zdravotních služeb, která je oprávněna k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání: všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, a to v souladu s ustanovením 13 a následujících zákona č. 95/2004 Sb. a která má zároveň místo provozování na území Karlovarského kraje (dále jen "akreditované zařízení" nebo "žadatel"). 1.4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE 1. K tomu, aby akreditované zařízení získalo dotaci od Karlovarského kraje, musí dojít k uzavření pracovní smlouvy mezi akreditovaným zařízením a účastníkem specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost (dále také účastník specializačního vzdělávání nebo účastník ) na minimálně polovinu zákonem stanovené týdenní pracovní doby, přičemž akreditované zařízení musí Karlovarskému kraji tuto pracovní smlouvu doložit. Pracovní smlouva mezi účastníkem a akreditovaným zařízením musí být uzavřena minimálně na dobu délky specializačního vzdělávání stanovené vzdělávací programem v oboru VPL nebo PLDD. Do doby specializačního vzdělávání podporovaného Karlovarským krajem se nezapočítává doba mateřské či rodičovské dovolené účastníka specializačního vzdělávání a jeho dlouhodobá pracovní neschopnost v délce trvání od 3 měsíců v celku. 2. Součástí žádosti o dotaci je doložení vzdělávacího plánu účastníka specializačního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 185/2009 Sb. ), pro specializační přípravu na atestaci VPL a PLDD na celou dobu jeho specializační přípravy. V souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb., je minimální délka specializačního vzdělávání pro obor VPL 3 roky a pro obor PLDD 4 roky. 3. Žadatel garantuje Karlovarskému kraji, že specializační vzdělávání účastníka, na které přijal od Karlovarského kraje dotaci, probíhá v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb. 4. Žadatel dále odpovídá Karlovarskému kraji za to, že specializační vzdělávání účastníka vzdělávání, na které přijal dotaci od Karlovarského kraje, bude probíhat na území Karlovarského kraje, s výjimkou těch částí specializačního vzdělávání, které z objektivních důvodů nelze vykonávat v Karlovarském kraji (půjde o případy, kdy na území Karlovarského kraje není pro danou část specializačního vzdělávání akreditovaný subjekt). 5. Dotace se poskytuje na základě uzavřené trojstranné veřejnoprávní smlouvy mezi Karlovarským krajem (dále jen poskytovatel dotace či poskytovatel ), žadatelem (akreditačním zařízením) a účastníkem vzdělávání. 6. Účastník a žadatel se ve veřejnoprávní smlouvě sjednané s Karlovarským krajem společně zavážou, že účastník specializačního vzdělávání po získání své specializované způsobilosti v oboru VPL nebo PLDD bude min. 2 roky pracovat jako lékař v oboru VPL nebo PLDD v Karlovarském kraji. K práci lékaře přitom musí nastoupit nejdéle do 3 měsíců od získání specializované způsobilosti. 12

13 V odůvodněných případech je možné uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy mezi Karlovarským krajem a účastníkem o výkonu praxe lékaře v jiném oboru než v oboru VPL nebo PLDD. 7. Pokud akreditované zařízení realizuje ve stejném období specializační vzdělávání několika účastníků v oboru VPL nebo PLDD, je toto akreditované zařízení oprávněno žádat o dotaci na každého účastníka specializačního vzdělávání zvlášť, za splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech POVINNOSTI ŽADATELE O DOTACI 3. Předpokladem pro poskytnutí dotace je vyrovnání případných veškerých splatných dluhů žadatele k rozpočtu Karlovarského kraje a závazků, pokud byly žadateli poskytnuty finanční prostředky v předešlých letech. Tato skutečnost musí být deklarována formou prohlášení žadatele v příloze č. 5 k formuláři žádost o poskytnutí dotace. 4. Žadatel (popř. jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu) nesmí být pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, nesmí být v likvidaci nebo na jeho majetek nesmí být vyhlášeno insolvenční řízení (čestné prohlášení viz příloha č. 6 k formuláři žádost o poskytnutí dotace ). 5. Žadatel je povinen do 15 dnů od vzniku události písemně oznámit poskytovateli dotace prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví (dále jen odbor zdravotnictví ) následující skutečnosti: a) Změny údajů na straně žadatele, které jsou předmětem podané žádosti či uzavřené veřejnoprávní smlouvy. b) Změny údajů na straně účastníka specializačního vzdělávání, které jsou předmětem podané žádosti či uzavřené veřejnoprávní smlouvy. c) Změny údajů v rozhodnutí o udělení akreditace či změny údajů v rozhodnutí o prodloužení akreditace dle zákona č. 95/2004. d) Všechny skutečnosti týkající se změny pracovněprávního vztahu mezi žadatelem o dotaci a účastníkem specializačního vzdělávání, které mohou mít vliv na poskytování dotace (např. ukončení pracovního poměru, nástup na mateřskou či rodičovskou dovolenou, nástup na dlouhodobou pracovní neschopnost v délce alespoň 3 měsíců v celku, ukončení mateřské či rodičovské dovolené, ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti, a jiné). 6. V případě, že akreditované zařízení má zájem ukončit realizaci vzdělávacího programu pro specializační vzdělávání v oboru VPL nebo PLDD, je povinno tuto skutečnost oznámit odboru zdravotnictví min. 60 dní předem. 7. Žadatel je povinen viditelně uvádět ve své ordinaci údaj o tom, že se projekt podpory specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře VPL a PLDD v rámci poskytnuté dotace realizuje za finanční podpory Karlovarského kraje. 8. Žadatel je povinen každý rok předkládat odboru zdravotnictví plnění vzdělávacího plánu účastníka vzdělávání (viz bod 1.11 odst. 3 těchto pravidel) POVINNOSTI ÚČASTNÍKA SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 13

14 1. Účastník specializačního vzdělávání je po uzavření trojstranné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace povinen po minimální dobu 2 let ode dne získání specializované způsobilosti v oboru VPL nebo PLDD pracovat jako lékař (v oboru, ve kterém získal specializovanou způsobilost - VPL nebo PLDD) na území Karlovarského kraje. Do uvedené doby 2 let se nezapočítává mateřská a rodičovská dovolená, zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR a dlouhodobá pracovní neschopnost v délce od tří měsíců v celku. 2. K práci lékaře v oboru, ve kterém získal specializovanou způsobilost VPL nebo PLDD musí účastník nastoupit nejpozději do 3 měsíců ode dne získání specializované způsobilosti v oboru VPL nebo PLDD. V odůvodněných případech je možné uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy mezi Karlovarským krajem a účastníkem o výkonu praxe lékaře v jiném oboru než VPL nebo PLDD. 3. Účastník je povinen nejpozději do 15 dnů písemně oznámit poskytovateli dotace prostřednictvím odboru zdravotnictví následující skutečnosti: c) Změny údajů na straně účastníka specializačního vzdělávání, které jsou předmětem uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, včetně změny jeho bankovního účtu, na který je Karlovarským krajem vyplácena dotace. d) Všechny skutečnosti týkající se změny pracovněprávního vztahu mezi akreditovaným zařízením a účastníkem specializačního vzdělávání, které mohou mít vliv na poskytování dotace (např. ukončení pracovního poměru, nástup na mateřskou či rodičovskou dovolenou, nástup na dlouhodobou pracovní neschopnost v délce více jak 3 měsíce v celku, ukončení mateřské či rodičovské dovolené, ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti, a jiné). 4. Nejdéle do 3 měsíců od získání specializované způsobilosti účastníka specializačního vzdělávání v oboru VPL nebo PLDD je účastník povinen doložit odboru zdravotnictví doklad (např. pracovní smlouvu nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb), kterým prokáže, že účastník pracuje jako lékař Karlovarském kraji, a to v rozsahu min. 20 hod týdně. Toto potvrzení musí doložit 2 po sobě jdoucí roky (vždy do 30-ti dnů po uplynutí dalšího roku výkonu práce lékaře), aby bylo prokazatelné, že účastník specializačního vzdělávání působil po získání specializované způsobilosti min. 2 roky v Karlovarském kraji jako lékař v oboru VPL nebo PLDD. V odůvodněných případech je možné uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy mezi Karlovarským krajem a účastníkem o výkonu praxe lékaře v jiném oboru než VPL nebo PLDD. 1.6 FORMA A VÝŠE DOTACE 1. Dotací se pro účely tohoto programu rozumí finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje (dále také jen kraj ) v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 2. Podpora bude poskytována formou finanční dotace, na kterou není právní nárok. 3. Finanční dotace bude krajem poskytována následovně: a) akreditované zařízení po dobu trvání smluvního vztahu (veřejnoprávní smlouvy) obdrží dotaci ve výši ,- Kč za měsíc; a b) účastník specializačního vzdělávání po dobu trvání smluvního vztahu (veřejnoprávní smlouvy) obdrží dotaci ve výši ,- Kč za měsíc. 1.7 ZPŮSOB VYPLÁCENÍ POSKYTNUTÉ DOTACE 14

15 1. Karlovarský kraj bude poskytovat akreditovanému zařízení i účastníkovi finanční prostředky uvedené v bodě 1.6. odst. 3 čtvrtletně, a to vždy předem na nadcházející čtvrtletí do 15. dne začínajícího čtvrtletí, přičemž první splátka dotace bude vyplacena akreditovanému zařízení i účastníkovi po uzavření veřejnoprávní smlouvy do konce nejbližšího kalendářního čtvrtletí. 2. V případě nástupu účastníka specializačního vzdělávání na mateřskou či rodičovskou dovolenou nebo v případě jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti přesahující 3 měsíce v celku, bude vyplácení dotace akreditovanému zařízení i účastníkovi Karlovarským krajem přerušeno. 3. Vymezení doby přerušení vyplácení dotace: Dotace se přestává vyplácet od měsíce následujícího po měsíci, v němž byla zahájena mateřská či rodičovská dovolená, popř. zahájena dlouhodobá pracovní neschopnost účastníka vzdělávání. Výplata finančních prostředků (dotace) akreditovanému zařízení i účastníkovi se obnoví při opětovném zahájení specializačního vzdělávání, a to v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k ukončení mateřské či rodičovské dovolené, popř. k ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti účastníka. 1.8 PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ 1. Žádost o poskytnutí dotace podává akreditované zařízení ve lhůtě od do kalendářního roku, a to na celou dobu specializační přípravy účastníka vzdělávání. V případě kalendářního roku 2016 se žádosti přijímají ve lhůtě od Pokud Karlovarský kraj vyčlení pro daný kalendářní rok finanční prostředky na tento program, zveřejní odbor zdravotnictví (dále také: příslušný odbor ) na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup vyhlášení programu. Lhůta pro podávání žádostí započne běžet nejdříve 30 dnů od zveřejnění programu. 3. V případě, že počet žádostí, které splňují podmínky vyhlášeného programu, přesáhne částku vyčleněnou na program z rozpočtu Karlovarského kraje, budou žádosti uspokojovány dle pořadí došlých žádostí, a to až do vyčerpání na program vyčleněných finančních prostředků. 4. Žádost je možné podat pouze osobním doručením v listinné podobě, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele - žádosti přijímá v úředních hodinách podatelna Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní ul. 353/88, Karlovy Vary - Dvory; podatelna krajského úřadu vyznačí na písemnost a do souhrnného archu datum a hodinu přijetí žádosti. 5. Obálka, která obsahuje žádost včetně všech příloh, bude označena následovně: Název programu: Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji Upozornění NEOTVÍRAT v levém horním rohu. 6. Příslušný odbor vede evidenci všech předložených žádostí (včetně neúspěšných) a poskytnutých dotací. 1.9 NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI 15

16 1. Žádost předkládá žadatel (akreditované zařízení) na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 pravidel. Žádost musí obsahovat všechny povinné přílohy dle těchto pravidel a dle seznamu uvedeného na formuláři. 2. Žádost předkládá žadatel v jednom originále, kdy všechny listy žádosti včetně příloh musí být spojeny do pevné vazby. 3. Přílohou k formuláři žádosti musí být originál nebo ověřená fotokopie následujících dokumentů: Platný doklad o akreditaci zařízení v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., popř. doklad o udělení prodloužení akreditace 8. Pracovní smlouva mezi akreditovaným zařízením a účastníkem specializačního vzdělávání, uzavřená na minimálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby 9. Vzdělávací plán účastníka specializačního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb. pro specializační přípravu na atestaci VPL a PLDD 10. Čestné prohlášení o vyrovnání veškerých splatných dluhů žadatele k rozpočtu Karlovarského kraje a závazků, pokud byly žadateli poskytnuty finanční prostředky v předešlých letech 11. Čestné prohlášení o tom, že žadatel nebo jeho statutární orgán, případně člen statutárního orgánu, není pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, není v likvidaci nebo není na jeho majetek vyhlášeno insolvenční řízení 12. Udělení souhlasu poskytovateli dotace k práci s osobními daty 5. Potřebné formuláře a veškeré vstupní informace nutné pro zpracování žádostí jsou k dispozici u odboru zdravotnictví a na internetových stránkách kraje ( Příslušný odbor poskytuje též odbornou a metodickou pomoc při zpracování žádostí POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTI A PŘIDĚLENÍ DOTACE 1. Žadateli, jehož žádost nebude podána ve stanoveném termínu (rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu), nebude dotace poskytnuta z důvodu nedodržení termínu. 2. Příslušný odbor zkontroluje, zda žádost je podána na příslušném formuláři a zda obsahuje všechny náležitosti stanovené v pravidlech. V případě zjištění formálních nedostatků žádosti (např. chybí požadované náležitosti, údaje jsou chybné, nepřesné, nedůvěryhodné), vyzve příslušný odbor žadatele telefonicky a současně poštou nebo em či prostřednictvím datové schránky k jejich odstranění ve lhůtě 5 pracovních dní od zaslání elektronické výzvy. Výzvu zaznamená do příslušné dokumentace. V případě, že žadatel neodstraní formální nedostatky žádosti (např. není doloženo v požadované formě), nebude dotace poskytována z důvodu neúplnosti žádosti. Hodnotící kritérium Popis hodnotícího kritéria Způsob hodnocení Výsledek hodnocení 16

17 1. Soulad s bodem 1.4 odst. 1 a 2 pravidel Posouzení, zda žadatel splňuje parametr odst. 1. a 2 Splňuje Nesplňuje V případě hodnocení Nesplňuje nebude žádosti vyhověno. 2. Soulad s bodem 1.5 odst. 1. a 2. pravidel 3. Soulad s bodem 1.8 pravidel Posouzení, zda žadatel splňuje podmínky uvedené v bodě 1.5 odst. 1. a 2 Posouzení, zda žadatel splňuje podmínky uvedené v bodě 1.8 Splňuje Nesplňuje Splňuje Nesplňuje V případě hodnocení Nesplňuje nebude žádosti vyhověno. V případě hodnocení Nesplňuje nebude žádosti vyhověno. 3. Příslušný odbor zkontroluje, zda žadatel splnil podmínku stanovenou v bodu 1.5 odstavec 1 (vyrovnání splatných dluhů vůči kraji a závazků, pokud byly žadateli poskytnuty prostředky v předchozích letech). Na žádost příslušného odboru zjišťuje tuto skutečnost finanční odbor krajského úřadu. Žadateli, který má nevyrovnané dluhy či závazky vůči kraji, dotace nebude poskytnuta. 4. Žádosti, které splní věcné hodnocení, doporučí příslušný odbor k finanční podpoře. 5. O poskytnutí dotace rozhodne na základě doporučení příslušného odboru Zastupitelstvo Karlovarského kraje. Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodne o předložených žádostech nejpozději do 90 dnů od ukončení lhůty pro podávání žádostí. 6. V průběhu hodnocení žádostí nebudou poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním projektům a průběžným výsledkům hodnocení. 7. S žadatelem a s účastníkem specializačního vzdělávání, jimž příslušný orgán schválí poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy, uzavře kraj trojstrannou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen smlouva ), a to na dobu trvání specializační přípravy účastníka specializačního vzdělávání a následnou dobu let od ukončení vzdělávání u akreditovaného zařízení. Ve smlouvě budou stanoveny mimo jiné výše a účel poskytnutí dotace, termín a způsob vyúčtování poskytnuté dotace. 8. Přehled dotací schválených Zastupitelstvem kraje bude zveřejněn do 14 pracovních dnů ode dne zveřejnění ověřeného usnesení zastupitelstva na internetových stránkách kraje Žadatelé budou o zveřejnění schválených dotací vyrozuměni písemně. 9. Žadatel, jemuž nebude dotace poskytnuta, bude o této skutečnosti včetně důvodu nevyhovění žádosti vyrozuměn písemně příslušným odborem bez zbytečného odkladu POUŽITÍ DOTACE, JEJÍ VYÚČTOVÁNÍ, VYHODNOCENÍ A KONTROLA 1. Dotace musí být použita v souladu s uzavřenou smlouvou. Akreditované zařízení odpovídá za její řádné vyúčtování. 17

18 2. Dotace je účelově určena a podléhá vyúčtování za každý kalendářní rok dle struktury bodu odst. 3. Žadatel je povinen provést a předložit odboru zdravotnictví vyúčtování dotace, a to vždy za každý kalendářní rok do roku následujícího po roce, za který se vyúčtování předkládá. V případě posledního roku specializačního vzdělávání uchazeče je akreditované zařízení povinno toto vyúčtování předložit do 30 dnů od ukončení specializačního vzdělávání účastníka (rozhodující je datum razítka podatelny krajského úřadu). Příslušný odbor po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti předložených dokladů a dodržení stanoveného účelu použití poskytnutých finančních prostředků. 3. Součástí ročního vyúčtování dotace je doložení zejména: c) dokladů o plnění vzdělávacího plánu účastníka specializačního vzdělávání za předchozí rok specializačního vzdělávání dle vyhlášky 185/2009. Sb.; d) doložení prezentace kraje dle bodu 1.11 odst. 5 (např. fotografie). 4. Žadatel je povinen viditelně uvádět při veškeré veřejné prezentaci údaj o tom, že se projekt v rámci poskytnuté dotace realizuje za finanční podpory Karlovarského kraje. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit při vyúčtování dotace a vyhodnocení použití poskytnuté dotace (např. fotografie ordinace apod.). Žadatel odpovídá za správnost loga kraje, pokud je uvedeno na propagačních materiálech (pravidla pro užití loga kraje viz odkaz Karlovarský kraj Poskytování symbolů a záštit). 5. V případě, že pracovněprávní vztah mezi akreditovaným zařízením a účastníkem specializačního vzdělávání bude ukončen před vypršením účinnosti uzavřené trojstranné veřejnoprávní smlouvy, a to z důvodu úmrtí účastníka vzdělávání nebo z jiných objektivních zdravotních důvodů, které účastníkovi znemožňují vykonávat činnost lékaře, popř. ze stejných důvodů bude ukončeno specializační vzdělávání na straně akreditovaného zařízení, pozbývá toto akreditované zařízení i účastník nárok na vyplacení nevyplacené části dotace. Akreditované zařízení ani účastník v takovém případě nejsou povinni vracet již vyplacenou dotaci - sankce upravená v bodu 1.11 odst. 8 se neuplatní. 6. V případě, že pracovněprávní vztah mezi akreditovaným zařízením a účastníkem specializačního vzdělávání bude ukončen ze strany akreditovaného zařízení z důvodu odejmutí či neprodloužení akreditace ke specializačnímu vzdělávání ze strany Ministerstva zdravotnictví nebo v případě výpovědi ze strany akreditovaného zařízení, je akreditované zařízení povinno poskytovateli dotace vrátit 1/3 z celkově vyplacené dotace, a to ve lhůtě 60-ti dnů od doručení rozhodnutí o odejmutí nebo neprodloužení akreditace. 7. V případě, že pracovněprávní vztah mezi akreditovaným zařízením a účastníkem specializačního vzdělávání bude ukončen ze strany účastníka specializačního vzdělávání, a to na základě výpovědi z pracovního poměru nebo proto, že nebude jeho specializační příprava ukončena získáním specializované způsobilosti v oboru VPL nebo PLDD do 1 roku od ukončení vzdělávání u akreditovaného zařízení, je účastník povinen vrátit Karlovarskému kraji celou již vyplacenou dotaci, a to do 60-ti dnů od uplynutí těchto uvedených lhůt. Toto se nevztahuje na případ upravený v bodě 1.11 odst V případě, že účastník specializačního vzdělávání nesplní svůj závazek odpracovat min. 2 roky jako lékař v na území Karlovarského kraje v úvazku min. 20 hod týdně, je účastník povinen uhradit Karlovarskému kraji částku ,- Kč za každý započatý neodpracovaný měsíc, po který se zavázal vykonávat činnost lékaře na území Karlovarského kraje (dle bodu 1.6 odst. 1). 9. Pokud akreditované zařízení hodlá ukončit uskutečňování vzdělávacího programu, popř. zanikne-li akreditované zařízení z jiného důvodu, je oprávněn získat dotaci dle těchto pravidel na účastníka 18

19 specializačního vzdělávání jeho právní nástupce - v případě, že existuje, a to za splnění podmínek těchto pravidel. Právní nástupce v tomto případě nemusí respektovat termín pro předkládání žádostí o finanční podporu. 10. Účastník vzdělávání je oprávněn se souhlasem akreditovaného zařízení plynule přejít v průběhu svého specializačního vzdělávání k jinému akreditovanému zařízení pro obor VPL nebo PLDD na území Karlovarského kraje a dokončit svou specializační přípravu u tohoto akreditovaného zařízení. V uvedeném případě se vyplácení dotace původnímu akreditovanému zařízení i účastníkovi vzdělávání ukončuje. Finanční prostředky jsou původnímu akreditovanému zařízení i účastníkovi vyplaceny do konce měsíce, ve kterém byla ukončena specializační příprava účastníka. Nové akreditované zařízení, u kterého účastník své specializační vzdělávání dokončuje, je oprávněno žádat o finanční dotaci za splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech. Nové akreditované zařízení v tomto případě nemusí respektovat termín předkládání žádostí o finanční podporu. 11. V případě, že akreditované zařízení nebo účastník obdrží od poskytovatele dotace finanční prostředky za období, za které jim nenáležely (např. mateřská či rodičovská dovolená účastníka vzdělávání, dlouhodobá pracovní neschopnost účastníka vzdělávání, ukončení pracovního poměru s účastníkem o vzdělávání, odejmutí akreditace aj.) jsou akreditované zařízení a účastník povinni tyto finanční prostředky vrátit poskytovateli dotace do 30 dnů na účet uvedený ve smlouvě, a dále zaslat poskytovateli avízo, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Finanční prostředky akreditované zařízení a účastník vzdělávání o dotaci vrací od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke vzniku události pro zastavení vyplácení dotace SANKCE V případě, že žadatel o dotaci (akreditované zařízení) nedodrží některou z jeho povinností vyplývajících z ustanovení č. 1.5 odst. 3., 5. a 6. nebo v případě že účastník nedodrží některou z jeho povinností vyplývajících z ustanovení č. 1.6 odst. 3. je žadatel, resp. účastník, povinen uhradit poskytovateli dotace částku odpovídající 3 % (v případě zdržení s oznámením uvedených skutečností o méně než 15 dnů) či 5 % (v případě zdržení s oznámením uvedených skutečností o 15 dnů a více) z celkově vyplaceného dotace v daném kalendářním roce, a to do roku následující po roce, v kterém došlo k porušení povinnosti ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 2. Zastupitelstvo kraje schválilo tento program usnesením č. ZK 254/06/16 ze dne Tento program nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje. 4. V případě, že akreditované zařízení doloží, že účastník specializačního vzdělávání u něj započal absolvovat specializační přípravu již od , tj. před schválením těchto pravidel, může být akreditovanému zařízení i jeho účastníkovi vzdělávání na základě žádosti poskytovatelem dotace poskytnuta dotace dle těchto pravidel již za toto období. Finanční prostředky za období od budou akreditovanému zařízení i účastníkovi v případě schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyplaceny zpětně, jednorázově, jako součást první úhrady ze strany Karlovarského kraje. 19

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I.

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I. Příloha č. 2 pravidel Evidenční číslo smlouvy: V Z O R V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Smlouva se uzavírá mezi: Město Luby Sídlo: nám.

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen smlouva )

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen smlouva ) V Z O R Evidenční číslo smlouvy: V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen smlouva ) Karlovarský kraj se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy

Více

Zastoupený: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: /0100 (dále jen poskytovatel )

Zastoupený: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary Číslo účtu: /0100 (dále jen poskytovatel ) Smlouva se uzavírá mezi: V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen smlouva ) Karlovarský kraj

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITLSTVO KRAJE PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen zastupitelstvo kraje ) se usneslo

Více

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace

I. Obecná ustanovení. II. Poskytovatel a příjemce dotace VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2016 č. sml./2016 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst.

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje VZOR Evidenční číslo smlouvy: (na ÚS) Smlouva se uzavírá mezi: VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarský kraj Se sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: /SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY uzavřená dle ust. 10a a násl. zákona

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto Pravidlech

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 530/OŽP/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Janou Návratovou, vedoucí

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Rada Kraje Vysočina. ze dne č. 10/17

Rada Kraje Vysočina. ze dne č. 10/17 Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 město Lipník nad Bečvou Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou IČO: 00301493 Zastoupené: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou Bankovní spojení: Číslo

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2016004 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Směrnice č. 1 / Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Bohuslavice

Více

Číslo: 2015/0377/OK. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže

Číslo: 2015/0377/OK. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže Číslo: 2015/0377/OK (uzavřená dle 159 a nás!. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald

PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald PRAVIDLA pro poskytování dotací Městys Kunvald Číslo dokumentu: S 0116 Vydání č.: 02 Platnost od: 12. 02. 2016 Účinnost od: 01. 03. 2016 Zpracoval: Ing. Josef Paďour Dne: 10. 02. 2016 Podpis: Schválil:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I.

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017. I. Příloha č. 7 k Návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml../2017 I. Smluvní strany město Milevsko

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Příloha č. 1 Pravidla pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi Zastupitelstvo Karlovarského kraje se

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Pletený Újezd sídlo: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd IČO: 00234796 DIČ: CZ 00234796 Zastoupena: Jaroslavem Kolbekem, starostou Tel: 312 698 010 E-mail:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 135/OŠK/216 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 1 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou, vedoucí

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY. (dále jen program ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY (dále jen program ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účelem tohoto programu je stanovit souhrn věcných, časových a finančních podmínek pro

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části Smlouva č.: 2015/00788/OE-OR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části Poskytovatel výpomoci: Městská část Praha 3 Se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 42 /OŠK/216 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 1 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou, vedoucí

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. KAA-V-1/2015 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Ing. Dalibor Závacký,

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče

Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče I. Název programu: Dotační program MČ Praha 10 oblast paliativní péče (dále též dotační program) II. Vyhlášení dotačního programu 1. Vyhlášeno

Více

S T A B I L I Z A Č N Í D O H O D U. Stabilizační dohoda pro lékařská povolání. evidenční číslo stabilizační dohody:

S T A B I L I Z A Č N Í D O H O D U. Stabilizační dohoda pro lékařská povolání. evidenční číslo stabilizační dohody: Stabilizační dohoda pro lékařská povolání evidenční číslo stabilizační dohody: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 0002 4341 Jednající (kým).. Funkce: (dále

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ o dotaci města Neratovice pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2017 Účel dotačního řízení 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC Dotační řízení je vyhlašováno v souladu

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I. Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CBA-VF-33/2016 uzavřená

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska Rada v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Vypracovali: Mgr. Dita Breberová, Mgr. Robert Mlejnek Za správnost a aktualizaci odpovídá: Mgr. Dita Breberová

Více

Obec Mlečice Mlečice 11, Zbiroh osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Václav Král CSc., starosta obce IČO:

Obec Mlečice Mlečice 11, Zbiroh osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Václav Král CSc., starosta obce IČO: Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Václav Štekl, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 1053/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 154 ze dne 22.12.2015 Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části v režimu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál Město Bruntál, se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál zastoupeno: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města I~: 00295892 DI~ : CZ 00295892

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany Poskytovatel: Název : Město Jirkov se sídlem : nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov zastoupen : Ing. Radkem Štejnarem, starostou města Jirkov IČ

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/1161/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace

Článek I. Výše a způsob poskytnutí dotace Město Litoměřice, IČ: 00263958, se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1524471/0100 ze

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více