Charakteristika Hudební formy Představitelé, díla, památky, h.nástr. Výz.l. Charakteristika Představitelé, díla, památky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika Hudební formy Představitelé, díla, památky, h.nástr. Výz.l. Charakteristika Představitelé, díla, památky"

Transkript

1 40 tis 4 tis. př.n.l. 4 tis.př.n.l n.l. 6.st. - poč. 13. st. (jednohlasý) SLOH MONODIÁLNÍ PRAVĚK STAROVĚK STŘEDOVĚK(ROMÁNSKÝ a GOTICKÝ SLOH) Pouze teoretické dohady opírající se o archeologické nálezy a výtvarné dokumenty. Analogie s dnes žijícími primitivními kmeny Orient hudba čínská, japonská, indická Blízký orient Peršané, Židé a Egypt Antika = řecko-římský starověk (8.st.př.n.l n.l.) Řecko-h. má pevný řád a místo v životě společnosti, součást vzdělání, společenského i náboženského života. H.je součást jiných umění-literatury, dramatu, tance i olympijských her. Hudebník má význačné společ. postavení. Řím-přejímá řeckou kulturu (otroci) +pantomima (předchůdce baletu) -h. slouží hlavně zábavě (cirk apod.) Chorální hudba vychází z židovských žalmů a hymnů. Je součástí křesťanské liturgie. Řehoř Veliký sjednocuje liturgický zpěv na přelomu 6. a 7. století gregoriánský chorál -responsoriální zpěv sólo a sbor -antifonický zpěv dva i více sborů Světská hudba lidová - umělá - rytířský zpěv trubaduři, truvéři a minnesingři Doprovod tance, magických obřadů a rituálů. Zpěv sborový i sólový jednohlas hudební dramata, báje, texty nástroje doprovázejí hlas totéž co zpěv hlučná hudba slavnosti-zábava Žalmy zhudebněné oslavné a prosebné texty Starého zákona hymny zhudebněné chvalozpěvy (nepocházejí z Bible) gregoriánský chorál zpěv a capella na latinské texty z Bible tropy-vsunuté melodie a texty do g.ch. sekvence-podkládání textů pod jednotlivé tóny bohaté melodie g.ch.(tkz. melismat) Paleolit kostěná píštˇala, ulita, různé bicí nástroje Neolit hliněný buben, hliněný zvonek Doba bronzová puklice, zvony, první strunné nástroje. Pentatonická stupnice nástroje drnkací a dechové žalmy Hudební teorie soustava tónů, intervalů, akordů a stupnic. Zápis hudby velká písmena řecké abecedy. Hudební nástroje kithara, lyra, harfa, syrinx, aulos, vodní varhany aj. Seikilova píseň a další hudební texty a dramata. (např. dva hymny na boha Apolona) Te Deum laudamus Řehoř (Gregorius) Veliký ( ) Řehořův antifonář neumy zápis hudby jen směr melodie nad textem hudební nástroje lyra, varhany, rebec, psalterium, fidula, loutna, růz. flétny aj. píseň milostná, pijácká, historická, balada, taneční Quido z Arezza h. teoretik, notová osnova vagantský zpěvstudenti st st. 10.st. 13.st. Ukázky poslechů: z poslechů pro gymnázium z Procházky dějinami hudby - s výkladem další ukázky Bez notových památek, praslovanská hudba Konstantin a Metoděj -střetávání s vlivem německým a postupné vytlačení staroslovanské liturgie (tj.ve staroslověnském jazyce) -duchovní píseň (greg. ch. + prvky lid. hudby) -světský zpěv za Václava II. - minnesingři život a dílo vybraných skladatelů carmina diabolica (písně ďábelské) některé prvky se zachovaly v koledách -staroslovanská liturgie-kánony, žalmy -gregoriánský chorál Hospodine, pomiluj ny Svatý Václave Frauenlob (minnesingr)

2 STOLETÍ POLYMELOLDICKÝ SLOH gotika!!! RENESANCE Počátky vícehlasu již od 7. století, rozvoj od 9. století. Cantus firmus vedoucí hlas dole přebírán z gregoriánského chorálu, je doprovázen souběžně v čistých intervalech nebo prodlévá na stejném tónu. Ars antiqua ( st) rozvoj vícehlasu s rytmickou složkou. Nejvýznamnějším útvarem byl motet. K úryvku z gregoriánského chorálu (cantu firmu) se přidaly obvykle dva pohyblivější hlasy ve vyšší poloze. Každý hlas měl jiný rytmus i text. Jde o první skutečnou polyfonii. Ars nova (14.st.) - obohacuje vícehlas o nové rysy zpěvnost a rytmickou pestrost, světské náměty, vliv lidových prvků, kontrapunkt původně nota proti notě ke c.firmu se přidávaly samostatné melodie ve stejném rytmu, časem tyto hlasy získávají úplnou samostatnost a jsou rovnocenné c.firmu -francouzská převaha duchovní h. -italská (též italské trecento) více světských vlivů -anglická anglická kontrapunktická škola Polyfonie ( st.) - mnohonásobný vícehlas, užívá se i bas, větší samostatnost a rovnocennost hlasů, bohatší zvuk i znělost -nizozemská škola vokální polyfonie a capella zlatý věk kontrapunktu pět generací skladatelů jej dovádí k vrcholu -římská škola vrchol především duchovní h. -benátská škola -vokální i instrumentální polyfonie, dramatičnost (znak baroka) Pozdní renesance - Itálie, manýrismus-subjektivizovaný hud.projev-přechod k baroku Anglie alžbětinská doba Německo dvorské kapely Organum souběžné intervaly diskantus protipohyb motet (i moteto) rondelus (později kánoc. vedení hlasů) gymel užívá i sexty a tercie (Anglie) mše, chanson, balada madrigal, balada, cacia renesanční formy vokální polyfonie mše 5 až 6 částí dle mešního ordinária madrigal světská píseň pro 4 až 5 rovnocenných hlasů vícenásobný kánon moteta sonata cansona, toccata, ricercar madrigaly mše, moteta instrumetální hudba Chorální notace zachycuje znaky i rytmus v notové osnově notrdamská škola Leoninus (2.pol.12.st.) a Perotinus (kol.1238) teoretikové Franko Kolínský a Petrus de Cruse, J. Fornset Letní kánon (1240) loutna, harfa, trumšajt (jednostrunný), fidula (předek houslí), varhany menzurální notace obsahuje znaky pro délku not a pomlk, v 15. st. je tento systém vyplněných not (černá menzurální notace) doplněn o nevyplněné noty (bílá m.n.) G. de Machaut moteta, rondeau, mše, balady Phillippe de Vitry moteta, teoretik P. Casella, Maestro Piero F. Landini J. Dunstable zdokonalování dechových i smyčcových nástrojů housle, violy da gamba a da braccio, různé druhy zobc. fléten, serpent (dechový dřevený nástroj), fagot, trubka, pozoun, lovecký roh, cembalo, spinet, klavichord G. Dufay, J. Ockeghem, J. Obrecht, J. Despres franko-vlámští skladatelé Orlando di Lasso (mše, moteta, madrigaly) syntéza a vrchol evrop. vývoje hudby Giovanni Pierluigi da Palestrina (převážně duchovní díla moteta, hymny, mše, madrigaly duchovní i světské) Missa Papae Marcelli aj. Andrea a Giovanni Gabrielli L. Marenzio, G. di Venosa, O. Vecchi W. Byrd, T. Morley, J. Dowland, O. Gibbons H. L. Hassler Pol. 14. st. 1.pol. 15. st od konce 12. st. rozvoj dramatického básnictví, nejprve duchovní pak i světské náměty -žákovská poezie Za Karla IV. a Arnošta z Pardubic rozvoj gregoriánského chorálu -velikonční hry -duchovní písně - první skladatelé Husité neuznávají polyfonní ani instrumentální hudbu Jednota bratrská (česká reformační církev) Literátská bratrstva - cechovní sdružení pro pěstování vícehlasé hudby císařská kapela za Rudolfa II. rožmberská kapela porážka na Bílé hoře Andělíku rozkochaný -studenstská milostná píseň Dřěvo se listiem odievá -světská p. Nářek Panny Marie Mastičkář hra se zpěvy, spojení náboženské tématicky s humorem Jezu Kriste, sčedrý kněže duchovní lidová píseň Mistr Záviš, Jan z Jenštejna jednohlasá píseň obřadní (Husitský otčenáš), válečná (Ktož sú boží bojovníci), satirická (Zajíc biskup--) Jistebnický kancionál (77 husitských písní + Ktož sú ) Jan Blahoslav spis Musica kancionály, např. Šamotulský Phillipp de Monte Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ( ), měl vokálněinstrumentální kapelu na hradě Pecka, z díla se dochovalo jen pěti a šesti hlasé moteto a pětihlasá mše na cantus firmus Dolorosi martyr Jan Campanus Vodňanský Jacob Handl-Gallus

3 SLOH MELODICKO-HARMONICKÝ BAROKO Baroko rovnoprávná složka melodická a harmonická, složitá výstavba a velké rozměry děl, velkolepost, kontrasty, citovost. Prosazení dur-mollového cítění, generálbas nový způsob doprovodu jednohlasu, monodie výrazový zpěv s doprovodem generálbasu (opera) Florentská camerata monodie opera benátská a neapolská škola postupné oddramatizování opery izolované virtuozní árie primadon a kastrátů anglické baroko H. Purcel německé baroko D. Buxtehude, francouzské baroko J. B. Lully, M. A. Charpentier vrchol baroka syntéza slohu J. S. Bach, G. F. Händel rokoko 30. léta 18. st. - galantní sloh hravost, lehkost, ozdobné prvky, drobné skladby opera, kantáta, oratorium, sonata, suita, koncert, fuga, rondo, concerto grosso masques balet, opera comique skladby menšího rozsahu, písně, tance violy da gamba, housle, violy, cella, kontrabasy, hoboje, fagoty, zobcové i příčné flétny, trubky, klariny, les. rohy, cembalo, klavichord, varhany, klavír Jacopo Peri Dafne 1. opera Claudio Monteverdi Ariadna další autoři opery J. Ph. Rameau, J. B. Lully, G. Ph. Telemann, H. Purcel... další autoři instrumentální hudby A. Corelli, G. Torelli, A. Vivaldi, D. Scarlati, G. Frescobaldi, G. Tartinni, Telemann, Purcel... Johan Sebastian Bach - Janovy a Matoušovy pašie, Mše h moll, Braniboské koncerty, Golgergovy variace, Temperovaný klavír Umění fugy, Georg Friedrich Händel Mesiáš, Vodní hudba, Hudba k ohňostroji a další oratoria, opery, koncerty, sonáty... synové J. S. Bacha, Fr. Couperin 1.pol. 17. st pol. 17. st. poč. 18. st Počáteční období Po Bíle hoře italský vliv, později německý, ve spojení s českou lidovou melodikou vznik českého baroka zámecké kapely Kroměříž, Jaroměřice tradice kancionálů Komenský Vrcholné období Příprava klasicismu provedení opery Constanza a Forteza (Stálost a věrnost) J. J. Fuxe O původu města Jaroměřic F. Míča Adam Michna z Otradovic duchovní písně s nástroji Česká mariánská muzika, Svatoroční muzika, Loutna česká P. J. Vejvanovský kapelník a trubač v Kroměříži, intrumentální hudba J. D. Zelenka - u drážďanského dvora, melodram ke korunovaci Pod olivou míru a palmou přátelství B. M. Černohorský - moteto Laudetur Jezus Christus, kantáta Regina coeli F. V. Míča kapelník a zpěvák v Jaroměřicích O původu města Jaroměřic předklasičtí čeští autoři F. Tůma, Š. Brixi, J. N. Seeger

4 SLOH MELODICKO-HARMONICKÝ 2 KLASICISMUS ROMANTISMUS Klasicismus souvisí s osvícenstvím, odklon od složité polyfonie, pravidelnost, přehlednost, akordický doprovod melodie, výrazná dynamika, souměrnost, návrat k antickým ideálům. Melodie pravidelné členění, hra přesně podle not, harmonie zjednodušena, polyfonie hlavně v církevní hudbě. Opera komická (buffa) a vážná (seria). Sonátová forma dvě témata (hlavní a vedlejší) a tři části (expozice, provedení a repríza). Symfonie koncert pro orchestr (4 věty). Romantismus nesplněné ideály francouzské revoluce, nespokojenost, rozčarování. Odklon od rozumového chápání světa k citovému, zájem o vnitřní život člověka. Citově silná melodika, programní hudba, reforma opery, orchestr s velkým obsazením, opereta, rozvoj hudební vědy a kritiky. U slovanských národů národní školy: česká, ruská a polská. Melodie je méně pravidelná, bohatší harmonie a modulace. V polyfonní technice větší melodická samostatnost. Reforma opery R. Wagner prokomponované hudební drama, působení na diváka všemi uměleckými složkami (literární, výtvarná, taneční, herecká, režijní). Umělec je nezávislý tvůrce. Zdokonalení existujících nástrojů klavír, housle, příčná flétna opera sonátová forma symfonie, sólový koncert, sonáta, smyčcový kvartet Zůstává symfonie, koncert a opera. Vznikla symf. báseň, programní symfonie, programní suita, suity z baletů a oper. Příznačný motiv též leitmotiv, idee fixe. Píseň idealizace tanců preludium, fantazie, balada, romance, melodram opereta V období raného klasicismu má velký vliv na evropskou hudbu česká emigrace. G. B. Pergolessi Služka paní o. buffa Ch. W. Gluck reforma opery hudba se podřizuje potřebám dramatu (baroko jen uzavřené árie a recitativy), opera má být srozumitelná všem Vrcholný klasicismus vídeňská škola Josef Haydn symfonie, kvarteta, oratoria.. W. A. Mozart opery (Figarova svatba, Don Giovanni...), koncerty, komorní hudba (Malá noční hudba...), Requiem L. v. Beethoven 9 symfonií (5.Osudová, 9., koncerty, sonáty (Měsíční), opera Fidelio, kvarteta... Nástroje zdokonaleny technické a zvukové možnosti. Orchestr má větší obsazení počtem hráčů i nástrojů anglický roh, basový klarinet, harfa, pozoun. Národní školy česká B. Smetana ruská M. I. Glinka a mohutná hrstka (Musorgskij, Rimskij-Korsakov, Borodin, Balakirev) poská F. Chopin, S. Moniusko severské země E. Grieg, J. Sibelius Raný romantismus C. M. Weber, F. Schubert, R. Schuman, F. Mend.-Bartholdy Vrcholný romantismus (též novoromantismus) H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner, P. I. Čajkovskij Pozdní romantismus G. Mahler, R. Straus, M. Reger, A. N. Skrjabin další významní autoři G. Rossini, G. Verdi, Ch. Gounod, G. Bizet, C. Frank, J. Brahms, A. Brukner, J. J. Offenbach, J. Strauss 1. pol. 18. st. 2. pol. 18. st V důsledu Bilé hory a třicetileté války odchází mnoho hudebníků z Čech. Stylově náleží baroku až předklasicismu. návštěvy Mozarta v Praze Hra s českými zpěvy (Anička aneb zamilovaný ponocný) Pražské vlastenecké divadlo U Hybernů Konzervatoř v Praze Český romantismus byl ovlivněn evropským, probouzející se národní snahy a vlastenectví ovlivňuje hudební vyjadřování. populární tanec polka Fidlovačka + Kde domov můj Prozatimní divadlo Umělecká beseda základní kámen ND otevření ND, požár, otevření varhanické školy v Brně znovuotevření ND České kvarteto Česká filharmonie Německo - J. V. Stamic (mannheimská škola), K. Stamic, F. X. Richter, A. Fils, J. A. Benda Itálie - J. Mysliveček, V. Pichl Francie - J. V. Dusík, A. Rejcha Vídeň - F. Kramář, br. Vraničtí, J. K. Vaňhal, L. Koželuh, J. H. Voříšek Rusko - F. Laub Doma zůstali - F. X. Brixi, F. X. Dušek Jakub Jan Ryba teoretik, mše, pastorely, komorní, Česká mše vánoční F. Škroup Fidlovačka, Dráteník B. Smetana zakladatel, opery (braprodalidvěhutače), Má vlast, Česká píseň, Z domoviny, Z mého života, České tance A. Dvořák proslavil českou hudbu ve světě Evropa, Amerika opery (Rusalka, Čert a Káča, Jakobín ad.), Moravské dvojzpěvy, Slovanské tance, kvarteta, symfonie, symf. básně, koncerty aj. P. Křížkovský sbory, Z. Fibich opery, melodramy, symfonie, J. B. Foerster opery, kantáty, oratoria, melodramy, V. Novák opery, s. básně, orchestrální suity, J. Suk Pohádka, Serenáda Es dur opereta O. Nedbal, F. Friml městský šlágr - K. Hašler, dechová hudba - F. Kmoch

5 Přelom 19.a 20 století 1. POLOVINA 20. STOLETÍ OBDOBÍ SÓNICKÉ IMPRESIONISMUS Impresionismus snaha umění být svobodné a nezávislé s cílem prosadit vlastní vidění skutečnosti a zobrazit ji vlastními prostředky. Zachycení smyslových požitků nálad a dojmů. Melodie s harmonií se vzájemně prostupují a ovlivňují, dochází k tonálnímu uvolnění. 1. polovina 20. st. je bez jednolitého stylu, expresionismus vyjádření nejhlubších a nejtemnějších citů, naturalistické prvky, atonalita, nezpěvnost, nepravidelný rytmus. neoklasicismus odmítá atonalitu, obohacuje tradiční formy a hud. prosředky pařížská šestka návrat k tonalitě, pevné a přehledné formě, rovnováha citu a rozumu, vznik z podnětu E. Satie nová věcnost odmítá hluboké duševní prožitky, důraz na rytmus, jazzové prvky neofolklorismus inspirace v lidové kultuře, spojení s moderními kompozičními metodami, výrazný rytmus, melodie a harmonie, užívá i netradičních tónových setav Volné hudební formy nezávilé ne tradici. dodekafonie-užívá všech 12 tónů dle určených pravidel navazuje na hud.formy baroka a klasicismu pentatonika, církenvní stupnice C. Debussy klavírní skladby Preludia, Arabesky, orch.skladby Nokturna, Faunovo odpoledne, Moře, opera Pelléas a Mélisanda další skladatelé ovlivnění I. - M. Ravel, A. Roussel, O. Respighi, M. Falla, K. Szymanowski A. Schönberg Náměsíčný pierot, opera Mojžíš a Áron A. Berg, A. Webern spolu s A. S. druhá vídeňská škola I. Stravinskij prošel vývojem od Bacha k dodekafonii - originální rukopis, např. balety Svěcení jara aj., S. Prokofjev balety, symfonie, koncerty, např. Romeo a Julie, B. Britten, B. Bartók, C. Orff, O. Messien, G. Geschwin, D. Šostakovič aj. D. Milhaud, A. Honneger, F. Poulenc, G. Auric, L. Durey a G. Tailleferrová + J. Cocteau (básník a malíř) P. Hindemith, E. Křenek, P. Desau B. Bartók, I. Stravinskij, C. Orff, L. Janáček Česká hudba vychází z vlastních tradic a vliv imresionismu byl jen částečný (např. V. Novák klavírní cyklus Pan a symf. báseň O věčné touze). Na hudbu přelomu století má vliv i druhá vídeňká škola expresionismus O. Ostrčil. Největší osobnost Leoš Janáček jde svou jedinečnou cestou. Konzervatoř v Brně Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu, zač. rozhlasového vysílání Osvobozené divadlo vliv jazzu mikrointevalová hudba moderna v české hudbě= expresionismus ( ) nová věcnost ( ) důraz na hravost, zvukovou střídmost neoklasicismus (1925-trvá) O. Ostrčil dirigent, skladatel, orchesrální skladby Impromtu, Suita c moll a Křížová cesta. L. Janáček zabýval se moravským folklórem, studoval a zapisoval tkz. nápěvky živý jazykový projev lidí vytvoření osobitého operního stylu-její pastorkyňa, Káťa Kabanova, Příhody Lišky B., dále dílo komorní (Listy důvěrné), orchestrální (Symfonieta, Taras Bulba) a další (Glagolská mše, Po zarostlém chodníčku, V mlhách...) B. Martinů opery (Julieta, Řecké pašie, Hry o Marii), orch.skladby (Half-time, Jazzová suita), Otvírání studánek, balet Špalíček, vliv Stravinského, p.šestky, jazzu, folklorismu A. Hába A. Hába, E. Schulhoff, V.Kaprál, L. Janáček B. Martinů, P. Bořkovec, J. Ježek I. Krejčí, P. Bořkovec, B. Martinů, V. Trojan, E. Zámečník, P. Blatný, P. Eben, M. Štědroň

6 2. POLOVINA 20. STOLETÍ OBDOBÍ SÓNICKÉ 2. pol. 20. st. je ovlivněna 2. světovou válkou, narušení vývoje a návraty k válečným událostem, charakteristické jsou experimenty, novátorské postupy =Nová hudba: seriální hudba vychází z Schönbergovy dodekafonie, kterou přenáší i na rytmus, dynamiku a barvu aleatorika reakce na seriální h., na přísnou organizaci, vnáší prvek náhody, improvizace punktualismus osamostatnělé jednotlivé tóny hudebního proudu, skladbu tvoří izolované tóny jako barevné, různě dlouhé body punkty tembrová hudba stojí na barevném účinku hudby různé na sebe navazující zvukové plochy elektroakustická hudba tóny a zvuky různých elektroakustických nástrojů v kombinaci s ostatními zvuky + elektronické zpracování další směry vzájemné ovlivňování vážné a populární hudby - vzájemné ovlivňování hudby a výtvarného umění grafická hudba - minimální hudba snaha o zjednodušení hudební řeči, hledání nových cest i vliv mimoevropských kultur - computermusic kompozice podporovaná počítačem nebo tvořená počítačem - world music, new age, globální hudba aj. maximální organizace hudebních prostředků volnost, náhoda body bez hranic, začátku a konce krom h. nástrojů v neobvyklých kombinacích i zvuky, šumy ap. (klastry) záznam a pak reprodukce live electronic dotváření při produkci grafická partitura dlouhé, nepozorovatelně se měnící plochy zvuku, jindy mnohonásobné opakování jednoduchých motivů P. Boulez, K. Stockhausen, L. Nono E. Křenek W. Lutoslawski, K. Penderecki P. Boulez, K. Stockhausen, L. Nono G. Ligeti, K. Penderecki, W. Lutoslawski, N. Castilioni, L. Nono, I. Xenakis, T. Takemitsu... H. Einert - zvuky umělé, vyrobené elektronickou cestou P. Schaeffer - skutečné zvuky music for tape kombinace obou metod K. Stockhausen, P. Boulez, E. Verése, S. Johnson L. Bernstein J. Cage La Monte Young Další jména Ch. Ives, E. Verése, S. Reich, O. Mesiaen - netradiční pojetí rytmu melodiky a harmonie symfonie Turangalila, Tři malé liturgie o všudypřítomnosti boží Pražské jaro Československá televize Semafor Plzeň laboratoř elektroakustické h. Prolínání nejrůznéjších prvků hudební řeči, nová hudba i snahy o hudbu srozumitelnou všem posluchačům. 50. a 70. léta - snahy podřídit hudbu ideologii a cenzuře, v 60. a 90. letech snahy o uvolnění,svobodu nová hudba ( ) elektroakustická hudba, zvukové koláže a experimenty postmoderna (1970-dodnes) prvky romantismu, klasicismu s novou hudbou, minimalismem, popem, snaha o srozumitelnost elektroakustická hudba (1960-dodnes) práce s elektronickými i akustickými zvuky zpracovanými v syntetizérech, samperech či počítačích Starší generace M. Kabeláč, K. Slavický, V. Sommer, P. Eben, P. Blatný Emigrace K. Husa, J. Novák Mladší generace I. Loudová, I. Kurz, S. Bodorová, P. Kofroň, I, Medek... M. Kopelent, C. Kohoutek, P. Blatný, A. Piňos,... J. Klusák, M. Ištván, P. Kofroň M. Smolka... M. Kabeláč, M. Ištvan, A. Piňos, D. Forró Přehled dějin hudby pro studenty gymnázia, Mgr. Lubomír Zadina Neprošlo jazykovou úpravou. MUZA 2004

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě DĚJINY HUDBY pro studenty hudebního gymnázia PhDr. Hana Adámková Heidrová PhD. Ostrava 2010 1 OBSAH 1. Úvod do dějin hudby 3 1.1 Dějiny hudby jako vědní obor

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE UČ.OSNOVY č.j. 20 596/99-22 66 hod. ročně, 2 hod. týdně PRIMA - osmileté studium Základem hudební výchovy bude i nadále rozvíjení a posilování dosavadních hudebních schopností

Více

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková druhé, upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance

5. Renesance. 5.1. Charakteristika renesance 5. Renesance 5.1. Charakteristika renesance Renesance je nový umělecký sloh. Myšlenkově je založen na humanismu. Humanus znamená lidský. Člověk se svou individualitou, rozumem, poznáváním světa, člověk

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

Vývoj smyčcových hudebních nástrojů v kontextu dějin hudby. I.část

Vývoj smyčcových hudebních nástrojů v kontextu dějin hudby. I.část Vývoj smyčcových hudebních nástrojů v kontextu dějin hudby I.část 1 Celkový obraz O modulu Absolvent oboru Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů a každý výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů

Více

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu ISBN 80-7008-161-9 Kód:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí

Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí 5.ročník 4.čtvrtletí Romantismus Společenský vývoj v 18. století probouzí znenáhla nový umělecký směr romantismus. Projevil se ve všech oborech umění. Evidentní znaky romantického myšlení zasáhly zvláště

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Tisková zpráva České filharmonie

Tisková zpráva České filharmonie Tisková zpráva České filharmonie Pražské premiéry 2004 stará a nová jména přehlídka vybrané soudobé české hudby Česká filharmonie pořádá ve dnech 14.-19.3.2004 sérii 6 koncertů, během kterých budou v pražské

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

Výroční zpráva 2013. Česká filharmonie Rudolfinum Alšovo nábřeží 12 110 00 Praha 1. Předkládá: MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel

Výroční zpráva 2013. Česká filharmonie Rudolfinum Alšovo nábřeží 12 110 00 Praha 1. Předkládá: MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel Výroční zpráva 2013 Česká filharmonie Rudolfinum Alšovo nábřeží 12 110 00 Praha 1 Předkládá: MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel V Praze dne 30. 4. 2014 Česká filharmonie děkuje Ministerstvu kultury

Více

BBärenreiter NOTY A KNIHY O HUDBĚ 2008 / 2009 EDITIO BÄRENREITER PRAHA

BBärenreiter NOTY A KNIHY O HUDBĚ 2008 / 2009 EDITIO BÄRENREITER PRAHA BBärenreiter NOTY A KNIHY O HUDBĚ EDITIO BÄRENREITER PRAHA 2008 / 2009 klavír varhany smyčce dechy zpěv sólo sbor orchestr souborná a praktická vydání pedagogika partitury klavírní výtahy knihy Editio

Více

HUDEBNÍ FORMY A ANALÝZA SKLADEB 1.díl

HUDEBNÍ FORMY A ANALÝZA SKLADEB 1.díl HUDEBNÍ FORMY A ANALÝZA SKLADEB 1.díl Pro potřeby Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě zpracoval Mgr. František Mixa ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU (ABC 9 18) 1. Literatura Základní: Zenkl Luděk, ABC Hudebních

Více

Předmět: Hudební výchova

Předmět: Hudební výchova 5.7 Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Obor: Hudební výchova Předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 2. stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7 HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává ţákům

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

8.4. Novoromantismus Franz Liszt (1811 1886)

8.4. Novoromantismus Franz Liszt (1811 1886) 8.4. Novoromantismus Franz Liszt (1811 1886) Od 30. let 19. století se objevuje názor, že hudba je umění, které je dokonalejší než ostatní, tedy než literatura nebo třeba malířství. Slovo, tvar, linie

Více

Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby

Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra zpěvu Interpretace a teorie interpretace Využití rozšířených vokálních technik v interpretaci soudobé hudby Disertační práce Autorka práce:

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM LISTOPAD 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce 2012 Miroslava Lendělová 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PÍSŇOVÁ TVORBA PETRA EBENA SE ZAMĚŘENÍM

Více

Předznamenání píšeme za houslovým klíčem, když chceme celou skladbu Některé noty zvýšit či snížit

Předznamenání píšeme za houslovým klíčem, když chceme celou skladbu Některé noty zvýšit či snížit ZÁPIS č. 1 Noty, stupnice, posuvky Nota celá Půlová Čtvrťová Osminová Základní tóny = stupnice C dur c d e f g a h c Odvozené tóny vzniknou zvýšením nebo snížením tónu o půltón - potřebujeme k tomu tzv.

Více

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka Šéfredaktor: Jan

Více

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost)

ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) PROJEKTY (abecedně) 2. Festivalový cyklus souboru Musica florea Praha, Olomouc 6.2.-1.12.2004 Řada

Více