Charakteristika Hudební formy Představitelé, díla, památky, h.nástr. Výz.l. Charakteristika Představitelé, díla, památky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika Hudební formy Představitelé, díla, památky, h.nástr. Výz.l. Charakteristika Představitelé, díla, památky"

Transkript

1 40 tis 4 tis. př.n.l. 4 tis.př.n.l n.l. 6.st. - poč. 13. st. (jednohlasý) SLOH MONODIÁLNÍ PRAVĚK STAROVĚK STŘEDOVĚK(ROMÁNSKÝ a GOTICKÝ SLOH) Pouze teoretické dohady opírající se o archeologické nálezy a výtvarné dokumenty. Analogie s dnes žijícími primitivními kmeny Orient hudba čínská, japonská, indická Blízký orient Peršané, Židé a Egypt Antika = řecko-římský starověk (8.st.př.n.l n.l.) Řecko-h. má pevný řád a místo v životě společnosti, součást vzdělání, společenského i náboženského života. H.je součást jiných umění-literatury, dramatu, tance i olympijských her. Hudebník má význačné společ. postavení. Řím-přejímá řeckou kulturu (otroci) +pantomima (předchůdce baletu) -h. slouží hlavně zábavě (cirk apod.) Chorální hudba vychází z židovských žalmů a hymnů. Je součástí křesťanské liturgie. Řehoř Veliký sjednocuje liturgický zpěv na přelomu 6. a 7. století gregoriánský chorál -responsoriální zpěv sólo a sbor -antifonický zpěv dva i více sborů Světská hudba lidová - umělá - rytířský zpěv trubaduři, truvéři a minnesingři Doprovod tance, magických obřadů a rituálů. Zpěv sborový i sólový jednohlas hudební dramata, báje, texty nástroje doprovázejí hlas totéž co zpěv hlučná hudba slavnosti-zábava Žalmy zhudebněné oslavné a prosebné texty Starého zákona hymny zhudebněné chvalozpěvy (nepocházejí z Bible) gregoriánský chorál zpěv a capella na latinské texty z Bible tropy-vsunuté melodie a texty do g.ch. sekvence-podkládání textů pod jednotlivé tóny bohaté melodie g.ch.(tkz. melismat) Paleolit kostěná píštˇala, ulita, různé bicí nástroje Neolit hliněný buben, hliněný zvonek Doba bronzová puklice, zvony, první strunné nástroje. Pentatonická stupnice nástroje drnkací a dechové žalmy Hudební teorie soustava tónů, intervalů, akordů a stupnic. Zápis hudby velká písmena řecké abecedy. Hudební nástroje kithara, lyra, harfa, syrinx, aulos, vodní varhany aj. Seikilova píseň a další hudební texty a dramata. (např. dva hymny na boha Apolona) Te Deum laudamus Řehoř (Gregorius) Veliký ( ) Řehořův antifonář neumy zápis hudby jen směr melodie nad textem hudební nástroje lyra, varhany, rebec, psalterium, fidula, loutna, růz. flétny aj. píseň milostná, pijácká, historická, balada, taneční Quido z Arezza h. teoretik, notová osnova vagantský zpěvstudenti st st. 10.st. 13.st. Ukázky poslechů: z poslechů pro gymnázium z Procházky dějinami hudby - s výkladem další ukázky Bez notových památek, praslovanská hudba Konstantin a Metoděj -střetávání s vlivem německým a postupné vytlačení staroslovanské liturgie (tj.ve staroslověnském jazyce) -duchovní píseň (greg. ch. + prvky lid. hudby) -světský zpěv za Václava II. - minnesingři život a dílo vybraných skladatelů carmina diabolica (písně ďábelské) některé prvky se zachovaly v koledách -staroslovanská liturgie-kánony, žalmy -gregoriánský chorál Hospodine, pomiluj ny Svatý Václave Frauenlob (minnesingr)

2 STOLETÍ POLYMELOLDICKÝ SLOH gotika!!! RENESANCE Počátky vícehlasu již od 7. století, rozvoj od 9. století. Cantus firmus vedoucí hlas dole přebírán z gregoriánského chorálu, je doprovázen souběžně v čistých intervalech nebo prodlévá na stejném tónu. Ars antiqua ( st) rozvoj vícehlasu s rytmickou složkou. Nejvýznamnějším útvarem byl motet. K úryvku z gregoriánského chorálu (cantu firmu) se přidaly obvykle dva pohyblivější hlasy ve vyšší poloze. Každý hlas měl jiný rytmus i text. Jde o první skutečnou polyfonii. Ars nova (14.st.) - obohacuje vícehlas o nové rysy zpěvnost a rytmickou pestrost, světské náměty, vliv lidových prvků, kontrapunkt původně nota proti notě ke c.firmu se přidávaly samostatné melodie ve stejném rytmu, časem tyto hlasy získávají úplnou samostatnost a jsou rovnocenné c.firmu -francouzská převaha duchovní h. -italská (též italské trecento) více světských vlivů -anglická anglická kontrapunktická škola Polyfonie ( st.) - mnohonásobný vícehlas, užívá se i bas, větší samostatnost a rovnocennost hlasů, bohatší zvuk i znělost -nizozemská škola vokální polyfonie a capella zlatý věk kontrapunktu pět generací skladatelů jej dovádí k vrcholu -římská škola vrchol především duchovní h. -benátská škola -vokální i instrumentální polyfonie, dramatičnost (znak baroka) Pozdní renesance - Itálie, manýrismus-subjektivizovaný hud.projev-přechod k baroku Anglie alžbětinská doba Německo dvorské kapely Organum souběžné intervaly diskantus protipohyb motet (i moteto) rondelus (později kánoc. vedení hlasů) gymel užívá i sexty a tercie (Anglie) mše, chanson, balada madrigal, balada, cacia renesanční formy vokální polyfonie mše 5 až 6 částí dle mešního ordinária madrigal světská píseň pro 4 až 5 rovnocenných hlasů vícenásobný kánon moteta sonata cansona, toccata, ricercar madrigaly mše, moteta instrumetální hudba Chorální notace zachycuje znaky i rytmus v notové osnově notrdamská škola Leoninus (2.pol.12.st.) a Perotinus (kol.1238) teoretikové Franko Kolínský a Petrus de Cruse, J. Fornset Letní kánon (1240) loutna, harfa, trumšajt (jednostrunný), fidula (předek houslí), varhany menzurální notace obsahuje znaky pro délku not a pomlk, v 15. st. je tento systém vyplněných not (černá menzurální notace) doplněn o nevyplněné noty (bílá m.n.) G. de Machaut moteta, rondeau, mše, balady Phillippe de Vitry moteta, teoretik P. Casella, Maestro Piero F. Landini J. Dunstable zdokonalování dechových i smyčcových nástrojů housle, violy da gamba a da braccio, různé druhy zobc. fléten, serpent (dechový dřevený nástroj), fagot, trubka, pozoun, lovecký roh, cembalo, spinet, klavichord G. Dufay, J. Ockeghem, J. Obrecht, J. Despres franko-vlámští skladatelé Orlando di Lasso (mše, moteta, madrigaly) syntéza a vrchol evrop. vývoje hudby Giovanni Pierluigi da Palestrina (převážně duchovní díla moteta, hymny, mše, madrigaly duchovní i světské) Missa Papae Marcelli aj. Andrea a Giovanni Gabrielli L. Marenzio, G. di Venosa, O. Vecchi W. Byrd, T. Morley, J. Dowland, O. Gibbons H. L. Hassler Pol. 14. st. 1.pol. 15. st od konce 12. st. rozvoj dramatického básnictví, nejprve duchovní pak i světské náměty -žákovská poezie Za Karla IV. a Arnošta z Pardubic rozvoj gregoriánského chorálu -velikonční hry -duchovní písně - první skladatelé Husité neuznávají polyfonní ani instrumentální hudbu Jednota bratrská (česká reformační církev) Literátská bratrstva - cechovní sdružení pro pěstování vícehlasé hudby císařská kapela za Rudolfa II. rožmberská kapela porážka na Bílé hoře Andělíku rozkochaný -studenstská milostná píseň Dřěvo se listiem odievá -světská p. Nářek Panny Marie Mastičkář hra se zpěvy, spojení náboženské tématicky s humorem Jezu Kriste, sčedrý kněže duchovní lidová píseň Mistr Záviš, Jan z Jenštejna jednohlasá píseň obřadní (Husitský otčenáš), válečná (Ktož sú boží bojovníci), satirická (Zajíc biskup--) Jistebnický kancionál (77 husitských písní + Ktož sú ) Jan Blahoslav spis Musica kancionály, např. Šamotulský Phillipp de Monte Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ( ), měl vokálněinstrumentální kapelu na hradě Pecka, z díla se dochovalo jen pěti a šesti hlasé moteto a pětihlasá mše na cantus firmus Dolorosi martyr Jan Campanus Vodňanský Jacob Handl-Gallus

3 SLOH MELODICKO-HARMONICKÝ BAROKO Baroko rovnoprávná složka melodická a harmonická, složitá výstavba a velké rozměry děl, velkolepost, kontrasty, citovost. Prosazení dur-mollového cítění, generálbas nový způsob doprovodu jednohlasu, monodie výrazový zpěv s doprovodem generálbasu (opera) Florentská camerata monodie opera benátská a neapolská škola postupné oddramatizování opery izolované virtuozní árie primadon a kastrátů anglické baroko H. Purcel německé baroko D. Buxtehude, francouzské baroko J. B. Lully, M. A. Charpentier vrchol baroka syntéza slohu J. S. Bach, G. F. Händel rokoko 30. léta 18. st. - galantní sloh hravost, lehkost, ozdobné prvky, drobné skladby opera, kantáta, oratorium, sonata, suita, koncert, fuga, rondo, concerto grosso masques balet, opera comique skladby menšího rozsahu, písně, tance violy da gamba, housle, violy, cella, kontrabasy, hoboje, fagoty, zobcové i příčné flétny, trubky, klariny, les. rohy, cembalo, klavichord, varhany, klavír Jacopo Peri Dafne 1. opera Claudio Monteverdi Ariadna další autoři opery J. Ph. Rameau, J. B. Lully, G. Ph. Telemann, H. Purcel... další autoři instrumentální hudby A. Corelli, G. Torelli, A. Vivaldi, D. Scarlati, G. Frescobaldi, G. Tartinni, Telemann, Purcel... Johan Sebastian Bach - Janovy a Matoušovy pašie, Mše h moll, Braniboské koncerty, Golgergovy variace, Temperovaný klavír Umění fugy, Georg Friedrich Händel Mesiáš, Vodní hudba, Hudba k ohňostroji a další oratoria, opery, koncerty, sonáty... synové J. S. Bacha, Fr. Couperin 1.pol. 17. st pol. 17. st. poč. 18. st Počáteční období Po Bíle hoře italský vliv, později německý, ve spojení s českou lidovou melodikou vznik českého baroka zámecké kapely Kroměříž, Jaroměřice tradice kancionálů Komenský Vrcholné období Příprava klasicismu provedení opery Constanza a Forteza (Stálost a věrnost) J. J. Fuxe O původu města Jaroměřic F. Míča Adam Michna z Otradovic duchovní písně s nástroji Česká mariánská muzika, Svatoroční muzika, Loutna česká P. J. Vejvanovský kapelník a trubač v Kroměříži, intrumentální hudba J. D. Zelenka - u drážďanského dvora, melodram ke korunovaci Pod olivou míru a palmou přátelství B. M. Černohorský - moteto Laudetur Jezus Christus, kantáta Regina coeli F. V. Míča kapelník a zpěvák v Jaroměřicích O původu města Jaroměřic předklasičtí čeští autoři F. Tůma, Š. Brixi, J. N. Seeger

4 SLOH MELODICKO-HARMONICKÝ 2 KLASICISMUS ROMANTISMUS Klasicismus souvisí s osvícenstvím, odklon od složité polyfonie, pravidelnost, přehlednost, akordický doprovod melodie, výrazná dynamika, souměrnost, návrat k antickým ideálům. Melodie pravidelné členění, hra přesně podle not, harmonie zjednodušena, polyfonie hlavně v církevní hudbě. Opera komická (buffa) a vážná (seria). Sonátová forma dvě témata (hlavní a vedlejší) a tři části (expozice, provedení a repríza). Symfonie koncert pro orchestr (4 věty). Romantismus nesplněné ideály francouzské revoluce, nespokojenost, rozčarování. Odklon od rozumového chápání světa k citovému, zájem o vnitřní život člověka. Citově silná melodika, programní hudba, reforma opery, orchestr s velkým obsazením, opereta, rozvoj hudební vědy a kritiky. U slovanských národů národní školy: česká, ruská a polská. Melodie je méně pravidelná, bohatší harmonie a modulace. V polyfonní technice větší melodická samostatnost. Reforma opery R. Wagner prokomponované hudební drama, působení na diváka všemi uměleckými složkami (literární, výtvarná, taneční, herecká, režijní). Umělec je nezávislý tvůrce. Zdokonalení existujících nástrojů klavír, housle, příčná flétna opera sonátová forma symfonie, sólový koncert, sonáta, smyčcový kvartet Zůstává symfonie, koncert a opera. Vznikla symf. báseň, programní symfonie, programní suita, suity z baletů a oper. Příznačný motiv též leitmotiv, idee fixe. Píseň idealizace tanců preludium, fantazie, balada, romance, melodram opereta V období raného klasicismu má velký vliv na evropskou hudbu česká emigrace. G. B. Pergolessi Služka paní o. buffa Ch. W. Gluck reforma opery hudba se podřizuje potřebám dramatu (baroko jen uzavřené árie a recitativy), opera má být srozumitelná všem Vrcholný klasicismus vídeňská škola Josef Haydn symfonie, kvarteta, oratoria.. W. A. Mozart opery (Figarova svatba, Don Giovanni...), koncerty, komorní hudba (Malá noční hudba...), Requiem L. v. Beethoven 9 symfonií (5.Osudová, 9., koncerty, sonáty (Měsíční), opera Fidelio, kvarteta... Nástroje zdokonaleny technické a zvukové možnosti. Orchestr má větší obsazení počtem hráčů i nástrojů anglický roh, basový klarinet, harfa, pozoun. Národní školy česká B. Smetana ruská M. I. Glinka a mohutná hrstka (Musorgskij, Rimskij-Korsakov, Borodin, Balakirev) poská F. Chopin, S. Moniusko severské země E. Grieg, J. Sibelius Raný romantismus C. M. Weber, F. Schubert, R. Schuman, F. Mend.-Bartholdy Vrcholný romantismus (též novoromantismus) H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner, P. I. Čajkovskij Pozdní romantismus G. Mahler, R. Straus, M. Reger, A. N. Skrjabin další významní autoři G. Rossini, G. Verdi, Ch. Gounod, G. Bizet, C. Frank, J. Brahms, A. Brukner, J. J. Offenbach, J. Strauss 1. pol. 18. st. 2. pol. 18. st V důsledu Bilé hory a třicetileté války odchází mnoho hudebníků z Čech. Stylově náleží baroku až předklasicismu. návštěvy Mozarta v Praze Hra s českými zpěvy (Anička aneb zamilovaný ponocný) Pražské vlastenecké divadlo U Hybernů Konzervatoř v Praze Český romantismus byl ovlivněn evropským, probouzející se národní snahy a vlastenectví ovlivňuje hudební vyjadřování. populární tanec polka Fidlovačka + Kde domov můj Prozatimní divadlo Umělecká beseda základní kámen ND otevření ND, požár, otevření varhanické školy v Brně znovuotevření ND České kvarteto Česká filharmonie Německo - J. V. Stamic (mannheimská škola), K. Stamic, F. X. Richter, A. Fils, J. A. Benda Itálie - J. Mysliveček, V. Pichl Francie - J. V. Dusík, A. Rejcha Vídeň - F. Kramář, br. Vraničtí, J. K. Vaňhal, L. Koželuh, J. H. Voříšek Rusko - F. Laub Doma zůstali - F. X. Brixi, F. X. Dušek Jakub Jan Ryba teoretik, mše, pastorely, komorní, Česká mše vánoční F. Škroup Fidlovačka, Dráteník B. Smetana zakladatel, opery (braprodalidvěhutače), Má vlast, Česká píseň, Z domoviny, Z mého života, České tance A. Dvořák proslavil českou hudbu ve světě Evropa, Amerika opery (Rusalka, Čert a Káča, Jakobín ad.), Moravské dvojzpěvy, Slovanské tance, kvarteta, symfonie, symf. básně, koncerty aj. P. Křížkovský sbory, Z. Fibich opery, melodramy, symfonie, J. B. Foerster opery, kantáty, oratoria, melodramy, V. Novák opery, s. básně, orchestrální suity, J. Suk Pohádka, Serenáda Es dur opereta O. Nedbal, F. Friml městský šlágr - K. Hašler, dechová hudba - F. Kmoch

5 Přelom 19.a 20 století 1. POLOVINA 20. STOLETÍ OBDOBÍ SÓNICKÉ IMPRESIONISMUS Impresionismus snaha umění být svobodné a nezávislé s cílem prosadit vlastní vidění skutečnosti a zobrazit ji vlastními prostředky. Zachycení smyslových požitků nálad a dojmů. Melodie s harmonií se vzájemně prostupují a ovlivňují, dochází k tonálnímu uvolnění. 1. polovina 20. st. je bez jednolitého stylu, expresionismus vyjádření nejhlubších a nejtemnějších citů, naturalistické prvky, atonalita, nezpěvnost, nepravidelný rytmus. neoklasicismus odmítá atonalitu, obohacuje tradiční formy a hud. prosředky pařížská šestka návrat k tonalitě, pevné a přehledné formě, rovnováha citu a rozumu, vznik z podnětu E. Satie nová věcnost odmítá hluboké duševní prožitky, důraz na rytmus, jazzové prvky neofolklorismus inspirace v lidové kultuře, spojení s moderními kompozičními metodami, výrazný rytmus, melodie a harmonie, užívá i netradičních tónových setav Volné hudební formy nezávilé ne tradici. dodekafonie-užívá všech 12 tónů dle určených pravidel navazuje na hud.formy baroka a klasicismu pentatonika, církenvní stupnice C. Debussy klavírní skladby Preludia, Arabesky, orch.skladby Nokturna, Faunovo odpoledne, Moře, opera Pelléas a Mélisanda další skladatelé ovlivnění I. - M. Ravel, A. Roussel, O. Respighi, M. Falla, K. Szymanowski A. Schönberg Náměsíčný pierot, opera Mojžíš a Áron A. Berg, A. Webern spolu s A. S. druhá vídeňská škola I. Stravinskij prošel vývojem od Bacha k dodekafonii - originální rukopis, např. balety Svěcení jara aj., S. Prokofjev balety, symfonie, koncerty, např. Romeo a Julie, B. Britten, B. Bartók, C. Orff, O. Messien, G. Geschwin, D. Šostakovič aj. D. Milhaud, A. Honneger, F. Poulenc, G. Auric, L. Durey a G. Tailleferrová + J. Cocteau (básník a malíř) P. Hindemith, E. Křenek, P. Desau B. Bartók, I. Stravinskij, C. Orff, L. Janáček Česká hudba vychází z vlastních tradic a vliv imresionismu byl jen částečný (např. V. Novák klavírní cyklus Pan a symf. báseň O věčné touze). Na hudbu přelomu století má vliv i druhá vídeňká škola expresionismus O. Ostrčil. Největší osobnost Leoš Janáček jde svou jedinečnou cestou. Konzervatoř v Brně Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu, zač. rozhlasového vysílání Osvobozené divadlo vliv jazzu mikrointevalová hudba moderna v české hudbě= expresionismus ( ) nová věcnost ( ) důraz na hravost, zvukovou střídmost neoklasicismus (1925-trvá) O. Ostrčil dirigent, skladatel, orchesrální skladby Impromtu, Suita c moll a Křížová cesta. L. Janáček zabýval se moravským folklórem, studoval a zapisoval tkz. nápěvky živý jazykový projev lidí vytvoření osobitého operního stylu-její pastorkyňa, Káťa Kabanova, Příhody Lišky B., dále dílo komorní (Listy důvěrné), orchestrální (Symfonieta, Taras Bulba) a další (Glagolská mše, Po zarostlém chodníčku, V mlhách...) B. Martinů opery (Julieta, Řecké pašie, Hry o Marii), orch.skladby (Half-time, Jazzová suita), Otvírání studánek, balet Špalíček, vliv Stravinského, p.šestky, jazzu, folklorismu A. Hába A. Hába, E. Schulhoff, V.Kaprál, L. Janáček B. Martinů, P. Bořkovec, J. Ježek I. Krejčí, P. Bořkovec, B. Martinů, V. Trojan, E. Zámečník, P. Blatný, P. Eben, M. Štědroň

6 2. POLOVINA 20. STOLETÍ OBDOBÍ SÓNICKÉ 2. pol. 20. st. je ovlivněna 2. světovou válkou, narušení vývoje a návraty k válečným událostem, charakteristické jsou experimenty, novátorské postupy =Nová hudba: seriální hudba vychází z Schönbergovy dodekafonie, kterou přenáší i na rytmus, dynamiku a barvu aleatorika reakce na seriální h., na přísnou organizaci, vnáší prvek náhody, improvizace punktualismus osamostatnělé jednotlivé tóny hudebního proudu, skladbu tvoří izolované tóny jako barevné, různě dlouhé body punkty tembrová hudba stojí na barevném účinku hudby různé na sebe navazující zvukové plochy elektroakustická hudba tóny a zvuky různých elektroakustických nástrojů v kombinaci s ostatními zvuky + elektronické zpracování další směry vzájemné ovlivňování vážné a populární hudby - vzájemné ovlivňování hudby a výtvarného umění grafická hudba - minimální hudba snaha o zjednodušení hudební řeči, hledání nových cest i vliv mimoevropských kultur - computermusic kompozice podporovaná počítačem nebo tvořená počítačem - world music, new age, globální hudba aj. maximální organizace hudebních prostředků volnost, náhoda body bez hranic, začátku a konce krom h. nástrojů v neobvyklých kombinacích i zvuky, šumy ap. (klastry) záznam a pak reprodukce live electronic dotváření při produkci grafická partitura dlouhé, nepozorovatelně se měnící plochy zvuku, jindy mnohonásobné opakování jednoduchých motivů P. Boulez, K. Stockhausen, L. Nono E. Křenek W. Lutoslawski, K. Penderecki P. Boulez, K. Stockhausen, L. Nono G. Ligeti, K. Penderecki, W. Lutoslawski, N. Castilioni, L. Nono, I. Xenakis, T. Takemitsu... H. Einert - zvuky umělé, vyrobené elektronickou cestou P. Schaeffer - skutečné zvuky music for tape kombinace obou metod K. Stockhausen, P. Boulez, E. Verése, S. Johnson L. Bernstein J. Cage La Monte Young Další jména Ch. Ives, E. Verése, S. Reich, O. Mesiaen - netradiční pojetí rytmu melodiky a harmonie symfonie Turangalila, Tři malé liturgie o všudypřítomnosti boží Pražské jaro Československá televize Semafor Plzeň laboratoř elektroakustické h. Prolínání nejrůznéjších prvků hudební řeči, nová hudba i snahy o hudbu srozumitelnou všem posluchačům. 50. a 70. léta - snahy podřídit hudbu ideologii a cenzuře, v 60. a 90. letech snahy o uvolnění,svobodu nová hudba ( ) elektroakustická hudba, zvukové koláže a experimenty postmoderna (1970-dodnes) prvky romantismu, klasicismu s novou hudbou, minimalismem, popem, snaha o srozumitelnost elektroakustická hudba (1960-dodnes) práce s elektronickými i akustickými zvuky zpracovanými v syntetizérech, samperech či počítačích Starší generace M. Kabeláč, K. Slavický, V. Sommer, P. Eben, P. Blatný Emigrace K. Husa, J. Novák Mladší generace I. Loudová, I. Kurz, S. Bodorová, P. Kofroň, I, Medek... M. Kopelent, C. Kohoutek, P. Blatný, A. Piňos,... J. Klusák, M. Ištván, P. Kofroň M. Smolka... M. Kabeláč, M. Ištvan, A. Piňos, D. Forró Přehled dějin hudby pro studenty gymnázia, Mgr. Lubomír Zadina Neprošlo jazykovou úpravou. MUZA 2004

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební výchova 6. 9. ročník Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován ve všech ročnících v jedné vyučovací hodině týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Původ hudby, hudba pravěku, starověku, středověku, renesance, baroka, klasicismu, romantismu, vážná hudba 20. století, vývoj

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 9. ročník Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ; J. Mihule, P. Mašlaň, F. Mouryc, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Hudební výchova - 6. ročník Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě,

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň

5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň 5.7.2 Hudební výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Hudební výchova rozvíjí u žáků především individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních

Více

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY

MINIMUM K NÁHRADNÍ ZKOUŠCE Z HUDEBNÍ NAUKY 1. ROČNÍK 1. pololetí 1. Zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, basový klíč (violoncello, klavír a akordeon), taktová čára 2. Vlastnosti tónu 3. Hudební abeceda, znalost not v houslovém klíči od c1 do

Více

5.ročník. 1.čtvrtletí

5.ročník. 1.čtvrtletí 5.ročník 1.čtvrtletí Opakování: Stupnice, intervaly (čisté, velké, malé, zmenšené, zvětšené), akordy T5, S5, D5 a jejich obraty, septakordy a jejich obraty Látka 5.ročníku: Intervaly složené Intervaly

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání

hlasová výchova správné dýchání hlasová hygiena rozezpívání Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata Baroko přibližně 17. století - Evropa, vznik v Itálii v 16. století z portugalského Barroco - "nepravidelně utvářená perla" Poslech: Adam Michna z Otradovic - Loutna česká - Nebeští kavalérové, Vánoční

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně

OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE. PRIMA - osmileté studium. 66 hod. ročně, 2 hod. týdně OBSAH UČIVA A HODINOVÁ DOTACE UČ.OSNOVY č.j. 20 596/99-22 66 hod. ročně, 2 hod. týdně PRIMA - osmileté studium Základem hudební výchovy bude i nadále rozvíjení a posilování dosavadních hudebních schopností

Více

HUDBA V OBDOBÍ BAROKA

HUDBA V OBDOBÍ BAROKA HUDBA V OBDOBÍ BAROKA Časové vymezení: - 17. století a 1. polovina 18. století (1600 1750) Periodizace hudebního baroka: - rané baroko přelom 16. a 17. století, 1. polovina 17. století - střední baroko

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48

NAUKA O HUDBĚ školní rok 2014/2015 VNITŘNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 NAUKA O HUDBĚ Patří mezi povinné předměty hudebního oboru Základních uměleckých škol. Délka studia je pětiletá a řídí se podle učebních plánů.

Více

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy

Více

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata

Znaky hudebního baroka. Florentská camerata Baroko přibližně 17. století - Evropa, vznik v Itálii v 16. století z portugalského Barroco - "nepravidelně utvářená perla" Poslech: Adam Michna z Otradovic - Loutna česká - Nebeští kavalérové, Vánoční

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131 5.5 Umění a kultura 5.5.1 Hudební výchova 5.5.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně. Hudební výchova se realizuje

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Hudební výchova

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Hudební výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává ţákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Ţáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_HV8ST_06_03_14

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák - využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při pěveckých aktivitách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 6. ročník Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ; J. Mihule, M. Střelák, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci 3 období

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Zdroje receptivní muzikoterapie v kontextu historie

Zdroje receptivní muzikoterapie v kontextu historie Zdroje receptivní muzikoterapie v kontextu historie Pravěk Kultura a umění odlišuje homo sapiens od jiných primátů. Reflexe vlastního jednání dává výhodu ve vývoji. Hudba komunikačním prostředkem ve všech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Kvarteto Kombinace čtyř nástrojů již umožňuje bohatší práci s harmonií a kontrapuktem i bez přítomnosti klavíru. Patří sem:

Kvarteto Kombinace čtyř nástrojů již umožňuje bohatší práci s harmonií a kontrapuktem i bez přítomnosti klavíru. Patří sem: Typy komorních souborů V průběhu vývoje hudby vznikala různá komorní seskupení, přičemž některá z nich byla z různých důvodů skladateli nebo posluchači upřednostňována. Vznikla tak komorní tělesa ustáleného

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

HUDBA 19. STOLETÍ Charakteristika epochy: Charakteristika umění: Námětové okruhy umění:

HUDBA 19. STOLETÍ Charakteristika epochy: Charakteristika umění: Námětové okruhy umění: HUDBA 19. STOLETÍ Charakteristika epochy: - mezníkem byla Velká francouzská revoluce zahájená dobytím Bastily 1789, následovalo revoluční období, napoleonské války - hospodářská oblast: postupný rozvoj

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír

Učební standardy hlavního oboru hra na klavír 1 Učební standardy hlavního oboru hra na klavír Standardy stanovují obecné repertoárové požadavky a minimum studijního materiálu, který musí každý žák nastudovat za příslušný ročník a připravit k pololetní

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 1. Obecná charakteristika První studijní blok je uzavřen komisionální komplexní zkouškou (KZk), jejímž cílem je ověřit předpoklady studenta pro další studium muzikologie.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Fyzika, Matematika, ČAS, VV, Zeměpis

Fyzika, Matematika, ČAS, VV, Zeměpis Vyučovací předmět Hudební výchova Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, vícehlase (zpěv v

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/6 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.II 2. stupeň V.7.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova podněcuje fantazii a dává prostor k tvořivosti,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje ve všech ročnících, na druhém stupni 1 2 hodiny týdně.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

13 HUDEBNÍ VÝCHOVA. 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 13.2 Vzdělávací obsah

13 HUDEBNÍ VÝCHOVA. 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 13.2 Vzdělávací obsah 13 HUDEBNÍ 13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP. Zároveň integruje a průběžně zařazuje

Více

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY II. ČÁST DĚJINY EVROPSKÉ HUDBY Obsah 1. Pravěk, starověk a středověk Hudba v pravěku Hudba ve starém Řecku Gregoriánský chorál Raný vícehlas

Více

Okruhy a otázky pro SZZk bakalářského studia a pro Specializační soubornou zkoušku. obor Uměnovědná studia, ak. rok 2011/2012

Okruhy a otázky pro SZZk bakalářského studia a pro Specializační soubornou zkoušku. obor Uměnovědná studia, ak. rok 2011/2012 Okruhy a otázky pro SZZk bakalářského studia a pro Specializační soubornou zkoušku obor Uměnovědná studia, ak. rok 2011/2012 1. Bakalářská státní závěrečná zkouška A. Přehled dějin umění Dějiny hudby 1.

Více

Nejstarší české hudební památky

Nejstarší české hudební památky Nejstarší české hudební památky V období raného středověku proniká s křesťanstvím do našich zemí gregoriánský chorál (jednohlasý latinský zpěv). Konstantin a Metoděj zaváděli do náboženských obřadů a tedy

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu hudební 1. 5. ročník Vyučovací předmět hudební je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Časová dotace předmětu je jedna hodina týdně

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Rozvíjí tvořivost,

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

5.2.6.1. Hudební výchova

5.2.6.1. Hudební výchova 5.2.6. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.2.6.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

Seznam oborů vyučovaných na

Seznam oborů vyučovaných na Seznam oborů vyučovaných na Konzervatoři Jaroslava Ježka Roškotova 4/1692, Praha 4 Klepnutím na číslo stránky se přesunete na vybrané zaměření daného oboru. Obor Hudba 82-44-M, N Zaměření Skladba str.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více