Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji

2 Zpracováno oddělením památkové péče odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje listopad Projednáno s Ministerstvem kultury České republiky 6. ledna

3 Obsah I. Úvodní teze, základní strategický cíl památkové péče ve Zlínském kraji 4 I.1. Vymezení památkového fondu 6 a) Analýza silných stránek 7 b) Analýza slabých stránek 7 c) Analýza příležitostí 8 d) Analýza ohrožení 9 I.1.1. Současný stav památkového fondu 9 I Kulturní památky zapsané v seznamu památek světového dědictví UNESCO 9 I Národní kulturní památky 9 I Památkově chráněná území 10 I Významné památky 14 II. Právní úprava ochrany památek 16 III. Formulace strategických cílů 17 III.1. Stanovení cílů podpory památkové péče, včetně určení priorit 17 III.1.1. Uchování a prezentace památkového fondu 18 III.1.2. Informačně komunikační aspekty 20 III.1.3. Metodické řízení a dohled nad prováděním památkové péče 20 III.1.4. Finanční podpora vlastníků památek 21 III Grant na obnovu nemovitých kulturních památek 23 III Grant na obnovu movitých kulturních památek a jejich souborů a mobiliárních fondů 25 III Grant na klasické zabezpečení a elektronický zabezpečovací systém movitých kulturních památek a mobiliárních fondů 25 III Spolupráce s občanskými iniciativami v péči o památkový fond 25 III Památky a cestovní ruch 26 IV. Analýza potřebných prostředků na obnovu památkového fondu 28 Zlínského kraje 28 IV.1. Nemovité kulturní památky tabulka č IV.1.1. Havarijní a naléhavé stavy tabulka č IV.2. Movité kulturní památky tabulka č IV.2.1. Havarijní a naléhavé stavy tabulka č V. Přílohy 38 A. Vyhodnocení stávajícího památkového fondu Zlínského kraje z hlediska stavebně historického 39 B. Nejohroženější a nevyužívané nemovité památky Zlínského kraje 72 C. Zabezpečení památkových objektů Zlínského kraje 96 D. Stávající dotační tituly pro kulturní dědictví 105 E. Stávající systém péče o památkový fond 107 F. Kompetence Zlínského kraje na úseku památkové péče 111 G. Grafy 112 3

4 I. Úvodní teze, základní strategický cíl památkové péče ve Zlínském kraji Jednou z nejvýznamnějších složek kulturního bohatství České republiky je dochovaný památkový fond, jehož přínos pro společnost vyplývá z nenahraditelných hodnot, zejména historických, uměleckých, estetických a užitkových. Úroveň péče o památky a jejich soubory indikuje v dnešní Evropě obecnou úroveň vyspělosti společenského systému příslušného státu. Uchování a vhodná prezentace jednotlivých součástí našeho památkového fondu, to je především kulturních památek nemovitých a movitých, z nichž nejvýznamnější jsou prohlašovány za národní kulturní památky, památkových rezervací a památkových zón, jakož i archeologických nálezů, má značný ekonomický a národohospodářský význam, zejména v souvislostech územního rozvoje, rozvoje podnikání a cestovního ruchu. Kulturní dědictví chápeme v nejširším smyslu jako duchovní a materiální kulturu na území státu, na kterém proběhly různé vývojové civilizační formace od prehistorie do současnosti. Tvoří potenciál, jehož část je chráněna zákonem, a který vytváří základnu pro kulturní hodnoty aktualizované budoucí společnosti. Památkový fond není jen statickým fenoménem, ale dynamickým základem kulturních hodnot, který je proměnný v dialektickém vztahu společnosti k hodnotám minulosti v průběhu času. Odráží kulturní identitu národa a tvoří spojovací článek mezi minulostí, přítomností a budoucností. Péči o památkový fond nelze ponechat jen na libovůli či snahách jednotlivců, skupin a institucí, ale stává se součástí kulturní politiky státu a musí být začleněna do plánu ekonomického a hospodářského rozvoje. Na druhé straně bez zájmu a účasti občanů a široké veřejnosti nelze hlavní cíle uchování kulturního dědictví naplnit. Nesmírné bohatství, které na našem území zanechal tisíciletý vývoj architektury, urbanismu a dalších složek hmotné kultury, tvoří potenciál, z něhož se výběrem vytváří fond kulturních památek. Je to trvale otevřený systém. S postupujícím vědeckým poznáním a hodnocením se v něm registrují, dokumentují a státem ve veřejném zájmu chrání jak jednotlivé nemovité i movité památky ( architektonická a umělecká díla, technická díla, archeologické památky, výtvory lidové hmotné kultury, militaria apod.), tak jejich soubory. Ty jsou chráněny jako celky, včetně jejich prostředí, případně celého krajinného rámce ( památkové rezervace a zóny). Nesmírně významný je u nás právě vztah jednotlivých architektonických památek či souborů s prostředím krajinným. U nás můžeme ještě hovořit svým způsobem o krajině románské, krajině gotické, renesanční, barokní atd. Památkový potenciál České republiky nevyniká jen velkou kvantitou architektonickou a stavebních projevů, ale především je charakterizován díly vysoké až nejvyšší kvality. U množství památek jsou to stavby významu středoevropského, které se vysoce tvořivým způsobem podílejí na vývoji architektury, respektive výtvarného umění vůbec. Je třeba si uvědomovat, že za toto bohatství nezodpovídáme jen vůči sobě, pro nás, pro naše potomky, ale celému světu, protože se neomezuje svým projevem pouze na naše území, ale je součástí celosvětového vývoje. Památky jsou dokladem historického vývoje, vznikaly na určitém stupni společenského uspořádání, v návaznosti na předchozí výsledky lidské činnosti, aby současně dávaly podněty k novým výtvorům v různých oblastech lidské činnosti. Umožňují pochopit přístup k rozmanitým životním situacím z různých pozic a úhlů pohledu. Jsou symboly sounáležitosti generací, skupin a vrstev. Péče o památky in situ je svou nejhlubší podstatou prosazováním celospolečenského nadresortního zájmu zachování kulturního kontextu a historicity současnosti. Poskytuje záruky nemanipulovatelnosti a vážnosti domova, tradovaného generacemi a v tomto smyslu zajišťuje i identitu národa v dějinách. Kulturní dědictví zůstává proto spolehlivou základnou nejen vědomí národní svébytnosti, ale i bohatství citů, vkusu, nápaditosti i zručnosti, bez nichž by každý národ postupně ztrácel svoji vlastní tvář a místo mezi ostatními. Plný kulturní život každého národa, státu, je bez existence památek historie, architektury, plastik, malířství, užitého umění i projevů techniky minulosti prostě nemyslitelný. 4

5 Památky mají stále, den ze dne, významnější poslání a postavení v životě nás všech. Hluboce ovlivňují naše myšlení, naši kulturní úroveň, tvoří v současné době i velmi důležitý faktor státní kulturní prezentace. Péče o památky není proto jen záležitostí kvalifikovaných odborníků, musí být chápána jako otázka formování postojů lidí k hodnotám je obklopujícím, vztahů k vlastní historii, upevňující vědomí dějinné kontinuity národa. Jsou klíčem k pochopení, jaké místo mezi ostatními národy jsme zaujali. Praxe ochrany, využití a záchrany památek, která by měla vycházet z vědomí jejich nezastupitelného místa v životě soudobého člověka, je proto záležitostí širšího zájmu. Týká se přímo či zprostředkovaně každého jednotlivce a tudíž celé společnosti. Památky minulosti mají plné právo na to, aby organicky vrůstaly do přítomnosti a tvořily její nedělitelnou součást. Jsou hodnoty, které nemají minulost jsou svěží a přítomné dnes jako před tisíciletími. Úkolem památkové péče je uchování všech jednotlivin kulturního dědictví určitého území v jejich plné hodnotě a originální situaci a především plné historické integrity zvláště významných historických komplexů. Ochranou historické identity a kulturního profilu životního prostředí prosazuje památková péče celospolečenský zájem nejen současné populace, ale i budoucích generací. Je tak nejen ochránkyní kulturního profilu přítomnosti, ale i aktivní tvůrkyní kulturní struktury budoucnosti. Do soustavy činností památkové péče náleží také propagace a popularizace kulturních památek, jako jeden ze základních předpokladů jejich účinné ochrany. Seznámením veřejnosti s hodnotami historických objektů a předmětů se nejen zmenší nebezpečí jejich ztráty v důsledku neznalosti a nepochopení a zároveň se zvýší úroveň společenského povědomí ve vztahu k památkám a kulturním hodnotám vůbec. Propagací památek a činností souvisejících s jejich ochranou se památková péče stává důležitým prostředkem osvěty a výchovy podílí se na formování osobnosti, působí v oblasti hodnotové orientace a tvorby životního stylu. Péče o kulturní dědictví předcházejících generací má takto nespornou etickou dimenzi. Úspěšné zajištění existence jednotlivé památky i ochrana celého památkového fondu je možná jedině na základě širokého souhlasu a zájmu společnosti, a to již v rozměru obce, ale i mikroregionu, regionu a rovněž kraje. Právě zaangažování společnosti ( obcí, občanských sdružení, spolků atd.) do těchto aktivit je svou povahou politickou úlohou a zároveň tou nejúčinnější formou památkářské osvěty a kultivace ceřejnosti. Bez pozitivního vztahu současnosti k památkovým hodnotám v místech jejich bydliště a života nelze realizovat trvale úspěšnou památkovou péči. Na území Zlínského kraje, který tvoří dosavadní okresy Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín, existuje značná koncentrace památkového fondu, zahrnující díla všech stavebních slohů, počínaje památkami velkomoravskými, přes románské a románsko gotické, gotické, renesanční, barokní, klasicistní a empírové, stavby historizující a funkcionalistické. Vedle tzv. velké architektury, ať už světské nebo církevní, má kraj velmi bohatý fond památek lidového stavitelství, které dávají městům a vesnicím nezapomenutelné kouzlo. Tyto památky dokládají historický a kulturní vývoj splečnosti, práci, řemeslný um a způsob života. V posledních letech jsou stále navštěvovanější., možná proto, že člověk obklopený prudkým rozvojem vědy a techniky, snahou přecházející mnohdy až v honbu za materiálními požitky, nachází v nich klid a jistotu. Rovněž vesnické kostely a kaple, ale i boží muka, zvonice a sochařská díla v terénu, představují vynikající, zčásti dosud nezhodnocený článek kulturního vývoje západokřesťanské Evropy. Jejich význam znásobuje pohledová působivost v urbanistickém souboru vesnic, a zvláště pak v krajině. Řada těchto venkovských církevních staveb má prvořadý význam v rámci stavebního vývoje regionu v rozmanitých slohových obdobích. Nové chápání významu památky v životě současné společnosti by mělo vést i k novým koncepcím památkové péče. Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji vychází z Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, který byl schválen 5

6 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 19. června 2002 jako nejširší a vrcholový strategický dokument vyjadřující rozvojové potřeby a stanovující cíle, které chce kraj dosáhnout. Ve funkčním okruhu 3 Lidské zdroje, v bodě 3.6 je stanoveno zachovat a posilovat kulturní hodnoty a dědictví. Také ve funkčním okruhu 6 Památky a cestovní ruch, v bodě 6.3 je zakotven záměr získávání zdrojů na obnovu nemovitých kulturních památek a jejich zapojení do aktivit nadregionálního významu. Uspokojování celkového kulturního rozvoje, k němuž péče o památkový fond patří, je v souladu se zákonem o krajích. Systém památkové péče zahrnuje početný soubor navzájem propojených odborně metodických, organizačních, ekonomických a normativně právních opatření, jejichž vzájemný soulad v dlouhodobějším výhledu řeší Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji. Směřuje k vytyčení hlavních směrů další podpory památkové péče na území Zlínského kraje a vychází z Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005, schválené usnesením vlády č. 278 ze dne 22. dubna 1998 a rovněž z platné české památkové legislativy.rozdíly krajové jak v charakteru památkového fondu, tak i v možnostech realizace předpokládají vypracování dílčích koncepcí v jednotlivých krajích v pojetí, které určuje jejich dlouhodobou platnost v základních vývojových směrech. Oprávnění k vytváření koncepcí vychází z 25 zákona o státní památkové péči, podle něhož krajský úřad patří mezi orgány vykonávající státní památkovou péči. Krajský úřad podle 28 metodicky řídí výkon státní památkové péči v kraji. Krajský úřad plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky, dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných pro jeho provedení, vykonává státní stavební dohled při obnově národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče a plní další úkoly stanovené tímto zákonem. Podle 28 a kraj v samostatné působnosti: a) schvaluje koncepci rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s Ministerstvem kultury, b) schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji, c) usměrňuje kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji. Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji se dotýká jak nemovité, tak movité části kulturního dědictví. Její záběr zasahuje jak prohlášené, tak neprohlášené památky ( památky místního významu).má vytvořit nástroje podpory státní památkové péče a zároveň rozpracovávat na teoretické, systémové i konkrétně praktické rovině doplňkové aktivity památkové péče, které přísluší krajským samosprávám. Koncepce by měla zejména identifikovat typicky regionální problematiku památkové péče a hledat nástroje k jejímu řešení a to nejenom na krajské úrovni. I.1. Vymezení památkového fondu Kulturní památky nemovité a movité a jejich soubory Památky místního významu Národní kulturní památky Památky UNESCO Památkově chráněná území Území s archeologickými nálezy Tabulka č. 1: Vymezení památkového fondu ve Zlínském kraji 6

7 Kraj Zlínský Okres Kroměříž Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem Památky UNESCO NKP Ochranná pásma NKP Movité KP Nemovité KP Ochranná pásma KP MPR MPZ VPR VPZ KPZ APR ) Zlínský kraj představuje ve svém památkovém fondu významný soubor urbanistických, architektonických, kulturně historických, uměleckých a estetických hodnot, jehož význam a potřeba ochrany jsou vyjádřeny existencí památkových rezervací, památkových zón, ochranných pásem, zařazením Areálu zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO i soustavným společenským zájmem o uchování těchto hodnot. 2) Poznání, uchování a rehabilitace urbanistických, architektonických, kulturně historických a uměleckých hodnot Zlínského kraje a jejich prezentace a využití jsou základním strategickým cílem podpory památkové péče ve Zlínském kraji. a) Analýza silných stránek - ve zlínském kraji je tedy poměrně velká hustota nemovitých a movitých kulturních památek. - po roce 1989, kdy proběhla privatizace také mnoha památek, se otevřela cesta ke zlepšení fyzického stavu těchto památek. - jsou známi vlastníci památek, je také snadnější s nimi komunikovat a směřovat je správným směrem. - otevření trhu s kvalitnějšími stavebními materiály a s jejich specielním sortimentem na obnovu památek, vytvoření konkurenčního prostředí, vznik specializovaných firem na obnovu památek tím vším se otevřela cesta pro kvalitní obnovu památek. - na zlepšení stavu památkového fondu má také vliv politická reprezentace v zemi, vznik občanských iniciativ a sledovanost veřejností. - také zařazení jedné kulturní památky do seznamu UNESCO a vyhlášení dalších NKP zvýšilo prestiž kraje. b) Analýza slabých stránek - v mnoha případech nedořešené majetkoprávní vztahy brzdí započaté opravy a nebo není možné s nimi začít, a to přispívá k destrukci některých památkově chráněných objektů. - nedořešené církevní restituce a nedořešené financování církví ohrožuje velké množství movitých i nemovitých památek. 7

8 - nedostatečná údržba z minulých let, chátrání a havarijní stav u velkého počtu památek různého typu, využití i různého vlastnictví ( vnitřní zadlužení), blokují ekonomický potenciál památek. Bez odstranění tohoto vnitřního dluhu nemůže dojít k nastartování ekonomicky pozitivního působení památkového fondu. - nejednu pokračující devastaci také zapříčiňuje možnost finančních spekulací s nemovitým majetkem a poskytování tohoto jako zástav. Technický stav památkově chráněných objektů, se kterými se spekuluje, je ve velmi špatném stavu. - na zmenšeném počtu stavebních zásahů a rekonstrukcí památkově chráněných objektů i domů na území městských a vesnických památkových zón v kraji se odráží zejména nedostatek finančních prostředků, ale i ve značné míře nemožnost vhodného využití památek. - zviditelnění a prezentace kulturních památek. - všeobecné povědomí obyvatelstva o národních kulturních památkách, památkách UNESCO nebo jiných významných památkách není příliš vysoké. - vlastníci kulturní památky bývají nezřídka spíše zaskočeni svým vlastnictvím, než aby byli hrdí na svoje vlastnictví. Spolupráce s odbornými organizacemi je spíše obtěžuje, zdržuje a proto jejich vztah k institucím, které jim mají pomoci v rozhodování jak správně naložit s opravou památky, není mnohdy dobrý. c) Analýza příležitostí - nutnost rozvoje propagace památek. - seznamová s kulturním bohatstvím musí začít již ve školách. V naukových předmětech by se děti a mládež měli dozvídat o kulturním bohatství své obce, města, kraje a státu. - ve větší míře využívat památkově chráněné objekty ke kulturním akcím, zpřístupnění opravených prostor veřejnosti a prezentace těchto prostor. - pořádání kulturních akcí v blízkosti kulturních památek. - vydávání malých stručných publikací, skládaček a letáčků, které by přiblížily historii objektu, místa, obce, města či kraje až do současnosti. Samozřejmě i s tím, jak byla oprava objektu, souboru či sídla financována a k jakým účelům by měla sloužit. Rovněž tak co bylo objeveno při rekonstrukci, jak postupovalo poznání památek či jiné zajímavosti. - vydání cizojazyčných publikací o nejvýznamnějších památkách kraje. - vytvořit informační systém o památkách kraje na WWW stránkách, včetně map a obrázků s odkazy na otevírací doby a zajímavosti, přehled akcí zde konaných. - vyhlášení soutěží pro školy i jednotlivce (např. kreslení, modelování, literární apod.), z toho vyplývá nutnost vytvořit fond odměn, např. volné vstupenky apod., pro vítěze. - vysvětlit mládeži, formou besed, kolik finančních prostředků je třeba vynaložit na záchranu památek a vysvětlit kolik stojí oprava zničených fasád sprejery. Nejlepší prevencí je osobní zkušenost když si každý sám zkusí kousek něčeho opravit zrestaurovat apod., jistě zjistí, že taková oprava nejen něco stojí, ale vyžaduje také určitou zručnost a kvalifikaci. - ze strany orgánů a organizace památkové péče trpělivě, systematicky a dlouhodobě spolupracovat a být nápomocen vlastníkům památek. Vést kvalifikovaný dialog s vlastníky památek s cílem nalezení společného pozitivního řešení jak pro vlastníka, tak pro samotnou památku. - hledat rezervy ve výkonu památkové péče ze strany orgánů a organizací památkové péče. 8

9 d) Analýza ohrožení Péče o nemovité i movité kulturní památky je nejvíce ohrožena nedostatkem finančních prostředků ze strany vlastníků, nezájmem některých vlastníků, bezradností či špatným využíváním památek a v neposlední řadě i vandalismem. Vlastníci by měli mít možnost seznámit se s možnostmi grantové politiky. Nedořešené vlastnické vztahy jsou dalším faktorem, který ohrožuje a nepříznivě se podílí na špatném stavu památek všeobecně. I.1.1. Současný stav památkového fondu I Kulturní památky zapsané v seznamu památek světového dědictví UNESCO Národní kulturní památky a památková území, pokud mají výjimečnou kulturní hodnotu světového významu a naplňují znaky stanovené Výborem pro světové kulturní dědictví, vláda na návrh Ministerstva kultury navrhuje na zápis do Seznamu světového dědictví. Areál zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou I Národní kulturní památky Kulturní památky, jež tvoří nejvýznamnější součást národního kulturního bohatství anebo jsou nositeli kulturních hodnot evropského nebo celosvětového významu, prohlašuje vláda na návrh Ministerstva kultury nařízením za národní kulturní památku. Vládou České republiky je prohlášeno 9 národních kulturních památek: Okres Kroměříž Areál zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou ( nařízení vlády č. 262 ze dne ) Okres Uherské Hradiště Hradiště sv. Klimenta u Osvětiman ( nařízení vlády č. 147 ze dne ) Soubor památek velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město Uherské Hradiště Modrá ( nařízení vlády č. 147 ze dne ) Areál zámku Buchlovice ( nařízení vlády č. 132 ze dne ) Areál hradu buchtova ( nařízení vlády ze dne ) Okres Vsetín Areál Pusteven ( nařízení vlády č. 262 ze dne ) Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ( nařízení vlády č. 262 ze dne ) Okres Zlín Památník protifašistického odboje v Ploštině ( nařízení vlády č. 147 ze dne ) Zámek Vizovice ( nařízení vlády č. 132 ze dne ) 9

10 I Památkově chráněná území Soudobá památková péče je charakteristická tím, že zdůrazňuje jak územní ochranu, tak ochranu jednotlivých objektů. Celkový důraz se klade více na celkové uchování historického prostředí, než na uchování jen dílčích hodnot v celkově destruovaném prostředí. S tím souvisí i celková tendence ke sbližování ochrany přírody a krajiny a ochrany kulturního dědictví zejména ve vztahu k ochraně kulturní krajiny. Území, jehož charakter je určován zpravidla větším počtem nemovitých kulturních památek, územně prostorovými vztahy mezi nimi a jejich prostředím, a území s mimořádně významnými archeologickými nálezy vláda nařízením prohlašuje jako územně prostorové celky a jako nositele kulturních hodnot evropského, popřípadě celosvětového významu za památkové rezervace. Území se zpravidla menším podílem kulturních památek, území s dochovaným historickým prostředím, popřípadě území s větším počtem archeologických nálezů nebo část krajinného celku, pokud vykazuje významné kulturní hodnoty, popřípadě i evropského či celosvětového významu, Ministerstvo kultury prohlašuje vyhláškou za památkové zóny. Sytém plošné památkové ochrany ve ZK zahrnuje 4 památkové rezervace: 1 městskou rezervaci Kroměříž, prohlášenou výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne č.j /78 o rozloze 95 ha ( 333 domů, z toho 128 nemovitých kulturních památek) 3 vesnické prohlášené nařízením vlády č. 127 ze dne : Rymice Hejnice o rozloze 2,5 ha ( 15 domů, z toho 6 nemovitých kulturních památek) Veletiny Stará Hora o rozloze 1,4 ha ( 27 objektů, z toho 3 nemovité kulturní památky) Vlčnov Kojiny o rozloze 4,5 ha ( 49 objektů, z toho 8 nemovitých kulturních památek). Prohlášeno je 13 městských památkových zón: Všechny tyto městké památkové zóny mají zpracovaný místní program regenerace v souladu s usnesením vlády č. 209 z roku 1992 a jsou zapojeny do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program regenerace je jedním z nástrojů, které mohou v dnešní době zachovat kulturněhistorické hodnoty chráněných území. Okres Kroměříž Holešov ( rozloha 11,6 ha, 102 domů, z toho 20 nemovitých kulturních památek), vyhlášena dne , vyhláška JM KNV v Brně o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny Okres Uherské Hradiště Uherské Hradiště ( rozloha 16,0 ha, 209 domů, z toho 28 nemovitých kulturních památek), vyhlášena dne , vyhláška JM KNV v Brně o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny (OP) Uherský Brod ( rozloha 42,0 ha, 478 domů, z toho 14 nemovitých kulturních památek), vyhlášena dne , vyhláška JM KNV v Brně o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny ( OP) Uherský Ostroh ( rozloha 11,0 ha, 102 domů, z toho 6 nemovitých kultrních památek), vyhlášena dne , vyhláška JM KNV v Brně o prohlášení území historických jader za památkové zóny ( OP) Okres Vsetín 10

11 Valašské Meziříčí, vyhlášeno vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny Kelč, vyhlášeno vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny( OP) Okres Zlín Brumov Bylnice ( rozloha 32,2 ha, 228 domů, z toho 8 nemovitých kulturních památek), vyhlášeno vyhláškou MK ČR č. 250 ze dne , o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny Fryšták ( rozloha 26,0 ha, 199 domů, z toho 7 nemovitých kulturních památek), vyhlášeno vyhláškou MK ČR č. 250 ze dne , o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny Luhačovice ( rozloha 75,0 ha, 148 domů, z toho 12 nemovitých kulturních památek), prohlášeno vyhláškou JM KNV v Brně, ze dne , o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny Napajedla (rozloha 12,5 ha, 1000 domů, z toho 17 nemovitých kulturních památek), vyhlášeno vyhláškou MK ČR č. 250 ze dne , o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny Valašské Klobouky (rozloha 26,50 ha, 318 domů, z toho 14 nemovitých kulturních památek), vyhlášeno vyhláškou MK ČR č. 250 ze dne , o prohlášení území historických jade vybraných měst a jejich částí za památkové zóny Vizovice ( rozloha 60,0 ha, 380 domů, z toho 13 nemovitých kulturních památek), vyhlášeno vyhláškou MK ČR č. 250 ze dne , o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny Zlín ( rozloha 48,0 ha, 3197 domů, z toho 14 nemovitých kulturních památek), prohlášeno vyhláškou JM KNV v Brně, ze dne , o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny Prohlášena je 1 vesnická památková zóna: Okres Vsetín Velké Karlovice Podťaté,vyhlášeno vyhláškou MK ČR č.249, ze dne , o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny Na plošně chráněných územích o rozloze bezmála 350 ha se nachází přes 7000 objektů, jen Zlín MPZ zahrnuje 3197 objektů na ploše 48 ha. Je vyhlášeno 34 ochranných pásem. Ochranná pásma Okres Kroměříž 6 ochranných pásem Ochranné pásmo kulturní památky větrný mlýn ve Velkých Těšínech, vyhlášeno dne , rozhodnutím ONV Kroměříž, odbor kultury, č.j.404/5-13/89-63 Ochranné pásmo zámeckého areálu zámek, sýpka, park v obci Zdounky, vyhlášeno dne , rozhodnutím OkÚ Kroměříž, ref. RR, č.j.403/97/rh/0292 Ochranné pásmo kulturní památky v obci Rusava, vyhlášeno dne , rozhodnutím OkÚ Kroměříž, ref. RR,č.j.RR-403/696/97/RH Ochranné pásmo kulturní pamítky tvrze v obci Rymice, vyhlášeno dne , rozhodnutím OkÚ Kroměříž, referát RR, č.j.rr-403/107/19/98 11

12 Ochranné pásmo MPR Kroměříž, vymezeno dne , rozhodnutím ONV Kroměříž, odbor kultury, č.j /84 Ochranné pásmo kulturní památky areálu zámku včetně zámeckého rybníka státní přírodní rezervace v Chropyni, vyhlášeno dne , rozhodnutím ONV Kroměříž, odbor kultury, č.j /84 Okres Uherské Hradiště - 12 ochranných pásem Ochranné pásmo MPZ Uh. Hradiště, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/95/1226 Ochranné pásmo MPZ Uh. Brod, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/96/889 Ochranné pásmo MPZ UH. Ostroh, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/95/1227 Ochranné pásmo kulturní památky Hradiště sv. Klimenta u Osvětiman, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Radiště, referát RR, č.j.kult/98/438 Ochranné pásmo nemovité kulturní památky archeologické lokality Na Valách ve Starém Městě, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/98/470 Ochranné pásmo nemovité kulturní památky archeologické lokality Špitálky ve Starém Městě, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/98/499 Ochranné pásmo nemovité kulturní památky archeologické lokality Sady v Uh. Hradišti, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/98/782 Ochranné pásmo nemovité kulturní památky archeologické lokality Díl u Božího syna v Modré u Velehradu, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/98/455 Ochranné pásmo kulturní památky Velehrad ( areál kláštera), vyhlšeno dne , rozhodnutí OkÚ UH. Hradiště, referát RR,č.j.kult/95/1228 Ochranné pásmo kulturní památky Buchlovice ochranné pásmo areálu státního zámku, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/98/797 Ochranné pásmo nemovitých kulturních památek samostatné sýpky u domu čp. 33 a domu č.37 v obci Komňa, vyhlášeno dne , rozhodnutí OKÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/95/1225 Ochranné pásmo nemovité kulturní památky Farní kostel sv. Michala se zbytky rotundy z 9. století a kaple sv. jana Křtitele ve Starém Městě, vyhlášeno dne , rozhodnutí OkÚ Uh. Hradiště, referát RR,č.j.kult/98/438 Okres Vsetín 14 ochranných pásem Ochranné pásmo kulturní památky fojtství čp. 465 v obci Hutisko Solanec, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Vsetín, ref. Kultury, č.j.rk 678/401/95 Ochranné pásmo kulturní památky zámku s areálem parku a farního kostela archanděla Michaela s areálem v Lešné, vymezeno dme , ONV Vsetín, odbor kultury,č.j.404/3/1/86 12

13 Ochranné pásmo MPZ Kelč, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Vsetín, referát kultury, č.j.399/1/401/98 Ochranné pásmo kulturní památky Karolinka Raťkov-rodový shluk, schválený návrh ochranného pásma, předloženo odborem kltury ONV Vsetín, dne pro potřeby odboru výstavby a ÚP ONV Vsetín,č.j.457/1 Ochranné pásmo areálu Pusteven, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Vsetín, ref. Kultury,č.j.554/401/98 Ochranné pásmo barokního kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Vsetín, ref. Kultury,č.j.RK 165/401/94 Ochranné pásmo Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Vsetín, ref. Kultury,č.j.555/401/98 Ochranné pásmo kulturní památky filiálního kostela Nejsvětější trojice ve Valašském Meziříčí, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Vsetín, ref. Kultury, č.j.561/1/401/94 Ochranné pásmo kulturní památky farního kostela Panny Marie Sněžné a Karlovického muzea ve Velkých Karlovicích, vymezeno dne , rozhodnutím ONV Vsetín, odbor kultury,č.j.b-404/3-649/88 Ochranné pásmo kulturní památky chalupa Na Sihle ve Velkých Karlovicích, vymezeno dne , rozhodnutím ONV Vsetín, odbor kultury, č.j.b-404/3-650/88 Ochranné pásmo kulturní památky dřevěného evangelického kostela ve Velké Lhotě, vymezeno dne , ONV Vsetín, odbor kultury,č.j.404/3/2/86 Ochranné pásmo kulturní památky fojtství ve Velkých Karlovicích Bzové, vymezeno dne , rozhodnutím ONV Vsetín, odbor kultury, č.j.b-404/3-651/88 Ochranné pásmo kulturní památky zámku s areálem parku ve Vsetíně ( Horní město), vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Vsetín, ref. Kultury, č.j.rk- 956/401/98/Ž Ochranné pásmo kulturní památky budovy Státní banky ve Vsetíně ( Dolní město), vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Vsetín, ref. Kultury, č.j.rk- 956/401/98/Ž Okres Zlín 8 ochranných pásem Ochranné pásmo kulturní památky hradu Lukova a sochy sv. Jana Nepomuckého v Lukově, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Zlín, referát kultury, č.j.ku- 654/95 Ochranné pásmo kulturní památky ve Zlíně - Štípě poutní kostel Narození Panny Marie, budovy u kostela, kříže u kostela a bývalého hřbitovního kostela, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Zlín, referát kultury, č.j.ku-655/95 Ochranné pásmo kulturní památky ve Zlíně- Malenovicích hrad Malenovice, předhradí a socha sv. Vendelína, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Zlín, referát kultury, č.j.ku-653/95 Ochranné pásmo kulturní památky v obci Jasenné objekt fojtství čp. 60 a farní kostel sv. Máří Magdaleny, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Zlín, referát kltury,č.j.ku-571/95 Ochranné pásmo kulturní památky v obci Březnice, dům čp.21 s kůlnou a sýpkou, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Zlín, referát kultury, č.j.ku-920/94 Ochranné pásmo kulturní památky v Dolní Lhotě dům čp. 15, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Zlín, referát kultury, č.j.ku-656/95 13

14 Ochranné pásmo kulturní památky v obci Broumov - Sidonie, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Zlín, referát kultury,č.j.ku-1462/95 Ochranné pásmo kulturní památka v obci Kaňovice kamenný kříž, dům čp. 23 s komorou a stodolou, komory u čp. 5 a 18 a dům č.19 s komorou, vymezeno dne , rozhodnutím OkÚ Zlín, referát kultury č.j.ku-909/94 I Významné památky 1. Panská sídla a církevní areály - Hrady, tvrze, zříceniny vesměs rozsáhlé komplexy mimořádné památkové hodnoty. V případě zřícenin chápeme zříceninu jako stabilizovaný relikt architektury různého rozsahu, vesměs středověkého původu. 2. Panská sídla a církevní areály - zámky 3. Sakrální objekty zahrnují monumenty určené k bohoslužebným účelům či šířeji ke kultovním účelům, od kapliček přes soubory staveb až po kostely a bohoslužebné prostory všech církví. 4. Technické památky provozní prostory, které neslouží svému původnímu účelu a technická zařízení ( která popř. plní ještě svoji funkci) 5. Profánní architektura - městská architektura tvoří vesměs funkční objekty, jejichž historickou hodnotu doprovází dosud hodnota užitná a je možné je využívat s jistým omezením v jejich původní funkci. 6. Profánní architektura - lidová architektura 7. Archeologické památky- veškeré pozůstatky a objekty a jakékoli jiné stopy po lidstvu z minulých dob 8. Judaica Okres Kroměříž 1. Tvrz v Kurovicích, zřícenina hradu Cimburk, zřícenina hradu Obřany, tvrz Morkovice, zřícenina hradu Chlum, terénní relikty hradu Kasařov, zřícenina hradu Křídlo, zřícenina hradu Nový Šaumburk, tvrz v Rymicích, zřícenina hradu Střílky, zřícenina biskupského hradu Šaumburk 2. Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou, zámek Chropyně s parkem, zámek Holešov s parkem, zámek Bystřice pod Hostýnem s parkem,zámek Cetechovice, zámek Dřínov, zámek Hoštice, zámek Koryčany s parkem, zámek Kvasice s parkem, zámek v Litenčicích s předzámčím, zámek v Pačlavicích s parkem, zámek Přílepy s parkem, zámek ve Střílkách s pakem, zámek ve Zborovicích ( starý a nový zámek), zámek ve zdislavicích, zámek ve Zdounkách, zámek v Žeranovicích, zámek ve Zdislavicích s hrobkou M.E.Eschenbachové 3. Chrám sv. Mořice v Kroměříži, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži, kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži, proboštství v Kroměříži, kostel Nanebevzetí Panny Marie s Černou kaplí v Holešově, hřbitov ve Střílkách, kostel sv. Václava v Hulíně, židovský hřbitov Holešově, židovský hřbitov v Koryčanech, kostel sv. Kateřiny v Prusenovicích, kostel sv. Petra a Pavla v Ratajích, kostel Nejsvětější Trojice ve Zdounkách 4. Dřevěný mlýn v VPR Rymice 5. Justiční škola v Kroměříži, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kapitulní domy a kanovnická rezidence v Kroměříži, regentský dům v Kroměříži, sýpka Schrattenbachova v Kroměříži, biskupská mincovna v Kroměříži, Šachova synagoga v Holešově 14

15 6. VPR Rymice Okres Uherské Hradiště 1. Tvrz v Hluku, hrad Buchlov, zřícenina hradu Zuvačov, zbytky opevnění hradu v Bánově 2. Zámek v Buchlovicích, zámek Nový Světlov v Bojkovicích, zámek v Uh. Ostrohu, zámek v Uh. Brodě ( muzeum J. A. Komenského), zámek v Březolupech, zámek v Bílovicích, zámek v Nezdenicích, lovecký zámeček na Smrďavce, zámek v Ořechově 3. Areál kláštera na Velehradě, bývalý Jezuitský klášter v Uh. Hradišti, Františkánský klášter v Uh. Hradišti, kostel sv. Františka Xaverského a Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti, Dominikánský klášter v Uh. Brodě, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neposkvrněného početí Panny Marie a Mistra Jana Husa v Uherském Brodě, kostel kostel sv. Martina v Buchlovicích, kostel sv. Petra a Pavla v Polešovicích, kostel sv. Michala a kaple sv. Jana Křtitele ve Starém Městě, kostel sv. Vavřince v Bojkovicích, kostel sv.martina v Bánově, kostel sv. Václava v Boršicích, kostel sv. Vavřince v Hluku, kostel sv. Jana Křtitele v Jalubí, kostel sv. Petra a Pavla v Kunovicích, kostel sv. Anděla Strážného v Nivnici, kostel sv. Havla v Osvětimanech, kostel Narození Panny Marie v Sadech, kostel sv. Jakuba většího ve Vlčnově 4. Mlýn čp. 105 v Dolním Němčí, areál Bartkova mlýna v Nivnici, barokní kamenný most na Velehradě, most v Kostelanech 5. Dům čp. 148/149 v Uh. Hradišti, Stará radnice v Uh. Hradišti, dům čp. 103 v Uh. Hradišti, kaple sv. Alžběty v Uh. Hradišti,areál panského dvora čp. 25 v Kunovicích, městský dům čp. 103 ( galerie Slováckého muzea) v Uh. Hradišti, městský dům čp. 179 ( Slovácké muzeum) v Uh. Hradišti, bývalá synagoga v Uh. Hradišti, radnice čp. 100 v Uh. Brodě, dům čp. 3 ( bývalá prelátka) na Velehradě 6. VPR Vlčnov, Veletiny, dům čp. 65 ve Vlčnově, komory v Komni, dům čp. 118 v Tupesích, domy čp. 90 a 93 v Topolné, nadsklepní domy čp. 260,244, 381 a 274 v Mařaticích, komora u čp. 5 ve Zlámanci, dům čp. 50 v Kudlovicích, dům čp. 137 v Nivnici, dům čp. 216 ve Strání, sušírna u čp. 24 v Drslavicích, komora u čp. 73 v Bánově Okres Vsetín 1. Zbytky valů tvrze Lešná Příluky, stará tvrz Arnoltovice Valašské Meziříčí Poličná, zříceniny hradu Klenov, zřícenina hradu Pulčín, zříceniny hradu Rožnov 2. Areál žerotínského zámku ve Valaškém Meziříčí, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí Krásně ( s parkem), zámek v Kelči, zámek ve Vsetíně, Lešné ( s parkem), Choryni ( s parkem), Liptále, Hošťálkové ( s parkem), Loučce, Hovězí 3. Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Valašském Meziříčí, kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříči, kostel Nanebevzetí P. Marie ve Vsetíně, kostel Navštívení P. Marie v Zašové, toleranční kostel ve Velké Lhotě, kostel P. Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích, kostel archanděla Michaela v Lešné 4. Vodní mlýn čp. 194 v Mikulůvce, stará hvězdárna ve Valašském Meziříčí 5. Bývalý panský dvůr Maštaliska ve Vsetíně, nová radnice ve Vsetíně, dům U Apoštolů ve Valašském Meziříčí, škola pro sluchově postižení čp. 454 ve Valašském Meziříčí 6. Valašké muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, areál Pusteven, rodový shluk Orságů v obci Karolinka Raťkov, fojtství ve Velkých Karlovicích Bzové, dům čp. 13 v Lačnově, chalupa čp. 1 v Senince, fojtství v Hutisku Solanec Okres Zlín 15

16 1. Zříceniny královského hradu Brumov, zříceniny nejrozsáhlejšího hradu ve Zlínském kraji - hradu Lukov, hrad Malenovice s předhradím, zřícenina hradu Šarovy, zříceniny hradu Rýsov, zřícenina hradu Sehradice ( Engelsberk), zřícenina hradu Starý Světlov, 2. Zámek Vizovice s předzámčím a parkem, Napajedla ( s parkem) a Lešná ( s parkem a oborou), Slavičín ( s parkem), Zlín ( s parkem), zámek Klečůvka ( s parkem), zámek Pohořelice 3. Kostel sv. Bartoloměje v Napajedlích, klášter milosrdných bratří s nemocnicí u kostela P. Marie Matky Dobré Rady ve Vizovicích, kostel sv. Jakuba Většího v Tečovicích, kostel Narození Panny Marie a klášter ve Štípě 4. Vodní mlýny v Horní Lhotě čp. 16 a 42, roubený mlýn v Dolní Lhotě, větrný mlýn ve Štípě 5. Hrubá hospoda ve Fryštáku, Jurkovičův dům, Janův dům, vila Chaloupka a dům Jestřabí v Luhačovicích, dům čp. 105 ve Valašských Kloboukách, stará radnice ve Valašských Kloboukách, Brattmanova vila ve Valašských KloboukáchMorýsovi domy, dům čp. 21, zimní lázně a Zikmundova vila ve Zlíně 6. Fojtství v Jasenné, chalupy ve Valašských Kloboukách, komory v Biskupicích, dům se sýpkou a komorou v Březnici, roubený dům čp. 11 v Držkové, komory v Hřivínově Újezdě, Kaňovicích a Lutonině, domy ve Svaté Sidonii ( dokla sklářské dělnické kolonie), II. Právní úprava ochrany památek Systém účinné ochrany památkového fondu a péče o něj tvoří normativně právní opatření, ale také opatření odborně metodická, organizační a ekonomická. Ústavním základem pro ochranu kulturních památek je čl. 34 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jímž se zaručuje každému právo přístupu ke kulturnímu bohatství, a její čl. 35 odst. 3, podle něhož nikdo nesmí při výkonu svých práv ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Platná právní úprava je obsažena v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků Zákon č. 20/1987 Sb. je kodifikací práva hmotného a částečně procesního na úseku památkové péče, včetně oblasti archeologických výzkumů a nálezů. Vymezuje některé základní pojmy, zejména pojem kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny a archeologického nálezu. Stanoví povinnosti a zároveň nástroje pomoci vlastníkům kulturních památek a činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž se výkonné orgány a odborné organizace státní památkové péče, jakož i obce a jednotliví občané podílejí v souladu s veřejným zájmem na dodržování účelu zákona, jímž je ochrana, uchování, přiměřené využití a prezentace kulturních památek a jejich souborů a prostředí. Některé podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Dalšími platnými právními předpisy na úseku památkové péče jsou nařízení vlády, kterými se prohlašují národní kulturní památky. Národní kulturní památky ve Zlínském kraji byly prohlášeny těmito nařízeními vlády: Nařízením vlády č. 336/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb. 16

17 Nařízení vlády č. 132/2001Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Nařízení vlády č. 147/1999Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Nedílnou součástí právních předpisů pro výkon státní správy ve věcech památkové péče jsou vyhlášky o městských památkových rezervacích, městských a vesnických památkových zónách, a rozhodnutí o ochranných pásmech jednotlivých památek nebo jejich souborů. Postup pro případ, že předmět kulturní hodnoty, jenž by měl být vyvezen z území České republiky, vykazuje znaky kulturní památky pojmově vymezené zákonem č. 20/1987 Sb. je upraven zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. S výkonem státní správy na úseku památkové péče úzce souvisí také zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, nelze opomenou ani trestní zákon. V oblasti nepřímé finanční pomoci vlastníkům kulturních památek se uplatňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky pro osvobození od daně z pozemků a od daně ze staveb, a vyhláška Ministerstva financí č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1992 Sb., o dani z nemovitostí (daňová zvýhodnění v případech, kdy se jedná o stavby prohlášené za kulturní památku a zpřístupněné veřejnosti pro výchovně vzdělávací účely na základě smlouvy uzavřené mezi vlastníkem a Ministerstvem kultury, nebo o úpravy staveb, pokud jsou kulturními památkami, a to na dobu osmi let počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení na tyto úpravy prováděné vlastníkem). K dalším zákonům v oblasti nepřímé finanční pomoci vlastníkům kulturních památek patří zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jímž jsou výrazně zvýhodněny odpisy na nemovitých kulturních památkách v případě jejich technického zhodnocení. Česká republika přijala v oblasti ochrany hmotného kulturního dědictví také některé mezinárodní závazky. Jedná se zejména o Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví č. 159/1991 Sb., Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy a Úmluvu o ochraně archeologického dědictví Evropy, Úmluvu o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků č. 15/1980 Sb. Dalším zásadním dokumentem je Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní č. 94/1958 Sb. Od 1. ledna 2003 nabývá účinnosti zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Tento zákon významně mění také některé uvedené právní předpisy pro výkon státní správy ve věcech památkové péče. III. Formulace strategických cílů III.1. Stanovení cílů podpory památkové péče, včetně určení priorit Základním cílem podpory památkové péče ve Zlínském kraji zůstává ochrana, uchování a prezentace významných kulturních hodnot vytvořených v minulosti v jejich autentickém stavu, na původním místě a v dochovaném historickém prostředí pro další 17

18 generace, přičemž se vychází z celoevropsky přijatého standardu, že na zachování kulturního dědictví je celospolečenský zájem. S tím souvisí rovněž podpora obnovy památek a funkční regenerace v souvislosti se záměrem celkové aktivizace kulturního a památkového potenciálu kraje.ochrana architektonických, urbanistických a kulturně historických hodnot vyžaduje koordinovaný soubor odborných, politických a společenských aktivit s výraznými nepřímými výstupy do roviny ekonomické, které zahrnují různé oblasti veřejného života i osoby soukromé a veřejnoprávní. Na základě výsledků provedené podrobné analýzy dnešního stavu památkového fondu ve Zlínském kraji a s přihlédnutím k vývoji ostatních celospolečenských faktorů se stanoví pro zajištění účinnější podpory památkové péče tyto strategické cíle: Uchování a prezentace památkového fondu Informačně komunikační aspekty Metodické řízení a dohled nad prováděním památkové péče Finanční podpora vlastníků památek Spolupráce s občanskými iniciativami v péči o památkový fond Památky a cestovní ruch III.1.1. Uchování a prezentace památkového fondu a) Uchování a prezentace památkového fondu závisí na možnostech rozpočtu kraje. Při uplatňování obecných zásad další podpory památkové péče v praxi příštích let, zejména pokud jde o možnosti a způsoby zajištění péče o jednotlivé památky, je nezbytné, uskutečňovaní diferencovaných přístupů, které budou z hlediska kraje zvažovat jak kulturní hodnoty památek a společenský přínos jejich zachování a dalšího využití, tak i ekonomické nároky na jejich údržbu a obnovu. b) Posilování hrdosti vlastníků na jejich památku (označení staveb, které jsou památkou, soutěž o citlivě obnovenou památku, poskytnutí finančního příspěvkum spoluúčast na prezentaci památky pro veřejnost). c) Zabezpečení důsledného dohledu a pravidelné sledování památkové obnovy a prezentace zejména těchto národních kulturních památek: Areálu zámku Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou (památka UNESCO) Hradiště sv. Klimenta u Osvětiman Souboru památek velkomoravské sídelní aglomerace St. Město Uh. Hradiště Modrá Areálu Pusteven Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Památníku protifašistického odboje v Ploštině Areálu zámku Buchlovice Areálu hradu Buchlova Areálu zámku Vizovice d) Intenzivní podpora pro zapojení zejména nevyužívaných a chátrajících památek do společenského života jejich vhodným využitím a prezentací. Zpracovaný výběrový seznam nejohroženějších a nevyužívaných památek Zlínského kraje není, a při proměnlivosti situace ani nemůže být, úplný a konečný. Zahrnuje jak památky ohrožené nedostatečnou údržbou, tak objekty v různém technickém stavu, které jsou trvale nevyužívané a opuštěné. Tento seznam bude průběžně doplňován a aktualizován v rámci střednědobých a prováděcích plánů. 18

19 e) Sledování a koordinace péče o památkový fond ve Zlínském kraji. Probíhá ve spolupráci s MK ČR, NPÚ - ústředním pracovištěm v Praze ( v případě NKP) a územním odborným pracovištěm v Brně, obecními úřady obcí s rozšířenou působností a vlastníky jednotlivých památek. Podpora zásad komplexnosti architektonické i urbanistické, aplikace adekvátních materiálů při rekonstrukcích a užití materiálů obdobné kvality, vhodné využití a přiměřené zatížení památky. f) Dohlížení nad pravidelnou a preventivní péčí o fond, neboť pravidelná údržba památek je nejenom nejekonomičtější, ale také nejméně poškozující formou obnovy a zachování památek.pravidelné provádění kontrol, místních šetření, obhlídek a konzultací přímo v terénu. V případě zjištěných nedostatků dávání podnětů k nápravě. g) Všemi prostředky včetně ekonomických stimulovat a upřednostňovat údržbu před rasantními rekonstrukcemi.tato myšlenka je uplatňována prvořadě u NKP, ale také u ostatních KP, zejména je pak prosazován systém rekonzervace u volných plastik v terénu. h) Řešení způsobu a rozsahu prezentace památek, jejichž historická a architektonická důležitost je nesporná a nenáleží k výše uváděným prioritám (památky lidového stavitelství, drobná sakrální architektura, technické památky, tvrze, hradní zříceniny, archeologické lokality, chráněné parky aj.). ch) Napomáhat zmapování, primární evidenci a dokumentaci pamětihodností kraje ( památky místního významu) a podporovat i vlastníky těchto objektů ( v rámci grantových programů a ve spolupráci s obecními samosprávami).tyto pamětihodnosti v řadě případů určují kulturní charakter lokality a jejího okolí. i)podpora pro větší využívání programů Evropské unie v rámci památkové péče. Tato oblast v současné době ještě není plně využívána, a to z důvodu poměrně složitých zadání, problémů legislativních, administrativní náročnosti a také z důvodu finanční participace na projektu, který příspěvek požaduje. j) Vyvážená podpora v oblasti nemovitého i movitého dědictví, neboť často dochází ke zničení či poškození poměrně významných movitých kulturních památek, které by za nepříliš velké finanční prostředky bylo možné zachránit. k)aktivní účast na tvorbě a pravidelné aktualizaci plánů ochrany památek a evakuačních plánů v případě živelných pohrom. l) Podpora dříve opomíjených technických památek a to jak z hlediska dokumentace, tak jejich vlastní záchrany, neboť tyto technické památky byly v minulosti nejvíce zanedbávány. Totéž se týká i památek 19. a 20. století ( profánní i sakrální architektury). m) Aktivní podpora v rámci platné legislativy při řešení problému zanesení památkové ochrany do katastru nemovitostí, neboť tento problém je v současnosti velmi palčivý a katastr nemovitostí v současné době ve velké většině případů neobsahuje uspokojivé informace o památkové ochraně prohlášených nemovitých kulturních památek. n) Vypisování a financování dalších průzkumných úkolů ( v rámci grantových programů) s cílem rozšíření poznání u dosud neznámých památkových hodnot v terénu. 19

20 III.1.2. Informačně komunikační aspekty a) Zlepšení informačně komunikační roviny a roviny osvětové související s podporou památkové péče na území Zlínského kraje koncepčně pojatá informovanost veřejnosti. V rámci ZK jsou vydávány metodické materiály a publikace z této oblasti, pravidelná spolupráce s médii. b) Realizování informačních programů, které zvýší senzibilitu veřejnosti a zvláště mládeže v oblasti památkové péče, vzdělávací systémy. c) Podpování meziregionálních vazeb památkové péče s cílem výměny expertíz a zkušeností. d) Popularizace a výchovná činnost na úseku památek, navrhování a sestavování tras pro poznávání památek (veletrhy, internet). Náleží k prioritám ZK. e) Ediční činnost zaměřená ke společenské aktivaci a prezentaci památek, výstavy, filmy, CD, přednášky.rovněž tato činnost náleží k prioritám ZK( monografie obcí a měst, zpracování historií regionů, práce z historie architektury, umění, archeologie aj.). f) Větší využívání hromadných sdělovacích prostředků k propagaci památek a k popularizaci památkové péče. g) Vytvoření samostatné webové stránky pro památky kraje. h) Spolupráce s odbory KÚ, obcemi a jinými institucemi programy péče o zeleň v urbanizovaném prostředí, územní plány, program obnovy venkova, cestovní ruch, programy Ministerstva kultury pro obnovu památek, program podpory památek místního významu, program podpory zapojení veřejnosti v oblasti památkové péče. i) Vedení pravidelných dialogů s koordinačními orgány zastřešujícími nevládní neziskové subjekty. j) Podpora realizace celostátního terénního systém u označení nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území, analogický podobným informačním systémům rozvinutým v členských zemích ES. k) spolupodílet se s kulturními institucemi ( archivy, muzea atd.) na pořádání konferencí, určených nejenom pro odbornou, ale i širší kulturní veřejnost. III.1.3. Metodické řízení a dohled nad prováděním památkové péče a) Aktivní uplatňování nástrojů metodického řízení ve vztahu k pověřenýcm úřadům na úseku výkonu státní správy ve věcech památkové péče v souladu s platnou legislativou. Provádění pravidelné konzultační a metodické činnosti, tématických porad a kontrolní činnosti. b) Sledování provádění a postupu reidentifikace památkového fondu v kraji evidence nemovitých památek, zvláště pak: 20

Odbor kultury a památkové péče Zlínského kraje. Dlouhodobý plán účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji do roku 2010. PhDr.

Odbor kultury a památkové péče Zlínského kraje. Dlouhodobý plán účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji do roku 2010. PhDr. Odbor kultury a památkové péče Zlínského kraje Dlouhodobý plán účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji do roku 2010 PhDr. Jana Spathová Obsah 1. Základní cíle dlouhodobého plánu účinnější podpory

Více

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji

Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Značení kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Padesát čtyři kulturních a turistických cílů ve Zlínském kraji bude označeno podle evropských standardů,

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ

VÝZNAMNÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBDOBÍ Okres Silnice II/492: Luhačovice, křížení se 1. silnicí III/4922 investice 101,417 2006-2007 Luhačovice ZL Silnice II/437: Chvalčov, most ev. č. 2. 437 027 investice 47,493 2006 Chvalčov KM 3. Most 05741-1

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY Proč chráníme kulturní památky Na sklonku 18. století, současně s rozvojem průmyslu a velkoměst, velmi často doprovázeným demolicemi starých staveb, se začal v Evropě

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Městské památkové zóny a ochranná pásma kulturních památek a městských památkových zón v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko Níže uvedený přehled má pouze informační charakter, údaje v něm nemusí

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

VY_52_INOVACE_30.notebook. May 30, Správa kultury. Instituce správy kultury Památková péče. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc.

VY_52_INOVACE_30.notebook. May 30, Správa kultury. Instituce správy kultury Památková péče. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Správa kultury Instituce správy kultury Památková péče SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Právní předpisy z oblasti památkové péče

Právní předpisy z oblasti památkové péče Právní předpisy z oblasti památkové péče Seznam právních předpisů v oblasti památkové péče Zákony 1. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 2. Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených

Více

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ZLÍNSKÝ KRAJ OKRES KROMĚŘÍŽ. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES KROMĚŘÍŽ 1. Bařice-Velké Těšany 669 497 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 2. Bezměrov 725 518 Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž Kroměříž 3. Blazice 378 197 Bystřice p.hostýnem Bystřice

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb.

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Přehled dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR - v platném znění, Listina základních práv a svobod vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. jako součásti ústavního pořádku

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

nském m kraji pro rok 2007

nském m kraji pro rok 2007 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínsk nském m kraji pro rok 2007 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2007 PhDr. Jana Spathová Mgr. Eva

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel

Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel Evidenční číslo JPO Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) 26. února 2015, Zlín Ing. Marcela Vavříková Odbor územního plánování a stavebního řádu Obsah: 1. Základní registry 2. Projekt RÚIAN/ISÚI 3. Kontroly

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky:

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto nemovité kulturní památky: 50 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2010 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1 Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012

Seznam jednotek PO zabezpečujících plošné pokrytí a jejich dislokace Příloha č. 3 k nařízení Zlínského kraje č. 1/2012 Evidenční číslo Kat. Kraj + JPO JPO ÚO Okres ORP Dislokace JPO Zřizovatel 721 011 I KM BY Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 721 012 I KM HO Holešov HZS Zlínského kraje 721 010 I KM KM Kroměříž

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Pasport údaje o území poskytnutý úřadu územního plánování městského úřadu v Mohelnici 1.Název obce Stavenice Identifikační údaje

Více

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Pasport údaje o území poskytnutý úřadu územního plánování městského úřadu v Mohelnici 1.Název obce Maletín Identifikační údaje

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 IV. volební období 1259 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI. v roce 2011

VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI. v roce 2011 VYHODNOCENÍ STANDARDU VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI v roce 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení jednotlivých standardů... 3 Plnění VKIS v knihovnách Zlínského kraje v roce 2011...

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH PAMÁTKOVÉ LOKALITY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Ministerstvo pro místní rozvoj odbor územního plánování Ústav územního rozvoje Brno 2002 ÚVOD Ústav územního rozvoje provádí v rámci své činnosti řadu

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Zlínský kraj třída Tomáše Bati

Více

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem Na základě vývoje vybraných demografických ukazatelů (počet obyvatel, index stáří a podíl obyvatel

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více