Základy vytěžování dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy vytěžování dat"

Transkript

1 Základy vytěžování dat předmět A7Bb36vyd Vytěžování dat Filip Železný, Miroslav Čepek, Radomír Černoch, Jan Hrdlička katedra kybernetiky a katedra počítačů ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Shluková analýza a analýza hlavních komponent Odkaz na výukové materiály: https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a7b36vyd/moduly/start (oddíl 3) Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 Vytěžování dat, přednáška 4: Shluková analýza Miroslav Čepek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fakulta elektrotechnická, ČVUT 1 / 35 Shluková analýza

4 Co to je shluková analýza Je jednou ze základních úloh vytěžování dat. Jde o seskupení objektů do skupin podle jejich vlastností. Tak aby si objekty ve skupinách byly nějak podobné. A zároveň nebyly podobné objektů v jiných skupinách. 2 / 35 Shluková analýza

5 3 / 35 Shluková analýza

6 Co to je shluková analýza (II) V principu jde o optimalizační problém. Co se musí optimalizovat? Počet shluků (skupin) Přiřazení instancí do shluků 4 / 35 Shluková analýza

7 Jak zjistit, že jsou si dva vzory podobné? To je obecně velmi složitá otázka. Protože shlukovou analýzu budou provádět hlavně počítače, musí být výsledkem nějaké číslo. Z matematické analýzy známe pojem metrika což je jiné označení vzdálenosti. Metrika musí splňovat několik základních podmínek, aby ji bylo možné použít. d(x, y) 0 d(x, y) = d(y, x) d(x, y) = 0 x = y d(x, y) + d(y, z) d(x, y) 5 / 35 Shluková analýza

8 Metriky Jaké znáte metriky? Eukleidovská metrika Manhattanská metrika Kosinová metrika Příklady dalších metrik Editační vzdálenost (vzdálesnost dvou slov = počet změn, kterými můžu změnit jedno slovo na druhé) Grafová metrika (počet hran, které musím v grafu projít, abych se dostal do z jednoho uzlu do druhého) 6 / 35 Shluková analýza

9 Eukleidovská metrika Nejpřirozenější metrika, protože se s ní běžně setkáváme. Jak změříme vzdálenost dvou bodů na tabuli? Pravítkem :)! A když známe souřadnice, můžeme ji spočítat. Jak? 7 / 35 Shluková analýza

10 Eukleidovská metrika (II) Pythagorova věta! c = a 2 + b 2 A Pythagorovu větu můžeme zobecnit pro R n x = (x 1, x 2,..., x n ), y = (y 1, y 2,..., y n ) dist( x, y) = n (x i y i ) 2 i=1 8 / 35 Shluková analýza

11 Manhattanská metrika (City-block distance) Základní myšlenka: Kolik bloků ve městě musím obejít, abych se dostal z jednoho místa na druhé? Nebo také kolik tahů králem musím udělat abych se dostal z jednoho místa šachovnice na druhé? 9 / 35 Shluková analýza

12 Manhattanská metrika (City-block distance) (II) Pokud znám souřadnice, vzdálenost spočítam takto: dist( x, y) = x 1 y 1 + x 2 y x n y n 10 / 35 Shluková analýza

13 Kosinová vzdálenost Vzdálenost dvou vektorů je úhel, který svírají. similarity( x, y) = n i=1 (x i y i ) n i=1 (x2 i ) n i=1 (y2 i ) Výsledky této funkce jsou v rozmezí znamená úplný opak, 0 nezávyslost a +1 naprostou shodu. Aby výsledky vyhovovali definici metriky je potřeba podobnost odečíst od jedné. dist( x, y) = 1 similarity( x, y) 11 / 35 Shluková analýza

14 Shlukování pomocí KMeans Jednostlivé shluky budou zastoupeny jedním reprezentantem, který ponese vlastnosti typické pro danou skupinu/shluk. Každá instance (vzor) v datech bude reprezentována reprezentantem, který je jí nejpodobnější. Jinými slovy který ji bude nejblíž (v dané metrice). 12 / 35 Shluková analýza

15 13 / 35 Shluková analýza

16 Shlukování pomocí KMeans Jak určit, kde je správné místo pro reprezentanty? Chceme, aby vzdálenost mezi reprezentanty a instancemi byla co nejmenší. Snažíme se vlastně minimalizovat součet všech vzdáleností mezi instancemi a jejich reprezentanty jde o optimalizační problém. Taková optimalizace se dá řešit mnoha způsoby, ale jeden z nejjednodušších je iterační. 14 / 35 Shluková analýza

17 Algoritmus KMeans značení Máme množinu n vstupních vzorů/instancí (vektorů) x k. Jednotlivé složky vektoru budeme označovat x k (s). A máme množinu K reprezentantů. means t i je i-tý reprezentant v kroku t. 15 / 35 Shluková analýza

18 Algoritmus KMeans 1. Nastav reprezentanty means 0 i do náhodných počátečních bodů. 2. Najdi a přiřaď každé instanci jeho nejbližšího reprezentanta. x najdi j tak, aby dist(x, means t j ) dist(x, means t i ) i a pro každého reprezentanta means t i vytvoř množinu nearest t i instancí, ke kterým je nejblíž. 3. Přesuň reprezentanta tak aby ležel uprostřed své množiny nejbližších instancí. means t+1 1 i (s) = nearest x t i k nearest x t k (s) i 4. Pokud se změnila poloha alespoň jednoho preprezentanta, vrať se na bod 2. Jinak skonči. 16 / 35 Shluková analýza

19 Ilustrace KMeans 17 / 35 Shluková analýza

20 Ilustrace KMeans (II) 18 / 35 Shluková analýza

21 Ilustrace KMeans (III) 19 / 35 Shluková analýza

22 Ilustrace KMeans (IV) 20 / 35 Shluková analýza

23 Ilustrace KMeans (V) 21 / 35 Shluková analýza

24 Pohádka o Algoritmu KMeans :) Once there was a land with N houses. One day K kings arrived to this land. Each house was taken by the nearest king. But the community wanted their king to be at the center of the village, so the throne was moved there Then the kings realized that some houses were closer to them now, so they took those houses, but they lost some. This went on and on... (2-3-4) Until one day they couldn t move anymore, so they settled down and lived happily ever after in their village / 35 Shluková analýza

25 Problémy a stabilita shlukování pomocí KMeans Dopadne shlukování pomocí KMeans pokaždé stejně? Jak určit správný počet středů (shluků)? Jak vyhodnotit jestli shlukování dopadlo dobře a jestli jsme zvolili přiměřené K? 23 / 35 Shluková analýza

26 Vyhodnocení shluků vytvořených KMeans algoritmem Jednou z možných metod je tzv. silueta. Silueta pro každou vstupní instanci spočítá jistotu zařazení instance do daného shluku. s(x k ) = b(x k) a(x k ) max(a(x k ), b(x k )) a(x k ) je průměrná vzdálenost x k od ostatních instancí shluku, ke kterému je přiřazena. b(x k ) je průměrná vzdálenost x k od instancí v nejbližším dalším shluku. Výsledné hodnoty jsou mezi -1 (x k do shluku úplně nepatří) a +1 (úplně patří) ftp: //ftp.win.ua.ac.be/pub/preprints/87/silgra87.pdf 24 / 35 Shluková analýza

27 Vyhodnocení shluků vytvořených KMeans algoritmem (II) Pokud vypočítáte siletu pro všechny instance a vykreslíte ji do grafu, můžete si udělat představu, jak shlukování dopadlo. 25 / 35 Shluková analýza

28 Ukázka Siluety shluky Kosatců 26 / 35 Shluková analýza

29 Které shlukování dopadlo lépe? Co třeba průměrná silueta přes všechny instance (ideálně přes testovací data)? 27 / 35 Shluková analýza

30 Stabilita shluků Jak zkusit, že shluky opravdu v datech jsou a výsledné shluky nejsou náhoda? Náhodným smazáním např. 10% různých instancí vygenerovat M podmnožin dat a spustit shlukování na každé podmnožině. Existuje několik ukázkových apletů/aplikací, kde si můžete zkusit, jak algoritmus funguje. tutorial_html/appletkm.html 28 / 35 Shluková analýza

31 Hierarchické shlukování úvod KMeans, jak jsme viděli, má některé mouchy. Kolik je v datech shluků? Závislost výsledků na počátečních podmínkách. Šlo by shlukování dělat i jinak? Šlo :). Jednou z možností je Hierarchické shlukování. Základní myslenka je, že vytvoříme hierarchii shluků. Vždy spojíme dva nejpodobnější shluky do jednoho většího. A takto budeme pokračovat, dokud nevytvoříme jeden mega-shluk. 29 / 35 Shluková analýza

32 Hierarchické shlukování 1. Začne ze stavu, kdy každá instance je jedním shlukem. 2. Najdi dva nejbližší shluky. 3. Spoj je do jednoho. 4. Zůstávají nějaké shluky, které lze spojit? Pokud ano, vrať se na bod / 35 Shluková analýza

33 Nejbližší shluky Jak zjistím vzdálenost dvou shluků? Dokud shluky obsahují jen jednu instanci, je spočítání vzdálenosti jednoduché. Ale pak? Vzdálenost shluků je určena Nejbližší sousedé vzdáleností nejbližších instancí ve shluku. Nejvzdálenější sousedé vzdáleností nejvzdálenějších instancí ve shluku. Vzdálenost středů vzdáleností center (středů) shluků. Průměrná vzdálenost průměrná vzdálenost mezi všemi instancemi v obo shlucích 31 / 35 Shluková analýza

34 Vzdálenost shluků ilustrace Nejkratší vzdálenost Průměrná vzdálenost Největší vzdálenost Vzdálenost mezi reprezentanty 32 / 35 Shluková analýza

35 Dendrogram Když zkusíme vizualizovat postup shlukování tj. které shluky se spojují, získáme strom dendrogram. Jak nalezneme počet shluků? Výběrem :), podle toho, kolik shluků potřebujeme nebo kolik vyjde jako nejvhodnější. 33 / 35 Shluková analýza

36 Vyhodnocení hierarchického shlukování Můžeme opět použít siluetu, stejně jak jsme ji používali v K-Means. Druhou možností je vypočítat CPCC (Cophenetic Correlation Coeffitient). CPCC je normovaná kovariance vzdáleností v původním prostoru a v dendrogramu. Pokud je hodnota CPCC menší než cca 0.8, všechny instance patří do jediného velkého shluku. Obecně platí, že čím vyšší je kofenetický koeficient korelace, tím nižší je ztráta informací, vznikající v procesu slučování objektů do shluků. 34 / 35 Shluková analýza

37 Další informace a zdroje zapis_prednasky/zapis_02/13/shlukovani.pdf seminar0304/hlukovani2.pdf 35 / 35 Shluková analýza

38 Vytěžování dat, přednáška 5: Self Organizing Map Miroslav Čepek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fakulta elektrotechnická, ČVUT 1 / 44 Self Organizing Map

39 Shlukovací algoritmy a nevýhody Jaké znáte shlukovací algoritmy? KMeans Hierarchické shlukování KMeans nedopadne pokaždé stejně, musím zkoušet počet centroidů. Hiearachické shlukování musím spočítat N 2 vzdáleností. Což pro větší N není jednoduché. 2 / 44 Self Organizing Map

40 Další shlukovací algoritmy Existuje spousta dalších algoritmů pro shlukování dat. Ukáži vám ješte jeden Self Organizing Map (SOM). 3 / 44 Self Organizing Map

41 Kompetitivní učení Jedinci (reprezentanti, centroidy, neurony, jedinci) spolu soutěží o něco :). Nepotřebuji žádného arbitra (učitele), který by říkal, kam se mají jedinci přesunout. Každý jedinec to umí zjistit sám. Jedinci se učí z příkladů. Systém (populace jedinců) se v průběhu času samoorgranizuje sám. A teď to zkusíme použít na shlukování. 4 / 44 Self Organizing Map

42 Kompetitivní učení v pohádce Vzpomínáte si na pohádku o Králích z minulé přednášky? Do země s N domy přijelo K králů a někde se usídlili. A každý král zabral domy, které mu byli nejblíž a z nich vybíral daně. A protože lidé chtěli, aby jim byl král co nejblíž, král se přestěhoval do geometrického středu domů. Tím se ale některé domy ocitly blíže jinému králi a tak z nich daně začal vybírat jiný král. Králové se opět přesunout a tak dále. Nejbližší král tedy získá všechny daně z domů, které jsem mu nejblíž. 5 / 44 Self Organizing Map

43 Kompetitivní učení v KMeans KMeans také používá kompetitivní učení. Jak? KMeans je trochu skromější. Reprezentanti (centroidy) soutěží o data. A nejbližší reprezentant vyhraje zabere celou instanci a jiného reprezentant k ní nepustí. Bere vše. 6 / 44 Self Organizing Map

44 Kvantizační chyba Minule jsem v souvislosti s KMeans mluvil o optimalizaci (minimalizaci) chyby. Této chybě se říká kvantizační chyba. A vyjadřuje průměrnou vzdálenost mezi daty a odpovídajícími reprezentanty. Průměrná vzdálenost mezi krály a jejich poddanými. kvantizační chyba = 1 počet instancí k i=0 x nearest(r i ) dist(r i, x) r i je i-tý reprezentant. A nearest(r i ) je množina instancí, které jsou mu nejblíž. x je jedna z instancí. 7 / 44 Self Organizing Map

45 Vektorová kvantizace A cílem (nejen) KMeans je minimalizovat tuto chybu. Tím že minimalizuji kvantizační chybu tlačím reprezentanty do míst, kde se nachází hodně instancí. Snažím se tím aproximovat hustotu instancí pomocí (menší hustoty) reprezentantů. Do míst, kde je vysoká hustota instancí, se snažím dostat hodně reprezentatnů a naopak do míst s málo instancemi dávám málo reprezentatnů. Cílem kvantizace vektorů je aproximace hustotu pravděpodobnosti p(x) výskytu instancí x pomocí konečného počtu reprezentantů w i. 8 / 44 Self Organizing Map

46 Vítěz NEbere vše U KMeans z domu vybírá daně jen nejbližší král. Winner takes all. Co když platí, že část daní může vybírat i jiný blízký král? Pak už neplatí, že vítěz bere vše a něco zbude i na ostatní. Zde je důležité okolí tj. jak daleko se králi ještě vyplatí jet pro svůj díl daní. Malé okolí vítěz bere vše - daně vybírá jen jeden král Velké okolí komunismus - každý král dostane z každého domu kousek. 9 / 44 Self Organizing Map

47 Neuronový plyn Jiný způsob, jakým lze minimalizovat kvantizační chybu. Na rozdíl od KMeans používám okolí a jinak počítám nové pozice středů. 1. Náhodně rozmísti reprezentanty a zvol velké okolí. 2. Vyber nějakou vstupní instanci x j. 3. Spočítej vzdálenost mezi x j a všemi reprezentanty w i i. 4. Uprav pozice všech středů v závislosti na vzdálenosti od instance a okolí. 5. Zmenši okolí. 6. Pokud ještě chceš pokračovat, pokačuj bodem / 44 Self Organizing Map

48 Ilustrace iterace Neuronového plynu 11 / 44 Self Organizing Map

49 Ilustrace iterace Neuronového plynu 12 / 44 Self Organizing Map

50 Ilustrace iterace Neuronového plynu 13 / 44 Self Organizing Map

51 Ilustrace iterace Neuronového plynu 14 / 44 Self Organizing Map

52 Neuronový plyn (II) V algoritmu je několik stupňů volnosti. Vyber nějakou vstupní instanci Procházíme postupně jednotlivé instance postupně v pevném pořadí. Nevhodné protože výstup může záviset na pořadí předkládání instancí. Projde všechny instance jednou, pak v jiném pořadí podruhé, atd... Vybírá skutečně náhodně. Čili nezaručuje, že počet předložení síti bude pro všechny instance stejný. Nepoužívá se, protože není zaručeno, že nepředložím x 1 10x, pak x 2 12x, atd / 44 Self Organizing Map

53 Neuronový plyn (III) Uprav pozice všech středů v závislosti... Čím vzdálenější reprezentant, tím se posouvá méně. w t+1 i = w t i + ηt e k/λt (x w t i ) η t je adaptační krok v kroku t a určuje o kolik se maximálně může reprezentant posunout. (Typicky o dost menší než 1 a s roustoucím t klesá k 0). k pořadí ve vzdálenosti reprezentanta od instance. λ t definuje velikost okolí a s rostoucím t klesá. 16 / 44 Self Organizing Map

54 Neuronový plyn (IV) Zmenši okolí Okolí (λ t ) se typicky postupně zmenšuje o nějaký násobek. Např. λ t+1 = λ t 0.95 Při zmenšování okolí se podobným způsobem zmenšuje i adaptační krok. η t+1 = η t Pokud ješte chceš pokračovat... Dopředu určím, že chci pokračovat dokud je λ > 0.05 nebo skonči poté, co předložíš všechny instance 10x. Kontrolní otázka: Za jakých podmínek se přesune nejbližší reprezentant na pozici právě předložené instance? 17 / 44 Self Organizing Map

55 Vylepšení Neuronového plynu Jak by se dal neuronový plyn vylepšit dál? Co kdyby se neposouvali všechni reprezentanti blízko instance? Vytvoříme přátelské vztahy mezi reprezentanty. A budou se posouvat jen kamarádi vítězného reprezentanta. Když vizualizujeme přátelství mezi reprezentanty získáme pravidelnou mřížku (síť). Typicky se používá čtvercová nebo hexagonální síť. 18 / 44 Self Organizing Map

56 Inspirace pro SOM Inspirací nejsou králové, ale oblasti v lidském mozku. Řídící centra jednotlivých končetin spolu souvisí a navzájem se ovlivňují. 19 / 44 Self Organizing Map

57 SOM Neuronová síť SOM je vynálezem prof. Kohonena z Finska. Původně vznikla jako model motorického cortexu a její první aplikace byl fontetický psací stroj. A protože se prof. Kohonen zabýval umělými neuronovými sítěmi, převzal i SOM jejich terminologii. 20 / 44 Self Organizing Map

58 SOM - Pozice neuronů Každý reprezentant v terminologii SOMu neuron je opět reprezentován jeho souřadnicemi v prostoru. Souřadnice každého neuronu (reprezentanta) se označují jako váhy. Když si zkusím takovou síť vizualizovat, dostaneme například: 21 / 44 Self Organizing Map

59 SOM - Pozice neuronů (II) WTF? Ještě před chvílí byla ta síť přece pravidelná! To ano, ale to byla idealizovaná projekce, aby bylo názorně vidět vztahy! 22 / 44 Self Organizing Map

60 SOM - Algoritmus Celý SOM algoritmus vypadá pak takto: 1. Inicializuj váhy všech neuronů (souřadnice všech reprezentantů). 2. Vyber nějakou vstupní instanci x j. 3. Spočítej vzdálenost mezi x j a všemi neurony w i i. 4. Urči nejbližší neuron BMU (Best Matching Unit). 5. Uprav váhy (pozici) BMU a jeho okolí. 6. Pokud ještě chceš pokračovat, pokačuj bodem / 44 Self Organizing Map

61 Detaily algoritmu Inicializace vah: Rovnoměrné rozprostření pro prostoru. Náhodně. Výběr instancí: Opět můžeme vybírat instance úplně náhodně. Ale mnohem častější je vybrat všechny instance jednou, pak všechny podruhé (v jiném pořadí), atd... Prochází se permutace vstupní množiny. 24 / 44 Self Organizing Map

62 Detaily algoritmu (II) Výpočet vzdáleností a určení BMU je celkem jednoduchá záležitost. Určím si metriku, kterou budu využívat a tu aplikuji. Mnohem zajímavější je úprava pozice BMU a jeho okolí :). Jak vlastně určím neurony v okolí? 25 / 44 Self Organizing Map

63 Změna vah graficky 26 / 44 Self Organizing Map

64 Detaily algoritmu (III) Novou pozici neuronu w i v kroku t + 1 (po předložení vzoru x j ) určím jako: w t+1 i = w t i + µ(t)(x j w t i ) Kde µ(t) je sdružený učící koeficient, který v sobě sdružuje jak vzdálenost neuronu od BMU tak i maximální možnou změnu vah (pozice). µ(t) s postupujícím časem klesá k nule. 27 / 44 Self Organizing Map

65 Detaily algoritmu (IV) µ(t) = α(t)e dist(w i,bmu) 2σ 2 (t) α(t) představuje učící krok (tedy jak moc se maximálně mohou změnit váhy neuronu). e blabla určuje, že okolí neuron má tvar gausovky. σ 2 (t) určuje velikost okolí a postupně s časem klesá. 28 / 44 Self Organizing Map

66 Příklad Máme 3 neurony w 1 = (0, 0)w 2 = (2, 1)w 3 = (0, 3) a ty jsou na lince. w 1 je sousedem w 2, w 2 je sousedem w 3 a w 1, w 2 je sousedem w 3. A instanci x = (1, 1) Který neuron je BMU? (Použijeme eukleidovskou metriku) d(w 1, x) = (0 1) 2 + (0 1) 2 = 2 = d(w 2, x) = (2 1) 2 + (1 1) 2 = 1 = 1 d(w 3, x) = (0 1) 2 + (3 1) 2 = 5 = / 44 Self Organizing Map

67 Příklad (II) BMU je tedy w 2. Řekněme, že σ(t) = 1 a α(t) = 0.25 A zkusme vypočítat novou pozici BMU (w 2 ). µ(t) = α(t)e dist(w i,bmu) 2σ 2 (t) = 0.25 e dist(w 2,w 2 ) = 0.25 e 0 = 0.25 w t+1 2 = w t 2 + µ(t)(x w t 2) = (2, 1) ((1, 1) (2, 1)) = = (2, 1) ( 1, 0) = (1.75, 1) Pro w 1 se posune do pozice: µ(t) = α(t)e dist(w 1,w 2 ) 2σ 2 (t) = 0.25 e 1 2 = = w t+1 1 = w t 1 + µ(t)(x w t 1) = (0, 0) ((1, 1) (0, 0)) = = (0, 0) + (0.151, 0.151) = (0.151, 0.151) 30 / 44 Self Organizing Map

68 Chyba SOM Stejně jako v Hierarchickém shlukování a K-Means potřebujeme nějakou míru dobrého shluknutí. Kvantizační chyba Ale tu už známe! To je přece chyba, o které jsme mluvili na začátku přednášky! Průměrná vzdálenost mezi instancemi a nejbližšími neurony. Topografická chyba Popisuje kvalitu natažení mřížky sítě na vstupní data. Procento instancí, pro které platí, že jejich BMU a druhý nebližší neuron nejsou sousedy v mřížce sítě. err topo = 1 n n i=1 u(x i) u(x i ) = 1 BMU a druhý nejbližší neuron pro x i nejsou sousedé v mřížce. 31 / 44 Self Organizing Map

69 Vizualizace SOM Dokud máme jen 2D data, tak s vizualizací není problém. Ale co když máme více dimenzí? U-Matice Analýza hlavních komponent Sammonova projekce 32 / 44 Self Organizing Map

70 U-Matice Matice vzdáleností mezi váhovými vektory jednotlivých neuronů, typicky se vizualizuje, vzdáleností vyjádřeny barvou světlá barva = malá vzdálenost. Zobrazuje strukturu vzdáleností v prostoru dat. 33 / 44 Self Organizing Map

71 U-Matice Barva neuronu je vzdálenost je váhového vektoru od všech ostatních váhových vektorů. Tmavé váhové vektory jsou vzdáleny od ostatních datových vektorů ve vstupním prostoru. Světlé váhové vektory jsou obklopeny cizími vektory ve vstupním prostoru. 34 / 44 Self Organizing Map

72 U-Matice (III) Jak z U-Matice poznám shluky? Ze vzdáleností mezi neurony. Kopce oddělují clustery (údolí). 35 / 44 Self Organizing Map

73 Analýza hlavních komponent Jde o statistickou metodu pro redukci dimenzionality. Označuje se jako PCA z anglického Principal Component Analysis. Snaží se najít nové osy, které lépe popisují data s minimální ztrátou informace. První osa vede směrem, který má největší rozptyl hodnot, druhá osa směrem, kde je druhý největší rozptyl, atd... Vždy mi vrátí stejný počet nových os, jako mají původní data dimenzí, ale já se mohu rozhodnout některé nepoužít. 36 / 44 Self Organizing Map

74 Analýza hlavních komponent (II) Pro výpočet nových souřadnic se používá konvariance, vlastní čísla a vlastní vektory. Tím vás nebudu trápit :). tutorials/principal_components.pdf 37 / 44 Self Organizing Map

75 Využití PCA v SOM Nyní můžu provést PCA projekci SOM sítě do 2D a zobrazit si ji. 38 / 44 Self Organizing Map

76 Využití PCA mimo SOM Samozřejmě využití PCA není nutně limitováno jen na použití v SOM, ale můžu ji použít například pro průzkumu dat. Stejně tak, některé metody vytěžování dat nemají rády příliš mnoho dimenzí a PCA jim můžete pomoci k lepším výsledkům. Nevýhodou je umělost nových os, která znesnadňuje interpretaci získaných výsledků petal_length petal_width sepal_length.0346 sepal_width 39 / 44 Self Organizing Map

77 Sammonova projekce Jinou možností je Sammonova projekce. Ta netransformuje osy, ale znovu umísťuje objekty v novém (méně dimenzionálním) prostoru. Při umisťování se snaží zachovat vztahy v datech (data, která byla blízko v původním prostoru, budou blízko i v novém prostoru). 40 / 44 Self Organizing Map

78 Sammonova projekce (2) Sammonova projekce se snaží minimalizovat následující funkci: 1 (dist E = (x i, x j ) dist(x i, x j )) 2 i<j dist (x i, x j ) dist (x i, x j ) i<j dist (x i, x j ) je vzdálenost x i a x j v původním prostoru. dist(x i, x j ) je vzdálenost x i a x j v novém prostoru (v projekci). Pro minimalizaci se používají standardní optimalizační metody pro tuto úlohu typicky iterační metody. Při minimalizaci se pohybuje body v novém prostoru (v projekci). Tím ovlivníte dist(x i, x j ) a můžete dosáhnout zmenšení E. 41 / 44 Self Organizing Map

79 Sammonova projekce - ukázka Ukázka několika iterací Sammonovy projekce na Iris datech. Počáteční stav 1. iterace 10. iterace 42 / 44 Self Organizing Map

80 Další vizualizace Příznakové grafy Vychází z U-Matice, ale místo vzdálenosti jednotlivých vektorů se do šestiúhelníčků kreslí hodnoty vybrané proměnné. 43 / 44 Self Organizing Map

81 Další čtení somalgorithm.shtml 44 / 44 Self Organizing Map

82 Vytěžování dat, cvičení 5: Shlukování Miroslav Čepek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fakulta elektrotechnická, ČVUT 1 / 5 Shlukování

83 Zadání domácího úkolu 1. Doimplementujte K-Means algoritmus. Přiložená funkce v Matlabu implementuje část KMeans algoritmu (nalezení nejbližších reprezentantů (centroidů)). Vaším úkolem je doplnit přesun reprezentantů do středu nových shluků a určit, zda je možné ukončit algoritmus nebo má smysl pokračovat další iterací. 2. Centroidy (reprezentanty) inicializujte náhodně a při každém spuštění jinak. 3. Shlukněte přiložená data vaším KMeans algoritmem. Zkuste různé počty reprezentantů (2,3,...,10). Spočítejte průměrnou siluetu pro všechny počty shluků a určete pro který počet reprezentantů vyjde průměrná silueta nejlépe. Pro zajímavé počty reprezentantů zobrazte grafy siluet. 2 / 5 Shlukování

84 Zadání domácího úkolu (2) 1. Pro nejlepší počet reprezentantů, který vám vyšel v minulém bodě, (alespoň 5x) spusťte algorimus KMeans s různými náhodnými počátečními pozicemi reprezentantů. 2. Shlukněte data pomocí hierarchického shlukování. Vytvořte stejný počet shluků, který vám vyšel nejlépe v algoritmu KMeans. Do zprávy vložte dendrogram, graf siluety a průměrnou siluetu. Krátce okomentujte rozdíly mezi výsledky hierarchického shlukování a KMeans algoritmu. 3 / 5 Shlukování

85 Obsah zprávy 1. Vámi doplňený zdrojový kód.!!a jeho stručný popis!! 2. Průměrné hodnoty siluety pro počty reprezentantů: 2, 3, 4,..., Dále přiložte zajímavé grafy siluet. Volitelně, pokud vám přijde zajímavý, může zpráva také obsahovat 2D/3D bodový graf se zvýrazněnými shluky. 4. Hodnoty průměrných siluet a výsledných souřadnic reprezentantů pro různé náhodné počáteční pozice reprezentantů. Pro počet reprezentantů, který vám vyšel nejlepší, v minulém bodě. 5. Dendrogram, který vám vyšel z hierarchického shlukování. A průměrná silueta a graf siluety stejný pro počet shluků, jako vám vyšel nejlepší v algoritmu KMeans. 4 / 5 Shlukování

86 Užitečné funkce silhouette kmeans linkage pdist cluster cophenet scatter 5 / 5 Shlukování

87 Vytěžování dat 6: Self Organizing Map Miroslav Čepek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fakulta elektrotechnická, ČVUT 1 / 15 Slef Organizing Map

88 SOM Toolbox V dnešním cvičení vám ukážeme SOM Toolbox. Před použitím jej musíte stáhnout a rozbalit. SOM Toolbox se nachází na 2 / 15 Slef Organizing Map

89 SOM Toolbox (II) Až SOM Toolbox stáhnete, rozbalte jej do nějaké složky (ideálně tam, kde máte ostatní vaše zdrojové soubory). Doporučuji nechat soubory SOM Toolboxu v jednom podadresáři. Tento podadresář musíte přidat do cesty, kde Matlab hledá skripty. Pravým tlačítkem klikněte na adresář se SOM Tooleboxem a vyberte Add to Path Selected Folder and Subfolders. 3 / 15 Slef Organizing Map

90 SOM Toolbox demo Společně projdeme demo skripty, které ukazují všechny možnosti SOM Toolboxu. Pokud si někdy nebudete vědět rady, projděte si tato dema znovu a většinou v nich najdete, co potřebujete. Dema spoustíte příkazy som_demo1, som_demo2, som_demo3 a som_demo4. 4 / 15 Slef Organizing Map

91 Načtení dat Načtěte data pomocí load ionosphere. This radar data was collected by a system in Goose Bay, Labrador. This system consists of a phased array of 16 high-frequency antennas with a total transmitted power on the order of 6.4 kilowatts. The targets were free electrons in the ionosphere. Good radar returns are those showing evidence of some type of structure in the ionosphere. Bad returns are those that do not; their signals pass through the ionosphere. Normalizujte data pomocí data = som_normalize(x) 5 / 15 Slef Organizing Map

92 SOM příklad učení Vytvořte náhodně inicializovanou mapu pomocí som_randinit. Pokud potřebujete vytvořit prázndou mapu, použijte som_map_struct. map = som_randinit(x, 'msize', [10 8], 'lattice','hexa') Pro trénování použijte som_batchtrain(map, data) (druhá možnost je som_seqtrain). Variantou je použití funkce som_make, která vytvoří SOM síť, inicializuje ji a naučí ji. 6 / 15 Slef Organizing Map

93 PCA vizualizace dat Zobrazení dat pomocí PCA Výpočet PCA hodnot: tmp = pcaproj(data, 2) Zobrazení scatter(tmp(:,1), tmp(:,2)) Barevné rozlišení tříd: y = cell2mat(y) scatter(tmp(y == 'k',1), tmp(y == 'k',2), 'ok') hold on scatter(tmp(y == 'g',1), tmp(y == 'g',2), '+r') 7 / 15 Slef Organizing Map

94 SOM vizualizace Zobrazte U-Matici som_show. som_show(map, 'umat', 'all'). Jak zobrazit, který neuron je reprezentantem pro která data? Musíme použít som_show_add a k U-Matici přidat informace o počtu a typu dat. Nejprve je potřeba zjistit, který neuron je BMU pro které vstupní instance. K tomu slouží som_hits. h1 = som_hits(map, data(y == 'g', :)); h2 = som_hits(map, data(y == 'k', :)); som_show_add('hit', h1, 'MarkerColor', [1 0 0]); som_show_add('hit', h2, 'MarkerColor', [0 1 0]); 8 / 15 Slef Organizing Map

95 Zadání domácího úkolu Pomocí SOM vytvořte shluky dodaných dokumentů. Dokumenty obsahují zprávy z několika diskusních fór. Každé fórum má jeden adresář a každá zpráva v něm je jeden soubor. Ze stránek předmětu (cvičení) stáhněte tato data. Z dokumentů extrahujte důležitá slova a příznakové vektory pomocí rozšíření rapidmineru pro textmining. (bude náplní dalšího cvičení). Takto extrahovaná data uložte do CSV souboru. 9 / 15 Slef Organizing Map

96 Zadání domácího úkolu (2) Tento CSV soubor načtěte do MATLABu pomocí funkce dlmread (nebo podobné). Pomocí SOM Toolboxu shlukněte načtená data a pomocí různých vizualizací zobrazte výsledky shlukování. Pro počítání vzdáleností použijte Kosínovou metriku. Učiňte závěry, zda se dokumenty v jednotlivých fórech podobají nebo ne. 10 / 15 Slef Organizing Map

97 Nastavení textminingu Tokeny (slova) jsou odděleny znaky, která nejsou písmena. Doporučuji, abyste vyfiltrovali příliš krátká slova (řekněme kratší než 5 znaků) a často se vyskytující slova (stopwords) předložky, spojky,... Pro hledání kořenů slov použijte Porterův algoritmus. Volitelně můžete zkusit zkusit zkontruovat n-gramy (tokeny sestávající se z více slov) doporučuji maximálně 3 slova. Také doporučuji odstranit slova, která se vyskytují příliš řídce (příliš málo -krát). 11 / 15 Slef Organizing Map

98 Obsah zprávy Zpráva bude obsahovat: Popis proudu v Rapidmineru, kterým jste vyextrahovali příznaky z dokumentů a jeho screenshot (alespoň důležité části). Popis postupu, jakým jste vytvořili SOM síť a její vizualizace. Vytvořené vizualizace a jejich popis. Závěr o tom, zda se příspěvky v diskusních fórech podobají nebo ne. 12 / 15 Slef Organizing Map

99 Užitečné příkazy SOM Toolboxu som_demo1, som_demo2, som_demo3, som_demo4 som_randinit som_make som_quality som_show Kompletní dokumentaci všech funkcí naleznete na package/docs2/somtoolbox.html 13 / 15 Slef Organizing Map

100 Užitečné zdroje o Textminingu Pokud se chcete podívat, jak se textmining provádí v Rapidmineru, doporučuji následující sérii videí: Video přednáška o Textminingu 14 / 15 Slef Organizing Map

101 Užitečné zdroje o Textminingu (2) /01/Tutorial_Marko.pdf TextMining.pdf 15 / 15 Slef Organizing Map

102 Vytěžování dat, cvičení 7: Textmining Miroslav Čepek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fakulta elektrotechnická, ČVUT 1 / 24 Textmining

103 Základní kroky pro text mining 1. Získání dokumentů a nahrání do Rapidmineru (či jiného SW) 2. Tokenizace (rozklad textu na jednotlivá slova) 3. Odfiltrování častých a nezajímavých slov 4. Převod slov na kořeny slov (stemming) Převod na jednotná čísla Převod různých časování/způsoby/vidy na infinitivy Převod mezi různými variantami slov (příslovce, přídavná jména podstatná jména). 5. Vytvoření word vectoru. (Převod slov na čísla). 6. Tvorba modelu. 2 / 24 Textmining

104 Instalace rozšíření pro Textmining Standardní instalace Rapidmineru neobsahuje rozšíření pro Textmining. Musíte nainstalovat rozšíření, ale naštěstí je to velmi jednoduché :). Z menu Help vyberte Update RapidMiner. Zde zaklikněte Text Processing a Web Mining. A klikněte na Install. 3 / 24 Textmining

105 Získání dokumentů a nahrání do Rapidmineru Existuje několik uzlů, pro nahrávání dat do RapidMineru. Pro naše účely, kdy máme dokumenty různých typů v různých složkách, nejlépe vyhovuje uzel Text Processing > Process Documents from Files. Jedná se o super-uzel, který bude obsahovat pod-proud transformující dokumenty na číselné vektory. 4 / 24 Textmining

106 Extrakce textů z HTML První krok je extrakce textů z HTML (resp. odstranění HTML tagů). Pro to budete potřebovat uzel Extract Content > HTML Processing > Extract Content. 5 / 24 Textmining

107 Tokenizace Rozklad na jednotlivá slova. Slova se rozdělují typicky podle ne písmenek. Takto získaná slova se označují jako termy. V Rapidmineru existuje uzel Tokenize, který najdete Text Processing > Tokenization > Tokenize. Možnosti rokladu na slova jsou: non-letters, specify-characters, regular expression, linguistic tokens, linguistic token. 6 / 24 Textmining

108 Tokenizace (2) Zkuste spustit proud nyní. Výsledkem bude word objekt, který si můžete prohlédnout. Uvidíte počty slov podle typů dokumentů. A také celkový počet slov. Každé slovo nakonec bude reprezentovat vstupní proměnnou. 7 / 24 Textmining

109 Filtrování častých a nezajímavých slov Protože vstupních proměnných bude i tak moc, je vhodné některé z nich eliminovat. První způsob je filtrování obvyklých a nezajímavých slov. V Rapidmineru se to děje uzlem Text Processing > Filtering > Filter Stopwords (English). Tím z dokumentu odstraníte termy (slova), která se v angličtině vyskytují příliš často. Například spojky, běžná slovesa, předložky, apod... Uzel v Rapidmineru obsahuje seznam předdefinovaných slov. 8 / 24 Textmining

110 Filtrování častých a nezajímavých slov (3) Stejně tak může (ale nemusí) být dobrý nápad vyfiltrovat slova, která jsou příliš dlouhá nebo příliš krátká. K tomu slouží Text Processing > Filtering > Filter Tokens (by Length). 9 / 24 Textmining

111 Převod slov na kořeny slov Stemming Exituje několik způsobů, jak najít kořen slova. Například hrubou silou tj tabulka mapující každé slovo a každý jeho tvar na odpovídající kořen. Jeden z dalších používaných algoritmů (pro Angličtinu) je tzv. Porterův algoritmus. Iterativně odebírá známé koncovky anglických slov. Má seznam přípon a ty se pokouší postupně odebrat (pokud to lze). Například HOPEFULNESS HOPEFUL HOPE. 10 / 24 Textmining

112 Převod slov na kořeny slov Stemming (2) 11 / 24 Textmining

113 Kombinace slov - N-Grams Někdy se v dokumentech vyskytují zajímavé kombinace (po sobě jdoucích) slov. N-Gram je term, který obsahuje posloupnost term maximální délky N. Uzel Text Processing > Transformation > Generate n-grams (Terms) vygeneruje vsechny kombinace termů. 12 / 24 Textmining

114 Kombinace slov 13 / 24 Textmining

115 Vlastnosti uzlu Process Documents from Files Jednak umožňuje zahodit málo (nebo moc) často se vyskytující termy (slova a n-gramy). Jednotlivé možnosti vybíráte combo-boxem Prune method. Další důležitá věc je zaškrtnout Create word vector. A vybrat vhodnou metodu pro Vector creation. 14 / 24 Textmining

116 Vytvoření word vectoru Nyní máme slova (termy) a jejich počty v jednotlivých dokumentech. Před předložením shlukovací (či jakékoliv jiné) metodě je potřeba tyto počty nějak přetransformovat. V Rapidmineru jsou na výběr následující možnosti: Term Frequency normalizovaný počet výskytů termu počet výskytu termu ( celkový počet termů ) Term Occurences Binary Term Occurences TF-IDF 15 / 24 Textmining

117 Term Frequency - Inverse Document Frequency Míra ukazující, jak moc je term specifický pro daný dokument. Zahrnuje v sobě dvě části Term Frequency a Inverse Document Frequency. Term Frequency je definován takto: tf(t) = počet výskytu termu celkový počet termů 16 / 24 Textmining

118 Term Frequency - Inverse Document Frequency (2) Inverse Document Frequency ukazuje, jak často se vyskytuje term v ostatních dokumentech. idf(t) = log D Celkový počet dokumentů. D {d : t d} {d : t d} Počet dokumentů, ve kterých se term t vysktytuje. 17 / 24 Textmining

119 Term Frequency - Inverse Document Frequency (3) Term Frequency - Inverse Document Frequency nakonec získáme, když tyto dvě míry vynásobíme. td idf(t, d) = tf(t, d) idf(t) 18 / 24 Textmining

120 Export dat do CSV a import do MATLABu V RapidMineru bohužel nejsou žádné vhodné shlukovací metody. Čili použijeme Matlab a SOM toolbox. K exportu z RapidMineru lze použít uzel Export > Data > Write CSV Abychom se nemuseli trápit v Matlabu s načítáním ošklivých hodnot, můžeme využít uzlu Export > Data > Write CSV k odstranění sloupců, které obhashují nečíselná a pomocná data. V mém případě jde o sloupce: Description, Keywords, Language, Robots, Title, label, metadata_date, metadata_file, metadata_path. Pro import použijeme v MATLABu funkci importdata. 19 / 24 Textmining

121 Shlukování v SOM toolboxu Vytvoření a naučení SOM mapy: map = som_make(x.data); Zobrazení UMatice: som_show(map, 'umat','all') Jak to dopadlo? 20 / 24 Textmining

122 UMatice se zobrazenými třídami dokumentů 21 / 24 Textmining

AVDAT Mnohorozměrné metody, metody klasifikace Shluková analýza

AVDAT Mnohorozměrné metody, metody klasifikace Shluková analýza AVDAT Mnohorozměrné metody, metody klasifikace Shluková analýza Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Shluková analýza Cílem shlukové analýzy je nalézt v datech podmnožiny

Více

Základy vytěžování dat

Základy vytěžování dat Základy vytěžování dat předmět A7Bb36vyd Vytěžování dat Filip Železný, Miroslav Čepek, Radomír Černoch, Jan Hrdlička katedra kybernetiky a katedra počítačů ČVUT v Praze, FEL Evropský sociální fond Praha

Více

LDA, logistická regrese

LDA, logistická regrese Vytěžování Dat Přednáška 9 Lineární klasifikátor, rozšíření báze, LDA, logistická regrese Miroslav Čepek Fakulta Elektrotechnická, ČVUT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Vícerozměrné statistické metody

Vícerozměrné statistické metody Vícerozměrné statistické metody Shluková analýza Jiří Jarkovský, Simona Littnerová FSTA: Pokročilé statistické metody Typy shlukových analýz Shluková analýza: cíle a postupy Shluková analýza se snaží o

Více

Vytěžování znalostí z dat

Vytěžování znalostí z dat Pavel Kordík, Josef Borkovec (ČVUT FIT) Vytěžování znalostí z dat BI-VZD, 2011, Cvičení 10 1/21 Vytěžování znalostí z dat Pavel Kordík, Josef Borkovec Department of Computer Systems Faculty of Information

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

UČENÍ BEZ UČITELE. Václav Hlaváč

UČENÍ BEZ UČITELE. Václav Hlaváč UČENÍ BEZ UČITELE Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz, http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac 1/22 OBSAH PŘEDNÁŠKY ÚVOD Učení

Více

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ metodický list č. 1 Dobývání znalostí z databází Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti dobývání znalostí z databází i východisek dobývání znalostí z databází inspirovaných

Více

Algoritmus pro hledání nejkratší cesty orientovaným grafem

Algoritmus pro hledání nejkratší cesty orientovaným grafem 1.1 Úvod Algoritmus pro hledání nejkratší cesty orientovaným grafem Naprogramoval jsem v Matlabu funkci, která dokáže určit nejkratší cestu v orientovaném grafu mezi libovolnými dvěma vrcholy. Nastudoval

Více

Úloha - rozpoznávání číslic

Úloha - rozpoznávání číslic Úloha - rozpoznávání číslic Vojtěch Franc, Tomáš Pajdla a Tomáš Svoboda http://cmp.felk.cvut.cz 27. listopadu 26 Abstrakt Podpůrný text pro cvičení předmětu X33KUI. Vysvětluje tři způsoby rozpoznávání

Více

Semestrální práce Mozaika aneb Co všechno umí pan Voronoi

Semestrální práce Mozaika aneb Co všechno umí pan Voronoi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Semestrální práce Mozaika aneb Co všechno umí pan Voronoi Plzeň, 2008 Aubrecht Vladimír Obsah 1 Zadání...

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta

Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta jméno: studijní obor: PřF BIMAT počet listů(včetně tohoto): 1 2 3 4 5 celkem Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta 1. Matematická analýza Najdětelokálníextrémyfunkce f(x,y)=e 4(x y) x2 y 2. 2. Lineární

Více

logistická regrese Miroslav Čepek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

logistická regrese Miroslav Čepek Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytěžování Dat Přednáška 9 Lineární klasifikátor, rozšíření báze, LDA, logistická regrese Miroslav Čepek Fakulta Elektrotechnická, ČVUT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Cvičení 5 - Inverzní matice

Cvičení 5 - Inverzní matice Cvičení 5 - Inverzní matice Pojem Inverzní matice Buď A R n n. A je inverzní maticí k A, pokud platí, AA = A A = I n. Matice A, pokud existuje, je jednoznačná. A stačí nám jen jedna rovnost, aby platilo,

Více

Projekční algoritmus. Urychlení evolučních algoritmů pomocí regresních stromů a jejich zobecnění. Jan Klíma

Projekční algoritmus. Urychlení evolučních algoritmů pomocí regresních stromů a jejich zobecnění. Jan Klíma Urychlení evolučních algoritmů pomocí regresních stromů a jejich zobecnění Jan Klíma Obsah Motivace & cíle práce Evoluční algoritmy Náhradní modelování Stromové regresní metody Implementace a výsledky

Více

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) 1 Obecný popis metody Particle Image Velocimetry, nebo-li zkráceně PIV, je měřící

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Samoučící se neuronová síť - SOM, Kohonenovy mapy

Samoučící se neuronová síť - SOM, Kohonenovy mapy Samoučící se neuronová síť - SOM, Kohonenovy mapy Antonín Vojáček, 14 Květen, 2006-10:33 Měření a regulace Samoorganizující neuronové sítě s učením bez učitele jsou stále více využívány pro rozlišení,

Více

Dolování z textu. Martin Vítek

Dolování z textu. Martin Vítek Dolování z textu Martin Vítek Proč dolovat z textu Obrovské množství materiálu v nestrukturované textové podobě knihy časopisy vědeckéčlánky sborníky konferencí internetové diskuse Proč dolovat z textu

Více

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Autor práce : RNDr. Ivo Beroun,CSc. Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. PROFILOVÁNÍ Profilování = klasifikace a rozlišování

Více

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly.

Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentací jsou shrnuty na konci kapitoly. Kapitola Reprezentace grafu V kapitole?? jsme se dozvěděli, co to jsou grafy a k čemu jsou dobré. rzo budeme chtít napsat nějaký program, který s grafy pracuje. le jak si takový graf uložit do počítače?

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Současný trend snižování počtu kontaktních hodin ve výuce nutí vyučující

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Kybernetika a umělá inteligence, cvičení 10/11

Kybernetika a umělá inteligence, cvičení 10/11 Kybernetika a umělá inteligence, cvičení 10/11 Program 1. seminární cvičení: základní typy klasifikátorů a jejich princip 2. počítačové cvičení: procvičení na problému rozpoznávání číslic... body za aktivitu

Více

Rosenblattův perceptron

Rosenblattův perceptron Perceptron Přenosové funkce Rosenblattův perceptron Rosenblatt r. 1958. Inspirace lidským okem Podle fyziologického vzoru je třívrstvá: Vstupní vrstva rozvětvovací jejím úkolem je mapování dvourozměrného

Více

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě.

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Návod krok za krokem, jak postupovat při vytváření modelové geometrie ze zadaných geografických a geologických dat Pro řešitele bakalářských projektů!!! Nejprve

Více

Zadání soutěžních úloh

Zadání soutěžních úloh Zadání soutěžních úloh Kategorie žáci Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za každou

Více

Úloha: Verifikace osoby pomocí dynamického podpisu

Úloha: Verifikace osoby pomocí dynamického podpisu Cvičení z předmětu Biometrie Úloha: Verifikace osoby pomocí dynamického podpisu Jiří Wild, Jakub Schneider kontaktní email: schnejak@fel.cvut.cz 5. října 2015 1 Úvod Úloha má za cíl seznámit vás s metodami

Více

Vícerozměrné statistické metody

Vícerozměrné statistické metody Vícerozměrné statistické metody Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru, asociační matice II Jiří Jarkovský, Simona Littnerová Vícerozměrné statistické metody Práce s asociační maticí Vzdálenosti

Více

Aplikovaná numerická matematika

Aplikovaná numerická matematika Aplikovaná numerická matematika 6. Metoda nejmenších čtverců doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Příprava studijních

Více

BPC2E_C08 Parametrické 3D grafy v Matlabu

BPC2E_C08 Parametrické 3D grafy v Matlabu BPC2E_C08 Parametrické 3D grafy v Matlabu Cílem cvičení je procvičit si práci se soubory a parametrickými 3D grafy v Matlabu. Úloha A. Protože budete řešit transformaci z kartézských do sférických souřadnic,

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Funkce kvadratická funkce Mirek Kubera žák načrtne grafy požadovaných funkcí, formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí, modeluje závislosti

Více

7.5.3 Hledání kružnic II

7.5.3 Hledání kružnic II 753 Hledání kružnic II Předpoklady: 750 Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi vůbec nejtěžší Není reálné předpokládat, že by většina studentů dokázala samostatně přijít na řešení, po čase na rozmyšlenou

Více

NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1

NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1 NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1 Nadstavbový modul pro hierarchické shlukování se jmenuje Mod_Sh_Hier (MOHSA V1) je součástí souboru Shluk_Hier.xls. Tento soubor je přístupný na http://jonasova.upce.cz, a je

Více

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Pravděpodobnost a učení Doc. RNDr. Iveta Mrázová,

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Zadání soutěžních úloh

Zadání soutěžních úloh 16. až 18. dubna 2015 Krajské kolo 2014/2015 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za každou úlohu můžete dostat maximálně 10 bodů, z nichž je většinou 9 bodů

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY. Modelový příklad problém obchodního cestujícího:

OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY. Modelový příklad problém obchodního cestujícího: OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHY Problém optimalizace v různých oblastech: - minimalizace času, materiálu, - maximalizace výkonu, zisku, - optimalizace umístění komponent, propojení,... Modelový příklad problém obchodního

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Grafy. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 13.

Grafy. doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava. Prezentace ke dni 13. Grafy doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D. Katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava Prezentace ke dni 13. března 2017 Jiří Dvorský (VŠB TUO) Grafy 104 / 309 Osnova přednášky Grafy

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Metody analýzy dat I (Data Analysis I) Rozsáhlé struktury a vlastnosti sítí (Large-scale Structures and Properties of Networks) - pokračování

Metody analýzy dat I (Data Analysis I) Rozsáhlé struktury a vlastnosti sítí (Large-scale Structures and Properties of Networks) - pokračování Metody analýzy dat I (Data Analysis I) Rozsáhlé struktury a vlastnosti sítí (Large-scale Structures and Properties of Networks) - pokračování Základní (strukturální) vlastnosti sítí Stupně vrcholů a jejich

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ Metodický list č. 1 Dobývání znalostí z databází Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti dobývání znalostí z databází i východisek dobývání znalostí z databází inspirovaných

Více

Spojování dvou a více map v image souborech.

Spojování dvou a více map v image souborech. Spojování dvou a více map v image souborech. Omluvte mě za případné překlepy. Pro jistotu mapu, kterou máme na SD kartě, nebo v GPS nainstalovanou od prodejce a nemáme k ní instalační CD, DVD, tak určitě

Více

Shluková analýza dat a stanovení počtu shluků

Shluková analýza dat a stanovení počtu shluků Shluková analýza dat a stanovení počtu shluků Autor: Tomáš Löster Vysoká škola ekonomická v Praze Ostrava, červen 2017 Osnova prezentace Úvod a teorie shlukové analýzy Podrobný popis shlukování na příkladu

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Informační systémy 2006/2007

Informační systémy 2006/2007 13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy 2006/2007 Ivan Kedroň 1 Obsah Analytické nástroje SQL serveru. OLAP analýza

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS

Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS Povinně Volitelné a Volitelné předměty INFORMACE & ZÁPIS SIS Zápis (před zápis) povinně volitelných kurzů (dále PVK) a volitelných předmětů (dále VP) se bude provádět pomocí SIS aplikace Zápis předmětů

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Cvičení ze statistiky - 3. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 3. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 3 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dokončili jsme základní statistiky, typy proměnných a začali analýzu kvalitativních dat Tyhle termíny by měly být známé: Histogram, krabicový graf

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Copyright 2013 Martin Kaňka;

Copyright 2013 Martin Kaňka; Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Popis aplikace Hlavním cílem aplikace Cubix je výpočet a procvičení výpočtu objemu a povrchu těles složených z kostek. Existují tři obtížnosti úkolů

Více

NÁHODNÝ VEKTOR. 4. cvičení

NÁHODNÝ VEKTOR. 4. cvičení NÁHODNÝ VEKTOR 4. cvičení Náhodný vektor Náhodným vektorem rozumíme sloupcový vektor X=(X, X,, X n ) složený z náhodných veličin X, X,, X n, který je charakterizován sdruženým rozdělením pravděpodobnosti.

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 2. úkol MI-PAA Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 Specifikaci úlohy Problém batohu je jedním z nejjednodušších NP-těžkých problémů. V literatuře najdeme množství jeho variant, které mají obecně různé nároky

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m.

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m. Matice lineárních zobrazení [1] Připomenutí Zobrazení A : L 1 L 2 je lineární, když A( x + y ) = A( x ) + A( y ), A(α x ) = α A( x ). Což je ekvivalentní s principem superpozice: A(α 1 x 1 + + α n x n

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra softwarových technologií Softwarový nástroj pro tvorbu a správu genealogických dat Manuál pro uživatele Bc. František Hlaváček Součást

Více

Asociativní sítě (paměti) Asociace známého vstupního vzoru s daným výstupním vzorem. Typická funkce 1 / 44

Asociativní sítě (paměti) Asociace známého vstupního vzoru s daným výstupním vzorem. Typická funkce 1 / 44 Asociativní paměti Asociativní sítě (paměti) Cíl učení Asociace známého vstupního vzoru s daným výstupním vzorem Okoĺı známého vstupního vzoru x by se mělo také zobrazit na výstup y odpovídající x správný

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Optimalizace trasy při revizích elektrospotřebičů

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE. Optimalizace trasy při revizích elektrospotřebičů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Hlavní specializace: Ekonometrie a operační výzkum Název diplomové práce Optimalizace trasy při revizích elektrospotřebičů Diplomant: Vedoucí

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Tvorba digitálního modelu terénu

Tvorba digitálního modelu terénu Tvorba digitálního modelu terénu V závěrečné fázi našeho projektu využijeme programu k vizualizaci těchto dat DMT a také k jejich porovnání Spojení druhu bodů Z důvodu exportu bodů je nutné spojit druhy

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

Rasterizace je proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na. x 2 x 1

Rasterizace je proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na. x 2 x 1 Kapitola 4 Rasterizace objektů Rasterizace je proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na rastrově definované obrazy. Při zobrazení reálného modelu ve světových souřadnicích na výstupní

Více

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}.

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}. VIII. Náhodný vektor. Náhodný vektor (X, Y má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde p(x, y a(x + y +, x, y {,, }. a Určete číslo a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce p. Řešení:

Více

Co je obsahem numerických metod?

Co je obsahem numerických metod? Numerické metody Úvod Úvod Co je obsahem numerických metod? Numerické metody slouží k přibližnému výpočtu věcí, které se přesně vypočítat bud nedají vůbec, nebo by byl výpočet neúměrně pracný. Obsahem

Více

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 35 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočtěte [( 3 3 ) ( 1 4 5 3 0,5 ) ] : 1 6 1. 1 bod VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Rastrové digitální modely terénu

Rastrové digitální modely terénu Rastrové digitální modely terénu Rastr je tvořen maticí buněk (pixelů), které obsahují určitou informaci. Stejně, jako mohou touto informací být typ vegetace, poloha sídel nebo kvalita ovzduší, může každá

Více

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Příklad 2x 3y + z = 5 3x + 5y + 2z = 4 x + 2y z = 1 Soustava lineárních rovnic obecně Maticový tvar: a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a

Více

2.7.6 Rovnice vyšších řádů

2.7.6 Rovnice vyšších řádů 6 Rovnice vyšších řádů Předpoklady: 50, 05 Pedagogická poznámka: Pokud mám jenom trochu čas probírám látku této hodiny ve dvou vyučovacích hodinách V první probíráme separaci kořenů, v druhé pak snížení

Více

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence Aplikace umělé inteligence - seminář ING. PETR HÁJEK, PH.D. ÚSTAV SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY

Více

Evoluční algoritmy. Podmínka zastavení počet iterací kvalita nejlepšího jedince v populaci změna kvality nejlepšího jedince mezi iteracemi

Evoluční algoritmy. Podmínka zastavení počet iterací kvalita nejlepšího jedince v populaci změna kvality nejlepšího jedince mezi iteracemi Evoluční algoritmy Použítí evoluční principů, založených na metodách optimalizace funkcí a umělé inteligenci, pro hledání řešení nějaké úlohy. Populace množina jedinců, potenciálních řešení Fitness function

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Optimalizace & soft omezení: algoritmy

Optimalizace & soft omezení: algoritmy Optimalizace & soft omezení: algoritmy Soft propagace Klasická propagace: eliminace nekonzistentních hodnot z domén proměnných Soft propagace: propagace preferencí (cen) nad k-ticemi hodnot proměnných

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Jakub Dostál Tematický celek Základy práce v Adobe Photoshop Cílová skupina Žáci 3. ročníku oboru Fotograf Anotace Materiál má podobu prezentace, v níž je pomocí obrázků ukázáno, co vše lze nastavit

Více

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

Náhodné (statistické) chyby přímých měření Náhodné (statistické) chyby přímých měření Hodnoty náhodných chyb se nedají stanovit předem, ale na základě počtu pravděpodobnosti lze zjistit, která z možných naměřených hodnot je více a která je méně

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

GIS Geografické informační systémy

GIS Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy Obsah přednášky Prostorové vektorové modely Špagetový model Topologický model Převody geometrií Vektorový model Reprezentuje reálný svět po jednotlivých složkách popisu

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic. 27. prosince 2011

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic. 27. prosince 2011 Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic Michal Čihák 27. prosince 2011 Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic V přednáškách z lineární algebry jste se seznámili s několika metodami řešení

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více