ROZPIS Bowlingové ligy družstev ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS 2005-2006. Bowlingové ligy družstev ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE"

Transkript

1 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Z Á T O P K O V A / 2, P. S C H R. Č. 4 0, P R A H A 6 S T R A H O V, m a i l : i n f c z e c h b o w l i n g. c z ROZPIS Bowlingové ligy družstev ČESKÉ REPUBLIKY Praha, 21.června 2005

2 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěží Ladislav Jirků : Mánesova Štětí 3. Hlavní rozhodčí hlavní rozhodčí hracího dne (dále jen HD) je jmenován komisí rozhodčích nejpozději 7 dní před termínem konání hracího dne. Jména HD budou zveřejněna na oficiálních stránkách ČBA 4. Platnost tento rozpis platí pro všechny ligové soutěže družstev řízené Sportovně technickou komisí VV ČBA (dále jen STK). 5. Právo účasti a) právo účasti v ligových soutěžích družstev mají na základě výsledků loňské sezóny družstva uvedená v přílohách tohoto rozpisu b) nepřihlásí-li se některé z družstev, přechází právo účasti na další družstvo podle výsledků baráží. c) o rozdělení do skupin rozhoduje s konečnou platností STK. d) za každé družstvo mohou startovat jen hráči a hráčky, kteří jsou v ČBA registrovaní za příslušný klub (oddíl) nebo hráči jiného oddílu s souladu s čl.33 Soutěžního řádu (Hostování), a jsou uvedeni na soupisce družstva nebo startují v souladu ustanovením 16 Střídavý start tohoto rozpisu. Hráč/hráčka musí v soutěžním ročníku 2005/2006 (tj. v období od do ) dosáhnout nejméně 12ti let věku. e) pro start v soutěžích bowlingové ligy družstev (dále jen BWL) mohou být hráči zapsáni jen na soupisce jednoho družstva. Při přepsání hráče na jinou soupisku v souladu s 16 Střídavý start dojde k vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl dříve uveden. f) hráč družstva, které bylo vyloučeno nebo se odhlásilo, nesmí již ve stejném soutěžním ročníku startovat za jiné družstvo v BWL 6. Termíny a místa konání a) termíny jsou uvedeny v přílohách, místa konání hracích dnů a rozlosování všech stupňů a skupin soutěží budou uvedeny v dodatku tohoto rozpisu. b) hracím dnem je vždy neděle. 7. Účastnický poplatek a příspěvek družstev a) účastnickým poplatkem družstev se rozumí poplatek za přihlášení družstva do soutěže ve výši 10000,- Kč za družstvo hrající extraligu mužů 5000,- Kč za družstvo hrající extraligu žen nebo 1.BWL mužů i žen 1. Poplatek je splatný současně s podáním přihlášky do soutěže. Družstvům oddílů, které jsou nebo se nejpozději do stanou členy ČSTV, bude na základě písemné žádosti k rukám vedoucího soutěží vrácena část poplatku ve výši 1000,- Kč. b) účastnickým příspěvkem družstev se rozumí příspěvek družstva na hrací den BWL ve výši 90,- Kč za každou odehranou hru jednoho hráče/hráčky, nestanoví-li některý z dodatků tohoto rozpisu poplatek nižší. Za odehranou hru hráče, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší maximálně 18 let věku, se platí příspěvek ve výši 50,- Kč za každou odehranou hru. Vrácení rozdílu provede HD v závěru hracího dne na základě odehraných her a předložení registračního průkazu hráče.

3 T E C H N I C K Á USTA N O V E N Í 8. Předpis hraje se podle Pravidel bowlingu, Soutěžního řádu - pokud rozpis některou jeho část nemění, dle tohoto rozpisu a jeho případných dodatků. Dodatky rozpisu budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních www stránek ČBA. 9. Systém soutěží a) družstva jsou dle výkonnosti v loňského ročníku rozdělena do skupin dle příloh rozpisu. b) družstva hrají ve skupině v každém hracím dni systémem vzájemných utkání každý s každým. c) rozlosování a pořadí utkání celého soutěžního ročníku bude stanoveno v dodatku tohoto rozpisu d) hrací systémy baráží ligových soutěží budou uvedeny v dodatku tohoto rozpisu 10. Systém hry a) každý hráč tříčlenného družstva odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl Pravidel bowlingu) b) před zahájením utkání mají družstva právo na rozcvičení v rozsahu 6 minut na každé z páru drah, na kterých se utkání bude hrát, před první hrou hracího dne a před hrou bezprostředně následující po úpravě drah 3 minuty na každé z páru drah, na kterých se utkání bude hrát, před každou další hrou rozložení tréninku mezi hráče je plně v kompetenci družstva. Trénink začíná a končí pokynem rozhodčího, nepřítomnost některých hráčů či celého družstva nezakládá s výjimkou prvního utkání hracího dne nárok na čerpání čekací doby dle 20 písm. c) tohoto rozpisu. c) utkání se zahajuje pokynem rozhodčího. 11. Bodové hodnocení a) na základě výsledku utkání se přiznají do tabulky pořadí družstev 2 body vítěznému družstvu po jednom bodu oběma družstvům v případě nerozhodného výsledku 0 bodů poraženému družstvu b) vítězem utkání je družstvo, které v utkání docílí vyšší celkový výkon c) pořadí družstev v tabulce se řídí počtem bodů získaných v odehraných utkáních d) v případě bodové rovnosti ve skupině rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí) : vyšší součet výkonů družstva v odehraných utkáních bodový zisk ze vzájemných utkání vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání dodatkový zápas 12. Postupy a sestupy postupy a sestupy včetně baráží jsou uvedeny v přílohách tohoto rozpisu 13. Povinnosti a práva vedoucího družstva (kapitána), resp. jeho zástupce, a hráčů a) po vyzvání rozhodčím nebo HR, předá VD před zahájením utkání sestavu družstva s uvedením pořadí hráčů, ve kterém budou nastupovat ke hře. b) VD předloží před zahájením jednotlivých utkání rozhodčímu registrační průkazy hráčů uvedených v sestavě družstva. Nepředložení registračních průkazů není důvodem k nepřipuštění ke hře, ale bude postihováno disciplinárně. c) VD, případně jejich zástupci, si vzájemně zapíší a podpisem potvrdí konečný výsledek utkání. Takto podepsaný výsledek utkání je neměnný s výjimkou dodatečného anulování výkonu neoprávněně startujících hráčů a oprav chyb v celkového výkonu družstva vzniklých chybným součtem výkonů jednotlivých hráčů. d) hráči družstva nastupují ke hře v jednotném úboru (stejné dresy a jednotná barva kalhot, resp. sukní pro družstva žen) e) hráči jsou povinni respektovat pokyny a rozhodnutí rozhodčího a HR f) hráči jsou povinni ovládat a dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, Pravidel bowlingu a Soutěžního řádu

4 14. Povinnosti a práva družstev a) družstva zašlou k rukám sekretáře ČBA nejpozději do přihlášku do soutěže včetně dokladu o úhradě poplatku dle 7 odstavce a). Bez dokladu o úhradě poplatku bude přihláška považována za neplatnou. b) družstva zašlou k rukám sekretáře ČBA nejpozději do řádně vyplněnou soupisku družstva ve dvou výtiscích. Za řádně vyplněnou soupisku se přitom považuje soupiska, která obsahuje všechny povinné údaje a nejméně tři hráče včetně registračních čísel. c) při prezenci družstva předloží VD ke kontrole HR soupisku. Prezenci na jednotlivé hrací dny zahajuje HR nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem hracího dne. Proti družstvu, které se prezentuje později než 10 minut před plánovaným začátkem hracího dne, může být zahájeno disciplinární řízení. d) družstvo, které se nedostaví k účasti na hracím dni nebo se dostaví později, musí uhradit účastnický příspěvek v plné výši dodatečně i za neodehrané hry. Výkon družstva v neodehraných utkáních je nulový. e) družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený začátek utkání, za řádný nástup družstva se považuje nastoupení nejméně dvou hráčů oprávněných a připravených ke hře. Nenastoupí-li družstvo včas, rozhodčí zahájí trénink bez jeho účasti. Nedostaví-li se družstvo ani do okamžiku zahájení utkání, nebude k utkání připuštěno ani v případě, že se dostaví v jeho průběhu. Čekací doba patnácti minut se vztahuje pouze na první utkání hracího dne. 15. Soupiska a její změny a) potvrzené soupisky jsou zpět zaslány sekretářem ČBA na korespondenční adresy klubů, druhá zaslaná soupiska je uložena u předsedy STK. b) změny na soupisce družstva (záznam střídavého startu, připsání nebo vyškrtnutí hráče) je oprávněn provádět pouze HR a to zásadně v průběhu hracího dne. Každý provedený záznam opatří datem zápisu a vlastnoručním podpisem a zároveň tuto skutečnost oznámí po ukončení hracího dne vedoucímu soutěže. c) počet hráčů na soupisce není omezen. d) hráči jsou dopisováni na soupisku jen v souladu s ustanoveními 16 Střídavý start e) ze soupisky lze vyškrtávat. Vyškrtnutí provede HR soutěže, ve které je družstvo zařazeno na základě žádosti VD nebo pokyn vedoucích soutěží. Vyškrtnutý hráč nesmí do konce soutěžního ročníku nastoupit za jiné družstvo s výjimkou případu, kdy byl vyškrtnut z důvodu zapsání na soupisku jiného družstva v souladu s ustanoveními 16 Střídavý start. f) nepředložení soupisky nemá za následek nesehrání utkání, ale trestá se dle disciplinárního řádu. g) družstvo může na své soupisce uvést cizí státní příslušníky, kteří splňují stejné podmínky účasti v soutěžích jako hráči české státní příslušnosti. Pro start takových hráčů platí ustanovení čl.21 soutěžního řádu. h) v případě (i dodatečného) zjištění neoprávněného startu bude výsledek neoprávněně startujícího hráče anulován a výsledky utkání, ve kterých hrál, budou změněny. Pro posuzování oprávněnosti startu je rozhodující okamžik uskutečnění startů hráče v různých družstvech a soutěžích. Opožděné provedení změn na soupiskách, zejména v důsledku nemožnosti okamžitého zjištění skutečností pro provedení změn rozhodujících, nemá na posuzování oprávněnosti startu vliv. 16. Střídavý start a) pojmem střídavý start označujeme start hráče, který není zapsán na soupisce družstva. Start ve více hrách téhož hracího dne je považován za jeden střídavý start b) počty střídavých startů uskutečněných ve všech ligových soutěžích družstev (celostátních i regionálních) se sčítají c) není povolen střídavý start ve stejné úrovni třídě soutěže jako je ta, ve které je zařazeno družstvo na jehož soupisce je hráč zapsán. V soutěžích, ve kterých dochází po podzimní části k přeskupení družstev do skupin o titul (resp. postup) a udržení, se všechny skupiny považují za stejnou třídu soutěže. d) střídavý start v nižší soutěžní třídě je povolen pouze v družstvu téhož oddílu a to za podmínky, že hráč dosud nestartoval ani v jednom utkání žádného družstva. Při prvním takovém startu se hráč stává členem družstva, ve kterém střídavý start odehrál. HR zajistí dopsání hráče na soupisku a prostřednictvím vedoucího soutěží a příslušného HR i vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl hráč původně zapsán. e) střídavý start ve vyšší soutěžní třídě je povolen pouze v družstvě téhož oddílu. Při prvním střídavém startu provede HR záznam na soupisku družstva, v kterém hráč střídavý start

5 odehrál. Při druhém střídavém startu se hráč stává členem družstva, ve kterém druhý střídavý start odehrál. HR zajistí dopsání hráče na soupisku a prostřednictvím vedoucího soutěží a příslušného HR i vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl hráč původně zapsán. f) pro hráče, který není uveden na žádné soupisce, platí analogicky ustanovení 16 odst.e) tohoto rozpisu, nejedná-li se o hráče dle 16 odst.g) g) střídavý start hráče, který v průběhu soutěžního ročníku změnil oddílovou příslušnost nebo startuje v jiném oddíle na základě čl.33 Soutěžního řádu (Hostování) je povolen pouze za podmínky že hráč dosud nestartoval ani v jednom utkání žádného družstva. Pro takového hráče platí analogicky ustanovení 16 odst. e) h) hráč, který byl připsán na soupisku podle 16 odstavců d) až g) tohoto rozpisu již nesmí do konce soutěžního ročníku odehrát žádný další střídavý start 17. Přední umístění a ceny a) vítězné družstvo v Extralize mužů i žen obdrží titul Mistr České republiky 2004/2005. Družstvu náleží též na jedno soutěžní období putovní pohár Mistra ČR a pohár do trvalého držení. b) družstva umístěná na 1. až 3. místě ve všech soutěžních třídách a členové těchto družstev, získají ocenění za umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na soupisce. c) družstva umístěná na 1.-4.místě v Extralize mužů a žen, na místě v každé ze skupin 1.BWL mužů a na místě v každé ze skupin 1.BWL žen obdrží finanční cenu ve výši : za 1.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 2.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 3.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 4.místo v Extralize : ,- Kč (muži), 5 000,- Kč (ženy) za 1.místo v každé 1.BWL : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 2.místo v každé 1.BWL : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 3.místo v každé 1.BWL mužů : 5 000,- Kč d) družstva v každé ze skupin extraligy mužů i žen umístěná na 1.místě po podzimní části obdrží finanční cenu ve výši ,-Kč (muži), resp ,-Kč (ženy) e) o způsobu vyhodnocení soutěže a předání cen za umístění rozhodne vedení ČBA před ukončením soutěžního ročníku a zveřejní jej ve zpravodaji ČBA. 18. Řízení utkání a) řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný rozhodčí b) rozhodčí na hrací dny deleguje komise rozhodčích 19. Práva a povinnosti HR a) vybírá účastnický příspěvek družstev na každém hracím dnu a provádí vyúčtování hracího dne b) kontroluje soupisky družstev c) zajišťuje počítání výsledků a tabulky průběžného pořadí v soutěži d) zasílá výsledky, tabulku soutěže, přehled uskutečněných střídavých startů a provedených změn v soupiskách jednotlivým vedoucím družstev a vedoucímu soutěží. e) archivuje kopie zápisu o utkání pro případnou kontrolu výsledků 20. Práva a povinnosti rozhodčího a) před zahájením hracího dne vymezí hrací prostor b) vydává prázdné tiskopisy ( zápisy o utkání ) před utkáním c) v případě, že se některé z družstev včas nedostaví k prvnímu utkání hracího dne, vyhlásí čerpání čekací doby v délce 15 minut. Čerpání čekací doby poznamená do zápisu o utkání včetně důvodů, které družstvo vedly k opožděnému nástupu d) před zahájením utkání kontroluje registrační průkazy hráčů uvedených v sestavách družstev e) dává pokyn k zahájení a ukončení tréninku, přičemž dbá, aby družstva měla dostatek času k přesunu mezi páry drah po ukončení předchozích utkání. Po ukončení tréninku dává pokyn k zahájení utkání. f) má právo nepřipustit ke hře hráče, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu či omamných látek. g) ve sporných případech po konzultaci s HR na místě rozhoduje o konečném verdiktu h) kontroluje a potvrzuje zápisy o utkání

6 i) řídí průběh hracího dne tak, aby zabránil vzniku okolností, jež by mohly vést k předčasnému ukončení utkání. Využívá všech možností, které mu dává rozpis, pravidla a soutěžní řád. Utkání předčasně ukončí jen v krajním případě, není-li jiné řešení j) předčasně ukončí utkání zejména pokud : v hracím prostoru dojde k výtržnostem, které nelze zvládnout hra ztratí sportovní charakter některé družstvo neuposlechne příkazu rozhodčího je fyzicky napaden kdokoliv z organizačních pracovníků (HR, rozhodčí nebo technická obsluha drah) k) ukončí-li rozhodčí předčasně utkání, uvede do zápisu, jak probíhalo a proč bylo předčasně ukončeno. Je-li to možné, zajistí rozhodčí vyjádření a podpisy zástupců družstev. O výsledku utkání rozhodne STK 21. Různé a) do hracího prostoru je při utkání povolen vstup pouze všem členům hrajících družstev, jejich trenérům, rozhodčím, HR a technické obsluze b) do hracího prostoru je zakázáno vnášet nápoje které nejsou opatřeny uzávěrem c) v hracím prostoru platí zákaz požívání alkoholických nápojů d) v hracím prostoru je zakázáno používat přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku způsobem, který může rušit ostatní hráče (hlasité zvonění, vyřizování hovorů v hracím prostoru..) e) v průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru bowlingové herny f) družstvo, které nesplní některou z povinností uloženou tímto rozpisem či se jinak proviní proti Pravidlům bowlingu, může být potrestáno podle Disciplinárního řádu. O udělování trestů a jejich výši rozhoduje s přihlédnutím k závažnosti provinění Disciplinární komise ČBA. Rozhodnutí o uložení trestu bude zveřejněno ve Zpravodaji ČBA. Účastníci disciplinárního řízení obdrží rozhodnutí doporučeně poštou 22. Seznam příloh Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou následující přílohy a dodatky : a) Příloha č.1 Ustanovení specifická pro extraligu mužů b) Příloha č.2 Ustanovení specifická pro extraligu žen c) Příloha č.3 Ustanovení specifická pro 1.BWL mužů d) Příloha č.4 Ustanovení specifická pro 1.BWL žen ing. Karel Vopička v.r. prezident ČBA Ladislav Jirků v.r. předseda STK

7 Příloha č.1 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení rozpisu specifická pro extraligu mužů 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro extraligu mužů. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A Draci Brno B Atlant Olomouc Sahari Černošice B 1.BC Děčín SAJM Olomouc STRIKE Řevnice BC VIA Trutnov BC Plzeň SKUPINA B King Pins Praha EŽ Gladiators Praha BéBéčko Brno MatriXX Praha Draci Brno SBK ALFA Plzeň Olympia Wellness Záběhličtí Ovčáci - B 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají v podzimní části soutěže ve čtyřech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. c) dle bodového umístění po podzimní části soutěže budou družstva na 1.-4.místě z každé skupiny zařazena do jarní nádstavbové skupiny o titul a družstva na 5.-8.místě z každé skupiny budou zařazena do nádstavbové skupiny o udržení d) v jarní části hrají družstva od nuly ve třech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. e) pořadí ve skupině o titul určí celkové pořadí na 1.-8.místě, pořadí ve skupině o udržení určí celkové pořadí na místě 4. Postupy a sestupy a) z Extraligy mužů se nepostupuje b) družstva umístěná na 1. až 10. místě setrvávají v Extralize c) družstva umístěná na 11. až 14. místě se účastní baráže o účast v Extralize d) družstva umístěná na 15. a 16. místě sestupují do 1.BWL ligy 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

8 Příloha č.2 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro extraligu žen 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro extraligu žen. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A Záběhličtí Ovčáci STRIKE Řevnice B BC VIA Trutnov Kenwood Strikers B 1.BC Děčín SBK Náchod Sahari Černošice SKBC Račice SKUPINA B BLK Jablonec STRIKE Řevnice SASH Bowling BC Rabbits Praha B SAJM Olomouc SBK Náchod B X-Stars Praha Kenwood Strikers 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají v podzimní části soutěže ve čtyřech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. c) dle bodového umístění po podzimní části soutěže budou družstva na 1.-4.místě z každé skupiny zařazena do jarní nádstavbové skupiny o titul a družstva na 5.-8.místě z každé skupiny budou zařazena do nádstavbové skupiny o udržení d) v jarní části hrají družstva od nuly ve třech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. e) pořadí ve skupině o titul určí celkové pořadí na 1.-8.místě, pořadí ve skupině o udržení určí celkové pořadí na místě 4. Postupy a sestupy a) z Extraligy žen se nepostupuje b) družstva umístěná na 1. až 12. místě setrvávají v Extralize c) družstva umístěná na 13. a 14. místě se účastní baráže o účast v Extralize d) družstva umístěná na 15. a 16. místě sestupují do 1.BWL 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

9 Příloha č.3 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro 1.BWL mužů 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro 1.BWL mužů. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A EKOBUS Team MatriXX Praha B DT Expert Praha SBK Náchod Master Praha V.I.P. Dvůr Králové BLK Jablonec B BH Domašín - B SKUPINA B BC Tábor Bowland Olomouc- B 1.BC Děčín B X-Stars Praha RADAVA SC Praha Sahari Černošice MatriXX Praha C SKBC Račice SKUPINA C Bowland Olomouc BK Broumov Atlant Olomouc B 1.PSKN Praha Rychlé Koule ÚL SBK Náchod B Olympia Wellness -B BK Liberec - B SKUPINA D BK Liberec SKB Boskovice BLK Jablonec Oftis Ústí n. Orlicí STRIKE Řevnice B SKK-B Jičín SKB Praha Best Bowling Club 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají ve třech hracích dnech v podzimní části a třech hracích dnech v jarní části soutěžního ročníku systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. 4. Postupy a sestupy a) družstva umístěná na 1.místě každé skupiny přímo postupují do Extraligy mužů b) družstva umístěná na 2.místě každé skupiny postupují do baráže o účast v Extralize c) družstva umístěná na místě každé skupiny setrvávají v 1.BWL d) družstva umístěná na místě každé skupiny se účastní baráže o účast v 1.BWL. e) družstva umístěná na 8.místě sestupují do 2.BWL f) do 1.BWL přímo postupuje 1 družstvo z každé regionální 2.BWL g) do baráže o účast v 1.BWL postupují 2 družstva z každé regionální 2.BWL 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

10 Příloha č.4 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro 1.BWL žen 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro 1.BWL žen b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A BC Plzeň MatriXX Praha SBK DOK Hronov Draci Brno Rychlé koule UL SKUPINA B Bowland Olomouc 1.BC Děčín B 1.PSKN Praha BC Rabbits Praha DUNA Děčín BéBéčko Brno do soutěže se mohou přihlásit i nově vzniklá družstva 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních maximálně osmičlenných skupin. b) družstva hrají ve třech hracích dnech v podzimní části a třech hracích dnech v jarní části soutěžního ročníku systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. 4. Postupy a sestupy a) družstva umístěná na 1.místě každé skupiny postupují do Extraligy žen b) družstva umístěná na 2.místě každé skupiny postupují do baráže o účast v Extralize c) družstva umístěná na místě každé skupiny setrvávají v 1.BWL d) družstva umístěná na 7. a 8.místě každé skupiny se účastní baráže o účast v 1.BWL. e) do baráže o účast v 1.BWL mohou být zařazena všechna nově vzniklá družstva žen. 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

PROPOZICE KUTNOHORSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY 2014-2015

PROPOZICE KUTNOHORSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY 2014-2015 PROPOZICE KUTNOHORSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY 2014-2015 Vypisovatel KHBL: Vedoucí KHBL: Bowling a Pizzerie Kutná Hora Hrnčířská 235, 284 01 +420 327 511 848 www.bowlingkutnahora.cz Petr Mráček +420 602 549 946

Více

PROPOZICE. soutěžní ročník 2017

PROPOZICE. soutěžní ročník 2017 PROPOZICE SENIORSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA soutěžní ročník 2017 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE SENIORBOWLING CZ ZÁTOPKOVA 100/2, P. S. 40 NA VRŠKÁCH 81 160 17 PRAHA 6 STRAHOV 252 03 ŘITKA EMAIL: INFO@CZECHBOWLING.CZ

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7.

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7. Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 7. ročník 2014-2015 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 10. srpna 2014

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

PROPOZICE. Přebor Záběhlice A. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.ročník 2006 jaro

PROPOZICE. Přebor Záběhlice A. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.ročník 2006 jaro PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 7.ročník 2006 jaro Přebor Záběhlice A Praha, 6.2. 2006 Základní pravidla 1. Pořadatel soutěže Bowling Magazín ČR SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV Pražský kuželkářský svaz vydává R O Z P I S MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV 2019/2020 PRAHA 15. 5. 2019 I. Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Sportovně technická komise PKS (dále jen STK PKS). 2. Pořadatel

Více

R O Z P I S. Mistrovství Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS pro soutěžní ročník 2018 / 2019

R O Z P I S. Mistrovství Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS pro soutěžní ročník 2018 / 2019 R O Z P I S Mistrovství Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS pro soutěžní ročník 2018 / 2019 I. Všeobecná ustanovení: 1. Vypisovatel soutěže: Výkonný výbor Pražského kuželkářského svazu (dále PKS).

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

Z Á S A D Y R O Z P I S U

Z Á S A D Y R O Z P I S U Český volejbalový svaz Sportovně technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROPOZICE eské Amatérské bowlingové ligy ABL 15. ro ník podzim 2014

PROPOZICE eské Amatérské bowlingové ligy ABL 15. ro ník podzim 2014 PROPOZICE České Amatérské bowlingové ligy ABL 15. ročník podzim 2014 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel.: +420 608 862 698, e-mail: info@bowlingweb.cz

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 10.ročník jaro 2009 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019

Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019 Propozice Okresní nohejbalové soutěže Pardubice 2019 Pro okresní soutěže, vyjma níže uvedených úprav, platí v plném rozsahu Soutěžní řád nohejbalu a Pravidla nohejbalu vydané Českým nohejbalovým svazem.

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2018 2019 Aktualizace 01. 07. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014 Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti - 2013/2014 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů ČBaS.

Více

PROPOZICE TURNAJE Ještědská série

PROPOZICE TURNAJE Ještědská série PROPOZICE TURNAJE Ještědská série 1. Platnost předpisů a řádů Ještědská serie se řídí: a) propozicemi turnaje b) základní pravidla hry vydané Českomoravskou bowlingovou asociací c) turnaj je zařazen do

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz a Pražský kuželkářský svaz vydávají ROZPIS Divize AS 2018-2019 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně-technické

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU prosinec 2016 Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Tento přestupní řád stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů lakrosu v soutěžích pořádaných

Více

R O Z P I S. 7. Kontakt: Předseda STK Jaroslav Pleticha; Web stránky PKS:

R O Z P I S. 7. Kontakt: Předseda STK Jaroslav Pleticha;   Web stránky PKS: R O Z P I S Mistrovství hl. m. Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS a Mistrovství hl. m. Prahy tříčlenných družstev dorostu na 3 x 100 HS pro soutěžní ročník 2016 / 2017 I. Všeobecná ustanovení:

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE. Platný dokument, podbarvené pasáže budou upřesněny dle skutečnosti.

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE. Platný dokument, podbarvené pasáže budou upřesněny dle skutečnosti. ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Platný dokument, podbarvené pasáže budou upřesněny dle skutečnosti. Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské

Více

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11 Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ sezóna 2010-11 1. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 1A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽE MUŽŮ SOUTĚŽE ŽEN 1B. SOUTĚŽE MASTERS 1C. SOUTĚŽE VE ČTYŘHŘE 1D. SOUTĚŽE JUNIORŮ 2.SOUTĚŽE DRUŽSTEV

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Královehradecký krajský kuželkářský svaz. Rozpis 1. ročníku

Královehradecký krajský kuželkářský svaz. Rozpis 1. ročníku Královehradecký krajský kuželkářský svaz Rozpis 1. ročníku 2017-2018 Rozpis Open poháru juniorů 2 1. Vypisovatel: Královehradecký krajský kuželkářský svaz Turnaj je součástí přípravy na MS juniorů 2018

Více

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, z.s. SVAZ NOHEJBALU PSU PLZEŇ-MĚSTO 10.12.2016 Český nohejbalový svaz, z.s. Svaz nohejbalu PSU Plzeň-město --------------------------------------------------------

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz Pražský kuželkářský svaz a ROZPIS Divize AS 2017-2018 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně technické

Více

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019

Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro rok 2018/2019 Středočeský badmintonový svaz, z.s nám.17.listopadu 493/4, Benátky n/j 29471, IČ:01382551 ROZPIS SOUTĚŽÍ NA SEZÓNU 2018-2019 Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor družstev dospělých pro

Více

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018 KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ 1 2 Komise nohejbalu Rokycany Český nohejbalový svaz Jiráskova 214/I, 337 01 Rokycany ------------------------------------------

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League Stanovy SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení 1. Small floorball league ( SFL ) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel Čfbu

Více

8) Na soupisku mohou být zařazení jen ti hráči, kteří již nemají registraci k závodní hře.

8) Na soupisku mohou být zařazení jen ti hráči, kteří již nemají registraci k závodní hře. LIGA NEREGISTROVANÝCH TENISTŮ NYMBURSKA SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ROK 2017 2) Soutěže se mohou zúčastnit družstva, která a) souhlasí s tímto Soutěžním řádem, b) do soutěže se přihlásí a c) zaplatí příslušný vstupní

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ SCM A SpSM 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ SCM A SpSM 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ SCM A SpSM 2015/2016 1) Základní informace k soutěžím SCM U19, U17 a U16: a) struktura soutěže: v systému SCM 42 klubů (42 MŠMT, maximálně 4 KM FAČR) CL SCM U19 (20 klubů), ČL SCM U19 (18

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LMD SKUPINA ZÁPAD 2015/16 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 2000

Více

TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH. (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL , ŽL )

TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH. (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL , ŽL ) TECHNICKÉ NORMY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSLH (I.liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD, LMD, ŽL 1998, ŽL 2000, ŽL 1998 1999, ŽL 2000 2001) SEZÓNA 2011 2012 Účastníci mistrovských soutěží ČSLH jsou povinni

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

PROPOZICE. Region střední Čechy/Praha. Městské Mistrovství ABL. Regionální Mistrovství ABL

PROPOZICE. Region střední Čechy/Praha. Městské Mistrovství ABL. Regionální Mistrovství ABL PROPOZICE Městské Mistrovství ABL Regionální Mistrovství ABL Region střední Čechy/Praha 1. Hlavní pořadatel soutěže Karel Kutina SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Tel : 608-862698,

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017

ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 ROZPIS DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ MUŽŮ KNS PRAHA NA ROK 2017 1. Působnost Rozpisu dlouhodobých soutěží Rozpis dlouhodobých soutěží (dále jen Rozpis) je platný pro dlouhodobé soutěže řízené Výkonným výborem (dále

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Názvy soutěží, věkové kategorie: Severočeská divize dospělých Severočeská

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz Rozpis divize jih soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Bláha předseda Jihočeského

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

Asociace extraligových tenisových klubů vydává. konané ve dnech 10.9. - 16.9.2006

Asociace extraligových tenisových klubů vydává. konané ve dnech 10.9. - 16.9.2006 Asociace extraligových tenisových klubů vydává konané ve dnech 10.9. - 16.9.2006 WWW: TENIS-PREROV@VOLNY.CZ A: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán: Asociace extraligových tenisových klubů 2. Vedoucí soutěže:

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu 2011 2012 modrý a červený volejbal hochů, dívek a smíšených družstev

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení Stanovy SFL - Small Floorball League 2013-2014 1. Small floorball league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel

Více

Technicko-soutěžní ustanovení

Technicko-soutěžní ustanovení HERNÍ FORMÁT I. LIGY OD SEZÓNY 2018/19 Technicko-soutěžní ustanovení 1. Účastníci soutěže Soutěže se účastní 16 družstev 2. Formát soutěže A. I. liga se hraje systémem každý s každým dvoukolově (základní

Více

Práva a povinnosti rozhodčího. Práva a povinnosti rozhodčích. Práva rozhodčích. Práva rozhodčích. Práva rozhodčích

Práva a povinnosti rozhodčího. Práva a povinnosti rozhodčích. Práva rozhodčích. Práva rozhodčích. Práva rozhodčích Z čeho vychází práva rozhodčího? Práva a povinnosti rozhodčího Školení rozhodčích II. a III. třídy Přerov, 24.-25.3.2012 Jan Zatloukal Zdrojem práv rozhodčích v soutěžích ČVS jsou Oficiální pravidla volejbalu,

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 01. 06. 2018 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

Český pohár dospělých. 42. ročník

Český pohár dospělých. 42. ročník V Praze dne 6. 6. 2015 Český pohár dospělých 42. ročník P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Podání žádosti o přestup nebo hostování PŘESTUPNÍ ŘÁD Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Přestup a hostování Přestup je akt, při kterém registrovaný člen ČBA mění svoji registraci z jednoho oddílu do jiného. Hostování je stav, kdy registrovaný

Více

Konference KNS - Přílohy Osnice, 23. února 2019

Konference KNS - Přílohy Osnice, 23. února 2019 SOUTĚŽE 2019 HRACÍ DNY A HODINY SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH KNS Soutěž KP a KS družstev mužů KP družstev mládeže ( dorost, žáci ) Sobota 9:00-15:00 -- Neděle --** 09:00 Státní svátky 9:00 15.00 ( 18.kol ) --** 09:00

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018

P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018 P R O P O Z I C E 20. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2018 A. Všeobecná ustanovení: M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2009/2010 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

Český svaz ledního hokeje MISTROVSKÉ SOUTĚŽE. sezóna

Český svaz ledního hokeje MISTROVSKÉ SOUTĚŽE. sezóna Český svaz ledního hokeje MISTROVSKÉ SOUTĚŽE sezóna 2011-2012 Název soutěže Zkratka I. liga ČR I. liga ČR II. liga ČR II. liga ČR NOEN extraliga juniorů NOEN ELJ (ELJ) Liga juniorů LJ Extraliga staršího

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší HC DRACI BÍLINA oddíl ledního hokeje Litoměřická 904, 418 01 Bílina ========================================================= IČ ČSLH: 050901 Mgr. René Štěpánek, prezident oddílu HC Draci Bílina O pohár

Více

SFL Small Floorbal League

SFL Small Floorbal League SFL Small Floorbal League I. Základní ustanovení Stanovy SFL Small Floorball League 2014 2015 1. Small floorbal league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel ČFBU

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 10. prosince 2017 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY CZECH CYCLING FEDERATION FEDERATION TCHEQUE DE CYCLISME Nad Hliníkem 4/1186, 150 00 Praha 5 Motol http://www.ceskysvazcyklistiky.cz Phone: 252 219 006 Fax: 252 210 373 IČO: 49626281

Více

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD

ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha květen 2014 1 HLAVA I. - Základní ustanovení. Článek 1. Každý hráč badmintonu, který je registrovaný u ČBaS, může požádat o hostování nebo o změnu registrace

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ROZPIS PRO ROK 2018 DODATEK Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Ředitelství soutěží Soutěže organizuje, na průběh a regulérnost

Více

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů 10. ročník 2008/2009 Pravidla amatérské volejbalové soutěţe pro turnaj smíšených druţstev Pořadatelé Pavel PEŠULA Lada MÁDLÍKOVÁ V.O.S.A. - Teplice www.vosa-teplice.com

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2016

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2016 PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV SENIORŮ ROZPIS PRO ROK 2016 Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží oficiální míč VčOTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou je splnění příslušných

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Soutěžní komise SK HVL Prostějov

Soutěžní komise SK HVL Prostějov S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2011/2012 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Systém EXTRALIGY MUŽI 2017

Systém EXTRALIGY MUŽI 2017 SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE ČSJU ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Roman Kalous Mobil: +420 602 273 617 Email: kalous@czechjudo.cz Skype: roman.kalous Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 27. listopadu 2016 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více