ROZPIS Bowlingové ligy družstev ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS 2005-2006. Bowlingové ligy družstev ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE"

Transkript

1 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Z Á T O P K O V A / 2, P. S C H R. Č. 4 0, P R A H A 6 S T R A H O V, m a i l : i n f c z e c h b o w l i n g. c z ROZPIS Bowlingové ligy družstev ČESKÉ REPUBLIKY Praha, 21.června 2005

2 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěží Ladislav Jirků : Mánesova Štětí 3. Hlavní rozhodčí hlavní rozhodčí hracího dne (dále jen HD) je jmenován komisí rozhodčích nejpozději 7 dní před termínem konání hracího dne. Jména HD budou zveřejněna na oficiálních stránkách ČBA 4. Platnost tento rozpis platí pro všechny ligové soutěže družstev řízené Sportovně technickou komisí VV ČBA (dále jen STK). 5. Právo účasti a) právo účasti v ligových soutěžích družstev mají na základě výsledků loňské sezóny družstva uvedená v přílohách tohoto rozpisu b) nepřihlásí-li se některé z družstev, přechází právo účasti na další družstvo podle výsledků baráží. c) o rozdělení do skupin rozhoduje s konečnou platností STK. d) za každé družstvo mohou startovat jen hráči a hráčky, kteří jsou v ČBA registrovaní za příslušný klub (oddíl) nebo hráči jiného oddílu s souladu s čl.33 Soutěžního řádu (Hostování), a jsou uvedeni na soupisce družstva nebo startují v souladu ustanovením 16 Střídavý start tohoto rozpisu. Hráč/hráčka musí v soutěžním ročníku 2005/2006 (tj. v období od do ) dosáhnout nejméně 12ti let věku. e) pro start v soutěžích bowlingové ligy družstev (dále jen BWL) mohou být hráči zapsáni jen na soupisce jednoho družstva. Při přepsání hráče na jinou soupisku v souladu s 16 Střídavý start dojde k vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl dříve uveden. f) hráč družstva, které bylo vyloučeno nebo se odhlásilo, nesmí již ve stejném soutěžním ročníku startovat za jiné družstvo v BWL 6. Termíny a místa konání a) termíny jsou uvedeny v přílohách, místa konání hracích dnů a rozlosování všech stupňů a skupin soutěží budou uvedeny v dodatku tohoto rozpisu. b) hracím dnem je vždy neděle. 7. Účastnický poplatek a příspěvek družstev a) účastnickým poplatkem družstev se rozumí poplatek za přihlášení družstva do soutěže ve výši 10000,- Kč za družstvo hrající extraligu mužů 5000,- Kč za družstvo hrající extraligu žen nebo 1.BWL mužů i žen 1. Poplatek je splatný současně s podáním přihlášky do soutěže. Družstvům oddílů, které jsou nebo se nejpozději do stanou členy ČSTV, bude na základě písemné žádosti k rukám vedoucího soutěží vrácena část poplatku ve výši 1000,- Kč. b) účastnickým příspěvkem družstev se rozumí příspěvek družstva na hrací den BWL ve výši 90,- Kč za každou odehranou hru jednoho hráče/hráčky, nestanoví-li některý z dodatků tohoto rozpisu poplatek nižší. Za odehranou hru hráče, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší maximálně 18 let věku, se platí příspěvek ve výši 50,- Kč za každou odehranou hru. Vrácení rozdílu provede HD v závěru hracího dne na základě odehraných her a předložení registračního průkazu hráče.

3 T E C H N I C K Á USTA N O V E N Í 8. Předpis hraje se podle Pravidel bowlingu, Soutěžního řádu - pokud rozpis některou jeho část nemění, dle tohoto rozpisu a jeho případných dodatků. Dodatky rozpisu budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních www stránek ČBA. 9. Systém soutěží a) družstva jsou dle výkonnosti v loňského ročníku rozdělena do skupin dle příloh rozpisu. b) družstva hrají ve skupině v každém hracím dni systémem vzájemných utkání každý s každým. c) rozlosování a pořadí utkání celého soutěžního ročníku bude stanoveno v dodatku tohoto rozpisu d) hrací systémy baráží ligových soutěží budou uvedeny v dodatku tohoto rozpisu 10. Systém hry a) každý hráč tříčlenného družstva odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl Pravidel bowlingu) b) před zahájením utkání mají družstva právo na rozcvičení v rozsahu 6 minut na každé z páru drah, na kterých se utkání bude hrát, před první hrou hracího dne a před hrou bezprostředně následující po úpravě drah 3 minuty na každé z páru drah, na kterých se utkání bude hrát, před každou další hrou rozložení tréninku mezi hráče je plně v kompetenci družstva. Trénink začíná a končí pokynem rozhodčího, nepřítomnost některých hráčů či celého družstva nezakládá s výjimkou prvního utkání hracího dne nárok na čerpání čekací doby dle 20 písm. c) tohoto rozpisu. c) utkání se zahajuje pokynem rozhodčího. 11. Bodové hodnocení a) na základě výsledku utkání se přiznají do tabulky pořadí družstev 2 body vítěznému družstvu po jednom bodu oběma družstvům v případě nerozhodného výsledku 0 bodů poraženému družstvu b) vítězem utkání je družstvo, které v utkání docílí vyšší celkový výkon c) pořadí družstev v tabulce se řídí počtem bodů získaných v odehraných utkáních d) v případě bodové rovnosti ve skupině rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí) : vyšší součet výkonů družstva v odehraných utkáních bodový zisk ze vzájemných utkání vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání dodatkový zápas 12. Postupy a sestupy postupy a sestupy včetně baráží jsou uvedeny v přílohách tohoto rozpisu 13. Povinnosti a práva vedoucího družstva (kapitána), resp. jeho zástupce, a hráčů a) po vyzvání rozhodčím nebo HR, předá VD před zahájením utkání sestavu družstva s uvedením pořadí hráčů, ve kterém budou nastupovat ke hře. b) VD předloží před zahájením jednotlivých utkání rozhodčímu registrační průkazy hráčů uvedených v sestavě družstva. Nepředložení registračních průkazů není důvodem k nepřipuštění ke hře, ale bude postihováno disciplinárně. c) VD, případně jejich zástupci, si vzájemně zapíší a podpisem potvrdí konečný výsledek utkání. Takto podepsaný výsledek utkání je neměnný s výjimkou dodatečného anulování výkonu neoprávněně startujících hráčů a oprav chyb v celkového výkonu družstva vzniklých chybným součtem výkonů jednotlivých hráčů. d) hráči družstva nastupují ke hře v jednotném úboru (stejné dresy a jednotná barva kalhot, resp. sukní pro družstva žen) e) hráči jsou povinni respektovat pokyny a rozhodnutí rozhodčího a HR f) hráči jsou povinni ovládat a dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, Pravidel bowlingu a Soutěžního řádu

4 14. Povinnosti a práva družstev a) družstva zašlou k rukám sekretáře ČBA nejpozději do přihlášku do soutěže včetně dokladu o úhradě poplatku dle 7 odstavce a). Bez dokladu o úhradě poplatku bude přihláška považována za neplatnou. b) družstva zašlou k rukám sekretáře ČBA nejpozději do řádně vyplněnou soupisku družstva ve dvou výtiscích. Za řádně vyplněnou soupisku se přitom považuje soupiska, která obsahuje všechny povinné údaje a nejméně tři hráče včetně registračních čísel. c) při prezenci družstva předloží VD ke kontrole HR soupisku. Prezenci na jednotlivé hrací dny zahajuje HR nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem hracího dne. Proti družstvu, které se prezentuje později než 10 minut před plánovaným začátkem hracího dne, může být zahájeno disciplinární řízení. d) družstvo, které se nedostaví k účasti na hracím dni nebo se dostaví později, musí uhradit účastnický příspěvek v plné výši dodatečně i za neodehrané hry. Výkon družstva v neodehraných utkáních je nulový. e) družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený začátek utkání, za řádný nástup družstva se považuje nastoupení nejméně dvou hráčů oprávněných a připravených ke hře. Nenastoupí-li družstvo včas, rozhodčí zahájí trénink bez jeho účasti. Nedostaví-li se družstvo ani do okamžiku zahájení utkání, nebude k utkání připuštěno ani v případě, že se dostaví v jeho průběhu. Čekací doba patnácti minut se vztahuje pouze na první utkání hracího dne. 15. Soupiska a její změny a) potvrzené soupisky jsou zpět zaslány sekretářem ČBA na korespondenční adresy klubů, druhá zaslaná soupiska je uložena u předsedy STK. b) změny na soupisce družstva (záznam střídavého startu, připsání nebo vyškrtnutí hráče) je oprávněn provádět pouze HR a to zásadně v průběhu hracího dne. Každý provedený záznam opatří datem zápisu a vlastnoručním podpisem a zároveň tuto skutečnost oznámí po ukončení hracího dne vedoucímu soutěže. c) počet hráčů na soupisce není omezen. d) hráči jsou dopisováni na soupisku jen v souladu s ustanoveními 16 Střídavý start e) ze soupisky lze vyškrtávat. Vyškrtnutí provede HR soutěže, ve které je družstvo zařazeno na základě žádosti VD nebo pokyn vedoucích soutěží. Vyškrtnutý hráč nesmí do konce soutěžního ročníku nastoupit za jiné družstvo s výjimkou případu, kdy byl vyškrtnut z důvodu zapsání na soupisku jiného družstva v souladu s ustanoveními 16 Střídavý start. f) nepředložení soupisky nemá za následek nesehrání utkání, ale trestá se dle disciplinárního řádu. g) družstvo může na své soupisce uvést cizí státní příslušníky, kteří splňují stejné podmínky účasti v soutěžích jako hráči české státní příslušnosti. Pro start takových hráčů platí ustanovení čl.21 soutěžního řádu. h) v případě (i dodatečného) zjištění neoprávněného startu bude výsledek neoprávněně startujícího hráče anulován a výsledky utkání, ve kterých hrál, budou změněny. Pro posuzování oprávněnosti startu je rozhodující okamžik uskutečnění startů hráče v různých družstvech a soutěžích. Opožděné provedení změn na soupiskách, zejména v důsledku nemožnosti okamžitého zjištění skutečností pro provedení změn rozhodujících, nemá na posuzování oprávněnosti startu vliv. 16. Střídavý start a) pojmem střídavý start označujeme start hráče, který není zapsán na soupisce družstva. Start ve více hrách téhož hracího dne je považován za jeden střídavý start b) počty střídavých startů uskutečněných ve všech ligových soutěžích družstev (celostátních i regionálních) se sčítají c) není povolen střídavý start ve stejné úrovni třídě soutěže jako je ta, ve které je zařazeno družstvo na jehož soupisce je hráč zapsán. V soutěžích, ve kterých dochází po podzimní části k přeskupení družstev do skupin o titul (resp. postup) a udržení, se všechny skupiny považují za stejnou třídu soutěže. d) střídavý start v nižší soutěžní třídě je povolen pouze v družstvu téhož oddílu a to za podmínky, že hráč dosud nestartoval ani v jednom utkání žádného družstva. Při prvním takovém startu se hráč stává členem družstva, ve kterém střídavý start odehrál. HR zajistí dopsání hráče na soupisku a prostřednictvím vedoucího soutěží a příslušného HR i vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl hráč původně zapsán. e) střídavý start ve vyšší soutěžní třídě je povolen pouze v družstvě téhož oddílu. Při prvním střídavém startu provede HR záznam na soupisku družstva, v kterém hráč střídavý start

5 odehrál. Při druhém střídavém startu se hráč stává členem družstva, ve kterém druhý střídavý start odehrál. HR zajistí dopsání hráče na soupisku a prostřednictvím vedoucího soutěží a příslušného HR i vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl hráč původně zapsán. f) pro hráče, který není uveden na žádné soupisce, platí analogicky ustanovení 16 odst.e) tohoto rozpisu, nejedná-li se o hráče dle 16 odst.g) g) střídavý start hráče, který v průběhu soutěžního ročníku změnil oddílovou příslušnost nebo startuje v jiném oddíle na základě čl.33 Soutěžního řádu (Hostování) je povolen pouze za podmínky že hráč dosud nestartoval ani v jednom utkání žádného družstva. Pro takového hráče platí analogicky ustanovení 16 odst. e) h) hráč, který byl připsán na soupisku podle 16 odstavců d) až g) tohoto rozpisu již nesmí do konce soutěžního ročníku odehrát žádný další střídavý start 17. Přední umístění a ceny a) vítězné družstvo v Extralize mužů i žen obdrží titul Mistr České republiky 2004/2005. Družstvu náleží též na jedno soutěžní období putovní pohár Mistra ČR a pohár do trvalého držení. b) družstva umístěná na 1. až 3. místě ve všech soutěžních třídách a členové těchto družstev, získají ocenění za umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na soupisce. c) družstva umístěná na 1.-4.místě v Extralize mužů a žen, na místě v každé ze skupin 1.BWL mužů a na místě v každé ze skupin 1.BWL žen obdrží finanční cenu ve výši : za 1.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 2.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 3.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 4.místo v Extralize : ,- Kč (muži), 5 000,- Kč (ženy) za 1.místo v každé 1.BWL : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 2.místo v každé 1.BWL : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 3.místo v každé 1.BWL mužů : 5 000,- Kč d) družstva v každé ze skupin extraligy mužů i žen umístěná na 1.místě po podzimní části obdrží finanční cenu ve výši ,-Kč (muži), resp ,-Kč (ženy) e) o způsobu vyhodnocení soutěže a předání cen za umístění rozhodne vedení ČBA před ukončením soutěžního ročníku a zveřejní jej ve zpravodaji ČBA. 18. Řízení utkání a) řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný rozhodčí b) rozhodčí na hrací dny deleguje komise rozhodčích 19. Práva a povinnosti HR a) vybírá účastnický příspěvek družstev na každém hracím dnu a provádí vyúčtování hracího dne b) kontroluje soupisky družstev c) zajišťuje počítání výsledků a tabulky průběžného pořadí v soutěži d) zasílá výsledky, tabulku soutěže, přehled uskutečněných střídavých startů a provedených změn v soupiskách jednotlivým vedoucím družstev a vedoucímu soutěží. e) archivuje kopie zápisu o utkání pro případnou kontrolu výsledků 20. Práva a povinnosti rozhodčího a) před zahájením hracího dne vymezí hrací prostor b) vydává prázdné tiskopisy ( zápisy o utkání ) před utkáním c) v případě, že se některé z družstev včas nedostaví k prvnímu utkání hracího dne, vyhlásí čerpání čekací doby v délce 15 minut. Čerpání čekací doby poznamená do zápisu o utkání včetně důvodů, které družstvo vedly k opožděnému nástupu d) před zahájením utkání kontroluje registrační průkazy hráčů uvedených v sestavách družstev e) dává pokyn k zahájení a ukončení tréninku, přičemž dbá, aby družstva měla dostatek času k přesunu mezi páry drah po ukončení předchozích utkání. Po ukončení tréninku dává pokyn k zahájení utkání. f) má právo nepřipustit ke hře hráče, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu či omamných látek. g) ve sporných případech po konzultaci s HR na místě rozhoduje o konečném verdiktu h) kontroluje a potvrzuje zápisy o utkání

6 i) řídí průběh hracího dne tak, aby zabránil vzniku okolností, jež by mohly vést k předčasnému ukončení utkání. Využívá všech možností, které mu dává rozpis, pravidla a soutěžní řád. Utkání předčasně ukončí jen v krajním případě, není-li jiné řešení j) předčasně ukončí utkání zejména pokud : v hracím prostoru dojde k výtržnostem, které nelze zvládnout hra ztratí sportovní charakter některé družstvo neuposlechne příkazu rozhodčího je fyzicky napaden kdokoliv z organizačních pracovníků (HR, rozhodčí nebo technická obsluha drah) k) ukončí-li rozhodčí předčasně utkání, uvede do zápisu, jak probíhalo a proč bylo předčasně ukončeno. Je-li to možné, zajistí rozhodčí vyjádření a podpisy zástupců družstev. O výsledku utkání rozhodne STK 21. Různé a) do hracího prostoru je při utkání povolen vstup pouze všem členům hrajících družstev, jejich trenérům, rozhodčím, HR a technické obsluze b) do hracího prostoru je zakázáno vnášet nápoje které nejsou opatřeny uzávěrem c) v hracím prostoru platí zákaz požívání alkoholických nápojů d) v hracím prostoru je zakázáno používat přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku způsobem, který může rušit ostatní hráče (hlasité zvonění, vyřizování hovorů v hracím prostoru..) e) v průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru bowlingové herny f) družstvo, které nesplní některou z povinností uloženou tímto rozpisem či se jinak proviní proti Pravidlům bowlingu, může být potrestáno podle Disciplinárního řádu. O udělování trestů a jejich výši rozhoduje s přihlédnutím k závažnosti provinění Disciplinární komise ČBA. Rozhodnutí o uložení trestu bude zveřejněno ve Zpravodaji ČBA. Účastníci disciplinárního řízení obdrží rozhodnutí doporučeně poštou 22. Seznam příloh Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou následující přílohy a dodatky : a) Příloha č.1 Ustanovení specifická pro extraligu mužů b) Příloha č.2 Ustanovení specifická pro extraligu žen c) Příloha č.3 Ustanovení specifická pro 1.BWL mužů d) Příloha č.4 Ustanovení specifická pro 1.BWL žen ing. Karel Vopička v.r. prezident ČBA Ladislav Jirků v.r. předseda STK

7 Příloha č.1 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení rozpisu specifická pro extraligu mužů 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro extraligu mužů. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A Draci Brno B Atlant Olomouc Sahari Černošice B 1.BC Děčín SAJM Olomouc STRIKE Řevnice BC VIA Trutnov BC Plzeň SKUPINA B King Pins Praha EŽ Gladiators Praha BéBéčko Brno MatriXX Praha Draci Brno SBK ALFA Plzeň Olympia Wellness Záběhličtí Ovčáci - B 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají v podzimní části soutěže ve čtyřech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. c) dle bodového umístění po podzimní části soutěže budou družstva na 1.-4.místě z každé skupiny zařazena do jarní nádstavbové skupiny o titul a družstva na 5.-8.místě z každé skupiny budou zařazena do nádstavbové skupiny o udržení d) v jarní části hrají družstva od nuly ve třech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. e) pořadí ve skupině o titul určí celkové pořadí na 1.-8.místě, pořadí ve skupině o udržení určí celkové pořadí na místě 4. Postupy a sestupy a) z Extraligy mužů se nepostupuje b) družstva umístěná na 1. až 10. místě setrvávají v Extralize c) družstva umístěná na 11. až 14. místě se účastní baráže o účast v Extralize d) družstva umístěná na 15. a 16. místě sestupují do 1.BWL ligy 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

8 Příloha č.2 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro extraligu žen 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro extraligu žen. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A Záběhličtí Ovčáci STRIKE Řevnice B BC VIA Trutnov Kenwood Strikers B 1.BC Děčín SBK Náchod Sahari Černošice SKBC Račice SKUPINA B BLK Jablonec STRIKE Řevnice SASH Bowling BC Rabbits Praha B SAJM Olomouc SBK Náchod B X-Stars Praha Kenwood Strikers 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají v podzimní části soutěže ve čtyřech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. c) dle bodového umístění po podzimní části soutěže budou družstva na 1.-4.místě z každé skupiny zařazena do jarní nádstavbové skupiny o titul a družstva na 5.-8.místě z každé skupiny budou zařazena do nádstavbové skupiny o udržení d) v jarní části hrají družstva od nuly ve třech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. e) pořadí ve skupině o titul určí celkové pořadí na 1.-8.místě, pořadí ve skupině o udržení určí celkové pořadí na místě 4. Postupy a sestupy a) z Extraligy žen se nepostupuje b) družstva umístěná na 1. až 12. místě setrvávají v Extralize c) družstva umístěná na 13. a 14. místě se účastní baráže o účast v Extralize d) družstva umístěná na 15. a 16. místě sestupují do 1.BWL 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

9 Příloha č.3 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro 1.BWL mužů 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro 1.BWL mužů. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A EKOBUS Team MatriXX Praha B DT Expert Praha SBK Náchod Master Praha V.I.P. Dvůr Králové BLK Jablonec B BH Domašín - B SKUPINA B BC Tábor Bowland Olomouc- B 1.BC Děčín B X-Stars Praha RADAVA SC Praha Sahari Černošice MatriXX Praha C SKBC Račice SKUPINA C Bowland Olomouc BK Broumov Atlant Olomouc B 1.PSKN Praha Rychlé Koule ÚL SBK Náchod B Olympia Wellness -B BK Liberec - B SKUPINA D BK Liberec SKB Boskovice BLK Jablonec Oftis Ústí n. Orlicí STRIKE Řevnice B SKK-B Jičín SKB Praha Best Bowling Club 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají ve třech hracích dnech v podzimní části a třech hracích dnech v jarní části soutěžního ročníku systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. 4. Postupy a sestupy a) družstva umístěná na 1.místě každé skupiny přímo postupují do Extraligy mužů b) družstva umístěná na 2.místě každé skupiny postupují do baráže o účast v Extralize c) družstva umístěná na místě každé skupiny setrvávají v 1.BWL d) družstva umístěná na místě každé skupiny se účastní baráže o účast v 1.BWL. e) družstva umístěná na 8.místě sestupují do 2.BWL f) do 1.BWL přímo postupuje 1 družstvo z každé regionální 2.BWL g) do baráže o účast v 1.BWL postupují 2 družstva z každé regionální 2.BWL 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

10 Příloha č.4 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro 1.BWL žen 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro 1.BWL žen b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A BC Plzeň MatriXX Praha SBK DOK Hronov Draci Brno Rychlé koule UL SKUPINA B Bowland Olomouc 1.BC Děčín B 1.PSKN Praha BC Rabbits Praha DUNA Děčín BéBéčko Brno do soutěže se mohou přihlásit i nově vzniklá družstva 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních maximálně osmičlenných skupin. b) družstva hrají ve třech hracích dnech v podzimní části a třech hracích dnech v jarní části soutěžního ročníku systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. 4. Postupy a sestupy a) družstva umístěná na 1.místě každé skupiny postupují do Extraligy žen b) družstva umístěná na 2.místě každé skupiny postupují do baráže o účast v Extralize c) družstva umístěná na místě každé skupiny setrvávají v 1.BWL d) družstva umístěná na 7. a 8.místě každé skupiny se účastní baráže o účast v 1.BWL. e) do baráže o účast v 1.BWL mohou být zařazena všechna nově vzniklá družstva žen. 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku

Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku 1. Základní ustanovení 1.1 Druh soutěže Liga Martiny Beyerové je celostátní dlouhodobá soutěž

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 NÁRODNÍ HbL STARŠÍHO DOROSTU STŘED / SEVEROZÁPAD MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ STŘED MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ STŘED 2009 2010 SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 PROPOZICE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE REGIONU STŘED 2009-2010 Řídící

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Propozice pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Historie a charakter turnaje Hokejový Poděbradský pohár vznikl v roce 2001 současně s obnovením provozu ZS v Poděbradech ve velmi skromných podmínkách.

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 16.6.2012 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS). Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic,

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY BRNĚNSKÉHO SVAZU MALÉ KOPANÉ 12. 8. - 14. 8. 2013 VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH Přítomni: Dr. Filip Juda Ing. Pavel Rosenbach Mgr. René Pazdera Mgr. Antonín Schneider Ing. Lukáš

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Zápis z jednání Moravského kongresu

Zápis z jednání Moravského kongresu Zápis z jednání Moravského kongresu 1. - Volba vedení MLL Nikolas Adámek podal návrh na prodloužení funkčního období předsedy VMLL na 2 roky. Předseda VMLL návrh na obsazení: Petr Němčík - Petr Němčík

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 A. Sportovně technická komise KVS Královéhradeckého kraje vyhlašuje pro soutěžní ročník 2015-16 soutěže dospělých v kategoriích krajský

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E Svaz národní házené K O M I S E M L Á D E Ž E V V S N H Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6; Tel/fax 220 513 274, Tel 233 017 441, GSM brána 603 646 441 IČO: 005 39 929 E-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

Rozpis soutěže ČBF 3x3 Chance 3x3 Tour 2015

Rozpis soutěže ČBF 3x3 Chance 3x3 Tour 2015 Rozpis soutěže ČBF 3x3 Chance 3x3 Tour 2015 A. Soutěž Chance 3x3 Tour 2015: 1. Charakteristika soutěže: 1.1 Otevřená mistrovská soutěž Družstev a Hráčů, vyhlášena Českou basketbalovou federací z. s. Soutěží

Více

Rozpis soutěže ČBF 3x3 Chance 3x3 Tour 2014

Rozpis soutěže ČBF 3x3 Chance 3x3 Tour 2014 Rozpis soutěže ČBF 3x3 Chance 3x3 Tour 2014 A. Soutěž Chance 3x3 Tour 2014: 1. Charakteristika soutěže: 1.1 Otevřená mistrovská soutěž Družstev a Hráčů. Soutěží se v pěti jednodenních Turnajích. Nejlepší

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně. Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2014/2015 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Aktiv STK ČKA 2010. Brno 12. 6. 2010

Aktiv STK ČKA 2010. Brno 12. 6. 2010 Aktiv STK ČKA 2010 Brno 12. 6. 2010 Novela STP Koule s pasem Lze používat vlastní koule s pasem. Řeší nový čl. 18 v Pravidlech. Ovlivněno několik dalších článků PR i ŘR Přestupky i povinnosti činovníků

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Pořadatel: Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje,

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušností - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů) k

Více

P R O P O Z I C E. otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 16. března 2011

P R O P O Z I C E. otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 16. března 2011 P R O P O Z I C E otevřeného krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ chlapci Mladá Boleslav 16. března 2011 1 A.Všeobecná ustanovení 1.Pořadatel: SPŠ Mladá Boleslav, OR AŠSK Mladá Boleslav

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2011-2012 (platí od 1.9.2011 do 31.8.2012) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2011/2012: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

PROPOZICE republikového finále AŠSK ČR ve florbale

PROPOZICE republikového finále AŠSK ČR ve florbale PROPOZICE republikového finále AŠSK ČR ve florbale Kategorie IV. - dívky a chlapci ZŠ A. Všeobecná ustanovení : 1. Pořadatel : Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ŠSK při ZŠ E.Zátopka, Kopřivnice

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM

PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM 2013 v malé kopané 17.ročník ------------------------------------------------------------------------------------------------- Klatovský ligový pohár 2013 8.ročník

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží sekce orientačního běhu (dále SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých

Více

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v T u r n a j v l e d n í m h o k e j i v e s n i c k ý c h m u ž s t e v X. ROČNÍK Zimní stadion Žďár nad Sázavou 2 0 0 9-2 0 1 0 O r g a n i z a c e : VESNICKÁ LIGA, hokejová soutěž vesnic S y s t é m

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E OKRESNÍHO KOLA BRNA-MĚSTA A JIM krajského kola středních škol ve a ve Š P L

Více

Seromoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava

Seromoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava Seromoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava ROZPIS Oblastních přeborů a Oblastních soutěží družstev mladších žáků O putovní pohár prezidenta ČTS, pro rok 2015 Řízení soutěže : řídí

Více

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Občanské sdružení Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Pořadatel: Občanské sdružení, dále jen OS PLLH Úvodní ustanovení: Soutěž je řízena Řídícím výborem PLLH

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více