ROZPIS Bowlingové ligy družstev ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS 2005-2006. Bowlingové ligy družstev ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE"

Transkript

1 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Z Á T O P K O V A / 2, P. S C H R. Č. 4 0, P R A H A 6 S T R A H O V, m a i l : i n f c z e c h b o w l i n g. c z ROZPIS Bowlingové ligy družstev ČESKÉ REPUBLIKY Praha, 21.června 2005

2 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěží Ladislav Jirků : Mánesova Štětí 3. Hlavní rozhodčí hlavní rozhodčí hracího dne (dále jen HD) je jmenován komisí rozhodčích nejpozději 7 dní před termínem konání hracího dne. Jména HD budou zveřejněna na oficiálních stránkách ČBA 4. Platnost tento rozpis platí pro všechny ligové soutěže družstev řízené Sportovně technickou komisí VV ČBA (dále jen STK). 5. Právo účasti a) právo účasti v ligových soutěžích družstev mají na základě výsledků loňské sezóny družstva uvedená v přílohách tohoto rozpisu b) nepřihlásí-li se některé z družstev, přechází právo účasti na další družstvo podle výsledků baráží. c) o rozdělení do skupin rozhoduje s konečnou platností STK. d) za každé družstvo mohou startovat jen hráči a hráčky, kteří jsou v ČBA registrovaní za příslušný klub (oddíl) nebo hráči jiného oddílu s souladu s čl.33 Soutěžního řádu (Hostování), a jsou uvedeni na soupisce družstva nebo startují v souladu ustanovením 16 Střídavý start tohoto rozpisu. Hráč/hráčka musí v soutěžním ročníku 2005/2006 (tj. v období od do ) dosáhnout nejméně 12ti let věku. e) pro start v soutěžích bowlingové ligy družstev (dále jen BWL) mohou být hráči zapsáni jen na soupisce jednoho družstva. Při přepsání hráče na jinou soupisku v souladu s 16 Střídavý start dojde k vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl dříve uveden. f) hráč družstva, které bylo vyloučeno nebo se odhlásilo, nesmí již ve stejném soutěžním ročníku startovat za jiné družstvo v BWL 6. Termíny a místa konání a) termíny jsou uvedeny v přílohách, místa konání hracích dnů a rozlosování všech stupňů a skupin soutěží budou uvedeny v dodatku tohoto rozpisu. b) hracím dnem je vždy neděle. 7. Účastnický poplatek a příspěvek družstev a) účastnickým poplatkem družstev se rozumí poplatek za přihlášení družstva do soutěže ve výši 10000,- Kč za družstvo hrající extraligu mužů 5000,- Kč za družstvo hrající extraligu žen nebo 1.BWL mužů i žen 1. Poplatek je splatný současně s podáním přihlášky do soutěže. Družstvům oddílů, které jsou nebo se nejpozději do stanou členy ČSTV, bude na základě písemné žádosti k rukám vedoucího soutěží vrácena část poplatku ve výši 1000,- Kč. b) účastnickým příspěvkem družstev se rozumí příspěvek družstva na hrací den BWL ve výši 90,- Kč za každou odehranou hru jednoho hráče/hráčky, nestanoví-li některý z dodatků tohoto rozpisu poplatek nižší. Za odehranou hru hráče, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší maximálně 18 let věku, se platí příspěvek ve výši 50,- Kč za každou odehranou hru. Vrácení rozdílu provede HD v závěru hracího dne na základě odehraných her a předložení registračního průkazu hráče.

3 T E C H N I C K Á USTA N O V E N Í 8. Předpis hraje se podle Pravidel bowlingu, Soutěžního řádu - pokud rozpis některou jeho část nemění, dle tohoto rozpisu a jeho případných dodatků. Dodatky rozpisu budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních www stránek ČBA. 9. Systém soutěží a) družstva jsou dle výkonnosti v loňského ročníku rozdělena do skupin dle příloh rozpisu. b) družstva hrají ve skupině v každém hracím dni systémem vzájemných utkání každý s každým. c) rozlosování a pořadí utkání celého soutěžního ročníku bude stanoveno v dodatku tohoto rozpisu d) hrací systémy baráží ligových soutěží budou uvedeny v dodatku tohoto rozpisu 10. Systém hry a) každý hráč tříčlenného družstva odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl Pravidel bowlingu) b) před zahájením utkání mají družstva právo na rozcvičení v rozsahu 6 minut na každé z páru drah, na kterých se utkání bude hrát, před první hrou hracího dne a před hrou bezprostředně následující po úpravě drah 3 minuty na každé z páru drah, na kterých se utkání bude hrát, před každou další hrou rozložení tréninku mezi hráče je plně v kompetenci družstva. Trénink začíná a končí pokynem rozhodčího, nepřítomnost některých hráčů či celého družstva nezakládá s výjimkou prvního utkání hracího dne nárok na čerpání čekací doby dle 20 písm. c) tohoto rozpisu. c) utkání se zahajuje pokynem rozhodčího. 11. Bodové hodnocení a) na základě výsledku utkání se přiznají do tabulky pořadí družstev 2 body vítěznému družstvu po jednom bodu oběma družstvům v případě nerozhodného výsledku 0 bodů poraženému družstvu b) vítězem utkání je družstvo, které v utkání docílí vyšší celkový výkon c) pořadí družstev v tabulce se řídí počtem bodů získaných v odehraných utkáních d) v případě bodové rovnosti ve skupině rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí) : vyšší součet výkonů družstva v odehraných utkáních bodový zisk ze vzájemných utkání vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání dodatkový zápas 12. Postupy a sestupy postupy a sestupy včetně baráží jsou uvedeny v přílohách tohoto rozpisu 13. Povinnosti a práva vedoucího družstva (kapitána), resp. jeho zástupce, a hráčů a) po vyzvání rozhodčím nebo HR, předá VD před zahájením utkání sestavu družstva s uvedením pořadí hráčů, ve kterém budou nastupovat ke hře. b) VD předloží před zahájením jednotlivých utkání rozhodčímu registrační průkazy hráčů uvedených v sestavě družstva. Nepředložení registračních průkazů není důvodem k nepřipuštění ke hře, ale bude postihováno disciplinárně. c) VD, případně jejich zástupci, si vzájemně zapíší a podpisem potvrdí konečný výsledek utkání. Takto podepsaný výsledek utkání je neměnný s výjimkou dodatečného anulování výkonu neoprávněně startujících hráčů a oprav chyb v celkového výkonu družstva vzniklých chybným součtem výkonů jednotlivých hráčů. d) hráči družstva nastupují ke hře v jednotném úboru (stejné dresy a jednotná barva kalhot, resp. sukní pro družstva žen) e) hráči jsou povinni respektovat pokyny a rozhodnutí rozhodčího a HR f) hráči jsou povinni ovládat a dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, Pravidel bowlingu a Soutěžního řádu

4 14. Povinnosti a práva družstev a) družstva zašlou k rukám sekretáře ČBA nejpozději do přihlášku do soutěže včetně dokladu o úhradě poplatku dle 7 odstavce a). Bez dokladu o úhradě poplatku bude přihláška považována za neplatnou. b) družstva zašlou k rukám sekretáře ČBA nejpozději do řádně vyplněnou soupisku družstva ve dvou výtiscích. Za řádně vyplněnou soupisku se přitom považuje soupiska, která obsahuje všechny povinné údaje a nejméně tři hráče včetně registračních čísel. c) při prezenci družstva předloží VD ke kontrole HR soupisku. Prezenci na jednotlivé hrací dny zahajuje HR nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem hracího dne. Proti družstvu, které se prezentuje později než 10 minut před plánovaným začátkem hracího dne, může být zahájeno disciplinární řízení. d) družstvo, které se nedostaví k účasti na hracím dni nebo se dostaví později, musí uhradit účastnický příspěvek v plné výši dodatečně i za neodehrané hry. Výkon družstva v neodehraných utkáních je nulový. e) družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený začátek utkání, za řádný nástup družstva se považuje nastoupení nejméně dvou hráčů oprávněných a připravených ke hře. Nenastoupí-li družstvo včas, rozhodčí zahájí trénink bez jeho účasti. Nedostaví-li se družstvo ani do okamžiku zahájení utkání, nebude k utkání připuštěno ani v případě, že se dostaví v jeho průběhu. Čekací doba patnácti minut se vztahuje pouze na první utkání hracího dne. 15. Soupiska a její změny a) potvrzené soupisky jsou zpět zaslány sekretářem ČBA na korespondenční adresy klubů, druhá zaslaná soupiska je uložena u předsedy STK. b) změny na soupisce družstva (záznam střídavého startu, připsání nebo vyškrtnutí hráče) je oprávněn provádět pouze HR a to zásadně v průběhu hracího dne. Každý provedený záznam opatří datem zápisu a vlastnoručním podpisem a zároveň tuto skutečnost oznámí po ukončení hracího dne vedoucímu soutěže. c) počet hráčů na soupisce není omezen. d) hráči jsou dopisováni na soupisku jen v souladu s ustanoveními 16 Střídavý start e) ze soupisky lze vyškrtávat. Vyškrtnutí provede HR soutěže, ve které je družstvo zařazeno na základě žádosti VD nebo pokyn vedoucích soutěží. Vyškrtnutý hráč nesmí do konce soutěžního ročníku nastoupit za jiné družstvo s výjimkou případu, kdy byl vyškrtnut z důvodu zapsání na soupisku jiného družstva v souladu s ustanoveními 16 Střídavý start. f) nepředložení soupisky nemá za následek nesehrání utkání, ale trestá se dle disciplinárního řádu. g) družstvo může na své soupisce uvést cizí státní příslušníky, kteří splňují stejné podmínky účasti v soutěžích jako hráči české státní příslušnosti. Pro start takových hráčů platí ustanovení čl.21 soutěžního řádu. h) v případě (i dodatečného) zjištění neoprávněného startu bude výsledek neoprávněně startujícího hráče anulován a výsledky utkání, ve kterých hrál, budou změněny. Pro posuzování oprávněnosti startu je rozhodující okamžik uskutečnění startů hráče v různých družstvech a soutěžích. Opožděné provedení změn na soupiskách, zejména v důsledku nemožnosti okamžitého zjištění skutečností pro provedení změn rozhodujících, nemá na posuzování oprávněnosti startu vliv. 16. Střídavý start a) pojmem střídavý start označujeme start hráče, který není zapsán na soupisce družstva. Start ve více hrách téhož hracího dne je považován za jeden střídavý start b) počty střídavých startů uskutečněných ve všech ligových soutěžích družstev (celostátních i regionálních) se sčítají c) není povolen střídavý start ve stejné úrovni třídě soutěže jako je ta, ve které je zařazeno družstvo na jehož soupisce je hráč zapsán. V soutěžích, ve kterých dochází po podzimní části k přeskupení družstev do skupin o titul (resp. postup) a udržení, se všechny skupiny považují za stejnou třídu soutěže. d) střídavý start v nižší soutěžní třídě je povolen pouze v družstvu téhož oddílu a to za podmínky, že hráč dosud nestartoval ani v jednom utkání žádného družstva. Při prvním takovém startu se hráč stává členem družstva, ve kterém střídavý start odehrál. HR zajistí dopsání hráče na soupisku a prostřednictvím vedoucího soutěží a příslušného HR i vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl hráč původně zapsán. e) střídavý start ve vyšší soutěžní třídě je povolen pouze v družstvě téhož oddílu. Při prvním střídavém startu provede HR záznam na soupisku družstva, v kterém hráč střídavý start

5 odehrál. Při druhém střídavém startu se hráč stává členem družstva, ve kterém druhý střídavý start odehrál. HR zajistí dopsání hráče na soupisku a prostřednictvím vedoucího soutěží a příslušného HR i vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl hráč původně zapsán. f) pro hráče, který není uveden na žádné soupisce, platí analogicky ustanovení 16 odst.e) tohoto rozpisu, nejedná-li se o hráče dle 16 odst.g) g) střídavý start hráče, který v průběhu soutěžního ročníku změnil oddílovou příslušnost nebo startuje v jiném oddíle na základě čl.33 Soutěžního řádu (Hostování) je povolen pouze za podmínky že hráč dosud nestartoval ani v jednom utkání žádného družstva. Pro takového hráče platí analogicky ustanovení 16 odst. e) h) hráč, který byl připsán na soupisku podle 16 odstavců d) až g) tohoto rozpisu již nesmí do konce soutěžního ročníku odehrát žádný další střídavý start 17. Přední umístění a ceny a) vítězné družstvo v Extralize mužů i žen obdrží titul Mistr České republiky 2004/2005. Družstvu náleží též na jedno soutěžní období putovní pohár Mistra ČR a pohár do trvalého držení. b) družstva umístěná na 1. až 3. místě ve všech soutěžních třídách a členové těchto družstev, získají ocenění za umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na soupisce. c) družstva umístěná na 1.-4.místě v Extralize mužů a žen, na místě v každé ze skupin 1.BWL mužů a na místě v každé ze skupin 1.BWL žen obdrží finanční cenu ve výši : za 1.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 2.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 3.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 4.místo v Extralize : ,- Kč (muži), 5 000,- Kč (ženy) za 1.místo v každé 1.BWL : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 2.místo v každé 1.BWL : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 3.místo v každé 1.BWL mužů : 5 000,- Kč d) družstva v každé ze skupin extraligy mužů i žen umístěná na 1.místě po podzimní části obdrží finanční cenu ve výši ,-Kč (muži), resp ,-Kč (ženy) e) o způsobu vyhodnocení soutěže a předání cen za umístění rozhodne vedení ČBA před ukončením soutěžního ročníku a zveřejní jej ve zpravodaji ČBA. 18. Řízení utkání a) řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný rozhodčí b) rozhodčí na hrací dny deleguje komise rozhodčích 19. Práva a povinnosti HR a) vybírá účastnický příspěvek družstev na každém hracím dnu a provádí vyúčtování hracího dne b) kontroluje soupisky družstev c) zajišťuje počítání výsledků a tabulky průběžného pořadí v soutěži d) zasílá výsledky, tabulku soutěže, přehled uskutečněných střídavých startů a provedených změn v soupiskách jednotlivým vedoucím družstev a vedoucímu soutěží. e) archivuje kopie zápisu o utkání pro případnou kontrolu výsledků 20. Práva a povinnosti rozhodčího a) před zahájením hracího dne vymezí hrací prostor b) vydává prázdné tiskopisy ( zápisy o utkání ) před utkáním c) v případě, že se některé z družstev včas nedostaví k prvnímu utkání hracího dne, vyhlásí čerpání čekací doby v délce 15 minut. Čerpání čekací doby poznamená do zápisu o utkání včetně důvodů, které družstvo vedly k opožděnému nástupu d) před zahájením utkání kontroluje registrační průkazy hráčů uvedených v sestavách družstev e) dává pokyn k zahájení a ukončení tréninku, přičemž dbá, aby družstva měla dostatek času k přesunu mezi páry drah po ukončení předchozích utkání. Po ukončení tréninku dává pokyn k zahájení utkání. f) má právo nepřipustit ke hře hráče, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu či omamných látek. g) ve sporných případech po konzultaci s HR na místě rozhoduje o konečném verdiktu h) kontroluje a potvrzuje zápisy o utkání

6 i) řídí průběh hracího dne tak, aby zabránil vzniku okolností, jež by mohly vést k předčasnému ukončení utkání. Využívá všech možností, které mu dává rozpis, pravidla a soutěžní řád. Utkání předčasně ukončí jen v krajním případě, není-li jiné řešení j) předčasně ukončí utkání zejména pokud : v hracím prostoru dojde k výtržnostem, které nelze zvládnout hra ztratí sportovní charakter některé družstvo neuposlechne příkazu rozhodčího je fyzicky napaden kdokoliv z organizačních pracovníků (HR, rozhodčí nebo technická obsluha drah) k) ukončí-li rozhodčí předčasně utkání, uvede do zápisu, jak probíhalo a proč bylo předčasně ukončeno. Je-li to možné, zajistí rozhodčí vyjádření a podpisy zástupců družstev. O výsledku utkání rozhodne STK 21. Různé a) do hracího prostoru je při utkání povolen vstup pouze všem členům hrajících družstev, jejich trenérům, rozhodčím, HR a technické obsluze b) do hracího prostoru je zakázáno vnášet nápoje které nejsou opatřeny uzávěrem c) v hracím prostoru platí zákaz požívání alkoholických nápojů d) v hracím prostoru je zakázáno používat přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku způsobem, který může rušit ostatní hráče (hlasité zvonění, vyřizování hovorů v hracím prostoru..) e) v průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru bowlingové herny f) družstvo, které nesplní některou z povinností uloženou tímto rozpisem či se jinak proviní proti Pravidlům bowlingu, může být potrestáno podle Disciplinárního řádu. O udělování trestů a jejich výši rozhoduje s přihlédnutím k závažnosti provinění Disciplinární komise ČBA. Rozhodnutí o uložení trestu bude zveřejněno ve Zpravodaji ČBA. Účastníci disciplinárního řízení obdrží rozhodnutí doporučeně poštou 22. Seznam příloh Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou následující přílohy a dodatky : a) Příloha č.1 Ustanovení specifická pro extraligu mužů b) Příloha č.2 Ustanovení specifická pro extraligu žen c) Příloha č.3 Ustanovení specifická pro 1.BWL mužů d) Příloha č.4 Ustanovení specifická pro 1.BWL žen ing. Karel Vopička v.r. prezident ČBA Ladislav Jirků v.r. předseda STK

7 Příloha č.1 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení rozpisu specifická pro extraligu mužů 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro extraligu mužů. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A Draci Brno B Atlant Olomouc Sahari Černošice B 1.BC Děčín SAJM Olomouc STRIKE Řevnice BC VIA Trutnov BC Plzeň SKUPINA B King Pins Praha EŽ Gladiators Praha BéBéčko Brno MatriXX Praha Draci Brno SBK ALFA Plzeň Olympia Wellness Záběhličtí Ovčáci - B 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají v podzimní části soutěže ve čtyřech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. c) dle bodového umístění po podzimní části soutěže budou družstva na 1.-4.místě z každé skupiny zařazena do jarní nádstavbové skupiny o titul a družstva na 5.-8.místě z každé skupiny budou zařazena do nádstavbové skupiny o udržení d) v jarní části hrají družstva od nuly ve třech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. e) pořadí ve skupině o titul určí celkové pořadí na 1.-8.místě, pořadí ve skupině o udržení určí celkové pořadí na místě 4. Postupy a sestupy a) z Extraligy mužů se nepostupuje b) družstva umístěná na 1. až 10. místě setrvávají v Extralize c) družstva umístěná na 11. až 14. místě se účastní baráže o účast v Extralize d) družstva umístěná na 15. a 16. místě sestupují do 1.BWL ligy 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

8 Příloha č.2 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro extraligu žen 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro extraligu žen. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A Záběhličtí Ovčáci STRIKE Řevnice B BC VIA Trutnov Kenwood Strikers B 1.BC Děčín SBK Náchod Sahari Černošice SKBC Račice SKUPINA B BLK Jablonec STRIKE Řevnice SASH Bowling BC Rabbits Praha B SAJM Olomouc SBK Náchod B X-Stars Praha Kenwood Strikers 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají v podzimní části soutěže ve čtyřech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. c) dle bodového umístění po podzimní části soutěže budou družstva na 1.-4.místě z každé skupiny zařazena do jarní nádstavbové skupiny o titul a družstva na 5.-8.místě z každé skupiny budou zařazena do nádstavbové skupiny o udržení d) v jarní části hrají družstva od nuly ve třech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. e) pořadí ve skupině o titul určí celkové pořadí na 1.-8.místě, pořadí ve skupině o udržení určí celkové pořadí na místě 4. Postupy a sestupy a) z Extraligy žen se nepostupuje b) družstva umístěná na 1. až 12. místě setrvávají v Extralize c) družstva umístěná na 13. a 14. místě se účastní baráže o účast v Extralize d) družstva umístěná na 15. a 16. místě sestupují do 1.BWL 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

9 Příloha č.3 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro 1.BWL mužů 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro 1.BWL mužů. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A EKOBUS Team MatriXX Praha B DT Expert Praha SBK Náchod Master Praha V.I.P. Dvůr Králové BLK Jablonec B BH Domašín - B SKUPINA B BC Tábor Bowland Olomouc- B 1.BC Děčín B X-Stars Praha RADAVA SC Praha Sahari Černošice MatriXX Praha C SKBC Račice SKUPINA C Bowland Olomouc BK Broumov Atlant Olomouc B 1.PSKN Praha Rychlé Koule ÚL SBK Náchod B Olympia Wellness -B BK Liberec - B SKUPINA D BK Liberec SKB Boskovice BLK Jablonec Oftis Ústí n. Orlicí STRIKE Řevnice B SKK-B Jičín SKB Praha Best Bowling Club 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají ve třech hracích dnech v podzimní části a třech hracích dnech v jarní části soutěžního ročníku systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. 4. Postupy a sestupy a) družstva umístěná na 1.místě každé skupiny přímo postupují do Extraligy mužů b) družstva umístěná na 2.místě každé skupiny postupují do baráže o účast v Extralize c) družstva umístěná na místě každé skupiny setrvávají v 1.BWL d) družstva umístěná na místě každé skupiny se účastní baráže o účast v 1.BWL. e) družstva umístěná na 8.místě sestupují do 2.BWL f) do 1.BWL přímo postupuje 1 družstvo z každé regionální 2.BWL g) do baráže o účast v 1.BWL postupují 2 družstva z každé regionální 2.BWL 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

10 Příloha č.4 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro 1.BWL žen 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro 1.BWL žen b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A BC Plzeň MatriXX Praha SBK DOK Hronov Draci Brno Rychlé koule UL SKUPINA B Bowland Olomouc 1.BC Děčín B 1.PSKN Praha BC Rabbits Praha DUNA Děčín BéBéčko Brno do soutěže se mohou přihlásit i nově vzniklá družstva 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních maximálně osmičlenných skupin. b) družstva hrají ve třech hracích dnech v podzimní části a třech hracích dnech v jarní části soutěžního ročníku systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. 4. Postupy a sestupy a) družstva umístěná na 1.místě každé skupiny postupují do Extraligy žen b) družstva umístěná na 2.místě každé skupiny postupují do baráže o účast v Extralize c) družstva umístěná na místě každé skupiny setrvávají v 1.BWL d) družstva umístěná na 7. a 8.místě každé skupiny se účastní baráže o účast v 1.BWL. e) do baráže o účast v 1.BWL mohou být zařazena všechna nově vzniklá družstva žen. 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

PROPOZICE KUTNOHORSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY 2014-2015

PROPOZICE KUTNOHORSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY 2014-2015 PROPOZICE KUTNOHORSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY 2014-2015 Vypisovatel KHBL: Vedoucí KHBL: Bowling a Pizzerie Kutná Hora Hrnčířská 235, 284 01 +420 327 511 848 www.bowlingkutnahora.cz Petr Mráček +420 602 549 946

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 10.ročník jaro 2009 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

Přestupní řád Svazu zápasu České republik

Přestupní řád Svazu zápasu České republik P R E A M B U L E Přestupní řád Svazu zápasu České republiky (dále jen PŘ) je směrnicí, která řeší přestupy a hostování aktivních zápasníků a ostatních členů SZČR v ČR. Současně upravuje podmínky jak pro

Více

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11

Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ. sezóna 2010-11 Systém soutěží a klasifikační řád ČASQ sezóna 2010-11 1. SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 1A. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH SOUTĚŽE MUŽŮ SOUTĚŽE ŽEN 1B. SOUTĚŽE MASTERS 1C. SOUTĚŽE VE ČTYŘHŘE 1D. SOUTĚŽE JUNIORŮ 2.SOUTĚŽE DRUŽSTEV

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje z.s. REGISTRAČNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 Článek 1 Základní ustanovení 1. Hráči, kteří se chtějí zúčastnit sportovních soutěží v ledním hokeji (dále také jako

Více

PROPOZICE TURNAJE Ještědská série

PROPOZICE TURNAJE Ještědská série PROPOZICE TURNAJE Ještědská série 1. Platnost předpisů a řádů Ještědská serie se řídí: a) propozicemi turnaje b) základní pravidla hry vydané Českomoravskou bowlingovou asociací c) turnaj je zařazen do

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (schváleno ČS ČSC 30.5.2015) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy

Více

Stanovy SFL - Small Floorball League

Stanovy SFL - Small Floorball League SFL - Small Floorball League Stanovy SFL - Small Floorball League I. Základní ustanovení 1. Small floorball league ( SFL ) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel Čfbu

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Asociace extraligových tenisových klubů vydává. konané ve dnech 10.9. - 16.9.2006

Asociace extraligových tenisových klubů vydává. konané ve dnech 10.9. - 16.9.2006 Asociace extraligových tenisových klubů vydává konané ve dnech 10.9. - 16.9.2006 WWW: TENIS-PREROV@VOLNY.CZ A: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán: Asociace extraligových tenisových klubů 2. Vedoucí soutěže:

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží MINITENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner

Více

Český pohár dospělých. 42. ročník

Český pohár dospělých. 42. ročník V Praze dne 6. 6. 2015 Český pohár dospělých 42. ročník P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz,

Více

SFL Small Floorbal League

SFL Small Floorbal League SFL Small Floorbal League I. Základní ustanovení Stanovy SFL Small Floorball League 2014 2015 1. Small floorbal league (SFL) je amatérská soutěž určená pro vyplnění volného času, hraná dle pravidel ČFBU

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2009/2010 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů

Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů Veřejné Odbíjenkářské Sdruţení Amatérů 10. ročník 2008/2009 Pravidla amatérské volejbalové soutěţe pro turnaj smíšených druţstev Pořadatelé Pavel PEŠULA Lada MÁDLÍKOVÁ V.O.S.A. - Teplice www.vosa-teplice.com

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší HC DRACI BÍLINA oddíl ledního hokeje Litoměřická 904, 418 01 Bílina ========================================================= IČ ČSLH: 050901 Mgr. René Štěpánek, prezident oddílu HC Draci Bílina O pohár

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz Adresář organizačních pracovníků SKP Tachov: Jiří CHEJNOVSKÝ, 34701 Tachov tel.: 724 359 780 e-mail: jiri.chejnovsky@seznam.cz hřiště: SKP Tachov u městského

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Městská liga neregistrovaných

Městská liga neregistrovaných Turnaj v ledním hokeji o přeborníka města Velkého Meziříčí Městská liga neregistrovaných 13. ročník Zimní stadion ve Velkém Meziříčí 2015/2016 Organizace: Řídící orgán jsou manažeři jednotlivých mužstev,

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 1. Všeobecná ustanovení PROPOZICE TURNAJE 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partneři: PSG Zlín pod záštitou

Více

Řídící orgán. Podmínky účasti týmu

Řídící orgán. Podmínky účasti týmu KRAJSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA ČECHY VÝCHOD 2013 2014 RSHb ČECHY VÝCHOD bankovní spojení:fio banka, číslo účtu: 2200190661/2010IČO: 22769111, www.hokejbal-vychod.cz Řídící orgán Ligová komise RSHb ČECHY VÝCHOD

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 9.ročník podzim 2008 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

Směrnice a kritéria trenérských licencí

Směrnice a kritéria trenérských licencí Směrnice a kritéria trenérských licencí Zdůvodnění: Zpracoval: Předkládá: Předkládá se na základě plánu práce KMM Komise mládeže a metodiky ČFbU Jiří Kučera Česká florbalová unie ve smyslu svého poslání

Více

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 Sportovní úsek ČSRU OBSAH 1. ÚVOD 3 2. LIGA V SEZÓNĚ 2011-12.4 2.1. Extraliga v 8 4 2.2. 1. liga v 6..5 2.3. Oblastní přebor 6 3. LIGA OD SEZÓNY 2012-13.7 3.1. Extraliga

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana Východočeský tenisový svaz vedoucí soutěží VČTS BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu A. Všeobecná ustanovení

Více

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. Pořadatel Okresní komise FUTSALU Zlín. ( OKF ) OKF si vyhrazuje

Více

Přestupní řád Českého svazu házené

Přestupní řád Českého svazu házené Přestupní řád Českého svazu házené jaro 2014 1 Článek I Základní ustanovení a definice 1. Přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti jednotlivce - člena ČSH s licencí hráče

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY HRÁČŮ DO 21 LET

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY HRÁČŮ DO 21 LET SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY HRÁČŮ DO 21 LET Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídící orgány Pořadatelem soutěží hráčů do 21 let je Česká baseballová asociace, řídícím orgánem je Sportovně-technická

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ

2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ 2.ROČNÍK TURNAJE MLADŠÍCH ŢÁKYŇ pod patronací starosty městské části Praha 9 - Satalice SPARŤANKA CUP (pro hráčky narozené po 01.01.1998) Úvodní slovo Váţení sportovní přátelé, vítáme Vás na druhém ročníku

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana Východočeský tenisový svaz vedoucí soutěží VČTS BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu A. Všeobecná ustanovení

Více

Výbor svazu stolního tenisu OV ČeSTV Benešov. R o z p i s. OP mužů ve stolním tenise pro rok 2014 2015.

Výbor svazu stolního tenisu OV ČeSTV Benešov. R o z p i s. OP mužů ve stolním tenise pro rok 2014 2015. Výbor svazu stolního tenisu OV ČeSTV Benešov R o z p i s OP mužů ve stolním tenise pro rok 2014 2015. Okresní přebor 1: Okresní přebor 2: 1. Sokol Votice A 1. Sokol Votice C 2. Sokol Benešov B 2. Zámek

Více

Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku

Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku Soutěžní řád a propozice Liga Martiny Beyerové Mistrovství republiky smíšených družstev v závěsném kuželníku 1. Základní ustanovení 1.1 Druh soutěže Liga Martiny Beyerové je celostátní dlouhodobá soutěž

Více

2. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI 2011 PARDUBICE 30.3.-3.4.2011

2. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI 2011 PARDUBICE 30.3.-3.4.2011 2. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LEDNÍM HOKEJI 2011 PARDUBICE 30.3.-3.4.2011 PROPOZICE TURNAJE 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partner: HC EATON Pardubice 1.3

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

Upřesňující technické normy 2014-2015

Upřesňující technické normy 2014-2015 Upřesňující technické normy 2014-2015 1. Startují : MŽ - startují hráči dvouročníku 2003-2004 (dívky navíc i ročník 2002) - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2005 (po splnění čl.219

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS 2006 JEDNOTLIVCŮ Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 29. duben 2006 Všeobecná ustanovení 1.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Obsah rozpisu : I. Všeobecná a technická ustanovení str. 3 4 - 2 - II. Pokyny k soutěži v Ostravské lize str. 5-6. III. Informace k rozhodčím str.

Obsah rozpisu : I. Všeobecná a technická ustanovení str. 3 4 - 2 - II. Pokyny k soutěži v Ostravské lize str. 5-6. III. Informace k rozhodčím str. Obsah rozpisu : I. Všeobecná a technická ustanovení str. 3 4 II. Pokyny k soutěži v Ostravské lize str. 5-6 III. Informace k rozhodčím str. 6 IV. Adresář kontaktních osob a hřišť str. 6-8 V. Adresář rozhodčích

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE. Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE. Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE Výňatek ze soutěžního řádu související s hracím systémem soutěží družstev pro sezónu 2012-2013 1.9.2012 Stránka 1 z 5 SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH - MUŽI Družstva jsou rozdělena do čtyř výkonnostní

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ KRASOJÍZDA Platnost od 1.1.2007 1 SÁLOVÁ CYKLISTIKA V sálové cyklistice jsou tyto mistrovské a pohárové disciplíny: 1) Kolová

Více

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU ČESKÉHO SNOOKERU OBSAH Podmínky pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Postup pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Propozice turnaje... 2 Povinné odstavce...

Více

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA UH-M 2009 / 2010 UH-Z OBSAH: A Výsledky soutěžního ročníku 2009-10 B Hodnocení sezóny C Podmínky

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S

Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S Fotbalová asociace České republiky Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice R O Z P I S mistrovských fotbalových soutěží soutěžní ročník 2015 2016 Mistrovské fotbalové soutěže Okresního fotbalového

Více

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool

l Soutěžní řád ČMBS sekce pool ČMBS, SEKCE POOL SOUTĚŽNÍ ŘÁD STRANA 1 Z 14 Sportovně technické předpisy ČMBS - sekce pool l Soutěžní řád ČMBS sekce pool l 1. Základní ustanovení Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení sportovních soutěží

Více

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012.

na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce 2012. P O Z V Á N K A na poradu STK ČSJu a zástupců oddílů-klubů zařazených do dlouhodobých mistrovských soutěží v roce. Porada se uskuteční v úterý 17. ledna v 11:00 hod. v Praze 6 - Strahov, Atletická 100/2,

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ PŘESTUPNÍ ŘÁD VOLEJBALU Číslo směrnice: 06/2011 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 22. května 2011 Účinnost od: 1. července 2011 Číslo jednací: 006-22-05-11 Směrnice

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

Zpravodaj č. : SEZONA 2011/2012-1 -

Zpravodaj č. : SEZONA 2011/2012-1 - Zpravodaj č. : 72 SEZONA 2011/2012 Vydává VV SK RKP leden 2012-1 - PRůBĚŽNÉ TABULKY PODZIM 2011 PŘEBOR I.třída 1. MICRONIX 9 7 0 2 44 : 27 21 1. DPA ŘEPY 9 7 1 1 20 : 9 22 2. LD VRŠOVICE 9 6 0 3 35 : 17

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více