ROZPIS Bowlingové ligy družstev ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPIS 2005-2006. Bowlingové ligy družstev ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE"

Transkript

1 ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Z Á T O P K O V A / 2, P. S C H R. Č. 4 0, P R A H A 6 S T R A H O V, m a i l : i n f c z e c h b o w l i n g. c z ROZPIS Bowlingové ligy družstev ČESKÉ REPUBLIKY Praha, 21.června 2005

2 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěží Ladislav Jirků : Mánesova Štětí 3. Hlavní rozhodčí hlavní rozhodčí hracího dne (dále jen HD) je jmenován komisí rozhodčích nejpozději 7 dní před termínem konání hracího dne. Jména HD budou zveřejněna na oficiálních stránkách ČBA 4. Platnost tento rozpis platí pro všechny ligové soutěže družstev řízené Sportovně technickou komisí VV ČBA (dále jen STK). 5. Právo účasti a) právo účasti v ligových soutěžích družstev mají na základě výsledků loňské sezóny družstva uvedená v přílohách tohoto rozpisu b) nepřihlásí-li se některé z družstev, přechází právo účasti na další družstvo podle výsledků baráží. c) o rozdělení do skupin rozhoduje s konečnou platností STK. d) za každé družstvo mohou startovat jen hráči a hráčky, kteří jsou v ČBA registrovaní za příslušný klub (oddíl) nebo hráči jiného oddílu s souladu s čl.33 Soutěžního řádu (Hostování), a jsou uvedeni na soupisce družstva nebo startují v souladu ustanovením 16 Střídavý start tohoto rozpisu. Hráč/hráčka musí v soutěžním ročníku 2005/2006 (tj. v období od do ) dosáhnout nejméně 12ti let věku. e) pro start v soutěžích bowlingové ligy družstev (dále jen BWL) mohou být hráči zapsáni jen na soupisce jednoho družstva. Při přepsání hráče na jinou soupisku v souladu s 16 Střídavý start dojde k vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl dříve uveden. f) hráč družstva, které bylo vyloučeno nebo se odhlásilo, nesmí již ve stejném soutěžním ročníku startovat za jiné družstvo v BWL 6. Termíny a místa konání a) termíny jsou uvedeny v přílohách, místa konání hracích dnů a rozlosování všech stupňů a skupin soutěží budou uvedeny v dodatku tohoto rozpisu. b) hracím dnem je vždy neděle. 7. Účastnický poplatek a příspěvek družstev a) účastnickým poplatkem družstev se rozumí poplatek za přihlášení družstva do soutěže ve výši 10000,- Kč za družstvo hrající extraligu mužů 5000,- Kč za družstvo hrající extraligu žen nebo 1.BWL mužů i žen 1. Poplatek je splatný současně s podáním přihlášky do soutěže. Družstvům oddílů, které jsou nebo se nejpozději do stanou členy ČSTV, bude na základě písemné žádosti k rukám vedoucího soutěží vrácena část poplatku ve výši 1000,- Kč. b) účastnickým příspěvkem družstev se rozumí příspěvek družstva na hrací den BWL ve výši 90,- Kč za každou odehranou hru jednoho hráče/hráčky, nestanoví-li některý z dodatků tohoto rozpisu poplatek nižší. Za odehranou hru hráče, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší maximálně 18 let věku, se platí příspěvek ve výši 50,- Kč za každou odehranou hru. Vrácení rozdílu provede HD v závěru hracího dne na základě odehraných her a předložení registračního průkazu hráče.

3 T E C H N I C K Á USTA N O V E N Í 8. Předpis hraje se podle Pravidel bowlingu, Soutěžního řádu - pokud rozpis některou jeho část nemění, dle tohoto rozpisu a jeho případných dodatků. Dodatky rozpisu budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních www stránek ČBA. 9. Systém soutěží a) družstva jsou dle výkonnosti v loňského ročníku rozdělena do skupin dle příloh rozpisu. b) družstva hrají ve skupině v každém hracím dni systémem vzájemných utkání každý s každým. c) rozlosování a pořadí utkání celého soutěžního ročníku bude stanoveno v dodatku tohoto rozpisu d) hrací systémy baráží ligových soutěží budou uvedeny v dodatku tohoto rozpisu 10. Systém hry a) každý hráč tříčlenného družstva odehraje v utkání jednu hru střídavě na páru drah - americký systém (čl Pravidel bowlingu) b) před zahájením utkání mají družstva právo na rozcvičení v rozsahu 6 minut na každé z páru drah, na kterých se utkání bude hrát, před první hrou hracího dne a před hrou bezprostředně následující po úpravě drah 3 minuty na každé z páru drah, na kterých se utkání bude hrát, před každou další hrou rozložení tréninku mezi hráče je plně v kompetenci družstva. Trénink začíná a končí pokynem rozhodčího, nepřítomnost některých hráčů či celého družstva nezakládá s výjimkou prvního utkání hracího dne nárok na čerpání čekací doby dle 20 písm. c) tohoto rozpisu. c) utkání se zahajuje pokynem rozhodčího. 11. Bodové hodnocení a) na základě výsledku utkání se přiznají do tabulky pořadí družstev 2 body vítěznému družstvu po jednom bodu oběma družstvům v případě nerozhodného výsledku 0 bodů poraženému družstvu b) vítězem utkání je družstvo, které v utkání docílí vyšší celkový výkon c) pořadí družstev v tabulce se řídí počtem bodů získaných v odehraných utkáních d) v případě bodové rovnosti ve skupině rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí) : vyšší součet výkonů družstva v odehraných utkáních bodový zisk ze vzájemných utkání vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání dodatkový zápas 12. Postupy a sestupy postupy a sestupy včetně baráží jsou uvedeny v přílohách tohoto rozpisu 13. Povinnosti a práva vedoucího družstva (kapitána), resp. jeho zástupce, a hráčů a) po vyzvání rozhodčím nebo HR, předá VD před zahájením utkání sestavu družstva s uvedením pořadí hráčů, ve kterém budou nastupovat ke hře. b) VD předloží před zahájením jednotlivých utkání rozhodčímu registrační průkazy hráčů uvedených v sestavě družstva. Nepředložení registračních průkazů není důvodem k nepřipuštění ke hře, ale bude postihováno disciplinárně. c) VD, případně jejich zástupci, si vzájemně zapíší a podpisem potvrdí konečný výsledek utkání. Takto podepsaný výsledek utkání je neměnný s výjimkou dodatečného anulování výkonu neoprávněně startujících hráčů a oprav chyb v celkového výkonu družstva vzniklých chybným součtem výkonů jednotlivých hráčů. d) hráči družstva nastupují ke hře v jednotném úboru (stejné dresy a jednotná barva kalhot, resp. sukní pro družstva žen) e) hráči jsou povinni respektovat pokyny a rozhodnutí rozhodčího a HR f) hráči jsou povinni ovládat a dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, Pravidel bowlingu a Soutěžního řádu

4 14. Povinnosti a práva družstev a) družstva zašlou k rukám sekretáře ČBA nejpozději do přihlášku do soutěže včetně dokladu o úhradě poplatku dle 7 odstavce a). Bez dokladu o úhradě poplatku bude přihláška považována za neplatnou. b) družstva zašlou k rukám sekretáře ČBA nejpozději do řádně vyplněnou soupisku družstva ve dvou výtiscích. Za řádně vyplněnou soupisku se přitom považuje soupiska, která obsahuje všechny povinné údaje a nejméně tři hráče včetně registračních čísel. c) při prezenci družstva předloží VD ke kontrole HR soupisku. Prezenci na jednotlivé hrací dny zahajuje HR nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem hracího dne. Proti družstvu, které se prezentuje později než 10 minut před plánovaným začátkem hracího dne, může být zahájeno disciplinární řízení. d) družstvo, které se nedostaví k účasti na hracím dni nebo se dostaví později, musí uhradit účastnický příspěvek v plné výši dodatečně i za neodehrané hry. Výkon družstva v neodehraných utkáních je nulový. e) družstva jsou povinna nastoupit k utkání ve stanovený začátek utkání, za řádný nástup družstva se považuje nastoupení nejméně dvou hráčů oprávněných a připravených ke hře. Nenastoupí-li družstvo včas, rozhodčí zahájí trénink bez jeho účasti. Nedostaví-li se družstvo ani do okamžiku zahájení utkání, nebude k utkání připuštěno ani v případě, že se dostaví v jeho průběhu. Čekací doba patnácti minut se vztahuje pouze na první utkání hracího dne. 15. Soupiska a její změny a) potvrzené soupisky jsou zpět zaslány sekretářem ČBA na korespondenční adresy klubů, druhá zaslaná soupiska je uložena u předsedy STK. b) změny na soupisce družstva (záznam střídavého startu, připsání nebo vyškrtnutí hráče) je oprávněn provádět pouze HR a to zásadně v průběhu hracího dne. Každý provedený záznam opatří datem zápisu a vlastnoručním podpisem a zároveň tuto skutečnost oznámí po ukončení hracího dne vedoucímu soutěže. c) počet hráčů na soupisce není omezen. d) hráči jsou dopisováni na soupisku jen v souladu s ustanoveními 16 Střídavý start e) ze soupisky lze vyškrtávat. Vyškrtnutí provede HR soutěže, ve které je družstvo zařazeno na základě žádosti VD nebo pokyn vedoucích soutěží. Vyškrtnutý hráč nesmí do konce soutěžního ročníku nastoupit za jiné družstvo s výjimkou případu, kdy byl vyškrtnut z důvodu zapsání na soupisku jiného družstva v souladu s ustanoveními 16 Střídavý start. f) nepředložení soupisky nemá za následek nesehrání utkání, ale trestá se dle disciplinárního řádu. g) družstvo může na své soupisce uvést cizí státní příslušníky, kteří splňují stejné podmínky účasti v soutěžích jako hráči české státní příslušnosti. Pro start takových hráčů platí ustanovení čl.21 soutěžního řádu. h) v případě (i dodatečného) zjištění neoprávněného startu bude výsledek neoprávněně startujícího hráče anulován a výsledky utkání, ve kterých hrál, budou změněny. Pro posuzování oprávněnosti startu je rozhodující okamžik uskutečnění startů hráče v různých družstvech a soutěžích. Opožděné provedení změn na soupiskách, zejména v důsledku nemožnosti okamžitého zjištění skutečností pro provedení změn rozhodujících, nemá na posuzování oprávněnosti startu vliv. 16. Střídavý start a) pojmem střídavý start označujeme start hráče, který není zapsán na soupisce družstva. Start ve více hrách téhož hracího dne je považován za jeden střídavý start b) počty střídavých startů uskutečněných ve všech ligových soutěžích družstev (celostátních i regionálních) se sčítají c) není povolen střídavý start ve stejné úrovni třídě soutěže jako je ta, ve které je zařazeno družstvo na jehož soupisce je hráč zapsán. V soutěžích, ve kterých dochází po podzimní části k přeskupení družstev do skupin o titul (resp. postup) a udržení, se všechny skupiny považují za stejnou třídu soutěže. d) střídavý start v nižší soutěžní třídě je povolen pouze v družstvu téhož oddílu a to za podmínky, že hráč dosud nestartoval ani v jednom utkání žádného družstva. Při prvním takovém startu se hráč stává členem družstva, ve kterém střídavý start odehrál. HR zajistí dopsání hráče na soupisku a prostřednictvím vedoucího soutěží a příslušného HR i vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl hráč původně zapsán. e) střídavý start ve vyšší soutěžní třídě je povolen pouze v družstvě téhož oddílu. Při prvním střídavém startu provede HR záznam na soupisku družstva, v kterém hráč střídavý start

5 odehrál. Při druhém střídavém startu se hráč stává členem družstva, ve kterém druhý střídavý start odehrál. HR zajistí dopsání hráče na soupisku a prostřednictvím vedoucího soutěží a příslušného HR i vyškrtnutí hráče ze soupisky, na které byl hráč původně zapsán. f) pro hráče, který není uveden na žádné soupisce, platí analogicky ustanovení 16 odst.e) tohoto rozpisu, nejedná-li se o hráče dle 16 odst.g) g) střídavý start hráče, který v průběhu soutěžního ročníku změnil oddílovou příslušnost nebo startuje v jiném oddíle na základě čl.33 Soutěžního řádu (Hostování) je povolen pouze za podmínky že hráč dosud nestartoval ani v jednom utkání žádného družstva. Pro takového hráče platí analogicky ustanovení 16 odst. e) h) hráč, který byl připsán na soupisku podle 16 odstavců d) až g) tohoto rozpisu již nesmí do konce soutěžního ročníku odehrát žádný další střídavý start 17. Přední umístění a ceny a) vítězné družstvo v Extralize mužů i žen obdrží titul Mistr České republiky 2004/2005. Družstvu náleží též na jedno soutěžní období putovní pohár Mistra ČR a pohár do trvalého držení. b) družstva umístěná na 1. až 3. místě ve všech soutěžních třídách a členové těchto družstev, získají ocenění za umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na soupisce. c) družstva umístěná na 1.-4.místě v Extralize mužů a žen, na místě v každé ze skupin 1.BWL mužů a na místě v každé ze skupin 1.BWL žen obdrží finanční cenu ve výši : za 1.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 2.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 3.místo v Extralize : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 4.místo v Extralize : ,- Kč (muži), 5 000,- Kč (ženy) za 1.místo v každé 1.BWL : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 2.místo v každé 1.BWL : ,- Kč (muži), ,- Kč (ženy) za 3.místo v každé 1.BWL mužů : 5 000,- Kč d) družstva v každé ze skupin extraligy mužů i žen umístěná na 1.místě po podzimní části obdrží finanční cenu ve výši ,-Kč (muži), resp ,-Kč (ženy) e) o způsobu vyhodnocení soutěže a předání cen za umístění rozhodne vedení ČBA před ukončením soutěžního ročníku a zveřejní jej ve zpravodaji ČBA. 18. Řízení utkání a) řádný průběh hracího dne zajišťuje delegovaný rozhodčí b) rozhodčí na hrací dny deleguje komise rozhodčích 19. Práva a povinnosti HR a) vybírá účastnický příspěvek družstev na každém hracím dnu a provádí vyúčtování hracího dne b) kontroluje soupisky družstev c) zajišťuje počítání výsledků a tabulky průběžného pořadí v soutěži d) zasílá výsledky, tabulku soutěže, přehled uskutečněných střídavých startů a provedených změn v soupiskách jednotlivým vedoucím družstev a vedoucímu soutěží. e) archivuje kopie zápisu o utkání pro případnou kontrolu výsledků 20. Práva a povinnosti rozhodčího a) před zahájením hracího dne vymezí hrací prostor b) vydává prázdné tiskopisy ( zápisy o utkání ) před utkáním c) v případě, že se některé z družstev včas nedostaví k prvnímu utkání hracího dne, vyhlásí čerpání čekací doby v délce 15 minut. Čerpání čekací doby poznamená do zápisu o utkání včetně důvodů, které družstvo vedly k opožděnému nástupu d) před zahájením utkání kontroluje registrační průkazy hráčů uvedených v sestavách družstev e) dává pokyn k zahájení a ukončení tréninku, přičemž dbá, aby družstva měla dostatek času k přesunu mezi páry drah po ukončení předchozích utkání. Po ukončení tréninku dává pokyn k zahájení utkání. f) má právo nepřipustit ke hře hráče, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu či omamných látek. g) ve sporných případech po konzultaci s HR na místě rozhoduje o konečném verdiktu h) kontroluje a potvrzuje zápisy o utkání

6 i) řídí průběh hracího dne tak, aby zabránil vzniku okolností, jež by mohly vést k předčasnému ukončení utkání. Využívá všech možností, které mu dává rozpis, pravidla a soutěžní řád. Utkání předčasně ukončí jen v krajním případě, není-li jiné řešení j) předčasně ukončí utkání zejména pokud : v hracím prostoru dojde k výtržnostem, které nelze zvládnout hra ztratí sportovní charakter některé družstvo neuposlechne příkazu rozhodčího je fyzicky napaden kdokoliv z organizačních pracovníků (HR, rozhodčí nebo technická obsluha drah) k) ukončí-li rozhodčí předčasně utkání, uvede do zápisu, jak probíhalo a proč bylo předčasně ukončeno. Je-li to možné, zajistí rozhodčí vyjádření a podpisy zástupců družstev. O výsledku utkání rozhodne STK 21. Různé a) do hracího prostoru je při utkání povolen vstup pouze všem členům hrajících družstev, jejich trenérům, rozhodčím, HR a technické obsluze b) do hracího prostoru je zakázáno vnášet nápoje které nejsou opatřeny uzávěrem c) v hracím prostoru platí zákaz požívání alkoholických nápojů d) v hracím prostoru je zakázáno používat přístroje GSM nebo jinou spojovací techniku způsobem, který může rušit ostatní hráče (hlasité zvonění, vyřizování hovorů v hracím prostoru..) e) v průběhu hracího dne platí přísný zákaz kouření v celém prostoru bowlingové herny f) družstvo, které nesplní některou z povinností uloženou tímto rozpisem či se jinak proviní proti Pravidlům bowlingu, může být potrestáno podle Disciplinárního řádu. O udělování trestů a jejich výši rozhoduje s přihlédnutím k závažnosti provinění Disciplinární komise ČBA. Rozhodnutí o uložení trestu bude zveřejněno ve Zpravodaji ČBA. Účastníci disciplinárního řízení obdrží rozhodnutí doporučeně poštou 22. Seznam příloh Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou následující přílohy a dodatky : a) Příloha č.1 Ustanovení specifická pro extraligu mužů b) Příloha č.2 Ustanovení specifická pro extraligu žen c) Příloha č.3 Ustanovení specifická pro 1.BWL mužů d) Příloha č.4 Ustanovení specifická pro 1.BWL žen ing. Karel Vopička v.r. prezident ČBA Ladislav Jirků v.r. předseda STK

7 Příloha č.1 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení rozpisu specifická pro extraligu mužů 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro extraligu mužů. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A Draci Brno B Atlant Olomouc Sahari Černošice B 1.BC Děčín SAJM Olomouc STRIKE Řevnice BC VIA Trutnov BC Plzeň SKUPINA B King Pins Praha EŽ Gladiators Praha BéBéčko Brno MatriXX Praha Draci Brno SBK ALFA Plzeň Olympia Wellness Záběhličtí Ovčáci - B 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají v podzimní části soutěže ve čtyřech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. c) dle bodového umístění po podzimní části soutěže budou družstva na 1.-4.místě z každé skupiny zařazena do jarní nádstavbové skupiny o titul a družstva na 5.-8.místě z každé skupiny budou zařazena do nádstavbové skupiny o udržení d) v jarní části hrají družstva od nuly ve třech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. e) pořadí ve skupině o titul určí celkové pořadí na 1.-8.místě, pořadí ve skupině o udržení určí celkové pořadí na místě 4. Postupy a sestupy a) z Extraligy mužů se nepostupuje b) družstva umístěná na 1. až 10. místě setrvávají v Extralize c) družstva umístěná na 11. až 14. místě se účastní baráže o účast v Extralize d) družstva umístěná na 15. a 16. místě sestupují do 1.BWL ligy 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

8 Příloha č.2 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro extraligu žen 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro extraligu žen. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A Záběhličtí Ovčáci STRIKE Řevnice B BC VIA Trutnov Kenwood Strikers B 1.BC Děčín SBK Náchod Sahari Černošice SKBC Račice SKUPINA B BLK Jablonec STRIKE Řevnice SASH Bowling BC Rabbits Praha B SAJM Olomouc SBK Náchod B X-Stars Praha Kenwood Strikers 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají v podzimní části soutěže ve čtyřech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. c) dle bodového umístění po podzimní části soutěže budou družstva na 1.-4.místě z každé skupiny zařazena do jarní nádstavbové skupiny o titul a družstva na 5.-8.místě z každé skupiny budou zařazena do nádstavbové skupiny o udržení d) v jarní části hrají družstva od nuly ve třech hracích dnech systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. e) pořadí ve skupině o titul určí celkové pořadí na 1.-8.místě, pořadí ve skupině o udržení určí celkové pořadí na místě 4. Postupy a sestupy a) z Extraligy žen se nepostupuje b) družstva umístěná na 1. až 12. místě setrvávají v Extralize c) družstva umístěná na 13. a 14. místě se účastní baráže o účast v Extralize d) družstva umístěná na 15. a 16. místě sestupují do 1.BWL 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

9 Příloha č.3 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro 1.BWL mužů 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro 1.BWL mužů. b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A EKOBUS Team MatriXX Praha B DT Expert Praha SBK Náchod Master Praha V.I.P. Dvůr Králové BLK Jablonec B BH Domašín - B SKUPINA B BC Tábor Bowland Olomouc- B 1.BC Děčín B X-Stars Praha RADAVA SC Praha Sahari Černošice MatriXX Praha C SKBC Račice SKUPINA C Bowland Olomouc BK Broumov Atlant Olomouc B 1.PSKN Praha Rychlé Koule ÚL SBK Náchod B Olympia Wellness -B BK Liberec - B SKUPINA D BK Liberec SKB Boskovice BLK Jablonec Oftis Ústí n. Orlicí STRIKE Řevnice B SKK-B Jičín SKB Praha Best Bowling Club 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních osmičlenných skupin. b) družstva hrají ve třech hracích dnech v podzimní části a třech hracích dnech v jarní části soutěžního ročníku systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. 4. Postupy a sestupy a) družstva umístěná na 1.místě každé skupiny přímo postupují do Extraligy mužů b) družstva umístěná na 2.místě každé skupiny postupují do baráže o účast v Extralize c) družstva umístěná na místě každé skupiny setrvávají v 1.BWL d) družstva umístěná na místě každé skupiny se účastní baráže o účast v 1.BWL. e) družstva umístěná na 8.místě sestupují do 2.BWL f) do 1.BWL přímo postupuje 1 družstvo z každé regionální 2.BWL g) do baráže o účast v 1.BWL postupují 2 družstva z každé regionální 2.BWL 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

10 Příloha č.4 Rozpisu BWL České republiky Ustanovení specifická pro 1.BWL žen 1. Platnost a) tato příloha obsahuje ustanovení, která jsou specifická pro 1.BWL žen b) pokud v některém bodě dochází ke kolizi s rozpisem, mají přednost ustanovení v této příloze před ustanoveními v rozpisu. 2. Právo účasti mají na základě výsledků minulého soutěžního ročníku družstva : SKUPINA A BC Plzeň MatriXX Praha SBK DOK Hronov Draci Brno Rychlé koule UL SKUPINA B Bowland Olomouc 1.BC Děčín B 1.PSKN Praha BC Rabbits Praha DUNA Děčín BéBéčko Brno do soutěže se mohou přihlásit i nově vzniklá družstva 3. Systém soutěže a) dle výkonnosti z loňského ročníku jsou družstva rozdělena do základních maximálně osmičlenných skupin. b) družstva hrají ve třech hracích dnech v podzimní části a třech hracích dnech v jarní části soutěžního ročníku systémem vzájemných utkání každý s každým v každém hracím dni. 4. Postupy a sestupy a) družstva umístěná na 1.místě každé skupiny postupují do Extraligy žen b) družstva umístěná na 2.místě každé skupiny postupují do baráže o účast v Extralize c) družstva umístěná na místě každé skupiny setrvávají v 1.BWL d) družstva umístěná na 7. a 8.místě každé skupiny se účastní baráže o účast v 1.BWL. e) do baráže o účast v 1.BWL mohou být zařazena všechna nově vzniklá družstva žen. 5. Termíny hracích dnů 1.hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den : hrací den :

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PRAVIDLA UŠO Definice - základní pojmy Organizátoři, pořadatelé jsou fyzické nebo právnické osoby pověřené UŠO organizací soutěží. Terč - všechny hrací segmenty včetně nulového pole

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS

ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS ROZPIS PRAŽSKÉHO POHÁRU SENIORŮ 2015 TENIS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řídící orgán Soutěž vypisuje a řídí Komise seniorského tenisu Pražského tenisového svazu (PTS). Garantem soutěže za PTS je Pavel Saic,

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014-2015 Soutěže: K rajský pře bor mužů I.A tří da skupi na A,B I.B třída skupi na A,B,C K rajský pře bor dor os tu K rajská soutěž dorost u skupi na A,B K rajský pře

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011

Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 Komise fotbalu žen ÈMFS Rozpis mistrovských soutìží 2010 / 2011 ÈMFS PRAHA Komise fotbalu žen ČMFS Rozpis mistrovských soutěží 2010 2011 ČMFS PRAHA 1 Českomoravský fotbalový svaz Komise fotbalu žen Diskařská

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušností - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů) k

Více

FAČR 13, 13-2012/13, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2012 - - 2012/2013-2012 - - - 2012 2012-2013: HRADECKÝ VOTROK

FAČR 13, 13-2012/13, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2012 - - 2012/2013-2012 - - - 2012 2012-2013: HRADECKÝ VOTROK O B S A H : č.stránky 1 - Obsah rozpisu soutěží 2012/2013, 2 - rozpis soutěží - řízení, pořadatel, hrací dny, začátky, okresní přebor st. elévů, turnaje ml. elévů, kolaudační dny, 3 - místa utkání, účastníci,

Více

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK

13, 13-2013/2014, 14-15 - 16-17 - - - - - - - - 2013 - - 2013/2014-2013 - - 2013 - - 4. 2013-2014: HRADECKÝ VOTROK O B S A H : č.stránky 1 - Obsah rozpisu soutěží 2013/2014, 2 - rozpis soutěží - řízení, pořadatel, hrací dny, začátky, okresní přebor st. elévů, turnaje ml. elévů, kolaudační dny, 3 - místa utkání, účastníci,

Více

Přestupní řád basketbalu

Přestupní řád basketbalu Přestupní řád Čl. I. Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád (dále jen PŘ) stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti - přestupy a hostování - hráčů a hráček (dále jen hráčů)

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e

P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E P r a ž s k é l i g y l e d n í h o h o k e j e Pořadatel: Občanské sdružení Pražská liga ledního hokeje,

Více

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně. Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2014/2015 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015

Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015 Materiál pro Valnou hromadu České basketbalové federace, konané 27. dubna 2015 Obsah: 1. Jednací řád 2. Rozvaha 3. Výkaz zisků a ztrát 4. Přehled hospodaření 5. Čerpání rozpočtu za rok 2014 6. Rozpočet

Více

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice Rybolovna technika - CASTING Rybolovná technika neboli Casting je souhrnné označení pro několik disciplín sportovního rybářství. Tento sport vychází z potřeby rybáře zasáhnout cíl nebo dohodit, co nejdále.

Více