Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Všeobecné podmínky firmy dataq - Ing. Pavel Malina platné od 2. října 2006, pro stávající zákazníky od 1. listopadu 2006 Všeobecné podmínky stanoví pravidla pro poskytování telekomunikačních služeb ve smyslu 273 obchodního zákoníku a tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování telekomunikačních Služeb uzavřené firmou Ing. Pavel Malina dataq jako Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. I. Vymezení základních pojmů Pro účely těchto podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů: 1. Cena - cena za poskytované telekomunikační Služby. 2. Ceník - seznam Cen telekomunikačních Služeb poskytovaných Poskytovatelem. 3. Odpovědný zástupce uživatele osoba oprávněná k uzavření Smlouvy. 4. Partnerský portál zabezpečené webové rozhraní dostupné na adrese 5. Poskytovatel - firma Ing. Pavel Malina - dataq, adresou Ve Strhanci 176, Kunovice, identifikační číslo , Firma zapsaná na ŽÚ Uherské Hradiště, čj. ZIV/U5863/2006/Jun, poskytující telekomunikační služby na základě osvědčení Českého telekomunikačního úřadu číslo 1414, čj / /II. vyř.-jan o podnikání v elektronických komunikacích. 6. Propůjčené zařízení - zařízení, jež v rámci poskytovaných Služeb Poskytovatel umístil v prostorách Uživatele a s jehož pomocí poskytuje Uživateli sjednané Služby. 7. Registrace služby - okamžik, kdy došlo ze strany Poskytovatele ke zprovoznění Uživatelem objednané Služby. Uživatel zprovoznění Služby potvrzuje podpisem Předávacího protokolu montážě. 8. Reklamace - uplatnění nároků z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby u Poskytovatele. 9. Služba - telekomunikační služba poskytovaná Poskytovatelem na základě Smlouvy 10. Smlouva - smlouva o poskytování telekomunikačních Služeb. 11. Smluvní stranou - podle okolností buď Poskytovatel nebo Uživatel. 12. Technická specifikace služby - písemný dokument obsahující specifické technické a další podmínky pro poskytování konkrétního druhu telekomunikační Služby. Technická specifikace služby tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování telekomunikační Služby. 13. Technicky způsobilý zástupce uživatele - osoba na straně Uživatele, která je při zprovozňování a provozu Služby určena k zajištění potřebné součinnosti /např. zabezpečení přístupu k Propůjčenému, resp. Zakoupenému zařízení, telekomunikačním rozvodům a do prostor požadované instalace, identifikace funkčnosti koncového zařízení a případných závad/. 14. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která využívá Služeb Poskytovatele na základě Smlouvy o poskytování telekomunikačních Služeb. 15. Všeobecnými podmínky - jsou vydané poskytovatelem v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 16. Zakoupené zařízení - zařízení, jež si Uživatel zakoupil od Poskytovatele a je ve vlastnictví Uživatele. 17. Zúčtovacím období - základní období, za které se provádí vyúčtování Ceny za předmět Smlouvy. 18. Kontaktní 19. Kontaktní telefon , pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, je telefon dostupný v pracovní dny od 8:00 16: Koncové zařízení je Zakoupené zařízení nebo Propůjčené zařízení pomocí kterého uskutečňuje Uživatel spojení s Poskytovatelem 21. Předávací protokol montáže je písemný dokument, kterým Uživatel potvrzuje dodané zařízení a provedené Služby pracovníky Poskytovatele. 1 (6)

2 II. Předmět Smlouvy Poskytovatel je oprávněn poskytovat na území České republiky následující telekomunikační Služby, které mohou být předmětem Smlouvy: 1. Neveřejná pevná síť elektronických komunikací 2. Ostatní hlasové služby 3. Služby přenosu dat 4. Služby přístupu k síti Internet 5. Pronájem datových okruhů III. Práva a povinnosti Poskytovatele 1. Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a Technické specifikaci Služby. 2. Poskytovatel má právo činit organizační, ekonomické a technické změny v souvislosti s provozem poskytovaných služeb, včetně úplného zrušení. Zrušení služeb musí poskytovatel oznámit minimálně s měsíčním předstihem. 3. Bude-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování sjednané služby až do doby úplného zaplacení pohledávky včetně úroků z prodlení. Opakované prodlení plateb můžou být důvodem pro jednostranné vypovězení smlouvy poskytovatelem. 4. Poskytovatel nezodpovídá za škody vzniklé uživateli závadou na přenosové síti a, nebo Koncovým zařízením. V případě omezení nebo neposkytnutí Služby zaviněním Poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči Uživateli v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit. 5. Poskytovatel nezaručuje 100% dostupnost k informacím a službám sítě internet (zejména přístup k informačním databázím a ostatním zdrojům internetu a výměnu elektronické pošty s ostatními účastníky internetu) vzhledem ke skutečnosti, že síť internet je decentralizovaná a bez jakýchkoliv záruk z jiných stran. Uživatel bere na vědomí, že služba je poskytována prostřednictvím bezdrátového spoje provozovaného ve volném frekvenčním pásmu na základě VO-R/12/ vydané ČTU. Využití tohoto frekvenčního pásma není regulováno a tudíž může dojít nezávisle na vůli poskytovatele k jeho zahlcení a tím ke snížení kvality či přerušení poskytované služby. Poskytovatel garantuje dostupnost služby a za období snížené kvality služby z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník právo na uplatnění slevy. 6. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění závady bez zbytečného odkladu po jejich oznámení uživatelem a to při vyvinutí ekonomicky přiměřené aktivity. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit koncové zařízení. 7. Poskytovatel zajišťuje servis a případné opravy poruch Propůjčených nebo Zakoupených zařízení, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že závada není zaviněna Poskytovatelem, má Poskytovatel automaticky nárok na vyúčtování servisního zásahu dle platného ceníku. Servisní zásah je splatný hotově v okamžiku opětovného zprovoznění služby. 8. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování Služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, měření či při odstraňování poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to v dané situaci možné, předem Uživatele vyrozumí na některém z kontaktů Uživatele nebo na partnerském portálu. 9. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování Služeb, které budou Poskytovateli předem známy, oznámí Poskytovatel Uživateli s předstihem minimálně 24 hodin na ový kontakt Uživatele nebo na partnerském portálu. 10. Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků pouze po rozhraní, jež je definováno ve specifikaci Služby. 2 (6)

3 IV. Práva a povinnosti Uživatele 1. V případě závady související s předmětem plnění Smlouvy je Uživatel povinen zajistit bezodkladnou dosažitelnost a součinnost technicky způsobilé osoby Uživatele, pokud je nutné pro lokalizaci a odstranění závady. Poskytovatel je ve výše uvedených případech oprávněn za přítomnosti technicky způsobilé osoby Uživatele ke vstupu do prostor Uživatele. Pokud Uživatel nezajistí nutnou součinnost či tak učiní v prodlení, Poskytovatel je automaticky oprávněn požadovat uhrazení všech vzniklých dalších nákladů. 2. Uživatel odpovídá za to, že koncová zařízení, navazující na zařízení Poskytovatele, budou mít platné technické a bezpečnostní atesty, v případě přímého napojení k jednotné telekomunikační síti budou mít požadovanou homologaci a budou připojena oprávněnou osobou v souladu s platnými předpisy v oblasti telekomunikací. Jestliže Uživatel tyto podmínky nesplní a správa telekomunikací provoz takového zařízení zastaví nebo zakáže, nese Uživatel veškeré důsledky. 3. Uživatel se zavazuje, že Propůjčená zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele kamkoli přemísťovat, a to ani v rámci jedné budovy. Uživatel zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoli manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod. Škodu způsobenou Uživatelem nebo třetí osobou na uvedených zařízeních nahradí Uživatel Poskytovateli v plném rozsahu. 4. Je-li ve specifikaci Služby uvedeno, že Propůjčené zařízení podléhá zvláštnímu režimu provozu, platí následující: a. Uživatel umožní na místě kontrolu Propůjčených zařízení orgánům celní správy, které mohou být doprovázeny orgány státu výroby nebo státu dodavatele, za účelem zjištění umístění zařízení a jeho využívání v souladu s licenčními podmínkami státu výroby či státu dodavatele zařízení. b. Uživatel se zavazuje, že údaje týkající se Propůjčeného zařízení nesdělí žádné osobě, jež je státním příslušníkem státu nebo o níž je mu známo či může důvodně předpokládat, že je ve vztahu ke státu, do něhož je vývoz těchto zařízení zakázán nebo vázán na splnění podmínek kontrolního režimu. Aktuální seznam států je k dispozici u Poskytovatele. c. Případné majetkové sankce plynoucí z porušení těchto pravidel a uložené orgány Poskytovateli uhradí Uživatel. 5. Uživatel nedovolí třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, využívat zařízení od něho propůjčená. Dále se Uživatel zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není uživatel oprávněn umožnit bezplatné nebo komerční užívání objednaných služeb třetím osobám nebo jejich komerčnímu využití. Uživatel nese odpovědnost za škodu, vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami. V případě porušení této povinnosti uživatel je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši (deset tisíc) Kč bez DPH za každé takové porušení. 6. Uživatel se zavazuje učinit taková opatření, která znemožní zneužití Propůjčených zařízení nebo poskytovaných Služeb neoprávněnými osobami. Za důsledky případného zneužití odpovídá Uživatel. 7. Uživatel se zavazuje zajistit, učinit Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu uzavřené Smlouvy. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení Uživatele, pak ji Uživatel na požádání Poskytovatele a na své náklady zajistí. 8. Uživatel je povinen neprodleně hlásit Poskytovateli veškeré změny svého právního postavení včetně změn adres, a to písemnou formou (nebo na kontaktní ) na adresu Poskytovatele. Dozví-li se Poskytovatel jiným způsobem o provedené změně, která nebyla ohlášena a o níž se domnívá, že je způsobilá ztížit vymahatelnost jeho pohledávek, pak je oprávněn vypovědět Smlouvu se zkrácenou, nejméně patnáctidenní lhůtou. 9. Uživatel se zavazuje nezneužívat Služby k přenosům informací, jež by poškozovaly zájmy obrany státu a veřejné bezpečnosti nebo byly v rozporu s jinými zákonnými ustanoveními. Dále se zavazuje, že: - nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejichž užívání není oprávněn - nepoužívat objednané služby ani zařízení poskytovatele ani doplňkového zařízení, ať přímo nebo nepřímo, k porušení nebo pokusu o porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové sítě nebo účtu,jakož i získání nebo k pokusu o získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného uživatele, k jeho software nebo datům 3 (6)

4 - nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující její narušování. - Zdržet se jakýchkoliv jednání, která porušují etická pravidla chování na síti internet, zejména se uživatel zavazuje nezasílat prostřednictví, elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv.spamming atp.) - Nepřipojovat ke koncovému místu více zařízení, než bylo předem dohodnuto s poskytovatelem. - Že nebude porušovat zákonem chráněná práva poskytovatele a třetích osob 10. Uživatel se zavazuje, že v případě ukončení Smlouvy, bude veškeré pronajaté zařízení navráceno Poskytovateli, a to nejpozději do 7 dnů po ukončení Smlouvy. V případě, že se Uživatel dostane do prodlení s vrácením výše uvedených technických zařízení či jiných věcí po dobu delší než 7 dnů, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, za kterou Poskytovatel tato technická zařízení či jiné věci pořídil. 11. Uživatel se zavazuje, že pronajatý prostor bude zabezpečen a uzamčen proti vniknutí cizí osoby a poškození či odcizení nainstalovaného zařízení. 12. Uživatel se zavazuje využívat Partnerský portál pouze svými pracovníky a pro svou potřebu a udržovat údaje v Partnerské portále vždy aktuální. V. Cena a platební podmínky 1. Ceny jsou smluvní. Konkrétní výše jednotlivých poplatků je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Poskytovatel je oprávněn v rámci jednoho vyúčtování vyúčtovat i Cenu za více poskytnutých Služeb a případně i Cenu Služeb poskytovaných třetí osobou, pokud je Poskytovatel na základě dohody s touto třetí osobou oprávněn po Uživateli Cenu za tuto Službu požadovat. 2. Ceny a poplatky za Služby účtuje Poskytovatel následujícím způsobem: A. v případě, že uživatel je podnikající fyzická nebo právnická osoba - zúčtovacím obdobím je 1 kalendářní měsíc - pravidelné měsíční poplatky jsou účtovány vždy do 15 dnů měsíce následujícího za necelé měsíce se tyto poplatky účtují v poměrné části za každý den buď po uplynutí jednoho celého kalendářního měsíce nebo při instalaci služby - ceny a poplatky za Služby, jejichž zprovoznění je dáno dnem Registrace Služby, jsou účtovány ode dne registrace. - Splatnost faktury vydané Poskytovatelem je 10 dní. B. v případě, že uživatel je soukromá osoba, která provádí platbu na základě výzvy k úhradě: - zúčtovacím obdobím jsou 3 kalendářní měsíce - poplatky za Službu jsou účtovány vždy k 15. dne v měsíci na čtvrtletí dopředu a musí být zaplaceny 10 dnů před započetím čtvrtletí. - Výzva k úhradě je zasílána buď elektronicky ve formátu PDF na ovou adresu Uživatele nebo písemně. V těchto případech je Poskytovatel oprávněn účtovat Poštovné dle platného ceníku. - V případě, že dojde k Registraci Služby během čtvrtletí, je Poskytovatel oprávněn účtovat Službu do konce probíhajícího čtvrtletí, pokud nenastala doba k účtování čtvrtletí následujícího. - Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby na účet Poskytovatele. C. v případě, že uživatel je soukromá osoba, která provádí platbu na základě trvalého příkazu: - zúčtovacím obdobím je 1 kalendářní měsíc - poplatky za Službu musí být připsány na účet Poskytovatele nejpozději k 20. dni měsíce před započetím Poskytování služby. - Poplatek za Službu za dobu mezi zřízením trvalého příkazu od Registrace Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat na základě výzvy k úhradě. - Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby na účet Poskytovatele 3. Je-li Uživatel v prodlení s úhradou účtované částky v případě dle bodu 2A delší než 7 dní, vyhrazuje si Poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a Služeb až do doby zaplacení pohledávky. Po dobu takového pozastavení poskytování prací a Služeb budou Uživateli účtovány pravidelné měsíční poplatky za pronajatá a Propůjčená zařízení a technické prostředky Poskytovatele a i poskytovanou Službu. 4 (6)

5 Pokud nedojde k uhrazení dokladů dle bodu 2B a 2C, bude Služba pozastavena. 4. V případě dodávky zařízení má Poskytovatel právo dosud nezaplacené nebo jen částečně zaplacené zařízení odebrat až do doby úplného splacení pohledávky. Uživatel je povinen umožnit přístup k Zakoupenému zařízení, u něhož dosud nepřešlo vlastnictví z Poskytovatele na Uživatele. 5. Dostupnost služby na úrovni Standard dle technické specifikace je stanovena na 90% doby běžného měsíce. Do této doby se započítávají pouze neohlášené výpadky způsobené prokazatelně poskytovatelem. V tomto případě má Uživatel právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků, přesahujeli trvání závady dostupnost dle stanovené úrovně (Standard nebo garanční tabulka), maximálně však do výše měsíčního poplatku. Uživatel je srozuměn, že nutnou podmínkou vrácení poplatku je vznik závady v místě, která je přímo v kompetenci Poskytovatele a ne třetí strany, kterou může být například energetická rozvodná společnost, partner pro poskytování konektivity, provozovatel optické infrastruktury nebo vyšší moc. 6. Vrácení poplatků je Uživatel povinen uplatnit písemně nejdéle do 30 dnů od posledního dne trvání závady. 7. V případě, že se Uživatel domnívá, že poskytovaná Služba svým rozsahem, kvalitou nebo Cenou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, může příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u Poskytovatele. 8. Uživatel je povinen hradit poplatky ve správné výši a se správnými identifikačními znaky. V případě špatně provedené platby je Poskytovatel oprávněn účtovat manipulační poplatek k dohledání platby ve výši 400 Kč bez DPH. Datum vyrovnání závazku Uživatele je vždy datum přijetí platby na účet Poskytovatele. VI. Reklamace 1. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné Reklamace. 2. Právo na vrácení přeplatku vzniklého na základě kladně vyřízené Reklamace, který nebylo možno vrátit pro překážky na straně Uživatele, se promlčuje ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění). V případě, že Uživatel nesouhlasí s výsledkem reklamačního řízení Poskytovatele, má právo obrátit se v případě Reklamace Ceny za poskytnutou Službu ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení vyřízení Reklamace na Český telekomunikační úřad. 3. Veškeré reklamace musí být provedeny na Kontaktní telefon, nebo partnerský portál. Pokud budou provedeny na telefon některého z našich techniků nebude na ně brán zřetel. 4. Reklamace vadného zařízení probíhá dle platných zákonů a pokud zákazník uplatňuje reklamaci přímo u něj, tak bude vystaven doklad k úhradě za provedené práce a dopravu, tento musí být uhrazen na místě. VII. Doba trvání Smlouvy 1. Smlouva může zaniknout: a. Písemnou dohodou Smluvních stran. b. Tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi /pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak/. c. Okamžitou výpovědí ze strany Poskytovatele, poruší-li Uživatel své závazky podle par. IV odst. 3 podmínek, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Uživateli. d. Okamžitou výpovědí ze strany Poskytovatele, porušil-li Uživatel hrubým způsobem nebo opakovaně některou povinnost uvedenou ve Smlouvě a v minulosti byl již ze strany Poskytovatele písemně na porušení třeba jiné povinnosti či závazku upozorněn, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Uživateli. e. Okamžitou výpovědí ze strany Uživatele, porušil-li Poskytovatel hrubým způsobem nebo opakovaně některou povinnost uvedenou ve Smlouvě a v minulosti byl již ze strany Uživatele písemně na porušení třeba jiné povinnosti či závazku upozorněn, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Poskytovateli. 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Minimální doba užívání Služby je 12 kalendářních měsíců. V případě výpovědi Smlouvy Uživatelem před uplynutím této minimální doby, je Uživatel uhradit 5 (6)

6 Poskytovateli jako finanční vyrovnání za předčasné ukončení Smlouvy ve výši násobku měsíční fakturace zbývající do minimální doby užívání Služby. 3. Při zániku Smlouvy je Uživatel povinen bezprostředně vrátit Poskytovateli vše, co je vlastnictvím Poskytovatele nebo jeho Subdodavatelů. Veškeré pohledávky a závazky z této Smlouvy plynoucí vyrovnají Smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku. 4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Uživatele se považuje: a. Prodlení Uživatele s placením Ceny za poskytnuté Služby po dobu delší než 30 dnů. b. Poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů v souvislosti se zřízením Služby. c. Opakované a i po upozornění pokračující používání poskytované Služby nebo zařízení Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy. d. Odepření přístupu Poskytovatele k technickým zařízením a systémům Uživatele v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy. e. Neodpojení zařízení Uživatele od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení či jiné závady na takové síti, ačkoliv byl Uživatel k tomuto odpojení Poskytovatelem vyzván. f. Opakované poškození, ztráta nebo zničení zařízení Poskytovatele, a to i když k nim nedošlo úmyslně. g. Slovní napadání Poskytovatele, pomlouvání Poskytovatele a porušování dobrých mravů při jednání s Poskytovatelem. V tomto případě je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši (padesát tisíc) Kč. VIII. Přechod vlastnictví a nebezpečí 1. Zařízení, které Poskytovatel úplatně převádí na Uživatele, přechází do vlastnictví Uživatelem dnem zaplacení dohodnuté kupní Ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na Uživatele okamžikem převzetí. IX. Důvěrnost informací 1. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy nebo se je dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku Smlouvy. V případě zjištění úniku důvěrných informací ze strany Uživatele, je povinen Uživatel Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši (sto tisíc) Kč. 2. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti Poskytovatele, je záležitostí Uživatele učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti /např. instalovat šifrovací/ dešifrovací zařízení ke svým zařízením. X. Závěrečná ustanovení 1. Ani Uživatel, ani Poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany. 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden exemplář. 3. Veškerá komunikace, týkající se Smlouvy a plnění předmětu Smlouvy, jež může mít v budoucnu vliv na posuzování způsobu a rozsahu plnění Smlouvy, musí být vedena v písemné formě, přičemž obě strany souhlasí s použitím Kontaktního u jako rovnocenného ekvivalentu s tím, že každá strana musí zajistit řádnou evidenci a archivaci takto odeslaných zpráv na médiu necitlivém na světlo po dobu trvání Smlouvy a jednoho roku po dni zániku Smlouvy. Datum a čas doručení písemné zprávy je v dalším rozhodující pro počítání lhůt. V případě servisních prací a Služeb je dohodnuta telefonická komunikace, která však musí být následně Uživatelem potvrzena do 24 hodin písemně s uvedením data, času a jmen obou účastníků telefonického hovoru. Jednostranné akty Smluvních stran, při kterých nebyla dodržena požadovaná písemná forma, jsou pro druhou stranu nezávazné. 4. Jakákoliv změna ve Všeobecných podmínkách musí být oznámena Uživateli minimálně 30 dní před účinností nových Všeobecných podmínek. Pokud Uživatel v době mezi zveřejněním nových smluvních podmínek a jejich účinností podá výpověď Smlouvy, pak až do konce smluvního vztahu se na Uživatele vztahuje předešlé znění Všeobecných podmínek. 5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti dnem uvedeným v záhlaví Všeobecných podmínek. 6 (6)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

ŘÁD DATOVÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

ŘÁD DATOVÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ŘÁD DATOVÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Vymezení základních pojmů Pro účely tohoto Řádu datových a telekomunikačních služeb a související smlouvy platí následující definice základních pojmů:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti NetSERV, s.r.o. (společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka č. 39685) se sídlem Pavlovská 531/46,

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi"

Vzorová smlouva o poskytnutí služby Připojení k síti Internet Wi-Fi Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi" uzavřená dle 261 a násl. Obchodního zákoníku mezi dále uvedenými smluvními stranami č.smlouvy XXX 1. Smluvní strany 1.1. Poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky) stanovují postup při uzavírání, změně

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb 1.1. Tyto podmínky upravují poskytování telekomunikačních služeb firmou Jan KANDĚRA & spol. IČO 68532318 a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a hlasových služeb

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a hlasových služeb Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a hlasových služeb 1. Úvodní ustanovení a) Společnost MM-personal computer, s.r.o. (dále jen poskytovatel ) poskytuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB LAM plus, s. r. o. IČO: 25129619 Sídlo: Meruňková 142, Ohrobec Károv, 252 45 Praha-západ Společnost byla zapsána 20. 5.

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Tyto podmínky stanovují postup uzavírání smluv o poskytování a užívání telekomunikačních služeb a podmínky poskytování veřejné telekomunikační služby

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána Všeobecné podmínky firmy LBnet.cz - Ing.Věra Brátová, Ruprechtická 765, 460 01, Liberec, ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"),

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování služeb a postupy uzavírání smluv o poskytování

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou poskytovatelem klientům poskytovaný služby elektronických

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Smlouva. o připojení do sítě INTERNET radiovým spojem číslo: SKA1400xx. I. Smluvní strany. Předmět smlouvy

Smlouva. o připojení do sítě INTERNET radiovým spojem číslo: SKA1400xx. I. Smluvní strany. Předmět smlouvy Smlouva o připojení do sítě INTERNET radiovým spojem číslo: SKA1400xx I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Skamanet s.r.o. Zastoupený: Petr Baláži Sídlo: Jabloňová 820, 768 33 Morkovice-Slížany 02969963

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb fyzickou osobou Patrikem Oravcem. IČO 626 40 151

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb fyzickou osobou Patrikem Oravcem. IČO 626 40 151 Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb fyzickou osobou Patrikem Oravcem. IČO 626 40 151 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 8.2.2014 POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB NetFree, s. r. o. IČO: 28342950 Sídlo:Dvůr Rybník 380, Slavkov u Brna,68401 Společnost byla zapsána 18. 5. 2009 v obchodním

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. (poskytovatel), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, (obchodní VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"), a v souladu s 81 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích,

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4. Práva a povinnosti smluvních stran VŠEOBECNÉ PODMÍNKY veřejných telekomunikačních služeb poskytovaných společností Internet Praha Josefov, s.r.o (Příloha A) Tyto Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb jakožto

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

www.pc-servis.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY WIFI TÝNEC.NET

www.pc-servis.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY WIFI TÝNEC.NET VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY WIFI TÝNEC.NET 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné podmínky stanovují podmínky, na základě kterých bude PC Computer servis s.r.o., Benešovská 39, 257

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA č. 20143 O POSKYTOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET

SMLOUVA č. 20143 O POSKYTOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET SMLOUVA č. 20143 O POSKYTOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET 1. SMLUVNÍ STRANY POSKYTOVATEL: Firma: Email: info@podorlicko.net IČ: 02145880 Ulice: Náměstí T.G.M. 35 Telefon:+420 733 122 288 DIČ: CZ02145880

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB. ze dne 18.8.2013 MIROSLAV VALNÍČEK IČO: 87435152

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB. ze dne 18.8.2013 MIROSLAV VALNÍČEK IČO: 87435152 MIROSLAV VALNÍČEK IČO: 87435152 SÍDLO: Za Školou 840 Buchlovice 687 08 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 18.8.2013 POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Poskytovatel se zavazuje

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) stanovují podmínky, za nichž

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

P r o v o z n í p o d m í n k y s l u ž b y V O L N Ý N E T a s l u ž b y S T A R T Definice pojmů Definice služby Přístup ke službě

P r o v o z n í p o d m í n k y s l u ž b y V O L N Ý N E T a s l u ž b y S T A R T Definice pojmů Definice služby Přístup ke službě P r o v o z n í p o d m í n k y s l u ž b y V O L N Ý N E T a s l u ž b y S T A R T Definice pojmů Wi-Fi Wireless Fidelity standard bezdrátového přenosu dat 802.11a/b/g/n Poskytovatel MaRcom-Eko s.r.o.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více