Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Všeobecné podmínky firmy dataq - Ing. Pavel Malina platné od 2. října 2006, pro stávající zákazníky od 1. listopadu 2006 Všeobecné podmínky stanoví pravidla pro poskytování telekomunikačních služeb ve smyslu 273 obchodního zákoníku a tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování telekomunikačních Služeb uzavřené firmou Ing. Pavel Malina dataq jako Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. I. Vymezení základních pojmů Pro účely těchto podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů: 1. Cena - cena za poskytované telekomunikační Služby. 2. Ceník - seznam Cen telekomunikačních Služeb poskytovaných Poskytovatelem. 3. Odpovědný zástupce uživatele osoba oprávněná k uzavření Smlouvy. 4. Partnerský portál zabezpečené webové rozhraní dostupné na adrese 5. Poskytovatel - firma Ing. Pavel Malina - dataq, adresou Ve Strhanci 176, Kunovice, identifikační číslo , Firma zapsaná na ŽÚ Uherské Hradiště, čj. ZIV/U5863/2006/Jun, poskytující telekomunikační služby na základě osvědčení Českého telekomunikačního úřadu číslo 1414, čj / /II. vyř.-jan o podnikání v elektronických komunikacích. 6. Propůjčené zařízení - zařízení, jež v rámci poskytovaných Služeb Poskytovatel umístil v prostorách Uživatele a s jehož pomocí poskytuje Uživateli sjednané Služby. 7. Registrace služby - okamžik, kdy došlo ze strany Poskytovatele ke zprovoznění Uživatelem objednané Služby. Uživatel zprovoznění Služby potvrzuje podpisem Předávacího protokolu montážě. 8. Reklamace - uplatnění nároků z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby u Poskytovatele. 9. Služba - telekomunikační služba poskytovaná Poskytovatelem na základě Smlouvy 10. Smlouva - smlouva o poskytování telekomunikačních Služeb. 11. Smluvní stranou - podle okolností buď Poskytovatel nebo Uživatel. 12. Technická specifikace služby - písemný dokument obsahující specifické technické a další podmínky pro poskytování konkrétního druhu telekomunikační Služby. Technická specifikace služby tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování telekomunikační Služby. 13. Technicky způsobilý zástupce uživatele - osoba na straně Uživatele, která je při zprovozňování a provozu Služby určena k zajištění potřebné součinnosti /např. zabezpečení přístupu k Propůjčenému, resp. Zakoupenému zařízení, telekomunikačním rozvodům a do prostor požadované instalace, identifikace funkčnosti koncového zařízení a případných závad/. 14. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která využívá Služeb Poskytovatele na základě Smlouvy o poskytování telekomunikačních Služeb. 15. Všeobecnými podmínky - jsou vydané poskytovatelem v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 16. Zakoupené zařízení - zařízení, jež si Uživatel zakoupil od Poskytovatele a je ve vlastnictví Uživatele. 17. Zúčtovacím období - základní období, za které se provádí vyúčtování Ceny za předmět Smlouvy. 18. Kontaktní 19. Kontaktní telefon , pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, je telefon dostupný v pracovní dny od 8:00 16: Koncové zařízení je Zakoupené zařízení nebo Propůjčené zařízení pomocí kterého uskutečňuje Uživatel spojení s Poskytovatelem 21. Předávací protokol montáže je písemný dokument, kterým Uživatel potvrzuje dodané zařízení a provedené Služby pracovníky Poskytovatele. 1 (6)

2 II. Předmět Smlouvy Poskytovatel je oprávněn poskytovat na území České republiky následující telekomunikační Služby, které mohou být předmětem Smlouvy: 1. Neveřejná pevná síť elektronických komunikací 2. Ostatní hlasové služby 3. Služby přenosu dat 4. Služby přístupu k síti Internet 5. Pronájem datových okruhů III. Práva a povinnosti Poskytovatele 1. Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a Technické specifikaci Služby. 2. Poskytovatel má právo činit organizační, ekonomické a technické změny v souvislosti s provozem poskytovaných služeb, včetně úplného zrušení. Zrušení služeb musí poskytovatel oznámit minimálně s měsíčním předstihem. 3. Bude-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování sjednané služby až do doby úplného zaplacení pohledávky včetně úroků z prodlení. Opakované prodlení plateb můžou být důvodem pro jednostranné vypovězení smlouvy poskytovatelem. 4. Poskytovatel nezodpovídá za škody vzniklé uživateli závadou na přenosové síti a, nebo Koncovým zařízením. V případě omezení nebo neposkytnutí Služby zaviněním Poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči Uživateli v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit. 5. Poskytovatel nezaručuje 100% dostupnost k informacím a službám sítě internet (zejména přístup k informačním databázím a ostatním zdrojům internetu a výměnu elektronické pošty s ostatními účastníky internetu) vzhledem ke skutečnosti, že síť internet je decentralizovaná a bez jakýchkoliv záruk z jiných stran. Uživatel bere na vědomí, že služba je poskytována prostřednictvím bezdrátového spoje provozovaného ve volném frekvenčním pásmu na základě VO-R/12/ vydané ČTU. Využití tohoto frekvenčního pásma není regulováno a tudíž může dojít nezávisle na vůli poskytovatele k jeho zahlcení a tím ke snížení kvality či přerušení poskytované služby. Poskytovatel garantuje dostupnost služby a za období snížené kvality služby z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník právo na uplatnění slevy. 6. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění závady bez zbytečného odkladu po jejich oznámení uživatelem a to při vyvinutí ekonomicky přiměřené aktivity. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit koncové zařízení. 7. Poskytovatel zajišťuje servis a případné opravy poruch Propůjčených nebo Zakoupených zařízení, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že závada není zaviněna Poskytovatelem, má Poskytovatel automaticky nárok na vyúčtování servisního zásahu dle platného ceníku. Servisní zásah je splatný hotově v okamžiku opětovného zprovoznění služby. 8. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování Služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, měření či při odstraňování poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to v dané situaci možné, předem Uživatele vyrozumí na některém z kontaktů Uživatele nebo na partnerském portálu. 9. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování Služeb, které budou Poskytovateli předem známy, oznámí Poskytovatel Uživateli s předstihem minimálně 24 hodin na ový kontakt Uživatele nebo na partnerském portálu. 10. Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků pouze po rozhraní, jež je definováno ve specifikaci Služby. 2 (6)

3 IV. Práva a povinnosti Uživatele 1. V případě závady související s předmětem plnění Smlouvy je Uživatel povinen zajistit bezodkladnou dosažitelnost a součinnost technicky způsobilé osoby Uživatele, pokud je nutné pro lokalizaci a odstranění závady. Poskytovatel je ve výše uvedených případech oprávněn za přítomnosti technicky způsobilé osoby Uživatele ke vstupu do prostor Uživatele. Pokud Uživatel nezajistí nutnou součinnost či tak učiní v prodlení, Poskytovatel je automaticky oprávněn požadovat uhrazení všech vzniklých dalších nákladů. 2. Uživatel odpovídá za to, že koncová zařízení, navazující na zařízení Poskytovatele, budou mít platné technické a bezpečnostní atesty, v případě přímého napojení k jednotné telekomunikační síti budou mít požadovanou homologaci a budou připojena oprávněnou osobou v souladu s platnými předpisy v oblasti telekomunikací. Jestliže Uživatel tyto podmínky nesplní a správa telekomunikací provoz takového zařízení zastaví nebo zakáže, nese Uživatel veškeré důsledky. 3. Uživatel se zavazuje, že Propůjčená zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele kamkoli přemísťovat, a to ani v rámci jedné budovy. Uživatel zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoli manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod. Škodu způsobenou Uživatelem nebo třetí osobou na uvedených zařízeních nahradí Uživatel Poskytovateli v plném rozsahu. 4. Je-li ve specifikaci Služby uvedeno, že Propůjčené zařízení podléhá zvláštnímu režimu provozu, platí následující: a. Uživatel umožní na místě kontrolu Propůjčených zařízení orgánům celní správy, které mohou být doprovázeny orgány státu výroby nebo státu dodavatele, za účelem zjištění umístění zařízení a jeho využívání v souladu s licenčními podmínkami státu výroby či státu dodavatele zařízení. b. Uživatel se zavazuje, že údaje týkající se Propůjčeného zařízení nesdělí žádné osobě, jež je státním příslušníkem státu nebo o níž je mu známo či může důvodně předpokládat, že je ve vztahu ke státu, do něhož je vývoz těchto zařízení zakázán nebo vázán na splnění podmínek kontrolního režimu. Aktuální seznam států je k dispozici u Poskytovatele. c. Případné majetkové sankce plynoucí z porušení těchto pravidel a uložené orgány Poskytovateli uhradí Uživatel. 5. Uživatel nedovolí třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, využívat zařízení od něho propůjčená. Dále se Uživatel zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není uživatel oprávněn umožnit bezplatné nebo komerční užívání objednaných služeb třetím osobám nebo jejich komerčnímu využití. Uživatel nese odpovědnost za škodu, vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami. V případě porušení této povinnosti uživatel je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši (deset tisíc) Kč bez DPH za každé takové porušení. 6. Uživatel se zavazuje učinit taková opatření, která znemožní zneužití Propůjčených zařízení nebo poskytovaných Služeb neoprávněnými osobami. Za důsledky případného zneužití odpovídá Uživatel. 7. Uživatel se zavazuje zajistit, učinit Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu uzavřené Smlouvy. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení Uživatele, pak ji Uživatel na požádání Poskytovatele a na své náklady zajistí. 8. Uživatel je povinen neprodleně hlásit Poskytovateli veškeré změny svého právního postavení včetně změn adres, a to písemnou formou (nebo na kontaktní ) na adresu Poskytovatele. Dozví-li se Poskytovatel jiným způsobem o provedené změně, která nebyla ohlášena a o níž se domnívá, že je způsobilá ztížit vymahatelnost jeho pohledávek, pak je oprávněn vypovědět Smlouvu se zkrácenou, nejméně patnáctidenní lhůtou. 9. Uživatel se zavazuje nezneužívat Služby k přenosům informací, jež by poškozovaly zájmy obrany státu a veřejné bezpečnosti nebo byly v rozporu s jinými zákonnými ustanoveními. Dále se zavazuje, že: - nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejichž užívání není oprávněn - nepoužívat objednané služby ani zařízení poskytovatele ani doplňkového zařízení, ať přímo nebo nepřímo, k porušení nebo pokusu o porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové sítě nebo účtu,jakož i získání nebo k pokusu o získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného uživatele, k jeho software nebo datům 3 (6)

4 - nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující její narušování. - Zdržet se jakýchkoliv jednání, která porušují etická pravidla chování na síti internet, zejména se uživatel zavazuje nezasílat prostřednictví, elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv.spamming atp.) - Nepřipojovat ke koncovému místu více zařízení, než bylo předem dohodnuto s poskytovatelem. - Že nebude porušovat zákonem chráněná práva poskytovatele a třetích osob 10. Uživatel se zavazuje, že v případě ukončení Smlouvy, bude veškeré pronajaté zařízení navráceno Poskytovateli, a to nejpozději do 7 dnů po ukončení Smlouvy. V případě, že se Uživatel dostane do prodlení s vrácením výše uvedených technických zařízení či jiných věcí po dobu delší než 7 dnů, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, za kterou Poskytovatel tato technická zařízení či jiné věci pořídil. 11. Uživatel se zavazuje, že pronajatý prostor bude zabezpečen a uzamčen proti vniknutí cizí osoby a poškození či odcizení nainstalovaného zařízení. 12. Uživatel se zavazuje využívat Partnerský portál pouze svými pracovníky a pro svou potřebu a udržovat údaje v Partnerské portále vždy aktuální. V. Cena a platební podmínky 1. Ceny jsou smluvní. Konkrétní výše jednotlivých poplatků je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Poskytovatel je oprávněn v rámci jednoho vyúčtování vyúčtovat i Cenu za více poskytnutých Služeb a případně i Cenu Služeb poskytovaných třetí osobou, pokud je Poskytovatel na základě dohody s touto třetí osobou oprávněn po Uživateli Cenu za tuto Službu požadovat. 2. Ceny a poplatky za Služby účtuje Poskytovatel následujícím způsobem: A. v případě, že uživatel je podnikající fyzická nebo právnická osoba - zúčtovacím obdobím je 1 kalendářní měsíc - pravidelné měsíční poplatky jsou účtovány vždy do 15 dnů měsíce následujícího za necelé měsíce se tyto poplatky účtují v poměrné části za každý den buď po uplynutí jednoho celého kalendářního měsíce nebo při instalaci služby - ceny a poplatky za Služby, jejichž zprovoznění je dáno dnem Registrace Služby, jsou účtovány ode dne registrace. - Splatnost faktury vydané Poskytovatelem je 10 dní. B. v případě, že uživatel je soukromá osoba, která provádí platbu na základě výzvy k úhradě: - zúčtovacím obdobím jsou 3 kalendářní měsíce - poplatky za Službu jsou účtovány vždy k 15. dne v měsíci na čtvrtletí dopředu a musí být zaplaceny 10 dnů před započetím čtvrtletí. - Výzva k úhradě je zasílána buď elektronicky ve formátu PDF na ovou adresu Uživatele nebo písemně. V těchto případech je Poskytovatel oprávněn účtovat Poštovné dle platného ceníku. - V případě, že dojde k Registraci Služby během čtvrtletí, je Poskytovatel oprávněn účtovat Službu do konce probíhajícího čtvrtletí, pokud nenastala doba k účtování čtvrtletí následujícího. - Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby na účet Poskytovatele. C. v případě, že uživatel je soukromá osoba, která provádí platbu na základě trvalého příkazu: - zúčtovacím obdobím je 1 kalendářní měsíc - poplatky za Službu musí být připsány na účet Poskytovatele nejpozději k 20. dni měsíce před započetím Poskytování služby. - Poplatek za Službu za dobu mezi zřízením trvalého příkazu od Registrace Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat na základě výzvy k úhradě. - Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby na účet Poskytovatele 3. Je-li Uživatel v prodlení s úhradou účtované částky v případě dle bodu 2A delší než 7 dní, vyhrazuje si Poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a Služeb až do doby zaplacení pohledávky. Po dobu takového pozastavení poskytování prací a Služeb budou Uživateli účtovány pravidelné měsíční poplatky za pronajatá a Propůjčená zařízení a technické prostředky Poskytovatele a i poskytovanou Službu. 4 (6)

5 Pokud nedojde k uhrazení dokladů dle bodu 2B a 2C, bude Služba pozastavena. 4. V případě dodávky zařízení má Poskytovatel právo dosud nezaplacené nebo jen částečně zaplacené zařízení odebrat až do doby úplného splacení pohledávky. Uživatel je povinen umožnit přístup k Zakoupenému zařízení, u něhož dosud nepřešlo vlastnictví z Poskytovatele na Uživatele. 5. Dostupnost služby na úrovni Standard dle technické specifikace je stanovena na 90% doby běžného měsíce. Do této doby se započítávají pouze neohlášené výpadky způsobené prokazatelně poskytovatelem. V tomto případě má Uživatel právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků, přesahujeli trvání závady dostupnost dle stanovené úrovně (Standard nebo garanční tabulka), maximálně však do výše měsíčního poplatku. Uživatel je srozuměn, že nutnou podmínkou vrácení poplatku je vznik závady v místě, která je přímo v kompetenci Poskytovatele a ne třetí strany, kterou může být například energetická rozvodná společnost, partner pro poskytování konektivity, provozovatel optické infrastruktury nebo vyšší moc. 6. Vrácení poplatků je Uživatel povinen uplatnit písemně nejdéle do 30 dnů od posledního dne trvání závady. 7. V případě, že se Uživatel domnívá, že poskytovaná Služba svým rozsahem, kvalitou nebo Cenou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, může příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u Poskytovatele. 8. Uživatel je povinen hradit poplatky ve správné výši a se správnými identifikačními znaky. V případě špatně provedené platby je Poskytovatel oprávněn účtovat manipulační poplatek k dohledání platby ve výši 400 Kč bez DPH. Datum vyrovnání závazku Uživatele je vždy datum přijetí platby na účet Poskytovatele. VI. Reklamace 1. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné Reklamace. 2. Právo na vrácení přeplatku vzniklého na základě kladně vyřízené Reklamace, který nebylo možno vrátit pro překážky na straně Uživatele, se promlčuje ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění). V případě, že Uživatel nesouhlasí s výsledkem reklamačního řízení Poskytovatele, má právo obrátit se v případě Reklamace Ceny za poskytnutou Službu ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení vyřízení Reklamace na Český telekomunikační úřad. 3. Veškeré reklamace musí být provedeny na Kontaktní telefon, nebo partnerský portál. Pokud budou provedeny na telefon některého z našich techniků nebude na ně brán zřetel. 4. Reklamace vadného zařízení probíhá dle platných zákonů a pokud zákazník uplatňuje reklamaci přímo u něj, tak bude vystaven doklad k úhradě za provedené práce a dopravu, tento musí být uhrazen na místě. VII. Doba trvání Smlouvy 1. Smlouva může zaniknout: a. Písemnou dohodou Smluvních stran. b. Tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi /pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak/. c. Okamžitou výpovědí ze strany Poskytovatele, poruší-li Uživatel své závazky podle par. IV odst. 3 podmínek, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Uživateli. d. Okamžitou výpovědí ze strany Poskytovatele, porušil-li Uživatel hrubým způsobem nebo opakovaně některou povinnost uvedenou ve Smlouvě a v minulosti byl již ze strany Poskytovatele písemně na porušení třeba jiné povinnosti či závazku upozorněn, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Uživateli. e. Okamžitou výpovědí ze strany Uživatele, porušil-li Poskytovatel hrubým způsobem nebo opakovaně některou povinnost uvedenou ve Smlouvě a v minulosti byl již ze strany Uživatele písemně na porušení třeba jiné povinnosti či závazku upozorněn, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Poskytovateli. 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Minimální doba užívání Služby je 12 kalendářních měsíců. V případě výpovědi Smlouvy Uživatelem před uplynutím této minimální doby, je Uživatel uhradit 5 (6)

6 Poskytovateli jako finanční vyrovnání za předčasné ukončení Smlouvy ve výši násobku měsíční fakturace zbývající do minimální doby užívání Služby. 3. Při zániku Smlouvy je Uživatel povinen bezprostředně vrátit Poskytovateli vše, co je vlastnictvím Poskytovatele nebo jeho Subdodavatelů. Veškeré pohledávky a závazky z této Smlouvy plynoucí vyrovnají Smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku. 4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Uživatele se považuje: a. Prodlení Uživatele s placením Ceny za poskytnuté Služby po dobu delší než 30 dnů. b. Poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů v souvislosti se zřízením Služby. c. Opakované a i po upozornění pokračující používání poskytované Služby nebo zařízení Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy. d. Odepření přístupu Poskytovatele k technickým zařízením a systémům Uživatele v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy. e. Neodpojení zařízení Uživatele od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení či jiné závady na takové síti, ačkoliv byl Uživatel k tomuto odpojení Poskytovatelem vyzván. f. Opakované poškození, ztráta nebo zničení zařízení Poskytovatele, a to i když k nim nedošlo úmyslně. g. Slovní napadání Poskytovatele, pomlouvání Poskytovatele a porušování dobrých mravů při jednání s Poskytovatelem. V tomto případě je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši (padesát tisíc) Kč. VIII. Přechod vlastnictví a nebezpečí 1. Zařízení, které Poskytovatel úplatně převádí na Uživatele, přechází do vlastnictví Uživatelem dnem zaplacení dohodnuté kupní Ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na Uživatele okamžikem převzetí. IX. Důvěrnost informací 1. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy nebo se je dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku Smlouvy. V případě zjištění úniku důvěrných informací ze strany Uživatele, je povinen Uživatel Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši (sto tisíc) Kč. 2. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti Poskytovatele, je záležitostí Uživatele učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti /např. instalovat šifrovací/ dešifrovací zařízení ke svým zařízením. X. Závěrečná ustanovení 1. Ani Uživatel, ani Poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany. 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden exemplář. 3. Veškerá komunikace, týkající se Smlouvy a plnění předmětu Smlouvy, jež může mít v budoucnu vliv na posuzování způsobu a rozsahu plnění Smlouvy, musí být vedena v písemné formě, přičemž obě strany souhlasí s použitím Kontaktního u jako rovnocenného ekvivalentu s tím, že každá strana musí zajistit řádnou evidenci a archivaci takto odeslaných zpráv na médiu necitlivém na světlo po dobu trvání Smlouvy a jednoho roku po dni zániku Smlouvy. Datum a čas doručení písemné zprávy je v dalším rozhodující pro počítání lhůt. V případě servisních prací a Služeb je dohodnuta telefonická komunikace, která však musí být následně Uživatelem potvrzena do 24 hodin písemně s uvedením data, času a jmen obou účastníků telefonického hovoru. Jednostranné akty Smluvních stran, při kterých nebyla dodržena požadovaná písemná forma, jsou pro druhou stranu nezávazné. 4. Jakákoliv změna ve Všeobecných podmínkách musí být oznámena Uživateli minimálně 30 dní před účinností nových Všeobecných podmínek. Pokud Uživatel v době mezi zveřejněním nových smluvních podmínek a jejich účinností podá výpověď Smlouvy, pak až do konce smluvního vztahu se na Uživatele vztahuje předešlé znění Všeobecných podmínek. 5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti dnem uvedeným v záhlaví Všeobecných podmínek. 6 (6)

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Preambule Zprostředkovatel služby je vlastníkem Osvědčení o registraci podle všeobecného oprávnění VO- S/1/07.2007-11

Více

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky) stanovují postup při uzavírání, změně

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami SM//XXXXX kde XXXXX je č. smlouvy BruntálNet o.s., se sídlem U Rybníka

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o.

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti IS DATA s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek Všeobecné podmínky poskytování Veřejných telekomunikačních služeb společnosti

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011,

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami Institut komunikačního vzdělávání, se sídlem Příčná 2828/10, 746

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Spolehlivě Rychle Jednoduše Bezdrátově

Spolehlivě Rychle Jednoduše Bezdrátově Spolehlivě Rychle Jednoduše Bezdrátově Děkujeme za Vaši důvěru, se kterou jste se rozhodli využívat služeb LEVNET.cz INTERNET společnosti IT business, s.r.o. Jsme profesionální společnost kladoucí maximální

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Foxlink.

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Foxlink. 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Foxlink. Článek I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání

Více

Smluvní podmínky mezi 4 M Rožnov spol. s r.o. a uživatelem sítě. Smluvní podmínky

Smluvní podmínky mezi 4 M Rožnov spol. s r.o. a uživatelem sítě. Smluvní podmínky Smluvní podmínky 1. Úvod 1.1. 4 M Rožnov spol. s r.o. poskytuje druhým stranám přístup k službám elektronických komunikací a umožňuje jejich využívání podle níže uvedených podmínek. 1.2. Služby elektronických

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky hi-next.cz Všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování služeb a postupy uzavírání smluv o poskytování

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností PODA a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne 31. 8. 2012 1. SMLOUVA,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací CERBEROS s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací CERBEROS s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací CERBEROS s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování hostingových služeb společností KPCS CZ, s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování hostingových služeb společností KPCS CZ, s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování hostingových služeb společností KPCS CZ, s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování hostingových služeb (dále jen

Více