Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Všeobecné podmínky firmy dataq - Ing. Pavel Malina platné od 2. října 2006, pro stávající zákazníky od 1. listopadu 2006 Všeobecné podmínky stanoví pravidla pro poskytování telekomunikačních služeb ve smyslu 273 obchodního zákoníku a tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování telekomunikačních Služeb uzavřené firmou Ing. Pavel Malina dataq jako Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé. I. Vymezení základních pojmů Pro účely těchto podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů: 1. Cena - cena za poskytované telekomunikační Služby. 2. Ceník - seznam Cen telekomunikačních Služeb poskytovaných Poskytovatelem. 3. Odpovědný zástupce uživatele osoba oprávněná k uzavření Smlouvy. 4. Partnerský portál zabezpečené webové rozhraní dostupné na adrese 5. Poskytovatel - firma Ing. Pavel Malina - dataq, adresou Ve Strhanci 176, Kunovice, identifikační číslo , Firma zapsaná na ŽÚ Uherské Hradiště, čj. ZIV/U5863/2006/Jun, poskytující telekomunikační služby na základě osvědčení Českého telekomunikačního úřadu číslo 1414, čj / /II. vyř.-jan o podnikání v elektronických komunikacích. 6. Propůjčené zařízení - zařízení, jež v rámci poskytovaných Služeb Poskytovatel umístil v prostorách Uživatele a s jehož pomocí poskytuje Uživateli sjednané Služby. 7. Registrace služby - okamžik, kdy došlo ze strany Poskytovatele ke zprovoznění Uživatelem objednané Služby. Uživatel zprovoznění Služby potvrzuje podpisem Předávacího protokolu montážě. 8. Reklamace - uplatnění nároků z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby u Poskytovatele. 9. Služba - telekomunikační služba poskytovaná Poskytovatelem na základě Smlouvy 10. Smlouva - smlouva o poskytování telekomunikačních Služeb. 11. Smluvní stranou - podle okolností buď Poskytovatel nebo Uživatel. 12. Technická specifikace služby - písemný dokument obsahující specifické technické a další podmínky pro poskytování konkrétního druhu telekomunikační Služby. Technická specifikace služby tvoří nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování telekomunikační Služby. 13. Technicky způsobilý zástupce uživatele - osoba na straně Uživatele, která je při zprovozňování a provozu Služby určena k zajištění potřebné součinnosti /např. zabezpečení přístupu k Propůjčenému, resp. Zakoupenému zařízení, telekomunikačním rozvodům a do prostor požadované instalace, identifikace funkčnosti koncového zařízení a případných závad/. 14. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která využívá Služeb Poskytovatele na základě Smlouvy o poskytování telekomunikačních Služeb. 15. Všeobecnými podmínky - jsou vydané poskytovatelem v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 16. Zakoupené zařízení - zařízení, jež si Uživatel zakoupil od Poskytovatele a je ve vlastnictví Uživatele. 17. Zúčtovacím období - základní období, za které se provádí vyúčtování Ceny za předmět Smlouvy. 18. Kontaktní 19. Kontaktní telefon , pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, je telefon dostupný v pracovní dny od 8:00 16: Koncové zařízení je Zakoupené zařízení nebo Propůjčené zařízení pomocí kterého uskutečňuje Uživatel spojení s Poskytovatelem 21. Předávací protokol montáže je písemný dokument, kterým Uživatel potvrzuje dodané zařízení a provedené Služby pracovníky Poskytovatele. 1 (6)

2 II. Předmět Smlouvy Poskytovatel je oprávněn poskytovat na území České republiky následující telekomunikační Služby, které mohou být předmětem Smlouvy: 1. Neveřejná pevná síť elektronických komunikací 2. Ostatní hlasové služby 3. Služby přenosu dat 4. Služby přístupu k síti Internet 5. Pronájem datových okruhů III. Práva a povinnosti Poskytovatele 1. Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a Technické specifikaci Služby. 2. Poskytovatel má právo činit organizační, ekonomické a technické změny v souvislosti s provozem poskytovaných služeb, včetně úplného zrušení. Zrušení služeb musí poskytovatel oznámit minimálně s měsíčním předstihem. 3. Bude-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování sjednané služby až do doby úplného zaplacení pohledávky včetně úroků z prodlení. Opakované prodlení plateb můžou být důvodem pro jednostranné vypovězení smlouvy poskytovatelem. 4. Poskytovatel nezodpovídá za škody vzniklé uživateli závadou na přenosové síti a, nebo Koncovým zařízením. V případě omezení nebo neposkytnutí Služby zaviněním Poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči Uživateli v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, omezena pouze na odpovědnost urychleně odstranit. 5. Poskytovatel nezaručuje 100% dostupnost k informacím a službám sítě internet (zejména přístup k informačním databázím a ostatním zdrojům internetu a výměnu elektronické pošty s ostatními účastníky internetu) vzhledem ke skutečnosti, že síť internet je decentralizovaná a bez jakýchkoliv záruk z jiných stran. Uživatel bere na vědomí, že služba je poskytována prostřednictvím bezdrátového spoje provozovaného ve volném frekvenčním pásmu na základě VO-R/12/ vydané ČTU. Využití tohoto frekvenčního pásma není regulováno a tudíž může dojít nezávisle na vůli poskytovatele k jeho zahlcení a tím ke snížení kvality či přerušení poskytované služby. Poskytovatel garantuje dostupnost služby a za období snížené kvality služby z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník právo na uplatnění slevy. 6. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění závady bez zbytečného odkladu po jejich oznámení uživatelem a to při vyvinutí ekonomicky přiměřené aktivity. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit koncové zařízení. 7. Poskytovatel zajišťuje servis a případné opravy poruch Propůjčených nebo Zakoupených zařízení, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že závada není zaviněna Poskytovatelem, má Poskytovatel automaticky nárok na vyúčtování servisního zásahu dle platného ceníku. Servisní zásah je splatný hotově v okamžiku opětovného zprovoznění služby. 8. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování Služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, měření či při odstraňování poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to v dané situaci možné, předem Uživatele vyrozumí na některém z kontaktů Uživatele nebo na partnerském portálu. 9. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování Služeb, které budou Poskytovateli předem známy, oznámí Poskytovatel Uživateli s předstihem minimálně 24 hodin na ový kontakt Uživatele nebo na partnerském portálu. 10. Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků pouze po rozhraní, jež je definováno ve specifikaci Služby. 2 (6)

3 IV. Práva a povinnosti Uživatele 1. V případě závady související s předmětem plnění Smlouvy je Uživatel povinen zajistit bezodkladnou dosažitelnost a součinnost technicky způsobilé osoby Uživatele, pokud je nutné pro lokalizaci a odstranění závady. Poskytovatel je ve výše uvedených případech oprávněn za přítomnosti technicky způsobilé osoby Uživatele ke vstupu do prostor Uživatele. Pokud Uživatel nezajistí nutnou součinnost či tak učiní v prodlení, Poskytovatel je automaticky oprávněn požadovat uhrazení všech vzniklých dalších nákladů. 2. Uživatel odpovídá za to, že koncová zařízení, navazující na zařízení Poskytovatele, budou mít platné technické a bezpečnostní atesty, v případě přímého napojení k jednotné telekomunikační síti budou mít požadovanou homologaci a budou připojena oprávněnou osobou v souladu s platnými předpisy v oblasti telekomunikací. Jestliže Uživatel tyto podmínky nesplní a správa telekomunikací provoz takového zařízení zastaví nebo zakáže, nese Uživatel veškeré důsledky. 3. Uživatel se zavazuje, že Propůjčená zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele kamkoli přemísťovat, a to ani v rámci jedné budovy. Uživatel zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoli manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod. Škodu způsobenou Uživatelem nebo třetí osobou na uvedených zařízeních nahradí Uživatel Poskytovateli v plném rozsahu. 4. Je-li ve specifikaci Služby uvedeno, že Propůjčené zařízení podléhá zvláštnímu režimu provozu, platí následující: a. Uživatel umožní na místě kontrolu Propůjčených zařízení orgánům celní správy, které mohou být doprovázeny orgány státu výroby nebo státu dodavatele, za účelem zjištění umístění zařízení a jeho využívání v souladu s licenčními podmínkami státu výroby či státu dodavatele zařízení. b. Uživatel se zavazuje, že údaje týkající se Propůjčeného zařízení nesdělí žádné osobě, jež je státním příslušníkem státu nebo o níž je mu známo či může důvodně předpokládat, že je ve vztahu ke státu, do něhož je vývoz těchto zařízení zakázán nebo vázán na splnění podmínek kontrolního režimu. Aktuální seznam států je k dispozici u Poskytovatele. c. Případné majetkové sankce plynoucí z porušení těchto pravidel a uložené orgány Poskytovateli uhradí Uživatel. 5. Uživatel nedovolí třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele, využívat zařízení od něho propůjčená. Dále se Uživatel zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není uživatel oprávněn umožnit bezplatné nebo komerční užívání objednaných služeb třetím osobám nebo jejich komerčnímu využití. Uživatel nese odpovědnost za škodu, vzniklou v důsledku neoprávněného užívání objednaných služeb třetími osobami. V případě porušení této povinnosti uživatel je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši (deset tisíc) Kč bez DPH za každé takové porušení. 6. Uživatel se zavazuje učinit taková opatření, která znemožní zneužití Propůjčených zařízení nebo poskytovaných Služeb neoprávněnými osobami. Za důsledky případného zneužití odpovídá Uživatel. 7. Uživatel se zavazuje zajistit, učinit Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu uzavřené Smlouvy. Je-li nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení Uživatele, pak ji Uživatel na požádání Poskytovatele a na své náklady zajistí. 8. Uživatel je povinen neprodleně hlásit Poskytovateli veškeré změny svého právního postavení včetně změn adres, a to písemnou formou (nebo na kontaktní ) na adresu Poskytovatele. Dozví-li se Poskytovatel jiným způsobem o provedené změně, která nebyla ohlášena a o níž se domnívá, že je způsobilá ztížit vymahatelnost jeho pohledávek, pak je oprávněn vypovědět Smlouvu se zkrácenou, nejméně patnáctidenní lhůtou. 9. Uživatel se zavazuje nezneužívat Služby k přenosům informací, jež by poškozovaly zájmy obrany státu a veřejné bezpečnosti nebo byly v rozporu s jinými zákonnými ustanoveními. Dále se zavazuje, že: - nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejichž užívání není oprávněn - nepoužívat objednané služby ani zařízení poskytovatele ani doplňkového zařízení, ať přímo nebo nepřímo, k porušení nebo pokusu o porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové sítě nebo účtu,jakož i získání nebo k pokusu o získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného uživatele, k jeho software nebo datům 3 (6)

4 - nepoužívat a nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující její narušování. - Zdržet se jakýchkoliv jednání, která porušují etická pravidla chování na síti internet, zejména se uživatel zavazuje nezasílat prostřednictví, elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv.spamming atp.) - Nepřipojovat ke koncovému místu více zařízení, než bylo předem dohodnuto s poskytovatelem. - Že nebude porušovat zákonem chráněná práva poskytovatele a třetích osob 10. Uživatel se zavazuje, že v případě ukončení Smlouvy, bude veškeré pronajaté zařízení navráceno Poskytovateli, a to nejpozději do 7 dnů po ukončení Smlouvy. V případě, že se Uživatel dostane do prodlení s vrácením výše uvedených technických zařízení či jiných věcí po dobu delší než 7 dnů, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, za kterou Poskytovatel tato technická zařízení či jiné věci pořídil. 11. Uživatel se zavazuje, že pronajatý prostor bude zabezpečen a uzamčen proti vniknutí cizí osoby a poškození či odcizení nainstalovaného zařízení. 12. Uživatel se zavazuje využívat Partnerský portál pouze svými pracovníky a pro svou potřebu a udržovat údaje v Partnerské portále vždy aktuální. V. Cena a platební podmínky 1. Ceny jsou smluvní. Konkrétní výše jednotlivých poplatků je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Poskytovatel je oprávněn v rámci jednoho vyúčtování vyúčtovat i Cenu za více poskytnutých Služeb a případně i Cenu Služeb poskytovaných třetí osobou, pokud je Poskytovatel na základě dohody s touto třetí osobou oprávněn po Uživateli Cenu za tuto Službu požadovat. 2. Ceny a poplatky za Služby účtuje Poskytovatel následujícím způsobem: A. v případě, že uživatel je podnikající fyzická nebo právnická osoba - zúčtovacím obdobím je 1 kalendářní měsíc - pravidelné měsíční poplatky jsou účtovány vždy do 15 dnů měsíce následujícího za necelé měsíce se tyto poplatky účtují v poměrné části za každý den buď po uplynutí jednoho celého kalendářního měsíce nebo při instalaci služby - ceny a poplatky za Služby, jejichž zprovoznění je dáno dnem Registrace Služby, jsou účtovány ode dne registrace. - Splatnost faktury vydané Poskytovatelem je 10 dní. B. v případě, že uživatel je soukromá osoba, která provádí platbu na základě výzvy k úhradě: - zúčtovacím obdobím jsou 3 kalendářní měsíce - poplatky za Službu jsou účtovány vždy k 15. dne v měsíci na čtvrtletí dopředu a musí být zaplaceny 10 dnů před započetím čtvrtletí. - Výzva k úhradě je zasílána buď elektronicky ve formátu PDF na ovou adresu Uživatele nebo písemně. V těchto případech je Poskytovatel oprávněn účtovat Poštovné dle platného ceníku. - V případě, že dojde k Registraci Služby během čtvrtletí, je Poskytovatel oprávněn účtovat Službu do konce probíhajícího čtvrtletí, pokud nenastala doba k účtování čtvrtletí následujícího. - Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby na účet Poskytovatele. C. v případě, že uživatel je soukromá osoba, která provádí platbu na základě trvalého příkazu: - zúčtovacím obdobím je 1 kalendářní měsíc - poplatky za Službu musí být připsány na účet Poskytovatele nejpozději k 20. dni měsíce před započetím Poskytování služby. - Poplatek za Službu za dobu mezi zřízením trvalého příkazu od Registrace Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat na základě výzvy k úhradě. - Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby na účet Poskytovatele 3. Je-li Uživatel v prodlení s úhradou účtované částky v případě dle bodu 2A delší než 7 dní, vyhrazuje si Poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a Služeb až do doby zaplacení pohledávky. Po dobu takového pozastavení poskytování prací a Služeb budou Uživateli účtovány pravidelné měsíční poplatky za pronajatá a Propůjčená zařízení a technické prostředky Poskytovatele a i poskytovanou Službu. 4 (6)

5 Pokud nedojde k uhrazení dokladů dle bodu 2B a 2C, bude Služba pozastavena. 4. V případě dodávky zařízení má Poskytovatel právo dosud nezaplacené nebo jen částečně zaplacené zařízení odebrat až do doby úplného splacení pohledávky. Uživatel je povinen umožnit přístup k Zakoupenému zařízení, u něhož dosud nepřešlo vlastnictví z Poskytovatele na Uživatele. 5. Dostupnost služby na úrovni Standard dle technické specifikace je stanovena na 90% doby běžného měsíce. Do této doby se započítávají pouze neohlášené výpadky způsobené prokazatelně poskytovatelem. V tomto případě má Uživatel právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků, přesahujeli trvání závady dostupnost dle stanovené úrovně (Standard nebo garanční tabulka), maximálně však do výše měsíčního poplatku. Uživatel je srozuměn, že nutnou podmínkou vrácení poplatku je vznik závady v místě, která je přímo v kompetenci Poskytovatele a ne třetí strany, kterou může být například energetická rozvodná společnost, partner pro poskytování konektivity, provozovatel optické infrastruktury nebo vyšší moc. 6. Vrácení poplatků je Uživatel povinen uplatnit písemně nejdéle do 30 dnů od posledního dne trvání závady. 7. V případě, že se Uživatel domnívá, že poskytovaná Služba svým rozsahem, kvalitou nebo Cenou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady, může příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u Poskytovatele. 8. Uživatel je povinen hradit poplatky ve správné výši a se správnými identifikačními znaky. V případě špatně provedené platby je Poskytovatel oprávněn účtovat manipulační poplatek k dohledání platby ve výši 400 Kč bez DPH. Datum vyrovnání závazku Uživatele je vždy datum přijetí platby na účet Poskytovatele. VI. Reklamace 1. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné Reklamace. 2. Právo na vrácení přeplatku vzniklého na základě kladně vyřízené Reklamace, který nebylo možno vrátit pro překážky na straně Uživatele, se promlčuje ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění). V případě, že Uživatel nesouhlasí s výsledkem reklamačního řízení Poskytovatele, má právo obrátit se v případě Reklamace Ceny za poskytnutou Službu ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení vyřízení Reklamace na Český telekomunikační úřad. 3. Veškeré reklamace musí být provedeny na Kontaktní telefon, nebo partnerský portál. Pokud budou provedeny na telefon některého z našich techniků nebude na ně brán zřetel. 4. Reklamace vadného zařízení probíhá dle platných zákonů a pokud zákazník uplatňuje reklamaci přímo u něj, tak bude vystaven doklad k úhradě za provedené práce a dopravu, tento musí být uhrazen na místě. VII. Doba trvání Smlouvy 1. Smlouva může zaniknout: a. Písemnou dohodou Smluvních stran. b. Tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi /pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak/. c. Okamžitou výpovědí ze strany Poskytovatele, poruší-li Uživatel své závazky podle par. IV odst. 3 podmínek, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Uživateli. d. Okamžitou výpovědí ze strany Poskytovatele, porušil-li Uživatel hrubým způsobem nebo opakovaně některou povinnost uvedenou ve Smlouvě a v minulosti byl již ze strany Poskytovatele písemně na porušení třeba jiné povinnosti či závazku upozorněn, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Uživateli. e. Okamžitou výpovědí ze strany Uživatele, porušil-li Poskytovatel hrubým způsobem nebo opakovaně některou povinnost uvedenou ve Smlouvě a v minulosti byl již ze strany Uživatele písemně na porušení třeba jiné povinnosti či závazku upozorněn, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi Poskytovateli. 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Minimální doba užívání Služby je 12 kalendářních měsíců. V případě výpovědi Smlouvy Uživatelem před uplynutím této minimální doby, je Uživatel uhradit 5 (6)

6 Poskytovateli jako finanční vyrovnání za předčasné ukončení Smlouvy ve výši násobku měsíční fakturace zbývající do minimální doby užívání Služby. 3. Při zániku Smlouvy je Uživatel povinen bezprostředně vrátit Poskytovateli vše, co je vlastnictvím Poskytovatele nebo jeho Subdodavatelů. Veškeré pohledávky a závazky z této Smlouvy plynoucí vyrovnají Smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku. 4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Uživatele se považuje: a. Prodlení Uživatele s placením Ceny za poskytnuté Služby po dobu delší než 30 dnů. b. Poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů v souvislosti se zřízením Služby. c. Opakované a i po upozornění pokračující používání poskytované Služby nebo zařízení Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy. d. Odepření přístupu Poskytovatele k technickým zařízením a systémům Uživatele v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy. e. Neodpojení zařízení Uživatele od veřejné sítě nebo sítě Poskytovatele, pokud takové zařízení působí poruchy, rušení či jiné závady na takové síti, ačkoliv byl Uživatel k tomuto odpojení Poskytovatelem vyzván. f. Opakované poškození, ztráta nebo zničení zařízení Poskytovatele, a to i když k nim nedošlo úmyslně. g. Slovní napadání Poskytovatele, pomlouvání Poskytovatele a porušování dobrých mravů při jednání s Poskytovatelem. V tomto případě je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši (padesát tisíc) Kč. VIII. Přechod vlastnictví a nebezpečí 1. Zařízení, které Poskytovatel úplatně převádí na Uživatele, přechází do vlastnictví Uživatelem dnem zaplacení dohodnuté kupní Ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na Uživatele okamžikem převzetí. IX. Důvěrnost informací 1. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy nebo se je dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku Smlouvy. V případě zjištění úniku důvěrných informací ze strany Uživatele, je povinen Uživatel Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši (sto tisíc) Kč. 2. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti Poskytovatele, je záležitostí Uživatele učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti /např. instalovat šifrovací/ dešifrovací zařízení ke svým zařízením. X. Závěrečná ustanovení 1. Ani Uživatel, ani Poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany. 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden exemplář. 3. Veškerá komunikace, týkající se Smlouvy a plnění předmětu Smlouvy, jež může mít v budoucnu vliv na posuzování způsobu a rozsahu plnění Smlouvy, musí být vedena v písemné formě, přičemž obě strany souhlasí s použitím Kontaktního u jako rovnocenného ekvivalentu s tím, že každá strana musí zajistit řádnou evidenci a archivaci takto odeslaných zpráv na médiu necitlivém na světlo po dobu trvání Smlouvy a jednoho roku po dni zániku Smlouvy. Datum a čas doručení písemné zprávy je v dalším rozhodující pro počítání lhůt. V případě servisních prací a Služeb je dohodnuta telefonická komunikace, která však musí být následně Uživatelem potvrzena do 24 hodin písemně s uvedením data, času a jmen obou účastníků telefonického hovoru. Jednostranné akty Smluvních stran, při kterých nebyla dodržena požadovaná písemná forma, jsou pro druhou stranu nezávazné. 4. Jakákoliv změna ve Všeobecných podmínkách musí být oznámena Uživateli minimálně 30 dní před účinností nových Všeobecných podmínek. Pokud Uživatel v době mezi zveřejněním nových smluvních podmínek a jejich účinností podá výpověď Smlouvy, pak až do konce smluvního vztahu se na Uživatele vztahuje předešlé znění Všeobecných podmínek. 5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti dnem uvedeným v záhlaví Všeobecných podmínek. 6 (6)

ŘÁD DATOVÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

ŘÁD DATOVÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB ŘÁD DATOVÝCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Vymezení základních pojmů Pro účely tohoto Řádu datových a telekomunikačních služeb a související smlouvy platí následující definice základních pojmů:

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a hlasových služeb

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a hlasových služeb Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a hlasových služeb 1. Úvodní ustanovení a) Společnost MM-personal computer, s.r.o. (dále jen poskytovatel ) poskytuje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky) stanovují postup při uzavírání, změně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ze dne 30.8.2004 POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB LAM plus, s. r. o. IČO: 25129619 Sídlo: Meruňková 142, Ohrobec Károv, 252 45 Praha-západ Společnost byla zapsána 20. 5.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi"

Vzorová smlouva o poskytnutí služby Připojení k síti Internet Wi-Fi Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi" uzavřená dle 261 a násl. Obchodního zákoníku mezi dále uvedenými smluvními stranami č.smlouvy XXX 1. Smluvní strany 1.1. Poskytovatel

Více

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb Tyto podmínky stanovují postup uzavírání smluv o poskytování a užívání telekomunikačních služeb a podmínky poskytování veřejné telekomunikační služby

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky při provozování telekomunikačních služeb Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společností TouchWARE, s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování služeb a postupy uzavírání smluv o poskytování

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací ENERGOAQUA, a.s. Platné od 1. 8. 2013 OBSAH Úvodní ustanovení... 1 Definice pojmů... 2 Práva a závazky poskytovatele... 3 Práva a závazky

Více

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou poskytovatelem klientům poskytovaný služby elektronických

Více

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána Všeobecné podmínky firmy LBnet.cz - Ing.Věra Brátová, Ruprechtická 765, 460 01, Liberec, ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"),

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. (poskytovatel), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, (obchodní VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Radioklubu Dyje o.s. ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"), a v souladu s 81 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování hostingových služeb společností KPCS CZ, s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování hostingových služeb společností KPCS CZ, s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování hostingových služeb společností KPCS CZ, s.r.o. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování hostingových služeb (dále jen

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb elektronických komunikací společností Suptech CZ s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. V těchto Všeobecných podmínkách jsou upravena práva a povinnosti Uživatele

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Část 4 Užívání objednaných služeb

Část 4 Užívání objednaných služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele HoralNET s.r.o. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Část 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1

Více

Smlouva o poskytování telekomunikační služby Greenhousing

Smlouva o poskytování telekomunikační služby Greenhousing Smlouva o poskytování telekomunikační služby Greenhousing Obchodní jméno: Greendata s.r.o. Zastoupení: Zdeňkem Maršálem Se sídlem: Zvoníčkova 1928/7, Praha 6-Břevnov, 16200 IČO : 247 53 874 DIČ: CZ247

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky Služby Enterfox

Obchodní podmínky Služby Enterfox Obchodní podmínky Služby Enterfox I. Úvodní ustanovení 1. Společnost AURA, s.r.o., se sídlem Úvoz 499/56, Brno 2, PSČ 602 00, IČ: 46991573, DIČ: CZ46991573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování telekomunikačních služeb v síti PESCOM-NET. s účinností od 1.7.2008

Všeobecné podmínky. pro poskytování telekomunikačních služeb v síti PESCOM-NET. s účinností od 1.7.2008 Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb v síti PESCOM-NET s účinností od 1.7.2008 zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě Internet hlasová komunikace prostřednictvím sítě

Více

Všeobecné podmínky pro službu Internet Fiber

Všeobecné podmínky pro službu Internet Fiber Všeobecné podmínky pro službu Internet Fiber Tyto Všeobecné podmínky pro službu Internet Fiber (dále jen Všeobecné podmínky ) jsou vydány obchodní společností MAME Moravské Budějovice, s.r.o., Tovačovského

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

IDCT network s.r.o. Luční 120, 277 15 Tišice Tel: +420 246 063 271 Web: www.idct.cz

IDCT network s.r.o. Luční 120, 277 15 Tišice Tel: +420 246 063 271 Web: www.idct.cz VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1 Předmět všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky podrobně stanovují další ujednání mezi smluvními stranami. Tyto

Více

JavorNET s.r.o., nám.svobody 527, 73961 Třinec, IČ:03279120 Kontakt: tel.737 441 443, e-mail: info@javornet.cz, web: www.javornet.

JavorNET s.r.o., nám.svobody 527, 73961 Třinec, IČ:03279120 Kontakt: tel.737 441 443, e-mail: info@javornet.cz, web: www.javornet. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Číslo smlouvy: 0000000 Lokalita: TRIN Datum: 1. 1. 2015 POSKYTOVATEL Společnost: JavorNET s.r.o. Sídlo: náměstí Svobody 527, Třinec,PSČ: 739 61 IČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Reklamační řád poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Společnost TELEKORA, s.r.o. na základě příslušných ustanovení právních přepisů vydává tento Reklamační řád poskytování veřejně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

DASKO Net s.r.o. Všeobecné podmínky

DASKO Net s.r.o. Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování elektronických služeb 1 - Úvodní ustanovení - platnost Tyto všeobecné podmínky pro poskytování elektronických služeb, dále jen podmínky, platí pro poskytování těchto

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. MPNET s.r.o., se sídlem Nová ulice 897,, IČ 292 23 385, DIČ CZ29223385, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb sítě TOPNET Internet

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb sítě TOPNET Internet Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb sítě TOPNET Internet 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Předmět a rozsah služby 4. Technické podklady poskytování služby 5. Registrace

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti FreeTel, s.r.o.

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti FreeTel, s.r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti FreeTel, s.r.o. 1. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Strana 6 (celkem 12) 1. Preambule Platnost a účinnost od 1.4.2005 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, IČ

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Smlouva o poskytování telekomunikační služby Rack housing/ Server housing

Smlouva o poskytování telekomunikační služby Rack housing/ Server housing Smlouva o poskytování telekomunikační služby Rack housing/ Server housing č. Obchodní jméno: Greendata s.r.o. Zastoupena: Zdeňkem Maršálem Se sídlem: Zvoníčkova 1928/7, Praha 6-Břevnov, 16200 IČO : 247

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Reklamace služeb elektronických komunikací

Reklamace služeb elektronických komunikací Reklamace služeb elektronických komunikací Článek I. Úvodní ustanovení V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování Vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více