STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3. Bytové družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr. č. vl a má přiděleno identifikační číslo Právní poměry družstva upravuje zákon a tyto stanovy. 4. Den vzniku družstva: Bytové družstvo vzniklo vyčleněním v souladu s 29 odst. 1 z. č. 72/1994 Sb. z družstva SBD BLOCK, se sídlem Bašty 4, Brno. Datum konání ustavující členské schůze dne Článek 2 Právní postavení, vymezení pojmů 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva. 3. Členové družstva mají povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen uhrazovací povinnost ) v rozsahu uvedeném v těchto stanovách. 4. Definice družstevní bytu a družstevního nebytového prostoru je obsažena v 729 ZOK (dále jen družstevní byt nebo nebytový prostor ). Článek 3 Předmět činnosti 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, a to především: aa) zajišťování provozu, správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí domu a pozemku ve vlastnictví družstva, zajišťování činností s tím souvisejících a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely; ab) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů a nebytových prostor, popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, včetně zajišťování plnění spojených s jejich užíváním, b) činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu nebytových prostor osobám, které nejsou členy družstva. 3. Vnitrodružstevní předpisy a dokumenty schválené členskou schůzí družstva mohou upravit podrobnosti pro činnost družstva uvedenou v odst. 1 a 2 tohoto článku. 4. K zajišťování běžných provozních a správních činností spojených s předmětem činnosti družstva podle odstavce 1 a 2 je oprávněno družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou (právnickou či fyzickou), jejímž předmětem podnikání je správa nemovitostí a činnosti s tím spojené, event. uzavřít s fyzickou osobou pracovně právní vztah. Článek 4 Základní kapitál, družstevní podíl, splynutí družstevních podílů, rozdělení družstevního podílu 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů. 2. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. 3. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 1

2 4. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno 5. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. 6. Splynutí družstevních podílů je upraveno v 606 ZOK. 7. Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového prostoru. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu. ČÁST II. ČLENSKÝ VKLAD, ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 5 Členský vklad 1. Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem, 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 3.000,- Kč. Po dobu trvání členství v družstvu nesmí výše členského vkladu člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 3. V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona a 732 ZOK. Článek 6 Vznik členství 1. Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek stanovených ZOK a souvisejícími právními předpisy a tímto čl. 6 stanov. 2. Členem družstva (dále jen člen ) může být zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt. Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo též fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. 3. Za trvání družstva vzniká členství při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami: a) převodem nebo přechodem družstevního podílu b) dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí ba) Rozhodnutím představenstva členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního členského vkladu ve výši 3.000,- Kč. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu; bb) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška doručena. Proti zamítavému rozhodnutí může uchazeč podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání k členské schůzi družstva, která je projedná při nejbližším zasedání. bc) Družstvo vrátí základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva. 4. Společné členství manželů: a) Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. b) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. c) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. Článek 7 Přeměna členství 1. K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to buď dohodou manželů nebo bývalých manželů nebo rozhodnutím soudu STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 2

3 Článek 8 Členská evidence seznam členů 1. Družstvo vede seznam všech svých členů, který obsahuje náležitosti uvedené v ZOK. 2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 3. Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji nežli 1x za kalendářní rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 4. Představenstvo je povinno umožnit nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis člena musí být úředně ověřen. 5. Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby a ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 6. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Pro ostatní případy platí ZOK a související právní předpisy. Článek 9 Základní práva a povinnosti člena družstva 1. Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. 2. V rámci práv podle odstavce 1. má člen zejména tato základní práva: a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze; schůze představenstva nebo schůze kontrolní komise má člen právo zúčastnit se jen tehdy, pokud s jeho účastí představenstvo družstva nebo kontrolní komise souhlasí; b) volit a být volen do orgánů družstva nebo orgánem družstva, splňuje-li podmínky či nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle ustanovení ZOK a dle těchto stanov čl. 21; c) podávat podněty, návrhy či stížnosti týkající se činnosti družstva orgánům družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení; d) nahlížet do seznamu členů družstva; e) uzavřít s družstvem smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu družstevního bytu do třiceti dnů po vzniku tohoto práva; f) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu, a to na základě uzavřené smlouvy podle písm. e) s příslušným orgánem družstva, nebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v bytovém družstvu i jeho nájem bytu, a splní-li další podmínky určené stanovami; g) obdržet vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství; h) seznámit se s dostatečným předstihem před konáním členské schůze s písemnými podklady pro členskou schůzi družstva, zejména o činnosti a výsledcích hospodaření družstva; i) podílet se na činnosti družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva; předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva a jeho orgánů; j) platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu v rozsahu pouze účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do těchto družstevních bytů; k) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze včetně jeho příloh a podkladů za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejich pořízením; l) obdržet roční vyúčtování zálohových úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, dle čl. 15 těchto stanov a dle zásad schválených představenstvem či členskou schůzí; m) na nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu n) na udržování bytu a jeho příslušenství v takovém stavu, aby byly způsobilé k řádnému užívání; o) účastnit se veškeré družstevní činnosti a podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje. 3. V rámci povinností podle odstavce 1. má člen zejména tyto povinnosti: a) dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy, usnesení a příp. směrnice orgánů družstva; b) podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva maximálně ve výši trojnásobku základního členského vkladu, když uhrazovací povinnost nesmí být uložena ve větším rozsahu než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. Uhrazovací povinnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 3

4 účetní závěrkou, která byla projednána členskou schůzí a k úhradě ztráty byl již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých let a nedělitelný a jiné fondy, které lze k úhradě ztráty použít, a rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla; ustanovení 591 ZOK tím není dotčeno; c) uzavřít nájemní smlouvu, plnit ve lhůtě splatnosti a v plné výši závazky a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené s družstvem, platit řádně a včas úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo zálohy na ně včetně dotace do fondu údržby a oprav (dle čl. 18 stanov) a uhradit nedoplatky z těchto záloh; d) platit včas a úplně platby schválené členskou schůzí nebo představenstvem včetně členských příspěvků na činnost družstva a hradit poplatky za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva ve výši určené členskou schůzí nebo představenstvem; e) hradit poskytnuté služby přímo nesouvisející s užíváním družstevního bytu, a to zejména týkající se povolení stavebních úprav v bytě, povolení podnájmu, vypracování prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena, nebo dražby družstevního podílu, a to ve výši schválené příslušným orgánem družstva; f) oznamovat družstvu veškeré změny týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností; g) neprovádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil na své náklady; h) chránit majetek družstva, upozorňovat družstvo na škody, které tomuto majetku hrozí nebo mohou hrozit, pokud se o tom dozví. Člen nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu v plné výši; i) oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla; j) dodržovat předpisy o požární ochraně a další vnitrodružstevní předpisy (např. domovní řád) a další pravidla pro užívání bytu a společných prostor, schválená usnesením členské schůze; k) na základě uzavřené smlouvy o nájmu ve lhůtě stanovené družstvem převzít družstevní byt; v případě opožděného převzetí družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru nahradit bytovému družstvu škodu, která takto vznikne, jakož i nahradit bytovému družstvu škodu, která vznikne opožděným oznámením o tom, že daný byt člen nepřevezme; l) umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu bytu a odečet bytových měřidel včetně jejich revizí, oprav, údržby a instalace. V případě odmítnutí odpovídá člen družstva v plné výši za vzniklou škodu; m) zpřístupnit pověřeným osobám ze strany družstva, po předchozím oznámení, byt za účelem opravy, modernizace a údržby společných částí domu nebo jeho technického vybavení. V případě odmítnutí zpřístupnění bytu odpovídá člen družstva za vzniklou škodu. V případě, že družstvem pověřené osoby způsobí nájemci škodu v souvislosti se zpřístupněním bytu, odpovídá družstvo členovi za vzniklou škodu; n) povinnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku se přiměřeně týkají i nájemců nebytových prostor v domě, a to i v případě, že nejsou současně členy družstva. Představenstvo příslušnou smlouvou zaváže nájemce k dodržování uvedených povinností. Článek 10 Povinnosti družstva 1. Družstvo je povinno vytvářet co nejlepší podmínky pro uplatnění práv svých členů a družstva, vyplývajících z těchto stanov, ZOK, ObčZ, živnostenského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů a zároveň je oprávněno vyžadovat plnění výše uvedených povinností od členů i nečlenů družstva (např. nájemců nebyt. prostor). 2. Družstvo je povinno zajišťovat: a) splácení všech finančních závazků družstva financujícím ústavům a ostatním věřitelům; b) podmínky pro realizaci práv a povinností členů družstva a usnesení členských schůzí a představenstva, vyřizovat všechny podněty a stížnosti členů družstva; c) zpracování návrhu stanov družstva, domovního řádu aj. vnitrodružstevních předpisů a jejich změny v návaznosti na zájmy družstva a nové legislativní úpravy; d) vedení aktuálního seznamu členů družstva, nájemníků a podnájemníků a umožnit za podmínek stanovených v těchto stanovách členům družstva nahlédnutí do roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a ztrát; e) řádné vedení průkazného účetnictví, podávání statistických výkazů a daňových přiznání, placení daní a poplatků a řádné hospodaření s majetkem družstva, dále ochranu majetku družstva, pojištění domu a pojištění odpovědnosti STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 4

5 z titulu vlastnictví a správy domu; f) zpracování a průběžnou realizaci plánů oprav a údržby s cílem trvale zhodnocovat majetek družstva; g) výběr předepsaného nájemného, záloh za služby a energie a plateb na fond údržby a oprav ve stanovených termínech. Vymáhání všech pohledávek, které družstvu vzniknou a to neprodleně; h) podmínky pro výplatu vypořádacího podílu člena družstva a to dle podmínek těchto stanov; ch) kvalifikovanou správu domu a administrativní úkony spojené se správou domu; i) další konkrétní povinnosti družstva týkající se nájmu bytů (příp. nebytových prostor) obsahuje příslušná nájemní smlouva a domovní řád schválený členskou schůzí. 3. Činnosti, které je družstvo povinno a oprávněno zabezpečit, je oprávněno zajišťovat s pomocí třetích osob za úplatu. 1. Členství v družstvu zaniká: Článek 11 Zánik členství - Písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, kterou za družstvo schvaluje představenstvo, členství končí sjednaným dnem. Každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení dohody. - Vystoupením z družstva po uplynutí výpovědní doby tří měsíců, která počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení představenstvu družstva. Člen, který vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod svého vystoupení, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi bytovým družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Členství vystupujícího člena z důvodu nesouhlasu se změnou stanov zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno. Tímto postupem může vystoupit z družstva každý člen, který na schůzi nehlasoval pro změnu stanov; tajné hlasování se zakazuje. Osoby, které nesouhlasily na členské schůzi se změnou stanov, musí být jmenovitě uvedeny v zápise o průběhu členské schůze. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. - Vyloučením z družstva a) Člen může být z družstva vyloučen zejména, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro vznik členství, nebo zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, nebo po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým, nebo zneužil seznam členů nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, nebo pokud nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal; b) Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu, lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud: ba) poruší jako nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu; bb) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. c) O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. d) Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu s náležitostmi uvedenými v 615 ZOK. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu a nebo proti členovi družstva. e) Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Rozhodnutí musí obsahovat poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela. f) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. g) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů. Členství vylučované osoby zanikne marným STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 5

6 uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek. h) Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení i v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo. - Převodem družstevního podílu - právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy. Při převodu musí být splněny podmínky členství podle těchto stanov. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Člen může převést část svého družstevního podílu po jeho rozdělení za podmínek uvedených v čl. 4.na jiného člena. - Přechodem družstevního podílu- upraveno 602 ZOK a těmito stanovami. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu a povinností s tím spojených. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů (SJM), přechází na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví. - Smrtí člena družstva. - Prohlášením konkursu na majetek člena družstva. - Zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena. - Zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku - V dalších případech stanovených zákonem písm. j) ZOK Článek 12 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů zaniká: a) vypořádáním společného jmění manželů; b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku; c) rozhodnutím soudu; d) písemnou dohodou rozvedených manželů; e) smrtí jednoho z bývalých manželů; f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela Článek 13 Majetkové vypořádání při zániku členství, vypořádací podíl 1. Zanikne-li členství za trvání družstva jinak než převodem družstevního podílu, vzniká bývalému členovi nebo jeho právnímu nástupci či jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. 2. Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného vkladu ke dni zániku členství, a to: a) u nebydlícího člena (člen, kterému dosud nevzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu) se rovná základnímu členskému vkladu; b) u nájemce družstevního bytu se rovná základnímu členskému vkladu; c) u vlastníka (člena, jemuž družstvo převedlo družstevní byt do vlastnictví) se rovná základnímu členskému vkladu, jestliže nebyl nabyvateli započítán na úhradu kupní ceny při úplatném převodu družstevního bytu nebo příslušejícího pozemku; 3. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li v následujících odstavcích tohoto článku stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve. 4. Pokud byl člen z bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 6

7 5. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. ČÁST III. NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU Článek 14 Vznik nájmu družstevního bytu a výměna bytu 1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. 3. Práva a povinnosti nájemce i pronajímatele (družstva) stanovené v nájemní smlouvě musí být v souladu s právními předpisy (zejména ZOK, ObčZ) a těmito stanovami. 4. Výše nájemného a dalších plateb spojených s užíváním bytu musí být v souladu s rozhodnutím představenstva či usnesením členské schůze. 5. Jestliže člen-nájemce družstevního bytu hodlá vyměnit byt s osobou, která není členem družstva, orgán družstva výměnu neschválí, dokud tato písemná dohoda není písemně schválena pronajímatelem bytu, který není družstevní, a dokud se tato osoba nestane členem družstva. Z a účelem výměny družstevních bytů si členové nájemci převedou své družstevní podíly. 6. Družstvo může smlouvou o nájmu přenechat nebytový prostor fyzické popř. právnické osobě, i když nepůjde o člena družstva. Výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním družstevního nebytového prostoru se určí ve smlouvě. O nájmu družstevních nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení ObčZ o nájmu a zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 1. Společný nájem bytu může vzniknout jen mezi manžely: Článek 15 Společný nájem bytu, práva a povinnosti z nájmu bytu a) Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže je s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu. Totéž platí, je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy. b) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo. c) Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. d) Z právních úkonů týkajících se společného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu manžely zanikne: a) rozvodem manželství - nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva. Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, stává se po rozvodu manželství výlučným členem s právem užívat družstevní byt ten z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou nebo rozhodnutím soudu; b) smrtí jednoho z nich - zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, stává se členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten dědic, který zdědil členský podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, přechází družstevní podíl na pozůstalého manžela, který se stává výlučným členem družstva a výlučným nájemcem družstevního bytu; c) zánikem nájmu družstevního bytu. 3. Se členem nájemcem družstevního bytu a s manželi společnými nájemci- mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 7

8 těchto osob a jeho změnu je povinen člen nájemce neprodleně oznámit družstvu. Pokud nájemce nesplní tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu. 4. Kromě práva užívat byt má člen nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 5. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. 6. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných podmínkách. 7. Družstvo je povinno zajistit členu nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. 8. Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce (společní nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Nájemce nehradí opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, topných rozvodů (včetně topných těles), rozvodů společné televizní antény, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim, opravy a ověřování bytových měřičů vody a tepla, pokud se s družstvem nedohodne písemně jinak, 9. Členská schůze může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla, upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu. 10. Člen nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 11. Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad, 12. Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 13. Člen nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez písemného souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. 14. Člen nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. 15. Člen nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby k zajištění řádné údržby bytu nebo vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. 16. Pokud ví nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. Současně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí, nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za hrubé porušení povinností nájemce. 17. Člen nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady družstvu. 18. Při skončení nájmu je člen nájemce povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu, nebytového prostoru nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva. 19. Podrobnosti o způsobu užívání bytů, společných prostor a zařízení, o povinnostech a právech nájemců upravuje domovní řád schválený družstvem. Článek 16 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu 1. Člen družstva nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání bytu v poměrné výši skutečných nákladů a výdajů družstva vynaložených na provoz a správu objektu za stanovené období a úhradu za plnění spojená s užíváním STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 8

9 bytu včetně dotace fondu údržby a oprav dle odst. 2 tohoto článku. Celkovou výši nájemného s úhrad stanoví představenstvo k předpokládaným nákladům. 2. Součástí nájemného je také částka určená na dotaci fondu údržby a oprav, jehož výši stanoví představenstvo, nevyhradí-li si rozhodování o tomto členská schůze. Zůstatek na údržbu a opravy v tomto fondu se převádí do příštího roku a nevypořádává se s nájemcem družstevního bytu ani při ukončení nájmu. 3. Nájemné se platí měsíčně, běžně nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. 4. Záloha na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí spolu s nájemným. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady družstva vynaloženými na poskytnutá plnění vyúčtuje družstvo vždy za zúčtovací období členovi nájemci a vyúčtování mu doručí nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, není-li právním předpisem stanoveno jinak. Zjištěný přeplatek družstvo členu nájemci vrátí nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy uplynula reklamační lhůta dle příslušných právních předpisů, nejpozději však do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, není-li v jiném právním předpise stanoveno jinak. Při výplatě přeplatku z nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním bytu má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči nájemci. Ve stejné lhůtě je člen družstva nájemce povinen uhradit družstvu zjištěný nedoplatek. Pokud v této lhůtě vyúčtovaný nedoplatek nájemce neuhradí, je povinen uhradit družstvu poplatek z prodlení resp. úrok z prodlení stanovený jiným právním předpisem (zejména z. č. 67/2013 Sb.) 5. Spolu s nájemným a zálohou na plnění poskytovaná s užíváním bytu hradí člen družstva na byt, jehož je nájemcem, připadající částku úmoru a úroku poskytnutého družstvu na výstavbu, rekonstrukci domu, jeho opravy apod. peněžním ústavem. 6. Nezaplatí-li člen nájemce družstevního bytu nájemné a zálohu za plnění poskytovaná s užíváním bytu spolu s částkou uvedenou v odst. 5 tohoto článku do 5 dnů po jejich splatnosti, je povinen družstvu uhradit poplatek z prodlení resp. úrok z prodlení stanovený jiným právním předpisem. 7. Pokud dlužná částka zápočtu přesáhne výši tří měsíčních plateb nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu, které pro člena určuje družstvo, bude zaslána nájemci bytu doporučeně výstraha a výzva k uhrazení dluhu. Pokud nájemce do 30 dnů ode dne doručení výzvy dluh neuhradí (event. fikce doručení), bude představenstvo vymáhat dluh všemi dostupnými právními prostředky event. může být člen současně vyloučen z družstva. Družstvo je oprávněno provést jednostranný zápočet veškerých dluhů a přeplatků člena družstva. Tento zápočet musí být písemně doložen ve členském spisu. 8. Neplnění ustanovení odst. 1, 3,4,5 a 6 tohoto článku je hrubým porušením povinností člena družstva. 9. Člen nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má člen i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže užívání bytu se v důsledku toho zhoršilo. 10. Stejné právo má člen nájemce družstevního bytu, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. 11. Člen nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, pokud je družstvo řádně a včas neplní. 12. Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců ode dne odstranění závad. Článek 17 Podnájem bytu (části bytu), podnikání a sídlo obchodní korporace či fyzické osoby v bytě 1. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu, pokud nájemce sám v tomto bytě nebydlí, jen s písemným souhlasem družstva. Doba podnájmu může být sjednána maximálně na dobu 12-ti měsíců od udělení písemného souhlasu družstva. Tento souhlas lze udělit ze strany družstva opakovaně. Člen nájemce bytu je povinen ve smlouvě s podnájemcem uvést zákaz podnikání a zákaz zřízení sídla podnikající fyzické osoby či obchodní korporace v podnajatém bytě. 2. Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na bytovou náhradu. 3. Podnájem bytu nebo jeho části bez písemného souhlasu družstva je hrubým porušením povinností člena družstva. 4. Nezpůsobí-li tím zvýšené zatížení pro byt nebo dům, může člen - nájemce v bytě i pracovat nebo podnikat. Člen - nájemce je oprávněn zřídit si v pronajatém bytě sídlo obchodní korporace nebo podnikající fyzické osoby jen s písemným souhlasem družstva. V případě skončení nájmu bytu je člen - nájemce povinen zajistit výmaz sídla obchodní korporace či podnikající fyzické osoby v bytě v příslušném veřejném rejstříku nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne skončení nájmu bytu. Pokud podnikání člena - nájemce vyvolá potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, je nájemce povinen tyto náklady družstvu nahradit STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 9

10 1. Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství nájemce družstevního bytu Článek 18 Zánik nájmu družstevního bytu b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem nájemcem ke dni stanovenému v dohodě; c) písemnou výpovědí člena nájemce družstevního bytu, když délka výpovědní doby činí 3 měsíce a její běh se počíná 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď družstvu doručena; d) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na dobu určitou, nedohodne-li se družstvo s nájemcem jinak; e) vznikem vlastnictví člena k družstevnímu bytu postupem stanoveným v ObčZ; 2. Nájem nebytových prostor se řídí ustanoveními ObčZ. Článek 19 Zajištění řádného využití bytů, sloučení a rozdělení bytu 1. Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly v souladu s jejich stavebním určením využívány k bytovým účelům. 2. Byt nebo jeho část může člen nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účel než k bydlení jen se souhlasem družstva. 3. Byt je možné sloučit se sousedním bytem (částí bytu) a rozdělit na dva nebo více samostatných bytů jen s předchozím souhlasem představenstva družstva. 4. Představenstvo družstva povolí sloučení nebo rozdělení bytu zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne účelnějšího využití bytového prostoru členy domácnosti. 5. Souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělením bytu nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle jiných právních předpisů. 6. V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo družstva současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadající na příslušné byty. ČÁST IV. ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise Článek 20 Soustava orgánů družstva Článek 21 Společná ustanovení o orgánech družstva 1. Do orgánů družstva nebo orgánem družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, kteří splňují podmínky jiných právních předpisů. 2. Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva - fyzická osoba splňující podmínku podle odstavce 1, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. 3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 4. Funkční období členů orgánů družstva jsou čtyři roky. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva stejně STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 10

11 5. Tím není dotčeno právo člena orgánu na odstoupení z funkce. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem. Funkce člena orgánu končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí li orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. V případě smrti člena orgánu družstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena orgánu družstva. 6. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou. 7. Pro členy představenstva a kontrolní komise platí ust ZOK (zákaz konkurence). 8. Členy představenstva a kontrolní komise nemohou být souběžně osoby, které jsou manžely (tzn., že manželé nemohou být souběžně ani v jednom z těchto orgánů). 9. Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu podle těchto stanov. 10. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti. 11. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci. Jednání orgánů jsou neveřejná. Předseda představenstva nebo kontrolní komise mohou rozhodnout o přizvání dalších osob k jednotlivým projednávaným záležitostem. 12. Při hlasování v orgánu družstva má každý jeho člen či společní členové jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Představenstvo, kontrolní komise i členská schůze se mohou v jednotlivých případech usnést na tajném hlasování (vyjma hlasování dle 613 ZOK; v takovém případě určí také způsob a postup při tajném hlasování, pokud tyto náležitosti neurčuje jednací řád schválený členskou schůzí. Ze schůze každého orgánu družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání schůze příp. způsob jejího konání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů proti usnesením, pokud požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze (prezenční listina), pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 13. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov nebo jejich nové úplné znění. V případě nesouhlasu člena se změnou stanov musí být v zápise z členské schůze uvedena jména členů, kteří se změnou stanov vyslovili při hlasování na členské schůzi svůj nesouhlas. 14. Výsledky jednání a přijatá usnesení členské schůze v úplném znění bez zbytečného odkladu představenstvo uveřejní oznámením vyvěšeným na informační desce družstva po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění. Informační deska družstva se zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek družstva. 15. Členům orgánů družstva může být za výkon jejich funkce přiznána odměna, o které rozhoduje členská schůze, která rovněž schvaluje smlouvu o výkonu funkce. Členům orgánů přísluší náhrada nákladů spojených s výkonem funkce včetně příp. náhrady ušlé mzdy. Článek 22 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen členská schůze ). 2. Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně jednou za rok, zpravidla do jednoho měsíce po sestavení řádné účetní závěrky, vždy však nejpozději do 30. června běžného roku. 3. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že: a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 4. Představenstvo svolá členskou schůzi, požádá-li o to kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva. 5. Pokud představenstvo nesvolá členskou schůzi na žádost kontrolní komise nebo na žádost členů družstva uvedených v odst. 4 tohoto článku bez zbytečného odkladu tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, může svolat členskou schůzi i jeden člen nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise. Jestliže tyto osoby nebo orgán takto neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony spojené s tím činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat svolavateli členské schůze na jeho žádost seznam členů družstva. 6. Na žádost členů družstva oprávněných požadovat svolání členské schůze dle odst. 4 tohoto článku stanov nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud je taková žádost doručena STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 11

12 představenstvu až po odeslání pozvánky, je představenstvo povinno informovat členy přítomné na členské schůzi o této žádosti. Tím však není dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi. Program členské schůze nelze po odeslání pozvánek členům měnit. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 7. Členská schůze je svolávána písemnou pozvánkou, obsahující zejména firmu a sídlo družstva, datum, hodinu a místo jejího konání, označení, zda je svolávána členská schůze nebo náhradní členská schůze, a pořad (program) jejího jednání alespoň 15 dnů před datem konání členské schůze. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí být k pozvánce přiložen též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. Konání členské schůze se oznamuje jednak vyvěšením pozvánky v domě na místě k tomu určeném a jednak distribucí pozvánek do poštovních schránek náležejících k bytům jednotlivých členů družstva nebo zasláním na adresu člena uvedenou v seznamu členů družstva (pokud je tato odlišná). Svolavatel současně pozvánku v uvedené lhůtě uveřejní na internetových stránkách družstva. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Družstvo je povinno informovat vhodným způsobem své členy o možnosti seznámit se se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, zejména uveřejněním způsobu a místa seznámení se s podklady na internetových stránkách družstva. 8. Do působnosti členské schůze patří zejména: a) rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti; b) přijímat a měnit jednací řád a volební řád; c) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, příp. jejich náhradníky d) rozhodovat o určení výše odměny představenstva a kontrolní komise; e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrku; f) schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle 59 ZOK; g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení; h) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty; i) rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva; j) rozhodovat o použití nedělitelného (rezervního) fondu; k) rozhodovat o přeměně družstva; l) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací; m) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně; n) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem; o) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu; p) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu nadpoloviční většiny členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo bytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem; q) rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy a zákon svěřují do působnosti členské schůze; r) členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které výslovně do působnosti členské schůze tyto stanovy ani zákon nesvěřují; to neplatí, pokud se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva nebo do působnosti kontrolní komise družstva. Pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na níž si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila. 9. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže byla řádně svolána a pokud se jí účastní nadpoloviční většina členů družstva nebo jejich zástupců na základě plné moci. K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlas většiny hlasů přítomných členů. 10. V případě rozhodování o: a) uhrazovací povinnosti; b) zrušení družstva s likvidací; nebo c) přeměně družstva d) v dalších případech uvedených v 650 odst. 2 ZOK je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů družstva a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami členů přítomných či zastoupených na členské schůzi STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 12

13 11. Při rozhodování o změně stanov týkající se úpravy náležitostí stanov uvedených v 731 odst. 1 ZOK tj. rozhodování o podmínkách, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a o podrobnější úpravě práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu se vyžaduje souhlas všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 12. Člen nemůže vykonávat hlasovací práva v případech stanovených v ZOK. 13. Není-li členská schůze způsobilá se usnášet, protože není přítomna nadpoloviční většina členů, svolá původní svolatel bez zbytečného odkladu, je-li to potřebné, náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání, a to stejným způsobem jako původní členská schůze. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou- li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, bez ohledu na počet přítomných členů vyjma případů rozhodování o záležitostech uvedených v odst. 10. písm. b), c) tohoto článku musí být i na náhradní členské schůzi přítomny alespoň dvě třetiny členů družstva a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami členů přítomných či zastoupených na členské schůzi 14. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, pokud se jedná o a) změnu stanov; b) zrušení družstva s likvidací; c) přeměnu družstva; d) schválení převodu nebo zastavení družstva nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury družstva nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva. 15. Na jednání členské schůze může být svolavatelem pozvána mimo osoby, u nichž to stanoví zákon, i další osoba (např. právní či daňový poradce, smluvní partner družstva, apod.) 16. Pokud má členská schůze rozhodovat o otázce, která se dotýká přímo oprávněných zájmů člena, zejména má-li být rozhodováno o jeho námitkách proti rozhodnutí o jeho vyloučení, tento člen musí být pozván na členskou schůzi písemnou pozvánkou zaslanou mu na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu členů. Pokud tento člen požádá hlasováním členské schůze o záležitosti, která se ho týká, o slovo, musí mu být umožněna obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení. 17. Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání členské schůze. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu, za kterou je povinen uhradit družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. Článek 23 Představenstvo 1. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva a má 5 členů volených členskou schůzí. Funkční období člena představenstva se řídí čl. 21 odst. 4 a 5 těchto stanov. 2. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán členskou schůzí nebo jinak skončí jeho funkční období, musí členská schůze do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. To však neplatí, klesne-li počet členů představenstva pouze o jednoho. V tomto případě představenstvo může jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva do doby konání příští členské schůze. Nebude-li představenstvo schopno plnit své funkce z důvodu chybějících členů, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen členskou schůzí družstva. Místně příslušným soudem pro jmenování člena představenstva je obecný soud družstva; účastníky řízení jsou navrhovatel, družstvo, je-li zde osoba, která je oprávněna jeho jménem nebo za ně jednat, a osoba, jež má být soudem jmenována za člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. 3. Jako výkonný orgán řídí představenstvo činnost družstva a rozhoduje ve všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva, zajišťuje činnost družstva v souladu s předmětem jeho činnosti. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, a úkoly spojené se svoláním a přípravou pořadu jednání členské schůze. Za veškerou svou činnost odpovídá členské schůzi. 4. Představenstvo sleduje technický stav objektů, upozorňuje členy družstva prostřednictvím členské schůze na nutnost provedení jejich oprav a údržby a organizuje výběrová řízení na dodávky nových prací a služeb. O výši částky pro konání výběrového řízení rozhoduje členská schůze. Dodávky prací a služeb stejného charakteru v období hospodářského roku nelze jakýmkoli způsobem dělit. Členem výběrové komise musí být nejméně jeden člen kontrolní komise. Další podmínky pro výběrová řízení stanoví členská schůze. 5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva) a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 13

14 jeho nepřítomnosti. 6. Jako statutární orgán jedná představenstvo jménem družstva navenek. Za představenstvo jedná navenek jménem družstva předseda nebo místopředseda. Písemné právní úkony, které činí představenstvo, podepisují dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. Představenstvo může na základě plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné právnické či fyzické osoby. 7. Předseda a místopředseda družstva nebo jimi pověřený člen představenstva organizují a řídí jednání představenstva a organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. Jsou oprávněni činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší představenstvu. Toto opatření musí předseda, event. místopředseda nebo jimi pověřený člen představenstva, předložit představenstvu ke schválení na nejbližším zasedání. 8. Zasedání představenstva se konají dle potřeb a jsou svolávána písemnou pozvánkou, popřípadě elektronickou poštou, pokud se tak usnese představenstvo hlasy všech svých členů. V případě neplnění připomínek kontrolní komise svolává zasedání představenstva kontrolní komise. V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze představenstva a pořad jednání; k pozvánce se přikládají písemné (event. v elektronické podobě v případě svolání představenstva em) podklady, které mají být předmětem jednání schůze představenstva. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat i písemné podklady předložené teprve při zahájení schůze představenstva. 9. Pokud s takovýmto způsobem hlasování písemně souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání, a to písemně nebo prostřednictvím sdělovací techniky. V takovém případě se písemný návrh rozhodnutí předkládá všem členům představenstva k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají jednotliví členové vyjádřit svůj souhlas, přičemž pokud jej ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Souhlasy členů představenstva nemusí být na jedné listině, pokud každý z členů připojí svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, je možné hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, a to elektronickou poštou. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být přiloženo k zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání představenstva. Pro tento případ se hlasující považují za přítomné. 10. Představenstvo rozhoduje na základě souhlasu alespoň tří jeho členů. 11. Do působnosti představenstva dále patří zejména: a) plnit úkoly na úseku předmětu činnosti družstva v okruhu působnosti představenstva; b) zajistit řádné hospodaření a vedení účetnictví družstva a průběžně kontrolovat tvorbu a čerpání fondu údržby a oprav a dalších fondů; c) předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a jednou ročně (nejpozději do běžného roku) zprávu o stavu majetku družstva a o činnosti představenstva za uplynulý kalendářní rok; d) vyhotovovat po ukončení členské schůze zápis o členské schůzi, pokud bylo jejím svolavatelem; e) stanovit výši nájemného a v něm zahrnutých jednotlivých položek, výši záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytů či nebytových prostor (služby) a výši poplatku za správu družstva; f) stanovit paušální poplatky za administrativní úkony; g) postupovat vůči členům družstva při hrubém porušení povinnosti člena nájemce, při nedodržování příslušných právních předpisů, stanov, usnesení členské schůze, směrnic družstva a domovního řádu v souladu s těmito předpisy a dokumenty; h) uzavírat smlouvy o nájmu bytů a nebytových prostor; i) uzavírat smlouvy s dodavateli prací a služeb; j) udělovat souhlas s podnájmem bytů; k) udělovat souhlas se zřízením sídla společnosti či fyzické osoby v pronajatém bytě nebo nebytovém prostoru maximálně na sjednanou dobu nájmu l) schvalovat statuty fondů Článek 24 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Zástupce kontrolní komise jí určený je oprávněn účastnit se schůzí představenstva, na kterou musí být zván. Představenstvo předává kontrolní komisi zápisy ze svých schůzí. 2. Kontrolní komise má 3 členy. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. 3. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě též místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. 4. Předseda svolává, organizuje a řídí jednání kontrolní komise. 5. Kontrolní komise dává písemné stanovisko k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 14

15 a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů a předkládá členské schůzi jednou ročně (nejpozději do běžného roku) zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok 6. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. 7. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 8. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 9. Ustanovení článku 23 odst. 8 až 9 se použije pro kontrolní komisi obdobně. 10. Pro přijetí usnesení kontrolní komise se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů kontrolní komise. ČÁST V. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 25 Základní ustanovení 1. Hospodaření družstva je vedeno cílem řádně pečovat o správu, provoz, zachování, opravy, údržbu či zdokonalování majetku družstva, sloužícího k uspokojování bytových potřeb členů, včetně jeho pojištění, vytvářet prostředky pro naplňování tohoto cíle, vykonávat tak předmět činnosti družstva uvedený v článku 3 odst. 1 a 2 těchto stanov a zajišťovat současně záležitosti družstva a jeho orgánů. 2. Družstvo hradí náklady spojené s činností podle odstavce 1 především z příjmů získaných od svých členů z nájemného zahrnujícího rovněž příp. splátky dalšího členského vkladu, dále z úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů, nebytových prostor a poplatků získaných dle čl. 23 odst. 11 písm. f) stanov, příp. z jiných zdrojů. 3. Družstvo, vedle úhrady provozních nákladů, vytváří v rámci svého hospodaření dlouhodobý finanční zdroj na opravy, popřípadě stavební úpravy, modernizaci či rekonstrukci domu v družstevním vlastnictví, popřípadě na pořízení dlouhodobého majetku. Pro tyto účely může družstvo vytvořit fond či fondy podle usnesení členské schůze. Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji družstva. 4. ZOK v ust stanoví omezení hospodaření bytového družstva. 5. Družstvo vede účetnictví podle právních předpisů. 6. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Spolu s účetní závěrkou předkládá představenstvo členské schůzi i výroční zprávu o hospodaření družstva. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. 7. Účetní závěrku zveřejňuje představenstvo způsobem stanoveným z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Článek 26 Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty, fondy družstva 1. Případný zisk družstva se nerozděluje mezi členy družstva a použije se pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k rozvoji bytového družstva. 2. Pokud nebude dostačovat nedělitelný fond, případná ztráta se hradí z majetku družstva, popřípadě též z uhrazovací povinnosti členů ve výši a lhůtě určené v souladu s těmito stanovami usnesením členské schůze. 3. Tvorba a použití fondů se řídí zákonem a jinými právními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitrodružstevními předpisy schválenými členskou schůzí. Článek 27 Nedělitelný (rezervní ) fond 1. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku družstva nebo převodem zdrojů z jiných fondů družstva. 2. Nedělitelný fond se použije přednostně na úhradu případné vykázané ztráty družstva. Finanční prostředky nedělitelného fondu lze použít i na pořízení dodatečných investic nebo modernizace či rekonstrukce bytových domů. 3. Nedělitelný fond nelze použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 15

16 Článek 28 Fond členských vkladů 1. Fond členských vkladů je vytvořen z peněžního plnění členů družstva během realizace výstavby domu. 2. Prostředky fondu členských vkladů se použijí na úhradu nákladů spojených s výstavbou či koupí bytového domu, k vrácení vypořádacích podílů při zániku členství. 3. Zdroje fondu členských vkladů se snižují o výši vypořádacích podílů připadajících na byty převáděné do vlastnictví člena nájemce, podle obecně platných právních předpisů. Článek 29 Fond oprav a údržby 1. Fond se dlouhodobě vytváří na vrub nákladů s pravidelným příspěvkem, který je součástí nájemného. 2. Fond se rozpouští ve výši účtovaných externích a vnitrodružstevních nákladů na opravy a údržbu bytového fondu. 3. Nevyčerpaná část finančních prostředků v tomto fondu se převádí do příštího roku, 4. Členská schůze může rozhodnout o použití tohoto fondu k jinému účelu, zejména k úhradě vykázané ztráty. ČÁST VI. ZRUŠENÍ, LIKVIDACE, ZÁNIK A ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA Článek Přeměna družstva (fúze, rozdělení či změna právní formy) se řídí právními předpisy o přeměnách obchodních společností a družstev. 2. Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem. 3. V případě rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s následnou likvidací jmenuje likvidátora členská schůze. 4. Družstvo zaniká výmazem z veřejného rejstříku. Členství zaniká zánikem družstva bez právního nástupce dnem výmazu družstva z veřejného rejstříku. ČÁST VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat člen družstva, představenstvo nebo kontrolní komise. 2. O doplňování a změnách stanov rozhoduje členská schůze. 3. Při doplňování a změnách stanov se postupuje v souladu s ustanoveními ZOK. 4. Počítání času se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ ( ). Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty určené pro úkon člena družstva dle ZOK a dle těchto stanov, požádá-li o to člen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učiní-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy byl úkon učiněn, uplynul jeden rok a v případě zmeškání lhůty k úhradě členského vkladu. 5. Doručování písemností: a) Družstvo doručuje svým členům zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem (elektronickou poštou, vhozením písemnosti do schránky, osobou pověřenou představenstvem) na adresu, kterou představenstvu družstva člen sdělil, nebo do místa, které je družstvu známé. b) Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených příslušnými právními předpisy, těmito stanovami či jiným vnitrodružstevním předpisem, představenstvem družstva nebo rozhodnutím členské schůze. c) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou event. pokud člen družstva odmítl písemnost převzít. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena členem orgánu družstva nebo zaměstnancem družstva či jinou představenstvem pověřenou osobu a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 16

17 d) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí členu orgánu nebo zaměstnanci družstva či jiné představenstvem pověřené osobě. Při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. Nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení písemností družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen družstva písemnost do pěti dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost se ukládá u pošty, jestliže se doručuje jejím prostřednictvím, nebo v sídle družstva, jestliže se doručuje funkcionářem nebo zaměstnancem družstva. e) Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům. 6. Družstvo se podřizuje ZOK jako celku. 7. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení obecně platných právních předpisů, které upravuje příslušnou problematiku. V případě, že dojde ke změně právních předpisů a v důsledku toho se stane některé ustanovení stanov neplatným, neúčinným nebo je v rozporu s příslušným právním předpisem, platí místo něj znění právního předpisu. 8. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla členská schůze. Ty části stanov, kde změna zápisu do veřejného rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku. V Brně dne Za představenstvo C 13 bytové družstvo: Mgr. Gabriela Málková předseda představenstva Renata Pecková místopředseda představenstva Zkratky: z. č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník ObčZ z. č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích ZOK Poznámka: odkazy na zákony a paragrafy jsou dle znění příslušného zákona účinného ke dni schválení těchto stanov členskou schůzí STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C 13 bytové družstvo Stránka 17

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Bytového družstva Bytového družstva DLOUHÁ 29 ČB

Stanovy Bytového družstva Bytového družstva DLOUHÁ 29 ČB Stanovy Bytového družstva Bytového družstva DLOUHÁ 29 ČB Část I. Základní ustanovení --------------------------------------------------------------------------------- Čl. 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo

Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo Stanovy bytového družstva JAS 4, bytové družstvo 1. Firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva je: JAS 4, bytové družstvo 1.2. Sídlem družstva je: Brno, Jaselská 187/4, PSČ 602 00 1.3. Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Část I. Základní ustanovení

Část I. Základní ustanovení Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Chomutov ------------------------------------------------------------------- 2) Právní forma: Bytové družstvo ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: 00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

STANOVY. Část II. Činnosti družstva

STANOVY. Část II. Činnosti družstva STANOVY. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Krov 2) Sídlo: 120 00 Praha 2, Polská 2269 / 60-62 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY Bytového družstva Štíty

STANOVY Bytového družstva Štíty STANOVY Bytového družstva Štíty Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní postavení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva Stanovy družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo SAFÍR 512 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Březová 512/36, PSČ 734 01 3) Družstvo je obchodní

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STANOVY. Bytového družstva Rozvoj 357

STANOVY. Bytového družstva Rozvoj 357 STANOVY Bytového družstva Rozvoj 357 Sídlo: A. Sochora 2833-35, Most, PSČ 434 01 IČ: 25034669 Stanovy schváleny členskou schůzí dne 11. 6. 2014 Stránka 1 z 27 Obsah Část I. Základní ustanovení... 5 Článek

Více

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Bulharská 21, 23,25 2) Sídlo: Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva Stanovy družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Dukelská 42-43 ------------------------ 2) Sídlo družstva: Příbor, Dukelská 1342, PSČ 74258 -------------------------------

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO OCELÁŘSKÁ 13 STANOVY A: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

BYTOVÉ DRUŽSTVO OCELÁŘSKÁ 13 STANOVY A: ÚVODNÍ USTANOVENÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO OCELÁŘSKÁ 13 STANOVY A: ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Ocelářská 13 (dále jen družstvo ). -------------------- 1.2. Družstvo sídlí na

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku"

Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku STANOVY Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Bytové družstvo U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II.

STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II. STANOVY Bytového družstva ÚLEHLY II. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo ÚLEHLY II. ------------------------------------------------------------ 2) Sídlo: Uherský Brod, ul. V. Růžičky

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

Stanovy družstva ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva Stanovy družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Balcárkova ------------------------- 2) Sídlo družstva: Olomouc. ------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1

STANOVY. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 STANOVY bytového družstva PODĚBRADOVA 61A Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo PODĚBRADOVA 61A 2) Sídlo: Ostrava Moravská Ostrava, Poděbradova 3055/61a, PSČ 702 00 3) Identifikační

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY Bytového družstva

STANOVY Bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO REPUBLIKA se sídlem Neratovice, nám. Republiky čp. 993, okres Mělník, PSČ 277 11 STANOVY Bytového družstva 1/26 Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Návrh stanov příloha pozvánky na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Majakovského 5678 Datum konání členské schůze: 12. 6. 2014 od 18:00 hod. (prezence od 17:45 hod.) Místo konání členské schůze:

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více