Zachraňujeme Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle, kulturní památku od r. 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zachraňujeme Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle, kulturní památku od r. 2000"

Transkript

1 Zachraňujeme Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle, kulturní památku od r Karel Čapek dal vzniknout domu, který byl určen pro práci, setkávání a odpočinek českých spisovatelů. Dokončení stavby se nedožil, ale z úcty k němu a jeho bratru Josefovi je dům dodnes spojován s jejich jmény. Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle má pozoruhodnou historii. Byl postaven z podnětu Karla Čapka a podle projektu architekta Stanislava Tobka, žáka Josefa Gočára. Karel Čapek, zakladatel Československého PEN klubu a bytostný demokrat, byl hlavním aktérem manifestačně protifašistického 16. Světového kongresu PEN klubu v Praze v roce Díky finančním ziskům z této výjimečné události navrhl tehdejšímu výboru stavbu domu pro spisovatele, která započala ještě téhož roku. Po nástupu fašismu v roce 1939 byl dům v ohrožení, proto jej představitelé Litomyšle po dohodě se spisovateli převzali do vlastnictví města a v roce 1956 předali Českému literárnímu fondu, protože činnost PEN klubu byla v poválečných letech potlačena. Nezištná služba dodnes váže představitele české literatury a historického města Litomyšl přátelstvím. Do majetku Českého centra Mezinárodního PEN klubu se Dům bratří Čapků vrátil až v roce 1994.

2 Celá desetiletí sloužil dům pro dočasné ubytování a k rekreačním účelům. Od roku 2000 je rozhodnutím Ministerstva kultury ČR kulturní památkou a vedení PEN klubu se snažilo objekt v rámci svých možností udržet v provozu. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků probíhaly v domě od 90. let minulého století pouze nejnutnější opravy a postupně se de vystřídalo několik správců, ale objekt bez potřebných financí na rozsáhlejší opravy rychle chátral. V roce 2013 došlo z iniciativy předsedy Jiřího Dědečka Českého centra Mezinárodního PEN klubu k zásadnímu rozhodnutí členů výboru: sehnat dostatek finančních prostředků na záchranu Domu bratří Čapků v Budislavi a vnést do něj nový život, aby opět sloužil jako místo odpočinku, pro tvůrčí a vzdělávací pobyty literátů, přednášky, pracovní schůzky a diskuse s reprezentanty domácí i zahraniční kultury, navíc jako základna pro výlety a poznávání mimořádně krásného okolí Litomyšle. Naší snahou od počátku je, aby dům byl i nadále k dispozici nejen členům PEN klubu, ale i všem hostům a turistům, kteří chtějí pobývat v místech, kde svá díla tvořili čeští literáti zvučných jmen. Ve snaze zachovat Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle v původní podobě a učinit jej opět plně funkčním, požádal Český PEN klub jako majitel objektu Ministerstvo kultury ČR a Pardubický kraj o finanční podporu. Podrobná prohlídka domu v září roku 2013 potvrdila jeho značnou devastaci. Byly zde několikrát ukradeny měděné okapy a část střešní krytiny, takže do domu zatékalo z mnoha míst, především oběma bočními terasami. Špatné odvodnění objektu způsobovalo vlhnutí pískovcového obložení a neustálou plíseň v celém přízemí domu včetně kuchyně, také sklepení bylo v katastrofálním stavu a plné vody. Poškozené bylo dřevěné obložení obou štítových zdí, některé trámy v interiéru domu vlivem vlhkosti zcela shnilé, takže hrozilo zřícení stropů hlavně v místech, kde jsou koupelny. Ve špatném stavu byla elektroinstalace, topení, rozvody vody i odpady. Toto zjištění vedlo výbor PEN klubu k rozhodnutí začít okamžitě jednat. Oslovili jsme památkáře z Pardubic, kteří naši snahu o obnovu objektu podpořili a potvrdili, že stavba je pozoruhodným dílem architekta Stanislava Tobka a statut kulturní památky jí právem náleží. V Architektonickém, urbanistickém a stavebním posudku k Domu bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle čp. 27 od architekta Jiřího Mojžíše je uvedeno: V roce 2003 byl proveden stavební průzkum objektu čp. 27 a byl zakreslen současný stav. Zaměření je podkladem pro dokumentaci nutných oprav, výkaz výměr a výpočet investičních nákladů. Z urbanistického hlediska je objekt začleněn citlivě do přírodního prostředí, na pozemku o rozloze přibližně 1 hektar. Situování domu na severní straně pozemku blízko silnice využívá kvalitu jižní orientace svažité parcely. Tato poloha je výhodná také z provozního hlediska, není narušena rekreační plocha zahrady. Architektura objektu je originální. Měřítko stavby, souměrná kompozice a kombinace materiálů působí dodnes moderně. Funkční koncept stavby je stále aktuální a dokumentuje vysoký standard architektury třicátých let minulého století. Konstrukční systém je kombinací masivní kamenné spodní stavby a dřevěné konstrukce. Výrazné jsou dřevěné krakorce balkonů a dřevěné rustikální fasády. Životnost dřevěných konstrukcí se standardně stanoví na 50 roků. Z tohoto hlediska jsou dřevěné prvky stavby za hranicí životnosti. U historických staveb a památkově chráněných staveb se stabilita konstrukcí posuzuje zvlášť citlivě, výměna poškozených prvků se dokumentuje a realizuje dle zásad památkové péče.

3 V objektu jsou všechny instalace v havarijním stavu. Je třeba vyměnit vodovodní potrubí, kanalizaci, ústřední vytápění. Je také nutné vyměnit elektroinstalaci tak, aby odpovídala současným předpisům. S opravou instalací souvisí dispoziční přestavba interiérů. Objekt musí být napojen na kanalizaci obecní, nebo musí mít vlastní čističku. Z hlediska bezpečného užívání stavby je nutné opravit oplocení pozemku a zpevněných ploch. Předepsané jsou také odstavné plochy pro automobily, řešení dopravy v klidu. Údržba a výsadba zeleně je také součástí celkového řešení opravy objektu a záchrany chráněné kulturní památky.

4 Snímky ze stavby v roce 1938

5 2014 Začátkem roku 2014 architekti Jiří Mojžíš a Lenka Kvasničková připravili projektovou dokumentaci k žádostem o finanční podporu oprav. PEN klub požádal Ministerstvo kultury ČR o zařazení obnovy památky do Havarijního fondu v roce 2014 a podal žádost o grant z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek v Pardubickém kraji na rok Začátkem roku 2014 jsme uzavřeli smlouvu s novým správcem domu Štěpánem Hegerem, v květnu téhož roku smlouvu s firmou FDbus a stavbyvedoucím Stanislavem Ferklem na opravu obou bočních teras, na nejnutnější opatření proti dalšímu zatékání do domu a jeho důkladné odvodnění. Pracovníci Regionálního muzea v Litomyšli provedli na pozemcích I. fázi záchranného archeologického výzkumu formou odborných dozorů při začínajících zemních pracích. Tak začal první rok záchrany kulturní památky Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle. Už na podzim roku 2014 bylo jasné, že opravami teras obnova domu neskončí. Ze sklepů byla odčerpána voda a podél severní, východní a západní fasády je objekt opatřen drenážním potrubím, které zamezilo další degradaci základového zdiva vlivem vzlínající vlhkosti. Tato opatření byla pro další osud stavby zásadní. Díky celkem příznivému počasí pokračovaly práce uvnitř objektu i během zimy a dům se postupně vysoušel neustálým větráním i za pomocí techniky.

6 Demontáž a oprava západní terasy a štítové zdi

7 Září 2014: zateplení západního štítu, oprava střechy, kácení starého stříbrného smrku

8 Oprava terasy a západního štítu byla dokončena v listopadu 2014.

9 2015 Pro finanční zajištění dalších nezbytných oprav požádal PEN klub o úvěr u České spořitelny, oslovil potenciální sponzory a vyhlásil veřejnou sbírku. S touto výraznou pomocí a také díky mnoha štědrým dárcům jsme mohli ihned pokračovat například ve výměně a obnově nefunkčních rozvodů vody a vytápění, v instalaci kanalizačního a svodného potrubí mimo objekt, nebo opravě degradovaných omítek ve sklepních prostorách a v přízemí. Na jaře letošního roku byla dokončena kompletní rekonstrukce značně poškozeného pískovcového plotu, jemuž hrozilo zřícení. Po jeho kompletním rozebrání byly jednotlivé kameny očištěny, položeny nové pevné základy a plot znovu postaven. Povětrnostními vlivy zcela zničený západní štít domu má po zateplení nový plášť z modřínových palubek, protože původní dřevěný obklad byl překrytý nevhodnou krytinou. Pod ní řemeslníci odhalili shnilou konstrukci především v dolní části, kde navazovala na terasu. Východní štít domu, lépe chráněný proti dešti, na výměnu povrchu ještě čeká. Také úpravy terénu kolem objektu začaly už v předcházejícím roce, v areálu byly s řádným povolením příslušného úřadu pokáceny některé přestárlé stromy a odstraněny nálety, dnes je vyčištěna i část zahrady s ovocnými stromy. To je jen krátký výčet toho, co se nám během dvou uplynulých let díky vstřícnosti města Litomyšl a Pardubického kraje a díky vynikající spolupráci se stavbyvedoucím, architekty, správcem objektu, členy výboru PEN klubu a finanční podpoře státu, soukromých firem i štědrých dárců podařilo udělat. Práce se nezastaví ani během letošního léta. Získali jsme povolení ke stavbě Ekologického vzdělávacího centra v jižní části pozemku, které by mělo být letos dokončeno. Na jaře letošního roku nám opět přislíbil pomoc Pardubický kraj. Věříme, že všechna jednání budou úspěšná a náš sen o znovuotevření Domu bratří Čapků v Budislavi se brzy splní. Děkujeme všem, kteří nám pomohli a nadále pomáhají. Vážíme si každé pomoci i částky, kterou jste dosud na záchranu této kulturní památky přispěli. Pokládání svodného potrubí

10 Izolace základů domu, instalace kanalizačního a svodného potrubí mimo objekt

11

12 Květen 2015: kompletní rekonstrukce značně poškozeného pískovcového plotu :

13 Terénní úpravy a čištění skály nad říčkou Desinkou

14 Stavba ekologického vzdělávacího centra Od počátku přípravy projektu obnovy Domu bratří Čapků v Budislavi uvažovali architekti také o stavbě ekologického vzdělávacího centra v jihozápadní části pozemku. Objekt ve tvaru kopule pro zhruba 50 osob bude k dispozici k vícedenním ekologickým výukovým programům s ubytováním v Domě bratří Čapků, pracovním i společenským setkáním, školením apod. Naší snahou je probouzet v lidech vztah k přírodě a motivovat je k ochraně životního prostředí, zejména pak školní mládež. Děti tak prožijí pobyt v krásné přírodě, která naše středisko obklopuje, ale naučí se a dozví mnoho nového. Přípravy ke stavbě začaly koncem roku 2014 očištěním skály nad údolím říčky Desinky. Skála i nevzhledná část lesa pod ní byla postupně zbavena nánosů hlíny, náletových stromů, křovisek a divoké skládky odpadků. Po vyřízení všech potřebných povolení začala stavba konstrukce pro podporu základové desky, na níž bude během léta tohoto roku umístěna stavba centra ve tvaru kopule. Plánek a vizualizace umístění stavby centra Duben 2015: příprava stavby konstrukce pro vzdělávací centrum

15 Červenec 2015: dokončení základové desky pro stavbu kopule

16 Dům bratří Čapků a jeho okolí Architektonicky cenná dvoupatrová dřevěná budova s balkony a kamennými terasami stojí v obci Budislav u Litomyšle, v lesní lokalitě a na pozemku o rozloze přibližně jednoho hektaru. Z urbanistického hlediska je stávající objekt citlivě začleněn do přírodního prostředí, konstrukční systém je kombinací masivní kamenné spodní stavby a dřevěné konstrukce. Nachází se na východním okraji obce Budislav u Litomyšle v lesní lokalitě plné pískovcových skal s kaňonovitými údolími a bizarními kamennými útvary. Známé a legendami opředené Toulovcovy maštale jsou v bezprostřední blízkosti chaty, na dosah jsou i nádherná města Litomyšl, Polička a Svitavy. Rozlehlé lesy a nádherná příroda jsou jako stvořené pro dlouhé procházky a projížďky krajem Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Svou polohou a zejména širokou nabídkou aktivit v okolí je Budislav u Litomyšle ideálním cílem pro jednotlivce i skupiny. Více informací o Budisavi a jejím okolí na: https://cs.wikipedia.org/wiki/budislav_(okres_svitavy) Chata v r Budislavské skály Toulovcovy maštale Kontakty: České centrum PEN klubu: Jiří Dědeček , Dana Mojžíšová Budislav: Štěpán Heger (správce) , Stanislav Ferkl (stavbyvedoucí) Architekti: Jiří Mojžíš , Lenka Kvasničková VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OBNOVU DOMU BRATŘÍ ČAPKŮ MÁ ČÍSLO ÚČTU / 0800, VS: , KS: 379 DĚKUJEME ZA VÁŠ PŘÍSPĚVEK!

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Obsah 4 Úvodní slovo 6 Historie objektu 7 Adresáti kroniky projektu Majetkoprávní

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera Obsah 1.0 CHARAKTERISTIKA DANÉHO TYPU PAMÁTKY...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍLE PROJEKTU...4 1.3 PŮVODNÍ FUNKCE...5 1.4 NOVÁ FUNKCE KLÁŠTERA...7 1.5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTŮ TYP PAMÁTKY...8 2.0 HLAVNÍ ADRESÁTI METODIKY

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127 Město Hodnocení programového období 2007 2013 (Projekty financované prostřednictvím fondů EU a finančních mechanismů EU a z národních zdrojů - mimo projektů financovaných prostřednictvím OP LZZ- uvedeny

Více

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ MARIE POLEŠÁKOVÁ A KOLEKTIV REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 2003 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová publikace, jejímž

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun

Povodeň v Říčanech. červenec srpen / 2013. Hlavní téma: Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červenec srpen / 2013 Hlavní téma: Povodeň v Říčanech Padesátiletá voda způsobila škody v desítkách milionů korun Slovo úvodem Martin Hůrka historik z Muzea Říčany

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody Základní organizace Orlice Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové 9 Tel. 495 591 633 Výroční zpráva za rok 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31. 12. 2012 IČO: 00114405 Adresa pro poštovní

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen 2011 1 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI STUDIE PROVEDITELNOSTI A.Základní informace A.1. Identifikace žadatele Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František, se sídlem Pod Čihadlem 386, 285 06 Sázava, zapsaná v Nadačním rejstříku vedeném Městským

Více

VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV

VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV 1. OBEC A JEJÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY Martínkov má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své dědiny tak, aby byly položeny proti východu

Více

Technické muzeum v Brně 2. Polyfunkční objekt Aeskulap 6. Polyfunkční objekt Moravan 10. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14

Technické muzeum v Brně 2. Polyfunkční objekt Aeskulap 6. Polyfunkční objekt Moravan 10. Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14 O B S A H Předmluva 1 Technické muzeum v Brně 2 Polyfunkční objekt Aeskulap 6 Polyfunkční objekt Moravan 10 Venkovská podnikatelská zóna Třanovice 14 Areál bývalého cukrovaru v Židlochovicích 18 Průmyslový

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE LIPNÍK NAD BEČVOU 2011 2015 V Lipníku nad Bečvou, srpen 2010 Zpracoval: Hana Švrčková, Lucie Složilová OBSAH: ÚVOD... 3 I. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ VÝVOJ

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

PŘÍLOHA Č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli města Benátky nad Jizerou PŘÍLOHA Č. 2 Formulář Projektový list

PŘÍLOHA Č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli města Benátky nad Jizerou PŘÍLOHA Č. 2 Formulář Projektový list Strategický plán rozvoje města Benátky nad Jizerou do roku 2013 1 1. ÚVOD 1 1.1 Slovo starosty města Benátky nad Jizerou... 1 1.2 O strategickém plánování... 2 1.3 Metodika tvorby strategického plánu...

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oddělení garantů území oddělení specialistů oddělení evidence, dokumentace a informací oddělení výzkumů a průzkumu Co je památková péče?

Více