STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl Družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38 (dále jen družstvo ) je společenstvím ve smyslu 221 a násl. z.č. 513/1991 Sb. OZ v platném znění (dále jen Obchodní zákoník). 2. Družstvo je družstvem bytovým a zakládá se na dobu neurčitou. 3. Posláním družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů. Část II. Účel a předmět činnosti družstva čl. 3 Účelem založení družstva je odkoupení domu čp v Gutově ulici v Praze 10 s pozemkem (dále jen dům ) a následné převody bytů do osobního vlastnictví jednotlivým členů, a to po splnění zákonných podmínek. Předmětem činnosti družstva je 1. správa bytových a nebytových prostor v objektu, péče o provoz společných technologických zařízení a zabezpečování služeb spojených s bydlením, 2. pronájmy uvolněných nájemních bytových a nebytových prostor v objektu a poskytování služeb spojených s pronájmem, 3. zabezpečování údržby, oprav a modernizace domu s výjimkou vnitřního vybavení bytů, pokud členská schůze nerozhodne jinak, 4. další činnosti a služby schválené členskou schůzí, pokud se bezprostředně týkají činnosti družstva. Část III.

2 Členství v družstvu čl. 4 Vznik členství Členství v družstvu vzniká po splnění zákonných podmínek a náležitostí podle těchto stanov: 1. Při založení družstva dnem vzniku družstva, požádá-li člen písemnou formou o členství a je-li v tento den současně právoplatným nájemcem bytu v domě, 2. Za trvání družstva - dnem přijetí za člena členskou schůzí na základě písemné přihlášky, převodem nebo přechodem členských práv a povinností, jiným způsobem stanoveným zákonem. čl. 5 Podmínky členství za trvání družstva 1. Podmínkou vzniku členství ja zaplacení zápisného ve výši... Kč (slovy:...), příspěvku na nedělitelný fond a základního členského vkladu podle čl. 15 stanov. Majetková účast člena v družstvu převyšující základní členský vklad je členským podílem člena družstva. 2. Za člena družstva může být přijata fyzická osoba, na kterou byl převeden podíl, která je způsobilá k právům a povinnostem a k právním úkonům a pokud se tato osoba zaváže převzít veškeré závazky z členství plynoucí. 3. Členství vznikne dnem, kdy členská schůze rozhodla o přijetí uchazeče za člena družstva na základě písemné přihlášky. Nedílnou součást přihlášky tvoří doklad o zaplacení zápisného, přípěvku na nedělitelný fond a základního členského vkladu a případně dalšího členského vkladu. Družstvo vrátí zápisné, příspěvek na nedělitelný fond i základní členský vklad, a byl-li již uhrazen i další členský vklad občanovi, který nebyl přijat za člena družstva, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne zamítavého rozhodnutí členské schůze. čl. 6 Převod a přechod členství 1. Převod a přechod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu probíhá na základě písemné dohody a nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství nebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Podpisy na smlouvě musejí být úředně ověřeny. 2. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Podpisy pod těmito doklady musí být úředně ověřeny. Není-li písemné prohlášení převádějícího a nabyvatele obsahem jedné listiny, účinky převodu ve vztahu k družstvu nastávají dnem doručení druhého písemného vyjádření.

3 3. Členství v družstvu se převádí i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu dle 715 a násl. Občanského zákoníku 40/1964 v platném znění. Převod členství musí být součástí dohody o výměně bytu včetně vzájemného vypořádání. 4. V důsledku úmrtí člena družstva přechází jeho členství na dědice, jemuž připadl členský podíl zemřelého člena družstva. čl. 7 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebyt. prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebyt. prostoru) i společné členství manželů. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu (nebyt.prostoru) manželů i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů. 3. Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů v družstvu nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. 4. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé, jako společní členové, mají jeden hlas. čl. 8 Členská práva a povinnosti 1. Člen družstva má právo: a) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, b) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, c) členové starší 18 let volit a být voleni do orgánů družstva, d) předkládat návrhy, náměty, stížnosti a připomínky týkající se činnosti družstva a být informován o jejich vyřízení ve lhůtách podle těchto stanov nebo ve smyslu obecně závazných právních předpisů, e) na uzavření smlouvy o nájmu svého bytu užívaného v den, kdy se družstvo stane vlastníkem domu, f) uzavírat smlouvu o podnájmu bytu nebo jeho části, k němuž má uzavřenou nájemní smlouvu, a to na dobu určitou, plní-li řádně podmínky nájemní smlouvy, a to pouze s předchozím souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinnosti a může být důvodem k zániku členství ve smyslu ustanovení čl.... těchto stanov. Družstvo však může odmítnout souhlas pouze ze závažných důvodů. Rozhodnutí o odmítnutí souhlasu musí mít písemnou formu, a musí obsahovat důvody a musí být doručeno členovi do vlastních rukou. Do 15ti dnů od doručení se člen může

4 odvolat k členské schůzi. Po končení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem, g) nájemce družstevního bytu i osoby, které s ním bydlí, mají právo užívat kromě bytu i společné prostory a zařízení v domě, h) na uzavření nájemní smlouvy na byt v případě, že získal členství s právem užívat byt převodem nebo přechodem členství, nebo na základě dohody o výměně bytu, případně na základě členské přihlášky, kdy družstvo rozhodlo o členství a přidělení volného bytu v domě, i) na převod bytů do osobního vlastnictví ve smyslu 72/1994 Sb. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva, respektovat a plnit rozhodnutí orgánů družstva, b) uhradit zápisné,k příspěvek na nedělitelný fond, základní a další členský vklad ve splátkách a lhůtách stanovených členskou schůzí na základě kupní smlouvy domu, c) platit řádně a včas nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu vyplývající z nájemní smlouvy, d) nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí nejpozději do patnáctého dne za daný měsíc. Nezaplatí-li člen družstva zálohu nájemného ani do pěti dnů po její splatnosti, je povinen uhradit družstvu poplatek z prodlení ve výši dle platných právních předpisů, e) nezaplatí-li člen - nájemce neodůvodněně tři po sobě následující úhrady dle bodu..., je toto jednání kvalifikováno jako hrubé porušení povinností člena družstva a členství může být ukončeno ve smyslu čl.... těchto stanov, f) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, dbát předpisů o požární ochraně a dalších obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů družstva, g) oznamovat družstvu změny týkající se člena družstva, jež jsou podstatné pro vedení členské evidence, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastala uvedená skutečnost, h) umožnit přístupdobytuz důvodu nutnosti oprav společného vybavení domu nebo v případě havárií rozvodů, i) zajistit dodržování podmínek podle tohoto článku všemi spoluuživateli bytu. čl. 9 Členská evidence

5 Družstvo vede evidenci všech svých členů. Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla fyzické osoby nebo názvu a sídla právnické osoby i výše základního členského vkladu, popř. dalšího čl. vkladu a datum jeho zaplacení,popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. Člen družstva má právo nahlížet do této části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. čl. 10 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením člena z družstva c) vyloučením člena družstva d) smrtí člena družstva e) zánikem družstva bez právního nástupce, f) převodem členství na jinou osobu, g) zánikem družstva likvidací a konkurzem h) vyloučením družstva podle 29, zák. 72/94 Sb. 2. Písemnou dohodou mezi členem a družstvem zaniká členství dnem sjednaným v dohodě. 3. Vystoupením zaniká členství uplynutím šesti kalendářních měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení z družstva. Oznámení o vystoupení lze vzít kvalifikovaně zpět pouze se souhlasem členské schůze družstva. 4. Rozhodnutím členské schůze může být vyloučen z družstva ten člen, který: a) opakovaně a po písemné výstraze porušuje členské povinnosti, b) užívá-li člen družstva přes písemnou výstrahu pronajatý bytový nebo nebytový prostor nebo trpí-li užívání pronajatého bytového nebo nebytového prostoru takovým způsobem, že pronajimateli vzniká nebo hrozí škoda nebo závažným způsobem narušuje soužití s ostatními uživateli bytů, c) byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho členům nebo jeho majetku, d) vlastním protiprávním jednáním se sám zbavil možnosti vykonávat členská práva a plnit členské povinnosti. 5. Rozhodnout o vyloučení člena družstva je možné do tří měsíců ode dne, kdy se družstvo o důvodech případného vyloučení dozví, nejdéle však do jednoho roku od vzniku této skutečnosti. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Vyloučený člen je oprávněn zúčastnit se jednání členské schůze, která o jeho vyloučení rozhoduje a zároveň mu musí být umožněno, pokud o to požádá, aby objasnil důvody, které ho vedly k závadnému chování. O tomto jednání se sepisuje protokol.

6 6. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno písemně do vlastních rukou a musí obsahovat důvod vyloučení, který nesmí být dodatečně měněn. Členství zaniká dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení. 7. Zánikem členství zaniká nájem bytu podle 714 občanského zákoníku. Stejně tak zaniká i nájem nebytových prostor. 8. Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na dědice, kterému připadl členský podíl. Účinky přechodu členství vůči družstvu nastávají dnem, kdy se družstvo o přechodu členství na dědice dozví. 9. Zánikem družstva bez právního nástupce zaniká ke dni zániku družstva členství v družstvu a nájemní smlouva k bytovému prostoru v domě. 10. Zánikem členství za trvání družstva, pokud členství nepřechází nebo se nepřevádí na žádnou jinou osobu, má dosavadní člen nárok na majetkové vypořádání. čl. 11 Zánik společného členství manželů v družstvu 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) úmrtím jednoho z manželů, d) dohodou rozvedených manželů, c) pravomocným rozhodnutím soudu, d) zánikem... za trvání manželství 2. Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci družstevního bytu, zanikne společný nájem manželů. Bylo-li právo na družstvu byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl. Jestliže zemře manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na tohoto dědice, jemuž připadl členský podíl. 3. Při rozvodu manželství zůstává členem družstva ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou mezi manželi nebo pravomocným rozhodnutím soudu. Část III čl. 12 Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo 2. Funkční období představenstva je dvouleté. Jeho členy volí a odvolává členská schůze. 3. K platnosti usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, které se děje písemnou pozvánkou, odeslanou nejméně 7 dní před dnem jednání. Zkrácení této lhůty je možné pouze za mimořádných okolností. K pozvánce se připojí program jednání. Tento program lze na jednání změnit nebo doplnit, jen jsou-li přítomni všichni členové družstva. Hlasování členské schůze je veřejné. Členská schůze se však může před započetím hlasování rozhodnout, že bude hlasováno tajně hlasovacími lístky.

7 4. O každém jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 5. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, plné moci, pozvánka na schůzi a doklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. čl. 13 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Každý člen družstva má právo se ji zúčastnit. Každému členu družstva (společným členům) přísluší na členské schůzi jeden hlas. 2. Členská schůze se schází nejméně dvakrát ročně, jinak dle potřeby. 3. Členská schůze se svolává k mimořádnému jednání, jestliže tak rozhodne na svém předchozím jednání nebo jestliže o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů, a to do 15 dnů od doručení výzvy představenstvu. 4. Členskou schůzi svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 5. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina hlasů. K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných (zastoupených) členů. Zastupování se děje na základě písemného zmocnění jiného člena družstva. 6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda (místopředseda) náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní schůze musí mít nezměněný pořad jednání a pro usnášení stačí nadpoloviční většina přítomných. 7. Členská schůze plní i pravomoci kontrolní komise podle ustanovení zákona týkajícího se malých družstev. 8. Do působnosti členské schůze náleží: a) přijímat a měnit stanovy družstva, b) volit a odvolávat předsedu a místopředsedy družstva, c) schvalovat roční účetní uzávěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o přijetí úvěrů, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti družstva (plánu hospodaření), zejména zajišťování výkonu správy, provozu, údržby a opravy domu, g) rozhodovat o splynutí, přeměně, rozdělení a jiném zrušení družstva, h) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud to stanoví obchodní zákoník, tyto stanovy, či pokud si rozhodnutí o těchto záležitostech vyhradí,

8 i) rozhoduje o přijetí za člena družstva na základě písemné přihlášky, o vyloučení člena z družstva, dává souhlas se zpětvzetím prohlášení o vystoupení, j) projednává stížnosti členů družstva, k) dává souhlas s výměnou bytů, l) dává souhlas s podnájmem bytu nebo části bytu, m) dává souhlas s pronájmem nebytových prostor, včetně výběru nájemce, n) jmenovat likvidátora a rozhodovat o likvidačním zůstatku. čl. 14 Představenstvo 1. Představenstvo má pět členů a schází se podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. Je svoláváno písemně předsedou nebo jim pověřeným členem představenstva, pokud představenstvo nerozhodne o jiném způsobu svolání. 2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 4. Představenstvo rozhoduje o všech otázkách, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu družstva. 5. Představenstvo zejména: a) svolává členské schůze b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,c) sestavuje roční účetní uzávěrku, vypracovává výroční zprávu o činnosti družstva a předkládá ji členské schůzi k projednání a ke schválení, odpovídá za administrativu a za vedení členské evidence. 6. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo a jeho místo nastupuje náhradník. 7. Náhradník má právo zúčastnit se schůze představenstva. 8. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma je třeba, aby ke jménu družstva připojil svůj podpis předseda nebo místopředseda a alespoň jeden člen představenstva. 9. Při platbě do ,- Kč je nutno připojit 2 podpisy členů představenstva. Při platbě přes ,- Kč je nutno připojit 3 podpisy členů představenstva. Část IV Nájem družstevního bytu (nebyt.prostoru) čl. 15

9 Vznik nájmu družstevního bytu (nebyt.prostoru) 1. Nájem družstevního bytu (nebyt.prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechá svému členu do užívání družstevní byt (nebyt.prostor). Nebyla-li doba dohodnuta, má se za to, že byla smlouva o nájmu uzavřena na dobu neurčitou. 2. Nájemní smlouva obsahuje označení předmětu a rozsah užívání, výši nájemného a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu či nebyt. prostor v okamžiku uzavření smlouvy. 3. V průběhu trvání nájemní smlouvy může dojít ke změnám nájemného nebo úhrad za plnění, jehož poskytování je spojeno s užíváním bytu. čl. 16 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1. Kromě práva užívat byt má člen (nájemce družstevního bytu) - a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí - právo užívat společné prostory a zařízení domu k účelu, ke kterému jsou určeny, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 2. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. 3. Člen nájemce je povinen udržovat družstevní byt v provozuschopném stavu a hradit ze svého náklady, spojené s údržbou a opravami v bytě. Povinnost hradit náklady se netýká případů provádění oprav nebo výměny společných částí rozvodů vody (po bytový uzávěr), rozvodů plynu (po bytový uzávěr), elektroinstalace (po bytový jistič), topných rozvodů včetně otopných, těles, rozvodů STA, domovního telefonu a oprav prvků obvodového pláště domu. Představenstvo družstva může z technických nebo estetických důvodů stanovit jednotná pravidla upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu. 4. Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena samo a požadovat od něj náhradu vynaložených nákladů. 5. Člen nájemce družstevního bytu - je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které se mají hradit z prostředků samosprávy a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 6. Člen - nájemce - je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Pokud tak neučiní, družstvo poškození odstraní a náklady bude vymáhat na něm. 7. Člen - nájemce - nesmí provádět bez souhlasu družstva stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě, která by mohla ohrozit statiku budovy, nebo i jinak poškodit její část, obzvláště veškeré rozvody nebo společně užívané vybavení objektu, pokud tak neučiní nese plnou zodpovědnost za veškeré závady, které jeho počínáním na objektu vznikly. 8. Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena - nájemce. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne.

10 čl. 17 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu 1. Člen je povinen platit celkovou úhradu nájemného, tj. nájemné za užívání bytu (nebyt.prostoru) v poměrné výši skutečně vynaložených nákladů na správu a provoz objektu za stanovené období, a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebyt.prostoru). 2. Výše zálohy na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebyt.prostoru) se určuje odděleně pro každý druh plnění v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném období. 3. Výši celkového nájemného dohodne představenstvo s členskou schůzí pro všechny členy družstva. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o jeho výši představenstvo. 4. Nájemné spolu se zálohou se platí měsíčně nejpozději do pátého dne měsíce. Při úhradách převodem ze sporožirového účtu České spořitelny do 25. dne příslušného měsíce. čl. 18 Podnájem bytu (části bytu) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s předchozím písemným souhlasem družstva přihlédnutím k stanovisku členské schůze. Toto stanovisko se nevyžaduje, je-li žádost o schválení smlouvy k podnájmu bytu (části bytu) předložena do tří měsíců od uzavření první nájemní smlouvy k tomuto bytu (části bytu) a dále u právnických osob. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinností podle čl...., odst.... čl. 19 Nájem nebytových prostor 1. O nájmu nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytu. 2. Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne. 3. Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez finanční účasti členů upravuje zák. č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. čl. 20 Výměna bytu 1. Družstvo je vlastníkem celého domu a pouze družstvo má dispoziční práva k domu v rozsahu daném kupní smlouvou. Družstvo nemůže prodat, vyměnit či jiným způsobem zcizit byt člena družstva. 2. Členové družstva mají ve vztahu k jednotlivým bytům pouze práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.

11 čl. 21 Nakládání s majetkem družstva 1. Družstvo v nájemních smlouvách jasně vymezí způsob užívání bytových a nebytových prostor ve vlastnictví družstva. Zjistí-li družstvo, že nájemce užívá byt k jiným účelům, než k účelům v nájemní smlouvě uvedeným, vyzve družstvo dotyčnou osobu k nápravě. 2. Člen družstva je povinen uhradit škodu v plné výši. Nároky družstva z odpovědnosti členů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči představenstvu uplatňují nároky členové družstva prostřednictvím dvou volených zástupců na členské schůzi. 3. Výši a způsob úhradě škody schvaluje členská schůze. Členská schůze může uhrazovací povinnost člena družstva snížit. Nesouhlasí-li člen družstva s výši a způsoben úhrady škody stanovenými členskou schůzí, uplatní družstvo svůj nárok u soudu. Část V Majetkové vztahy družstva čl. 22 Majetková účast člena 1. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří zápisné, příspěvek na nedělitelný fond, základní členský vklad a další členský vklad. 2. Zápisné ve výši... Kč slouží především na úhradu plateb spojených se založením družstva (notářské poplatky, znalecké posudky, zápis do obchodního rejstříku aj.). Tato částka je splatná při odevzdání přihlášky do družstva před konáním ustavující členské schůze. Její úhrada je jednou z podmínek vzniku členství v družstvu. Finanční prostředky takto získané, resp. jejich zůstatek se převádí na účet družstva. 3. Členové družstva se zavazují k zaplacení těchto členských vkladů: a) základní členský vklad ve výši... Kč. Souhrn základních členských vkladů všech členů tvoří zapisované základě jmění družstva ve výši... Kč (slovy:...). Nedělitelný fond ve výši... Kč (slovy.) je tvořen příspěvkem každého člena ve výši... Kč (slovy.). Zápisné, základní členský vklad a příspěvek na nedělitelný fond jsou splatné ke dni konání ustavující členské schůze. Správcem vkladu a další majetkové účasti členů je stanoveno představenstvo, zvolené na ustavující členské schůzi, b) další členský vklad ve výši, která je dána poměrem celkové užívané plochy bytu člena družstva k součtu celkové plochy všech bytů v domě a dán jednou čtrnáctinou ceny nebytových prostor a jednou čtrnáctinou kupní ceny pozemku, c) splátka dalšího členského vkladu se platí pravidelně nejpozději do 15. dne za daný měsíc až do úplného splacení prodejní ceny nemovitosti. Nezaplatí-li člen družstva splátku ani do pěti dnů po její splatnosti, je povinen uhradit družstvu poplatek z prodlení ve výši dle platných právních předpisů,

12 d) nezaplatí-li člen - nájemce tři po sobě následující splátky dalšího členského vkladu, je toto jednání kvalifikováno jako hrubé porušení povinností člena družstva a členství může být ukončeno ve smyslu ustanovení čl.... těchto stanov. V odůvodněných případech může členská schůze rozhodnout o prominutí. 4. Další členská vklad jsou členové družstva povinni splatit dle podmínek kupní smlouvy domu. Členská schůze stanoví termín a výši splátky a termíny a výši pravidelných měsíčních splátek. Při nedodržení stanovené lhůty se z dlužné částky započítává poplatek z prodlení v úrokové sazbě 15 % počínaje 31. dnem ode dne vzniku prodlení, a to za každý i započatý měsíc prodlení. Členská schůze může stanovit termíny kratší a výši měsíčních splátek vyšší, než vyplývá z podmínek kupní smlouvy. 5. Člen družstva se může s členskou schůzí dohodnout na dřívějším splacení členského vkladu, než by vyplývalo z podmínek kupní smlouvy. Dřívější splacení členského vkladu nemá vliv na rozsah práv a povinností člena. Pokud dojde ze strany člena družstva k jednorázovému proplacení celkové ceny bytu, tento člen družstva pak není povinen podílet se na úhradě úroků z půjčky, která by byla družstva ke koupi domu případně poskytnuta. čl. 23 Majetkové vypořádání 1. při zániku členství za trvání družstva má člen, resp. dědic, nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl představuje splacenou majetkovou účast člena sníženou o částku připadající na zápisné, nedělitelný fond a neuhrazené pohledávky vůči družstva. 3. Nárok na vypořádací podíl vzniká uplynutím tří měsíců od schválení roční uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na vystěhování bytu. 4. Součást vypořádacího podílu není žádný věcný majetek družstva. Věcná podstata bytu, kromě vnitřního zařízení bytu, zůstává majetkem družstva. 5. při přijímání nového člena na uvolněný byt po koupi domu musí být družstvu uhrazena částka zápisného ve výši... Kč, příspěvku na nedělitelný fond a členský vklad, o jehož výši rozhodne členská schůze s přihlédnutím k cenovým relacím na bytovém trhu. 6. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nebo výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Část VI Hospodaření družstva čl. 24 Základní jmění 1. Základní jmění družstva tvoří souhrn základních členských vkladů a dalších členských vkladů. 2. Zapisované základní jmění družstva činí... Kč.

13 3. Základní jmění se zvyšuje, resp. snižuje zejména přijetím nových členů, resp. skončením členství v družstvu. 4. Základní jmění se eviduje podle jednotlivých členů. čl. 25 Obecné zásady 1. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně anasvůj účet zejména podle těchto obecných zásad: a) veškeré finanční hospodaření družstva se uskutečňuje na základě ročních a dlouhodobých rozpočtů, b) družstvo dbá o zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy při zabezpečení efektivní správy společného užívání domu, c) představenstvo družstva nesmí bez souhlasu členské schůze dům prodat, zastavit, zatížit hypotékou ani jiným způsobem ohrozit nebo omezit majetková práva členů družstva vyplývající ze stanov nebo nájemní práva vyplývající z nájemní smlouvy. 2. Rozpočet schvaluje členská schůze současně s projednáváním roční účetní uzávěrky. Schválený rozpočet je závazný. Objeví-li se v průběhu roku skutečnost směřující k výrazné odchylce od schváleného stavu, je představenstvo povinno bezprostředně svolat členskou schůzi. 3. Náklady a výdaje hradí družstvo z příjmů získaných z pronájmu bytových a nebytových prostor a případně z další hospodářské činnosti. Družstvem získané finanční prostředky slouží především k úhradě nákladů na provoz a opravy domu, nákladů spojených s provozem družstva a případně další rozvojové činnosti družstva. 4. Výše nájemného za bytové nebo nebytové prostory a za plnění poskytovaná s užíváním těchto prostor, stanovuje členská schůze v souladu s platnými právními předpisy. 5. Spolu s účetní uzávěrkou navrhuje předseda způsob rozdělení případného čistého zisku, popř. způsob úhrady ztráty. Zisk bude použit zejména: a) k platbě daní, b) k tvorbě nedělitelného fondu, c) k tvorbě dalších fondů dle rozhodnutí členské schůze, d) k rozdělení mezi členy po naplnění vytvořených fondů dle rozhodnutí členské schůze v podílu určeném dle 236, dost. 2 obchodního zákoníku. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí minimálně 14 dnů před konáním členské schůze, která účetní uzávěrky schvaluje. 6. Nestačí-li k úhradě ztráty družstva, vykázané roční uzávěrkou, prostředky příslušných vytvořených fondů a ani ji nelze převést do dalšího roku, může členská schůze rozhodnout, že členové jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva. Uhrazovací povinnost člena nesmí přesahovat výši jeho členského vkladu. Neplatí to však v případě, že bylo zjištěno přímo zavinění ztráty nedbalostním nebo trestně právním jednáním. Hmotnou zodpovědnost v tomto případě nesou osoby, které ztrátu zavinily. 7. Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.

14 čl. 26 Nedělitelný fond a rezerva na opravy a údržbu domu Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši desetiny zapisovaného základního jmění. Tento fond doplňuje o desetinu z čistého ročního zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění. Nedělitelný fond nemůže být použit za trvání družstva k rozdělení mezi členy a není součástí vypořádacího podílu. 1. Družstvo může vytvářet podle svých potřeb i další fondy, zejména rezervní fond k zabezpečení neplávaných oprav a nákladů spojených s provozem domu. Statut fondu (zejména zdroje fondu ze zisku a způsob čerpání) schvaluje na základě návrhu představenstva členská schůze. 2. Družstvo může vytvořit fond k údržbě a investicím. Zdrojem tohoto fondu jsou dlouhodobé pravidelné měsíční příspěvky členů družstva předepisované a inkasované spolu s úhradou nájemného za bytové prostory a za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Částky příspěvků a způsob nakládání s nimi schvaluje na návrh představenstva členská schůze. čl. 27 Příjmy a výdaje družstva 1. Hlavním zdrojem finančních příjmů jsou úhrady nájemného z bytových a nebytových prostor. 2. Výši nájemného za bytové a nebytové prostory a výši úhrad za služby stanovuje členská schůze. 3. Vnitřní vybavení jednotlivých bytů není předmětem nájmu a je majetkem nájemníka. Družstvo se může s nájemníkem dohodnout na finanční spoluúčasti při obnově nebo rekonstrukci pevně zabudovaného vybavení. Podmínky pro přiznání finanční účasti a způsob nakládání s takovýmto vybavením se stávají součástí nájemní smlouvy. Finanční spoluúčast družstva se rovněž může stát odčitatelnou položkou při stanovení vypořádacího podílu. 4. Družstvo si vyhrazuje právo na uplatnění náhrady škody, kterou způsobí nájemník svým neodborným zásahem v případě havárie v domě, popř. jiným konáním, které je v rozporu s obecně platnými bezpečnostními předpisy nebo vnitřním předpisem (např. nájemní smlouva, domovní řád apod.). 5. Součástí úhrad pravidelných měsíčních plateb za nájemné za bytové prostory jsou rovněž úhrady za plnění spojená s užíváním bytů (služby). Úhrada těchto služeb se provádí na základě záloh podle skutečností předchozího roku a očekávaného cenového vývoje. Rozdíly zjištěné při vyúčtování těchto služeb se vracejí ev. doúčtovávají k úhradě. 6. Splátky členského vkladu netvoří příjmy družstva a jsou zásadně používány na úhradu kupní ceny domu. Část VII Zánik družstva čl. 28 Zrušení a likvidace družstva

15 1. Družstvo se ruší: a) usnesením členské schůze, b) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu. 2. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 3. V případě zrušení družstva s následnou likvidací přísluší členu družstva podíl na likvidačním zůstatku družstva, a to takto: a) z likvidačního zůstatku družstva jsou nejprve uhrazeny majetkové účasti členů v družstvu. Je-li hodnota likvidačního zůstatku menší, než hodnota majetkové účasti členů družstva, použije se likvidační zůstatek k úhradě majetkových účastí jednotlivých členů poměrně dle výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. b) částka likvidačního zůstatku převyšující hodnotu majetkových účastí všech členů se rozdělí mezi jednotlivé členy rovným dílem. Část VIII Ustanovení přechodná, společná a závěrečná čl. 29 Společná ustanovení 1. Rozhodnutí orgánu družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům. 2. Lhůta k podání odvolání činí patnáct dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. 3. Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno. 4. O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze, jejíž rozhodnutí je konečné, pokud stanovy neurčují jinak. 5. Představenstvo může rozhodnout o odvolání samo, jestliže mu v plném rozsahu vyhoví. čl. 30 Doručování 1. Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil. 2. Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo jednacím řádem družstva. 3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jestliže je písemnost doručena funkcionářem nebo pracovníkem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí. 4. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:

16 5. a) při doručování písemností funkcionářem nebo pracovníkem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, 6. b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí, účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil, nebo jestliže člen přijetí písemností odmítl. čl. 31 Počítání času 1. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. 2. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, padne poslední den lhůty na jeho poslední den. 3. Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech za to, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní. 4. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. 5. Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu, nebo jestliže byla podána na poštu. 6. Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li otočlen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok a též v případě zmeškání lhůty k úhradě základního členského vkladu. čl. 32 Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů se oznamuje pouze jim, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 2. Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí orgánu družstva činí obecně 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. 3. Těmito stanovami se řídí právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy navzájem, pokud vzniknou ve stejném předmětu činnosti. 4. Pokud tyto stanovy neupravují jinak, platí ustanovení závazných obecně platných právních předpisů k problematice se vztahujících, zvláště pak obchodního a občanského zákoníku a bytového zákona v platných změnách. čl. 33 Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí družstva za přítomnosti notáře dne... a nabývají účinnosti dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku.

17

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více