STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl Družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38 (dále jen družstvo ) je společenstvím ve smyslu 221 a násl. z.č. 513/1991 Sb. OZ v platném znění (dále jen Obchodní zákoník). 2. Družstvo je družstvem bytovým a zakládá se na dobu neurčitou. 3. Posláním družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů. Část II. Účel a předmět činnosti družstva čl. 3 Účelem založení družstva je odkoupení domu čp v Gutově ulici v Praze 10 s pozemkem (dále jen dům ) a následné převody bytů do osobního vlastnictví jednotlivým členů, a to po splnění zákonných podmínek. Předmětem činnosti družstva je 1. správa bytových a nebytových prostor v objektu, péče o provoz společných technologických zařízení a zabezpečování služeb spojených s bydlením, 2. pronájmy uvolněných nájemních bytových a nebytových prostor v objektu a poskytování služeb spojených s pronájmem, 3. zabezpečování údržby, oprav a modernizace domu s výjimkou vnitřního vybavení bytů, pokud členská schůze nerozhodne jinak, 4. další činnosti a služby schválené členskou schůzí, pokud se bezprostředně týkají činnosti družstva. Část III.

2 Členství v družstvu čl. 4 Vznik členství Členství v družstvu vzniká po splnění zákonných podmínek a náležitostí podle těchto stanov: 1. Při založení družstva dnem vzniku družstva, požádá-li člen písemnou formou o členství a je-li v tento den současně právoplatným nájemcem bytu v domě, 2. Za trvání družstva - dnem přijetí za člena členskou schůzí na základě písemné přihlášky, převodem nebo přechodem členských práv a povinností, jiným způsobem stanoveným zákonem. čl. 5 Podmínky členství za trvání družstva 1. Podmínkou vzniku členství ja zaplacení zápisného ve výši... Kč (slovy:...), příspěvku na nedělitelný fond a základního členského vkladu podle čl. 15 stanov. Majetková účast člena v družstvu převyšující základní členský vklad je členským podílem člena družstva. 2. Za člena družstva může být přijata fyzická osoba, na kterou byl převeden podíl, která je způsobilá k právům a povinnostem a k právním úkonům a pokud se tato osoba zaváže převzít veškeré závazky z členství plynoucí. 3. Členství vznikne dnem, kdy členská schůze rozhodla o přijetí uchazeče za člena družstva na základě písemné přihlášky. Nedílnou součást přihlášky tvoří doklad o zaplacení zápisného, přípěvku na nedělitelný fond a základního členského vkladu a případně dalšího členského vkladu. Družstvo vrátí zápisné, příspěvek na nedělitelný fond i základní členský vklad, a byl-li již uhrazen i další členský vklad občanovi, který nebyl přijat za člena družstva, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne zamítavého rozhodnutí členské schůze. čl. 6 Převod a přechod členství 1. Převod a přechod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu probíhá na základě písemné dohody a nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství nebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Podpisy na smlouvě musejí být úředně ověřeny. 2. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Podpisy pod těmito doklady musí být úředně ověřeny. Není-li písemné prohlášení převádějícího a nabyvatele obsahem jedné listiny, účinky převodu ve vztahu k družstvu nastávají dnem doručení druhého písemného vyjádření.

3 3. Členství v družstvu se převádí i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu dle 715 a násl. Občanského zákoníku 40/1964 v platném znění. Převod členství musí být součástí dohody o výměně bytu včetně vzájemného vypořádání. 4. V důsledku úmrtí člena družstva přechází jeho členství na dědice, jemuž připadl členský podíl zemřelého člena družstva. čl. 7 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebyt. prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebyt. prostoru) i společné členství manželů. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu (nebyt.prostoru) manželů i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů. 3. Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů v družstvu nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. 4. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé, jako společní členové, mají jeden hlas. čl. 8 Členská práva a povinnosti 1. Člen družstva má právo: a) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, b) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, c) členové starší 18 let volit a být voleni do orgánů družstva, d) předkládat návrhy, náměty, stížnosti a připomínky týkající se činnosti družstva a být informován o jejich vyřízení ve lhůtách podle těchto stanov nebo ve smyslu obecně závazných právních předpisů, e) na uzavření smlouvy o nájmu svého bytu užívaného v den, kdy se družstvo stane vlastníkem domu, f) uzavírat smlouvu o podnájmu bytu nebo jeho části, k němuž má uzavřenou nájemní smlouvu, a to na dobu určitou, plní-li řádně podmínky nájemní smlouvy, a to pouze s předchozím souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinnosti a může být důvodem k zániku členství ve smyslu ustanovení čl.... těchto stanov. Družstvo však může odmítnout souhlas pouze ze závažných důvodů. Rozhodnutí o odmítnutí souhlasu musí mít písemnou formu, a musí obsahovat důvody a musí být doručeno členovi do vlastních rukou. Do 15ti dnů od doručení se člen může

4 odvolat k členské schůzi. Po končení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem, g) nájemce družstevního bytu i osoby, které s ním bydlí, mají právo užívat kromě bytu i společné prostory a zařízení v domě, h) na uzavření nájemní smlouvy na byt v případě, že získal členství s právem užívat byt převodem nebo přechodem členství, nebo na základě dohody o výměně bytu, případně na základě členské přihlášky, kdy družstvo rozhodlo o členství a přidělení volného bytu v domě, i) na převod bytů do osobního vlastnictví ve smyslu 72/1994 Sb. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy družstva, respektovat a plnit rozhodnutí orgánů družstva, b) uhradit zápisné,k příspěvek na nedělitelný fond, základní a další členský vklad ve splátkách a lhůtách stanovených členskou schůzí na základě kupní smlouvy domu, c) platit řádně a včas nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu vyplývající z nájemní smlouvy, d) nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu se platí nejpozději do patnáctého dne za daný měsíc. Nezaplatí-li člen družstva zálohu nájemného ani do pěti dnů po její splatnosti, je povinen uhradit družstvu poplatek z prodlení ve výši dle platných právních předpisů, e) nezaplatí-li člen - nájemce neodůvodněně tři po sobě následující úhrady dle bodu..., je toto jednání kvalifikováno jako hrubé porušení povinností člena družstva a členství může být ukončeno ve smyslu čl.... těchto stanov, f) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, dbát předpisů o požární ochraně a dalších obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů družstva, g) oznamovat družstvu změny týkající se člena družstva, jež jsou podstatné pro vedení členské evidence, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastala uvedená skutečnost, h) umožnit přístupdobytuz důvodu nutnosti oprav společného vybavení domu nebo v případě havárií rozvodů, i) zajistit dodržování podmínek podle tohoto článku všemi spoluuživateli bytu. čl. 9 Členská evidence

5 Družstvo vede evidenci všech svých členů. Do členské evidence se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla fyzické osoby nebo názvu a sídla právnické osoby i výše základního členského vkladu, popř. dalšího čl. vkladu a datum jeho zaplacení,popř. další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do evidence nahlédl. Člen družstva má právo nahlížet do této části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci. čl. 10 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením člena z družstva c) vyloučením člena družstva d) smrtí člena družstva e) zánikem družstva bez právního nástupce, f) převodem členství na jinou osobu, g) zánikem družstva likvidací a konkurzem h) vyloučením družstva podle 29, zák. 72/94 Sb. 2. Písemnou dohodou mezi členem a družstvem zaniká členství dnem sjednaným v dohodě. 3. Vystoupením zaniká členství uplynutím šesti kalendářních měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení z družstva. Oznámení o vystoupení lze vzít kvalifikovaně zpět pouze se souhlasem členské schůze družstva. 4. Rozhodnutím členské schůze může být vyloučen z družstva ten člen, který: a) opakovaně a po písemné výstraze porušuje členské povinnosti, b) užívá-li člen družstva přes písemnou výstrahu pronajatý bytový nebo nebytový prostor nebo trpí-li užívání pronajatého bytového nebo nebytového prostoru takovým způsobem, že pronajimateli vzniká nebo hrozí škoda nebo závažným způsobem narušuje soužití s ostatními uživateli bytů, c) byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho členům nebo jeho majetku, d) vlastním protiprávním jednáním se sám zbavil možnosti vykonávat členská práva a plnit členské povinnosti. 5. Rozhodnout o vyloučení člena družstva je možné do tří měsíců ode dne, kdy se družstvo o důvodech případného vyloučení dozví, nejdéle však do jednoho roku od vzniku této skutečnosti. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Vyloučený člen je oprávněn zúčastnit se jednání členské schůze, která o jeho vyloučení rozhoduje a zároveň mu musí být umožněno, pokud o to požádá, aby objasnil důvody, které ho vedly k závadnému chování. O tomto jednání se sepisuje protokol.

6 6. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno písemně do vlastních rukou a musí obsahovat důvod vyloučení, který nesmí být dodatečně měněn. Členství zaniká dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení. 7. Zánikem členství zaniká nájem bytu podle 714 občanského zákoníku. Stejně tak zaniká i nájem nebytových prostor. 8. Zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na dědice, kterému připadl členský podíl. Účinky přechodu členství vůči družstvu nastávají dnem, kdy se družstvo o přechodu členství na dědice dozví. 9. Zánikem družstva bez právního nástupce zaniká ke dni zániku družstva členství v družstvu a nájemní smlouva k bytovému prostoru v domě. 10. Zánikem členství za trvání družstva, pokud členství nepřechází nebo se nepřevádí na žádnou jinou osobu, má dosavadní člen nárok na majetkové vypořádání. čl. 11 Zánik společného členství manželů v družstvu 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) úmrtím jednoho z manželů, d) dohodou rozvedených manželů, c) pravomocným rozhodnutím soudu, d) zánikem... za trvání manželství 2. Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci družstevního bytu, zanikne společný nájem manželů. Bylo-li právo na družstvu byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl. Jestliže zemře manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na tohoto dědice, jemuž připadl členský podíl. 3. Při rozvodu manželství zůstává členem družstva ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou mezi manželi nebo pravomocným rozhodnutím soudu. Část III čl. 12 Orgány družstva 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo 2. Funkční období představenstva je dvouleté. Jeho členy volí a odvolává členská schůze. 3. K platnosti usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, které se děje písemnou pozvánkou, odeslanou nejméně 7 dní před dnem jednání. Zkrácení této lhůty je možné pouze za mimořádných okolností. K pozvánce se připojí program jednání. Tento program lze na jednání změnit nebo doplnit, jen jsou-li přítomni všichni členové družstva. Hlasování členské schůze je veřejné. Členská schůze se však může před započetím hlasování rozhodnout, že bude hlasováno tajně hlasovacími lístky.

7 4. O každém jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 5. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, plné moci, pozvánka na schůzi a doklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. čl. 13 Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Každý člen družstva má právo se ji zúčastnit. Každému členu družstva (společným členům) přísluší na členské schůzi jeden hlas. 2. Členská schůze se schází nejméně dvakrát ročně, jinak dle potřeby. 3. Členská schůze se svolává k mimořádnému jednání, jestliže tak rozhodne na svém předchozím jednání nebo jestliže o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů, a to do 15 dnů od doručení výzvy představenstvu. 4. Členskou schůzi svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 5. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina hlasů. K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných (zastoupených) členů. Zastupování se děje na základě písemného zmocnění jiného člena družstva. 6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda (místopředseda) náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní schůze musí mít nezměněný pořad jednání a pro usnášení stačí nadpoloviční většina přítomných. 7. Členská schůze plní i pravomoci kontrolní komise podle ustanovení zákona týkajícího se malých družstev. 8. Do působnosti členské schůze náleží: a) přijímat a měnit stanovy družstva, b) volit a odvolávat předsedu a místopředsedy družstva, c) schvalovat roční účetní uzávěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, rozhodovat o přijetí úvěrů, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti družstva (plánu hospodaření), zejména zajišťování výkonu správy, provozu, údržby a opravy domu, g) rozhodovat o splynutí, přeměně, rozdělení a jiném zrušení družstva, h) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud to stanoví obchodní zákoník, tyto stanovy, či pokud si rozhodnutí o těchto záležitostech vyhradí,

8 i) rozhoduje o přijetí za člena družstva na základě písemné přihlášky, o vyloučení člena z družstva, dává souhlas se zpětvzetím prohlášení o vystoupení, j) projednává stížnosti členů družstva, k) dává souhlas s výměnou bytů, l) dává souhlas s podnájmem bytu nebo části bytu, m) dává souhlas s pronájmem nebytových prostor, včetně výběru nájemce, n) jmenovat likvidátora a rozhodovat o likvidačním zůstatku. čl. 14 Představenstvo 1. Představenstvo má pět členů a schází se podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. Je svoláváno písemně předsedou nebo jim pověřeným členem představenstva, pokud představenstvo nerozhodne o jiném způsobu svolání. 2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 4. Představenstvo rozhoduje o všech otázkách, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu družstva. 5. Představenstvo zejména: a) svolává členské schůze b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,c) sestavuje roční účetní uzávěrku, vypracovává výroční zprávu o činnosti družstva a předkládá ji členské schůzi k projednání a ke schválení, odpovídá za administrativu a za vedení členské evidence. 6. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo a jeho místo nastupuje náhradník. 7. Náhradník má právo zúčastnit se schůze představenstva. 8. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma je třeba, aby ke jménu družstva připojil svůj podpis předseda nebo místopředseda a alespoň jeden člen představenstva. 9. Při platbě do ,- Kč je nutno připojit 2 podpisy členů představenstva. Při platbě přes ,- Kč je nutno připojit 3 podpisy členů představenstva. Část IV Nájem družstevního bytu (nebyt.prostoru) čl. 15

9 Vznik nájmu družstevního bytu (nebyt.prostoru) 1. Nájem družstevního bytu (nebyt.prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechá svému členu do užívání družstevní byt (nebyt.prostor). Nebyla-li doba dohodnuta, má se za to, že byla smlouva o nájmu uzavřena na dobu neurčitou. 2. Nájemní smlouva obsahuje označení předmětu a rozsah užívání, výši nájemného a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu či nebyt. prostor v okamžiku uzavření smlouvy. 3. V průběhu trvání nájemní smlouvy může dojít ke změnám nájemného nebo úhrad za plnění, jehož poskytování je spojeno s užíváním bytu. čl. 16 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1. Kromě práva užívat byt má člen (nájemce družstevního bytu) - a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí - právo užívat společné prostory a zařízení domu k účelu, ke kterému jsou určeny, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 2. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. 3. Člen nájemce je povinen udržovat družstevní byt v provozuschopném stavu a hradit ze svého náklady, spojené s údržbou a opravami v bytě. Povinnost hradit náklady se netýká případů provádění oprav nebo výměny společných částí rozvodů vody (po bytový uzávěr), rozvodů plynu (po bytový uzávěr), elektroinstalace (po bytový jistič), topných rozvodů včetně otopných, těles, rozvodů STA, domovního telefonu a oprav prvků obvodového pláště domu. Představenstvo družstva může z technických nebo estetických důvodů stanovit jednotná pravidla upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu. 4. Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena samo a požadovat od něj náhradu vynaložených nákladů. 5. Člen nájemce družstevního bytu - je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které se mají hradit z prostředků samosprávy a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 6. Člen - nájemce - je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Pokud tak neučiní, družstvo poškození odstraní a náklady bude vymáhat na něm. 7. Člen - nájemce - nesmí provádět bez souhlasu družstva stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě, která by mohla ohrozit statiku budovy, nebo i jinak poškodit její část, obzvláště veškeré rozvody nebo společně užívané vybavení objektu, pokud tak neučiní nese plnou zodpovědnost za veškeré závady, které jeho počínáním na objektu vznikly. 8. Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena - nájemce. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne.

10 čl. 17 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu 1. Člen je povinen platit celkovou úhradu nájemného, tj. nájemné za užívání bytu (nebyt.prostoru) v poměrné výši skutečně vynaložených nákladů na správu a provoz objektu za stanovené období, a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebyt.prostoru). 2. Výše zálohy na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebyt.prostoru) se určuje odděleně pro každý druh plnění v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném období. 3. Výši celkového nájemného dohodne představenstvo s členskou schůzí pro všechny členy družstva. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o jeho výši představenstvo. 4. Nájemné spolu se zálohou se platí měsíčně nejpozději do pátého dne měsíce. Při úhradách převodem ze sporožirového účtu České spořitelny do 25. dne příslušného měsíce. čl. 18 Podnájem bytu (části bytu) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s předchozím písemným souhlasem družstva přihlédnutím k stanovisku členské schůze. Toto stanovisko se nevyžaduje, je-li žádost o schválení smlouvy k podnájmu bytu (části bytu) předložena do tří měsíců od uzavření první nájemní smlouvy k tomuto bytu (části bytu) a dále u právnických osob. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinností podle čl...., odst.... čl. 19 Nájem nebytových prostor 1. O nájmu nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytu. 2. Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne. 3. Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez finanční účasti členů upravuje zák. č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. čl. 20 Výměna bytu 1. Družstvo je vlastníkem celého domu a pouze družstvo má dispoziční práva k domu v rozsahu daném kupní smlouvou. Družstvo nemůže prodat, vyměnit či jiným způsobem zcizit byt člena družstva. 2. Členové družstva mají ve vztahu k jednotlivým bytům pouze práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.

11 čl. 21 Nakládání s majetkem družstva 1. Družstvo v nájemních smlouvách jasně vymezí způsob užívání bytových a nebytových prostor ve vlastnictví družstva. Zjistí-li družstvo, že nájemce užívá byt k jiným účelům, než k účelům v nájemní smlouvě uvedeným, vyzve družstvo dotyčnou osobu k nápravě. 2. Člen družstva je povinen uhradit škodu v plné výši. Nároky družstva z odpovědnosti členů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči představenstvu uplatňují nároky členové družstva prostřednictvím dvou volených zástupců na členské schůzi. 3. Výši a způsob úhradě škody schvaluje členská schůze. Členská schůze může uhrazovací povinnost člena družstva snížit. Nesouhlasí-li člen družstva s výši a způsoben úhrady škody stanovenými členskou schůzí, uplatní družstvo svůj nárok u soudu. Část V Majetkové vztahy družstva čl. 22 Majetková účast člena 1. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří zápisné, příspěvek na nedělitelný fond, základní členský vklad a další členský vklad. 2. Zápisné ve výši... Kč slouží především na úhradu plateb spojených se založením družstva (notářské poplatky, znalecké posudky, zápis do obchodního rejstříku aj.). Tato částka je splatná při odevzdání přihlášky do družstva před konáním ustavující členské schůze. Její úhrada je jednou z podmínek vzniku členství v družstvu. Finanční prostředky takto získané, resp. jejich zůstatek se převádí na účet družstva. 3. Členové družstva se zavazují k zaplacení těchto členských vkladů: a) základní členský vklad ve výši... Kč. Souhrn základních členských vkladů všech členů tvoří zapisované základě jmění družstva ve výši... Kč (slovy:...). Nedělitelný fond ve výši... Kč (slovy.) je tvořen příspěvkem každého člena ve výši... Kč (slovy.). Zápisné, základní členský vklad a příspěvek na nedělitelný fond jsou splatné ke dni konání ustavující členské schůze. Správcem vkladu a další majetkové účasti členů je stanoveno představenstvo, zvolené na ustavující členské schůzi, b) další členský vklad ve výši, která je dána poměrem celkové užívané plochy bytu člena družstva k součtu celkové plochy všech bytů v domě a dán jednou čtrnáctinou ceny nebytových prostor a jednou čtrnáctinou kupní ceny pozemku, c) splátka dalšího členského vkladu se platí pravidelně nejpozději do 15. dne za daný měsíc až do úplného splacení prodejní ceny nemovitosti. Nezaplatí-li člen družstva splátku ani do pěti dnů po její splatnosti, je povinen uhradit družstvu poplatek z prodlení ve výši dle platných právních předpisů,

12 d) nezaplatí-li člen - nájemce tři po sobě následující splátky dalšího členského vkladu, je toto jednání kvalifikováno jako hrubé porušení povinností člena družstva a členství může být ukončeno ve smyslu ustanovení čl.... těchto stanov. V odůvodněných případech může členská schůze rozhodnout o prominutí. 4. Další členská vklad jsou členové družstva povinni splatit dle podmínek kupní smlouvy domu. Členská schůze stanoví termín a výši splátky a termíny a výši pravidelných měsíčních splátek. Při nedodržení stanovené lhůty se z dlužné částky započítává poplatek z prodlení v úrokové sazbě 15 % počínaje 31. dnem ode dne vzniku prodlení, a to za každý i započatý měsíc prodlení. Členská schůze může stanovit termíny kratší a výši měsíčních splátek vyšší, než vyplývá z podmínek kupní smlouvy. 5. Člen družstva se může s členskou schůzí dohodnout na dřívějším splacení členského vkladu, než by vyplývalo z podmínek kupní smlouvy. Dřívější splacení členského vkladu nemá vliv na rozsah práv a povinností člena. Pokud dojde ze strany člena družstva k jednorázovému proplacení celkové ceny bytu, tento člen družstva pak není povinen podílet se na úhradě úroků z půjčky, která by byla družstva ke koupi domu případně poskytnuta. čl. 23 Majetkové vypořádání 1. při zániku členství za trvání družstva má člen, resp. dědic, nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl představuje splacenou majetkovou účast člena sníženou o částku připadající na zápisné, nedělitelný fond a neuhrazené pohledávky vůči družstva. 3. Nárok na vypořádací podíl vzniká uplynutím tří měsíců od schválení roční uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na vystěhování bytu. 4. Součást vypořádacího podílu není žádný věcný majetek družstva. Věcná podstata bytu, kromě vnitřního zařízení bytu, zůstává majetkem družstva. 5. při přijímání nového člena na uvolněný byt po koupi domu musí být družstvu uhrazena částka zápisného ve výši... Kč, příspěvku na nedělitelný fond a členský vklad, o jehož výši rozhodne členská schůze s přihlédnutím k cenovým relacím na bytovém trhu. 6. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nebo výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Část VI Hospodaření družstva čl. 24 Základní jmění 1. Základní jmění družstva tvoří souhrn základních členských vkladů a dalších členských vkladů. 2. Zapisované základní jmění družstva činí... Kč.

13 3. Základní jmění se zvyšuje, resp. snižuje zejména přijetím nových členů, resp. skončením členství v družstvu. 4. Základní jmění se eviduje podle jednotlivých členů. čl. 25 Obecné zásady 1. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně anasvůj účet zejména podle těchto obecných zásad: a) veškeré finanční hospodaření družstva se uskutečňuje na základě ročních a dlouhodobých rozpočtů, b) družstvo dbá o zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy při zabezpečení efektivní správy společného užívání domu, c) představenstvo družstva nesmí bez souhlasu členské schůze dům prodat, zastavit, zatížit hypotékou ani jiným způsobem ohrozit nebo omezit majetková práva členů družstva vyplývající ze stanov nebo nájemní práva vyplývající z nájemní smlouvy. 2. Rozpočet schvaluje členská schůze současně s projednáváním roční účetní uzávěrky. Schválený rozpočet je závazný. Objeví-li se v průběhu roku skutečnost směřující k výrazné odchylce od schváleného stavu, je představenstvo povinno bezprostředně svolat členskou schůzi. 3. Náklady a výdaje hradí družstvo z příjmů získaných z pronájmu bytových a nebytových prostor a případně z další hospodářské činnosti. Družstvem získané finanční prostředky slouží především k úhradě nákladů na provoz a opravy domu, nákladů spojených s provozem družstva a případně další rozvojové činnosti družstva. 4. Výše nájemného za bytové nebo nebytové prostory a za plnění poskytovaná s užíváním těchto prostor, stanovuje členská schůze v souladu s platnými právními předpisy. 5. Spolu s účetní uzávěrkou navrhuje předseda způsob rozdělení případného čistého zisku, popř. způsob úhrady ztráty. Zisk bude použit zejména: a) k platbě daní, b) k tvorbě nedělitelného fondu, c) k tvorbě dalších fondů dle rozhodnutí členské schůze, d) k rozdělení mezi členy po naplnění vytvořených fondů dle rozhodnutí členské schůze v podílu určeném dle 236, dost. 2 obchodního zákoníku. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí minimálně 14 dnů před konáním členské schůze, která účetní uzávěrky schvaluje. 6. Nestačí-li k úhradě ztráty družstva, vykázané roční uzávěrkou, prostředky příslušných vytvořených fondů a ani ji nelze převést do dalšího roku, může členská schůze rozhodnout, že členové jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva. Uhrazovací povinnost člena nesmí přesahovat výši jeho členského vkladu. Neplatí to však v případě, že bylo zjištěno přímo zavinění ztráty nedbalostním nebo trestně právním jednáním. Hmotnou zodpovědnost v tomto případě nesou osoby, které ztrátu zavinily. 7. Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.

14 čl. 26 Nedělitelný fond a rezerva na opravy a údržbu domu Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond ve výši desetiny zapisovaného základního jmění. Tento fond doplňuje o desetinu z čistého ročního zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění. Nedělitelný fond nemůže být použit za trvání družstva k rozdělení mezi členy a není součástí vypořádacího podílu. 1. Družstvo může vytvářet podle svých potřeb i další fondy, zejména rezervní fond k zabezpečení neplávaných oprav a nákladů spojených s provozem domu. Statut fondu (zejména zdroje fondu ze zisku a způsob čerpání) schvaluje na základě návrhu představenstva členská schůze. 2. Družstvo může vytvořit fond k údržbě a investicím. Zdrojem tohoto fondu jsou dlouhodobé pravidelné měsíční příspěvky členů družstva předepisované a inkasované spolu s úhradou nájemného za bytové prostory a za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Částky příspěvků a způsob nakládání s nimi schvaluje na návrh představenstva členská schůze. čl. 27 Příjmy a výdaje družstva 1. Hlavním zdrojem finančních příjmů jsou úhrady nájemného z bytových a nebytových prostor. 2. Výši nájemného za bytové a nebytové prostory a výši úhrad za služby stanovuje členská schůze. 3. Vnitřní vybavení jednotlivých bytů není předmětem nájmu a je majetkem nájemníka. Družstvo se může s nájemníkem dohodnout na finanční spoluúčasti při obnově nebo rekonstrukci pevně zabudovaného vybavení. Podmínky pro přiznání finanční účasti a způsob nakládání s takovýmto vybavením se stávají součástí nájemní smlouvy. Finanční spoluúčast družstva se rovněž může stát odčitatelnou položkou při stanovení vypořádacího podílu. 4. Družstvo si vyhrazuje právo na uplatnění náhrady škody, kterou způsobí nájemník svým neodborným zásahem v případě havárie v domě, popř. jiným konáním, které je v rozporu s obecně platnými bezpečnostními předpisy nebo vnitřním předpisem (např. nájemní smlouva, domovní řád apod.). 5. Součástí úhrad pravidelných měsíčních plateb za nájemné za bytové prostory jsou rovněž úhrady za plnění spojená s užíváním bytů (služby). Úhrada těchto služeb se provádí na základě záloh podle skutečností předchozího roku a očekávaného cenového vývoje. Rozdíly zjištěné při vyúčtování těchto služeb se vracejí ev. doúčtovávají k úhradě. 6. Splátky členského vkladu netvoří příjmy družstva a jsou zásadně používány na úhradu kupní ceny domu. Část VII Zánik družstva čl. 28 Zrušení a likvidace družstva

15 1. Družstvo se ruší: a) usnesením členské schůze, b) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu. 2. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 3. V případě zrušení družstva s následnou likvidací přísluší členu družstva podíl na likvidačním zůstatku družstva, a to takto: a) z likvidačního zůstatku družstva jsou nejprve uhrazeny majetkové účasti členů v družstvu. Je-li hodnota likvidačního zůstatku menší, než hodnota majetkové účasti členů družstva, použije se likvidační zůstatek k úhradě majetkových účastí jednotlivých členů poměrně dle výše základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. b) částka likvidačního zůstatku převyšující hodnotu majetkových účastí všech členů se rozdělí mezi jednotlivé členy rovným dílem. Část VIII Ustanovení přechodná, společná a závěrečná čl. 29 Společná ustanovení 1. Rozhodnutí orgánu družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům. 2. Lhůta k podání odvolání činí patnáct dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. 3. Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno. 4. O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze, jejíž rozhodnutí je konečné, pokud stanovy neurčují jinak. 5. Představenstvo může rozhodnout o odvolání samo, jestliže mu v plném rozsahu vyhoví. čl. 30 Doručování 1. Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil. 2. Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo jednacím řádem družstva. 3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jestliže je písemnost doručena funkcionářem nebo pracovníkem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí. 4. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:

16 5. a) při doručování písemností funkcionářem nebo pracovníkem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, 6. b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí, účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním doručení zmařil, nebo jestliže člen přijetí písemností odmítl. čl. 31 Počítání času 1. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. 2. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, padne poslední den lhůty na jeho poslední den. 3. Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech za to, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní. 4. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den. 5. Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu, nebo jestliže byla podána na poštu. 6. Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li otočlen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok a též v případě zmeškání lhůty k úhradě základního členského vkladu. čl. 32 Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů se oznamuje pouze jim, pokud členská schůze nerozhodne jinak. 2. Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí orgánu družstva činí obecně 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. 3. Těmito stanovami se řídí právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy navzájem, pokud vzniknou ve stejném předmětu činnosti. 4. Pokud tyto stanovy neupravují jinak, platí ustanovení závazných obecně platných právních předpisů k problematice se vztahujících, zvláště pak obchodního a občanského zákoníku a bytového zákona v platných změnách. čl. 33 Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí družstva za přítomnosti notáře dne... a nabývají účinnosti dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku.

17

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více