BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA STANOVY - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA 1560-2 STANOVY - 1 -"

Transkript

1 BYTOVÉ DRUŽSTVO BRANDLOVA STANOVY - 1 -

2 ČÁST I ZÁKLADNÍ POJMY ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Bytové družstvo (dále družstvo), je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. ČL. 2 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Brandlova (ve zkratce BD Brandlova ) 2. Sídlem družstva je: Brandlova 1562/13, Praha 4 Jižní Město, ČL. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI DRUŽSTVA 1. Předmětem činnosti družstva je zejména zajišťování řádného provozu nemovitosti, bytů a nebytových prostorů a poskytování základních služeb s pronájmem spojených, čímž se rozumí: a) zajišťování údržby, rekonstrukcí, modernizací a oprav bytových, nebytových a společných prostorů ve vlastnictví družstva, b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, c) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (dále byt) a družstevních nebytových prostor (dále nebytový prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním. 2. Podrobné podmínky činnosti družstva mohou stanovit další vnitřní předpisy. ČÁST II ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU ČL. 1 VZNIK ČLENSTVÍ 1. Členství v družstvu vzniká po splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: a) při založení družstva dnem jeho vzniku, - 2 -

3 b) za trvání družstva přijetím za člena na základě členské přihlášky, c) převodem a přechodem družstevního podílu, d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 2. Členství právnických osob je vyloučeno. ČL Za člena družstva může být přijat plnoletý občan s trvalým pobytem na území ČR. 2. Dědicem družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo též fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. 3. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí uchazeče o členství za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení základního členského vkladu ve výši 1.000,- Kč. 4. Členství nevzniká před zaplacením členského vkladu. 5. Družstvo vrátí vstupní vklad a členský vklad tomu uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů od rozhodnutí o zamítnutí členství. ČL. 3 DRUŽSTEVNÍ PODÍL 1. Družstevní podíl představuje účast člena v družstvu a jeho majetková i nemajetková práva a povinnosti vyplývající z členství. 2. Každý člen může vlastnit pouze jeden družstevní podíl. 3. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno, vyjma společného jmění manželů ( 739 ZOK). 4. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. ČL. 4 PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU 1. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle zákona nebo stanov může stát členem družstva. Převod na základě dohody nepodléhá souhlasu družstva. 2. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí nástup účinků později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručené prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy. Smlouva o převodu družstevního podílu a prohlášení o uzavření takové smlouvy, pokud nejsou uzavírány a podepisovány smluvními stranami před orgánem družstva, musí mít úředně ověřené podpisy smluvních stran. Při převodu musí být splněny podmínky členství podle článku 2 Části II

4 3. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. 4. Na nabyvatele družstevního podílu přechází všechny dluhy převodce vůči družstvu a dluhy družstva vůči převodci. Nabyvatel může žádat na družstvu o potvrzení bezdlužnosti. ČL. 5 PŘECHOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU 1. Na dědice družstevního podílu přechází nájem bytu nebo právo na uzavření nájemní smlouvy včetně práv a povinností s tím spojených. 2. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela. 3. Dědic družstevního podílu, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. 4. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu bytu na základě dohody o výměně bytu. ČL. 6 PŘEVOD ČÁSTI DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Člen může převést část svého družstevního podílu po jeho rozdělení za podmínek uvedených v článku 10 Části II na jiného člena. ČL. 7 SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká tehdy, když je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Za společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. 2. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, jedná se o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. 3. Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku, odvozené od práva nájmu toho manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo odvozeno společné nájemní právo, zaniká také nájemní právo druhého manžela. 4. Vznikem společného členství manželů nezaniká samostatné členství kteréhokoliv z nich, jestliže se nepřeměnilo na jejich společné členství. 5. Společné členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. 6. Společné členství manželů zaniká: a) vypořádáním společného jmění manželů, - 4 -

5 b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku, c) rozhodnutím soudu, d) písemnou dohodou rozvedených manželů, e) úmrtím jednoho z manželů, resp. jednoho z bývalých manželů. ČL. 8 SPLYNUTÍ DRUŽSTEVNÍCH PODÍLŮ Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu dalšího družstevního podílu, splynou jeho družstevní podíly v jediný družstevní podíl v den, kdy jich člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, splynou družstevní podíly až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže by dohoda člena s takovou třetí osobou určila jinak. ČL. 9 PŘEMĚNA ČLENSTVÍ K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů v družstvu mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to buď dohodou manželů, nebo bývalých manželů, anebo rozhodnutím soudu. ČL. 10 ROZDĚLENÍ DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou bytů. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením, se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého bytu. ČL. 11 ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI 1. Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím zástupce jednání a rozhodování členské schůze, b) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, c) obracet se s návrhy, stížnostmi a náměty týkajícími se činnosti družstva na jeho orgány a být informován o jejich vyřízení, d) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje, - 5 -

6 e) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na základě rozhodnutí o přidělení bytu vydaného příslušným orgánem družstva, na základě převodu družstevního podílu a na základě dohody o výměně bytu, f) uzavřít smlouvu o nájmu bytu nebo nebytového prostoru s příslušným orgánem družstva, anebo jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se zánikem členství převodce v družstvu i jeho nájem bytu a splní-li další podmínky určené stanovami, g) platit nájemné spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru v rozsahu účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho správě, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice, h) najatý byt přenechat do podnájmu pouze jiné fyzické osobě na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu jen s písemným souhlasem družstva, i) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo nebytového prostoru a na vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů, j) v případě zániku členství obdržet vypořádací podíl podle stanov. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy a dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva, b) platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně, c) uhradit členský podíl, případně doplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě, d) dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení domu a chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou, e) po předchozím oznámení umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytu, f) podat předem písemnou žádost družstvu o provedení stavebních úprav v bytu, tyto provádět jen po předchozím písemném souhlasu orgánů družstva a v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími dotčených subjektů. Umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím písemném oznámení vstup do bytu a jím výlučně užívané společné části nebo nebytového prostoru za účelem kontroly pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, g) včas oznamovat písemně družstvu změny, které se týkají člena a příslušníků domácnosti a jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, h) v případě dalšího podnájmu bytu zabezpečit plnění všech povinností vůči družstvu vyplývajících ze stanov a z nájemní smlouvy k bytu, - 6 -

7 ČL. 12 i) zajistit, že pronajatý byt bude užíván pouze osobou nebo osobami uvedenými v podnájemní smlouvě, j) hradit příspěvky na činnost družstva a poplatky ve výši určené členskou schůzí, k) přispívat na úhradu ztráty družstva, na základě rozhodnutí členské schůze a projednané řádné či mimořádné účetní závěrky, až do výše trojnásobku členského vkladu, l) při výkonu svých práv se zdržet jednání, kterým by ztížil jinému výkon stejných práv nebo ohrozil, změnil či poškodil společné části domu. ČLENSKÝ VKLAD 1. Členský vklad v družstvu je tvořen základním členským vkladem a dalším členským vkladem. Jsou-li členy družstva manželé, splácejí jen jeden další členský vklad. 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 1.000,- Kč. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 3. V případě zvýšení základního členského vkladu nebo jeho snížení se postupuje podle zákona. 4. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení, modernizaci či rekonstrukci domu ve vlastnictví družstva. 5. O výši dalšího členského vkladu, jeho splatnosti a případném finančním vypořádání rozhoduje na návrh představenstva členská schůze. ČL. 13 SEZNAM ČLENŮ 1. Družstvo vede prostřednictvím seznamu evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do seznamu členů se zapisuje: a) jméno, datum narození, bydliště, případně také jiná, členem určená korespondenční adresa, b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše základního členského vkladu a členského podílu, datum jeho uhrazení, popř. další rozhodné skutečnosti. 2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu evidovaných údajů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno zapsat uvedenou skutečnost bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 3. Člen má právo nahlížet do té části seznamu členů, která se týká jeho členství a žádat o vydání potvrzeni o svém členství a obsahu jeho zápisu. 4. Představenstvo je povinno umožnit nahlédnutí do příslušné části seznamu každému, kdo osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena družstva, jehož se zápis týká; podpis člena družstva musí být úředně ověřený

8 ČL. 14 ZÁNIK ČLENSTVÍ 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva, b) vystoupením člena z družstva, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) úmrtím člena, g) vyhlášením konkurzu na majetek člena, h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek členova majetku, i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, j) zánikem družstva bez právního nástupce, a to výmazem družstva z veřejného rejstříku, k) jiným způsobem, stanoveným zákonem. 2. Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: ČL. 15 a) zrušen konkurz na členův majetek; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka zcela nepostačuje, b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu. DOHODA Dohodou o zániku členství mezi členem a družstvem uzavřenou v písemné formě, končí členství dnem sjednaným v dohodě. Jedno vyhotovení dohody obdrží člen. ČL. 16 VYSTOUPENÍ 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby v délce dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu. 2. Člen, který nesouhlasí s přeměnou družstva, může z družstva vystoupit

9 3. Člen, který vystupuje z družstva pro nesouhlas se změnou stanov, je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo se mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do 3 měsíců od data, kdy členská schůze o změně stanov rozhodla; jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo družstvu doručeno oznámení o vystoupení. 4. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. ČL. 17 VYLOUČENÍ ČLENA Z DRUŽSTVA 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, b) jako nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva; v tomto případě lze vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy. 2. Ve výstraze musí být uveden důvod jejího udělení a člen bude upozorněn na možnost vyloučení a bude vyzván, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. 3. Rozhodnutí o vyloučení člena družstva je možno přijmout jen do 6 měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod k vyloučení nastal. 4. Rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být vylučovanému členovi doručeno do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. 5. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. 6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí podat návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 7. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí o vyloučení člena za neplatné, je-li v rozporu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. 8. Člen představenstva a kontrolní komise může být z družstva vyloučen až po rozhodnutí členské schůze o jeho odvolání z orgánu družstva

10 ČL. 18 VYPOŘÁDACÍ PODÍL 1. Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl bude určen podle rozsahu splněné vkladové povinnosti člena, jemuž v daném účtovacím období zaniklo členství. To se při zániku členství rovná výplatě základního členského vkladu a dalšího členského vkladu v penězích. 2. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše, tj. po schválení řádné roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, nejdéle však ve lhůtě 1 roku. Výplata je vázána na uvolnění bytu. 3. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. 4. Zánikem členství převodem družstevního podílu nebo výměnou bytu nevzniká vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. ČL. 19 PŘENECHÁNÍ BYTU (NEBYTOVÉHO PROSTORU) DO NÁJMU NA DOBU URČITOU 1. Družstvo může smlouvou o nájmu přenechat byt (nebytový prostor) fyzické popř. právnické osobě, i když nepůjde o člena družstva v případě, kdy o byt (nebytový prostor) nemá zájem žádný z členů družstva. Stejně může družstvo přenechat byt (nebytový prostor) tomu, kdo zabezpečuje provoz družstevního domu. V těchto případech nevzniká povinnost ke splacení dalšího členského vkladu. 2. Výše nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (družstevního nebytového prostoru) se určí ve smlouvě. ČÁST III NÁJEM BYTU ČL. 1 VZNIK NÁJMU BYTU 1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, v níž družstvo jako pronajímatel přenechává svému členu jako nájemci do užívání byt. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. Výpočtový list výše nájemného lze vyhotovit i samostatně jako přílohu k nájemní smlouvě

11 ČL. 2 PRÁVA A POVINNOSTI Z NÁJMU BYTU 1. Se členem nájemcem bytu a s manželi společnými nájemci, mohou na základě jejich práva bydlet v bytě jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí se členy nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je člen nájemce povinen neprodleně oznámit družstvu. Jestliže tuto povinnost nesplní, bude to považováno za hrubé porušení povinností nájemce, vyplývajících z nájmu. 2. Kromě práva k užívání bytu má člen nájemce bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 3. Členové nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby bylo v domě vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Nájemci jsou povinni po dobu nájmu dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a pokyny družstva pro zachování náležitého pořádku upraveného podle místních poměrů domovním řádem. 4. Pokud ví člen nájemce předem o své nepřítomnosti, která má být delší jednoho měsíce, i o tom, že byt bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas družstvu. 5. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných podmínkách. 6. Družstvo je povinno zajistit členovi nájemci bytu nebo nebytového prostoru, plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu či nebytového prostoru. 7. Člen má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, na pořízení a provoz technického zařízení v souvislosti s eliminací a odstraněním hluku (např. štěkot psa) a zápachu zvířete nebo náklady spojené s nuceným odchytem zvířete při jeho volném pohybu ve společných prostorách, nahradí člen-nájemce tyto náklady družstvu. 8. Člen odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li družstvo klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Člen-nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v němž jej převzal, odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu družstva, pokud nesdělí družstvo členu-nájemci, že odstranění změn nežádá. Změny provedené se souhlasem družstva odstraní člen-nájemce, pokud si strany ujednaly, že při skončení nájmu člen-nájemce uvede byt do původního stavu. Zařízení a předměty upevněné na zdech, podlaze a stropu bytu nebo nebytového prostor, které nelze odstranit bez snížení hodnoty nebo poškození bytu, nebytového prostoru nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví družstva. 9. Člen nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu všech oprav v bytě, které má nést družstvo, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 10. Člen nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena-nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu

12 11. Člen nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. ČL. 3 OPRAVY A ÚDRŽBA BYTU A DOMU 1. Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí člen-nájemce (společní nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Člen-nájemce nehradí opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových a topných rozvodů (včetně topných těles), rozvodů společné televizní antény, opravy a výměny domácích telefonů a rozvodů k nim, opravy a výměny bytových měřičů vody a tepla, výměny oken nebo výměny jejich částí, pokud se s družstvem nedohodne jinak. Pokud je v budově již vypracováno prohlášení vlastníka, řídí se opravy a úhrady za tyto opravy plně prohlášením vlastníka. 2. Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů, pokud úhrada na něj nepřechází dle pravidel tvorby a čerpání finančních prostředků v budově. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 3. Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 4. Člen je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit přístup družstvu nebo jím pověřené osobě, k zajištění řádné údržby bytu, nebo vyžadují-li to nezbytné úpravy, provoz a opravy ostatních bytů nebo domu jako celku, aby byla provedena kontrola stavu bytu nebo provedena instalace a údržba zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. Předchozí výzva se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. ČÁST IV ORGÁNY DRUŽSTVA ČL. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze,

13 b) představenstvo, c) kontrolní komise. 2. Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva - fyzická osoba starší 18 let, která je svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. 3. Nebude-li určeno jinak ve smlouvě o výkonu funkce, vnitřním předpise družstva nebo nerozhodne-li jinak členská schůze, mají členové orgánů družstva nárok na odměnu ve výši, v jaké byla tato odměna poskytnuta členům orgánů v minulém účetním období. 4. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti. 5. Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu podle těchto stanov. 6. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a stanovy neurčují jinak. 7. Funkční období členů orgánů družstva činí 3 roky. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva stejně. 8. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. 9. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou. 10. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. ČL. 2 ČLENSKÁ SCHŮZE Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Do působnosti členské schůze patří zejména: 1. Přijímat a měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti. 2. Volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise. 3. Schvalovat řádnou roční účetní závěrku

14 4. Rozhodovat o rozdělení a užití zisku a způsobu úhrady ztrát, schvalovat stavy fondů. 5. Rozhodovat o výši a změně výše zapisovaného základního kapitálu. 6. Rozhodovat o nakládání s movitým a nemovitým majetkem, o zřizování zástavních smluv, o zřizování věcných břemen k tomuto majetku, dalších koncepčních otázkách a o předmětu činnosti. 7. Rozhoduje o přeměně družstva. 8. Rozhoduje o otázkách spojených s členstvím, nájmem bytu a nebytových prostor. 9. Rozhoduje o podaných námitkách člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva. 10. Volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně. 11. Rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 12. Schvaluje výši finanční odměny členům orgánů družstva za výkon funkce. ČL. 3 SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 1. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva podle potřeby, zpravidla 1x ročně k projednání nejdůležitějších otázek činnosti družstva. 2. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které byla sestavena řádná účetní závěrka. 3. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 1/3 členů družstva, a to do 30 dnů od doručení žádosti. 4. Představenstvo uveřejní nejméně 14 dnů přede dnem konání členské schůze pozvánku na členskou schůzi. Vystaví ji na internetových stránkách družstva, na informační tabuli ve společných prostorech domu a současně ji doručí členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním se pozvánka považuje za doručenou a na internetových stránkách musí být zveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat alespoň: a. firmu a sídlo družstva, b. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, c. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, d. program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, jestliže nejsou přiložené k pozvánce. 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně většina přítomných

15 6. Souhlasu nadpoloviční většiny všech členů družstva je třeba v případě rozhodování podle čl. 2 části IV. bodů č. 1, 2, 6, 7, 8, 9 a Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. ČL. 4 NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 1. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 21 dnů od data konání původní schůze. Náhradní členská schůze musí zachovat původní pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných. 2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. ČL. 5 ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 1. Při hlasování má každý člen jeden hlas. 2. Manželé jako společní členové družstva mají rovněž jeden hlas. 3. Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva, aby jej na schůzi zastupoval. Plná moc k zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena k zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. 4. V případě, že je nutno rozhodnout o nějaké věci spadající do působnosti členské schůze v době mezi obvyklými termíny konání schůzí a mimořádná schůze, svolaná k dané věci, nebyla usnášeníschopná, lze použít hlasování formou per rollam. Představenstvo v tomto případě doručí všem členům návrh rozhodnutí, který obsahuje: a) text navrhovaného usnesení a jeho odůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi, c) podklady potřebné k jeho přijetí. 5. Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 6. Vyjádření člena má formu veřejné listiny v případě osvědčování rozhodnutí členské schůze veřejnou listinou za účasti notáře. 7. Při použití této formy hlasování vždy platí, že usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů družstva

16 8. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí představenstvo všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. ČL Člen družstva, představenstva nebo kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle občanského zákoníku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, pak právo podat tento návrh zanikne po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí. 2. Usnesení členské schůze je přezkoumatelné soudem. Žádost o soudní přezkoumání či návrh na určení neplatnosti usnesení členské schůze může podat každý člen, který se domnívá, že usnesení členské schůze je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh může člen podat jen do jednoho měsíce od dne, kdy požádal na členské schůzi, která usnesení přijala, o zaprotokolování námitky nebo ode dne, kdy představenstvu družstva písemně oznámil námitku proti usnesení členské schůze. 3. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. ČL Z každé členské schůze se do 30 dnů pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům programu. 3. Zápis podepisují dva členové orgánu družstva a každý člen má právo na vydání kopie. 4. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o: ČL. 8 a) změnu stanov, b) zrušení družstva s likvidací, c) přeměnu družstva, d) schválení převodu nebo podstatné změny dosavadní struktury nebo podstatné změny v předmětu činnosti družstva. PŘEDSTAVENSTVO 1. Představenstvo družstva je statutární orgán, jemuž přísluší:

17 a) řídit činnost družstva, b) jednat za družstvo navenek, c) rozhodovat o vyloučení člena družstva, d) plnit usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, e) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také navrhovat rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, f) rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou schůzí. 2. Představenstvo družstva má 5 členů a je spolu voleno členskou schůzí na dobu 3 let. 3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Veškerou organizační činnost v mezidobí zasedání představenstva zajišťuje předseda, případně pověřený člen představenstva. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za měsíc a rozhoduje většinou hlasů svých členů. 5. Za družstvo jedná jeho předseda nebo pověřený člen představenstva. 6. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda a další člen představenstva tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu družstva připojí svůj podpis. Při právním jednání představenstva vůči státní správě stačí pouze jeden člen představenstva. 7. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami ani usnesením členské schůze vyhrazeny do působnosti členské schůze nebo kontrolní komise. 8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisujícím. V zápisu se uvedou členové představenstva i výsledky jejich hlasování. Součástí zápisu je seznam přítomných. 9. Zápis z jednání představenstva je kdykoliv k dispozici na webových stránkách družstva. ČL Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon jeho funkce pak končí dnem projednání v představenstvu a po jmenování náhradního člena představenstva do příští členské schůze. 2. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona. 3. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i kdyby o tom rozhodla členská schůze. 4. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže by z rozhodnutí členské schůze vyplynulo něco jiného

18 5. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob, nabytá v dobré víře. 6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může v případě potřeby jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Stanovy mohou také určit volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. ČL. 10 ZÁKAZ KONKURENCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 1. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 2. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo obdobným postavením, ledaže se jedná o společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 3. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva, ani jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 4. Stanovy nebo usnesení členské schůze mohou určit další omezení. ČL. 11 KONTROLNÍ KOMISE 1. Kontrolní komise má 3 členy a je volena členskou schůzí na dobu 3 let. 2. Kontrolní komise volí svého předsedu a rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 3. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, projednává stížnosti jeho členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. 4. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi, které předkládá svou zprávu o činnosti. 5. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva. 6. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří mají v této věci oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 7. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu ve veřejném rejstříku jednat za družstvo a obdobně platí zákaz konkurence. 8. Člen kontrolní komise může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným kontrolní komisi. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem projednání této záležitosti v kontrolní komisi

19 9. Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod dva členy zvolené členskou schůzí, může jmenovat náhradního člena do příští členské schůze. 10. Členem kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona. 11. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem kontrolní komise nestane, i když o tom rozhodla členská schůze. 12. Funkce člena kontrolní komise zaniká také volbou nového člena kontrolní komise, ledaže z rozhodnutí členské schůze vyplyne něco jiného. 13. Přestane-li člen kontrolní komise splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li zákon jinak. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. ČL. 12 ZASTUPOVÁNÍ DRUŽSTVA VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ 1. Ve společenství vlastníků jednotek, jehož je družstvo členem, zastupuje družstvo předseda družstva nebo představenstvem pověřený zmocněnec. 2. Předseda nebo pověřený zmocněnec jedná a hlasuje ve společenství vlastníků jednotek v zájmu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit příslušným usnesením nebo pokyny příslušných orgánů družstva. ČÁST V HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ČL. 1 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 1. Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů, které členové splatili nebo k jejichž splacení se zavázali při vstupu do družstva. 2. Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů, resp. skončením členství. 3. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. Používá se rovněž k vrácení základních členských vkladů při zániku členství. 4. Základní kapitál činí Kč a nesmí za trvání družstva klesnout pod tuto částku. ČL. 2 FOND OPRAV 1. Fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad, placených členy družstva, a to poměrně podle velikosti podlahové plochy jejich bytů včetně sklepů, lodžií či mezipatrových komor

20 2. Prostředky fondu se používají k úhradě běžných provozních nákladů, oprav a technických zhodnocení objektu bytového domu, které proplácí družstvo na základě došlých faktur či jiných účetních dokladů. Na základě rozhodnutí členské schůze lze prostředky fondu zvýšit, snížit či příspěvky na přiměřenou dobu přerušit. 3. Nedělitelný fond se na základě zákona ruší a finanční prostředky tohoto fondu se účetně převedou do fondu oprav (režie). ČL. 3 FOND PROVOZU DRUŽSTVA 1. Fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad, placených členy družstva v jednotné výši. Tento příspěvek je součástí nájemného. Z fondu jsou hrazeny výdaje na provozní režii družstva za správu domu, vedení účetnictví, daňové povinnosti vůči státu, bankovní poplatky, odměny představenstva a kontrolní komise a další běžné výdaje na provoz družstva, které nelze čerpat z fondu oprav. 2. Nevyčerpaná záloha fondu za účetní období se převádí do fondu oprav a naopak lze zálohu v odůvodněných případech dotovat z fondu oprav rozhodnutím členské schůze. ČL. 4 DALŠÍ FONDY Družstvo si může vytvářet další trvale nebo účelově zřízené fondy, schválené členskou schůzí, např. na úhradu vedlejších nákladů spojených s užíváním bytů nebo nebytových prostorů. ČL. 5 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku. Její návrh připraví představenstvo spolu s účetní jednotkou a následně ji předloží kontrolní komisí k ověření. 2. Představenstvo vypracovává k řádné účetní závěrce výroční zprávu o hospodaření družstva vyplývající z účetní závěrky a hospodaření družstva v uplynulém roce. Součástí této výroční zprávy je i návrh na rozdělení zisku, pokud je vytvořen, případně na uhrazení ztráty. 3. Výroční zpráva o hospodaření družstva musí být 15 dnů před konáním výroční členské schůze zveřejněna na webových stránkách družstva. O konečném znění výroční zprávy o hospodaření družstva rozhodne výroční členská schůze. ČL. 6 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1. Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo. 2. Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými, obecně závaznými právními předpisy a je povinno sestavit za každé účetní období řádnou účetní závěrku

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích 2) Sídlo: 28. října 565, 753 01 Hranice I - Město 3) Stavební bytové družstvo

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Podkrušnohorské bytové družstvo 2) Sídlo: Teplice - Řetenice, Duchcovská 412/88C, PSČ 415 03 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku"

Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku STANOVY Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Bytové družstvo U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 1. Firma: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa 2. Sídlo: Barvířská 738, 470

Více

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29.

OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. OBSAH STANOV Bytového družstva Chabařovická 1321-1326, IČ 25716298 (dle Zákona 89/2012Sb, schválené Členskou schůzí dne 29. května 2014) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva čl.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA

STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Strana 1/ 19 Číslo dokumentu Revize 04 STANOVY BYTOVĚHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO LAUDOVA Datum vydání: XX.2015 Účinnost od: XX.2015 Číslo jednací: Počet stran: 19 Počet příloh: 0 Funkce Jméno Podpis Datum Zpracoval:

Více