Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ"

Transkript

1 STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ PŘIJATÉ SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ DNE 19.DUBNA 2001 S ÚČINNOSTI ODE DNE SCHVÁLENÍ Strana 1 z 27

2 OBSAH Strana Č Á S T I. Základní ustanovení - Článek 1. a Článek 2..4 Článek 3. Činnost družstva.4 Č Á S T II. Členství v družstvu Článek 4. 4 Článek 5. Vznik členství..5 Článek 6. Společné členství 5 Článek 7. Změna členství..5 Článek 8. Členská práva...6 Článek 9. Členské povinnosti...6 Článek 10. Zánik členství...6 Článek 11. Převod členských práv a povinností.7 Článek 12. Vystoupení..7 Článek 13. Vyloučení 7 Článek 14. Prohlášení konkurzu na majetek člena 8 Článek 15. Smrt člena 8 Článek 16. Členská evidence.8 Č Á S T III. Hospodaření družstva Článek 17. Základní kapitál.. 9 Článek 18. Majetková účast člena družstva 9 Článek 19. Základní členský vklad 9 Článek 20. Stavební vklad 10 Článek 22. Další majetková účast. 10 Článek 23. Účast člena na podnikání družstva.. 10 Článek 24. Majetkové vypořádání..10 Článek 25. Ručební povinnost 11 Článek 26. Správa majetku družstva a jeho členů..11 Článek 27. Střediska bytového hospodářství..11 Článek 28. Střediska výstavby 12 Článek 29. Vyřazení z výstavby.12 Článek 30. Střediska podnikání.12 Článek 31. Fondy družstva.13 Článek 32. Fond členských podílů..13 Článek 33. Fond oprav a údržby...13 Článek 34. Fond podnikatelské činnosti.13 Článek 35. Fond výstavby...14 Článek 36. Účetní uzávěrka...14 Č Á S T IV. Provoz a správa bytů Článek 37. Užívání družstevního bytu a nebyt.prostoru.14 Článek 39. Práva a povinnosti z užívání bytu a nebyt.prostoru 15 Článek 40. Podnájem bytu a nebyt.prostoru.15 Článek 41. Zánik užívání družstevního bytu a nebyt.prostoru.16 Strana 2 z 27

3 Článek 42. Užívání bytů. 16 Strana Č Á S T V. Orgány družstva Článek Článek 44. Ustavení orgánů družstva 17 Článek 45. Odpovědnost členů volených orgánů.. 17 Článek 46. Shromáždění delegátů. 18 Článek 47. Mandádová komise. 18 Článek 48. Návrhová komise 19 Článek 49. Volební komise Článek 50. Kontrolní komise 19 Článek 51. Představenstvo Článek 52. Předseda družstva.. 20 Článek 53. Samospráva. 21 Článek 54. Důvěrník a výbor samosprávy.21 Článek 55. Pomocné orgány..22 Č Á S T VI. Jednání orgánů družstva Článek Článek 57. Hlasování a volby 24 Článek 58. Zápisy z jednání Článek 59. Rozhodnutí orgánů družstva. 24 Článek 60. Doručování.. 25 Článek 61. Počítání času.. 25 Článek 62. Stížnosti a odvolání proti rozhodnutí...25 Článek 63. Změny pravomocných rozhodnutí...26 Článek 64. Rekonstrukce a dodatečné vyhotovení spisů 26 Č Á S T VII. Ustanovení závěrečná a přechodná.. 26 Strana 3 z 27

4 Č Á S T I. Základní ustanovení Článek l. Družstvo přijalo název Stavební bytové družstvo Unhošť a má sídlo v Unhošti, PSČ , Severní 862. Článek 2. 1) Stavební bytové družstvo Unhošť (dále jen družstvo) je dobrovolným společenstvím občanů, jehož hlavním posláním je zajišťovat bytové potřeby svých členů, tj. opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, nebytové prostory a rodinné domky, provozovat je a udržovat. 2) Družstvo je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3) Jménem družstva jedná předseda ve všech záležitostech družstva, ve vztahu k vnějším subjektům. V době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění je zastupován místopředsedou nebo jednatelem. V jednotlivých záležitostech, v rámci svého funkčního okruhu, zastupují zájmy družstva na základě zmocnění samosprávou nebo společenstvím vlastníků, pověření členové. 4) Představenstvo může písemnou.plnou mocí pověřit zastupováním družstva i jiné osoby. 5) Právní úkony družstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda, místopředseda nebo jednatel a další člen představenstva. Článek 3. Činnost družstva 1) Činnost družstva je založena na sdružení prostředků jeho členů a na jiném majetku družstva. 2) Činnost družstva spočívá v zajištění provozu a správě domů ve vlastnictví družstva a na základě uzavřených smluv také v jiném vlastnictví, v zajištění výstavby nových bytových a nebytových objektů a v dalších činnostech, směřujících k hospodárnému využití majetku. V rámci své činnosti družstvo zajišťuje a) výstavbu, modernizaci a údržbu bytových a nebytových objektů pro své členy i pro jiné osoby na základě uzavřených smluv, b) činnosti a služby související s provozem a správou domů, c) služby spojené s bydlením a využíváním nebytových prostor, d) jiné činnosti schválené shromážděním delegátů, v souladu s obecně platnými předpisy a normami. ČÁST II Členství v družstvu Článek 4. 1) Za člena družstva může být přijat každý zletilý občan s trvalým pobytem na území našeho státu (pokud není dále uvedeno jinak), který splňuje podmínky členství podle těchto stanov. 2) Nezletilý občan se může stát členem družstva jen z důvodu dědění. Nezletilého občana zastupuje při jednání v družstvu opatrovník, jehož jméno a adresa musí být družstvu oznámeny. Strana 4 z 27

5 3) Členem družstva se může stát také právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, například Společenství vlastníků domu. 4) Představenstvo může zamítnout přijetí člena družstva, zejména pokud občan neskýtá záruku řádného hospodaření s družstevním majetkem nebo nerušeného výkonu práv ostatních členů družstva. 5) K přijetí právnické osoby za člena družstva je nutný souhlas shromáždění delegátů, který v případě Společenství vlastníků domu může být vyžádán i dodatečně. Článek 5. Vznik členství 1) Členství vzniká dnem, kdy žadatel podá písemnou přihlášku k přijetí za člena,. doloží zaplacení 500,- Kčs zápisného a základního členského vkladu ve výši 500,- Kč, pokud o možnosti jeho přijetí nevzniknou pochybnosti. Členský vklad Společenství vlastníků domu se rovná násobku základního členského vkladu a počtu jednotek v domě. O výši členského vkladu jiné právnické osoby rozhodne shromáždění delegátů, které je jedině oprávněné schválit vznik jejího členství v družstvu. 2) O členství právnické osoby v družstvu se uzavírá písemná smlouva, jejíž schválení podléhá shromáždění delegátů. 3) Při pochybnostech je představenstvo povinno rozhodnout o přihlášce do třiceti dnů ode dne, kdy byly družstvu doručeny potřebné doklady. Zamítavé rozhodnutí musí být občanu doručeno doporučeným dopisem. Proti rozhodnutí je možné podat písemné odvolání. Odvolání má odkladný účinek. 4) Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad žadateli, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. 5) Dokladem o členství v družstvu je členský průkaz, který družstvo přijatému členovi vystaví a předá. Článek 6. Společné členství 1) Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na přidělení bytu nebo nebytového prostoru nesloužícího k výkonu povolání, případně právo na uzavření smlouvy o užívání bytu, vznikne zároveň i společné členství manželů v družstvu. 2) Společné členství manželů podle odst. 1) a 2) nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného užívání nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. 3) Společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě převodu členských práv a povinností písemnou dohodou obou manželů, předanou družstvu. 4) Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 5) Je-li v rámci dědického řízení rozhodnuto, že vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru se mění na podílové spoluvlastnictví, stávají se na základě žádosti o členství spoluvlastníci jednotky společnými členy družstva. 6) Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílné. Společní členové mají při jednání a rozhodování jen jeden hlas. Váha hlasu vlastníků i uživatelů jednotek v domě se řídí ustanovením zákona o vlastnictví bytů, tj. velikostí spoluvlastnických podílů. 7) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném stavebním bytovém družstvu. Článek 7. Změna členství 1) Dohodnou-li se společní členové družstva, že jeden z obou bude užívat družstevní byt a druhý nebytový prostor, nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství manželů přeměnou na samostatné členství každého z nich dnem uzavření dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. 2) Společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z nich zánikem manželství, případně zánikem společného jmění manželů za trvání manželství. Členství zůstává tomu z manželů, který byl členem před uzavřením manželství, tomu kdo získal členský podíl dědictvím, dohodou obou manželů nebo rozhodnutím soudu. 3) Jestliže rozvedení manželé neuzavřeli dohodu o zániku členství nebo ve tříleté lhůtě od právní moci rozsudku o rozvodu Strana 5 z 27

6 manželství nepožádal jeden z nich soud o rozhodnutí a jeden z manželů byt trvale opustí, zůstává členem družstva ten z rozvedených manželů, který zůstal v bytě bydlet. 4) O samostatné členství může požádat jeden z manželů, jestliže získá za trvání manželství výlučná práva například dědictvím, převodem členských práv a povinností, sloučením družstev nebo převodem části majetku, k jinému bytu nebo nebytového prostoru a splní podmínky členství. 5) Členství může být rozděleno při rozdělení družstva nebo převodu části jeho majetku, jestliže člen (společní členové) budou po jeho uskutečnění užívat nadále byt v jiném družstvu, než nebytový prostor. Článek 8. Členská práva Člen družstva má právo zejména: 1) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze samosprávy nebo prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů a podílet se tím na řízení a kontrole družstva; 2) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům; 3) účastnit se družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje; 4) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami, dotazy nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován; 5) na přidělení konkrétné určeného bytu, domu nebo nebytového prostoru, splatí-li stavební vklad ve lhůtě stanovené představenstvem, případně uzavře s představenstvem smlouvu o jiném plnění stavebního vkladu, na vydání rozhodnutí o přidělení bytu, domu nebo nebytového prostoru, do třiceti dnu po vzniku práva na přidělení; 6) na seznámení s finančním vypořádáním pořizovacích nákladů stavby bytu, domu nebo nebytového prostoru, který mu byl přidělen; 7) na uzavření smlouvy o užívání družstevního bytu, domu nebo nebytového prostoru na základě rozhodnutí o přidělení po dokončení výstavby a na základě převodu členských práv a povinností nebo na základě dohody o výměně bytu; 8) na převod bytu, domu nebo nebytového prostoru do vlastnictví na základě písemné smlouvy o výstavbě po dokončení výstavby a zaplacení závazků s bytem souvisejících včetně nákladů převodu vlastnictví ve výši stanovené shromážděním delegátů; 9) spolurozhodovat o tvorbě a použití fondu oprav a údržby střediska bytového hospodářství, jehož součástí je jím užívaný byt nebo nebytový prostor; 10) na informaci o stavu a využiti prostředků fondu oprav a údržby střediska bytového hospodářství; 11) na roční vyúčtování zaplacených záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu a na je,jich vypořádání podle zásad schválených shromážděním delegátů. Článek 9. Členské povinností Člen družstva je povinen zejména: 1) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva; 2) uhradit základní členský vklad, stavební vklad, popřípadě jeho doplatek ve výši a lhůtě určené stanovami a představenstvem; 3) převzít byt, který je způsobilý užívání na základě smlouvy o užívání bytu ve lhůtě stanovené představenstvem, případně uhradit družstvu újmu, která vznikne opožděným převzetím bytu nebo nebytového prostoru; 4) hradit pravidelně ve stanovených lhůtách náklady spojené s užíváním bytu případě nebytového prostoru včetně příspěvků na správu družstva ve výši stanovené představenstvem družstva, 5) chránit družstevní majetek a dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy; Členství v družstvu zaniká: a) převodem členských práv a povinností na jiného občana, b) vystoupením z družstva, c) vyloučením, Článek 10. Zánik členství Strana 6 z 27

7 d) snížením hodnoty základního členského vkladu pod hranici stanovenou v článku 5. odst. l) e) v souvislosti prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím návrhu na konkurz pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci o nařízení exekuce, f) smrtí člena, g) zánikem družstva likvidací dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Č1ánek 11. Převod členských práv a povinností 1) Člen může převést svá členská práva a povinnosti na jiného občana, který splňuje podmínky vzniku členství podle článku 4. a 5. Stanov způsobem určeným zákonem. Členská práva a povinnosti se převádějí písemnou dohodou předložením smlouvy o převodu družstvu k evidenci nebo pozdějším datem, uvedeným ve smlouvě. 2) Převod části členských práv a povinností se uskutečňuje na základě dohody mezi převádějícím a nabyvatelem, jejíž součástí musí být také převod příslušné části členského podílu. Představenstvo může dát souhlas na základě stanoviska samosprávy k převodu části členských práv a povinností, jestliže tomu nebrání okolnosti uvedené v článku 6. 3) Představenstvo nedá souhlas k převodu části členských práv a povinností, pokud uplatnění členských práv a povinností brání technické podmínky případně jiné známé skutečnosti, nabyvatel neskýtá záruku řádného hospodaření s družstevním majetkem a nerušeného užívání objektu ostatními spoluuživateli a v případě odůvodněného negativního stanoviska samosprávy. 4) Záporné rozhodnutí představenstva musí být členu doručeno doporučeným dopisem. Proti tomuto rozhodnutí může člen podat písemné odvolání ke shromáždění delegátů. 0dvolání má odkladný účinek. 5) Převod částí členských práv a povinností lze uskutečnit dnem, kdy nabudou právní moci rozhodnutí všech orgánů, příslušných ke schválení dohody. 6) Při převodu členských práv a povinností nebo jejich části je člen povinen uhradit družstvu náklady s tím spojené paušálním poplatkem ve výši stanovené shromážděním delegátů. Článek 12. Vystoupení 1) Člen družstva může z družstva vystoupit uzavřením písemné dohody mezi členem družstva a představenstvem. Na žádost člena musí být v dohodě uvedeny důvody skončení členství. Jedno vyhotovení dohody vydá družstvo členovi. Dohodu lze zrušit jen po oboustranné dohodě před uplynutím lhůty pro ukončení členství. 2) Členství zaniká po uplynutí dvou měsíců, následujících po měsíci, v němž byla dohoda uzavřena. 3) Písemnou dohodou zaniká členství v družstvu také při převodu bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví člena, pokud člen nesloží základní členský vklad ve výši stanovené článkem 5. odst. 1) na účet družstva do třiceti dnů od registrace smlouvy o převodu vlastnictví. Článek 13. Vyloučení 1) Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen, který: a) závažným způsobem opětovné porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, případné rozhodnutím orgánů družstva, b) užívá družstevního majetku tak, že družstvu vzniká značná škoda nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, c) buď sám nebo ti, kdo s ním bydlí, závažným způsobem porušují zásady nerušeného bydlení ostatních uživatelů domu, zejména opětovně porušuje závažným způsobem pořádek v domě, d) neplatí úhradu za užívání bytu, nebytového prostoru, nebo za služby s tímto užíváním spojené po dobu delší než tři měsíce, Strana 7 z 27

8 e) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva, jeho majetku, nebo proti ostatním spoluuživatelům domu, f) vlastním protiprávním jednáním se trvale zbavil možnosti vykonávat členská práva a povinnosti 2) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do dvou měsíců. ode dne, kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozdeji vsak do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 3) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 1) písm. e) a f) předmétem šetření jiného orgánu, počítá se lhůta dvou měsíců dnem, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření. 4) 0 vyloučení podle odst. 1) písm. a) až d) může představenstvo rozhodnout, jen dalo-li členu výstrahu doporučeným dopisem do vlastních rukou a člen upozornění v dané lhůtě nerespektoval. 5) Výstraha musí obsahovat: a) bližší popis jednání, kterého se člen dopouští a které zakládá důvod výstrahy, b) výzvu, aby člen své jednání napravil, případně odstranil následky svého jednání, c) lhůtu, v níž má dojít k nápravě, d) upozornění na možné následky nerespektování výstrahy. 6) Lhůtu lze stanovit podle charakteru a důsledků jednání, v případě uvedeném v odst. 1) písm. d) nejméně na patnáct dnů od doručení výstrahy. 7) Rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. Rozhodnuti musí obsahovat odůvodnění podle odst. 1), které nemůže být dodatečné měněno. 8) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat do tří měsíců ode dne doručení písemného rozhodnutí odvolaní ke shromáždění delegátů. Odvolání má odkladný účinek. 9) Soud prohlásí na návrh člena rozhodnutí shromáždění delegátů o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. 10) Při vyslovení neplatnosti zániku členství podle odst.9) vzniká poškozenému právo na náhradu způsobené škody. Článek 14. Prohlášením konkurzu na majetek člena. 1) Členství v družstvu zaniká v souvislosti prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím návrhu na konkurz pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností a vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci o nařízení exekuce. To platí obdobně když byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu. 2) Jestliže byl konkurz na majetek člena zrušen z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, členství se obnovuje; jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí ho člen do dvou měsíců od zrušení konkurzu družstvu nahradit. Článek 15. Smrt člena Členství úmrtím člena zaniká. Dědic členského podílu se rozhodne, nechá-li si svůj podíl vyplatit, nebo se stane členem družstva. Článek 16. Členská evidence 1) Družstvo vede seznam všech svých členů a udržuje ho v souladu se skutečným stavem. Základní členskou evidenci družstva tvoři kniha členů a členské spisy. Členskou evidenci může družstvo zpracovávat také pomocí výpočetní techniky při zajištění přístupu k databázi výlučně oprávněným osobám. Součástí členské evidence je výše splaceného členského vkladu. 2) Do knihy členů zapisuje družstvo pod pořadovým číslem ve vazbě na datum vzniku členství jménem, příjmením a rodným číslem. Pořadové číslo vyjadřuje délku členství pro účely přídělu bytu, popřípadě nebytového prostoru. Členu, který požádá o přidělení jiného bytu nebo nebytového prostoru, se dnem doručení jeho žádosti přidělí nové pořadové číslo. Strana 8 z 27

9 3) Členský spis tvoří soubor dokladů a korespondence se členem vyplývající z členského vztahu. Vedle základních identifikačních údajů uvádí rovněž adresu clena. 4) Člen družstva je povinen oznámit změny evidovaných skutečnosti bez zbytečného odkladu a představenstvo zajistí bezodkladnou aktualizaci evidence. 5) Člen družstva má právo do svého členského spisu nahlížet, žádat potvrzení o svém členství a o obsahu zápisů v členské evidenci. 6) Představenstvo umožní každému kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu členů nahlédl. Č Á S T III. Hospodaření-družstva Článek 17. Základní kapitál 1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů podle článku 5. těchto Stanov, splacených formou finanční, materiálovou, případně jiným ocenitelným hmotným i nehmotným vkladem, a výsledky činnosti družstva, případně jiné zdroje. 2) Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč. Základní kapitál nesmí za trvání družstva klesnout pod tuto hranici. 3) Prostředky základního kapitálu se používají k financování nebytové investiční výstavby, pokud není financována z jiných zdrojů. Lze je také zapůjčit do fondu bytového hospodářství k překlenutí nákladů mimořádných potřeb, ke sdružování prostředků a k úhradě ztráty družstva. 4) Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti ze záloh na příspěvek na správu družstva, hrazených pravidelně měsíčně jeho členy, z příjmů z ostatní hospodářské činnosti, z fondů, případně z jiných zdrojů. Článek 18. Majetková účast člena družstva Majetkovou účast člena na činnosti družstva představuje jeho členský vklad. Členským vkladem je: a) základní členský vklad podle odst. 1) článku 5.části II. stanov, b) stavební vklad při přidělení bytu, přičemž část může být plněna i jiným než finančním vkladem, c) další majetková účast, d) účast člena na podnikání družstva. Členský vklad je v dispozičním právu družstva. Článek 19. Základní členský vklad 1) Základní členský vklad je pro všechny individuální členy družstva stejný. Základní členský vklad právnických osob je násobkem základního vkladu individuálních členů a počtu vlastníků bytů, které právnická osoba zastupuje. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 2) Jiné než peněžní plnění na členský vklad spočívá v hodnotě práce, případně v hodnotě věcného plnění. Rozsah této části členského vkladu se sjednává smlouvou o jiném plnění na členský vklad, uzavíranou mezi družstvem a členem. 3) 0 způsobu ocenění nepeněžních vkladů člena rozhodne představenstvo družstva na základě průměrných cen srovnatelných Strana 9 z 27

10 hodnot v době plnění. 0 oceněni a výši nepeněžitého vkladu uzavře družstvo s členem dohodu před počátkem plnění. 4) Hodnota jiného plnění při výstavbě se zahrne do finančního vyrovnání a do členského vkladu člena družstva, pokud není smlouva mezi členem a družstvem nestanoví jinak. 5) Člen může odstoupit od smlouvy o jiném plnění na členský vklad písemným oznámením této skutečnosti družstvu. Jiné plnění může člen nahradit plněním finančním. 6) Prostředky základních členských vkladů lze použít k financování přípravy družstevní výstavby a rekonstrukce domovního fondu a k vrácení členům při zániku členství. 7) Základní členské vklady se evidují odděleně. Článek 20. Stavební vklad 1) Stavební vklad vkládá člen před zahájením družstevní výstavby ve výši zálohy,určené podílem přidělovaného bytu nebo nebytového prostoru na rozpočtu zahajované stavby, ve lhůtě stanovené představenstvem.(viz č1.8. odst.5 ) 2) Představenstvo vyzve písemně člena, kterému vzniklo právo na přidělení bytu nebo nebytového pro toru, ke splacení stavebního vkladu. Lhůtu zaplacení stanoví nejméně na 15 dnů od doručení výzvy do vlastních rukou. 3) Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě stavební vklad nebo odmítne-li písemné přidělení bytu, případné odmítne-li při svépomocné výstavbě uzavřít smlouvu o jiném plnění, představenstvo mu byt nepřidělí a vyzve ke splacení dalšího člena podle pořadí. 4) Jestliže je nutné v průběhu výstavby zvýšit stavební vklad k pokrytí nákladů výstavby, je člen povinen uhradit jej ve výši, způsobem a lhůtě stanovené představenstvem. 5) Po finančním uzavření stavby představenstvo rozdělí pořizovací náklady na jednotlivé domy, byty a nebytové prostory, vypořádá finanční zdroje včetně jiného plnění a rozhodne o konečné výši stavebního vkladu člena. S vypořádáním seznámí představenstvo družstva člena doručením rozhodnuti nejpozději do šesti měsíců od finančního uzavření stavby. Proti tomuto rozhodnutí se může člen odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. 6) Vyrovnání nedoplatků a přeplatků mezi družstvem a členem je splatné do třiceti dnů ode dne, kdy s vypořádáním byl člen seznámen, pokud představenstvo nerozhodne jinak. Lhůta však nemůže být kratší než 15 dnů. Článek 21. Další majetková účast Další majetkovou účastí je splacený úmor úvěru, poskytnutého peněžním ústavem, kromě úroku. Splacený úmor se stává součástí členského vkladu. Článek 22. Účast člena na podnikání družstva Shromáždění delegátů, které rozhodne o předmětu a způsobu podnikáni, stanoví zároveň výši majetkové účasti členů, zapojených do podnikatelské činnosti. Článek 23. Členský vklad nového uživatele 1) Členský vklad následujícího uživatele uvolněného bytu, domu nebo nebytového prostoru určí představenstvo před předáním bytu nebo nebytového prostoru do užívání, zpravidla částkou odpovídající hodnotě členského vkladu uživatele předcházejícího. 2) Případný rozdíl mezi členským vkladem vyplaceným dosavadnímu uživateli a nově stanoveným členským vkladem se zúčtuje způsobem, schváleným shromážděním delegátů. Strana 10 z 27

11 Článek 24. Majetkové vypořádáni 1) Po zrušení pravomocného přidělení bytu na základě vyřazení z výstavby na žádost člena vzniká členovi nárok na vrácení stavebního vkladu v termínu dohodnutém s představenstvem. 2) Při vyřazení člena z výstavby rozhodnutím předsedy družstva vzniká členovi nárok na vrácení stavebního vkladu uplynutím dvou měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení z výstavby. Nárok na. vypořádání hodnoty jiného plněni vzniká uplynutím tří měsíců po finančním uzavření stavby. Družstvo může tento nárok uspokojit dříve, nemá-li pochyb o finančním výsledku příslušné stavby. 3) Zanikne-li právo užívání bytu, domu nebo nebytového prostoru členem bez zániku členství, vznikne členu nárok na výplatu zůstatkové hodnoty stavebního vkladu k předmětu užívání, snížené o základní členský vklad, do dvou měsíců po vyklizení předmětu užívání, kterého se zánik týká. 4) Zánikem členství v souvislosti s převodem členských práv a povinností nebo v souvislosti s výměnou bytu.nevzniká dosavadnímu členovi nárok na vrácení členského vkladu. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 5) Zánikem členství podle čl. 12. až 14. vzniká bývalému členovi nebo jeho právním nástupcům právo na výplatu vypořádacího podílu ve výši členského vkladu, případně jeho zůstatkové hodnoty. Výplata je vždy vázána na vyklizení bytu, domu nebo nebytového prostoru. Kromě nároku na výplatu zůstatkové hodnoty členského vkladu nemá bývalý člen nebo jeho právní nástupci z důvodu zániku členství na jakoukoliv jinou část majetku družstva, jestliže bývalý člen neměl majetkový podíl na podnikatelské činnosti družstva. Nárok na výplatu členského vkladu vzniká up1ynutí tří měsíců po schváleni roční uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo, nejpozději do následujícího roku. Družstvo může, dovoluje-li to jeho hospodářská situace, uspokojit nárok i dříve tak, že členu vyplatí zůstatkovou hodnotu členského vkladu, sníženou nejméně o 3 000,- Kčs. 6) Při zániku členství po převodu bytu, domu, nebo nebytového prostoru do vlastnictví člena, tedy vrácení majetkové účasti člena na činnosti družstva, nárok na vypořádací podíl nevzniká. 7) Při zániku členství člena - vlastníka bytu domu nebo nebytového prostoru má tento člen nárok na vypořádací podíl ve výši svého členského vkladu. Splatnost tohoto vypořádacího podílu je do dvou měsíců po ukončení členství. 8) Při zániku členství člena s majetkovým podílem na podnikatelské činnosti družstva přísluší bývalému členovi vypořádací podíl vyplývající z vyúčtování podnikatelské činnosti po skončení roku, v němž došlo k ukončení členství. Nárok na výplatu vypořádacího podílu, schváleného shromážděním delegátů, vzniká uplynutím třiceti dní po schválení roční uzávěrky. 9) Při výplatě vypořádacího podílu nebo jeho časti má družstvo právo na započteni svých splatných pohledávek vůči členu. 10) Při likvidaci družstva bude vyplacen členu vypořádací podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající podílu jeho členského vkladu. Článek 25. Ručební povinnost 1) Člen neručí za závazky družstva. Je však povinen přispívat na úhradu celého schodku hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá resp. vlastní byt nebo nebytový prostor. 2) Člen s majetkovou účastí na podnikatelské činnosti družstva má uhrazovací povinnost ke schodku podnikatelské činnosti do výše své majetkové účasti, případně na základě rozhodnutí shromáždění delegátů do výše schodku, který vznikl' jeho zaviněním. 3) Při vykázané ztrátě z ostatního hospodaření družstva a při likvidačním schodku se výše uhrazovací povinnosti člena řídí výší majetkového podílu člena na základním jmění družstva a shromáždění delegátů rozhodne o výši uhrazovací povinností členů, přesahující členský vklad. Uhrazovací povinnost likvidačního schodku se vztahuje na členy, kteří byli členy družstva alespoň jeden rok a nemůže být vyšší než trojnásobek členského vkladu. Článek 26. Správa majetku družstva a jeho členů 1) Správa majetku družstva a jeho členů není podnikatelskou činností. Náklady se správou majetku družstva a jeho členů spojené se hradí z příspěvků členů na správu, zápisného a jiných poplatků, stanovených shromážděním delegátů. Součástí nákladů správy majetku jsou i náklady na činnost funkcionářů. Z prostředků jiných středisek jsou hrazeny jen pokud Strana 11 z 27

12 vzniknou v souvislosti s jejich činností. 2) Případný přebytek nebo schodek hospodaření se vyrovnává v následujícím roce úpravou příspěvků členů, případně jinými změnami podle rozhodnutí shromáždění delegátů. Článek 27. Střediska bytového hospodářství 1) Jednotlivé domy vymezené Prohlášením vlastníka a zapsané v katastru nemovitostí na samostatném listu vlastnictví, tvoří na sobě ekonomicky nezávislá střediska bytového hospodářství. Tato střediska mohou být rozdělena, případně sloučena, na základě rozhodnutí uživatelů bytů a společných prostor, jestliže jsou pro oddělení hospodaření vytvořeny potřebné technické předpoklady. 2) Provoz střediska bytového hospodářství se financuje ze záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor a z fondů oprav, tvořených měsíčními splátkami uživatelů. Výši zálohových plateb (dále jen úhrad) určí představenstvo na základě skutečných nákladů, účtovaných v předchozím období, s přihlédnutím k případným cenovým úpravám, eventuelně ke změnám v rozsahu služeb a jejich kvalitě. Výše příspěvků na otop se přitom řídí poměrem vytápěné plochy bytu k celkově vytápěným plochám z příslušné kotelny. 3) Výši příspěvků do fondu oprav a údržby (viz č1.33.) domu stanoví samospráva objektu na základě předpokládaných nákladů plánovaných oprav a rekonstrukcí při současném vytváření žádoucí rezervy k zajištění reprodukce domovního majetku. Pokud rozhodnutí samosprávy nerespektuje uvedené zásady, upraví výši příspěvků svým rozhodnutím představenstvo. Výše příspěvku se řídí poměrem podlahových ploch v užívání jednotlivých uživatelů k úhrnu podlahových ploch celého objektu. 4) Úhrady se platí měsíčné pozadu, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Není-li úhrada zaplacena do pěti dnů po splatnosti, vzniká povinnost zaplatit družstvu smluvní pokutu ve výši schválené shromážděním delegátů. 5) Rozdíl mezi zálohami a skutečnými náklady, vynaloženými na provoz a správu středisek bytového hospodářství se každoročně vyúčtuje a vypořádá se členy podle zásad schválených shromážděním delegátů. Rozdíl mezi příspěvky a čerpáním fondu oprav se do vyúčtování nezahrnuje. Termín`vypořádání určí shromáždění delegátů. O úhradě případného schodku ve fondu oprav střediska bytového hospodářství rozhodne představenstvo družstva s přihlédnutím k poměra podlahových ploch a k návrhu samosprávy. Proti rozhodnutí představenstva o způsobu vypořádání se může člen odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. 6) Reklamace vyúčtování vyřizuje správa družstva. Článek 28. Střediska výstavby 1) Při výstavbě domů nebo nebytových objektů vznikají hospodářsky samostatná střediska výstavby, jejichž náklady jsou účtovány v souladu s pravidly pro účtováni staveb a uzavřenými smlouvami k tíži fondu výstavby. 2) Hospodaření střediska výstavby se řídí ustanoveními článků 20. Článek 29. Vyřazení z výstavby 1) Člen může být vyřazen z výstavby ne. vlastní žádost nebo se souhlasem výboru stavějící samosprávy rozhodnutím předsedy družstva, při zachováni členství, pakliže: a) neplní ani náhradní formou své závazky ze smlouvy o jiném plnění na členský vklad, b) trvale porušuje pracovní kázeň, nebo vykazuje bez viny družstva neuspokojivé pracovní výsledky, c) zavinil, že družstvu při svépomocné výstavbě vznikla značná škoda nebo podstatné zdržení výstavby. 0 takovém vyřazeni může být rozhodnuto jen po písemné výstraze doporučeným dopisem (podle článku 13. bod 4), případně po výzvě k náhradě způsobené škody, jestliže člen v dané lhůtě nevyhověl. 2) Člen družstva může být rozhodnutím předsedy vyřazen z výstavby při zachování členství jestliže neuhradí doplatek stavebního vkladu k pokrytí zvýšených nákladů výstavby podle rozhodnutí představenstva. 0 tomto vyřazení může předseda rozhodnout jen pokud družstvo doporučeným dopisem doručilo členu výzvu k doplacení zálohy na členský vklad a člen ve stanovené lhůtě doplatek neuhradil. Lhůta musí činit nejméně 15 dnů ode dne doručení. 3) Rozhodnutí předsedy o vyřazení z výstavby musí být členu doručeno do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Odvolání má. odkladný účinek. 4) Vyřazením z výstavby se zruší smlouva o jiném plnění na členský vklad a zaniká vystavené přidělení bytu, domu nebo nebytového prostoru. Ostatní členská práva zůstávají členu zachována. Strana 12 z 27

13 Článek 30. Střediska podnikání 3) Středisko podnikání, včetně správy objektů ve vlastnictví jiných subjektů, hospodaří samostatně podle zásad schválených shromážděním delegátů, které o jeho zřízení rozhodlo. Základem hospodaření jsou příjmy z podnikatelské činnosti, jiná majetková účast členů, případně další zdroje. 4) Náklady středisek podnikáni jsou veškeré náklady související a podnikatelskou činností mimo náklady středisek bytového hospodářství, středisek výstavby a správy majetku družstva a jeho členů. 5) Ze zisku hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí shromáždění delegátů k přídělu do fondů a k rozdělení členům družstva, kteří se na podnikatelské činnosti podílejí. Podíl člena na zisku se stanoví v závislosti na výší jiné majetkové účasti člena na podnikání družstva. 6) Ztrátu z podnikání hradí družstvo podle rozhodnutí shromážděni delegátů a) rozvržením na členy družstva, podílející se na podnikatelské činnosti, b) uplatněním ručební povinnosti podle č1. 25., c) z nedělitelného fondu případně ze základního kapitálu, d) kombinací výše uvedených způsobů. Článek 31. Fondy družstva 1) Družstvo vytvořilo k nedělitelný fond ve výši poloviny zapsaného základního kapitálu. Prostředky nedělitelného fondu nejsou uloženy na zvláštním účtu, ale volně k použití výhradně na úhradu ztráty hospodaření. Fond nelze za trvání družstva rozdělit mezi členy. 2) Družstvo vytváří kromě základního specifické fondy pro financování činností družstva podle zdrojů a účelu. Tvorba a použiti fondů se řídí zvláštními předpisy, stanovami a zásadami, schválenými shromážděním delegátů. 3) Vedle nedělitelného fondu má družstvo samostatný fond základních vkladů a členských podílů, fond bytového hospodářství, fond oprav a údržby v členění na jednotlivé samosprávy a společenství vlastníků, fond podnikatelské činnosti, fond družstevní výstavby, případně další fondy. Článek 32. Fond členských podílů 1) Fond členských podílů se tvoří ze stavebních vkladů, peněžního, jiného příp. hodnoty věcného plnění na členský vklad a aktivaci splaceného investičního úvěru poskytnutého na družstevní výstavbu, včetně úroků. 2) Prostředky fondu lze používá na úhradu nákladů spojených s družstevní výstavbou a k vráceni členských podílů nebo jeho části při zániku členství, resp. po uvolněni předmětu užívání, případně při vyřazeni z výstavby. 3) Zdroje fondu se použijí také na částečnou úhradu při převodu družstevního bytu a garáže včetně společných částí domu z vlastnictví družstva do vlastnictví členů podle platných předpisů. 4) Členské podíly se evidují odděleně podle jednotlivých středisek bytového hospodářství a podle členů stavějící samosprávy spolu s jejich základními členskými vklady. Článek 33. Fond oprav a údržby 1) Fond oprav a údržby se tvoří z příspěvků vlastníků a uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení ve výši schválené členskou schůzí samosprávy, případně upravené rozhodnutím představenstva. Příspěvky se platí spolu se zálohami na plnění poskytovaná s užíváním bytu. Součástí fondu jsou mimořádné příspěvky členů na základě rozhodnutí samosprávy, účelové dotace, případně jiné zdroje. 2) Prostředky tohoto fondu se používají na financování oprav, údržby a rekonstrukcí domu, k financování hmotných investic a předmětů postupné spotřeby, případně na základě rozhodnutí samosprávy i k úhradě jiných nákladů a výloh. Strana 13 z 27

14 3) Prostředky těchto fondů se evidují odděleně podle jednotlivých středisek bytového hospodářství. Článek 34. Fond podnikatelské činnosti 1) Fond podnikatelské činností se tvoři z prostředků jiné majetkové účasti členů, podílejících se na podnikatelské činnosti družstva, z příjmů z podnikatelské činnosti, z dotací příp. sdružení prostředků a z jiných zdrojů. 2) Zdroje tohoto fondu se používají ke kryti nákladů podnikatelské činnosti, k financování hmotných investic a předmětů postupné spotřeby, k výplatě mezd, k odvodu daně ze zisku, k přídělům do nedělitelného fondu, a k rozdělení zisku mezi členy, podílející se na podnikatelské činnosti, případně ke krytí schodku střediska podnikatelské činnosti. 3) Prostředky fondu se eviduji odděleně podle středisek podnikatelské činnosti, ve vazbě na jejích výkony. Článek 35. Fond výstavby 1) Fond výstavby tvoří příspěvky poskytované členy, případně i státem na družstevní výstavbu podle zvláštních předpisů nebo sdružené prostředky. 2) Fond slouží zúčtování pořizovací hodnoty hmotných investic.. 3) Prostředky fondu lze použít pouze na úhradu nákladů na jmenovitou výstavbu. 4) Fond výstavby se eviduje odděleně podle jednotlivých středisek výstavby. Článek 36. Účetní uzávěrka 1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní uzávěrku. 2) Spolu s řádnou účetní uzávěrkou předkládá představenstvo shromáždění delegátů návrh na rozdělení a užiti vytvořeného zisku, případně způsob úhrady ztrát. 3) Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí. ČÁST IV. Provoz a správa bytů Článek 37. Užívání družstevního bytu (domu nebo nebytového prostoru) 1) Členovi vznikne právo na uzavření smlouvy o předání bytu či nebytového prostoru do užívání a) na základě rozhodnutí o přiděleni družstevního bytu (domu nebo nebytového prostoru), vydaného příslušným orgánem družstva, po předání stavby do užíváni, b) převodem členských práv a povinností podle článku 11., c) dědictvím členského podílu, d) na základě dohody o výměně bytu (domu nebo nebytového.prostoru). 2) Předseda může smlouvu o užívání uzavřít s občanem příp. s právnickou osobou, která není členem družstva v případě kdy o byt (dům nebo nebytový prostor) nemá zájem žádný z členů družstva. Stejně může předseda přenechat byt (nebytový prostor) tomu, kdo zabezpečuje provoz družstevního domu. V těchto případech nevzniká povinnost splacení členského vkladu podle čl. 5. Výše úhrady za užívání, včetně plnění Strana 14 z 27

15 poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se určí ve smlouvě. 3) Společné užívání družstevního bytu vzniká jen mezi manžely, jestliže vzniklo jednomu z nich, nebo oběma za trvání manželství, případně uzavřením manželství s uživatelem družstevního bytu. 4) Z právních úkonů, týkajících se společného užívání družstevního bytu, jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Běžné záležitosti může vyřizovat každý z manželů, v ostatních případech je. třeba souhlasu obou, jinak je právní úkon neplatný. Článek 38. Smlouva o užívání 1) Užívání družstevního bytu (domu nebo nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu do užívání předmět ve smlouvě uvedený. Není-li doba užívání výslovně určena, uzavírá se smlouva na dobu neurčitou. 2) Způsob a rozsah užívání bytu, domu, nebytového prostoru a společných prostor domu se řídí Domovním řádem a Provozním řádem nebytových prostor, schváleným na základě návrhu samosprávy představenstvem družstva. Úhrady s užíváním spojené se řídí čl. 27. Stanov. Pro nečleny družstva případně vlastníky je výše úhrad součástí smlouvy. 3) 0 předání a převzetí bytu (domu nebo nebytového prostoru) se vystavuje protokol s popisem stavu, příslušenství a vybavení. Článek 39. Práva a povinnosti uživatele 1) Se členem - uživatelem mohou na základě smlouvy o užívání v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zet a snacha, jakož i osoby, které s uživateli žijí ve společné domácnosti. Uživatel je povinen oznamovat družstvu včas změny, týkající se příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a rozúčtování úhrad na plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru. 2) Kromě práva užívat byt (nebytové prostory) má uživatel a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním vymezených prostor. 3) Družstvo je povinno zajistit uživateli plný a nerušený výkon práv s užíváním vymezených prostor spojených. Uživatelé jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajištující ostatním uživatelům nerušený výkon jejich práv. 4) Veškeré opravy v bytě, související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou hradí uživatel. Opravy a výměna společných částí domu vymezených Prohlášením vlastníka jsou hrazeny z prostředků fondu oprav a údr2by střediska bytového. hospodářství, jehož je užívání součástí. 5) Uživatel družstevního bytu nesmi provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva a to ani na svůj náklad. 6) Výbor samosprávy může z technických nebo estetických důvodů stanovit jednotná pravidla, upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu. 7) Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě na základě rozhodnutí členů samosprávy a se souhlasem člena - uživatele. Provádí-li družstvo takové úpravy k zajištění provozuschopnosti objektu nebo na příkaz příslušného orgánu státní správy, je uživatel povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této, povinnosti vznikla. 8) Uživatel družstevního bytu (domu nebo nebytového prostoru) je povinen oznámit bez zbytečného odkladu zástupci samosprávy potřebu těch oprav, které jsou nutné pro bezpečný a plynulý provoz domu. Po předchozím oznámení je povinen umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytu a společných zařízení domu v bytě umístěných. 9) Nesplní-li samospráva svou povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva uživatel družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů z příslušného fondu oprav. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 10) Nepostará-li se uživatel družstevního bytu (domu nebo nebytového prostoru) o včasné provedeni drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění uživaatele na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 11) Uživatel má povinnost podílet se na úklidu a údržbě společných částí domu a jeho zařízení, stejně jako okolí objektu, v rámci svépomocných prací podle rozhodnuti členů samosprávy osobně, svými rodinnými příslušníky nebo přiměřeně finančně. 12) Uživatel je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti kdo s ním bydli. Nestane-li se tak, má Strana 15 z 27

16 družstvo právo po předchozím upozornění závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. 13) Uživatel je povinen platit úhradu za plnění poskytovaná a užíváním bytu a společných prostor, přispívat na údržbu a opravy společných částí domu podle rozhodnutí členské schůze samosprávy příp. představenstva družstva a hradit náklady provozu technických zařízení domu v rozsahu, ve kterém je využívá pro potřebu svou a členů své rodiny. 14) Uživatel má právo na přiměřenou slevu z úhrad, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje užívání pronajatých prostor, nebo jestliže stavebními úpravami prováděnými v domě z rozhodnutí představenstva se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. 15) Právo na přiměřenou slevu má uživatel i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená a užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže užívání bytu se v důsledku toho zhoršilo. Toto právo je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu tak, aby družstvo mělo možnost reklamovat vadu a zajistit nápravu u dodavatelů poskytujících plnění. Článek 40. Podnájem bytu 1) Uživatel může byt, jeho část, nebo nebytový prostor přenechat jinému do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu, nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. 2) Nemůže-li uživatel ze závažných důvodů po delší dobu byt nebo nebytový prostor užívat a nesouhlasí-li družstvo bez vážných důvodů s podnájmem bytu, může soud na návrh uživatele rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 3) Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem. Článek 41. Zánik uřívání družstevního bytu 1) Užívání družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství uživatele v družstvu podle čl. 10. až 14., b) písemnou dohodou mezi družstvem a uživatelem ke dni stanoveném v dohodě, c) písemnou výpovědí uživatele, ve které musí být uvedena nejméně tří měsíční lhůta v níž užívání skončí a to tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce; není-li lhůta uvedena, skončí užívání posledním dnem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď došla družstvu, d) výpovědí užívání družstvem s přivolením soudu podle 711 Občanského zákona, e) uplynutím doby v případě, že užívání bylo sjednáno na dobu určitou. 2) Právo společného užívání manžely zanikne: a) rozvodem manželů v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu, b) dohodou rozvedených manželů - společných členů družstva, případně rozhodnutím soudu, c) smrtí jednoho z manželů, d) zánikem užívání družstevního bytu. 3) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, zůstává právo užívat družstevní byt po rozvodu tomu z manželů, který je členem družstva. 4) Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, zůstává členství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. 5) Po smrti jednoho z manželů, kteří byli společnými členy družstva, zůstává členem družstva a oprávněným uživatelem družstevního bytu pozůstalý manžel. Po smrti samostatného uživatele přechází členství v družstvu spojené s užíváním družstevního bytu, domu, nebo nebytového prostoru na dědice, kterému připadl členský podíl. Článek 42. Užívání bytů 1) Družstevní byty jsou užívány způsobem stanoveným v Domovním řádu, navrženém samosprávou a schváleném představenstvem družstva. 2) Družstvo dbá, aby družstevní byty byly řádně s účelné využívány k bytovým účelům. Byt nebo jeho část lze užívat k jiným účelům než k bydlení pouze se souhlasem představenstva. Jeho schválení podléhá i změna účelu a využití nebytových prostor. Strana 16 z 27

17 Č Á S T V. Orgány družstva Článek 43. 1) Orgány družstva jsou: a) shromážděni delegátů, b) kontrolní komise, c) představenstvo, d) předseda družstva, e) členská schůze samosprávy, případně společenství vlastníků, f) výbor a předseda samosprávy, výbor a jeho předseda u společenství vlastníků, případně důvěrník nebo pověřený vlastník, 2) Orgány družstva mohou k lepšímu zajištěni své činnosti vytvářet dočasné nebo stálé pomocné orgány. Článek 44. Ustavení orgánů družstva 1) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let, mají-li plnou způsobilost k právním úkonům. Představenstvo a výbory samosprávy se volí z členů družstva tak, aby členové nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva, ani členové výboru samosprávy a pracovníci družstva. 2) Funkční období volených orgánů družstva je dvouleté. Členská schůze samosprávy může při volbě výboru samosprávy určit i kratší funkční období. Členové orgánů mohou být voleni opětovně. 3) Delegáty volí členská schůze samospráv a společenství vlastníků tak, aby každý delegát zastupoval vždy šest členů družstva. Pokud počet členů samosprávy nebo společenství vlastníků není dělitelný šesti, volí se delegát i za nižší počet členů, o které počet členů samosprávy stanovený klíč k volbě převyšuje. Členská schůze samosprávy volí současně náhradníky pro případ, že zvolený delegát se shromážděni nebude moci zúčastnit. Volební období delegátů a jejich náhradníků je dvouleté. 4) Shromáždění delegátů volí a odvolává předsedu, místopředsedu a jednatele družstva a členy kontrolní komise Funkce člena představenstva je neslučitelná s členstvím v kontrolní komisi. 5) Kontrolní komise je nejméně tříčlenná. Členové kontrolní komise se bezprostředně po svém zvolení sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce. Ustavující schůze se musí sejít i v tom případě, že všichni členové byli zvoleni znovu pro další funkční období. 6) Ustavující členskou schůzi samosprávy svolává na. základě usnesení představenstva předseda družstva. 0 zástupci samosprávy rozhodu;je členská schůze samosprávy. Může rozhodnout, že zvolí důvěrníka nebo výbor. V tom případě zvolí ze svého středu přímo předsedu samosprávy případně další funkcionáře, především zástupce předsedy. Článek 45. Odpovědnost členů volených orgánů 1) Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, hájit oprávněné zájmy členů družstva, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy družstva. 2) Členové orgánů jsou povinni při výkonu své funkce za.chovávat mlčenlivost, pokud by byl ohrožen zájem družstva nebo Strana 17 z 27

18 jeho členů. 3) Členům orgánů družstva může být za výkon funkce přiznána odměna podle zásad stanovených shromážděním delegátů, popř. poskytnuta náhrada ušlé mzdy a nákladů spojených s výkonem funkce. 4) Členové orgánů družstva a jeho pracovníci nesměji být současně podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti. 5) Pokud při výkonu své funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném Obchodním zákoníkem. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škody uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise. 6) Volené orgány vykonávají své funkce i po uplynutí doby na kterou byly zvoleny, a to do zvoleni nových orgánů. 7) Člen, který je do své funkce zvolen, může rezignovat. Je však povinen oznámit svou rezignaci orgánu, jehož je členem. Tento orgán je povinen projednat rezignaci na svém nejbližším zasedáni, nejdéle však do tři měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. Výkon funkce skončí dnem, kdy tento orgán vysloví souhlas s rezignací. 8) Neplní-li orgán nebo člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil a na zbytek funkčního období zvolit místo něj nový orgán nebo nového člena. Jeho funkce pak konči dnem volby. 9) Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a vyúčtovat svěřený majetek družstva. 0 předání funkce se pořídí písemný záznam. 10) V případě smrti člena orgánu požádá družstvo o vydání písemností pozůstalé členy rodiny nebo domácnosti. 11) Orgán může povolat k výkonu uvolněné funkce zastupujícího člena až do doby, kdy bude provedena řádná volba. V případě člena představenstva musí být volba provedena do tří měsíců. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. Článek 46. Shromážděni delegátů 1) Působnost členské schůze jako nejvyššího orgánu družstva plní v plném rozsahu shromáždění delegátů, jehož prostřednictvím uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva a kontrolovat jeho činnost. 2) Do výlučné působnosti shromáždění delegátů patří: a) přijímat a měnit stanovy, b) rozhodovat o předmětu činnosti družstva a jeho změnách, c) volit a odvolávat členy představenstva družstva a členy kontrolní d) schvalovat řádnou účetní závěrku a rozhodovat o případném použití zisku nebo způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o koncepci rozvoje družstva, zásadách hospodaření včetně tvorby a použití fondů a o zvýšeni nebo snížení základního kapitálu družstva a jiných významných dispozicích s majetkem družstva, f) stanovit zásady pro vyúčtování úhrad za plněni poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru a termín vypořádání, g) určovat výši příspěvků členů na činnost družstva a poplatků za úkony správy majetku, h) schvalovat zásady pro poskytování odměn funkcionářům, i) projednávat nároky družstva z odpovědnosti orgánů družstva za škodu na návrh představenstva (vůči členům představenstva na návrh kontrolní komise) a schvalovat případné uplatnění nároků družstva u soudu, j) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o jejich činnosti a o činnosti družstva, k) rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva a kontrolní komise, l) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní formy a zrušení družstva v souladu s platnými právními normami, m) rozhodovat o dalších záležitostech družstva, pokud si rozhodování o některé věci vyhradilo, n) plnit další úkoly podle těchto stanov. 3) Shromáždění delegátů může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí představenstva nebo předseda družstva, kterým byly porušeny právní předpisy nebo stanovy družstva, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky. 4) Shromáždění delegátů svolává představenstvo nejméně jednou za rok a to nejpozději do konce prvého pololetí každého kalendářního roku k projednání zprávy o činnosti družstva a výsledku jeho hospodařeni. 5) Nemůže-li se delegát z vážných důvodů účastnit jednání, je povinen svou účast projednat s předsedou samosprávy nebo společenství vlastníků a předat pozvánku včetně zaslaných materiálů zvolenému náhradníkovi. 6) Zvolený delegát je povinen zúčastnit se jednání po celou dobu, má právo vystoupit v diskusi nebo předložit písemně svůj diskusní příspěvek a požadovat zodpovězení předložených dotazů Není-li dotaz zodpovězen v průběhu jednání, musí být delegátovi zodpovězen písemně do 14 dnů nebo ve lhůtě stanovené představenstvem. Delegáti informují výbor samosprávy nebo společenství vlastníků a jejich prostřednictvím členskou schůzi samosprávy nebo společenství vlastníků o průběhu a Strana 18 z 27

19 usneseních shromáždění delegátů. 7) Mimořádné shromáždění delegátů musí být svoláno a) je-li třeba rozhodnout v otázkách svěřených do pravomoci shromáždění delegátů. b) do 40 dnů po předání požadavku na jeho svolání od třetiny všech členů družstva nebo kontrolní komise. Nesvolá-li takové jednání představenstvo, je osoba písemně pověřená osobami, které mimořádné jednání delegátů požadovaly, svolat takové jednání. Představenstvo je v takovém případě povinno vydat jí seznam delegátů. 8) Po schválení pořadu jednání předloží předsedající návrh na volbu komise mandátové, návrhové případně volební a ověřovatelů zápisu. 9) Členové představenstva a kontrolní komise se shromáždění delegátů účastní ze své funkce. Pokud nebyli současné zvoleni za delegáty, mají při jednání pouze hlas poradní. Článek 47. Mandátová komise 1) Mandátová komise ověřuje oprávněnost přítomných k účasti na shromáždění delegátů. Podává zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny a o počtu oprávněných k hlasování. Ve své zprávě se komise vyjadřuje, zda. je shromáždění schopné usnášet se. 2) Členové komise sledují, zda je shromážděni schopné usnášení také v době hlasování, dbají na správnost hlasování a sčítají odevzdané hlasy pro jednotlivá usnesení. Článek 48. Návrhová komise 1) Návrhová komise připravuje podle výsledku jednání návrh usneseni. Návrh usnesení zpravidla obsahuje: a) stanovisko k předneseným zprávám, b) schválená usnesení k jednotlivým bodům programu, c) uložené úkoly pro příští období. 2) Součástí usnesení se stávají také rozhodnutí přijatá v průběhu jednání bez vztahu k pořadu jednání. 3) Zástupce návrhové komise předkládá návrh usnesení k případnému doplnění nebo opravě a upravený návrh ke schválení. Článek 49. Volební komise 1) Volební komise předkládá návrhy na volbu členů představenstva a kontrolní komise družstva. Předseda komise zdůvodňuje jednotlivé návrhy samospráv a společenství vlastníků a představuje navrhované kandidáty. Navrhne shromáždění také počet členů kontrolní komise. Předložený návrh doplní o případné další návrhy z pléna. 2) Předseda komise předloží delegátům návrh rozhodnutí o způsobu volby tj. o hlasování tajném nebo veřejném, jednotlivém nebo o celé kandidátce najednou. Pokud se delegáti rozhodnou pro hlasování tajné, předá delegátům předtištěné kandidátky, v nichž je dovoleno škrtat a doplňovat nové kandidáty na stanovený počet. Lístek, na němž jsou uvedeni kandidáti nad stanovený počet, je neplatný. 3) Při volbách, které řídí předseda volební komise, členové volební komise sčítají odevzdané hlasy. Výsledek porovnají se zprávou mandátové komise. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Ke zvolení je však vždy třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných, oprávněných k hlasování. 4) Volební komise sepisuje o volbě zápis, v němž vyznačí všechny skutečnosti tj. počet přítomných oprávněných hlasovat, počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty a při tajném hlasování také počty vydaných hlasovacích lístku, počty odevzdaných lístků platných i neplatných. 5) Zápis tvoří součást zápisu o průběhu shromážděni delegátů. a podepisují jej všichni členové volební komise. Zápis o volbě je jedním z podkladů pro zápis do obchodního rejstříku. Strana 19 z 27

20 Článek 50. Kontrolní komise 1) Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech družstva a odpovídá pouze shromáždění delegátů, kterému podává zprávy o své činnosti. 2) Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti a podněty jeho členů. Vyjadřuje se k řádné účetní uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 3) Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedáni všech orgánů družstva. Zástupci kontrolní komise se účastní kontroly prováděné v družstvu vnějším orgánem. 4) Představenstvo je povinno předložit kontrolní komisi požadované informace o hospodaření družstva a bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v jeho hospodaření. Kontrolní komise je oprávněna požadovat předložení všech dokladů a poskytnuti informací, jež považuje za potřebné také od členů ostatních volených orgánů a pracovníků družstva. 5) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy. 6) Nepřijme-li představenstvo návrh kontrolní komise na opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo neplní-li představenstvo přijatá opatření, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů. Článek 51. Představenstvo 1) Představenstvo tj. předseda, místopředseda a jednatel, je řídícím a výkonným statutárním orgánem družstva. Je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení shromáždění delegátů, pravidelně mu podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva a odpovídá mu za tuto činnost. 2) K projednání záležitostí dotýkajících se zájmů samospráv a Společenství vlastníků představenstvo přizve zástupce jednotlivých samospráv a Společenství vlastníků, volených členskou schůzí samospráv. 3) Představenstvo řídí činnost družstva tak, že zejména: a) rozhoduje o přijeti občana za člena družstva, b) navrhuje vyloučení člena z družstva shromáždění delegátů. 4) V oblasti hospodaření družstva: a) rozhoduje o hlavních směrech činnosti družstva, b) účelně vynakládá prostředky družstva ke splnění platných předpisů a řádně hospodaří s majetkem družstva c) určuje výši zálohových plateb na plněni poskytovaná a užíváním bytů a nebytových prostor, schvaluje případně upravuje výši příspěvků do fondů oprav středisek bytového hospodářství, d) určuje výši a splatnost stavebních vkladů, případně zvýšení stanovených záloh dle č1.20. Stanov, zásady a rozsah smluv o jiném plnění a seznamuje členy s finančním uzavřením a vypořádáním stavby, e) rozhoduje na základě návrhu o oceněni jiného plnění na členský vklad, f) na návrh samospráv nebo Společenství vlastníků rozhoduje o uzavíráni hospodářských smluv a jejich dodatcích, g) schvaluje ceny účtované v rámci podnikatelské činnosti, h) uděluje souhlas a umístěním reklamy na objektech družstva a stanoví podmínky pro její umístění, včetně nájemného z pronajaté plochy, i) projednává roční uzávěrky hospodařeni a hodnotí výsledky činnosti družstva, které předkládá shromážděni delegátů ke schváleni spolu s návrhy na použití zisku nebo úhrady případné ztráty. 5) Na úseku provozu a správy bytů: a) sestavuje návrhy přídělu bytů a nebytových prostor a předkládá je ke schválení shromáždění delegátů, b) přiděluje byty, domy a nebytové prostory podle schválených návrhů a rozhoduje o změnách přídělu v rámci stanov, c) dává souhlas k dohodám o výměně bytů, k přenecháni části bytu do podnájmu a k převodu části členských práv, přičemž přihlíží k vyjádření samosprávy, d) určuje výši členského vkladu následujícího uživatele uvolněného bytu, e) vyjadřuje se k návrhům stavebních úprav v bytech, domech a nebytových prostorách včetně změny účelu jejich využití, f) uděluje souhlas s dočasným použitím bytu nebo jeho části pro jiné účely než k bydleni, g) schvaluje dohody s uživateli družstevních bytů, domů a nebytových prostor o zániku práva užívání, Strana 20 z 27

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

O B S A H S T A N O V

O B S A H S T A N O V O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení 1 Část II. Předmět činnosti družstva 1 Část III. Členství v družstvu Vznik členství čl. 4 1 Společné členství manželů čl. 5 1 2 Splynutí členství

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

S TA N O V Y 43 / 2 / 12

S TA N O V Y 43 / 2 / 12 Stanovy Bytového družstva Polička, str. 1 / 42 43 / 2 / 12 Představenstvo družstva podle u 226/3 obchodního zákoníku v y h l a š u j e úplné znění stanov BD ze dne 8.prosince 1992 č. 20/2/92, jak vyplývá

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí

Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Jednací řád Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí Část první Ustanovení o orgánech družstva Čl. l (1) Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména jejich složení, úkoly a pravomoci upravují

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva Krušnohor

Stanovy Stavebního bytového družstva Krušnohor Stanovy Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 16.6.2011 16.6.2011 0 Dne: 16.6.2011 Dne: 16.6.2011 1 / 37 Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 Družstvo přijalo název: Stavební bytové družstvo Dobříš a má sídlo v Dobříši: Plk. B. Petroviče 87, 263 01 Dobříš Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více