makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion."

Transkript

1 Praha: Číslo jednací: /2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Kačina, kterou se vymezuje evropsky významná lokalita Kačina (CZ ); oznámení možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o toto území a oznámení tohoto návrhu vlastníkům Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad) na základě 77a odst. 2, ve vazbě na ustanovení 45c odst. 4 a v souladu s ustanovením 40 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) navrhuje vyhlášení zvláště chráněného území Kačina, v kategorii přírodní památka podle ustanovení 36 zákona č. 114/1992 Sb., kterým se vymezuje evropsky významná lokalita CZ Kačina. Navržené zvláště chráněné území se nachází v katastrálních územích Nové Dvory u Kutné Hory, Svatý Mikuláš a Svatá kateřina u Svatého Mikuláše, v okrese Kutná Hora. Pozemky, které tvoří předmětné zvláště chráněné území, jsou obsaženy v příloze č. 1 - Soupis pozemků tvořících území přírodní památky Kačina. Pro toto zvláště chráněné území není navrhováno zvlášť vyhlášení ochranného pásma a tak v souladu s 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., jím bude území do vzdálenosti 50 m od hranice zvláště chráněného území. Celková výměra navrženého zvláště chráněného území Kačina, které vymezuje evropsky významnou lokalitu Kačina, je bez ochranného pásma cca 192,00 ha a výměra navrženého ochranného pásma činí cca 36,2 ha. Důvodem navrhované územní ochrany je zachování a podpora předmětů ochrany, kterými jsou populace páchníka hnědého (Osmoderma eremita), lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), krasce lipového (Ovalisia rutilans), kuňky obecné (Bombina bombina), skokana štíhlého (Rana dalmatina), rosničky zelené (Hyla arborea), pryšce lesklého (Euphorbia lucida) a rdestu světlého (Potemogeton lucens) a dále společenstva tvrdých luhů podsvazu Ulmenion, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Páchník hnědý (Osmoderma eremita), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), kuňka obecná, syn. ohnivá (Bombina bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a rosnička zelená (Hyla arborea) patří mezi zákonem zvláště chráněné silně ohrožené druhy živočichů uvedené Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 č.j /2011/KUSK strana 2 / 6 v příloze č. III vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též jen vyhláška č. 395/1992 Sb.). Pryšec lesklý (Euphorbia lucida) je zákonem zvláště chráněným kriticky ohroženým druhem rostliny uvedeným v příloze č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb. Krasec lipový (Ovalisia rutilans) je červeným seznamem ohrožených druhů České republiky řazen k druhům téměř ohroženým. Rdest světlý (Potemogeton lucens) je podle Červeného seznamu cévnatých ohroženým taxonem. Páchník hnědý (Osmoderma eremita), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a kuňka obecná (Bombina bombina) jsou zároveň druhy uvedené v příloze II. směrnice O stanovištích č. 92/43/EHS, přičemž první jmenovaný je druhem prioritním. Důvodem navrhované územní ochrany je, že se jedná o významnou lokalitu z hlediska výskytu výše uvedených vzácných druhů živočichů a rostlin a dále se zde nacházejí přírodě blízké porosty lesa tvrdého luhu a cenná společenstva makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencových louk sv. Molinion. Souvisejícím důvodem navrhované územní ochrany je fakt, že tímto územím se vymezuje evropsky významná lokalita CZ Kačina zařazená do národního seznamu evropsky významných lokalit Nařízením vlády ČR č.132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit v aktuálním znění a do Evropského seznamu oznámeného sdělením Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 81/2008 ze dne Současný stav předmětů ochrany lze označit za příznivý, v případě páchníka hnědého a lesáka rumělkového jako uspokojivý. Území disponuje vhodnými biotopy pro páchníka hnědého a lesáka rumělkového, přestože inventarizační průzkum v roce 2009 neověřil jejich výskyt, byly oba druhy v nedávné minulosti v předmětném území zaznamenány a s ohledem na jejich skrytý způsob života a značnou rozlohu území se jedná o perspektivní území. Krasec lipový má v území stabilní populaci, jeho výskytištěm jsou lípy v alejích či solitéry. Obojživelníci kuňka obecná, skokan štíhlý a rosnička zelená nacházejí vhodná reprodukční stanoviště v podobě tůní, slepých ramen a dalších stojatých vodních ploch, vyskytují se relativně hojně, jejich populace čítají řádově stovky jedinců či v případě rosničky vyšší desítky jedinců. Vzácný mokřadní druh pryšec lesklý byl zaznamenán na 3 lokalitách, jeho celkový počet se pohybuje okolo 100 jedinců. Rdest světlý je dominantou jedné tůně, kde byla jeho početnost odhadnuta na stovky jedinců. Společenstva tvrdých luhů podsv. Ulmenion zaujímají 60 % rozlohy zvláště chráněného území a jsou poměrně dobře zachována, dřevinná skladba odpovídá předpokládanému přirozenému složení porostů. Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod je dobře vyvinuta v jedné tůni a slepém rameni. Bezkolencové louky sv. Molinion zaujímají cca 10% území, jedná se o louky s různou intenzitou kosení, více než polovina je přírodovědně velmi hodnotná. Hlavním cílem ochrany území je: dlouhodobé udržení stabilních a perspektivních populací druhů rostlin a živočichů uvedených jako předměty ochrany a dále zachování či 2

3 č.j /2011/KUSK strana 3 / 6 zlepšení stavu společenstev tvrdých luhů podsvazu Ulmenion, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. V prostoru navrhovaného zvláště chráněného území se nevyskytují žádné přírodní zdroje (např. ložiska nerostů, minerální vody atp.). Pro navrženou přírodní památku Kačina, kterou se vymezuje evropsky významná lokalita, 1) jsou stanoveny základní ochranné podmínky ustanovením 36 zákona č. 114/1992 Sb. 2) se dle ust. 36 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. navrhují následující bližší ochranné podmínky: Jen s předchozím souhlasem kompetentního orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce Kačina vykonávat tyto činnosti: a) provádět změny druhu pozemků a měnit způsob jejich využití; b) umisťovat a povolovat nové stavby, včetně staveb jednoduchých a drobných, toto ustanovení se nevztahuje na lesnických oplocenek a informační zařízení (panel, tabule, deska apod.) c) zásadním způsobem měnit hydrologické poměry území a provádět činnosti, které by mohly způsobit trvalý pokles hladiny povrchových nebo podzemních vod, nejedná li se o manipulaci s vodní hladinou rybníka nebo běžnou údržbu stávajících meliorací; d) vypustit rybník a manipulovat s vodní hladinou v období od 15. února do 30. září e) odbahňovat či upravovat vodní nádrže, tůně, slepá ramena a další stojaté vodní plochy a provádět zásahy do jejich litorálních porostů; f) nasazovat či vypouštět ryby do tůní a slepých ramen g) v rybníce nasazovat a chovat rybí obsádku, která by svým množstvím nebo složením bránila přirozenému rozvoji ostatních složek vodních a mokřadních ekosystémů (zejména obsádku, která by vedla k likvidaci či významnému poklesu množství planktonu a neumožňovala existenci emerzní a submersní vegetace či by působila nadměrným predačním tlakem na obojživelníky) h) chovat a vypouštět vodní drůbež, včetně polodivokých kachen; i) umísťovat myslivecká zařízení včetně krmelišť a slanisek, přikrmovat zvěř, vypouštět a chovat pernatou vodní zvěř a zavádět intenzivní chovy zvěře; j) mimo zastavěných ploch a nádvoří a pozemku p.č v k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory aplikovat biocidy s výjimkou přípravků na ochranu proti poškození zvěří a feromonových přípravků při ochraně proti hmyzím škůdcům v případě, že je vyloučeno jejich působení na páchníka hnědého, lesáka rumělkového a krasce lipového, a dále provádět plošnou aplikaci ostatních chemických prostředků a průmyslových i statkových hnojiv, omezení se nevztahují na péči o záhonové výsadby okrasných rostlin, truhlíky, apod.; 3

4 č.j /2011/KUSK strana 4 / 6 k) odstraňovat a ošetřovat dřeviny či jejich části a to i již odumřelé, které jsou vhodnými biotopy pro páchníka hnědého nebo lesáka rumělkového, toto se neuplatní, jestliže jsou uvedené činnosti prováděny v nezbytně nutném rozsahu pro zajištění ochrany života či zdraví osob nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, nebo jedná-li se o nezbytná opatření prováděná na ochranu lesa, v tomto případě nehrozí-li nebezpečí prodlení, je povinností oznámit jejich provádění nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, a dále na hospodaření podle platného lesního hospodářského plánu či lesní hospodářské osnovy, pokud jsou jejich součástí opatření na ochranu a podporu páchníka hnědého a lesáka rumělkového; l) realizovat sadovnicko architektonické koncepce parku či jiným zásadním způsobem měnit charakter parku m) v lesních porostech hospodařit jiným než výběrným nebo podrostním způsobem a obnovovat porosty (uměle i přirozeně) dřevinami, které nejsou součástí přirozené dřevinné skladby, toto se nevztahuje na hospodaření podle platného lesního hospodářského plánu či lesní hospodářské osnovy, pokud k nim bylo vydáno souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody; n) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti, při rybníkářství, při výkonu rybářského práva a při řádném obhospodařování pozemků, dále se toto omezení nevztahuje na průzkumy prováděné či zajišťované orgánem ochrany přírody Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba k výše uvedeným činnostem, pokud jsou prováděny v rámci péče o zvláště chráněné území v souladu s platným plánem péče nebo z podnětu příslušného orgánu ochrany přírody. Dále se ustanovení nevztahují na činnosti prováděné při realizaci projektů zahájených před zřízením zvláště chráněného území. V ochranném pásmu platí ze zákona vyplývající omezení ( 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.): ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. V souladu s ust. 4, odst. 1, písm. j) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, budou pozemky zahrnuté ve zvláště chráněném území osvobozeny od platby daně z nemovitosti. Nedílnou součástí tohoto návrhu je mapa katastru nemovitostí se zákresem přírodní památky Kačina a jejího ochranného pásma. Předpokládaný termín vyhlášení přírodní památky Kačina je stanoven na třetí čtvrtletí roku Pro navrhované zvláště chráněné území, přírodní památku Kačina, které vymezuje evropsky významnou lokalitu Kačina, byl zpracován na období let plán péče, který 4

5 č.j /2011/KUSK strana 5 / 6 byl posouzen Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, střediskem pro Prahu a Střední Čechy a po odborné stránce vyhodnocen jako vhodný k realizaci. V souladu s ustanovením 38 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro projednávané zvláště chráněné území přírodní památku Kačina a případně k němu uplatnit připomínky. Vlastníkům nemovitostí dotčených navrhovanou územní ochranou v souladu s ustanovením 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., oznamujeme, že s úplným zněním tohoto návrhu se mohou seznámit na obecním úřadě obce Svatý Mikuláš a na obecním úřadě obce Nové Dvory, portále veřejné správy (www.portal.gov.cz) nebo v úřední dny po telefonické domluvě (Ing. Klára Polesná, tel ) v kanceláři č v budově Krajského úřadu na níže uvedené adrese. Obce a vlastníci dotčených nemovitostí mohou k předloženému návrhu, respektive k oznámení návrhu, uplatnit své písemné námitky podle 40 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. do 90 dnů od obdržení návrhu, respektive od doručení tohoto písemného oznámení u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, sídlem Zborovská 11, Praha 5. Vlastníci jsou oprávněni uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byli dotčeni ve výkonu svých práv nebo povinností. Dotčené orgány státní správy, obeslané tímto návrhem se musí dle 41 odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb., k návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území vyjádřit nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení na výše uvedené adrese Krajského úřadu. K připomínkám podaným po uplynutí lhůt stanovených pro jejich podání nebude přihlíženo. Všechny materiály týkající se výše uvedeného zvláště chráněného území včetně návrhu plánu péče jsou k nahlédnutí v úřední dny, po telefonické domluvě (Ing. Klára Polesná, tel ) v kanceláři č v budově Krajského úřadu na výše uvedené adrese. Zároveň tímto žádáme obecní úřady obcí Svatý Mikuláš a Nové Dvory dle 40 zákona č. 114/1992 Sb., o zveřejnění tohoto návrhu do 5 dnů ode dne doručení na jejich úředních deskách po dobu 60 dnů a o zaslání potvrzení o jeho vyvěšení a sejmutí. Ing. Josef Keřka, Ph.D. vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 5

6 č.j /2011/KUSK strana 6 / 6 Rozdělovník: Vlastníci pozemků: - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové - Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, Praha 7 - Holešovice - Pavel Koška, Nové Dvory 121, Nové Dvory - Jaromíra Košková, Nové Dvory 121, Nové Dvory - Zdeněk Knespl, Suchdol 216, Suchdol - Alena Kroutilová, Kaňk 186, Kutná Hora Obec Nové Dvory, Masarykovo náměstí 11, Nové Dvory - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové - Slezské Předměstí - Zěmědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno Dotčené obce a kraje: - Obec Nové Dvory, Masarykovo náměstí 11, Nové Dvory - Obec Svatý Mikuláš, Svatý Mikuláš 23, Kutná Hora - Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Dotčené orgány státní správy: - Městský úřad Kutná Hora, Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora - Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora - Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, Zborovská 11, Praha 5 - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5 Přílohy: 1.) Soupis pozemků tvořících území přírodní památky Kačina 2.) Kopie základní mapy České republiky s orientačním zákresem hranic navrhované přírodní památky Kačina a jejího ochranného pásma 3.) Kopie katastrální mapy s podrobným zákresem hranic navrhované přírodní památky Kačina a jejího ochranného pásma 4.) Návrh plánu péče o přírodní památku Kačina na CD (pouze Obec Svatý Mikuláš a Obec Nové Dvory) 6

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4886 Sbírka zákonů č. 349 / 2009 349 ZÁKON ze dne 11. září 2009, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 4. února 23 Petr Pavelčík KUZL 6370/23 KUSP 6370 /23

Více

o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území

o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území Dle rozdělovníku Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00154/BK/15 VYŘIZUJE:Jongepierová DATUM:20.1.2015 OZNÁMENÍ o návrhu na

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny (k 4 odst. 1 zákona)

Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny (k 4 odst. 1 zákona) 1 z 12 395 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří

Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří Na základě ustanovení 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební

Více

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Květen 2011 OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE: A. ZMĚNA Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM: 12.5.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM: 12.5.2015 Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: +420 585 344 156 fax: +420 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.nature.cz Adresáti: - dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 00665/LM/15 VYŘIZUJE: Dočkal DATUM:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ

Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ Změna č. 3 Územního plánu obce BĚLEČ ODŮVODNĚNÍ květen 2015 Obsah: Ca. Postup při pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Běleč...2 Cb. Přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 17. kolo příjmu žádostí Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí

Více

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168

Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ REZERVACI STUDNA U LUŽNÉ 2015 2024 Objednatel: Karlovarský kraj Závodní 353/88 360 21 Karlovy Vary IČ: 70891168 Zpracovatel: Občanské sdružení Ploučnice Lipová

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Olomouckého kraje. Ročník 2012. Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Olomouckého kraje Částka 2 Rozesláno dne 4. května 2012 O B S A H 2. Nařízení Olomouckého kraje

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více