Písemné vyjadřování, krizová komunikace, zásady a pravidla mluveného projevu. Mgr. Bc. Radka Burketová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemné vyjadřování, krizová komunikace, zásady a pravidla mluveného projevu. Mgr. Bc. Radka Burketová radka.burketova@seznam.cz"

Transkript

1 Písemné vyjadřování, krizová komunikace, zásady a pravidla mluveného projevu Mgr. Bc. Radka Burketová 1.

2 Mluvit nebo psát? Mluvené slovo více prostředků ke sdělení/vyvolání emocí (působí intonace, rytmus, barva hlasu, hlasitost, interpunkce, mimika, gestikulace), jasná personifikace, moţnost grafického doplnění, ale je: více náročné na vnímavost posluchačů, víc improvizace, větší moţnost adaptace, plyne lineárně a jiné neţ lineární strukturování je obtíţné, výhody se uplatní zejména při sdělování jednodušších faktů a souvislostí, v případech, kdy chceme vzbudit určité pocity Psané slovo umoţňuje také vzbudit emoce, ale jinými prostředky, více času na přípravu, moţnost korekcí, nemáme pod kontrolou prostředí, atmosféru, situaci, ve které bude text čten, a zda vůbec bude přečten, můţe být obsaţnější, čtenář se k textu můţe vracet, aktivujeme zrakovou paměť, text lze graficky strukturovat, uplatní se zejména k exaktní formulaci (právní aspekt), sloţitějšímu popisu, objasnění sloţitějších souvislostí, shrnutí více stanovisek, pozdějšímu doloţení 2.

3 Efektivní psaní Přesvědčivý text, který najde uplatnění v médiích, splní komunikační cíl, podpoří image. Další poţadované vlastnosti: výstiţnost, osobitost, stručnost. 3.

4 o tom podrobně Přesvědčivost logické uspořádání (obecné konkrétní, časová posloupnost, technologická, hvězdicová atp., induktivní, deduktivní) jasná a srozumitelná fakta, eliminace všech nesouvisejících tvrzení, úloha čísel, statistik, srovnání, příběhů. Co média vezmou zajímavost (originalita, negativnost, konfliktnost) význam čím více můţeme danou skutečnost ukázat ve významných souvislostech, tím lépe. Přitom je samozřejmě rozhodující, jaká média oslovujeme i regionální význam určité skutečnosti je pro regionální média rozhodujícím faktorem pro zveřejnění. Význam skutečnosti můţeme zvýšit, jestliţe například uvedeme: kolika lidí v regionu nebo ve státě se tato skutečnost dotýká, kdyţ ji dáme do souvislosti s jinou známou skutečností, spojíme s osudem konkrétního člověka, firmy atp., kdyţ se v ní angaţuje konkrétní osobnost můţe to být citát ředitele, starosty nebo jiného člověka, odborníka. Očekávanost pozornost veřejnosti a médií roste, je-li daná skutečnost jiţ nějak očekávána, jsou-li jiţ známy určité souvislosti, zkušenosti. Jednoznačnost daná skutečnost by měla být jasná, jednoznačná, jednoduchá. S rostoucí sloţitostí klesá zájem, vykonstruované vazby a souvislosti nikoho nezaujmou. Celebrity je-li skutečnost spojena s osobami, které jsou veřejně známé, jejich přitaţlivost roste. zkrátka - do novin se dostane informace, pokud je (DZD) Důleţitá, Zajímavá, Dobře podaná 4.

5 o tom podrobně Další vlastnosti Výstižnost - text by vţdy měl být pouze o tom, čeho se skutečně týká. Polytematické texty jsou většinou v beletrii, odborné literatuře. Osobitost - není to nutné, ale čtenář by měl poznat, od koho text je. Kdo častěji píše, vypěstuje si určitý styl, charakteristická slovní spojení nebo stylistické obraty a jejich pouţíváním své texty personifikuje. Stručnost - nikdo nechce číst rozvláčné texty, ve kterých je vše podrobně vysvětleno, ve kterých se místo popisu lesa popisují jednotlivé stromy. Autor musí vystihnout míru zasvěcenosti čtenářů a psát tak, aby jim sděloval skutečně to podstatné nové. 5.

6 Podmínky úspěchu 1. Dobrá příprava co je cílem psaní, co chceme sdělit, jakou reakci očekáváme a na základě čeho bychom sami reagovali oním ţádoucím způsobem pro koho píšeme (cílová skupina, médium), tomu je potřeba přizpůsobit styl, rozsah a formát 2. Kvalitní text Méně je více! Není třeba popsat zevrubně celý problém a všechny okolnosti. Soustřeďme se na to podstatné (vylučovací metoda napsat více a pak škrtat), efekt fotografie (portrét ostrý, ostatní rozmazané - naznačené). vnitřní propojenost textu (zejména delších) jasné a čtivé psaní (lehké pero): Jednoduchá, srozumitelná slova, krátké věty, neotřelé a jasné formulace. Vyuţití headlinů, sloganů, mott, metafor, řečnických otázek, humoru. Příliš dlouhý text je dobré rozbít nadpisy, odráţkami, odlehčit vyjmutím poznámek pod čarou atp. Doplňky textu: fotografie, kresby, grafy, tabulky. Korektura: obsahová, jazyková, slohová (víc očí víc vidí) 3. Správné umístění médium, čas, způsob 6.

7 Typy textů z pera TM Tisková zpráva Press kit (soubor tiskových informací) Článek ( PR článek ) Newsletter Firemní časopis Direct mail Dopisy Pozvánky Tiskoviny k akcím 7.

8 Tisková zpráva Relativně krátký text, sdělující novou skutečnost, připravený tak, aby mohl být převzat do médií (zásada převrácené pyramidy od základní informace k těm ostatním). Základní struktura: Titulek: výstiţný, korektní, nápaditý, vzbuzující zájem o obsah Domicil: důleţité pro novináře, zdůraznění místa i času můţe mít velký význam Hlavní sdělení: kdo, co, kdy, kde, to jsou hlavní sdělení, pak následuje jak a proč další části: argumentace, rozvíjející?proč, souvislosti, reference, citace, informace o subjektu Kontakt Nejdůleţitější zásady: hlavní sdělení jako první, pak vše ostatní; neobohacovat zprávu o další souvislosti, nejsou-li úplně podstatné; odstranit všechna nedůleţitá adjektiva, zejména sebechválu; krátké věty; kaţdé slovo musí být důleţité, ţádná vata. 8.

9 Druhy tiskových zpráv Tisková zpráva o nové skutečnosti: chceme, aby byla v médiích pouţita, moţno tvořit základní zprávu a mutace pro různá média Tiskové sdělení: informace pro novináře, kterou nemusejí zveřejňovat (ale mohou) Tisková oprava: Korekce nepravdivých tvrzení v tisku: rozeslat všem, po dohodě s chybujícím; Většinou obsahuje: Titulek: správná informace; text: přesné uvedení, kde je zveřejněno mylné sdělení a uvedení věci na pravou míru; případné krátké zdůvodnění; Nedoporučuje se: jmenovat autora, spekulovat o motivech zveřejnění mylné informace, vyslovovat odsudky, ohrazovat se proti nařčení; v zásadě vycházíme z toho, ţe došlo k omylu; Odpovědi dle tiskového zákona: V textu, který navrhneme zveřejnit, není nárok na vysvětlování, uvádění souvislostí ani na výčet škod, které nám chybnou informací vznikly. 9.

10 Press kit (tisková výbava) Podklad s informací o historii, souvislostech Fact sheet (konkrétní údaje, statistiky, grafy, tabulky, výsledky) Ţivotopisy a biografie Mediální monitoring, výstřiţky Fotografie (objektů, osobností, loga, produkty) Tisková zpráva, shrnující a konkretizující Kontaktní informace pro média CD či DVD Reklamní materiály, výroční zprávy atp. 10.

11 Článek (PR článek) Jednota obsahu a stylu v kontextu určení a firemní kultury Bez dlouhých úvodů k věci Vtipkování s mírou a účelně (nadsázka, příměr, poezie, slang) Respektování vlastní pozice! Pointa 11.

12 Broţura více témat (více hledisek), papírová nebo elektronická podoba (web). moţno převzít zahraniční texty, sestavit kompilát atp. (pozor na autorská práva). obsah broţury: předmluva, úvod, vlastní text, závěr, seznam literatury, slovník vybraných pojmů, adresář, informace o vydavateli, tiráţ ad text: kapitoly, kaţdá můţe mít své motto, citát, úvodní či závěrečnou charakteristiku 12.

13 Newsletter Newsletter Pravidelné vydávání = ustálený vzhled, forma, tón i obsah (upgrade o to výraznější, stejně jako příleţitostná vydání) Úloha rubrik, mutací, způsobu distribuce Úloha grafiky, fotografií 13.

14 Zásady dobrého psaní Tvořivá práce s pravdivými informacemi Obsah je prvotní, forma jej podporuje Styl (osobitost, emoce, respektování některých tabu) Ţánry: popis + citace, poznámky, označené komentáře, dodatečná fakta, infotaiment Rozsah 14.

15 Zdá se to být samozřejmé, ale Gramatika (skloňování, časování, pravopis, úloha nespisovných výrazů) Stylistika (trpný rod, chybné předloţky, cizí slova, více jak - více neţ, movitý mohovitý) Pravdivost (litera skripta manet)- napsané zůstává Jazyková čistota (cizojazyčné zlozvyky) Vše se lze naučit nebo se v případě potřeby poučit. 15.

16 Krizová komunikace a princip kontinuity 16.

17 Myšlenky na úvod 1. Krize můţe nastat kdykoliv a z nejrůznějších důvodů, je třeba s ní stále počítat. 2. Krizi se nelze vyhnout, lze se na ni ale připravit. 3. Komunikuj v míru tak, aby se s příchodem krize nemusela komunikace měnit. 4. Princip kontinuity: krizí nic nekončí 17.

18 Jak zvládnout krizi Cílem komunikace v krizi je Zmírnit negativní dopady na veřejné mínění Posílit reputaci Předpokladem zvládnutí krize je příprava Identifikace moţných zdrojů krize Stanovení praktických pravidel toku informací Příprava vzorů zpráv a sdělení Trénink 18.

19 Zásady komunikace v krizi Princip první informace, Nepotlačovat informace, V krizi mluví nejvyšší hlava, Dbát na racionální obsah Máme zájem na řešení Cítíme odpovědnost Nejsme bezradní Komunikujeme otevřeně, nejasnosti přiznáváme 19.,

20 Co ano a co ne Přednost mají Nesporná fakta o tom, co se stalo Popis toho, co děláme k nápravě, zvládnutí Praktické informace pro veřejnost Největším úskalím jsou Spekulace o příčinách, důsledcích, motivech Vlastní názory na vzniklou situaci Odmítání odpovědí Hledání viníka 20.

21 Krizový štáb 1. Složení vedoucí, copywriter, styk s médii (TM), interní komunikace, podpůrný tým 2. Prvotní úkoly Vytvořit štáb, určit povinnosti členů, jejich pozice, telefonní seznam, písemné podklady a vzory, vyčlenění míst a techniky 3. Činnost v době míru Identifikace moţných zdrojů krize, aktualizace seznamů osob, seznam kontaktů, identifikace spojenců, tréninky, cvičení 4. Zásada všechny informace přes KŠ 21.

22 Dlouhodobý krizový plán Výčet moţných problémů, které mohou nastat Strategie pro případ nejhoršího vývoje Formulace pro nejpravděpodobnější případy Přehled cílových skupin recipientů, nepřátel, spojenců, charakteristiky postojů Seznam členů krizového štábu s přehledem pravomocí a odpovědností Pracovní postupy krizového štábu Vzorové texty 22.

23 Praktické rady - shrnutí Prvních 24 hodin rozhoduje o úspěchu, zároveň se na začátku dělá nejvíc chyb. Pohotová reakce je důleţitá, ale neúplné informace vraţedné. Dvě úvodní fáze krizové komunikace: První kontakt s médii (kdo a jak bude postupovat). První vlastní vystoupení, sdělení podstaty problému. 23.

24 Krizové interview Kvalitní příprava znát vše včetně kontroverzních témat a být schopen dát rozumné odpovědi. Tlumočník jako brzda a nárazník. Pozor na osobní názory, spekulace a komentáře, nereagovat na fámy ani na co by, kdyby. Jasně stručně a srozumitelně, nezabíhat do podrobností, pozor na odborný ţargon. Sebevědomí, ne však arogance, nevyhýbat se novinářům! 24.

25 25. Zásady a zlatá pravidla mluveného projevu

26 Výhody a úskalí mluveného slova Dodatečná sdělení Projev emocí Zdůraznění, zpochybnění, zlehčení Dodatečné nástroje Poloha a barva hlasu Intonace, výslovnost, frázování Veřejný projev (TV, vystoupení) Mimika, gestikulace, řeč těla Podpůrné prostředky (kresby, grafy) Zjev, oblečení, vystupování Nevýhody Rušivý vliv prostředí Niţší úroveň zainteresovanosti a informovanosti posluchačů Sníţená schopnost posluchačů vnímat a chápat daný problém 26.

27 Co definuje kvalitního řečníka Paměť (rychlé vybavování argumentů, souvislostí, parametrů, definic, čísel) Inteligence (logické řazení, vtaţení do problému) Slovní zásoba (přesné vystiţení podstaty, zvýšení zajímavosti, gramatika, která neruší) Schopnost empatie (reflexe pocitů recipientů) Vyuţití periferních výrazových prostředků (hlas, rytmus, mimika, gestikulace) 27.

28 Jak se zdokonalit Paměť (pexeso, popis obrázku, volná interpretace textu, včerejšek) Slovní zásoba (cílená četba beletrie) Trénink (diktafon, kamera) Důkladná příprava kaţdého vystoupení Sebereflexe, skromnost 28.

29 Mluvení v médiích - interview Tři faktory úspěšnosti Kvalita přípravy Klíčová sdělení, argumenty, čísla, fakta Znalost daného média a novináře, charakter, styl, technologie Počítat I s nepříjemnostmi Schopnost přesvědčivé formulace Nasazení, energičnost, motivace Jasná a stručná vyjádření Reakce na otázky Logicky a přehledně řadit argumenty Neváhat Dobrý kontakt s novinářem (nepoučovat, bez konfrontace) 29.

30 Techniky v interview Převzetí iniciativy (Veřejnost by mohlo zajímat, Možná nebudete věřit, že ) Překlenutí od negativního k pozitivnímu (To je obecně pravda, ale v našem případě, Dlouhá léta platilo, ale dnes, Lze se na to podívat i z druhé strany ) Zdůraznění (To je pravda, ale nejdůležitější je ) Doloţení (grafy, čísla, statistiky, zkušenosti jiných) Kouzlo osobnosti (připravené poznámky, formulace, headliny) 30.

31 Specifika interview pro tisk Více času, hlubší záběr (30-60 min), připravení novináři, moţnost variability témat! Natáčení rozhovoru kontrola V projevu dobré respektovat, ţe Emoce se do výsledku nepromítnou Co se řeklo, to se můţe otisknout Nemusí být otištěno vše, přímá řeč se prokládá komentáři, dalšími sděleními, fakty Autorizace není povinná, ale kontrola je praktická 31.

32 Specifika interview pro rozhlas Zpravodajský rozhovor pouze výňatek Publicistický rozhovor větší prostor, vnitřní logika, záměr Účast v diskusi Čím stručnější a jasnější, tím úspěšnější Někdy je lepší mlčet 32.

33 Specifika interview pro televizi Úskalí a kouzla střihu Vystoupení ve zpravodajství a publicistice Účast v besedách Pár dobrých rad do studia Odpočatý, bez trémy a v dobré náladě Střízlivé oblečení (pozor na bílou a třpyt) Přiměřená mimika a gestikulace Výhodná poloha 33.

34 Veřejné vystoupení Napsaný projev nebo zpaměti? Šikovná struktura Otevření tématu, které zaujme Popis problému Souvislosti, moţnosti řešení, postoje zainteresovaných Cesta řešení, argumenty pro a proti Pointa = výzva nebo poučení Varianty Hvězdice (ukotvení a úvahy různými směry) Červená nit (soustavné opakování základního faktu) Substituční logika (rozvíjení tématu paralelně k jednoduchému a dobře známému příměru či příkladu) Úvod rozhoduje (pronikavá otázka, anekdota, historka) Jak skončit (zopakovat fakta, sugestivní otázka, výzva) Diskusní příspěvek (v panelových diskusích atp.): navázat na jiného účastníka, přímo k věci, jednoduše a logicky 34.

35 Veřejné vystoupení Napsaný projev nebo zpaměti? Šikovná struktura Otevření tématu, které zaujme Popis problému Souvislosti, moţnosti řešení, postoje zainteresovaných Cesta řešení, argumenty pro a proti Pointa = výzva nebo poučení Varianty Hvězdice (ukotvení a úvahy různými směry) Červená nit (soustavné opakování základního faktu) Substituční logika (rozvíjení tématu paralelně k jednoduchému a dobře známému příměru či příkladu) Úvod rozhoduje (pronikavá otázka, anekdota, historka) Jak skončit (zopakovat fakta, sugestivní otázka, výzva) Diskusní příspěvek (v panelových diskusích atp.): navázat na jiného účastníka, přímo k věci, jednoduše a logicky 35.

36 36. Děkuji za vaši pozornost.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽ ITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČ NÍ Č ÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚ LÁVACÍ AKCE "PRÁCE S VEŘ EJNOSTÍ MARKETING ORGANIZACE" TERMÍN KONÁNÍ: 26.8. 2010,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Michal Pelc OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Brno 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014.

Publikace neprošla jazykovou korekturou. Zpracováno ke dni 23. 10. 2014. 1 Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu K2/KV2 Diseminace výstupů vědeckých projektů na republikové a mezinárodní úrovni v přírodních a technických vědách byl vytvořen v rámci projektu Poznej tajemství

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

Aplikační vzdělávací program

Aplikační vzdělávací program Aplikační vzdělávací program Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola

Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Hravá škola Základní škola Všeruby, okres Domaţlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hravá škola RVP ZV č.j. 31504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27002/2005-22 Platnost dokumentu

Více

Škola dílna lidskosti

Škola dílna lidskosti Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Škola dílna lidskosti 1. Identifikační údaje Č. j.: 83/2009 OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV:

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Brief jako základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou. Lucie Sklenková

Brief jako základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou. Lucie Sklenková Brief jako základní komunikační prvek mezi klientem a agenturou Lucie Sklenková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak by mělo vypadat kvalitní zadání komunikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace V. Název tématického celku: Základní modely komunikace externí, interní, integrovaná.

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

CZ.1.07/1.3.05/02.0013

CZ.1.07/1.3.05/02.0013 Profesní, kreativní a osobnostní rozvoj učitele CZ.1.07/1.3.05/02.0013 Skripta, která se Vám dostávají do rukou byla vytvořena v rámci projektu Vzdělávací klíč. Projekt je zaměřen na zvyšování znalostí

Více

Část IV / Zprávy 461. Část IV. Zprávy

Část IV / Zprávy 461. Část IV. Zprávy Část IV / Zprávy 461 Část IV Zprávy 462 Kapitola 12 / Zprávy Část IV / Zprávy 463 Kapitola 12 Zprávy Jak získat pozornost managementu. Filozofie zprávy. Napětí při psaní zprávy. Navrhovaná řešení. Jak

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1 Předkladatel... 6 1.2 Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání...

Více

Aplikovaná informatika 1. Radek Němec

Aplikovaná informatika 1. Radek Němec Aplikovaná informatika 1 Radek Němec Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika 1 2 Základní informace o předmětu

Více

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL

AUTOEVALUACE. výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL AUTOEVALUACE výběr příspěvků METODICKÝ PORTÁL www.rvp.cz Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz je v rámci projektu Metodika spolufi nancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

PR marketing Centrum dopravního výzkumu

PR marketing Centrum dopravního výzkumu PR marketing Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Srdečně

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK. Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 3-4 - M/0 Strojírenství 6-4 - M/0 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 0 týdenních hodin Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů

Více