zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig"

Transkript

1 Souhrnné zpracování kulturních památek města Benešov nad Ploučnicí a metodika k přípravě, zpracování a realizaci městského programu regenerace historického jádra a památkové zóny. zpracoval: PhDr. Zdeněk Henig 2012

2 Text copyright PhDr. Zdeněk Henig Odborná spolupráce: Mgr. Alena Sellnerová, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ústí nad Labem Copyright Město Benešov nad Ploučnicí 2012 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována ani šířena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, ať už elektronickými či mechanickými nebo ve formě fotokopií či nahrávek či prostřednictvím současného nebo budoucího informačního systému apod. bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Přepracované vydání z roku 2001 Náklad 5 výtisků.

3 OBSAH Úvod str. 1 Vyhláška ministerstva kultury České republiky ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 2 str. č.476/1992 Sb. Příloha k vyhlášce MK č.476/1992 Sb str. 3 Benešov nad Ploučnicí historický nástin a urbanistický vývoj. str Seznam nemovitých kulturních památek Města Benešov nad Ploučnicí. str Popis evidovaných památkových objektů str Seznam objektů v památkovém zájmu Města Benešov nad Ploučnicí a jejich stručná charakteristika. str Metodika postupu při zpracování dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. str Příručka vlastníka kulturní památky - Kulturní památky a péče o ně str Dotační programy pro vlastníky kulturních památek v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí pro rok 2013 str Nejčastější stavební úpravy v městské památkové zóně Benešov nad str. Ploučnicí Reklama v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí Mgr. Alena Sellnerová (NPÚ) str. 103 Žádost o závazné stanovisko pro kulturní památky str. 104 Žádost o závazné stanovisko pro stavební činnost v památkové zóně str. 105 Usnesení vlády České republiky ze dne 25. března 1992 č.209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských str památkových zón. Příloha č.1 k usnesení vlády ČR ze dne 25.března 1992 č.209. str Příloha č. 2 k usnesení vlády ČR ze dne 25. března 1992 č str Zákon č.20/1987 Sb., České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č.425/1990) ve znění str zákona č.242/1992 Sb. Použitá literatura str. 164

4 1 ÚVOD Regenerace památkově chráněných území našich měst podle Usnesení vlády ČR ze dne 25. března 1992 č. 209 má znamenat řešení sociálních a ekonomických aspektů rozvoje při zachování kvality životního prostředí, zejména zachováním a zhodnocením kulturních hodnot území a rozvojem kulturních činností a tradic. Jde tedy o komplexní rehabilitaci života a jeho podmínek v územích historických jader, která jsou ohnisky a reprezentanty rozvoje celého města, případně regionu. Jde o holistický přístup plánování a realizace koncepcí na základě potřeb a přání místních občanů, na principu, že celek je vždy více než pouhý souhrn částí. V dnešní České republice je prohlášeno celkem 40 městských památkových rezervací a 253 městských památkových zón jako předpoklad ochrany dochovaného kulturního dědictví v 215 historických městech. Do tohoto seznamu městských památkových zón patří právem i město Benešov nad Ploučnicí svým dlouhým historickým vývojem, jenž začíná okolo poloviny 13. století a pokračuje v současné době dále do budoucnosti. V úvahách o tom, kde jsou památkové hodnoty historického města; z čeho vyplývá jeho sotva zaměnitelný, zejména pro cizí návštěvníky přitažlivý způsob, lze se ubírat několika směry. Můžeme sledovat například vzájemnou souvislost mezi topografickými skutečnostmi a tím, jak město vypadá, jak jsou rozmístěny a uspořádány jeho ulice, náměstí a dominanty a jaká je jeho silueta. Přispět k vytvoření spolehlivého základu historického poznání ze stavebního vývoje a slohových proměn jednotlivých budov a k vybavení představy o sídlištních útvarech v minulých dobách je úkolem vědního oboru dějin architektury a urbanismu, historie, etnologie a archeologie a jejich podíl k řešení teorie regenerace dochovaných sídel. Filozof může vnímat historické město jako jedinečný způsob ztvárnění dějin lidského společenství, na jejichž pozadí město odvíjí své vlastní příběhy. Svým způsobem shrnující názor na podstatu a důvody ochrany historických měst přinesl rakouský historik umění Hans Sedlmayer, když pro případ Salcburku v roce 1965 uvedl, že starý Salcburk musí být zachován nejenom z úcty ke všemu, co se na jeho území historicky událo, ale zejména pro jeho krásu, přičemž tato stará krása je bezprostředně současná, jako je současný život, jenž se v ní usídlil. Tento názor je platný pro všechna historická města a Benešov nad Ploučnicí není výjimkou. Pokud postupně poznáváme naše města s památkovými rezervacemi a zónami, pak zjišťujeme, někdy na první pohled, ale jindy teprve v závěrečném stupni svého poznání, že každé z nich má svoji vlastní starobylou a zároveň živou přítomnou krásu, jež je jedním z hlavních důvodů ochrany historického města. Péči o tuto krásu nelze přitom zjednodušeně chápat pouze jako konzervaci hmotných svědků minulosti, ale právě jako snahu o uchování naší současnosti.

5 2 Výňatek Vyhláška ministerstva kultury České republiky ze dne 10. září 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny č.476/1992 Sb Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle 6 zákona České národní rady č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících: 1 Území historických jader měst Benešov nad Ploučnicí., se prohlašují za památkové zóny (dále jen zóny ). 2 Hranice území zón jsou vymezeny v příloze této vyhlášky a jsou vyznačeny v plánech, které jsou uloženy u ministerstva kultury České republiky, u Státního ústavu památkové péče v Praze, u Památkového ústavu.. Ústí nad Labem, u okresních a městských úřadů příslušných podle územního vymezení zón. 3 Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby nemovitostí a prostorů a vnější i vnitřní obraz sídla, se stanoví tyto podmínky: a) programy rozvoje měst se zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území i jednotlivých objektů, b) při přípravě programů rozvoje měst a při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba respektovat památkovou hodnotu zóny, c) využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technických možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny, d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu, e) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné neodkladně provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova. 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: PhDr.Kabát v.r.

6 3 Příloha k vyhlášce MK ČR č.476/1992 Sb. Benešov nad Ploučnicí Hranice památkové zóny začíná na Táborském vrchu p. č. 1341/1, pokračuje na vnější hranici p.č.1345/1, 1348/36, 1345/35, pokračuje podél cesty p.č.1358/11 směrem k jihu, dále pak na vnější hranici p.č.1348/29, 1356, 1184/2, 1180, 1184/8, protíná komunikaci p.č.1296, pokračuje po ní a dále protíná cestu p.č.1296/2 a dále pokračuje po vnější hranici p.č.1170, 1158, 1157, 1202, protíná ul. p.č.1289/1, pokračuje na vnější hranici pozemku hřbitova p.č.1155 a vrací se na komunikaci p.č.1289/1, ze které pokračuje po ulici p.č.1231/1 až k dráze ČSD, podél níž pokračuje po vnější hranici pozemku k potoku Bystrá p.č.1309/1, 903/1, 901/2, 900/2, 900/3, 900/4, 900/5, z cesty p.č.901/7, 870/1, 870/3, 870/4, 870/5, 870/6, 870/7, 870/8, 870/9, 870/10, 871/3, cesta p.č.1276/1, dále pokračuje po hranici pozemku p.č.279, 835/2, 835/1, 267, 1273/2, 834, přítok potoka Bystrá p.č.1309/1, pozemek p.č.830/2. Dále hranice pokračuje podél hranice řeky Ploučnice, kříží komunikaci p.č.1235 a pokračuje po vnější hranici p.č.72/2, 85/3, cestě p.č.1237, 85/2, 409, 703, 85/5, 85/1, kříží náhon p.č.107/2, pokračuje po hranici p.č.107/1 a opět kříží náhon p.č.107/2 a pokračuje po vnější hranici p.č.89/2, dále kříží komunikaci p.č.1239/1 a pokračuje komunikací p.č.103/2 a po vnější hranici pozemku p.č.95/2, který kříží a napojuje se na cestu p.č.1421, ze které pokračuje po vnější hranici pozemku p.č.56, kříží cestu p.č.1243, pokračuje po p.č.713 a dále pokračuje podél komunikace p.č.1373 směrem na sever, kde se hranice uzavírá.

7 4 Benešov nad Ploučnicí- historický nástin a urbanistický vývoj. i Ve druhé polovině 13. století vzniká v blízkosti hradu Ostrého (Scharfenstein) ii, který byl založen kolem poloviny 13. století, městečko Benešov. Vzniklo ve výhodné poloze při brodu přes řeku Ploučnici, kudy procházela důležitá obchodní stezka směřující přes Děčín k východu na Českou Lípu, v místě, kde se do Ploučnice vlévá Habartický potok a kde se také tato cesta dělila a odtud pokračovala podél řeky směrem k Markvarticím a České Kamenici. Město vzniklo na svahu nad ústím potoka Bystré do řeky Ploučnice, v komunikačně i strategicky neobyčejně exponovaném místě, kde z hlubokého údolí Ploučnice nad Děčínem vybíhá první širší boční údolí, směřující k České Kamenici. Nejvyšší místo města zaujal kostel (doložený od poloviny 14. století), jehož areál tvoří vlivem utváření terénu nápadný výběžek jinak oválného obvodu města. Vlastní město bylo vyměřeno na poměrně malé ploše a ve vcelku atypické půdorysné kompozici, která vychází z ortogonálního principu a bylo pravděpodobně od svého počátku hrazeno zprvu jen pevnými palisádami. Celé zdejší území patřilo členům rodu Markvarticů, ze kterého se později vyčlenila rodová větev pánů z Michalovic. V 70. letech 13. století za panování krále Přemysla Otakara II. byl Benešov pravděpodobně zabrán králem. O několik let později dne 28.srpna 1283 bylo Benešovsko vráceno Janu I. z Michalovic králem Václavem II. V tomto roce 1283 je v pramenech zmínka o existenci nejmenovaného města v blízkosti i PhDr..Zdeněk Henig: Z historie města Benešova - připravovaná knižní publikace k tisku. ii První zmínka je k roku 1268.

8 hradu Ostrého castrum Scharfstein et civitatis, přičemž není vyloučeno, že tímto městem je míněn Benešov, neboť i situace hradu existenci města přímo pod hradem zřejmě vylučuje. Lze předpokládat, že se jedná pravděpodobně o první zmínku o zdejším městě. To by odpovídalo i sídelnímu vývoji nejbližšího okolí; na město téměř bezprostředně navazuje dlouhá kolonizační ves Habartice (Nieder-Ebersdorf), táhnoucí se údolím Bělé k České Kamenici a doložená od roku Jan I. z Michalovic byl čilým kolonizátorem a tak v letech vrácené území zasídloval novými osadníky, kteří přicházeli v menší míře i ze sousedního Saska. Po Janovi následoval v držení Benešovska v letech jeho syn Beneš z Michalovic. Po smrti Beneše patřilo zdejší území jeho synu Janovi II. z Michalovic v letech Počátkem 14. století Benešov městem již nepochybně byl, neboť v letech byl měšťan Konrád z Benešova (Benesow) kmetem v Ústí nad Labem. To je již konkrétní zmínka o městě. V letech držel benešovské panství Petr z Michalovic. Historicky je existence městečka doložena k roku 1352, kdy odtud jsou odváděny na tehdejší poměry dosti vysoké papežské desátky a je zde doložen farní kostel. Farnost patřila ve druhé polovině 14. století k děkanátu Českolipskému a arcijáhenství Litoměřickému. V letech je vlastníkem zdejšího panství Jan III. z Michalovic. V roce 1392 Jan III. z Michalovic propůjčuje Benešovu mladoboleslavské (saské) právo, což bývá mylně interpretováno jako datum vzniku či povýšení na město. Je pravděpodobné, že město od doby svého založení užívalo pečeť se znamením odvozeným z erbu pánů z Michalovic. Existence opevněného panského sídla, nebo budovy není ve městě ještě v této době nijak doložena. V této době byli měšťané z převážné části Němci, ale je více než patrné, že tu ještě koncem 14. století přetrvávala česká menšina, neboť čeští kněží sem byli dosazováni mnohem častěji než do okolních měst. Od roku 1406 držel benešovské panství Hynek Berka Honštejnský z Dubé. V průběhu ledna roku 1422 byla do Benešova, nikoli na hrad Ostrý svolána schůzka severočeské protihusitské šlechty, což může nasvědčovat tomu, že zde již nějaké panské sídlo existovalo. Tato schůzka nám také dokazuje, že Benešov byl významným strategickým městem a zájem husitů o jeho dobytí se projevil v několika následujících letech, kdy pak v době husitských válek město utrpělo mnoho škod, a to i proto, že Hynek Berka z Dubé byl odpůrcem husitství, což mělo dopad i na zdejší okolí. Město bylo několikrát dobyto sirotčími vojsky Jana Roháče z Dubé a to v letech 1422, 1425 a 1426, kdy bylo i z větší části vypáleno a obyvatelstvo vyvražděno. Roku 1424 potvrdil Hynek Berka z Dubé benešovským měšťanům městské právo. Pokud ve městě v této době existovalo nějaké opevněné panské sídlo tak s největší pravděpodobností zaniklo právě při posledním dobytí v roce 1426 a jak již bylo zmíněno, došlo z větší části ke zničení města. Tomu nasvědčuje i místní tradice, neboť ještě v 18. století chodilo procesí ke kříži na Táborském vrchu za zavražděné benešovské obyvatelstvo a zničené město. Také Schlegelova městská kronika z poloviny 16. století se zmiňuje o této tragické události a líčí ji jako hroznou katastrofu pro město a jeho obyvatele. Do roku 1428 držel benešovsko Jindřich Berka z Dubé a od tohoto roku Zikmund z Vartenberka na Děčíně. V roce 1445 byl dobyt vojskem Šestiměstí hrad Ostrý. Je zajímavé, jak vyplývá z pramenů, že bývalo při tomto tažení zvykem, dobýt hrad a zároveň při něm i město. To se však u města Benešova nestalo, zde byl dobyt jen hrad Ostrý a o městě zde není žádná zmínka. Vše potvrzuje domněnku, že město bylo ještě tak zničené od roku 1426, že se nemělo čas ani vzpamatovat z této pohromy a tak vlastně nebylo co dobývat. 5

9 Teprve po zničení hradu Ostrého, který byl původním správní centrum zdejšího území, bylo potřeba vybudovat nové správní centrum panství. A to, jak nám ukazují i následující desetiletí, bylo přeneseno do města Benešova, které začíná opět ožívat a dá se říci, nově vzniká i jeho zástavba. V této době byly také patrně stavěny hradby. Opevnění tvořila hradební zeď s mohutnými příkopy a dvěma valy a tři brány s věžemi Děčínská, Kamenická a Českolipská. Do tohoto období spadá také další větší příliv německého obyvatelstva a to nejen do nově budovaného města, ale i do okolních vylidněných a vypálených vesnic. Tento německý ráz zdejšího okolí se pak udržel po mnoho následujících staletí. Ve druhé polovině 15. století od roku 1450 je město a zdejší panství v držení rodu Vartenberků a patřilo k panství Děčín. Roku 1451 Jan z Vartenberka potvrdil obyvatelům Benešova městské právo. O opětovném vzrůstajícím významu Benešova svědčí i to, že se k roku 1479 uvádí v areálu města i zámek Zikmunda z Vartenberka, který stával na místě pozdějšího Horního zámku, který jej pak zčásti využil např. válcová věž, branka s mostem přes příkop aj. Ve Schlegelově benešovské kronice z poloviny 16. století se uvádí, že v roce 1502 dal Zikmund z Vartenberka benešovskému měšťanu Matěji Tietzovi v dědičné užívání vedlejší dvořiště nazývané hrad. Od roku 1511 má město nového majitele Mikuláše Trčku z Lípy. V roce 1511 Mikuláš Trčka z Lípy a na Lichtenburku daroval benešovským měšťanům šosovní mlýn a háj na opravu městských hradeb, ty byly také doplněny dalším příkopem a valem. Mikuláš Trčka městu potvrdil 4 privilegia a předchozí výsady právo Mladoboleslavské, zákaz řemesel a pivního šenku v okruhu jedné míle, svobodu vystěhování, odúmrť a přidal právo volného odkazu. Město dostává také všechny pivní pánve. Mikuláš Trčka z Lípy však po několika letech v roce 1515 prodává celé zdejší panství včetně děčínského aj. pánům ze Salhausenu, kteří se přistěhovali do Čech ze sousední Míšně. Za jejich vlády začíná ve městě období největšího rozkvětu. Salhausenské panství bylo roku 1522 rozděleno, a tak vzniklo samostatné panství Benešov. Od roku byl jeho držitelem Fridrich ze Salhausenu. Salhausenové zde chtěli po odchodu ze svých rodových držav v okolí Míšně založit nové rodové sídlo. Přestavbou starého panského sídla a stavbou nových zámeckých budov ve slohu saské renesance v letech vznikl unikátní komplex zámeckých budov, který je do dnešní doby skutečnou reprezentací města. Prostor Horního zámku v severní linii města, jehož dnešní pozdně gotický areál měl pravděpodobně, jak již bylo uvedeno, nejpozději od poloviny 15. století určitého předchůdce, nabyl nového významu po osamostatnění benešovského panství roku Nejvýraznější změnou ve struktuře vnitřního města byla v letech stavba Dolního zámku na místě čtyř měšťanských domů při západní hradební linii; zámecké budovy později ovládly celou severozápadní stranu města. Není vyloučeno, že atypický tvar benešovského náměstí s užší severní částí je důsledkem těchto pozdně gotických změn; šlo by tedy o dodatečné rozšíření dříve čtvercového náměstí na úkor částí jeho severní strany, přičemž důvodem by bylo získání jakéhosi čestného předdvoří pro oba městské zámky ; mimo jiné i z důvodů bezpečnostních a protipožárních. Vlastní uliční síť odpovídala vedení cest ve směru na Děčín, Českou Kamenici a Českou Lípu, přičemž zvolená ortogonální kompozice umožňovala i výhodný přístup ke kostelu. Terénní situaci podmíněná malou rozloha města vedla k rozvoji předměstí podél všech tří tranzitních cest. Po smrti Fridricha ze Salhausenu v roce 1562 dochází ke stavbě Salhausenské pohřební kaple. Náhrobní epitafy, jež zde nalézáme, lze zařadit mezi nejcennější památky kraje. 6

10 Roku 1562 bylo benešovské panství rozděleno na dva díly: Horní zámek s částí panství a polovicí Beneševa obdržel Fridrichův syn Fridrich mladší a držel je v letech Dolní zámek s druhou částí panství a též polovicí Benešova získal jako dědictví Fridrichův syn Jan (Hanuš), jenž žil v letech Roku 1569 byla založena papírna, která v století nabyla velké proslulosti. V roce 1571 postihl severní a východní část města požár, který zničil celkem 46 domů, faru, pivovar, panskou správní budovu a radnici. Fridrich mladší zemřel v roce 1575 a zanechal dvě nezletilé dcery, starší Magdalénu a mladší Marii. Poručnické vlády nad tímto majetkem se ujal jejich strýc Jáchym ze Salhausenu. O několik let později spravovaly Magdaléna a Marie svůj dědický podíl společně. Později došlo k dělení majetku a Magdaléna si ponechala Horní zámek a část panství a Marie získala druhou část panství patřící k Hornímu zámku, ale bez nároku na zámecké budovy. Od roku 1576 drželi společně po smrti svého otce Fridricha mladšího Dolní zámek s polovicí Benešova a polovicí panství jeho synové Wolf a Antonín ze Salhausenu. V letech držel část patřící k Hornímu zámku Magdalénin manžel Adolf z Hagenu. V letech byl majetek připsán jeho nezletilému synovi Kryštofu z Hagenu, který však brzy zemřel. Mladší dcera Fridricha ze Salhausenu, Marie Starschedelová, roz. ze Salhausenu držela v letech svůj díl panství příslušející k Hornímu zámku bez podílu na jeho zámeckých budovách. V roce 1589 zemřel Wolf a uvolněný díl s novým palácem přistavěným k Dolnímu zámku převzal jako dědictví jeho bratr Antonín ze Salhausenu a tak do té doby rozdělené budovy Dolního zámku a též i panství byly opět spojeny. V roce 1594 zemřela Marie a její majetek získal jako dědictví její manžel Haubolt ze Starschedelu. Antonín ze Salhausenu podržel svůj majetek příslušející k Dolnímu zámku až do roku 1612, kdy je začal postupně pro dluhy rozprodávat. V roce 1613 Haubold ze Starschedelu prodal svůj díl příslušející k Hornímu zámku děčínskému velkoobchodníkovi, bankéři a rejdaři Jonáši Paustovi z Liebstadtu. V průběhu roku 1614 získal zbývající část panství s Dolním zámkem Jan z Vartenberka, ale ještě téhož roku je držitelem Dolního zámku a panství k němu náležejícímu Radslav ze Vchynic a Tetova. V krátké době však Radslav umírá a Dolní zámek s jeho panstvím odkázal ještě před smrtí svému synovci Vilémovi ze Vchynic. K roku 1614 se připomíná poprvé dvůr Reifen ( dvůr od kamene vystavěný Reyffen slove ). Již před třicetiletou válkou mělo vnitřní město i předměstí stejný počet domů 69/69, pozdější přírůstky domů se pak přirozeně soustřeďovaly rovněž do předměstské zóny. Potomci po Jonášovi Paustovi z Liebštatu v roce 1628 prodali svoji část benešovského majetku náležejícímu k Hornímu zámku Zikmundovi z Wolkensteinu a ten ji prodal i s Horním zámkem v roce 1631 Janu Šimonu z Thun-Hohensteinu; tento díl byl od té doby zván Thunovským. Vilém Kinský z Vchynic byl v následujících letech po katastrofě na Bílé hoře důvěrným přítelem vévody Albrechta z Valdštejna a také s ním byl roku 1634 zavražděn na chebském hradě. Následné konfiskace postihly i město Benešov. Polovinu města s Dolním zámkem - majetek Vchynského - dostává účastník chebské tragédie polní maršálek Jan z Aldringenu. Ten však brzy umírá na bitevním poli a majetek získává jeho dcera Anna, provdaná za Jeronýma Claryho. Od té doby byla tato část majetku příslušejícího k Dolnímu zámku v držení rodu Clary-Aldringen po několik staletí. Hlavní sídlo tohoto rodu bylo však v Teplicích. V roce 1640 založen ve městě chudobinec. 7

11 8 Město značně utrpělo třicetiletou válkou a časté střídání majitelů rovněž nemohlo prospět zdárnému vývoji města. Po třicetileté válce, roku 1654 žilo v městě 64 měšťanských rodin, na předměstí pak 14 chalupnických a 48 zahradnických rodin. Bylo tehdy ve městě celkem 5 opuštěných usedlostí a na předměstí celkem 8. Město také poškodila značná snaha vrchnosti oklešťovat co nejvíce městská práva a výsady. Od roku 1684 spadal Horní zámek s příslušným panstvím pod rodový fideikomis Thunů v Klášterci nad Ohří. Z písemných pramenů víme, že ve městě je farní kostel Narození Panny Marie, škola, vrchnostenský špitál, měšťanský špitál ve výstavbě a stará hřbitovní kaple na spadnutí. K roku 1720 se poprvé uvádí nová osada pod jménem Eyland, později Neuland. Do roku 1765 byl ve městě i hrdelní soud III. třídy. V roce 1777 čítalo město spolu s předměstím celkem 183 domů. V roce 1791 postihl město další požár. Během několika hodin bylo ohněm zničeno 62 domů, převážně dřevěných, škola, sladovna, sklad, masný krám na náměstí, drábovna, panská vozovna, domek důchodu, Ballamský dům a radnice. Výstavba města byla organizována již osm dní po požáru a trvala do pozdního podzimu. Nové domy však již byly daleko prostší než původní. Ve městě zbylo po požáru 49 domů a na předměstí 126 domů. Na konci 18. století byl zrušen dvůr Reifen a jeho pozemky rozparcelovány. Domy vzniklé na jeho místě vytvořily obdélnou skupinu, vymezující jeho někdejší rozsah. Svědectvím rozvoje a tím i finančního zázemí města bylo, že v roce 1817 koupilo město Benešov od dědiců zemřelého hraběte Josefa z Thunu pozůstalé statky Ostrý a Freudenberg za zlatých. Tak se poddanské město stalo na druhé straně vrchností pro poddané z Fojtovic, Velké a Malé Veleně, Dolních Habartic, Jedlky, Soutěsek, Noviny, Františkova, Josefswillu a Freudenbergu s celkem obyvateli. V roce 1830 město mělo 78 domů a 346 obyvatel, předměstí 147 domů a 720 obyvatel. Ve městě pracoval tehdy měšťanský pivovar, dva mlýny, z nichž jeden měl též pilu a papírnu. Hlavním zaměstnáním obyvatelstva bylo řemeslo a zemědělství.

12 9 Mezi Benešovem a Dolními Habarticemi existoval od neznámé doby dvůr Kronaghof, teprve za Jana Nepomuka Clary-Aldringen ( ) vznikla ves Kronagsdorf, která je doložena roku Mimoto vznikala další zástavba i na jiných místech. Na plánu z roku 1843 je Reifen osadou na katastru Benešova. Uvolněním starých feudálních svazků mezi městem a majiteli panství, osvobozením poddaných od tíživých robotních povinností v revolučním roce 1848 přeměňuje se Benešov z poddanského města v centrum soudního a berního okresu s novou státní správou a prosperujícím textilním průmyslem. Tyto progresivní změny ovšem nezasáhly do podoby města, a Benešov si se svými hrázděnými domy, polorozpadlým městským opevněním a úzkými uličkami zachovává středověký ráz. V letech byla také postavena nová městská radnice. Od 19. století se předměstí neustále rozšiřovalo při řece Ploučnice, kde vznikaly i tovární objekty. Stísněné podmínky obou údolí kolem města totiž neumožňovaly některý ze tří možných směrů územního rozvoje města upřednostnit. V letech byla osada Neuland samostatnou obcí (Neuland). V roce 1856 kupuje od Clary- Aldrinegů Dolní zámek Dr. Karel Lumbe z Malonic. Po 72 letech opět postihl Benešov v roce 1863 velký požár, který zničil skoro celé město, jak uvádí benešovský kronikář Willomitzer: náměstí a ulice byly plné trámoví, krovů, popela a sutě, a dodává černý otevřený hrob uprostřed zeleně májové přírody, jest moje rodné město. Škody na domech byly vyčísleny sumou zlatých. K tomu vybavení, stroje aj. Celkově dosáhla částka sumy zlatých 32 krejcarů. Jedna ze zpráv uvádí 171 zničených staveb, z toho 116 domů. Před požárem bylo ve městě jen málo kamenných domů. V podstatě jen zámky, kostel, fara, thunský špitál, radnice na náměstí, domy č.p.10, 15 a 17, dále č.p.71 v Kostelní ulici a č.p.97 v Poštovní ulici. Nepoškozeny zůstaly jen ulice Děčínská, Mlýnská, Pivovarská, dvůr Reifen a dva špitály. Díky tomuto největšímu známému požáru v celé historii Benešova získalo město zcela jiné vzezření. Shořelý pivovar byl za tři roky znovu postaven, ještě větší než byl, stará drábovna udělala místo lékárně, ulice se rozšířily a 249 domů bylo přečíslováno.

13 I přes řadu plošných požárů si historické jádro podnes udrželo středověký uliční a zástavní systém. Roku 1863 byla papírna přestavěna na tkalcovnu. Roku 1869 byl zahájen provoz na železnici Děčín Benešov nad Ploučnicí Česká Kamenice Varnsdorf. Roku 1872 rozšířena železniční trať na Benešov nad Ploučnicí Česká Lípa. Díky napojení města na železnici se stává z Benešova důležitá obchodní křižovatka a ve městě se rozšiřuje průmysl. Mezi nádražím a řekou byla postavena největší textilka. Rozšíření průmyslu mělo i dopad na rozšiřování města na předměstí o další domky, které postupem doby vznikaly v rozšířené části údolí západně od původních hranic města. Dr. Karel Lumbe z Malonic prodává roku 1877 Dolní zámek hraběnce Aloisii Černínové, rozené Morzinové. V následujících letech nechala Aloisie Černínová vystavět vedle Dolního zámku pseudorenesanční budovu, která kopírovala saskou renesanci zámeckého areálu. Roku 1885 byla postavena přádelna. V roce 1888 získává Dolní zámek rodina benešovských továrníků Grohmannů. Ještě roku 1895 byl Reifen osadou s 20 domy, později byl sloučen s městem. Ve 20. letech ve městě: pivovar, velká přádelna bavlny (továrna Mattausch a syn), parní pila, výroba punčoch, mechanická přádelna, barvírna, bělidla, chemická továrna, továrna poživatin, laků, krycí lepenky, minerální pramen, spořitelna, požární pojišťovna, chudobinec (založen 1640), živnostenská pokračovací škola. V roce 1910 ves Kronagsdorf splynula s Dolními Habarticemi a roku 1925 byla samostatná osada Neuland (Novina) vyčleněna z katastru Oldřichova a sloučena s městem, čímž administrativně zanikla. V roce 1927 Thunovský díl Horního zámku koupilo město Benešov nad Ploučnicí. Po roce 1945 získává Dolní zámek československý stát. Zanedbaná údržba v poválečném období vedla ke značnému chátrání starých objektů, zejména v centrální části památkové zóny. V posledních letech však došlo již k podstatnému zlepšení a převážná část budov v historickém jádru byla opravena a je pravidelně udržována. Benešov nad Ploučnicí si přes výrazný průmyslový rozvoj zachoval památkový charakter zástavby i pozdně gotické dominanty a zůstává jednou z nejhodnotnějších městských památkových zón (od roku 1992) v severních Čechách. 10

14 11 SEZNAM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ 1) Soupis archeologických lokalit na území města Benešov nad Ploučnicí byl pořízen dle Soupisu archeologických lokalit v Děčínském okrese. Na katastru města Benešov nad Ploučnicí se nalézají archeologické lokality: lužické kultury, středověk. 2) Seznam nemovitých kulturních památek v katastru města Benešov nad Ploučnicí byl sestaven na podkladě Výpisu z Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek pro oblast spravovanou stavebním úřadem Benešov nad Ploučnicí. * Seznam nemovitých památek na katastru města Benešov nad Ploučnicí vlastník město Benešov nad Ploučnicí vlastník Památkový ústav Ústí nad Labem vlastnictví soukromé vlastnictví církevní Poř.č Název Umístění Vlastník Rejstř.č.. 1. Areál Horního a Dolního zámku Pam.ústav Ústí n/l Horní zámek čp.47 Pam.ústav Ústí n/l 3571/1 3. Torzo domku Pam.ústav Ústí n/l 3571/2 4. Hospodářský objekt čp.54 Pam.ústav Ústí n/l 3571/3 5. Hradební zeď s chodbou do kostela Pam.ústav Ústí n/l 3571/4 6. Brána Horního zámku Pam.ústav Ústí n/l 3571/5 7. Nádvoří Horního zámku s ohradní zdí Pam.ústav Ústí n/l 3571/6 8. Valy Pam.ústav Ústí n/l 3571/7 9. Mostek za Horním zámkem Pam.ústav Ústí n/l 3571/8 10. Zahrada s ohradními zdmi Pam.ústav Ústí n/l 3571/9 11. Dolní zámek-palác Jana ze Salhausenu čp.45 Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Dolní zámek-palác Wolfa ze čp.45 Salhausenu Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Dolní zámek-ohradní zeď se spojovací čp.45 chodbou Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Nádvoří Dolního zámku s ohradní zdí Pam.ústav Ústí n/l 3571/13

15 Zámecký park s ohradní zdí Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Ohradní zeď s torzem skleníku Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Altán Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Brána do parku Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Dolní zámek- dům Černínů-Morzinů čp.44 Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Starschedelovský dům čp.51 Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Brána Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Vodní nádrž Město Benešov n/pl. 3571/ Kočárovna u čp.52 Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Konojedský dům čp.52 Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Pekárna Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Spojovací lávka Pam.ústav Ústí n/l 3571/ Areál kostela Narození P.Marie Církevní majetek Kostel Narození P.Marie Církevní majetek 3581/1 29. Kaple P.Marie Bolestné Církevní majetek 3581/2 30. Mariánský sloup Město Benešov n/pl Socha sv.jana Nepomuckého 3 Město Benešov n/pl Socha sv.vojtěcha Město Benešov n/pl Šlechtický dům čp.71 Soukromý majetek Lidové stavení čp.129 Soukromý majetek Lidové stavení čp.381 Soukromý majetek Lidové stavení čp.398 Soukromý majetek Fara čp.70 Církevní majetek Kaple Nejsvětější Trojice U Benaru Soukromý majetek Rychta čp.17 Město Benešov n/pl Pomník Jana Švermy 4 Město Benešov n/pl Hrobka Mattauschů Hřbitov Město Benešov n/pl Sousoší Kalvárie s dřevěným křížem, (plošinou a opěrnými zídkami) Město Benešov n/pl Zápis zrušen rozhodnutím ONV v roce Zápis zrušen MK ČR v roce 1998

16 13 1. Areál Horního a Dolního zámku Objekt : Horní zámek, Dolní zámek Umístění : Nám. Míru 45, 47, 54 Vlastník : Památkový ústav Ústí nad Labem Rejstř. číslo : 3571 Zámecký areál je rozložen na části východní a po celé severní straně náměstí. Skládá se z několika zámeckých budov, z nichž nejvýznačnější a nejstarší je budova Horního zámku. Ve stavební posloupnosti pak následují Dolní zámek, který se skládá z Janova paláce, k němu je o několik let později přistavěn Wolfův palác. O něco později je vystavěn Starschedelovský a Konojedský palác a při Horním zámku vzniká Hospodářská budova. Výstavba zámeckého areálu začala příchodem míšeňské rodiny Salhausenů v roce 1515, která si zde chtěla vystavět své trvalé rodové sídlo a byla ukončena rokem V následujících staletích zde již nedochází k podstatným stavebním úpravám, i když časem vzniká několik přístaveb, které však postupem doby zanikají. Poslední zámeckou stavbou byla budova na východní straně náměstí pod Dolním zámkem, která byla vystavěna koncem 19. století Aloisií Černínovou- Morzinovou. Tím byla definitivně ukončena výstavba zámeckého areálu. Celkově zámecký areál harmonicky navazuje na jádro historické části města a tak je zároveň městotvorným prvkem. Svým položením v centru je velmi pohledově exponovaný. Zámecký areál je na našem území unikátním architektonickým dílem saské renesance, a je též i prvořadou památkou celostátního i mezinárodního významu, právě díky své architektuře. Po ukončení celkové rekonstrukce, která je prováděna velice citlivě a nenásilnou formou s cílem dokomponování a ucelení zámeckého areálu do autentické podoby 2. poloviny 16. století, vznikne zde turisticky atraktivní centrum na okrese Děčín.

17 14 2. Horní zámek Objekt : Horní zámek Umístění : nám. Míru 47 Vlastník : Památkový ústav Ústí nad Labem Rejstř. číslo : 3571/1 Historie a charakteristika objektu: Při severní straně náměstí stojí charakteristická stavba saské pozdní gotiky, postavená těsně při městských hradbách v letech Bedřichem ze Salhausenu s použitím zdiva staršího sídla, do kterého byla pojata i starší věž v linii hradeb. V letech byla tato budova Bedřichem ze Salhausenu nově přestavěna a rozšířena, a tak nahradila starší budovu; za Zikmunda z Vartenberka prvně připomínaný panský dům. Nový palác byl postaven při severozápadní části městské hradby, téměř při jejím nároží, a to tak, že jeho severní obvodní zeď nahradila v těchto místech staré opevnění. Nově vybudovaný palác byla dvoupatrová podélná budova s hladkým průčelím, na severozápadním nároží, směrem do příkopu, chráněná štíhlou původní gotickou válcovou věží - tato věž byla roku 1838 snesena a v roce 1993 opět dostavěna do původní podoby. Její protiváhu v siluetě stavby tvořila polygonální schodišťová věž, umístěná při jihovýchodním nároží paláce. Detaily zachované na stavbě kromě obou štítů patří ještě pozdní gotice. Po požáru roku 1571 dostal zámek vysoké renesanční štíty. Tento letopočet 1571 nese i vstupní portál dvora Horního zámku, na němž jsou umístěny znaky Bedřicha ze Salhausenu a jeho manželky Magdaleny z Bünau. Zámek byl spojen s farním kostelem krytou chodbou podél hradeb. Tato chodba ústila na panskou oratoř. Severská renesance ovládla především architekturu v severní pohraniční oblasti Čech. Dá se říci, že jejím nejvýznamnějším střediskem se stalo městečko Benešov nad Ploučnicí.

18 15 3. Torzo domku Objekt : Torzo domku Umístění : Nádvoří Horního zámku Vlastník : Památkový ústav Ústí nad Labem Rejstř.číslo : 3571/2 Historie a charakteristika objektu: Budova vzniklo vlevo od brány kolem druhé třetiny 16. století. Původně měla sloužit jako obydlí strážného. Jednalo se jednopatrovou budovu, 7 sáhů dlouhou, 5 sáhů širokou, v přízemí byla zděná z kamene na vápno, nahoře mělo vazbu vyplněnou cihlami. Přízemí obsahovalo předsíň, obytnou jizbu a komoru s prkenným stropem a prkennou podlahou. V1. patře byly dvě komory a kuchyň. Krov byl stojatý a krytý taškami (dle popisu z roku 1810). Budova zanikla ve druhé polovině 19. století.

19 16 4. Hospodářská budova Objekt : Hospodářský objekt Umístění : ul. Zámecká 54 Vlastník : Památkový ústav Ústí nad Labem Rejstř.číslo : 3571/3 Historie a charakteristika objektu: Na východní straně nádvoří stojí úřednická budova z 1. pol. 16. století. Budova patří do stavební činnosti Bedřicha ze Salhausenu v letech 1522 až V nadpraží vstupu přízemního portálu do budovy je letopočet 1543 a jméno Valter Hirsch v. Sanneberg. Tento letopočet značí, kdy byla budova stavěna a kdo ji stavěl. Po požárech v letech 1571 a 1791 byla upravována. Jiná úřednická budova, která stála na západní straně nádvoří, se po požáru roku 1791 změnila ve zříceninu. Poslední větší stavební úpravy byly po požáru v roce Současný stav po opravě v letech

20 17 5. Hradební zeď s chodbou do kostela Objekt : Hradební zeď s chodbou do kostela Umístění : Severní strana nádvoří Horního zámku Vlastník : Památkový ústav Ústí nad Labem Rejstř.číslo : 3571/4 Historie a charakteristika objektu: K paláci Horního zámku patřila původně i krytá chodba, která umožňovala přímé spojení s kostelem. Tato chodba vedla po hradební zdi s přístupem z prvního patra zámku na východní straně. Na tuto chodbu byl také napojen Ballamský dům (čp. 51) a Konojedský palác (čp. 52). Původně tato chodba vycházela s Dolního zámku a vedla po městské hradbě se vstupem na západní straně v úrovni prvního patra do Horního zámku. Na této straně je ještě v dnešní době vidět slabě znatelný vstup.

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r.

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r. V ý n o s ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, čj. 22 260/78 o prohlášení historického jádra města L i t o m ě ř i c za památkovou rezervaci Ministerstvo kultury ČSR

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách

P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách P íloha č. 1: Fotodokumentace drobných sakrálních objektů v íčkách A1 Kaple Panny Marie pomocné v Klopotech: K. Leschingerová, srpen 2014 A2 Obraz korunování Panny Marie: K. Leschingerová, duben 2015 A3

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Územní plán Králíky. vydaný formou opatření obecné povahy. Spis. značka: PP/ /O/ Originál: Elektronická verze:

MĚSTO KRÁLÍKY. Územní plán Králíky. vydaný formou opatření obecné povahy. Spis. značka: PP/ /O/ Originál: Elektronická verze: MĚSTO KRÁLÍKY Územní plán Králíky vydaný formou opatření obecné povahy Spis. značka: PP/ /O/ Originál: Elektronická verze: Platnost od: 14.06.2010 Účinnost 01.07. Platnost do: 31.12.2020 od : 2010 Počet

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více