Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.diplomaticka-akademie.cz"

Transkript

1

2

3 Vážení čtenáři, je mi velkou ctí přiblížit Vám v tomto katalogu kurzy Diplomatické akademie. Diplomatická akademie, jediná svého druhu v České republice, nabízí řadu programů, které si kladou za cíl povznesení státní správy i reprezentace veřejných a soukromých institucí obecně. Naším cílem je, aby absolventi kurzů byli schopní sebevědomě a úspěšně reprezentovat svoji instituci, orientovali se v mezinárodních vztazích a diplomatickém protokolu, ale také aby uměli uvažovat o věcech v širším kontextu. Smyslem naší snahy je i připravit studenty, aby mohli uspět ve výběrových řízeních na evropském trhu práce. Diplomacii dnes již nelze vnímat jen v její úzké definici už dlouho nepatří pouze profesním diplomatům. Naopak, ovládnutí diplomatického jednání je v současné době vyžadováno v podstatě od všech zaměstnanců státních i soukromých institucí. Obraz každé organizace tvoří každodenní chování a vystupování jejích pracovníků. Úkolem Diplomatické akademie je tedy vybavit absolventy všemi nutnými dovednostmi pro reprezentaci a komunikaci s partnery či médii. Zároveň také vidím jako poslání Diplomatické akademie formování v duchu tradičních hodnot. Mají úkol reprezentovat otevřenou demokratickou společnost. Tato snaha ve spojení se zkušenostmi našich lektorů činí z Diplomatické akademie vskutku unikátní vzdělávací instituci. Pevně věřím, že kurzy Diplomatické akademie Vám mají co nabídnout a že na následujících stránkách budete mít možnost si vybrat přesně to, co Vaše instituce potřebuje. Cyril Svoboda ředitel Diplomatické akademie

4 strana 2 O nás

5 Poslání Tradice Koncept Studium Poslání V globalizovaném, všemi vrstvami propojeném světě nepředstavuje tradiční profesionálními diplomaty vedená diplomacie než zlomek veškerých diplomatických jednání. Znalost diplomatického řemesla je dnes žádána na všech úrovních: v mezinárodních stycích úřadů, při zastupování úřadu v rámci státu, jakož i při jednání vedených nevládními organizacemi a soukromými podniky. Posláním Diplomatické akademie je výchova jedinců schopných zastupovat sebevědomě svou instituci za každé okolnosti poskytnuté soudobou, širokou diplomacií. Tradice Pražská Diplomatická akademie navazuje na odkaz obdobných institucí ve Vídni, v Berlíně a v Paříži. Diplomatická akademie je první svého druhu v nových státech Evropské unie. Po vzoru Londýnské akademie je ústavem ryze soukromým, otevřeným širokému poli studentů. Posláním Diplomatické akademie není pouze výchova diplomatů v nejužším slova smyslu, nýbrž, věrna širokému pojetí diplomacie, zasazuje se o profesionalizaci a povznesení správy vůbec ať již státní či soukromé. Koncept Studium na Diplomatické akademii je určeno především zaměstnancům státu, krajů, obcí, profesních komor, nevládních organizací, stejně jako obchodních společností. Diplomatická akademie vyznává víru ve vzájemné obohacování státní a soukromé oblasti a jejich spojení je jedním z pilířů jejího pojetí vzdělání. Diplomatická akademie se tak snaží vyjít v nejvyšší míře vstříc zaměstnaným studentům: výuka tedy probíhá především o víkendech. Studijní programy jsou vystaveny tak, aby na sebe jednotlivé předměty logicky navazovaly a aby si odpovídaly se současně probíhající praktickou výukou. Hlavními vyučovacími zásadami jsou interdisciplinarita, důraz na propojení teorie s praxí a vedení k přísné metodologii. Studium Diplomatická akademie není místem získání dalšího akademického titulu, nýbrž ústavem rozšiřujícím a prohlubujícím již nabyté školní a profesní vzdělání. Základním přínosem studia na Diplomatické akademii je úzký kontakt s nejpovolanějšími učiteli s dlouhodobou praxí na nejvyšších politických, úředních, diplomatických a akademických funkcích. Mimoto jsou studenti školeni profesionály zběhlými v každodenní rutině protokolu, úředního styku a mediální komunikace. Diplomatická akademie staví na aktivním pojetí výuky, bez dlouhých přednášek. Vyučování se opírá o veřejný výstup studentů a o zpětnou vazbu učitele. Interaktivnost výuky je podtržena praktickými tréninky, strategickými hrami, simulovanými vyjednáváními, simulovanými mediálními výstupy a protokolárními událostmi.

6 strana 4 Hlavní program

7

8 Hlavní program Cíle programu Záměrem hlavního programu Diplomatické akademie je důkladná průprava studentů ve všech zásadních oblastech současné diplomacie a jejich příprava na výběrová řízení v České republice i celé Evropské unii. Hlavním cílem programu je výchova absolventů schopných sebevědomě zastupovat svou instituci či firmu za všech okolností. Absolventi by kromě každodenní reprezentace měli být připraveni i na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, jejich organizaci, přípravu podkladů či přednes projevů. Zároveň jsou také vedeni k objektivnímu analyzování krizových situací a jejich efektivnímu řešení. Struktura programu Kurz v rozsahu 150 vyučovacích hodin je rozdělen do pěti tematických bloků a celý program završuje závěrečná zkouška formou bezpečnostně-politické strategické hry, simulované protokolární události a veřejného vystoupení. Na strategických hrách se podílí vždy vícero vyučujících tak, aby byly obsaženy všechny aspekty simulované situace (mediální, bezpečnostní, politické). Práce studentů je průběžně hodnocena, zejména jejich ústní prezentace, krátké písemné dokumenty (memoranda, analýzy, executive summaries) a účast v diskusi při výuce. Program klade na studenty značné výkonnostní nároky a vyžaduje přísný metodologický přístup zejména pokud se formy a struktury prací studentů týče. Kurz vystavuje adepty tlaku veřejného projevu, vyžaduje od nich průběžnou přípravu a pobízí je k aktivnímu přístupu při diskusích a během simulací. Výuka probíhá pouze v sobotu a neděli. Celý kurz zahrnuje devět víkendů a trvá přibližně tři a půl měsíce. strana 6

9 Administrativa a komunikace s médii První blok poskytuje nejen nutnou profesní průpravu, ale zároveň vytváří podmínky pro splnění nároků dalších bloků hlavního programu. Jeho první část se týká zásad veřejného projevu a zásad styku s médii. Studenti se učí vytvářet vizuální prezentace, seznamují se i s pravidly tvorby rozhovorů v televizi a rozhlase. Důraz je kladen na přesnost a výstižnost vyjadřování. Druhá část metodického bloku je věnována písemnému styku. Studenti se cvičí v tvorbě textů pro styk mezi institucemi, jako jsou memorandum, pozvánka, oficiální dopis atp. Důraz je kladen rovněž na povzbuzení obecných slohových schopností studentů. Mediální poradce Daniel Váňa učí mediální strategii. // Lingvistka Petra Stejskalová a publicistka Petra Zaviačičová učí písemnému a administrativnímu styku. Obsah výuky Práce s lidmi a rétorika Druhá část se zabývá vyjednávacími strategiemi. Čerpá jak z praxe diplomatů, tak obchodníků. Absolvent má být po jejím dokončení schopen sám vést vrcholné jednání, případně připravovat podklady pro jednání svých nadřízených. Na umění vyjednávat pak navazuje úvod do práce ve vedoucí pozici. Absolvent by měl mít schopnost uvědomovat si vlastní přednosti a nedostatky, efektivně pracovat s dovednostmi ostatních lidí a v neposlední řadě efektivně nakládat s časem a informacemi. Rétorická část bloku si pak především klade za cíl naučit frekventanty jak nejlépe zaujmout posluchače a získat ho na svou stranu, včetně zvládnutí různých situací, které mohou při projevu nastat. Absolventi by měli ovládat jak metody výstavby řečí a projevů, tak obecné rétorické zásady. Právnička Hana Lenghartová učí umění vyjednávat. // Manažer a lektor Ondřej Andrys přednáší leadership. // Politik Cyril Svoboda a lektorka Lenka Holečková učí veřejný projev. Mezinárodní právo a finance Tento blok je věnován nezbytným předpokladům pro pochopení stávající mezinárodní politiky: mezinárodnímu právu a financím. Jsou vybrána klíčová témata nutná pro pochopení politického vyústění právních a ekonomických předpokladů. Učitelé jsou zkušenými praktiky v oboru finanční analýzy a mezinárodněprávní problematiky. Vyučují studenty, jak se vyrovnat se skutečnými situacemi jak číst ekonomický podtext politických vyjednávání, jak analyzovat mezinárodní smlouvu nebo jak přistupovat k té či oné mezinárodní instituci. Studenti si mimo jiné osvojí potřebný slovník umožňující jim vyjadřovat se přesvědčivě v právní a finanční oblasti. Bývalý ministr financí Ivan Pilip vyučuje mezinárodní finance. // Právnička Hana Lenghartová učí mezinárodní právo. Zahranièní politika a Evropa Čtvrtý blok se týká nejzávažnějších okruhů dnešní zahraniční politiky České republiky, tedy bezpečnostních otázek a evropské integrace. Blok nemá být uvedením do mezinárodně bezpečnostní a evropské problematiky ani nevyučuje historii diplomacie a Evropského společenství. Výuka je vybudována tak, aby absolvent byl schopen vést jednání, ať už vnitrostátní či mezistátní, zahrnující v sobě evropský nebo bezpečnostní prvek. Vedle této praktické roviny klade blok na adepty jistý etický apel směřující k nutnosti koncipovat dlouhodobou strategii a utvářet vizi. V tomto bloku je rovněž zdůrazňováno skutečné pochopení základních idejí Evropské unie, přesahující pragmatický přístup byrokracie a žadatelů o subvence. Evropskou integraci učí Vladimír Špidla. // Diplomat Jaromír Novotný, generál František Štěpánek a bývalý ministr obrany Miroslav Kostelka vyučují bezpečnostní otázky. Protokol a etiketa Poslední blok zahrnuje každodenní praxi diplomacie v širokém slova smyslu vyučuje diplomatickému protokolu a společenské etiketě. Výuka protokolu je pojata tak, aby byl obsáhnut v celé své šíři přesahující přísně diplomatická jednání. Absolvent by měl být nejen připraven zajistit návštěvu na vysoké úrovni, dozorovat protokolární večeře, přijímat vysoké funkcionáře a instruovat personál své instituce, ale také být schopen reprezentovat svoji instituci či firmu v každodenním styku. Výuka je zakončena simulovanou protokolární událostí. Protokolista František Rob přednáší protokol a etiketu.

10 strana 8 Bezpeènostní studia

11

12 Bezpeènostní studia Cíle programu Záměrem kurzu je důkladná průprava ve všech zásadních oblastech současné bezpečnostní domácí a zahraniční politiky a diplomacie. Hlavním cílem kurzu je možný návod, jak se znalostí problémů sebevědomě zastupovat svou instituci v bezpečnostní oblasti. Absolventi by tak kromě každodenní reprezentace měli být připraveni na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, na přípravu podkladů či přednes projevů s využitím praktických argumentů a objektivní analýzy krizových situací vedoucích k efektivnímu řešení. Kurz v rozsahu 48 vyučovacích hodin (6 dní) završuje závěrečné interaktivní cvičení bezpečnostně-politické strategické hry, simulované protokolární události a veřejného vystoupení. Na strategických hrách se podílí vždy vícero vyučujících, tak aby byl obsaženy všechny aspekty simulované situace Tématika kurzu je zaměřena především pro účastníky státní správy a ústavní činitele, jejich poradce a asistenty, pro odbornou veřejnost, zástupce bezpečnostních agentur a dalších subjektů, které se zabývají otázkami bezpečnosti na profesní úrovni včetně sdělovacích prostředků. Struktura programu Kurz lze uspořádat ve dvou variantách. První varianta počítá s uskutečněním kurzu během jednoho týdne, v druhé pak kurz může proběhnout ve třech po sobě jdoucích víkendech. strana 10

13 Obsah výuky 1. den Úvod do kurzu, stanovení témat individuálních prací a závěrečného interaktivního cvičení Cyril Svoboda Hrozby a rizika 21. století a jejich hodnocení ve vztahu k ČR František Štěpánek Hrozby a rizika 21. století a jejich hodnocení ve vztahu k ČR František Štěpánek 2. den Zpravodajské služby a jejich úkoly František Štěpánek Vnitřní bezpečnost Ruská federace, trendy vývoje a vztahy s NATO a EU v bezpečnostní oblasti Miroslav Kostelka 3. den Regionální konflikty Jaromír Novotný Koncepce české zahraniční politiky Jaromír Novotný 4. den Bezpečnostní koncepce ČR Jaromír Novotný Strategie prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb ČR František Štěpánek Praktické cvičení: přednes a diskuse k individuální pracím a jejich zobecnění Štepánek/Novotný 5. den Zákon č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti Cyril Svoboda Provádění bezpečnostních prověrek dle zákona č. 412/2005 Sb. František Štěpánek Evropské právo a jeho implementace v ČR Daniel Hoda 6. den Závěrečné interaktivní cvičení Kostelka/Novotný/Štěpánek Vyhodnocení kurzu Cyril Svoboda

14 strana 12 Ekonomická diplomacie

15

16 Ekonomická diplomacie Cíle programu Cílem tohoto kurzu je přiblížit absolventům základy fungování ekonomické diplomacie. Ta se s příchodem globalizace a mezinárodní konkurencí stala velmi důležitým doplňkem tradiční diplomacie. Kurz se zaobírá hlavními výzvami současné ekonomické diplomacie a vysvětluje je na vývoji hospodářské a obchodní spolupráce v rámci Evropské unie a mezi Českou republikou a jinými důležitými partnery, jako je například Ruská federace, Čína nebo Indie. Spolupráce je probrána jak z pohledu ČR samotné, tak i jako člena EU. Důraz kurzu je kladen na objasnění rozdílných cílů a priorit partnerských států hledání nových trhů a obchodních partnerů, vstup na evropský trh apod. Vysvětleny jsou nejen dopady členství ve Světové obchodní organizaci na ekonomickou diplomacii a řešení sporů, ale také konkrétní systémy, kterými lze místní trh otevřít firmám ze zahraničí. Kurz se nezaměřuje pouze na státní instituce, ale věnuje také pozornost nestátním aktérům a jejich roli ve vytváření hospodářských vztahů v zahraničí. Výuku zajišťují lidé z klíčových pozic v Evropské unii, z Ministerstva zahraničích věcí a Ministerstva průsmyslu a obchodu. strana 14

17 Obsah výuky trendy mezinárodního obchodu hledání obchodních partnerů v zahraničí dynamika obchodních vztahů podmínky přístupu na trh jedné či druhé země komparativní výhody a hledání nových trhů členství ve Světové obchodní organizaci a jeho dopady vyrovnávání sporů mezi členy WTO integrace a její dopady na ekonomickou diplomacii politika a právní rámec EU hospodářská strategie a priority České republiky priority ostatních zemí klíčové aspekty tvorby a realizace proexportní politiky nestátní aktéři v ekonomické diplomacii Garantem programu je bývalý viceguvernér Evropské investiční banky, Ivan Pilip.

18 strana 16 Globální a interkulturní management

19

20 Globální a interkulturní management Cíle programu Cílem kurzu globálního a interkulturního managementu na Diplomatické akademii je představit v souvislostech ty nejdůležitější metody, postupy, nástroje a techniky řízení a vedení lidí s respektem ke specifikám jejich kulturního zázemí a prostředí a s ohledem na schopnost řídit pracovní kolektivy či instituce v mezinárodním prostředí a s různým kulturním, etnickým či národnostním složením. V rámci výuky se tak posluchači seznámí se základními aspekty teorie kultury a jejího vlivu na fungování organizace, s otázkami organizace a řízení kolektivů či institucí v mezinárodním a multikulturním prostředí, se základním pojetím managementu i manažerskými funkcemi, s problematikou managementu znalostí či kvality, s otázkami krizového managementu a managementu bezpečnosti i s parametry globálního strategického managementu. Smyslem kurzu však není prezentace univerzálních a za všech okolností platných poznatků, jejichž osvojení automaticky zajistí dosažení úspěchu či lepších výsledků, ale snaha naučit posluchače využívat obecně platné, vyzkoušené a prověřené modely jako východiska pro jejich práci a dokázat takovéto modely vhodně aplikovat, aktualizovat, modifikovat, kombinovat a dále rozvíjet. Teoretické poznatky jsou v rámci kurzu průběžně promítány do modelových situací a skupinových simulací a posluchači jsou vedeni k aplikaci prezentovaných dovedností na konkrétní situace dle svých zkušeností. strana 28

21 Obsah výuky V průběhu kurzu budou s interdisciplinárními přesahy a v kontextu globálního a interkulturního prostředí komentovány zejména následující problematiky: globalizace, globalizační problémy a jejich vliv na management teorie a pojetí kultury v kontextu fungování organizace dimenze národní kultury vliv národní kultury na fungování a řízení organizace kulturní specifika vybraných zemí světa ve vztahu k poznatkům managementu míra funkčnosti teoretických modelů podstata řízení a vedení dominance informací a individuální specializace manažerská etika a kultura očekávání lidí a jejich potřeby charakteristiky lidí teorie motivace manažerské role a dovednosti interkulturní manažerská komunikace styly řízení a vedení plánování, organizace a kontrola analytické, rozhodovací a implementační procesy teorie a kultura organizace vybrané aspekty personálního managementu krizový a bezpečnostní management v multikulturním prostředí Garantem programu je Ondřej Andrys.

22 strana 20 Komunikace s médii

23

24 Komunikace s médii Cíle programu Intenzivní kurz mediální průpravy na Diplomatické akademii probíhá v malé skupině studentů a vede ho mediální poradce, aktivní novinář a češtinář. Cílem programu je připravit absolventy na statické reprezentování jejich instituce navenek při projevu, při vizuální prezentaci nebo v tiskové zprávě. Kurz si také klade za cíl průpravu pro interaktivní prezentaci při rozhovorech, tiskových konferencích a televizních vystoupeních. Součástí programu je rovněž výuka mediální strategie. Kurz je koncipován tak, aby studenti byli provedeni procesem mediální komunikace od samotného začátku až do jeho konce. Učí se přitom, jak umístit určitou mediální událost do celkového kontextu mediální strategie své instituce, jak se na veřejnou prezentaci připravit, co se týče struktury projevu, podoby vizuálních podkladů nebo přípravy na očekávatelné otázky. Součástí programu je rovněž psychologická průprava pro vyrovnávání se s trémou a ostychem těsně před vystoupením. Studenti se také seznamují se základy organizace tiskové konference a dalších tiskových vystoupení a výuka se soustřeďuje i na další nakládání se vzniklými tiskovými materiály. strana 22 Studenti jsou vedeni k samostatnému zpracovávání materiálu a nově nabyté zkušenosti si mohou ihned prakticky vyzkoušet. Adepti jsou rovněž vedeni k používání neotřelých prezentačních metod. Závěr kurzu tvoří simulovaná tisková konference s prezentací, kterou lze na přání klienta nahrávat na kameru. Studenti si tak při zpětné projekci mohou lépe uvědomit chyby, jichž se dopouštějí.

25 Mediální komunikace součást života v moderním světě Reálný svět a mediální svět proč a v čem se liší? Co jsou to masová média? Jaká typy masových médií existují a v čem se liší? Obsah výuky Novináři Co je cílem práce novináře? Bez čeho se novinář neobejde? Jaké informace novináře zajímají a jaké ne? Jak fungují redakce? Jak pracují novináři v jednotlivých typech médií? Co bychom měli dělat, když nám zavolá novinář? Smrtelné hříchy při komunikaci s novinářem? Public relations (PR), media relations (MR) Co jsou to PR a MR? Jaké mají PR cíle, funkce a jaké nástroje používají? Jak pracují PR agentury? Jak pracuje tiskový mluvčí? Jak by měl být napsaný PR článek a jak by napsaný být neměl? Základní prostředky komunikace s novináři Co je to tisková zpráva a jak má tisková zpráva vypadat? Co je to tisková konference a jak má tisková konference probíhat? Krizová komunikace Co je to krizová komunikace a kdy k ní dochází? Jaké jsou typy komunikačních krizí? Co je to scénář krizové komunikace a co v něm nesmí chybět? Jakou roli v krizové komunikaci hraje čas? Jaké jsou zásady krizové komunikace? Jaký je rozdíl mezi aktivní prací s pravdou a lhaním? Prezentace ve vysílacích médiích rozhlas a TV Jaké jsou principy fungování rozhlasového a TV studia? V čem se liší rozhlasová a televizní prezentace ze záznamu a v živém přenosu? Jak trému nejen zvládnout, ale jak ji umět využít? Proč je důležitá příprava na vystoupení v rozhlase a TV a jak by měla probíhat? Jak se máme a nemáme chovat, jsme-li pozváni na vystoupení v rozhlase a televizi? Co jsou to paradoxy rozhlasového a TV studia? Garantem programu je Daniel Váňa. Správnému vyjadřování učí a nejčastějším chybám v něm odnaučuje Petra Stejskalová.

26 strana 24 Mediace a vyjednávání

27

28 Mediace a vyjednávání Cíle programu Náplní intenzivního kurzu mediace na Diplomatické akademii je příprava účastníků na účast a vedení vyjednávání, přičemž hlavní důraz je kladen na hlavní formu mimosoudního řešení sporů v České republice - mediaci. Soudy od začátku tohoto roku v mnohem větší míře spoléhají na mimosoudní dohody nejen u sousedských a rodinných sporů, ale i u obchodních a pracovněprávních konfliktů. Mediace se tak stává čím dál tím vyhledávanější formou řešení sporů. Jakožto neformální proces, u kterého se nemusí dodržovat žádné formální procedury a pravidla má mediace velmi blízko pracovnímu vyjednávání, které je tak v tomto kurzu také zahrnuto. Spojením psychologického, právního a sociologického základu mediace vzniká interdisciplinární kurz zaměřený na praktické zvládnutí mediace a vyjednávání, z kterého mohou absolventi čerpat hned po dokončení studia. Cílem je především proškolení v empatii a psychologii, což jsou nutné předpoklady k úspěšné mediaci. Absolventi jsou mimo jiné také vedeni k hledání alternativních řešení, racionálnímu posuzování možných dohod a dodržování důvěrnosti a mlčenlivosti. strana 26 Kurz probíhá v malé skupině studentů a skládá se z výkladové části, která se zaměřuje na hlavní aspekty úspěšného vyjednávání a mediace, a z praktické části, ve které mají účastníci možnost vyzkoušet si přípravu, účast i vedení vyjednávání.

29 Obsah výuky Základy vyjednávání a mediace pravidla mediace a vyjednávání psychologická stránka vyjednávání role empatie právní rámec mediace sociologie a vyjednávání alternativní řešení posuzování výsledné dohody posuzování souladu dohod s právem důležitost důvěrnosti a mlčenlivosti Praktické cvičení Garantem programu je Hana Lenghartová.

30 strana 28 Protokol & etiketa

31

32 Protokol & etiketa Cíle programu Náplní soustavného programu společenské etikety a diplomatického protokolu je uvedení a trénink absolventů v každodenní praxi, kontaktu mezi vysokými funkcionáři soukromých i státních institucí a styku na společenské úrovni. Kurz je koncipován tak, aby přinášel užitek jak lidem, kteří teprve na pozici vyžadující použití protokolu začínají, i těm, kteří již mají předchozí zkušenosti a chtějí je prohloubit. Strukturu programu proto upravujeme přímo na míru jednotlivým zájemcům. Frekventanti kurzu diplomatického protokolu a společenské etikety jsou tříbeni ve schopnosti zasadit společenskou událost do celkového politického kontextu, zejména pak v rozlišování mezi jednotlivými typy oficiálního styku a v kategorizaci funkcionářů a jejich společenské úloze. Nedílnou součástí kurzu je i příprava na organizaci událostí po protokolární stránce, zásady vítání, přijímání, pohybu, projevů a přípitků. Nechybí ani zásady pozvání a způsoby, jak na ně odpovědět. Obraz každé soukromé firmy nebo veřejného úřadu je zásadním způsobem ovlivněn chováním jejích pracovníků. Proto je tento program zaměřen i na zásady společenské etikety pro úřední styk, včetně zásad společenského oblékání pro jednotlivé druhy událostí, zásad společenského hovoru a také stolování. strana 30

33 Obsah výuky Základy etiky a protokolu definice etikety zevnějšek, osobnost, slova slušnost, zdvořilost, takt, tolerance pozdrav, kdo koho zdraví, slova pozdravu společenské přednosti v různých situacích pravidla představování vizitky a jejich používání důležitost křestních jmen podávání ruky líbání rozloučení tituly a titulování tykání a vykání Společenské události přijetí ústavního činitele protokolární postup pracovní setkání na krajském úřadu jeho příprava pracovní setkání na krajském úřadu jeho průběh pracovní setkání na krajském úřadu jeho vyhodnocení a doprovodné kroky společenské akce, příprava akce pro vedoucího delegace nebo hostitele akce mimo úřad za účasti hostů zahajovací akce, pietní akce a podobně pozvání na společenskou akci (odpověď na pozvání) role hostitele a hlavního hosta předávání a přijímání daru krátká vystoupení, přípitky, vhodný čas a způsob jejich přednesu zvládnutí faux pas (trapasu) Zásady oblékání oblékaní pro běžný den oblékaní na společenské akce oblékaní pro speciální příležitosti Zásady společenského hovoru Zásady stolování Garantem programu je František Rob.

34 strana 32 Rétorika

35

36 Rétorika Cíle programu Intenzivní kurz rétoriky na Diplomatické akademii je zaměřený na zdokonalení schopnosti mluvit na veřejnosti. Řečnické umění je v současné době velmi podceňovanou dovedností na rozdíl od západní Evropy, kde se klade velký důraz na sebeprezentaci a veřejné vystupování. Velká část řečníků, mnohdy nevědomky, neumí přizpůsobit projev situaci a publiku, nebo jednoduše podcení přípravu. Kurz si klade za cíl především naučit absolventy jak nejlépe zaujmout posluchače a získat ho na svou stranu. Dobrý řečník je totiž schopen i přes nepřízeň publika svým projevem oslovit. Absolventy také připravíme na zvládnutí různých situací, které mohou při projevu nastat. První část tohoto programu se nejprve zaměřuje na vysvětlení základních pravidel struktury projevu jak po obsahové, tak po formální stránce. Tato teoretická část je doplněna pomocí audiovizuálních ukázek a diskuse s účastníky kurzu. Praktická část kurzu pak umožní studentům připravit si proslov na dané téma a pro danou cílovou skupinu, možnost přednést ho před skupinou a zároveň probrat s ostatními studenty a zkušeným vysokoškolským lektorem chyby, kterých se dopustili a na nichž mohou do budoucna zapracovat. strana 34 Naši zkušení lektoři jsou přichystáni tento kurz upravit jak pro studenty, kteří teprve s rétorikou přicházejí do styku, tak pro zkušenější zájemce.

37 Obsah výuky Příprava a přednes mluveného projevu po formální a obsahové stránce příprava řeči základní sdělení k vybranému adresátovi myšlenková mapa v přípravě vystoupení způsob argumentace vhodná gesta, oblečení, způsob přednesu chování publika a nepřátelské prostředí Praktický přednes řeči Ukázky projevů při speciálních příležitostech způsoby oslovení odborný příspěvek na konferenci uvedení tématu a řečníka vedení debaty a diskuse přípitek a zdravice proslov na svatbě a rodinné oslavě Jak zvládnout faux pas a překonat nepřízeň konkurence Garanty programu jsou Cyril Svoboda a Lenka Holečková.

38 strana 36 Reference

39

40 Reference Diplomatická akademie je úžasným místem střetávání názorů odborníků a studentů. Výuka je velmi zajímavá a hlavně v malém počtu studentů, což je plus. Největším přínosem je, že vyučující jsou lidé z praxe a odborníci na dané téma a neučí se jen strohá nic neříkající teorie a definice z učebnic. Hlavně jsem se dozvěděla spoustu věcí, které v učebnicích skutečně nejsou. Za sebe mohu říci, že mi Diplomatická akademie během 4 měsíců dala bezesporu víc do budoucího života a praxe než studium vysoké školy, které trvá 5 let. Eva Sadilová (studentka hlavního programu) Nejenom, že mi Diplomatická akademie poskytla výhodu pro budoucí získávání zaměstnání, ale také jsem díky studiu nabyla základní znalosti v širokém spektru oblastí, což je pro možné působení v diplomatických službách nezbytné. Důkazem kvality výuky jsou přednášející, kteří mimo základní učivo rozšířili výuku i o vlastní postřehy a postupy, získané při vykonávání dané profese. Nechyběly ani vzpomínky či kuriózní zážitky přibližující nám realitu, která je v mnohém od holé teorie vzdálena. To ostatně dokázala i závěrečná strategická hra, navozující atmosféru opravdové krizové situace. Největším přínosem studia v DA bylo ale jednoznačně zprostředkování kontaktu s profesionály z oboru. Petra Kunzmannová (studentka hlavního programu) strana 38

41 Diplomatická akademie byla pro mne velkým přínosem nejen z hlediska získání nových informací z oblasti mezinárodního práva a financí, oblasti bezpečnosti a strategie či diplomatického protokolu, ale především díky možnosti setkat se s přednášejícími, kteří jsou opravdovými profesionály v oboru, který vyučují a jsou ochotni se podělit se studenty o cenné poznatky z teorie i z praxe. Diplomatická akademie tak nenabízí svým studentům pouze nové vědomosti, ale rovněž jim poskytuje možnost nácviku praktických dovedností v oblasti diplomatického protokolu a etikety, mluveného či písemného projevu nebo při přípravě rozličných druhů oficiálních textů atd. Tento kurz tak přispívá k celkovému rozvoji, který je bezpochyby velkým přínosem pro jakékoli budoucí zaměstnání, nejen v oblasti diplomacie či státní správy. Diplomatická akademie zároveň pořádá mnoho zajímavých akcí pro své současné i bývalé studenty, jako byla například nedávná recepce na čínské ambasádě, které pomáhají studentům zůstat v kontaktu s vyučujícími a získávat kontakty nové. Proto mohu studium na Diplomatické akademii doporučit všem, kterým nejde jen o získání diplomu, ale především si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti pod vedením skutečných odborníků. Pavlína Bláhová (studentka uspěla ve výběrovém řízení v centrále NATO v Bruselu) Kurz Diplomatické akademie mne obohatil o spoustu praktických znalostí a velice dobře tak doplnil má předchozí studia v oboru Mezinárodního managementu diplomacie, která byla více zaměřená na teorii. Jelikož v současnosti pracuji u jedné diplomatické mise v Praze, oceňuji přínos kurzu na Diplomatické akademii především v otázkách protokolu, rétoriky a mezinárodního práva. Díky němu jsem dnes schopna samostatně a spolehlivě řešit důležité protokolární záležitosti, oficiální recepce a večeře, připravovat návštěvy zahraničních delegací i důstojně promluvit před početnějším publikem. Díky těmto novým znalostem jsem si získala důvěru diplomatů, se kterými pracuji a pootevřela dveře pro další mezinárodní kariéru. Jitka Mulačová (vedoucí sekretariátu Alžírského velvyslanectví) Absolvování studia na Diplomatické akademii pro mě bylo jednoznačně přínosem. Poznal jsem neobyčejné a ochotné lidi z řad diplomacie, veřejného života, ekonomiky, armády a žurnalistiky. Tito lidé, lektoři Diplomatické akademie jsou skutečnými profesionály a odborníky ve svých odvětvích. Byli nám studentům vždy nápomocni v objasnění všech našich otázek a dotazů, i těch záludných. Bonusem pro mě samotného bylo to, že jsem získal zkušenosti s veřejným vystupováním a prezentováním, zdokonalil si schopnost analyzovat jakoukoliv zprávu a posílil své sebevědomí. Studium na Diplomatické akademii rozhodně doporučuji! Miroslav Štarha (student hlavního programu)

www.diplomaticka-akademie.cz

www.diplomaticka-akademie.cz www.diplomaticka-akademie.cz Vážení čtenáři, je mi velkou ctí přiblížit Vám v tomto katalogu kurzy Diplomatické akademie. Diplomatická akademie, jediná svého druhu v České republice, nabízí řadu programů,

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

CCBE Zastupující evropské advokáty

CCBE Zastupující evropské advokáty 1 CCBE Zastupující evropské advokáty Doporučení CCBE k výsledkům školení evropských advokátů 2 Doporučení CCBE k výsledkům školení evropských advokátů Obsah Preambule... 2 1. Deontologie a profesní statut...

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

HPCG představuje: hpcg. www.hpcg.cz. Nabídka inzertního prostoru v odborných časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

HPCG představuje: hpcg. www.hpcg.cz. Nabídka inzertního prostoru v odborných časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. HPCG představuje: Nabídka inzertního prostoru v odborných časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. Představení vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. Společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., dceřiná

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu:

Sylabus. PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: Sylabus Název modulu: Lektor: Komunikační dovednosti PhDr. Marie Svobodová, Ph.D. Anotace modulu: V rámci studia základních komunikačních dovedností se pozornost zaměřuje především na kvalitní prezentační

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více