Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.diplomaticka-akademie.cz"

Transkript

1

2

3 Vážení čtenáři, je mi velkou ctí přiblížit Vám v tomto katalogu kurzy Diplomatické akademie. Diplomatická akademie, jediná svého druhu v České republice, nabízí řadu programů, které si kladou za cíl povznesení státní správy i reprezentace veřejných a soukromých institucí obecně. Naším cílem je, aby absolventi kurzů byli schopní sebevědomě a úspěšně reprezentovat svoji instituci, orientovali se v mezinárodních vztazích a diplomatickém protokolu, ale také aby uměli uvažovat o věcech v širším kontextu. Smyslem naší snahy je i připravit studenty, aby mohli uspět ve výběrových řízeních na evropském trhu práce. Diplomacii dnes již nelze vnímat jen v její úzké definici už dlouho nepatří pouze profesním diplomatům. Naopak, ovládnutí diplomatického jednání je v současné době vyžadováno v podstatě od všech zaměstnanců státních i soukromých institucí. Obraz každé organizace tvoří každodenní chování a vystupování jejích pracovníků. Úkolem Diplomatické akademie je tedy vybavit absolventy všemi nutnými dovednostmi pro reprezentaci a komunikaci s partnery či médii. Zároveň také vidím jako poslání Diplomatické akademie formování v duchu tradičních hodnot. Mají úkol reprezentovat otevřenou demokratickou společnost. Tato snaha ve spojení se zkušenostmi našich lektorů činí z Diplomatické akademie vskutku unikátní vzdělávací instituci. Pevně věřím, že kurzy Diplomatické akademie Vám mají co nabídnout a že na následujících stránkách budete mít možnost si vybrat přesně to, co Vaše instituce potřebuje. Cyril Svoboda ředitel Diplomatické akademie

4 strana 2 O nás

5 Poslání Tradice Koncept Studium Poslání V globalizovaném, všemi vrstvami propojeném světě nepředstavuje tradiční profesionálními diplomaty vedená diplomacie než zlomek veškerých diplomatických jednání. Znalost diplomatického řemesla je dnes žádána na všech úrovních: v mezinárodních stycích úřadů, při zastupování úřadu v rámci státu, jakož i při jednání vedených nevládními organizacemi a soukromými podniky. Posláním Diplomatické akademie je výchova jedinců schopných zastupovat sebevědomě svou instituci za každé okolnosti poskytnuté soudobou, širokou diplomacií. Tradice Pražská Diplomatická akademie navazuje na odkaz obdobných institucí ve Vídni, v Berlíně a v Paříži. Diplomatická akademie je první svého druhu v nových státech Evropské unie. Po vzoru Londýnské akademie je ústavem ryze soukromým, otevřeným širokému poli studentů. Posláním Diplomatické akademie není pouze výchova diplomatů v nejužším slova smyslu, nýbrž, věrna širokému pojetí diplomacie, zasazuje se o profesionalizaci a povznesení správy vůbec ať již státní či soukromé. Koncept Studium na Diplomatické akademii je určeno především zaměstnancům státu, krajů, obcí, profesních komor, nevládních organizací, stejně jako obchodních společností. Diplomatická akademie vyznává víru ve vzájemné obohacování státní a soukromé oblasti a jejich spojení je jedním z pilířů jejího pojetí vzdělání. Diplomatická akademie se tak snaží vyjít v nejvyšší míře vstříc zaměstnaným studentům: výuka tedy probíhá především o víkendech. Studijní programy jsou vystaveny tak, aby na sebe jednotlivé předměty logicky navazovaly a aby si odpovídaly se současně probíhající praktickou výukou. Hlavními vyučovacími zásadami jsou interdisciplinarita, důraz na propojení teorie s praxí a vedení k přísné metodologii. Studium Diplomatická akademie není místem získání dalšího akademického titulu, nýbrž ústavem rozšiřujícím a prohlubujícím již nabyté školní a profesní vzdělání. Základním přínosem studia na Diplomatické akademii je úzký kontakt s nejpovolanějšími učiteli s dlouhodobou praxí na nejvyšších politických, úředních, diplomatických a akademických funkcích. Mimoto jsou studenti školeni profesionály zběhlými v každodenní rutině protokolu, úředního styku a mediální komunikace. Diplomatická akademie staví na aktivním pojetí výuky, bez dlouhých přednášek. Vyučování se opírá o veřejný výstup studentů a o zpětnou vazbu učitele. Interaktivnost výuky je podtržena praktickými tréninky, strategickými hrami, simulovanými vyjednáváními, simulovanými mediálními výstupy a protokolárními událostmi.

6 strana 4 Hlavní program

7

8 Hlavní program Cíle programu Záměrem hlavního programu Diplomatické akademie je důkladná průprava studentů ve všech zásadních oblastech současné diplomacie a jejich příprava na výběrová řízení v České republice i celé Evropské unii. Hlavním cílem programu je výchova absolventů schopných sebevědomě zastupovat svou instituci či firmu za všech okolností. Absolventi by kromě každodenní reprezentace měli být připraveni i na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, jejich organizaci, přípravu podkladů či přednes projevů. Zároveň jsou také vedeni k objektivnímu analyzování krizových situací a jejich efektivnímu řešení. Struktura programu Kurz v rozsahu 150 vyučovacích hodin je rozdělen do pěti tematických bloků a celý program završuje závěrečná zkouška formou bezpečnostně-politické strategické hry, simulované protokolární události a veřejného vystoupení. Na strategických hrách se podílí vždy vícero vyučujících tak, aby byly obsaženy všechny aspekty simulované situace (mediální, bezpečnostní, politické). Práce studentů je průběžně hodnocena, zejména jejich ústní prezentace, krátké písemné dokumenty (memoranda, analýzy, executive summaries) a účast v diskusi při výuce. Program klade na studenty značné výkonnostní nároky a vyžaduje přísný metodologický přístup zejména pokud se formy a struktury prací studentů týče. Kurz vystavuje adepty tlaku veřejného projevu, vyžaduje od nich průběžnou přípravu a pobízí je k aktivnímu přístupu při diskusích a během simulací. Výuka probíhá pouze v sobotu a neděli. Celý kurz zahrnuje devět víkendů a trvá přibližně tři a půl měsíce. strana 6

9 Administrativa a komunikace s médii První blok poskytuje nejen nutnou profesní průpravu, ale zároveň vytváří podmínky pro splnění nároků dalších bloků hlavního programu. Jeho první část se týká zásad veřejného projevu a zásad styku s médii. Studenti se učí vytvářet vizuální prezentace, seznamují se i s pravidly tvorby rozhovorů v televizi a rozhlase. Důraz je kladen na přesnost a výstižnost vyjadřování. Druhá část metodického bloku je věnována písemnému styku. Studenti se cvičí v tvorbě textů pro styk mezi institucemi, jako jsou memorandum, pozvánka, oficiální dopis atp. Důraz je kladen rovněž na povzbuzení obecných slohových schopností studentů. Mediální poradce Daniel Váňa učí mediální strategii. // Lingvistka Petra Stejskalová a publicistka Petra Zaviačičová učí písemnému a administrativnímu styku. Obsah výuky Práce s lidmi a rétorika Druhá část se zabývá vyjednávacími strategiemi. Čerpá jak z praxe diplomatů, tak obchodníků. Absolvent má být po jejím dokončení schopen sám vést vrcholné jednání, případně připravovat podklady pro jednání svých nadřízených. Na umění vyjednávat pak navazuje úvod do práce ve vedoucí pozici. Absolvent by měl mít schopnost uvědomovat si vlastní přednosti a nedostatky, efektivně pracovat s dovednostmi ostatních lidí a v neposlední řadě efektivně nakládat s časem a informacemi. Rétorická část bloku si pak především klade za cíl naučit frekventanty jak nejlépe zaujmout posluchače a získat ho na svou stranu, včetně zvládnutí různých situací, které mohou při projevu nastat. Absolventi by měli ovládat jak metody výstavby řečí a projevů, tak obecné rétorické zásady. Právnička Hana Lenghartová učí umění vyjednávat. // Manažer a lektor Ondřej Andrys přednáší leadership. // Politik Cyril Svoboda a lektorka Lenka Holečková učí veřejný projev. Mezinárodní právo a finance Tento blok je věnován nezbytným předpokladům pro pochopení stávající mezinárodní politiky: mezinárodnímu právu a financím. Jsou vybrána klíčová témata nutná pro pochopení politického vyústění právních a ekonomických předpokladů. Učitelé jsou zkušenými praktiky v oboru finanční analýzy a mezinárodněprávní problematiky. Vyučují studenty, jak se vyrovnat se skutečnými situacemi jak číst ekonomický podtext politických vyjednávání, jak analyzovat mezinárodní smlouvu nebo jak přistupovat k té či oné mezinárodní instituci. Studenti si mimo jiné osvojí potřebný slovník umožňující jim vyjadřovat se přesvědčivě v právní a finanční oblasti. Bývalý ministr financí Ivan Pilip vyučuje mezinárodní finance. // Právnička Hana Lenghartová učí mezinárodní právo. Zahranièní politika a Evropa Čtvrtý blok se týká nejzávažnějších okruhů dnešní zahraniční politiky České republiky, tedy bezpečnostních otázek a evropské integrace. Blok nemá být uvedením do mezinárodně bezpečnostní a evropské problematiky ani nevyučuje historii diplomacie a Evropského společenství. Výuka je vybudována tak, aby absolvent byl schopen vést jednání, ať už vnitrostátní či mezistátní, zahrnující v sobě evropský nebo bezpečnostní prvek. Vedle této praktické roviny klade blok na adepty jistý etický apel směřující k nutnosti koncipovat dlouhodobou strategii a utvářet vizi. V tomto bloku je rovněž zdůrazňováno skutečné pochopení základních idejí Evropské unie, přesahující pragmatický přístup byrokracie a žadatelů o subvence. Evropskou integraci učí Vladimír Špidla. // Diplomat Jaromír Novotný, generál František Štěpánek a bývalý ministr obrany Miroslav Kostelka vyučují bezpečnostní otázky. Protokol a etiketa Poslední blok zahrnuje každodenní praxi diplomacie v širokém slova smyslu vyučuje diplomatickému protokolu a společenské etiketě. Výuka protokolu je pojata tak, aby byl obsáhnut v celé své šíři přesahující přísně diplomatická jednání. Absolvent by měl být nejen připraven zajistit návštěvu na vysoké úrovni, dozorovat protokolární večeře, přijímat vysoké funkcionáře a instruovat personál své instituce, ale také být schopen reprezentovat svoji instituci či firmu v každodenním styku. Výuka je zakončena simulovanou protokolární událostí. Protokolista František Rob přednáší protokol a etiketu.

10 strana 8 Bezpeènostní studia

11

12 Bezpeènostní studia Cíle programu Záměrem kurzu je důkladná průprava ve všech zásadních oblastech současné bezpečnostní domácí a zahraniční politiky a diplomacie. Hlavním cílem kurzu je možný návod, jak se znalostí problémů sebevědomě zastupovat svou instituci v bezpečnostní oblasti. Absolventi by tak kromě každodenní reprezentace měli být připraveni na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, na přípravu podkladů či přednes projevů s využitím praktických argumentů a objektivní analýzy krizových situací vedoucích k efektivnímu řešení. Kurz v rozsahu 48 vyučovacích hodin (6 dní) završuje závěrečné interaktivní cvičení bezpečnostně-politické strategické hry, simulované protokolární události a veřejného vystoupení. Na strategických hrách se podílí vždy vícero vyučujících, tak aby byl obsaženy všechny aspekty simulované situace Tématika kurzu je zaměřena především pro účastníky státní správy a ústavní činitele, jejich poradce a asistenty, pro odbornou veřejnost, zástupce bezpečnostních agentur a dalších subjektů, které se zabývají otázkami bezpečnosti na profesní úrovni včetně sdělovacích prostředků. Struktura programu Kurz lze uspořádat ve dvou variantách. První varianta počítá s uskutečněním kurzu během jednoho týdne, v druhé pak kurz může proběhnout ve třech po sobě jdoucích víkendech. strana 10

13 Obsah výuky 1. den Úvod do kurzu, stanovení témat individuálních prací a závěrečného interaktivního cvičení Cyril Svoboda Hrozby a rizika 21. století a jejich hodnocení ve vztahu k ČR František Štěpánek Hrozby a rizika 21. století a jejich hodnocení ve vztahu k ČR František Štěpánek 2. den Zpravodajské služby a jejich úkoly František Štěpánek Vnitřní bezpečnost Ruská federace, trendy vývoje a vztahy s NATO a EU v bezpečnostní oblasti Miroslav Kostelka 3. den Regionální konflikty Jaromír Novotný Koncepce české zahraniční politiky Jaromír Novotný 4. den Bezpečnostní koncepce ČR Jaromír Novotný Strategie prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb ČR František Štěpánek Praktické cvičení: přednes a diskuse k individuální pracím a jejich zobecnění Štepánek/Novotný 5. den Zákon č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti Cyril Svoboda Provádění bezpečnostních prověrek dle zákona č. 412/2005 Sb. František Štěpánek Evropské právo a jeho implementace v ČR Daniel Hoda 6. den Závěrečné interaktivní cvičení Kostelka/Novotný/Štěpánek Vyhodnocení kurzu Cyril Svoboda

14 strana 12 Ekonomická diplomacie

15

16 Ekonomická diplomacie Cíle programu Cílem tohoto kurzu je přiblížit absolventům základy fungování ekonomické diplomacie. Ta se s příchodem globalizace a mezinárodní konkurencí stala velmi důležitým doplňkem tradiční diplomacie. Kurz se zaobírá hlavními výzvami současné ekonomické diplomacie a vysvětluje je na vývoji hospodářské a obchodní spolupráce v rámci Evropské unie a mezi Českou republikou a jinými důležitými partnery, jako je například Ruská federace, Čína nebo Indie. Spolupráce je probrána jak z pohledu ČR samotné, tak i jako člena EU. Důraz kurzu je kladen na objasnění rozdílných cílů a priorit partnerských států hledání nových trhů a obchodních partnerů, vstup na evropský trh apod. Vysvětleny jsou nejen dopady členství ve Světové obchodní organizaci na ekonomickou diplomacii a řešení sporů, ale také konkrétní systémy, kterými lze místní trh otevřít firmám ze zahraničí. Kurz se nezaměřuje pouze na státní instituce, ale věnuje také pozornost nestátním aktérům a jejich roli ve vytváření hospodářských vztahů v zahraničí. Výuku zajišťují lidé z klíčových pozic v Evropské unii, z Ministerstva zahraničích věcí a Ministerstva průsmyslu a obchodu. strana 14

17 Obsah výuky trendy mezinárodního obchodu hledání obchodních partnerů v zahraničí dynamika obchodních vztahů podmínky přístupu na trh jedné či druhé země komparativní výhody a hledání nových trhů členství ve Světové obchodní organizaci a jeho dopady vyrovnávání sporů mezi členy WTO integrace a její dopady na ekonomickou diplomacii politika a právní rámec EU hospodářská strategie a priority České republiky priority ostatních zemí klíčové aspekty tvorby a realizace proexportní politiky nestátní aktéři v ekonomické diplomacii Garantem programu je bývalý viceguvernér Evropské investiční banky, Ivan Pilip.

18 strana 16 Globální a interkulturní management

19

20 Globální a interkulturní management Cíle programu Cílem kurzu globálního a interkulturního managementu na Diplomatické akademii je představit v souvislostech ty nejdůležitější metody, postupy, nástroje a techniky řízení a vedení lidí s respektem ke specifikám jejich kulturního zázemí a prostředí a s ohledem na schopnost řídit pracovní kolektivy či instituce v mezinárodním prostředí a s různým kulturním, etnickým či národnostním složením. V rámci výuky se tak posluchači seznámí se základními aspekty teorie kultury a jejího vlivu na fungování organizace, s otázkami organizace a řízení kolektivů či institucí v mezinárodním a multikulturním prostředí, se základním pojetím managementu i manažerskými funkcemi, s problematikou managementu znalostí či kvality, s otázkami krizového managementu a managementu bezpečnosti i s parametry globálního strategického managementu. Smyslem kurzu však není prezentace univerzálních a za všech okolností platných poznatků, jejichž osvojení automaticky zajistí dosažení úspěchu či lepších výsledků, ale snaha naučit posluchače využívat obecně platné, vyzkoušené a prověřené modely jako východiska pro jejich práci a dokázat takovéto modely vhodně aplikovat, aktualizovat, modifikovat, kombinovat a dále rozvíjet. Teoretické poznatky jsou v rámci kurzu průběžně promítány do modelových situací a skupinových simulací a posluchači jsou vedeni k aplikaci prezentovaných dovedností na konkrétní situace dle svých zkušeností. strana 28

21 Obsah výuky V průběhu kurzu budou s interdisciplinárními přesahy a v kontextu globálního a interkulturního prostředí komentovány zejména následující problematiky: globalizace, globalizační problémy a jejich vliv na management teorie a pojetí kultury v kontextu fungování organizace dimenze národní kultury vliv národní kultury na fungování a řízení organizace kulturní specifika vybraných zemí světa ve vztahu k poznatkům managementu míra funkčnosti teoretických modelů podstata řízení a vedení dominance informací a individuální specializace manažerská etika a kultura očekávání lidí a jejich potřeby charakteristiky lidí teorie motivace manažerské role a dovednosti interkulturní manažerská komunikace styly řízení a vedení plánování, organizace a kontrola analytické, rozhodovací a implementační procesy teorie a kultura organizace vybrané aspekty personálního managementu krizový a bezpečnostní management v multikulturním prostředí Garantem programu je Ondřej Andrys.

22 strana 20 Komunikace s médii

23

24 Komunikace s médii Cíle programu Intenzivní kurz mediální průpravy na Diplomatické akademii probíhá v malé skupině studentů a vede ho mediální poradce, aktivní novinář a češtinář. Cílem programu je připravit absolventy na statické reprezentování jejich instituce navenek při projevu, při vizuální prezentaci nebo v tiskové zprávě. Kurz si také klade za cíl průpravu pro interaktivní prezentaci při rozhovorech, tiskových konferencích a televizních vystoupeních. Součástí programu je rovněž výuka mediální strategie. Kurz je koncipován tak, aby studenti byli provedeni procesem mediální komunikace od samotného začátku až do jeho konce. Učí se přitom, jak umístit určitou mediální událost do celkového kontextu mediální strategie své instituce, jak se na veřejnou prezentaci připravit, co se týče struktury projevu, podoby vizuálních podkladů nebo přípravy na očekávatelné otázky. Součástí programu je rovněž psychologická průprava pro vyrovnávání se s trémou a ostychem těsně před vystoupením. Studenti se také seznamují se základy organizace tiskové konference a dalších tiskových vystoupení a výuka se soustřeďuje i na další nakládání se vzniklými tiskovými materiály. strana 22 Studenti jsou vedeni k samostatnému zpracovávání materiálu a nově nabyté zkušenosti si mohou ihned prakticky vyzkoušet. Adepti jsou rovněž vedeni k používání neotřelých prezentačních metod. Závěr kurzu tvoří simulovaná tisková konference s prezentací, kterou lze na přání klienta nahrávat na kameru. Studenti si tak při zpětné projekci mohou lépe uvědomit chyby, jichž se dopouštějí.

25 Mediální komunikace součást života v moderním světě Reálný svět a mediální svět proč a v čem se liší? Co jsou to masová média? Jaká typy masových médií existují a v čem se liší? Obsah výuky Novináři Co je cílem práce novináře? Bez čeho se novinář neobejde? Jaké informace novináře zajímají a jaké ne? Jak fungují redakce? Jak pracují novináři v jednotlivých typech médií? Co bychom měli dělat, když nám zavolá novinář? Smrtelné hříchy při komunikaci s novinářem? Public relations (PR), media relations (MR) Co jsou to PR a MR? Jaké mají PR cíle, funkce a jaké nástroje používají? Jak pracují PR agentury? Jak pracuje tiskový mluvčí? Jak by měl být napsaný PR článek a jak by napsaný být neměl? Základní prostředky komunikace s novináři Co je to tisková zpráva a jak má tisková zpráva vypadat? Co je to tisková konference a jak má tisková konference probíhat? Krizová komunikace Co je to krizová komunikace a kdy k ní dochází? Jaké jsou typy komunikačních krizí? Co je to scénář krizové komunikace a co v něm nesmí chybět? Jakou roli v krizové komunikaci hraje čas? Jaké jsou zásady krizové komunikace? Jaký je rozdíl mezi aktivní prací s pravdou a lhaním? Prezentace ve vysílacích médiích rozhlas a TV Jaké jsou principy fungování rozhlasového a TV studia? V čem se liší rozhlasová a televizní prezentace ze záznamu a v živém přenosu? Jak trému nejen zvládnout, ale jak ji umět využít? Proč je důležitá příprava na vystoupení v rozhlase a TV a jak by měla probíhat? Jak se máme a nemáme chovat, jsme-li pozváni na vystoupení v rozhlase a televizi? Co jsou to paradoxy rozhlasového a TV studia? Garantem programu je Daniel Váňa. Správnému vyjadřování učí a nejčastějším chybám v něm odnaučuje Petra Stejskalová.

26 strana 24 Mediace a vyjednávání

27

28 Mediace a vyjednávání Cíle programu Náplní intenzivního kurzu mediace na Diplomatické akademii je příprava účastníků na účast a vedení vyjednávání, přičemž hlavní důraz je kladen na hlavní formu mimosoudního řešení sporů v České republice - mediaci. Soudy od začátku tohoto roku v mnohem větší míře spoléhají na mimosoudní dohody nejen u sousedských a rodinných sporů, ale i u obchodních a pracovněprávních konfliktů. Mediace se tak stává čím dál tím vyhledávanější formou řešení sporů. Jakožto neformální proces, u kterého se nemusí dodržovat žádné formální procedury a pravidla má mediace velmi blízko pracovnímu vyjednávání, které je tak v tomto kurzu také zahrnuto. Spojením psychologického, právního a sociologického základu mediace vzniká interdisciplinární kurz zaměřený na praktické zvládnutí mediace a vyjednávání, z kterého mohou absolventi čerpat hned po dokončení studia. Cílem je především proškolení v empatii a psychologii, což jsou nutné předpoklady k úspěšné mediaci. Absolventi jsou mimo jiné také vedeni k hledání alternativních řešení, racionálnímu posuzování možných dohod a dodržování důvěrnosti a mlčenlivosti. strana 26 Kurz probíhá v malé skupině studentů a skládá se z výkladové části, která se zaměřuje na hlavní aspekty úspěšného vyjednávání a mediace, a z praktické části, ve které mají účastníci možnost vyzkoušet si přípravu, účast i vedení vyjednávání.

29 Obsah výuky Základy vyjednávání a mediace pravidla mediace a vyjednávání psychologická stránka vyjednávání role empatie právní rámec mediace sociologie a vyjednávání alternativní řešení posuzování výsledné dohody posuzování souladu dohod s právem důležitost důvěrnosti a mlčenlivosti Praktické cvičení Garantem programu je Hana Lenghartová.

30 strana 28 Protokol & etiketa

31

32 Protokol & etiketa Cíle programu Náplní soustavného programu společenské etikety a diplomatického protokolu je uvedení a trénink absolventů v každodenní praxi, kontaktu mezi vysokými funkcionáři soukromých i státních institucí a styku na společenské úrovni. Kurz je koncipován tak, aby přinášel užitek jak lidem, kteří teprve na pozici vyžadující použití protokolu začínají, i těm, kteří již mají předchozí zkušenosti a chtějí je prohloubit. Strukturu programu proto upravujeme přímo na míru jednotlivým zájemcům. Frekventanti kurzu diplomatického protokolu a společenské etikety jsou tříbeni ve schopnosti zasadit společenskou událost do celkového politického kontextu, zejména pak v rozlišování mezi jednotlivými typy oficiálního styku a v kategorizaci funkcionářů a jejich společenské úloze. Nedílnou součástí kurzu je i příprava na organizaci událostí po protokolární stránce, zásady vítání, přijímání, pohybu, projevů a přípitků. Nechybí ani zásady pozvání a způsoby, jak na ně odpovědět. Obraz každé soukromé firmy nebo veřejného úřadu je zásadním způsobem ovlivněn chováním jejích pracovníků. Proto je tento program zaměřen i na zásady společenské etikety pro úřední styk, včetně zásad společenského oblékání pro jednotlivé druhy událostí, zásad společenského hovoru a také stolování. strana 30

33 Obsah výuky Základy etiky a protokolu definice etikety zevnějšek, osobnost, slova slušnost, zdvořilost, takt, tolerance pozdrav, kdo koho zdraví, slova pozdravu společenské přednosti v různých situacích pravidla představování vizitky a jejich používání důležitost křestních jmen podávání ruky líbání rozloučení tituly a titulování tykání a vykání Společenské události přijetí ústavního činitele protokolární postup pracovní setkání na krajském úřadu jeho příprava pracovní setkání na krajském úřadu jeho průběh pracovní setkání na krajském úřadu jeho vyhodnocení a doprovodné kroky společenské akce, příprava akce pro vedoucího delegace nebo hostitele akce mimo úřad za účasti hostů zahajovací akce, pietní akce a podobně pozvání na společenskou akci (odpověď na pozvání) role hostitele a hlavního hosta předávání a přijímání daru krátká vystoupení, přípitky, vhodný čas a způsob jejich přednesu zvládnutí faux pas (trapasu) Zásady oblékání oblékaní pro běžný den oblékaní na společenské akce oblékaní pro speciální příležitosti Zásady společenského hovoru Zásady stolování Garantem programu je František Rob.

34 strana 32 Rétorika

35

36 Rétorika Cíle programu Intenzivní kurz rétoriky na Diplomatické akademii je zaměřený na zdokonalení schopnosti mluvit na veřejnosti. Řečnické umění je v současné době velmi podceňovanou dovedností na rozdíl od západní Evropy, kde se klade velký důraz na sebeprezentaci a veřejné vystupování. Velká část řečníků, mnohdy nevědomky, neumí přizpůsobit projev situaci a publiku, nebo jednoduše podcení přípravu. Kurz si klade za cíl především naučit absolventy jak nejlépe zaujmout posluchače a získat ho na svou stranu. Dobrý řečník je totiž schopen i přes nepřízeň publika svým projevem oslovit. Absolventy také připravíme na zvládnutí různých situací, které mohou při projevu nastat. První část tohoto programu se nejprve zaměřuje na vysvětlení základních pravidel struktury projevu jak po obsahové, tak po formální stránce. Tato teoretická část je doplněna pomocí audiovizuálních ukázek a diskuse s účastníky kurzu. Praktická část kurzu pak umožní studentům připravit si proslov na dané téma a pro danou cílovou skupinu, možnost přednést ho před skupinou a zároveň probrat s ostatními studenty a zkušeným vysokoškolským lektorem chyby, kterých se dopustili a na nichž mohou do budoucna zapracovat. strana 34 Naši zkušení lektoři jsou přichystáni tento kurz upravit jak pro studenty, kteří teprve s rétorikou přicházejí do styku, tak pro zkušenější zájemce.

37 Obsah výuky Příprava a přednes mluveného projevu po formální a obsahové stránce příprava řeči základní sdělení k vybranému adresátovi myšlenková mapa v přípravě vystoupení způsob argumentace vhodná gesta, oblečení, způsob přednesu chování publika a nepřátelské prostředí Praktický přednes řeči Ukázky projevů při speciálních příležitostech způsoby oslovení odborný příspěvek na konferenci uvedení tématu a řečníka vedení debaty a diskuse přípitek a zdravice proslov na svatbě a rodinné oslavě Jak zvládnout faux pas a překonat nepřízeň konkurence Garanty programu jsou Cyril Svoboda a Lenka Holečková.

38 strana 36 Reference

39

40 Reference Diplomatická akademie je úžasným místem střetávání názorů odborníků a studentů. Výuka je velmi zajímavá a hlavně v malém počtu studentů, což je plus. Největším přínosem je, že vyučující jsou lidé z praxe a odborníci na dané téma a neučí se jen strohá nic neříkající teorie a definice z učebnic. Hlavně jsem se dozvěděla spoustu věcí, které v učebnicích skutečně nejsou. Za sebe mohu říci, že mi Diplomatická akademie během 4 měsíců dala bezesporu víc do budoucího života a praxe než studium vysoké školy, které trvá 5 let. Eva Sadilová (studentka hlavního programu) Nejenom, že mi Diplomatická akademie poskytla výhodu pro budoucí získávání zaměstnání, ale také jsem díky studiu nabyla základní znalosti v širokém spektru oblastí, což je pro možné působení v diplomatických službách nezbytné. Důkazem kvality výuky jsou přednášející, kteří mimo základní učivo rozšířili výuku i o vlastní postřehy a postupy, získané při vykonávání dané profese. Nechyběly ani vzpomínky či kuriózní zážitky přibližující nám realitu, která je v mnohém od holé teorie vzdálena. To ostatně dokázala i závěrečná strategická hra, navozující atmosféru opravdové krizové situace. Největším přínosem studia v DA bylo ale jednoznačně zprostředkování kontaktu s profesionály z oboru. Petra Kunzmannová (studentka hlavního programu) strana 38

41 Diplomatická akademie byla pro mne velkým přínosem nejen z hlediska získání nových informací z oblasti mezinárodního práva a financí, oblasti bezpečnosti a strategie či diplomatického protokolu, ale především díky možnosti setkat se s přednášejícími, kteří jsou opravdovými profesionály v oboru, který vyučují a jsou ochotni se podělit se studenty o cenné poznatky z teorie i z praxe. Diplomatická akademie tak nenabízí svým studentům pouze nové vědomosti, ale rovněž jim poskytuje možnost nácviku praktických dovedností v oblasti diplomatického protokolu a etikety, mluveného či písemného projevu nebo při přípravě rozličných druhů oficiálních textů atd. Tento kurz tak přispívá k celkovému rozvoji, který je bezpochyby velkým přínosem pro jakékoli budoucí zaměstnání, nejen v oblasti diplomacie či státní správy. Diplomatická akademie zároveň pořádá mnoho zajímavých akcí pro své současné i bývalé studenty, jako byla například nedávná recepce na čínské ambasádě, které pomáhají studentům zůstat v kontaktu s vyučujícími a získávat kontakty nové. Proto mohu studium na Diplomatické akademii doporučit všem, kterým nejde jen o získání diplomu, ale především si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti pod vedením skutečných odborníků. Pavlína Bláhová (studentka uspěla ve výběrovém řízení v centrále NATO v Bruselu) Kurz Diplomatické akademie mne obohatil o spoustu praktických znalostí a velice dobře tak doplnil má předchozí studia v oboru Mezinárodního managementu diplomacie, která byla více zaměřená na teorii. Jelikož v současnosti pracuji u jedné diplomatické mise v Praze, oceňuji přínos kurzu na Diplomatické akademii především v otázkách protokolu, rétoriky a mezinárodního práva. Díky němu jsem dnes schopna samostatně a spolehlivě řešit důležité protokolární záležitosti, oficiální recepce a večeře, připravovat návštěvy zahraničních delegací i důstojně promluvit před početnějším publikem. Díky těmto novým znalostem jsem si získala důvěru diplomatů, se kterými pracuji a pootevřela dveře pro další mezinárodní kariéru. Jitka Mulačová (vedoucí sekretariátu Alžírského velvyslanectví) Absolvování studia na Diplomatické akademii pro mě bylo jednoznačně přínosem. Poznal jsem neobyčejné a ochotné lidi z řad diplomacie, veřejného života, ekonomiky, armády a žurnalistiky. Tito lidé, lektoři Diplomatické akademie jsou skutečnými profesionály a odborníky ve svých odvětvích. Byli nám studentům vždy nápomocni v objasnění všech našich otázek a dotazů, i těch záludných. Bonusem pro mě samotného bylo to, že jsem získal zkušenosti s veřejným vystupováním a prezentováním, zdokonalil si schopnost analyzovat jakoukoliv zprávu a posílil své sebevědomí. Studium na Diplomatické akademii rozhodně doporučuji! Miroslav Štarha (student hlavního programu)

www.diplomaticka-akademie.cz

www.diplomaticka-akademie.cz www.diplomaticka-akademie.cz Vážení čtenáři, je mi velkou ctí přiblížit Vám v tomto katalogu kurzy Diplomatické akademie. Diplomatická akademie, jediná svého druhu v České republice, nabízí řadu programů,

Více

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři,

Ú V O D E M E D I T O R I A L. Vážení čtenáři, Ú V O D E M Před více jak třiceti lety napsal německý sociolog Georg Picht knihu Die deutsche Bildungskatastrophe, v níž zhodnotil význam vzdělávacích aktivit a svůj rozbor, s ohledem na vysokoškolské

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014. strana 1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH KURZÙ 2013 2014 strana 1 strana 2 ÚVOD Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování v květnu,

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Obchodník 1 Varianta A-n Naše zboží: znalost a kompetence

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více