Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví Vedoucí absolventské práce: MUDr. J. Štorek, Ph.D. Vypracoval: David Striegl Čelákovice

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny pouţité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval. Jsem si vědom, ţe doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším neţ je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/200 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Praze dne: Podpis:... 2

3 Obrázek č. 1 - Přilétající záchranný vrtulník AČR PODĚKOVÁNÍ Upřímně děkuji panu MUDr. Štorkovi za velice kvalitní vedení mé absolventské práce. Díky Vašemu odbornému připomínkování jsem mohl práci dokončit. Poskytl jste mi informace, které bych jen obtíţně získával z jiných zdrojů. Velice děkuji také za odborné podklady a studie. 3

4 OBSAH Úvod 8 Cíle práce 10 Teoretická část 11 1 Co je to medicína katastrof? Definice medicíny katastrof a katastrofy Medicína katastrof 13 2 Krizová připravenost a resort zdravotnictví Resort zdravotnictví Legislativní rámec Ministerstvo zdravotnictví 19 3 Krizové řízení v resortu zdravotnictví Na stupni Ministerstva zdravotnictví Na stupni přímo řízených subjektů Na stupni kraje 22 4 Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví Havarijní připravenost správních celků a traumatologické plánování Pracoviště (útvary) krizového řízení v resortu zdravotnictví Úkoly ministerstva a resortu zdravotnictví při řešení krizových situací nevojenského a vojenského charakteru Krizová komunikace a spojení Komunikace pro pátrání a záchranu Hromadné informační prostředky Hospodářská opatření pro krizové stavy a materiálně technické zabezpečení Personální a organizační zabezpečení krizového řízení Ministerstva zdravotnictví 30 4

5 5 Krizový management ve zdravotnictví Podstata problému Traumatologické plánování ve zdravotnictví Úvodní ustanovení Postavení přednemocniční neodkladné péče 32 Praktická část 34 6 První pomoc Integrovaný záchranný systém Sloţky integrovaného záchranného systému v oblasti Hasičského záchranného sboru ČR Sloţky integrovaného záchranného systému v oblasti Policie ČR Činnost Letecké Sluţby Policie ČR v Integrovaném záchranném systému Sloţky integrovaného záchranného systému v oblasti ZZS Postupy zdravotnické záchranné sluţby při mimořádné události Činnost zdravotnické záchranné sluţby Doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR) Neodkladná péče Záchranné práce SARS (Search and Rescue Service) Likvidační práce Práce obnovy 45 7 Emerco Train systém (systém pro trénink urgentních situací) 46 8 Spolupráce ZZS a nemocnice Řízení střediska Přechod na traumatologický plán Koordinace zásahu Operační středisko ZZS Plánování a řízení zásahu 51 5

6 8.3.3Třídění zraněných Třídící kategorie (priority) Specifika třídění při chemické nebo jaderné havárii Dekontaminace Metody dekontaminace Rozdělení dekontaminace Zdravotní péče při jaderné nebo chemické havárii Radiační havárie Pomoc a terapie Chemické havárie Ohroţení chemickými zbraněmi Vlivy otravných látek na organismus Terapie Příklad útoku chemickými otravnými látkami Specifika třídění pacientů s popáleninami Specifika třídění pacientů po zemětřesení Prevence mimořádných událostí Příklady cvičení a reálných incidentů Cvičení Nehoda B737 Turkish Airlines v Amsterdamu Proces vyšetřování a zabránění opakování Fakta o katastrofě v Eschede Ţelezniční nehoda u Studénky 73 9 Základy psychotraumatologie a terapie stresu po zatěžujících situacích Bezprostřední reakce na stres Psychologická pomoc záchranářům 78 Diskuse 79 Závěr 82 Summary 84 Disaster Medicine and Crisis Management in Health Care 84 6

7 Key words of my assignment 85 Bibliografie 86 Učební texty 87 Internetové zdroje 87 Seznam příloh 89 Seznam obrázků 90 7

8 ÚVOD Člověk svým stylem ţivota stále častěji zasahuje do přírodního prostředí. To má za následek vyšší četnost mimořádných událostí způsobených nejen přírodními jevy. Naše ţivoty tak ovlivňují přírodní katastrofy, průmyslové nehody, válečné konflikty atd., které ohroţují ţivoty a zdraví a působí značné materiální škody. Při řešení a následném odstraňování těchto stavů je nezbytná součinnost všech záchranných sloţek. Z důvodu efektivnosti a kvality poskytované péče se tak vytvořila samostatná medicínská oblast, kterou nazýváme - medicínou katastrof. Je tvořena teoretickou i praktickou základnou pro vzdělávání zdravotnického personálu. Nepůsobí samostatně, ale jako součást integrovaného záchranného systému. Má práce pojednává o věcech a situacích, které se dotýkají kaţdého z nás. Problematika - Medicíny katastrof a krizového managementu ve zdravotnictví - mne zajímá dlouhodobě. Podle mého názoru je důleţité, abychom si uměli a hlavně chtěli pomáhat v situacích, kdy je nutné odvrátit hrozící nebezpečí nebo ohroţení ţivota. Pokud ohroţení nastane, rozdíly mezi lidmi se smaţou. Není důleţité, kdo má jakou národnost, barvu pleti, majetek atd. Rozhodující je pouze, jak se zachováme, abychom pomohli. Mým cílem je v této práci utřídit dostupné informace o problematice medicíny katastrof, nastínit způsob prevence mimořádných událostí, pojednat o způsobech a moţnostech přípravy na mimořádné stavy a moţnostech efektivního řešení mimořádných událostí. Medicína katastrof je poměrně nový pojem, který však obsahuje postupy, které se jiţ v minulosti vyskytovaly. Vzhledem k tomu, ţe naše planeta prochází cykly, kdy se opakují různé ţivelné pohromy a ty přicházejí náhle, nečekaně a jejich následky jsou mnohdy i tragické, vyvinul se systém pomoci obětem těchto neštěstí jiţ dávno. Nikdy však nebyly popsané přesné postupy spolupráce a tak i kdyţ byla pomoc odborná, nedocházelo ke spolupráci mezi jednotlivými záchrannými sloţkami. To mělo neblahý vliv na postiţené. Vznikla tedy potřeba koordinace a kooperace zasahujících. To poloţilo základ pro tvorbu integrovaného záchranného systému a součinnost mezi jeho jednotlivými sloţkami. Odborníci na problematiku se shodují, ţe bez dokonale vytvořeného systému pomoci, který by dokázal počítat s co moţná nejvíce moţnými typy mimořádných událostí, není moţná vysoce kvalitní a odborná pomoc při vzniku mimořádné události velkého 8

9 rozsahu a výskytu hromadného poranění osob. Důsledky neodborného přístupu k problematice havarijního a krizového plánování v oblasti medicíny katastrof a krizového řízení ve zdravotnictví mohou být nedozírné. Nejprve je nutné uvést, co to vlastně medicína katastrof je, kdy a jak vznikají mimořádné události, jak se jim můţeme bránit a aţ poté je na místě mluvit o jejich následcích a o tom, jakým způsobem by měla být prováděna prevence vzniku dalších mimořádných událostí. V tomto duchu je přehledně sestavena i má absolventská práce. Obor Zdravotnického záchranáře jsem si vybral právě proto, ţe chci a budu pomáhat lidem v nouzi. Toto povaţuji za opravdu podstatné a váţím si všech, kdo se o pomoc ostatním snaţí. Vţdy jde o ţivot pacienta. Zodpovědnost a stres musí záchranáři zvládnout, jsou na to školeni. Nesmí je to poznamenat a ohrozit pacienta při dalším podobném incidentu. Touto oblastí se zabývají odborníci v oblasti psychologie a psychiatrie. Ve své práci nastíním moţnost prevence a zvýšení odolnosti proti syndromu vyhoření u záchranářů. Smutné je, ţe mnoho událostí vzniká z lidské nenávisti, agresivity a neohleduplnosti. Nabízí se tedy otázka, jestli má vůbec význam snaţit se pomáhat těmto lidem, kdyţ si za to vlastně mohou sami. Já si myslím, ţe i člověk, který má zvláštní názory, tyto změní, kdyţ vidí druhé v nesnázích a tím spíše, kdyţ za tento stav můţe třeba on sám. Věřím, ţe lidé jsou spíše neinformovaní o moţných následcích svého jednání, zbytečně riskují, neţ ţe by úmyslně chtěli ostatním ublíţit. Pokud bychom si připouštěli vysokou míru rizika, nemohli bychom tuto práci dělat. Je tedy na kaţdém jednotlivém záchranáři, jestli vše zvládne a dokáţe pacientovi pomoci. Věřím, ţe nás studium na škole dobře připravilo na budoucí povolání a pomůţeme tak mnoha lidem, kteří by se bez našeho zásahu mohli dostat do ohroţení jejich ţivota. 9

10 Cíle absolventské práce Hlavní cíl: Mým cílem je v této práci utřídit dostupné informace o problematice medicíny katastrof a pojednat o moţnostech efektivního řešení mimořádných událostí z pohledu záchranáře a krizového managera. Dílčí cíle: a) nastínit způsob prevence mimořádných událostí, b) pojednat o způsobech a moţnostech přípravy na mimořádné stavy c) pojednat o moţnostech efektivního řešení mimořádných událostí z pohledu záchranáře a krizového managera. 10

11 Teoretická část 1 Co je to medicína katastrof? 1.1 Definice medicíny katastrof a katastrofy Medicína katastrof je interdisciplinární lékařský obor zahrnující i obory nemedicínské komunikace, koordinace, logistika, řízení procesů a lidí. Většina problémů a nedorozumění při zásahu u mimořádné události vzniká právě v nemedicínských oblastech. 1 Katastrofa je mimořádná událost takového rozsahu, ţe ji jiţ nelze řešit běţně dostupnými prostředky. Následkem je nutné sníţení úrovně zdravotní péče. Za katastrofu povaţujeme událost, kdy je hlášeno 10 nebo více úmrtí, kdy je hlášeno nejméně 100 lidí ve stavu ohroţení. Je deklarován stav ohroţení a vydávána výzva k mezinárodní pomoci nebo asistenci při zvládání mimořádné události. 2 Za nehodu se povaţuje mimořádná událost, která ještě nenaplňuje podmínky katastrofy. Snahou vţdy musí být zvládnutí hromadného neštěstí prostředky běţně dostupnými při nehodě, tedy bez sníţení úrovně ošetření. Rozvoj lékařských věd a medicínské zkušenosti z řešení rozsáhlých zdravotnických událostí na celém světě, ať jiţ v podmínkách řešení následků přírodních ţivlů nebo následků činností člověka, se stále více prosazuje do systematického medicínsko zdravotnického přístupu, který se zaobírá problematikou účelného a efektivního zvládání následků devastujících událostí, a to prostřednictvím dosaţitelných a dostupných nástrojů. Pro oblast zvládání zdravotních následků vznikl společný termín - Medicína katastrof. Jedná se o specifické zaměření jednotlivých medicínských oborů zaměřených na trvalé studium lékařských disciplín z hlediska moţné aplikace poznatků do systematického 1 ŠTOREK J. Medicína katastrof. Praha : Institut postgrad. vzdělávání Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V. Právní rámec krizového managementu. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

12 poskytování zdravotní pomoci a péče v případech postiţení obyvatelstva katastrofou. Postupy respektují doposud poznané zákonitosti. Boj člověka o záchranu ţivota a ochranu zdraví je v celé historii lidstva určován událostmi, které se jej bezprostředně dotkly. Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo ve 20. Století. V jeho průběhu proběhla celá řada katastrofálních událostí, včetně obou světových válek, které si vyţádaly miliony obětí. Tou poslední a alarmující byla tragédie Černobylského reaktoru (26. duben 1986). Světová zdravotnická organizace (SZO) důrazně upozornila na skutečnost, ţe v 90. letech 20. století nebezpečí tohoto charakteru trvale hrozí v kaţdé zemi, která k výrobě elektrické energie vyuţívá jaderných elektráren. Jaderné katastrofy se staly problémem mimořádné důleţitosti. Významným dnem se stal pak 1. duben 1991 světový den zdraví, připravený SZO pod heslem - být připraveni čelit katastrofám. Při této příleţitosti bylo ze strany SZO upozorněno na skutečnost, ţe příznivý vývoj zdravotnického, sociálního a ekonomického rozvoje bývá čas od času narušen pohromami. Přijala proto definici katastrofy, kterou označuje jakoukoli událost, která způsobuje hmotné škody, ekonomický rozklad, ztráty na ţivotech, zhoršení ţivotního prostředí, zhoršení zdravotního stavu a úpadek zdravotnických sluţeb v takovém rozsahu, který vyţaduje vnější pomoc z jiných oblastí státu nebo ze strany jiných států, které nebyly takovou událostí postiţeny. Proto se stal program pomoci v nouzi obsahem práce oddělení pro poskytování a obnovu postiţených oblastí SZO. Významnou roli při likvidaci následků katastrof hraje mimo jiné i mezinárodní solidarita a spolupráce. Svou aktivitu v tomto směru projevuje Organizace spojených národů (OSN), která také proto vyhlásila 90. léta 20. Století Dekádou omezení katastrof. Celosvětový nárůst ţivelných pohrom, velkých provozních havárií, ekologických a jiných katastrof, představuje obrovskou zátěţ pro záchranné sluţby a další záchranářské subjekty ve většině zemí světa. O pravdivosti těchto zkušeností jsme se měli moţnost sami přesvědčit v průběhu povodní r (Bruntálsko), r (Morava), r (Rychnovsko), v roce 2002 na území celé naší republiky, v roce 2006 a Spolu s nárůstem počtu se zvyšuje i závaţnost katastrof, coţ mimo jiné vyvolává tlak na počty a kvalitu osob, které jsou schopny účinně se podílet na řešení a likvidaci následků. Ve zdravotnictví se jedná o likvidaci zdravotních následků na zdraví 12

13 v kategoriích primárních a sekundárních ve vazbě na uplatňovanou solidaritu a vzájemnou pomoc postiţených osob a mezinárodní pomoc. K tomu všemu musí být připraven v rámci resortu zdravotnictví krizový systém, dnes označovaný jako - Krizový management resortu. Rozsah nutných vazeb, podpor a součinností, jejich strukturalizaci, optimalizaci a maximální efektivnost pro zvládnutí následků mimořádných událostí, kterými je hromadné postiţení a ohroţení velkého počtu osob, upravuje jednotící medicínský přístup, kterým je právě medicína katastrof. 1.2 Medicína katastrof Jedná se o spolupráci rozličných lékařských oborů v prevenci, organizování záchranných akcí a likvidaci zdravotních následků katastrof, ve spolupráci s ostatními tísňovými sluţbami, které se účastní komplexního řešení stavů po katastrofách [S. W. A. Gunn, 1990] Příčinou hromadného postiţení osob je především přírodní ţivel se svými vlastnostmi a člověk se svou činností. Přitom kaţdá příčina je charakteristická svou jedinečností, svým způsobem i neopakovatelností, ale především vysokým stupněm naléhavosti, neodloţitelnosti. Z těchto důvodů se zavádí klasifikace rizik hromadného postiţení osob: 3 1. Přírodní rizika: - extrémní zima - extrémní horko, katastrofální sucho, hladomory - plošné poţáry lesní, městské, městských čtvrtí apod. - povodně, zátopové vlny - laviny - posuny půd- zemětřesení, eroze půdy, sesuvy, propady - průtrţe mračen, extrémní sněţení, kalamity - vichřice, větrné smrště, hurikán, cyklón, orkán, tornádo 3 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z. Integrovaný záchranný systém. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

14 - sopečná činnost - humánní a veterinární epidemie 2. Technická rizika - nebezpečné škodliviny výrobny, zásobníky, laboratoře - transport nebezpečných škodlivin - výbuchy, poţáry - zřícení budov, staveb - vodojemy, přehradní hráze, přehrady - energetické sítě - nedostatek paliv - dopravní nehody silniční, ţelezniční, námořní (vodní), letecká doprava a doprava paliv (ropovody, plynovody) - metro a podzemní dráhy, tunely, lanovky 3. Občansko-politická rizika - ekonomická krize - sociální nepokoje, demonstrace, stávky, vzpoury - hromadné akce společenské, sportovní, politické - terorismus individuální, kolektivní, státní aţ superterorismus - nepřátelský útok konvenční, nukleární, biologický, chemický, kombinovaný 4. Sekundární rizika důsledky zřícení poškozených staveb - zamoření nebezpečnými látkami - následné výbuchy a poţáry - protrţení přehrad, hrází - přerušení vedení energie, vody, plynu, tepla - zamoření vody, vodních toků, pitných zdrojů - trosky dopravních prostředků a technologií 14

15 2 Krizová připravenost a resort zdravotnictví Velice důleţité pro tuto problematiku bylo přijetí vládního dokumentu označovaného jako Bezpečnostní strategie České republiky a z ní odvozované strategie k obraně státu, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Legislativně byla podloţena zákonem číslo 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, kterým se jednoznačně ukládá povinnost státu v této oblasti a také v oblasti ochrany ţivota a zdraví. Zákon dal základ pro vznik Bezpečnostní rady státu se všemi stálými a dočasnými orgány. Nezastupitelné je členství zástupců resortů v osobě náměstka ministra. Tento princip jednoho zástupce resortu (náměstka) ve všech orgánech umoţňuje sledování připravenosti v oblasti obrany, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Ústavní zákon respektuje působnosti resortů svěřené jim kompetenčním zákonem (zákon č. 2/69 Sb.), který je výchozím pro prováděcí zákon, kterým je stanoven rozsah a další podrobnosti k povinnosti podílet se na zajišťování bezpečnosti státu (zákon o krizovém řízení 240/2000 Sb.). Doplňují se tak povinnosti při zajišťování obrany (zákon o zajišťování obrany České republiky 222/1999 Sb.). Těmito zákony byla vytvořena krizová legislativa Resort zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví odpovídá za zapojení Zdravotnické záchranné sluţby do Integrovaného záchranného systému, zajišťuje její vybavení a personální zabezpečení. Systémové řešení uvnitř resortu se odvíjí od principů bezpečnostního systému v působnosti Bezpečnostní rady státu: 5 1 I. náměstek ministra je jmenován do plánovacích výborů Bezpečnostní rady státu a do Meziresortního krizového štábu. Je zodpovědný za součinnost a kontrolu 4, 5 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V. Právní rámec krizového managementu. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

16 plánovací a řídící připravenosti resortu a koordinuje vnitroresortní orgány krizového řízení. Těmi jsou v působnosti ministerstva zdravotnictví: a) krizový štáb ministerstva tvořený určenými pracovníky úřadu k zajištění fungování úřadu a resortu se svěřenou působností v období vyhlášených krizových stavů. b) Útvar krizového managementu - Odbor bezpečnosti a krizového řízení s působností pro problematiku krizového managementu a úkolů v oblasti obranného plánování, civilně nouzového plánování, plnění úkolů v rámci Integrovaného záchranného systému, úkolů společného zdravotního výboru aliance a úkolů k ochraně utajovaných skutečností. Současně tento odborný útvar plní funkci sekretariátu Krizového štábu MZ ČR. 2 Vzhledem k těsné vazbě na vedení resortu je Útvar krizového managementu napojen prostřednictvím členů krizového štábu ministerstva na ty součásti úřadu, které zodpovídají za zdravotní péči a strategii resortu a má i vztah k referátům zdravotnictví niţších správních celků. 3 Vzhledem ke snaze uplatňovat soudobé poznatky lékařských i ostatních věd v oblasti krizového managementu je tento útvar napojen na specializovaná pracoviště, kde hlavní činnost je problematika krizového managementu, urgentní medicíny a medicíny katastrof. Především jsou to: 6 a) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha katedra Urgentní medicíny a medicíny katastrof základna přípravy krizových manaţerů resortu. b) Státní zdravotní ústav plní úkoly v oblasti ochrany veřejného zdraví. Center pro specializované úkoly a epidemiologické studie. c) Ústav expertíz a řešení mimořádných situací po transformaci na Zdravotnické zabezpečení krizových situací s plným logistickým zajištěním pro resortní připravenost. 6 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

17 4 V úrovni přímo řízených organizací: 7 a) pro potřeby přednemocniční péče na úrovni Ústředních středisek záchranné sluţby k zajištění jednotné přípravy zdravotnického záchranného systému v součinnosti s Hasičským záchranným sborem České republiky a to na principech výstavby IZS (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS). b) pro potřeby nemocniční péče na úrovni krajských a fakultních nemocnic v těsné součinnosti s Územními středisky záchranných sluţeb, Státního zdravotního ústavu a místně příslušných odloučených pracovišť zdravotnického zabezpečení krizových situací, a to na principech dodavatelů nezbytných potřeb (zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy). c) pro potřeby hygienické sluţby na úrovni Státního zdravotního ústavu v působnosti náměstka ministra Hlavního hygienika České republiky, a to na principech zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č.258/2000 Sb.). 2.2 Legislativní rámec Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví vychází z celé řady právních předpisů, vymezujících obsah pojmů pouţívaných v této oblasti, práva, povinnosti a úkoly ministerstva zdravotnictví jako ústředního správního úřadu s odbornou gescí a definovaných subjektů včetně opatření, která jsou jimi realizována k zajištění připravenosti na krize nevojenského ale i vojenského charakteru. 8 Povinnosti a úkoly ministerstva při zajišťování bezpečnosti a obrany státu vyplývají z kompetencí ministerstva a ustanovení uvedených zákonů. Mezi nejdůleţitější patří: 9 - ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., - zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 7 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN Tuto problematiku rozšiřuje příloha číslo 1 9 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V. Právní rámec krizového managementu. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

18 - zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, - zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb, - zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, - zákon č. 237/2000 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., - zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., - zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění dalších zákonů, - zákon č. 95/2004 Sb., o specializačním vzdělávání lékařů, - zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a navazující právní předpisy. - Vyhlášky, které doplňují rezortní legislativu a upravuji všeobecné pojištění, problematiku léčiv, ochranu veřejného zdraví atd.: - vyhláška MZ ČR č.434/1992 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 440/2000 Sb. - vyhláška MV ČR č. 380/2002 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 394 / 2004 Sb. - nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení V současné době Ministerstvo zdravotnictví připravuje nové zákony, které by měly platit od roku Jedná se o tři reformní zákony o zdravotnické záchranné sluţbě, zdravotních sluţbách a specifických zdravotních sluţbách. Připravuje se zřízení zhruba 40 nových výjezdových stanovišť záchranné sluţby tak, aby území státu bylo pokryto dosahem zasahujících posádek lépe, neţ je tomu v současnosti. 18

19 2.3 Ministerstvo zdravotnictví 10 K zajištění připravenosti pro řešení krizových situací v oboru jeho působnosti: a) zřizuje pracoviště (útvar) krizového řízení, b) zpracovává plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací (dále jen krizový plán), krizový plán resortu schvaluje ministr, c) zřizuje krizový štáb Ministerstva zdravotnictví jako pracovní orgán k řešení krizových situací, jeho sloţení a úkoly určuje ministr, d) koordinuje územní střediska zdravotnické záchranné sluţby. Při koordinaci jsou střediska zdravotnické záchranné sluţby povinna uposlechnout pokynů Ministerstva zdravotnictví. Dále Ministerstvo zdravotnictví: a) realizuje opatření při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatel, b) vede přehled moţných zdrojů rizik, provádí analýzy ohroţení a v rámci prevence odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace, c) rozhoduje o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, d) organizuje okamţité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přeţití obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné správy. V systému hospodářských opatření pro krizové stavy Ministerstvo zdravotnictví v okruhu své působnosti: vypracovává koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy jako součást koncepce rozvoje svěřeného odvětví, a) zpracovává plán nezbytných dodávek, b) uplatňuje poţadavky na vytvoření státních hmotných rezerv. Ministerstvo zdravotnictví je v době krizových situací oprávněno: a) stanovit opatření k ochraně veřejného zdraví a koordinovat činnost orgánů ochrany veřejného zdraví, 10 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

20 b) na území, kde je vyhlášen krizový stav, vyhlásit opatření proti šíření přenosných nemocí, c) zajistit nákup a distribuci potřebných imunobiologických přípravků, a to i neregistrovaných podle zvláštního právního předpisu, d) zajistit mezinárodní spolupráci k ochraně veřejného zdraví, e) koordinovat činnost zdravotnických zařízení v souladu s koncepcí krizového řízení zdravotnictví. 3 Krizové řízení v resortu zdravotnictví Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace Na stupni Ministerstva zdravotnictví Vrcholovým pracovním orgánem k řešení krizových situací je krizový štáb Ministerstva zdravotnictví. V čele krizového štábu stojí ministr, který určuje zároveň jeho sloţení a úkoly v návaznosti na organizační řád ministerstva. Krizový štáb je tvořen zejména vedoucími pracovníky ministerstva se svěřenou působností v oblasti řízení resortu v době vyhlášených krizových situací. K zajištění připravenosti na řešení krizových situací v oboru své působnosti zřizuje Ministerstvo zdravotnictví v přímé podřízenosti vedoucího úřadu pracoviště (útvar) krizového řízení, pověřené koordinací krizového řízení odbor bezpečnosti a krizového řízení. Ten zároveň zajišťuje funkci sekretariátu krizového štábu ministerstva. 11 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

21 3.2 Na stupni přímo řízených subjektů 12 Úkoly k přípravě a řešení krizových situací na stupni přímo řízených organizací plní: a) subjekty přednemocniční neodkladné péče, zahrnující Územní střediska záchranné sluţby. Plynulá návaznost přednemocniční neodkladné péče na nemocniční péči je zajišťována sítí traumacenter s nepřetrţitým provozním reţimem, které řeší problémy při příjmu těţce poraněných tak, aby nedocházelo ke zbytečným sekundárním převozům. b) subjekty nemocniční péče, zahrnující vybrané nemocnice, zdravotnická zařízení a zdravotnická zařízení a organizace, které jsou jmenovány subjektem hospodářské mobilizace ve smyslu zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Konkrétní subjekty určuje v návaznosti na krizový plán resortu zdravotnictví ministr zdravotnictví. c) Trauma tým, je určen k poskytování zdravotnické pomoci při likvidaci následků hromadných neštěstí a katastrof na území ČR a v rámci mezinárodní pomoci i v zahraničí. Dále jako posilový prostředek MZ ČR pro řešení hromadného výskytu poraněných, kapacitně přesahujícího moţnosti záchranných sluţeb. Trauma tým je koncipován jako mobilní posilový zdravotnický útvar určený k poskytování chirurgické, traumatologické a resuscitační pomoci na místě hromadného neštěstí nebo katastrofy. Je zařazen do adresáře záchranných týmů Organizace spojených národů (Register of Military and Civil Defence Assets). 13 d) Státní zdravotní ústav a krajské hygienické stanice jako prvek ochrany veřejného zdraví v systému krizového řízení. K řešení krizových či mimořádných situací vytváří Státní zdravotní ústav dvě odborné mobilní brigády. Epidemiologickomikrobiologickou, ţivotního a pracovního prostředí. Tyto brigády se dále člení na 12 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN KROUPA M. Krizové řízení a IZS. Praha : Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha,

22 odborné jednotky, které mají své výjezdové skupiny. Nařízení a závazné pokyny se vydávají cestou Hlavního hygienika ČR. e) Příspěvková organizace Zdravotnické zabezpečení krizových stavů jako prvek logistického zabezpečení resortu zdravotnictví za krizových stavů, případně další přímo řízené organizace. f) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jako subjekt medicínské podpory krizového plánování (urgentní medicína a medicína katastrof) a odborné přípravy specialistů krizového řízení v resortu zdravotnictví. 3.3 Na stupni kraje Úkoly k přípravě a řešení krizových situací na stupni kraje plní orgány kraje. Koordinačním orgánem pro přípravu územně správního celku (kraje) na krizové situace je bezpečnostní rada kraje. Obsah činnosti a sloţení bezpečnostní rady kraje je stanoven nařízením vlády č. 462/2000 Sb. Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Ministerstvo zdravotnictví, do jehoţ působnosti náleţí úsek státní správy vykonávané krajským úřadem, metodicky řídí výkon státní správy vydáváním právních předpisů a směrnic, zabezpečuje jednotný postup při pouţívání jím vydaných předpisů a kontroluje výkon státní správy v jeho gesci. 4 Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví Koncepce krizového řízení ve zdravotnictví vychází z přijaté bezpečnostní strategie České republiky, krizových zákonů a dalších právních norem. Přijetím krizových zákonů, které nabyly účinnosti k 1. lednu 2001 je: 14 - stanovena působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních správních celků. Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 14 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Vzdělávací program pro krizový management a medicínu katastrof

Vzdělávací program pro krizový management a medicínu katastrof Vzdělávací program pro krizový management a medicínu katastrof MUDr. Josef ŠTOREK, PhD. Odborný asistent Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha NCO NZO BRNO Přírodní katastrofy: I. 1951-1960

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc

Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN. Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Krizové řízení ve zdravotnictví Chemické, biologické a radiační ohrožení - CBRN Bc. Martin Šamaj Fakultní nemocnice Olomouc Základní terminologie Mimořádná událost Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví

Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 1 - Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1.

Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1. Metodika zpracování krizových plánů dle 15 a 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Metodika stanoví postup při zpracování krizového plánu

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 239/2000 Sb. - o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012

9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF 29.-30. 11. 2012 Pracoviště krizové připravenosti Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Veronika Podubská, Martin Beneš Ředitel Bc. Stanislav

Více

Brno, Žerotínovo náměstí 6

Brno, Žerotínovo náměstí 6 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Žerotínovo náměstí 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Integrovaný záchranný systém Ostrava, Centrum tísňového volání - 6 - Autor práce: Michal Kubín Vedoucí práce: Mgr. Liana Greiffeneggová

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. --- Základy bezpečnostní politiky --- Základy bezpečnostní politiky --- Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Sjednocení terminologie 1) Nebezpečí 2) Ohrožení x hrozba 3) Riziko Nebezpečí Nebezpečí

Více

Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení

Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Základní pojmy a legislativa ve veřejné správě s ohledem na KŘ Zpracovala: pplk. Ing.

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 30.5.2013 1 30.5.2013 1 Internet hybná síla globální ekonomiky

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 239/2000 Sb. Částka: 73/2000

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. Změna: 498/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. dubna 2001 k provedení zákona o požární ochraně Změna: 498/2002 Sb. Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN

Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN Vydáno: 14. 1. 2015 (aktualizace směrnice č. 9/2014) Účinnost: 14. 1. 2015 Směrnice číslo: 6/2015 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

Vyšší odborná škola. a Střední zdravotnická škola. MILLS, s. r. o., Čelákovice TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE NA HROMADNÁ NEŠTĚSTÍ

Vyšší odborná škola. a Střední zdravotnická škola. MILLS, s. r. o., Čelákovice TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE NA HROMADNÁ NEŠTĚSTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o., Čelákovice TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE NA HROMADNÁ NEŠTĚSTÍ Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Struktura zdravotní péče v ČR, státní a nestátní zdravotnická zařízení Struktura zdravotní péče v České republice. Poskytovanou zdravotní péči můžeme rozdělit podle různých hledisek. Jedním z těchto hledisek

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Mgr. Barbora Vlachová judr.vlachova@email.cz

ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Mgr. Barbora Vlachová judr.vlachova@email.cz ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Mgr. Barbora Vlachová judr.vlachova@email.cz PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 131 Sbírka zákonů č. 374 / 2011 Strana 4839 374 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více