Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví Vedoucí absolventské práce: MUDr. J. Štorek, Ph.D. Vypracoval: David Striegl Čelákovice

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny pouţité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval. Jsem si vědom, ţe doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším neţ je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/200 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Praze dne: Podpis:... 2

3 Obrázek č. 1 - Přilétající záchranný vrtulník AČR PODĚKOVÁNÍ Upřímně děkuji panu MUDr. Štorkovi za velice kvalitní vedení mé absolventské práce. Díky Vašemu odbornému připomínkování jsem mohl práci dokončit. Poskytl jste mi informace, které bych jen obtíţně získával z jiných zdrojů. Velice děkuji také za odborné podklady a studie. 3

4 OBSAH Úvod 8 Cíle práce 10 Teoretická část 11 1 Co je to medicína katastrof? Definice medicíny katastrof a katastrofy Medicína katastrof 13 2 Krizová připravenost a resort zdravotnictví Resort zdravotnictví Legislativní rámec Ministerstvo zdravotnictví 19 3 Krizové řízení v resortu zdravotnictví Na stupni Ministerstva zdravotnictví Na stupni přímo řízených subjektů Na stupni kraje 22 4 Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví Havarijní připravenost správních celků a traumatologické plánování Pracoviště (útvary) krizového řízení v resortu zdravotnictví Úkoly ministerstva a resortu zdravotnictví při řešení krizových situací nevojenského a vojenského charakteru Krizová komunikace a spojení Komunikace pro pátrání a záchranu Hromadné informační prostředky Hospodářská opatření pro krizové stavy a materiálně technické zabezpečení Personální a organizační zabezpečení krizového řízení Ministerstva zdravotnictví 30 4

5 5 Krizový management ve zdravotnictví Podstata problému Traumatologické plánování ve zdravotnictví Úvodní ustanovení Postavení přednemocniční neodkladné péče 32 Praktická část 34 6 První pomoc Integrovaný záchranný systém Sloţky integrovaného záchranného systému v oblasti Hasičského záchranného sboru ČR Sloţky integrovaného záchranného systému v oblasti Policie ČR Činnost Letecké Sluţby Policie ČR v Integrovaném záchranném systému Sloţky integrovaného záchranného systému v oblasti ZZS Postupy zdravotnické záchranné sluţby při mimořádné události Činnost zdravotnické záchranné sluţby Doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR) Neodkladná péče Záchranné práce SARS (Search and Rescue Service) Likvidační práce Práce obnovy 45 7 Emerco Train systém (systém pro trénink urgentních situací) 46 8 Spolupráce ZZS a nemocnice Řízení střediska Přechod na traumatologický plán Koordinace zásahu Operační středisko ZZS Plánování a řízení zásahu 51 5

6 8.3.3Třídění zraněných Třídící kategorie (priority) Specifika třídění při chemické nebo jaderné havárii Dekontaminace Metody dekontaminace Rozdělení dekontaminace Zdravotní péče při jaderné nebo chemické havárii Radiační havárie Pomoc a terapie Chemické havárie Ohroţení chemickými zbraněmi Vlivy otravných látek na organismus Terapie Příklad útoku chemickými otravnými látkami Specifika třídění pacientů s popáleninami Specifika třídění pacientů po zemětřesení Prevence mimořádných událostí Příklady cvičení a reálných incidentů Cvičení Nehoda B737 Turkish Airlines v Amsterdamu Proces vyšetřování a zabránění opakování Fakta o katastrofě v Eschede Ţelezniční nehoda u Studénky 73 9 Základy psychotraumatologie a terapie stresu po zatěžujících situacích Bezprostřední reakce na stres Psychologická pomoc záchranářům 78 Diskuse 79 Závěr 82 Summary 84 Disaster Medicine and Crisis Management in Health Care 84 6

7 Key words of my assignment 85 Bibliografie 86 Učební texty 87 Internetové zdroje 87 Seznam příloh 89 Seznam obrázků 90 7

8 ÚVOD Člověk svým stylem ţivota stále častěji zasahuje do přírodního prostředí. To má za následek vyšší četnost mimořádných událostí způsobených nejen přírodními jevy. Naše ţivoty tak ovlivňují přírodní katastrofy, průmyslové nehody, válečné konflikty atd., které ohroţují ţivoty a zdraví a působí značné materiální škody. Při řešení a následném odstraňování těchto stavů je nezbytná součinnost všech záchranných sloţek. Z důvodu efektivnosti a kvality poskytované péče se tak vytvořila samostatná medicínská oblast, kterou nazýváme - medicínou katastrof. Je tvořena teoretickou i praktickou základnou pro vzdělávání zdravotnického personálu. Nepůsobí samostatně, ale jako součást integrovaného záchranného systému. Má práce pojednává o věcech a situacích, které se dotýkají kaţdého z nás. Problematika - Medicíny katastrof a krizového managementu ve zdravotnictví - mne zajímá dlouhodobě. Podle mého názoru je důleţité, abychom si uměli a hlavně chtěli pomáhat v situacích, kdy je nutné odvrátit hrozící nebezpečí nebo ohroţení ţivota. Pokud ohroţení nastane, rozdíly mezi lidmi se smaţou. Není důleţité, kdo má jakou národnost, barvu pleti, majetek atd. Rozhodující je pouze, jak se zachováme, abychom pomohli. Mým cílem je v této práci utřídit dostupné informace o problematice medicíny katastrof, nastínit způsob prevence mimořádných událostí, pojednat o způsobech a moţnostech přípravy na mimořádné stavy a moţnostech efektivního řešení mimořádných událostí. Medicína katastrof je poměrně nový pojem, který však obsahuje postupy, které se jiţ v minulosti vyskytovaly. Vzhledem k tomu, ţe naše planeta prochází cykly, kdy se opakují různé ţivelné pohromy a ty přicházejí náhle, nečekaně a jejich následky jsou mnohdy i tragické, vyvinul se systém pomoci obětem těchto neštěstí jiţ dávno. Nikdy však nebyly popsané přesné postupy spolupráce a tak i kdyţ byla pomoc odborná, nedocházelo ke spolupráci mezi jednotlivými záchrannými sloţkami. To mělo neblahý vliv na postiţené. Vznikla tedy potřeba koordinace a kooperace zasahujících. To poloţilo základ pro tvorbu integrovaného záchranného systému a součinnost mezi jeho jednotlivými sloţkami. Odborníci na problematiku se shodují, ţe bez dokonale vytvořeného systému pomoci, který by dokázal počítat s co moţná nejvíce moţnými typy mimořádných událostí, není moţná vysoce kvalitní a odborná pomoc při vzniku mimořádné události velkého 8

9 rozsahu a výskytu hromadného poranění osob. Důsledky neodborného přístupu k problematice havarijního a krizového plánování v oblasti medicíny katastrof a krizového řízení ve zdravotnictví mohou být nedozírné. Nejprve je nutné uvést, co to vlastně medicína katastrof je, kdy a jak vznikají mimořádné události, jak se jim můţeme bránit a aţ poté je na místě mluvit o jejich následcích a o tom, jakým způsobem by měla být prováděna prevence vzniku dalších mimořádných událostí. V tomto duchu je přehledně sestavena i má absolventská práce. Obor Zdravotnického záchranáře jsem si vybral právě proto, ţe chci a budu pomáhat lidem v nouzi. Toto povaţuji za opravdu podstatné a váţím si všech, kdo se o pomoc ostatním snaţí. Vţdy jde o ţivot pacienta. Zodpovědnost a stres musí záchranáři zvládnout, jsou na to školeni. Nesmí je to poznamenat a ohrozit pacienta při dalším podobném incidentu. Touto oblastí se zabývají odborníci v oblasti psychologie a psychiatrie. Ve své práci nastíním moţnost prevence a zvýšení odolnosti proti syndromu vyhoření u záchranářů. Smutné je, ţe mnoho událostí vzniká z lidské nenávisti, agresivity a neohleduplnosti. Nabízí se tedy otázka, jestli má vůbec význam snaţit se pomáhat těmto lidem, kdyţ si za to vlastně mohou sami. Já si myslím, ţe i člověk, který má zvláštní názory, tyto změní, kdyţ vidí druhé v nesnázích a tím spíše, kdyţ za tento stav můţe třeba on sám. Věřím, ţe lidé jsou spíše neinformovaní o moţných následcích svého jednání, zbytečně riskují, neţ ţe by úmyslně chtěli ostatním ublíţit. Pokud bychom si připouštěli vysokou míru rizika, nemohli bychom tuto práci dělat. Je tedy na kaţdém jednotlivém záchranáři, jestli vše zvládne a dokáţe pacientovi pomoci. Věřím, ţe nás studium na škole dobře připravilo na budoucí povolání a pomůţeme tak mnoha lidem, kteří by se bez našeho zásahu mohli dostat do ohroţení jejich ţivota. 9

10 Cíle absolventské práce Hlavní cíl: Mým cílem je v této práci utřídit dostupné informace o problematice medicíny katastrof a pojednat o moţnostech efektivního řešení mimořádných událostí z pohledu záchranáře a krizového managera. Dílčí cíle: a) nastínit způsob prevence mimořádných událostí, b) pojednat o způsobech a moţnostech přípravy na mimořádné stavy c) pojednat o moţnostech efektivního řešení mimořádných událostí z pohledu záchranáře a krizového managera. 10

11 Teoretická část 1 Co je to medicína katastrof? 1.1 Definice medicíny katastrof a katastrofy Medicína katastrof je interdisciplinární lékařský obor zahrnující i obory nemedicínské komunikace, koordinace, logistika, řízení procesů a lidí. Většina problémů a nedorozumění při zásahu u mimořádné události vzniká právě v nemedicínských oblastech. 1 Katastrofa je mimořádná událost takového rozsahu, ţe ji jiţ nelze řešit běţně dostupnými prostředky. Následkem je nutné sníţení úrovně zdravotní péče. Za katastrofu povaţujeme událost, kdy je hlášeno 10 nebo více úmrtí, kdy je hlášeno nejméně 100 lidí ve stavu ohroţení. Je deklarován stav ohroţení a vydávána výzva k mezinárodní pomoci nebo asistenci při zvládání mimořádné události. 2 Za nehodu se povaţuje mimořádná událost, která ještě nenaplňuje podmínky katastrofy. Snahou vţdy musí být zvládnutí hromadného neštěstí prostředky běţně dostupnými při nehodě, tedy bez sníţení úrovně ošetření. Rozvoj lékařských věd a medicínské zkušenosti z řešení rozsáhlých zdravotnických událostí na celém světě, ať jiţ v podmínkách řešení následků přírodních ţivlů nebo následků činností člověka, se stále více prosazuje do systematického medicínsko zdravotnického přístupu, který se zaobírá problematikou účelného a efektivního zvládání následků devastujících událostí, a to prostřednictvím dosaţitelných a dostupných nástrojů. Pro oblast zvládání zdravotních následků vznikl společný termín - Medicína katastrof. Jedná se o specifické zaměření jednotlivých medicínských oborů zaměřených na trvalé studium lékařských disciplín z hlediska moţné aplikace poznatků do systematického 1 ŠTOREK J. Medicína katastrof. Praha : Institut postgrad. vzdělávání Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V. Právní rámec krizového managementu. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

12 poskytování zdravotní pomoci a péče v případech postiţení obyvatelstva katastrofou. Postupy respektují doposud poznané zákonitosti. Boj člověka o záchranu ţivota a ochranu zdraví je v celé historii lidstva určován událostmi, které se jej bezprostředně dotkly. Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo ve 20. Století. V jeho průběhu proběhla celá řada katastrofálních událostí, včetně obou světových válek, které si vyţádaly miliony obětí. Tou poslední a alarmující byla tragédie Černobylského reaktoru (26. duben 1986). Světová zdravotnická organizace (SZO) důrazně upozornila na skutečnost, ţe v 90. letech 20. století nebezpečí tohoto charakteru trvale hrozí v kaţdé zemi, která k výrobě elektrické energie vyuţívá jaderných elektráren. Jaderné katastrofy se staly problémem mimořádné důleţitosti. Významným dnem se stal pak 1. duben 1991 světový den zdraví, připravený SZO pod heslem - být připraveni čelit katastrofám. Při této příleţitosti bylo ze strany SZO upozorněno na skutečnost, ţe příznivý vývoj zdravotnického, sociálního a ekonomického rozvoje bývá čas od času narušen pohromami. Přijala proto definici katastrofy, kterou označuje jakoukoli událost, která způsobuje hmotné škody, ekonomický rozklad, ztráty na ţivotech, zhoršení ţivotního prostředí, zhoršení zdravotního stavu a úpadek zdravotnických sluţeb v takovém rozsahu, který vyţaduje vnější pomoc z jiných oblastí státu nebo ze strany jiných států, které nebyly takovou událostí postiţeny. Proto se stal program pomoci v nouzi obsahem práce oddělení pro poskytování a obnovu postiţených oblastí SZO. Významnou roli při likvidaci následků katastrof hraje mimo jiné i mezinárodní solidarita a spolupráce. Svou aktivitu v tomto směru projevuje Organizace spojených národů (OSN), která také proto vyhlásila 90. léta 20. Století Dekádou omezení katastrof. Celosvětový nárůst ţivelných pohrom, velkých provozních havárií, ekologických a jiných katastrof, představuje obrovskou zátěţ pro záchranné sluţby a další záchranářské subjekty ve většině zemí světa. O pravdivosti těchto zkušeností jsme se měli moţnost sami přesvědčit v průběhu povodní r (Bruntálsko), r (Morava), r (Rychnovsko), v roce 2002 na území celé naší republiky, v roce 2006 a Spolu s nárůstem počtu se zvyšuje i závaţnost katastrof, coţ mimo jiné vyvolává tlak na počty a kvalitu osob, které jsou schopny účinně se podílet na řešení a likvidaci následků. Ve zdravotnictví se jedná o likvidaci zdravotních následků na zdraví 12

13 v kategoriích primárních a sekundárních ve vazbě na uplatňovanou solidaritu a vzájemnou pomoc postiţených osob a mezinárodní pomoc. K tomu všemu musí být připraven v rámci resortu zdravotnictví krizový systém, dnes označovaný jako - Krizový management resortu. Rozsah nutných vazeb, podpor a součinností, jejich strukturalizaci, optimalizaci a maximální efektivnost pro zvládnutí následků mimořádných událostí, kterými je hromadné postiţení a ohroţení velkého počtu osob, upravuje jednotící medicínský přístup, kterým je právě medicína katastrof. 1.2 Medicína katastrof Jedná se o spolupráci rozličných lékařských oborů v prevenci, organizování záchranných akcí a likvidaci zdravotních následků katastrof, ve spolupráci s ostatními tísňovými sluţbami, které se účastní komplexního řešení stavů po katastrofách [S. W. A. Gunn, 1990] Příčinou hromadného postiţení osob je především přírodní ţivel se svými vlastnostmi a člověk se svou činností. Přitom kaţdá příčina je charakteristická svou jedinečností, svým způsobem i neopakovatelností, ale především vysokým stupněm naléhavosti, neodloţitelnosti. Z těchto důvodů se zavádí klasifikace rizik hromadného postiţení osob: 3 1. Přírodní rizika: - extrémní zima - extrémní horko, katastrofální sucho, hladomory - plošné poţáry lesní, městské, městských čtvrtí apod. - povodně, zátopové vlny - laviny - posuny půd- zemětřesení, eroze půdy, sesuvy, propady - průtrţe mračen, extrémní sněţení, kalamity - vichřice, větrné smrště, hurikán, cyklón, orkán, tornádo 3 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z. Integrovaný záchranný systém. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

14 - sopečná činnost - humánní a veterinární epidemie 2. Technická rizika - nebezpečné škodliviny výrobny, zásobníky, laboratoře - transport nebezpečných škodlivin - výbuchy, poţáry - zřícení budov, staveb - vodojemy, přehradní hráze, přehrady - energetické sítě - nedostatek paliv - dopravní nehody silniční, ţelezniční, námořní (vodní), letecká doprava a doprava paliv (ropovody, plynovody) - metro a podzemní dráhy, tunely, lanovky 3. Občansko-politická rizika - ekonomická krize - sociální nepokoje, demonstrace, stávky, vzpoury - hromadné akce společenské, sportovní, politické - terorismus individuální, kolektivní, státní aţ superterorismus - nepřátelský útok konvenční, nukleární, biologický, chemický, kombinovaný 4. Sekundární rizika důsledky zřícení poškozených staveb - zamoření nebezpečnými látkami - následné výbuchy a poţáry - protrţení přehrad, hrází - přerušení vedení energie, vody, plynu, tepla - zamoření vody, vodních toků, pitných zdrojů - trosky dopravních prostředků a technologií 14

15 2 Krizová připravenost a resort zdravotnictví Velice důleţité pro tuto problematiku bylo přijetí vládního dokumentu označovaného jako Bezpečnostní strategie České republiky a z ní odvozované strategie k obraně státu, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Legislativně byla podloţena zákonem číslo 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, kterým se jednoznačně ukládá povinnost státu v této oblasti a také v oblasti ochrany ţivota a zdraví. Zákon dal základ pro vznik Bezpečnostní rady státu se všemi stálými a dočasnými orgány. Nezastupitelné je členství zástupců resortů v osobě náměstka ministra. Tento princip jednoho zástupce resortu (náměstka) ve všech orgánech umoţňuje sledování připravenosti v oblasti obrany, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Ústavní zákon respektuje působnosti resortů svěřené jim kompetenčním zákonem (zákon č. 2/69 Sb.), který je výchozím pro prováděcí zákon, kterým je stanoven rozsah a další podrobnosti k povinnosti podílet se na zajišťování bezpečnosti státu (zákon o krizovém řízení 240/2000 Sb.). Doplňují se tak povinnosti při zajišťování obrany (zákon o zajišťování obrany České republiky 222/1999 Sb.). Těmito zákony byla vytvořena krizová legislativa Resort zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví odpovídá za zapojení Zdravotnické záchranné sluţby do Integrovaného záchranného systému, zajišťuje její vybavení a personální zabezpečení. Systémové řešení uvnitř resortu se odvíjí od principů bezpečnostního systému v působnosti Bezpečnostní rady státu: 5 1 I. náměstek ministra je jmenován do plánovacích výborů Bezpečnostní rady státu a do Meziresortního krizového štábu. Je zodpovědný za součinnost a kontrolu 4, 5 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V. Právní rámec krizového managementu. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

16 plánovací a řídící připravenosti resortu a koordinuje vnitroresortní orgány krizového řízení. Těmi jsou v působnosti ministerstva zdravotnictví: a) krizový štáb ministerstva tvořený určenými pracovníky úřadu k zajištění fungování úřadu a resortu se svěřenou působností v období vyhlášených krizových stavů. b) Útvar krizového managementu - Odbor bezpečnosti a krizového řízení s působností pro problematiku krizového managementu a úkolů v oblasti obranného plánování, civilně nouzového plánování, plnění úkolů v rámci Integrovaného záchranného systému, úkolů společného zdravotního výboru aliance a úkolů k ochraně utajovaných skutečností. Současně tento odborný útvar plní funkci sekretariátu Krizového štábu MZ ČR. 2 Vzhledem k těsné vazbě na vedení resortu je Útvar krizového managementu napojen prostřednictvím členů krizového štábu ministerstva na ty součásti úřadu, které zodpovídají za zdravotní péči a strategii resortu a má i vztah k referátům zdravotnictví niţších správních celků. 3 Vzhledem ke snaze uplatňovat soudobé poznatky lékařských i ostatních věd v oblasti krizového managementu je tento útvar napojen na specializovaná pracoviště, kde hlavní činnost je problematika krizového managementu, urgentní medicíny a medicíny katastrof. Především jsou to: 6 a) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha katedra Urgentní medicíny a medicíny katastrof základna přípravy krizových manaţerů resortu. b) Státní zdravotní ústav plní úkoly v oblasti ochrany veřejného zdraví. Center pro specializované úkoly a epidemiologické studie. c) Ústav expertíz a řešení mimořádných situací po transformaci na Zdravotnické zabezpečení krizových situací s plným logistickým zajištěním pro resortní připravenost. 6 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

17 4 V úrovni přímo řízených organizací: 7 a) pro potřeby přednemocniční péče na úrovni Ústředních středisek záchranné sluţby k zajištění jednotné přípravy zdravotnického záchranného systému v součinnosti s Hasičským záchranným sborem České republiky a to na principech výstavby IZS (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS). b) pro potřeby nemocniční péče na úrovni krajských a fakultních nemocnic v těsné součinnosti s Územními středisky záchranných sluţeb, Státního zdravotního ústavu a místně příslušných odloučených pracovišť zdravotnického zabezpečení krizových situací, a to na principech dodavatelů nezbytných potřeb (zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy). c) pro potřeby hygienické sluţby na úrovni Státního zdravotního ústavu v působnosti náměstka ministra Hlavního hygienika České republiky, a to na principech zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č.258/2000 Sb.). 2.2 Legislativní rámec Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví vychází z celé řady právních předpisů, vymezujících obsah pojmů pouţívaných v této oblasti, práva, povinnosti a úkoly ministerstva zdravotnictví jako ústředního správního úřadu s odbornou gescí a definovaných subjektů včetně opatření, která jsou jimi realizována k zajištění připravenosti na krize nevojenského ale i vojenského charakteru. 8 Povinnosti a úkoly ministerstva při zajišťování bezpečnosti a obrany státu vyplývají z kompetencí ministerstva a ustanovení uvedených zákonů. Mezi nejdůleţitější patří: 9 - ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., - zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 7 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN Tuto problematiku rozšiřuje příloha číslo 1 9 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V. Právní rámec krizového managementu. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

18 - zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, - zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb, - zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, - zákon č. 237/2000 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., - zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., - zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění dalších zákonů, - zákon č. 95/2004 Sb., o specializačním vzdělávání lékařů, - zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a navazující právní předpisy. - Vyhlášky, které doplňují rezortní legislativu a upravuji všeobecné pojištění, problematiku léčiv, ochranu veřejného zdraví atd.: - vyhláška MZ ČR č.434/1992 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 440/2000 Sb. - vyhláška MV ČR č. 380/2002 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 394 / 2004 Sb. - nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení V současné době Ministerstvo zdravotnictví připravuje nové zákony, které by měly platit od roku Jedná se o tři reformní zákony o zdravotnické záchranné sluţbě, zdravotních sluţbách a specifických zdravotních sluţbách. Připravuje se zřízení zhruba 40 nových výjezdových stanovišť záchranné sluţby tak, aby území státu bylo pokryto dosahem zasahujících posádek lépe, neţ je tomu v současnosti. 18

19 2.3 Ministerstvo zdravotnictví 10 K zajištění připravenosti pro řešení krizových situací v oboru jeho působnosti: a) zřizuje pracoviště (útvar) krizového řízení, b) zpracovává plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací (dále jen krizový plán), krizový plán resortu schvaluje ministr, c) zřizuje krizový štáb Ministerstva zdravotnictví jako pracovní orgán k řešení krizových situací, jeho sloţení a úkoly určuje ministr, d) koordinuje územní střediska zdravotnické záchranné sluţby. Při koordinaci jsou střediska zdravotnické záchranné sluţby povinna uposlechnout pokynů Ministerstva zdravotnictví. Dále Ministerstvo zdravotnictví: a) realizuje opatření při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatel, b) vede přehled moţných zdrojů rizik, provádí analýzy ohroţení a v rámci prevence odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace, c) rozhoduje o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, d) organizuje okamţité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přeţití obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné správy. V systému hospodářských opatření pro krizové stavy Ministerstvo zdravotnictví v okruhu své působnosti: vypracovává koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy jako součást koncepce rozvoje svěřeného odvětví, a) zpracovává plán nezbytných dodávek, b) uplatňuje poţadavky na vytvoření státních hmotných rezerv. Ministerstvo zdravotnictví je v době krizových situací oprávněno: a) stanovit opatření k ochraně veřejného zdraví a koordinovat činnost orgánů ochrany veřejného zdraví, 10 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

20 b) na území, kde je vyhlášen krizový stav, vyhlásit opatření proti šíření přenosných nemocí, c) zajistit nákup a distribuci potřebných imunobiologických přípravků, a to i neregistrovaných podle zvláštního právního předpisu, d) zajistit mezinárodní spolupráci k ochraně veřejného zdraví, e) koordinovat činnost zdravotnických zařízení v souladu s koncepcí krizového řízení zdravotnictví. 3 Krizové řízení v resortu zdravotnictví Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace Na stupni Ministerstva zdravotnictví Vrcholovým pracovním orgánem k řešení krizových situací je krizový štáb Ministerstva zdravotnictví. V čele krizového štábu stojí ministr, který určuje zároveň jeho sloţení a úkoly v návaznosti na organizační řád ministerstva. Krizový štáb je tvořen zejména vedoucími pracovníky ministerstva se svěřenou působností v oblasti řízení resortu v době vyhlášených krizových situací. K zajištění připravenosti na řešení krizových situací v oboru své působnosti zřizuje Ministerstvo zdravotnictví v přímé podřízenosti vedoucího úřadu pracoviště (útvar) krizového řízení, pověřené koordinací krizového řízení odbor bezpečnosti a krizového řízení. Ten zároveň zajišťuje funkci sekretariátu krizového štábu ministerstva. 11 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

21 3.2 Na stupni přímo řízených subjektů 12 Úkoly k přípravě a řešení krizových situací na stupni přímo řízených organizací plní: a) subjekty přednemocniční neodkladné péče, zahrnující Územní střediska záchranné sluţby. Plynulá návaznost přednemocniční neodkladné péče na nemocniční péči je zajišťována sítí traumacenter s nepřetrţitým provozním reţimem, které řeší problémy při příjmu těţce poraněných tak, aby nedocházelo ke zbytečným sekundárním převozům. b) subjekty nemocniční péče, zahrnující vybrané nemocnice, zdravotnická zařízení a zdravotnická zařízení a organizace, které jsou jmenovány subjektem hospodářské mobilizace ve smyslu zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Konkrétní subjekty určuje v návaznosti na krizový plán resortu zdravotnictví ministr zdravotnictví. c) Trauma tým, je určen k poskytování zdravotnické pomoci při likvidaci následků hromadných neštěstí a katastrof na území ČR a v rámci mezinárodní pomoci i v zahraničí. Dále jako posilový prostředek MZ ČR pro řešení hromadného výskytu poraněných, kapacitně přesahujícího moţnosti záchranných sluţeb. Trauma tým je koncipován jako mobilní posilový zdravotnický útvar určený k poskytování chirurgické, traumatologické a resuscitační pomoci na místě hromadného neštěstí nebo katastrofy. Je zařazen do adresáře záchranných týmů Organizace spojených národů (Register of Military and Civil Defence Assets). 13 d) Státní zdravotní ústav a krajské hygienické stanice jako prvek ochrany veřejného zdraví v systému krizového řízení. K řešení krizových či mimořádných situací vytváří Státní zdravotní ústav dvě odborné mobilní brigády. Epidemiologickomikrobiologickou, ţivotního a pracovního prostředí. Tyto brigády se dále člení na 12 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN KROUPA M. Krizové řízení a IZS. Praha : Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha,

22 odborné jednotky, které mají své výjezdové skupiny. Nařízení a závazné pokyny se vydávají cestou Hlavního hygienika ČR. e) Příspěvková organizace Zdravotnické zabezpečení krizových stavů jako prvek logistického zabezpečení resortu zdravotnictví za krizových stavů, případně další přímo řízené organizace. f) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jako subjekt medicínské podpory krizového plánování (urgentní medicína a medicína katastrof) a odborné přípravy specialistů krizového řízení v resortu zdravotnictví. 3.3 Na stupni kraje Úkoly k přípravě a řešení krizových situací na stupni kraje plní orgány kraje. Koordinačním orgánem pro přípravu územně správního celku (kraje) na krizové situace je bezpečnostní rada kraje. Obsah činnosti a sloţení bezpečnostní rady kraje je stanoven nařízením vlády č. 462/2000 Sb. Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Ministerstvo zdravotnictví, do jehoţ působnosti náleţí úsek státní správy vykonávané krajským úřadem, metodicky řídí výkon státní správy vydáváním právních předpisů a směrnic, zabezpečuje jednotný postup při pouţívání jím vydaných předpisů a kontroluje výkon státní správy v jeho gesci. 4 Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví Koncepce krizového řízení ve zdravotnictví vychází z přijaté bezpečnostní strategie České republiky, krizových zákonů a dalších právních norem. Přijetím krizových zákonů, které nabyly účinnosti k 1. lednu 2001 je: 14 - stanovena působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních správních celků. Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 14 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

ZÁKON. 239/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. 239/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění novel č. 320/2002 Sb., 20/2004 Sb., 186/2006 Sb., 267/2006 Sb., 306/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce

Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Josef JANOŠEC, CSc. Bc. Hana Ryšavá 2010/2011 Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní fakulta Integrovaný záchranný

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Ochrana kritické infrastruktury v ČR Věra Steinerová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva Nouzové přeţití Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva 2007 OBSAH 1 ORGANIZACE NOUZOVÉHO PŘEŢITÍ... 3 1.1 ÚVOD...

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program)

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM. (Výukový program) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Výukový program) bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Lucie Šimková Ochrana

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A ÚKOLY ORGÁNŮ OBCÍ PŘI REALIZACI JEJICH OPATŘENÍ. Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.

OCHRANA OBYVATELSTVA A ÚKOLY ORGÁNŮ OBCÍ PŘI REALIZACI JEJICH OPATŘENÍ. Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. OCHRANA OBYVATELSTVA A ÚKOLY ORGÁNŮ OBCÍ PŘI REALIZACI JEJICH OPATŘENÍ Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D. 1 Osnova prezentace 1. Současné pojetí ochrany obyvatelstva,její úkoly,právní předpisy. 2. Úkoly orgánů

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 1 Úvodní slovo šéfredaktora J. Štorek Číslo: 1/2012 2. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě

Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě IV. Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě Připomínkové místo Připomínka Vypořádání připomínky Ministerstvo dopravy K 12 odst. 4, 14 a 19 odst. 1 Je třeba sjednotit

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000 ROČNÍK III. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H UM Vydává MEDIPRAX CB s. r. o. České Budějovice Branišovská 31 370 05 České Budějovice tel.: 0038/530 03

Více

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŢE V OBLASTI PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Periodica Academica Opera Collegii Karel Englis

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Periodica Academica Opera Collegii Karel Englis Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Periodica Academica číslo 1 / ročník IX / 2014 Opera Collegii Karel Englis OBSAH Zdeněk Koudelka: Slovo úvodem... 1 Miroslav Jurenka, Josef Krahulec: Koncepce přípravy

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK POJMŮ Z OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ OBRANY STÁTU PRAHA 2009 ÚVOD Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více