Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Medicína katastrof a Krizový management ve zdravotnictví Vedoucí absolventské práce: MUDr. J. Štorek, Ph.D. Vypracoval: David Striegl Čelákovice

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny pouţité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitoval. Jsem si vědom, ţe doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším neţ je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/200 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Praze dne: Podpis:... 2

3 Obrázek č. 1 - Přilétající záchranný vrtulník AČR PODĚKOVÁNÍ Upřímně děkuji panu MUDr. Štorkovi za velice kvalitní vedení mé absolventské práce. Díky Vašemu odbornému připomínkování jsem mohl práci dokončit. Poskytl jste mi informace, které bych jen obtíţně získával z jiných zdrojů. Velice děkuji také za odborné podklady a studie. 3

4 OBSAH Úvod 8 Cíle práce 10 Teoretická část 11 1 Co je to medicína katastrof? Definice medicíny katastrof a katastrofy Medicína katastrof 13 2 Krizová připravenost a resort zdravotnictví Resort zdravotnictví Legislativní rámec Ministerstvo zdravotnictví 19 3 Krizové řízení v resortu zdravotnictví Na stupni Ministerstva zdravotnictví Na stupni přímo řízených subjektů Na stupni kraje 22 4 Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví Havarijní připravenost správních celků a traumatologické plánování Pracoviště (útvary) krizového řízení v resortu zdravotnictví Úkoly ministerstva a resortu zdravotnictví při řešení krizových situací nevojenského a vojenského charakteru Krizová komunikace a spojení Komunikace pro pátrání a záchranu Hromadné informační prostředky Hospodářská opatření pro krizové stavy a materiálně technické zabezpečení Personální a organizační zabezpečení krizového řízení Ministerstva zdravotnictví 30 4

5 5 Krizový management ve zdravotnictví Podstata problému Traumatologické plánování ve zdravotnictví Úvodní ustanovení Postavení přednemocniční neodkladné péče 32 Praktická část 34 6 První pomoc Integrovaný záchranný systém Sloţky integrovaného záchranného systému v oblasti Hasičského záchranného sboru ČR Sloţky integrovaného záchranného systému v oblasti Policie ČR Činnost Letecké Sluţby Policie ČR v Integrovaném záchranném systému Sloţky integrovaného záchranného systému v oblasti ZZS Postupy zdravotnické záchranné sluţby při mimořádné události Činnost zdravotnické záchranné sluţby Doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR) Neodkladná péče Záchranné práce SARS (Search and Rescue Service) Likvidační práce Práce obnovy 45 7 Emerco Train systém (systém pro trénink urgentních situací) 46 8 Spolupráce ZZS a nemocnice Řízení střediska Přechod na traumatologický plán Koordinace zásahu Operační středisko ZZS Plánování a řízení zásahu 51 5

6 8.3.3Třídění zraněných Třídící kategorie (priority) Specifika třídění při chemické nebo jaderné havárii Dekontaminace Metody dekontaminace Rozdělení dekontaminace Zdravotní péče při jaderné nebo chemické havárii Radiační havárie Pomoc a terapie Chemické havárie Ohroţení chemickými zbraněmi Vlivy otravných látek na organismus Terapie Příklad útoku chemickými otravnými látkami Specifika třídění pacientů s popáleninami Specifika třídění pacientů po zemětřesení Prevence mimořádných událostí Příklady cvičení a reálných incidentů Cvičení Nehoda B737 Turkish Airlines v Amsterdamu Proces vyšetřování a zabránění opakování Fakta o katastrofě v Eschede Ţelezniční nehoda u Studénky 73 9 Základy psychotraumatologie a terapie stresu po zatěžujících situacích Bezprostřední reakce na stres Psychologická pomoc záchranářům 78 Diskuse 79 Závěr 82 Summary 84 Disaster Medicine and Crisis Management in Health Care 84 6

7 Key words of my assignment 85 Bibliografie 86 Učební texty 87 Internetové zdroje 87 Seznam příloh 89 Seznam obrázků 90 7

8 ÚVOD Člověk svým stylem ţivota stále častěji zasahuje do přírodního prostředí. To má za následek vyšší četnost mimořádných událostí způsobených nejen přírodními jevy. Naše ţivoty tak ovlivňují přírodní katastrofy, průmyslové nehody, válečné konflikty atd., které ohroţují ţivoty a zdraví a působí značné materiální škody. Při řešení a následném odstraňování těchto stavů je nezbytná součinnost všech záchranných sloţek. Z důvodu efektivnosti a kvality poskytované péče se tak vytvořila samostatná medicínská oblast, kterou nazýváme - medicínou katastrof. Je tvořena teoretickou i praktickou základnou pro vzdělávání zdravotnického personálu. Nepůsobí samostatně, ale jako součást integrovaného záchranného systému. Má práce pojednává o věcech a situacích, které se dotýkají kaţdého z nás. Problematika - Medicíny katastrof a krizového managementu ve zdravotnictví - mne zajímá dlouhodobě. Podle mého názoru je důleţité, abychom si uměli a hlavně chtěli pomáhat v situacích, kdy je nutné odvrátit hrozící nebezpečí nebo ohroţení ţivota. Pokud ohroţení nastane, rozdíly mezi lidmi se smaţou. Není důleţité, kdo má jakou národnost, barvu pleti, majetek atd. Rozhodující je pouze, jak se zachováme, abychom pomohli. Mým cílem je v této práci utřídit dostupné informace o problematice medicíny katastrof, nastínit způsob prevence mimořádných událostí, pojednat o způsobech a moţnostech přípravy na mimořádné stavy a moţnostech efektivního řešení mimořádných událostí. Medicína katastrof je poměrně nový pojem, který však obsahuje postupy, které se jiţ v minulosti vyskytovaly. Vzhledem k tomu, ţe naše planeta prochází cykly, kdy se opakují různé ţivelné pohromy a ty přicházejí náhle, nečekaně a jejich následky jsou mnohdy i tragické, vyvinul se systém pomoci obětem těchto neštěstí jiţ dávno. Nikdy však nebyly popsané přesné postupy spolupráce a tak i kdyţ byla pomoc odborná, nedocházelo ke spolupráci mezi jednotlivými záchrannými sloţkami. To mělo neblahý vliv na postiţené. Vznikla tedy potřeba koordinace a kooperace zasahujících. To poloţilo základ pro tvorbu integrovaného záchranného systému a součinnost mezi jeho jednotlivými sloţkami. Odborníci na problematiku se shodují, ţe bez dokonale vytvořeného systému pomoci, který by dokázal počítat s co moţná nejvíce moţnými typy mimořádných událostí, není moţná vysoce kvalitní a odborná pomoc při vzniku mimořádné události velkého 8

9 rozsahu a výskytu hromadného poranění osob. Důsledky neodborného přístupu k problematice havarijního a krizového plánování v oblasti medicíny katastrof a krizového řízení ve zdravotnictví mohou být nedozírné. Nejprve je nutné uvést, co to vlastně medicína katastrof je, kdy a jak vznikají mimořádné události, jak se jim můţeme bránit a aţ poté je na místě mluvit o jejich následcích a o tom, jakým způsobem by měla být prováděna prevence vzniku dalších mimořádných událostí. V tomto duchu je přehledně sestavena i má absolventská práce. Obor Zdravotnického záchranáře jsem si vybral právě proto, ţe chci a budu pomáhat lidem v nouzi. Toto povaţuji za opravdu podstatné a váţím si všech, kdo se o pomoc ostatním snaţí. Vţdy jde o ţivot pacienta. Zodpovědnost a stres musí záchranáři zvládnout, jsou na to školeni. Nesmí je to poznamenat a ohrozit pacienta při dalším podobném incidentu. Touto oblastí se zabývají odborníci v oblasti psychologie a psychiatrie. Ve své práci nastíním moţnost prevence a zvýšení odolnosti proti syndromu vyhoření u záchranářů. Smutné je, ţe mnoho událostí vzniká z lidské nenávisti, agresivity a neohleduplnosti. Nabízí se tedy otázka, jestli má vůbec význam snaţit se pomáhat těmto lidem, kdyţ si za to vlastně mohou sami. Já si myslím, ţe i člověk, který má zvláštní názory, tyto změní, kdyţ vidí druhé v nesnázích a tím spíše, kdyţ za tento stav můţe třeba on sám. Věřím, ţe lidé jsou spíše neinformovaní o moţných následcích svého jednání, zbytečně riskují, neţ ţe by úmyslně chtěli ostatním ublíţit. Pokud bychom si připouštěli vysokou míru rizika, nemohli bychom tuto práci dělat. Je tedy na kaţdém jednotlivém záchranáři, jestli vše zvládne a dokáţe pacientovi pomoci. Věřím, ţe nás studium na škole dobře připravilo na budoucí povolání a pomůţeme tak mnoha lidem, kteří by se bez našeho zásahu mohli dostat do ohroţení jejich ţivota. 9

10 Cíle absolventské práce Hlavní cíl: Mým cílem je v této práci utřídit dostupné informace o problematice medicíny katastrof a pojednat o moţnostech efektivního řešení mimořádných událostí z pohledu záchranáře a krizového managera. Dílčí cíle: a) nastínit způsob prevence mimořádných událostí, b) pojednat o způsobech a moţnostech přípravy na mimořádné stavy c) pojednat o moţnostech efektivního řešení mimořádných událostí z pohledu záchranáře a krizového managera. 10

11 Teoretická část 1 Co je to medicína katastrof? 1.1 Definice medicíny katastrof a katastrofy Medicína katastrof je interdisciplinární lékařský obor zahrnující i obory nemedicínské komunikace, koordinace, logistika, řízení procesů a lidí. Většina problémů a nedorozumění při zásahu u mimořádné události vzniká právě v nemedicínských oblastech. 1 Katastrofa je mimořádná událost takového rozsahu, ţe ji jiţ nelze řešit běţně dostupnými prostředky. Následkem je nutné sníţení úrovně zdravotní péče. Za katastrofu povaţujeme událost, kdy je hlášeno 10 nebo více úmrtí, kdy je hlášeno nejméně 100 lidí ve stavu ohroţení. Je deklarován stav ohroţení a vydávána výzva k mezinárodní pomoci nebo asistenci při zvládání mimořádné události. 2 Za nehodu se povaţuje mimořádná událost, která ještě nenaplňuje podmínky katastrofy. Snahou vţdy musí být zvládnutí hromadného neštěstí prostředky běţně dostupnými při nehodě, tedy bez sníţení úrovně ošetření. Rozvoj lékařských věd a medicínské zkušenosti z řešení rozsáhlých zdravotnických událostí na celém světě, ať jiţ v podmínkách řešení následků přírodních ţivlů nebo následků činností člověka, se stále více prosazuje do systematického medicínsko zdravotnického přístupu, který se zaobírá problematikou účelného a efektivního zvládání následků devastujících událostí, a to prostřednictvím dosaţitelných a dostupných nástrojů. Pro oblast zvládání zdravotních následků vznikl společný termín - Medicína katastrof. Jedná se o specifické zaměření jednotlivých medicínských oborů zaměřených na trvalé studium lékařských disciplín z hlediska moţné aplikace poznatků do systematického 1 ŠTOREK J. Medicína katastrof. Praha : Institut postgrad. vzdělávání Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V. Právní rámec krizového managementu. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

12 poskytování zdravotní pomoci a péče v případech postiţení obyvatelstva katastrofou. Postupy respektují doposud poznané zákonitosti. Boj člověka o záchranu ţivota a ochranu zdraví je v celé historii lidstva určován událostmi, které se jej bezprostředně dotkly. Nejvíce mimořádných událostí se odehrálo ve 20. Století. V jeho průběhu proběhla celá řada katastrofálních událostí, včetně obou světových válek, které si vyţádaly miliony obětí. Tou poslední a alarmující byla tragédie Černobylského reaktoru (26. duben 1986). Světová zdravotnická organizace (SZO) důrazně upozornila na skutečnost, ţe v 90. letech 20. století nebezpečí tohoto charakteru trvale hrozí v kaţdé zemi, která k výrobě elektrické energie vyuţívá jaderných elektráren. Jaderné katastrofy se staly problémem mimořádné důleţitosti. Významným dnem se stal pak 1. duben 1991 světový den zdraví, připravený SZO pod heslem - být připraveni čelit katastrofám. Při této příleţitosti bylo ze strany SZO upozorněno na skutečnost, ţe příznivý vývoj zdravotnického, sociálního a ekonomického rozvoje bývá čas od času narušen pohromami. Přijala proto definici katastrofy, kterou označuje jakoukoli událost, která způsobuje hmotné škody, ekonomický rozklad, ztráty na ţivotech, zhoršení ţivotního prostředí, zhoršení zdravotního stavu a úpadek zdravotnických sluţeb v takovém rozsahu, který vyţaduje vnější pomoc z jiných oblastí státu nebo ze strany jiných států, které nebyly takovou událostí postiţeny. Proto se stal program pomoci v nouzi obsahem práce oddělení pro poskytování a obnovu postiţených oblastí SZO. Významnou roli při likvidaci následků katastrof hraje mimo jiné i mezinárodní solidarita a spolupráce. Svou aktivitu v tomto směru projevuje Organizace spojených národů (OSN), která také proto vyhlásila 90. léta 20. Století Dekádou omezení katastrof. Celosvětový nárůst ţivelných pohrom, velkých provozních havárií, ekologických a jiných katastrof, představuje obrovskou zátěţ pro záchranné sluţby a další záchranářské subjekty ve většině zemí světa. O pravdivosti těchto zkušeností jsme se měli moţnost sami přesvědčit v průběhu povodní r (Bruntálsko), r (Morava), r (Rychnovsko), v roce 2002 na území celé naší republiky, v roce 2006 a Spolu s nárůstem počtu se zvyšuje i závaţnost katastrof, coţ mimo jiné vyvolává tlak na počty a kvalitu osob, které jsou schopny účinně se podílet na řešení a likvidaci následků. Ve zdravotnictví se jedná o likvidaci zdravotních následků na zdraví 12

13 v kategoriích primárních a sekundárních ve vazbě na uplatňovanou solidaritu a vzájemnou pomoc postiţených osob a mezinárodní pomoc. K tomu všemu musí být připraven v rámci resortu zdravotnictví krizový systém, dnes označovaný jako - Krizový management resortu. Rozsah nutných vazeb, podpor a součinností, jejich strukturalizaci, optimalizaci a maximální efektivnost pro zvládnutí následků mimořádných událostí, kterými je hromadné postiţení a ohroţení velkého počtu osob, upravuje jednotící medicínský přístup, kterým je právě medicína katastrof. 1.2 Medicína katastrof Jedná se o spolupráci rozličných lékařských oborů v prevenci, organizování záchranných akcí a likvidaci zdravotních následků katastrof, ve spolupráci s ostatními tísňovými sluţbami, které se účastní komplexního řešení stavů po katastrofách [S. W. A. Gunn, 1990] Příčinou hromadného postiţení osob je především přírodní ţivel se svými vlastnostmi a člověk se svou činností. Přitom kaţdá příčina je charakteristická svou jedinečností, svým způsobem i neopakovatelností, ale především vysokým stupněm naléhavosti, neodloţitelnosti. Z těchto důvodů se zavádí klasifikace rizik hromadného postiţení osob: 3 1. Přírodní rizika: - extrémní zima - extrémní horko, katastrofální sucho, hladomory - plošné poţáry lesní, městské, městských čtvrtí apod. - povodně, zátopové vlny - laviny - posuny půd- zemětřesení, eroze půdy, sesuvy, propady - průtrţe mračen, extrémní sněţení, kalamity - vichřice, větrné smrště, hurikán, cyklón, orkán, tornádo 3 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z. Integrovaný záchranný systém. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

14 - sopečná činnost - humánní a veterinární epidemie 2. Technická rizika - nebezpečné škodliviny výrobny, zásobníky, laboratoře - transport nebezpečných škodlivin - výbuchy, poţáry - zřícení budov, staveb - vodojemy, přehradní hráze, přehrady - energetické sítě - nedostatek paliv - dopravní nehody silniční, ţelezniční, námořní (vodní), letecká doprava a doprava paliv (ropovody, plynovody) - metro a podzemní dráhy, tunely, lanovky 3. Občansko-politická rizika - ekonomická krize - sociální nepokoje, demonstrace, stávky, vzpoury - hromadné akce společenské, sportovní, politické - terorismus individuální, kolektivní, státní aţ superterorismus - nepřátelský útok konvenční, nukleární, biologický, chemický, kombinovaný 4. Sekundární rizika důsledky zřícení poškozených staveb - zamoření nebezpečnými látkami - následné výbuchy a poţáry - protrţení přehrad, hrází - přerušení vedení energie, vody, plynu, tepla - zamoření vody, vodních toků, pitných zdrojů - trosky dopravních prostředků a technologií 14

15 2 Krizová připravenost a resort zdravotnictví Velice důleţité pro tuto problematiku bylo přijetí vládního dokumentu označovaného jako Bezpečnostní strategie České republiky a z ní odvozované strategie k obraně státu, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Legislativně byla podloţena zákonem číslo 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, kterým se jednoznačně ukládá povinnost státu v této oblasti a také v oblasti ochrany ţivota a zdraví. Zákon dal základ pro vznik Bezpečnostní rady státu se všemi stálými a dočasnými orgány. Nezastupitelné je členství zástupců resortů v osobě náměstka ministra. Tento princip jednoho zástupce resortu (náměstka) ve všech orgánech umoţňuje sledování připravenosti v oblasti obrany, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Ústavní zákon respektuje působnosti resortů svěřené jim kompetenčním zákonem (zákon č. 2/69 Sb.), který je výchozím pro prováděcí zákon, kterým je stanoven rozsah a další podrobnosti k povinnosti podílet se na zajišťování bezpečnosti státu (zákon o krizovém řízení 240/2000 Sb.). Doplňují se tak povinnosti při zajišťování obrany (zákon o zajišťování obrany České republiky 222/1999 Sb.). Těmito zákony byla vytvořena krizová legislativa Resort zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví odpovídá za zapojení Zdravotnické záchranné sluţby do Integrovaného záchranného systému, zajišťuje její vybavení a personální zabezpečení. Systémové řešení uvnitř resortu se odvíjí od principů bezpečnostního systému v působnosti Bezpečnostní rady státu: 5 1 I. náměstek ministra je jmenován do plánovacích výborů Bezpečnostní rady státu a do Meziresortního krizového štábu. Je zodpovědný za součinnost a kontrolu 4, 5 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V. Právní rámec krizového managementu. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

16 plánovací a řídící připravenosti resortu a koordinuje vnitroresortní orgány krizového řízení. Těmi jsou v působnosti ministerstva zdravotnictví: a) krizový štáb ministerstva tvořený určenými pracovníky úřadu k zajištění fungování úřadu a resortu se svěřenou působností v období vyhlášených krizových stavů. b) Útvar krizového managementu - Odbor bezpečnosti a krizového řízení s působností pro problematiku krizového managementu a úkolů v oblasti obranného plánování, civilně nouzového plánování, plnění úkolů v rámci Integrovaného záchranného systému, úkolů společného zdravotního výboru aliance a úkolů k ochraně utajovaných skutečností. Současně tento odborný útvar plní funkci sekretariátu Krizového štábu MZ ČR. 2 Vzhledem k těsné vazbě na vedení resortu je Útvar krizového managementu napojen prostřednictvím členů krizového štábu ministerstva na ty součásti úřadu, které zodpovídají za zdravotní péči a strategii resortu a má i vztah k referátům zdravotnictví niţších správních celků. 3 Vzhledem ke snaze uplatňovat soudobé poznatky lékařských i ostatních věd v oblasti krizového managementu je tento útvar napojen na specializovaná pracoviště, kde hlavní činnost je problematika krizového managementu, urgentní medicíny a medicíny katastrof. Především jsou to: 6 a) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha katedra Urgentní medicíny a medicíny katastrof základna přípravy krizových manaţerů resortu. b) Státní zdravotní ústav plní úkoly v oblasti ochrany veřejného zdraví. Center pro specializované úkoly a epidemiologické studie. c) Ústav expertíz a řešení mimořádných situací po transformaci na Zdravotnické zabezpečení krizových situací s plným logistickým zajištěním pro resortní připravenost. 6 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

17 4 V úrovni přímo řízených organizací: 7 a) pro potřeby přednemocniční péče na úrovni Ústředních středisek záchranné sluţby k zajištění jednotné přípravy zdravotnického záchranného systému v součinnosti s Hasičským záchranným sborem České republiky a to na principech výstavby IZS (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS). b) pro potřeby nemocniční péče na úrovni krajských a fakultních nemocnic v těsné součinnosti s Územními středisky záchranných sluţeb, Státního zdravotního ústavu a místně příslušných odloučených pracovišť zdravotnického zabezpečení krizových situací, a to na principech dodavatelů nezbytných potřeb (zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy). c) pro potřeby hygienické sluţby na úrovni Státního zdravotního ústavu v působnosti náměstka ministra Hlavního hygienika České republiky, a to na principech zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č.258/2000 Sb.). 2.2 Legislativní rámec Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví vychází z celé řady právních předpisů, vymezujících obsah pojmů pouţívaných v této oblasti, práva, povinnosti a úkoly ministerstva zdravotnictví jako ústředního správního úřadu s odbornou gescí a definovaných subjektů včetně opatření, která jsou jimi realizována k zajištění připravenosti na krize nevojenského ale i vojenského charakteru. 8 Povinnosti a úkoly ministerstva při zajišťování bezpečnosti a obrany státu vyplývají z kompetencí ministerstva a ustanovení uvedených zákonů. Mezi nejdůleţitější patří: 9 - ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., - zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 7 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN Tuto problematiku rozšiřuje příloha číslo 1 9 ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V. Právní rámec krizového managementu. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, s. ISBN

18 - zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, - zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb, - zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, - zákon č. 237/2000 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, - zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., - zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., - zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění dalších zákonů, - zákon č. 95/2004 Sb., o specializačním vzdělávání lékařů, - zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a navazující právní předpisy. - Vyhlášky, které doplňují rezortní legislativu a upravuji všeobecné pojištění, problematiku léčiv, ochranu veřejného zdraví atd.: - vyhláška MZ ČR č.434/1992 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 440/2000 Sb. - vyhláška MV ČR č. 380/2002 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb. - vyhláška MZ ČR č. 394 / 2004 Sb. - nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení V současné době Ministerstvo zdravotnictví připravuje nové zákony, které by měly platit od roku Jedná se o tři reformní zákony o zdravotnické záchranné sluţbě, zdravotních sluţbách a specifických zdravotních sluţbách. Připravuje se zřízení zhruba 40 nových výjezdových stanovišť záchranné sluţby tak, aby území státu bylo pokryto dosahem zasahujících posádek lépe, neţ je tomu v současnosti. 18

19 2.3 Ministerstvo zdravotnictví 10 K zajištění připravenosti pro řešení krizových situací v oboru jeho působnosti: a) zřizuje pracoviště (útvar) krizového řízení, b) zpracovává plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací (dále jen krizový plán), krizový plán resortu schvaluje ministr, c) zřizuje krizový štáb Ministerstva zdravotnictví jako pracovní orgán k řešení krizových situací, jeho sloţení a úkoly určuje ministr, d) koordinuje územní střediska zdravotnické záchranné sluţby. Při koordinaci jsou střediska zdravotnické záchranné sluţby povinna uposlechnout pokynů Ministerstva zdravotnictví. Dále Ministerstvo zdravotnictví: a) realizuje opatření při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatel, b) vede přehled moţných zdrojů rizik, provádí analýzy ohroţení a v rámci prevence odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace, c) rozhoduje o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, d) organizuje okamţité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přeţití obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné správy. V systému hospodářských opatření pro krizové stavy Ministerstvo zdravotnictví v okruhu své působnosti: vypracovává koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy jako součást koncepce rozvoje svěřeného odvětví, a) zpracovává plán nezbytných dodávek, b) uplatňuje poţadavky na vytvoření státních hmotných rezerv. Ministerstvo zdravotnictví je v době krizových situací oprávněno: a) stanovit opatření k ochraně veřejného zdraví a koordinovat činnost orgánů ochrany veřejného zdraví, 10 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

20 b) na území, kde je vyhlášen krizový stav, vyhlásit opatření proti šíření přenosných nemocí, c) zajistit nákup a distribuci potřebných imunobiologických přípravků, a to i neregistrovaných podle zvláštního právního předpisu, d) zajistit mezinárodní spolupráci k ochraně veřejného zdraví, e) koordinovat činnost zdravotnických zařízení v souladu s koncepcí krizového řízení zdravotnictví. 3 Krizové řízení v resortu zdravotnictví Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace Na stupni Ministerstva zdravotnictví Vrcholovým pracovním orgánem k řešení krizových situací je krizový štáb Ministerstva zdravotnictví. V čele krizového štábu stojí ministr, který určuje zároveň jeho sloţení a úkoly v návaznosti na organizační řád ministerstva. Krizový štáb je tvořen zejména vedoucími pracovníky ministerstva se svěřenou působností v oblasti řízení resortu v době vyhlášených krizových situací. K zajištění připravenosti na řešení krizových situací v oboru své působnosti zřizuje Ministerstvo zdravotnictví v přímé podřízenosti vedoucího úřadu pracoviště (útvar) krizového řízení, pověřené koordinací krizového řízení odbor bezpečnosti a krizového řízení. Ten zároveň zajišťuje funkci sekretariátu krizového štábu ministerstva. 11 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

21 3.2 Na stupni přímo řízených subjektů 12 Úkoly k přípravě a řešení krizových situací na stupni přímo řízených organizací plní: a) subjekty přednemocniční neodkladné péče, zahrnující Územní střediska záchranné sluţby. Plynulá návaznost přednemocniční neodkladné péče na nemocniční péči je zajišťována sítí traumacenter s nepřetrţitým provozním reţimem, které řeší problémy při příjmu těţce poraněných tak, aby nedocházelo ke zbytečným sekundárním převozům. b) subjekty nemocniční péče, zahrnující vybrané nemocnice, zdravotnická zařízení a zdravotnická zařízení a organizace, které jsou jmenovány subjektem hospodářské mobilizace ve smyslu zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Konkrétní subjekty určuje v návaznosti na krizový plán resortu zdravotnictví ministr zdravotnictví. c) Trauma tým, je určen k poskytování zdravotnické pomoci při likvidaci následků hromadných neštěstí a katastrof na území ČR a v rámci mezinárodní pomoci i v zahraničí. Dále jako posilový prostředek MZ ČR pro řešení hromadného výskytu poraněných, kapacitně přesahujícího moţnosti záchranných sluţeb. Trauma tým je koncipován jako mobilní posilový zdravotnický útvar určený k poskytování chirurgické, traumatologické a resuscitační pomoci na místě hromadného neštěstí nebo katastrofy. Je zařazen do adresáře záchranných týmů Organizace spojených národů (Register of Military and Civil Defence Assets). 13 d) Státní zdravotní ústav a krajské hygienické stanice jako prvek ochrany veřejného zdraví v systému krizového řízení. K řešení krizových či mimořádných situací vytváří Státní zdravotní ústav dvě odborné mobilní brigády. Epidemiologickomikrobiologickou, ţivotního a pracovního prostředí. Tyto brigády se dále člení na 12 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN KROUPA M. Krizové řízení a IZS. Praha : Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha,

22 odborné jednotky, které mají své výjezdové skupiny. Nařízení a závazné pokyny se vydávají cestou Hlavního hygienika ČR. e) Příspěvková organizace Zdravotnické zabezpečení krizových stavů jako prvek logistického zabezpečení resortu zdravotnictví za krizových stavů, případně další přímo řízené organizace. f) Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jako subjekt medicínské podpory krizového plánování (urgentní medicína a medicína katastrof) a odborné přípravy specialistů krizového řízení v resortu zdravotnictví. 3.3 Na stupni kraje Úkoly k přípravě a řešení krizových situací na stupni kraje plní orgány kraje. Koordinačním orgánem pro přípravu územně správního celku (kraje) na krizové situace je bezpečnostní rada kraje. Obsah činnosti a sloţení bezpečnostní rady kraje je stanoven nařízením vlády č. 462/2000 Sb. Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Ministerstvo zdravotnictví, do jehoţ působnosti náleţí úsek státní správy vykonávané krajským úřadem, metodicky řídí výkon státní správy vydáváním právních předpisů a směrnic, zabezpečuje jednotný postup při pouţívání jím vydaných předpisů a kontroluje výkon státní správy v jeho gesci. 4 Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví Koncepce krizového řízení ve zdravotnictví vychází z přijaté bezpečnostní strategie České republiky, krizových zákonů a dalších právních norem. Přijetím krizových zákonů, které nabyly účinnosti k 1. lednu 2001 je: 14 - stanovena působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních správních celků. Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 14 ŠTOREK JOSEF a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, s. ISBN

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno

Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Hromadné postižení zdraví a krizová připravenost MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Předseda sekce MEKA, OS UM a MK, ČLS JEP Útvar krizového řízení, FN Brno Přírodní katastrofy zemětřesení hurikány tsunami povodně

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny

Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor krizové připravenosti dana.hlavackova@mzcr.cz. Úloha. traumacenter & jmů. Olomoucký den urgentní medicíny Úloha traumacenter & urgentních příjmp jmů v krizové připravenosti zdravotnictví v ČR. Olomoucký den urgentní medicíny 1. celostátní konference Olomouc 10. května 2007 MUDr. Dana Hlaváčková . Ministerstvo

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ Medicína katastrof 2009, Brno, 4. 5. 2. 2009 Ing. Jaroslava Hejdová. Ing. Anna Šebková Dokumenty Usnesení BRS č. 204/2001 - Informace

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Moduly civilní ochrany TraumateamČR

Moduly civilní ochrany TraumateamČR Moduly civilní ochrany TraumateamČR Mgr. Jana Třetinová, Ing. Jaroslava Hejdová, Mgr. Rostislav Černý Odbor bezpečnosti a krizového řízení 6. 2. 2014 Brno Moduly civilní ochrany Moduly civilní ochrany

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou

Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Zkušenosti ze cvičení PODZIM 2005 Kralupy nad Vltavou Jana Šeblová ÚSZS Středočeského kraje KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF Brno, 9. února 2006 Součinnostní cvičení IZS PODZIM 2005 Hlavní cíle cvičení: prověření

Více

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky

MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Meissen 23.11.2012 MUDr. Marek Slabý, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky Úvod Trvalý nárůst mobility obyvatel v rámci Evropské unie přináší i významně vyšší pohyb obyvatel

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 151/2010 Sb.

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Assess selected health facilities in preparedness to climate change threats

Assess selected health facilities in preparedness to climate change threats Situační analýza systému krizové připravenosti a krizových útvarů, organizace mechanizmů koordinace s cílem získat údaje pro zlepšení kvality a standardizace služeb v České republice Připravenost zdravotních

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně

V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU v Brně Medicína katastrof, Brno 9. února 2006 Hromadný příjem v nemocnicích - zahraniční zkušenosti V. Neklapilová Informační středisko medicíny katastrof Úrazová nemocnice v Brně - Klinika traumatologie LF MU

Více

Medicína katastrof Brno 2014

Medicína katastrof Brno 2014 www.fnplzen.cz Medicína katastrof Brno 2014 6. února 2014 IX. Mezinárodní kongres Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče Co nám zákon přinesl, aneb opravdu šok pro nemocnici? Ing.

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 240/2000 Sb. - krizový zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI "Ochrana obyvatelstva 2006", únor 2006

Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI Ochrana obyvatelstva 2006, únor 2006 Hegar J., Zajišťování přípravy k ochraně obyvatelstva Sborník ke konferenci VŠB-TU, FBI "Ochrana obyvatelstva 2006", únor 2006 Abstrakt: Hasičské záchranné sbory krajů zajišťují přípravu k ochraně obyvatelstva

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč 39, O B S A H : 118. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC Martina Königová Anotace: Právní rámec stanovuje právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./1 Vyhodnocení Harmonogramu realizace základních opatření ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (příloha k usnesení vlády ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany obyvatelstva

Více

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti

Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Nově zřízené pracoviště krizové připravenosti a vzdělávání na ZZS JMK 10 měsíců činnosti Jana Kubalová Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání ZZS JMK, p.o. MEKA, Hradec Králové, 29. 11. 2013 Zákon

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola

ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ. MUDr. Josef Škola HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK ANEB PROČ SE NÁM TO POŘÁD NEDAŘÍ MUDr. Josef Škola OS ČČK České Budějovice Fakta o HJ vznikly v roce 2002 transformací původních Záchranných jednotek ČČK v roce 2007 evidováno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008

P L Á N provedení cvičení ZÓNA 2008 ZÓNA 2008 CVIČNÉ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 4 Č.j. MV-72509-1/PO-2008 Výtisk číslo: Schvaluji: ministr

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007

Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví rok 2007 20. listopadu 2007 MUDr. Dana Hlaváčková Koncepce krizové připravenosti 5 pilířů 1. PILÍŘ právní prostředí věcný záměr zákona o ZZS a zdravotnických

Více

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK

Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK VII. kongers s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2012 Brno, 2.-3.2.2012, hotel Holiday Inn. MUDr. Rudolf Zvolánek ZZS JmK, p.o. IZS a mimořádná událost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Zdravotnická záchranná služba Jiří Šindler Ostrava 2014 Šindler J., 2014 ISBN 978-80-248-3502-0 Tato kniha ani žádná

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více