1.1 Sběr r dat bez prostorové struktury ití transektů. 1.3 Využit ití prostorových sítís 2. Experimentáln 2.1 Pseudoreplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Sběr r dat bez prostorové struktury ití transektů. 1.3 Využit ití prostorových sítís 2. Experimentáln 2.1 Pseudoreplikace"

Transkript

1 METODY SBĚRU DAT PŘI P STUDIU VEGETACE: OBSERVAČNÍ A EXPERIMENTÁLN LNÍ PŘÍSTUP MICHAL HEJCMAN Fakulta životního prodtřed edí Česká zemědělsk lská univerzita v Praze METODY SBĚRU DAT PŘI P I STUDIU VEGETACE 1. Observační přístup 1.1 Sběr r dat bez prostorové struktury 1.2 Využit ití transektů 1.3 Využit ití prostorových sítís 2. Experimentáln lní přístup 2.1 Pseudoreplikace 2.2 Úplně znáhodn hodněné bloky 2.3 PárovP rové plochy 2.4 Faktoriáln lní pokusy 1.1 SBĚR R DAT BEZ PROSTOROVÉ STRUKTURY 1.1 Charakteristika vegetace lokality Lengué Kountou v národnn rodním m parku Niokolo Koba Cíl l práce: Které proměnné prostředí nejvíce ovlivňují strukturu vegetace sudánské savany na malé prostorové škále (500 ha)? Sběr r dat: vegetační snímky 20 x 20 m, náhodné umístění ve vymezené ploše 500 ha typ půdního substrátu 15% topografie terénu 5,2% přítomnost termitiště 3% Hlinitopísčitá půda Lateritické kameny Bowal Žula Štěrk Hejcmanová P., Hejcman M. (2006): A canonical correspondence analysis (CCA) of the vegetation environment relationships in Sudanese savannah, Senegal. South African Journal of Botany 72:

2 Štěrk a hlinitopí hlinitopísčitá itá půda: stromová stromová a keř keřová ová savana Bowal (ferolateritický pancí pancíř): krá krátkosté tkostébelná belná savana Žulové ulové výchozy: savana s výrazně výrazně vyvinutým vysokým stromovým patrem 1.2 VYUŽITÍ TRANSEKTŮ

3 1. 2 Sněhov hové výležisko Mapa republiky : hloubka sněhu a rozložen ení vegetace Cíle práce: 1) ověřit použití nové metody na měření hloubky sněhu na sněhových polích 2) zjistit vztah mezi vegetací, hloubkou sněhové pokrývky, délkou vegetační sezóny a proměnnými prostředí Sběr r dat: 1) , GPS fázová měření - modely terénu se sněhovou pokrývkou a bez ní 2) zaznamenávání doby odtávání v týdenních intervalech, 3) fytocenologické snímkování v plochách 2 x 2 m ve třech transektech 1) zjištěná hloubka sněhu: 15,7; 6,1; 13,4; 7,6; 14,2 m 2) všechny zjišťované parametry vysvětlily společně 23,1% variability vegetačních dat, nejsilnější půdní parametry 3) vysoká korelace mezi délkou veget. sezóny a hloubkou sněhu Hejcman M., Dvořák I., Kociánová M., Pavlů V., Nežerková P., Vítek O., Rauch O., Jeník J. (2006): Snow depth and vegetation pattern in a late melting snow bed analyzed by GPS and GIS in the Giant Mountains, Czech Republic. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 38: VYUŽIT ITÍ PROSTOROVÝCH SÍTÍS 1.3 Struktura porostu a pastevní preference ovcí po zahájen jení pastvy dlouhodobě opuštěného travního porostu Cíle práce: 1) Jak pastva ovcí ovlivní strukturu porostu dlouhodobě opuštěného travního porostu? 2) Jak se pastevní preference ovcí vyvíjí v průběhu pastevní sezóny a meziročně? 3) Kterou část pastviny ovce preferují? Sběr r dat: 1) data sbírána 3 x ročně od roku 2001 do ) plochy 1m 2 uspořádány v pravidelné síti 3) zjišťována presence X absence druhu, presence X absence poškození okusem 1) změny ve struktuře porostu nebylo možno zachytit presencí X absencí druhu 2) velký vývoj pastevních preferencí jak v rámci sezóny, tak meziročně 3) ovce preferovaly část pastviny s nejvyšší nadmořskou výškou 2.1 PSEUDOREPLIKACE Hejcman M., Žáková I., Bílek M., Bendová P., Hejcmanová P., Pavlů V., Stránská M.: Sward structure and diet selection after sheep introduction on an abandoned grassland in the Giant Mts., Czech Republic. Submitted paper.

4 2.1 Návštěva N va opuštěného pokusu s hnojením m po 37 letech 2.2 ÚPLNĚ ZNÁHODN HODNĚNÉ BLOKY Cíl l práce: 1) Je vliv hnojení na druhové složení travního porostu, chemické vlastnosti půdy a biomasy patrný po 37 letech od posledního Ca, N a P hnojení? Sběr r dat: 1) fytocenologické snímkování 2) odběr biomasy 3) odběr půdních vzorků 1) vliv P hnojení na zastoupení různých druhů v porostu byl stále dobře zřetelný 2) vliv P a Ca hnojení na chemické složení biomasy byl stále zřetelný 3) Vliv hnojení na P a Ca koncentraci v půdě a ph byl stále dobře patrný Ca, N, P Hejcman M., Klaudisová M., Štursa J., Pavlů V., Hakl J., Schellberg J., Hejcmanová P., Rauch O., Vacek S. (2007): Revisiting a 37 years abandoned fertilizer experiment on Nardus grassland in the Czech Republic. Agriculture, Ecosystems and Environment 118: Hejcman M., Auf D., Gaisler J. (2005): Year-round cattle grazing as an alternative management of hay meadows in the Giant Mts. (Krkonoše, Karkonosze), The Czech Republic. Ekologia Bratislava 24: Rengen Grassland Experiment: vliv dlouhodobého hnojení na travní ekosystém Pokus založen v roce 1941 prof. Ernestem Klappem Varianty hnojení: Kontrola, Ca, CaN, CaNP, CaNPKCl, CaNPK 2 SO 4 Dlouhodobá aplikace hnojiv vedla k změně druhové skladby porostu Orchideje (bradáček vejčitý, prstnatec plamatý, vemeník dvoulistý) výskyt v CaN variantě! CaNP CaN Ca CaNPK 2 SO 4 CaNPKCl Kontrola Hejcman M., Klaudisová M., Schellberg J., Honsová D. (2007): The Rengen Grassland Experiment: plant species composition after 64 years of fertilizer application. Agriculture, Ecosystems and Environment 118: in press. 2.2 Obnova pastevního obhospodařov ování a jeho vliv na vegetaci travních porostů Blok 1 EG ICG ECG IG U ECG EG Blok 2 IG ICG Design experimentu U U kontrola ponechaná ladem, EG extenzivní pastva, IG intenzivní pastva, ECG seč a následnn sledná EG, ICG seč a následná IG Pavlů V., Hejcman M., Pavlů L., Gaisler J. (2007): Restoration of grazing management and its effect on vegetation in an upland grassland. Applied Vegetation Science (in press)

5 Vliv hnojení na konkurenční schopnost Rumex crispus a R. obtusifolius Nadobové pokusy vliv dostupnosti živin na Nadobové pokusy vliv dostupnosti živin na Nadobové pokusy vliv dostupnosti živin na

6 Nadobové pokusy vliv dostupnosti živin na 2.3 PÁROVP ROVÉ PLOCHY Hejcman M., Nežerková P., Pavlů V., Gaisler J., Lokvenc T., Pavlů L. (2005): Regeneration of Nardus stricta subalpine grasslands in the Giant Mountains (Krkonoše). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74: Porovnání vlivu kontinuáln lní a rotační pastvy jalovic na vegetaci Varianty Monitorovací plocha (1 m x 1 m) ve čtverci 10 m x10 m 2.4 FAKTORIÁLN LNÍ POKUSY 60 m Párová plocha 1 Rotační pastva (R) 6 oplůtk tků, 4-66 jalovic; pastevní cyklus 2-7 dní. oplůtek 15 m Párová plocha 2 Kontinuáln lní pastva (C) 1 oplůtek; jalovic; výška porostu 5-7,55 cm. Párová plocha 3 Pavlů V., Gaisler J., Hejcman M., Pavlů L. (2006): Effect of different grazing system on dynamics of grassland weedy species. J. Plant D. and Prot. 20:

7 2.4 Šířen ení a kontrola třtiny t tiny chloupkaté nad horní hranicí lesa v Krkonoší ších Pokus založen v roce 2000 Cíl l práce: Je šíření třtiny chloupkaté dáno přerušením obhospodařování nebo zvýšenými spady N sloučenin? Varianty pokusu: Kontrola Hnojeno Koseno + hnojeno Koseno Výsledek: 1) interakce rok*kosení 24% 2) interakce rok*hnojení 5% ZÁVĚRY Publikovat lze data získaná jak na krajinné úrovni, tak formou manipulativních experimentů. Data ze starých manipulativních experimentů s pseudoreplikacemi lze za určitých okolností také dobře publikovat. Nejen různá intenzita pastvy, ale i různé pastevní systémy mají rozdílný vliv na vegetaci travních porostů. Dostupnost živin (hnojení) má značný vliv na druhové složení travních porostů. Přerušení hospodaření může mít na vývoj travního porostu větší vliv než vysoká depozice N sloučenin. Hejcman M., Pavlů V., Gaisler J., Klaudisová M., Nežerková P., Pavlů L. (2005): Spread and control of Calamagrostis villosa above the upper tree limit in the Giant Mts., Czech Republic. Grassland Science in Europe 10: Děkuji za pozornost Za spolupráci děkuji d Doc. Vilém m Pavlů,, Dr. Pavla Hejcmanová, Dr. Guerovich Andaluz, Ing. Markéta Antonínov nová,, Dr. Dalibor Auf,, Prof. Amadou Tidian Bâ, Ing. Miroslav Bílek, B Dr. Stanislav Březina, B Dr. Abdoul Aziz Camara, Mgr. Tomáš áščerný, Mgr. Igor Dvořák, Ing. Jan Gaisler,, Dr. Josef Hakl, Ing. Dagmar Honsová,, Prof. Johanes Isselstain,, Prof. Jan Jeník, Mgr., Ing. Michaela Klaudisová,, RNDr. Milena Kociánov nová,, Dr. Radim Kotrba, Doc. František Krahulec, Dr. Vojtěch Lanta,, Ing. Theodor Lokvenc,, CSc., Dr. Liliana Meneses,, Ing. Lenka Pavlů, Prof. Vilém Podrázký zký,, Dr. Otto Rauch,, Dr. Jiří Remeš,, Ing. Věra V Semelová,, Dr. Martina Stránsk nská,, Dr. Jurgen Schellberg, Bc.. Denisa Šormová,, RNDr. Jan Štursa,, Prof. Stanislav Vacek, Dr. Petr H. Verner, Dr. Ondřej Vítek, V Ing. Irena Žáková

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA

STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA STRUKTURA A MODELOVÝ VÝVOJ LESNÍCH POROSTŮ V NPR TRČKOV CHKO ORLICKÉ HORY, ČESKÁ REPUBLIKA Zdeněk Vacek 1, Stanislav Vacek 1, Jiří Remeš 1, Igor Štefančík 1, 2, Dan Bulušek 1, Lukáš Bílek 1 1 Česká zemědělská

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot

Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot Metodika monitoringu živin s využitím Ellenbergových indikačních hodnot Výstup z projektu D601 pro REC ČR Luční společenstva indikátory nutrientů v povodí DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Mgr. Petra

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, V. V. I. STAV LESNÍCH PŮD JAKO URČUJÍCÍ FAKTOR VÝVOJE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BIODIVERZITY A NAPLŇOVÁNÍ PRODUKČNÍCH I MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ LESŮ Zpráva o průběhu

Více

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY

EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY J. Hydrol. Hydromech., 54, 26, 2, 163 182 EXPERIMENTÁLNÍ HYDROLOGICKÁ ZÁKLADNA JIZERSKÉ HORY ALENA KULASOVÁ 1), JANA POBŘÍSLOVÁ 1), JAN JIRÁK 1), RUDOLF HANCVENCL 1), LIBUŠE BUBENÍČKOVÁ 2), ŠIMON BERCHA

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy

Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Biodiverzita a udržitelný rozvoj Šumavy Jaroslav Boháč Ústav ekologie krajiny AV ČR, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice e-mail-jardabo@uek.cas.cz 1. Úvod Význam Šumavy jak v regionálním tak i širším

Více

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA A SOUČASNÝ STAV TVORBY ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY V ČESKÉ REPUBLICE Doc. Ing. Antonín BUČEK, CSc. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta,

Více

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU

ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM MAP STABILNÍHO KATASTRU HISTORICKÉ MAPY. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Bratislava 2005 (Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky) Vladimír Brůna 1, Kateřina Křováková 2 ANALÝZA ZMĚN KRAJINNÉ STRUKTURY S VYUŽITÍM

Více

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA

PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA 279 Jan Kabrda, Ivan Bičík, Luděk Šefrna* PŮDY A DLOUHODOBÉ ZMĚNY VYUŽITÍ PLOCH ČESKA J. Kobrda, I. Bičík, L. Šefrna: Soils and long-term changes of land use in the Czechia. Geografický časopis, 58, 2006,

Více

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald

Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald GESCHÄFTSBEREICH L E B E N S M I N I S T E R I U M. D E. B AY E R N Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO PARKU 8/2012 Vývoj lesa v Národním parku Bavorský les v letech 2006-2011 VYDAVATEL:

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Ekotony nosné prvky struktury krajiny Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií?

Ekotony nosné prvky struktury krajiny Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií? Ekotony nosné prvky struktury krajiny Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií? Vilém Pechanec, RNDr., Ph.D., Helena Kilianová, Ing., Ph.D. vilem.pechanec@upol.cz,

Více

HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS IN COMPARISON WITH AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS. Vilém PODRÁZSKÝ, Jiří REMEŠ

HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS IN COMPARISON WITH AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS. Vilém PODRÁZSKÝ, Jiří REMEŠ HUMUS FORM STATUS IN CLOSE-TO-NATURE FOREST PARTS IN COMPARISON WITH AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS Vilém PODRÁZSKÝ, Jiří REMEŠ Department of Silviculture, Faculty of Forestry Wood Sciences of the Czech

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

sysel obecný hlodavec, který nesyslí

sysel obecný hlodavec, který nesyslí 2 sysel obecný hlodavec, který nesyslí Taxonomické zařazení český název: sysel obecný latinský název: Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) čeleď: veverkovití (Sciuridae) řád: hlodavci (Rodentia) Základní

Více