Postup při realizaci požadavků na věcné zdroje u MD. Zkušenosti MD z používání mechanizmu vyžadování věcných zdrojů - Krizkom. Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup při realizaci požadavků na věcné zdroje u MD. Zkušenosti MD z používání mechanizmu vyžadování věcných zdrojů - Krizkom. Ing."

Transkript

1 Postup při realizaci požadavků na věcné zdroje u MD. Zkušenosti MD z používání mechanizmu vyžadování věcných zdrojů - Krizkom Ing. Radim Šturm Ministerstvo dopravy Tel.: , Fax:

2 Obsah vystoupení: Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob Postup vyžadování výstavby silničního náhradního přemostění Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob za KS Pohotovostní zásoby v oblasti náhradního silničního přemostění 2

3 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Metodika byla schválena USNESENÍM VLÁDY ČR ze dne č. 14 Ukládá vedoucím ústředních úřadů a doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům ORP postupovat podle Metodiky Ústřední krizový štáb Usnesením vlády č ze dne schválen Statut ÚKŠ Usnesením BRS č. 12 ze dne schválen Jednací řád ÚKŠ Usnesením BRS č. 13 ze dne schválen Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji IS KRIZKOM - Informační systém pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace Tento systém je nástrojem informační podpory pro řízené a evidované předávání požadavků na věcné zdroje, které orgány krizového řízení potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění následků krize Slouží i jako samostatný zdroj informací o věcných zdrojích Pro zobrazování informací o věcných zdrojích využívá databázi IS Argis a KISKAN SSHR Metodika popisuje náhradní způsob komunikace nelze-li IS Krizkom použít. 3

4 Postup vyžadování výstavby silničního náhradního přemostění Podle platné Metodiky pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace je každý orgán krizového řízení povinen zpracovat KP (Plán nezbytných dodávek) do kterého zahrne i nezbytné dodávky k zajištění náhradního přemostění. Pokud prokazatelně není schopen v rámci své působnosti požadované věcné zdroje zajistit, může se obrátit s požadavkem na jejich zajištění na příslušný krajský úřad. Krajský úřad může požádat věcně příslušné ministerstvo o zajištění těch nezbytných dodávek, které krajský úřad v rámci své působnosti nemůže zajistit pro své potřeby a potřeby ORP v jeho působnosti. Obdobně postupuje i věcně příslušné ministerstvo. Požadavky na věcné zdroje může orgán krizového řízení postoupit na vyšší stupeň krizového řízení pouze v těchto případech: Plánované zajištění věcných zdrojů v důsledku nepříznivého vývoje krizové situace není možné uskutečnit (např. tyto prostředky byly zničeny nebo přístup k nim je omezen apod.) Věcné zdroje mají být podle seznamu nezajištěných nezbytných dodávek PND zajištěny orgánem KŘ vyššího stupně Řešení krizové situace vyžaduje prostředky,které nebyly plánovány a nelze je dodatečně zajistit ve vlastním správním obvodu. 4

5 Postup vyžadování výstavby silničního náhradního přemostění Plánování výstavby Při přípravě na řešení krizových situací je předpoklad, že MD, KÚ, ORP, obec má provádět i výběr dopravních tras, jejichž udržení v provozuschopném stavu je pro příslušný stupeň klíčové Za krizového stavu nelze obnovit všechny mosty najednou, musí být proto stanoveny priority z pohledu MD, kraje, obce Náhradní přemostění pro dálnice a silnice I. tř. řeší MD a ŘSD, pro silnice II. a III.tř. a místní komunikace řeší KŠ KÚ a KŠ obcí. Řeší-li se zajištění náhradního přemostění pro více krajů, pak priority stanoví MD Je důležité provést výběr (smluvní zajištění) dostupných osob a firem, které za krizového stavu provedou technický průzkum, zjistit zda mají oprávnění a odborné znalosti ke zpracování projektu náhradního přemostění a oprávnění a kapacity náhradní přemostění vybudovat Základním způsobem projektování a výstavby náhradního přemostění za krizových situací je stavba sjednána správcem komunikace u stavební organizace za úplatu Dalším možným způsobem je zajištění projektu a výstavby náhradního přemostění bezplatně AČR a to na základě rozhodnutí vlády Za krizových situací je možnost vyžádat si bezplatné poskytnutí náhradního přemostění z PZ SSHR 5

6 Postup vyžadování výstavby silničního náhradního přemostění V rámci IS Krizkom má požadavek na věcné zdroje následující obsah: V první části se uvádí typ krizové situace, termín do kdy má být dodávka dodána, pro koho určena, kdo ji vyřizuje Ve druhé části se uvádí přesný název položky podle číselníku nezbytných dodávek, měrná jednotka, požadované množství, účel dodávky, případně další specifikace dodávky Ve třetí části se uvádí základní údaje o žadateli Formou přílohy požaduje Ministerstvo doplnit: Popis poškozené mostní konstrukce včetně analýzy potřeb stavby NP k zabezpečení obslužnosti území Stanovení priority Co nejpřesnější lokalizaci (číslo mostu, číslo pozemní komunikace, souřadnice GPS) Fotodokumentaci 6

7 Postup vyžadování výstavby silničního náhradního přemostění Vyjádření a kontakty správce pozemní komunikace Název a kontakty dodavatele výstavby náhradních přemostění Zpracovaná projektová dokumentace Pokud je náhradní přemostění realizováno během krizové situace, zpracovává se zkrácená projektová dokumentace. Tato zkrácená projektová dokumentace obsahuje v přiměřené míře stejné části jako standardní projektová dokumentace: Technická zpráva (Textová část projektové dokumentace) Dispoziční řešení mostu a Situace mostu (příčný řez mostem 1:25, podélný řez mostem 1:50 nebo 1:100 dle délky přemostění) Schéma montáže a demontáže konstrukce NP Výpis součástí mostové soupravy NP včetně montážních pomůcek Na internetové adrese jsou publikovány a průběžně aktualizovány stránky s informacemi k procesu projektování 7

8 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob za krizových stavů 1. Po vyhlášení KS stavu, každý orgán KŘ postupuje podle svého KP a PND. Každá obec řeší náhradní přemostění v rámci své působnosti. 2. Pokud není schopna svoji potřebu věcných zdrojů pokrýt, obrátí se na příslušnou ORP, která požadavek uplatní u KŠ KÚ. 3. Pokud ani KŠ KÚ není schopen požadavky na věcné zdroje plně uspokojit, obrací se na ÚKŠ příslušnou odbornou pracovní skupinu. KŠ KÚ musí požadavek doplnit o zpracovaný projekt mostu nebo výpis z projektu mostu obsahující rozpis jednotlivých materiálových položek a určí organizaci, která bude pověřena výstavbou náhradního silničního přemostění, která bude zároveň oprávněna převzít PZ ze skladu a dopravit je na místo stavby. 4. Odborná pracovní skupina ÚKŠ předá požadavek k řešení KŠ MD ČR. 5. Pokud se KŠ MD ČR rozhodne použít PZ pro výstavbu silničního přemostění, zpracuje rozhodnutí ministra dopravy a předává jej k realizaci KŠ SSHR. 6. SSHR zpracuje rozhodnutí předsedy SSHR a cestou ochraňovatele PZ připraví PZ k výdeji ve stanoveném skladu. O tomto svém rozhodnutí informuje MD ČR, KÚ, ORP, správce komunikace a organizaci pověřenou výstavbou náhradního přemostění. 7. Správce komunikace převezme PZ ve skladu SSHR (podepíše přejímku a předávací protokol). Zajistí si přepravu převzatých PZ na místo stavby a zajistí si výstavbu náhradního přemostění. 8

9 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob za krizových stavů 8. Správce komunikace uzavře se SSHR smlouvu o bezplatné výpůjčce PZ maximálně na dobu stanovenou usnesením vlády. Správce komunikace užívá náhradní silniční přemostění, je zodpovědný za běžnou údržbu, úplnost a plnění dalších povinností stanovených smlouvou uzavřenou se SSHR. Nejpozději do doby ukončení výpůjčky PZ je správce komunikace povinen na své náklady zajistit demontáž mostu a PZ vrátit zpět do skladu SSHR Pozn. č. 1: Pokud bude zajišťovat stavbu mostu z PZ AČR, přebírá rovněž PZ od SSHR. Po dokončení stavby mostu jej AČR předá majetkově SSHR a ta jej předá správci komunikace a ten uzavře se správou smlouvu o výpůjče. Pozn. č. 2: Základní způsob využití dodavatelů v Zpracování projektu doplňkovou formou, zpracování projektu a výstavby náhradního silničního přemostění je rámci působnosti správce komunikace a příslušných krizových štábů. a výstavba náhradního silničního přemostění cestou AČR je kterou lze použít pouze na základě souhlasu vlády. Pozn. č. 3: MD ČR je oprávněno stanovit priority poskytnutí PZ na výstavbu náhradního silničního přemostění v rámci ČR. 9

10 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob za krizových stavů Pozn. č. 4: MD ČR je oprávněno rozhodnout, že požadavky na poskytnutí PZ na výstavbu náhradního silničního přemostění budou odmítnuty a žadateli řešit výstavbu náhradního silničního přemostění v jeho působnosti. Pozn. č. 5: AČR nezajišťuje: Přípravu staveniště, (úpravu terénu v ose přemostění, vyrovnání ploch, apod.) Napojení mostu na stávající pozemní komunikaci (úprava nájezdů), Provedení 1. mimořádné prohlídky. 10

11 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob Příloha č. 3 Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů pro území celé ČR nebo její části - aktivován ÚKŠ ÚKŠ OPS KŠ ÚSÚ KŠ SSHR KŠ ÚSÚ DND na území jiných krajů KŠ (KÚ) jiného kraje Další orgány na území kraje DND na území kraje KŠKŠ kraje KÚ Krizí postižené obce KŠ ORP KŠ ORP Ochraňovatel SHR zajištění VZ z jiných krajů cestou IS mimo IS přeprava VZ vrácení neúplného požadavku součinnost v IS informování KŠ (KÚ) jiného kraje 11 Požadavek od dalších orgánů na území kraje

12 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob Příloha č. 2 Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů pro území kraje - se zapojením určených ÚSÚ (bez aktivace ÚKŠ) DND na území jiných krajů KŠ SSHR ÚSÚ plní roli USU a ÚSÚ DND na území kraje úkoly ÚKŠ (předání požadavků na ÚSÚ) Další orgány na území kraje KŠ (KÚ) jiného kraje KŠ kraje KŠ KÚ KŠ ORP KŠ ORP Krizí postižené obce zajištění VZ z jiných krajů cestou IS mimo IS přeprava VZ vrácení neúplného požadavku 12 Ochraňovatel SHR součinnost v IS informování KŠ (KÚ) jiného kraje Požadavek od dalších orgánů na území kraje

13 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob za krizových stavů Objemy pohotovostních zásob náhradního silničního přemostění Typy mostových souprav uložených v pohotovostních zásobách a jejich objemy Těžká mostová souprava TMS bm Mostová souprava MS bm Pontonová mostová souprava PMS Mostní pilíř PIŽMO 574 bm 95 pilířů 13

14 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob za krizových stavů Materiál použitelný pro řešení nevojenských KS a) Těžká mostová souprava TMS Základní technicko-taktická data (TTD) pro krátkodobý provoz p počet pater, s počet stěn, z zesílený hlavní nosník Hodnoty rozpětí jsou uvedeny pro jedno mostní pole. Šířka vozovky 4 m, max. šířka vozidla 3 m, max. rychlost 20 km/hod Při použití mostního pilíře (např. PIŽMO) lze stavět mosty o více polích (max. 7), které staticky působí jako spojitý nosník. TMS 1p2s 14 Možné přemostění překážky materiálem TMS a PIŽMO Orientační rychlost stavby mostu 1 pole / 1 týden

15 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob za krizových stavů b) Mostová souprava MS Složení soupravy jedno mostní pole o rozpětí 21 m na třech nákladních automobilech (6 středních a jeden koncový díl s rampovníkem, výsuvný krakorec a montážní pomůcky). Nejčastější použití jako most o jednom poli do rozpětí 21 m, pro které je podle ČSN : 1. Normální zatížitelnost 11,0 t 2. Výhradní zatížitelnost 37,0 t 3. Zatížení jedné nápravy 10,3 t Most nevyhovuje zatěžovací třídě A podle ČSN /86. Pro zatěžovací třídu B je stanovena výhradní zatížitelnost: Šířka vozovky 4 m, max. šířka vozidla 3m, Maximální rychlost 20 km/hod Při použití mezilehlého pilíře (např. PIŽMO) lze stavět most až o 5 polích (staticky spojitý nosník) MS koncový díl MS Orientační rychlost stavby 1 pole / 1 den 15

16 Vyžadování náhradního přemostění z pohotovostních zásob za krizových stavů c) Mostní pilíř PIŽMO je ocelová, příhradová, rozebíratelná konstrukce. Skladba součástek umožňuje odstupňovat výšku konstrukce po 40 cm. Osová vzdálenost sloupků je 2 m. Pro zatímní silniční mosty se obvykle užívá půdorys základu 2 x 4 nebo 3 x 4sloupky. Součásti pilíře jsou rozděleny do 4 základních konstrukčních skupin: 1. sloupky (S 1 S 5) 2. ztužidla (Z 1 Z 6) 3. roštové nosníky (R 1 R 8) 4. nánožky (N 1 N 3) Součásti se spojují šrouby Pilíř se zakládá na - roštových nosnících (rovný terén) - nánožkách (únosný sklonitý terén a ve vodě do rychlosti proudu 2 m/s, při hloubce do 1,6 m přímo na nánožkách, při větší hloubce s pomocí plováků PIŽMO) Typizované pilíře není nutno staticky posuzovat Montáž pilíře 3.4 R výšky 5,2 m čtyřvrstvá hlavice (24 t), cca 8,0 hodin (AJ + 12 osob) 16

17 DOTAZY Děkuji za pozornost

KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY

KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY záchrana likvidace obnova xxxxxxxxxxxxxxx Podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací Způsob vyžadování sil a prostředků

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň ORP)

Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň ORP) Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň ORP) (role reader, editor, supervizor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ METODICKÝ POKYN Schváleno: MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ METODICKÝ POKYN Schváleno: MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2

Zdeněk Březovský 1, Petr Hrůza 2 VYUŽITÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU LOGISTIKY MINISTERSTVA OBRANY PŘI OPTIMALIZACI ŘÍZENÍ JEDNOTEK ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY NASAZENÝCH V RÁMCI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU UTILIZE OF THE INFORMATION SYSTEM

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52

Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Obecní úřad Střítež nad Bečvou Střítež nad Bečvou č. 193, 756 52 Schvaluji. Ing. Martin Beneš starosta obce PLÁN OCHRANY OBYVATELSTVA OBCE PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A VYHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO STAVU OBEC

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 6 Vydán dne 22. února 2008 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 19. prosince 2007 č. 1436 o Směrnici k výběru objektů obranné infrastruktury

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotka ) se vztahuje na jednotky hasičských záchranných sborů (dále

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

Příručka ke školení IS ARGIS 2.1

Příručka ke školení IS ARGIS 2.1 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.1 pro krajské úřady verze 1.0 Informační systém ARGIS ÚVOD Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více